Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0232(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0011/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0011/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0375

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 56k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0538),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0317/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 2. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 1. huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0011/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 120, 6.4.2018, s. 2.
(2) EUVL C 227, 28.6.2018, s. 63.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat asetuksen (EU) N:o 1092/2010(4), jäljempänä 'EJRK-asetus', 20 artiklan mukaisesti tarkastelleet EJRK-asetusta komission kertomuksen(5) perusteella sen määrittelemiseksi, onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava. Myös EJRK:n puheenjohtajan nimeämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä on tarkasteltu.

(2)  Vuonna 2017 annetussa komission kertomuksessa(6) EJRK:n tehtävistä ja organisaatiosta todetaan, että vaikka EJRK toimii yleisesti ottaen moitteettomasti, joitakin seikkoja on kuitenkin parannettava.

(2 a)  Viimeaikaiset pankkiunioniin liittyvät institutionaaliset muutokset yhdessä pääomamarkkinaunionin perustamiseen tähtäävien toimien sekä teknologian muutoksen kanssa ovat tosiasiassa muuttaneet EJRK:n toimintaympäristöä sen perustamisen jälkeen. EJRK:n olisi edistettävä unionin rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä ja siten sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista. Unionin finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta on olennainen osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää. Näillä institutionaalisilla järjestelyillä, silloin kun niiden avulla havaitaan ja käsitellään tehokkaasti mikro- ja makrotason vakauteen kohdistuvia riskejä, voidaan varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on tarpeeksi luottamusta ryhtyä finanssitoimiin ja erityisesti rajatylittäviin finanssitoimiin. Edistämällä jäsenvaltioiden oikea-aikaisia ja yhtenäisiä poliittisia linjauksia havaittuihin järjestelmäriskeihin EJRK osaltaan ehkäisisi eriäviä toimintatapoja ja parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

(3)  EJRK:n hallintoneuvoston laaja-alainen jäsenistö on merkittävä etu. Unionin rahoitusvalvonnan rakenteen viimeaikainen kehitys ja etenkin pankkiunionin perustaminen eivät kuitenkaan tule esiin hallintoneuvoston kokoonpanossa. Tästä syystä EKP:n valvontaelimen puheenjohtajasta ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajasta olisi tehtävä EJRK:n hallintoneuvoston jäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Vastaavat mukautukset olisi tehtävä myös ▌ neuvoa-antavaan tekniseen komiteaan.

(4)  EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana sen toiminnan ensimmäiset viisi vuotta, minkä jälkeen EKP:n pääjohtaja on toiminut EJRK:n puheenjohtajana edelleen tilapäisesti. Tänä aikana EKP:n pääjohtaja on antanut EJRK:lle auktoriteettia ja uskottavuutta ja varmistanut, että EJRK voi hyödyntää EKP:n asiantuntemusta rahoitusvakauden alalla ja nojautua siihen. Sen vuoksi on aiheellista, että EKP:n pääjohtaja toimii EJRK:n puheenjohtajana pysyvästi.

(4 a)  EJRK vastaa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa ja edistää unioniin tai sen osiin kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä. Tässä ominaisuudessa EJRK:n odotetaan tunnistavan rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä ja keskustelevan niistä riippumatta kyseisten riskien alkuperästä. Rahatalouden suhdanteilla voi olla vaikutuksia rahoitusvakauteen. Keskuspankkien riippumattomuutta täysin kunnioittaen EJRK:n makrotason vakauden valvontatehtävä edellyttää, että se keskustelee näistä vaikutuksista. EJRK:n odotetaan myös seuraavan ja arvioivan rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä, jotka johtuvat kehityksestä, jolla voi olla vaikutusta alakohtaisella tasolla tai koko finanssijärjestelmän tasolla, mukaan lukien teknologian muutoksesta tai ympäristötekijöistä tai sosiaalisista tekijöistä johtuvat riskit ja haavoittuvuudet. EJRK:n odotetaan myös analysoivan pankkialan ulkopuolista kehitystä, mukaan lukien pääomamarkkinaunionin valmiiksi saattamiseen johtava kehitys.

