Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0011/2019

Indgivne tekster :

A8-0011/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0375

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 59k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0538),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0317/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 2. marts 2018 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. april 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0011/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.
(2) EUT C 227 af 28.6.2018, s. 63.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EU) nr. 1092/2010(4) (ESRB-forordningen) har Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af en rapport(5) fra Kommissionen gennemgået ESRB-forordningen for at afgøre, om det er nødvendigt at tage ESRB's opgaver og organisation op til fornyet overvejelse. De har også set på de nærmere regler for udpegelse af formanden for ESRB.

(2)  I Kommissionens rapport fra 2017 om ESRB's opgaver og organisation(6) konkluderes det, at selv om ESRB generelt er velfungerende, er det nødvendigt med forbedringer på visse særlige punkter.

(2a)  De seneste institutionelle ændringer vedrørende bankunionen i kombination med bestræbelserne på at opnå en kapitalmarkedsunion samt teknologiske forandringer har reelt forandret de operationelle forhold for ESRB siden dets begyndelse. ESRB bør bidrage til at forebygge eller reducere systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen og derved til at opfylde målsætningerne for det indre marked. Makrotilsynet på EU-plan med det finansielle system er en integreret del af Det Europæiske Finanstilsynssystem. Disse institutionelle ordninger kan ved effektivt at identificere og imødegå mikro- og makroprudentielle risici sikre, at alle interessenter har tilstrækkelig tillid til at tage del i finansielle aktiviteter, navnlig grænseoverskridende aktiviteter. Ved at fremme rettidig og konsekvent politisk respons blandt medlemsstaterne på identificerede systemiske risici bør ESRB bidrage til at forebygge uensartede tilgange og forbedre det indre markeds funktion.

(3)  ESRB's Almindelige Råds brede medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den seneste udvikling i Unionens finansielle tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en bankunion, er imidlertid ikke afspejlet i Det Almindelige Råds sammensætning. Derfor bør formanden for ECB's tilsynsråd og formanden for Den Fælles Afviklingsinstans være medlemmer uden stemmeret af ESRB's Almindelige Råd. Der bør også foretages tilsvarende tilpasninger af ▌ Det Rådgivende Tekniske Udvalg ▌.

(4)  Formanden for ECB varetog formandskabet for ESRB i de første fem år af dets levetid, hvorefter formanden for ECB fortsatte som formand for ESRB på midlertidigt grundlag. I løbet af denne periode har formanden for ECB tilført ESRB autoritet og troværdighed og sikret, at ESRB effektivt kan bygge og trække på ECB's ekspertise inden for finansiel stabilitet. Derfor bør formanden for ECB permanent varetage formandskabet for ESRB.

(4a)  ESRB er ansvarligt for makrotilsyn med det finansielle system i Unionen og bidrager til at forebygge eller reducere systemiske risici i Unionen eller dele heraf. Som sådan forventes ESRB at identificere og drøfte risici for den finansielle stabilitet uanset deres oprindelse. Monetære vilkår kan have konsekvenser for den finansielle stabilitet. Samtidig med at centralbankernes uafhængighed respekteres fuldt ud, falder det ind under ESRB's makrotilsynsmandat at drøfte disse konsekvenser. ESRB forventes også at overvåge og vurdere de risici, der består i forhold til den finansielle stabilitet, og som skyldes udviklingstendenser, der kan få indvirkning på sektorplan eller på det finansielle system som helhed, herunder risici og sårbarheder der er affødt af teknologiske forandringer eller miljømæssige eller sociale faktorer. ESRB forventes også at analysere udviklingen uden for banksektoren, herunder forhold i forløbet frem mod fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen.

(4b)  Gennemførelse af ESRB's mission, målsætninger og opgaver er Det Almindelige Råds medlemmers kollektive ansvar. Alle medlemmer forventes at præge ESRB's dagsorden og arbejdsprogram og aktivt at bidrage til dets almindelige arbejde. Medlemmer forventes navnlig at gøre de andre medlemmer af Det Almindelige Råd opmærksomme på relevante emner.

(5)  For at styrke ESRB's synlighed▌ bør formanden for ESRB kunne delegere opgaver, såsom opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil, til første næstformand eller, hvis første næstformand ikke er til stede, og hvor dette er relevant, til anden næstformand eller lederen af ESRB's sekretariat. En sådan delegation bør ikke omfatte deltagelse i offentlige høringer og i drøftelser bag lukkede døre i Europa-Parlamentet.

(6a)  For at sikre fleksibilitet for så vidt angår udvælgelse af det medlem, der har stemmeret i Det Almindelige Råd, bør medlemsstaterne som deres repræsentant med stemmeret kunne vælge mellem chefen for den nationale centralbank og en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed i henhold til direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013, såfremt denne udpegede myndighed har den ledende rolle i forbindelse med finansiel stabilitet inden for sit kompetenceområde. Denne fleksibilitet for så vidt angår udvælgelse af det medlem, der har stemmeret, har ingen virkning for medlemsstater, hvor den nationale centralbank er en udpeget myndighed i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013. For at undgå politisk indflydelse må medlemmer af Det Almindelige Råd ikke have en funktion i en medlemsstats centralregering.

(7)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2010 er første næstformand for ESRB indtil nu blevet valgt af og blandt medlemmerne af ECB's Generelle Råd under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne generelt og mellem dem, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta. Efter oprettelsen af bankunionen bør henvisningen til medlemsstater, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta, erstattes med en henvisning til medlemsstater, der deltager i bankunionen, og dem, der ikke gør. Første næstformand skal vælges af og blandt nationale stemmeberettigede medlemmer af Det Almindelige Råd og dermed afspejle den større fleksibilitet for så vidt angår medlemskab af Det Almindelige Råd.

(7a)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010(7) skal lederen af ESRB's sekretariat udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. ECB bør overveje systematisk at åbne udvælgelsesproceduren for kandidater udefra. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver præciseres.

(8)  På grund af ændringerne af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)(8), navnlig EØS-medlemsstaternes vedtagelse af forordning (EU) nr. 1092/2010, bør artikel 9, stk. 5, i nævnte forordning ændres.

(9)  For at mindske omkostningerne og styrke den proceduremæssige effektivitet bør antallet af Kommissionens repræsentanter i ESRB's Rådgivende Tekniske Udvalg reduceres fra de nuværende to repræsentanter til én repræsentant.

(10)  I betragtning af de beføjelser, der er indrømmet ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013, bør ECB tilføjes som en mulig adressat for ESRB's advarsler og henstillinger for så vidt angår de opgaver, der er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i nævnte forordning. De nationale afviklingsmyndigheder, der er oprettet i henhold til direktiv 2014/59/EU, og Den Fælles Afviklingsinstans, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 806/2014, bør også tilføjes. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør disse advarsler og henstillinger også fremsendes til Europa-Parlamentet og ESA'erne. Hvis det er relevant, bør Det Almindelige Råd kræve, at der indgås en aftale for at sikre fortrolighed, når fortrolige eller ikkeoffentlige advarsler eller henstillinger videregives.

(10a)  Medlemmer af ESRB fra nationale centralbanker, kompetente nationale myndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, bør også kunne anvende de oplysninger, som de modtager fra ESRB under udøvelsen af deres hverv og i forbindelse med ESRB's opgaver, herunder til udførelse af deres lovbestemte opgaver.

(10b)  ESRB bør lette udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for det finansielle systems stabilitet, og EU-organer vedrørende foranstaltninger til imødegåelse af systemiske risici i Unionens finansielle system.

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger, advarsler og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde og i videst muligt omfang for at sikre en inklusiv tilgang til alle interessenter.

(11a)  Når Kommissionen reviderer ESRB's opgaver og organisation, bør den navnlig overveje mulige alternative institutionelle modeller. Den bør også overveje, om balancen i ESRB's organisation mellem de medlemsstater, der deltager i bankunionen, og dem, der ikke deltager, fortsat er hensigtsmæssig.

(12)  Forordning (EU) nr. 1092/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1092/2010 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 2, litra c), affattes således:"

"c) "systemisk risiko": en risiko for forstyrrelse af det finansielle system med potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for realøkonomien i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater og for det indre markeds funktion. Alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer kan potentielt være systemisk vigtige i en vis grad."

"

1)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)  Som stk. 2a indsættes:"

"2a. Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber, den upartiskhed og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter i tilstrækkelig detaljeret grad Europa-Parlamentet og Rådet om vurderings- og høringsproceduren.

_____________________

* Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162)."

"

b)  Som stk. 3a indsættes:"

"3a. Når formanden for ESRB samt ESRB's Styringskomité giver vejledning til lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan de ▌tage følgende op:

a)  den daglige ledelse af ESRB's sekretariat

b)  administrative og budgetmæssige spørgsmål i relation til ESRB's sekretariat

c)  koordineringen og forberedelsen af arbejdet og beslutningstagningen i Det Almindelige Råd

d)  forberedelsen af det årlige ESRB-programforslag og gennemførelsen heraf

e)  forberedelsen af den årlige rapport om ESRB's aktiviteter og rapporteringen om gennemførelsen af det årlige program til Det Almindelige Råd."

"

2)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:"

"1. Formandskabet for ESRB varetages af formanden for ECB.

2.  Første næstformand vælges for en periode på fem år af og blandt de nationale stemmeberettigede medlemmer af Det Almindelige Råd under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne ▌ mellem dem, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013**, og dem, der ikke er. Første næstformand kan genvælges én gang.

_____________________

** Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

"

b)  Stk. 8 affattes således:"

"8. Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan delegere opgaver, såsom opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil, herunder forelæggelse af arbejdsprogrammet, til første næstformand, eller, hvis første næstformand ikke er til stede, og hvor dette er relevant, til anden næstformand eller lederen af ESRB's sekretariat. Opgaver vedrørende ESRB's ansvarlighed og rapporteringsforpligtelser, jf. artikel 19, stk. 1, 4 og 5, kan ikke delegeres."

"

3)  I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra b) affattes således:"

"b) cheferne for de nationale centralbanker. Medlemsstater, hvor den nationale centralbank ikke er en udpeget myndighed i henhold til direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013, og hvor den udpegede myndighed har den ledende rolle i forbindelse med finansiel stabilitet inden for sit kompetenceområde, kan alternativt udnævne en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed i henhold til direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013"

"

-ia)  Litra c) affattes således:"

"c) en repræsentant for Kommissionen"

"

b)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  Litra a) affattes således:"

"a) med forbehold af hver medlemsstats beslutning i overensstemmelse med stk. 1, litra b), og i overensstemmelse med stk. 3, én højtstående repræsentant pr. medlemsstat enten for de kompetente nationale myndigheder eller for en national myndighed, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, eller for den nationale centralbank. Hvis chefen for den nationale centralbank ikke er stemmeberettiget medlem som omhandlet i stk. 1, litra b), er en højtstående repræsentant for den nationale centralbank medlem uden stemmeret"

"

ia)  Følgende indsættes som litra ba) og bb):"

"ba) formanden for ECB's tilsynsråd

bb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans".

"

c)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Med hensyn til repræsentationen af nationale myndigheder, jf. stk. 2, litra a), roterer de pågældende højtstående repræsentanter, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre en medlemsstats nationale myndigheder har udpeget en fælles repræsentant."

"

3a)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:"

"1. Når medlemmerne af ESRB deltager i Det Almindelige Råds og Styringskomitéens aktiviteter eller udfører anden virksomhed i forbindelse med ESRB, udøver de deres hverv upartisk og udelukkende i Unionens interesse som helhed. De hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering, EU-institutionerne eller noget andet offentligt eller privat organ."

"

3b)  I artikel 7 indsættes følgende stk. 3a:"

"3a. Medlemmer af Det Almindelige Råd, med eller uden stemmeret, må ikke have en funktion i en medlemsstats centralregering."

"

3c)  I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"

 "Dette stykke tilsidesætter ikke de fortrolige, mundtlige drøftelser, der føres i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5."

"

3d)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)  Som stk. 2a indsættes:"

"2a. Medlemmer af ESRB fra nationale centralbanker, kompetente nationale myndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, kan i deres egenskab af medlemmer af ESRB give nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-retten eller nationale ordninger, oplysninger vedrørende udførelsen af de opgaver, der er betroet ESRB, og som er nødvendige for udførelsen af de pågældende myndigheders eller organers lovbestemte opgaver, forudsat at der er truffet tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre fuld overholdelse af den relevante EU-ret og nationale ordninger."

"

b)  Som stk. 2b indsættes:"

"2b. Hvis oplysningerne stammer fra andre myndigheder end dem, der er omhandlet i stk. 2a, anvender medlemmerne af ESRB fra nationale centralbanker, kompetente nationale myndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, kun disse oplysninger til udførelse af deres lovbestemte opgaver med disse myndigheders udtrykkelige samtykke."

"

4)  ▌I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 4 affattes således:"

"4. Højtstående repræsentanter fra internationale finansielle organisationer, som udfører aktiviteter, der er direkte beslægtede med ESRB's opgaver, jf. artikel 3, stk. 2, eller Europa-Parlamentets formand eller dets repræsentant for så vidt angår emner vedrørende makroprudentiel EU-lovgivning kan, hvis det er hensigtsmæssigt, indbydes til at deltage i møderne i Det Almindelige Råd."

"

b)  Stk. 5 affattes således:"

"5. I ESRB's arbejde kan deltage højtstående repræsentanter fra de relevante myndigheder i tredjelande, når det er relevant for Unionen. ESRB kan udforme ordninger, der navnlig fastsætter arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse tredjelandes deltagelse i ESRB's arbejde. Sådanne ordninger kan omhandle repræsentation efter behov som observatør i Det Almindelige Råd og bør kun vedrøre emner af relevans for Unionen, undtagen sager, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller medlemsstater måtte blive drøftet."

"

c)  Stk. 6 affattes således:"

"6. Møderne er fortrolige. Det Almindelige Råd kan beslutte at offentliggøre et mødereferat med forbehold af gældende krav om fortrolighed og på en måde, som ikke giver mulighed for at identificere individuelle medlemmer af Det Almindelige Råd eller individuelle institutioner. Det Almindelige Råd kan også beslutte at afholde pressekonferencer efter sine møder."

"

5)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra b) affattes således:"

"b) det medlem af ECB's direktion, der har ansvaret for finansiel stabilitet og makroprudentiel politik"

"

i)  Litra c) affattes således:"

"c) fire nationale stemmeberettigede medlemmer af Det Almindelige Råd ▌ under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne ▌ mellem dem, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013, og dem, der ikke er. De vælges af og blandt medlemmerne af Det Almindelige Råd ▌ for en periode på tre år"

"

ia)  Litra d) affattes således:"

"d) en repræsentant for Kommissionen".

"

aa)  I stk. 2 foretages følgende ændringer:"

"2. Formanden og første næstformand for ESRB indkalder i fællesskab til møderne i Styringskomitéen mindst en gang hvert kvartal forud for de enkelte møder i Det Almindelige Råd. Formanden og første næstformand kan også i fællesskab indkalde til ad hoc-møder."

"

6)  I artikel 12 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg består af formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kvalifikationer, erfaringer og viden vedrørende alle relevante finansmarkedssektorer, og som er foreslået af Styringskomitéen og godkendt af Det Almindelige Råd for en mandatperiode på fire år med mulighed for fornyelse. De udnævnte må ikke være medlemmer af ESA'erne og skal vælges på grundlag af deres generelle kompetence og deres forskellige erfaring i akademiske kredse eller andre sektorer, navnlig i små og mellemstore virksomheder eller fagforeninger eller i deres egenskab af leverandører eller forbrugere af finansielle tjenesteydelser."

"

-aa)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Formanden og de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg udpeges af Det Almindelige Råd efter forslag fra formanden for ESRB, og de skal hver især have et højt niveau af relevant ekspertise og viden, f.eks. i kraft af en relevant akademisk og professionel baggrund inden for sektorerne bankvæsen, værdipapirmarkeder eller forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Formandskabet for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg går på skift mellem disse tre personer."

"

-ab)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Generelle Råd."

"

a)  Stk. 5 affattes således:"

"5. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i hensigtsmæssigt omfang høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang over for alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

"

7)  I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Litra f) affattes således:"

"f) en repræsentant for Kommissionen".

"

ii)  Følgende indsættes som litra fa) og fb):"

"fa) en repræsentant for ECB's tilsynsråd

fb)  en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans".

"

aa)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Det Rådgivende Tekniske Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Generelle Råd."

"

b)  Følgende stykke ▌indsættes:"

"4a. Det Rådgivende Tekniske Udvalg gennemfører i hensigtsmæssigt omfang høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

"

7a)  Artikel 14 affattes således:"

"Ved udførelsen af opgaverne i artikel 3, stk. 2, søger ESRB, hvis det er relevant, synspunkter hos relevante interessenter i den private sektor. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

"

7b)  Artikel 15, stk. 7, affattes således:"

"7. Inden hver anmodning om oplysninger af tilsynsmæssig karakter, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, rådfører ESRB sig behørigt med den relevante europæiske tilsynsmyndighed for at sikre, at anmodningen er begrundet og forholdsmæssigt afpasset. Hvis den relevante europæiske tilsynsmyndighed ikke finder anmodningen begrundet og forholdsmæssigt afpasset, sender den straks anmodningen tilbage til ESRB med anmodning om yderligere begrundelse. Når ESRB har forelagt den relevante europæiske tilsynsmyndighed denne yderligere begrundelse, sendes de ønskede oplysninger til ESRB fra anmodningens adressater, forudsat at disse har lovlig adgang til de relevante oplysninger."

"

8)  I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)  ▌Stk. 2▌affattes således:"

"2. Advarsler eller henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være enten af generel eller specifik karakter og rettes navnlig til Unionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er, til en eller flere kompetente nationale myndigheder, til en eller flere nationale myndigheder, der er udpeget til gennemførelse af foranstaltninger, som tager sigte på at imødegå systemiske risici eller risici på makroplan, eller til ECB for så vidt angår de opgaver, der er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, eller til de nationale afviklingsmyndigheder og Den Fælles Afviklingsinstans. Hvis en advarsel eller en henstilling er rettet til en eller flere af de nationale tilsynsmyndigheder, orienteres den eller de berørte medlemsstater også herom. Til henstillingerne skal være knyttet en nærmere angivet frist for gennemførelse af politisk respons. Henstillinger kan også rettes til Kommissionen for så vidt angår den relevante EU-lovgivning."

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Samtidig med at advarsler eller henstillinger fremsendes til adressaterne i overensstemmelse med stk. 2, fremsendes de i overensstemmelse med strenge fortrolighedsregler til Rådet, Europa-Parlamentet, Kommissionen og til ESA'erne. Hvis det er relevant, kræver Det Almindelige Råd, at der indgås en aftale for at sikre fortrolighed, når fortrolige eller ikkeoffentlige advarsler eller henstillinger videregives."

"

9)  Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:"

"1. Er en henstilling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en af adressaterne nævnt i artikel 16, stk. 2, meddeler adressaten Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, hvilke handlinger den har foretaget som svar på henstillingen, og begrunder eventuel manglende handling. I relevante tilfælde underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler hurtigst muligt ESA'erne om de modtagne svar.

2.  Hvis ESRB finder, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har begrundet behørigt, at de ikke har truffet nogen foranstaltninger, underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler adressaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og de relevante ESA'er herom."

"

9a)  Artikel 18, stk. 4, ændres således:"

"4. Beslutter Det Almindelige Råd ikke at offentliggøre en advarsel eller en henstilling, træffer adressaterne og i givet fald Rådet, Europa-Parlamentet og ESA'erne alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte oplysningernes fortrolige karakter."

"

9b)  I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:"

"1. Mindst en gang om året, og oftere i tilfælde af omfattende uro på de finansielle markeder, indbydes ESRB's formand af det kompetente udvalg til en årlig høring i Europa-Parlamentet som en markering af offentliggørelsen af ESRB's årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne høring afholdes adskilt fra den monetære dialog mellem Europa-Parlamentet og formanden for ECB.

2.  Den årlige rapport, der nævnes i stk. 1, indeholder de oplysninger, som Det Almindelige Råd i henhold til artikel 18 beslutter at offentliggøre. Den årlige rapport gøres offentligt tilgængelig. Den skal indeholde en redegørelse for de ressourcer, der stilles til rådighed for ESRB i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1096/2010.

"

b)  Følgende stykke tilføjes:"

"5a. ESRB besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller det. Det besvarer disse spørgsmål inden for en rimelig frist uden unødig forsinkelse. Når der videregives fortrolige oplysninger, sikrer Europa-Parlamentet fuld fortrolighed for så vidt angår disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 8 og artikel 19, stk. 5."

"

10)  Artikel 20 affattes således:"

"Kommissionen aflægger efter at have hørt ESRB's medlemmer inden for fem år efter ▌ ikrafttrædelsen af denne forordning rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt ESRB's opgaver og organisation skal revideres, idet den også overvejer mulige alternative modeller til den nuværende."

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den [...].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C 227 af 28.6.2018, s. 63.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).
(5)Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) opgaver og organisation (COM(2014) 508 final).
(6)Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation" (COM(2017)).
(7)Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).
(8)Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 198/2016 af 30. september 2016 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2017/275] (EUT L 46 af 23.2.2017, s. 1).

Seneste opdatering: 24. april 2019Juridisk meddelelse