Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0358(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0295/2018

Внесени текстове :

A8-0295/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0377

Приети текстове
PDF 495kWORD 154k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I
P8_TA-PROV(2019)0377A8-0295/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0791),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0452/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0295/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 35.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС(1)
P8_TC1-COD(2017)0358

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Строгият пруденциален надзор е неразделна част от нормативните условия, при които финансовите институции могат да предоставят услуги в рамките на Съюза. По отношение на пруденциалното третиране и надзор както за инвестиционните посредници, така и за кредитните институции се прилагат Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5) и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6), а разпоредбите относно лицензирането им и другите организационни изисквания и изисквания за етичност се съдържат в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7).

(2)  Действащите пруденциални режими по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователното възприемане на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на голяма част от инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на тези инвестиционни посредници, следва да бъдат допълнително разгледани чрез ефективни, подходящи и пропорционални пруденциални правила на равнището на Съюза, които спомагат за осигуряването на еднакви условия на конкуренция в целия Съюз, гарантират ефективен пруденциален надзор, като същевременно разходите за привеждане в съответствие се запазват в разумни граници, и осигуряват наличието на достатъчен капитал за рисковете, свързани с инвестиционните посредници.

(3)  Добрият пруденциален надзор следва да гарантира, че инвестиционните посредници се управляват подходящо и във висшия интерес на техните клиенти. Той следва да отчита възможността инвестиционните посредници и техните клиенти да поемат прекомерни рискове, както и различните степени на риск, поет и породен от инвестиционните посредници. Също така този пруденциален надзор следва да има за цел да избегне неоправданата административна тежест за инвестиционните посредници. Същевременно този пруденциален надзор следва да осигури възможност за постигането на баланс между гарантирането на безопасността и стабилността на инвестиционните посредници и избягването на прекомерни разходи, които биха могли да накърнят жизнеспособността на тяхната стопанска дейност.

(4)  Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към преодоляването на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са балансирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност; те нямат за цел да бъдат приспособявани към всички различни рискови профили на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции, но въпреки това те представляват риск, към който трябва да се подходи чрез солидна уредба. Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат повечето инвестиционни посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика трябва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

(5)  Различията в прилагането на действащата уредба в различните държави членки застрашават еднаквите условия на конкуренция за инвестиционните посредници в Съюза, като възпрепятстват достъпа на инвеститорите до нови възможности и по-добри начини за управление на свързаните с тях рискове. Тази своеобразност произтича от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практики. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не отразява всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да отразяват тези рискове, за да се осигури хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

(6)  Поради това е необходим специален режим за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които нямат системно значение поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти. По отношение на инвестиционните посредници със системно значение обаче ще продължи да се прилага действащият пруденциален режим, въведен с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тези инвестиционни посредници са подгрупа, по отношение на която в момента се прилага въведената с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 уредба и която не се ползва от специално освобождаване от никое от основните изисквания на тази уредба. Най-големите и най-взаимосвързани посредници имат модели на стопанска дейност и рискови профили, сходни с тези на значимите кредитни институции. Те предоставят услуги, подобни на банковите, и поемат значителни по размер рискове. Нещо повече, инвестиционните посредници със системно значение са достатъчно големи и техните модели на стопанска дейност и рискови профили са такива, че могат наравно с големите кредитни институции да представляват заплаха за стабилното и правилно функциониране на финансовите пазари. Поради това е подходящо спрямо тези инвестиционни посредници да продължат да се прилагат разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7)  Инвестиционните посредници, които търгуват за собствена сметка или поемат емисия на финансови инструменти или предлагат за първоначална продажба финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение в значителен мащаб, или които са клирингови членове в централни контрагенти, може да имат модели на стопанска дейност и рискови профили, които са сходни с тези на кредитните институции. Предвид техния размер и дейности, те могат да представляват сходна заплаха за финансовата стабилност на кредитните институции. Компетентните органи следва да могат да изискат от тях да останат предмет на същото пруденциално третиране, както институциите по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013, и да спазват разпоредбите за пруденциален надзор по силата на Директива 2013/36/ЕС.

(8)  В някои държави членки компетентните органи за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници могат да са различни от органите, които са компетентни за надзора върху пазарното поведение. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за сътрудничество и обмен на информация между тези органи, за да се гарантира хармонизиран пруденциален надзор върху инвестиционните посредници в целия Съюз, който да функционира бързо и ефикасно.

(9)  Инвестиционните посредници може да сключват сделки посредством клирингов член в друга държава членка. За такива ситуации следва да бъде въведен механизъм за обмен на информация между съответните компетентни органи (компетентния орган за пруденциален надзор на инвестиционния посредник, от една страна, и от друга страна съответния надзорен орган на клиринговия член или надзорния орган на централния контрагент) в различните държави членки по отношение на модела и параметрите, използвани за изчисляване на изискванията за допълнително обезпечение на инвестиционния посредник, когато те служат като основа за капиталовите изисквания за инвестиционния посредник.

(10)  С цел да се насърчи хармонизирането на надзорните практики и стандарти в Съюза, Европейският банков орган (ЕБО), в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), следва бъде основният компетентен орган за съгласуване и сближаване на надзорните практики в областта на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН).

(11)  Изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на начален капитал следва да зависи от услугите и дейностите, за предоставянето и осъществяването на които ▌ инвестиционният посредник има лиценз в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. Предвидената в Директива 2013/36/ЕС възможност държавите членки да изискат при специфични ситуации по-нисък размер на начален капитал, както и различното изпълнение на посочената директива, доведоха до различен изискуем размер на началния капитал в рамките на Съюза. С цел да се премахне тази разпокъсаност, изискуемият размер на началния капитал следва да се хармонизира съответно за всички инвестиционни посредници в Съюза.

За да се намалят препятствията пред навлизането на пазара, които може в момента да съществуват за многостранните системи за търговия (МСТ) или организираните системи за търговия (ОСТ), размерът на първоначалния капитал на инвестиционните посредници, организиращи МСТ или ОСТ, се определя на равнището, посочено в член 9, параграф 3 от настоящата директива. Когато на инвестиционен посредник, лицензиран да организира ОСТ, е разрешено също да извършва търговия от свое име по силата на условията, предвидени в член 20 от Директива 2014/65/ЕС, неговият първоначален капитал се определя на равнището, посочено в член 9, параграф 1 от настоящата директива.

(12)  Въпреки че инвестиционните посредници се изваждат от обхвата на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, някои понятия, използвани в контекста на Директива 2013/36/ЕС и съответно на Регламент (ЕС) № 575/2013, запазват добре установеното си значение. С цел да се позволи и улесни еднообразното тълкуване на използваните в правните актове на Съюза понятия, свързани с инвестиционните посредници, позоваването в тези актове на Съюза на началния капитал на инвестиционните посредници, на надзорните правомощия на компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, на процеса на вътрешна оценка на капиталовата адекватност от страна на ▌ инвестиционните посредници, на процеса на надзорен преглед и оценка от компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, както и на разпоредбите относно управлението и възнагражденията, приложими към инвестиционните посредници, се тълкува като препратка към съответните разпоредби в настоящата директива.

(13)  За подходящото функциониране на единния пазар е необходимо финансовата стабилност на инвестиционния посредник, и по-специално неговата платежоспособност и финансова стабилност, да е под надзора на компетентния орган на неговата държава членка по произход. С оглед на упражняването на ефективен надзор върху инвестиционните посредници и в другите държави членки, в които тези инвестиционни посредници предоставят услуги или имат клон, следва да се осигури тясно сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на съответните държави членки.

(14)  За целите на информираността и надзора и по-специално за да се гарантира стабилността на финансовата система, компетентните органи на приемащите държави членки следва да имат право по усмотрение да извършват проверки на място и инспекции на дейността на клоновете на инвестиционните посредници на своя територия, както и да изискват информация за дейността на тези клонове. За надзорните мерки по отношение на тези клонове следва обаче да продължи да отговаря държавата членка по произход.

(15)  За да се защити чувствителната търговска информация, при изпълнението на своите надзорни задачи и при обмена на поверителна информация помежду си компетентните органи следва да се подчиняват на изискванията за опазване на служебната тайна.

(16)  С цел да се укрепи пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници и защитата на техните клиенти, одиторите следва да извършват безпристрастни проверки и незабавно да докладват на компетентните органи фактите, които могат да окажат сериозно въздействие върху финансовото положение или административната и счетоводната организация на дадения инвестиционен посредник.

(17)  За целите на настоящата директива личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(8) и с Регламент (ЕС) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(9). По-специално, когато в настоящата директива е предвиден обмен на лични данни с трети държави, следва да се прилагат съответните разпоредби на Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

(18)  С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции и други административни мерки. За да се гарантира, че административните санкции имат възпиращ ефект, те следва да се публикуват, освен в някои точно определени случаи. С цел да се позволи на клиентите и инвеститорите да са наясно с инвестиционните възможности, когато вземат решения, тези клиенти и инвеститори следва да имат достъп до информацията за административните санкции и мерки, наложени на инвестиционните посредници.

(19)  С цел да установят кога са нарушени националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС)---/----[РИП], държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване и да създадат ефективни и бързи механизми за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения.

(20)  Инвестиционните посредници, които не се считат за малки и невзаимосвързани, следва да разполагат с вътрешен капитал, който е адекватен от гледна точка на количеството, качеството и разпределението си предвид рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени. Компетентните органи следва да се уверят, че инвестиционните посредници са въвели подходящи стратегии и процедури за оценка и поддържане на адекватността на вътрешния си капитал. Компетентните органи следва да могат да налагат на малките и невзаимосвързани посредници спазването на подобни изисквания по целесъобразност.

(21)  Правомощията за надзорен преглед и оценка следва да продължат да бъдат важно регулаторно средство, което да позволява на компетентните органи да оценяват качествени елементи като вътрешното управление и контрол, както и процесите и процедурите за управление на риска, а при необходимост — да поставят допълнителни изисквания, в това число по-специално изисквания по отношение на капитала и ликвидността на инвестиционните посредници, които не се считат за малки и невзаимосвързани, но и в случаите, в които според компетентните органи има основания за това и е подходящо — по отношение на малките и невзаимосвързани посредници.

(22)  Принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е залегнал в член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Необходимо е инвестиционните посредници да прилагат този принцип по последователен начин. С цел възнагражденията да съответстват на рисковия профил на инвестиционните посредници и да се гарантират еднакви условия на конкуренция, инвестиционните посредници следва да се подчиняват на ясни принципи относно корпоративното управление и възнагражденията, които са неутрални по отношение на пола и чиито механизми следва да отразяват различията между кредитните институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници следва обаче да бъдат освободени от тези изисквания, тъй като тези въпроси са достатъчно обстойно обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС относно възнагражденията и корпоративното управление.

(23)  Също така в доклада на Комисията от 28 юли 2016 г. „Оценка на правилата за възнагражденията по Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013“ беше посочено, че изискванията на Директива 2013/36/ЕС за отлагане и изплащане в инструменти не са подходящи за малките и некомплексни инвестиционни посредници, нито за служителите с ниски равнища на променливо възнаграждение. С оглед на сближаването на надзорните практики ▌ и насърчаване на еднаквите условия на конкуренция са необходими ясни, съгласувани и хармонизирани критерии за определяне на инвестиционните посредници и лицата, освободени от тези изисквания.

Предвид важната роля на високоплатените служители в управлението на стопанската дейност и дългосрочните резултати на инвестиционните посредници, следва да се осигури ефективен контрол над практиките и тенденциите по отношение на възнаграждението на високоплатените служители. Поради това компетентните органи следва да могат да наблюдават възнаграждението на високоплатените служители.

(24)  Подходящо е да се предвиди известна гъвкавост за инвестиционните посредници по отношение на начина, по който използват непаричните инструменти при плащане на променливо възнаграждение, стига тези инструменти да са фактор в подкрепа на целта за съобразяване на интереса на служителите с този на заинтересованите страни като акционерите и кредиторите, и да допринасят за адаптирането на променливото възнаграждение към рисковия профил на инвестиционния посредник.

(25)  Приходите на инвестиционните посредници от такси, комисиони и други приходи във връзка с предоставянето на различни инвестиционни услуги варират в големи граници. Ограничаването на променливите елементи на възнаграждението до дял от постоянния елемент на възнаграждението би могло да повлияе върху способността на посредника да намалява възнаграждението в периоди на намалени приходи и да доведе до увеличаване на базата на фиксираните му разходи, което би могло да подкопае устойчивостта му в периоди на икономически спад или намалени приходи.

За да се избегнат тези рискове, на инвестиционните посредници без системно значение не следва да се налага едно единствено максимално съотношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението. Вместо това тези инвестиционни посредници следва сами да определят подходящите съотношения. Настоящата директива обаче следва да не възпрепятства държавите членки да въвеждат мерки в националното право, предназначени да наложат на инвестиционните посредници по-строги изисквания за максималното съотношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението. Също така настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да налагат максимално съотношение, съгласно посоченото в предишното изречение, върху всички или отделни видове инвестиционни посредници.

(26)  В държавите членки се използват различни системи за управление. В повечето се използва едностепенна или двустепенна структура. Определенията, използвани в настоящата директива, са предназначени да обхванат всички съществуващи системи, без да се дава приоритет на някоя конкретна система. Определенията са чисто функционални и са предназначени за установяване на правила, имащи за цел да се постигне определен резултат, независимо от националното дружествено право, приложимо за дадена институция във всяка държава членка. Поради това определенията следва да не засягат общото разпределение на компетентността съгласно националното дружествено право.

(27)  Под ръководен орган следва да се разбира орган, който има изпълнителни и контролни функции. Компетенциите и структурата на ръководните органи се различават в отделните държави членки. В държави членки, в които ръководните органи имат едностепенна структура, един единствен съвет обикновено изпълнява управленските задачи и задачите за контрол. В държави членки с двустепенна система контролните функции се осъществяват от отделен надзорен съвет, който няма изпълнителни функции, а изпълнителната функция се поема от отделен управителен съвет, който отговаря за ежедневното управление на предприятието. Съответно на отделните структури на ръководния орган са възложени различни задачи.

(28)  В отговор на засилените искания от страна на обществеността за данъчна прозрачност и с цел насърчаване на корпоративната отговорност на инвестиционните посредници е целесъобразно от тях да се изисква, освен ако не отговарят на условията да бъдат считани за малки и невзаимосвързани, да оповестяват на годишна основа определена информация, включително информация за реализираната печалба, платените данъци и получените държавни субсидии.

(29)  Настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да приемат по-строг подход по отношение на възнаграждението, когато инвестиционните посредници получават извънредна публична финансова подкрепа.

(30)  С оглед на рисковете, засягащи единствено инвестиционните посредници, които са част от група, методът на пруденциална консолидация, изискван от ▌Регламент (ЕС) №---/---- [РИП], следва при тези инвестиционни посредници да бъде съчетан с капиталов тест за прости групови структури. Определянето на надзорния орган на групата обаче следва и в двата случая да се основава на същите принципи, които се прилагат при надзора на консолидирана основа по силата на Директива 2013/36/ЕС. За да се осигури подходящо сътрудничество, основните елементи на мерките за координиране и в частност изискванията за информиране при извънредни ситуации или споразуменията за сътрудничество и координация следва да бъдат сходни с основните координационни елементи, приложими в контекста на единната нормативна уредба на кредитните институции.

(31)  От една страна, Комисията следва да може да отправя препоръки до Съвета за договаряне на споразумения между Съюза и трети държави за практическото упражняване на надзор върху спазването на капиталовия тест за групата по отношение на инвестиционните посредници, чиито дружества майки са установени в трети държави, както и по отношение на инвестиционните посредници, които осъществяват дейност в трети държави, но чиито дружества майки са установени в Съюза. От друга страна, държавите членки и ЕБО трябва също да могат да сключват административни споразумения с трети държави с оглед изпълнението на надзорните си задачи.

(32)  С оглед на правната сигурност и за да се избегне дублиране между действащата пруденциална уредба, приложима за кредитните институции и инвестиционните посредници, и настоящата директива, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се изменят, за да се извадят инвестиционните посредници от обхвата им. От друга страна, инвестиционните посредници, които са част от банкова група, следва да продължат да се подчиняват на разпоредбите в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, които се отнасят за банковите групи — например разпоредбите относно междинното предприятие майка в ЕС по [член 21б] от Директива 2013/36/ЕС и правилата за пруденциална консолидация в част първа, дял 2, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(33)  Необходимо е да се уточнят действията, които дружествата трябва да предприемат, за да проверят дали попадат в обхвата на определението на кредитна институция в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и следователно дали трябва да получат лиценз за кредитна институция. Като се има предвид, че някои инвестиционни посредници вече извършват дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, се налага да се осигури и яснота по въпроса за непрекъснатостта на издадените за тези дейности лицензи. По-специално, от основно значение е компетентните органи да гарантират, че преходът от настоящата уредба към новата ще предложи достатъчна регулаторна сигурност на инвестиционните посредници.

(34)  С оглед на ефективния надзор е важно дружествата, които удовлетворяват условията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, да подадат заявление за лиценз за кредитна институция. Поради това компетентните органи следва да могат да санкционират дружествата, които не заявят такова лицензиране.

(35)  Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението на „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може от момента на влизането си в сила да обхване инвестиционните посредници, които вече осъществяват дейност с лиценз, издаден в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. На такива дружества следва да се позволи да продължат да осъществяват дейност с лиценза си за инвестиционен посредник, докато им бъде издаден лиценз за кредитна институция. Тези инвестиционни посредници следва да подадат заявление за лиценз за кредитна институция не по-късно от момента, в който за период от дванадесет последователни месеца средномесечният общ размер на активите им надхвърли някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Ако към датата на влизане в сила на настоящата директива инвестиционен посредник е надхвърлил някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, средномесечният общ размер на активите му следва да се изчисли, като се вземат предвид дванадесетте последователни месеца, предхождащи тази дата. Такъв инвестиционен посредник следва да подаде заявление за лиценз за кредитна институция в срок до една година и един ден след влизането в сила на настоящата директива.

(36)  Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението на „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може да повлияе и на дружествата, които вече са подали заявление за лиценз за инвестиционни посредници по силата на Директива 2014/65/ЕС и за които заявлението е все още в ход. Такива заявления следва по силата на Директива 2013/36/ЕС да се прехвърлят на компетентните органи и да бъдат разгледани в съответствие с разпоредбите относно лицензирането в същата директива, ако предвидените общи активи на дружеството отговарят на някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(37)  Дружествата по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да изпълняват и всички изисквания по дял III от Директива 2013/35/ЕС, отнасящи се до достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция, в т.ч. разпоредбите на член 18 от посочената директива относно отнемането на лиценз. От друга страна, член 18 от посочената директива следва да бъде изменен, така че компетентните органи да могат да отнемат лиценза, издаден на кредитна институция, ако тази кредитна институция го използва изключително за осъществяване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е била под праговете, определени в посочения член 4, параграф 1, точка 1, буква б).

(38)  По силата на член 39 от Директива 2014/65/ЕС инвестиционните посредници от трета държава, предоставящи финансови услуги в ЕС, се подчиняват на националните режими, които може да изискват установяването на клон в дадена държава членка. С цел да се улесни редовното наблюдение и оценка на дейностите, извършвани от посредници от трети държави чрез клонове в Съюза, компетентните органи следва да бъдат информирани за мащаба и обхвата на услугите и дейностите, извършвани чрез клонове на тяхна територия.

(39)  Специалните препратки в Директива 2014/59/ЕС, Директива 2011/61/ЕС и Директива 2009/65/ЕО към разпоредбите, които се прилагат за инвестиционните посредници в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС и които спират да се прилагат от датата на начално прилагане на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № ---/---- [РИП], следва да бъдат актуализирани със съответни препратки в настоящата директива и в Регламент (ЕС) № ---/---- [РИП].

(40)  Изменената уредба на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници е изградена върху доклад, изготвен от ЕБО в сътрудничество с ЕОЦПК и основаващ се на задълбочен анализ, събиране на данни и консултации за постигане на безупречен режим за пруденциален надзор върху всички инвестиционни посредници без системно значение.

(41)  С оглед на еднообразното прилагане на настоящата директива ЕБО следва да бъде натоварен с изготвянето на технически стандарти за определяне на информацията, която органите на държавата по произход и приемащата държава следва да обменят в контекста на надзора, както и за определяне на начините, по които инвестиционните посредници следва да оценяват размера на своите дейности за целите на изискванията за вътрешното управление и по-специално с оглед на това дали представляват малки и невзаимосвързани посредници. В техническите стандарти следва също така да се определи кои служители имат съществено отражение върху рисковия профил на посредниците за целите на разпоредбите относно възнагражденията, както и кои инструменти на капитала от първи ред и на капитала от втори ред се считат за променливо възнаграждение. Накрая, в техническите стандарти следва да се определят елементите за оценка на приложното поле на изискванията относно вътрешното управление, прозрачността, третирането на рисковете и възнагражденията, изискването от компетентните органи на допълнителен капитал, както и дейността на колегиите от надзорни органи.

(42)  За да се осигури еднаквото прилагане на настоящата директива и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да се оправомощи да приема актове за доуточняване на определенията в настоящата директива; относно оценката на вътрешния капитал и риска при инвестиционните посредници; както и относно правомощията за надзор и оценка на компетентните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът трябва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти трябва систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(43)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, по-специално във връзка с приемането на изготвените от ЕБО проекти на технически стандарти за изпълнение за изискванията за обмен на информация между компетентните органи, както и за да се вземат предвид промените в икономическата и паричната област, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на изисквания от инвестиционните посредници размер на начален капитал. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(44)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно създаване на ефективна и пропорционална уредба на пруденциалния надзор, която да гарантира, че лицензираните да осъществяват дейност в рамките на Съюза инвестиционни посредници работят на стабилна финансова основа и се управляват подходящо, включително защитавайки във висша степен интереса на своите клиенти, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(45)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(11) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се уреждат:

а)  началният капитал на инвестиционните посредници;

б)  надзорните правомощия и инструментите за упражняване на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи;

в)  пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи по начин, който е съвместим с разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

г)  изискванията за оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалното регулиране и пруденциалния надзор върху кредитните институции.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага спрямо инвестиционните посредници, лицензирани и подлежащи на надзор по силата на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12).

2.  Чрез дерогация от параграф 1 дялове IV и V от настоящата директива не се прилагат по отношение на инвестиционните посредници, посочени в член 1, параграфи 2 и 6 от [Регламент (ЕС) ---/----] [РИП], които подлежат на надзор за спазване на пруденциалните изисквания по силата на дялове VII и VIII на Директива 2013/36/EС, в съответствие с член 1, параграф 3 на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „предприятие за спомагателни услуги“ означава предприятие, чиято основна дейност е притежаване или управление на собственост, управление на услуги за обработка на данни или подобна дейност, която е спомагателна за основната дейност на един или повече инвестиционни посредници;

(2)  „лицензиране“ означава лицензиране на инвестиционен посредник съгласно член 5 от Директива 2014/65/ЕС;

(3)  „клон“ означава клон, както е определен в член 4, параграф 1, точка 30 от Директива 2014/65/ЕС;

(4)  „тесни връзки“ означава тесни връзки, както са определени в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

(5)  „компетентен орган“ означава публичен орган или структура на държава членка, която е официално призната и оправомощена по националното право да упражнява надзор върху инвестиционните посредници в съответствие с настоящата директива като част от действащата надзорна система в тази държава членка;

(6)  „дилъри със стоки и квоти за емисии“ означава дилъри със стоки и квоти за емисии, както са определени в член 4, параграф 1, точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7)  „контрол“ означава връзката между дружество майка и дъщерно дружество по смисъла на член 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(13) или счетоводните стандарти, които инвестиционният посредник е задължен да спазва съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002(14), или подобна връзка между физическо или юридическо лице и дружество;

(8)  „спазване на капиталовия тест за групата“ означава спазване на изискванията на член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] от дружеството майка в група инвестиционни посредници;

(9)  „кредитна институция“ означава кредитна институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(10)  „деривати“ означава деривати, както са определени в член 2, параграф 1, точка 29 от Регламент (ЕС) № 600/2014(15);

(11)  „финансова институция“ означава финансова институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 13 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(12)  „неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията“ означава политика за възнагражденията, основана на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност;

(13)  „група“ означава група, както е определена в член 2, параграф 11 от Директива 2013/34/ЕС;

(14)  „надзорен орган на групата“ означава компетентен орган, който отговаря за надзора върху спазването на капиталовия тест за групата от страна на инвестиционен посредник майка от Съюза и от инвестиционни посредници, контролирани от инвестиционен холдинг майка от Съюза или от смесен финансов холдинг майка от Съюза;

(15)  „държава членка по произход“ означава държава членка по произход, както е определена в член 4, параграф 1, точка 55, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

(16)  „приемаща държава членка“ означава приемаща държава членка, както е определена в член 4, параграф 1, точка 56 от Директива 2014/65/ЕС;

(17)  „начален капитал“ означава капиталът, който се изисква за целите на лицензирането като инвестиционен посредник и чиито размер и тип са определени в член 9 и член 11;

(18)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник, както е определен в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

(19)  „група инвестиционни посредници“ означава група инвестиционни посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 26 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(20)  „инвестиционен холдинг“ означава инвестиционен холдинг, както е определен в член 4, параграф 1, точка 24 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(21)  „инвестиционни услуги и дейности“ означава инвестиционни услуги и дейности, както са определени в член 4, параграф 1, точка 2 от Директива 2014/65/ЕС;

(22)  „ръководен орган“ означава ръководен орган, както е определен в член 4, параграф 1, точка 36 от Директива 2014/65/ЕС;

(23)  „контролна функция на ръководния орган“ означава функцията на ръководния орган за осъществяването на контрол и наблюдение по отношение на вземането на решения на управленско ниво;

(24)  „смесен финансов холдинг“ означава смесено финансово холдингово дружество, както е определено в член 2, точка 15 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16);

(25)   „холдинг със смесена дейност“ означава предприятие майка, което не е финансово холдингово дружество, нито инвестиционен холдинг, нито кредитна институция, нито инвестиционен посредник, нито смесено финансово холдингово дружество по смисъла на Директива 2002/87/ЕИО, и поне едно от дъщерните дружества на което е инвестиционен посредник;

(26)  „висше ръководство“ означава висше ръководство, както е определено в член 4, параграф 1, точка 37 от Директива 2014/65/ЕС;

(27)  „дружество майка“ означава предприятие майка, както е определено в член 4, параграф 1, точка 32 от Директива 2014/65/ЕС;

(28)  „дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие, както е определено в член 4, параграф 1, точка 33 от Директива 2014/65/ЕС;

(29)  „системен риск“ означава системен риск, както е определен в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС;

(30)  „инвестиционен посредник майка от Съюза“ означава инвестиционен посредник майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 57 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(31)  „инвестиционен холдинг майка от Съюза“ означава инвестиционен холдинг майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 58 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(32)  „смесен финансов холдинг майка от Съюза“ означава смесен финансов холдинг майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 59 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

2.  В съответствие с член 58 на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове с цел да се изяснят:

а)  определенията, посочени в параграф 1, с оглед осигуряване на еднакво прилагане на настоящата директива;

б)  определенията, посочени в параграф 1, с оглед отчитане на промените на финансовите пазари при прилагането на настоящата директива.

ДЯЛ II

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 4

Определяне и правомощия на компетентните органи

1.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които изпълняват функциите и задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. Държавите членки информират Комисията, ЕБО и ЕОЦКП за това определяне и — при наличието на повече от един компетентен орган — за функциите и задълженията на всеки компетентен орган.

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи упражняват надзор върху дейностите на инвестиционните посредници и, когато е приложимо, на инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги, за да оценят спазването на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с всички необходими правомощия, включително правомощието да извършват проверки на място в съответствие с член 14, да получават необходимата информация, за да оценяват спазването от страна на инвестиционните посредници, а когато е приложимо — от инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги, на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и да разследват евентуалните нарушения на тези изисквания.

4.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с експертните познания, ресурсите, оперативния капацитет, правомощията и независимостта, които са необходими, за да изпълняват функциите си, свързани с пруденциалния надзор, разследването и налагането на санкции съгласно настоящата директива.

5.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предоставят на съответните компетентни органи цялата информация, която им е необходима, за да оценят доколко инвестиционните посредници спазват националните правила, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. Механизмите за вътрешен контрол, както и административните и счетоводните процедури на инвестиционните посредници позволяват на компетентните органи по всяко време да проверяват спазването на тези правила.

6.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници регистрират всичките си сделки и документират системите и процесите си, за които се прилагат настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по начин, който позволява на компетентните органи да оценяват по всяко време дали се спазват националните правила, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 5

Право на преценка на компетентните органи за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към определени инвестиционни посредници

1.  Компетентните органи могат да решат да прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно член 1, параграф 2, буква в) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] към инвестиционен посредник, който извършва дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния посредник надхвърля 5 млрд. евро, изчислени като средна стойност за последните 12 последователни месеца, и когато се прилага някое от следните условия:

а)  инвестиционният посредник извършва тези дейности в такъв мащаб, че несъстоятелността или затруднението на инвестиционния посредник биха могли да доведат до системен риск, както е определен в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС;

б)  инвестиционният посредник е клирингов член, както е определен в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в)  компетентният орган счита, че това е оправдано с оглед на размера, естеството, мащаба и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник, като се взема предвид принципът на пропорционалност и като се отчитат един или повече от следните фактори:

i)  значимостта за икономиката на Съюза или на съответната държава членка;

ii)  значимостта на трансграничните му дейности;

iii)  взаимосвързаността на инвестиционния посредник с финансовата система.

2.  Параграф 1 не се прилага за дилър със стоки или квоти за емисии, предприятие за колективно инвестиране или застрахователно предприятие.

3.  Когато компетентен орган реши да прилага изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към инвестиционен посредник в съответствие с параграф 1, този инвестиционен посредник подлежи на надзор за спазването на пруденциалните изисквания съгласно дялове VII и VIII от Директива 2013/36/ЕС.

4.  Когато компетентен орган реши да отмени решение, взето в съответствие с параграф 1, той незабавно информира инвестиционния посредник.

Без да се засяга правото на преценка на компетентния орган за вземане на решение в съответствие с параграф 1, параграф 1 спира да се прилага, когато инвестиционният посредник престане да изпълнява изискването за посочения в този параграф праг, изчислен за период от 12 последователни месеца.

5.  Компетентните органи незабавно информират ЕБО за решенията, взети съгласно параграфи 1, 3 и 4.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни допълнително критериите, определени в параграф 1, букви а) и б), и да гарантира тяхното последователно прилагане.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените във втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 6

Сътрудничество в държавите членки

1.  Компетентните органи си сътрудничат тясно с публичните органи или органите на държавното управление, отговарящи в съответната държава членка за надзора върху кредитните и финансовите институции. Държавите членки изискват от тези компетентни органи и публични органи или органи на държавното управление незабавно да обменят всяка информация, която е съществена или необходима, за да изпълняват функциите и задълженията си.

2.  Компетентните органи, с изключение на определените в съответствие с член 67 от Директива 2014/65/ЕС, създават механизъм за сътрудничество с тези органи и за обмен на информацията, която им е необходима, за да изпълняват съответните си функции и задължения.

Член 7

Сътрудничество в рамките на Европейската система за финансов надзор

При изпълнението на задълженията си компетентните органи отчитат сближаването на надзорните механизми и практики при прилагането на правните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Държавите членки гарантират, че:

а)  компетентните органи, като участници в Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща, надеждна и изчерпателна информация между тях и другите участници в ЕСФН;

б)  компетентните органи участват в дейностите на ЕБО и, когато е уместно — в колегиите от надзорни органи по член 44 и член 116 от Директива 2013/36/ЕС;

в)  компетентните органи полагат всички необходими усилия, за да гарантират спазването на насоките и препоръките, отправяни от ЕБО съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(17), и да отговарят на предупрежденията и препоръките, отправяни от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета(18);

г)  компетентните органи си сътрудничат тясно с ЕССР;

д)  задачите и правомощията, възложени на компетентните органи, не ги възпрепятстват да изпълняват задълженията си като членове на ЕБО или на ЕССР, нито задълженията си съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 8

Съюзно измерение при надзора

При изпълнението на общите си задължения компетентните органи във всяка държава членка надлежно отчитат въз основа на наличната към съответния момент информация възможното въздействие на своите решения върху стабилността на финансовата система в ▌останалите засегнати държави членки, както и за Съюза като цяло, по-специално при извънредни ситуации.

ДЯЛ III

НАЧАЛЕН КАПИТАЛ

Член 9

Начален капитал

1.  Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 3 и 6 ▌от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, е 750 000 евро.

2.  Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 1, 2, 4, 5 или 7 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато на инвестиционния посредник не се разрешава да държи парични средства или ценни книжа на клиенти, е 75 000 евро.

▌Началният капитал на инвестиционните посредници, с изключение на посочените в параграфи 1 и 2, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, е 150 000 евро.

Чрез дерогация първоначалният капитал на инвестиционен посредник, лицензиран да предоставя инвестиционните услуги или да извършва инвестиционната дейност, посочени в раздел А, точка 9 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато инвестиционният посредник участва или е разрешено да търгува за собствена сметка, е 750 000 евро.

Член 10

Позовавания на началния капитал в Директива 2013/36/ЕС

Позоваванията на размера на началния капитал, определен в член 9 от настоящата директива, се тълкуват, считано от датата на нейното прилагане, като заменящи позоваванията на размера на началния капитал, определен в Директива 2013/36/ЕС, както следва:

а)  позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в член 28 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 1 от настоящата директива;

б)  позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в членове 29 и 31 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 2 или 3 от настоящата директива, в зависимост от вида на инвестиционните услуги и дейности на инвестиционния посредник;

в)  позоваванията на началния капитал в член 30 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 1 от настоящата директива.

Член 11

Състав на началния капитал

Началният капитал на инвестиционните посредници се формира в съответствие с член 9 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

ДЯЛ IV

ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР

ГЛАВА 1

Принципи на пруденциалния надзор

Раздел 1

Компетентност и задължения на държавата членка по произход и на приемащата държава членка

Член 12

Компетентност на компетентните органи на държавата членка по произход

За пруденциалния надзор върху инвестиционен посредник отговарят компетентните органи на държавата членка по произход, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, с които се възлага отговорност на компетентните органи на приемащата държава членка.

Член 13

Сътрудничество между компетентните органи на отделните държави членки

1.  Компетентните органи на отделните държави членки тясно си сътрудничат във връзка с изпълнението на задълженията си съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по-специално като незабавно обменят информация за инвестиционните посредници, включително:

а)  информация за управленската структура и структурата на дяловото участие на инвестиционния посредник;

б)  информация за спазването на капиталовите изисквания от страна на инвестиционния посредник;

в)  информация за спазването на изискванията, свързани с риска от концентрация и с ликвидността на инвестиционния посредник;

г)  информация за административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;

д)  всички други имащи отношение фактори, които могат да окажат влияние върху риска, който поражда инвестиционният посредник.

2.  Компетентните органи на държавата членка по произход незабавно предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от тях при надзора на дейността на инвестиционния посредник.

3.  Компетентните органи на държавата членка по произход действат въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи на приемащата държава членка, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване или отстраняване на потенциалните проблеми и рискове, посочени в параграф 2. При поискване компетентните органи на държавата членка по произход разясняват подробно на компетентните органи на приемащата държава членка как са взели предвид предоставените им от тях информация и констатации.

4.  Ако след като получат информацията и констатациите по параграф 2, компетентните органи на приемащата държава членка сметнат, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по параграф 3, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират компетентните органи на държавата членка по произход, ЕБО и ЕОЦКП, да вземат подходящи мерки, за да защитят клиентите, на които се предоставят услуги, или стабилността на финансовата система.

Компетентните органи могат да отнасят до ЕБО случаите, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от ДФЕС, в посочените случаи ЕБО може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕБО може също по собствена инициатива да подпомага компетентните органи за постигане на споразумение относно обмена на информация съгласно настоящия член в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

5.  Компетентните органи на държавата членка по произход, които не са съгласни с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, могат да отнесат въпроса до ЕБО, който действа в съответствие с процедурата, установена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Когато действа в съответствие с посочения член, ЕБО взема решението си в срок от един месец.

6.  За целите на оценката на условието в член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник може да поиска от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член информация относно модела за допълнително обезпечение и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за допълнително обезпечение на съответния инвестиционен посредник.

7.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на изискванията за типа и естеството на информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

8.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяването на стандартните формуляри, образци и процедури във връзка с изискванията за обмен на информация, които могат да улеснят надзора върху инвестиционните посредници.

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

9.  ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти, посочени в параграфи 7 и 8, до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Член 14

Проверки на място и инспекции на клонове, установени в друга държава членка

1.  Приемащите държави членки предвиждат, че когато даден инвестиционен посредник, получил лиценз в друга държава членка, извършва дейността си чрез клон, компетентните органи на държавата членка по произход могат, след като са информирали компетентните органи на приемащата държава членка, да извършват сами или с помощта на назначени за целта лица проверки на място на информацията, посочена в член 13, параграф 1, както и инспекции на този клон.

2.  За целите на надзора и когато сметнат за необходимо с оглед на стабилността на финансовата система в своята държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка имат право да извършват, въз основа на всеки отделен случай, проверки на място и инспекции на дейностите, извършвани от клоновете на инвестиционни посредници на тяхна територия, както и да изискват информация от даден клон за неговите дейности.

Преди извършването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка незабавно се консултират с компетентните органи на държавата членка по произход.

Веднага след приключването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка предават на компетентните органи на държавата членка по произход получената информация и констатациите, които са от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.

Раздел 2

Служебна тайна и задължение за предоставяне на информация

Член 15

Служебна тайна и обмен на поверителна информация

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и всички лица, които работят или са работили за тези органи, включително лицата по член 76, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС, са задължени да опазват служебната тайна за целите на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Поверителната информация, която такива органи или лица са получили при изпълнение на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да се установят отделните инвестиционни посредници или лица, без да се засягат случаите, обхванати от наказателното право.

Когато инвестиционен посредник е обявен в несъстоятелност или се намира в процес на принудителна ликвидация, поверителната информация, която не засяга трети страни, може да бъде оповестявана в граждански или търговски съдебни производства, ако е необходима за провеждането на тези производства.

2.  Компетентните органи използват поверителната информация, която е събрана, обменена или предадена съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], единствено с цел изпълнение на своите задължения, и по-специално за следните цели:

а)  за наблюдаване на спазването на пруденциалните правила, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  за налагане на санкции;

в)  при административни обжалвания срещу решения на компетентните органи;

г)  в съдебни производства, образувани съгласно член 23.

3.  Получаващите поверителна информация съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] физически и юридически лица или органите, които не са компетентни органи, използват тази информация единствено за целите, за които компетентният орган изрично я е предоставил, или в съответствие с националното право.

4.  Компетентните органи могат да обменят поверителна информация за целите на параграф 2 и изрично да посочват как да се третира тази информация, като могат изрично да ограничават всяко по-нататъшно предаване на тази информация.

5.  Задължението по параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да предават поверителна информация на Европейската комисия, когато тази информация е необходима за упражняването на правомощията на Комисията.

6.  Компетентните органи могат да предоставят поверителна информация на ЕБО, ЕОЦКП, ЕССР, централните банки на държавите членки, ЕСЦБ и ЕЦБ в качеството им на органи, отговарящи за паричната политика, и, когато е целесъобразно, на публичните органи, отговарящи за надзора на платежните системи и системите за сетълмент, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните задачи.

Член 16

Административни споразумения с трети държави за обмен на информация

За целите на изпълнението на своите надзорни задачи съгласно настоящата директива или [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], както и с цел обмен на информация, компетентните органи на държавите членки, ЕБО и ЕОЦКП в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и съответно от Регламент (ЕС) № 1095/2010 могат да сключват административни споразумения с надзорните органи на трети държави, както и с органи или институции на трети държави, отговарящи за следните задачи, само ако оповестената информация подлежи на гаранции за професионална тайна, които са равностойни най-малко на предвидените в член 15 от настоящата директива:

а)  надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където ЦК са признати съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)  ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници и подобни процедури;

в)  надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници и подобни процедури;

г)  извършване на нормативно изискуемите одити на финансови институции или институции, които управляват компенсаторни механизми;

д)  надзор върху лица, на които е възложено да извършват нормативно изискуеми одити на счетоводните отчети на финансови институции;

е)  надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;

ж)  надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.

Член 17

Задължения на лицата, отговарящи за контрола на годишните и консолидираните счетоводни отчети

За всяко лице, одобрено в съответствие с Директива 2006/43/ЕО(19) и изпълняващо при даден инвестиционен посредник посочените в член 73 от Директива 2009/65/ЕО(20) или член 34 от Директива 2013/34/ЕС задачи или друга нормативно изискуема задача, държавите членки предвиждат задължение за незабавно уведомяване на компетентните органи за всеки факт или решение, които засягат инвестиционния посредник или тясно свързано с него предприятие и които:

а)  представляват съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, предвидени съгласно настоящата директива;

б)  могат да засегнат непрекъснатото функциониране на инвестиционния посредник; или

в)  могат да доведат до отказ за заверяване на счетоводните отчети или до изразяване на резерви.

Раздел 3

Санкции, правомощия за разследване и право на обжалване

Член 18

Административни санкции и други административни мерки

1.  Без да се засягат надзорните правомощия, посочени в раздел 4 на глава 2, включително правомощията за разследване и правомощията на компетентните органи за налагане на корективни мерки, както и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателни санкции, държавите членки определят правила за административни санкции и други административни мерки и гарантират, че техните компетентни органи могат да налагат такива санкции и мерки по отношение на нарушения на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и на [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], включително в следните случаи:

а)  инвестиционният посредник не разполага с предвидената в член 26 рамка за вътрешно управление;

б)  инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи, в нарушение на член 54, параграф 1, буква б) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], информация относно изпълнението на задължението за спазване на капиталовите изисквания, определено в член 11 от посочения регламент, или предоставя непълна или неточна информация;

в)  инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи, в нарушение на член 54 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], информация относно риска от концентрация или предоставя непълна или неточна информация;

г)  инвестиционният посредник поема риск от концентрация, надхвърлящ лимитите, определени в член 37 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без да се засягат членове 38 и 39 от посочения регламент;

д)  инвестиционният посредник нееднократно или системно не успява да поддържа ликвидни активи в нарушение на член 43 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без да се засяга член 44 от посочения регламент;

е)  инвестиционният посредник не оповестява информация или предоставя непълна или неточна информация в нарушение на разпоредбите на шеста част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

ж)  инвестиционният посредник извършва плащания към държатели на включени в неговите собствени средства инструменти в случаите, в които съгласно членове 28, 52 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към държателите на тези инструменти;

з)  инвестиционният посредник е подведен под отговорност за сериозно нарушение на националните разпоредби, приети съгласно Директива (ЕС) 2015/849(21);

и)  инвестиционният посредник допуска едно или повече лица, които не отговарят на изискванията по член 91 от Директива 2013/36/ЕС, да станат или продължат да бъдат членове на ръководния орган.

Държавите членки, които не определят правила за административни санкции за нарушения, обхванати от националното наказателно право, съобщават на Комисията съответните разпоредби от наказателното си право.

Административните санкции и другите административни мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Административните санкции и другите административни мерки по параграф 1, първа алинея включват:

а)  публично изявление, в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице, инвестиционен посредник, инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)  временна забрана за членове на ръководния орган на инвестиционния посредник или за всяко друго физическо лице да заемат длъжности в инвестиционни посредници;

г)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до 10% от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на предприятието комисиони или такси за предходната финансова година;

д)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до двойния размер на получената печалба или избегнатите загуби вследствие на нарушението, когато размерът на тази получена печалба или тези избегнати загуби може да бъде определен;

е)  за физически лица — административна имуществена санкция в размер до 5 000 000 евро, а в държавите членки, в които официалната парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Когато предприятието по буква г) е дъщерно предприятие, за брутни приходи се приемат брутните приходи според консолидирания счетоводен отчет на първостепенното предприятие майка за предходната финансова година.

Държавите членки гарантират, че когато инвестиционен посредник наруши националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, или разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], компетентният орган може да наложи санкции на членовете на управителния орган и на други физически лица, които съгласно националното право са отговорни за нарушението.

3.  Държавите членки гарантират, че при определяне на вида на административните санкции или административните мерки, посочени в параграф 1, и на размера на имуществените административни санкции компетентните органи отчитат всички приложими обстоятелства, в т.ч. когато е уместно:

а)  тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението;

в)  финансовото състояние на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението, включително общия оборот на юридическите лица или годишния доход на физическите лица;

г)  величината на получената печалба или избегнатите загуби от юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

д)  загубите, нанесени на трети страни в резултат на нарушението;

е)  нивото на сътрудничество със съответните митнически органи;

ж)  предишни нарушения на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

з)  евентуалните системни последици от нарушението.

Член 19

Правомощия за разследване

Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за събиране на информация и извършване на разследвания, които са необходими за упражняването на функциите им, в т.ч.:

а)  правомощието да изискват информация от следните физически или юридически лица:

i)  инвестиционни посредници, установени в съответната държава членка;

ii)  инвестиционни холдинги, установени в съответната държава членка;

iii)  смесени финансови холдинги, установени в съответната държава членка;

iv)  холдинги със смесена дейност, установени в съответната държава членка;

v)  лица, принадлежащи към субектите по подточки i)—iv);

vi)  трети лица, на които субектите по подточки i)—iv) са възложили оперативни функции или дейности;

б)  правомощието да провеждат всички необходими разследвания на всяко лице по буква а), установено или намиращо се в съответната държава членка, включително правомощието:

i)  да изискват представянето на документи от лицата по буква а);

ii)  да проверяват счетоводните книги и документите на лицата по буква а) и да вземат копия или извлечения от такива книги и документи;

iii)  да получават писмени или устни обяснения от лицата по буква а) или от техни представители или служители;

iv)  да задават въпроси на всяко друго имащо отношение лице, ▌с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

в)  правомощието да провеждат всички необходими проверки в стопанските помещения на юридическите лица по буква а) и на всяко друго дружество, поднадзорно за спазването на капиталовия тест за групата, ако компетентен орган е надзорният орган на групата, при условие че съответните компетентни органи са предварително уведомени.

Член 20

Публично оповестяване на административните санкции и мерки

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи публикуват без излишно забавяне на официалния си уебсайт всички наложени по силата на член 18 административни санкции и мерки, които не са обжалвани или вече не подлежат на обжалване. В публикацията се включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена санкцията или срещу което е предприета мярката. Информацията се публикува само след като това лице бива уведомено за тези санкции или мерки и доколкото публикуването е необходимо и съответстващо.

2.  Когато държавите членки разрешават публикуването на наложените по силата на член 18 административни санкции и мерки, срещу които е повдигнато обжалване, компетентните органи публикуват на официалния си уебсайт и информация за фазата, на която се намира обжалването, както и за резултата от него.

3.  Компетентните органи публикуват наложените по силата на член 18 административни санкции и мерки анонимно в следните случаи:

а)  когато санкцията е наложена на физическо лице и се счита, че публикуването на личните данни на това лице е непропорционално;

б)  когато публикуването би застрашило текущо наказателно разследване или стабилността на финансовите пазари;

в)  когато публикуването би причинило прекомерни щети на инвестиционния посредник или засегнатите физически или юридически лица.

4.  Компетентните органи предприемат необходимото, така че публикуваната по силата на настоящия член информация да остане на официалния им уебсайт най-малко пет години. Личните данни могат да се задържат на официалния уебсайт на компетентния орган единствено ако приложимите норми за защита на данните позволяват това.

Член 21

Докладване на санкции пред ЕБО

Компетентните органи информират ЕБО за административните санкции и мерки, наложени в съответствие с член 18, за всяко обжалване на тези санкции и мерки и за резултатите от него. ЕБО поддържа централна база данни за административните санкции и мерки, за които му е било съобщено, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и ЕОЦКП и се актуализира редовно, най-малко веднъж годишно.

ЕБО поддържа уебсайт с връзки към публикуваните от всеки компетентен орган в съответствие с член 18 административни санкции и мерки и посочва периода, за който всяка държава членка публикува административните санкции и мерки.

Член 22

Докладване на нарушения

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи създават ефективни и надеждни механизми, с които да се насърчава своевременното подаване на сигнали до компетентните органи за потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Тези механизми включват, както следва:

а)  специални процедури за получаването, обработката и последващите действия във връзка с такива сигнали, включително създаването на сигурни канали за комуникация;

б)  подходяща защита на служителите на инвестиционните посредници, които сигнализират за нарушения, извършени в рамките на инвестиционния посредник, срещу репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на инвестиционния посредник;

в)  защита на личните данни както на лицето, което е подало сигнал за нарушение, така и на физическото лице, за което се предполага, че е отговорно за това нарушение, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679;

г)  ясни правила, с които се гарантира поверителността във всички случаи за лицето, което подава сигнал за нарушение, извършено в рамките на инвестиционния посредник, освен ако разкриването му се изисква съгласно националното право в контекста на по-нататъшно разследване или последващо административно или съдебно производство.

2.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да въведат подходящи процедури, за да могат служителите им да докладват за нарушения по специален и независим канал в рамките на инвестиционния посредник. Такива процедури могат да се осигурят и чрез социалните партньори, при условие че с тях се осигурява същата защита като посочената в параграф 1, букви б), в) и г).

Член 23

Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията и мерките на компетентните органи, взети по силата на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат обжалвани.

ГЛАВА 2

Процес на преглед

Раздел 1

ПРОЦЕС НА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РИСКА

Член 24

Вътрешен капитал и ликвидни активи

1.  Инвестиционните посредници, които не отговарят на условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], разполагат с надеждни, ефективни и всеобхватни ред и условия, стратегии и процеси за постоянно оценяване и поддържане на размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал и ликвидните активи, които считат за адекватни за покриване на рисковете със съответния характер и степен, които може да пораждат за другите или▌ на които самите посредници са изложени или може да бъдат изложени.

2.  Посочените в параграф 1 ред и условия, стратегии и процеси са подходящи и пропорционални на характера, мащаба и сложността на действията на съответния инвестиционен посредник. Те се подлагат на редовен вътрешен преглед.

Компетентните органи може да изискат от инвестиционните посредници, които отговарят на условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], да прилагат изискванията по настоящия член в степента, в която компетентните органи преценят, че е подходящо.

Раздел 2

Вътрешно управление, прозрачност, третиране на рисковете и възнаграждение

Член 25

25 за целите на прилагането на настоящия раздел

1.  Настоящият раздел не се прилага, когато въз основа на член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] инвестиционен посредник определи, че отговаря на всички условия▌ в него.

2.  Когато инвестиционен посредник, който не отговаря на всички условия по ▌член 12, параграф 1 от [Регламент ▌ ---/---- [РИП], впоследствие изпълни тези условия, настоящият раздел спира да се прилага едва след изтичането на 6 месеца от датата, на която са били изпълнени тези условия. Настоящият раздел спира да се прилага спрямо инвестиционен посредник след периода, посочен в предходното изречение, само ако през този период инвестиционният посредник е изпълнявал непрекъснато условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] и е уведомил компетентния орган по надлежен ред.

3.  Когато инвестиционен посредник определи, че вече не отговаря на всички условия по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], той уведомява компетентния орган и започва да прилага изискванията на настоящия раздел ▌ в рамките на 12 месеца от датата, на която е била извършена оценката.

4.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да прилагат разпоредбите, предвидени в член 32, по отношение на възнагражденията за предоставени услуги или извършена работа през финансовата година след тази, през която е извършена оценката, посочена в параграф 3.

Когато се прилагат настоящият раздел и член 8 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], държавите членки гарантират тяхното прилагане към инвестиционните посредници на индивидуална основа.

Когато се прилагат настоящият раздел и член 7 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], държавите членки гарантират, че настоящият раздел се прилага към инвестиционните посредници на индивидуална и консолидирана основа. Като дерогация от първото изречение настоящият раздел не се прилага към дъщерни предприятия, включени в положението на пруденциална консолидация по смисъла на член 4, параграф 1, точка 12 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], които са установени в трети държави, ако дружеството майка в ЕС докаже пред компетентните органи, че прилагането на настоящия раздел е незаконно съгласно законодателството на третата държава, в която са установени тези дъщерни дружества.

Член 26

Вътрешно управление

1.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с надеждна управленска рамка, обхващаща всички изброени по-долу елементи:

а)  ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорност;

б)  ефективни процедури за установяване, управление, наблюдение и сигнализиране за рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени инвестиционните посредници, или които те пораждат или биха могли да породят за останалите;

в)  адекватни механизми за вътрешен контрол със стабилни административни и счетоводни процедури;

г)  политика и практики на възнаграждение, които са съобразени с разумното и ефективно управление на риска и го насърчават.

Тези политики и практики на възнаграждение са неутрални по отношение на пола.

2.  При създаването на рамката по параграф 1 се вземат предвид критериите, посочени в членове 28—33 от настоящата директива▌.

3.  Рамката по параграф 1 е подходяща и пропорционална на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на бизнес модела и дейността на инвестиционния посредник.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки за прилагането на управленската рамка по параграф 1.

ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за неутралните по отношение на пола политики на инвестиционните посредници.

В срок от две години от датата на публикуване на тези насоки и въз основа на информацията, събрана от компетентните органи, ЕБО публикува доклад относно прилагането на неутралните по отношение на пола политики за възнагражденията от страна на инвестиционните посредници.

Член 27

Предоставяне на информация по държави

1.  Държавите членки изискват от всеки инвестиционен посредник, който има клон или дъщерно дружество финансова институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 26 от Регламент № 575/2013 в държава членка или трета държава, различна от тази, в която е дадено разрешението за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник, да оповестява ежегодно следната информация по държави членки и по трети държави:

а)  наименование, естество на дейността и местоположение на всяко дъщерно дружество и клон;

б)  оборот;

в)  брой на служителите на пълно работно време или еквивалентен принцип;

г)  финансов резултат от дейността преди облагане с данък;

д)  данъци върху резултата от дейността;

е)  получени държавни субсидии.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, се одитира в съответствие с Директива 2006/43/ЕО и се прилага, ако е възможно, към годишния финансов отчет или, ако е приложимо — към консолидирания финансов отчет на съответния инвестиционен посредник.

Член 28

Третиране на рисковете

1.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган на инвестиционния посредник одобрява и прави периодичен преглед на стратегиите и политиките за склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и за управляване, наблюдаване и редуциране на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, като взема под внимание макроикономическата среда и стопанския му цикъл.

2.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган отделя достатъчно време за подходящо разглеждане на въпросите, посочени в параграф 1, както и че разпределя достатъчно ресурси за управлението на всички съществени рискове, на които е изложен инвестиционният посредник.

3.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на ръководния орган йерархична структура за всички съществени рискове и за всички политики за управление на риска, както и за всичките им изменения.

4.  Държавите членки изискват от всички инвестиционни посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 32, параграф 4, буква а), да създадат комитет по риска, съставен от членове на ръководния орган, които нямат изпълнителни функции в съответния инвестиционен посредник.

Членовете на посочения в първа алинея комитет по риска притежават необходимите знания, умения и опит, за да разбират напълно, да управляват и да наблюдават стратегията за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник. Те се уверяват, че комитетът по риска съветва ръководния орган във връзка с текущата и бъдещата цялостна стратегия за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник и го подпомага при надзора върху изпълнението на тази стратегия от висшето ръководство. Ръководният орган запазва общата отговорност по отношение на стратегиите и политиките на инвестиционния посредник по отношение на риска.

5.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган в контролната му функция и комитетът по риска към този ръководен орган, когато е създаден такъв комитет, разполагат с достъп до информация за рисковете, на които инвестиционният посредник е изложен или може да бъде изложен.

Член 29

Третиране на рисковете

1.  Компетентните органи гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с надеждни стратегии, политики, процеси и системи за установяване, измерване, управление и наблюдение на следното:

а)  съществените източници и ефекти на риска за клиентите, както и всички съществени последици за собствения капитал;

б)  съществените източници и ефекти на риска за пазара, както и всички съществени последици за собствения капитал;

в)  съществените източници на риск за инвестиционния посредник, по-специално тези, които могат да намалят равнището на наличния собствен капитал;

г)  ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че инвестиционният посредник поддържа адекватно ниво на ликвидни ресурси, включително по отношение на противодействието на съществените източници на риск по букви а)—в).

Стратегиите, политиките, процесите и системите са пропорционални на сложността, профила на риска и мащаба на дейността на инвестиционния посредник и толерантността към риск, определена от ръководния орган, и отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в която той извършва дейност.

За целите на първа алинея, буква а) и на втора алинея се взема предвид националното право относно разделението, приложимо за държаните парични средства на клиенти.

За целите на първа алинея, буква а) инвестиционните посредници разглеждат възможността за изваждането на застраховка за професионална отговорност като ефективно средство за управление на рисковете.

За целите на буква в) съществените източници на риск за самия посредник включват, ако е приложимо, съществени промени в счетоводната стойност на активите, включително всякакви искове към обвързани агенти, неизпълнение от клиенти или контрагенти, позиции във финансови инструменти, чуждестранна валута или стоки и задължения към пенсионни схеми с предварително определен размер на пенсията.

Инвестиционните посредници разглеждат надлежно всяко съществено въздействие върху собствения капитал, когато такива рискове не са подходящо покрити от капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 11 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

2.  Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници, като отчитат жизнеспособността и устойчивостта на своите модели и стратегии на стопанска дейност, да предвидят надлежно, в случай че им се наложи да обявят ликвидация или да преустановят дейността си, изисквания и необходими ресурси, които да са реалистични от гледна точка на времето и поддръжката на собствен капитал и ликвидни ресурси, през целия процес на напускане на пазара.

3.  Чрез дерогация от член 25, спрямо инвестиционните посредници, които удовлетворяват условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], се прилага параграф 1, букви а), в)▌ и г).

4.  В съответствие с член 58 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в допълнение към настоящата директива, за да се гарантира надеждността на стратегиите, политиките, процесите и механизмите на инвестиционните посредници. При това Комисията взема предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 30

Политики на възнагражденията

1.  Държавите членки гарантират, че когато инвестиционните посредници разработват и прилагат своята политика на възнаграждение на категориите служители, включително на висшето ръководство, на поемащите риск служители, на служителите с контролни функции, както и на всеки служител, чието общо възнаграждение е най-малко равно на най-ниското възнаграждение, получавано от висшето ръководство или поемащите риск служители, и чиято служебна дейност има съществено отражение върху техния рисков профил или върху рисковия профил на управляваните от тях активи, те съблюдават следните принципи:

а)  политиката на възнаграждение е ясно документирана и пропорционална на мащаба, вътрешната организация и естеството, както и на обхвата и сложността на дейностите на инвестиционния посредник;

б)  политиката на възнаграждение е неутрална по отношение на пола;“

в)  политиката на възнаграждение е съобразена с разумното и ефективно управление на риска и го насърчава;

г)  политиката на възнаграждение съответства на стратегията и целите на деловата дейност на инвестиционния посредник и е съобразена с дългосрочните последици от взетите инвестиционни решения;

д)  политиката на възнаграждение включва мерки за избягване на конфликти на интереси, поощрява отговорното делово поведение и насърчава осведомеността за риска и предпазливото поемане на риск;

е)  ръководният орган в изпълнение на контролните си функции приема и периодично подлага на преглед политиката на възнаграждение и отговоря за контрола на нейното изпълнение;

ж)  изпълнението на политиката на възнаграждение се подлага най-малко веднъж годишно на централен и независим вътрешен преглед от контролни звена;

з)  служителите с контролни функции са независими от контролираните от тях стопански единици, разполагат с необходимите правомощия и получават възнаграждение според това доколко постигат свързаните с техните функции цели, независимо от резултата на контролираните от тях стопански дейности;

и)  възнаграждението на висшите служители, работещи в областта на управлението на риска и спазването на нормативните изисквания, се контролира пряко от комитета по възнагражденията, посочен в член 33, или — когато такъв комитет не е създаден — от ръководния орган в контролната му функция;

й)  в политиката на възнаграждение, като се отчитат националните правила за определяне на заплатите, се прави ясна разлика между критериите за определяне на:

i)  основното постоянно възнаграждение, което най-вече отразява съответния професионален опит и отговорностите в рамките на организацията, както е посочено в длъжностната характеристика на служителя като част от условията на трудовия му договор;

ii)  променливото възнаграждение, което отразява устойчивите и коригирани с оглед на риска резултати от дейността на служителя, както и резултатите от дейността, надхвърлящи изискванията по длъжностната характеристика на служителя.

к)  постоянният елемент представлява достатъчно голям дял от общото възнаграждение, така че да позволява прилагането на напълно гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност да не се изплащат променливи елементи на възнаграждението.

2.  За целите на параграф 1, буква к) държавите членки гарантират, че в политиките си на възнаграждение инвестиционните посредници определят подходящи съотношения между постоянната и променливата част на общото възнаграждение, като отчитат стопанската дейност на инвестиционния посредник и свързаните с нея рискове, както и влиянието на различните категории лица, посочени в параграф 1, върху рисковия профил на инвестиционния посредник.

3.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници въвеждат и прилагат принципите, изброени в параграф 1, по начин, подходящ за техния мащаб и вътрешна организация и за естеството, обхвата и сложността на тяхната дейност.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на категориите лица, чиято служебна дейност има съществено отражение върху рисковия профил на инвестиционните посредници, както е посочено в параграф 1. ЕБО и ЕОЦКП вземат надлежно предвид Препоръка 2009/384/EО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и съществуващите насоки за възнагражденията съгласно Директивата относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива относно ПКИПЦК), Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Директива относно ЛУАИФ), и Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), и се стремят да сведат до минимум отклоняването от действащите разпоредби.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 31

Инвестиционни посредници, които получават извънредна публична финансова подкрепа

Държавите членки гарантират, че когато даден инвестиционен посредник получава извънредна публична финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 1, точка 28 от Директива 2014/59/ЕС ▌:

а)  инвестиционният посредник не плаща никакво променливо възнаграждение на членовете на ръководния орган;

б)  когато е несъвместимо с поддържането на стабилна капиталова база на даден инвестиционен посредник и със своевременното прекратяване на извънредната публична финансова подкрепа, плащането на променливо възнаграждение на всички служители, които не са членове на ръководния орган, ▌е ограничено до част от нетните приходи ▌.

Член 32

Променливо възнаграждение

1.  Държавите членки гарантират, че всяко променливо възнаграждение, предоставено и плащано от инвестиционен посредник на категориите служители, посочени в член 30, параграф 1, отговаря на всички изброени по-долу изисквания при същите условия, както тези по член 30, параграф 3):

а)  когато променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за резултатите на отделното лице, на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на инвестиционния посредник;

б)  при оценката на резултатите на дадено лице се взимат предвид както финансови, така и нефинансови критерии;

в)  оценката на резултатите по буква а) се прави за период от няколко години, като се отчита стопанският цикъл на инвестиционния посредник, както и неговите стопански рискове;

г)  променливото възнаграждение не влияе върху способността на инвестиционния посредник да осигури стабилна капиталова база;

д)  променливото възнаграждение не е гарантирано освен за новите служители ▌и единствено за първата им година на работа, както и при условие че инвестиционният посредник има силна капиталова база;

е)  плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на трудов договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати на отделното лице, като с тях не се възнаграждава неуспех или некоректно поведение;

ж)  възнагражденията, свързани с обезщетение или „откупуване“ по договори за предходна заетост, са съобразени с дългосрочните интереси на инвестиционния посредник;

з)  измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на групите от променливи елементи на възнаграждението, отчита всички видове настоящи и бъдещи рискове и свързаните с капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност разходи в приложение на Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

i)  при разпределението на променливите елементи на възнаграждението в рамките на инвестиционния посредник се отчитат всички видове настоящи и бъдещи рискове;

й)  най-малко 50% от променливото възнаграждение се състои от един от следните инструменти:

i)  акции или равностойни права на собственост — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

ii)  свързани с акции инструменти или равностойни непарични инструменти — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

iii)  инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, или други инструменти, които могат да бъдат изцяло конвертирани в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или да бъдат отписани и които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие;

iv)  непарични инструменти, които отразяват инструментите на управлявания портфейл;

к)  чрез дерогация от буква й), когато даден инвестиционен посредник не емитира нито един от инструментите, посочени в тази буква, националните компетентни органи могат да одобрят използването на алтернативни мерки за постигане на същите цели;

л)  най-малко 40% от променливото възнаграждение се отлага за срок от три до пет години в зависимост от стопанския цикъл на инвестиционния посредник, естеството на стопанската му дейност, неговите рискове и дейността на въпросния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение е особено висок, като в този случай частта на отложеното променливо възнаграждение възлиза на най-малко 60%;

м)  до 100% от променливото възнаграждение се съкращава при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния посредник — в това число чрез мерки като удържане или възстановяване на изплатени суми — при спазване на критериите, определени от инвестиционните посредници, които включват по-специално случаите, при които въпросният служител:

i)  е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за инвестиционния посредник;

ii)  вече не се счита за квалифициран и надежден;

н)  пенсионните права по преценка на работодателя отговарят на стратегията за дейността, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник.

2.  За целите на параграф 1 държавите членки гарантират, че:

а)  служителите по член 30, параграф 1 не използват лични стратегии за хеджиране или застраховане, свързано с възнагражденията и отговорността, с цел да намалят ефекта на посочените в параграф 1 принципи;

б)  променливото възнаграждение не се изплаща посредством финансови инструменти или методи, които улесняват неспазването на настоящата директива или на Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  За целите на параграф 1, буква й) спрямо посочените в нея инструменти се провежда подходяща политика на задържане за постигане на съответствие между стимулите за служителя и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, неговите кредитори и клиенти. Държавите членки или техните компетентни органи могат да наложат ограничения върху вида и формата на тези инструменти или да забранят използването на определени инструменти за целите на променливото възнаграждение.

За целите на параграф 1, буква л) променливото възнаграждение, платимо при условията на отложено разпределение, се предоставя не по-бързо, отколкото на пропорционален принцип.

За целите на параграф 1, буква н), когато служител напусне инвестиционния посредник преди да навърши пенсионна възраст, инвестиционният посредник задържа за срок от пет години пенсионните права по преценка на работодателя, които са под формата на посочените в буква й) инструменти. Когато служителят достигне пенсионна възраст, пенсионните права по преценка на работодателя се изплащат на служителя под формата на посочените в буква й) инструменти, като съответният служител е задължен да ги държи за срок от пет години.

4.  Параграф 1, букви й) и л) и параграф 3, трета алинея не се прилагат по отношение на:

а)  инвестиционен посредник, ▌чийто размер на балансовите и задбалансовите активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърля като средна стойност 100 млн. евро;

б)  служител, чието годишно променливо възнаграждение не надхвърля 50 000 евро и не представлява повече от една четвърт от общото му годишно възнаграждение.

5.  Чрез дерогация от параграф 4, буква а) дадена държава членка може да увеличи посочения в нея праг, при условие че инвестиционният посредник отговаря на следните критерии:

а)  инвестиционните посредници, по отношение на които държавата членка използва настоящата разпоредба, не са сред трите най-големи инвестиционни посредници по обща стойност на активите в държавата членка, в която са установени;

б)  инвестиционният посредник не подлежи на задължения или подлежи на опростени задължения по отношение на планирането на възстановяването и преструктурирането в съответствие с член 4 от Директива 2014/59/ЕС;

в)  размерът на балансовата и задбалансовата дейност по търговския портфейл на инвестиционните посредници не надхвърля 150 млн. евро;

г)  размерът на балансовите и задбалансовите операции с деривати на инвестиционните посредници не надхвърля 100 млн. евро;

д)  прагът не надхвърля 300 млн. евро; и

е)  увеличаването на прага е целесъобразно, като се вземат предвид естеството и обхватът на дейността на инвестиционния посредник, неговата вътрешна организация или, когато е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.

6.  Чрез дерогация от параграф 4, буква а) дадена държава членка може да намали посочения в нея праг, при условие че намаляването на прага е целесъобразно, като се вземат предвид естеството и обхватът на дейността на инвестиционния посредник, неговата вътрешна организация или, когато е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.

7.  Чрез дерогация от параграф 4, буква б) дадена държава членка може да реши, че служителите, които имат право на годишно променливо възнаграждение ▌ под посочените в тази буква праг и дял, не са обхванати от предвиденото в нея освобождаване поради особеностите на националния пазар във връзка с практиките за възнагражденията или поради естеството на отговорностите и длъжностната характеристика на тези служители.

8.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, буква й), подточка iii), както и за уточняване на възможните алтернативни мерки, определени в параграф 1, буква к).

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

9.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, приема насоки с цел да се улесни прилагането на параграфи 4, 5 и 6 и да се осигури тяхното последователно прилагане.

Член 33

Комитет по възнагражденията

1.  Държавите членки гарантират ▌, че инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 32, параграф 4, буква а), следва да създадат комитет по възнагражденията. Този комитет по възнагражденията отговаря на изискванията за балансирано представителство на половете и се произнася компетентно и независимо по политиката и практиките на възнаграждение, както и по създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността. Комитетът по възнагражденията може да бъде създаден на равнище група.

2.  Държавите членки гарантират ▌, че комитетът по възнагражденията отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, включително решенията, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на съответния инвестиционен посредник и които трябва да бъдат взети от ръководния орган. Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на ръководния орган, които нямат изпълнителна функция в съответния инвестиционен посредник. Когато националното право предвижда в ръководния орган да бъдат представени и служителите, комитетът по възнагражденията включва един или повече представители на служителите.

3.  При изготвянето на посочените в параграф 2 решения комитетът по възнагражденията отчита обществения интерес и дългосрочните интереси на акционерите, инвеститорите и другите заинтересовани страни в инвестиционния посредник.

Член 34

Надзор върху политиката на възнаграждение

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с член 51, първа алинея, букви в) […] и г) от [Регламент (ЕС) № ---/----[РИП], както и информацията, предоставена от инвестиционните посредници относно разликата в заплащането на жените и мъжете, и използват тази информация за сравняване на тенденциите и практиките при възнагражденията.

Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО.

2.  ЕБО използва информацията, получена от компетентните органи в съответствие с параграфи 1 и 4, за да сравнява тенденциите и практиките при възнагражденията на равнището на Съюза.

3.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, отправя насоки относно прилагането на разумна политика на възнаграждение. Насоките отразяват най-малко изискванията по членове 30—33 и принципите за провеждането на разумна политика на възнаграждение, посочени в Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията(22).

4.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи ▌ информация за броя на физическите лица при всеки инвестиционен посредник, чиито възнаграждения за финансовата година са 1 млн. евро или повече, с разбивка по степени от по 1 млн. евро, включително информация за служебните им задължения, съответната сфера на дейност и основните елементи на заплатата, премиите, дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски.

Държавите членки гарантират, че при поискване инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи данните за общото възнаграждение на всеки член на ръководния орган или висшето ръководство.

Компетентните органи предават посочената в първа и втора алинея информация на ЕБО, който я публикува в обобщен вид за всички държави членки по произход, като използва общ формат за представяне. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, може да разработи насоки за улесняване на прилагането на настоящия параграф и за осигуряване на последователността на събираната информация.

Член 35

Доклад на ЕБО относно рисковете от екологичен, социален и управленски характер

ЕБО изготвя доклад относно въвеждането на технически критерии за експозициите към дейности, свързани в значителна степен с екологични, социални и управленски цели, при процеса на надзорен преглед и оценка на рисковете с оглед оценяване на възможните източници и последици от тези рискове за инвестиционните посредници, като се взема предвид таксономията във връзка с въпросите от екологичен, социален и управленски характер [да се добави препратка към правния текст, когато е налице такъв].

Посоченият в първа алинея доклад на ЕБО включва най-малко следното:

а)  определение на рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода към по-устойчива икономика, включително рисковете, свързани с амортизацията на активите поради нормативни промени, качествените и количествените критерии и показатели, които са от значение за оценката на тези рискове, както и методика за оценка по въпроса дали подобни рискове могат да възникнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план и дали те биха могли да окажат съществено финансово въздействие върху инвестиционния посредник;

б)  оценка по въпроса дали значителните концентрации на специфични активи могат да увеличат рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода, за инвестиционния посредник;

в)  описание на процесите, които даден инвестиционен посредник може да използва за идентифициране, оценяване и управление на рисковете от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода;

г)  критериите, параметрите и показателите, които надзорните органи и инвестиционните посредници могат да използват за оценка на въздействието на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните рискове от екологичен, социален или управленски характер, за целите на процеса на надзорен преглед и оценка.

До [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] ЕБО представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад относно своите констатации.

Въз основа на този доклад ЕБО може, по целесъобразност, да приеме насоки за въвеждане на критерии по отношение на рисковете от екологичен, социален или управленски характер за процеса на надзорен преглед и оценка, като се вземат предвид констатациите в доклада на ЕБО по настоящия член.

Раздел 3

Процес на надзорен преглед и оценка

Член 36

Надзорен преглед и оценка

1.  Доколкото е уместно и необходимо и като се вземат предвид размерът, рисковият профил и моделът на стопанска дейност на инвестиционния посредник, компетентните органи правят преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, прилагани от инвестиционните посредници с цел спазване на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], и с оглед на осигуряването на добро управление и покритие на техните рискове оценяват ▌ следните елементи, ако е целесъобразно и уместно:

а)  рисковете, посочени в член 29;

б)  географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;

в)  модела на стопанска дейност на инвестиционния посредник;

г)  оценката на системния риск, като се имат предвид критериите за идентифициране и измерване на системния риск по член 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или препоръките на ЕССР;

д)  рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на техните процеси, данни и активи;

е)  експозицията на инвестиционните посредници към лихвения риск при дейности извън търговския портфейл;

ж)  управленската рамка на инвестиционните посредници, както и способността на членовете на ръководния им орган да изпълняват задълженията си.

За целите на настоящия параграф компетентните органи надлежно отчитат дали инвестиционните посредници притежават застраховка за професионална отговорност.

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи определят честотата и интензивността на прегледа и на оценката, посочени в параграф 1, като имат предвид размера, ▌ естеството, мащаба и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник, както и, ако е уместно, неговото системно значение, и като вземат предвид принципа на пропорционалност.

▌Компетентните органи решават за всеки отделен случай дали и под каква форма се извършват прегледът и оценката по отношение на инвестиционни посредници, които отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП]], единствено когато считат това за необходимо с оглед на размера, естеството, мащаба и сложността на дейностите на тези посредници.

За целите на първа алинея се взема предвид националното право относно разделението, приложимо за държаните парични средства на клиенти.

3.  При извършването на прегледа и оценката по параграф 1, буква ж) компетентните органи имат достъп до дневния ред, протоколите и придружителните документи за заседанията на ръководния орган и комитетите му, както и до резултатите от вътрешното или външното оценяване на дейността на ръководния орган.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 58 за допълване на настоящата директива, за да се гарантира, че правилата, стратегиите, процесите и механизмите на инвестиционните посредници осигуряват добро управление и покритие на техните рискове. При това Комисията взема предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 37

Текущ преглед на разрешението за използване на вътрешни модели

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи правят редовен преглед, най-малко веднъж на 3 години, на спазването от страна на инвестиционните посредници на изискванията за разрешаване на използването на посочените в член 22 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] вътрешни модели. Компетентните органи обръщат особено внимание на промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези модели спрямо новите продукти и анализират и преценяват дали той използва добре разработени и съвременни техники и практики при тези модели. Компетентните органи гарантират отстраняването на установени съществени недостатъци при обхващането на рисковете от вътрешните модели на даден инвестиционен посредник или предприемат мерки за ограничаване на последиците от тях, в т.ч. като налагат по-големи множители или изискват допълнителен капитал.

2.  Когато при вътрешен модел за оценка на пазарния риск се наблюдават множество случаи на превишения, както са посочени в член 366 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което показва, че моделът не е или вече не е точен, компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешните модели или налагат подходящите мерки, за да осигурят бързото подобряване на моделите в рамките на определен срок.

3.  Ако инвестиционен посредник, на когото е разрешено да използва вътрешни модели, вече не удовлетворява изискванията за прилагане на тези модели, компетентните органи изискват от него да докаже, че неспазването на тези изисквания няма съществено въздействие, или да представи план и да определи срок за постигане на съответствие с тези изисквания. Компетентните органи изискват да се измени представеният план, ако има вероятност той да не доведе до пълно спазване на изискванията или ако срокът не е подходящ.

Ако вероятността инвестиционният посредник да постигне спазване на изискванията в определения срок е малка или не са представени задоволителни доказателства, че въздействието от неспазването е несъществено, държавите членки гарантират, че компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешни модели или го ограничават до областите, в които е налице спазване на изискванията или в които такова спазване може да се постигне в подходящ срок.

4.  ЕБО анализира вътрешните модели на отделните инвестиционни посредници, както и начина, по който инвестиционните посредници, които използват вътрешни модели, третират сходни рискове или експозиции. ЕБО информира ЕОЦКП за това.

С цел насърчаване на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики ЕБО, въз основа на този анализ и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, разработва насоки с критерии за начина, по който инвестиционните посредници следва да използват вътрешните модели, както и за начина, по който тези вътрешни модели следва да третират сходни рискове или експозиции.

Държавите членки насърчават компетентните органи при прегледа по параграф 1 да вземат под внимание анализа и насоките.

Раздел 4

Надзорни мерки и правомощия

Член 38

Надзорни мерки

Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да предприемат на ранен етап необходимите мерки за преодоляване на следните проблеми:

а)  инвестиционният посредник не отговаря на изискванията на настоящата директива или на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  компетентните органи разполагат с доказателства, че е вероятно инвестиционният посредник да наруши [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] или разпоредбите за транспониране на настоящата директива в рамките на следващите 12 месеца.

Член 39

Надзорни правомощия

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с необходимите надзорни правомощия, за да се намесват, в изпълнение на функциите си, в дейността на инвестиционните посредници по ефективен и пропорционален начин.

2.  За целите на член 36, член 37, параграф 3 и член 38, както и на прилагането на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], компетентните органи разполагат със следните правомощия:

а)  да изискват от инвестиционните посредници да разполагат с допълнителен капитал, надвишаващ изискванията, установени в член 11 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], при условията, предвидени в член 40 от настоящата директива, или да коригират изискуемия капитал и ликвидни активи в случай на съществени промени в дейността на тези инвестиционни посредници;

б)  да изискват усъвършенстване на правилата, процесите, механизмите и стратегиите, прилагани в съответствие с членове 24 и 26;

в)  да изискват от инвестиционните посредници да представят в срок от една година план за спазване на надзорните изисквания съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], да определят срок за изпълнението му и да изискват подобряване на плана по отношение на обхвата и срока;

г)  да изискват от инвестиционните посредници да следват специална политика за провизиране или третиране на активите по отношение на капиталовите изисквания;

д)  да ограничават дейността, операциите или мрежата на инвестиционните посредници или да изискват освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за финансовата стабилност на даден инвестиционен посредник;

е)  да изискват редуциране на риска, присъщ на дейностите, продуктите и системите на инвестиционните посредници, в т.ч. на риска при възложени на външен изпълнител дейности;

ж)  да изискват от инвестиционните посредници да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато тези възнаграждения са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;

з)  да изискват от инвестиционните посредници да използват нетната си печалба за увеличаване на собствения си капитал;

и)  да налагат ограничение или забрана върху разпределянето на печалбата или плащането на лихва от даден инвестиционен посредник на акционерите, членовете или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато тази забрана не представлява случай на неизпълнение от страна на инвестиционния посредник;

й)  да налагат изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация в сравнение с изискванията по настоящата директива и по [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], в т.ч. относно капиталовата адекватност и ликвидността;

к)  да налагат специални изисквания за ликвидност в съответствие с разпоредбите на член 42“;

л)  да изискват оповестяване на допълнителна информация;

м)  да изискват от инвестиционните посредници да намалят рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на техните процеси, данни и активи;

За целите на буква й) компетентните органи могат да налагат на инвестиционните посредници изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация само когато тя не се дублира и е изпълнено някое от следните условия:

а)  едно от условията по член 38, буква а) или б) е изпълнено;

б)  компетентният орган счита за необходимо да събере доказателствата, посочени в член 38, буква б);

в)  допълнителната информация е необходима за целите на процеса на надзорен преглед и оценка, посочен в член 36.

Счита се, че информацията се дублира, когато същата или подобна по същество информация вече е на разположение на компетентния орган, когато информацията може да бъде генерирана от този компетентен орган или когато компетентният орган може да я получи по друг начин, освен като изиска предоставянето ѝ от инвестиционния посредник. Компетентният орган не изисква допълнителна информация, ако разполага с информацията във формат или степен на изчерпателност, различни от тези на допълнителната информация, която трябва да бъде докладвана, и ако различният формат или степен на изчерпателност не го възпрепятстват самият той да изготви подобна по същество информация.

Член 40

Допълнително капиталово изискване

1.  Компетентните органи налагат допълнителното капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а) само когато установят въз основа на прегледите, извършвани съгласно членове 36 и 37, че даден инвестиционен посредник се намира в някое от следните положения:

а)  инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи или поражда рискове за другите, като тези рискове са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от капиталовото изискване, и по-специално капиталовите изисквания за фактор К, посочено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  инвестиционният посредник не отговаря на изискванията, посочени в членове 24 и 26, и е малко вероятно други надзорни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;

в)  корекциите във връзка с остойностяването за надзорни цели на търговските портфейли не позволяват в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;

г)  извършената в съответствие с член 37 оценка показва, че неспазването на изискванията за прилагане на разрешените вътрешни модели вероятно ще доведе до неадекватен размер на капитала;

д)  инвестиционният посредник нееднократно не успява да установи или да поддържа адекватно ниво на допълнителен капитал, както е предвидено в член 41.

2.  За целите на параграф 1, буква а) рисковете или техните елементи се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, посочени в трета и четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], единствено когато размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от компетентния орган след надзорния преглед на оценката, извършвана от инвестиционните посредници в съответствие с член 24, параграф 1, са по-високи от капиталовото изискване на инвестиционния посредник, посочено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

За целите на първа алинея считаният за адекватен ▌ капитал може да включва рискове или техни елементи, които изрично са изключени от капиталовото изискване, посочено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  Компетентните органи определят нивото на допълнителния капитал, изискван съгласно член 39, параграф 2, буква а), като разликата между капитала, считан за адекватен съгласно параграф 2 от настоящия член, и капиталовото изискване, посочено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

4.  Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да изпълнят допълнителното капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а) чрез собствен капитал при следните условия:

а)  най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване се удовлетворяват чрез капитал от първи ред;

б)  най-малко три четвърти от капитала от първи ред са съставени от базов собствен капитал от първи ред;

в)  този собствен капитал не се използва за удовлетворяване на никое от капиталовите изисквания, посочени в член 11, букви а), б) и в) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

5.  Компетентните органи обосновават в писмен вид своето решение за налагане на допълнително капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а), като описват изчерпателно цялостната оценка на елементите, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член. Това включва, в случая, предвиден в параграф 1, буква г) от настоящия член, посочване на конкретните причини, поради които установеният в съответствие с член 41, параграф 1 размер на капитала вече не се счита за достатъчен.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да определи как се измерват рисковете и техните елементи, посочени в параграф 2, включително рисковете или техните елементи, които са изрично изключени от капиталовото изискване, предвидено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП].

ЕБО гарантира, че проектите на регулаторни технически стандарти включват индикативни качествени показатели за сумите на допълнителния капитал по член 39, параграф 2, буква а), като се вземе предвид наборът от различни модели на стопанска дейност и правни форми, които инвестиционните посредници могат да придобият, и са пропорционални с оглед на:

а)  свързаната с прилагането тежест за инвестиционните посредници и компетентните органи;

б)  възможността по-високият размер на капиталовите изисквания, приложим когато инвестиционните посредници не използват вътрешни модели, да обоснове налагането на по-ниски капиталови изисквания при оценката на рисковете и техните елементи в съответствие с параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.  Компетентните органи могат да наложат допълнително капиталово изискване в съответствие с параграфи 1—6 на инвестиционните посредници, които отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) --- / ---- [РИП], въз основа на всеки отделен случай и когато компетентният орган счете това за оправдано.

Член 41

Насоки за капиталова адекватност

1.  Като се вземе предвид принципът на пропорционалност и в съответствие с размера, системното значение, естеството, мащаба и сложността на дейностите, извършвани от инвестиционни посредници, които не отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС)] ---/---- [РИП], компетентните органи могат да изискат от тези посредници да разполагат с размер на капитала, който въз основа на член 24 значително надхвърля изискванията, посочени в част трета от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] и в настоящата директива, включително допълнителните капиталови изисквания по член 39, параграф 2, буква а), за да се гарантира, че цикличните икономически колебания не водят до нарушаване на тези изисквания или не застрашават способността на инвестиционния посредник постепенно да приключи и да прекрати дейностите си по надлежния ред;

2.  По целесъобразност компетентните органи ▌ извършват преглед на размера на капитала, определен от всеки инвестиционен посредник, който не отговаря на условията, посочени в член 12, параграф 1 от [Регламент (EС) ---/----[ПИР], в съответствие с параграф 1, и когато е необходимо съобщават на съответния инвестиционен посредник заключенията от прегледа, в т.ч. всички очаквания за корекции на размера на капитала, установен в съответствие с параграф 1. Това съобщение включва датата, до която компетентният орган изисква да бъде извършена корекцията.

Член 42

Специални изисквания за ликвидност

1.  Компетентните органи налагат специалните изисквания за ликвидност, посочени в член 39, параграф 2, буква к), единствено когато въз основа на прегледите, извършвани в съответствие с членове 38 и 39, стигнат до заключението, че даден инвестиционен посредник, който не отговаря на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], или който отговаря на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], но не е освободен от изискването за ликвидност съгласно член 43, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], се намира в една от следните ситуации:

а)  инвестиционният посредник е изложен на ликвиден риск или елементи на ликвиден риск, които са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  инвестиционният посредник не отговаря на изискванията, посочени в членове 24 и 26, и е малко вероятно други административни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;

2.  За целите на параграф 1, буква а) ликвидният риск или елементите на ликвидния риск се считат за непокрити или недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, предвидено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], когато размерът и видът на ликвидността, считани за адекватни от компетентния орган след надзорния преглед на оценката, извършвана от инвестиционните посредници в съответствие с член 24, параграф 1, са по-високи от изискването за ликвидност на инвестиционния посредник, предвидено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  Компетентните органи определят размера на специалните изисквания за ликвидност съгласно член 39, параграф 2, буква к) като разликата между ликвидността, считана за адекватна съгласно параграф 2 от настоящия член, и изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

4.  Компетентните органи определят размера на специалните изисквания за ликвидност съгласно член 39, параграф 2, буква к) като разликата между ликвидността, считана за адекватна съгласно параграф 2 от настоящия член, и изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

5.  Компетентните органи обосновават в писмен вид своето решение за налагане на специално изискване за ликвидност по член 39, параграф 2, буква к), като описват изчерпателно цялостната оценка на елементите, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, изготвя регулаторни технически стандарти, за да уточни по начин, който съответства на размера, структурата и вътрешната организация на инвестиционните посредници, както и на естеството, обхвата и сложността на техните дейности, как се измерват ликвидният риск и елементите на ликвидния риск, посочен в параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 43

Сътрудничество с органите за преструктуриране

▌Компетентните органи информират съответните органи за преструктуриране за допълнителното капиталово изискване съгласно член 39, параграф 2, буква а) за инвестиционен посредник, който попада в обхвата на Директива 2014/59/ЕС, и за посочените в член 41, параграф 2 очаквания за корекции по отношение на този инвестиционен посредник.

Член 44

Изисквания за публично оповестяване на информация

Държавите членки предоставят на компетентните органи правомощието:

а)  да изискват от инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП], да публикуват информацията по член 46 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] повече от веднъж годишно и да определят краен срок за публикуването;

б)  да изискват от инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП], да използват конкретни медии и места, и по-специално своите уебсайтове, за всички публикации, с изключение на финансовите си отчети;

в)  да изискват от дружествата майки ежегодно да публикуват — в пълен вид или чрез препратки към равностойна информация — описание на правната си структура и управленската и организационна структура на групата инвестиционни посредници съгласно член 26, параграф 1 от настоящата директива и член 10 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 45

Задължение за информиране на ЕБО

1.  Компетентните органи информират ЕБО за:

а)  процеса за извършване на преглед и оценка по член 36;

б)  методиката, по която се вземат решенията, посочени в членове 39—41.

ЕБО предава посочената в настоящия параграф информация на ЕОЦКП.

в)  определеното от държавите членки равнище на санкциите съгласно член 18.

2.  В консултация с ЕОЦКП ЕБО прави оценка на предоставената от компетентните органи информацията с цел постигането на съгласуваност в надзорния преглед и процеса на оценка. За да завърши оценката си, ЕБО, след консултация с ЕОЦКП, може да поиска допълнителна информация от компетентните органи, ▌ като спазва принципа на пропорционалност и член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО публикува на уебсайта си обобщената информация по параграф 1, буква в).

ЕБО представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за степента на сближаване между държавите членки по отношение на прилагането на настоящата глава. Когато е необходимо, ЕБО извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕБО информира ЕОЦКП за това.

ЕБО и ЕОЦКП издават насоки за компетентните органи в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и съответно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, с които по начин, съобразен с размера, структурата и вътрешната организация на инвестиционните посредници, както и с естеството, мащаба и сложността на техните дейности, доуточнява общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, посочен в параграф 1, както и за оценката на третирането на рисковете съгласно член 29.

ГЛАВА 3

Надзор на групи инвестиционни посредници

НАДЗОР НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА НА ГРУПИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ТЕСТ ЗА ГРУПАТА

Член 46

Определяне на надзорния орган на групата

1.  Държавите членки гарантират, че когато група инвестиционни посредници е оглавявана от инвестиционен посредник майка от Съюза, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган на този ▌инвестиционен посредник майка от Съюза.

2.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на даден инвестиционен посредник е инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган на този инвестиционен посредник ▌.

3.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган на инвестиционния посредник, лицензиран в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг.

4.  Държавите членки гарантират, че когато дружества майки на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, обхващат повече от един инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг с главни управления в различни държави членки и във всяка от тези държави има инвестиционен посредник, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган за инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

5.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в Съюза, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, и нито един от тези инвестиционни посредници не е получил лиценз в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган, който е предоставил лиценз на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

6.  Компетентните органи могат по общо съгласие да се откажат от критериите по параграфи 3—5, ако тяхното прилагане би било нецелесъобразно за ефективния надзор на консолидирана основа или съответно надзор за спазването на капиталовия тест за групата — предвид съответните инвестиционни посредници и мащаба на дейността им в дадената държава членка, и да определят друг компетентен орган, който да осъществява надзор за спазването на капиталовия тест за групата. В такива случаи преди да вземат такова решение, компетентните органи дават съответно на инвестиционния холдинг майка от Съюза, или на смесения финансов холдинг майка от Съюза или на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число възможност да изрази своето мнение по предвижданото решение. Компетентните органи уведомяват Комисията и ЕБО за всяко взето такова решение.

Член 47

Изисквания за информиране при извънредни ситуации

При извънредна ситуация, включително описаната в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или неблагоприятно развитие на пазарите, което би могло евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група инвестиционни посредници, надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, при условията на глава 1, раздел 2 от настоящия дял, информира възможно най-бързо за това ЕБО, ЕССР и всички подходящи компетентни органи, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи.

Член 48

Колегии от надзорни органи

1.  Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, може по целесъобразност да създава колегии от надзорни органи за улесняване на изпълнението на задачите, посочени в настоящия член, и за осигуряване на координация и сътрудничество със съответните надзорни органи на трети държави, по-специално, когато това е необходимо за целите на прилагането на член 23, параграф 1, буква в) и член 23, параграф 2 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] за обмен и актуализиране на съответната информация относно модела за допълнително обезпечение с надзорните органи на КЦК.

2.  Колегиите от надзорни органи осигуряват рамка, в която надзорният орган на групата, ЕБО и останалите компетентни органи изпълняват следните задачи:

а)  задачите по член 47;

б)  координиране на исканията за информация, когато това е необходимо за улесняване на надзора на консолидирана основа, съгласно член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в)  координиране на исканията за информация в случаите, когато няколко компетентни органа на инвестиционните посредници, които са част от една и съща група, имат нужда да поискат от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член или от компетентния орган на КЦК информация за модела за допълнително обезпечение и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за допълнително обезпечение на съответния инвестиционен посредник;

г)  обмен на информация между всички компетентни органи и с ЕБО в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и с ЕОЦКП в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

д)  при необходимост — постигане на съгласие за доброволно разпределяне на задачи и отговорности между компетентните органи;

е)  увеличаване на ефективността на надзора чрез стремеж за избягване на излишното дублиране на надзорни изисквания.

3.  По целесъобразност колегии от надзорни органи може да бъдат създадени и когато ▌всички дъщерни дружества на група инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, се намират в трета държава.

4.  Съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, ЕБО участва в заседанията на колегиите от надзорни органи.

5.  Следните органи също са членове на колегията от надзорни органи:

а)  компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерни дружества на група инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза;

б)  когато е необходимо, надзорните органи на трети държави при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията на глава I, раздел 2 от настоящия дял.

6.  Надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, председателства заседанието на колегията и приема решения. Надзорният орган на групата предварително предоставя на всички членове на колегията цялата информация във връзка с организирането на заседанията, основните въпроси за обсъждане и въпросите, които предстои да се разглеждат. Надзорният орган на групата предоставя своевременно на всички членове на колегията цялата информация във връзка с взетите на тези заседания решения или предприетите мерки.

При вземането на решения надзорният орган на групата взема предвид значението на надзорната дейност, която трябва да се планира или координира от органите по параграф 5.

Създаването и дейността на колегиите се регламентират в писмени правила.

7.  В случай на несъгласие с решение, прието от надзорния орган на групата относно работата на колегиите от надзорни органи, всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиите от надзорни органи — съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

8.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за доуточняване на условията, при които колегиите от надзорни органи изпълняват задачите си по параграф 1.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 49

Изисквания за сътрудничество

1.  Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата и компетентните органи, посочени в член 48, параграф 5, си предоставят цялата необходима информация, която се отнася до следното:

а)  установяването на правната структура и структурата на управление (в т.ч. организационната структура) на групата инвестиционни посредници — за всички регулирани и нерегулирани субекти, нерегулирани дъщерни дружества и дружества майки, както и установяването на компетентните органи на регулираните субекти в групата инвестиционни посредници;

б)  процедурите за събиране на информация от инвестиционните посредници в дадена група инвестиционни посредници и процедурите за проверяване на тази информация;

в)  неблагоприятните промени при инвестиционните посредници или други субекти от дадена група инвестиционни посредници, които биха могли да засегнат сериозно тези инвестиционни посредници;

г)  всички значителни санкции и извънредни мерки, предприети от компетентните органи в съответствие с националните разпоредби за транспониране на настоящата директива;

д)  налагането на специфично капиталово изискване в съответствие с член 39 от настоящата директива.

2.  В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и надзорният орган на групата могат да се обърнат към ЕБО в случаите, когато в нарушение на параграф 1 не е била своевременно предоставена необходимата информация, както и когато искане за сътрудничество, по-специално за обмен на необходима информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.

В съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи при развиването на съгласувани практики за сътрудничество.

3.  Държавите членки гарантират, че преди да вземат решение, което може да е от значение за надзорните задачи на други компетентни органи, съответните компетентни органи се консултират взаимно по следните въпроси:

а)  промени в акционерната, организационната или управленската структура на инвестиционни посредници от дадената група инвестиционни посредници, за които се изисква одобрение или разрешение от компетентните органи;

б)  значителни санкции, наложени на инвестиционните посредници от компетентните органи, както и всички извънредни мерки, предприети от тези органи;

в)  специфични капиталови изисквания, наложени в съответствие с член 39.

4.  С надзорния орган на групата се провеждат консултации, когато компетентните органи трябва да наложат значителни санкции или да предприемат други извънредни мерки съгласно параграф 3, буква б).

5.  Чрез дерогация от параграф 3, даден компетентен орган не е длъжен да се консултира с другите компетентни органи в спешни случаи или когато такива консултации могат да застрашат ефективността на неговото решение. В такива случаи компетентният орган незабавно информира засегнатите от решението му да не провежда консултации компетентни органи.

Член 50

Проверка на информацията за субекти в други държави членки

1.  Държавите членки гарантират, че когато компетентните органи на дадена държава членка желаят да проверят информацията за инвестиционни посредници, инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги, финансови институции, дружества за спомагателни услуги, холдинги със смесена дейност или дъщерни дружества, намиращи се в друга държава членка, включително дъщерни дружества, които са застрахователни дружества, компетентните органи на съответната държава членка извършат проверката в съответствие с параграф 2.

2.  Получилите искане по силата на параграф 1 компетентни органи предприемат някое от следните действия:

а)  извършват проверката сами в рамките на своите правомощия;

б)  дават възможност на отправилите искането компетентни органи да я извършат;

в)  искат от одитор или експерт да извърши проверката безпристрастно и да докладва незабавно за резултатите от нея;

За целите на букви а) и в) на отправилия искането компетентен орган може да бъде позволено да участва в проверката.

Раздел 2

Инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност

Член 51

Включване на холдинги в надзора заспазването на капиталовия тест за групата

Държавите членки гарантират, че инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги са включени в надзора за спазването на капиталовия тест за групата.

Член 52

Квалификация на директорите

Държавите членки изискват членовете на ръководния орган на финансовия холдинг или на смесения финансов холдинг да бъдат с достатъчно добра репутация и да имат достатъчно знания, умения и опит, за да изпълняват ефективно своите задължения, като се отчита специфичната роля на инвестиционния холдинг или смесения финансов холдинг.

Член 53

Холдинги със смесена дейност

1.  Държавите членки въвеждат разпоредби, според които, когато дружеството майка на даден инвестиционен посредник ▌е холдинг със смесена дейност, компетентните органи, които отговарят за надзора върху инвестиционния посредник, могат:

а)  да изискват от холдинга със смесена дейност да им предоставя всяка информация, която може да е необходима за надзора върху инвестиционния посредник;

б)  да упражняват надзор върху трансакциите между инвестиционния посредник и холдинга със смесена дейност и неговите дъщерни дружества, както и да изискват от инвестиционния посредник да е въвел адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицира, измерва, наблюдава и контролира по подходящ начин тези трансакции.

2.  Държавите членки предвиждат техните компетентни органи да могат да провеждат проверки на място на информацията, получавана от холдингите със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, или да организират провеждането от външни инспектори на такива проверки.

Член 54

Санкции

В съответствие с глава 2, раздел 3 от настоящия дял, държавите членки осигуряват възможност за налагане на инвестиционните холдинги, смесените финансови холдинги и холдингите със смесена дейност, или на техните фактически управители, които нарушават законите, подзаконовите нормативни актове или административните разпоредби, с които се транспонира настоящата глава, на административни санкции или други административни мерки за прекратяване на установените нарушения, за смекчаване на последиците от тях или за премахване на причините за тези нарушения.

Член 55

Оценка на надзора в трети държави и други надзорни техники

1.  Държавите членки гарантират, че когато два или три инвестиционни посредници, които са дъщерни на едно и също дружество майка, имащо седалище в трета държава, не подлежат на ефективен надзор на ниво група, компетентният орган оценява дали инвестиционните посредници подлежат на надзор от надзорния орган на третата държава, който да е равностоен на надзора, изложен в настоящата директива и в първа част на [Регламент (ЕС) ---/----[…] [РИП].

2.  Когато заключението от оценката по параграф 1 е, че няма такъв приложим равностоен надзор, държавите членки ▌ предвиждат възможност за подходящи техники за надзор, които да постигат целите на надзора в съответствие с член 7 или член 8 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. След консултации с другите участващи компетентни органи, тези надзорни техники се определят от компетентния орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза. За всички мерки, предприети в съответствие с настоящия параграф, се уведомяват другите участващи компетентни органи, ЕБО и Комисията.

3.  Компетентният орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза, може в частност да изиска да бъде създаден инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг в Съюза и да прилага разпоредбите на член 7 или член 8 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] спрямо този инвестиционен холдинг или ▌смесен финансов холдинг.

Член 56

Сътрудничество с надзорните органи на трети държави

По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията може да представя на Съвета препоръки за преговори за сключване на споразумения с една или повече трети държави относно начините за упражняване на надзор за спазването на капиталовия тест за групата от следните инвестиционни посредници:

а)  инвестиционни посредници, чиито дружества майки имат главно управление в трета държава;

б)  инвестиционни посредници в трети държави, чиито дружества майки имат главно управление в Съюза.

ДЯЛ V

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 57

Изисквания за публично оповестяване на информация

1.  Компетентните органи оповестяват следната информация:

а)  текстовете на законите, подзаконовите актове, административните разпоредби и общите указания, приети в тяхната държава членка в съответствие с настоящата директива;

б)  начина на прилагане на вариантите и правото на преценка, предоставени с настоящата директива и от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в)  общите критерии и методики, които те използват при надзорния преглед и оценка по член 36;

г)  обобщени статистически данни по ключови аспекти от изпълнението на настоящата директива и прилагането на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] в тяхната държава членка, включително броя и вида на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 39, параграф 2, буква а), и на административните санкции, наложени в съответствие с член 18.

2.  Информацията, оповестена в съответствие с параграф 1, е достатъчно изчерпателна и точна, за да даде възможност за обстойно сравнение на прилагането на параграф 1, букви б), в) и г) от компетентните органи на отделните държави членки.

3.  Информацията се публикува в общоприет формат и се актуализира редовно. Тя е достъпна на един единствен електронен адрес.

4.  ЕБО разработва съгласувано с ЕОЦКП проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, чието оповестяване е предвидено в параграф 1.

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

5.  ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение, посочени в параграф 4, до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

ДЯЛ VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 58

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 29, параграф 3 и член 36, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Оправомощаването, посочено в член 3, параграф 2, член 29, параграф 4 и член 36, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него оправомощаване. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицират за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет по силата на член 3, параграф 2, член 29, параграф 4 и член 36, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането им за акта, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 59

Актове за изпълнение

Стандартните формуляри, образци и процедури във връзка с изисквания за обмен на информация, които могат да улеснят надзора върху инвестиционните посредници, съгласно член 13, параграф 8 се приемат под формата на актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане по член 60, параграф 2.

Член 60

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския банков комитет, създаден с Решение 2004/10/ЕО на Комисията(23). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ДЯЛ VII

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Член 61

Изменения на Директива 2013/36/ЕС

Директива 2013/36/ЕС се изменя, както следва:

(1)  в заглавието текстът „и инвестиционните посредници“ се заличава;

(2)  Член 1 се заменя със следното:"

„Член 1

Предмет

В настоящата директива се установяват правила относно:

   а) достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции;
   б) надзорните правомощия и инструментите за упражняване на пруденциален надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи;
   в) пруденциалния надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи по начин, който е съвместим с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013;
   г) изискванията за оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалното регулиране и пруденциалния надзор върху кредитните институции.“;

"

(3)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Настоящата директива се прилага за ▌институциите.“;

"

б)  параграфи 2 и 3 се заличават;

в)  в параграф 5 точка (1) се заличава;

г)  параграф 6 се заменя със следното:"

„▌6. Субектите, посочени в параграф 5, точки 3—24 ▌от настоящия член, се смятат за финансови институции за целите на член 34 и дял VII, глава 3.“;

"

(4)  Член 3, параграф 1 се изменя както следва:

а)  точка 3) се заменя със следното:"

„▌3) „институция“ означава институция, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент № 575/2013.“;

"

б)  точка 4) се заличава;

(5)  Член 5 се заменя със следното:"

„Член 5

Координация в държавите членки

Когато в държавите членки има повече от един компетентен орган за пруденциален надзор върху кредитните институции и финансовите институции, държавите членки предприемат необходимите мерки за осъществяване на координация между тези органи.“;

"

(6)  Вмъква се следният член:"

„Член 8а

Специфични изисквания за лицензиране на кредитните институции по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.  Държавите членки изискват от дружествата по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които вече са лицензирани в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, да подадат заявление за лиценз в съответствие с член 8 най-късно до следните дати:

   а) когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, надвишава 30 млрд. евро; или
   б) когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, е под 30 млрд. евро, и предприятието е част от група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички предприятия от групата, които извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, и имат общ размер на активите под 30 млрд. евро, изчислена като средна стойност за период от дванадесет последователни месеца, надвишава 30 млрд. евро.

2.  Предприятията по параграф 1 могат да продължат да извършват дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, докато не получат лиценза, посочен в този параграф.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 предприятията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които на [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП] – 1 ден] извършват дейност като инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, подават заявление за лиценз в съответствие с член 8 до [1 година + 1 ден след влизането в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП].

4.  Когато след получаването на информацията в съответствие с член [95а] от Директива 2014/65/ЕС компетентният орган реши, че дадено предприятие трябва да бъде лицензирано като кредитна институция в съответствие с член 8 от настоящата директива, той уведомява предприятието и компетентния орган, определен в член 4, параграф 1, точка 26 от Директива 2014/65/ЕС, и поема процедурата за лицензиране от датата на това уведомление.

5.  В случай на повторно лицензиране лицензиращият орган гарантира, че процесът е рационализиран във възможно най-голяма степен и че информацията от съществуващите лицензи е взета под внимание.

6.  ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които определя:

   а) информацията, която да бъде предоставена от предприятието на компетентните органи в заявлението за издаване на лиценз, включително плана за дейността, предвиден в член 10;
   б) методиката за изчисляване на посочените в параграф 1 прагове.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в букви а) и б) регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти до … [дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].“;

"

(7)  В член 18 се вмъква следната буква аа):"

„аа) използва лиценза си изключително за извършване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е под праговете, определени в посочения член;“;

"

(8)  Член 20 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. ЕБО публикува на своя уебсайт и актуализира поне веднъж годишно списък с наименованията на всички кредитни институции, получили лиценз.“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„3a. Посоченият в параграф 2 от настоящия член списък включва наименованията на предприятията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и посочва съответните кредитни институции като такива. Този списък също така посочва всички промени спрямо предходната версия на списъка.“;

"

(9)  В член 21б параграф 5 се заменя със следното:"

„5. За целите на настоящия член:

   а) общата стойност на активите в Съюза на групата на трета държава е сумата от следното:
   i) размера на общите активи на всяка институция в Съюза от групата на трета държава, както са посочени в консолидирания ѝ баланс или както се получават от индивидуалния ѝ баланс, когато балансът на дадена институция не е консолидиран; и
   ii) размера на общите активи на всеки клон на групата на трета държава, лицензиран в Съюза в съответствие с настоящата директива, Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета*.
   б) понятието „институция“ включва и инвестиционните посредници.“;

"

(10)  Дял IV се заличава;

(11)  В член 51, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:"

„Компетентните органи на приемащата държава членка могат да поискат от консолидиращия надзорник, когато се прилага член 112, параграф 1, или от компетентните органи на държавата членка по произход, определен клон на дадена кредитна институция да бъде считан за значим.“;

"

(12)  В член 53 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да обменят информация помежду си или да предават информация на ЕССР, ЕБО или Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета*, в съответствие с настоящата директива, с Регламент (ЕС) № 575/2013, с [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници], с [Регламент (ЕС) ___/____[РИП] и с други директиви, приложими за кредитните институции, с член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, с членове 31, 35 и 36 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и с членове 31 и 36 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. По отношение на тази информация се прилага параграф 1.

_______________________

* Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).“;

"

(13)  В член 66, параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аа) извършване на най-малко една от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и надхвърляне на праговете по посочения член, без да е издаден лиценз за кредитна институция.“;

"

(14)  В член 76, параграф 5 последното изречение се заличава;

(15)  В член 86 параграф 11 се заменя със следното:"

„11. Компетентните органи гарантират, че институциите разполагат с планове за възстановяване на ликвидността, в които се определят адекватни стратегии и целесъобразни мерки за изпълнението им с цел преодоляване на евентуалния недостиг на ликвидни средства, в т.ч. по отношение на клоновете, установени в друга държава членка. Компетентните органи гарантират, че институциите изпитват тези планове поне веднъж годишно, актуализират ги въз основа на резултатите от алтернативните сценарии по параграф 8, предават ги на висшето ръководство, което ги одобрява, така че вътрешните политики и процеси да могат да бъдат съответно коригирани. Институциите предприемат предварително необходимите оперативни мерки, за да гарантират, че плановете за възстановяване на ликвидността могат да бъдат изпълнени незабавно. Тези оперативни мерки включват държането на обезпечение, което може незабавно да се използва за получаване на финансиране от централната банка. Това включва при необходимост държане на обезпечение във валутата на друга държава членка или на трета държава, към която кредитната институция има експозиции, и когато е необходимо от оперативна гледна точка — на територията на приемаща държава членка или трета държава, в чиято валута институцията има експозиции.“;

"

(16)  В член 110 параграф 2 се заличава;

(17)  Член 111 се заменя със следното:"

Член 111

Определяне на консолидиращия надзорник

1.  Когато предприятие майка е кредитна институция майка в държава членка или кредитна институция майка от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган, който упражнява надзор над това предприятие майка или тази кредитна институция майка от ЕС на индивидуална основа.

Когато предприятие майка е инвестиционен посредник майка в държава членка или инвестиционен посредник майка от ЕС и най-малко едно от дъщерните му предприятия е кредитна институция, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган на кредитната институция или, при няколко кредитни институции, на кредитната институция с най-голямо балансово число.

2.  Когато предприятието майка на дадена институция е финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган, който упражнява надзор над тази институция на индивидуална основа.

3.  Когато две или повече институции, лицензирани в Съюза, имат един и същ финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от:

   а) компетентния орган на кредитната институция, когато в групата има само една кредитна институция;
   б) компетентния орган на кредитната институция с най-голямото балансово число, когато в групата има няколко кредитни институции; или

4.  Когато е необходима консолидация съгласно член 18, параграф 3 или 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган на кредитната институция с най-голямо балансово число.

5.  Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея, от параграф 3, буква б) и от параграф 4, когато компетентен орган упражнява надзор на индивидуална основа над повече от една кредитна институция в рамките на дадена група, консолидиращият надзорник е компетентният орган, който упражнява надзор на индивидуална основа над една или повече кредитни институции в рамките на групата, когато сборът на балансовите числа на тези поднадзорни кредитни институции е по-голям от този на кредитните институции, поднадзорни на индивидуална основа, от който и да било друг компетентен орган.

6.  В отделни случаи компетентните органи могат да отменят с общо съгласие критериите по параграфи 1, 3 и 4 и да определят различен компетентен орган, който да упражнява надзор на консолидирана основа, когато прилагането на посочените там критерии би било неподходящо, предвид засегнатите институции и относителното значение на техните дейности в съответните държави членки или необходимостта да се гарантира последователност на надзора на консолидирана основа от един и същ компетентен орган. В такива случаи институцията майка от ЕС, финансовият холдинг майка от ЕС, финансовият холдинг майка със смесена дейност от ЕС или институцията с най-голямото балансово число, както е приложимо, има правото да бъде изслушана, преди компетентните органи да вземат решение.

7.  Компетентните органи незабавно уведомяват Комисията и ЕБО за всяко споразумение, попадащо в приложното поле на параграф 6.“;

"

(18)  В член 114 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. При извънредна ситуация, включително посочената в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или ситуация на неблагоприятно развитие на пазарите, която би могла евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група или са установени посочените в член 51 значими клонове, консолидиращият надзорник, при условията на глава 1, раздел 2 и когато е приложимо — на дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] на Европейския парламент и на Съвета]*, информира възможно най-бързо за това ЕБО и органите по член 58, параграф 4 и член 59, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи. Тези задължения се прилагат за всички компетентни органи.

____________________

* [Директива (ЕС) ---/---- на Европейския парламент и на Съвета от… относно…..].“;

"

(19)  Член 116 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Компетентните органи, които участват в колегиите от надзорни органи, и ЕБО работят в тясно сътрудничество. Изискванията за поверителност съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], не възпрепятстват обмена на поверителна информация между компетентните органи в рамките на колегиите от надзорни органи. Създаването и дейността на колегиите от надзорни органи не засягат правата и отговорностите на компетентните органи съгласно настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

"

б)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. В колегиите от надзорни органи могат да участват компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерните предприятия на кредитна институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, както и компетентните органи на приемащата държава членка, в която са установени значими клонове, както е посочено в член 51, а по целесъобразност и централните банки от ЕСЦБ, както и в съответните случаи — надзорните органи на трети държави при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] Директива (ЕС) 2019/xx.“;

"

в)  параграф 9 се заменя със следното:"

„9. При спазване на изискванията за поверителност съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], консолидиращият надзорник информира ЕБО за дейността на колегията от надзорни органи, включително при извънредни ситуации, и съобщава на ЕБО цялата информация, която е от особено значение за целите на сближаването в областта на надзора.

В случай на разногласие между компетентните органи относно работата на колегиите от надзорни органи всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиите от надзорни органи съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.“;

"

(20)  В член 125 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Информацията, получена в рамките на надзора на консолидирана основа, и в частност обмяната на информация между компетентните органи, предвидена в настоящата директива, подлежи на изисквания за опазване на служебната тайна, които са най-малко равностойни на посочените в член 53, параграф 1 от настоящата директива по отношение на кредитните институции, или съгласно член 15 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП].“;

"

(21)  В член 128 втора алинея се заличава;

(22)  В член 129 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(23)  В член 130 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(24)  В член 143, параграф 1 буква г) се заменя със следното:"

„г) без да се засягат разпоредбите в дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — в дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], обобщени статистически данни по ключови аспекти на прилагането на пруденциалната уредба във всяка държава членка, включително за броя и естеството на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква а), и на административните санкции, наложени в съответствие с член 65.“;

"

Член 62

Изменения на Директива 2014/59/ЕС

Директива 2014/59/ЕС се изменя, както следва:

(1)  В член 2, параграф 1 точка 3 се заменя със следното:"

„(3) „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 23 от [Регламент (ЕС) ---/----* [РИП], към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 9, параграф 1 от [Директива (ЕС) ----/--[ДИП].“.

"

(2)  В член 45 параграф 3 се изменя, както следва:"

„3. В съответствие с член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС) [----/----РИП] позоваванията на член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в настоящата директива по отношение на изискванията за собствен капитал на инвестиционните посредници, посочени в член 2, параграф 1, точка 3 от настоящата директива, се тълкуват по следния начин:

   позоваванията на член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на съотношението на обща капиталова адекватност в настоящата директива са позовавания на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) [----/----РИП];
   позоваванията на член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на общата рискова експозиция в настоящата директива са позовавания на приложимото изискване в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) [----/----РИП], умножено по 12,5.

В съответствие с член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС) [----/----РИП] позоваванията на член 104а от Директива 2013/36/ЕС в настоящата директива по отношение на допълнителното капиталово изискване на инвестиционните посредници, посочени в член 2, параграф 1, точка 3 от настоящата директива, се тълкуват като позовавания на член 40 от Директива ---/---/ЕС [ДИП].“

"

Член 63

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1)  В член 8 буква в) се заменя със следното:"

в) престане да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът, като например условията, предвидени в [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];“;

"

(2)  Член 15 се заменя със следното:"

„Член 15

Осигуряване на начален капитал

Държавите членки гарантират, че компетентните органи не издават лиценз, освен ако инвестиционният посредник не разполага с достатъчен начален капитал в съответствие с изискванията по член 9 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], с оглед на естеството на съответната инвестиционна услуга или дейност.“;

"

(3)  Член 41 се заменя със следното:"

„Член 41

Издаване на лиценз

1.  Компетентният орган на държавата членка, в която дружеството от трета държава е установило или възнамерява да установи клон, издава лиценз само ако е убеден, че:

   а) условията по член 39 са изпълнени; и
   б) клонът на дружеството от трета държава ще може да спазва разпоредбите, посочени в параграфи 2 и 3.

В срок от шест месеца от подаването на пълното заявление компетентният орган уведомява дружеството от трета държава дали е издаден лицензът.

2.  Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1, спазва задълженията, предвидени в членове 16—20, 23, 24, 25 и 27, член 28, параграф 1 и членове 30, 31 и 32 от настоящата директива и в членове 3—26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, както и мерките, приети въз основа на тях, и подлежи на надзор от компетентния орган в държавата членка, в която е издаден лицензът.

Държавите членки не налагат допълнителни изисквания за организацията и функционирането на клона по отношение на въпросите, уредени с настоящата директива, и не предоставят на клоновете на дружества от трети държави по-благоприятно третиране, отколкото предоставяното на дружествата от Съюза.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи ежегодно уведомяват ЕОЦКП за списъка на клоновете на дружества от трети държави, които извършват дейност на тяхна територия.

ЕОЦКП ежегодно публикува списък на клоновете от трети държави, които извършват дейност в Съюза, включително наименованието на дружеството от трета държава, към което принадлежи клонът.

3.  Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1, докладва ежегодно на компетентния орган, посочен в параграф 2, следната информация:

   а) мащаба и обхвата на услугите и дейностите, ▌които клонът извършва в тази държава членка;
   б) за дружествата, които извършват дейност по раздел А, точка 3 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС — тяхната месечна минимална, средна и максимална експозиция към контрагентите от ЕС;
   в) за дружествата, които предоставят услуги по раздел А, точка 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС — общата стойност на финансовите инструменти с произход от контрагенти от ЕС, чиито емисии са поети или които се предлагат за първоначална продажба при условията на безусловно и неотменимо задължение през последните 12 месеца;
   г) оборот и обща стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в буква а);
   д) подробно описание на механизмите за защита на инвеститорите, от които могат да се ползват клиентите на клона, в т.ч. правата на тези клиенти, произтичащи от посочената в член 39, параграф 2, буква е) схема за обезщетение на инвеститорите;
   е) своята политика на управление на риска и договореностите, които използва за услугите и дейностите, посочени в буква а).
   ж) правилата за управление, включително имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;
   з) всяка друга информация, която компетентният орган счита за необходима за извършването на всеобхватен мониторинг на дейностите на клона.

При поискване компетентните органи съобщават на ЕОЦКП следната информация:

   а) всички разрешения за клонове, лицензирани в съответствие с параграф 1, и всички последващи промени в тези лицензи;
   б) мащаба и обхвата на услугите и дейностите, които лицензираният клон извършва в съответната държава членка;
   в) оборота и общата стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в буква б);
   г) наименованието на групата на трета държава, към която принадлежи лицензиран клон.

4.  Компетентните органи, посочени в параграф 2, компетентните органи на субектите, които са част от същата група, към която принадлежат клоновете на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с параграф 1, и ЕОЦКП и ЕБО си сътрудничат тясно, за да гарантират, че всички дейности на групата в Съюза подлежат на обстоен, съгласуван и ефективен надзор в съответствие с настоящата директива, Регламент (ЕС) № 600/2014, Директива 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013, [Директива (ЕС) ---/----* [ДИП] и [Регламент (ЕС) ---/----* [РИП].

5.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за уточняване на формата, в който посочената в параграф 3 информация трябва да бъде докладвана ▌.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

(4)  Член 42 се заменя със следното:"

„Член 42

Предоставяне на услуги по изрична инициатива на клиента

1.  Държавите членки гарантират, че когато непрофесионален или професионален клиент по смисъла на приложение II, раздел II, установен или намиращ се на територията на Съюза, поеме изричната инициатива за предоставянето на инвестиционна услуга или извършването на инвестиционна дейност от дружество от трета държава, изискването за лиценз по член 39 не се прилага за предоставянето на тази услуга или извършването на тази дейност от дружеството от третата държава в полза на това лице, включително по отношение на установяването на отношения, имащи конкретна връзка с предоставянето на тази услуга или извършването на тази дейност.

Без да се засягат отношенията в рамките на групата, когато дружество от трета държава — включително чрез субект, действащ от негово име или имащ тесни връзки с такова дружество от трета държава, или всяко друго лице, действащо от името на такъв субект — предлага своите услуги на клиенти или потенциални клиенти в Съюза, това не се счита за услуга, предоставяна по изрична инициатива на клиента.

2.  Инициативата на такива клиенти, посочена в параграф 1, не дава право на дружеството от трета държава да им продава нови категории инвестиционни продукти или инвестиционни услуги по друг начин, освен чрез клон, когато националното право изисква наличието на такъв клон.“;

"

(5)  В член 49 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки изискват регулираните пазари да приемат режими за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки, борсово-търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, както и за всеки друг финансов инструмент, за който са разработени регулаторни технически стандарти в съответствие с параграф 4. Прилагането на стъпките на котиране не възпрепятства регулираните пазари да съпоставят големи по размер нареждания със средната стойност в рамките на текущите цени купува и продава.“;

"

(6)  В член 81, параграф 3 буква а) се заменя със следното:"

„a) да проверяват дали са изпълнени условията, уреждащи започването на дейност на инвестиционни посредници, и да улесняват наблюдението на извършването на тази дейност, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол;“;

"

(7)  Вмъква се следният член 95a:"

„Член 95а

Преходна разпоредба относно лицензирането на кредитните институции по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

Компетентните органи информират компетентния орган по член 8 от Директива 2013/36/ЕС, когато предвиденият общ размер на активите на предприятие, което е подало заявление за лиценз съгласно дял II от настоящата директива преди [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/--- [ДИП] с цел да извършва дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6, надвиши 30 млрд. евро, и уведомяват заявителя, че са предоставили тази информация.“.

"

Член 64

Изменение на Директива 2011/61/ЕС

Директива 2011/61/ЕС се изменя, както следва:

В член 9 от Директива 2011/61/EС параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Независимо от параграф 3 собственият капитал на ЛУАИФ никога не е по-малък от сумата, изисквана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) ---/----*[РИП].“.

"

Член 65

Изменение на Директива 2009/65/ЕО

Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:

В член 7 от Директива 2009/65/EО параграф 1, буква а), подточка iii) се заменя със следното:"

„iii) независимо от размера на тези изисквания собственият капитал на управляващото дружество не трябва никога да е по-малък от сумата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) ---/----*[РИП].

"

Член 66

Изменение на Директива 2002/87/ЕС

Член 2, точка 7 се заменя със следното:"

„(7) „секторни правила“ означава законодателството на Съюза, отнасящо се до пруденциалния надзор на регулирани субекти, по-специално директиви 2014/65/ЕС, 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕО) № 138/2009, Регламент [---РИП---], и Директива [---ДИП---].“.

"

—  ▌

ДЯЛ VIII ▌

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Преглед

До … [три години след датата на прилагане на настоящата директива и на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] Комисията, в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е уместно, от законодателно предложение относно:

а)  разпоредбите относно възнагражденията в настоящата директива и в Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], както и в Директивата относно ПКИПЦК и Директивата относно ЛУАИФ, с цел постигане на равни условия на конкуренция за всички инвестиционни посредници, които извършват дейност в Съюза, включително прилагането на тези разпоредби;

б)  целесъобразността на изискванията за предоставяне и оповестяване на информация в настоящата директива и в Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], като се взема предвид принципът на пропорционалност;

в)  оценка, която взема предвид доклада на ЕБО, посочен в член 35, и таксономията относно устойчивото финансиране [да се добави препратка към правния текст, когато е налице такъв], по въпроса дали:

i)  рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с вътрешното управление на даден инвестиционния посредник;

ii)  рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с политиката за възнагражденията на даден инвестиционния посредник;

iii)  рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с третирането на рисковете; и

iv)   рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка.

г)  ефективността на механизмите за споделяне на информация съгласно настоящата директива;

д)  сътрудничеството на Съюза и държавите членки с трети държави във връзка с прилагането на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

е)  прилагането на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] към инвестиционните посредници въз основа на правната им структура и модела им на собственост;

ж)  възможността инвестиционните посредници да пораждат риск от смущения във финансовата система със сериозни отрицателни последствия за финансовата система и реалната икономика и подходящи макропруденциални инструменти за преодоляване на такъв риск и за замяна на изискванията по член 36, параграф 1, буква г) от настоящата директива;

з)  условията, при които компетентните органи могат в съответствие с член 5 да приложат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо инвестиционните посредници.

Член 68

Транспониране

1.  До [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за нейното спазване.

2.  Държавите членки прилагат тези разпоредби от [датата на прилагане на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

3.  Държавите членки съобщават на Комисията и на ЕБО текста на разпоредбите от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Когато документите, придружаващи уведомлението за предвидените от държавите членки мерки за транспониране, са недостатъчни за цялостна оценка на съответствието на разпоредбите за транспониране с определени разпоредби от настоящата директива, Комисията може по искане на ЕБО с оглед изпълнението на неговите задачи по Регламент (ЕС) № 1093/2010 или по собствена инициатива да изиска от държавите членки да предоставят по-подробна информация за транспонирането и прилагането на тези разпоредби и на настоящата директива.

4.  Разпоредбите, предвидени в параграф 1, съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване.

Член 69

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на пруденциалния надзор и преструктурирането на инвестиционни посредници, позоваванията на Директива 2013/36/ЕС в други актове на Съюза се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 70

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент Председател

За Съвета Председател

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2) ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
(3) Становище от 19 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(4) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(5) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(6) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(7) Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(10) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(12) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(13) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
(14) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).
(15) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите за финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(16) Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 035, 11.2.2003 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(18)Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).
(19)Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
(20)Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(21)Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(22)Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22).
(23)Решение 2004/10/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 г. за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36).

Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация