Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0012/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0012/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0376

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 53k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I
P8_TA-PROV(2019)0376A8-0012/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0537),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan ensimmäisen kohdan sekä 62 artiklan, joiden mukaisesti komission on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0318/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 11. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 1. huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0012/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 251, 18.7.2018, s. 2.
(2) EUVL C 227, 28.6.2018, s. 63.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta(1)
P8_TC1-COD(2017)0231

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Direktiivillä 2014/65/EU luodaan raportointipalvelujen tarjoajia koskeva sääntelykehys, ja siinä edellytetään, että kaupankäynnin jälkeisten tietojen raportointipalveluilla on toimilupa hyväksytyn julkistamisjärjestelyn muodossa. Lisäksi konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien edellytetään tarjoavan konsolidoituja kauppatietoja, jotka kattavat kaiken kaupankäynnin sekä oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä että muilla kuin oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä kaikkialla unionissa direktiivin 2014/65/EU mukaisesti. Direktiivillä 2014/65/EU myös virallistetaan liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamisessa käytettävät kanavat edellyttämällä, että yritysten puolesta raportoivilla kolmansilla osapuolilla on toimilupa hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän muodossa.

(2)  Kaupankäyntitietojen laatu sekä kyseisten tietojen käsittelyn ja tarjoamisen laatu, rajatylittävä tietojen käsittely ja tarjoaminen mukaan lukien, on erityisen tärkeää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 päätavoitteen saavuttamiseksi eli rahoitusmarkkinoiden avoimuuden lisäämiseksi. Täsmällisten tietojen avulla käyttäjät saavat yleiskäsityksen kaupankäyntitoiminnasta unionin rahoitusmarkkinoilla ja toimivaltaiset viranomaiset saavat tarkat ja kattavat tiedot liiketoimista. Kun huomioon otetaan tietojen käsittelyn rajatylittävä ulottuvuus, tietoon liittyvän toimivallan keskittämisen hyödyt – myös mahdolliset mittakaavaedut – ja valvontakäytäntöjen mahdollisten erojen haitallinen vaikutus sekä kaupankäyntitietojen laatuun että raportointipalvelujen tarjoajien tehtäviin, on aiheellista siirtää raportointipalvelujen tarjoajien valvonta ja toimilupien myöntäminen sekä tietojenkeruuvaltuudet kansallisilta viranomaisilta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', hoidettavaksi lukuun ottamatta niitä palvelujen tarjoajia, joita koskee asetuksen (EU) 2014/600 mukainen poikkeus.

(3)  Tällaisten valtuuksien johdonmukainen siirtäminen edellyttää, että raportointipalvelujen tarjoajien toimintaa koskeviin vaatimuksiin sekä raportointipalvelujen tarjoajia koskeviin toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvät asiaankuuluvat direktiivin 2014/65/EU säännökset kumotaan ja tarvittavat säännökset lisätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 600/2014(5).

(4)  Raportointipalvelujen tarjoajien valvonnan ja toimilupien myöntämisen siirtäminen arvopaperimarkkinaviranomaiselle sopii arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin. Tiedonkeruuvaltuuksien, toimilupien myöntämisen ja valvonnan siirtäminen toimivaltaisilta viranomaisilta arvopaperimarkkinaviranomaiselle on tarkemmin sanottuna tärkeäksi avuksi muissa tehtävissä, joista arvopaperimarkkinaviranomainen huolehtii asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaisesti ja joita ovat esimerkiksi markkinoiden valvonta, väliaikaisten interventiotoimien toteuttamisvaltuudet ja positionhallintavaltuudet sekä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten avoimuusvaatimusten noudattamisen varmistaminen. Sen vuoksi direktiiviä 2014/65/EU olisi muutettava vastaavasti.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY(6) (Solvenssi II) säädetään, että vakavaraisuuspääomavaatimusta koskevan riskisuuntautuneen lähestymistavan mukaisesti erityisolosuhteissa vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysryhmien on mahdollista käyttää standardikaavan sijasta sisäisiä malleja tämän vaatimuksen laskemiseen.

(5 -a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (Solvenssi II) säädetään volatiliteettikorjauksen maakohtaisesta osatekijästä. Sen varmistamiseksi, että tämä maakohtainen osatekijä vähentää tehokkaasti joukkovelkakirjalainojen liioiteltujen korkomarginaalien vaikutusta asianomaisessa maassa, olisi maakohtaisen osatekijän aktivoinnille vahvistettava asianmukainen riskikorjatun maamarginaalin kynnysarvo.

(5 a)  Rajatylittävän toiminnan kasvun vuoksi on tarpeen vahvistaa, erityisesti varhaisessa vaiheessa, unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista rajatylittävässä toiminnassa. Tätä varten valvontaviranomaisten sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 'vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen', välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä olisi lujitettava. Erityisesti ilmoittamisvaatimuksista merkittävän rajatylittävän toiminnan tai kriisitilanteen yhteydessä sekä yhteistyöfoorumien perustamista koskevista edellytyksistä olisi säädettävä tapauksissa, joissa suunniteltu rajatylittävä vakuutustoiminta on huomattavaa, kun otetaan huomioon vuotuinen bruttomääräinen vakuutusmaksutulo vastaanottavassa jäsenvaltiossa verrattuna kyseisen vakuutusyhtiön koko vuotuiseen bruttomääräiseen vakuutusmaksutuloon, vaikutukset vakuutuksenottajien suojaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja vaikutukset kyseisen vakuutusyhtiön sivuliikkeeseen tai toimintaan sekä vaikutukset vastaanottavan jäsenvaltion markkinoihin palvelujen tarjoamisen vapauden osalta. Yhteistyöfoorumit ovat tehokas keino vahvistaa ja nopeuttaa valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja siten parantaa kuluttajansuojaa. Toimilupia, valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset kuuluvat kuitenkin edelleen kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen toimivaltaan.

(5 b)  Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi järjestettävä yhteistoimintafoorumeja, kun rajatylittävä vakuutustoiminta on vastaanottavan jäsenvaltion markkinoiden kannalta merkittävää ja edellyttää kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaisten välistä tiivistä yhteistoimintaa, erityisesti tapauksissa, joissa on riski, että vakuutuksenantaja kohtaa taloudellisia vaikeuksia, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia vakuutuksenottajiin ja kolmansiin osapuoliin.

(10)  Koska vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen korvaa Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean, Solvenssi II -direktiivistä olisi poistettava viittaukset Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komiteaan.

(11)  Sen vuoksi direktiiviä 2009/138/EY olisi muutettava vastaavasti.

(11 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1093/2010 tehtyjen muutosten jälkeen Euroopan pankkiviranomaisella on uusi rooli rahoitusjärjestelmän käytön estämisessä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, minkä vuoksi direktiiviin (EU) 2015/849 on tehtävä muutoksia,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2014/65/EU

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, markkinoiden ylläpitäjiin ja kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa sinne perustetun sivuliikkeen välityksellä."

"

b)  kumotaan 2 kohdan d alakohta.

2)  Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  korvataan 36 ja 37 alakohta seuraavasti:"

"36) 'ylimmällä hallintoelimellä' sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän yhtä tai useampaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimettyä elintä, jolla on toimivalta vahvistaa yhteisön strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen, joka valvoo ja seuraa johdon päätöksentekoa ja johon kuuluu yhteisön liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavia henkilöitä.

Jos tässä direktiivissä viitataan ylimpään hallintoelimeen ja kansallisessa lainsäädännössä ylimmän hallintoelimen johto- tai valvontatehtävät on annettu eri elimille tai yhden elimen eri jäsenille, jäsenvaltion on yksilöitävä ylimmän hallintoelimen asiasta vastaavat elimet tai jäsenet kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä;

37)  'toimivalla johdolla' luonnollisia henkilöitä, jotka vastaavat sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän päivittäisestä johtamisesta ja ovat siitä tili- ja vastuuvelvollisia ylimmälle hallintoelimelle, mukaan lukien niiden käytänteiden toteuttaminen, jotka koskevat palvelujen ja tuotteiden jakelua asiakkaille yrityksen ja sen henkilöstön toimesta;"

"

c)  kumotaan 52, 53 ja 54 kohta sekä 55 kohdan c alakohta.

2)  Lisätään 22 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on myöntää toimilupa hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja hyväksyttyjen ilmoitusjärjestelmien toiminnalle ja valvoa sitä, ne valvovat sijoituspalveluyritysten toimintaa arvioidakseen, täyttyvätkö asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyt toiminnan harjoittamista koskevat edellytykset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aiheelliset toimenpiteet toteutetaan, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat hankkia tarvittavat tiedot arvioidakseen, täyttävätkö sijoituspalveluyritykset edellä mainitut velvoitteet."

"

3)  Kumotaan V osasto.

4)  Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)  kumotaan 3 kohdan a alakohdan xxxvii–xxxx luetelmakohta;

b)  korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:"

"a) tämän direktiivin 5 artikla tai 6 artiklan 2 kohta tai 34, 35, 39 tai 44 artikla; tai";

"

c)  korvataan 6 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) laitoksen toimiluvan peruuttaminen tai voimassaolon keskeyttäminen 8 ja 43 artiklan mukaisesti, kun on kyse sijoituspalveluyrityksestä, markkinoiden ylläpitäjästä, jolla on toimilupa ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, tai säännellyistä markkinoista;"

"

5)  Korvataan 71 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Jos julkistettu rikosoikeudellinen tai hallinnollinen seuraamus koskee sijoituspalveluyritystä, markkinoiden ylläpitäjää, sijoituspalvelujen ja ‑toiminnan tai oheispalvelujen osalta luottolaitosta tai kolmannen maan yritysten sivuliikettä, joka on saanut toimiluvan tämän direktiivin mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen lisää maininnan julkistetusta seuraamuksesta asianomaiseen rekisteriin."

"

6)  Korvataan 77 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on säädettävä vähimmäisvaatimuksena, että jokainen henkilö, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY* mukaisesti valtuutettu ja joka suorittaa sijoituspalveluyrityksessä tai säännellyllä markkinalla direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tai direktiivin 2009/65/EY 73 artiklassa tarkoitettua tehtävää tai muuta lakisääteistä tehtävää, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille tuota yritystä koskevista seikoista tai päätöksistä, jotka kyseinen henkilö on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jotka saattavat:

_____________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87)."

"

7)  Muutetaan 89 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Siirretään komissiolle 2 päivästä heinäkuuta 2014 määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisessa alakohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 12 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 13 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 33 artiklan 8 kohdassa, 52 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 58 artiklan 6 kohdassa ja 79 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä."

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisessa alakohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 12 kohdassa, 23 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 13 kohdassa, 25 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 33 artiklan 8 kohdassa, 52 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 58 artiklan 6 kohdassa ja 79 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen."

"

c)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 12 kohdan, 23 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 13 kohdan, 25 artiklan 8 kohdan, 27 artiklan 9 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 5 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 32 artiklan 4 kohdan, 33 artiklan 8 kohdan, 52 artiklan 4 kohdan, 54 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan 6 kohdan ja 79 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella."

"

8)  Kumotaan 90 artiklan 2 ja 3 kohta.

9)  Korvataan 93 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 3 päivästä tammikuuta 2018."

"

10)  Kumotaan liitteessä I oleva D osa.

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/138/EY

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

-1)  Korvataan 77 d artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"Kunkin asiaankuuluvan maan osalta 3 kohdassa tarkoitettua riskittömien korkojen volatiliteettikorjausta kyseisen maan valuutan kohdalla on ennen 65 prosentin kertoimen soveltamista korotettava riskikorjatun maamarginaalin ja kaksinkertaisen riskikorjatun valuuttamarginaalin erotuksella aina, kun kyseinen erotus on positiivinen ja riskikorjattu maamarginaali on suurempi kuin 85 peruspistettä."

"

1)   Lisätään 112 artiklan 3 a kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Valvontaviranomaisten on ilmoitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sisäisen mallin käyttöä ja muuttamista koskevista hakemuksista asetuksen (EU) N:o 1094/2010 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen valvontaviranomaisen pyynnöstä antaa teknistä apua sitä pyytäneille valvontaviranomaisille hakemuksia koskevissa päätöksissä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti."

"

1 a)  Lisätään I osaston VIII lukuun 2 a jakso seuraavasti:"

"2 a jakso

Ilmoitukset ja yhteistoimintafoorumit"

"

Lisätään 152 a artikla seuraavasti:"

"152 a artikla

Ilmoitukset

1.  Jos kotijäsenvaltion valvontaviranomainen aikoo antaa toimiluvan sellaiselle vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykselle, jonka toimintasuunnitelma osoittaa, että osaa sen liiketoiminnasta harjoitetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden perusteella toisessa jäsenvaltiossa, ja jos toimintasuunnitelma osoittaa myös, että tällä toiminnalla saattaa olla merkitystä vastaanottavan jäsenvaltion markkinoille, kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen on ilmoitettava asiasta vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja asianomaisen vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaiselle.

2.  Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisen on ilmoitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja asianomaisen vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomaiselle myös, jos se havaitsee rahoitusedellytysten heikentymistä tai muita kehittymässä olevia riskejä, joita vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden perusteella harjoittamansa liiketoiminnan vuoksi aiheuttaa ja joilla voi olla rajatylittävä vaikutus. Vastaanottavan jäsenvaltion valvontaviranomainen voi myös ilmoittaa asianomaisen kotijäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sillä on kuluttajansuojaan liittyviä vakavia ja perusteltuja huolenaiheita. Valvontaviranomaiset voivat antaa asian vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen käsiteltäväksi ja pyytää sen apua, ellei kahdenvälistä ratkaisua ole saatu aikaan.

3.  Ilmoitusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta voidaan suorittaa asianmukainen arviointi.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdan mukaiset ilmoitukset eivät rajoita kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kansallisille toimivaltaisille viranomaisille direktiivissä 2009/138/EY annettua valvontatoimeksiantoa."

"

Lisätään 152 b artikla seuraavasti:"

"152 b artikla

Yhteistoimintafoorumit

1.  Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaa, joka perustuu palvelujen tarjoamisen vapauteen tai sijoittautumisvapauteen ja

   i) jolla on merkitystä vastaanottavan jäsenvaltion markkinoille, tai
   ii) jos kotijäsenvaltio on antanut 152 a artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen rahoitusedellytysten heikentymisestä tai muista kehittymässä olevista riskeistä, tai
   iii) jos asia on annettu 152 a artiklan 2 kohdan mukaisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen käsiteltäväksi,

tämä viranomainen voi siinä tapauksessa, että sillä on perusteltua syytä olla huolissaan vakuutuksenottajille aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista, omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asianomaisen valvontaviranomaisen pyynnöstä perustaa yhteistoimintafoorumin ja koordinoida sitä asianomaisten valvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon ja yhteistoiminnan tehostamiseksi.

2.  Edellä olevan 1 kohdan vaatimus ei rajoita asianomaisten valvontaviranomaisten oikeutta perustaa yhteistoimintafoorumi, jos ne kaikki suostuvat perustamaan sen.

3.  Yhteistoimintafoorumin perustaminen 1 ja 2 kohdan mukaisesti ei rajoita kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kansallisille toimivaltaisille viranomaisille direktiivissä 2009/138/EY annettua valvontatoimeksiantoa.

4.  Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1094/2010 35 artiklan soveltamista asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot oikea-aikaisesti, jotta yhteistoimintafoorumi voi toimia asianmukaisesti."

"

2)  Muutetaan 231 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

▌"

"Ryhmävalvojan on viipymättä ilmoitettava muille valvontaviranomaisten kollegion jäsenille, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen mukaan lukien, hakemuksen vastaanottamisesta ja toimitettava kollegion jäsenille täydellinen hakemus, yrityksen toimittamat asiakirjat mukaan lukien ▌ . Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen valvontaviranomaisen pyynnöstä antaa teknistä apua sitä pyytäneille valvontaviranomaisille hakemuksia koskevissa päätöksissä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti."

"

c)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

ii)  korvataan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on tehtävä lopullinen päätös."

"

4)  Korvataan 237 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"Jos vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ryhmävalvojan on tehtävä lopullinen päätös." ja

"

5)  Kumotaan 248 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta.

2a artikla

Muutokset direktiiviin (EU) 2015/849

Muutetaan direktiivi (EU) 2015/849 seuraavasti:

1)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Komissio asettaa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen jäsenvaltioiden ja ilmoitusvelvollisten saataville, jotta näiden olisi helpompi tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, saada siitä käsitys ja hallita ja vähentää sitä ja jotta muiden sidosryhmien, mukaan luettuina kansalliset lainsäätäjät, Euroopan parlamentti, Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä 'EPV', ja rahanpesun selvittelykeskusten edustajat, olisi helpompi saada käsitys riskeistä. Kertomukset on julkistettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on asetettu jäsenvaltioiden saataville, lukuun ottamatta niitä kertomusten osia, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja."

"

b)  korvataan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:"

"Tämän jälkeen EPV toimittaa lausunnon joka toinen vuosi."

"

2)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:"

"Viranomaisen nimi tai mekanismin kuvaus on ilmoitettava komissiolle, EPV:lle ja muille jäsenvaltioille."

"

b)  korvataan 5 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"5. Jäsenvaltioiden on asetettava riskiarvioidensa tulokset, mukaan luettuina niiden ajan tasalle saatetut osat, komission, EPV:n ja muiden jäsenvaltioiden saataville."

"

3)  Korvataan 17 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"Euroopan valvontaviranomaiset antavat viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, ja sen jälkeen EPV antaa, toimivaltaisille viranomaisille sekä luotto- ja finanssilaitoksille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet huomioon otettavista riskitekijöistä ja toteutettavista toimenpiteistä tilanteissa, joissa on aiheellista toteuttaa yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä."

"

4)  Korvataan 18 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"4. Euroopan valvontaviranomaiset antavat viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, ja sen jälkeen EPV antaa, toimivaltaisille viranomaisille sekä luotto- ja finanssilaitoksille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet huomioon otettavista riskitekijöistä ja toteutettavista toimenpiteistä tilanteissa, joissa on aiheellista toteuttaa tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä."

"

5)  Korvataan 41 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tämän direktiivin mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY, sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietoihin, joita komissio tai EPV käsittelee tämän direktiivin mukaisesti, sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001."

"

6)  Muutetaan 45 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jäsenvaltioiden ja EPV:n on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita 1 kohdassa edellytettyjen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa. Tällaisissa tapauksissa ratkaisuun voidaan pyrkiä koordinoiduilla toimilla. Arvioidessaan, mitkä kolmannet maat eivät salli 1 kohdassa edellytettyjen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa, jäsenvaltioiden ja EPV:n on otettava huomioon mahdolliset oikeudelliset rajoitukset, jotka saattavat estää kyseisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen asianmukaisen täytäntöönpanon, mukaan luettuina salassapitovelvollisuus, tietosuoja ja muut rajoitukset, jotka rajoittavat sellaisten tietojen vaihtoa, jotka saattavat olla tätä varten merkityksellisiä."

"

b)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. EPV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään, minkä tyyppisiä 5 kohdassa tarkoitetut lisätoimenpiteet ovat ja mitä vähimmäistoimia luotto- ja finanssilaitosten on toteutettava, jos kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita 1 ja 3 kohdassa edellytettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2016."

"

c)  korvataan 10 kohta seuraavasti:"

"10. EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset perusteista, joilla määritetään olosuhteet, joissa 9 kohdan mukaisen keskitetyn yhteyspisteen perustaminen on aiheellista, sekä tällaisen yhteyspisteen tehtävistä.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2017."

"

7)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 a kohdan toisen alakohdan viimeinen virke seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden finanssivalvontaviranomaisten on myös toimittava yhteyspisteenä EPV:lle."

"

b)  korvataan 10 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"10. "Euroopan valvontaviranomaiset antavat viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, ja sen jälkeen EPV antaa, toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet valvontaa koskevan riskiperusteisen lähestymistavan ominaisuuksista ja riskiperusteisen valvonnan yhteydessä toteutettavista toimista."

"

8)  Korvataan 3 jakson II alajakson otsikko seuraavasti:"

"Yhteistyö EPV:n kanssa"

"

9)  Korvataan 50 artikla seuraavasti:"

"Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EPV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamiseen."

"

10)  Muutetaan 62 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EPV:lle kaikista luotto- ja finanssilaitoksille 58 ja 59 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä, myös niitä koskevasta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen tuloksesta."

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. EPV ylläpitää verkkosivustoa, jossa on linkit kunkin toimivaltaisen viranomaisen julkaisemiin tietoihin luotto- ja finanssilaitoksille 60 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä, ja ilmoittaa ajanjakson, jonka ajan kukin jäsenvaltio julkaisee hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet."

"

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset [ ▌18 kuukautta voimaantulosta] mennessä. Niiden on toimitettava viipymättä tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

1 a.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin 2 artiklan -1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [6 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 artiklan säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2022 ja 2 ja 2 a artiklan säännöksiä [18 kuukautta voimaantulosta]. Jäsenvaltioiden on sovellettava 2 artiklan -1 kohdan säännöksiä viimeistään [6 kuukautta ja yksi päivä tämän direktiivin voimaantulosta].

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)*TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C , , s. .
(3)EUVL C , , s. .
(4)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus