Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0358(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0295/2018

Předložené texty :

A8-0295/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0377

Přijaté texty
PDF 461kWORD 138k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I
P8_TA-PROV(2019)0377A8-0295/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0791),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0452/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0295/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 35.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU(1)
P8_TC1-COD(2017)0358

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3), ▌

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spolehlivý obezřetnostní dohled je nedílnou součástí regulačních podmínek, za nichž mohou finanční instituce poskytovat služby v Unii. Investiční podniky spolu s úvěrovými institucemi podléhají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(6), co se týče jejich obezřetnostního zacházení a dohledu, přičemž jejich povolení a další požadavky na organizaci a jednání jsou stanoveny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES(7).

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na nových verzích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s různými činnostmi velké části investičních podniků. Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s těmito investičními podniky by proto měla být dále řešena prostřednictvím účinných, vhodných a přiměřených obezřetnostních ujednání na úrovni Unie, která pomohou k zajištění rovných podmínek v celé Unii, zaručí účinný obezřetnostní dohled, přičemž zároveň udrží náklady na dodržování předpisů pod kontrolou, a která zajistí dostatečný kapitál pro rizika investičních podniků.

(3)  Důkladný obezřetnostní dohled by měl zajistit, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých zákazníků. Měly by zohledňovat potenciál investičních podniků a jejich zákazníků podstupovat nadměrné riziko a zároveň různé úrovně rizika, které investiční podniky podstupují a představují. Rovněž by se měl obezřetnostní dohled snažit zabránit nepřiměřené administrativní zátěži investičních podniků. Tento obezřetnostní dohled by zároveň měl umožnit nalézt rovnováhu mezi zajištěním bezpečnosti a spolehlivostí investičních podniků a zabráněním nadměrným nákladům, které by mohly ohrozit životaschopnost jejich podnikání.

(4)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na zachování úvěrové kapacity úvěrových institucí v průběhu hospodářských cyklů a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným selháním a nejsou navrženy na řešení veškerých různých rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich selhání bude mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí, ale přesto představují riziko, které je třeba řešit prostřednictvím spolehlivého rámce. Rizika, kterým většina investičních podniků čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a která představují úvěrové instituce, a tento rozdíl by měl být v obezřetnostním rámci Unie zřetelně zohledněn.

(5)  Rozdíly v uplatňování existujícího rámce v různých členských státech ohrožují rovné podmínky pro investiční podniky v rámci Unie, což brání investorům v přístupu k novým příležitostem a lepším způsobům řízení jejich rizik. Tyto rozdíly vyplývají z celkové složitosti uplatňování rámce u různých investičních podniků na základě poskytovaných služeb, přičemž některé vnitrostátní orgány jeho uplatňování upravují nebo zefektivňují v právu nebo postupech na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která investiční podniky představují a kterým čelí, bylo v některých členských státech u určitých typů investičních podniků přikročeno ke značnému kapitálovému navýšení. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií je třeba zavést jednotná ustanovení, která řeší tato rizika.

(6)  Pro investiční podniky, které nejsou systémové, a to z důvodu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a hospodářskými subjekty, je tudíž zapotřebí zvláštního obezřetnostního rámce. Systémové investiční podniky by však i nadále měly podléhat stávajícímu obezřetnostnímu rámci podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Tyto investiční podniky jsou podskupinou investičních podniků, na které se v současné době uplatňuje rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, a které nemohou uplatňovat vyhrazené výjimky z žádného z jeho zásadních požadavků. Největší a nejvíce propojené podniky mají model podnikání a rizikové profily, které jsou podobné modelu podnikání a rizikovým profilům významných úvěrových institucí, tzn. poskytují služby bankovního typu a upisují rizika ve významném měřítku. Systémové investiční podniky jsou navíc dostatečně velké a mají modely podnikání a rizikové profily, které představují srovnatelnou hrozbu pro stabilní a řádné fungování finančních trhů jako velké úvěrové instituce. Je proto vhodné, aby tyto investiční podniky i nadále podléhaly ustanovením stanoveným ve směrnici 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013.

(7)  Investiční podniky, které obchodují na vlastní účet nebo upisují či umisťují finanční nástroje na základě pevného závazku ve významném měřítku, nebo které jsou členy clearingového systému v ústředních protistranách, mohou mít modely podnikání a rizikové profily podobné jako úvěrové instituce. Vzhledem k jejich velikosti a činnostem mohou představovat srovnatelné riziko pro finanční stabilitu jako úvěrové instituce. Příslušné orgány by měly mít možnost požadovat od nich, aby nadále podléhaly stejnému obezřetnostnímu zacházení jako uvedené instituce podle nařízení (EU) č. 575/2013 a obezřetnostnímu dohledu podle směrnice 2013/36/EU.

(8)  V některých členských státech mohou být orgány, které jsou pověřeny dohledem nad investičními podniky pro obezřetnostní účely, odlišné od orgánů pověřených povinnostmi dohledu nad tržním chováním. Je proto nezbytné vytvořit mechanismus spolupráce a výměny informací mezi těmito orgány v zájmu zajištění harmonizovaného obezřetnostního dohledu nad investičními podniky napříč Unií, který bude fungovat rychle a účinně.

(9)  Investiční podnik může obchodovat prostřednictvím člena clearingového systému v jiném členském státě. Za takové situace by měl být zaveden mechanismus pro sdílení informací mezi relevantními příslušnými orgány (orgánem příslušným k obezřetnostnímu dohledu nad daným investičním podnikem na jedné straně a relevantním orgánem provádějícím dohled nad daným členem clearingového systému nebo orgánem pro dohled nad dotčenou ústřední protistranou) v různých členských státech ohledně modelu a parametrů používaných k výpočtu maržových požadavků investičního podniku, jsou-li tyto informace používány jako základ pro výpočet kapitálových požadavků podniku.

(10)  V zájmu posílení harmonizace norem a postupů dohledu v rámci Unie by si měl Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) ponechat primární pravomoci pro koordinaci a sbližování postupů dohledu v oblasti obezřetnostního dohledu nad investičními podniky v rámci Evropského systému finančního dohledu (ESFS) a zároveň úzce spolupracovat s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(11)  Požadovaná úroveň počátečního kapitálu investičního podniku by měla vycházet ze služeb a činností, které je investiční podnik oprávněn poskytovat, resp. provádět▌, v souladu se směrnicí 2014/65/EU. Skutečnost, že členské státy mohou snížit požadovanou úroveň počátečního kapitálu v konkrétních situacích, jak je stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na jedné straně a nerovnoměrné uplatňování dané směrnice na straně druhé vedly k tomu, že se požadovaná úroveň počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za účelem ukončení této roztříštěnosti je třeba požadovanou úroveň počátečního kapitálu odpovídajícím způsobem harmonizovat pro všechny investiční podniky v Unii.

S cílem omezit překážky, které v současné době brání mnohostranným obchodním systémům nebo organizovaným obchodním systémům ve vstupu na trh, se počáteční kapitál investičních podniků, které provozují některý z těchto systémů, stanoví na úrovni uvedené v čl. 9 odst. 3 této směrnice. Pokud investiční podnik oprávněný provozovat organizovaný obchodní systém má rovněž svolení obchodovat na vlastní účet za podmínek vymezených v článku 20 směrnice 2014/65/EU, jeho počáteční kapitál se stanoví na úrovni uvedené v čl. 9 odst. 1 této směrnice.

(12)  I když jsou investiční podniky z oblasti působnosti směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013 vyňaty, některé pojmy používané v kontextu směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013 si uchovají svůj zavedený význam. Aby se umožnilo a usnadnilo jednotné chápání těchto pojmů při jejich používání v souvislosti s investičními podniky v aktech práva Unie, budou odkazy v těchto aktech Unie na počáteční kapitál investičních podniků, na pravomoci dohledu příslušných orgánů nad ▌investičními podniky, na postup pro hodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu investičních podniků, na proces dohledu a hodnocení příslušnými orgány pro investiční podniky a na ustanovení o správě a odměňování vztahující se na investiční podniky vykládány jako odkazující na odpovídající ustanovení v této směrnici.

(13)  Správné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby odpovědnost za obezřetnostní dohled nad investičním podnikem a zejména nad jeho platební schopností a finanční spolehlivostí nesl příslušný orgán jeho domovského členského státu. K dosažení účinného dohledu nad investičními podniky rovněž v dalších členských státech, v nichž investiční podniky poskytují služby nebo mají pobočku, by měla být zajištěna úzká spolupráce a výměna informací s příslušnými orgány těchto členských států.

(14)  Pro informační účely a účely dohledu a zejména za účelem zajištění stability finančního systému by měly mít příslušné orgány hostitelských členských států možnost provádět v jednotlivých případech kontroly na místě, kontrolovat činnosti poboček investičních podniků na svém území a vyžádat si informace o činnostech těchto poboček. Za opatření v oblasti dohledu pro tyto pobočky by však měl být i nadále odpovědný domovský členský stát.

(15)  V zájmu ochrany obchodně citlivých informací by měly být příslušné orgány při plnění svých povinností dohledu a výměně důvěrných informací vázány pravidly pro služební tajemství.

(16)  V zájmu posílení obezřetnostního dohledu nad investičními podniky a ochrany klientů investičních podniků by měli auditoři nestranně provést ověření a rychle informovat příslušné orgány o skutečnostech, které mohou mít vážný dopad na finanční situaci investičního podniku nebo na jeho správní a účetní organizaci.

(17)  Zpracování osobních údajů pro účely této směrnice by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(8) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 45/2001(9). Zejména v případě, kdy tato směrnice umožňuje výměnu osobních údajů se třetími zeměmi, měla by se použít příslušná ustanovení kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 a článku 9 nařízení (EU) č. 45/2001.

(18)  V zájmu zajištění dodržování povinností stanovených v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly členské státy stanovit správní sankce a další správní opatření, které budou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem zajistit odrazující účinek by správní sankce měly být zveřejňovány, kromě některých přesně stanovených situací. Zákazníci a investoři by měli mít přístup k informacím o správních sankcích a opatřeních uložených investičním podnikům, aby byli schopni činit informovaná rozhodnutí ohledně svých investičních možností.

(19)  S cílem odhalit porušení vnitrostátních ustanovení provádějících tuto směrnici a porušení [nařízení (EU) ---/----[IFR] by členské státy měly mít příslušné vyšetřovací pravomoci a měly by zavést účinné a pohotové mechanismy ohlašování potenciálních či skutečných porušení.

(20)  Investiční podniky, které nejsou považovány za malé a nepropojené, by měly mít k dispozici vnitřně stanovený kapitál, který je množstvím, kvalitou i rozložením přiměřený ke krytí specifických rizik, jimž jsou nebo mohou být vystaveny. Příslušné orgány by měly zajistit, aby investiční podniky zavedly přiměřené strategie a postupy pro hodnocení a udržování přiměřenosti svého vnitřně stanoveného kapitálu. Příslušné orgány by rovněž měly mít možnost požadovat ve vhodných případech, aby podobné požadavky uplatňovaly malé a nepropojené podniky.

(21)  Pravomoci v oblasti dohledu a hodnocení by měly zůstat důležitým regulačním nástrojem, který příslušným orgánům umožňuje posuzovat kvalitativní prvky, mimo jiné vnitřní správu a řízení, procesy a postupy řízení rizik, a v případě potřeby stanovit dodatečné požadavky, zejména včetně těch, které se týkají kapitálových požadavků a požadavků na likviditu především pro investiční podniky, které nejsou považovány za malé a nepropojené, a považuje-li to příslušný orgán za opodstatněné a vhodné, také pro malé a nepropojené podniky.

(22)  V článku 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je zakotvena zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Je třeba, aby investiční podniky tuto zásadu důsledně dodržovaly. V zájmu sladění odměňování s rizikovým profilem investičních podniků a zaručení rovných podmínek by měly investiční podniky podléhat jasným zásadám týkajícím se ujednání o správě a řízení společnosti a pravidlům odměňování, která jsou genderově neutrální a zohlední rozdíly mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky. Na malé a nepropojené investičních podniky by se však tato pravidla vztahovat neměla, protože ustanovení o odměňování a správě a řízení společnosti podle směrnice 2014/65/EU jsou pro tyto typy podniků dostatečně komplexní.

(23)  Stejně tak zpráva Komise z 28. července 2016 o posouzení pravidel pro odměňování podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013 prokázala, že požadavky týkající se odkladů splatnosti a vyplacení pomocí nástrojů stanovených ve směrnici 2013/36/EU nejsou vhodné pro malé a nepříliš složité investiční podniky ani pro zaměstnance s nízkou pohyblivou složkou odměny. Jasná, konzistentní a harmonizovaná kritéria pro určování investičních podniků a osob, které jsou od těchto požadavků osvobozeny, jsou nezbytná k zajištění sbližování dohledu ▌a k zaručení rovných podmínek.

Vzhledem k tomu, jak významnou úlohu hrají osoby s vysokými příjmy v podnikatelských a dlouhodobých výsledcích investičních podniků, měl by být zajištěn účinný dohled nad postupy a trendy v rámci jejich odměňování. Příslušné orgány by tedy měly mít možnost sledovat odměňování osob s vysokými příjmy.

(24)  Rovněž je vhodné nabídnout investičním podnikům určitou flexibilitu, co se týče způsobu, jakým při vyplácení pohyblivé složky odměny používají bezhotovostní nástroje, pokud jsou tyto nástroje účinné při dosahování cíle sladit zájem zaměstnanců se zájmy různých zúčastněných subjektů, jako jsou akcionáři a věřitelé, a přispět ke sladění pohyblivé složky odměn s rizikovým profilem investičního podniku.

(25)  Příjmy investičních podniků ve formě poplatků, provizí a jiných příjmů v souvislosti s poskytováním různých investičních služeb jsou vysoce nestabilní. Omezení pohyblivé složky odměny na část pevné složky odměny by ovlivnilo možnost podniku snížit odměnu v době snížených příjmů a mohlo by vést ke zvýšení fixních nákladů podniku, což by pak ohrozilo schopnost podniku přečkat období hospodářského útlumu nebo snížených příjmů.

V zájmu předcházení těmto rizikům by neměl být nesystémovým investičním podnikům uložen jednotný maximální poměr mezi pohyblivými a pevnými složkami odměny. Namísto toho by si tyto investiční podniky měly vhodné poměry stanovit samy. Tato směrnice by však neměla členským státům bránit v tom, aby ve vnitrostátním právu provedly opatření s cílem stanovit přísnější požadavky na investiční podniky, pokud jde o maximální poměr mezi pohyblivými a pevnými složkami odměny. Tato směrnice by rovněž neměla bránit členským státům ve stanovení maximálního poměru uvedeného v předchozí větě pro všechny investiční podniky nebo některé typy investičních podniků.

(26)  V členských státech se používají různé struktury správy a řízení. Ve většině případů se jedná o monistickou nebo dualistickou strukturu orgánů. Definice použité v této směrnici mají zahrnovat všechny existující struktury, aniž by některou z nich upřednostňovaly. Mají pouze posloužit ke stanovení pravidel zaměřených na konkrétní výsledek bez ohledu na vnitrostátní právo obchodních společností, jemuž instituce v jednotlivých členských státech podléhají. Tyto definice by proto neměly zasahovat do obecného rozdělení pravomocí podle vnitrostátního práva obchodních společností.

(27)  Za vedoucí orgán by měl být považován orgán, který má výkonnou a dozorčí funkci. Pravomoc a struktura vedoucích orgánů se v jednotlivých členských státech liší. V členských státech, kde mají vedoucí orgány monistickou strukturu, vykonává řídící a dozorčí úkoly obvykle jediný orgán. V členských státech s dualistickou strukturou vykonává dozorčí funkci samostatná dozorčí rada, která nemá výkonné funkce, a výkonnou funkci vykonává samostatná správní rada, která je odpovědná za každodenní řízení podniku. Různým subjektům v rámci vedoucího orgánu jsou tedy přisouzeny oddělené úkoly.

(28)  V reakci na rostoucí poptávku veřejnosti po daňové transparentnosti a na podporu sociální odpovědnosti investičních podniků je vhodné požadovat, aby investiční podniky, nejsou-li považovány za malé a nepropojené, zveřejňovaly každoročně určité informace, včetně informací o dosažených ziscích, zaplacených daních a případných přijatých veřejných dotacích.

(29)  Tato směrnice by neměla členským státům bránit v tom, aby uplatnily přísnější přístup k odměňování v případech, kdy investiční podniky obdrží mimořádnou veřejnou finanční podporu.

(30)  Za účelem řešení rizik na úrovni skupiny výhradně investičních podniků by metoda obezřetnostní konsolidace požadovaná ▌nařízením (EU) č. ---/---- [IFR] měla být v případě skupin výhradně investičních podniků doplněna skupinovým kapitálovým testem pro jednodušší struktury skupin. Stanovení orgánu dohledu nad skupinou by však mělo být v obou případech založeno na týchž zásadách, které platí v případě dohledu na konsolidovaném základě podle směrnice 2013/36/EU. V zájmu zajištění řádné spolupráce by měly být základní prvky koordinačních opatření a zejména požadavky na informace v mimořádných situacích nebo ujednání o spolupráci a koordinaci podobné základním prvkům koordinace platným v rámci jednotného souboru pravidel pro úvěrové instituce.

(31)  Na jedné straně by Komise měla mít možnost předložit Radě doporučení pro jednání o dohodách mezi Unií a třetími zeměmi o praktickém výkonu dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu pro investiční podniky, jejichž mateřské společnosti jsou usazeny ve třetích zemích, a pro investiční podniky působící ve třetích zemích, jejichž mateřské společnosti jsou usazeny v Unii. Na druhé straně by členské státy a EBA měly mít rovněž možnost zavádět správní ujednání se třetími zeměmi za účelem plnění svých povinností v oblasti dohledu.

(32)  Aby se zaručila právní jistota a zabránilo se překrývání současného obezřetnostního rámce platného pro úvěrové instituce i pro investiční podniky s touto směrnicí, mění se nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU tak, aby investiční podniky byly vyňaty z oblasti jejich působnosti. Avšak na investiční podniky, které jsou součástí bankovní skupiny, by se měla i nadále vztahovat ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU týkající se bankovní skupiny, jako jsou ustanovení o zprostředkujícím mateřském podniku v EU podle [článku 21b] směrnice 2013/36/EU a pravidla obezřetnostní konsolidace stanovená v kapitole 2 hlavě II první části nařízení (EU) č. 575/2013.

(33)  Je třeba upřesnit kroky, které podniky musí podniknout, aby ověřily, zda spadají pod definici úvěrové instituce, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, a proto si musí obstarat povolení jako úvěrová instituce. Vzhledem k tomu, že některé investiční podniky již provádějí činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, je také nutné zajistit jednoznačnost ohledně kontinuity veškerých povolení udělených pro tyto činnosti. Zejména je zásadní, aby příslušné orgány zajistily, aby během přechodu ze stávajícího rámce na rámec nový měly investiční podniky dostatečnou regulační jistotu.

(34)  V zájmu zajištění účinného dohledu je důležité, aby podniky splňující podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 žádaly o povolení jako úvěrová instituce. Příslušné orgány by proto měly mít možnost uložit sankce podnikům, které o povolení nezažádají.

(35)  Změna definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 nařízením [nařízení (EU)---/----[IFR]] může po svém vstupu v platnost zahrnovat investiční podniky, které již působí na základě povolení vydaného v souladu se směrnicí 2014/65/EU. Takovým podnikům by mělo být povoleno pokračovat v činnosti na základě povolení pro investiční podniky, dokud jim nebude uděleno povolení jako úvěrové instituci. Takové investiční podniky by měly předložit žádost o povolení působit jako úvěrová instituce nejpozději tehdy, když průměr jejich celkových měsíčních aktiv za dvanáct po sobě jdoucích měsíců překročí některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. Pokud investiční podnik k datu vstupu této směrnice v platnost překročí některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, měl by být vypočítán průměr jejich celkových měsíčních aktiv za dvanáct měsíců předcházejících tomuto datu. Tyto investiční podniky by měly požádat o povolení působit jako úvěrová instituce do jednoho roku a jednoho dne od vstupu této směrnice v platnost.

(36)  Změna definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 nařízením [nařízení (EU)---/----[IFR]] se může také dotýkat podniků, které již požádaly o povolení působit jako investiční podniky podle směrnice 2014/65/EU, ale jejichž žádost ještě nebyla vyřízena. Takové žádosti by měly být předány příslušným orgánům podle směrnice 2013/36/EU a mělo by se s nimi zacházet v souladu s ustanoveními o povolení stanovenými v uvedené směrnici, pokud předpokládaná celková aktiva podniku splňují některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(37)  Podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 by měly rovněž podléhat všem požadavkům na přístup k činnosti úvěrových institucí stanoveným v hlavě III směrnice 2013/36/EU, včetně ustanovení o odnětí povolení v souladu s článkem 18 uvedené směrnice. Článek 18 uvedené směrnice by však měl být změněn tak, aby příslušné orgány mohly odejmout povolení udělená úvěrové instituci, pokud tato instituce využívá své povolení výlučně k činnostem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a má průměrná celková aktiva nižší než prahové hodnoty stanovené v uvedeném čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) po dobu pěti po sobě jdoucích let.

(38)  Podle článku 39 směrnice 2014/65/EU podléhají podniky ze třetích zemí poskytující finanční služby v EU vnitrostátním systémům, které od nich mohou vyžadovat, aby v daném členském státě zřídily pobočku. V zájmu usnadnění pravidelného sledování a vyhodnocování činností, které podniky ze třetích zemí vykonávají prostřednictvím poboček v Unii, by příslušné orgány měly být informovány o rozsahu a účelu služeb a činností vykonávaných prostřednictvím poboček na jejich území.

(39)  Konkrétní křížové odkazy ve směrnici 2014/59/EU, směrnici 2011/61/EU a směrnici 2009/65/ES na ustanovení použitelná na investiční podniky v nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU, která již neplatí k datu použití této směrnice a nařízení (EU) č. ---/----[IFR], by měly být aktualizovány s ohledem na odpovídající odkazy v této směrnici a v nařízení (EU) č. ---/----[IFR].

(40)  EBA vydal ve spolupráci s ESMA zprávu založenou na důkladné podkladové analýze souvislostí, sběru dat a konzultaci za účelem individualizovaného obezřetnostního režimu pro všechny nesystémové investiční podniky, která slouží jako základ revidovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky.

(41)  V zájmu zajištění harmonizovaného uplatňování této směrnice by měl být EBA pověřen vypracováním technických norem, v nichž upřesní, jaké informace by si měly orgány domovské a hostitelské země vyměňovat v rámci dohledu a jak by investiční podniky měly posuzovat rozsah svých činností pro účely požadavků na vnitřní správu, a zejména za účelem posouzení toho, zda investiční podnik představuje malý a nepropojený podnik. Technické normy by měly také upřesnit, kteří ze zaměstnanců mají významný vliv na rizikový profil podniků pro účely ustanovení o odměňování, a vymezit nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, které splňují podmínky pro pohyblivé složky odměny. A v neposlední řadě by technické normy měly upřesnit prvky pro posouzení rozsahu působnosti požadavků na vnitřní správu, transparentnost, zacházení s riziky a odměňování, uplatňování dalších kapitálových požadavků příslušnými orgány a fungování kolegií orgánů dohledu.

(42)  V zájmu zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zohlednění vývoje na finančních trzích by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, co se týče dalšího upřesnění definic v této směrnici, posouzení vnitřně stanoveného kapitálu a rizik investičních podniků a pravomocí příslušných orgánů v oblasti dohledu a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce provedla vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada všechny dokumenty ve stejném okamžiku jako odborníci členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, které se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(43)  V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění této směrnice a zejména s ohledem na přijetí návrhu prováděcích technických norem navržených EBA týkajících se požadavků na výměnu informací mezi příslušnými orgány a v zájmu zohlednění vývoje v hospodářské a měnové oblasti, pokud jde o požadavky na úroveň počátečního kapitálu pro investiční podniky, by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10).

(44)  Jelikož cílů této směrnice, tedy vytvoření účinného a přiměřeného obezřetnostního rámce, který zajistí, aby investiční podniky s povolením působit v rámci Unie fungovaly na řádném finančním základě a aby byly řízeny řádným způsobem, mimo jiné v nejlepším zájmu svých zákazníků, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků by jich bylo lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(45)  Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech(11) zavázaly, že v opodstatněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za opodstatněné.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se:

a)  počátečního kapitálu investičních podniků;

b)  pravomocí dohledu a nástrojů obezřetnostního dohledu nad investičními podniky příslušnými orgány;

c)  obezřetnostního dohledu nad investičními podniky příslušnými orgány způsobem, který odpovídá pravidlům stanoveným v [nařízení (EU) ---/----[IFR];

d)  požadavků na zveřejňování informací pro příslušné orgány zodpovědné za obezřetnostní regulaci a dohled nad úvěrovými institucemi.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na investiční podniky povolené a podléhající dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(12).

2.  Odchylně od odstavce 1 se hlavy IV a V této směrnice nevztahují na investiční podniky uvedené v čl. 1 odst. 2 a 6 [nařízení (EU) ---/----] [IFR], které podléhají dohledu, pokud jde o plnění obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU v souladu s čl. 1 odst. 3 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 3

Definice

1.  Pro účely této směrnice se rozumí:

1)  „podnikem pomocných služeb“ podnik, jehož hlavní činností je vlastnictví nebo správa nemovitostí, řízení služeb zpracování údajů nebo podobné činnosti, kterými napomáhá hlavní činnosti jednoho nebo více investičních podniků;

2)  „povolením“ povolení investičního podniku v souladu s článkem 5 směrnice 2014/65/EU;

3)  „pobočkou“ pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 směrnice 2014/65/EU;

4)  „úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 směrnice 2014/65/EU;

5)  „příslušným orgánem“ orgán veřejné správy nebo orgán členského státu, který je úředně uznáván a zmocněn vnitrostátními právními předpisy k dohledu nad investičními podniky v souladu s touto směrnicí jako součást systému dohledu fungujícího v daném členském státě;

6)  „obchodníky s komoditami a emisními povolenkami“ obchodníci s komoditami a emisními povolenkami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013;

7)  „kontrolou“ vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve smyslu článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(13) nebo ve smyslu účetních standardů, jimž investiční podnik podléhá podle nařízení (ES) č. 1606/2002(14), nebo obdobný vztah mezi fyzickou či právnickou osobou a podnikem;

8)  „dodržováním skupinového kapitálového testu“ dodržování požadavků článku 7 [nařízení (EU) ---/----[IFR] mateřským podnikem podnikajícím ve skupině investičních podniků;

9)  „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

10)  „deriváty“ deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 600/2014(15);

11)  „finanční institucí“ finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

12)  „genderově neutrálními zásadami odměňování“ zásady odměňování, které jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci;

13)  „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 2 odst. 11 směrnice 2013/34/EU;

14)  „orgánem dohledu nad skupinou“ příslušný orgán odpovědný za dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu mateřských investičních podniků v Unii a investičních podniků kontrolovaných mateřskými investičními holdingovými společnostmi v Unii nebo mateřskými smíšenými finančními holdingovými společnostmi v Unii;

15)  „domovským členským státem“ domovský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 55 písm. a) směrnice 2014/65/EU;

16)  „hostitelským členským státem“ hostitelský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 56 směrnice 2014/65/EU;

17)  „počátečním kapitálem“ kapitál, který je vyžadován pro účely povolení investičního podniku a jehož výše a druh jsou specifikovány v článcích 9 a 11;

18)  „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

19)  „skupinou investičních podniků“ skupina investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

20)  „investiční holdingovou společností“ investiční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 24 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

21)  „investičními službami a činnostmi“ investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU;

22)  „vedoucím orgánem“ vedoucí orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/65/EU;

23)  „dozorčí funkcí vedoucího orgánu“ funkce vedoucího orgánu spočívající v kontrole a sledování rozhodování osob ve vedení;

24)  „smíšenou finanční holdingovou společností“ se rozumí smíšená finanční holdingová společnost vymezená v čl. 2 odst. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES(16);

25)  „smíšenou holdingovou společností“ mateřský podnik, který není finanční holdingovou společností, investiční holdingovou společností, úvěrovou institucí, investičním podnikem ani smíšenou finanční holdingovou společností ve smyslu směrnice 2002/87/ES a jehož dceřiné podniky zahrnují alespoň investiční podnik;

26)  „vrcholným vedením“ vrcholné vedení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 směrnice 2014/65/EU;

27)  „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 směrnice 2014/65/EU;

28)  „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 směrnice 2014/65/EU;

29)  „systémovým rizikem“ systémové riziko ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice 2013/36/EU;

30)  „mateřským investičním podnikem v Unii“ mateřský investiční podnik v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 57 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

31)  „mateřskou investiční holdingovou společností v Unii“ mateřská investiční holdingová společnost v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 58 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

32)  „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v Unii“ mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 59 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58, jimiž vyjasní:

a)  definice stanovené v odstavci 1 pro zajištění jednotného uplatňování této směrnice;

b)  definice stanovené v odstavci 1, aby byl při uplatňování této směrnice brán zřetel na vývoj finančních trhů.

HLAVA II

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článek 4

Určení a pravomoci příslušných orgánů

1.  Členské státy určí jeden nebo více orgánů příslušných k plnění funkcí a povinností stanovených v této směrnici a v [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Členské státy informují Komisi, EBA a ESMA o tomto určení a v případě více než jednoho příslušného orgánu o funkcích a povinnostech každého příslušného orgánu.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány dohlížely na činnost investičních podniků, a případně i investičních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, aby mohly posoudit plnění požadavků této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly veškeré nezbytné pravomoci, včetně pravomoci provádět šetření na místě v souladu s článkem 14, k získání informací potřebných k posouzení souladu investičních podniků a případně investičních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností s požadavky této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] a k prošetření možných porušení těchto požadavků.

4.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly odborné znalosti, zdroje, provozní kapacitu, pravomoci a nezávislost potřebné k provádění funkcí souvisejících s obezřetnostním dohledem, vyšetřováním a ukládáním sankcí stanovených v této směrnici.

5.  Členské státy požadují, aby investiční podniky poskytly svým příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro posouzení, zda investiční podniky dodržují vnitrostátní předpisy, kterými se provádí tato směrnice, a zda dodržují [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Mechanismy interní kontroly a správní a účetní postupy investičních podniků umožní příslušným orgánům neustále kontrolovat dodržování těchto předpisů.

6.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky vedly záznamy o všech svých transakcích a zdokumentovaly své systémy a postupy, které podléhají této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům kdykoli posoudit dodržování této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 5

Pravomoc příslušných orgánů rozhodnout o uplatnění požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 na některé investiční podniky

1.  Příslušné orgány mohou rozhodnout, že uplatní požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 podle čl. 1 odst. 2 písm. c) [nařízení (EU) ---/----[IFR] na investiční podnik, který provádí kteroukoli z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv daného investičního podniku vypočtená jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překračuje 5 miliard EUR a platí kterákoli z těchto podmínek:

a)  investiční podnik provádí tyto činnosti v takovém rozsahu, že jeho selhání nebo potíže by mohly vést k systémovému riziku ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice 2013/36/EU;

b)  investiční podnik je členem clearingového systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení [IFR];

c)  příslušný orgán to považuje za opodstatněné s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností dotčeného investičního podniku, při zohlednění zásady proporcionality a s přihlédnutím k jednomu nebo více z těchto faktorů:

i)  významu pro hospodářství Unie nebo příslušného členského státu;

ii)  významu jeho přeshraničních činností;

iii)  propojenosti investičního podniku s finančním systémem.

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami, subjekty kolektivního investování ani na pojišťovny.

3.  Rozhodne-li příslušný orgán o uplatnění požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 na investiční podnik v souladu s odstavcem 1, podléhá tento podnik dohledu, pokud jde o plnění obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU.

4.  Rozhodne-li příslušný orgán o zrušení rozhodnutí přijatého v souladu s odstavcem 1, informuje o tom bezodkladně investiční podnik.

Aniž je dotčena pravomoc příslušného orgánu rozhodnout podle odstavce 1, odstavec 1 se nepoužije, pokud investiční podnik přestane splňovat prahovou hodnotu vypočtenou za období 12 po sobě jdoucích měsíců, která je v daném odstavci uvedena.

5.  Příslušné orgány o jakémkoli rozhodnutí přijatém podle odstavců 1, 3 a 4 bezodkladně informují EBA.

6.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž dále upřesní kritéria vymezená v odst. 1 písm. a) a b), a zajistí jejich jednotné uplatňování.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [dvanáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 6

Spolupráce v rámci členského státu

1.  Příslušné orgány úzce spolupracují s orgány veřejné správy nebo subjekty odpovědnými za dohled nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi v jejich členském státě. Členské státy vyžadují, aby si tyto příslušné orgány a tyto orgány veřejné správy nebo subjekty vyměňovaly bezodkladně informace nezbytné nebo užitečné pro plnění svých povinností a funkcí.

2.  Příslušné orgány, které nejsou orgány určenými podle článku 67 směrnice 2014/65/EU, vytvoří mechanismus pro spolupráci s těmito orgány a pro výměnu všech informací, které jsou relevantní pro výkon jejich příslušných funkcí a povinností.

Článek 7

Spolupráce v rámci Evropského systému finančního dohledu

Příslušné orgány vezmou při výkonu svých povinností v úvahu sbližování v oblasti nástrojů a postupů dohledu při uplatňování právních předpisů přijatých podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Členské státy zajistí, aby:

a)  příslušné orgány jakožto subjekty, které jsou součástí Evropského systému finančního dohledu (ESFS), spolupracovaly na základě důvěry a plného vzájemného respektu, zejména při zajišťování výměny příslušných, spolehlivých a vyčerpávajících informací mezi nimi a ostatními subjekty, které jsou součástí ESFS;

b)  se příslušné orgány účastnily činností EBA a případně kolegií orgánů dohledu uvedených v článku 44 a v článku 116 směrnice 2013/36/EU;

c)  příslušné orgány vynaložily veškeré úsilí v zájmu zajištění souladu s obecnými pokyny a doporučeními vydanými orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(17) a za účelem zohlednění varování a doporučení vydaných Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010(18);

d)  příslušné orgány úzce spolupracovaly s ESRB;

e)  povinnosti a pravomoci příslušných orgánů nebránily těmto orgánům v plnění povinností těchto příslušných orgánů plynoucích z členství v EBA či v ESRB nebo podle této směrnice a podle [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 8

Unijní rozměr dohledu

Příslušné orgány každého členského státu při výkonu svých obecných povinností řádně zváží potenciální důsledky svých rozhodnutí pro stabilitu finančních systémů ▌jiných dotčených členských států, jakož i pro celou Unii, a zejména v naléhavých situacích na základě informací, které mají v příslušnou dobu k dispozici.

HLAVA III

POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Článek 9

Počáteční kapitál

1.  Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU pro povolení poskytovat investiční služby nebo provádět investiční činnosti uvedené v bodech 3 a 6 ▌oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU činí 750 000 EUR.

2.  Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU pro povolení poskytovat investiční služby nebo provádět investiční činnosti uvedené v bodech 1, 2, 4, 5 nebo 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU u podniku, který nemá svolení držet peníze zákazníků nebo cenné papíry patřící zákazníkům, činí 75 000 EUR.

▌3. Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU u jiných investičních podniků než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, činí 150 000 EUR.

Počáteční kapitál investičního podniku, který má povolení poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti uvedené v bodě 9 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a který obchoduje na vlastní účet nebo má svolení obchodovat na vlastní účet, činí odchylně 750 000 EUR.

Článek 10

Odkazy na počáteční kapitál ve směrnici 2013/36/EU

Odkazy na úrovně počátečního kapitálu stanovené v článku 9 této směrnice se ode dne platnosti této směrnice chápou tak, že nahrazují odkazy na úrovně počátečního kapitálu stanovené ve směrnici 2013/36/EU, a sice takto:

a)  odkaz na počáteční kapitál investičních podniků podle článku 28 směrnice 2013/36/EU se považuje za odkaz na čl. 9 odst. 1 této směrnice;

b)  odkazy na počáteční kapitál investičních podniků podle článků 29 nebo 31 směrnice 2013/36/EU se považují za odkazy na čl. 9 odst. 2 nebo odst. 3 této směrnice v závislosti na druhu investičních služeb a činností investičního podniku;

c)  odkaz na počáteční kapitál uvedený v článku 30 směrnice 2013/36/EU se považuje za odkaz na čl. 9 odst. 1 této směrnice.

Článek 11

Složení počátečního kapitálu

Složení počátečního kapitálu investičního podniku se řídí článkem 9 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

HLAVA IV

OBEZŘETNOSTNÍ DOHLED

KAPITOLA 1

Zásady obezřetnostního dohledu

Oddíl 1

Pravomoci a povinnosti domovského a hostitelského členského státu

Článek 12

Pravomoci příslušných orgánů domovského členského státu

Za obezřetnostní dohled nad investičním podnikem odpovídají příslušné orgány domovského členského státu, aniž by tím byla dotčena ustanovení této směrnice, která svěřují odpovědnost příslušným orgánům hostitelského členského státu.

Článek 13

Spolupráce mezi příslušnými orgány různých členských států

1.  Příslušné orgány různých členských států úzce spolupracují za účelem plnění svých povinností podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR], zejména prostřednictvím okamžité výměny informací o investičních podnicích, včetně:

a)  informací o řízení a vlastnické struktuře investičního podniku;

b)  informací o dodržování kapitálových požadavků investičním podnikem;

c)  informací o dodržování požadavků týkajících se rizika koncentrace a požadavků na likviditu investičním podnikem;

d)  informací o správních a účetních postupech a mechanismech interní kontroly investičního podniku;

e)  veškerých dalších relevantních faktorů, které mohou ovlivnit riziko, jež investiční podnik představuje.

2.  Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu okamžitě veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které investiční podnik představuje pro ochranu zákazníků nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském členském státě, které zjistili při dohledu nad činnostmi investičního podniku.

3.  Příslušné orgány domovského členského státu jednají podle informací poskytnutých příslušnými orgány hostitelského členského státu tím, že přijmou veškerá opatření nezbytná k odvrácení nebo napravení případných problémů a rizik uvedených v odstavci 2. Příslušné orgány domovského členského státu na žádost podrobně vysvětlí příslušným orgánům hostitelského členského státu, jak zohlednily informace a zjištění poskytnutá příslušnými orgány hostitelského členského státu.

4.  Pokud se po sdělení informací a zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že příslušné orgány domovského členského státu nepřijaly nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, mohou příslušné orgány daného hostitelského členského státu poté, co informovaly příslušné orgány domovského členského státu, EBA a ESMA, přijmout k ochraně zákazníků, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná opatření.

Příslušné orgány mohou upozornit EBA na situace, kdy byla žádost o spolupráci – zejména o výměnu informací – zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování EU, může EBA v těchto případech postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. EBA může příslušným orgánům pomáhat při dosahování dohody o výměně informací podle tohoto článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

5.  Příslušné orgány domovského členského státu, které nesouhlasí s opatřeními příslušných orgánů hostitelského členského státu, mohou postoupit záležitost EBA, který bude postupovat v souladu s postupem uvedeným v článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA podle uvedeného článku, rozhodne do jednoho měsíce.

6.  Pro účely posouzení podmínky uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) ---/----[IFR] si může příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku vyžádat od příslušného orgánu domovského členského státu člena clearingového systému informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku dotčeného investičního podniku.

7.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících požadavky na druh a povahu informací uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

8.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrh prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro žádosti o sdílení informací, které mohou usnadnit dohled nad investičními podniky.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

9.  EBA předloží Komisi návrhy technických norem uvedené v odstavcích 7 a 8 do [18 měsíců od data vstupu této směrnice v platnost].

Článek 14

Šetření na místě a kontrola v pobočkách zřízených v jiném členském státě

1.  Hostitelské členské státy stanoví, že v případě investičního podniku povoleného v jiném členském státě provozujícího činnost prostřednictvím pobočky mohou příslušné orgány domovského členského státu poté, co o tom uvědomí příslušné orgány hostitelského členského státu, samy nebo prostřednictvím svých zmocněnců prošetřovat na místě informace uvedené v čl. 13 odst. 1 a kontrolovat tyto pobočky.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu mají pravomoc provádět v konkrétních případech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provozují pobočky investičních podniků na jejich území, a vyžádat si od dané pobočky informace týkající se jejích činností pro účely dohledu a považují-li to za významné z důvodu stability finančního systému v hostitelském členském státě.

Před provedením takových šetření a kontrol konzultují příslušné orgány hostitelského členského státu bezodkladně příslušné orgány domovského členského státu.

Co nejdříve po dokončení těchto šetření a kontrol příslušné orgány hostitelského členského státu sdělí příslušným orgánům domovského členského státu získané informace a zjištění mající význam pro hodnocení rizik daného investičního podniku.

Oddíl 2

Služební tajemství a povinnost podávat informace

Článek 15

Služební tajemství a výměna důvěrných informací

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro tyto orgány, včetně osob uvedených v čl. 76 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, byly vázány povinností zachovávat služební tajemství pro účely této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Důvěrné informace, které tyto orgány a osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit pouze v souhrnné nebo agregované podobě, z níž nelze jednotlivé investiční podniky ani osoby identifikovat, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem.

Byl-li však na investiční podnik vyhlášen konkurz nebo nařízena nucená likvidace, lze důvěrné informace, které se netýkají třetích osob, zveřejnit v občanskoprávním nebo obchodním řízení, je-li to nutné k průběhu takových řízení.

2.  Příslušné orgány použijí pouze důvěrné informace shromážděné, vyměněné nebo předané podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] pro účely plnění svých povinností, a to zejména pro tyto účely:

a)  sledování dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených v této směrnici a v [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  ukládání sankcí;

c)  při správních odvoláních proti rozhodnutím příslušných orgánů;

d)  při soudním řízení zahájeném podle článku 23.

3.  Fyzické a právnické osoby nebo subjekty jiné než příslušné orgány, které získají důvěrné informace podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR], použijí tyto informace pouze pro účely, které příslušný orgán výslovně uvede nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

4.  Příslušné orgány si mohou vyměňovat důvěrné informace pro účely odstavce 2, mohou výslovně uvést, jakým způsobem se s těmito informacemi má zacházet, a mohou výslovně omezit jakýkoli další přenos těchto informací.

5.  Povinnost uvedená v odstavci 1 nebrání příslušným orgánům v tom, aby předaly důvěrné informace Evropské komisi, pokud jsou tyto informace nezbytné pro výkon pravomocí Komise.

6.  Příslušné orgány mohou poskytnout EBA, ESMA, ESRB, centrálním bankám členských států, ESCB a ECB v jejich postavení měnových orgánů a dle potřeby orgánům veřejné správy odpovědným za dohled nad platebními a zúčtovacími systémy důvěrné informace, pokud jsou tyto informace nezbytné pro plnění jejich povinností.

Článek 16

Správní ujednání pro výměnu informací se třetími zeměmi

Pro účely plnění svých povinností v oblasti dohledu podle této směrnice nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR] a za účelem výměny informací mohou příslušné orgány členských států, EBA a ESMA v souladu s článkem 33 nařízení (EU) č. 1093/2010 a článkem 33 nařízení (EU) č. 1095/2010 uzavírat správní ujednání s orgány dohledu třetích zemí, jakož i s orgány nebo subjekty třetích zemí odpovědnými za níže uvedené úkoly, pouze pokud jsou zpřístupňované informace předmětem záruk služebního tajemství, které jsou přinejmenším rovnocenné zárukám stanoveným v článku 15 této směrnice:

a)  dohled nad finančními institucemi a finančními trhy, včetně dohledu nad finančními subjekty, které mohou na základě licence působit jako ústřední protistrany, pokud byly ústřední protistrany uznány podle článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012;

b)  likvidace a úpadek investičních podniků a obdobné postupy;

c)  dohled nad orgány, které se účastní likvidace a úpadku investičních podniků a podobných řízení;

d)  provádění povinných auditů finančních institucí nebo institucí, které spravují systémy odměňování;

e)  dohled nad osobami pověřenými provedením povinného auditu účetnictví finančních institucí;

f)  dohled nad osobami činnými na trzích s emisními povolenkami za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů;

g)  dohled nad osobami činnými na trzích se zemědělskými komoditními deriváty za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů.

Článek 17

Povinnosti osob odpovědných za kontrolu výročních a konsolidovaných účetních závěrek

Členské státy stanoví, že každá osoba oprávněná v souladu se směrnicí 2006/43/ES(19) a plnící v investičním podniku povinnosti popsané v článku 73 směrnice 2009/65/ES(20) nebo v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo jakoukoli jinou zákonnou povinnost je povinna neprodleně informovat příslušné orgány o každé skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se tohoto investičního podniku nebo podniku, který má s daným investičním podnikem úzkou vazbu, které:

a)  představují závažné porušení právních či správních předpisů stanovených touto směrnicí;

b)  mohou narušit pokračování činnosti investičního podniku; nebo

c)  mohou způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim bude udělen výrok s výhradou.

Oddíl 3

Sankce, pravomoci vyšetřování a právo na odvolání

Článek 18

Správní sankce a jiná správní opatření

1.  Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu uvedené v oddíle 4 kapitoly 2, včetně pravomocí vyšetřování a pravomoci příslušných orgánů ukládat nápravná opatření a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro správní sankce a jiná správní opatření a zajistí, že jejich příslušné orgány mohou ukládat takové sankce a opatření v případě porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici a [nařízení (EU)---/----[IFR], a to mimo jiné v těchto situacích:

a)  investiční podnik nemá zavedené vnitřní systémy správy, jak je uvedeno v článku 26;

b)  investiční podnik neoznámí příslušným orgánům informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace o dodržování povinnosti splnit kapitálové požadavky podle článku 11 [nařízení (EU) ---/----IFR], což je v rozporu s čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

c)  investiční podnik neoznámí příslušným orgánům informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace o riziku koncentrace, což je v rozporu s článkem 54 [nařízení (EU) ---/----];

d)  investiční podnik vykazuje riziko koncentrace, které přesahuje meze stanovené v článku 37 [nařízení (EU) ---/----[IFR], aniž jsou dotčeny články 38 a 39 uvedeného nařízení;

e)  investiční podnik v rozporu s požadavky článku 43 [nařízení (EU) ---/----[IFR] opakovaně nebo soustavně nedrží příslušná likvidní aktiva, aniž je dotčen článek 44 uvedeného nařízení;

f)  investiční podnik v rozporu s ustanoveními části šesté [nařízení (EU) ---/----[IFR] nezveřejní informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace;

g)  investiční podnik vyplatí držitele nástrojů zahrnutých v kapitálu investičního podniku v případech, kdy články 28, 52 nebo 63 nařízení (EU) č. 575/2013 zakazují takové výplaty držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu;

h)  bylo zjištěno, že investiční podnik nese odpovědnost za závažné porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě směrnice (EU) 2015/849(21);

i)  investiční podnik umožňuje jedné osobě nebo více osobám, které nesplňují požadavky podle článku 91 směrnice 2013/36/EU, stát se nebo zůstat členem vedoucího orgánu.

Členské státy, které nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení.

Správní sankce a jiná správní opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Správní sankce a jiná správní opatření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci zahrnují:

a)  veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobu, investiční podnik, investiční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost a povahu daného porušení;

b)  příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od daného chování a jeho opakování;

c)  dočasný zákaz pro členy vedoucího orgánu investičního podniku nebo jiné fyzické osoby vykonávat funkce v investičních podnicích;

d)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo provizí daného podniku v předchozím účetním období;

e)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení nebo ztráty, které se porušením dotyčná osoba vyhnula, lze-li výši těchto zisků nebo ztrát zjistit;

f)  v případě fyzické osoby správní peněžité sankce ve výši až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v národní měně ke dni [datum vstupu této směrnice v platnost];

je-li podnik uvedený v písm. d) dceřiným podnikem, příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy vyplývající z konsolidované účetní závěrky daného mateřského podniku v předchozím účetním období.

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik poruší vnitrostátní předpisy, kterými se provádí tato směrnice, nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR], mohl sankce členům vedoucího orgánu a dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení uložit příslušný orgán.

3.  Při stanovení typu správních sankcí nebo jiných správních opatření uvedených v odstavci 1 a výše správních peněžitých sankcí členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily všechny příslušné okolnosti, případně včetně:

a)  závažnosti a doby trvání porušení předpisů;

b)  stupně odpovědnosti fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení;

c)  finanční situace fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení, včetně celkového obratu právnických osob nebo ročního příjmu fyzických osob;

d)  významu nabytého zisku nebo ztráty, které se právnické osoby odpovědné za porušení vyhnuly;

e)  veškerých ztrát, které vznikly třetím stranám v důsledku porušení;

f)  úrovně spolupráce s relevantními příslušnými orgány;

g)  předchozích porušení ze strany fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení;

h)  všech případných systémových důsledků porušení.

Článek 19

Vyšetřovací pravomoci

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci shromažďovat informace a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí, včetně:

a)  pravomoci požadovat informace od těchto fyzických nebo právnických osob:

i)  investičních podniků usazených v dotčeném členském státě;

ii)  investičních holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

iii)  smíšených finančních holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

iv)  smíšených holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

v)  osob náležejících k subjektům uvedeným v bodech i) až iv);

vi)  třetích stran, na které subjekty uvedené v bodech i) až iv) převedly provozní funkce nebo činnosti v rámci outsourcingu;

b)  pravomoci vykonávat veškerá nezbytná šetření ohledně jakékoli z osob uvedených v písmeni a) usazené či nacházející se v dotčeném členském státě, včetně práva:

i)  požadovat předložení dokumentů osobami uvedenými v písmeni a);

ii)  zkoumat účetní knihy a záznamy osob uvedených v písmeni a) a pořizovat z těchto knih a záznamů kopie nebo výpisy;

iii)  získávat písemná nebo ústní vysvětlení od všech osob uvedených v písmeni a) nebo jejich zástupců nebo zaměstnanců;

iv)  vyslechnout jakoukoli jinou příslušnou osobu ▌za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;

c)  pravomoci vykonávat veškeré nezbytné kontroly v provozních prostorách právnických osob uvedených v písmeni a) a jakýchkoli jiných podniků, na něž se vztahuje dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu, kde příslušný orgán je orgán dohledu nad skupinou, s výhradou předchozího uvědomění dotčených příslušných orgánů.

Článek 20

Zveřejnění správních sankcí a opatření

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách neprodleně zveřejnily veškeré správní sankce a opatření uložené v souladu s článkem 18, proti nimž nebylo podáno odvolání nebo proti nimž již není možné podat odvolání. Zároveň zveřejní informace o typu a povaze porušení a totožnosti fyzické osoby nebo identifikaci právnické osoby, jíž je sankce uložena, nebo proti které byla opatření přijata. Informace se zveřejní až poté, co byla uvedená osoba informována o těchto sankcích a opatřeních a v rozsahu, v němž je zveřejnění nezbytné a přiměřené.

2.  Pokud členský stát povoluje zveřejnění správních sankcí nebo opatření uložených v souladu s článkem 18, mohou příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnit informace o stavu a výsledku odvolání.

3.  Příslušné orgány zveřejní správní sankce nebo opatření uložená v souladu s článkem 18 anonymně v kterémkoli z těchto případů:

a)  sankce byla uložena fyzické osobě a zveřejnění osobních údajů dané osoby je nepřiměřené;

b)  zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů;

c)  zveřejnění by způsobilo investičním podnikům nebo fyzickým osobám nepřiměřenou škodu.

4.  Příslušné orgány zajistí, aby informace zveřejněné podle tohoto článku na jejich oficiálních internetových stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. Osobní údaje lze ponechat na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze v případě, kdy je to povoleno v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Článek 21

Oznamování sankcí orgánu EBA

Příslušné orgány informují EBA o správních sankcích a opatřeních uložených podle článku 18 o každém odvolání proti těmto sankcím a opatřením a jejich výsledku. EBA vede centrální databázi správních sankcí a opatření, které jí byly oznámeny, výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní pouze příslušným orgánům a orgánu ESMA a pravidelně se aktualizuje, a to alespoň jednou ročně.

EBA spravuje internetové stránky s odkazy na zveřejnění správních sankcí a opatření příslušnými orgány v souladu s článkem 18 a uvádí období, za které jednotlivé členské státy správní sankce a opatření zveřejňují.

Článek 22

Oznamování porušení

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly účinné a spolehlivé mechanismy, které umožní okamžité oznámení hrozících nebo skutečných porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato směrnice, a [nařízení (EU) ---/----[IFR] příslušným orgánům.

Tyto mechanismy zahrnují:

a)  specifické postupy pro přijímání těchto oznámení, zacházení s nimi a na ně navazující kroky, včetně zavedení bezpečných komunikačních kanálů;

b)  vhodnou ochranu pro zaměstnance investičních podniků, kteří oznámí porušení, k němuž v investičním podniku došlo, před odvetou, diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení;

c)  ochranu osobních údajů týkajících se osoby, která oznámí porušení, i fyzické osoby, která je údajně odpovědná za dané porušení, v souladu s nařízením (EU) 2016/679;

d)  jasná pravidla, která zajistí ve všech případech utajení osoby, která oznámí porušení předpisů uvnitř investičního podniku, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným správním nebo soudním řízením.

2.  Členské státy vyžadují, aby měly investiční podniky zavedené odpovídající postupy pro své zaměstnance pro interní oznamování porušení prostřednictvím specifického a nezávislého komunikačního kanálu. Tyto postupy mohou stanovit sociální partneři za předpokladu, že tyto postupy nabízejí stejnou ochranu, jako je ochrana uvedená v odst. 1 písm. b), c) a d).

Článek 23

Právo na odvolání

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí a opatření přijatá podle [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo podle právních či správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí podléhala právu na odvolání.

KAPITOLA 2

Proces přezkumu

Oddíl 1

POSTUP PRO HODNOCENÍ PŘIMĚŘENOSTI VNITŘNĚ STANOVENÉHO KAPITÁLU A RIZIK

Článek 24

Vnitřně stanovený kapitál a likvidní aktiva

1.  Investiční podniky, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], musí mít zavedeny spolehlivé, účinné a komplexní systémy, strategie a postupy pro stanovení a průběžné udržování objemu, druhů a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktiv, jež považují za odpovídající k pokrytí povahy a úrovně rizik ▌, které mohou představovat pro ostatní nebo kterým jsou nebo mohou být vystaveny.

2.  Systémy, strategie a postupy uvedené v odstavci 1 musí být odpovídající a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností dotčeného investičního podniku. Systémy, strategie a postupy se pravidelně interně přezkoumávají.

Příslušné orgány mohou požádat investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], aby uplatňovaly požadavky stanovené v tomto článku, a to v rozsahu, jenž příslušné orgány považují za vhodný.

Oddíl 2

Vnitřní správa, transparentnost, řízení rizik a odměňování

Článek 25

Oblast působnosti pro účely použití tohoto oddílu

1.  Pokud investiční podnik na základě čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] určí, že splňuje všechny podmínky ▌v něm uvedené, tento oddíl se nepoužije.

2.  Pokud investiční podnik, který nesplňoval všechny podmínky stanovené v ▌čl. 12 odst. 1 [nařízení ▌ ---/----[IFR], tyto podmínky následně splní, tento oddíl se přestane používat až po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byly tyto podmínky splněny. Tento oddíl se pro investiční podnik nepoužije po uplynutí období uvedeného v předchozí větě pouze tehdy, pokud investiční podnik v tomto období bez přerušení nadále splňoval podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] a uvědomil o tom příslušný orgán.

3.  Pokud investiční podnik určí, že již nesplňuje všechny podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], uvědomí o tom příslušný orgán a požadavky tohoto oddílu ▌splní do 12 měsíců ode dne, kdy proběhlo hodnocení.

4.  Členské státy vyžadují, aby investiční podniky uplatňovaly ustanovení uvedená v článku 32 u odměn vyplácených za poskytnuté služby nebo výsledky dosažené v účetním období po uplynutí účetního období, ve kterém proběhlo hodnocení uvedené v odstavci 3.

Pokud se uplatňuje tento oddíl a použije se článek 8 [nařízení (EU) ---/---- [IFR], členské státy zajistí, aby se tento oddíl uplatňoval pro investiční podniky na individuálním základě.

Pokud se uplatňuje tento oddíl a použije se článek 7 [nařízení (EU) ---/---- [IFR], členské státy zajistí, aby se tento oddíl použil pro investiční podniky na individuálním a konsolidovaném základě. Odchylně od první věty se tento oddíl nepoužije na dceřiné podniky, které jsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 [nařízení (EU) ---/----[IFR] a jsou usazeny ve třetích zemích, pokud mateřský podnik v Unii může příslušným orgánům prokázat, že použití tohoto oddílu je protiprávní podle právních předpisů třetí země, v níž jsou tyto dceřiné podniky usazeny.

Článek 26

Vnitřní správa

1.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky měly spolehlivé systémy správy zahrnující všechny tyto prvky:

a)  jasnou organizační strukturu s dobře definovanými, transparentními a jednotnými odpovědnostmi;

b)  účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž jsou nebo mohou být investiční podniky vystaveny nebo jaká mohou představovat pro ostatní;

c)  přiměřené mechanismy interní kontroly, včetně řádné správy a účetních postupů;

d)  zásady a postupy odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují je.

Tyto zásady a postupy odměňování musí být genderově neutrální.

2.  Při zavádění systémů uvedených v odstavci 1 se zohlední kritéria stanovená v článcích 28 až 33 této směrnice ▌.

3.  Systémy uvedené v odstavci 1 musí být vhodné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činnostmi investičního podniku.

4.  EBA po konzultaci s ESMA vydá obecné pokyny pro uplatňování systémů správy uvedených v odstavci 1.

EBA po konzultaci s ESMA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 obecné pokyny k genderově neutrálním zásadám odměňování pro investiční podniky.

Do dvou let od data zveřejnění těchto pokynů vypracuje EBA na základě informací shromážděných příslušnými orgány zprávu o uplatňování genderově neutrálních zásad odměňování investičními podniky.

Článek 27

Podávání zpráv podle jednotlivých zemí

1.  Členské státy vyžadují, aby investiční podniky mající pobočku nebo dceřiný podnik, který je finanční institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013, v jiném členském státě nebo třetí zemi, než ve které bylo investičnímu podniku vydáno povolení, každoročně zveřejňovaly podle členského státu a třetí země tyto informace:

a)  název, povahu činností a umístění všech dceřiných podniků a poboček;

b)  obrat;

c)  počet zaměstnanců v přepočtu na plné pracovní úvazky;

d)  zisky nebo ztráty před zdaněním;

e)  daň ze zisku nebo ztráty;

f)  získanou veřejnou podporu.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou předmětem auditu v souladu se směrnicí 2006/43/ES a, pokud je to možné, budou připojeny jako příloha ročních účetních závěrek, nebo případně konsolidovaných finančních výkazů dotčeného investičního podniku.

Článek 28

Řízení rizik

1.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán investičního podniku schvaloval a pravidelně přehodnocoval strategie a zásady, které se týkají ochoty investičního podniku podstupovat riziko a také řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být investiční podnik vystaven, a to při zohlednění makroekonomického prostředí a životního cyklu investičního podniku.

2.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán věnoval dostatek času zajištění řádného zvážení záležitostí uvedených v odstavci 1 a aby přidělil přiměřené zdroje pro řízení všech významných rizik, kterým je investiční podnik vystaven.

3.  Členský stát zajistí, aby investiční podniky vymezily hierarchické vztahy vůči vedoucímu orgánu, pokud jde o všechna významná rizika a všechny zásady řízení rizik a jejich změny.

4.  ▌Členské státy vyžadují, aby všechny investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 32 odst. 4 písm. a), zřídily výbor pro rizika složený z členů vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nevykonávají žádnou výkonnou funkci.

Členové výboru pro rizika uvedeného v prvním pododstavci musí mít přiměřené znalosti, dovednosti a odborné znalosti, aby plně rozuměli strategii v oblasti rizik a ochotě investičního podniku podstupovat riziko, a dokázali tyto řídit a sledovat. Členové zajistí, aby výbor pro rizika informoval vedoucí orgán o celkové současné a budoucí ochotě investičního podniku podstupovat rizika a jeho strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené strategie vrcholným vedením. Vedoucí orgán si ponechá celkovou odpovědnost za strategie a zásady daného podniku v oblasti rizik.

5.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán v rámci své dozorčí funkce a výbor pro rizika, pokud byl zřízen, měly přístup k informacím o rizicích, jimž je podnik vystaven nebo by mohl být vystaven.

Článek 29

Řízení rizik

1.  Příslušné orgány zajistí, aby investiční podniky měly spolehlivé strategie, zásady, postupy a systémy pro identifikaci, měření, řízení a sledování, pokud jde o:

a)  významné zdroje rizik pro zákazníky a jejich dopady a jakýkoli významný dopad na kapitál;

b)  významné zdroje rizik pro trh a jejich dopady a jakýkoli významný dopad na kapitál;

c)  významné zdroje rizik pro investiční podnik, zejména těch, které mohou vyčerpat úroveň dostupného kapitálu;

d)  riziko likvidity pro vhodný soubor časových horizontů, včetně jednodenního horizontu, aby bylo zajištěno, že investiční podnik udržuje přiměřenou úroveň likvidních zdrojů, a to i s ohledem na řešení významných zdrojů rizik uvedených v písmenech a) až c).

Strategie, zásady, postupy a systémy jsou přiměřené složitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti investičních podniků a toleranci k riziku stanovené vedoucím orgánem a odrážejí význam investičního podniku v každém členském státě, v němž podnik provádí svou činnost.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) a druhého pododstavce se zohlední vnitrostátní právo, kterým se řídí oddělení uplatnitelné na držené peníze zákazníků.

Pro účely prvního odstavce písm. a) zváží investiční podniky uzavření pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání jako účinného nástroje pro řízení rizik.

Pro účely písmene c) zahrnují významné zdroje rizik pro samotný podnik v relevantních případech významné změny účetní hodnoty aktiv, včetně veškerých pohledávek vůči vázaným zástupcům, selhání zákazníků nebo protistran, pozic ve finančních nástrojích, cizích měnách a komoditách a závazků vůči dávkově definovaným penzijním programům.

Investiční podniky věnují náležitou pozornost jakémukoli významnému dopadu na kapitál, pokud taková rizika nejsou přiměřeně zachycena v kapitálových požadavcích vypočítaných podle článku 11 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

2.  Příslušné orgány vyžadují, aby investiční podniky s ohledem na životaschopnost a udržitelnost svých modelů a strategií podnikání v případech, kdy je nutné, aby ukončily nebo zastavily činnost, věnovaly během procesu opouštění trhu náležitou pozornost požadavkům a potřebným zdrojům, které jsou realistické z hlediska časového harmonogramu a udržení kapitálu a likvidních zdrojů.

3.  Odchylně od článku 25 se odst. 1 písm. a), c) ▌ a d) použijí na investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58 za účelem doplnění této směrnice, aby bylo zajištěno, že strategie, zásady, postupy a systémy investičních podniků jsou spolehlivé. Komise přitom zohlední vývoj na finančních trzích, zejména vznik nových finančních produktů, vývoj účetních standardů nebo vývoj, který usnadňuje sbližování postupů dohledu.

Článek 30

Zásady odměňování

1.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky při vytváření a uplatňování svých zásad odměňování pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, včetně vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik a zaměstnanců v kontrolních funkcích, a všech zaměstnanců, kterým je vyplácena celková odměna rovnající se alespoň nejnižší odměně vyplácené vrcholnému vedení nebo zaměstnancům odpovědným za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž odborné činnosti mají významný dopad na rizikový profil investičního podniku nebo aktiv, která spravuje, dodržovaly tyto zásady:

a)  zásady odměňování jsou jasně zdokumentované a přiměřené velikosti a vnitřní organizaci investičního podniku a povaze, rozsahu a složitosti jeho činností;

b)  zásady odměňování jsou genderově neutrální;

c)  zásady odměňování jsou v souladu s náležitým a účinným řízením rizik a podporují jej;

d)  zásady odměňování jsou v souladu se strategií podnikání a cíli investičního podniku a zohledňují rovněž dlouhodobé dopady přijatých investičních rozhodnutí;

e)  zásady odměňování obsahují opatření k zamezení střetu zájmů, podněcují odpovědné podnikání a podporují informovanost o riziku a obezřetné podstupování rizik;

f)  zásady odměňování přijímá a pravidelně přezkoumává vedoucí orgán ve své dozorčí funkci, který má také celkovou odpovědnost za dohled nad jejich prováděním;

g)  provádění zásad odměňování podléhá ústřednímu a nezávislému internímu přezkumu kontrolními funkcemi, a to alespoň jednou ročně;

h)  zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených s jejich funkcemi, bez ohledu na výsledky oblastí podnikání, které kontrolují;

i)  na odměňování členů vrcholného vedení odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování uvedený v článku 33, a pokud takový výbor není zřízen, vedoucí orgán ve své dozorčí funkci;

j)  zásady odměňování při zohlednění vnitrostátních pravidel pro stanovování mezd jasně rozlišují mezi kritérii použitými pro stanovení:

i)  základní pevné složky odměny, která odráží především příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci jeho podmínek pracovního poměru;

ii)  pohyblivé složky odměny, která odráží udržitelné výsledky zaměstnance přizpůsobené riziku, jakož i výsledky nad rámec toho, co je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance;

k)  pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny.

2.  Pro účely odst. 1 písm. k) zajistí členské státy, aby investiční podniky stanovily přiměřené poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou celkové odměny ve svých zásadách odměňování s přihlédnutím k podnikatelské činnosti investičního podniku a souvisejícím rizikům, jakož i k dopadu, který mají různé kategorie jednotlivců uvedené v odstavci 1 na rizikový profil investičního podniku.

3.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky stanovily a uplatňovaly zásady uvedené v odstavci 1 způsobem, který odpovídá jejich velikosti a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností.

4.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví vhodná kritéria pro určení kategorií jednotlivců, jejichž odborné činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil investičního podniku, jak je uvedeno v odstavci 1. EBA a ESMA řádně zohlední doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb a také stávající pokyny pro odměňování v rámci subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a usilují o minimalizaci odchylek od stávajících ustanovení.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 31

Investiční podniky, které využívají mimořádnou veřejnou finanční podporu

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik využívá mimořádnou veřejnou finanční podporu ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 směrnice 2014/59/EU ▌, platilo, že:

a)  nevyplácí členům vedoucího orgánu žádnou pohyblivou složku odměny;

b)   pokud by pohyblivá složka odměny vyplácená jiným zaměstnancům než členům vedoucího orgánu nebyla v souladu s udržováním spolehlivého kapitálového základu investičního podniku a jeho včasným ukončením mimořádné veřejné finanční podpory, bude pohyblivá složka odměny ▌ omezena na část čistých příjmů ▌ .

Článek 32

Pohyblivá složka odměny

1.  Členské státy zajistí, aby jakákoli pohyblivá složka odměny, kterou investiční podnik přizná a vyplatí kategoriím zaměstnanců podle čl. 30 odst. 1, splňovala všechny následující požadavky za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v čl. 30 odst. 3:

a)  je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce, dotčeného obchodního útvaru a celkových výsledků investičního podniku;

b)  při posuzování výsledků jednotlivce se berou v úvahu finanční i nefinanční kritéria;

c)  posouzení výsledků uvedené v písmeni a) je založeno na víceletém období s přihlédnutím k životnímu cyklu investičního podniku a jeho rizikům podnikání;

d)  pohyblivá složky odměny nemá vliv na schopnost investičního podniku zajistit spolehlivý kapitálový základ;

e)  není stanovena žádná zaručená pohyblivá složka odměny, s výjimkou této složky odměny pro nové zaměstnance ▌, a to pouze za první rok jejich pracovního poměru a pokud má investiční podnik silný kapitálový základ;

f)  platby spojené s předčasným ukončením pracovní smlouvy odrážejí výsledky dosažené jednotlivcem v daném období a nejsou odměnou za selhání či porušení povinností;

g)  odměny související s náhradou nebo vyplacením ze smluv v předchozím zaměstnání musí být v souladu s dlouhodobými zájmy investičního podniku;

h)  měření výkonnosti použité jako základ pro výpočet souboru proměnlivých složek odměny zohledňující všechny druhy stávajících a budoucích rizik a náklady na kapitál a likviditu požadované v souladu s nařízením (EU) ---/----[IFR];

i)  přidělení pohyblivých složek odměny v rámci investičního podniku zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik;

j)  alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z některého z těchto nástrojů:

i)  akcií nebo, v závislosti na právní struktuře daného investičního podniku, rovnocenných vlastnických podílů;

ii)  nástrojů spojených s akciemi nebo, v závislosti na právní struktuře daného investičního podniku, rovnocenných nepeněžních nástrojů;

iii)  nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 nebo nástrojů kapitálu tier 2 nebo jiných nástrojů, které lze plně přeměnit na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, a které odpovídajícím způsobem odráží úvěrovou kvalitu investičního podniku při jeho trvání;

iv)  nepeněžních nástrojů, které odrážejí strukturu nástrojů spravovaných portfolií;

k)  odchylně od písmene j) v případě, že investiční podnik nevydává žádný z nástrojů uvedených v tomto písmenu, mohou příslušné vnitrostátní orgány schválit používání alternativních způsobů plnění stejných cílů;

l)  alespoň 40 % pohyblivé složky odměny se odkládá dle potřeby na dobu tři až pět let v závislosti na životním cyklu investičního podniku, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde podíl odložené pohyblivé složky odměny činí alespoň 60 %;

m)  až 100 % pohyblivé složky odměny je smluvně upraveno, pokud jsou finanční výsledky investičního podniku horší nebo negativní, včetně systémů malusů či zpětného vymáhání podle kritérií stanovených investičními podniky, které se týkají zejména situací, kdy dotyčný jednotlivec:

i)  se podílel na jednání, které vedlo k významným ztrátám pro investiční podnik, nebo za takové jednání nesl odpovědnost;

ii)  již není považován za odborně způsobilého a důvěryhodného;

n)  zvláštní penzijní výhody jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy investičního podniku.

