Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0232(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2019

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0375

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 228kWORD 61k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0538),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0317/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Μαρτίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0011/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 120 της 6.4.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010(4) (κανονισμός ΕΣΣΚ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εξετάσει τον κανονισμό ΕΣΣΚ, βάσει έκθεσης(5) της Επιτροπής, προκειμένου να αποφανθούν εάν η αποστολή και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ πρέπει να επανεξεταστούν. Οι λεπτομέρειες των κανόνων διορισμού του προέδρου του ΕΣΣΚ επίσης εξετάστηκαν.

(2)  Η έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του ΕΣΣΚ(6) καταλήγει ότι, ενώ το ΕΣΣΚ σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

(2α)  Πρόσφατες θεσμικές αλλαγές συνδεόμενες με την Τραπεζική Ένωση, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, αλλά και τεχνολογικές αλλαγές, έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον λειτουργίας του ΕΣΣΚ στο διάστημα που μεσολάβησε από τη θεσμοθέτησή του. Το ΕΣΣΚ θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ένωση και ως εκ τούτου στην επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς. Η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος από την Ένωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Αυτές οι θεσμικές ρυθμίσεις, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους μικροπροληπτικούς και τους μακροπροληπτικούς κινδύνους, μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επαρκή εμπιστοσύνη ώστε να αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Το ΕΣΣΚ, προάγοντας τις έγκαιρες και συνεκτικές πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη έναντι των εντοπιζόμενων συστημικών κινδύνων, θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή αποκλινουσών προσεγγίσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(3)  Το ευρύ φάσμα μελών του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας της Ένωσης, και ιδίως το πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, δεν αποτυπώνονται στη σύνθεση του εν λόγω γενικού συμβουλίου. Για τον λόγο αυτόν, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ και ο πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει να γίνουν μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αντίστοιχες προσαρμογές θα πρέπει επίσης να γίνουν στη ▌ συμβουλευτική τεχνική επιτροπή ▌.

(4)  Ο πρόεδρος της ΕΚΤ προήδρευσε του ΕΣΣΚ κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του, μετά το πέρας της οποίας ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξακολουθεί να προεδρεύει του ΕΣΣΚ σε προσωρινή βάση. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ έχει προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στο ΕΣΣΚ και έχει διασφαλίσει ότι το ΕΣΣΚ μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΚΤ στον τομέα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και να βασιστεί στην εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο ο πρόεδρος της ΕΚΤ να έχει την προεδρία του ΕΣΣΚ σε μόνιμη βάση.

(4α)  Το ΕΣΣΚ είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος στο εσωτερικό της Ένωσης και συμβάλλει στην πρόληψη ή στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στην Ένωση ή σε τμήματα αυτής. Ως εκ τούτου, το ΕΣΣΚ αναμένεται να εντοπίζει και να συζητά τους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Οι νομισματικές συνθήκες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σεβόμενο πλήρως την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, το ΕΣΣΚ υποχρεούται, βάσει της εντολής του στον τομέα της μακροπροληπτικής επίβλεψης, να συζητά τις επιπτώσεις αυτές. Αναμένεται επίσης από το ΕΣΣΚ να παρακολουθεί και να εκτιμά τους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που απορρέουν από εξελίξεις οι οποίες μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε τομεακό επίπεδο ή στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων και σημείων ευπάθειας που προκύπτουν από τεχνολογικές αλλαγές ή από περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Αναμένεται επίσης από το ΕΣΣΚ να αναλύει τις εξελίξεις εκτός του τραπεζικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ως απώτερη κατάληξη την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(4β)  Τα μέλη του γενικού συμβουλίου φέρουν συλλογική ευθύνη για την επίτευξη της αποστολής, των στόχων και των καθηκόντων του ΕΣΣΚ. Από όλα τα μέλη αναμένεται να διαμορφώνουν την ημερήσια διάταξη και το πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΣΚ και να συμβάλλουν ενεργά στις τακτικές εργασίες του. Ειδικότερα, αναμένεται από τα μέλη να θέτουν τυχόν σχετικά θέματα υπόψη των υπολοίπων μελών του γενικού συμβουλίου.

(5)  Για να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ▌, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα, όπως αυτά που σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, στον πρώτο αντιπρόεδρο ή, εάν ο πρώτος αντιπρόεδρος δεν είναι διαθέσιμος και συντρέχει λόγος, στον δεύτερο αντιπρόεδρο ή στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Αυτή η ανάθεση δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στη συμμετοχή σε δημόσιες ακροάσεις και σε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(6α)  Προκειμένου να παρέχεται ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των μελών του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τον εκπρόσωπό τους με δικαίωμα ψήφου μεταξύ του διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας και ενός εκπροσώπου υψηλού επιπέδου εντεταλμένης αρχής σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στις περιπτώσεις που η εν λόγω εντεταλμένη αρχή έχει ηγετικό ρόλο στη χρηματοοικονομική σταθερότητα στον τομέα αρμοδιότητάς της. Η ευελιξία αυτή όσον αφορά την επιλογή του μέλους με δικαίωμα ψήφου ουδόλως επηρεάζει τα κράτη μέλη στα οποία η εθνική κεντρική τράπεζα είναι εντεταλμένη αρχή σύμφωνα με την οδηγία 2013/36 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Προκειμένου να αποφεύγεται η άσκηση πολιτικής επιρροής, κανένα μέλος του γενικού συμβουλίου δεν κατέχει αξίωμα στην κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους μέλους.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, μέχρι τούδε ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ εκλέγονταν από και μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ και λαμβανόταν υπόψη η ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών εν γένει και μεταξύ των κρατών μελών το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και μεταξύ εκείνων το νόμισμα των οποίων δεν είναι το ευρώ. Μετά τη θέσπιση της τραπεζικής ένωσης, ενδείκνυται να αντικατασταθεί η αναφορά στα κράτη μέλη το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και σε εκείνα το νόμισμα των οποίων δεν είναι το ευρώ με αναφορά σε κράτη μέλη που συμμετέχουν και σε κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση. Ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται από τους και μεταξύ των εθνικών εκπροσώπων με δικαίωμα ψήφου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου, απηχώντας τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη συμμετοχή στο γενικό συμβούλιο.

(7α)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου(7) προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής να συμπεριλαμβάνει συστηματικά και εξωτερικούς υποψηφίους. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκρινιστούν.

(8)  Δεδομένων των τροποποιήσεων στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)(8), και ιδίως της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ, το άρθρο 9 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(9)  Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, ο αριθμός των εκπροσώπων της Επιτροπής στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή του ΕΣΣΚ θα πρέπει να μειωθεί από δύο εκπροσώπους, όπως ισχύει επί του παρόντος, σε έναν εκπρόσωπο.

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΚΤ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ θα πρέπει να προστεθεί ως δυνητικός αποδέκτης των προειδοποιήσεων και των συστάσεων του ΕΣΣΚ για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης που ορίζονται δυνάμει της οδηγίας 59/2014 και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 θα πρέπει επίσης να προστεθούν στους δυνητικούς αποδέκτες. Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ. Κατά περίπτωση, το γενικό συμβούλιο ζητεί τη σύναψη συμφωνίας για να διασφαλίζεται το απόρρητο κατά τη διαβίβαση απόρρητων ή μη δημόσιων προειδοποιήσεων ή συστάσεων.

(10α)  Τα μέλη του ΕΣΣΚ από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις εθνικές αρχές που έχουν επιφορτισθεί με την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το ΕΣΣΚ στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και σε σχέση με τα καθήκοντα του ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων για την άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο.

(10β)  Το ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ή φορέων αρμόδιων για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και των φορέων της Ένωσης όσον αφορά μέτρα σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ένωσης.

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων, των προειδοποιήσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όποτε ενδείκνυται, έγκαιρα, ανοικτά και με διαφάνεια, και όσο το δυνατόν ευρύτερα ώστε να εξασφαλίζεται μια συμπεριληπτική προσέγγιση έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών.

(11α)  Κατά την επανεξέταση της αποστολής και της οργάνωσης του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να εξετάσει πιθανά εναλλακτικά θεσμικά μοντέλα. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει εάν η ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση και όσων δεν συμμετέχουν, στο πλαίσιο της οργάνωσης του ΕΣΣΚ, παραμένει κατάλληλη.

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 τροποποιείται ως εξής:

-1)  στο άρθρο 2 το σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) ως «συστημικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όλες οι μορφές χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, αγορών και υποδομών ενδέχεται να είναι σημαντικές σε κάποιο βαθμό από συστημικής άποψης.»·

"

1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα, την αμεροληψία και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και τη διαδικασία διαβούλευσης.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:"

«3α. Κατά την παροχή οδηγιών προς τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ δύνανται ▌να πραγματεύονται τα ακόλουθα:

α)  την τρέχουσα διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ·

β)  οποιαδήποτε διοικητικά και δημοσιονομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη γραμματεία του ΕΣΣΚ·

γ)  τον συντονισμό και την προετοιμασία των εργασιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του γενικού συμβουλίου·

δ)  την κατάρτιση της πρότασης του ετήσιου προγράμματος του ΕΣΣΚ και την εφαρμογή του·

ε)  τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΣΣΚ και την υποβολή εκθέσεων στο γενικό συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος.»·

"

2)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Στο ΕΣΣΚ προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

2.  Ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται από τους και μεταξύ των εθνικών εκπροσώπων με δικαίωμα ψήφου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου για θητεία πέντε ετών και λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση των κρατών μελών ▌ μεταξύ εκείνων που είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου**, και εκείνων που δεν είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο πρώτος αντιπρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί μία φορά.

_____________________

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).»·

"

β)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει καθήκοντα, όπως καθήκοντα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του προγράμματος εργασίας, στον πρώτο αντιπρόεδρο ή, εάν ο πρώτος αντιπρόεδρος δεν είναι διαθέσιμος και συντρέχει λόγος, στον δεύτερο αντιπρόεδρο ή στον επικεφαλής της γραμματείας. Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και υποβολής εκθέσεων του ΕΣΣΚ όπως προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1, 4 και 5 δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται.»·

"

3)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

-i)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Τα κράτη μέλη στα οποία η εθνική κεντρική τράπεζα δεν είναι εντεταλμένη αρχή σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και όπου η εν λόγω εντεταλμένη αρχή έχει τον ηγετικό ρόλο στη χρηματοοικονομική σταθερότητα στον τομέα της αρμοδιότητάς της μπορούν εναλλακτικά να ορίζουν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου μιας εντεταλμένης αρχής σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.»·

"

-i-α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής·»·

"

β)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) με την επιφύλαξη της απόφασης κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) και σύμφωνα με την παράγραφο 3, έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου ανά κράτος μέλος προερχόμενο είτε από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ή από εθνική αρχή που έχει επιφορτισθεί με την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής είτε από την εθνική κεντρική τράπεζα. Όταν ο διοικητής της εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι το μέλος με δικαίωμα ψήφου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου της εθνικής κεντρικής τράπεζας είναι το μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου·»·

"

iα)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα νέα στοιχεία βα) και ββ):"

«βα) τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

ββ)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των εθνικών αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου εναλλάσσονται αναλόγως με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν συμφωνήσει για κοινό εκπρόσωπο.»·

"

3α)  Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του γενικού συμβουλίου και της διευθύνουσας επιτροπής ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σχετικής με το ΕΣΣΚ, τα μέλη του ΕΣΣΚ επιτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και μόνο προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.»·

"

3β)  Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:"

«3α. Κανένα μέλος του γενικού συμβουλίου, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεν κατέχει αξίωμα στην κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους μέλους.»·

"

3γ)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των απόρρητων προφορικών συζητήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5.»·

"

3δ)  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Τα μέλη του ΕΣΣΚ που προέρχονται από εθνικές κεντρικές τράπεζες, εθνικές αρμόδιες αρχές και εθνικές αρχές επιφορτισμένες με την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής δύνανται, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του ΕΣΣΚ, να παρέχουν στις εθνικές αρχές ή φορείς αρμόδιους για την σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο ΕΣΣΚ οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή φορέων που απορρέουν από τον νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπιστεί επαρκείς εγγυήσεις για να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση του σχετικού ενωσιακού δικαίου και εθνικών ρυθμίσεων.

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2β:"

«2β. Όταν οι πληροφορίες προέρχονται από αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α, τα μέλη του ΕΣΣΚ που προέρχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, τις εθνικές αρμόδιες αρχές και εθνικές αρχές επιφορτισμένες με την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο μόνο με ρητή συμφωνία των εν λόγω αρχών.»·

"

4)  ▌Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να προσκληθούν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα του ΕΣΣΚ όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο εκπρόσωπός του για θέματα σχετικά με τη μακροπροληπτική νομοθεσία της ΕΕ.»·

"

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Στις εργασίες του ΕΣΣΚ μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών για θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση. Το ΕΣΣΚ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις που να διευκρινίζουν, ειδικότερα, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής των εν λόγω τρίτων χωρών στις εργασίες του ΕΣΣΚ. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να προβλέπουν εκπροσώπηση, σε ad hoc βάση, με την ιδιότητα παρατηρητή, στο γενικό συμβούλιο και θα πρέπει να αφορούν μόνο θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση, αποκλείουν δε κάθε περίπτωση όπου ενδέχεται να συζητηθεί η κατάσταση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών.»·

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Οι εργασίες των συνεδριάσεων είναι εμπιστευτικές. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει τις συζητήσεις του, με την επιφύλαξη των ισχυουσών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των μεμονωμένων μελών του γενικού συμβουλίου ή μεμονωμένων οργανισμών. Το γενικό συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει να διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου μετά τις τακτικές συνεδριάσεις του.»·

"

5)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

-i)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ που είναι αρμόδιο για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη μακροπροληπτική πολιτική·»·

"

i)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) τέσσερις εθνικούς εκπροσώπους με δικαίωμα ψήφου που είναι μέλη του γενικού συμβουλίου, ▌ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση των κρατών μελών ▌ μεταξύ εκείνων που είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, και εκείνων που δεν είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εκλέγονται από και μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου ▌για περίοδο τριών ετών·»·

"

i-α)  Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής·»·

"

α-α)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:"

«2. Ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ διοργανώνουν από κοινού τις συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, πριν από κάθε συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος μπορούν επίσης να διοργανώνουν ad-hoc συνεδριάσεις.»·

"

6)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

-α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και από 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και γνώσεων σχετικά με όλους τους συναφείς τομείς των χρηματοοικονομικών αγορών, οι οποίοι προτείνονται από τη διευθύνουσα επιτροπή και εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο για τετραετή ανανεώσιμη θητεία. Οι διορισθέντες δεν είναι μέλη των ΕΕΑ και επιλέγονται βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και της διαφορετικής εμπειρίας τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή λήπτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.»·

"

-α-α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής διορίζονται από το γενικό συμβούλιο προτάσει του προέδρου του ΕΣΣΚ και διαθέτουν ο καθένας υψηλό επίπεδο σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης, για παράδειγμα χάρη στο συναφές πανεπιστημιακό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο στους τομείς των τραπεζών, των αγορών αξιών ή των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Η προεδρία της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής θα πρέπει να ασκείται εκ περιτροπής από τα τρία αυτά πρόσωπα.»·

"

-αβ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή παρέχει συμβουλές και αρωγή στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή του γενικού συμβουλίου.»·

"

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διαβουλεύεται σε πρώιμο στάδιο με τους συναφείς φορείς του χώρου, όπως με εκπροσώπους της αγοράς, οργανώσεις καταναλωτών και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται όσο το δυνατόν ευρύτερα ώστε να εξασφαλίζεται μια συμπεριληπτική προσέγγιση έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών και των σχετικών χρηματοοικονομικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

"

7)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«στ) έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής·»·

"

ii)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία στ-α) και στ-β):"

«στ-α) έναν αντιπρόσωπο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

στ-β)  έναν αντιπρόσωπο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

"

α-α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή παρέχει συμβουλές και αρωγή στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή του γενικού συμβουλίου.»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌:"

«4α. Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή διαβουλεύεται σε πρώιμο στάδιο με τους συναφείς φορείς του χώρου, όπως με εκπροσώπους της αγοράς, οργανώσεις καταναλωτών και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται όσο το δυνατόν ευρύτερα ώστε να εξασφαλίζεται μια συμπεριληπτική προσέγγιση έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών και των σχετικών χρηματοοικονομικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

"

7α)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το ΕΣΣΚ ζητεί, κατά περίπτωση, τις απόψεις των συναφών ενδιαφερόμενων παραγόντων του ιδιωτικού τομέα. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται όσο το δυνατόν ευρύτερα ώστε να εξασφαλίζεται μια συμπεριληπτική προσέγγιση έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών και των σχετικών χρηματοοικονομικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

"

7β)  Το άρθρο 15 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7. Πριν από κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών που δεν διατίθενται σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, το ΕΣΣΚ διαβουλεύεται δεόντως με τη σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η αίτηση είναι αιτιολογημένη και αναλογική. Εάν η σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν θεωρεί την αίτηση αιτιολογημένη και αναλογική, την αποστέλλει πάραυτα πίσω στο ΕΣΣΚ και ζητεί πρόσθετη αιτιολόγηση. Μόλις το ΕΣΣΚ παράσχει στη σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή αυτήν την πρόσθετη αιτιολόγηση, οι αιτηθείσες πληροφορίες διαβιβάζονται στο ΕΣΣΚ από τους αποδέκτες της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.»·

"

8)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  ▌η παράγραφος 2 ▌αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται ιδίως στην Ένωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ, σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, σε μία ή περισσότερες εντεταλμένες εθνικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων, ή στην ΕΚΤ για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Αν μια προειδοποίηση ή σύσταση απευθύνεται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται επίσης σχετικώς. Στις συστάσεις περιλαμβάνεται καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση πολιτικής. Συστάσεις μπορούν επίσης να απευθύνονται προς την Επιτροπή σχετικά με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης.»·

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ταυτοχρόνως με τη διαβίβαση προς τους αποδέκτες που προβλέπονται στο άρθρο 2, οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις διαβιβάζονται, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στις ΕΕΑ. Κατά περίπτωση, το γενικό συμβούλιο ζητεί τη σύναψη συμφωνίας για να διασφαλίζεται το απόρρητο κατά τη διαβίβαση απόρρητων ή μη δημόσιων προειδοποιήσεων ή συστάσεων.»·

"

9)  στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται με το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Αν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) απευθύνεται σε έναν από τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, ο αποδέκτης κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το ΕΣΣΚ τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις συστάσεις και τεκμηριώνει οποιαδήποτε αδράνεια. Κατά περίπτωση, το ΕΣΣΚ ενημερώνει τις ΕΕΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τις ληφθείσες απαντήσεις, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου.

2.  Αν το ΕΣΣΚ αποφασίσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε ή ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, το ΕΣΣΚ ενημερώνει, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, τους αποδέκτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις οικείες ΕΕΑ.»·

"

9α)  στο άρθρο 18, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:"

«4. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή σύσταση, οι αποδέκτες, και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ΕΕΑ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους.»·

"

9β)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση χρηματοοικονομικών δυσχερειών ευρείας κλίμακας, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προσκαλείται σε ετήσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συνδέεται με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του ΕΣΣΚ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτή η ακρόαση πραγματοποιείται ξεχωριστά από τον νομισματικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προέδρου της ΕΚΤ.

2.  Η ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες που το γενικό συμβούλιο αποφασίζει να δημοσιοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 18. Η ετήσια έκθεση διατίθεται στο κοινό. Περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τους πόρους που τίθενται στη διάθεση του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5α. Το ΕΣΣΚ απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις που του απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν διαβιβάζονται εμπιστευτικές πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζει την πλήρη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 19 παράγραφος 5.»·

"

10)  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εντός πέντε ετών από την ▌έναρξη ▌ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με τα μέλη του ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη να επανεξετασθεί η αποστολή ή η οργάνωση του ΕΣΣΚ, εξετάζοντας επίσης εναλλακτικά του ισχύοντος μοντέλα.».

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2)ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).
(5)Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, COM(2014)0508 τελικό.
(6)Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation» («Ανάλυση επιπτώσεων, τροποποιήσεις στον κανονισμό ΕΣΣΚ»), COM(2017).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).
(8)Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 198/2016, της 30ής Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/275] (ΕΕ L 46 της 23.2.2017, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου