Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0232(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0011/2019

Teksty złożone :

A8-0011/2019

Debaty :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0375

Teksty przyjęte
PDF 217kWORD 67k
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0538),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0317/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 marca 2018 r.(1)

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lutego 2018 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Prawną i Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0011/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 120, z 6.4.2018, s. 2.
(2) Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 63.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010(4) (rozporządzenie w sprawie ERRS) Parlament Europejski i Rada, na podstawie sprawozdania(5) Komisji, przeprowadziły analizę rozporządzenia w sprawie ERRS, aby stwierdzić, czy misja i organizacja ERRS nie wymagają przeglądu. Dokonano również przeglądu warunków wyznaczenia przewodniczącego ERRS.

(2)  W sprawozdaniu Komisji z 2017 r. w sprawie misji i organizacji ERRS(6) stwierdzono, że choć generalnie ERRS funkcjonuje dobrze, konieczne są usprawnienia w niektórych konkretnych obszarach.

(2a)  Ostatnie zmiany instytucjonalne związane z unią bankową, w połączeniu z działaniami na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych, a także postęp technologiczny znacznie zmieniły warunki funkcjonowania ERRS w porównaniu z warunkami, jakie panowały w momencie jej powstania. ERRS powinna przyczyniać się do zapobiegania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej w Unii lub do ograniczania tych ryzyk, a tym samym do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym jest integralną częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Te rozwiązania instytucjonalne – poprzez skuteczne identyfikowanie i eliminowanie ryzyk mikro- i makroostrożnościowych – mogą zapewnić dostateczne zaufanie wszystkich zainteresowanych stron, tak by podejmowały one działalność finansową, zwłaszcza transgraniczną. Poprzez wspieranie szybkich i spójnych decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka systemowe ERRS powinna przyczyniać się do zapobiegania rozbieżnościom w działaniu i do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(3)  Dużym atutem jest liczne grono członków Rady Generalnej ERRS. W składzie Rady Generalnej nie znajdują jednak odzwierciedlenia najnowsze zmiany w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii, w szczególności utworzenie unii bankowej. Z tego powodu przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC oraz przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinni stać się członkami Rady Generalnej ERRS bez prawa głosu. Należy również dokonać odpowiednich dostosowań w ▌Doradczym Komitecie Technicznym▌.

(4)  Prezes EBC przewodniczył ERRS przez pierwsze 5 lat jej istnienia, po którym to okresie prezes EBC nadal jej przewodniczy na zasadzie tymczasowej. W tym czasie dzięki prezesowi EBC Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zyskała autorytet i wiarygodność, a także mogła skutecznie opierać się i polegać na fachowej wiedzy EBC w dziedzinie stabilności finansowej. Z tego względu właściwe jest, aby prezes EBC przewodniczył ERRS na stałe.

(4a)  ERRS jest odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii i przyczynia się do zapobiegania ryzykom systemowym lub ich ograniczania w Unii lub jej częściach. W związku z tym oczekuje się, że ERRS będzie identyfikować i analizować ryzyka dla stabilności finansowej, niezależnie od ich źródeł. Warunki pieniężne mogą mieć wpływ na stabilność finansową. Przy pełnym poszanowaniu niezależności banków centralnych analiza tego wpływu należy do zadań ERRS w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.. Oczekuje się też, że ERRS będzie monitorować i oceniać ryzyka dla stabilności finansowej wynikające z wydarzeń, które mogą oddziaływać na poziomie sektorowym lub na poziomie systemu finansowego jako całości, w tym ryzyka i słabości spowodowane postępem technologicznym lub też czynnikami środowiskowymi czy społecznymi. Ponadto ERRS ma analizować zmiany, do których dochodzi poza sektorem bankowym, także takie, które prowadzą do dokończenia tworzenia unii rynków kapitałowych.

(4b)  Członkowie Rady Generalnej są wspólnie odpowiedzialni za realizację misji, celów i zadań ERRS. Od wszystkich członków oczekuje się, że będą kształtować harmonogram i program prac ERRS i że będą aktywnie uczestniczyć w regularnych pracach ERRS. W szczególności oczekuje się, że będą oni zwracać uwagę pozostałych członków Rady Generalnej na istotne tematy.

