Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0012/2019

Pateikti tekstai :

A8-0012/2019

Debatai :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0376

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 56k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I
P8_TA-PROV(2019)0376A8-0012/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0537),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0318/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0012/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 251, 2018 7 18, p. 2.
(2) OL C 227, 2018 6 28, p. 63.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos(1)
P8_TC1-COD(2017)0231

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Direktyva 2014/65/ES nustatoma duomenų teikimo paslaugų teikėjams skirta reguliavimo sistema ir reikalaujama, kad duomenų teikimo po sandorio sudarymo paslaugų teikėjai gautų leidimus veikti kaip patvirtinti skelbimo subjektai (PSS). Be to, pagal Direktyvą 2014/65/ES reikalaujama, kad konsoliduotos informacinės juostos tiekėjai (KIJT) siūlytų konsoliduotus prekybos duomenis, apimančius visus nuosavo kapitalo ir ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių sandorius visoje Sąjungoje. Direktyva 2014/65/ES taip pat formalizuojami pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms kanalai, reikalaujant, kad trečiosios šalys, teikiančios pranešimus įmonių vardu, gautų leidimus veikti kaip patvirtinti pranešimų teikimo subjektai (PPTS);

(2)  prekybos duomenų ir tų duomenų apdorojimo bei teikimo, įskaitant duomenų apdorojimą ir teikimą tarpvalstybiniu mastu, kokybė yra labai svarbus veiksnys norint pasiekti pagrindinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 tikslą – padidinti finansų rinkų skaidrumą. Tikslūs duomenys suteikia naudotojams galimybę gauti prekybos veiklos finansų rinkose visos Sąjungos mastu apžvalgą, o kompetentingoms institucijoms – tikslią ir išsamią informaciją apie atitinkamus sandorius. Todėl, atsižvelgiant į tarpvalstybinį duomenų tvarkymo aspektą, su duomenimis susijusios kompetencijos sutelkimo naudą, įskaitant galimą masto ekonomiją, ir neigiamą galimų priežiūros praktikos skirtumų poveikį tiek prekybos duomenų kokybei, tiek duomenų teikimo paslaugų teikėjų (DTPT) užduotims, kompetentingoms institucijoms suteiktus veiklos leidimų suteikimo duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir pastarųjų priežiūros įgaliojimus, taip pat duomenų rinkimo įgaliojimus tikslinga perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI), išskyrus tų teikėjų, kurie naudojasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, atžvilgiu;

(3)  siekiant užtikrinti nuoseklų tokių įgaliojimų perdavimą, tikslinga išbraukti atitinkamas Direktyvoje 2014/65/ES išdėstytas nuostatas, susijusias su DTPT veiklos reikalavimais ir kompetentingų institucijų kompetencija duomenų teikimo paslaugų teikėjų atžvilgiu, ir atitinkamas nuostatas įrašyti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014(5);

(4)  veiklos leidimų suteikimo duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir pastarųjų priežiūros įgaliojimų perdavimas EVPRI yra suderinamas su EVPRI užduotimis. Konkrečiau, kompetentingų institucijų EVPRI perduoti duomenų rinkimo, veiklos leidimų suteikimo ir priežiūros įgaliojimai padės EVPRI vykdyti kitas jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 pavestas užduotis, tokias kaip rinkos stebėsena, EVPRI laikinų intervencinių priemonių taikymo įgaliojimai ir su pozicijų valdymu susiję įgaliojimai, ta p pat užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimų. Todėl Direktyva 2014/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (Mokumas II)(6) nustatyta, kad pagal į riziką orientuotą požiūrį į mokumo kapitalo reikalavimą draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės tam tikromis sąlygomis tam reikalavimui apskaičiuoti gali taikyti ne standartinę formulę, o vidaus modelius;

(5-a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (Mokumas II) numatytas su valstybe susijęs svyravimų korekcijos komponentas. Siekiant užtikrinti, kad šiuo su valstybe susijusiu komponentu būtų veiksmingai sumažintas pernelyg didelių obligacijų pajamingumo skirtumų poveikis atitinkamoje valstybėje, su valstybe susijusiam komponentui aktyvuoti turėtų būti nustatyta atitinkama pagal riziką koreguoto valstybei taikomo skirtumo riba;

(5a)  atsižvelgiant į suaktyvėjusią tarpvalstybinę veiklą, būtina stiprinti darnų Sąjungos teisės taikymą tarpvalstybinės veiklos atvejais, visų pirma ankstyvame etape. Šiuo tikslu turėtų būti stiprinamas priežiūros institucijų ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) keitimasis informacija ir bendradarbiavimas. Visų pirma turėtų būti numatyti pranešimo reikalavimai reikšmingos tarpvalstybinės veiklos arba krizinės situacijos atvejais, taip pat bendradarbiavimo platformų kūrimo sąlygos, kai planuojama tarpvalstybinė draudimo veikla yra reikšminga (kalbant apie metinę bendrą pasirašytų įmokų sumą priimančiojoje valstybėje narėje, palyginti su draudimo įmonės visa metine bendra pasirašytų įmokų suma, apie poveikį draudėjų apsaugai priimančiojoje valstybėje narėje ir atitinkamos draudimo įmonės filialo ar veiklos poveikio atžvilgiu – priimančiosios valstybės rinkai kalbant apie laisvę teikti paslaugas). Bendradarbiavimo platformos yra veiksminga priemonė priežiūros institucijų tvirtesniam ir laiku vykdomam bendradarbiavimui užtikrinti, taigi ir vartotojų apsaugai didinti. Tačiau sprendimai dėl leidimų suteikimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priklauso ir toliau priklausys buveinės valstybės narės priežiūros institucijos kompetencijai;

(5b)  kai tarpvalstybinė draudimo veikla yra reikšminga priimančiosios valstybės narės rinkos atžvilgiu ir ją vykdant būtina, kad buveinės ir priimančiosios valstybių narių priežiūros institucijos glaudžiai tarpusavyje bendradarbiautų, visų pirma kai draudikui galėtų kilti rizika patirti finansinių sunkumų ir dėl to galėtų būti padaryta žala draudėjams ir trečiosioms šalims, EDPPI turėtų organizuoti bendradarbiavimo platformas;

(10)  atsižvelgiant į tai, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą (CEIOPS) pakeitė EDPPI, direktyvoje „Mokumas II“ pateikiamos nuorodos į CEIOPS turėtų būti išbrauktos;

(11)  todėl Direktyva 2009/138/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(11a)  padarius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 pakeitimų, Europos bankininkystės institucijai bus suteiktas naujas vaidmuo finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos srityje ir reikės padaryti atitinkamų pakeitimų Direktyvoje (ES) 2015/849,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/65/ES pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Ši direktyva taikoma investicinėms įmonėms, rinkos operatoriams ir trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas ar vykdančioms investicinę veiklą įsteigus filialą Sąjungoje.“;

"

b)  2 dalies d punktas išbraukiamas;

2)  4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  36 ir 37 punktai pakeičiami taip:"

„36) valdymo organas – investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus pagal nacionalinę teisę paskirtas valdymo organas arba organai, kuris (-ie) turi įgaliojimus nustatyti subjekto strategiją, tikslus bei bendrą veiklos kryptį, kuris (-ie) prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą ir kurį (-iuos) sudaro asmenys, veiksmingai vadovaujantys subjekto veiklai.

Kai šioje direktyvoje daromos nuorodos į valdymo organą, o pagal nacionalinę teisę valdymo organo valdymo ir priežiūros funkcijos yra pavestos skirtingiems organams arba skirtingiems vieno organo nariams, valstybės narės nustato pagal savo nacionalinę teisę atsakingus organus arba valdymo organo narius, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip;

37)  vyresnioji vadovybė – fiziniai asmenys, kurie investicinėje įmonėje ar rinkos operatoriui atlieka vykdomąsias funkcijas ir kurie yra atsakingi ir atskaitingi valdymo organui už kasdienį subjekto valdymą, įskaitant politikos, susijusios su įmonės ir jos darbuotojų atliekamu paslaugų ir produktų platinimu klientams, įgyvendinimą;“;

"

c)  52, 53, 54 punktai ir 55 punkto c papunktis išbraukiami;

2)  22 straipsnis papildomas šia 1a dalimi:"

„Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos, jei jos yra atsakingos už leidimų vykdyti PSS ir PPTS veiklą suteikimą ir šios veiklos priežiūrą, stebėtų investicinių įmonių veiklą siekdamos įvertinti, kaip laikomasi Reglamente (ES) Nr. 600/2014 numatytų veiklos sąlygų. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegtos atitinkamos priemonės, pagal kurias kompetentingos institucijos galėtų gauti informaciją, būtiną norint įvertinti, kaip investicinės įmonės vykdo tas pareigas.“;

"

3)  V antraštinė dalis išbraukiama;

4)  70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalies a punkto xxxvii–xxxx papunkčiai išbraukiami;

b)  4 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) šios direktyvos 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio, 35 straipsnio, 39 straipsnio arba 44 straipsnio; arba“;

"

c)  6 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) investicinės įmonės, rinkos operatoriaus, kuriam suteiktas leidimas vykdyti DPS arba OPS veiklą, arba reguliuojamosios rinkos atveju – įstaigos veiklos leidimo panaikinimas arba sustabdymas pagal 8 ir 43 straipsnius;“;

"

5)  71 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Kai paskelbta baudžiamoji ar administracinė sankcija yra susijusi su investicine įmone, rinkos operatoriumi, kredito įstaiga, kiek tai susiję su investicinėmis paslaugomis ir veikla ar papildomomis paslaugomis, ar trečiųjų valstybių įmonių filialu, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal šią direktyvą, EVPRI į atitinkamą registrą įtraukia nuorodą apie viešai paskelbtą sankciją.“;

"

6)  77 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinis sakinys pakeičiamas taip:"

„Valstybės narės nustato bent tai, kad kiekvienas įgaliotas asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB*, atliekantis investicinėje įmonėje ar reguliuojamoje rinkoje užduotį, apibūdintą Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje arba Direktyvos 2009/65/EB 73 straipsnyje, arba bet kokią kitą teisės aktais nustatytą užduotį, privalo nedelsdamas informuoti kompetentingas institucijas apie bet kokį su ta įmone susijusį faktą ar sprendimą, apie kurį tas asmuo sužinojo vykdydamas minėtą užduotį ir kuris gali būti:

_____________________________

* 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“;

"

7)  89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

"

c)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 12 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 13 dalį, 25 straipsnio 8 dalį, 27 straipsnio 9 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 5 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 8 dalį, 52 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 6 dalį ir 79 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

"

8)  90 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

9)  93 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo 2018 m. sausio 3 d.“;

"

10)  I priedo D skirsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB pakeitimai

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

-1)  77d straipsnio 4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Kalbant apie kiekvieną atitinkamą valstybę, 3 dalyje nurodyta nerizikingų palūkanų normų svyravimų korekcija tos valstybės valiutos atžvilgiu, prieš pritaikant 65 % koeficientą, padidinama skirtumu tarp pagal riziką koreguoto valstybei taikomo normų skirtumo ir dvigubo pagal riziką koreguoto valiutai taikomo skirtumo, jei gauto skirtumo vertė yra teigiama, o pagal riziką koreguotas valstybei taikomas skirtumas viršija 85 bazinius punktus.“;

"

1)  112 straipsnio 3a dalis papildoma šia pastraipa:"

„Pagal Reglamento (ES) 1094/2010 35 straipsnio 1 dalį priežiūros institucijos informuoja EDPPI apie prašymus leisti taikyti arba keisti vidaus modelį. Vienos arba kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu EDPPI gali suteikti techninę pagalbą tokios pagalbos paprašiusiai priežiūros institucijai ar institucijoms siekiant priimti sprendimą dėl prašymo pagal Reglamento (ES) 1094/2010 8 straipsnio 1 dalies b punktą.“;

"

1a)  I antraštinės dalies VIII skyriuje įterpiamas šis 2a skirsnis:"

„2a skirsnis

Pranešimo ir bendradarbiavimo platformos“;

"

įterpiamas šis 152a straipsnis:"

„152a straipsnis

Pranešimas

1.  Jeigu buveinės valstybės narės priežiūros institucija ketina suteikti leidimą draudimo ar perdraudimo įmonei, iš kurios veiklos plano galima daryti išvadą, kad tam tikra jos veiklos dalis bus grindžiama laisve teikti paslaugas arba laisve įsisteigti kitoje valstybėje narėje, ir jei iš to veiklos plano taip pat galima daryti išvadą, kad ši veikla gali būti aktuali priimančiosios valstybės narės rinkai, buveinės valstybės narės priežiūros institucija praneša apie tai EDPPI ir atitinkamos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai.

2.  Buveinės valstybės narės priežiūros institucija taip pat praneša EDPPI ir atitinkamos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai, jeigu nustato, kad blogėja finansinė padėtis arba atsiranda kita rizika, kuri kyla dėl draudimo ar perdraudimo įmonės vykdomos veiklos, grindžiamos laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, ir tai gali turėti poveikio tarpvalstybiniu mastu. Priimančiosios valstybės narės priežiūros institucija taip pat gali pranešti atitinkamos buveinės valstybės narės priežiūros institucijai, jeigu jai kyla didelis ir pagrįstas susirūpinimas dėl vartotojų apsaugos. Priežiūros institucijos gali perduoti klausimą svarstyti EDPPI ir prašyti jos pagalbos, jei dvišaliu pagrindu susitarti nepavyksta.

3.  Šie pranešimai turi būti pakankamai išsamūs, kad padėtį būtų galima tinkamai įvertinti.

4.  Pranešimai pagal 1 ir 2 dalis nedaro poveikio Direktyva 2009/138/EB buveinės ir priimančiosios valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms priskirtiems priežiūros įgaliojimams.“;

"

įterpiamas šis 152b straipsnis:"

„152b straipsnis

Bendradarbiavimo platformos

1.  Jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė vykdo arba ketina vykdyti veiklą, grindžiamą laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, kuri yra:

   i) aktuali priimančiosios valstybės narės rinkai arba
   ii) jeigu buveinės valstybė narė pagal 152a straipsnio 2 dalį yra pateikusi pranešimą apie blogėjančią finansinę padėtį arba kitą atsirandančią riziką, arba
   iii) jeigu pagal 152a straipsnio 2 dalį klausimas buvo perduotas svarstyti EDPPI,

Institucija gali, jei esama pagrįsto susirūpinimo dėl neigiamo poveikio draudėjams, savo iniciatyva arba vienos ar kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu sukurti ir koordinuoti bendradarbiavimo platformą, kad sustiprintų atitinkamų priežiūros institucijų keitimąsi informacija ir užtikrintų tvirtesnį jų bendradarbiavimą.

2)  1 dalyje išdėstytas reikalavimas nedaro poveikio atitinkamų priežiūros institucijų teisei sukurti bendradarbiavimo platformą, jei jos visos susitaria dėl jos sukūrimo.

3)  Bendradarbiavimo platformos sukūrimas pagal 1 ir 2 dalis nedaro poveikio Direktyva 2009/138/EB buveinės ir priimančiosios valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms priskirtiems priežiūros įgaliojimams.

4)  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 35 straipsniui, Institucijos prašymu atitinkamos priežiūros institucijos laiku pateikia visą būtiną informaciją, kad bendradarbiavimo platforma galėtų tinkamai veikti.“;

"

2)  231 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies trečia pastraipa iš dalies keičiama taip:

▌"

Grupės priežiūros institucija informuoja kitus priežiūros institucijų kolegijos narius, įskaitant EDPPI, apie gautą prašymą, ir nedelsdama ▌ išsamų prašymą, įskaitant įmonės pateiktus dokumentus, perduoda kolegijos nariams. Vienos arba kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu EDPPI gali suteikti techninę pagalbą tokios pagalbos paprašiusiai priežiūros institucijai ar institucijoms siekiant priimti sprendimą dėl prašymo pagal Reglamento (ES) 1094/2010 8 straipsnio 1 dalies b punktą.“;

"

c)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

ii)  trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Jeigu EDPPI nepriima antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“.

"

4)  237 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Jeigu EDPPI nepriima antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“; ir

"

5)  248 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama.

2a straipsnis

Direktyvos (ES) 2015/849 pakeitimai

Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Komisija pateikia 1 dalyje nurodytą ataskaitą valstybėms narėms ir įpareigotiesiems subjektams, kad padėtų jiems nustatyti, suprasti, valdyti ir mažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kad kiti suinteresuotieji subjektai, įskaitant nacionalines teisėkūros institucijas, Europos Parlamentą, Europos bankininkystės instituciją (EBI) ir finansinės žvalgybos padalinių atstovus, galėtų geriau suprasti riziką. Ataskaitos paskelbiamos viešai ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai buvo pateiktos valstybėms narėms, išskyrus ataskaitų elementus, kuriuose pateikiama įslaptinta informacija.“;

"

b)  5 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:"

„Vėliau EBI savo nuomonę skelbia kas dvejus metus.“;

"

2)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:"

„Apie paskirtą instituciją pranešama arba to mechanizmo aprašymas pateikiamas Komisijai, EBI ir kitoms valstybėms narėms.“;

"

b)  5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„5. Valstybės narės pateikia savo rizikos vertinimų rezultatus, įskaitant jų atnaujinimus, Komisijai, EBI ir kitoms valstybėms narėms. “;

"

3)  17 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„EPI, o vėliau EBI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms, kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtas gaires dėl rizikos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, ir priemonių, kurių reikia imtis tais atvejais, kai tikslinga taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo priemones. “;

"

4)  18 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„4. „EPI, o vėliau EBI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms, kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtas gaires dėl rizikos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, ir priemonių, kurių reikia imtis tais atvejais, kai tikslinga taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo priemones. “;

"

5)  41 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Pagal šią direktyvą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikoma į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 95/46/EB. Pagal šią direktyvą Komisijos arba EBI tvarkomiems asmens duomenims taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.“;

"

6)  45 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Valstybės narės ir EBI informuoja viena kitą apie atvejus, kai trečiosios valstybės teisė neleidžia įgyvendinti pagal 1 dalį reikalaujamos politikos ir procedūrų. Tokiais atvejais gali būti imamasi koordinuotų veiksmų sprendimui rasti. Vertindamos, kurios trečiosios valstybės neleidžia įgyvendinti pagal 1 dalį reikalaujamos politikos ir procedūrų, valstybės narės ir EBI atsižvelgia į visus teisinius suvaržymus, kurie gali trukdyti tinkamai įgyvendinti tą politiką ir procedūras, įskaitant slaptumą, duomenų apsaugą ir kitus suvaržymus, dėl kurių ribojamas keitimasis informacija, kuri gali būti svarbi tam tikslui.“;

"

b)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato, kokios rūšies 5 dalyje nurodytų papildomų priemonių ir kokių būtiniausių veiksmų turi imtis kredito įstaigos ir finansų įstaigos, kai trečiosios valstybės teisė neleidžia įgyvendinti pagal 1 ir 3 dalis reikalaujamų priemonių.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 26 d.“;

"

c)  10 dalis pakeičiama taip:"

„10. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išdėsto aplinkybių, kuriomis tikslinga paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal 9 dalį, nustatymo kriterijus ir nurodo, kokios turėtų būti pagrindinių kontaktinių punktų funkcijos.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d.“;

"

7)  48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1a dalies antros pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas taip:"

„Valstybių narių finansų priežiūros institucijos taip pat atlieka EBI kontaktinio punkto funkcijas.“;

"

b)  10 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„10. „EPI, o vėliau EBI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl rizika grindžiamo požiūrio į priežiūrą ypatumų ir dėl veiksmų, kurių reikia imtis vykdant rizika grindžiamą priežiūrą.“;

"

8)  3 skirsnio II poskirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Bendradarbiavimas su EBI“;

"

9)  50 straipsnis pakeičiamas taip:"

„Kompetentingos institucijos teikia EBI visą informaciją, būtiną jos pareigoms pagal šią direktyvą vykdyti.“;

"

10)  62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos praneštų EBI apie visas administracines sankcijas ir priemones, pagal 58 ir 59 straipsnius skirtas kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms, įskaitant informaciją apie visus su šiomis sankcijomis ir priemonėmis susijusius skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. EBI administruoja interneto svetainę, kurioje pateikiami saitai į kiekvienos kompetentingos institucijos paskelbtą informaciją apie kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms pagal 60 straipsnį skirtas administracines sankcijas ir priemones, ir nurodo laikotarpį, kuriuo kiekviena valstybė narė turi skelbti administracines sankcijas ir priemones.“.

"

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip [ ▌18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

1a.  Valstybės narės ne vėliau kaip [6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos 2 straipsnio -1 punkto. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2.  Valstybės narės 1 straipsnyje numatytas priemones taiko nuo 2022 m. sausio 1 d., o 2 ir 2a straipsniuose numatytas priemones – nuo [18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos]. Valstybės narės 2 straipsnio -1 punkte numatytas priemones taiko ne vėliau kaip nuo [6 mėnesiai ir viena diena nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C […], […], p. […].
(3)OL C […], […], p. […].
(4) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
(6)2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas