Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0232(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0011/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0011/2019

Díospóireachtaí :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.17

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0375

Téacsanna atá glactha
PDF 192kWORD 66k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0538),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0317/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Bhanc Ceannais Eorpach an 2 Márta 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 15 Feabhra 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 1 Aibreán 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A8-0011/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 120, 6.4.2018, lch. 2.
(2) IO C 227, 28.6.2018, lch. 63.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  I gcomhréir le hAirteagal 20 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010(4) (Rialachán BERS) rinne Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ar bhonn tuarascáil(5) ón gCoimisiún Rialachán BERS a scrúdú chun a chinneadh ar ghá misean agus eagrúchán BERS a athbhreithniú. Lena chois sin, rinneadh athbhreithniú ar na módúlachtaí maidir le hainmniú Chathaoirleach BERS.

(2)  Is é an chonclúid ar thángthas air i dtuarascáil 2017 ón gCoimisiún faoi mhisean agus eagrú BERS(6) gur gá pointí áirithe a fheabhsú cé go bhfuil BERS ag feidhmiú go maith ar an iomlán.

(2a)  Leis na hathruithe institiúideacha a rinneadh le déanaí maidir leis an Aontas Baincéireachta, na hiarrachtaí a rinneadh aontas margaí caipitil a thógáil agus an t‑athrú teicniúil, tá athrú bunúsach tagtha ar an timpeallacht ina bhfeidhmíonn BERS ó cuireadh tús leis. Ba cheart do BERS cuidiú chun rioscaí sistéamacha don chobhsaíocht airgeadais san Aontas a chosc nó a mhaolú agus ar an gcaoi sin bhainfí amach cuspóirí an mhargaidh inmheánaigh. Is cuid dhílis den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais é an fhormhaoirseacht ar an macraileibhéal ar an gcóras airgeadais. Trí na rioscaí stuamachta ar an micrileibhéal agus ar an macraileibhéal a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu, is féidir a áirithiú leis na socruithe institiúideacha seo go bhfuil dóthain muiníne ag na geallsealbhóirí uile dul i mbun gníomhaíochtaí airgeadais, go háirithe ar bhonn trasteorann. Trí fhreagairtí beartais tráthúla comhsheasmhacha ar rioscaí sistéamacha sainaitheanta a chur chun cinn i measc na mBallstát, ba cheart go gcuideodh BERS le héagsúlacht sa chur chuige a chosc agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

(3)  Is mór an buntáiste é go bhfuil réimse leathan comhaltaí ar Bhord Ginearálta BERS. Os a choinne sin, níl ballraíocht an Bhoird Ginearálta sin curtha in oiriúint do na hathruithe a cuireadh le déanaí ar chóras maoirseachta airgeadais ginearálta an Aontais, agus go háirithe cur ar bun Aontas Baincéireachta. Ar an ábhar sin, ba cheart Cathaoirleach Bhord Maoirseachta BCE agus Cathaoirleach an Bhoird Réitigh Aonair a bheith ina gcomhaltaí de Bhord Ginearálta BERS ach gan cearta vótála a bheith acu. Ba cheart coigeartuithe ar an dul céanna a dhéanamh ar an ▌ gCoiste Comhairleach Teicniúil ▌.

(4)  Bhí Uachtarán BCE ina chathaoirleach ar BERS go ceann 5 bliana tar éis a bhunaithe agus lean sé ansin de bheith ina chathaoirleach ar BERS ar bhonn eatramhach. Le linn na tréimhse sin thug Uachtarán BCE údarás agus creidiúnacht do BERS agus d'áirithigh sé gurbh fhéidir le BERS tógáil go héifeachtach ar bhonn shaineolas BCE i réimse na cobhsaíochta airgeadais agus bheith ag brath air. Dá bhrí sin, is iomchuí Uachtarán BCE a bheith ina chathaoirleach ar BERS ar bhonn buan.

(4a)  Tá BERS freagrach as formhaoirseacht ar an macraileibhéal a dhéanamh ar an gcóras airgeadais san Aontas agus cuidíonn sé chun rioscaí sistéamacha a chosc nó a mhaolú san Aontas nó i gcodanna den Aontas. Mar sin, bítear ag súil go n-aithneoidh BERS rioscaí don chobhsaíocht airgeadais agus go ndéanfaidh sé iad a phlé, gan bheann ar a bhfoinse. D'fhéadfadh impleachtaí don chobhsaíocht airgeadais a bheith ag dálaí airgeadaíochta. Agus neamhspleáchas na mbanc ceannais á urramú go hiomlán, is faoi shainordú formhaoirseachta BERS ar an macraileibhéal a dhéanfar plé ar na himpleachtaí sin. Táthar ag súil freisin go ndéanfaidh BERS faireachán agus measúnú ar rioscaí don chobhsaíocht airgeadais a eascraíonn as forbairtí a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar leibhéal earnála nó ar leibhéal an chórais airgeadais ina iomláine, lena n-áirítear rioscaí agus leochaileachtaí a thagann as athrú teicneolaíochta nó as fachtóirí comhshaoil nó sóisialta. Lena chois sin, táthar ag súil go ndéanfaidh BERS anailís ar fhorbairtí lasmuigh den earnáil baincéireachta, lena n-áirítear na forbairtí sin lena gcuirfear Aontas na Margaí Caipitil i gcrích.

(4b)  Comhfhreagracht chomhaltaí an Bhoird Ginearálta is ea misean, cuspóirí agus cúraimí BERS a bhaint amach. Tá na comhaltaí uile in ainm is dul i gcion ar chlár oibre BERS agus a bheith gníomhach ag cuidiú lena ghnáthobair. Tá comhaltaí in ainm is ceisteanna ábhartha a chur faoi bhráid chomhaltaí eile an Bhoird Ginearálta ach go háirithe.

(5)  Chun gur sofheicthe BERS ▌, ba cheart an chumhacht a bheith ag Cathaoirleach BERS cúraimí, amhail cúraimí a bhaineann le hionadaíocht sheachtrach ar BERS a tharmligean chuig an gCéad Leas-Chathaoirleach nó, i gcás nach mbeadh sé an Chéad Leas‑Chathaoirleach ar fáil nó i gcás inarb iomchuí, chuig an dara Leas‑Chathaoirleach ná do cheann Rúnaíocht BERS. Níor cheart go gcuimseofaí le tarmligean den sórt sin rannpháirtíocht in éisteachtaí poiblí agus i bpléití laistiar de dhoirse dúnta i bParlaimint na hEorpa.

(6a)  D'fhonn foráil don tsolúbthacht maidir le roghnú an chomhalta a mbeidh cearta vótála aige ar an mBord Ginearálta, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann a n-ionadaí vótála a roghnú as gobharnóir an bhainc ceannais náisiúnta agus ionadaí ardleibhéil údarás ainmnithe de réir Threoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i gcás ina bhfuil an ról ceannasach ag an údarás ainmnithe sin i ndáil le cobhsaíocht airgeadais ina réimse inniúlachta. An tsolúbthacht sin maidir le roghnú an chomhalta a mbeidh cearta vótála aige, ní bheidh aon éifeacht aici ar Bhallstáit ina bhfuil an banc ceannais náisiúnta ina údarás ainmnithe i gcomhréir le Treoir 2013/36 agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Ar mhaithe le tionchar polaitiúil a sheachaint, ní bheidh feidhm i rialtas lárnach Ballstáit ag comhalta ar bith den Bhord Ginearálta.

(7)  I gcomhréir le hAirteagal 5(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, is iad comhaltaí Chomhairle Ghinearálta BCE a thoghann céad Leaschathaoirleach BERS go dtí seo, agus is astu sin a thoghtar é, ag féachaint don ghá atá le hionadaíocht chothromúil ar na Ballstáit san iomlán agus idir na Ballstáit sin a bhfuil an euro mar airgeadra acu agus iad siúd nach bhfuil an euro mar airgeadra acu. Tar éis chruthú an Aontais Baincéireachta, is iomchuí tagairt do na Ballstáit atá páirteach san Aontas Baincéireachta agus dóibh siúd nach bhfuil páirteach ann a chur in ionad na tagartha do na Ballstáit sin a bhfuil an euro mar airgeadra acu agus dóibh siúd nach bhfuil an euro mar airgeadra acu. Toghfaidh comhaltaí an Bhoird Ginearálta a bhfuil cearta vótála acu duine acu féin ina Leaschathaoirleach, rud a léireoidh go bhfuil níos mó solúbthachta ann maidir le comhaltas an Bhoird Ginearálta.

(7a)  Foráiltear le hAirteagal 3(2) de Rialachán (AE) Uimh.1096/2010(7) ón gComhairle go bhfuil Ceann Rúnaíocht BERS le ceapadh ag BCE, i gcomhairle le Bord Ginearálta BERS. Chun próifíl Cheann Rúnaíocht BERS a mhéadú, ba cheart do Bhord Ginearálta BERS a mheasúnú, i nós imeachta oscailte trédhearcach, i dtaobh na n‑iarrthóirí ar an ngearrliosta le haghaidh phost Cheann Rúnaíocht BERS, an bhfuil na cáilíochtaí agus an taithí acu is gá chun Rúnaíocht BERS a bhainistiú. Ba cheart do BCE cuimhneamh ar an nós imeachta roghnúcháin a oscailt d'iarrthóirí seachtracha go córasach. Ba cheart don Bhord Ginearálta Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas faoin nós imeachta maidir le measúnú. Ar a bharr sin, ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar chúraimí Cheann Rúnaíocht BERS.

