Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2019

Ingivna texter :

A8-0011/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0375

Antagna texter
PDF 204kWORD 58k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I
P8_TA-PROV(2019)0375A8-0011/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0538),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0317/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den Europeiska centralbankens yttrande av den 2 mars 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 februari 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 1 april 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0011/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 120, 6.4.2018, s.2.
(2) EUT C 227, 28.6.2018, s. 63.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd(1)
P8_TC1-COD(2017)0232

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentet och rådet har i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1092/2010(4) (nedan kallad ESRB-förordningen), och på grundval av en rapport(5) från kommissionen, granskat ESRB-förordningen för att fastställa om ESRB:s uppdrag och organisation behöver ses över. Man har också sett över hur ESRB:s ordförande utses.

(2)  Enligt kommissionens rapport från 2017 om ESRB:s uppdrag och organisation(6) fungerar ESRB överlag väl, men det behövs förbättringar på vissa områden.

(2a)  Den senaste tidens institutionella förändringar vad gäller bankunionen, i kombination med insatserna för att uppnå en kapitalmarknadsunion samt de teknologiska förändringarna, har i praktiken ändrat ESRB:s verksamhetsmiljö sedan nämnden inrättades. ESRB bör bidra till att förhindra eller minska systemrisker för den finansiella stabiliteten i unionen och att man därmed uppnår målen för den inre marknaden. Makrotillsynen av det finansiella systemet på EU-nivå är en integrerad del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Genom att effektivt identifiera och åtgärda mikro- och makrorisker kan dessa institutionella arrangemang säkerställa att alla intressenter känner tillräcklig tillit för att bedriva finansiell verksamhet, särskilt gränsöverskridande sådan. Genom att främja snabba och konsekventa politiska åtgärder från medlemsstaternas sida mot identifierade systemrisker bör ESRB bidra till att divergerande angreppssätt kan undvikas och att den inre marknadens funktion förbättras.

(3)  Det är en stor fördel att ESRB:s styrelse har en bred sammansättning. Den senaste tidens utveckling när det gäller unionens struktur för finansiell tillsyn, och i synnerhet upprättandet av bankunionen, avspeglas dock inte i styrelsens sammansättning. Därför bör ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd och ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden bli styrelseledamöter utan rösträtt i ESRB:s styrelse. Motsvarande justeringar bör också göras i den ▌ rådgivande tekniska kommittén ▌.

(4)  ECB:s ordförande har varit ordförande för ESRB under de fem första åren av ESRB:s existens och har därefter fortsatt som ordförande på interimsbasis. Under denna period har ECB:s ordförande gett ESRB auktoritet och trovärdighet och säkerställt att ESRB på ett effektivt sätt kan bygga vidare på och dra nytta av ECB:s expertis på området finansiell stabilitet. Det är därför lämpligt att ECB:s ordförande blir ordförande för ESRB på permanent basis.

(4a)  ESRB är ansvarigt för makrotillsynen av det finansiella systemet inom unionen och bidrar till att förhindra eller minska systemrisker i unionen eller i delar av den. Därför förväntas ESRB identifiera och diskutera risker för den finansiella stabiliteten oavsett deras ursprung. De monetära förhållandena kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Det ingår i ESRB:s makrotillsynsmandat att diskutera dessa konsekvenser, samtidigt som centralbankernas oberoende till fullo respekteras. ESRB förväntas även övervaka och bedöma risker för den finansiella stabiliteten som uppstår till följd av utvecklingen och som kan påverka vissa sektorer eller hela det finansiella systemet, inbegripet risker och sårbarheter som härrör från teknologiska förändringar eller miljömässiga eller sociala faktorer. ESRB förväntas även analysera utvecklingen utanför banksektorn, inbegripet den utveckling som leder till fullbordandet av kapitalmarknadsunionen.

(4b)  Att ESRB fullgör sitt uppdrag och sina mål och uppgifter är styrelseledamöternas kollektiva ansvar. Alla ledamöter förväntas utforma ESRB:s agenda och arbetsprogram och aktivt bidra till den ordinarie verksamheten. Ledamöterna förväntas särskilt uppmärksamma de andra styrelseledamöterna på relevanta frågor.