2.  Pro účely odstavce 1 členské státy zajistí, aby:

a)  jednotlivci uvedení v čl. 30 odst. 1 nepoužívali osobní zajišťovací strategie ani pojištění odměn či odpovědnosti za účelem podkopání zásad uvedených v odstavci 1;

b)  se pohyblivá složka odměny nevyplácela s využitím finančních nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici nebo nařízení (EU) ---/---- [IFR].

3.  Pro účely odst. 1 písm. j) se na uvedené nástroje vztahuje příslušná retenční politika, která je určena ke sladění pobídek jednotlivce s dlouhodobějšími zájmy investičního podniku, jeho věřitelů a zákazníků. Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou omezit druhy a charakteristiky těchto nástrojů či případně zakázat používání některých nástrojů pro pohyblivé složky odměny.

Pro účely odst. 1 písm. l) platí, že odklad splatnosti pohyblivé složky odměny se nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě.

Pro účely odst. 1 písm. n) platí, že v případě že zaměstnanec opustí investiční podnik před dosažením věku odchodu do důchodu, investiční podnik bude mít po dobu pěti let zvláštní penzijní výhody v podobě nástrojů uvedených v písmeni j). Pokud některý zaměstnanec dosáhne věku odchodu do důchodu, zvláštní penzijní výhody by tomuto zaměstnanci měly být vyplaceny v podobě nástrojů uvedených v písmeni j), přičemž daný zaměstnanec dodrží pětileté retenční období.

4.  Ustanovení odst. 1 písm. j) a l) a odst. 3 třetího pododstavce se nepoužijí na:

a)  investiční podnik, jehož ▌ hodnota rozvahových a podrozvahových aktiv se v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období v průměru rovná hodnotě 100 milionů EUR nebo je nižší;

b)  jednotlivce, jehož roční pohyblivá složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a nepředstavuje více než jednu čtvrtinu celkové roční odměny tohoto jednotlivce.

5.  Odchylně od odst. 4 písm. a) mohou členské státy tamtéž uvedenou prahovou hodnotu uvedenou zvýšit za předpokladu, že investiční podnik splňuje tato kritéria:

a)  investiční podnik, ve vztahu k němuž členský stát uplatňuje toto ustanovení, nepatří v členském státě, ve kterém je usazen, mezi tři největší investiční podniky z hlediska celkové hodnoty aktiv;

b)  investiční podnik nepodléhá žádným povinnostem nebo podléhá ve vztahu k plánování ozdravných postupů a řešení krize zjednodušeným povinnostem v souladu s článkem 4 směrnice 2014/59/EU;

c)  objem rozvahového a podrozvahového obchodního portfolia investičního podniku se rovná hodnotě 150 milionů EUR nebo je nižší;

d)  objem rozvahových a podrozvahových derivátových obchodů investičního podniku se rovná hodnotě 100 milionů EUR nebo je nižší;

e)  prahová hodnota nepřekračuje hodnotu 300 milionů EUR a

f)  je vhodné zvýšit prahovou hodnotu s ohledem na povahu a rozsah činností podniku, jejich vnitřní organizaci nebo případně charakteristiky skupiny, do níž patří.

6.  Odchylně od odst. 4 písm. a) mohou členské státy tamtéž uvedenou prahovou hodnotu snížit za předpokladu, že je vhodné ji snížit s ohledem na povahu a rozsah činností podniku, jejich vnitřní organizaci nebo případně charakteristiky skupiny, do níž patří.

7.  Odchylně od odst. 4 písm. b) může členský stát rozhodnout, že na zaměstnance s nárokem na roční pohyblivou složku odměny ▌, která nedosahuje výše a podílu uvedených v daném písmeni, se tamtéž stanovená výjimka nevztahuje z důvodu zvláštností vnitrostátního trhu, pokud jde o praxi v oblasti odměňování, nebo z důvodu povahy povinností a pracovní náplně těchto zaměstnanců.

8.   EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní třídy nástrojů, které splňují podmínky stanovené v odst. 1 písm. j) bodě iii), jakož i možné alternativní způsoby stanovené v odst. 1 písm. k).

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

9.  EBA po konzultaci s ESMA přijme pokyny, které usnadní použití odstavců 4, 5 a 6 a zajistí jejich jednotné uplatňování.

Článek 33

Výbor pro odměňování

1.  Členské státy zajistí ▌, aby investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 32 odst. 4 písm. a), zřídily výbor pro odměňování. Tento výbor pro odměňování musí být genderově vyvážený a kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizika, kapitálu a likvidity. Výbor pro odměňování lze zřídit na úrovni skupiny.

2.  Členské státy zajistí ▌, aby výbor pro odměňování odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotčeného investičního podniku a jeho řízení rizik, a která mají být přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců zaměstnanců.

3.  Při přípravě rozhodnutí uvedených v odstavci 2 zohlední výbor pro odměňování veřejné zájmy a dlouhodobé zájmy akcionářů, investorů a dalších zúčastněných stran daného investičního podniku.

Článek 34

Dohled nad zásadami odměňování

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány shromažďovaly informace zpřístupněné v souladu s čl. 51 prvním pododstavcem písm. c) […] a d) [nařízení (EU) ---/----[IFR] a informace poskytnuté investičními podniky o genderových rozdílech v odměňování a využily tyto informace jako referenční hodnoty pro trendy a postupy odměňování.

Příslušné orgány poskytnou tyto informace EBA.

2.  EBA používá informace, které obdrží od příslušných orgánů v souladu s odstavcem 1 a odstavcem 4, ke srovnávání trendů a postupů odměňování na úrovni Unie.

3.  EBA po konzultaci s ESMA vydá pokyny pro řádné zásady odměňování. Tyto pokyny zohledňují alespoň požadavky uvedené v článcích 30 až 33 a zásady řádného odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES(22).

4.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky poskytly příslušným orgánům ▌ informace o počtu fyzických osob na investiční podnik, jejichž finanční odměna v rámci příjmové skupiny 1 milion EUR v dané instituci dosahuje za jeden finanční rok 1 milionu EUR nebo více, včetně informací o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, hlavních složkách mzdy, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na důchodové zabezpečení.

Členské státy zajistí, aby investiční podniky na vyžádání poskytly příslušným orgánům celkovou výši odměn pro každého člena vedoucího orgánu nebo vrcholného vedení.

Příslušné orgány předají informace uvedené v prvním a druhém pododstavci orgánu EBA, který je zveřejní na souhrnném základě pro domovský členský stát za použití jednotného formátu. EBA může po konzultaci s ESMA vypracovat pokyny k usnadnění provádění tohoto odstavce a zajištění konzistentnosti shromažďovaných informací.

Článek 35

Zpráva EBA o environmentálních, sociálních a správních rizicích (rizika ESG)

EBA vypracuje zprávu o zavedení technických kritérií souvisejících s expozicemi vůči činnostem spojeným převážně s environmentálními, sociálními a správními cíli pro proces dohledu a hodnocení rizik s cílem posoudit možné zdroje a dopady těchto rizik na investiční podniky, při zohlednění taxonomie ESG [přidat odkaz na právní text, je-li k dispozici].

Zpráva EBA uvedená v prvním pododstavci zahrnuje alespoň toto:

a)  definici rizik ESG, fyzických rizik a rizik přechodu souvisejících s přechodem na udržitelnější hospodářství, včetně rizik souvisejících s odpisy aktiv v důsledku změny právních předpisů, kvalitativních a kvantitativních kritérií a parametrů důležitých pro posouzení těchto rizik, jakož i metodiky pro posouzení toho, zda taková rizika mohou nastat v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém výhledu a zda by mohla mít značný finanční dopad na investiční podniky;

b)  posouzení toho, zda by významné koncentrace specifických aktiv mohly pro daný investiční podnik zvýšit rizika ESG, fyzická rizika a rizika přechodu;

c)  popis postupů, které může investiční podnik použít k zjišťování, hodnocení a řízení rizik ESG, fyzických rizik a rizik přechodu;

d)  kritéria, parametry a měřítka, které orgány dohledu a investiční podniky mohou používat k posuzování dopadu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rizik ESG za účelem procesu dohledu a hodnocení.

EBA předloží zprávu o svých zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, do [dva roky od data vstupu této směrnice v platnost].

Na základě této zprávy může EBA v případě potřeby přijmout pokyny k zavedení kritérií týkajících se rizik ESG pro proces dohledu a hodnocení, která zohlední zjištění ve zprávě EBA uvedené v tomto článku.

Oddíl 3

Proces dohledu a hodnocení

Článek 36

Dohled a hodnocení

1.  Příslušné orgány s přihlédnutím k velikosti, rizikovému profilu a modelu podnikání investičního podniku přezkoumají v nezbytném a relevantním rozsahu systémy, strategie, postupy a mechanismy, které investiční podniky uplatňují s cílem dodržet tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR], přičemž v zájmu zajištění řádného řízení a pokrytí jejich rizik ve vhodných a relevantních případech vyhodnotí ▌tyto skutečnosti:

a)  rizika uvedená v článku 29;

b)  zeměpisné umístění expozic investičního podniku;

c)  model podnikání investičního podniku;

d)  posouzení systémového rizika s přihlédnutím ke zjišťování a měření systémového rizika podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo k doporučením ESRB;

e)  rizika ohrožující bezpečnost sítí a informačních systémů investičních podniků s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jejich procesů, údajů a aktiv;

f)  expozici investičních podniků vůči úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia;

g)  systémy správy investičních podniků a schopnost členů vedoucího orgánu plnit své povinnosti.

Pro účely tohoto odstavce příslušné orgány náležitě zohlední, zda investiční podniky mají pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány stanovily frekvenci a intenzitu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 s ohledem na velikost, ▌ povahu, rozsah a složitost činností dotčených investičních podniků, a případně jejich systémovou důležitost, a zohlední přitom zásadu přiměřenosti.

▌Příslušné orgány na základě individuálního posouzení rozhodnou, zda se dohled a hodnocení uskuteční u investičních podniků, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], a v jaké podobě, pouze považují-li to za nezbytné s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností těchto podniků.

Pro účely prvního pododstavce se zohlední vnitrostátní právo, kterým se řídí oddělení uplatnitelné na držené peníze zákazníků.

3.  Při výkonu dohledu a hodnocení podle odst. 1 písm. g) musí mít příslušné orgány přístup k pořadům jednání a zápisům z jednání vedoucího orgánu a jeho výborů a k souvisejícím podkladovým dokumentům a výsledkům interního a externího hodnocení činnosti vedoucího orgánu.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 58 za účelem doplnění této směrnice s cílem zajistit, aby systémy, strategie, postupy a mechanismy investičních podniků zabezpečily řádné řízení a pokrytí jejich rizik. Komise přitom zohlední vývoj na finančních trzích, zejména vznik nových finančních produktů, vývoj účetních standardů nebo vývoj, který usnadňuje sbližování postupů dohledu.

Článek 37

Průběžný přezkum svolení používat interní modely

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pravidelně a nejméně jednou za tři roky přezkoumaly, zda investiční podniky dodržují požadavky na svolení používat interní modely podle článku 22 [nařízení (EU) ---/----[IFR]]. Příslušné orgány zejména zohlední změny v podnikání investičního podniku a uplatňování těchto modelů u nových produktů a přezkoumají a posoudí, zda investiční podnik používá pro tyto modely dobře zpracované a aktualizované techniky a postupy. Příslušné orgány zajistí, aby byly napraveny závažné nedostatky zjištěné v rámci krytí rizika interními modely investičního podniku, nebo podniknou kroky ke zmírnění jejich následků, a to i uložením navýšení kapitálu nebo zavedením vyšších multiplikačních faktorů.

2.  Jestliže u interního modelu tržního rizika naznačuje velký počet překročení uvedených v článku 366 nařízení (EU) č. 575/2013, že model není nebo přestal být dostatečně přesný, zruší příslušné orgány svolení používat interní modely nebo uloží vhodná opatření k zajištění okamžitého zlepšení modelů ve stanoveném časovém rámci.

3.  Pokud investiční podnik, kterému bylo uděleno svolení používat interní modely, již nadále nesplňuje požadavky na uplatňování těchto modelů, příslušné orgány vyžadují buď prokázání, že účinek nesouladu je nevýznamný, nebo předložení plánu a lhůty pro splnění těchto požadavků. Příslušné orgány vyžadují úpravy předloženého plánu, je-li nepravděpodobné, že uvedeným plánem bude dosaženo plného souladu, nebo je-li stanovená lhůta nepřiměřená.

Je-li nepravděpodobné, že investiční podnik splní předepsanou lhůtu, nebo pokud uspokojivě neprokázal, že účinek nesouladu je nepodstatný, členské státy zajistí, aby příslušné orgány zrušily svolení používat interní modely nebo jej omezily na ty oblasti, které splňují uvedené požadavky, nebo na ty oblasti, kde lze v přiměřené lhůtě dosáhnout souladu.

4.  EBA provede analýzu interních modelů u všech investičních podniků a způsobu, jakým investiční podniky využívající interní modely zacházejí s podobnými riziky nebo expozicemi. Informuje o tom orgán ESMA.

Za účelem podpory konzistentních, efektivních a účinných postupů dohledu vypracuje EBA na základě této analýzy pokyny s referenčními hodnotami týkajícími se využívání interních modelů investičními podniky a způsobu, jak by tyto interní modely měly zacházet s podobnými riziky nebo expozicemi v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Členské státy vyzvou příslušné orgány, aby vzaly v úvahu tuto analýzu a dané pokyny pro přezkum uvedené v odstavci 1.

Oddíl 4

Opatření a pravomoci v oblasti dohledu

Článek 38

Pravomoci dohledu

Příslušné orgány vyžadují, aby investiční podniky přijaly včas nezbytná opatření k nápravě těchto problémů:

a)  investiční podnik nesplňuje požadavky této směrnice nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  příslušné orgány mají důkazy o tom, že investiční podnik pravděpodobně v průběhu příštích dvanácti měsíců poruší [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo ustanovení, která provádějí tuto směrnici.

Článek 39

Pravomoci dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly pravomoci v oblasti dohledu, které jsou v rámci výkonu jejich funkcí nezbytné k účinnému a přiměřenému zasahování do činnosti investičních podniků.

2.  Pro účely článku 36, čl. 37 odst. 3 a článku 38 a uplatňování [nařízení (EU) ---/----[IFR] mají příslušné orgány tyto pravomoci:

a)  požadovat, aby investiční podniky měly dodatečný kapitál nad rámec požadavků stanovených v článku 11 [nařízení (EU) ---/----[IFR] za podmínek stanovených v článku 40 této směrnice nebo aby upravily kapitál a likvidní aktiva požadované v případě významných změn v podnikání těchto investičních podniků;

b)  požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a strategií prováděných v souladu s články 24 a 26;

c)  požadovat, aby investiční podniky do jednoho roku předložily plán na splnění požadavků dohledu podle této směrnice a podle [nařízení (EU) ---/----[IFR], stanovit lhůtu pro jeho provedení a požadovat provedení úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a lhůty;

d)  požadovat, aby investiční podniky používaly specifický systém tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z hlediska kapitálových požadavků;

e)  zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť investičních podniků nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají nadměrné riziko pro finanční spolehlivost investičního podniku;

f)  požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech investičních podniků, včetně činností v rámci outsourcingu;

g)  požadovat, aby investiční podniky omezily pohyblivou složku odměny stanovením její výše jako procentního podílu z čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu;

h)  požadovat, aby investiční podniky použily čistý zisk k posílení kapitálu;

i)  omezit nebo zakázat, aby investiční podnik rozděloval výnosy nebo vyplácel úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků daného investičního podniku;

j)  uložit dodatečné nebo častější požadavky na podávání zpráv než jsou požadavky stanovené v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně podávání zpráv o kapitálové a likviditní pozici;

k)  uložit zvláštní požadavky na likviditu v souladu s ustanoveními článku 42;

l)  požadovat zpřístupnění doplňujících informací;

m)  požadovat, aby investiční podniky snížily rizika spojená s bezpečností jejich sítí a informačních systémů s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jejich procesů, údajů a aktiv;

Pro účely písmene j) mohou příslušné orgány investičním podnikům uložit požadavky na dodatečné nebo častější podávání zpráv pouze v případě, že informace, které mají být podány, nejsou duplicitní a je splněna jedna z těchto podmínek:

a)  je splněna kterákoli z podmínek uvedených v čl. 38 písm. a) nebo b);

b)  příslušný orgán považuje za nezbytné shromáždit důkazy uvedené v čl. 38 písm. b);

c)  uvedené dodatečné informace jsou požadovány za účelem procesu dohledu a hodnocení orgánem dohledu podle článku 36.

Informace se považují za duplicitní, pokud jsou příslušnému orgánu již k dispozici tytéž nebo v podstatě tytéž informace, pokud si dané informace příslušný orgán může zajistit sám nebo je tentýž příslušný orgán může získat jiným způsobem než prostřednictvím požadavku, aby investiční podnik informace podal. Příslušný orgán dodatečné informace nevyžaduje, pokud je má k dispozici v jiném formátu nebo členění než dodatečné informace, které mají být předloženy, nebo pokud mu jiný formát nebo členění nebrání zajistit si velmi podobné informace.

Článek 40

Dodatečný kapitálový požadavek

1.  Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 39 odst. 2 písm. a) pouze v případě, zjistí-li na základě přezkumů provedených v souladu s články 36 a 37 u investičního podniku kteroukoli z těchto situací:

a)  investiční podnik je vystaven rizikům nebo prvkům rizika nebo představuje riziko pro jiné, přičemž tato rizika jsou významná a nejsou kryta kapitálovým požadavkem nebo jím nejsou kryta dostatečně, zejména kapitálovým požadavkem na koeficient „K“ stanoveným v části třetí nebo čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  investiční podnik nesplňuje požadavky stanovené v článcích 24 a 26 a je nepravděpodobné, že by jiná opatření dohledu ně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci;

c)  úpravy v obezřetném oceňování obchodního portfolia jsou nedostatečné k tomu, aby investičnímu podniku umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát;

d)  hodnocení provedené v souladu s článkem 37 naznačuje, že nedodržení požadavků na uplatňování povolených interních modelů pravděpodobně povede k nedostatečné úrovni kapitálu;

e)  investiční podnik opakovaně nestanovuje nebo neudržuje přiměřenou výši dodatečného kapitálu podle článku 41.

2.  Pro účely odst. 1 písm. a) se rizika nebo prvky rizik považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR] pouze v případě, je-li výše, druhy a rozdělení kapitálu, který příslušný orgán považuje za přiměřený po přezkumu posouzení provedeného investičními podniky v rámci dohledu v souladu s čl. 24 odst. 1, vyšší než kapitálový požadavek týkající se investičního podniku stanovený v části třetí nebo čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Pro účely prvního pododstavce může kapitál, jenž je považován za přiměřený ▌, obsahovat rizika nebo prvky rizik, které jsou výslovně vyloučeny z kapitálového požadavku stanoveného v části třetí nebo čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle čl. 39 odst. 2 písm. a) jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle odstavce 2 tohoto článku, a kapitálovým požadavkem stanoveným v části třetí nebo čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

4.  Příslušné orgány vyžadují, aby investiční podniky splnily dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 39 odst. 2 písm. a) prostřednictvím kapitálu za těchto podmínek:

a)  nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku tvoří kapitál tier 1;

b)  nejméně tři čtvrtiny kapitálu tier 1 tvoří kmenový kapitál tier 1;

c)  tento kapitál se nepoužije ke splnění žádného z kapitálových požadavků stanovených v čl. 11 písm. a), b) a c) [nařízení (EU) ---/----[IFR].

5.  Příslušné orgány písemně odůvodní své rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek uvedený v čl. 39 odst. 2 písm. a) přesným popisem úplného posouzení prvků uvedených v odstavcích 1 až 4 tohoto článku. V případě uvedeném v odst. 1 písm. d) tohoto článku se jedná o konkrétní zdůvodnění, proč se výše kapitálu stanovená v souladu s čl. 41 odst. 1 již nepovažuje za dostatečnou.

6.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem upřesňující způsob měření rizik a prvků rizik uvedených v odstavci 2, včetně rizik nebo prvků rizik, které jsou z kapitálového požadavku stanoveného v části třetí nebo čtvrté [nařízení (EU) ---/----[IFR] výslovně vyloučeny.

EBA zajistí, aby návrhy regulačních technických norem obsahovaly orientační kvalitativní měřítka výše dodatečného kapitálu podle čl. 39 odst. 2 písm. a) s přihlédnutím ke škále různých modelů podnikání investičních podniků a právních forem, jichž mohou investiční podniky nabývat, a byly přiměřené z hlediska:

a)  zátěže pro investiční podniky a příslušné orgány v důsledku uplatňování;

b)  možnosti, že vyšší úroveň kapitálových požadavků, které platí v případě, že investiční podniky nepoužívají interní modely, může při posuzování rizik a prvků rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit uložení nižších kapitálových požadavků.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

7.  Příslušné orgány mohou, na základě individuálního posouzení a považuje-li to příslušný orgán za opodstatněné, uložit investičním podnikům splňujícím podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] dodatečný kapitálový požadavek v souladu s odstavci 1 až 6.

Článek 41

Pokyny ke kapitálové přiměřenosti

1.  S ohledem na zásadu proporcionality a úměrně velikosti, systémové důležitosti, povaze, rozsahu a složitosti činností vykonávaných investičními podniky, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], mohou příslušné orgány požadovat, aby tyto podniky měly výši kapitálu, která na základě článku 24 dostatečně překračuje požadavky stanovené v části třetí [nařízení (EU) ---/----[IFR] a v této směrnici, a to včetně dodatečných kapitálových požadavků podle čl. 39 odst. 2 písm. a), aby bylo zajištěno, že: cyklické ekonomické výkyvy nepovedou k porušení těchto požadavků nebo neohrozí schopnost investičního podniku likvidovat nebo ukončit činnosti řádným způsobem;

2.  Příslušné orgány ve vhodných případech ▌přezkoumají výši kapitálu, která byla stanovena každým investičním podnikem nesplňujícím podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] v souladu s odstavcem 1, a případně sdělí závěry tohoto přezkumu dotčenému investičnímu podniku, včetně jakéhokoli očekávání úprav výše kapitálu stanoveného v souladu s odstavcem 1. Příslušný orgán v takovém sdělení uvede datum, k němuž požaduje, aby byla úprava dokončena.

Článek 42

Zvláštní požadavky na likviditu

1.  Příslušné orgány uloží zvláštní požadavky na likviditu podle čl. 39 odst. 2 písm. k) pouze tehdy, dospějí-li na základě přezkumů provedených v souladu s články 38 a 39 k závěru, že investiční podnik, který nesplňuje kritéria stanovená v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo splňuje kritéria stanovená v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], ale nebyl vyňat z požadavku na likviditu podle čl. 43 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], se nachází v některé z těchto situací:

a)  investiční podnik je vystaven riziku likvidity nebo prvkům rizika likvidity, které jsou významné a nejsou kryty nebo nejsou dostatečně kryty požadavkem na likviditu stanoveným v části páté [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  investiční podnik nesplňuje požadavky stanovené v článcích 24 a 26 a je nepravděpodobné, že by jiná správní opatření dostatečně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci;

2.  Pro účely odst. 1 písm. a) se riziko likvidity nebo prvky rizika likvidity považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá požadavkem na likviditu stanoveným v části páté [nařízení (EU) ---/----[IFR] pouze v případě, že výše, druhy a rozdělení kapitálu, který příslušný orgán považuje za přiměřený po přezkumu posouzení provedeného investičními podniky v rámci dohledu v souladu s čl. 24 odst. 1, je vyšší než požadavek na likviditu týkající se investičního podniku stanovený v části páté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Příslušné orgány určí zvláštní výši likvidity požadovanou podle čl. 39 odst. 2 písm. k) jako rozdíl mezi likviditou, která se považuje za přiměřenou podle odstavce 2 tohoto článku, a požadavkem na likviditu stanoveným v části páté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

4.  Příslušné orgány určí zvláštní výši likvidity požadovanou podle čl. 39 odst. 2 písm. k) jako rozdíl mezi likviditou, která se považuje za přiměřenou podle odstavce 2 tohoto článku, a požadavkem na likviditu stanoveným v části páté [nařízení (EU) ---/----[IFR].

5.  Příslušné orgány písemně odůvodní své rozhodnutí uložit zvláštní požadavek na likviditu podle čl. 39 odst. 2 písm. k) přesným popisem úplného posouzení prvků podle odstavců 1 až 3 tohoto článku.

6.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, aby způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci investičních podniků a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností upřesnila, jak se měří riziko likvidity a prvky rizika likvidity uvedené v odstavci 2.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 43

Spolupráce s orgány příslušnými k řešení krize

▌Příslušné orgány informují relevantní orgány příslušné k řešení krize o dodatečném kapitálu požadovaném podle čl. 39 odst. 2 písm. a) v případě investičního podniku, jenž spadá do působnosti směrnice 2014/59/EU, a o jakémkoli očekávání úprav, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2, které se týká tohoto investičního podniku.

Článek 44

Požadavky na zveřejnění

Členské státy zmocní příslušné orgány k tomu, aby:

a)  vyžadovaly, aby investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], a investiční podniky uvedené v čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) ---/----[IFR] zveřejňovaly informace podle článku 46 [nařízení (EU) ---/----[IFR] častěji než jednou ročně, a stanovily termíny tohoto zveřejňování;

b)  vyžadovaly, aby investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], a investiční podniky uvedené v čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) ---/----[IFR] využívaly ke zveřejnění jiných publikací, než jsou účetní závěrky, specifická místa a nosiče, zejména své internetové stránky;

c)  vyžadovaly, aby mateřské podniky každoročně zveřejňovaly ve formě úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně popis své právní struktury, řízení a správy a organizační struktury dané skupiny investičních podniků v souladu s čl. 26 odst. 1 této směrnice a článkem 10 směrnice 2014/65/EU.

Článek 45

Povinnost informovat EBA

1.  Příslušné orgány informují EBA o:

a)  procesu dohledu a hodnocení uvedeném v článku 36;

b)  metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle článků 39 až 41.

EBA postoupí informace podle tohoto odstavce orgánu ESMA;

c)  výši sankcí stanovených členskými státy podle článku 18.

2.  EBA posoudí po konzultaci s ESMA informace poskytnuté příslušnými orgány za účelem dosažení konzistence v procesu dohledu a hodnocení. S cílem dokončit své posouzení může EBA po konzultaci s ESMA požadovat po příslušných orgánech doplňující informace ▌, a to na poměrném základě a v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA na svých internetových stránkách zveřejní souhrnné informace podle prvního odstavce písm. c).

EBA podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o míře sjednocení uplatňování této kapitoly mezi členskými státy. EBA provádí dle potřeby vzájemné hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1093/2010. Informuje o tom orgán ESMA.

EBA a ESMA vydají v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 obecné pokyny určené příslušným orgánům, aby způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci investičních podniků a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností dále upřesnily společné postupy a metodiky určené pro proces dohled a hodnocení podle odstavce 1 a pro posouzení zacházení s riziky podle článku 29.

KAPITOLA 3

Dohled nad skupinami investičních podniků

DOHLED NAD SKUPINAMI INVESTIČNÍCH PODNIKŮ NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ A DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM SKUPINOVÉHO KAPITÁLOVÉHO TESTU

Článek 46

Určení orgánu dohledu nad skupinou

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že skupinu investičních podniků vede mateřský investiční podnik v Unii, vykonával dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu orgán příslušný pro ▌ tento mateřský investiční podnik v Unii.

2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že mateřským podnikem investičního podniku je mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii, vykonával dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu orgán příslušný pro tento investiční podnik ▌.

3.  Členské státy zajistí, aby v případě, že dva nebo více investičních podniků s povolením ve dvou nebo více členských státech mají jako svoji mateřskou společnost tutéž mateřskou investiční holdingovou společnost v Unii nebo tutéž mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii, vykonával dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu orgán příslušný pro investiční podnik s povolením v členském státě, v němž byla investiční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost založena.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že mateřské podniky dvou nebo více investičních podniků s povolením ve dvou nebo více členských státech tvoří více než jednu investiční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost se sídly v různých členských státech, a v případě, že v každém z těchto členských států je investiční podnik, vykonával dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu orgán příslušný pro investiční podnik s nejvyšší bilanční sumou.

5.  Členské státy zajistí, aby v případě, že dva nebo více investičních podniků s povolením v Unii mají jako svoji mateřskou společnost tutéž investiční holdingovou společnost v Unii nebo smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii a žádný z těchto investičních podniků nemá povolení v členském státě, v němž byla investiční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost založena, vykonával dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu orgán příslušný pro investiční podnik s nejvyšší bilanční sumou.

6.  Příslušné orgány mohou vzájemnou dohodou upustit od kritérií uvedených v odstavcích 3 až 5, pokud by jejich použití nebylo vhodné pro účinný dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu, přičemž vezmou na zřetel dotčené investiční podniky a jejich činnosti v příslušných členských státech, a mohou určit jiný příslušný orgán, který bude na dodržování skupinového kapitálového testu dohlížet. Příslušné orgány dají v těchto případech před přijetím každého takového rozhodnutí mateřské investiční holdingové společnosti v Unii nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii nebo investičnímu podniku s nejvyšší bilanční sumou možnost vyjádřit své stanovisko k zamýšlenému rozhodnutí. Příslušné orgány oznámí Komisi a EBA každé rozhodnutí přijaté v tomto ohledu.

Článek 47

Požadavky na informace v naléhavých situacích

Nastane-li mimořádná situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoli členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny investičních podniků, orgán vykonávající dohled nad skupinou stanovený podle článku 46 s výhradou kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy uvědomí, jakmile to bude možné, EBA, ESRB a všechny příslušné orgány a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich povinností.

Článek 48

Kolegia orgánů dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby orgán dohledu nad skupinou určený podle článku 46 i zřídit kolegia orgánů dohledu a usnadnil tak plnění povinností uvedených v tomto článku a zajistil koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány dohledu ze třetích zemí, zejména pokud to je nutné pro účely uplatnění čl. 23 odst. 1 písm. c) a čl. 23 odst. 2 [nařízení (EU) ---/----[IFR] za účelem výměny a aktualizace relevantních informací o modelu marží s orgány dohledu způsobilých ústředních protistran.

2.  Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu dohledu nad skupinou, EBA a ostatním dotčeným příslušným orgánům rámec pro provedení těchto úkolů:

a)  úkolů uvedených v článku 47;

b)  koordinace žádostí o informace, pokud to je nezbytné k usnadnění dohledu na konsolidovaném základě v souladu s článkem 7 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

c)  koordinace žádostí o informace v případech, kdy několik příslušných orgánů investičních podniků, které jsou součástí téže skupiny, potřebuje požádat příslušný orgán domovského členského státu člena clearingového systému nebo příslušný orgán způsobilé ústřední protistrany o informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku relevantních investičních podniků;

d)  výměny informací mezi všemi příslušnými orgány a s orgánem EBA v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010 a s orgánem ESMA v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1095/2010;

e)  dosažení dohody o dobrovolném přenesení úkolů a povinností mezi příslušnými orgány dle potřeby;

f)  zvýšení účinnosti dohledu prostřednictvím snahy o vyloučení nadbytečných duplicit v požadavcích dohledu.

3.  Kolegia orgánů dohledu mohou být rovněž zřízena dle potřeby tehdy, ▌mají-li všechny dceřiné podniky skupiny investičních podniků, kterou řídí investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii, sídlo ve třetí zemi.

4.  EBA se v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010 účastní zasedání kolegií orgánů dohledu.

5.  Tyto orgány jsou členy kolegia orgánů dohledu:

a)  příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky skupiny investičních podniků, kterou řídí investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii;

b)  v případě potřeby orgány dohledu ze třetích zemí pod podmínkou požadavků na zachování důvěrnosti, které podle názoru všech příslušných orgánů odpovídají požadavkům stanoveným v kapitole 1 oddíle 2 této hlavy.

6.  Orgán dohledu nad skupinou stanovený podle článku 46 předsedá zasedáním kolegia a přijímá rozhodnutí. Uvedený orgán dohledu nad skupinou předem podává všem členům kolegia úplné informace o organizaci takových zasedání, o hlavních otázkách, jež mají být projednány, a o zvažovaných činnostech. Orgán dohledu nad skupinou rovněž plně a včas informuje všechny členy kolegia o rozhodnutích přijatých na uvedených zasedáních nebo o provedených opatřeních.

Orgán dohledu nad skupinou při přijímání rozhodnutí přihlíží k významu činnosti dohledu, která má být naplánována nebo koordinována orgány uvedenými v odstavci 5.

Zřízení a fungování kolegií je formalizováno ve formě písemných ujednání.

7.  V případě nesouhlasu s rozhodnutím přijatým orgánem dohledu nad skupinou ohledně fungování kolegií orgánů dohledu může kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA může příslušným orgánům pomoci v případě sporu týkajícího se fungování kolegií orgánů dohledu podle tohoto článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

8.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, v nichž dále upřesní podmínky, za nichž kolegia orgánů dohledu plní své úkoly uvedené v odstavci 1.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [osmnáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 49

Požadavky na spolupráci

1.  Členské státy zajistí, aby si orgán dohledu nad skupinou a příslušné orgány uvedené v čl. 48 odst. 5 navzájem poskytovaly veškeré relevantní informace, včetně:

a)  určení právní struktury a struktury správy a řízení včetně organizační struktury skupiny investičních podniků zahrnující všechny regulované a neregulované subjekty, neregulované dceřiné podniky a mateřské podniky a příslušných orgánů regulovaných subjektů ve skupině investičních podniků;

b)  postupů získávání informací od investičních podniků, které jsou součástí skupiny investičních podniků, a postupů ověřování těchto informací;

c)  jakéhokoli nepříznivého vývoje v investičních podnicích nebo v jiných subjektech skupiny investičních podniků, který by mohl tyto investiční podniky vážně ohrozit;

d)  veškerých významných sankcí a mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými se provádí tato směrnice;

e)  uložení specifického požadavku na kapitál podle článku 39 této směrnice.

2.  Příslušné orgány a orgán dohledu nad skupinou se mohou obracet na EBA v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud příslušné informace nebyly sděleny podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu nebo pokud žádost o spolupráci, zejména o výměnu příslušných informací, byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno.

EBA může v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1093/2010 z vlastního podnětu pomáhat příslušným orgánům při vytváření konzistentních postupů spolupráce.

3.  Členské státy zajistí, aby se příslušné orgány před přijetím rozhodnutí, které může být důležité pro úkoly dohledu jiných příslušných orgánů, navzájem poradily o:

a)  změnách ve složení akcionářů nebo v organizační či řídící struktuře investičních podniků ve skupině investičních podniků, pro něž je nutný souhlas nebo povolení příslušných orgánů;

b)  významných sankcích uložených investičním podnikům příslušnými orgány nebo o jakýchkoli jiných mimořádných opatřeních přijatých těmito orgány;

c)  specifických požadavcích na kapitál uložených v souladu s článkem 39.

4.  Konzultace s orgánem dohledu nad skupinou proběhne, pokud mají být uloženy podstatné sankce nebo mají být přijata jakákoli jiná mimořádná opatření příslušnými orgány, jak je uvedeno v odst. 3 písm. b).

5.  Odchylně od odstavce 3 není příslušný orgán povinen věc konzultovat s jinými příslušnými orgány v naléhavých případech, nebo pokud by taková konzultace mohla ohrozit účinnost jeho rozhodnutí, v kterémžto případě příslušný orgán neprodleně uvědomí ostatní dotčené příslušné orgány o rozhodnutí nekonzultovat.

Článek 50

Ověření informací týkajících se subjektů nacházejících se v jiných členských státech

1.  Členské státy zajistí, aby v případech, kdy příslušné orgány v jednom členském státě potřebují ověřit informace o investičních podnicích, investičních holdingových společnostech, smíšených finančních holdingových společnostech, finančních institucích, podnicích pomocných služeb, smíšených holdingových společnostech nebo dceřiných společnostech, které se nacházejí v jiném členském státě včetně dceřiných společností, které jsou pojišťovnami, provedou toto ověření příslušné orgány daného jiného členského státu v souladu s odstavcem 2.

2.  Příslušné orgány, které obdržely žádost podle odstavce 1:

a)  provedou ověření samy v rámci svých pravomocí;

b)  umožní příslušným orgánům, které tuto žádost podaly, aby ověření provedly;

c)  požádají o provedení nezávislého ověření auditora nebo odborníka a neprodleně podají zprávu o výsledcích;

Pro účely písmen a) a c) se mohou příslušné orgány, které podaly žádost, ověřování účastnit.

Oddíl 2

Investiční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a smíšené holdingové společnosti

Článek 51

Zahrnutí holdingových společností do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu

Členské státy zajistí, aby investiční holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti byly zahrnuty do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

Článek 52

Kvalifikace ředitelů

Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti měli pro účinné plnění svých funkcí dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti s přihlédnutím ke specifické úloze investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.

Článek 53

Smíšené holdingové společnosti

1.  Členské státy stanoví, že pokud mateřským podnikem investičního podniku ▌je ▌smíšená holdingová společnost, příslušné orgány odpovědné za dohled nad investičním podnikem mohou:

a)  vyžadovat, aby jim smíšená holdingová společnost poskytla veškeré informace, které mohou být relevantní pro dohled nad tímto investičním podnikem;

b)  dohlížet na transakce mezi investičním podnikem a smíšenou holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi a vyžadovat, aby investiční podnik zavedl přiměřené postupy řízení rizik a mechanismy interní kontroly včetně řádných postupů podávání zpráv a vedení účetnictví za účelem zajištění identifikace, měření, sledování a kontroly těchto transakcí.

2.  Členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou provádět nebo nechat provádět externími inspektory kontroly na místě k ověření informací obdržených od smíšených holdingových společností a jejich dceřiných podniků.

Článek 54

Sankce

V souladu s kapitolou 2 oddílem 3 této hlavy členské státy zajistí, aby mohly být investičním holdingovým společnostem, smíšeným finančním holdingovým společnostem a smíšeným holdingovým společnostem nebo jejich výkonným ředitelům ukládány správní sankce nebo přijímána jiná správní opatření k ukončení nebo zmírnění zjištěného protiprávního jednání, popřípadě k zamezení jeho příčin, v případě porušení právních nebo správních předpisů přijatých k provedení této kapitoly.

Článek 55

Posouzení dohledu třetích zemí a dalších technik dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že dva nebo více investičních podniků, jež jsou dceřinými podniky téhož mateřského podniku se sídlem ve třetí zemi, nepodléhají účinnému dohledu na úrovni skupiny, příslušný orgán posoudil, zda investiční podniky podléhají dohledu orgánem dohledu třetí země, který je rovnocenný dohledu stanovenému v této směrnici a v části první [nařízení (EU) ---/----[IFR].

2.  Pokud se v posouzení uvedeném v odstavci 1 dospěje k závěru, že se takový rovnocenný dohled nepoužije, členské státy ▌povolí vhodné techniky dohledu, jimiž dosáhnou cílů dohledu v souladu s článkem 7 nebo 8 [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Tyto techniky dohledu určí po konzultaci s ostatními dotčenými příslušnými orgány příslušný orgán, který by byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud by byl mateřský podnik zřízen v Unii. Všechna opatření přijatá podle tohoto odstavce budou oznámena ostatním zúčastněným příslušným orgánům, EBA a Komisi.

3.  Příslušný orgán, který by byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud by byl mateřský podnik zřízen v Unii, může požadovat zejména založení investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti v Unii a použít u této investiční holdingové společnosti nebo ▌ smíšené finanční holdingové společnosti článek 7 nebo 8 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 56

Spolupráce s orgány dohledu třetích zemí

Komise může na žádost některého z členských států nebo z vlastního podnětu předložit Radě doporučení pro sjednání dohod s jednou nebo více třetími zeměmi o způsobech dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu těmito investičními podniky:

a)  investičními podniky, jejichž mateřský podnik má sídlo ve třetí zemi;

b)  investičními podniky nacházejícími se v třetí zemi, jejichž mateřský podnik má sídlo v Unii.

HLAVA V

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

Článek 57

Požadavky na zveřejnění

1.  Příslušné orgány zveřejní všechny tyto informace:

a)  znění právních a správních předpisů a administrativních a obecných pokynů přijatých v jejich členském státě podle této směrnice;

b)  způsob využívání možností a diskrečních pravomocí podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR];

c)  obecná kritéria a metodiky, které používají při procesu dohledu a hodnocení podle článku 36;

d)  souhrnné statistické údaje o hlavních aspektech uplatňování této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] v jejich členském státě, včetně počtu a povahy opatření v oblasti dohledu přijatých v souladu s čl. 39 odst. 2 písm. a) a správních sankcí uložených v souladu s článkem 18.

2.  Informace zveřejněné v souladu s odstavcem 1 jsou dostatečně komplexní a přesné k tomu, aby umožnily smysluplné srovnání uplatňování odst. 1 písm. b), c) a d) příslušnými orgány různých členských států.

3.  Informace se zveřejňují v jednotném formátu a pravidelně se aktualizují. Jsou přístupné elektronicky na jednotné adrese.

4.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy prováděcích technických norem pro určení formátu, struktury, obsahu a data každoročního zveřejnění informací uvedených v odstavci 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

5.  EBA předloží Komisi návrhy prováděcích technických norem uvedené v odstavci 4 do [osmnáct měsíců od data vstupu této směrnice v platnost].

HLAVA VI

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 58

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 29 odst. 4 a čl. 36 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem [datum vstupu této směrnice v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 29 odst. 4 a čl. 36 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 29 odst. 4 a čl. 36 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 59

Prováděcí akty

Vymezení standardních formulářů, šablon a postupů pro žádosti o sdílení informací, které mohou usnadnit dohled nad investičními podniky, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 8, se přijímá prováděcími akty v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

Článek 60

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Evropský bankovní výbor zřízený rozhodnutím Komise 2004/10/ES(23). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Kde je činěn odkaz na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

HLAVA VII

ZMĚNY DALŠÍCH SMĚRNIC

Článek 61

Změny směrnice 2013/36/EU

Směrnice 2013/36/EU se mění takto:

1)  v nadpisu se zrušují slova „a investičními podniky“.

2)  Článek 1 se nahrazuje tímto:"

„Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se:

   a) přístupu k činnosti úvěrových institucí;
   b) pravomocí dohledu a nástrojů obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi příslušnými orgány;
   c) obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi příslušnými orgány způsobem, který odpovídá pravidlům stanoveným v nařízení (EU) č. 575/2013;
   d) požadavků na zveřejňování informací pro příslušné orgány zodpovědné za obezřetnostní regulaci a dohled nad úvěrovými institucemi.“

"

3)  Článek 2 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Tato směrnice se vztahuje na ▌ instituce.“;

"

b)  odstavce 2 a 3 se zrušují;

c)  v odstavci 5 se zrušuje bod 1;

d)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„ ▌6. Subjekty uvedené v tomto článku odst. 5 bodech 3 až 24 ▌ se pro účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 považují za finanční instituce.“

"

4)  Ustanovení čl. 3 odst. 1 se mění takto:

a)  bod 3) se nahrazuje tímto:"

„ ▌3) „institucí“ instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení č. 575/2013.“;

"

b)  bod 4 se zrušuje.

5)  Článek 5 se nahrazuje tímto:"

„Článek 5

Koordinace v rámci členských států

Členské státy, které mají více orgánů příslušných k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, přijmou opatření nezbytná k zavedení koordinace mezi těmito orgány.“

"

6)  Vkládá se nový článek 8a, který zní:"

„Článek 8a

Konkrétní požadavky na povolení úvěrových institucí uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Členské státy vyžadují, aby podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, které již získaly povolení podle hlavy II směrnice 2014/65/EU, podaly žádost o povolení v souladu s článkem 8 nejpozději tehdy, když:

   a) průměr celkových měsíčních aktiv počítaný za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročí 30 miliard EUR; nebo
   b) průměr celkových měsíčních aktiv počítaný za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž je celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a mají celková aktiva nižší než 30 miliard EUR, což se vypočítá jako průměr za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců, vyšší než 30 miliard EUR.

2.  Podniky uvedené v odstavci 1 mohou i nadále vykonávat činnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, než si obstarají povolení uvedené v daném odstavci.

3.  Odchylně od odstavce 1 mohou podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, které ke dni [datum vstupu směrnice (EU) ---/----[IFD] v platnost minus jeden den] provádí činnost jako investiční podniky povolené podle směrnice 2014/65/EU, požádají o povolení v souladu s článkem 8 do [jednoho roku + jeden den po vstupu směrnice (EU) ---/----[IFD] v platnost]

4.  Pokud příslušný orgán po obdržení informací v souladu s článkem [95a] směrnice 2014/65/EU stanoví, že podnik má být povolen jako úvěrová instituce v souladu s článkem 8 této směrnice, uvědomí o tom podnik a příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 směrnice 2014/65/EU a převezme povolovací postup od data uvedeného oznámení.

5.  V případech opětovného povolení povolující orgán zajistí, aby proces byl co nejefektivnější a aby byly zohledněny informace z existujících povolení.

6.  EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění:

   a) informací poskytovaných podniky příslušným orgánům v žádosti o povolení, včetně plánu činností uvedeného v článku 10;
   b) metodiky pro výpočet prahových hodnot uvedených v odstavci 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v písmenech a) a b) postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA předloží tyto návrhy technických norem Komisi do ... [dvanáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].“

"

7)  V článku 18 se vkládá nové písmeno aa), které zní:"

„aa) využívá své povolení výlučně k činnostem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a má průměrná celková aktiva nižší než prahové hodnoty stanovené v daném článku po dobu pěti po sobě jdoucích let;“.

"

8)  Článek 20 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. EBA zveřejní na své internetové stránce seznam, který obsahuje názvy všech úvěrových institucí, jimž bylo vydáno povolení, a alespoň jednou ročně jej aktualizuje.“;

"

b)  vkládá se nový odstavec, který zní:"

„3a. Seznam uvedený v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje názvy podniků podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a tyto úvěrové instituce jako takové identifikuje. Tento seznam rovněž uvádí všechny změny oproti předchozí verzi seznamu.“

"

9)  V článku 21b se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Pro účely tohoto článku:

   a) celková hodnota aktiv, která drží v Unii skupina ze třetí země, je součtem těchto hodnot:
   i) objemu celkových aktiv, která drží v Unii každá instituce ze skupiny ze třetí země, vyplývajícího z konsolidované rozvahy nebo z individuálních rozvah těchto institucí, není-li rozvaha instituce konsolidována, a
   ii) objemu celkových aktiv každé pobočky skupiny ze třetí země, která je v povolena v Unii v souladu s touto směrnicí, směrnicí 2014/65/EU nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014*.
   b) pojem „instituce“ zahrnuje rovněž investiční podniky.“

"

10)  Hlava IV se zrušuje.

11)  V čl. 51 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou požádat orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě v případech, kdy se použije čl. 112 odst. 1, nebo příslušné orgány domovského členského státu, aby byla pobočka úvěrové instituce považována za významnou.“

"

12)  V článku 53 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. Odstavec 1 nebrání vzájemné výměně informací mezi příslušnými orgány nebo předávání informací orgánům ESRB, EBA nebo Evropskému orgánu dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „ESMA“) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010* v souladu s touto směrnicí, s nařízením (EU) č. 575/2013, se [směrnicí (EU) ---/----[IFD] o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky], s [nařízením (EU) ___/____[IFR] a dalšími směrnicemi použitelnými pro úvěrové instituce a s článkem 15 nařízení (EU) č. 1092/2010, s články 31, 35 a 36 nařízení (EU) č. 1093/2010 a s články 31 a 36 nařízení (EU) č. 1095/2010. Na tyto informace se vztahuje odstavec 1.

_______________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).“

"

13)  V článku 66 odst. 1 se vkládá nové písmeno aa), které zní:"

„aa) provádění alespoň jedné z činností uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a překročení prahové hodnoty uvedené v daném článku, aniž by bylo získáno povolení úvěrové instituce.“

"

14)  V čl. 76 odst. 5 se zrušuje poslední věta.

15)  V článku 86 se odstavec 11 nahrazuje tímto:"

„11. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly plány na obnovení likvidity stanovující přiměřené strategie a řádná prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity i ve vztahu k pobočkám usazeným v jiném členském státě. Příslušné orgány zajistí, aby tyto plány byly institucemi nejméně jednou ročně prověřovány, aktualizovány na základě výsledku alternativních scénářů stanovených v odstavci 8 a hlášeny vrcholnému vedení, které je schvaluje, aby bylo možné vnitřní zásady a postupy odpovídajícím způsobem upravovat. Instituce přijmou předem nezbytná provozní opatření, aby mohly být plány na obnovení likvidity okamžitě použity. Tato provozní opatření zahrnují držení kolaterálu okamžitě dostupného pro financování centrální bankou. Patří sem držení kolaterálu v měně jiného členského státu, je-li to nezbytné, nebo v měně třetí země, kde má úvěrová instituce expozice, a z provozních důvodů na území hostitelského členského státu nebo třetí země, jejíž měně je instituce vystavena.“

"

16)  V článku 110 se zrušuje odstavec 2.

17)  Článek 111 se nahrazuje tímto:"

„Článek 111

Určení orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě

1.  Je-li mateřský podnik mateřskou úvěrovou institucí v členském státě nebo mateřskou úvěrovou institucí v EU, vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán, který nad danou mateřskou úvěrovou institucí nebo mateřskou úvěrovou institucí v EU vykonává dohled na individuálním základě.

Je-li mateřský podnik mateřským investičním podnikem v členském státě nebo mateřským investičním podnikem v EU a nejméně jeden z jeho dceřiných podniků je úvěrovou institucí, vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán této úvěrové instituce nebo v případě několika úvěrových institucí příslušný orgán úvěrové instituce s nejvyšší bilanční sumou.

2.  Je-li mateřský podnik instituce mateřskou finanční holdingovou společností v členském státě, mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v členském státě, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU, vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán, který nad danou institucí vykonává dohled na individuálním základě.

3.  Pokud dvě nebo více institucí, které mají povolení v Unii, mají tutéž mateřskou finanční holdingovou společnost v členském státě, mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v členském státě, mateřskou finanční holdingovou společnost v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v EU, vykonává dohled na konsolidovaném základě:

   a) příslušný orgán úvěrové instituce, pokud v rámci skupiny existuje pouze jedna úvěrová instituce;
   b) příslušný orgán úvěrové instituce s nejvyšší bilanční sumou, pokud v rámci skupiny existuje několik úvěrových institucí, nebo

4.  Je-li podle čl. 18 odst. 3 nebo 6 nařízení (EU) č. 575/2013 požadována konsolidace, vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán úvěrové instituce s nejvyšší bilanční sumou.

5.  Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce, od odst. 3 písm. b) a od odstavce 4, je v případě, že příslušný orgán vykonává na individuálním základě dohled nad více než jednou úvěrovou institucí v rámci skupiny, orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán, který vykonává na individuálním základě dohled nad jednou nebo více úvěrovými institucemi v rámci skupiny, jestliže součet bilančních sum úvěrových institucí podléhajících jeho dohledu je vyšší než součet bilančních sum úvěrových institucí, nad nimiž vykonává dohled na individuálním základě jiný příslušný orgán.

6.  V konkrétních případech mohou příslušné orgány na základě vzájemné dohody upustit od kritérií uvedených v odstavcích 1, 3 a 4 a mohou výkonem dohledu na konsolidovaném základě pověřit jiný příslušný orgán, pokud by použití kritérií uvedených ve zmíněných odstavcích nebylo vhodné s ohledem na dotčené instituce a relativní význam jejich činností v příslušných členských státech nebo na potřebu zajistit kontinuitu dohledu na konsolidovaném základě ze strany téhož příslušného orgánu. V takových případech mají mateřská instituce v EU, mateřská finanční holdingová společnost v EU, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU nebo případně instituce s nejvyšší bilanční sumou právo vyjádřit se před tím, než příslušné orgány přijmou rozhodnutí.

7.  Příslušné orgány neprodleně oznámí Komisi a orgánu EBA veškeré dohody, na něž se vztahuje odstavec 6.“

"

18)  V článku 114 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Nastane-li naléhavá situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoliv z členských států, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 51, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, případně hlavy IV kapitoly I oddílu 2 [směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ---/----[IFD]*, orgán EBA a orgány uvedené v čl. 58 odst. 4 a v článku 59 a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Uvedené povinnosti se vztahují na všechny příslušné orgány.

____________________

* [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ---/---- ze dne… o…..].“

"

19)  Článek 116 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Příslušné orgány zúčastněné v kolegiích orgánů dohledu a EBA mezi sebou úzce spolupracují. Požadavky důvěrnosti podle hlavy VII kapitoly 1 oddílu II této směrnice, příp. hlavy IV kapitoly I oddílu 2 [směrnice (EU) ---/----[IFD] nebrání příslušným orgánům ve výměně informací důvěrné povahy v rámci kolegií orgánů dohledu. Zřízením a činností kolegií orgánů dohledu nejsou dotčena práva a povinnosti příslušných orgánů podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013.“;

"

b)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Kolegií orgánů dohledu se mohou účastnit příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU a příslušné orgány hostitelského členského státu, ve kterém jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 51, případně centrální banky ESCB, a případně orgány dohledu třetích zemí, a to s výhradou požadavků důvěrnosti, které jsou podle názoru všech příslušných orgánů rovnocenné požadavkům podle hlavy VII kapitoly 1 oddílu 2 této směrnice, případně hlavy IV kapitoly I oddílu 2 [směrnice (EU) ---/---[IFD] směrnice (EU) 2019/xx.“;

"

c)  odstavec 9 se nahrazuje tímto:"

„9. S výhradou požadavků důvěrnosti podle hlavy VII kapitoly 1 oddílu II této směrnice, případně hlavy IV kapitoly I oddílu 2 [směrnice (EU) ---/---[IFD], informuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě EBA o činnostech kolegia orgánů dohledu, a to i v průběhu naléhavých situací, a sdělí EBA veškeré informace, které mají zvláštní význam pro účely sbližování dohledu.;

V případě sporu mezi příslušnými orgány ohledně fungování kolegií orgánů dohledu může kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA může příslušným orgánům pomoci v případě sporu týkajícího se fungování kolegií orgánů dohledu podle tohoto článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

"

20)  V článku 125 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. Na informace obdržené v rámci dohledu na konsolidovaném základě, a zejména na jakoukoliv výměnu informací mezi příslušnými orgány podle této směrnice, se vztahují požadavky služebního tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1 této směrnice v případě úvěrových institucí nebo v článku 15 [směrnice (EU) ---/----[IFD].“

"

21)  V článku 128 se zrušuje druhý pododstavec.

22)  V článku 129 se zrušují odstavce 2, 3 a 4.

23)  V článku 130 se zrušují odstavce 2, 3 a 4.

24)  V čl. 143 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:"

„d) aniž jsou dotčena ustanovení hlavy VII kapitoly 1 oddílu II této směrnice, případně ustanovení kapitoly 1 oddílu 2 hlavy IV [směrnice (EU) ---/----[IFD], souhrnné statistické údaje o hlavních aspektech uplatňování obezřetnostního rámce v každém členském státě, včetně počtu a povahy opatření v oblasti dohledu přijatých v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. a) a správních sankcí uložených v souladu s článkem 65.“

"

Článek 62

Změny směrnice 2014/59/EU

Směrnice 2014/59/EU se mění takto:

1)  V čl. 2 odst. 1 se bod 3 nahrazuje tímto:"

„3) „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 23 nařízení [nařízení (EU) ---/----* [IFR], který podléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 9 odst. 1 [směrnice (EU) ---/---- [IFD].“

"

2)  V článku 45 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

„3. V souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (EU) [----/----IFR] se odkazy na článek 92 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o kapitálové požadavky pro investiční podniky uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 3 této směrnice, považují za tyto odkazy:

   odkazy na čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o celkový kapitálový poměr, obsažené v této směrnici, odkazují na čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) [----/----IFR];
   odkazy na čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o celkový objem rizikové expozice, obsažené v této směrnici, odkazují na použitelný požadavek podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) [----/----IFR] vynásobený 12,5;

V souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (EU) [----/----IFR] se odkazy na článek 104a směrnice 2013/36/EU obsažené v této směrnici, pokud jde o dodatečný kapitálový požadavek pro investiční podniky uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 3 této směrnice, uvádějí jako odkaz na článek 40 směrnice ---/---/EU [IFD].“

"

Článek 63

Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)  v článku 8 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, například podmínky stanovené v [nařízení (EU) ---/---[…] [IFR];“.

"

2)  Článek 15 se nahrazuje tímto:"

„Článek 15

Počáteční kapitál

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány neudělily povolení, pokud investiční podnik nemá s ohledem na povahu dané investiční služby nebo činnosti dostatečný počáteční kapitál v souladu s požadavky článku 9 [směrnice (EU) ---/----[IFD].“

"

3)  Článek 41 se nahrazuje tímto:"

„Článek 41

Udělování povolení

1.  Příslušný orgán členského státu, v němž podnik ze třetí země zřídil nebo hodlá zřídit svoji pobočku, udělí povolení pouze v případě, že příslušný orgán zjistí, že:

   a) jsou splněny podmínky podle článku 39 a
   b) pobočka podniku ze třetí země bude schopna dodržovat ustanovení uvedená v odstavcích 2 a 3.

Příslušný orgán informuje do šesti měsíců ode dne podání úplné žádosti podnik ze třetí země, zda mu povolení bylo či nebylo uděleno.

2.  Pobočka podniku ze třetí země, která získá povolení v souladu s odstavcem 1, splňuje požadavky stanovené v článcích 16 až 20, 23, 24, 25 a 27, čl. 28 odst. 1 a článcích 30, 31 a 32 této směrnice a v článcích 3 až 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a opatření přijatá podle uvedených ustanovení a podléhá dohledu vykonávanému příslušným orgánem v členském státě, v němž bylo povolení uděleno.

Členské státy nekladou na organizaci a provoz pobočky žádné další požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této směrnice a nezacházejí s žádnou pobočkou podniků ze třetí země příznivěji než s podniky z Unie.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány každoročně uvědomily orgán ESMA o seznamu poboček podniků ze třetích zemí působících na jejich území.

ESMA každoročně zveřejní seznam poboček podniků ze třetích zemí působících v Unii, včetně názvu podniku ze třetí země, k němuž pobočka náleží.

3.  Pobočka podniku ze třetí země, která získala povolení v souladu s odstavcem 1, předkládá příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 2 každoročně tyto informace:

   a) rozsah a účel služeb a činností ▌provozovaných pobočkou v daném členském státě;
   b) v případě podniků vykonávajících činnost 3) uvedenou v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU jejich měsíční minimální, průměrnou a maximální expozici vůči protistranám v EU;
   c) v případě podniků poskytujících službu 6) uvedenou v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU celkovou hodnotu finančních nástrojů pocházejících od protistran v EU, které byly upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí v posledních 12 měsících;
   d) obrat a souhrnnou hodnotu aktiv odpovídající službám a činnostem uvedeným v písmeni a);
   e) podrobný popis opatření na ochranu investorů nabízených zákazníkům pobočky, včetně práv těchto zákazníků vyplývajících ze systému pro odškodnění investorů uvedeného v čl. 39 odst. 2 písm. f);
   f) svou politiku a systémy v oblasti řízení rizik, jež pobočka uplatňuje na služby a činnosti uvedené v písmeni a);
   g) systémy správy a řízení včetně osob zastávajících klíčové funkce pro činnosti pobočky;
   h) veškeré další informace, které příslušný orgán považuje za nezbytné pro komplexní sledování činností pobočky.

Příslušné orgány na vyžádání sdělí ESMA tyto informace:

   a) veškerá povolení pro pobočky povolené v souladu s odstavcem 1 a veškeré následné změny těchto povolení;
   b) rozsah a účel služeb a činností provozovaných povolenou pobočkou v daném členském státě;
   c) obrat a celková aktiva odpovídající službám a činnostem uvedeným v písmeni b);
   d) název skupiny ze třetí země, k níž povolená pobočka náleží.

4.  Příslušné orgány uvedené v odstavci 2, příslušné orgány subjektů, které jsou součástí téže skupiny, k níž náleží pobočky podniků ze třetí země mající povolení v souladu s odstavcem 1, a ESMA a EBA úzce spolupracují s cílem zajistit, aby veškeré činnosti uvedené skupiny v Unii podléhaly souhrnnému, konzistentnímu a účinnému dohledu v souladu s touto směrnicí, nařízením č. 600/2014, směrnicí 2013/36/EU, nařízením (EU) č. 575/2013, [směrnicí (EU) ---/----* [IFD] a nařízením (EU) ---/----* [IFR].

5.  ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro další upřesnění formátu, v němž budou informace uvedené v odstavci 3 předkládány ▌.

ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [devět měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

"

4)   Článek 42 se nahrazuje tímto:"

„Článek 42

Poskytování služeb z výlučného podnětu zákazníka

1.  Členské státy zajistí, že pokud neprofesionální nebo profesionální zákazník ve smyslu oddílu II přílohy II usazený nebo nacházející se v Unii podá vlastní výlučný podnět k poskytnutí investiční služby nebo vykonání investiční činnosti podnikem ze třetí země, nevztahuje se na toto poskytnutí nebo výkon podnikem ze třetí země dotyčné osobě, včetně vztahu souvisejícího konkrétně s poskytnutím dané služby nebo výkonem dané činnosti, povinnost získat povolení podle článku 39.

Aniž jsou dotčeny vztahy uvnitř skupiny, pokud se podnik ze třetí země snaží získat zákazníky nebo potenciální zákazníky v Unii, mimo jiné prostřednictvím subjektu jednajícího jeho jménem nebo majícího blízké vazby s tímto podnikem ze třetí země nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jménem takového subjektu, nebude se to považovat za službu poskytnutou z vlastního výlučného podnětu zákazníka.

2.  Podnět takových zákazníků podle odstavce 1 neopravňuje podnik ze třetí země uvádět pro tohoto zákazníka na trh nové kategorie investičních produktů nebo investičních služeb jinak než prostřednictvím pobočky, je-li vyžadována podle vnitrostátního práva.“

"

5)  V článku 49 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. „Členské státy vyžadují, aby regulované trhy přijaly režimy kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje, ale také pro jakékoli další finanční nástroje, pro které jsou v souladu s odstavcem 4 vypracovány regulační technické normy. Použití kroků kotace nebrání regulovaným trhům v párování velkého objemu příkazů na střed mezi aktuální kupní a prodejní cenou.

"

6)  V čl. 81 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) ke kontrole plnění podmínek, jimiž se řídí přístup k činnosti investičních podniků, a k usnadnění dohledu nad výkonem této činnosti, správní a účetní postupy a mechanismy vnitřní kontroly;“

"

7)  Vkládá se nový článek 95a, který zní:"

„Článek 95a

Přechodná ustanovení o povolení úvěrové instituce uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

Příslušné orgány informují příslušný orgán uvedený v článku 8 směrnice 2013/36/EU, pokud plánovaná celková aktiva podniku, který zažádal o povolení podle hlavy II této směrnice před [datum vstupu směrnice (EU) ---/--- [IFD] v platnost] za účelem provádění činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I, překročí 30 miliard EUR a uvědomí o tom žadatele.“

"

Článek 64

Změna směrnice 2011/61/EU

Směrnice 2011/61/EU se mění takto:

V článku 9 směrnice 2011/61/EU se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Bez ohledu na odstavec 3 nesmí kapitál správce nikdy klesnout pod částku stanovenou v článku 13 nařízení (EU) ---/----*[IFR].“

"

Článek 65

Změna směrnice 2009/65/ES

Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

V článku 7 směrnice 2009/65/ES se odstavec 1 písm. a) podbod iii) nahrazuje tímto:"

„iii) bez ohledu na výši těchto požadavků nesmí být kapitál správcovské společnosti nikdy nižší, než jak je stanoveno v článku 13 nařízení (EU) --/----*[IFR].

"

Článek 66

Změna směrnice 2002/87/ES

V článku 2 se bod 7 nahrazuje tímto:"

„7) „sektorovými předpisy“ právní předpisy Unie týkající se obezřetnostního dohledu nad regulovanými podniky, zejména směrnice2014/65/EU a 2013/36/EU, nařízení (EU) č. 575/2013, směrnice 2009/138/ES, nařízení [---IFR---] a směrnice [---IFD---].“

"

HLAVA VIII ▌

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 67

Přezkum

Komise v úzké spolupráci s EBA a ESMA předloží do ... [tři roky od data použitelnosti této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR]] Evropskému parlamentu a Radě zprávu, případně doplněnou legislativním návrhem, ohledně:

a)  ustanovení o odměňování obsažených v této směrnici a v nařízení (EU) ---/---- [IFR], jakož i ve směrnici o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) s cílem dosáhnout rovných podmínek pro všechny investiční podniky působící v Unii, včetně uplatňování těchto ustanovení;

b)  vhodnosti požadavků na podávání zpráv a zpřístupňování informací obsažených v této směrnici a v nařízení (EU) ---/---- [IFR] s ohledem na zásadu proporcionality;

c)  posouzení, které zohlední zprávu EBA uvedenou v článku 35 a taxonomii týkající se udržitelných financí [přidejte odkaz na právní text, jakmile bude k dispozici] a které stanoví, zda:

i)  je třeba pro účely interní správy a řízení investičního podniku posuzovat environmentální, sociální nebo správní rizika (rizika ESG);

ii)  je třeba pro účely politiky odměňování investičního podniku posuzovat rizika ESG;

iii)  je třeba pro účely řízení rizik posuzovat rizika ESG a

iv)   zda rizika ESG mají být zahrnuta do procesu dohledu a hodnocení.

d)  účinnosti opatření pro sdílení informací podle této směrnice;

e)  spolupráce Unie a členských států s třetími zeměmi při uplatňování této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR];

f)  uplatňování této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR] u investičních podniků na základě jejich právní struktury nebo modelu vlastnické struktury;

g)  potenciálního rizika, že by investiční podniky mohly způsobit narušení finančního systému se závažnými nepříznivými důsledky pro finanční systém a reálnou ekonomiku, a vhodných makroobezřetnostních nástrojů s cílem řešit takové riziko a nahradit požadavky uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. d) této směrnice;

h)  podmínek, za kterých mohou příslušné orgány v souladu s článkem 5 uplatnit na investiční podniky požadavky nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 68

Provedení ve vnitrostátním právu

1.  Členské státy do [osmnáct měsíců od data vstupu této směrnice v platnost] přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

2.  Členské státy tyto předpisy použijí od [datum použitelnosti nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Členské státy sdělí Komisi a orgánu EBA znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Pokud dokumenty, které členské státy připojily k oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice, nejsou dostačující pro plné posouzení souladu prováděcích právních předpisů s konkrétními ustanoveními této směrnice, Komise může na žádost EBA za účelem provádění úkolů podle nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo z vlastního podnětu požadovat, aby členské státy poskytly podrobnější informace ohledně provádění a uplatňování daných právních předpisů a této směrnice.

4.  Ustanovení uvedená v odstavci 1 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

Článek 69

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely obezřetnostního dohledu nad investičními podniky a řešení krize investičních podniků se odkazy na směrnici 2013/36/EU v jiných aktech práva Unie vykládají jako odkazy na tuto směrnici.

Článek 70

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne ... .

Za Evropský parlament předseda

Za Radu předseda nebo předsedkyně

_____________________

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. C 378, 19.10.2018, s. 5.
(3)Stanovisko ze dne 19. dubna 2018 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
(4)Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019.
(5)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(13)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
(14)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
(16)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 035, 11.2.2003, s. 1).
(17)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
(18)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
(19)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).
(20)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(21)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
(22)Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 22).
(23)Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36).

Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění