Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0231(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0012/2019

Predložena besedila :

A8-0012/2019

Razprave :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0376

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 61k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I
P8_TA-PROV(2019)0376A8-0012/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0537),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 53(1) in člena 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0318/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 11. maja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 1. aprila 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0012/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 251,18.7.2018, str. 2.
(2) UL C 227, 28.6.2018, str. 63.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov, Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma(1)
P8_TC1-COD(2017)0231

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 53(1) in 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva 2014/65/EU uvaja regulativni okvir za izvajalce storitev sporočanja podatkov in zahteva, da se storitve sporočanja podatkov po trgovanju odobrijo kot sistemi odobrenih objav. Poleg tega se od ponudnikov stalnih informacij (CTP) zahteva, da v skladu z Direktivo 2014/65/EU nudijo konsolidirane podatke o trgovanju, ki zajemajo vso trgovanje z lastniškimi in nelastniškimi instrumenti po vsej Uniji. Direktiva 2014/65/EU prav tako formalizira kanale poročanja o poslih pristojnim organom, tako da od tretjih oseb, ki poročajo v imenu podjetij, zahteva, da pridobijo dovoljenje kot odobreni mehanizmi poročanja.

(2)  Kakovost podatkov o trgovanju ter obdelave in zagotavljanja teh podatkov, vključno s čezmejno obdelavo in zagotavljanjem podatkov, je ključnega pomena za doseganje glavnega cilja Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je okrepiti preglednost finančnih trgov. Natančni podatki zagotovijo uporabnikom pregled nad dejavnostjo trgovanja na finančnih trgih Unije, pristojnim organom pa točne in celovite informacije o relevantnih poslih. Glede na čezmejno razsežnost obdelave podatkov, koristi združevanja pristojnosti v zvezi s podatki, vključno z morebitnimi ekonomijami obsega, in negativen vpliv morebitnih razlik v nadzornih praksah na kakovost podatkov o trgovanju in na naloge izvajalcev storitev sporočanja podatkov je ustrezno, da se izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov prenesejo s pristojnih organov na ESMA, z izjemo tistih izvajalcev, ki so upravičeni do odstopanja v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014.

(3)  Za dosleden prenos teh pooblastil je primerno črtati ustrezne določbe iz Direktive 2014/65/EU, ki se nanašajo na operativne zahteve za izvajalce storitev sporočanja podatkov in pristojnosti pristojnih organov glede izvajalcev storitev sporočanja podatkov, in vključiti ustrezne določbe v Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(5).

(4)  Prenos izdajanja dovoljenj izvajalcem storitev sporočanja podatkov in njihovega nadzora na ESMA je skladen z nalogami ESMA. Natančneje, prenos pooblastil za zbiranje podatkov, izdajanje dovoljenj in nadzor s pristojnih organov na ESMA je ključnega pomena za druge naloge, ki jih ESMA izvaja v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014, kot so spremljanje trga, pooblastila ESMA za začasno poseganje in pooblastila na področju upravljanja pozicij ter zagotavljanje doslednega upoštevanja zahtev po preglednosti pred trgovanjem in po njem. Direktivo 2014/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta(6) (Solventnost II) določa, da lahko v skladu s pristopom k zahtevanemu solventnostnemu kapitalu, ki je usmerjen k tveganju, zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine v posebnih okoliščinah za izračun navedene zahteve namesto standardne formule uporabijo notranje modele.

(5-a) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Solventnost II) določa državno komponento prilagoditve za nestanovitnost. Da bi ta državna komponenta učinkovito blažila pretiravanje pri razmikih v donosnosti obveznic v zadevni državi, bi bilo treba določiti ustrezen prag za razmik države s popravkom za tveganje, s čimer bi aktivirali državno komponento.

(5a)  Zaradi povečane čezmejne dejavnosti je treba okrepiti usklajeno uporabo prava Unije v primerih čezmejne dejavnosti, predvsem na zgodnji stopnji. V ta namen bi bilo treba okrepiti izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi in EIOPA. Konkretno, treba bi bilo določiti zahteve glede obveščanja v primeru pomembnih čezmejnih dejavnosti ali kriznih razmer ter pogoje za vzpostavitev platform za sodelovanje, kadar so predvidene dejavnosti čezmejnega zavarovanja pomembne, v smislu letnega prihodka od obračunanih bruto premij, vpisanih v državi članici gostiteljici v primerjavi s skupnimi letnimi prihodki zavarovalnice od obračunanih bruto premij glede na učinek na zaščito imetnikov zavarovalnih polic v državi članici gostiteljici in v zvezi z vplivom podružnice ali dejavnosti zadevne zavarovalnice na trg države članice gostiteljice v smislu svobode opravljanja storitev. Platforme za sodelovanje so učinkovito orodje za doseganje tesnejšega in pravočasnega sodelovanja med nadzornimi organi in s tem tudi za krepitev varstva potrošnikov. Vendar odločbe o izdaji dovoljenja, nadzoru in izvrševanju ostajajo v pristojnosti nadzornega organa matične države članice.

(5b)  Če so dejavnosti čezmejnega zavarovanja pomembne z vidika trga države članice gostiteljice in zahtevajo tesno sodelovanje med nadzorniki matične države in države članice gostiteljice, predvsem če bi zavarovatelj lahko utrpel finančne težave in bi imetniki polic in tretje osebe lahko utrpeli škodo, bi moral organ EIOPA organizirati platforme za sodelovanje.

(10)  Ker je bil Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) nadomeščen z EIOPA, bi bilo treba črtati sklice na CEIOPS v direktivi Solventnost II.

(11)  Direktivo 2009/138/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11a)  Po spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta bo imel Evropski bančni organ na področju preprečevanja uporabe finančnega sistema novo vlogo v boju proti pranju denarja ali financiranju terorizma, nato pa bo treba spremeniti še Direktivo (EU) 2015/849 –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU se spremeni:

(1)  člen 1 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Ta direktiva se uporablja za investicijska podjetja, upravljavce trga in podjetja iz tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali investicijske posle prek ustanovitve podružnice v Uniji.“;

"

(b)  v odstavku 2 se črta točka (d);

(2)  v členu 4 se odstavek 1 spremeni:

(a)  točki (36) in (37) se nadomestita z naslednjim:"

„(36) „upravljalni organ“ pomeni organ ali organe investicijskega podjetja ali upravljavca trga, ki so imenovani v skladu z nacionalno zakonodajo, ki so pristojni za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev subjekta ter nadzirajo in spremljajo sprejemanje vodstvenih odločitev, vključuje pa osebe, ki dejansko vodijo posle subjekta.

Kadar se ta direktiva sklicuje na upravljalni organ in kadar so v skladu z nacionalnim pravom vodstvene in nadzorne funkcije upravljalnega organa dodeljene različnim organom ali različnim članom znotraj enega organa, država članica določi organe ali člane upravljalnega organa, ki so odgovorni v skladu z nacionalnim pravom, razen če je v direktivi določeno drugače;

(37)  „višje vodstvo“ pomeni fizične osebe, ki v investicijskem podjetju ali upravljavcu trga opravljajo izvršno funkcijo ter so pristojne in odgovorne upravljalnemu organu za vsakodnevno vodenje subjekta, vključno z izvajanjem politike v zvezi z distribucijo storitev in produktov strankam s strani podjetja in njegovih zaposlenih;“;

"

(c)  točke (52), (53), (54) in (55)(c) se črtajo;

(2)  v členu 22 se doda naslednji odstavek 1a:"

„Države članice zagotovijo, da pristojni organi v primerih, ko so odgovorni za izdajanje dovoljenj in nadzor dejavnosti sistemov odobrenih objav in odobrenih mehanizmov poročanja, spremljajo dejavnosti investicijskih podjetij, da se oceni skladnost z operativnimi pogoji iz Uredbe (EU) št. 600/2014. Države članice zagotovijo, da so uvedeni ustrezni ukrepi, ki pristojnim organom omogočajo pridobitev informacij, potrebnih za ocenitev skladnosti investicijskih podjetij z navedenimi obveznostmi.“;

"

(3)  naslov V se črta;

(4)  člen 70 se spremeni:

(a)  v točki (a) odstavka 3 se črtajo podtočke (xxxvii) do (xxxx);

(b)  v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) Člen 5 ali člen 6(2) ali členi 34, 35, 39 ali 44 te direktive; ali“;

"

(c)  v odstavku 6 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"

„(c) v primeru investicijskega podjetja, upravljavca trga, ki ima dovoljenje za upravljanje MTF ali OTF, ali reguliranega trga odvzem ali prekinitev dovoljenja institucije v skladu s členom 8 in členom 43;“;

"

(5)  v členu 71 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

„6. Kadar se objavljena kazenska ali upravna sankcija nanaša na investicijsko podjetje, upravljavca trga, kreditno institucijo, kar zadeva investicijske storitve in posle ali pomožne storitve, ali podružnico podjetja iz tretje države s pridobljenim dovoljenjem v skladu s to direktivo, ESMA doda sklic na objavljeno sankcijo v ustreznem registru.“;

"

(6)  v členu 77 se v prvem pododstavku odstavka 1 uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„Države članice predvidijo vsaj, da ima katera koli oseba, pooblaščena v smislu Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta*, ki v investicijskem podjetju ali na reguliranem trgu opravlja nalogo, opisano v členu 34 Direktive 2013/34/EU ali členu 73 Direktive 2009/65/ES, ali katero koli drugo nalogo, ki jo predpisuje zakonodaja, dolžnost, da nemudoma poroča pristojnim organom o katerem koli dejstvu ali odločitvi v zvezi s tem podjetjem, s katerim se je ta oseba seznanila pri opravljanju te naloge in ki lahko:

_____________________________

* Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).“;

"

(7)  člen 89 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 2. julija 2014.“;

"

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Pooblastilo iz člena 2(3), drugega pododstavka člena 4(1)(2), člena 4(2), člena 13(1), člena 16(12), člena 23(4), člena 24(13), člena 25(8), člena 27(9), člena 28(3), člena 30(5), člena 31(4), člena 32(4), člena 33(8), člena 52(4), člena 54(4), člena 58(6) in člena 79(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“;

"

(c)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), drugim pododstavkom člena 4(1)(2), členom 4(2), členom 13(1), členom 16(12), členom 23(4), členom 24(13), členom 25(8), členom 27(9), členom 28(3), členom 30(5), členom 31(4), členom 32(4), členom 33(8), členom 52(4), členom 54(4), členom 58(6) in členom 79(8) začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“;

"

(8)  v členu 90 se črtata odstavka 2 in 3;

(9)  v odstavku 1 člena 93 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Države članice izvajajo te ukrepe od 3. januarja 2018.“;

"

(10)  v Prilogi I se črta oddelek D.

Člen 2

Spremembe Direktive 2009/138/ES

Direktiva 2009/138/ES se spremeni:

(-1)  V odstavku 4 člena 77d se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„Za vsako zadevno državo se pred uporabo 65-odstotnega faktorja prilagodljivost za nestanovitnost za netvegane obrestne mere iz odstavka 3 za valuto te države poveča za razliko med razmikom države s popravkom za tveganje in dvakratnim valutnim razmikom s popravkom za tveganje, in sicer vedno kadar je ta razlika pozitivna in je razmik države s popravkom za tveganje večji od 85 baznih točk.“,

"

(1)  v členu 112(3a) se doda naslednji odstavek:"

„V skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 nadzorni organi obvestijo EIOPA o vlogah za uporabo ali spremembo notranjega modela. EIOPA lahko na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov v odločbi o vlogi v skladu s točko (b) člena 8(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 nadzornemu organu ali organom, ki so zaprosili za pomoč, zagotovi tehnično pomoč.“;

"

(1a)  doda se naslednji oddelek 2a naslova I poglavja VIII:"

„Oddelek 2a

Uradno obveščanje in platforme za sodelovanje“;

"

vstavi se naslednji člen 152a:"

„Člen 152a

Uradno obvestilo

(1)  Če nadzorni organ matične države članice namerava izdati dovoljenje zavarovalnici ali pozavarovalnici, katere poslovni načrt kaže, da del njenih dejavnosti temelji na svobodi opravljanja storitev ali svobodi ustanavljanja v drugi državi članici in da so te dejavnosti verjetno pomembne za trg države članice gostiteljice, nadzorni organ matične države članice o tem uradno obvesti EIOPA in nadzorni organ v zadevni državi članici gostiteljici.

(2)  Poleg tega nadzorni organ matične države članice uradno obvesti EIOPA in nadzorni organ zadevne države članice gostiteljice, če ugotovi, da se je finančno stanje zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki izvaja dejavnosti na podlagi svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja, poslabšalo ali v zvezi z njo obstajajo druga tveganja, ki imajo lahko čezmejni učinek. Nadzorni organ države članice gostiteljice lahko nadzorni organ zadevne matične države članice uradno obvesti tudi, če ima resne in utemeljene pomisleke v zvezi z varstvom potrošnikov. Nadzorni organi lahko zadevo predložijo EIOPA in v primeru, da ni mogoče najti dvostranske rešitve, zahtevajo njeno pomoč.

(3)  Ta uradna obvestila morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.