(5)  Aby lepiej wyeksponować ERRS ▌, jej przewodniczący powinien mieć możliwość delegowania zadań, np. zadań związanych z reprezentowaniem ERRS na zewnątrz, pierwszemu wiceprzewodniczącemu, lub gdy pierwszy wiceprzewodniczący jest niedostępny, stosownie do sytuacji, drugiemu wiceprzewodniczącemu lub szefowi sekretariatu ERRS. Takie delegowanie zadań nie powinno obejmować udziału w wysłuchaniach publicznych i w dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w Parlamencie Europejskim.

(6a)  Aby zapewnić elastyczność, jeśli chodzi o wybór członka dysponującego prawem głosu w Radzie Generalnej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybrania na swojego przedstawiciela dysponującego prawem głosu prezesa krajowego banku centralnego lub przedstawiciela wysokiego szczebla reprezentującego wyznaczony organ zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE i rozporządzeniem (UE) nr 575/2013, gdy ten wyznaczony organ w ramach swoich kompetencji pełni wiodącą rolę w dziedzinie stabilności finansowej. Ta elastyczność w zakresie wyboru członka dysponującego prawem głosu nie dotyczy państw członkowskich, w których wyznaczonym organem zgodnie z dyrektywą 2013/36 i rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 jest krajowy bank centralny. Aby uniknąć ingerencji politycznych, członkowie Rady Generalnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w rządzie centralnym państwa członkowskiego.

(7)  Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 pierwszy wiceprzewodniczący ERRS był dotychczas wybierany przez i spośród członków Rady Ogólnej EBC, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich ogółem oraz państw członkowskich, których walutą jest euro, i państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Po utworzeniu unii bankowej należy zastąpić odniesienie do państw członkowskich, których walutą jest euro, i państw członkowskich, których walutą nie jest euro, odniesieniem do państw członkowskich, które uczestniczą w unii bankowej, oraz państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą. Pierwszy wiceprzewodniczący musi być wybierany przez i spośród krajowych członków Rady Generalnej dysponujących prawem głosu, co odzwierciedli większą elastyczność, jeśli chodzi o członkostwo w Radzie Generalnej.

(7a)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010(7) stanowi, że szef Sekretariatu ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy umieszczeni na krótkiej liście kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS mają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do zarządzania Sekretariatem ERRS. EBC powinien rozważyć systematyczne otwieranie tej procedury selekcji dla kandydatów zewnętrznych. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna poinformować Parlament Europejski i Radę. Ponadto należy sprecyzować zadania szefa Sekretariatu ERRS.

(8)  W związku ze zmianami w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)(8), a w szczególności w związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 przez państwa członkowskie EOG, należy wprowadzić zmiany do art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia.

(9)  Aby zmniejszyć koszty i zwiększyć skuteczność proceduralną, liczbę przedstawicieli Komisji w Doradczym Komitecie Technicznym ERRS należy zmniejszyć z obecnych dwóch przedstawicieli do jednego przedstawiciela.

(10)  Ze względu na kompetencje przyznane EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC powinien zostać dodany jako możliwy adresat ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez ERRS w odniesieniu do zadań powierzonych EBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia. Wśród adresatów powinny znaleźć się również krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustanowione zgodnie z dyrektywą 59/2014 oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji ustanowiona na mocy rozporządzenia (UE) nr 806/2014. Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również europejskim urzędom nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również przekazywane Parlamentowi Europejskiemu oraz europejskim urzędom nadzoru. W stosownych przypadkach, gdy przekazywane ostrzeżenia lub zalecenia mają charakter poufny lub niepubliczny, Rada Generalna może nałożyć wymóg uzgodnienia stosownych rozwiązań, aby zapewnić poufność.

(10a)  Członkowie ERRS z krajowych banków centralnych, właściwych organów krajowych i organów krajowych, którym powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, powinni mieć możliwość wykorzystywania informacji otrzymanych od ERRS w ramach wykonywania swoich obowiązków i w związku z zadaniami ERRS, w tym do celów wykonywania ich ustawowych zadań.

(10b)  ERRS powinna ułatwiać wymianę informacji pomiędzy krajowymi organami lub podmiotami odpowiedzialnymi za stabilność systemu finansowego a unijnymi organami, które to informacje są związane ze środkami służącymi eliminowaniu ryzyka systemowego w całym systemie finansowym Unii.

(11)  Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń, ostrzeżeń i decyzji ERRS, oczekuje się, że w stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy będą zasięgać opinii zainteresowanych stron, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, oraz że będą to czynić w jak najszerszym zakresie, aby zapewnić włączenie w te konsultacje wszystkich zainteresowanych stron.

(11a)  Przy dokonywaniu przeglądu misji i organizacji ERRS Komisja powinna w szczególności rozważyć możliwe alternatywne modele instytucjonalne. Powinna też przeanalizować, czy równowaga w strukturze organizacyjnej ERRS między państwami członkowskimi, które uczestniczą w unii bankowej, i państwami członkowskimi, które w niej nie uczestniczą, jest w dalszym ciągu odpowiednia.

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1092/2010,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1092/2010 wprowadza się następujące zmiany:

-1)  art. 2 lit.c) otrzymuje brzmienie:"

„c) »ryzyko systemowe« oznacza ryzyko zakłócenia w systemie finansowym, które może wywołać poważne negatywne skutki dla gospodarki realnej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich i dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury mogą w pewnym stopniu mieć potencjalne znaczenie systemowe.”;

"

1)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się następujący ust. 2a:"

„2a. W ramach konsultacji dotyczących powołania szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna ocenia, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy umieszczeni na krótkiej liście kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS cechują się bezstronnością, kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnymi do zarządzania Sekretariatem ERRS. Rada Generalna przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wystarczająco szczegółowe informacje na temat procedury oceny i konsultacji.

_____________________

* Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).”;

"

b)  dodaje się następujący ust. 3a:"

„3a. Przekazując wskazówki szefowi Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010, przewodniczący ERRS i Komitet Sterujący mogą ▌odnosić się do następujących kwestii:

a)  bieżącego zarządzania Sekretariatem ERRS;

b)  wszelkich kwestii administracyjnych i budżetowych związanych z Sekretariatem ERRS;

c)  koordynacji i przygotowywania prac Rady Generalnej oraz podejmowania przez nią decyzji;

d)  przygotowania propozycji dotyczącej rocznego programu ERRS oraz realizacji tego programu;

e)  przygotowania rocznego sprawozdania z działalności ERRS i składania Radzie Generalnej sprawozdań z wykonania programu rocznego.”;

"

2)  w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:"

„1. ERRS przewodniczy prezes EBC.

2.  Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany na okres pięciu lat przez i spośród krajowych członków Rady Generalnej dysponujących prawem głosu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich▌, które są uczestniczącymi państwami członkowskimi zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1) rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013**, i państw członkowskich, które takimi państwami nie są. Pierwszy wiceprzewodniczący może zostać jednokrotnie ponownie wybrany na kolejną kadencję.

_____________________

** Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).”;

"

b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:"

„8. Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może delegować zadania, np. zadania związane z reprezentowaniem ERRS na zewnątrz, łącznie z przedstawianiem programu prac ERRS, pierwszemu wiceprzewodniczącemu, lub gdy pierwszy wiceprzewodniczący jest niedostępny, stosownie do sytuacji, drugiemu wiceprzewodniczącemu lub szefowi sekretariatu ERRS. Zadań związanych z odpowiedzialnością i obowiązkami sprawozdawczymi ERRS ustanowionych w art. 19 ust. 1, 4 i 5 nie można delegować.”;

"

3)  w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(-i)  lit. b) otrzymuje brzmienie:"

„b) prezesi krajowych banków centralnych. Państwa członkowskie, w których organem wyznaczonym zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE lub rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 nie jest krajowy bank centralny i w których ten wyznaczony organ w ramach swoich kompetencji pełni wiodącą rolę w dziedzinie stabilności finansowej, mogą ewentualnie mianować przedstawiciela wysokiego szczebla reprezentującego wyznaczony organ zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE i rozporządzeniem (UE) nr 575/2013;”;

"

(-ia)  lit. c) otrzymuje brzmienie:"

„c) przedstawiciel Komisji;”;

"

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. a) otrzymuje brzmienie:"

„a) z zastrzeżeniem decyzji poszczególnych państw członkowskich zgodnie z ust. 1 lit. b) i ust. 3, jeden przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa członkowskiego reprezentujący albo właściwy organ krajowy lub organ krajowy, któremu powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, albo krajowy bank centralny. W przypadku gdy prezes krajowego banku centralnego nie jest członkiem dysponującym prawem głosu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przedstawiciel wysokiego szczebla reprezentujący dany krajowy bank centralny ma status członka bez prawa głosu;”;

"

(ia)  dodaje się nowe następujące lit. ba) i bb):"

„ba) przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

bb)  przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.”;

"

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. W odniesieniu do reprezentacji krajowych organów, o których mowa w ust. 2 lit. a), odnośni przedstawiciele wysokiego szczebla z każdego państwa członkowskiego podlegają rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że krajowe organy z danego państwa członkowskiego zgodziły się na wspólnego przedstawiciela.”;

"

3a)  art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Uczestnicząc w pracach Rady Generalnej i Komitetu Sterującego lub prowadząc wszelkie inne działania związane z ERRS, członkowie ERRS wykonują swoje obowiązki w sposób bezstronny i wyłącznie w interesie Unii jako całości. Nie zwracają się o instrukcje do żadnego rządu, instytucji Unii ani żadnych innych podmiotów publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmują od nich takich instrukcji.”;

"

3b)  w art. 7 dodaje się następujący ust. 3a:"

„3a. Członkowie Rady Generalnej, z prawem głosu lub bez prawa głosu, nie mogą pełnić żadnych funkcji w rządzie centralnym państwa członkowskiego.”;

"

3c)  w art. 8 ust. 1 dodaje się następujący akapit:"

„Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla poufnych ustnych dyskusji prowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 5.”;

"

3d)  w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się następujący ust. 2a:"

„2a. Członkowie ERRS z krajowych banków centralnych, właściwych organów krajowych i organów krajowych, którym powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, mogą – pełniąc funkcję członków ERRS – przekazywać organom krajowym lub podmiotom odpowiedzialnym za stabilność systemu finansowego zgodnie z przepisami unijnymi lub uzgodnieniami krajowymi informacje związane z wykonywaniem zadań powierzonych ERRS niezbędne do celów wykonywania ustawowych zadań tych organów lub podmiotów, pod warunkiem że ustanowiono środki ochronne wystarczające do zapewnienia pełnego przestrzegania odnośnych przepisów unijnych i uzgodnień krajowych.”;

"

b)  dodaje się następujący ust. 2b:"

„2b. W przypadku gdy informacje pochodzą od organów innych niż organy, o których mowa w ust. 2a, członkowie ERRS z krajowych banków centralnych, właściwych organów krajowych i organów krajowych, którym powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, mogą je wykorzystywać do celów wykonywania ich ustawowych zadań jedynie za wyraźną zgodą organów, które te informacje przekazały.”;

"

4)  ▌w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:"

„4. W stosownych przypadkach przedstawiciele wysokiego szczebla z międzynarodowych organizacji finansowych, którzy to przedstawiciele wykonują działania bezpośrednio związane z zadaniami ERRS określonymi w art. 3 ust. 2, lub przewodniczący Parlamentu Europejskiego lub jego przedstawiciel zajmujący się kwestiami związanymi z unijnymi przepisami makroostrożnościowymi mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady Generalnej.”;

"

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. Do udziału w pracach ERRS mogą zostać dopuszczeni przedstawiciele wysokiego szczebla z odpowiednich organów z państw trzecich, o ile będzie to miało znaczenie dla Unii. ERRS może dokonywać uzgodnień określających w szczególności charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych państw trzecich w pracach ERRS. Uzgodnienia takie mogą przewidywać udział przedstawiciela, na zasadzie doraźnej, w charakterze obserwatora w pracach Rady Generalnej i powinny dotyczyć wyłącznie kwestii mających znaczenie dla Unii, z wyłączeniem wszelkich przypadków, gdy dyskutowana może być sytuacja poszczególnych instytucji finansowych lub państw członkowskich.”;

"

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

„6. Obrady mają charakter poufny. Rada Generalna może podjąć decyzję o podaniu do wiadomości publicznej wyników prowadzonych dyskusji, z zastrzeżeniem mających zastosowanie wymogów dotyczących poufności i w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie poszczególnych członków Rady Generalnej lub poszczególnych instytucji. Rada Generalna może też podjąć decyzję, by po posiedzeniach zwoływać konferencje prasowe.”;

"

5)  w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(-i)  lit. b) otrzymuje brzmienie:"

„b) członek Zarządu EBC odpowiedzialny za stabilność finansową i politykę makroostrożnościową;”;

"

(i)  lit. c) otrzymuje brzmienie:"

„c) czterej krajowi członkowie Rady Generalnej ▌dysponujący prawem głosu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich ▌, które są uczestniczącymi państwami członkowskimi zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013, i państw członkowskich, które takimi państwami nie są. Członkowie ci są wybierani na trzyletnią kadencję przez i spośród członków Rady Generalnej▌;”;

"

ia)  lit. d) otrzymuje brzmienie:"

„d) przedstawiciel Komisji;”;

"

aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Posiedzenia Komitetu Sterującego są zwoływane wspólnie przez przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego ERRS co najmniej raz na kwartał, przed każdym posiedzeniem Rady Generalnej. Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący mogą też wspólnie zwoływać posiedzenia doraźne.”;

"

6)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. W skład Doradczego Komitetu Naukowego wchodzi przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego i 15 ekspertów prezentujących szeroki zakres umiejętności, doświadczenia i wiedzy obejmujących wszystkie odpowiednie sektory rynków finansowych, zaproponowanych przez Komitet Sterujący i zatwierdzonych przez Radę Generalną na czteroletnią odnawialną kadencję. Kandydaci nie mogą być członkami europejskich urzędów nadzoru i są wybierani w oparciu o swoje ogólne kompetencje oraz różnorodne doświadczenie akademickie lub w innych sektorach, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych.”;

"

-aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego są powoływani przez Radę Generalną na wniosek przewodniczącego ERRS i każdy z nich cechuje się wysokim poziomem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, na przykład z uwagi na odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w sektorze bankowości, rynków papierów wartościowych lub ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Te trzy osoby pełnią na zmianę funkcję przewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego.”;

"

-ab)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Doradczy Komitet Naukowy doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 ust. 5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

"

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak uczestnicy rynku, organizacje konsumentów i eksperci akademiccy, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i przejrzysty, mając jednocześnie na uwadze wymóg dotyczący poufności. Konsultacje takie prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i odnośne sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

"

7)  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. f) otrzymuje brzmienie:"

„f) przedstawiciel Komisji;”;

"

(ii)  dodaje się następujące lit. fa) i fb):"

„fa) przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC;

fb)  przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;”;

"

aa)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Doradczy Komitet Techniczny doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 ust. 5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

"

b)  dodaje się następujący ustęp ▌:"

„4a. W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny organizuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak uczestnicy rynku, organizacje konsumentów i eksperci akademiccy, na wczesnym etapie oraz w sposób jawny i przejrzysty, mając jednocześnie na uwadze wymóg dotyczący poufności. Konsultacje takie prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i odnośne sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

"

7a)  art. 14 otrzymuje brzmienie:"

„Wykonując swoje zadania określone w art. 3 ust. 2, ERRS zasięga w stosownych przypadkach opinii odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego. Konsultacje takie prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i odnośne sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

"

7b)  art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:"

„7. Przed złożeniem wniosku o informacje dotyczące nadzoru w postaci innej niż skrócona lub zbiorcza ERRS konsultuje się należycie z odpowiednim europejskim urzędem nadzoru, aby upewnić się, czy wniosek ten jest uzasadniony i proporcjonalny. Jeżeli odpowiedni europejski urząd nadzoru nie uzna wniosku za uzasadniony i proporcjonalny, niezwłocznie odsyła go do ERRS i zwraca się o dodatkowe uzasadnienie. Po przedstawieniu przez ERRS odpowiedniemu europejskiemu urzędowi nadzoru takiego dodatkowego uzasadnienia adresaci wniosku przekazują ERRS wymagane informacje, pod warunkiem że mają do nich uprawniony dostęp.”;

"

8)  w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ▌ust. 2 ▌otrzymuje brzmienie:"

2. Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny albo szczegółowy i są kierowane w szczególności do Unii, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej jednego z europejskich urzędów nadzoru, do co najmniej jednego z właściwych organów krajowych, do co najmniej jednego organu krajowego wyznaczonego do stosowania środków służących eliminowaniu ryzyka systemowego lub makroostrożnościowego lub do EBC w odniesieniu do zadań powierzonych EBC zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 lub do krajowych organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.przypadku gdy ostrzeżenie lub zalecenie jest kierowane do co najmniej jednego krajowego organu nadzoru, informuje się o tym również zainteresowane państwo lub państwa członkowskie. Zalecenia zawierają konkretny termin na podjęcie właściwych działań. Zalecenia mogą być również kierowane do Komisji i dotyczyć stosownych przepisów unijnych.”;

"

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Ostrzeżenia lub zalecenia przekazywane adresatom zgodnie z ust. 2 są jednocześnie przekazywane Radzie, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz europejskim urzędom nadzoru zgodnie ze ścisłymi zasadami dotyczącymi poufności. W stosownych przypadkach, gdy przekazywane ostrzeżenia lub zalecenia mają charakter poufny lub niepubliczny, Rada Generalna może nałożyć wymóg uzgodnienia stosownych rozwiązań, aby zapewnić poufność.”;

"

9)  art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:"

„1. Jeżeli zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest skierowane do jednego z adresatów wymienionych w art. 16 ust. 2, adresat ten informuje Parlament Europejski, Radę, Komisję i ERRS o działaniach podjętych w odpowiedzi na to zalecenie i uzasadnia ewentualny brak działania. W stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem ścisłych zasad dotyczących poufności ERRS bezzwłocznie informuje europejskie urzędy nadzoru o otrzymanych odpowiedziach.

2.  W przypadku gdy ERRS ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane lub że adresaci nie przedstawili odpowiedniego uzasadnienia swojego braku działania, ERRS informuje o tym – z zastrzeżeniem ścisłych zasad dotyczących poufności – adresatów, Parlament Europejski, Radę oraz odnośne europejskie urzędy nadzoru.”;

"

9a)  w art. 18 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:"

„4. Jeżeli Rada Generalna zdecyduje o niepodawaniu ostrzeżenia lub zalecenia do wiadomości publicznej, adresaci oraz, w stosownych przypadkach, Rada, Parlament Europejski i europejskie urzędy nadzoru, podejmują wszelkie środki niezbędne do ochrony poufności tego ostrzeżenia lub zalecenia.”;

"

9b)  w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:"

„1. Co najmniej raz w roku, ale w okresach rozpowszechnionego występowania trudności finansowych częściej, przewodniczący ERRS jest zapraszany przez odpowiednią komisję na roczne wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim w związku z publikacją rocznego sprawozdania ERRS dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Wysłuchania te odbywają się oddzielnie od dialogu dotyczącego spraw monetarnych między Parlamentem Europejskim a prezesem EBC.

2.  Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, które zgodnie z art. 18 Rada Generalna postanawia podać do wiadomości publicznej. Sprawozdanie roczne jest publicznie dostępne. Zawiera informacje o zasobach udostępnionych ERRS zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010.”;

"

b)  dodaje się następujący ustęp:"

„5a. ERRS odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do niej przez Parlament Europejski lub przez Radę. ERRS odpowiada na te pytania w rozsądnym terminie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy przekazywane informacje mają charakter poufny, Parlament Europejski zapewnia ich pełną poufność zgodnie z art. 8 i art. 19 ust. 5.”;

"

10)  art. 20 otrzymuje brzmienie:"

W terminie 5 lat po ▌wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja, po konsultacji z członkami ERRS, przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat tego, czy misja lub organizacja ERRS powinny zostać zmienione, uwzględniając przy tym także rozwiązania mogące stanowić alternatywę dla obecnego modelu.”.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [...] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)* TEKST NIE BYŁ JESZCZE PRZEDMIOTEM FINALIZACJI PRAWNO-JĘZYKOWEJ.
(2)Dz.U. C z, s. .
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).
(5)Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie celów i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), COM(2014) 508 final.
(6)Dokument roboczy służb Komisji, Analiza skutków, zmiana rozporządzenia w sprawie ERRS, COM(2017).
(7)Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).
(8)Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2019Informacja prawna