(5)  För att ESRB:s synlighet ska stärkas ▌bör ESRB:s ordförande ha möjlighet att delegera uppgifter, till exempel uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt, till förste vice ordföranden, eller om denne är otillgänglig och det är lämpligt, till andre vice ordföranden eller till ESRB:s sekretariatschef. Sådan delegering bör inte omfatta deltagande i offentliga utfrågningar och i diskussioner bakom stängda dörrar i Europaparlamentet.

(6a)  För att skapa flexibilitet i fråga om valet av den styrelseledamot som har rösträtt bör medlemsstaterna som sin röstberättigade företrädare kunna välja antingen den nationella centralbankschefen eller en företrädare på hög nivå för en utsedd myndighet i enlighet med direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013, om den utsedda myndigheten har den ledande rollen vad gäller finansiell stabilitet inom sitt behörighetsområde. Den här flexibiliteten i fråga om valet av den styrelseledamot som har rösträtt påverkar inte de medlemsstater där den nationella centralbanken är en utsedd myndighet i enlighet med direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. För att politiskt inflytande ska undvikas bör ingen styrelseledamot ha någon funktion inom en medlemsstats statsapparat.

(7)  I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 1092/2010 har ESRB:s förste vice ordförande hittills valts av och bland ledamöterna i ECB:s allmänna råd, med beaktande av att medlemsstaterna generellt och de medlemsstater som har respektive inte har euron som valuta bör vara företrädda på ett välavvägt sätt. Till följd av bankunionens upprättande är det lämpligt att ersätta hänvisningen till medlemsstater som har respektive inte har euron som valuta, med en hänvisning till medlemsstater som deltar respektive inte deltar i bankunionen. Den förste vice ordföranden bör väljas av och bland styrelsens nationella röstberättigade ledamöter, för att återspegla den ökade flexibiliteten vad gäller styrelseposter.

(7a)  Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010(7) föreskriver att ESRB:s sekretariatschef ska utses av ECB i samråd med ESRB:s styrelse. För att förbättra sekretariatschefens synlighet bör styrelsen genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om kandidaterna på slutlistan för denna tjänst har de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. ECB bör överväga att systematiskt öppna urvalsförfarandet för externa kandidater. Styrelsen bör informera Europaparlamentet och rådet om bedömningsförfarandet. Det bör vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s sekretariatschef ska ha.

(8)  Med tanke på ändringarna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)(8), och i synnerhet det faktum att EES-medlemsstaterna antagit förordning (EU) nr 1092/2010, bör artikel 9.5 i den förordningen ändras.

(9)  För att minska kostnaderna och effektivisera förfarandena bör antalet företrädare för kommissionen i ESRB:s rådgivande tekniska kommitté minskas från två till en.

(10)  Med tanke på de befogenheter som ECB beviljas genom förordning (EU) nr 1024/2013 bör ECB läggas till som en möjlig mottagare av ESRB:s varningar och rekommendationer för de uppgifter som tilldelas ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i den förordningen. Nationella resolutionsmyndigheter som inrättats i enlighet med direktiv 2014/59/EU och den gemensamma resolutionsnämnd som inrättats genom förordning (EU) nr 806/2014 bör också läggas till. Artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1092/2010 föreskriver att ESRB:s varningar och rekommendationer ska skickas till rådet och kommissionen och, om de är ställda till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, till de europeiska tillsynsmyndigheterna. För att stärka den demokratiska kontrollen och transparensen bör dessa varningar och rekommendationer även skickas till Europaparlamentet och till de europeiska tillsynsmyndigheterna. Vid behov bör styrelsen kräva att ett avtal ingås för att säkerställa konfidentialitet när konfidentiella eller icke-offentliga varningar eller rekommendationer skickas.

(10a)  De ESRB-styrelseledamöter som kommer från nationella centralbanker, nationella behöriga myndigheter eller nationella myndigheter som har anförtrotts genomförandet av makrotillsynspolitiken bör kunna använda den information som de får från ESRB i tjänsten och när de utför uppgifter för ESRB, inbegripet när de utför sina lagstadgade uppgifter.

(10b)  ESRB bör underlätta utbyte av information mellan nationella myndigheter eller organ som ansvarar för det finansiella systemets stabilitet och unionsorgan rörande åtgärder för att ta itu med systemrisker i unionens finansiella system.

(11)  För att säkerställa kvalitet och relevans i fråga om ESRB:s yttranden, rekommendationer, varningar och beslut förväntas den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén vid behov i ett tidigt skede samråda med intressenter på ett öppet och transparent sätt och i så stor omfattning som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter.

(11a)  När kommissionen ser över ESRB:s uppdrag och organisation bör den särskilt beakta möjliga alternativa institutionella modeller. Den bör även beakta huruvida balansen inom ESRB:s organisation mellan de medlemsstater som deltar i bankunionen och de som inte gör det fortfarande är lämplig.

(12)  Förordning (EU) nr 1092/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1092/2010 ska ändras på följande sätt:

-1.  I artikel 2 ska led c ersättas med följande:"

”c) systemrisk: en risk för störningar i det finansiella systemet som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för realekonomin i unionen eller i en av dess medlemsstater och för den inre marknadens funktion. Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer kan vara potentiellt systemviktiga i någon utsträckning.”.

"

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:"

”2a. När styrelsen rådfrågas om utseende av ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett öppet och transparent förfarande bedöma om kandidaterna på slutlistan för denna tjänst har de egenskaper, den opartiskhet och den erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. Styrelsen ska ge Europaparlamentet och rådet tillräckligt detaljerad information om bedömningen och samrådsförfarandet.

_____________________

* Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

"

b)  Följande punkt ska införas som punkt 3a:"

”3a. ESRB:s ordförande och styrkommittén kan ▌i sina instruktioner till ESRB:s sekretariatschef i enlighet med artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 inrikta sig på följande:

a)  Den dagliga driften av ESRB:s sekretariat.

b)  Alla administrativa frågor och budgetfrågor som rör ESRB:s sekretariat.

c)  Samordning och beredning av styrelsens arbete och beslut.

d)  Utarbetande av förslag till ESRB:s årliga program och dess genomförande.

e)  Upprättande av ESRB:s årsrapport om verksamheten och rapportering till styrelsen om genomförandet av det årliga programmet.”.

"

2.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:"

”1. ECB:s ordförande ska vara ordförande i ESRB.

2.  Förste vice ordförande ska väljas av och bland styrelsens nationella röstberättigade ledamöter för en mandatperiod på fem år, med beaktande av att medlemsstaterna, ▌ det vill säga de deltagande medlemsstaterna enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013** respektive de icke-deltagande medlemsstaterna, måste vara företrädda på ett välavvägt sätt. Förste vice ordföranden får återväljas en gång.

_____________________

** Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).”.

"

b)  Punkt 8 ska ersättas med följande:"

”8. Ordföranden ska företräda ESRB utåt. Ordföranden får delegera uppgifter, till exempel uppgifter som handlar om att företräda ESRB utåt, bland annat presentationen av arbetsprogrammet, till förste vice ordföranden, eller om denne är otillgänglig och det är lämpligt, till andre vice ordföranden eller till ESRB:s sekretariatschef. Uppgifter rörande ESRB:s ansvarighet och rapporteringskrav i enlighet med artikel 19.1, 19.4 och 19.5 får inte delegeras.”.

"

3.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led b ska ersättas med följande:"

”b) De nationella centralbankscheferna. Medlemsstater där den nationella centralbanken inte är en utsedd myndighet i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013 och där den utsedda myndigheten har den ledande rollen vad gäller finansiell stabilitet inom sitt behörighetsområde får alternativt nominera en företrädare på hög nivå för en utsedd myndighet i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013.”.

"

-ia)  Led c ska ersättas med följande:"

”c) En företrädare för kommissionen.”.

"

b)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Led a ska ersättas med följande:"

”a) Med förbehåll för det beslut som varje medlemsstat fattar i enlighet med punkterna 1 b och 3, en företrädare på hög nivå per medlemsstat, antingen från de nationella behöriga myndigheterna eller från en nationell myndighet som har anförtrotts genomförandet av makrotillsynspolitiken eller från den nationella centralbanken. Om den nationella centralbankschefen inte är den ledamot med rösträtt som anges i punkt 1 b, ska en företrädare på hög nivå för den nationella centralbanken vara ledamot utan rösträtt.”.

"

ia)  Följande led ska införas som leden ba och bb:"

”ba) Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

bb)  Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. När det gäller de företrädare för de nationella myndigheterna som avses i punkt 2 a ska företrädarna på hög nivå rotera beroende på vilken fråga som diskuteras, såvida inte de nationella myndigheterna från en viss medlemsstat har enats om en gemensam företrädare.”.

"

3a.  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:"

”1. När de deltar i styrelsens och styrkommitténs arbete eller bedriver någon annan verksamhet som rör ESRB, ska ledamöterna i ESRB agera opartiskt och uteslutande i hela unionens intresse. De får inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering, unionens institutioner eller något annat offentligt eller privat organ.”.

"

3b.  I artikel 7 ska följande punkt införas som punkt 3a:"

”3a. Ingen styrelseledamot, med eller utan rösträtt, får ha någon funktion inom en medlemsstats statsapparat.”.

"

3c.  I artikel 8.1 ska följande stycke läggas till:"

”Denna punkt påverkar inte de konfidentiella muntliga diskussioner som hålls i enlighet med artikel 19.5.”.

"

3d.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande punkt ska införas som punkt 2a:"

”2a. ESRB:s ledamöter från nationella centralbanker, nationella behöriga myndigheter och nationella myndigheter som har anförtrotts genomförandet av makrotillsynspolitiken får, i egenskap av ledamöter i ESRB, förse nationella myndigheter eller organ som ansvarar för det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionslagstiftningen eller nationella arrangemang med information om fullgörandet av de uppgifter som anförtrotts ESRB och som är nödvändig för utförandet av dessa myndigheters eller organs lagstadgade uppgifter, förutsatt att tillräckliga skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa full respekt för tillämplig unionslagstiftning och tillämpliga nationella arrangemang.”.

"

b)  Följande punkt ska införas som punkt 2b:"

”2b. Om informationen härrör från andra myndigheter än de som avses i punkt 2a, ska ESRB:s ledamöter från nationella centralbanker, nationella behöriga myndigheter och nationella myndigheter som har anförtrotts genomförandet av makrotillsynspolitiken endast använda denna information för utförandet av deras lagstadgade uppgifter med dessa myndigheters uttryckliga medgivande.”.

"

4.  ▌Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

”4. Om det är lämpligt får företrädare på hög nivå från internationella finansiella organisationer som bedriver verksamhet med direkt anknytning till ESRB:s uppgifter enligt artikel 3.2 eller Europaparlamentets ordförande eller dennes företrädare i frågor som rör EU-lagstiftningen om makrotillsyn bjudas in att delta i styrelsens möten.”.

"

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. ESRB:s verksamhet får vara öppen för deltagande av företrädare på hög nivå för berörda myndigheter i tredjeländer, när detta är relevant för unionen. ESRB får fastställa arrangemang, särskilt om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa tredjeländers deltagande i ESRB:s verksamhet. Sådana arrangemang kan omfatta bestämmelser om företrädares närvaro med observatörsstatus, på ad hoc-basis, i styrelsen och bör endast inbegripa frågor som är av särskild betydelse för unionen och inte några fall där enskilda finansinstituts eller medlemsstaters situation kan diskuteras.”.

"

c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Sammanträdena ska vara konfidentiella. Styrelsen får besluta att offentliggöra en redogörelse för dess överläggningar, om inte annat följer av tillämpliga krav på konfidentialitet och på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda ledamöter i styrelsen eller från enskilda institut. Styrelsen får också besluta att hålla presskonferenser efter sina möten.”.

"

5.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

-i)  Led b ska ersättas med följande:"

”b) Den ledamot i ECB:s direktion som är ansvarig för finansiell stabilitet och makrotillsynspolitik.”.

"

i)  Led c ska ersättas med följande:"

”c) Fyra nationella styrelseledamöter med rösträtt ▌ med beaktande av att de deltagande medlemsstaterna ▌ enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 respektive de icke-deltagande medlemsstaterna måste vara företrädda på ett välavvägt sätt. De ska väljas på tre år ▌av och bland styrelseledamöterna.”.

"

ia)  Led d ska ersättas med följande:"

”d) En företrädare för kommissionen.”.

"

aa)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:"

”2. ESRB:s ordförande och förste vice ordförande ska gemensamt, åtminstone varje kvartal, anordna möten i styrkommittén före varje styrelsemöte. Ordföranden och förste vice ordföranden får även gemensamt anordna extra möten.

"

6.  Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Den rådgivande vetenskapliga kommittén ska bestå av ordföranden för den rådgivande tekniska kommittén och 15 experter som tillsammans företräder många olika färdigheter, erfarenheter och kunskaper om alla relevanta finansmarknadssektorer, och ska föreslås av styrkommittén och godkännas av styrelsen för en mandatperiod på fyra år, som kan förlängas. Kandidaterna får inte vara ledamöter i de europeiska tillsynsmyndigheterna och ska väljas på grundval av sin allmänna kompetens och sina olika erfarenheter inom akademiska områden eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag eller fackföreningar eller som leverantörer eller konsumenter av finansiella tjänster.”.

"

-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Ordföranden och de två vice ordförandena i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska utses av styrelsen, på förslag av ESRB:s ordförande, och ska var och en ha relevant kompetens och kunskap på hög nivå, exempelvis i kraft av sin relevanta akademiska och professionella bakgrund inom banksektorn, värdepappersmarknader eller försäkringar och tjänstepensioner. Ordförandeskapet för den rådgivande vetenskapliga kommittén bör rotera mellan dessa tre personer.”.

"

-ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Den rådgivande vetenskapliga kommittén ska på begäran av ESRB:s ordförande eller styrelsen lämna råd och stöd till ESRB i enlighet med artikel 4.5.”.

"

a)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. Den rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter, såsom marknadsaktörer, konsumentorgan och akademiska experter, på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet. Sådana samråd ska genomföras i så stor omfattning som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och berörda finansiella sektorer och ska ge intressenterna rimlig tid att svara.”.

"

7.  Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Led f ska ersättas med följande:"

”f) En företrädare för kommissionen.”.

"

ii)  Följande led ska införas som leden fa och fb:"

”fa) En företrädare för ECB:s tillsynsnämnd.

fb)  En företrädare för den gemensamma resolutionsnämnden.”.

"

aa)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Den rådgivande tekniska kommittén ska på begäran av ESRB:s ordförande eller styrelsen lämna råd och stöd till ESRB i enlighet med artikel 4.5.”.

"

b)  Följande punkt ska införas som punkt 4a ▌:"

”4a. Den rådgivande tekniska kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera samråd med intressenter, såsom marknadsaktörer, konsumentorgan och akademiska experter, på ett öppet och transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas till kravet på konfidentialitet. Sådana samråd ska genomföras i så stor omfattning som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och berörda finansiella sektorer och ska ge intressenterna rimlig tid att svara.”.

"

7a.  Artikel 14 ska ersättas med följande:"

”När ESRB utför de uppgifter som fastställs i artikel 3.2 ska ESRB, vid behov inhämta synpunkter från de berörda intressenterna inom den privata sektorn. Sådana samråd ska genomföras i så stor omfattning som möjligt för att säkerställa en metod som inkluderar alla berörda parter och berörda finansiella sektorer och ska ge intressenterna rimlig tid att svara.”.

"

7b.  Artikel 15.7 ska ersättas med följande:"

”7. Före varje begäran om uppgifter av tillsynskaraktär som inte är i sammanfattad eller aggregerad form ska ESRB vederbörligen rådfråga den berörda europeiska tillsynsmyndigheten för att säkerställa att begäran är motiverad och proportionerlig. Om den berörda europeiska tillsynsmyndigheten inte anser att begäran är motiverad och proportionerlig, ska den omgående skicka tillbaka begäran till ESRB och begära ytterligare motiveringar. Efter det att ESRB har lämnat sådana ytterligare motiveringar till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten ska mottagarna av denna begäran översända de begärda uppgifterna till ESRB, förutsatt att mottagarna har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna.”.

"

8.  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)  ▌Punkt 2 ▌ska ersättas med följande:"

2. Varningar eller rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och d får vara av allmän eller specifik natur och ska särskilt riktas till unionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter, till en eller flera nationella behöriga myndigheter, till en eller flera nationella myndigheter som utsetts att vidta åtgärder för att ta itu med systemrisker eller makrorisker, till ECB för de uppgifter som tilldelats ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 eller till de nationella resolutionsmyndigheterna och den gemensamma resolutionsnämnden. Om en varning eller en rekommendation riktas till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska även den eller de berörda medlemsstaterna underrättas om detta. Rekommendationerna ska innehålla en angiven tidsfrist för de politiska åtgärderna. Rekommendationerna får också riktas till kommissionen, när det gäller relevant unionslagstiftning.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Samtidigt som varningarna eller rekommendationerna skickas till mottagarna i enlighet med punkt 2, ska de i enlighet med strikta regler om konfidentialitet skickas till rådet, Europaparlamentet, kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Vid behov bör styrelsen kräva att ett avtal ingås för att säkerställa konfidentialitet när konfidentiella eller icke-offentliga varningar eller rekommendationer skickas.”.

"

9.  I artikel 17 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:"

”1. Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till en av de mottagare som räknas upp i artikel 16.2, ska mottagaren underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationen och motivera varför åtgärder inte har vidtagits. Vid behov ska ESRB, omgående och i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera de europeiska tillsynsmyndigheterna om de mottagna svaren.

2.  Om ESRB slår fast att dess rekommendation inte har följts eller att mottagarna inte har lämnat godtagbara skäl till varför åtgärder inte har vidtagits ska ESRB, i enlighet med strikta regler om konfidentialitet, informera mottagarna, Europaparlamentet, rådet och de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna om detta.”.

"

9a.  I artikel 18 ska punkt 4 ska ändras på följande sätt:"

”4. Om styrelsen beslutar att inte offentliggöra en varning eller rekommendation ska mottagarna och, i tillämpliga fall, rådet, Europaparlamentet och de europeiska tillsynsmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dess konfidentiella natur.”.

"

9b.  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:"

”1. ESRB:s ordförande ska minst en gång om året, men oftare vid omfattande finansiella problem, av det behöriga utskottet bjudas in till en årlig utfrågning i Europaparlamentet i samband med offentliggörandet av ESRB:s årsrapport till Europaparlamentet och rådet. Denna utfrågning ska genomföras skilt från den monetära dialogen mellan Europaparlamentet och ECB:s ordförande.

2.  Den årsrapport som avses i punkt 1 ska innehålla den information som styrelsen beslutat att offentliggöra i enlighet med artikel 18. Årsrapporten ska göras tillgänglig för allmänheten. Den ska innehålla en redovisning av de resurser som ställts till ESRB:s förfogande i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1096/2010.”.

"

b)  Följande punkt ska läggas till:"

”5a. ESRB ska muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs av Europaparlamentet eller rådet. Den ska besvara dessa frågor inom rimlig tid och utan onödigt dröjsmål. När konfidentiella uppgifter skickas ska Europaparlamentet säkerställa full konfidentialitet för dessa uppgifter i enlighet med artiklarna 8 och 19.5.”.

"

10.  Artikel 20 ska ersättas med följande:"

Inom fem år efter ▌ denna förordnings ▌ ikraftträdande ska kommissionen, efter att ha hört ESRB:s ledamöter, rapportera till Europaparlamentet och rådet om huruvida ESRB:s uppdrag eller organisation behöver ses över, även med beaktande av möjliga alternativ till den nuvarande modellen.”.

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2)EUT C, , s. .
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).
(5)Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska systemrisknämndens (ESRB) uppdrag och organisation, COM(2014) 508 final.
(6)Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation, COM(2017) (ej översatt till svenska).
(7)Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, ss. 162).
(8)Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2016 av den 30 september 2016 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/275] (EUT L 46, 23.2.2017, s. 1).

Senaste uppdatering: 24 april 2019Rättsligt meddelande