(4)  Uradna obvestila iz odstavkov 1 in 2 se uporabljajo brez poseganja v nadzorne pristojnosti, dodeljene nacionalnim pristojnim organom matične države članice in države članice gostiteljice iz Direktive 2009/138/ES.“;

"

vstavi se naslednji člen 152b:"

„Člen 152b

Platforme za sodelovanje

(1)  Če zavarovalnica ali pozavarovalnica izvaja ali namerava izvajati dejavnosti, ki temeljijo na svobodi opravljanja storitev ali svobodi ustanavljanja in:

   (i) so pomembne za trg države članice gostiteljice, ali
   (ii) če je matična država članica v skladu s členom 152a(2) predložila uradno obvestilo o poslabšanju finančnega stanja ali o drugih nastajajočih tveganjih ali
   (iii) če je bila zadeva v skladu s členom 152a(2) predložena EIOPA,

lahko organ v primeru utemeljenih pomislekov v zvezi z negativnimi učinki na imetnike polic na lastno pobudo ali na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov vzpostavi in koordinira platformo za sodelovanje, da bi okrepil izmenjavo informacij in spodbudil večje sodelovanje med zadevnimi nadzornimi organi.

(2)  Zahteva iz odstavka 1 ne posega v pravico zadevnih nadzornih organov, da vzpostavijo platformo za sodelovanje, če se vsi strinjajo o njeni vzpostavitvi.

(3)  Vzpostavitev platforme za sodelovanje v skladu z odstavkoma 1 in 2 ne posega v nadzorno pristojnost, dodeljeno nacionalnim pristojnim organom matične države članice in države članice gostiteljice iz Direktive 2009/138/ES.

(4)  Brez poseganja v člen 35 Uredbe (EU) št. 1094/2010 zadevni nadzorni organi na zahtevo organa pravočasno zagotovijo vse potrebne informacije, da se omogoči pravilno delovanje platforme za sodelovanje.“;

"

(2)  člen 231 se spremeni:

(a)  tretji pododstavek odstavka 1 se spremeni:

▌"

„Nadzornik skupine obvesti druge člane kolegija nadzornikov, vključno z EIOPA, ▌o prejemu vloge in članom kolegija nemudoma posreduje popolno vlogo, vključno z dokumentacijo, ki jo je predložilo podjetje.“; EIOPA lahko na zahtevo enega ali več zadevnih nadzornih organov v odločitvi glede zahtevka v skladu s točko (b) člena 8(1) Uredbe št. 1094/2010 zagotovi tehnično pomoč nadzornemu organu ali organom, ki so zaprosili za pomoč.“

"

(c)  odstavek 3 se spremeni:

(ii)  prvi stavek tretjega pododstavka se nadomesti z naslednjim:"

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“;

"

(4)  prvi stavek tretjega pododstavka odstavka 3 člena 237 se nadomesti z naslednjim:"

„Če EIOPA ne sprejme odločitve iz drugega pododstavka člena 19(3) Uredbe (EU) št. 1094/2010, sprejme končno odločitev nadzornik skupine.“ in

"

(5)  tretji pododstavek odstavka 4 člena 248 se črta.

Člen 2a

Spremembe Direktive (EU) 2015/849

Direktiva (EU) 2015/849 se spremeni:

(1)  člen 6 se spremeni:

(a)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Komisija poročilo iz odstavka 1 da na voljo državam članicam in pooblaščenim subjektom, da bi jim pomagala pri prepoznavanju, razumevanju, obvladovanju in blažitvi tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter da bi tudi drugi deležniki, vključno z nacionalnimi zakonodajalci, Evropskim parlamentom, Evropskim bančnim organom (v nadaljnjem besedilu: EBA) ter predstavniki finančnih obveščevalnih enot, bolje razumeli tveganja. Poročila, razen tistih elementov, ki vsebujejo zaupne informacije, se objavijo najpozneje šest mesecev po tem, ko so dana na voljo državam članicam.“;

"

(b)  v odstavku 5 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"

„Po tem EBA izda mnenje vsaki dve leti.“;

"

(2)  člen 7 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"

„Komisija, EBA in druge države članice so uradno seznanjene z identiteto tega organa oziroma opisom zadevnega mehanizma.“;

"

(b)  v odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„5. Države članice dajo rezultate svojih ocen tveganj, skupaj z njihovimi posodobitvami, na voljo Komisiji, EBA in drugim državam članicam. “;

"

(3)  v odstavku 17 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017, po tem datumu pa EBA, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajajo smernice, ki so naslovljene na pristojne organe ter kreditne in finančne institucije in zadevajo dejavnike tveganja, ki jih je treba upoštevati, in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primerih, ko je ustrezna uporaba poenostavljenih ukrepov skrbnega preverjanja strank. “;

"

(4)  v odstavku 4 člena 18 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„4. Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017, po tem datumu pa EBA, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajajo smernice, ki so naslovljene na pristojne organe ter kreditne in finančne institucije in zadevajo dejavnike tveganja, ki jih je treba upoštevati, in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primerih, ko je ustrezna uporaba okrepljenih ukrepov skrbnega preverjanja strank. “;

"

(5)  v členu 41 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Obdelavo osebnih podatkov na podlagi te direktive ureja Direktiva 95/46/ES, kot je prenesena v nacionalno pravo. Osebne podatke, ki jih na podlagi te direktive obdela Komisija ali EBA, ureja Uredba (ES) št. 45/2001.“;

"

(6)  člen 45 se spremeni:

(a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Države članice in EBA se medsebojno obveščajo o primerih, v katerih pravo tretje države ne dovoljuje izvajanja politik in postopkov, zahtevanih v odstavku 1. V takih primerih se lahko z usklajenim ukrepanjem poišče rešitev. Pri ocenjevanju, katere tretje države ne dovoljujejo izvajanja politik in postopkov, zahtevanih v odstavku 1, države članice in EBA upoštevajo morebitne pravne omejitve, ki bi lahko ovirale pravilno izvajanje teh politik in postopkov, med drugim tajnost, varstvo podatkov in druge omejitve, ki zavirajo izmenjavo informacij, ki bi lahko bile pomembne za ta namen.“;

"

(b)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"

„6. EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, s katerimi določi vrsto dodatnih ukrepov iz odstavka 5 in minimalno ukrepanje s strani kreditnih in finančnih institucij, kadar pravo tretje države ne dovoljuje izvedbe ukrepov, zahtevanih v odstavkih 1 in 3.

EBA osnutke regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji predloži do 26. decembra 2016.“;

"

(c)  odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"

„10. EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov glede meril za določitev, v katerih okoliščinah je ustrezno, da se na podlagi odstavka 9 imenuje osrednja kontaktna točka, in za opredelitev funkcij tovrstnih točk.

EBA osnutke regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji predloži do 26. junija 2017.“;

"

(7)  člen 48 se spremeni:

(a)  v drugem pododstavku odstavka 1a se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:"

„Finančni nadzorni organi držav članic so hkrati kontaktne točke za EBA.“;

"

(b)  v odstavku 10 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"

„10. „Evropski nadzorni organi do 26. junija 2017, po tem datumu pa EBA, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izdajajo smernice, ki so naslovljene na pristojne organe ter zadevajo značilnosti na tveganju temelječega pristopa k nadzoru in ukrepe, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju na tveganju temelječega nadzora.“;

"

(8)  v oddelku 3 se naslov pododdelka II nadomesti z naslednjim:"

„Sodelovanje z EBA“;

"

(9)  člen 50 se nadomesti z naslednjim:"

„Pristojni organi zagotovijo EBA vse informacije, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog na podlagi te direktive.“;

"

(10)  člen 62 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi obvestijo EBA o vseh upravnih sankcijah in ukrepih, ki jih v skladu s členoma 58 in 59 izrečejo zoper kreditne in finančne institucije, tudi o morebitnih tozadevnih pritožbah in njihovem izidu.“;

"

(b)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. EBA upravlja spletno mesto s povezavami do objav posameznih pristojnih organov o upravnih sankcijah in ukrepih, ki jih v skladu s členom 60 izrečejo zoper kreditne in finančne institucije; EBA obenem navede obdobje, za katero zadevna država članica objavi upravne sankcije in ukrepe.“.

"

Člen 3

Prenos

1.  Države članice do [ ▌18 mesecev od datuma začetka veljavnosti] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

1a.  Države članice najpozneje [6 mesecev od datuma začetka veljavnosti] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s točko (-1) člena 2 te direktive. Komisiji takoj sporočijo temeljne določbe nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2.  Države članice uporabljajo ukrepe v zvezi s členom 1 od 1. januarja 2022 in v zvezi s členoma 2 in 2a od [18 mesecev od datuma začetka veljavnosti]. Države članice začnejo uporabljati ukrepe v zvezi s točko (-1) člena 2 najpozneje od [6 mesecev in en dan od začetka veljavnosti te direktive].

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)* BESEDILO ŠE NI BILO PRAVNO-JEZIKOVNO FINALIZIRANO.
(2)UL C , , str. .
(3)UL C , , str. .
(4)Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(5)Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).
(6).Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

Zadnja posodobitev: 24. april 2019Pravno obvestilo