(8)  I bhfianaise na leasuithe ar an gComhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)(8), agus go háirithe Rialachán (AE) Uimh.1092/2010 a bheith glactha ag Ballstáit LEE, ba cheart Airteagal 9(5) den Rialachán sin a leasú.

(9)  Chun costais a laghdú agus éifeachtúlacht nós imeachta a mhéadú, ba cheart líon na n‑ionadaithe ar an gCoimisiún i gCoiste Comhairleach Teicniúil BERS a laghdú ón dá ionadaí, mar atá faoi láthair, go hionadaí amháin.

(10)  I bhfianaise na n-inniúlachtaí arna ndeonú do BCE le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013, ba cheart BCE a chur isteach ina sheolaí féideartha i leith rabhaidh agus moltaí ó BERS maidir leis na cúraimí arna dtabhairt do BCE i gcomhréir le hAirteagail 4(1) agus 4(2) agus Airteagal 5(2) den Rialachán sin. Ba cheart údaráis náisiúnta réitigh arna mbunú de bhun Threoir 59/2014 agus an Bord Réitigh Aonair arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 a chur isteach chomh maith. Ceanglaítear le hAirteagal 16(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 go dtraschuirtear rabhaidh agus moltaí ó BERS chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus i gcás ina ndírítear iad chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó, chuig na hÚMEnna. Chun smacht daonlathach agus trédhearcacht a dhaingniú, ba cheart na rabhaidh agus na moltaí sin a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig na hÚMEnna chomh maith. I gcás inarb iomchuí, ceanglóidh an Bord Ginearálta go dtabharfar comhaontú i gcrích le rúndacht a áirithiú aon uair a tharchuirfear rabhaidh nó moltaí rúnda nó neamhphoiblí.

(10a)  Ba cheart do chomhaltaí BERS ó bhainc ceannais náisiúnta, údaráis inniúla náisiúnta agus údaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu an beartas macrastuamachta a stiúradh, ba cheart dóibh a bheith in ann an fhaisnéis a fhaigheann siad ó BERS a úsáid agus iad i mbun a gcúraimí agus, maidir le cúraimí BERS, lena n-áirítear feidhmiú a gcúraimí reachtúla.

(10b)  Ba cheart do BERS éascú a dhéanamh ar roinnt na faisnéise sin a bhaineann le bearta arna gceapadh le dul i ngleic le riosca sistéamach ar fud chóras airgeadais an Aontais idir údaráis nó comhlachtaí náisiúnta atá freagrach as cobhsaíocht an chórais airgeadais agus comhlachtaí an Aontais.

(11)  Chun cáilíocht agus ábharthacht na dtuairimí, na moltaí, na rabhadh agus na gcinntí ó BERS a áirithiú, táthar ag súil go rachaidh an Coiste Comhairleach Teicniúil agus an Coiste Comhairleach Eolaíoch i gcomhairle le geallsealbhóirí, i gcás inarb iomchuí, go luath agus ar shlí oscailte thrédhearcach, agus á sin a dhéanamh a fhorleithne agus is féidir chun cur chuige cuimsitheach i leith gach páirtí leasmhar a áirithiú.

(11a)  Agus athbhreithniú á dhéanamh aige ar mhisean agus ar eagrú BERS, ba cheart don Choimisiún samhlacha eile institiúideacha a mheas ach go háirithe. Ba cheart dó a mheas freisin an iomchuí go fóill in eagrú BERS an chothromaíocht idir na Ballstáit atá rannpháirteach san Aontas Baincéireachta agus iad siúd nach bhfuil.

(12)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 mar a leanas:

(-1)  In Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

''(c) ciallaíonn ''riosca sistéamach'' riosca go mbeidh suaitheadh ann sa chóras airgeadais ar suaitheadh é a bhféadfadh iarmhairtí tromchúiseacha diúltacha a bheith aige d'fhíorgheilleagar an Aontais nó do Bhallstát amháin nó níos mó agus d'fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. Is maith a d'fhéadfadh, go pointe áirithe, gach cineál idirghabhálaí airgeadais, margaidh airgeadais agus bonneagair airgeadais a bheith suntasach go sistéamach.'';

"

(1)  Leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:

(a)  cuirtear an mhír 2a seo a leanas isteach:"

''2a. Nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi cheapadh Cheann Rúnaíocht BERS i gcomhréir le hAirteagal 3(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010* déanfaidh an Bord Ginearálta a mheasúnú, tar éis nós imeachta oscailte trédhearcach, i dtaobh na n-iarrthóirí ar an ngearrliosta le haghaidh phost Cheann Rúnaíocht BERS, an bhfuil na cáilíochtaí, an neamhchlaontacht agus an taithí acu is gá chun Rúnaíocht BERS a bhainistiú. Cuirfidh an Bord Ginearálta Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas le mionsonraí leordhóthanacha faoin nós imeachta measúnaithe agus comhairliúcháin.

_____________________

* Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lch. 162)'';

"

(b)  cuirtear an mhír 3a seo a leanas isteach:"

''3a. Agus é ag tabhairt treoracha do Cheann Rúnaíocht BERS i gcomhréir le hAirteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle, féadfaidh ▌ Cathaoirleach BERS agus an Coiste Stiúrtha aghaidh a thabhairt ar an méid seo a leanas:

(a)  bainistiú Rúnaíocht BERS ó lá go lá;

(b)  aon cheisteanna riaracháin agus buiséid a bhaineann le Rúnaíocht BERS;

(c)  comhordú agus ullmhú obair agus chinnteoireacht an Bhoird Ginearálta;

(d)  ullmhú thogra chlár bhliantúil BERS agus a chur chun feidhme;

(e)  ullmhú na tuarascála bliantúla faoi ghníomhaíochtaí BERS agus an tuairiscithe chuig an mBord Ginearálta maidir le cur chun feidhme an chláir bhliantúil'';

"

(2)  Leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

''1. 'Is é Uachtarán BCE a bheidh ina chathaoirleach ar BERS.

2.  Déanfaidh comhaltaí náisiúnta an Bhoird Ginearálta a bhfuil cearta vótála acu an chéad Leaschathaoirleach a thoghadh as a gcomhaltaí féin le haghaidh téarma cúig bliana, ag féachaint don ghá le hionadaíocht chothromúil ar na Ballstáit ▌ idir na Ballstáit atá páirteach de réir bhrí Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013** agus iad siúd nach bhfuil. Féadfar an chéad Leaschathaoirleach a atoghadh uair amháin.

_____________________

** Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa (IO L 287, 29.10.2013, lch. 63).";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:"

''8. Déanfaidh an Cathaoirleach ionadaíocht sheachtrach ar BERS. Féadfaidh an Cathaoirleach cúraimí a tharmligean, amhail cúraimí a bhaineann le hionadaíocht sheachtrach ar BERS, lena n-áirítear an clár oibre a chur i láthair, don chéad Leas-Chathaoirleach, nó mura bhfuil an chéad Leas‑Chathaoirleach ar fáil agus i gcás inarb iomchuí, don dara Leas‑chathaoirleach nó don cheann Rúnaíochta. Ní féidir cúraimí a bhaineann le cuntasacht agus oibleagáidí maidir le tuairisciú BERS, a leagtar amach in Airteagal 19(1), (4) agus (5) a tharmligean.'';

"

(3)  Leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(-i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

''(b) gobharnóirí na mbanc ceannais náisiúnta. I gcás Ballstáit nach bhfuil an banc ceannais náisiúnta ina údarás ainmnithe iontu i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE nó Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, agus i gcás ina bhfuil an ról ceannasach ag an údarás ainmnithe sin i ndáil le cobhsaíocht airgeadais ina réimse inniúlachta, féadfaidh an Ballstát sin mar rogha eile ionadaí ardleibhéil ar údarás ainmnithe a roghnú i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.'';

"

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) de (-ia):"

''(c) ionadaí ar an gCoimisiún;'';

"

(b)  leasaítear mír 2 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

''(a) faoi réir cinneadh gach Ballstáit i gcomhréir le mír 1(b), agus i gcomhréir le mír 3, aon ionadaí ardleibhéil amháin in aghaidh an Bhallstáit ó na húdaráis inniúla náisiúnta nó ó údarás náisiúnta a bhfuil sé de chúram air an beartas macrastuamachta a stiúradh, nó ón mbanc ceannais náisiúnta. I gcás nach é gobharnóir an bhainc ceannais náisiúnta an comhalta le vóta dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, comhalta gan vóta a bheidh in ionadaí ardleibhéil an bhainc ceannais náisiúnta úd,'';

"

(ia)  cuirtear isteach na pointí nua (ba) agus (bb):"

''(ba) Cathaoirleach Bhord Maoirseachta BCE;

(bb)  Cathaoirleach an Bhoird Réitigh Aonair.'';

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

''3. I dtaca le hionadaíocht ar na húdaráis náisiúnta dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2, déanfaidh na hionadaithe ardleibhéil i gceist uainíocht ag brath ar an ítim a bheidh á plé, mura rud é gur chomhaontaigh údaráis náisiúnta Ballstáit áirithe ar ionadaí coiteann.'';

"

(3a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7(1):"

''1. Nuair a bheidh páirt á glacadh acu i ngníomhaíochtaí an Bhoird Ghinearálta agus an Choiste Stiúrtha, nó nuair a bheidh siad i mbun aon ghníomhaíochta eile a bhaineann le BERS á seoladh acu, comhlíonfaidh comhaltaí BERS siad a ndualgais go neamhchlaonta agus d'aon toisc ar mhaithe le leas an Aontais ina iomláine. Ní dhéanfaidh siad treoracha a lorg ná a ghlacadh ó aon rialtas, ó institiúidí an Aontais ná ó aon chomhlacht poiblí nó príobháideach eile.'';

"

(3b)  In Airteagal 7, cuirtear isteach an mhír 3a seo a leanas:"

''3a. Ní bheidh feidhm i rialtas lárnach Ballstáit ag comhalta ar bith den Bhord Ginearálta., bíodh vóta aige nó ná bíodh.'';

"

(3c)  In Airteagal 8(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:"

''Tá an mhír seo gan dochar do na pléití rúnda ó bhéal a tionóladh i gcomhréir le hAirteagal 19(5).'';

"

(3d)  Leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(a)  cuirtear an mhír 2a seo a leanas isteach:"

''2a. Féadfaidh comhaltaí BERS ó bhainc ceannais náisiúnta, údaráis inniúla náisiúnta agus údaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu an beartas macrastuamachta a stiúradh, ina ról mar chomhaltaí BERS, faisnéis a thabhairt d'údaráis nó comhlachtaí náisiúnta atá freagrach as cobhsaíocht an chórais airgeadais i gcomhréir le dlí an Aontais nó le socruithe náisiúnta, ar faisnéis í a bhaineann le déanamh na gcúraimí atá de chúram ar BERS agus atá riachtanach chun cúraimí reachtúla na n‑údarás nó na gcomhlachtaí sin a chur i bhfeidhm, ar choinníoll go mbunófar a dhóthain cosaintí d'fhonn lán-urraim ar dhlí ábhartha an Aontais agus ar shocruithe náisiúnta a áirithiú.

"

(b)  cuirtear an mhír 2b seo a leanas isteach:"

''2b. I gcás ina dtagann an fhaisnéis ó údaráis nach ionann iad agus na húdaráis dá dtagraítear i mír 2a, déanfaidh comhaltaí BERS ó bhainc ceannais náisiúnta, údaráis inniúla náisiúnta agus údaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu an beartas macrastuamachta a stiúradh an fháisnéis sin a úsáid chun a gcúraimí reachtúla a chur i bhfeidhm má chomhaontaíonn na húdaráis sin go follasach agus sa chás sin amháin'';

"

(4)  ▌Leasaítear Airteagal 9 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

''4. I gcás inarb iomchuí, féadfar a iarraidh ar ionadaithe ardleibhéil ó eagraíochtaí airgeadais idirnáisiúnta a sheolann gníomhaíochtaí a bhaineann go díreach le cúraimí BERS a leagtar amach in Airteagal 3(2), nó ar uachtarán Pharlaimint na hEorpa nó ar a hionadaithe ar théamaí a bhaineann le reachtaíocht macrastuamachta an Aontais Eorpaigh freastal ar chruinnithe an Bhoird Ghinearálta.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

''5. D'fhéadfadh sé go mbeidh rannpháirtíocht in obair BERS oscailte d'ionadaithe ardleibhéil na n-údarás ábhartha ó thríú tíortha nuair is ábhartha sin don Aontas. Féadfaidh BERS socruithe a dhéanamh lena sonrófar, go háirithe, cineál, raon feidhme agus gnéithe nós imeachta rannpháirtíocht na dtríú tíortha sin in obair an BERS. Féadfar foráil a dhéanamh le socruithe den sórt sin maidir le hionadaíocht ar bhonn ad hoc, mar bhreathnadóir, ar an mBord Ginearálta agus níor cheart go mbainfeadh na socruithe sin ach amháin le nithe atá ábhartha don Aontas, gan aon chás ina bhféadfadh plé a bheith ann faoi staid institiúidí airgeadais aonair nó staid Bhallstáit aonair a áireamh.'';

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

''6. Beidh imeachtaí na gcruinnithe rúnda. Féadfaidh an Bord Ginearálta a chinneadh tuairisc phoiblí a thabhairt ar an gcur agus cúiteamh, faoi réir ceanglais ábhartha rúndachta agus ar bhealach nach mbeifear in ann comhaltaí aonair an Bhoird Ginearálta nó institiúidí aonair a aithint uaidh. Féadfaidh an Bord Ginearálta a chinneadh preasagallaimh a reáchtáil i ndiaidh a chruinnithe.";

"

(5)  Leasaítear Airteagal 11 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(-i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

''(b) an Comhalta ar Bhord Feidhmiúcháin BCE atá freagrach as an gCobhsaíocht Airgeadais agus as an mBeartas Macrastuamachta,'';

"

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

''(c) ceithre chomhalta náisiúnta den Bhord Ginearálta ▌ a bhfuil cearta vótála acu , ag féachaint don ghá le hionadaíocht chothromúil ar na Ballstáit ▌ idir na Ballstáit atá páirteach de réir bhrí Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 agus iad siúd nach bhfuil. Is iad comhaltaí an Bhoird Ginearálta ▌a thoghfaidh na comhaltaí sin as a gcomhaltaí féin, le haghaidh tréimhse trí bliana;'';

"

(ia)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):"

''(d) ionadaí ar an gCoimisiún;'';

"

(aa)  leasaítear mír 2 mar a leanas:"

''2. Roimh gach cruinniú den Bhord Ginearálta agus uair sa ráithe ar a laghad, eagróidh Cathaoirleach agus céad Leas-Cathaoirleach BERS go comhpháirteach cruinnithe an Choiste Stiúrtha. Féadfaidh Cathaoirleach agus céad Leas-Cathaoirleach BERS cruinnithe ad hoc a eagrú chomh maith.'';

"

(6)  Leasaítear Airteagal 12 mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

''1. Beidh an Coiste Comhairleach Eolaíoch comhdhéanta de Chathaoirleach an Choiste Chomhairligh Theicniúil agus de 15 saineolaí a bheidh ionadaíoch do raon leathan scileanna, taithí agus eolais a bhaineann le hearnálacha ábhartha uile na margaí airgeadais arna moladh ag an gCoiste Stiúrtha agus arna bhformheas ag an mBord Ginearálta le haghaidh tréimhse oifige inathnuaite ceithre bliana. Ní bheidh na hainmnithigh ina gcomhaltaí de na ÚMEnna agus roghnófar iad ar bhonn a n-inniúlachta ginearálta mar aon lena dtaithí ilchineálach sa saol acadúil nó in earnálacha eile, go háirithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide, nó i gceardchumainn nó mar sholáthraithe nó mar thomhaltóirí seirbhísí airgeadais.'';

"

(-aa)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

''2. Is é an Bord Ginearálta a cheapfaidh Cathaoirleach agus an bheirt Leas‑Chathaoirleach de chuid an Choiste Chomhairligh Eolaíoch tar éis do Chathaoirleach an BERS iad a mholadh agus beidh ardleibhéal saineolais agus eolais ábhartha acu faoi seach, mar shampla de bhua a gcúlra ábhartha acadúil agus gairmiúil in earnáil na baincéireachta, in earnáil na margaí urrúis nó in earnáil an árachais agus na bpinsean ceirde. Ba cheart cathaoirleacht an Choiste Comhairleach Eolaíochta a shocrú ar bhonn uainíochta idir an triúr sin.'';

"

(-ab)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

''3. Déanfaidh an Coiste Comhairleach Eolaíoch comhairle agus cúnamh a sholáthar do BERS i gcomhréir le hAirteagal 4(5) arna iarraidh sin ag Cathaoirleach BERS nó an ag an mBord Ginearálta'';

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

''5. I gcás inarb iomchuí, eagróidh an Coiste Comhairleach Eolaíoch comhairliúcháin le geallsealbhóirí, amhail rannpháirtithe sa mhargadh, comhlachtaí tomhaltóra agus saineolaithe acadúla, go luath agus ar shlí oscailte thrédhearcach agus aird á tabhairt ar cheanglas na rúndachta. Déanfar comhairliúcháin den sórt sin a fhorleithne agus is féidir chun cur chuige cuimsitheach i leith gach páirtí leasmhar agus gach earnáil ábhartha airgeadais a áirithiú agus sa tslí sin tabharfar tréimhse réasúnta do na geallsealbhóirí freagairt a thabhairt.'';

"

(7)  Leasaítear Airteagal 13 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):"

''(f) ionadaí ar an gCoimisiún;'';

"

(ii)  cuirtear isteach na pointí (fa) agus (fb) seo a leanas:"

''(fa) ionadaí ar Bhord Maoirseachta BCE;

(fb)  ionadaí ar an mBord Réitigh Aonair;'';

"

(aa)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

''3. Déanfaidh an Coiste Comhairleach Teicniúil comhairle agus cúnamh a sholáthar do BERS i gcomhréir le hAirteagal 4(5) arna iarraidh sin ag Cathaoirleach BERS nó ag an mBord Ginearálta'';

"

(b)  cuirtear an mhír ▌seo a leanas isteach:"

''4a. I gcás inarb iomchuí, eagróidh an Coiste Comhairleach Teicniúil comhairliúcháin le geallsealbhóirí, amhail rannpháirtithe sa mhargadh, comhlachtaí tomhaltóra agus saineolaithe acadúla, go luath agus ar shlí oscailte thrédhearcach agus aird á tabhairt ar cheanglas na rúndachta. Déanfar comhairliúcháin den sórt sin a fhorleithne agus is féidir chun cur chuige cuimsitheach i leith gach páirtí leasmhar agus gach earnáil ábhartha airgeadais a áirithiú agus sa tslí sin tabharfar tréimhse réasúnta do na geallsealbhóirí freagairt a thabhairt.'';

"

(7a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 14:"

Le linn na cúraimí a leagtar amach in Airteagal 3(2) a dhéanamh, déanfaidh BERS, i gcás inarb iomchuí, tuairimí na ngeallsealbhóirí ábhartha san earnáil phríobháideach a lorg. Déanfar comhairliúcháin den sórt sin a fhorleithne agus is féidir chun cur chuige cuimsitheach i leith gach páirtí leasmhar agus gach earnáil ábhartha airgeadais a áirithiú agus sa tslí sin tabharfar tréimhse réasúnta do na geallsealbhóirí freagairt a thabhairt.'';

"

(7b)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15(7):"

''7. Sula ndéanfar gach iarraidh ar fhaisnéis de chineál maoirseachta nach bhfuil i bhfoirm achomair nó i bhfoirm chomhiomlán, rachaidh BERS i gcomhairle go cuí leis an Údarás Maoirseachta Eorpach ábhartha lena áirithiú go bhfuil cosaint mhaith leis an iarraidh agus go bhfuil sí comhréireach. Má mheasann an tÚdarás Maoirseachta Eorpach ábhartha nach bhfuil cosaint mhaith leis an iarraidh agus nach bhfuil sí comhréireach, cuirfidh sé an iarraidh ar ais, gan mhoill, chuig BERS agus iarrfaidh sé cosaint bhreise. Tar éis do BERS an chosaint bhreise sin a thabhairt don Údarás Maoirseachta Eorpach ábhartha, déanfaidh na seolaithe ar díríodh an iarraidh chucu an fhaisnéis a iarrtar a tharchur chuig BERS, ar choinníoll go mbeidh rochtain dhlíthiúil acu ar an bhfaisnéis ábhartha.'';

"

(8)  Leasaítear Airteagal 16 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad ▌mhír 2▌:"

''2. Maidir le rabhaidh nó moltaí arna n-eisiúint ag BERS i gcomhréir le pointe (c) agus le pointe (d) d'Airteagal 3(2), féadfaidh siad a bheith de chineál ginearálta nó de chineál sonrach agus díreofar iad, go háirithe, chuig an Aontas nó chuig Ballstát amháin nó níos mó, nó chuig ÚME amháin nó níos mó, nó chuig údarás inniúil náisiúnta amháin nó níos mó, nó chuig údarás náisiúnta amháin nó níos mó atá ainmnithe chun bearta a chur chun feidhme a bhfuil sé d'aidhm acu dul i ngleic le riosca sistéamach nó riosca ar an macraileibhéal, nó chuig BCE i gcás na gcúraimí a tugadh do BCE i gcomhréir le hAirteagal 4(1), Airteagal 4(2) agus Airteagal 5(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 nó chuig údaráis náisiúnta réitigh agus an Bord Réitigh Aonair; Más rud é go mbeidh rabhadh nó moladh dírithe chuig ceann amháin nó níos mó de na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta, cuirfear an Ballstát nó na Ballstáit lena mbaineann ar an eolas maidir leis freisin. Áireofar sna moltaí amlíne shonraithe le haghaidh na freagartha beartais. Féadfar moltaí a dhíriú freisin chuig an gCoimisiún i ndáil le reachtaíocht ábhartha an Aontais.'';

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

''3. An tráth chéanna a dhéanfar na rabhaidh agus na moltaí a tharchur chuig na seolaithe i gcomhréir le mír 2, déanfar iad a tharchur freisin, i gcomhréir le rialacha dochta rúndachta, chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gCoimisiún agus chuig na hÚMEnna. I gcás inarb iomchuí, ceanglóidh an Bord Ginearálta go dtabharfar comhaontú i gcrích le rúndacht a áirithiú aon uair a tharchuirfear rabhaidh nó moltaí rúnda nó neamhphoiblí.'';

"

(9)  in Airteagal 17 cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

''1. Má chuirtear moladh dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(d) chuig ceann de na na seolaithe a liostaítear in Airteagal 16(2), cuirfidh an seolaí in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún agus do BERS na gníomhartha arna ndéanamh mar fhreagairt ar an moladh agus tabharfaidh sé bunús le haon easpa gníomhaíochta uaidh. I gcás inarb ábhartha, déanfaidh BERS, faoi réir rialacha dochta rúndachta, na freagraí a fuair sé a chur in iúl do na hÚMEnna gan mhoill.

2.  Má chinneann BERS nár gníomhaíodh de réir a mholta nó gur mhainnigh an seolaí nó na seolaithe cosaint leordhóthanach a thabhairt i leith na neamhghníomhaíochta, déanfaidh sé, faoi réir rialacha dochta rúndachta, an méid sin a chur in iúl do na seolaithe, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do na hÚMEnna lena mbaineann.";

"

(9a)  in Airteagal 18, leasaítear mír 4 mar a leanas:"

''4. I gcás ina gcinneann an Bord Ginearálta gan rabhadh ná moladh a phoibliú, déanfaidh na seolaithe agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Chomhairle, Parlaimint na hEorpa agus na ÚMEnna, na bearta go léir is gá chun rúndacht an rabhaidh nó an mholta a chosaint.";

"

(9b)  Leasaítear Airteagal 19 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

''1. Uair sa bhliain ar a laghad, agus níos minice ná sin i gcás cruacháis fhorleathain airgeadais, tabharfaidh an coiste inniúil cuireadh do Chathaoirleach BERS a bheith i láthair ag éisteacht bhliantúil i bParlaimint na hEorpa ag an tráth a dtíolactar tuarascáil bhliantúil BERS do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. Déanfar an éisteacht sin a sheoladh ar leithligh ó na comhráite airgeadaíochta idir Parlaimint na hEorpa agus Uachtarán BCE.

2.  Beidh sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear i mír 1 an fhaisnéis a chinnfidh Bord Ginearálta an BERS a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 18. Cuirfear an tuarascáil bhliantúil ar fáil don phobal. Áireofar inti cuntas ar na hacmhainní a chuirtear ar fáil do BERS i gcomhréir le hAirteagal 3(1) de Rialachán (AE) 1096/2010.'';

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"5a. Tabharfaidh BERS freagra ó bhéal nó i scríbhinn ar cheisteanna a chuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle air. Tabharfaidh sé freagra ar na ceisteanna sin laistigh de thréimhse ama réasúnta gan aon mhoill mhíchuí. Nuair a tharchuirfear faisnéis rúnda, áiritheoidh Parlaimint na hEorpa rúndacht iomlán na faisnéise sin i gcomhréir le hAirteagal 8 agus le hAirteagal 19(5).'';

"

(10)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 20:"

''Laistigh de 5 bliana tar éis ▌ theacht ▌ i bhfeidhm an rialacháin seo, tabharfaidh an Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, tar éis dó dul i gcomhairle le comhaltaí BERS, faoinar gá athbhreithniú a dhéanamh ar mhisean nó eagrú BERS agus aon mhúnlaí eile a d'fhéadfadh a bheith air seachas a bhfuil ann faoi láthair.

"

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an […] lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)* NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL.
(2)IO C , , lch. .
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lch. 1).
(5)Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi mhisean agus eagrú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach, COM(2014) 508 final.
(6)Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin, Anailís ar Éifeachtaí, Leasuithe ar Rialachán BERS, COM(2017).
(7)Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lch. 162).
(8)Cinneadh Uimh. 198/2016 ó Chomhchoiste LEE an 30 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Iarscríbhinn IX (Seirbhísí Airgeadais) a ghabhann le Comhaontú LEE [2017/275] (IO L 46, 23.2.2017, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 24 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil