Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0232(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0011/2019

Pateikti tekstai :

A8-0011/2019

Debatai :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0375

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 59k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0538),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0317/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A8-0011/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 120, 2018 4 6, p. 2.
(2) OL C 227, 2018 6 28, p. 63.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010(4) (ESRV reglamento) 20 straipsnį Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita(5), išnagrinėjo ESRV reglamentą, kad nuspręstų, ar reikia peržiūrėti ESRV misiją ir struktūrą. Taip pat peržiūrėta ESRV pirmininko skyrimo tvarka;

(2)  2017 m. Komisijos ataskaitoje dėl ESRV misijos ir struktūros(6) daroma išvada, kad ESRV apskritai veikia tinkamai, bet reikia pagerinti tam tikrus konkrečius aspektus;

(2a)  nuo ESRV veiklos pradžios jos veiklos aplinka iš esmės keitėsi dėl pastarojo meto institucinių pokyčių, susijusių su bankų sąjunga, pastangų sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir technologinių pokyčių. ESRV turėtų prisidėti prie sisteminės rizikos finansiniam stabilumui Sąjungoje prevencijos arba mažinimo ir taip padėti siekti vidaus rinkos tikslų. Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra yra neatsiejama Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalis. Tokiomis institucinėmis priemonėmis veiksmingai nustatant ir šalinant mikroprudencinę ir makroprudencinę riziką galima užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai pasitikėjimo vykdyti finansinę veiklą, visų pirma tarpvalstybiniu mastu. Skatindama valstybes nares laiku ir nuosekliai imtis politinių priemonių sisteminei rizikai nustatyti, ESRV turėtų padėti išvengti skirtingų požiūrių ir pagerinti vidaus rinkos veikimą;

(3)  vienas iš svarbių privalumų – tai, kad ESRV bendrąją valdybą sudaro įvairūs nariai. Tačiau tos bendrosios valdybos sudėtis neatspindi naujausių Sąjungos finansų priežiūros struktūros pokyčių ir visų pirma bankų sąjungos sukūrimo. Todėl ECB priežiūros valdybos pirmininkas ir Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas turėtų tapti balsavimo teisės neturinčiais ESRV bendrosios valdybos nariais. Atitinkamai reikėtų pakoreguoti ir ▌ patariamojo techninio komiteto ▌ sudėtį;

(4)  ECB pirmininkas ESRV pirmininkavo pirmuosius 5 jos veikimo metus, o po to jis ESRV toliau pirmininkavo laikinai. Per tą laiką ECB pirmininko dėka ESRV įgavo autoritetą ir patikimumą ir užtikrino, kad ESRV galėtų veiksmingai remtis ir pasikliauti ECB ekspertinėmis žiniomis finansinio stabilumo srityje. Todėl tikslinga, kad ECB pirmininkas nuolat pirmininkautų ESRV;

(4a)  ESRV atsako už Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą ir prisideda prie sisteminės rizikos Sąjungoje arba jos dalyse prevencijos arba sumažinimo. Tikimasi, kad pati ESRV turėtų nustatyti ir svarstyti finansinio stabilumo riziką, neatsižvelgiant į jos kilmę. Pinigų politikos sąlygos gali daryti poveikį finansiniam stabilumui. Visapusiškai atsižvelgiant į centrinių bankų nepriklausomumą, šio poveikio svarstymas priskiriamas ESRV makrolygio rizikos ribojimo priežiūros įgaliojimams. ESRV taip pat turėtų stebėti ir vertinti riziką finansiniam stabilumui, kylančią dėl pokyčių, galinčių turėti poveikį sektorių lygiu arba visos finansų sistemos lygiu, įskaitant dėl technologinių pokyčių arba aplinkos ar socialinių veiksnių kylančią riziką ir pažeidžiamumą. ESRV taip pat turėtų analizuoti ne bankų sektoriaus pokyčius, įskaitant tuos, dėl kurių baigiama kurti kapitalo rinkų sąjunga;

(4b)  ESRV misijos, tikslų ir užduočių įgyvendinimas yra bendra bendrosios valdybos narių atsakomybė. Visi nariai turėtų formuoti ESRV darbotvarkę bei darbo programą ir aktyviai prisidėti prie jos įprasto darbo. Visų pirma nariai turėtų apie aktualias temas informuoti kitus bendrosios valdybos narius;

(5)  siekiant padidinti ESRV ▌ matomumą, ESRV pirmininkas turėtų turėti galimybę deleguoti užduotis, pavyzdžiui su išorės atstovavimu ESRV susijusias užduotis, pirmajam pirmininko pavaduotojui arba, jei pirmojo pirmininko pavaduotojo nėra ir kai tinkama, antrajam pirmininko pavaduotojui, arba ESRV sekretoriato vadovui. Toks delegavimas neturėtų apimti dalyvavimo Europos Parlamente rengiamuose viešuosiuose klausymuose ir uždarų durų diskusijose;

(6a)  kad būtų užtikrintas lankstumas renkant bendrosios valdybos balsavimo teisę turintį narį, valstybės narės turėtų galėti pasirinkti savo balsavimo teisę turintį atstovą iš nacionalinio centrinio banko valdytojo ir paskirtosios institucijos aukšto lygio atstovo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, jeigu tai paskirtajai institucijai tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinti finansinį stabilumą pagal jos kompetencijos sritį. Šis lankstumas renkant balsavimo teisę turintį narį neturi poveikio valstybėms narėms, jeigu jų nacionalinis centrinis bankas yra paskirtoji institucija pagal Direktyvą 2013/36 ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Kad būtų išvengta politinės įtakos, nė vienas bendrosios valdybos narys negali eiti pareigų valstybės narės centrinėje valdžioje;

(7)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 5 straipsnio 2 dalį ESRV pirmininko pirmąjį pavaduotoją iki šiol iš savo tarpo rinko ECB bendrosios tarybos nariai, kadangi reikėjo užtikrinti subalansuotą atstovavimą valstybėms narėms apskritai ir toms valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir kurių valiuta nėra euro. Sukūrus bankų sąjungą, nuorodą į valstybes nares, kurių valiuta yra euro, ir valstybes nares, kurių valiuta nėra euro, tikslinga pakeisti nuoroda į valstybes nares, kurios dalyvauja bankų sąjungoje, ir valstybes nares, kurios joje nedalyvauja. Pirmąjį pirmininko pavaduotoją iš savo tarpo renka bendrosios valdybos nacionaliniai balsavimo teisę turintys nariai ir tai reiškia didesnį lankstumą narystės bendrojoje valdyboje atžvilgiu;

(7a)  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010(7) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ESRV sekretoriato vadovą skiria ECB, pasikonsultavęs su ESRV bendrąja valdyba. Siekiant padidinti ESRV sekretoriato vadovo vaidmenį, ESRV bendroji valdyba vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra turėtų įvertinti, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą turi savybių ir patirties, kurios būtinos vadovauti ESRV sekretoriatui. ECB turėtų apsvarstyti galimybę sistemingai atverti atrankos procedūrą išorės kandidatams. Apie vertinimo procedūrą bendroji valdyba turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Be to, reikėtų paaiškinti ESRV sekretoriato vadovo užduotis;

(8)  atsižvelgiant į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo(8) pakeitimus ir visų pirma į tai, kad EEE valstybės narės priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1092/2010, to reglamento 9 straipsnio 5 dalis turėtų būti iš dalies pakeista;

(9)  siekiant sumažinti sąnaudas ir padidinti procedūrinį rezultatyvumą, Komisijos atstovų skaičių ESRV patariamajame techniniame komitete reikėtų sumažinti nuo dabartinių dviejų atstovų iki vieno;

(10)  atsižvelgiant į Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB suteiktą kompetenciją, ECB turėtų būti įtrauktas kaip galimas ESRV įspėjimų ir rekomendacijų adresatas, kai kalbama apie ECB pavestas užduotis pagal to reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 5 straipsnio 2dalį. Nacionalinės pertvarkymo institucijos, įsteigtos pagal Direktyvą Nr. 59/2014, ir Bendra pertvarkymo valdyba, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 806/2014, taip pat turėtų būti įtrauktos. Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad ESRV įspėjimai ir rekomendacijos būtų perduodami Tarybai ir Komisijai, o kai jie skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų – EPI. Siekiant padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą, tie įspėjimai ir rekomendacijos taip pat turėtų būti perduodami Europos Parlamentui ir EPI. Kai tikslinga, bendroji valdyba reikalauja, kad perduodant konfidencialius arba neviešus įspėjimus ar rekomendacijas būtų sudarytas susitarimas konfidencialumui užtikrinti;

(10a)  ESRV nariai iš nacionalinių centrinių bankų, nacionalinių kompetentingų institucijų, nacionalinių institucijų, kurioms pavesta įgyvendinti makroprudencinę politiką, turėtų galėti naudoti informaciją, kurią jie gauna iš ESRV, vykdydami savo pareigas ir kiek tai susiję su ESRV užduotimis, be kita ko, vykdydami savo teisės aktais nustatytas užduotis;

(10b)  ESRV turėtų palengvinti nacionalinių institucijų ar įstaigų, atsakingų už finansų sistemos stabilumą, ir Sąjungos įstaigų dalijimąsi informacija, susijusia su priemonėmis, skirtomis sisteminei rizikai visoje Sąjungos finansų sistemoje, šalinti;

(11)  siekiant užtikrinti ESRV nuomonių, rekomendacijų, įspėjimų ir sprendimų kokybę ir aktualumą, patariamasis techninis komitetas ir patariamasis mokslinis komitetas, kai tikslinga, turėtų iš anksto atvirai ir skaidriai kuo plačiau konsultuotis su suinteresuotais subjektais, kad įtraukties principas būtų taikomas visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu;

(11a)  Komisija, peržiūrėdama ESRV misiją ir struktūrą, visų pirma turėtų apsvarstyti galimus alternatyvius institucinius modelius. Ji taip pat turėtų apsvarstyti, ar ESRV struktūroje išlaikyta tinkama pusiausvyra tarp bankų sąjungoje dalyvaujančių ir joje nedalyvaujančių valstybių narių;

(12)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 iš dalies keičiamas taip:

-1)  2 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:"

„c) sisteminė rizika – nesklandumų rizika finansų sistemoje, dėl kurių galėtų atsirasti didelių neigiamų pasekmių Sąjungos arba vienos ar daugiau jos valstybių narių realiajai ekonomikai ir vidaus rinkos veikimui. Sisteminiu atžvilgiu tam tikros reikšmės gali turėti visų rūšių finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra.“;

"

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiama ši 2a dalis:"

„2a. Kai pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010* 3 straipsnio 2 dalį su bendrąja valdyba konsultuojamasi dėl ESRV sekretoriato vadovo paskyrimo, vadovaudamasi atvira ir skaidria procedūra bendroji valdyba įvertina, ar atrinkti kandidatai į ESRV sekretoriato vadovo postą yra nešališki, turi savybių ir patirties, kurios būtinos ESRV sekretoriatui vadovauti. Bendroji valdyba pakankamai išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vertinimo ir konsultacijų procedūrą.

_____________________

* 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).“;

"

b)  įterpiama ši 3a dalis:"

„3a. ESRV sekretoriato vadovui nurodydami gaires pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010 4 straipsnio 1 dalį, ESRV pirmininkas ir valdymo komitetas gali ▌ aptarti šiuos klausimus:

a)  kasdienį ESRV sekretoriato valdymą;

b)  su ESRV sekretoriatu susijusius administracinius ir biudžeto klausimus;

c)  bendrosios valdybos darbo ir sprendimų priėmimo koordinavimą ir rengimą;

d)  pasiūlymo dėl metinės ESRV programos rengimą ir jos įgyvendinimą;

e)  metinės ESRV veiklos ataskaitos rengimą ir atsiskaitymą bendrajai valdybai dėl metinės programos įgyvendinimo.“;

"

2)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. ESRV pirmininkauja ECB pirmininkas.

2.  Pirmąjį pirmininko pavaduotoją 5 metų kadencijai iš savo tarpo renka nacionaliniai balso teisę turintys bendrosios valdybos nariai, atsižvelgdami į poreikį užtikrinti subalansuotą atstovavimą valstybėms narėms ▌, kurios yra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013** 2 straipsnio 1 dalyje, ir valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės. Pirmasis pirmininko pavaduotojas gali būti vieną kartą perrinktas kitai kadencijai.

_____________________

** 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“;

"

b)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Pirmininkas atstovauja ESRV jos išorės santykiuose. Pirmininkas gali deleguoti užduotis, pavyzdžiui su išorės atstovavimu ESRV susijusias užduotis, įskaitant darbo programos pristatymą, pirmajam pirmininko pavaduotojui arba, jei pirmojo pirmininko pavaduotojo nėra ir kai tinkama, antrajam pirmininko pavaduotojui, arba ESRV sekretoriato vadovui. Užduotys, susijusios su ESRV atskaitomybe ir pareiga teikti ataskaitas, nustatytos 19 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, negali būti deleguojamos.“;

"

3)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

-i)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Valstybės narės gali alternatyviai paskirti paskirtosios institucijos aukšto lygio atstovą pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, jeigu jų nacionalinis centrinis bankas nėra paskirtoji institucija pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Reglamentą (ES) nr. 575/2013 ir jeigu tai paskirtajai institucijai tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinti finansinį stabilumą pagal jos kompetencijos sritį.“;

"

-ia)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) Komisijos atstovas;“;

"

b)  2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  a punktas pakeičiamas taip:"

„a) remiantis kiekvienos valstybės narės sprendimu pagal 1 dalies b punktą ir pagal 3 dalį – po vieną kiekvienos valstybės narės aukšto lygio atstovą iš nacionalinių kompetentingų institucijų arba nacionalinės institucijos, kuriai pavesta įgyvendinti makroprudencinę politiką, arba nacionalinių centrinių bankų. Jei nacionalinio centrinio banko valdytojas nėra 1 dalies b punkte nurodytas balsavimo teisę turintis narys, aukšto lygio atstovas iš nacionalinio centrinio banko yra balsavimo teisės neturintis narys;“;

"

ia)  įterpiami nauji ba ir bb punktai:"

„ba) ECB priežiūros valdybos pirmininkas;

bb)  Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Atstovaujant nacionalinėms institucijoms, nurodytoms 2 straipsnio a punkte, atitinkami aukšto lygio atstovai keičiasi, atsižvelgiant į svarstomą darbotvarkės punktą, išskyrus atvejus, kai konkrečios valstybės narės nacionalinės institucijos susitaria dėl bendro atstovo.“;

"

3a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Dalyvaudami bendrosios valdybos ir valdymo komiteto veikloje ar vykdydami kitą su ESRV susijusią veiklą, ESRV nariai savo pareigas vykdo nešališkai ir vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais. Jie nesiekia gauti nurodymų iš jokių vyriausybių, Sąjungos institucijų arba kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais nesivadovauja.“;

"

3b)  7 straipsnyje įterpiama ši 3a dalis:"

„3a. Nė vienas balsavimo teisę turintis ar jos neturintis bendrosios valdybos narys negali eiti pareigų valstybės narės centrinėje valdžioje.“;

"

3c)  8 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Ši dalis nedaro poveikio konfidencialioms žodinėms diskusijoms, vykstančioms pagal 19 straipsnio 5 dalį.“;

"

3d)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiama ši 2a dalis:"

„2a. ESRV nariai iš nacionalinių centrinių bankų, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių institucijų, kurioms pavesta įgyvendinti makroprudencinę politiką, kaip ESRV nariai gali nacionalinėms institucijoms arba įstaigoms, atsakingoms už finansų sistemos stabilumą, pagal Sąjungos teisę arba nacionalines priemones teikti informaciją, susijusią su ESRV pavestų užduočių vykdymu, kuri yra būtina teisės aktais nustatytoms tų institucijų ar įstaigų užduotims vykdyti, jei nustatomos pakankamos apsaugos priemonės siekiant užtikrinti visapusišką atitinkamos Sąjungos teisės ir nacionalinių priemonių laikymąsi.“;

"

b)  įterpiama ši 2b dalis:"

„2b. Kai informacija gaunama iš institucijų, kurios nėra nurodytos 2a dalyje, ESRV nariai iš nacionalinių centrinių bankų, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių institucijų, kurioms pavesta įgyvendinti makroprudencinę politiką, tą informaciją naudoja teisės aktais nustatytoms užduotims vykdyti tik gavę aiškų tų institucijų sutikimą.“;

"

4)  ▌9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Kai tikslinga, dalyvauti bendrosios valdybos posėdžiuose, svarstant su ES makroprudencinės srities teisės aktais susijusius klausimus, gali būti kviečiami tarptautinių finansų įstaigų aukšto lygio atstovai, vykdantys tiesiogiai su ESRV užduotimis, išdėstytomis 3 straipsnio 2 dalyje, susijusią veiklą, arba Europos Parlamento pirmininkas ar jo atstovas.“;

"

b)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Kai aktualu Sąjungai, ESRV darbe gali būti leista dalyvauti aukšto lygio atstovams iš trečiųjų valstybių atitinkamų institucijų. ESRV gali nustatyti priemones, kuriomis visų pirma nustatomas tų trečiųjų valstybių dalyvavimo ESRV darbe pobūdis, apimtis ir procedūriniai aspektai. Pagal tokias priemones gali būti numatytas atstovavimas ad hoc pagrindu stebėtojų teisėmis bendrojoje valdyboje ir tai turėtų būti susiję tik su Sąjungai aktualiais klausimais, išskyrus visus atvejus, kai gali būti svarstoma atskirų finansų įstaigų ar valstybių narių padėtis.“;

"

c)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Posėdžiai yra konfidencialūs. Bendroji valdyba gali nuspręsti viešai paskelbti savo svarstymų ataskaitą laikydamasi taikytinų konfidencialumo reikalavimų ir tokiu būdu, kad nebūtų galima nustatyti atskirų bendrosios valdybos narių ar atskirų įstaigų. Bendroji valdyba taip pat gali nuspręsti po posėdžių rengti spaudos konferencijas.“;

"

5)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

-i)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) ECB vykdomosios valdybos narys, atsakingas už finansinį stabilumą ir makroprudencinę politiką;“;

"

i)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) keturi nacionaliniai balsavimo teisę turintys bendrosios valdybos nariai, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti subalansuotą atstovavimą valstybėms narėms, ▌kurios yra dalyvaujančios valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 dalyje, ir valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės. Juos iš savo tarpo ▌3 metų laikotarpiui renka bendrosios valdybos nariai;“;

"

ia)  d punktas pakeičiamas taip:"

„d) Komisijos atstovas;“;

"

aa)  2 dalis iš dalies keičiama taip:"

„2. ESRV pirmininkas kartu su pirmuoju pirmininko pavaduotoju ne rečiau kaip kas ketvirtį prieš kiekvieną bendrosios valdybos posėdį surengia valdymo komiteto posėdį. Pirmininkas kartu su pirmuoju pirmininko pavaduotoju taip pat gali surengti ad hoc posėdžius.“;

"

6)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro patariamojo techninio komiteto pirmininkas ir 15 ekspertų, turinčių įvairių gebėjimų, patirties ir žinių, susijusių su visais aktualiais finansų rinkų sektoriais, kuriuos pasiūlo valdymo komitetas ir patvirtina bendroji valdyba, skirdama juos ketverių metų kadencijai, kurią galima pratęsti. Iškelti kandidatai negali būti EPI nariai ir yra parenkami atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir į jų įvairią patirtį akademinėse srityse ar kituose sektoriuose, visų pirma mažose ir vidutinio dydžio įmonėse, profesinėse sąjungose arba finansinių paslaugų teikimo arba naudojimosi jomis srityse.“;

"

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Patariamojo mokslinio komiteto pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus skiria bendroji valdyba ESRV pirmininko siūlymu ir kiekvienas iš jų turi būti sukaupęs daug atitinkamų ekspertinių ir kitų žinių, pavyzdžiui, turėti atitinkamos akademinio ir profesinio darbo patirties bankų, vertybinių popierių rinkų ar draudimo ir profesinių pensijų srityse. Šie trys asmenys patariamajam moksliniam komitetui turėtų pirmininkauti pasikeisdami.“;

"

-ab)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. ESRV pirmininko arba bendrosios valdybos prašymu patariamasis mokslinis komitetas teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV pagal 4 straipsnio 5 dalį.“;

"

a)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Kai tikslinga, patariamasis mokslinis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, rinkos dalyviais, vartotojų organizacijomis ir mokslo ekspertais. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų šalių ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

"

7)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  f punktas pakeičiamas taip:"

„f Komisijos atstovas;“;

"

ii)  įterpiami šie fa ir fb punktai:"

„fa) ECB priežiūros valdybos atstovas;

fb)  Bendros pertvarkymo valdybos atstovas;“;

"

aa)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. ESRV pirmininko arba bendrosios valdybos prašymu patariamasis techninis komitetas teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV pagal 4 straipsnio 5 dalį.“;

"

b)  įterpiama ▌ši dalis:"

„4a. Kai tikslinga, patariamasis techninis komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, tačiau laikydamasis konfidencialumo reikalavimo rengia konsultacijas su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, rinkos dalyviais, vartotojų organizacijomis ir mokslo ekspertais. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų šalių ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

"

7a)  14 straipsnis pakeičiamas taip:"

„Vykdydama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis ESRV, kai tikslinga, prašo atitinkamų privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų pateikti nuomonę. Tokios konsultacijos vykdomos kuo plačiau, siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas visų suinteresuotųjų šalių ir atitinkamų finansų sektorių įtraukties principas, ir suteikiama pakankamai laiko suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę.“;

"

7b)  15 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Kiekvieną kartą prieš prašydama pateikti su priežiūra susijusią informaciją neapibendrinta arba nesuvestine forma, ESRV deramai konsultuojasi su atitinkama Europos priežiūros institucija, kad užtikrintų savo prašymo pagrįstumą ir proporcingumą. Jeigu atitinkama Europos priežiūros institucija mano, kad prašymas nėra pagrįstas ir proporcingas, ji nedelsdama grąžina prašymą ESRV ir paprašo pateikti papildomą pagrindimą. Kai ESRV pateikia atitinkamai Europos priežiūros institucijai tokį papildomą pagrindimą, prašymo adresatai prašomą informaciją perduoda ESRV, jei jie turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos.“;

"

8)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  ▌2 dalis ▌pakeičiama taip:"

2. Įspėjimai ar rekomendacijos, kuriuos ESRV teikia pagal 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, gali būti bendro arba konkretaus pobūdžio ir yra skirti visų pirma Sąjungai, vienai ar daugiau valstybių narių, vienai ar daugiau EPI, vienai ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, vienai ar daugiau nacionalinių institucijų, kurios yra paskirtos sisteminės arba makroprudencinės rizikos šalinimo priemonėms taikyti, arba ECB užduotims, kurios yra jam pavestos pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 bei 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį, vykdyti, arba nacionalinėms pertvarkymo institucijoms ir Bendrai pertvarkymo valdybai. Jeigu įspėjimas ar rekomendacija yra skirti vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų, apie tai taip pat informuojama (-os) atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės). Rekomendacijose nurodomas konkretus politinių veiksmų terminas. Rekomendacijos taip pat gali būti skirtos Komisijai dėl atitinkamų Sąjungos teisės aktų.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Tuo pačiu metu, kai įspėjimai ar rekomendacijos pagal 2 dalį perduodami adresatams, tie įspėjimai ar rekomendacijos, laikantis griežtų konfidencialumo taisyklių, perduodami Tarybai, Europos Parlamentui, Komisijai ir EPI. Kai tikslinga, bendroji valdyba reikalauja, kad perduodant konfidencialius arba neviešus įspėjimus ar rekomendacijas būtų sudarytas susitarimas konfidencialumui užtikrinti.“;

"

9)  17 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Jei 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta rekomendacija skiriama vienam iš 16 straipsnio 2 dalyje išvardytų adresatų, tas adresatas praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir ESRV apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į tą rekomendaciją, ir pagrindžia bet kokį neveikimą. Kai aktualu, ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, nedelsdama informuoja EPI apie gautus atsakymus.

2.  Jei ESRV nusprendžia, kad jos rekomendacijos nesilaikoma ar kad adresatai nesugebėjo tinkamai pagrįsti savo neveikimo, ESRV, laikydamasi griežtų konfidencialumo taisyklių, apie tai informuoja adresatus, Europos Parlamentą, Tarybą ir atitinkamas EPI.“;

"

9a)  18 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:"

„4. Kai bendroji valdyba nusprendžia viešai neskelbti įspėjimo ar rekomendacijos, adresatai ir, kai tikslinga, Taryba, Europos Parlamentas ir EPI imasi visų priemonių, būtinų jų konfidencialiam pobūdžiui apsaugoti.“;

"

9b)  19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. ESRV pirmininkas bent kartą per metus, o plačiai paplitus finansiniams sunkumams – ir dažniau, kviečiamas į kasmetinį kompetentingo komiteto klausymą Europos Parlamente, rengiamą paskelbus ESRV metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Šis klausymas rengiamas atskirai nuo Europos Parlamento ir ECB pirmininko dialogo pinigų politikos klausimais.

2.  1 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje pateikiama informacija, kurią pagal 18 straipsnį bendroji valdyba nusprendžia paskelbti viešai. Metinė ataskaita skelbiama viešai. Į ją įtraukiama ataskaita dėl išteklių, skirtų ESRV pagal Reglamento (ES) Nr. 1096/2010 3 straipsnio 1 dalį.“;

"

b)  papildoma šia dalimi:"

„5a. ESRV žodžiu arba raštu atsako į jai pateiktus Europos Parlamento arba Tarybos klausimus. Į šiuos klausimus ji atsako per pagrįstą laikotarpį be priežasties nedelsdama. Kai perduodama konfidenciali informacija, Europos Parlamentas užtikrina visišką tokios informacijos konfidencialumą pagal 8 straipsnį ir 19 straipsnio 5 dalį.“;

"

10)  20 straipsnis pakeičiamas taip:"

Per 5 metus po šio reglamento įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su ESRV nariais, praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, ar ESRV misija ar struktūra turi būti peržiūrėtos, be kita ko, apsvarstydama galimus dabartiniam modeliui alternatyvius modelius.“.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C [...], [...], p.[...].
(3) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).
(5)Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) misijos ir struktūros, COM(2014) 508 final.
(6)Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ESRV reglamento dalinių pakeitimų pasekmių analizė“, COM(2017).
(7)2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (OL L 331, 2010 12 15, p. 162).
(8)2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 198/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2017/275] (OL L 46, 2017 2 23, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas