Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0011/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0011/2019

Viták :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0375

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 60k
2019. április 16., Kedd - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0538),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0317/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. március 2-i(1) véleményére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. február 15-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. április 1-jei írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményeire (A8-0011/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 120., 2018.4.6.., 1. o.
(2) HL C 227., 2018.6.28., 63. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  Az 1092/2010/EU rendelet(4) (ERKT-rendelet) 20. cikkével összhangban a Bizottság jelentése(5) alapján az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálta az ERKT-rendeletet annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e az ERKT megbízatásának és szervezetének felülvizsgálatára. Az ERKT elnökének kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket ugyancsak felülvizsgálták.

(2)  Az ERKT megbízatásáról és szervezeti felépítéséről szóló 2017-es bizottsági jelentés(6) megállapítása szerint az ERKT általában véve jól működik, ám bizonyos meghatározott pontokon módosításokra van szükség.

(2a)  A bankunióval kapcsolatos közelmúltbeli intézményi változások, a tőkepiaci unió megvalósítására irányuló erőfeszítésekkel és a technológiai változásokkal együtt, ténylegesen megváltoztatták az ERKT működési környezetét annak létrejötte óta. Az ERKT hozzájárulást hivatott biztosítani az Unión belüli pénzügyi stabilitást érintő rendszerszintű kockázatok megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, és ezáltal a belső piac célkitűzéseinek megvalósításához. A pénzügyi rendszer uniós makroprudenciális felügyelete szerves részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének. A felügyelet intézményi megoldásai segítségével – azáltal, hogy azok hatékonyan azonosítják és kezelik a mikro- és makroprudenciális kockázatokat – biztosítani lehet, hogy minden érdekelt fél kellő bizalommal kezdjen pénzügyi tevékenységekbe, különös tekintettel a határokon átnyúló tevékenységekre. A cél az, hogy az ERKT az azonosított rendszerszintű kockázatokra való jól időzített és következetes tagállami szakpolitikai reagálás előmozdítása révén hozzájáruljon a szerteágazó megközelítések kialakulásának a megelőzéséhez és a belső piac működésének javításához.

(3)  A ERKT igazgatótanácsának kiterjedt tagsága jelentős értékkel bír. Ugyanakkor az Unió pénzügyi felügyeleti struktúráját érintő közelmúltbeli fejlemények – és különösen a bankunió létrehozása – nem tükröződnek az igazgatótanács összetételében. Ezért az EKB felügyeleti testülete elnökének és az Egységes Szanálási Testület elnökének szavazati joggal nem rendelkező taggá kell válniuk az ERKT igazgatótanácsában. Ehhez hozzá kell igazítani a ▌szakmai tanácsadó bizottságra ▌vonatkozó rendelkezéseket is.

(4)  Fennállása első öt évében az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke töltötte be. Ezt követően az EKB elnöke átmeneti jelleggel látta el továbbra is az ERKT elnöki tisztségét. Ezen időszak alatt az EKB elnöke autoritást és hitelességet kölcsönzött az ERKT számára, továbbá biztosította, hogy az ERKT ténylegesen építhessen és támaszkodhasson az EKB pénzügyi stabilitás területével kapcsolatos szakértelmére. Ezért célszerű, hogy az EKB elnöke állandó jelleggel töltse be az ERKT elnöki tisztségét.

(4a)  Az ERKT felelős a pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyeletéért az Unión belül, továbbá hozzájárul a rendszerszintű kockázatok megelőzéséhez és csökkentéséhez az Unióban vagy az Unió egyes részeiben. Ennek alapján az ERKT feladatai közé tartozik, hogy a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokat eredetüktől függetlenül azonosítsa és megvitassa. A monetáris feltételek kihatással lehetnek a pénzügyi stabilitásra. Ezeknek a hatásoknak a megvitatása – a központi bankok függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett – az ERKT makroprudenciális felügyeleti megbízásának a részét képezi. Az ERKT-tól elvárt tevékenységek közé tartozik ezenkívül a folyamatokból eredő, a pénzügyi stabilitást veszélyeztető azon kockázatok követése és értékelése is, amelyek ágazati szinten vagy a pénzügyi rendszer egészének szintjén fejthetnek ki hatásokat, ideértve a technológiai változásoknak vagy környezeti, illetve társadalmi tényezőknek tulajdonítható kockázatokat és érzékeny pontokat is. Feladata továbbá a banki ágazaton kívüli – így többek között a tőkepiaci unió megvalósításához vezető – folyamatok elemzése.

(4b)  Az ERKT megbízatásának, céljainak és feladatainak teljesítése az igazgatótanács tagjainak közös felelőssége. Minden taggal szemben elvárás, hogy alakítsa az ERKT célmeghatározását és munkaprogramját, és aktívan részt vegyen annak rendszeres munkájában. Különösen elvárás a tagokkal szemben, hogy felhívják az igazgatótanács többi tagjának figyelmét a releváns témákra.

(5)  Az ERKT láthatóságának erősítése érdekében ▌az EKRT elnökének rendelkeznie kell a feladatai delegálásának lehetőségével; ilyen lehet például az ERKT külső képviseletével kapcsolatos feladatoknak az első alelnökreilletve adott esetben, ha az első alelnök nem tud rendelkezésre állni, a második alelnökre vagy az ERKT titkárságának vezetőjére – ruházása. A feladatátruházás nem terjedhet ki a nyilvános meghallgatásokon, illetve az Európai Parlamentben zárt ajtók mögött tartott megbeszéléseken való részvételre.

(6a)  Az igazgatótanácson belül szavazati joggal rendelkező tag kiválasztásával kapcsolatos rugalmasság biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a szavazati joggal rendelkező képviselőjükként vagy a nemzeti központi bank elnökét jelöljék ki, vagy pedig egy, a 2013/36/EU irányelvnek és az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően kijelölt hatóság egy magas szintű képviselőjét, feltéve hogy az e célból kijelölt hatóság saját illetékességi területén vezető szerepet tölt be a pénzügyi stabilitást illetően. A szavazati joggal rendelkező tag kiválasztásával kapcsolatos ezen rugalmasság nem érinti azokat a tagállamokat, amelyeknek a 2013/36/EU irányelvnek és az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően kijelölt hatósága a nemzeti központi bank. A politikai befolyásolás elkerülése érdekében az igazgatótanács tagjai nem tölthetnek be semmilyen tisztséget a tagállamok központi kormányzatában.

(7)  Az 1092/2010/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ERKT első alelnökét eddig az EKB Általános Tanácsának tagjai választották meg maguk közül, tekintettel egyrészt az összes tagállam közötti, másrészt az azon tagállamok közötti kiegyensúlyozott képviselet szükségességére, amelyeknek a pénzneme az euró, illetve amelyeknek nem pénzneme az euró. A bankunió létrehozását követően a hivatalos pénznemként az euróval rendelkező tagállamok, illetve a hivatalos pénznemként nem az euróval rendelkező tagállamokra való hivatkozást helyénvaló a bankunióban részt vevő, illetve a bankunióban nem részt vevő tagállamokra való hivatkozással felváltani. Az ERKT első alelnökét az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagállami tagjainak kell megválasztaniuk maguk közül, ezáltal tükrözve az igazgatótanácsi tagokkal kapcsolatos nagyobb fokú rugalmasságot.

(7a)  Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet(7) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az EKB-nak mérlegelnie kell, hogy a kiválasztási eljárásban való részvételt külső jelöltek számára is szisztematikusan lehetővé tegye-e. Az értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Egyértelművé kell tenni továbbá az ERKT titkársága vezetőjének feladatait.

(8)  Tekintettel az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás módosításaira(8) és különösen az 1092/2010/EU rendelet EGT-tagállamok általi elfogadására, az említett rendelet 9. cikkének (5) bekezdését módosítani kell.

(9)  A költségek csökkentése és az eljárási hatékonyság növelése érdekében a Bizottságnak az ERKT szakmai tanácsadó bizottságában részt vevő képviselői számát a jelenlegi kettőről egyre kell csökkenteni.

(10)  Tekintettel az 1024/2013/EU rendelettel az EKB-ra ruházott feladatokra, az ERKT által kiadott figyelmeztetések és ajánlások lehetséges címzettjei közé az EKB-t is fel kell venni az említett rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésével, valamint 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban rá ruházott feladatok kapcsán. Fel kell venni továbbá a 2014/59/EU irányelv szerint létrehozott nemzeti szanálási hatóságokat, valamint a 806/2014/EU rendelettel létrehozott Egységes Szanálási Testületet is. Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítani kell a Tanácsnak és a Bizottságnak, és amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság erősítése érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az európai felügyeleti hatóságok részére is továbbítani kell. Az igazgatótanácsnak adott esetben, bizalmas vagy nem nyilvános figyelmeztetések vagy ajánlások továbbítása esetén megállapodás megkötését kell előírnia a bizalmas kezelés biztosítása érdekében.

(10a)  A nemzeti központi bankoktól, a nemzeti illetékes hatóságoktól és a makroprudenciális politika végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságoktól érkező ERKT-tagok számára biztosítani kell, hogy az ERKT-tól kapott információkat felhasználhassák feladataik végzése során, illetve az ERKT feladataival összefüggésben – ideértve a jogszabályban előírt feladataik ellátását is.

(10b)  Az ERKT-nak meg kell könnyítenie a pénzügyi rendszer stabilitásáért felelős nemzeti hatóságok vagy szervek, valamint az uniós szervek közötti információmegosztást az uniós pénzügyi rendszer rendszerszintű kockázatainak kezelésére szolgáló intézkedések tekintetében.

(11)  Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – a megfelelő esetekben – még korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel. E konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó a minden érdekelt fél bevonását célzó megközelítés érvényesülését.

(11a)  Az ERKT megbízatásának és szervezetének felülvizsgálatakor a Bizottságnak mérlegelnie kell különösen az alternatív intézményi keretek lehetőségét. Értékelnie kell továbbá azt is, hogy az ERKT szervezetén belül továbbra is megfelelő-e a bankunióban részt vevő, illetve részt nem vevő tagállamok egyensúlya.

(12)  Az 1092/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1092/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

-1. A 2. cikk c)  pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„c) »rendszerkockázat«: a pénzügyi rendszer leállásának veszélye, amely jelentős negatív következményekkel járhat az Unió vagy egy vagy több tagállama reálgazdaságára és a belső piac működésére nézve. A rendszer szempontjából bizonyos mértékben valamennyi pénzügyi közvetítő, piac és infrastruktúra jelentős lehet.”

"

1.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke (2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal, pártatlansággal és tapasztalatokkal. Az igazgatótanács kellő részletességgel tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelési és a konzultációs eljárásról.

_____________________

* A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).”;

"

b)  a cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:"

„(3a) Az ERKT elnöke és az irányítóbizottság az 1096/2010/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján a következők ▌tekintetében utasíthatja az ERKT titkárságának vezetőjét:

a)  az ERKT titkárságának napi szintű irányítása;

b)  az ERKT titkárságával összefüggő adminisztratív és költségvetési kérdések;

c)  az igazgatótanács munkájának és döntéshozatalának koordinációja és előkészítése;

d)  az ERKT éves programjára vonatkozó javaslat elkészítése és a program végrehajtása;

e)  az ERKT tevékenységéről szóló éves jelentés elkészítése és beszámolás az igazgatótanácsnak az éves program végrehajtásáról.”

"

2.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke tölti be.

(2)  Az első alelnököt az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagállami tagjai választják meg maguk közül ötéves időtartamra, figyelembe véve, hogy kiegyensúlyozott képviseletre van szükség ▌ az 1024/2013/EU tanácsi rendelet** 2. cikkének 1. pontjában meghatározott részt vevő tagállamok, illetve a részt nem vevő tagállamok között. Az első alelnök egyszer újraválasztható.

_____________________

** A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).”;

"

b)  a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(8) Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az elnök feladatokat – például az ERKT külső képviseletével összefüggő feladatokat, többek között a munkaprogram ismertetését – ruházhat át az első alelnökre, illetve adott esetben, ha az első alelnök nem tud rendelkezésre állni, a második alelnökre, vagy a titkárság vezetőjére. Az ERKT elszámoltathatóságával és adatszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos, a 19. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében felsorolt feladatok nem ruházhatók át.

"

3.  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

-i. a b)  pont helyébe a következő szöveg lép:"

„b) a nemzeti központi bankok elnökei. Azok a tagállamok, amelyekben a nemzeti központi bank nem a 2013/36/EU irányelvvel vagy az 575/2013/EU rendelettel összhangban kijelölt hatóság, és amelyekben a saját hatáskörén belül az említett kijelölt hatóság tölti be a vezető szerepet a pénzügyi stabilitás biztosítása területén, alternatív megoldásként valamely, a 2013/36/EU irányelv vagy az 575/2013/EU rendelet szerinti kijelölt hatóság magas rangú képviselőjét is kinevezhetik.”;

"

-ia. a c)  pont helyébe a következő szöveg lép:"

„c) a Bizottság egy képviselője;”.

"

b)  a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„a) az egyes tagállamoknak az (1) bekezdés b) pontja szerint hozott döntésétől függően és a (3) bekezdéssel összhangban tagállamonként egy-egy magas szintű képviselő, aki vagy a nemzeti illetékes hatóságok, vagy a makroprudenciális politika végrehajtásával megbízott nemzeti hatóság, vagy pedig a nemzeti központi bank képviselője. Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett, szavazati joggal rendelkező tag nem a nemzeti központi bank elnöke, akkor az érintett nemzeti központi bank egy magas szintű képviselőjének kell lennie a szavazati joggal nem rendelkező tagnak.”;

"

ia.  a bekezdés a következő új ba) és bb) ponttal egészül ki:"

„ba) az EKB felügyeleti testületének elnöke;

bb)  az Egységes Szanálási Testület elnöke.”;

"

c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett nemzeti hatóságok képviselete tekintetében a magas szintű képviselők a megvitatandó napirendi ponttól függően váltják egymást, kivéve, ha egy adott tagállam nemzeti hatóságai egy közös képviselőben állapodtak meg.”

"

3a.  A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az igazgatótanács és az irányítóbizottság tevékenységeiben való részvétel vagy az ERKT-hez kapcsolódó egyéb tevékenység végzése során az ERKT tagjai feladataikat pártatlanul és kizárólag az Unió egészének érdekében végzik. Nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat sem a kormányoktól, sem az Unió intézményeitől, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.”

"

3b.  A 7. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:"

„(3a) Az igazgatótanács tagjai – akár szavazati joggal rendelkező tagok, akár szavazati joggal nem rendelkező tagok – nem tölthetnek be semmilyen tisztséget a tagállamok központi kormányzatában.”

"

3c.  A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Ez a bekezdés nem érinti a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban tartott bizalmas szóbeli megbeszéléseket.”

"

3d.  A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) A nemzeti központi bankoktól, a nemzeti illetékes hatóságoktól és a makroprudenciális politika végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságoktól érkező ERKT-tagok e minőségükben az ERKT-ra ruházott feladatok ellátásával kapcsolatos információkat közölhetnek a nemzeti hatóságokkal, illetve az uniós jognak vagy a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően a pénzügyi rendszer stabilitásáért felelős szervekkel, amennyiben ezek az információk szükségesek az említett hatóságok vagy szervek jogszabályban előírt feladatainak elvégzéséhez, feltéve hogy megfelelő biztosítékok léteznek a vonatkozó uniós jog és nemzeti rendelkezések maradéktalan tiszteletben tartására.”;

"

b)  a cikk a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:"

„(2b) Amennyiben az információ a (2a) bekezdésben említettektől eltérő hatóságoktól származik, a nemzeti központi bankoktól, a nemzeti illetékes hatóságoktól és a makroprudenciális politika végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságoktól érkező ERKT-tagok kizárólag a szóban forgó hatóságok kifejezett engedélyével használhatják fel az információkat a jogszabályban előírt feladataik ellátására.”

"

4.  ▌A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(4) Az igazgatótanács üléseire adott esetben meg lehet hívni az ERKT-nak a 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladataihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket ellátó nemzetközi pénzügyi szervezetek magas szintű képviselőit, illetve a makroprudenciális uniós jogszabályokhoz kapcsolódó témák esetében az Európai Parlament elnökét vagy annak képviselőjét.

"

b)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) Az ERKT munkájában részt vehetnek harmadik országok érintett hatóságainak magas szintű képviselői is, amennyiben ez az Unió számára releváns. Ezen harmadik országoknak az ERKT munkájában való részvételének, és mindenekelőtt annak jellegének, hatályának és eljárási vonatkozásainak a szabályait az ERKT állapíthatja meg. E szabályok eseti alapú, megfigyelői jogállású képviseletet tehetnek lehetővé az igazgatótanácsban, kizárólag az Unió számára releváns kérdések vonatkozásában, kizárva az olyan eseteket, amikor egy meghatározott pénzügyi intézmény vagy tagállam helyzete kerülne megvitatásra.”

"

c)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(6) Az üléseken elhangzottak titkosak. Az igazgatótanács határozhat úgy, hogy a megbeszéléséről készült beszámolót nyilvánosságra hozza, az alkalmazandó titoktartási követelmények betartásával és olyan módon, amely nem teszi lehetővé az igazgatótanács egyes tagjainak vagy az egyes intézményeknek az azonosítását. Az igazgatótanács arról is határozhat, hogy az üléseit követően sajtókonferenciát tart.”

"

(5)  A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (1) bekezdés a következőképpen módosul:

-i. a b)  pont helyébe a következő szöveg lép:"

„b) „az EKB Igazgatóságának a pénzügyi stabilitásért és a makroprudenciális politikáért felelős tagja;”

"

i.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„c) az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező négy tagállami tagja, ▌figyelembe véve, hogy kiegyensúlyozott képviseletre van szükség ▌ az 1024/2013/EU tanácsi rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott résztvevő tagállamok, illetve a részt nem vevő tagállamok között. Az említett személyeket az igazgatótanács tagjai választják maguk közül három évre ▌;”

"

ia.  a d) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„d) a Bizottság képviselője;”

"

aa)  a (2) bekezdés a következőképpen módosul:"

„(2) Az ERKT elnöke és első alelnöke legalább negyedévenként, az igazgatótanács minden ülését megelőzően együttesen hívja össze az irányítóbizottság üléseit. Az ERKT elnöke és első alelnöke együttesen ad hoc üléseket is összehívhat.”;

"

(6)  A 12. cikk a következőképpen módosul:

-a) a (1)  bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A tudományos tanácsadó bizottság a szakmai tanácsadó bizottság elnökéből, valamint tizenöt, az összes érintett pénzügyi piaci ágazatot képviselő és a készségek, tapasztalatok és ismeretek széles skálájával rendelkező szakértőből áll, akiknek a személyét az irányítóbizottság javaslata alapján az igazgatótanács hagyja jóvá, és akiknek a megbízatása négyéves, megújítható időszakra szól. A jelöltek nem lehetnek az EFH-k tagjai, és őket általános szakértelmük, illetve tudományos vagy egyéb területen – különösen a kis- és középvállalkozásokban, szakszervezetekben vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtójaként vagy fogyasztójaként – szerzett sokrétű tapasztalatuk alapján kell kiválasztani.

"

-aa) a (2)  bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A tudományos tanácsadó bizottság elnökét és két alelnökét, akiknek magas szintű releváns tapasztalatokkal és ismeretekkel kell rendelkezniük – például a bankszektor, az értékpapírpiacok vagy a biztosítás és a foglalkoztatói nyugellátás területéhez tartozó szakirányú tudományos és szakmai hátterüknek köszönhetően – , az igazgatótanács nevezi ki az ERKT elnökének javaslata alapján. A tudományos tanácsadó bizottság elnöki és alelnöki tisztségeit e három személy felváltva tölti be.”;

"

-ab) a (3)  bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A tudományos tanácsadó bizottság az ERKT elnökének vagy az igazgatótanácsnak a kérésére a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak.”;

"

a)  a (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még a korai szakaszban, nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget is figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel – például piaci szereplőkkel, fogyasztói szervezetekkel és tudományos szakértőkkel. E konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, inkluzív szemléletet mutatva minden érdekelt fél és érintett pénzügyi ágazatok irányában, és észszerű időt biztosítva az érintetteknek a válaszadásra.”;

"

(7)  A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.  az f) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„f) a Bizottság képviselője;”

"

ii.  a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:"

„fa) az EKB felügyeleti testületének képviselője;

fb)  az Egységes Szanálási Testület képviselője;”

"

aa)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A szakmai tanácsadó bizottság az ERKT elnökének vagy az igazgatótanácsnak a kérésére a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak.”;

"

b)  a szöveg a következő bekezdéssel ▌egészül ki:"

„(4a) Indokolt esetben a szakmai tanácsadó bizottság még a korai szakaszban, nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget is figyelembe véve konzultációkat szervez az érintettekkel – például piaci szereplőkkel, fogyasztói szervezetekkel és tudományos szakértőkkel. E konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, inkluzív szemléletet mutatva minden érdekelt fél és érintett pénzügyi ágazatok irányában, és észszerű időt biztosítva az érintetteknek a válaszadásra.”;

"

(7a)  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„A 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladatainak ellátása során az ERKT indokolt esetben kikéri a magánszektorbeli érdekelt felek véleményét. E konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, inkluzív szemléletet mutatva minden érdekelt fél és érintett pénzügyi ágazatok irányában, és észszerű időt biztosítva az érintetteknek a válaszadásra.”;

"

(7b)  A 15. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(7) Minden egyes, nem összegzett vagy nem összesített formájú, felügyeleti jellegű információkérést megelőzően az ERKT-nek megfelelő konzultációt kell folytatnia az érintett EFH-val annak biztosítása érdekében, hogy a kérés indokolt és arányos legyen. Amennyiben az érintett EFH úgy ítéli meg, hogy a kérelem nem indokolt és arányos, haladéktalanul visszaküldi a kérelmet az ERKT-nek, és további indokolást kér. Azt követően, hogy az ERKT az érintett EFH számára eljuttatta a további indokolást, a kért információkat a kérelem címzettjei megküldik az ERKT-nek, feltéve, hogy jogszerű hozzáféréssel rendelkeznek az érintett információhoz.”;

"

(8)  A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)  ▌a (2) bekezdés ▌helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) „Az ERKT által a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával összhangban kiadott figyelmeztetés vagy ajánlás lehet általános vagy egyedi jellegű, címzettje pedig lehet az Unió egésze, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, egy vagy több nemzeti illetékes hatóság, a rendszerszintű vagy makroprudenciális kockázatok kezelését célzó intézkedések alkalmazására kijelölt egy vagy több nemzeti hatóság, az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésével és 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB-ra ruházott feladatokkal összefüggésben az EKB, illetve a nemzeti szanálási hatóságok és az Egységes Szanálási Testület.”; Amennyiben a figyelmeztetés vagy ajánlás címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, erről az érintett tagállamo(ka)t is értesítik. Az ajánlásoknak pontos ütemezést kell tartalmazniuk a szakpolitikai válaszlépések megtételére. A kapcsolódó uniós jogszabályokkal kapcsolatban a Bizottság is lehet az ajánlások címezettje.”;

"

b)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A figyelmeztetések vagy ajánlások címzettek részére történő, (2) bekezdés szerinti továbbításával egyidejűleg azokat szigorú titoktartási szabályok alkalmazása mellett továbbítani kell a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és az EFH-knak. Az igazgatótanácsnak adott esetben, bizalmas vagy nem nyilvános figyelmeztetések vagy ajánlások továbbítása esetére megállapodás megkötését kell előírnia a bizalmas kezelés biztosítása érdekében.

"

(9)  A 17. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett valamely ajánlás címzettje a 16. cikk (2) bekezdésében felsorolt címzettek egyike, a címzettnek tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az ERKT-t arról, hogy milyen válaszintézkedéseket hozott az ajánlás nyomán, és kellően meg kell indokolnia az intézkedés elmaradását. Indokolt esetben az ERKT-nak szigorú titoktartási szabályok betartása mellett haladéktalanul tájékoztatnia kell az EFH-kat a kapott válaszokról.

(2)  Amennyiben az ERKT úgy ítéli meg, hogy az ajánlását nem tartották be, illetve a címzettek nem adtak kielégítő indokolást az intézkedés elmulasztására, az ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett tájékoztatja erről a címzetteket, az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az érintett EFH-kat.”;

"

(9a)  A 18. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:"

„(4) „Amennyiben az igazgatótanács úgy határoz, hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást nem hoz nyilvánosságra, a címzettek és adott esetben a Tanács, az Európai Parlament, valamint az EFH-k mindent megtesznek a figyelmeztetés vagy ajánlás titkosságának megőrzésére.”;

"

(9b)  A 19. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az Európai Parlament illetékes bizottsága évente legalább egyszer, kiterjedt pénzügyi zavarok esetén pedig ennél gyakrabban meghívja az ERKT elnökét az ERKT által az Európai Parlament és a Tanács számára készített éves jelentés közzétételekor megrendezett éves meghallgatásra. E meghallgatásra az Európai Parlament és az Európai Központi Bank elnöke közötti monetáris párbeszédtől elkülönülten kerül sor.

(2)  Az (1) bekezdésben említett éves jelentés tartalmazza azokat az információkat, amelyek esetében az igazgatótanács úgy határoz, hogy azokat a 18. cikkel összhangban nyilvánosságra kell hozni. Az éves jelentést a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Tartalmaznia kell az 1096/2010/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az ERKT rendelkezésére bocsátott források kimutatását.”;

"

b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(5a) Az ERKT szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament és a Tanács által feltett kérdésekre. A kérdésekre észszerű időn belül, indokolatlan késedelem nélkül kell válaszolnia. Bizalmas információ továbbításakor az Európai Parlament a 8. cikkel és a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban teljes körű titoktartást biztosít az érintett információ tekintetében.”;

"

(10)  A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„Az e rendelet ▌hatálybalépését követő öt éven belül a Bizottság – az ERKT tagjaival folytatott konzultáció után – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy szükséges-e az ERKT megbízatásának és szervezetének felülvizsgálata, és egyúttal mérlegeli a jelenlegihez képest alternatív modellek lehetőségét is.”

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)* EZ A SZÖVEG MÉG NEM ESETT ÁT JOGI-NYELVI VÉGLEGESÍTÉSEN.
(2)HL C […], […], […] o.
(3) Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).
(5)A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) küldetéséről és szervezeti felépítéséről (COM(2014)0508).
(6)A Bizottság szolgálati munkadokumentuma, Hatáselemzés, Az ERKT-rendelet módosításai, COM(2017).
(7)A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).
(8)Az EGT Vegyes Bizottság 198/2016 határozata (2016. szeptember 30.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2017/275] (HL L 46., 2017.2.23., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. április 24.Jogi nyilatkozat