(4 b)  Hallintoneuvoston jäsenet vastaavat yhdessä siitä, että EJRK:n toiminta-ajatus, tavoitteet ja tehtävät toteutuvat. Kaikkien jäsenten odotetaan osallistuvan EJRK:n asialistan ja työohjelman laatimiseen sekä aktiivisesti edistämään sen tavanomaista työtä. Erityisesti jäsenten odotetaan saattavan merkityksellisiä aiheita hallintoneuvoston muiden jäsenten tietoon.

(5)  Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n näkyvyyttä ▌, EJRK:n puheenjohtajan pitäisi voida delegoida tehtäviä, kuten EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä, ensimmäiselle varapuheenjohtajalle tai, jos ensimmäinen varapuheenjohtaja ei ole käytettävissä, ja tarpeen mukaan, toiselle varapuheenjohtajalle tai EJRK:n sihteeristön päällikölle. Tämä delegointi ei saisi koskea osallistumista julkisiin kuulemisiin ja suljetuin ovin käytäviin keskusteluihin Euroopan parlamentissa.

(6 a)  Jotta hallintoneuvostossa äänioikeutta käyttävän jäsenen valinnan suhteen olisi joustavuutta, jäsenvaltioiden olisi voitava valita äänivaltaiseksi edustajakseen joko kansallisen keskuspankin pääjohtaja tai direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti nimetyn viranomaisen korkean tason edustaja, kun kyseinen nimetty viranomainen vastaa rahoitusvakaudesta toimivaltaansa kuuluvalla alalla. Tämä joustavuus äänioikeutta käyttävän jäsenen valinnan suhteen ei koske niitä jäsenvaltioita, joissa kansallinen keskuspankki on direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti nimetty viranomainen. Poliittisen vaikuttamisen välttämiseksi hallintoneuvoston jäsen ei saa toimia jäsenvaltion keskushallinnon tehtävissä.

(7)  Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti EKP:n yleisneuvoston jäsenet ovat tähän mennessä valinneet EJRK:n ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan ottaen huomioon, että edustettuna ovat tasapuolisesti sekä kaikki jäsenvaltiot että toisaalta ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, ja toisaalta ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro. Pankkiunionin perustamisen myötä on aiheellista korvata viittaus jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro ja joiden rahayksikkö ei ole euro, viittauksella jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat pankkiunioniin ja jotka eivät osallistu pankkiunioniin. Hallintoneuvoston äänivaltaiset kansalliset jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan ottaen huomioon hallintoneuvoston jäsenyyden suhteen vallitsevan suuremman joustavuuden.

(7 a)  Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010(7) 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EKP nimittää EJRK:n sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n hallintoneuvoston olisi arvioitava avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus. EKP:n olisi harkittava valintamenettelyn järjestelmällistä avaamista ulkopuolisille ehdokkaille. Hallintoneuvoston olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointimenettelystä. Lisäksi EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi selkeytettävä.

(8)  Kun otetaan huomioon muutokset Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen(8) ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1092/2010 hyväksyminen ETA:n jäsenvaltioissa, kyseisen asetuksen 9 artiklan 5 kohtaa olisi muutettava.

(9)  Kustannusten pienentämiseksi ja menettelyjen tehostamiseksi EJRK:n neuvoa-antavassa teknisessä komiteassa olevien komission edustajien lukumäärää olisi vähennettävä nykyisestä kahdesta yhteen.

(10)  Ottaen huomioon asetuksella (EU) N:o 1024/2013 EKP:lle annetun toimivallan EKP olisi lisättävä mahdolliseksi EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten saajaksi EKP:lle kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti osoitettujen tehtävien osalta. Myös direktiivin 2014/59/EU nojalla perustetut kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset ja asetuksella (EU) N:o 806/2014 perustettu yhteinen kriisinratkaisuneuvosto olisi lisättävä saajien joukkoon. Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että EJRK:n antamat varoitukset ja suositukset on toimitettava neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on toimitettava myös Euroopan valvontaviranomaisille. Demokraattisen valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi kyseiset varoitukset ja suositukset olisi toimitettava myös Euroopan parlamentille ja Euroopan valvontaviranomaisille. Hallintoneuvoston on tarvittaessa edellytettävä, että tehdään sopimus, jolla varmistetaan luottamuksellisuus toimitettaessa luottamuksellisia tai ei-julkisia varoituksia tai suosituksia.

(10 a)  EJRK:n jäsenten, jotka ovat kansallisista keskuspankeista, kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja sellaisista kansallisista viranomaisista, joiden tehtäväksi on annettu makrotason vakautta koskevan politiikan toteuttaminen, olisi voitava käyttää EJRK:lta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamiaan ja EJRK:lle osoitettuihin tehtäviin liittyviä tietoja myös lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.

(10 b)  EJRK:n olisi helpotettava tiedonjakoa finanssijärjestelmän vakaudesta vastaavien kansallisten viranomaisten tai elinten sekä unionin elinten välillä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus käsitellä järjestelmäriskiä kaikkialla unionin finanssijärjestelmässä.

(11)  EJRK:n lausuntojen, suositusten, varoitusten ja päätösten laadun ja merkityksellisyyden varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean odotetaan tarpeen mukaan kuulevan sidosryhmiä varhaisessa vaiheessa avoimesti ja läpinäkyvästi ja mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että lähestymistavalla saadaan mukaan kaikki asianomaiset osapuolet.

(11 a)  Tarkistaessaan EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota komission olisi erityisesti harkittava mahdollisia vaihtoehtoisia institutionaalisia malleja. Komission olisi myös tarkasteltava sitä, onko pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät siihen osallistu, välinen tasapaino EJRK:n organisaatiossa edelleen asianmukainen.

(12)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1092/2010 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1092/2010 seuraavasti:

-1)  Korvataan 2 artiklan c alakohta seuraavasti:"

”c) ”järjestelmäriskillä” sellaisen häiriön vaaraa finanssijärjestelmässä, joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion reaalitalouteen ja sisämarkkinoiden toimintaan. Kaikentyyppiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet voivat järjestelmän kannalta olla jossain määrin merkittäviä.”;

"

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään 2 a kohta seuraavasti:"

“2 a. Kun hallintoneuvostoa kuullaan EJRK:n sihteeristön päällikön nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja kokemus ja ovatko he puolueettomia. Hallintoneuvoston on tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle riittävän yksityiskohtaisesti arviointi- ja kuulemismenettelystä.

_____________________

* Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).”;

"

b)  Lisätään 3 a kohta seuraavasti:"

”3 a. Antaessaan ohjeita EJRK:n sihteeristön päällikölle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n puheenjohtaja ja ohjauskomitea voivat puuttua ▌seuraaviin:

a)  EJRK:n sihteeristön päivittäinen hallinnointi;

b)  EJRK:n sihteeristöön liittyvät hallinto- ja budjettinäkökohdat;

c)  hallintoneuvoston työn ja päätöksenteon koordinointi ja valmistelu;

d)  EJRK:n vuosiohjelmaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja ohjelman toteutus;

e)  EJRK:n toimintaa koskevan vuosikertomuksen valmistelu ja vuosiohjelman toteutusta koskeva raportointi hallintoneuvostolle.”;

"

2)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. EJRK:n puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja.

2.  Hallintoneuvoston äänivaltaiset kansalliset jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan viiden vuoden toimikaudeksi ja ottavat tässä huomioon ▌ niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013** 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole osallistuvia jäsenvaltioita, tasapuolisen edustuksen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja voidaan valita kerran uudeksi toimikaudeksi.

_____________________

** Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).”;

"

b)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Puheenjohtaja edustaa EJRK:ta ulkopuolisiin tahoihin nähden. Puheenjohtaja voi delegoida tehtäviä, kuten EJRK:n ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä ja myös työohjelman esittelyn, ensimmäiselle varapuheenjohtajalle tai, jos ensimmäinen varapuheenjohtaja ei ole käytettävissä, ja tarpeen mukaan, toiselle varapuheenjohtajalle tai EJRK:n sihteeristön päällikölle. EJRK:n vastuuseen ja raportointivelvoitteeseen liittyviä tehtäviä, joista säädetään 19 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa, ei voida delegoida.”;

"

3)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

-i)  Korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Jäsenvaltio, jonka kansallinen keskuspankki ei ole direktiivin 2013/36/EU tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukainen nimetty viranomainen, voi vaihtoehtoisesti nimittää direktiivin 2013/36/EU tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti nimetyn viranomaisen korkean tason edustajan, kun kyseinen nimetty viranomainen vastaa rahoitusvakaudesta toimivaltaansa kuuluvalla alalla.”;

"

-i a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:"

c) komission edustaja;”;

"

b)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:"

”a) kunkin jäsenvaltion 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemän päätöksen ja 3 kohdan mukaisesti yksi korkean tason edustaja kustakin jäsenvaltiosta joko kansallisten toimivaltaisten viranomaisten piiristä tai sellaisen kansallisen viranomaisen piiristä, jonka tehtäväksi on annettu makrotason vakautta koskevan politiikan toteuttaminen, taikka kansallisesta keskuspankista. Kun kansallisen keskuspankin pääjohtaja ei ole 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu äänivaltainen jäsen, kansallisen keskuspankin korkean tason edustaja on äänioikeudeton jäsen;”;

"

i a)  Lisätään uusi b a ja b b alakohta seuraavasti:"

”b a) EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja;

b b)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja.”;

"

c)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kansallisten viranomaisten edustuksen osalta korkean tason edustaja vaihtuu käsiteltävän asian mukaan, jolleivät tietyn jäsenvaltion kansalliset viranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta.”;

"

3 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Hallintoneuvoston ja ohjauskomitean toimintaan osallistuessaan tai EJRK:hon liittyviä muita tehtäviä suorittaessaan EJRK:n jäsenten on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti. He eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, unionin toimielimiltä taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.”;

"

3 b)  Lisätään 7 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:"

”3 a. Kukaan hallintoneuvoston äänivaltainen tai äänioikeudeton jäsen ei saa toimia jäsenvaltion keskushallinnon tehtävissä.”;

"

3 c)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Tämän kohdan soveltaminen ei rajoita 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti käytäviä luottamuksellisia suullisia keskusteluja.”;

"

3 d)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään 2 a kohta seuraavasti:"

”2 a. EJRK:n jäsenet, jotka ovat kansallisista keskuspankeista, kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja sellaisista kansallisista viranomaisista, joiden tehtäväksi on annettu makrotason vakautta koskevan politiikan toteuttaminen, voivat EJRK:n jäsenen ominaisuudessaan antaa unionin oikeuden tai kansallisten järjestelyjen mukaisesti finanssijärjestelmän vakaudesta vastaaville kansallisille viranomaisille tai elimille tietoja, jotka liittyvät EJRK:lle osoitettujen tehtävien hoitamiseen ja ovat tarpeen kyseisten viranomaisten tai elinten lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi, edellyttäen että otetaan käyttöön riittävät suojatoimet sen varmistamiseksi, että asiaankuuluvaa unionin oikeutta ja asiaankuuluvia kansallisia järjestelyjä noudatetaan täysimääräisesti.”;

"

b)  Lisätään 2 b kohta seuraavasti:"

”2 b. Kun tiedot ovat peräisin muulta viranomaiselta kuin 2 a kohdassa tarkoitetuilta viranomaisilta, EJRK:n jäsenet, jotka ovat kansallisista keskuspankeista, kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja sellaisista kansallisista viranomaisista, joiden tehtäväksi on annettu makrotason vakautta koskevan politiikan toteuttaminen, saavat käyttää näitä tietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi ainoastaan asianomaisen viranomaisen nimenomaisella suostumuksella.”;

"

4)  ▌Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyihin EJRK:n tehtäviin suoraan liittyviä toimia suorittavien kansainvälisten rahoituslaitosten korkean tason edustajia taikka makrotason vakautta koskevaan EU:n lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä Euroopan parlamentin puhemies tai hänen edustajansa voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.”;

"

b)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Kolmansien maiden asiaankuuluvien viranomaisten korkean tason edustajat voivat osallistua EJRK:n työhön, kun se on unionin kannalta tarkoituksenmukaista. EJRK voi hyväksyä järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten kolmansien maiden osalta erityisesti EJRK:n toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelykysymykset. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä edustajan läsnäolosta tapauskohtaisesti tarkkailijana hallintoneuvostossa, ja tämän olisi koskettava vain unionin kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, mihin eivät kuulu tilanteet, joissa keskustellaan yksittäisistä finanssilaitoksista tai jäsenvaltioista.”;

"

c)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Kokoukset ovat luottamuksellisia. Hallintoneuvosto voi päättää julkistaa käsittelystään yhteenvedon edellyttäen, että noudatetaan sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja että tämä toteutetaan tavalla, joka ei mahdollista yksittäisten hallintoneuvoston jäsenten tai yksittäisten laitosten tunnistamista. Hallintoneuvosto voi myös päättää pitää lehdistötilaisuuksia kokoustensa jälkeen.”;

"

5)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

-i)  Korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) EKP:n johtokunnan jäsen, joka vastaa rahoitusvakaudesta ja makrotason vakautta koskevasta politiikasta;”;

"

i)  Korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) neljä hallintoneuvoston äänivaltaista kansallista jäsentä, ▌ ottaen huomioon niiden ▌ jäsenvaltioiden, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita, ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole osallistuvia jäsenvaltioita, tasapuolisen edustuksen. Hallintoneuvoston jäsenet ▌ valitsevat ohjauskomitean nämä jäsenet keskuudestaan kolmeksi vuodeksi;”;

"

i a)  Korvataan d alakohta seuraavasti:"

”d) komission edustaja;”;

"

a a)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:"

”2. EJRK:n puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja järjestävät ohjauskomitean kokoukset yhdessä vähintään neljännesvuosittain ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta. Puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja voivat myös yhdessä järjestää ylimääräisiä kokouksia.”;

"

6)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

-a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Neuvoa-antava tieteellinen komitea muodostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta ja 15:stä ohjauskomitean ehdottamasta asiantuntijasta, joiden on edustettava monipuolista ammattitaitoa, kokemusta ja kaikkia asiaan liittyviä rahoitusmarkkinoiden sektoreita koskevaa tietämystä ja jotka hallintoneuvosto hyväksyy neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Ehdokkaat eivät saa olla Euroopan valvontaviranomaisten jäseniä, ja heidät on valittava heidän yleisen pätevyytensä sekä akateemisilla tai muilla aloilla, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai ammattijärjestöissä taikka finanssipalvelujen tarjoajina tai kuluttajina, hankkimansa laajan kokemuksen perusteella.”;

"

-a a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Hallintoneuvosto nimittää EJRK:n puheenjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joilla kullakin on oltava laaja asiaan liittyvä kokemus ja perusteelliset tiedot esimerkiksi akateemisen ja ammatillisen taustansa ansiosta pankki-, arvopaperimarkkina- tai vakuutus- ja lisäeläkkeiden aloilla. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävien olisi kierrettävä näiden kolmen henkilön kesken.”;

"

-a b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Neuvoa-antava tieteellinen komitea antaa EJRK:n puheenjohtajan tai hallintoneuvoston pyynnöstä EJRK:lle neuvoja ja apua 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”;

"

a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee sidosryhmiä, kuten markkinatoimijoita, kuluttajajärjestöjä ja akateemisia asiantuntijoita, varhaisessa vaiheessa avoimesti ja läpinäkyvästi ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että saadaan mukaan kaikki asianomaiset osapuolet ja finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

"

7)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan f alakohta seuraavasti:"

”f) komission edustaja;”;

"

ii)  Lisätään f a ja f b alakohta seuraavasti:"

”f a) EKP:n valvontaelimen edustaja;

f b)  yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustaja;”;

"

a a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Neuvoa-antava tekninen komitea antaa EJRK:n puheenjohtajan tai hallintoneuvoston pyynnöstä EJRK:lle neuvoja ja apua 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”;

"

b)  Lisätään ▌ kohta seuraavasti:"

”4 a. Tarvittaessa neuvoa-antava tekninen komitea kuulee sidosryhmiä, kuten markkinatoimijoita, kuluttajajärjestöjä ja akateemisia asiantuntijoita, varhaisessa vaiheessa avoimesti ja läpinäkyvästi ottaen samalla huomioon luottamuksellisuuden vaatimuksen. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että saadaan mukaan kaikki asianomaiset osapuolet ja finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

"

7 a)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:"

”Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa asianomaisten yksityissektorin sidosryhmien näkemyksiä. Kuulemisia on järjestettävä mahdollisimman laajasti sen varmistamiseksi, että saadaan mukaan kaikki asianomaiset osapuolet ja finanssialat, ja sidosryhmille on annettava kohtuullisesti aikaa reagoida.”;

"

7 b)  Korvataan 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

”7. Ennen kutakin pyyntöä saada valvontatietoja, jotka eivät ole tiivistelmänä tai koosteena, EJRK:n on kuultava asianmukaisesti kyseessä olevaa Euroopan valvontaviranomaista varmistaakseen, että pyyntö on perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos kyseessä oleva Euroopan valvontaviranomainen ei pidä pyyntöä perusteltuna ja oikeasuhteisena, sen on lähetettävä viipymättä pyyntö takaisin EJRK:lle ja pyydettävä lisäperusteluja. Sen jälkeen kun EJRK on toimittanut kyseessä olevalle Euroopan valvontaviranomaiselle nämä lisäperustelut, pyynnön vastaanottajat toimittavat pyydetyt tiedot EJRK:lle, edellyttäen että pyynnön vastaanottajilla on laillinen pääsy asianomaisiin tietoihin.”;

"

8)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta ▌seuraavasti:"

2. EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle, yhdelle tai useammalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, yhdelle tai useammalle sellaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka on nimetty soveltamaan toimenpiteitä, joilla on tarkoitus puuttua järjestelmäriskeihin tai makrovakausriskeihin, tai EKP:lle niiden tehtävien osalta, jotka EKP:lle on osoitettu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, taikka kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle. Jos varoitus tai suositus osoitetaan yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, siitä on ilmoitettava myös asianomaiselle yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle. Suosituksiin on sisällyttävä poliittista linjausta koskeva aikataulu. Asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä koskevia suosituksia voidaan antaa myös komissiolle.”;

"

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Varoitukset ja suositukset on toimitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen myös neuvostolle, Euroopan parlamentille, komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille samaan aikaan, kun ne toimitetaan niiden saajille 2 kohdan mukaisesti. Hallintoneuvoston on tarvittaessa edellytettävä, että tehdään sopimus, jolla varmistetaan luottamuksellisuus toimitettaessa luottamuksellisia tai ei-julkisia varoituksia tai suosituksia.”;

"

9)  Korvataan 17 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Jos 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus osoitetaan jollekin 16 artiklan 2 kohdassa mainitulle saajalle, saajan on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimista Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle ja esitettävä perustelut toimien toteuttamatta jättämiselle. EJRK:n on tarvittaessa ilmoitettava saadut vastaukset tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen viipymättä Euroopan valvontaviranomaisille.

2.  Jos EJRK tekee päätöksen, jossa se katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu tai että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia, EJRK:n on ilmoitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen asiasta suosituksen saajille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.”;

"

9 a)  Muutetaan 18 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Kun hallintoneuvosto päättää olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, varoituksen tai suosituksen saajien ja tarvittaessa neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden luottamuksellisuuden suojelemiseksi.”;

"

9 b)  Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. EJRK:n puheenjohtaja on kutsuttava vähintään kerran vuodessa, ja tätä useammin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle, Euroopan parlamentin toimivaltaisen valiokunnan järjestämään vuotuiseen kuulemistilaisuuteen, jossa julkistetaan EJRK:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatima vuosikertomus. Nämä kuulemistilaisuudet järjestetään erillään Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan välillä käytävästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuosikertomuksen on sisällettävä tiedot, jotka hallintoneuvosto on päättänyt julkistaa 18 artiklan mukaisesti. Vuosikertomus julkistetaan. Siihen sisällytetään selvitys asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n käyttöön asetetuista resursseista.”;

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”5 a. EJRK vastaa suullisesti tai kirjallisesti Euroopan parlamentin tai neuvoston sille esittämiin kysymyksiin. Se vastaa näihin kysymyksiin kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Luottamuksellisten tietojen toimittamisen yhteydessä Euroopan parlamentti varmistaa kyseisten tietojen täydellisen luottamuksellisuuden 8 artiklan ja 19 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”;

"

10)  Korvataan 20 artikla seuraavasti:"

”Komissio raportoi viiden vuoden kuluessa ▌ tämän asetuksen voimaantulosta EJRK:n jäseniä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä, onko aiheellista tarkistaa EJRK:n tehtäviä tai organisaatiota ja olisiko nykyiselle mallille mahdollisia vaihtoehtoisia malleja.”.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan […] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C , , s. .
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).
(5)Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) tehtävistä ja organisaatiosta (COM(2014) 508 final).
(6)Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation (COM(2017).
(7)Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).
(8)ETA:n sekakomitean päätös N:o 198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/275] (EUVL L 46, 23.2.2017, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus