Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0011/2019

Předložené texty :

A8-0011/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0375

Přijaté texty
PDF 227kWORD 60k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0538),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0317/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. března 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. dubna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0011/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 120, 6.4.2018, s. 2.
(2) Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1092/2010(4) (dále jen „nařízení o ESRB“) provedly Evropský parlament a Rada na základě zprávy(5) předložené Komisí přezkum nařízení o ESRB, aby rozhodly, zda mají být úloha a organizace ESRB pozměněny. Přezkoumán byl rovněž způsob jmenování předsedy ESRB.

(2)  Ve zprávě Komise o úloze a organizaci ESRB z roku 2017(6) je vyvozen závěr, že ačkoliv ESRB celkově funguje dobře, v některých konkrétních bodech je zapotřebí zlepšení.

(2a)  Prostředí, v němž ESRB od svého vzniku působí, se fakticky změnilo v důsledku nedávných institucionálních změn souvisejících s bankovní unií i s ohledem na úsilí dosáhnout unie kapitálových trhů, jakož i v důsledku technologických změn. ESRB by měla přispívat k předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii nebo ke zmírňování těchto rizik, a tím i k dosažení cílů vnitřního trhu. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Unie je nedílnou součástí Evropského systému finančního dohledu. Tyto institucionální mechanismy mohou díky účinné identifikaci a řešení mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních rizik zajistit, aby se všechny zúčastněné subjekty mohly s dostatečnou jistotou zabývat finančními činnostmi, zejména v přeshraničním kontextu. Podporou včasných a jednotných politických reakcí členských států na zjištěná systémová rizika by ESRB měla napomáhat k předcházení rozdílným přístupům a ke zlepšení fungování vnitřního trhu.

(3)  Významným kladem je široká účast v generální radě ESRB. Nedávné změny architektury finančního dohledu v Unii, a zejména vytvoření bankovní unie, se však ve složení generální rady neodrážejí. Z tohoto důvodu by se členy generální rady ESRB bez hlasovacích práv měli stát předseda Rady dohledu ECB a předseda Jednotného výboru pro řešení krizí. Nezbytné jsou rovněž odpovídající úpravy ▌poradního technického výboru ▌.

(4)  Radě ESRB předsedal po dobu prvních pěti let její existence prezident ECB, který poté tuto funkci nadále zastával jako dočasný předseda. Během tohoto období zajistil prezident ECB autoritu a důvěryhodnost ESRB a zaručil, že ESRB může účinně využívat odborné znalosti ECB v oblasti finanční stability a spoléhat se na ně. Je proto vhodné, aby prezident ECB předsedal ESRB trvale.

(4a)  ESRB je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie a přispívá k předcházení systémovým rizikům v Unii či jejích částech nebo ke zmírňování těchto rizik. Vzhledem k tomu se od ESRB očekává, že bude identifikovat rizika pro finanční stabilitu bez ohledu na jejich původ a o těchto rizicích jednat. Finanční stabilitu mohou ovlivňovat měnové podmínky. Posuzování těchto vlivů spadá do mandátu ESRB v oblasti makroobezřetnostního dohledu, a to při současném plném respektování nezávislosti centrálních bank. ESRB by rovněž měla sledovat a posuzovat rizika pro finanční stabilitu vyplývající z vývoje, která mohou mít dopad na odvětvové úrovni nebo na úrovni finančního systému jako celku, včetně rizik a slabých míst, která vznikají v důsledku technologických změn nebo která jsou způsobována environmentálními či sociálními faktory. Od ESRB se dále očekává, že bude analyzovat vývoj mimo bankovní sektor, včetně vývoje směřujícího k dokončení unie kapitálových trhů.

(4b)  Za plnění poslání, cílů a úkolů ESRB nesou společnou odpovědnost členové generální rady. Všichni členové by se měli podílet na utváření agendy a pracovního programu ESRB a aktivně přispívat k její běžné činnosti. Členové by zejména měli upozorňovat ostatní členy generální rady na relevantní témata.

(5)  V zájmu většího zviditelnění ESRB ▌by její předseda měl mít možnost delegovat úkoly, jako jsou úkoly související s vnějším zastupováním ESRB, na prvního místopředsedu, nebo v případě jeho nepřítomnosti a pokud je to vhodné na druhého místopředsedu, nebo na vedoucího sekretariátu ESRB. Toto delegování by se nemělo týkat účasti na veřejných slyšeních a na jednáních za zavřenými dveřmi probíhajících v Evropském parlamentu.

(6a)  Za účelem zajištění flexibility při výběru člena s hlasovacími právy v generální radě by členské státy měly mít možnost vybrat si jako svého zástupce s hlasovacím právem buď guvernéra národní centrální banky, nebo zástupce pověřeného orgánu na vysoké úrovni v souladu se směrnicí 2013/36/EU a nařízením (EU) č. 575/2013, pokud tomuto pověřenému orgánu náleží vedoucí úloha ve věci finanční stability v oblasti jeho působnosti. Tato flexibilita při výběru člena s hlasovacími právy se netýká členských států, jejichž národní centrální banka je pověřeným orgánem ve smyslu směrnice 2013/36 a nařízení (EU) č. 575/2013. Aby se zabránilo politickému ovlivňování, nesmí žádný člen generální rady zastávat funkci v ústřední vládě členského státu.

(7)  V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1092/2010 volili prvního místopředsedu ESRB až dosud členové Generální rady ECB ze svých řad s přihlédnutím k potřebě vyváženého zastoupení členských států obecně a členských států, jejichž měnou je euro, a členských států, jejichž měnou není euro. Po vytvoření bankovní unie je vhodné nahradit odkaz na členské státy, jejichž měnou je euro, a členské státy, jejichž měnou není euro, odkazem na členské státy, které se účastní bankovní unie, a členské státy, které se jí neúčastní. Prvního místopředsedu budou volit ze svých řad členové generální rady s hlasovacím právem zastupující jednotlivé země, což odráží větší flexibilitu, pokud jde o členství v generální radě.

(7a)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010(7) je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda uchazeči o místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. ECB by měla zvážit možnost systematicky otevírat výběrové řízení externím uchazečům. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. Mimoto je třeba objasnit úkoly vedoucího sekretariátu ESRB.

(8)  Vzhledem ke změnám Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP)(8), a zejména přijetí nařízení (EU) č. 1092/2010 členskými státy EHP, by se měl změnit čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení.

(9)  Ke snížení nákladů a zvýšení účinnosti postupu by se počet zástupců Komise v poradním technickém výboru ESRB měl snížit ze stávajících dvou zástupců na jednoho.

(10)  S ohledem na pravomoci svěřené Evropské centrální bance nařízením (EU) č. 1024/2013 by ECB měla být zařazena mezi případné adresáty varování a doporučení ESRB, pokud jde o úkoly, jimiž byla ECB pověřena v souladu s čl. 4 odst. 1 a odst. 2 a čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení. Zařazeny by měly být rovněž vnitrostátní orgány příslušné k řešení krizí zřízené v souladu se směrnicí 59/2014 a Jednotný výbor pro řešení krizí zřízený nařízením (EU) č. 806/2014. Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. V zájmu posílení demokratické kontroly a transparentnosti by tato varování a doporučení měla být předávána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu. Ve vhodných případech musí generální rada vyžadovat, aby pro zajištění důvěrnosti při předávání důvěrných či neveřejných varování nebo doporučení byla uzavřena dohoda.

(10a)  Členové ESRB z národních centrálních bank, příslušných vnitrostátních orgánů a vnitrostátních orgánů pověřených prováděním makroobezřetnostní politiky by měli mít možnost používat informace obdržené od ESRB v rámci výkonu své funkce a v souvislosti s úkoly ESRB, mimo jiné i pro účely plnění úkolů, jež jim ukládají právní předpisy.

(10b)  ESRB by měla usnadňovat výměnu informací mezi vnitrostátními orgány nebo subjekty odpovědnými za stabilitu finančního systému a orgány Unie, pokud jde o opatření, jež mají řešit systémová rizika v celém finančním systému Unie.

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení, varování a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor v příslušných případech povedou v počáteční fázi otevřené a transparentní konzultace s co nejširším spektrem zúčastněných subjektů, tak aby zaručily inkluzivní přístup ke všem zainteresovaným stranám.

(11a)  Komise by v rámci přezkumu úlohy a organizace ESRB měla zejména zvážit možné alternativní institucionální modely. Měla by rovněž zvážit, zda je v rámci organizace ESRB i nadále přiměřeně zachovaná rovnováha mezi členskými státy, které se účastní bankovní unie, a těmi, které se jí neúčastní.

(12)  Nařízení (EU) č. 1092/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1092/2010 se mění takto:

-1)  V článku 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) „systémovými riziky“ se rozumí narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažné negativní dopady na reálnou ekonomiku Unie nebo jednoho či více členských států a na fungování vnitřního trhu. Všechny typy finančních zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury mohou mít do určité míry systémový význam.“

"

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  vkládá se nový odstavec 2a, který zní:"

„2a. V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti, nestranný přístup a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada informuje dostatečně podrobně o postupu posuzování a konzultací Evropský parlament a Radu.

_____________________

* Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

"

b)  vkládá se nový odstavec 3a, který zní:"

„3a. Při vydávání pokynů vedoucímu sekretariátu ESRB podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 se předseda a řídící výbor ESRB mohou ▌zabývat těmito záležitostmi:

a)  každodenní řízení sekretariátu ESRB;

b)  správní a rozpočtové záležitosti související se sekretariátem ESRB;

c)  koordinace a příprava činnosti a rozhodování generální rady;

d)  příprava návrhu ročního programu ESRB a jeho provádění;

e)  příprava výroční zprávy o činnosti ESRB a informování generální rady o provádění ročního programu.“

"

2)  Článek 5 se mění takto:

a)  odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:"

„1. Předsedou ESRB je prezident ECB.

2.  Prvního místopředsedu volí ze svých řad členové generální rady s hlasovacím právem zastupující jednotlivé země na období pěti let, a to s přihlédnutím k potřebě vyváženého zastoupení ▌mezi členskými státy, které jsou zúčastněnými členskými státy ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013**, a těmi, které jimi nejsou. První místopředseda může být jednou opětovně zvolen.

_____________________

** Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).“;

"

b)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:"

„8. Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může delegovat úkoly, jako jsou úkoly související s vnějším zastupováním ESRB včetně prezentace pracovního programu, na prvního místopředsedu, nebo v případě jeho nepřítomnosti a pokud je to vhodné, na druhého místopředsedu, nebo na vedoucího sekretariátu ESRB. Úkoly související s odpovědností ESRB a jejími povinnostmi podávat zprávy stanovené v čl. 19 odst. 1, 4 a 5 se delegovat nesmí.“

"

3)  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

-i)  písmeno b) se nahrazuje tímto:"

„b) guvernéři národních centrálních bank. Členské státy, v nichž národní centrální banka není pověřeným orgánem podle směrnice 2013/36/EU nebo nařízení (EU) č. 575/2013 a v nichž tomuto pověřenému orgánu náleží vedoucí úloha ve věci finanční stability v oblasti jeho působnosti, mají možnost jako alternativu nominovat zástupce pověřeného orgánu na vysoké úrovni podle směrnice 2013/36/EU nebo nařízení (EU) č. 575/2013.“;

"

-ia)  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) zástupce Komise;“;

"

b)  odstavec 2 se mění takto:

i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:"

„a) s výhradou rozhodnutí každého členského státu v souladu s odst. 1 písm. b) a v souladu s odstavcem 3 jeden zástupce na vysoké úrovni za každý členský stát, který zastupuje buď příslušné vnitrostátní orgány, nebo vnitrostátní orgán pověřený prováděním makroobezřetnostní politiky, nebo národní centrální banku. Pokud guvernér národní centrální banky není členem s hlasovacím právem podle odst. 1 písm. b), je zástupce příslušné národní centrální banky na vysoké úrovni členem bez hlasovacího práva.“;

"

ia)  vkládají se nová písmena ba) a bb), která znějí:"

„ba) předseda Rady dohledu ECB;

bb)  předseda Jednotného výboru pro řešení krizí.“;

"

c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Pokud jde o zastoupení vnitrostátních orgánů uvedených v odst. 2 písm. a), příslušní zástupci na vysoké úrovni se střídají v závislosti na projednávaných bodech, ledaže se vnitrostátní orgány určitého členského státu dohodnou na společném zástupci.“

"

3a)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Při účasti na činnostech generální rady a řídícího výboru nebo při jakékoliv jiné činnosti vztahující se k ESRB plní členové ESRB své povinnosti nestranně a pouze v zájmu Unie jako celku. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu.“

"

3b)  V článku 7 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:"

„3a. Žádný z členů generální rady, ať již má hlasovací právo, či nikoli, nesmí zastávat funkci v ústřední vládě členského státu.“

"

3c)  V čl. 8 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Tímto odstavcem nejsou dotčena důvěrná ústní jednání vedená v souladu s čl. 19 odst. 5.“

"

3d)  Článek 8 se mění takto:

a)  vkládá se nový odstavec 2a, který zní:"

„2a. Členové ESRB z národních centrálních bank, příslušných vnitrostátních orgánů a vnitrostátních orgánů pověřených prováděním makroobezřetnostní politiky mohou coby členové ESRB poskytovat vnitrostátním orgánům nebo subjektům odpovědným za stabilitu finančního systému v souladu s právem Unie nebo vnitrostátními předpisy informace související s plněním úkolů svěřených ESRB, které jsou nezbytné pro plnění úkolů uvedených orgánů nebo subjektů, jež jim ukládají právní předpisy, a to pod podmínkou, že budou stanoveny dostatečné záruky, jež zajistí plné dodržování práva Unie a vnitrostátních předpisů.

"

b)  vkládá se nový odstavec 2b, který zní:"

„2b. V případě, že informace pocházejí od jiných orgánů, než jsou orgány uvedené v odstavci 2a, použijí členové ESRB z národních centrálních bank, příslušných vnitrostátních orgánů a vnitrostátních orgánů pověřených prováděním makroobezřetnostní politiky tyto informace pro účely plnění úkolů, jež jim ukládají právní předpisy, pouze s výslovným souhlasem těchto orgánů“.

"

4)  ▌Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

„4. Na zasedání generální rady mohou být případně přizváni zástupci na vysoké úrovni z mezinárodních finančních organizací vykonávajících činnosti přímo související s úkoly ESRB stanovenými v čl. 3 odst. 2 nebo předseda Evropského parlamentu nebo jeho zástupce, jsou-li projednávány otázky související s právními předpisy EU týkajícími se makroobezřetnostních aspektů.“;

"

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. Účast na činnosti ESRB může být otevřena zástupcům na vysoké úrovni z příslušných orgánů ze třetích zemí, pokud je to pro Unii relevantní. ESRB může stanovit pravidla, která vymezí zejména povahu, rozsah a procesní aspekty zapojení těchto třetích zemí do činnosti ESRB. Tato pravidla mohou obsahovat ustanovení o zastupování v generální radě na ad hoc základě se statusem pozorovatele, a měla by se týkat pouze otázek, jež jsou relevantní pro Unii, přičemž by měly být vyloučeny veškeré případy, ve kterých může být projednávána situace jednotlivých finančních institucí nebo členských států.“;

"

c)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Jednání na zasedáních jsou důvěrná. Generální rada může rozhodnout, že zveřejní informace o své rozpravě, s výhradou dodržení platných požadavků na zachování důvěrnosti a způsobem, který neumožní identifikaci jednotlivých členů generální rady nebo jednotlivých institucí. Generální rada může rovněž rozhodnout, že po svých zasedáních bude pořádat tiskové konference.“

"

5)  Článek 11 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

-i)  písmeno b) se nahrazuje tímto:"

„b) člena Výkonné rady ECB odpovědného za finanční stabilitu a makroobezřetnostní politiku;“

"

i)  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) čtyř členů generální rady s hlasovacím právem zastupujících jednotlivé země ▌s ohledem na potřebu vyváženého zastoupení mezi členskými státy ▌, které jsou zúčastněnými členskými státy ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, a těmi, které jimi nejsou. Volí je ze svých řad členové generální rady ▌na dobu tří let;“;

"

ia)  písmeno d) se nahrazuje tímto:"

„d) zástupce Komise;“

"

aa)  odstavec 2 se mění takto:"

„2. Předseda a první místopředseda ESRB společně svolávají před každým zasedáním generální rady alespoň jednou za čtvrt roku zasedání řídícího výboru. Předseda a první místopředseda mohou společně svolávat rovněž ad hoc zasedání.“

"

6)  Článek 12 se mění takto:

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Poradní vědecký výbor se skládá z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků reprezentujících široké spektrum dovedností, zkušeností a znalostí vztahujících se ke všem významným sektorům finančních trhů, které navrhuje řídící výbor a schvaluje generální rada na čtyřleté, obnovitelné funkční období. Jmenovaní zástupci nesmí být členy evropských orgánů dohledu a musí být vybráni na základě své celkové způsobilosti a podle svých zkušeností z akademické oblasti či z jiných odvětví, zejména z malých a středních podniků či odborů, nebo jako zástupci poskytovatelů či uživatelů finančních služeb.“;

"

-aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Předseda a dva místopředsedové poradního vědeckého výboru jsou jmenováni generální radou na základě návrhu předsedy ESRB a každý z nich by měl mít příslušnou odbornou způsobilost a znalosti na vysoké úrovni, spojené například s jejich relevantním akademickým a profesionálním působením v odvětví bankovnictví, trhů s cennými papíry a pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V předsednictví poradního vědeckého výboru by se měly střídat tyto tři osoby.“;

"

-ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Na žádost předsedy ESRB nebo generální rady poskytuje poradní vědecký výbor ESRB poradenství a pomoc v souladu s čl. 4 odst. 5 .“;

"

a)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi a otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, mezi něž patří například účastníci trhu, organizace spotřebitelů a akademičtí odborníci, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti. Tyto konzultace jsou vedeny na co nejširším základě, aby byl zajištěn inkluzivní přístup vůči všem zainteresovaným stranám a příslušným finančním sektorům, a zúčastněným subjektům poskytují přiměřenou lhůtu na odpověď.“

"

7)  Článek 13 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  písmeno f) se nahrazuje tímto:"

„f) zástupce Komise;“

"

ii)  vkládají se nová písmena fa) a fb), která znějí:"

„fa) zástupce Rady dohledu ECB;

fb)  zástupce Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

"

aa)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Na žádost předsedy ESRB nebo generální rady poskytuje poradní technický výbor ESRB poradenství a pomoc v souladu s čl. 4 odst. 5.“;

"

b)  vkládá se nový odstavec ▌, který zní:"

„4a. Poradní technický výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi a otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, mezi něž patří například účastníci trhu, organizace spotřebitelů a akademičtí odborníci, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti. Tyto konzultace jsou vedeny na co nejširším základě, aby byl zajištěn inkluzivní přístup vůči všem zainteresovaným stranám a příslušným finančním sektorům, a musejí zúčastněným subjektům poskytovat přiměřenou lhůtu na odpověď.“

"

7a)  Článek 14 se nahrazuje tímto:"

„Při plnění úkolů stanovených v čl. 3 odst. 2 si ESRB v případě potřeby vyžádá stanoviska příslušných zúčastněných subjektů ze soukromého sektoru. Tyto konzultace jsou vedeny na co nejširším základě, aby byl zajištěn inkluzivní přístup vůči všem zainteresovaným stranám a příslušným finančním sektorům, a musejí zúčastněným subjektům poskytovat přiměřenou lhůtu na odpověď.“

"

7b)  V článku 15 se odstavec 7 nahrazuje tímto:"

„7. Před každým podáním žádosti o informace týkající se dohledu, které nemají souhrnnou podobu, provede ESRB náležitou konzultaci s příslušným evropským orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že žádost je odůvodněná a přiměřená. Pokud příslušný evropský orgán dohledu nepovažuje žádost za odůvodněnou a přiměřenou, neprodleně zašle žádost zpět ESRB a požádá ji o dodatečné odůvodnění. Poté, co ESRB příslušnému evropskému orgánu dohledu doplňující zdůvodnění poskytne, předá adresát žádosti požadované informace ESRB, pokud mu právní předpisy přístup k příslušným informacím umožňují.“

"

8)  Článek 16 se mění takto:

a)  ▌odstavec 2 ▌se nahrazuje tímto:"

2. Varování nebo doporučení vydaná ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) mohou být buď obecné nebo konkrétní povahy a jsou určena především Unii, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu, jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, jednomu či více vnitrostátním orgánům určeným k uplatňování opatření zaměřených na řešení systémového nebo makroobezřetnostního rizika, nebo ECB s ohledem na úkoly svěřené ECB podle čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013, nebo vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krizí a Jednotnému výboru pro řešení krizí. Je-li varování nebo doporučení určeno jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, je o tom rovněž informován dotčený členský stát nebo dotčené členské státy. Doporučení obsahují lhůty stanovené pro politickou reakci. Doporučení mohou být také určena Komisi v souvislosti s příslušnými právními předpisy Unie.“;

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Varování či doporučení jsou současně s jejich předáním adresátům podle odstavce 2 předávána v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti Radě, Evropskému parlamentu, Komisi a evropským orgánům dohledu. Ve vhodných případech musí generální rada vyžadovat, aby pro zajištění důvěrnosti při předávání důvěrných či neveřejných varování nebo doporučení byla uzavřena dohoda.

"

9)  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:"

„1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno jednomu z adresátů uvedených v čl. 16 odst. 2, informuje daný adresát Evropský parlament, Radu, Komisi a ESRB o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a případnou nečinnost odůvodní. V příslušných případech informuje ESRB o obdržených odpovědích neprodleně evropské orgány dohledu, v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti.

2.  Jestliže ESRB rozhodne, že jejímu doporučení nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, ESRB o tom v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti informuje adresáty, Evropský parlament, Radu a příslušné evropské orgány dohledu.“

"

9a)  V článku 18 se odstavec 4 mění takto:"

„4. Jestliže se generální rada rozhodne varování nebo doporučení nezveřejnit, adresáti a případně Rada, Evropský parlament a evropské orgány dohledu přijmou veškerá nezbytná opatření k ochraně důvěrné povahy předmětného varování nebo doporučení.“

"

9b)  Článek 19 se mění takto:

a)  odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:"

„1. Alespoň jednou ročně, a v případě rozsáhlých finančních problémů i častěji, je předseda ESRB zván příslušným výborem na každoroční slyšení pořádané v Evropském parlamentu vždy po zveřejnění výroční zprávy ESRB podávané Evropskému parlamentu a Radě. Tato slyšení jsou pořádána odděleně od měnového dialogu mezi Evropským parlamentem a prezidentem Evropské centrální banky.

2.  Výroční zprávy uvedené v odstavci 1obsahují informace, o nichž v souladu s článkem 18 generální rada rozhodne, že by měly být zveřejněny. Tyto výroční zprávy se zpřístupní veřejnosti. Zahrnují informace o zdrojích poskytnutých ESRB v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1096/2010.“;

"

b)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„5a. ESRB ústně nebo písemně zodpoví otázky, jež jí položí Evropský parlament nebo Rada. Odpovědi na tyto otázky poskytne v přiměřené lhůtě bez zbytečného odkladu. Pokud se předávají důvěrné informace, Evropský parlament zajistí plné zachování důvěrnosti těchto informací podle článku 8 a čl. 19 odst. 5.“

"

10)  Článek 20 se nahrazuje tímto:"

Do pěti let od ▌vstupu tohoto nařízení v platnost Komise po konzultaci členů ESRB podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda mají být úloha nebo organizace ESRB pozměněny, přičemž zváží i možné alternativní modely k tomu, který existuje v současnosti.“

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. C , s. .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
(5)Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o úloze a organizaci Evropské rady pro systémová rizika, COM(2014)0508 final.
(6)Pracovní dokument útvarů Komise, analýza účinků, změny nařízení o ESRB, COM(2017).
(7)Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).
(8)Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/275] (Úř. věst. L 46, 23.2.2017, s. 1).

Poslední aktualizace: 24. dubna 2019Právní upozornění