Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0232(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0011/2019

Ingediende teksten :

A8-0011/2019

Debatten :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0375

Aangenomen teksten
PDF 207kWORD 58k
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0538),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0317/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 2 maart 2018(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 februari 2018(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 1 april 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Commissie constitutionele zaken (A8-0011/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.
(2) PB C 227 van 28.6.2018, blz. 63.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1092/2010(4) (ESRB-verordening) hebben het Europees Parlement en de Raad, op basis van een verslag(5) van de Commissie, zich over de ESRB-verordening gebogen om na te gaan of de taken en de organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) moeten worden herzien. Ook zijn de nadere bepalingen voor de aanwijzing van de voorzitter van het ESRB geëvalueerd.

(2)  In het verslag van de Commissie van 2017 over de taken en de organisatie van het ESRB(6) wordt geconcludeerd dat het ESRB over het algemeen weliswaar goed functioneert maar dat op een aantal specifieke punten verbeteringen nodig zijn.

(2 bis)  Recente institutionele wijzigingen in verband met de bankenunie in combinatie met pogingen om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen, evenals technologische veranderingen, hebben tot een wezenlijke wijziging van de operationele omgeving van het ESRB sinds de oprichting ervan geleid. Het ESRB moet bijdragen aan het voorkomen of beperken van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de Unie en aldus aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de interne markt. Het macro­prudentiële toezicht van de Unie op het financiële stelsel vormt een integrerend onderdeel van het Europees Systeem voor financieel toezicht. Door micro- en macro­prudentiële risico's op doeltreffende wijze vast te stellen en aan te pakken, kunnen deze institutionele regelingen ervoor zorgen dat alle belanghebbenden voldoende vertrouwen hebben om, met name grensoverschrijdende, financiële activiteiten te ontplooien. Het ESRB moet uiteenlopende benaderingen helpen voorkomen en bijdragen aan een beter functioneren van de interne markt door een tijdige en consequente beleidsrespons van de lidstaten op vastgestelde systeemrisico's in de hand te werken.

(3)  De brede ledenbasis van de algemene raad van het ESRB is een belangrijke troef. Recente ontwikkelingen in de structuur van het financiële toezicht van de Unie, met name de totstandbrenging van een bankenunie, zijn echter niet tot uiting gekomen in de samenstelling van deze algemene raad. Om die reden moeten de voorzitter van de Raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad niet-stemgerechtigde leden van de algemene raad van het ESRB worden. In het ▌ technisch adviescomité ▌ moeten overeenkomstige aanpassingen worden aangebracht.

(4)  De president van de ECB heeft het ESRB gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan ervan voorgezeten, waarna hij het voorzitterschap ad interim is blijven waarnemen. Tijdens deze periode heeft de president van de ECB gezag en geloofwaardigheid verleend aan het ESRB en ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk kan vertrouwen en voortbouwen op de deskundigheid van de ECB op het gebied van financiële stabiliteit. Daarom is het passend dat de president van de ECB het ESRB permanent voorzit.

(4 bis)  Het ESRB is belast met het macroprudentiële toezicht op het financiële stelsel binnen de Unie en draagt bij aan het voorkomen of beperken van systeemrisico's in de Unie of delen daarvan. Als zodanig wordt van het ESRB verwacht dat het de risico's voor de financiële stabiliteit in kaart brengt en bespreekt, ongeacht de oorsprong ervan. Monetaire omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit. Mits de onafhankelijkheid van de centrale banken volledig in acht wordt genomen, is het ESRB overeenkomstig zijn mandaat voor macroprudentieel toezicht bevoegd om deze gevolgen te bespreken. Het ESRB wordt tevens geacht de risico's voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit ontwikkelingen met mogelijke gevolgen op sectoraal niveau of op het niveau van het financiële stelsel als geheel, met inbegrip van risico's en kwetsbaarheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of van milieu- of sociale factoren, te monitoren en te beoordelen. Van het ESRB wordt ook verwacht dat het de ontwikkelingen buiten de banksector, met inbegrip van die welke tot de voltooiing van de kapitaalmarktenunie leiden, analyseert.

(4 ter)  Het vervullen van de opdracht, doelstellingen en taken van het ESRB is een collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de algemene raad. Van alle leden wordt verwacht dat zij de agenda en het werkprogramma van het ESRB bepalen en actief bijdragen tot de gewone werkzaamheden ervan. Met name wordt van de leden verwacht dat zij belangwekkende onderwerpen onder de aandacht van de andere leden van de algemene raad brengen.

(5)  Om de zichtbaarheid van het ESRB ▌ te versterken, moet de voorzitter van het ESRB aan de eerste vicevoorzitter of, indien de eerste vicevoorzitter niet beschikbaar is en waar passend, aan de tweede vicevoorzitter of aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB bepaalde taken, bijvoorbeeld met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB, kunnen delegeren. Een dergelijke delegatie omvat geen deelname aan openbare hoorzittingen noch aan besprekingen achter gesloten deuren in het Europees Parlement.

(6 bis)  Om te zorgen voor de nodige flexibiliteit wat betreft de keuze van het lid met stemrecht in de algemene raad, moeten de lidstaten zelf hun stemgerechtigde lid kunnen kiezen uit de president van de nationale centrale bank en een vertegenwoordiger op hoog niveau van een overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 575/2013 aangewezen autoriteit, indien die aangewezen autoriteit in haar bevoegdheidsgebied een leidende rol speelt op het gebied van financiële stabiliteit. Deze flexibiliteit inzake de keuze van het stemgerechtigde lid geldt niet voor lidstaten waar de nationale centrale bank een overeenkomstig Richtlijn 2013/36 en Verordening (EU) nr. 575/2013 aangewezen autoriteit is. Om politieke beïnvloeding te voorkomen, mag geen enkel lid van de algemene raad een functie bij de centrale overheid van een lidstaat uitoefenen.

(7)  Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening EU) nr. 1092/2010 is de eerste vice­voorzitter van het ESRB tot op heden door de leden van de algemene raad van de ECB uit hun midden verkozen, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegenwoordiging van lidstaten in het algemeen en van lidstaten die de euro als munt hebben en lidstaten die de euro niet als munt hebben. Naar aanleiding van de totstand­brenging van de bankenunie moet de verwijzing naar de lidstaten die de euro als munt hebben en die welke de euro niet als munt hebben, vervangen worden door een verwijzing naar de lidstaten die aan de bankenunie deelnemen en die welke niet daaraan deelnemen. De eerste vicevoorzitter moet door de nationale stemgerechtigde leden van de algemene raad uit hun midden worden verkozen zodat de grotere flexibiliteit met betrekking tot het lidmaatschap van de algemene raad tot uiting komt.

(7 bis)  Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad(7) bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB door de ECB in overleg met de algemene raad van het ESRB moet worden aangesteld. Om het profiel van het hoofd van het secretariaat van het ESRB beter tot uiting te doen komen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te leiden. De ECB moet overwegen de selectieprocedure systematisch open te stellen voor externe kandidaten. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatie­procedure. Voorts moeten de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB worden verduidelijkt.

(8)  Gelet op de wijzigingen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER)(8), en met name de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 1092/2010 door de EER-lidstaten, moet artikel 9, lid 5, van die verordening worden gewijzigd.

(9)  Om de kosten te drukken en de procedures efficiënter te maken, moet het aantal vertegenwoordigers van de Commissie in het technisch adviescomité van het ESRB worden verminderd van de huidige twee vertegenwoordigers tot één vertegenwoordiger.

(10)  Gezien de door Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de ECB toegekende bevoegdheden moet de ECB worden toegevoegd als mogelijk adressaat van de ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen met betrekking tot taken die overeenkomstig artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, van deze verordening aan de ECB zijn toegewezen. De op grond van Richtlijn 59/2014 ingestelde nationale afwikkelingsautoriteiten en de bij Verordening (EU) nr. 806/2014 opgerichte Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad moeten ook aan de lijst van adressaten worden toegevoegd. Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en indien zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ESA's. Met het oog op meer democratische controle en meer transparantie moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ESA's. In voorkomend geval eist de algemene raad dat een overeenkomst wordt gesloten ter waarborging van de vertrouwelijkheid bij het toezenden van vertrouwelijke of niet‑openbare waarschuwingen of aanbevelingen.

(10 bis)  De leden van het ESRB uit nationale centrale banken, nationale bevoegde autoriteiten en nationale autoriteiten die zijn belast met het voeren van macroprudentieel beleid moeten gebruik kunnen maken van de informatie die zij van het ESRB tijdens de uitoefening van hun taken en met betrekking tot de taken van de ESRB ontvangen, onder meer voor de uitoefening van hun wettelijke taken.

(10 ter)  Het ESRB moet de uitwisseling van informatie in verband met maatregelen voor het ondervangen van systeemrisico in het gehele financiële stelsel van de Unie tussen nationale autoriteiten of organen die verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van het financiële stelsel en de organen van de Unie faciliteren.

(11)  Ter waarborging van de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen, -waarschuwingen en -besluiten wordt van het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité verwacht dat zij, indien noodzakelijk, in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze belanghebbenden raadplegen, en dit op een zo breed mogelijke schaal teneinde een inclusieve benadering ten opzichte van alle belanghebbenden te waarborgen.

(11 bis)  Bij de evaluatie van de opdracht en organisatie van het ESRB moet de Commissie met name eventuele alternatieve institutionele modellen in overweging nemen. Ook moet zij nagaan of er in de organisatie van het ESRB nog steeds sprake is van een passend evenwicht tussen de lidstaten die deelnemen aan de bankenunie en de lidstaten die niet deelnemen.

(12)  Verordening (EU) nr. 1092/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1092/2010 wordt als volgt gewijzigd:

-1) In artikel 2 wordt punt c)  vervangen door:"

"c) "systeemrisico": een risico op verstoring van het financiële stelsel met mogelijk ernstige negatieve gevolgen voor de reële economie van de Unie of van één of meer van haar lidstaten, en voor de werking van de interne markt. Alle soorten financiële intermediairs, markten en infrastructuur kunnen tot op zekere hoogte systeemrelevant zijn.";

"

1)  artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)  het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:"

"2 bis. Bij het overleg over de aanstelling van het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010* van de Raad, evalueert de algemene raad volgens een open en transparante procedure of de voor dit ambt voorgedragen kandidaten beschikken over de kwaliteiten, onpartijdigheid en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad licht het Europees Parlement en de Raad op voldoende gedetailleerde wijze in over de evaluatie- en de overlegprocedure.

_____________________

* Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).";

"

b)  het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:"

"3 bis. Wanneer zij het hoofd van het secretariaat van het ESRB instructies geven overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad, kunnen de voorzitter van het ESRB en het stuurcomité de volgende punten behandelen:

a)  het dagelijkse beheer van het secretariaat van het ESRB;

b)  administratieve en budgettaire aangelegenheden met betrekking tot het secretariaat van het ESRB;

c)  de coördinatie en voorbereiding van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de algemene raad;

d)  de voorbereiding van het voorstel voor het jaarlijkse ESRB-programma en de uitvoering ervan;

e)  de voorbereiding van het jaarverslag over de activiteiten van het ESRB en de rapportage aan de algemene raad over de uitvoering van het jaarprogramma.";

"

2)  artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a)  de leden 1 en 2 worden vervangen door:"

"1. Het ESRB wordt voorgezeten door de President van de ECB.

2.  2. De eerste vicevoorzitter wordt door de nationale stemgerechtigde leden van de algemene raad uit hun midden gekozen voor een termijn van vijf jaar, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegen­woordiging van de lidstaten ▌ tussen deelnemende lidstaten in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad** en niet‑deelnemende lidstaten. De eerste vicevoorzitter kan eenmaal worden herkozen.

_____________________

** Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).";

"

b)  lid 8 wordt vervangen door:"

"8. De voorzitter zorgt voor de externe vertegenwoordiging van het ESRB. De voorzitter van het ESRB kan aan de eerste vicevoorzitter of, indien de eerste vicevoorzitter niet beschikbaar is en waar passend, aan de tweede vicevoorzitter of aan het hoofd van het secretariaat, bepaalde taken, bijvoorbeeld met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB, waaronder de voorstelling van het werkprogramma, delegeren. Taken in verband met de verantwoordingsplicht en de rapportageverplichtingen van het ESRB op grond van artikel 19, leden 1, 4 en 5, kunnen niet worden gedelegeerd.";

"

3)  artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

-i) punt b)  wordt vervangen door:"

"b) de presidenten van de nationale centrale banken. Lidstaten waar de nationale centrale bank geen overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of Verordening (EU) nr. 575/2013 aangewezen autoriteit is en waar deze aangewezen autoriteit in haar bevoegdheidsgebied de leidende rol speelt op het gebied van financiële stabiliteit, kunnen als alternatief een vertegenwoordiger op hoog niveau van een overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of Verordening (EU) nr. 575/2013 aangewezen autoriteit voordragen.";

"

-i bis)  punt c) wordt vervangen door:"

"c) een vertegenwoordiger van de Commissie;";

"

b)  lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)  punt a) wordt vervangen door:"

"a) onder voorbehoud van het besluit van elke lidstaat overeenkomstig lid 1, punt b), en overeenkomstig lid 3, één vertegenwoordiger op hoog niveau per lidstaat van de nationale bevoegde autoriteiten, of van een nationale autoriteit die is belast met het voeren van macroprudentieel beleid, of van de nationale centrale bank. Indien de president van de nationale centrale bank niet het in lid 1, punt b), bedoelde stem­gerechtigde lid is, is een vertegenwoordiger op hoog niveau van de nationale centrale bank het niet-stemgerechtigde lid;";

"

i bis)  de volgende punten worden ingevoegd:"

"b bis) de voorzitter van de Raad van toezicht van de ECB;

b ter)  de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.";

"

c)  lid 3 wordt vervangen door:"

"3. Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de nationale autoriteiten, bedoeld in lid 2, punt a), rouleren de betrokken vertegenwoordigers op hoog niveau afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, tenzij de nationale autoriteiten van een bepaalde lidstaat besloten hebben een gezamenlijke vertegenwoordiger aan te wijzen.";

"

3 bis)  In artikel 7 wordt lid 1 vervangen door:"

"1. Bij hun deelname aan de activiteiten van de algemene raad en van het stuurcomité of bij het verrichten van andere met het ESRB verband houdende werkzaamheden vervullen de leden van het ESRB hun taken op onpartijdige wijze en uitsluitend in het belang van de Unie in haar geheel. Zij vragen noch aanvaarden instructies van regeringen, instellingen van de Unie of andere publiek- of privaatrechtelijke organen.";

"

3 ter)  In artikel 7 wordt het volgende lid ingevoegd:"

"3 bis. Noch de stemgerechtigde, noch de niet-stemgerechtigde leden van de algemene raad hebben een functie bij de centrale overheid van een lidstaat.";

"

3 quater)  Aan artikel 8, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Deze alinea doet geen afbreuk aan de overeenkomstig artikel 19, lid 5, gevoerde vertrouwelijke mondelinge besprekingen.";

"

3 quinquies)  artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)  het volgende lid wordt ingevoegd:"

"2 bis. De leden van het ESRB uit nationale centrale banken, nationale bevoegde autoriteiten en nationale autoriteiten die zijn belast met het voeren van macroprudentieel beleid kunnen, in hun hoedanigheid van leden van het ESRB, aan nationale autoriteiten of organen die verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van het financiële stelsel uit hoofde van het Unierecht of nationale regelingen informatie over de uitoefening van de aan het ESRB toevertrouwde taken verstrekken die nodig is voor de uitoefening van de wettelijke taken van die autoriteiten of organen, mits voldoende waarborgen zijn ingebouwd om te garanderen dat de toepasselijke Uniewetgeving en nationale regelingen onverkort in acht worden genomen.";

"

b)  het volgende lid wordt ingevoegd:"

"2 ter. Indien de informatie afkomstig is van andere autoriteiten dan de in lid 2 bis genoemde, gebruiken de leden van het ESRB uit nationale centrale banken, nationale bevoegde autoriteiten en nationale autoriteiten die zijn belast met het voeren van macroprudentieel beleid, die informatie voor de uitoefening van hun wettelijke taken slechts met de uitdrukkelijke toestemming van die autoriteiten.";

"

4)  ▌ artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 4 wordt vervangen door:"

"4. In voorkomend geval kunnen vertegenwoordigers op hoog niveau van internationale financiële organisaties die activiteiten uitoefenen welke direct verband houden met de in artikel 3, lid 2, vastgelegde taken van het ESRB, of de voorzitter van het Europees Parlement of zijn vertegen­woordiger over onderwerpen inzake de macroprudentiële wetgeving van de EU, uitgenodigd worden om de vergaderingen van de algemene raad bij te wonen.";

"

b)  lid 5 wordt vervangen door:"

"5. Vertegenwoordigers op hoog niveau van de bevoegde autoriteiten van derde landen mogen, indien relevant voor de Unie, aan de werkzaamheden van het ESRB deelnemen. Het ESRB kan regelingen treffen tot nadere bepaling van met name de aard, de omvang en de procedurele aspecten van de betrokkenheid van die derde landen bij de werkzaamheden van het ESRB. Deze regelingen kunnen voorzien in vertegenwoordiging, op ad-hocbasis en als waarnemer, in de algemene raad en mogen alleen betrekking hebben op aangelegenheden die voor de Unie van belang zijn, met uitsluiting van alle gevallen waarin de situatie van afzonderlijke financiële instellingen of afzonderlijke lidstaten aan de orde kan komen.";

"

c)  lid 6 wordt vervangen door:"

"6. De besprekingen in de vergaderingen zijn vertrouwelijk. De algemene raad kan besluiten een verslag van zijn beraadslagingen openbaar te maken, onder voorbehoud van toepasselijke geheimhoudingsvoorschriften en op zodanige wijze dat het niet mogelijk is de afzonderlijke leden van de algemene raad of de afzonderlijke instellingen te identificeren. De algemene raad kan ook besluiten na afloop van zijn vergaderingen persconferenties te houden.";

"

5)  artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

-i) punt b)  wordt vervangen door:"

"b) het lid van de directie van de ECB dat is belast met financiële stabiliteit en macroprudentieel beleid;";

"

i)  punt c) wordt vervangen door:"

"c) vier nationale stemgerechtigde leden van de algemene raad ▌, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegenwoordiging van de lidstaten tussen deelnemende lidstaten ▌ in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en niet-deelnemende lidstaten. Zij worden ▌voor een termijn van drie jaar verkozen door leden van de algemene raad uit hun midden;";

"

i bis)  punt d) wordt vervangen door:"

"d) een vertegenwoordiger van de Commissie;";

"

a bis)  lid 2 wordt als volgt gewijzigd:"

"2. De voorzitter en de eerste vicevoorzitter van het ESRB beleggen samen ten minste elk kwartaal, vóór elke vergadering van de algemene raad, de vergaderingen van het stuurcomité. De voorzitter en de eerste vice­voorzitter kunnen ook samen ad-hocvergaderingen beleggen.";

"

6)  artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

-a)  lid 1 wordt vervangen door:"

"1. Het wetenschappelijk adviescomité bestaat uit de voorzitter van het technisch adviescomité en 15 deskundigen die beschikken over brede ervaring, vaardigheden en kennis met betrekking tot alle relevante sectoren van de financiële markt, die worden voorgesteld door het stuurcomité en goedgekeurd door de algemene raad voor een ambts­termijn van vier jaar, die kan worden verlengd. De kandidaten zijn geen lid van de ESA's en worden gekozen op basis van hun algemene deskundigheid, alsmede op basis van hun diverse ervaring op academisch gebied of in andere sectoren, met name in kleine en middelgrote ondernemingen of vakbonden, of als verstrekkers of afnemers van financiële diensten.";

"

-a bis)  lid 2 wordt vervangen door:"

"2. De voorzitter en de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité worden op voorstel van de voorzitter van het ESRB door de algemene raad aangesteld. Ieder van hen beschikt over een hoog kennis- en ervaringsniveau, bijvoorbeeld via een relevante academische en professionele achtergrond op het gebied van het bankwezen, de effecten­markten of verzekeringen en bedrijfspensioenen. Het voorzitterschap van het wetenschappelijk adviescomité wordt afwisselend door deze drie personen bekleed.";

"

-a ter)  lid 3 wordt vervangen door:"

"3. Het wetenschappelijk adviescomité verleent overeenkomstig artikel 4, lid 5, advies en bijstand aan het ESRB, op verzoek van de voorzitter of de algemene raad van het ESRB.";

"

a)  lid 5 wordt vervangen door:"

"5. In voorkomend geval pleegt het wetenschappelijk adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden zoals marktdeelnemers, consumenten­organisaties en academische deskundigen, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd, tegelijkertijd rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid. Het overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering ten aanzien van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

"

7)  artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)  punt f) wordt vervangen door:"

"f) een vertegenwoordiger van de Commissie;";

"

ii)  de volgende punten worden ingevoegd:"

"f bis) een vertegenwoordiger van de Raad van toezicht van de ECB;

f ter)  een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad;";

"

a bis)  lid 3 wordt vervangen door:"

"3. Het technisch adviescomité verleent overeenkomstig artikel 4, lid 5, advies en bijstand aan het ESRB, op verzoek van de voorzitter of de algemene raad van het ESRB.";

"

b)  het volgende lid ▌wordt ingevoegd:"

"4 bis. In voorkomend geval pleegt het technisch adviescomité in een vroeg stadium overleg met belanghebbenden zoals marktdeelnemers, consumentenorganisaties en academische deskundigen, waarbij openheid en transparantie worden nagestreefd, tegelijkertijd rekening houdend met het vereiste van vertrouwelijkheid. Het overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering ten aanzien van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

"

7 bis)  artikel 14 wordt vervangen door:"

"Bij het vervullen van de in artikel 3, lid 2, vastgelegde taken informeert het ESRB indien nodig ook naar de mening van belanghebbenden uit de particuliere sector. Het overleg wordt op zo breed mogelijke schaal gepleegd, ter waarborging van een inclusieve benadering ten aanzien van alle geïnteresseerde partijen en relevante financiële sectoren, en de belanghebbenden krijgen een redelijke termijn om te reageren.";

"

7 ter)  In artikel 15 wordt lid 7 vervangen door:"

"7. Alvorens in te gaan op een verzoek om informatie in niet-samengevatte of niet‑geaggregeerde vorm over toezichtskwesties, raadpleegt het ESRB naar behoren de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit om zich ervan te vergewissen dat het verzoek gerechtvaardigd en evenredig is. Indien de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit het verzoek niet gerecht­vaardigd en evenredig acht, stuurt zij het onverwijld aan het ESRB terug en vraagt zij om aanvullende motivering. Nadat het ESRB aan de betrokken Europese toezichthoudende autoriteit de aanvullende motivering heeft verstrekt, zenden de adressaten van het verzoek de gevraagde informatie aan het ESRB toe, mits zij rechtmatige toegang hebben tot de betreffende informatie.";

"

8)  artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)  ▌lid 2 ▌wordt vervangen door:"

"2. De waarschuwingen en aanbevelingen die het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, punten c) en d), geeft, kunnen van algemene of specifieke aard zijn en worden met name gericht tot de Unie, tot een of meer lidstaten, tot een of meer ESA's, tot een of meer nationale bevoegde autoriteiten, tot een of meer nationale autoriteiten die zijn belast met de toepassing van maatregelen voor het ondervangen van systeem- of macroprudentieel risico, tot de ECB voor de overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de ECB opgedragen taken, of tot de nationale afwikkelingsautoriteiten en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. Indien een waarschuwing of aanbeveling tot een of meer nationale toezichthoudende autoriteiten is gericht, wordt/worden de desbetreffende lidsta(a)t(en) daarvan op de hoogte gebracht. Bij aanbevelingen wordt een welbepaalde termijn voor beleidsreactie vermeld. Aanbevelingen kunnen ook tot de Commissie worden gericht met betrekking tot de desbetreffende wetgeving van de Unie.";

"

b)  lid 3 wordt vervangen door:"

"3. Op hetzelfde tijdstip als dat waarop zij overeenkomstig lid 2 worden toegezonden aan de adressaten, worden de waarschuwingen en aanbevelingen met inachtneming van strikte geheimhoudingsvoorschriften toegezonden aan de Raad, het Europees Parlement, de Commissie en de ESA's. In voorkomend geval eist de algemene raad dat een overeenkomst wordt gesloten ter waarborging van de vertrouwelijkheid bij het toezenden van vertrouwelijke of niet-openbare waarschuwingen of aanbevelingen.";

"

9)  in artikel 17 worden de leden 1 en 2 vervangen door:"

"1. Indien een in artikel 3, lid 2, punt d), bedoelde aanbeveling is gericht tot een van de in artikel 16, lid 2, bedoelde adressaten, deelt de adressaat het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het ESRB mee welke maatregelen hij in respons op de aanbeveling heeft genomen en verstrekt hij een motivering ingeval geen actie wordt ondernomen. In voorkomend geval stelt het ESRB, met inachtneming van strikte geheimhoudingsvoorschriften, de ESA's onverwijld in kennis van de ontvangen antwoorden.

2.  Indien het ESRB concludeert dat zijn aanbeveling niet is opgevolgd of dat de adressaten niet op afdoende wijze hebben uitgelegd waarom zij geen actie hebben ondernomen, stelt het, met inachtneming van strikte geheimhoudings­voorschriften, de adressaten, het Europees Parlement, de Raad en de betrokken ESA's hiervan in kennis.";

"

9 bis)  in artikel 18 wordt lid 4 vervangen door:"

"4. Ingeval de algemene raad besluit een waarschuwing of aanbeveling niet openbaar te maken, nemen de adressaten en, indien van toepassing, de Raad, het Europees Parlement en de ESA's alle nodige maatregelen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter ervan.";

"

9 ter)  artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

a)  de leden 1 en 2 worden vervangen door:"

"1. Ten minste elk jaar, en vaker in geval van wijdverspreide financiële onrust, wordt de voorzitter van het ESRB door de bevoegde commissie uitgenodigd voor een jaarlijkse hoorzitting in het Europees Parlement ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag van het ESRB aan het Europees Parlement en de Raad. Deze hoorzitting vindt plaats buiten het kader van de monetaire dialoog tussen het Europees Parlement en de president van de ECB.

2.  Het in lid 1 bedoelde jaarverslag bevat de informatie die overeenkomstig artikel 18 op besluit van de algemene raad openbaar wordt gemaakt. Het jaarverslag wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de middelen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 1096/2010 ter beschikking zijn gesteld van het ESRB.";

"

b)  het volgende lid wordt toegevoegd:"

"5 bis. Het ESRB antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die het Europees Parlement of de Raad hem voorleggen. Het beantwoordt die vragen binnen een redelijke termijn zonder onnodige vertraging. Ingeval vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven, waarborgt het Europees Parlement de volledige vertrouwelijkheid van deze informatie overeenkomstig artikel 8 en artikel 19, lid 5.";

"

10)  artikel 20 wordt vervangen door:"

"Binnen vijf jaar na ▌ de ▌ inwerkingtreding van deze verordening brengt de Commissie, na raadpleging van de ESRB-leden, verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de vraag of de opdracht of organisatie van het ESRB moet worden herzien, waarbij tevens mogelijke alternatieve modellen voor het huidige in overweging worden genomen.".

"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de […] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1)* AAN DEZE TEKST IS IN JURIDISCH-TAALKUNDIG OPZICHT NOG NIET DE LAATSTE HAND GELEGD.
(2)PB C, blz.
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 16 april 2019.
(4)Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1).
(5)Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de taken en de organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico's, COM(2014) 508 final.
(6)Werkdocument van de diensten van de Commissie, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017).
(7)Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162).
(8)Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 198/2016 van 30 september 2016 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2017/275] (PB L 46 van 23.2.2017, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2019Juridische mededeling