Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0232(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0011/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0011/2019

Debates :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.17

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0375

Pieņemtie teksti
PDF 219kWORD 60k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0538),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0317/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās Bankas 2018. gada 2. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 15. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 1. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A8-0011/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 120, 6.4.2018., 2. lpp.
(2) OV C 227, 28.6.2018, 63. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 (4) (ESRK regula) 20. pantu Eiropas Parlaments un Padome, balstoties uz Komisijas ziņojumu (5), ir pārskatījuši ESRK regulu, lai noteiktu, vai ir jāpārskata ESRK uzdevums un organizācija. Ir pārskatīta arī ESRK priekšsēdētāja iecelšanas kārtība.

(2)  Komisijas 2017. gada ziņojumā par ESRK uzdevumu un organizāciju (6) ir secināts, ka, lai gan ESRK kopumā darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos ir nepieciešami uzlabojumi.

(2.a) Nesenās institucionālās izmaiņas saistībā ar banku savienību līdz ar centieniem izveidot kapitāla tirgu savienību, kā arī tehnoloģiskās pārmaiņas ir kopš ESRK izveides brīža faktiski mainījušas tās darbības vidi. ESRK būtu jāpalīdz novērst vai mazināt Savienības finanšu stabilitātes sistēmiskos riskus un tādējādi sekmēt iekšējā tirgus mērķu sasniegšanu. Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība ir Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas neatņemama daļa. Šī institucionālā kārtība, efektīvi apzinot un novēršot mikroriskus un makroriskus, var nodrošināt, ka visām ieinteresētajām personām ir pietiekama paļāvība iesaistīties finanšu darbībās, jo īpaši pārrobežu finanšu darbībās. Sekmējot dalībvalstu vidū savlaicīgu un konsekventu politisku reakciju uz apzinātajiem sistēmiskajiem riskiem, ESRK būtu jāpalīdz novērst atšķirīgu pieeju izmantošanu un uzlabot iekšējā tirgus darbību.

(3)  Viena no ESRK priekšrocībām ir tās Valdes plašais sastāvs. Tomēr Valdes sastāvs neatspoguļo nesenās norises saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības arhitektūru, konkrētāk, banku savienības uzbūvi. Minētā iemesla dēļ ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājam un Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājam būtu jākļūst par ESRK Valdes locekļiem bez balsstiesībām. Attiecīgas korekcijas būtu jāveic arī ▌ Konsultatīvajā speciālistu komitejā ▌.

(4)  Pirmajos piecos ESRK pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja pienākumus veica ECB priekšsēdētājs, bet pēc tam ECB priekšsēdētājs turpināja veikt ESRK priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. Minētajā laikposmā ECB priekšsēdētājs ir panācis, ka ESRK iegūst autoritāti un uzticamību, un nodrošinājis, ka ESRK var iedarbīgi balstīties un paļauties uz ECB speciālajām zināšanām finanšu stabilitātes jomā. Tādēļ ir lietderīgi, ka ECB priekšsēdētājs veic ESRK priekšsēdētāja pienākumus pastāvīgi.

(4.a) ESRK ir atbildīga par finanšu sistēmas makrouzraudzību Savienībā un palīdz novērst vai mazināt sistēmiskos riskus Savienībā vai tās daļās. No ESRK tiek gaidīts, ka tā apzinās un apspriedīs finanšu stabilitātes riskus, neatkarīgi no to izcelsmes. Monetārajiem apstākļiem var būt ietekme uz finanšu stabilitāti. ESRK ir makrouzraudzības pilnvaras apspriest šo ietekmi, vienlaikus pilnībā ievērojot centrālo banku neatkarību. No ESRK tiek gaidīts arī, ka tā uzrauga un izvērtē finansiālās stabilitātes riskus, ko rada tādas norises, kurām var būt ietekme nozares līmenī vai visas finanšu sistēmas līmenī, tostarp tehnoloģisko pārmaiņu vai vides vai sociālo faktoru radītie riski un neaizsargātība. No ESRK tiek gaidīts arī, ka tā analizē norises ārpus banku nozares, tostarp tās, kas dod virzību kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanai.

(4.b) ESRK misijas, mērķu un uzdevumu izpilde ir Valdes locekļu kolektīva atbildība. No visiem locekļiem tiek gaidīts, ka tie izstrādās ESRK darba kārtību un darba programmu un aktīvi piedalīsies ESRK ikdienas darbā. No locekļiem jo īpaši tiek gaidīts, ka tie citu Valdes locekļu vērībai nāks klajā ar svarīgiem tematiem.

(5)  Lai stiprinātu ESRK redzamību ▌, ESRK priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām deleģēt uzdevumus, piemēram, uzdevumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību, priekšsēdētāja pirmajam vietniekam vai, ja priekšsēdētāja pirmais vietnieks nav pieejams, un attiecīgā gadījumā priekšsēdētāja otrajam vietniekam vai ESRK sekretariāta vadītājam. Šādai deleģēšanai nebūtu jāattiecas uz dalību publiskā uzklausīšanā un apspriedēs aiz slēgtām durvīm Eiropas Parlamentā.

(6.a) Lai nodrošinātu elastību attiecībā uz Valdes locekļa ar balsstiesībām atlasi, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējām izvēlēties savu balsošanas pārstāvi starp valsts centrālās bankas vadītāju un augsta līmeņa pārstāvi no izraudzītās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, ja minētajai izraudzītajai iestādei ir vadoša loma finanšu stabilitātē savā kompetences jomā. Šim elastīgumam attiecībā uz locekļa ar balsstiesībām atlasi nav ietekmes uz dalībvalstīm, ja valsts centrālā banka ir izraudzītā iestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013. Lai izvairītos no politiskas ietekmes, neviens Valdes loceklis neieņem amatu dalībvalsts centrālajā valdībā.

(7)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 5. panta 2. punktu ESRK priekšsēdētāja pirmo vietnieku līdz šim no sava vidus ir ievēlējuši ECB Ģenerālpadomes locekļi, ņemot vērā vajadzību nodrošināt līdzsvarotu pārstāvību starp dalībvalstīm kopumā, kā arī starp dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un dalībvalstīm, kuru valūta nav euro. Pēc banku savienības izveides ir atbilstīgi aizstāt norādi par dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, ar norādi par dalībvalstīm, kas piedalās banku savienībā, un dalībvalstīm, kas nepiedalās banku savienībā. Priekšsēdētāja pirmo vietnieku no sava vidus ievēl Valdes valstu locekļi, kuriem ir balsstiesības, atspoguļojot lielāku elastību attiecībā uz dalību Valdē.

(7.a) Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 (7) 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK Valdi. Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja profilu, ESRK Valdei, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai ESRK sekretariāta vadītāja amata priekšatlasē izraudzītajiem kandidātiem piemīt prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. ECB būtu jāapsver iespēja atlases procedūru sistemātiski atvērt ārējiem kandidātiem. Valdei būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par novērtēšanas procedūru. Turklāt būtu jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja uzdevumi.

(8)  Ņemot vērā grozījumus Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) (8) un jo īpaši Regulas (ES) Nr. 1092/2010 pieņemšanu ar EEZ dalībvalstu lēmumu, minētās regulas 9. panta 5. punkts būtu jāgroza.

(9)  Lai mazinātu izmaksas un palielinātu procedūras efektivitāti, Komisijas pārstāvju skaits ESRK Konsultatīvajā speciālistu komitejā būtu jāsamazina no pašreizējiem diviem pārstāvjiem uz vienu pārstāvi.

(10)  Ņemot vērā kompetences, kas ECB ir piešķirtas ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ECB būtu jāpievieno kā iespējama ESRK brīdinājumu un ieteikumu adresāte attiecībā uz uzdevumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punktu, 4. panta 2. punktu un 5. panta 2. punktu. Būtu jāpievieno arī valstu noregulējuma iestādes, kas izveidotas, ievērojot Direktīvu 2014/59/ES, un Vienotā noregulējuma valde, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014. Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad arī Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI). Lai stiprinātu demokrātisko kontroli un pārredzamību, minētie brīdinājumi un ieteikumi būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI. Vajadzības gadījumā Valde prasa, lai tiktu noslēgts nolīgums par konfidencialitātes nodrošināšanu, ja tiek nosūtīti konfidenciāli vai publiski nepieejami brīdinājumi vai ieteikumi.

(10.a) ESRK locekļiem no valstu centrālajām bankām, valstu kompetentajām iestādēm, valstu iestādēm, kurām uzticēta makroprudenciālās politikas īstenošana, vajadzētu būt iespējai izmantot informāciju, ko tie saņem no ESRK, veicot savus pienākumus un saistībā ar ESRK uzdevumiem, tostarp savu tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanai.

(10.b) ESRK būtu jāatvieglina informācijas apmaiņa starp valstu iestādēm vai struktūrām, kuras atbildīgas par finanšu sistēmas stabilitāti, un Savienības struktūrām, kuras saistītas ar pasākumiem, kas izstrādāti sistēmiskā riska risināšanai visā Savienības finanšu sistēmā.

(11)  Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, ieteikumu, brīdinājumu un lēmumu kvalitāti un nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā Konsultatīvajai speciālistu komitejai un Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau agrīnā stadijā un atklātā un pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, un tas jādara pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām.

(11.a) Pārskatot ESRK uzdevumu un organizāciju, Komisijai jo īpaši būtu jāapsver iespējami alternatīvi institucionāli modeļi. Tai būtu jāapsver arī tas, vai līdzsvars starp banku savienībā iesaistītām un neiesaistītām dalībvalstīm ESRK organizācijā saglabājas atbilstīgs.

(12)  Tāpēc Regula (ES) Nr. 1092/2010 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1092/2010 groza šādi:

-1) regulas 2. panta c)  punktu aizstāj ar šādu:"

"c) "sistēmisks risks" ir finanšu sistēmas darbības traucējumu risks, kam var būt ievērojama negatīva ietekme uz Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu reālo ekonomiku un uz iekšējā tirgus darbību. Visu veidu finanšu starpnieki, tirgi un infrastruktūra potenciāli var būt zināmā mērā sistēmiski nozīmīgi.";

"

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

a)  pantā iekļauj šādu 2.a punktu:"

"2.a Apspriežoties par ESRK sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 * 3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu un pārredzamu procedūru, novērtē, vai ESRK sekretariāta vadītāja amata priekšatlasē izraudzītajiem kandidātiem piemīt prasmes, neitralitāte un pieredze, kas nepieciešamas, lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde pietiekami detalizēti informē Eiropas Parlamentu un Padomi par novērtēšanas un konsultāciju procedūru.

_____________________

* Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.).";

"

b)  pantā iekļauj šādu 3.a punktu:"

"3.a Sniedzot norādījumus ESRK sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un Koordinācijas komiteja var ▌ norādīt uz šādiem jautājumiem:

a)  ESRK sekretariāta ikdienas vadība;

b)  ar ESRK sekretariātu saistīti administratīvie un budžeta jautājumi;

c)  Valdes darba un lēmumu pieņemšanas koordinēšana un sagatavošana;

d)  priekšlikuma par ESRK gada programmu sagatavošana un minētās programmas īstenošana;

e)  gada pārskata sagatavošana par ESRK darbību un ziņošana Valdei par gada programmas īstenošanu.";

"

2)  regulas 5. pantu groza šādi:

a)  panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

"1. ESRK priekšsēdētāja pienākumus veic ECB priekšsēdētājs.

2.  Priekšsēdētāja pirmo vietnieku uz pieciem gadiem no sava vidus ievēl Valdes valstu locekļi, kuriem ir balsstiesības, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārstāvības līdzsvaru starp dalībvalstīm, ▌ kuras ir iesaistītās dalībvalstis, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1024/2013** 2. panta 1. punktā, un dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis. Priekšsēdētāja pirmo vietnieku vienreiz var ievēlēt atkārtoti.

_____________________

** Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp).";

"

b)  panta 8. punktu aizstāj ar šādu:"

"8. Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo pārstāvību. Priekšsēdētājs var deleģēt uzdevumus, piemēram, uzdevumus saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību, tostarp iepazīstināšanu ar darba programmu, priekšsēdētāja pirmajam vietniekam vai, ja priekšsēdētāja pirmais vietnieks nav pieejams, un attiecīgā gadījumā priekšsēdētāja otrajam vietniekam vai sekretariāta vadītājam. Nedrīkst deleģēt 19. panta 1., 4. un 5. punktā paredzētos uzdevumus, kas saistīti ar ESRK atbildību un ziņošanas pienākumiem.";

"

3)  regulas 6. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

-i) punkta b)  apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"b) valstu centrālo banku vadītāji. Dalībvalstis, kuru valsts centrālā banka nav izraudzītā iestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Regulu (ES) Nr. 575/2013, un ja minētajai izraudzītajai iestādei ir vadoša loma finanšu stabilitātē savā kompetences jomā, alternatīvā kārtā var izvirzīt augsta līmeņa pārstāvi no izraudzītās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Regulu (ES) Nr. 575/2013.";

"

-ia) punkta c)  apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"c) Komisijas pārstāvis;";

"

b)  panta 2. punktu groza šādi:

i)  punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"a) saskaņā ar katras dalībvalsts lēmumu atbilstīgi 1. punkta b) apakšpunktam un atbilstīgi 3. punktam viens augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts, proti, no attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai valsts iestādes, kam uzticēta makroprudenciālās politikas īstenošana, vai no valsts centrālās bankas. Ja valsts centrālās bankas vadītājs nav 1. punkta b) apakšpunktā minētais loceklis, kuram ir balsstiesības, augsts pārstāvis no valsts centrālās bankas ir loceklis bez balsstiesībām;";

"

ia)  punktā iekļauj jaunu ba) un bb) apakšpunktu:"

"ba) ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs;

bb)  Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājs;";

"

c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Attiecībā uz 2. punkta a) apakšpunktā minēto valsts iestāžu pārstāvību, ja vien konkrētas dalībvalsts iestādes nav vienojušās par kopīgu pārstāvi, attiecīgie augsta līmeņa pārstāvji piedalās pārmaiņus atkarībā no apspriežamā jautājuma.";

"

3.a)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Piedaloties Valdes un Koordinācijas komitejas darbā vai veicot jebkādas citas darbības saistībā ar ESRK, ESRK locekļi veic savus pienākumus neitrāli un tikai visas Savienības interesēs. Viņi neprasa un nepieņem instrukcijas no valdībām, Savienības iestādēm vai jebkādām citām publiskām vai privātām struktūrām.";

"

3.b)  regulas 7. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:"

"3.a Neviens Valdes loceklis (ar vai bez balsstiesībām) neieņem amatu dalībvalsts centrālajā valdībā.";

"

3.c)  regulas 8. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:"

"Šis punkts neskar konfidenciālas mutiskas diskusijas, ko rīko saskaņā ar 19. panta 5. punktu.";

"

3.d  ) regulas 8. pantu groza šādi:

a)  pantā iekļauj šādu 2.a punktu:"

"2.a ESRK locekļi no valstu centrālajām bankām, valstu kompetentajām iestādēm un valstu iestādēm, kam uzticēta makroprudenciālās politikas īstenošana, kā ESRK locekļi var valstu iestādēm vai struktūrām, kuras saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai valstu kārtību ir atbildīgas par finanšu sistēmas stabilitāti, sniegt to informāciju saistībā ar ESRK uzticēto uzdevumu veikšanu, kas nepieciešama, lai veiktu tiesību aktos paredzētos minēto iestāžu vai struktūru uzdevumus, ar noteikumu, ka ir izstrādātas pietiekamas garantijas, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu un valstu kārtības pilnīgu ievērošanu.";

"

b)  pantā iekļauj šādu 2.b punktu:"

"2.b Ja informācijas avots ir iestādes, kas nav 2.a punktā minētās iestādes, ESRK locekļi no valstu centrālajām bankām, valstu kompetentajām iestādēm un valstu iestādēm, kam uzticēta makroprudenciālās politikas īstenošana, minēto informāciju, lai veiktu savus tiesību aktos paredzētos uzdevumus, izmanto vienīgi ar skaidri izklāstītu piekrišanu no minētajām iestādēm.";

"

4)  ▌regulas 9. pantu groza šādi:

a)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

"4. Vajadzības gadījumā augsta līmeņa pārstāvjus no starptautiskām finanšu organizācijām, kuras veic darbības, kas tieši saistītas ar ESRK uzdevumiem, kuri noteikti 3. panta 2. punktā, vai Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju vai viņa pārstāvi jautājumos, kas saistīti ar ES makroprudenciālās jomas tiesību aktiem, var aicināt apmeklēt Valdes sanāksmes.";

"

b)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

"5. ESRK darbā var iesaistīt trešo valstu attiecīgo iestāžu augsta līmeņa pārstāvjus, ja tas ir svarīgi Savienībai. ESRK var paredzēt kārtību, jo īpaši precizējot veidu, darbības jomu un procedūras aspektus, kādā minētās trešās valstis iesaistās ESRK darbā. Šajā kārtībā var paredzēt ad hoc pārstāvniecību novērotāja statusā Valdē tikai attiecībā uz jautājumiem, kas ir svarīgi Savienībai, izņemot sanāksmēs, kurās var tikt apspriests atsevišķu finanšu iestāžu vai dalībvalstu stāvoklis.";

"

c)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

"6. Sanāksmes ir konfidenciālas. Valde var izlemt publiskot pārskatu par savu apspriedi, ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības un veidā, kas neļauj identificēt individuālus Valdes locekļus vai individuālas iestādes. Valde var arī nolemt pēc savām sanāksmēm rīkot preses konferences.";

"

5)  regulas 11. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

-i) punkta b)  apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"b) ECB Valdes loceklis, kas atbildīgs par finanšu stabilitāti un makroprudenciālo politiku;";

"

i)  punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"c) četri Valdes valstu locekļi, ▌ kuriem ir balsstiesības, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārstāvības līdzsvaru starp tām dalībvalstīm ▌, kuras ir iesaistītās dalībvalstis, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. panta 1. punktā, un dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis. Viņus uz trim gadiem no sava vidus ievēlē Valdes locekļi ▌;";

"

ia)  punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"d) Komisijas pārstāvis;";

"

aa)  panta 2. punktu groza šādi:"

"2. ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks vismaz reizi ceturksnī pirms katras Valdes sanāksmes kopīgi rīko Koordinācijas komitejas sanāksmes. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks var arī kopīgi rīkot ad hoc sanāksmes.";

"

6)  regulas 12. pantu groza šādi:

-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas sastāvā ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs un piecpadsmit Koordinācijas komitejas izvirzīti eksperti ar bagātu pieredzi, plašu prasmju un zināšanu spektru saistībā ar visām attiecīgajām finanšu tirgu nozarēm, kurus Valde apstiprina uz četru gadu pilnvaru termiņu, kuru ir iespējams atjaunot. Izvirzītās personas nav EUI locekļi, un viņus izvēlas, ņemot vērā viņu vispārējo kompetenci, kā arī dažāda veida pieredzi, ko viņi guvuši akadēmiskajā jomā vai citās nozarēs, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos vai arodbiedrībās, vai kā finanšu pakalpojumu sniedzēji vai patērētāji.";

"

-aa)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus ieceļ Valde pēc ESRK priekšsēdētāja priekšlikuma, un katram no viņiem attiecīgi ir augsta līmeņa atbilstīgas specializētas un vispārējas zināšanas, piemēram, attiecīga akadēmiskā un profesionālā pieredze banku, vērtspapīru tirgu vai apdrošināšanas un aroda pensiju nozarēs. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja amats minētajām trim personām būtu jāieņem pēc rotācijas principa.";

"

-ab)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Konsultatīvā zinātniskā komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja vai Valdes pieprasījuma sniedz ESRK 4. panta 5. punktā minētās konsultācijas un palīdzību.";

"

a)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

"5. Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā posmā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām, piemēram, tirgus dalībniekiem, patērētāju organizācijām un akadēmiskajiem ekspertiem. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un tajās paredz pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.";

"

7)  regulas 13. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

i)  punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"f) Komisijas pārstāvis;";

"

ii)  punktā iekļauj šādu fa) un fb) apakšpunktu:"

"fa) ECB Uzraudzības valdes pārstāvis;

fb)  Vienotā noregulējuma valdes pārstāvis;";

"

aa)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Konsultatīvā speciālistu komiteja pēc ESRK priekšsēdētāja vai Valdes pieprasījuma sniedz ESRK 4. panta 5. punktā minētās konsultācijas un palīdzību.";

"

b)  pantā iekļauj šādu ▌punktu:"

"4.a Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā speciālistu komiteja atklātā un pārredzamā veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar ieinteresētajām personām, piemēram, tirgus dalībniekiem, patērētāju organizācijām un akadēmiskajiem ekspertiem. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un tajās paredz pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.";

"

7.a  ) regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:"

"Veicot savus uzdevumus, kas noteikti 3. panta 2. punktā, ESRK vajadzības gadījumā lūdz attiecīgo privātā sektora dalībnieku viedokļus. Šādas apspriešanās tiek rīkotas pēc iespējas plašāk, lai nodrošinātu iekļaujošu pieeju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām un attiecīgajām finanšu nozarēm, un tajās paredz pietiekamu laiku ieinteresēto personu atbildēm.";

"

7.b)  regulas 15. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:"

"7. Pirms katra tādas uzraudzības rakstura informācijas pieprasījuma, kura nav pārskata vai apkopojuma veidā, ESRK pienācīgi apspriežas ar atbilstīgo Eiropas Uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu, ka pieprasījums ir pamatots un samērīgs. Ja atbilstīgā Eiropas Uzraudzības iestāde neuzskata, ka pieprasījums ir pamatots un samērīgs, tā nekavējoties nosūta pieprasījumu atpakaļ ESRK un pieprasa papildu pamatojumu. Pēc tam, kad ESRK ir sniegusi atbilstīgajai Eiropas Uzraudzības iestādei šādu papildu pamatojumu, pieprasījuma adresāti pieprasīto informāciju nosūta ESRK, ar noteikumu, ka tiem ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai.";

"

8)  regulas 16. pantu groza šādi:

a)  ▌panta 2. punktu ▌aizstāj ar šādu:"

"2. Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI, vienai vai vairākām valstu kompetentajām iestādēm, vienai vai vairākām valstu iestādēm, kuras izraudzītas tādu pasākumu veikšanai, kuru mērķis ir sistēmiskā riska vai makroriska novēršana, vai ECB (attiecībā uz uzdevumiem, kas ECB uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu), vai valstu noregulējuma iestādēm un Vienotā noregulējuma valdei. Ja brīdinājums vai ieteikums ir adresēts vienai vai vairākām valstu uzraudzības iestādēm, par to informē arī attiecīgo dalībvalsti vai attiecīgās dalībvalstis. Ieteikumos iekļauj konkrētu grafiku politiskajai rīcībai. Ieteikumi var būt adresēti arī Komisijai par attiecīgiem Savienības tiesību aktiem.";

"

b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Vienlaikus ar brīdinājumu vai ieteikumu nosūtīšanu adresātiem saskaņā ar 2. punktu, tos nosūta arī Padomei, Eiropas Parlamentam, Komisijai un EUI, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus. Vajadzības gadījumā Valde prasa, lai tiktu noslēgts nolīgums par konfidencialitātes nodrošināšanu, ja tiek nosūtīti konfidenciāli vai publiski nepieejami brīdinājumi vai ieteikumi.";

"

9)  regulas 17. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

"1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais ieteikums ir adresēts vienam no 16. panta 2. punktā uzskaitītajiem adresātiem, šis adresāts Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un ESRK ziņo par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo ieteikumu, un sniedz atbilstīgu pamatojumu, ja šādi pasākumi nav veikti. Attiecīgā gadījumā ESRK, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, nekavējoties informē EUI par saņemtajām atbildēm.

2.  Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums nav ievērots vai ka tā adresāti nav norādījuši pienācīgu pamatojumu tam, ka šādi pasākumi nav veikti, tā, ievērojot stingrus konfidencialitātes noteikumus, par to informē adresātus, Eiropas Parlamentu, Padomi un attiecīgās EUI.";

"

9.a)  regulas 18. panta 4. punktu groza šādi:"

"4. Ja Valde izlemj nedarīt brīdinājumu vai ieteikumu zināmu atklātībai, adresāti un attiecīgā gadījumā Padome, Eiropas Parlaments un EUI veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu to konfidenciālo raksturu.";

"

9.b)  regulas 19. pantu groza šādi:

a)  panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

"1. Kompetentā komiteja – vismaz reizi gadā un plašu finansiālo grūtību gadījumā biežāk – uzaicina ESRK priekšsēdētāju uz ikgadēju uzklausīšanu Eiropas Parlamentā saistībā ar Eiropas Parlamentam un Padomei paredzētā ESRK gada pārskata publicēšanu. Minēto uzklausīšanu rīko atsevišķi no Eiropas Parlamenta un ECB priekšsēdētāja monetārā dialoga.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā gada pārskatā iekļauj informāciju, kuru Valde saskaņā ar 18. pantu izlemj darīt zināmu atklātībai. Gada pārskats ir pieejams sabiedrībai. Tajā iekļauj pārskatu par resursiem, kas ESRK darīti pieejami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 3. panta 1. punktu.";

"

b)  pantam pievieno šādu punktu:"

"5.a. ESRK mutiski vai rakstiski atbild uz jautājumiem, ko tai uzdod Eiropas Parlaments vai Padome. Tā uz minētajiem jautājumiem atbild bez liekas kavēšanās un saprātīgā termiņā. Ja tiek nosūtīta konfidenciāla informācija, Eiropas Parlaments nodrošina pilnīgu minētās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar 8. pantu un 19. panta 5. punktu.";

"

10)  regulas 20. pantu aizstāj ar šādu:"

"Piecu gadu laikā pēc ▌šīs regulas stāšanās spēkā ▌Komisija, konsultējusies ar ESRK locekļiem, ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, vai ESRK uzdevums vai organizācija ir jāpārskata, arī apsverot iespējamus alternatīvus modeļus pašreizējam."

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā [...] nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)* TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
(2)OV C , ... , ... lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).
(5)Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) uzdevumu un organizāciju, COM(2014) 508 final.
(6)Komisijas dienestu darba dokuments "Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation" ("ESRK regulas grozījumu ietekmes izvērtējums"), COM(2017).
(7)Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.).
(8)EEZ Apvienotās komitejas 2016. gada 30. septembra Lēmums Nr. 198/2016, ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2017/275] (OV L 46, 23.2.2017., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. aprīlisJuridisks paziņojums