Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0011/2019

Predkladané texty :

A8-0011/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0375

Prijaté texty
PDF 214kWORD 60k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0538),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0317/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. marca 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0011/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 120, 6.4.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Európsky parlament a Rada v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010(4) (nariadenie o ESRB) na základe správy(5) Komisie preskúmali nariadenie o ESRB s cieľom rozhodnúť, či je potrebné prehodnotiť poslanie a organizáciu ESRB. Takisto sa preskúmali podmienky menovania predsedu ESRB.

(2)  V správe Komisie z roku 2017 o poslaní a organizácii ESRB(6) sa dospelo k záveru, že ESRB vo všeobecnosti funguje dobre, je ale potrebné zlepšiť určité konkrétne prvky.

(2a)  Nedávne inštitucionálne zmeny týkajúce sa bankovej únie spolu s úsilím o vytvorenie únie kapitálových trhov, ako aj technologické zmeny, účinne zmenili prevádzkové prostredie ESRB od jeho vzniku. ESRB by mal prispievať k predchádzaniu systémovým rizikám pre finančnú stabilitu v Únii alebo k ich zmierňovaniu, a tak k dosahovaniu cieľov vnútorného trhu. Makroprudenciálny dohľad Únie nad finančným systémom je neoddeliteľnou súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu. Tieto inštitucionálne mechanizmy vďaka účinnej identifikácii a riešeniu mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych rizík môžu zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany nadobudli dostatočnú dôveru, ak sa majú zapojiť do finančných činností, a to predovšetkým cezhraničných. ESRB by podporou včasných a konzistentných politických reakcií v členských štátoch na identifikované systémové riziká mal prispievať k tomu, aby sa zabránilo rozdielom v prístupoch, ako aj k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu.

3.  Veľkým prínosom je široké členstvo generálnej rady ESRB. V zložení generálnej rady však nie je zohľadnený najnovší vývoj architektúry finančného dohľadu v Únii, a najmä vytvorenie bankovej únie. Vzhľadom na to by sa členmi generálnej rady ESRB bez hlasovacieho práva mali stať predseda Rady pre dohľad ECB a predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Zodpovedajúce úpravy by sa mali vykonať aj v ▌poradnom výbore pre technické otázky ▌.

4.  Prvých 5 rokov existencie ESRB bol jeho predsedom prezident ECB, ktorý po uplynutí tohto obdobia zostal naďalej dočasným predsedom ESRB. Počas tohto obdobia prezident ECB preniesol na ESRB svoju autoritu a dôveryhodnosť a zabezpečil, že ESRB môže efektívne vychádzať z odborných znalostí ECB v oblasti finančnej stability a opierať sa o ne. Preto je vhodné, aby sa prezident ECB stal trvalým predsedom ESRB.

(4a)  ESRB zodpovedá za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v rámci Únie a prispieva k prevencii systémových rizík v Únii alebo jej častiach alebo k ich zmierňovaniu. Vzhľadom na to sa od ESRB očakáva, že bude identifikovať riziká pre finančnú stabilitu bez ohľadu na ich pôvod a viesť o týchto rizikách diskusiu. Finančnú stabilitu môžu ovplyvňovať menové podmienky. Diskusia o týchto vplyvoch patrí do mandátu ESRB v oblasti makroprudenciálneho dohľadu, pričom sa zároveň plne rešpektuje nezávislosť centrálnych bánk. Od ESRB sa tiež očakáva, že bude monitorovať a posudzovať riziká pre finančnú stabilitu vznikajúce v dôsledku vývoja, ktorý môže mať vplyv na sektorovej úrovni alebo na úrovni finančného systému ako celku vrátane rizík a slabých miest vyplývajúcich z technologických zmien alebo z environmentálnych alebo sociálnych faktorov. Od ESRB sa tiež očakáva, že bude analyzovať zmeny mimo bankového sektora vrátane tých, ktoré vedú k dokončeniu únie kapitálových trhov.

(4b)  Naplnenie poslania, dosiahnutie cieľov a splnenie úloh ESRB je kolektívnou zodpovednosťou členov generálnej rady. Od všetkých členov sa očakáva, že sa budú podieľať na formovaní rokovacieho a pracovného programu ESRB a aktívne prispievať k jeho riadnej práci. Obzvlášť sa od členov očakáva, že pre relevantné témy získajú pozornosť ďalších členov generálnej rady.

(5)  Predseda ESRB by s cieľom posilniť viditeľnosť ESRB ▌mal mať možnosť delegovať úlohy, napríklad tie, ktoré sa týkajú zastupovania ESRB navonok, na prvého podpredsedu, alebo – ak prvý podpredseda nie je k dispozícii a ak je to vhodné – na druhého podpredsedu alebo vedúceho sekretariátu ESRB. Takéto delegovanie úloh by sa nemalo vzťahovať na účasť na verejných vypočutiach a diskusiách za zatvorenými dverami v Európskom parlamente.

(6a)  S cieľom zaručiť flexibilitu pri výbere člena s hlasovacím právom v generálnej rade by mali mať členské štáty možnosť zvoliť si za svojho zástupcu s hlasovacím právom buď guvernéra národnej centrálnej banky, alebo zástupcu určeného orgánu na vysokej úrovni v súlade so smernicou 2013/36/EÚ a nariadením (EÚ) č. 575/2013, ak tento určený orgán zohráva v oblasti svojej právomoci vedúcu úlohu, pokiaľ ide o finančnú stabilitu. Táto flexibilita pri výbere člena s hlasovacím právom nemá žiadny účinok v prípade členských štátov, v ktorých je národná centrálna banka aj určeným orgánom v súlade so smernicou 2013/36/EÚ a nariadením (EÚ) č. 575/2013. Aby sa zabránilo politickému ovplyvňovaniu, žiadny člen generálnej rady nemôže zastávať funkciu v ústrednej štátnej správe členského štátu.

(7)  V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 bol doteraz prvý podpredseda ESRB volený členmi Generálnej rady ECB a spomedzi nich, zohľadňujúc pritom potrebu vyváženého zastúpenia členských štátov vo všeobecnosti, ako aj tých členských štátov, ktorých menou je euro, resp. členských štátov, ktorých menou nie je euro. Po vytvorení bankovej únie je vhodné nahradiť odkaz na členské štáty, ktorých menou je euro, a členské štáty, ktorých menou nie je euro, odkazom na členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na bankovej únii, a členské štáty, ktoré sa na nej nezúčastňujú. Prvého podpredsedu volia spomedzi seba členovia generálnej rady s hlasovacím právom zastupujúci jednotlivé krajiny, pričom sa zohľadňuje väčšia flexibilita členstva v generálnej rade.

(7a)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010(7) sa stanovuje, že vedúceho sekretariátu ESRB vymenúva ECB po konzultáciách s generálnou radou ESRB. S cieľom zvýšiť autoritu postu vedúceho sekretariátu ESRB by generálna rada ESRB mala v rámci otvoreného a transparentného postupu posúdiť, či uchádzači o pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB zaradení do užšieho zoznamu majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB. ECB by mala zvážiť možnosť systematicky otvárať výberové konanie pre externých uchádzačov. Generálna rada by mala informovať Európsky parlament a Radu o postupe posudzovania. Okrem toho by sa mali spresniť úlohy vedúceho sekretariátu ESRB.

(8)  Vzhľadom na zmeny Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP)(8), a najmä prijatie nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 členskými štátmi EHP, by sa mal zmeniť článok 9 ods. 5 uvedeného nariadenia.

(9)  S cieľom znížiť náklady a zvýšiť účinnosť postupov by sa počet zástupcov Komisie v poradnom výbore pre technické otázky ESRB mal znížiť zo súčasných dvoch zástupcov na jedného.

(10)  Vzhľadom na právomoci udelené ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 by sa ECB mala doplniť ako prípadný adresát varovaní ESRB a odporúčaní v súvislosti s úlohami, ktorými bola ECB poverená v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 a článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia. Doplniť by sa mali aj vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií určené podľa smernice č. 59/2014 a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií zriadená nariadením (EÚ) č. 806/2014. V článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 sa vyžaduje, aby sa varovania a odporúčania vydané ESRB zasielali Rade a Komisii a ak sú určené jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, tak sa zasielajú aj jednotlivým ESA. Na posilnenie demokratickej kontroly a transparentnosti by sa tieto varovania a odporúčania mali zasielať aj Európskemu parlamentu a jednotlivým ESA. Generálna rada podľa potreby požiada o uzatvorenie dohody na účely zaistenia dôvernosti v situáciách, keď sa zasielajú dôverné alebo neverejné varovania alebo odporúčania.

(10a)  Členovia ESRB z národných centrálnych bánk, vnútroštátnych príslušných orgánov a vnútroštátnych orgánov poverených realizáciou makroprudenciálnej politiky by mali mať možnosť využívať informácie, ktoré dostávajú od ESRB, pri plnení svojich povinností a v súvislosti s úlohami ESRB vrátane plnenia ich úloh vyplývajúcich z právnych predpisov.

(10b)  ESRB by mal uľahčovať výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za stabilitu finančného systému a orgánmi Únie, pokiaľ ide o opatrenia na riešenie systémových rizík v celom finančnom systéme Únie.

(11)  S cieľom zaistiť kvalitu a relevantnosť stanovísk, odporúčaní, varovaní a rozhodnutí ESRB sa očakáva, že poradný výbor pre technické otázky a poradný výbor pre vedecké otázky budú v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultovať so zainteresovanými stranami, a to s čo najširším záberom, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám.

(11a)  Komisia by v rámci prehodnotenia poslania a organizácie ESRB mala osobitne zvážiť prípadné alternatívne inštitucionálne modely. Tak isto by mala zvážiť, či v rámci organizácie ESRB zostáva primerane zachovaná rovnováha medzi členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na bankovej únii, a tými, ktoré sa na nej nezúčastňujú.

(12)  Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 sa mení takto:

-1.  V článku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) „systémové riziko“ je riziko narušenia finančného systému, ktoré môže mať závažné negatívne dôsledky pre reálnu ekonomiku Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov a pre fungovanie vnútorného trhu. Všetky druhy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúry môžu byť do určitej miery systémovo významné.“.

"

1.  Článok 4 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek 2a:"

„2a. Počas konzultácií o menovaní vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010* generálna rada na základe otvoreného a transparentného postupu posúdi, či uchádzači o pozíciu vedúceho sekretariátu ESRB zaradení do užšieho zoznamu majú kvality a skúsenosti potrebné na riadenie sekretariátu ESRB a či sú nestranní. Generálna rada informuje Európsky parlament a Radu dostatočne podrobne o uvedenom posúdení a o konzultačnom postupe.

_____________________

* Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

"

b)  vkladá sa tento odsek 3a:"

„3a. Predseda ESRB a riadiaci výbor môžu vedúceho sekretariátu ESRB v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 usmerňovať ▌v týchto záležitostiach:

a)  každodenné riadenie sekretariátu ESRB;

b)  všetky administratívne a rozpočtové otázky týkajúce sa sekretariátu ESRB;

c)  koordinácia a príprava práce a rozhodovania generálnej rady;

d)  príprava návrhu ročného programu ESRB a jeho plnenie;

e)  príprava výročnej správy o činnosti ESRB a podávanie správ generálnej rade o plnení ročného programu.“.

"

2.  Článok 5 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„1. ESRB predsedá prezident ECB.

2.  Prvý podpredseda je volený členmi generálnej radyhlasovacím právom zastupujúcimi jednotlivé krajiny a spomedzi nich na obdobie 5 rokov pri zohľadnení potreby udržať vyvážené zastúpenie medzi tými členskými štátmi ▌, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi, ako sa vymedzujú v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013**, a tými členskými štátmi, ktoré zúčastnenými nie sú. Prvý podpredseda môže byť jedenkrát opätovne zvolený.

_____________________

** Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).“;

"

b)  odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. Predseda zastupuje ESRB navonok. Predseda môže delegovať úlohy, napríklad tie, ktoré sa týkajú zastupovania ESRB navonok, vrátane predstavenia pracovného programu, na prvého podpredsedu alebo – ak prvý podpredseda nie je k dispozícii a ak je to vhodné – na druhého podpredsedu alebo na vedúceho sekretariátu. Úlohy súvisiace s povinnosťami ESRB v oblasti zodpovednosti a podávania správ stanovenými v článku 19 ods. 1, 4 a 5 nie je možné delegovať.“.

"

3.  Článok 6 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno b) sa nahrádza takto:"

„b) guvernéri národných centrálnych bánk. Členské štáty, v ktorých národná centrálna banka nie je určeným orgánom v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013 a v ktorých tento určený orgán zohráva v oblasti svojej právomoci vedúcu úlohu, pokiaľ ide o finančnú stabilitu, majú možnosť nominovať zástupcu určeného orgánu na vysokej úrovni v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013.“;

"

-ia)  písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) zástupca Komisie;“;

"

b)  odsek 2 sa mení takto:

i)  písmeno a) sa nahrádza takto:"

„a) s výhradou rozhodnutia každého členského štátu v súlade s odsekom 1 písm. b) a v súlade s odsekom 3 jeden zástupca na vysokej úrovni za každý členský štát, ktorý zastupuje buď vnútroštátne príslušné orgány, alebo vnútroštátny orgán poverený realizáciou makroprudenciálnej politiky alebo vnútroštátnu centrálnu banku. Ak guvernér národnej centrálnej banky nie je členom s hlasovacím právom podľa odseku 1 písm. b), je členom bez hlasovacieho práva zástupca na vysokej úrovni zastupujúci národnú centrálnu banku;“;

"

ia)  vkladajú sa nové písmená ba) a bb):"

„ba) predseda Rady pre dohľad ECB;

bb)  predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pokiaľ ide o zastúpenie vnútroštátnych orgánov uvedených v odseku 2 písm. a), príslušní zástupcovia na vysokej úrovni sa striedajú v závislosti od prerokúvaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne orgány daného členského štátu nedohodli na spoločnom zástupcovi.“.

"

3a.  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Členovia ESRB si pri účasti na činnostiach generálnej rady a riadiaceho výboru alebo pri vykonávaní inej činnosti týkajúcej sa ESRB plnia svoje povinnosti nestranne a výlučne v záujme Únie ako celku. Nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády, inštitúcií Únie ani od žiadneho iného verejného či súkromného subjektu.“.

"

3b.  V článku 7 sa vkladá tento odsek 3a:"

„3a. Žiadny člen generálnej rady, či už s hlasovacím právom alebo bez neho, nemôže zastávať funkciu v ústrednej štátnej správe členského štátu.“.

"

3c.  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Týmto odsekom nie sú dotknuté dôverné ústne rokovania, ktoré sa konajú v súlade s článkom 19 ods. 5.“.

"

3d.  Článok 8 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek 2a:"

„2a. Členovia ESRB zastupujúci národné centrálne banky, vnútroštátne príslušné orgány a vnútroštátne orgány poverené realizáciou makroprudenciálnej politiky môžu vo svojej funkcii členov ESRB vnútroštátnym orgánom alebo subjektom zodpovedným za stabilitu finančného systému poskytovať v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnymi opatreniami tie informácie súvisiace s plnením úloh zverených ESRB, ktoré sú nevyhnutné na výkon úloh týchto orgánov alebo subjektov vyplývajúcich z právnych predpisov, a to pod podmienkou, že sú zavedené dostatočné záruky na zaistenie plného dodržiavania príslušného práva Únie a vnútroštátnych opatrení.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek 2b:"

„2b. Ak sú pôvodcom informácií iné orgány, ako sú orgány uvedené v odseku 2a, používajú tieto informácie členovia ESRB z národných centrálnych bánk, vnútroštátnych príslušných orgánov a vnútroštátnych orgánov poverených realizáciou makroprudenciálnej politiky na plnenie svojich úloh vyplývajúcich z právnych predpisov len s výslovným súhlasom týchto iných orgánov.“.

"

4.  ▌Článok 9 sa mení takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Ak je to vhodné, môžu byť na zasadnutia generálnej rady o témach súvisiacich s makroprudenciálnymi právnymi predpismi EÚ pozvaní zástupcovia medzinárodných finančných organizácií na vysokej úrovni, ktorí vykonávajú činnosti priamo súvisiace s úlohami ESRB stanovenými v článku 3 ods. 2, alebo predseda alebo zástupcovia Európskeho parlamentu.“;

"

b)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Účasť na práci ESRB sa môže umožniť zástupcom na vysokej úrovni zastupujúcim príslušné orgány z tretích krajín, ak je to relevantné pre Úniu. ESRB môže vytvoriť mechanizmy ustanovujúce najmä povahu, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto tretích krajín do práce ESRB. V rámci týchto mechanizmov sa môže umožniť ad hoc zastupovanie v generálnej rade v úlohe pozorovateľa, ktoré by sa malo obmedziť iba na otázky, ktoré sú relevantné pre Úniu, pričom sa vylúčia všetky prípady, v ktorých by sa mohlo rokovať o situácii jednotlivých finančných inštitúcií alebo členských štátov.“;

"

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Rokovania na zasadnutiach sú dôverné. Generálna rada sa môže rozhodnúť zverejniť výstup zo svojho rokovania s výhradou uplatniteľných požiadaviek na dôvernosť a spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu jednotlivých členov generálnej rady alebo jednotlivých inštitúcií. Generálna rada sa môže tiež rozhodnúť uskutočniť po skončení svojich pravidelných zasadnutí tlačovú konferenciu.“.

"

5.  Článok 11 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

-i)  písmeno b) sa nahrádza takto:"

„b) z člena Výkonnej rady ECB zodpovedného za finančnú stabilitu a makroprudenciálnu politiku;“;

"

i)  písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) zo štyroch členov generálnej rady s hlasovacím právom zastupujúcich jednotlivé krajiny ▌pri zohľadnení potreby udržať vyvážené zastúpenie ▌medzi tými členskými štátmi, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi, ako sa vymedzujú v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, a tými členskými štátmi, ktoré zúčastnenými nie sú. Títo členovia sú na obdobie troch rokov ▌volení členmi generálnej rady a spomedzi nich;“;

"

ia)  písmeno d) sa nahrádza takto:"

„d) zo zástupcu Komisie;“;

"

aa)  odsek 2 sa mení takto:"

„2. Predseda a prvý podpredseda ESRB pred každým zasadnutím generálnej rady spoločne zvolávajú zasadnutia riadiaceho výboru, a to minimálne raz za štvrťrok. Predseda a prvý podpredseda tiež môžu spoločne zvolávať zasadnutia ad hoc.“.

"

6.  Článok 12 sa mení takto:

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Poradný výbor pre vedecké otázky sa skladá z predsedu poradného výboru pre technické otázky a 15 expertov pokrývajúcich široké spektrum zručností, skúseností a znalostí súvisiacich so všetkými relevantnými odvetviami finančných trhov, ktorých navrhuje riadiaci výbor a ktorých štvorročný obnoviteľný mandát schvaľuje generálna rada. Kandidáti nesmú byť členmi jednotlivých ESA a musia byť vybraní na základe svojej všeobecnej spôsobilosti a rôznorodých skúseností v akademickej alebo inej oblasti, najmä v oblasti malých a stredných podnikov alebo odborových zväzov, alebo ktoré nadobudli ako poskytovatelia alebo spotrebitelia finančných služieb.“;

"

-aa)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Predseda a dvaja podpredsedovia poradného výboru pre vedecké otázky, ktorých vymenúva generálna rada na návrh predsedu ESRB, musia mať vysokú úroveň relevantných odborných skúseností a vedomostí, napr. vzhľadom na ich relevantné akademické a odborné pôsobenie v oblastiach ako bankovníctvo, trhy s cennými papiermi alebo poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Vo funkcii predsedu poradného výboru pre vedecké otázky by sa na základe rotácie mali striedať uvedené tri osoby.“;

"

-ab)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Poradný výbor pre vedecké otázky poskytuje ESRB poradenstvo a pomoc v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predsedu ESRB alebo generálnej rady.“;

"

a)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Poradný výbor pre vedecké otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú účastníci trhu, spotrebiteľské subjekty či odborníci z akademickej obce, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií. Takéto konzultácie sa vedú s čo najširším záberom, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“.

"

7.  Článok 13 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  písmeno f) sa nahrádza takto:"

„f) zo zástupcu Komisie;“;

"

ii)  vkladajú sa tieto písmená fa) a fb):"

„fa) zo zástupcu Rady pre dohľad ECB;

fb)  zo zástupcu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;“;

"

aa)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Poradný výbor pre technické otázky poskytuje ESRB poradenstvo a pomoc v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predsedu ESRB alebo generálnej rady.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek ▌:"

„4a. Poradný výbor pre technické otázky vykoná v prípade potreby v počiatočnom štádiu a otvoreným a transparentným spôsobom konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú účastníci trhu, spotrebiteľské subjekty či odborníci z akademickej obce, a to so zreteľom na požiadavku zachovávať dôvernosť informácií. Takéto konzultácie sa vedú s čo najširším záberom, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“.

"

(7a)  Článok 14 sa nahrádza takto:"

„ESRB pri plnení úloh stanovených v článku 3 ods. 2 podľa potreby požiada o názor príslušné zainteresované strany zo súkromného sektora. Takéto konzultácie sa vedú s čo najširším záberom, aby sa zabezpečil inkluzívny prístup vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám a príslušným finančným sektorom, a poskytujú primeraný čas na reakciu zainteresovaných strán.“.

"

7b.  V článku 15 sa odsek 7 nahrádza takto:"

„7. ESRB sa pred každou žiadosťou o informácie, ktoré súvisia s dohľadom a nemajú súhrnnú alebo agregovanú formu, náležite poradí s príslušným európskym orgánom dohľadu, aby sa zaistilo, že žiadosť bude odôvodnená a primeraná. Ak príslušný európsky orgán dohľadu nepovažuje žiadosť za odôvodnenú a primeranú, bezodkladne žiadosť vráti ESRB a požiada o dodatočné odôvodnenie. Potom ako ESRB poskytne príslušnému európskemu orgánu dohľadu takéto dodatočné odôvodnenie, adresáti žiadosti pošlú ESRB požadované informácie za predpokladu, že majú k príslušným informáciám zákonný prístup.“.

"

8.  Článok 16 sa mení takto:

a)  ▌odsek 2 ▌sa nahrádza takto:"

2. Varovania alebo odporúčania vydané ESRB v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) a d) môžu byť buď všeobecnej, alebo konkrétnej povahy a sú určené predovšetkým Únii alebo jednému či viacerým členským štátom, jednému či viacerým ESA, jednému či viacerým vnútroštátnym príslušným orgánom, jednému či viacerým vnútroštátnym orgánom určeným na uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík, alebo sú určené ECB v prípade úloh zverených ECB v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 a článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, alebo vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií a Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií. Ak je varovanie alebo odporúčanie určené jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu, oznámi sa to aj dotknutému členskému štátu alebo štátom. Odporúčania obsahujú konkrétnu lehotu na politickú reakciu. Odporúčania môžu byť určené aj Komisii v súvislosti s príslušnými právnymi predpismi Únie.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Varovania alebo odporúčania sa v rovnakom čase ako adresátom podľa odseku 2 a pri dodržaní prísnych pravidiel dôvernosti informácií zasielajú aj Rade, Európskemu parlamentu, Komisii a jednotlivým ESA. Generálna rada podľa potreby požiada o uzatvorenie dohody na účely zaistenia dôvernosti v situáciách, keď sa zasielajú dôverné alebo neverejné varovania alebo odporúčania.“.

"

9.  V článku 17 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"

„1. Ak je odporúčanie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) určené jednému z adresátov uvedených v článku 16 ods. 2, oznámia títo adresáti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania a náležite odôvodnia svoju nečinnosť. ESRB v relevantných prípadoch bezodkladne a za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií informuje jednotlivé ESA o doručených odpovediach.

2.  Ak ESRB rozhodne, že sa nepostupovalo podľa jeho odporúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie svojej nečinnosti, informuje o tom za podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií adresátov, Európsky parlament, Radu a príslušné jednotlivé ESA.“.

"

9a.  V článku 18 sa odsek 4 mení takto:"

„4. Ak generálna rada rozhodne, že nezverejní varovania alebo odporúčania, adresáti a podľa potreby aj Rada, Európsky parlament a jednotlivé ESA prijmú všetky opatrenia potrebné na ochranu ich dôvernej povahy.“.

"

9b.  Článok 19 sa mení takto:

a)  odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„1. Aspoň raz ročne a v prípade rozsiahlych finančných otrasov aj častejšie príslušný výbor Európskeho parlamentu pozve predsedu ESRB na každoročné vypočutie v súvislosti so zverejnením výročnej správy ESRB Európskemu parlamentu a Rade. Toto vypočutie sa uskutoční oddelene od monetárneho dialógu medzi Európskym parlamentom a prezidentom ECB.

2.  Výročná správa uvedená v odseku 1 obsahuje informácie, o ktorých zverejnení rozhodla generálna rada v súlade s článkom 18. Výročná správa sa sprístupní verejnosti. Obsahuje prehľad zdrojov poskytnutých ESRB v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1096/2010.“;

"

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. Na otázky Európskeho parlamentu alebo Rady odpovedá ESRB ústne alebo písomne. Odpovedá na takéto otázky v primeranom časovom rámci a bez zbytočného odkladu. Ak sa zasielajú dôverné informácie, zabezpečí Európsky parlament plnú dôvernosť takýchto informácií v súlade s článkom 8 a článkom 19 ods. 5.“.

"

10.  Článok 20 sa nahrádza takto:"

„Komisia do 5 rokov po ▌▌nadobudnutí účinnosti tohto nariadeniapo konzultácii s členmi ESRB podá správu Európskemu parlamentu a Rade o tom, či je potrebné preskúmať poslanie alebo organizáciu ESRB, pričom zohľadní aj prípadné alternatívne modely k tomu, ktorý existuje v súčasnosti.“.

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).
(5)Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), COM(2014) 508 final.
(6)Pracovný dokument útvarov Komisie, analýza účinkov, pozmeňujúce návrhy k nariadeniu o ESRB, COM(2017).
(7)Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).
(8)Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 198/2016 z 30. septembra 2016, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2017/275] (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2017, s. 1).

Posledná úprava: 24. apríla 2019Právne oznámenie