Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0358(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0295/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0295/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0377

Usvojeni tekstovi
PDF 430kWORD 130k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I
P8_TA-PROV(2019)0377A8-0295/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0791),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0452/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. kolovoza 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. travnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0295/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
(2) SL C 262, 25.7.2018., str. 35.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU(1)
P8_TC1-COD(2017)0358

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(4),

budući da:

(1)  Strogi bonitetni nadzor sastavni je dio regulatornih uvjeta u kojima financijske institucije mogu pružati usluge u Uniji. Bonitetni tretman investicijskih društava i kreditnih institucija i nadzor nad njima uređen je Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća(5) i Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a izdavanje odobrenja za rad i drugi zahtjevi u pogledu njihove organizacije i poslovanja utvrđeni su Direktivom 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7).

(2)  Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima velikog dijela investicijskih društava. Specifične slabe točke i rizike svojstvene tim investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti učinkovitim, odgovarajućim i razmjernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije, kojima se pomaže osigurati jednake uvjete u cijeloj Uniji, jamči učinkovit bonitetni nadzor, a troškovi usklađenja zadržavaju pod kontrolom te kojima se osigurava dovoljna količina kapitala za pokriće rizika investicijskih društava.

(3)  Dobrim bonitetnim nadzorom trebalo bi osigurati primjereno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi uzeti u obzir vjerojatnost da investicijska društva i njihovi klijenti preuzmu pretjerane rizike te različite razine rizika koji preuzimaju i koji predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje neproporcionalnog administrativnog opterećenja investicijskih društava. Takav bonitetni nadzor istodobno bi trebao omogućiti postizanje ravnoteže između jamčenja sigurnosti i pouzdanosti investicijskih društava te izbjegavanja prekomjernih troškova kojima bi se moglo ugroziti održivost njihovih poslovnih aktivnosti.

(4)  Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti sve različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerojatnost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu financijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija, no ona i dalje predstavljaju rizik koji je potrebno urediti s pomoću čvrstog okvira. Rizici s kojima se suočava većina investicijskih društava i rizici koje ta društva predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

(5)  Razlikama u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama narušava se ravnopravne uvjete za investicijska društva u Uniji, čime se ulagateljima ometa pristup novim mogućnostima i boljim načinima upravljanja njihovim rizicima. Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da se postojećim bonitetnim okvirom ne obuhvaća sve rizike s kojima se suočavaju i koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, na određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni dodatci. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.

(6)  Stoga je potreban poseban bonitetni režim za investicijska društva koja na temelju svoje veličine i povezanosti s ostalim financijskim i gospodarskim akterima nisu sistemska. Na sistemska investicijska društva trebao bi se, međutim, i dalje primjenjivati postojeći bonitetni okvir utvrđen Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) br. 575/2013. Ta investicijska društva vrsta su investicijskih društava na koja se trenutačno primjenjuje okvir utvrđen Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) br. 575/2013 i na koja se ne primjenjuju namjenska izuzeća od bilo kojeg od njegovih glavnih zahtjeva. Najveća i najpovezanija društva imaju poslovni model i profile rizičnosti koji su slični onima značajnih kreditnih institucija. Ona pružaju usluge „slične bankovnim uslugama” i preuzimaju znatne rizike. Osim toga, veličina sistemskih investicijskih društava, njihovi poslovni modeli i profili rizičnosti predstavljaju jednaku prijetnju stabilnom i urednom funkcioniranju financijskih tržišta kao i velike kreditne institucije. Stoga je primjereno da se na ta investicijska društva i dalje primjenjuju odredbe utvrđene u Direktivi 2013/36/EU i Uredbi (EU) br. 575/2013.

(7)  Investicijska društva koja trguju financijskim instrumentima za vlastiti račun ili pružaju uslugu provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa znatnih razmjera, ili koja su klirinški članovi u središnjim drugim ugovornim stranama, mogu imati poslovne modele i profile rizičnosti koji su slični onima kreditnih institucija. S obzirom na njihovu veličinu i aktivnosti, mogu predstavljati rizike za financijsku stabilnost usporedive s kreditnim institucijama. Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti od njih zatražiti da i dalje podliježu jednakom bonitetnom tretmanu kao i institucije na koje se odnosi Uredba (EU) br. 575/2013 i da budu usklađena s bonitetnim nadzorom iz Direktive 2013/36/EU.

(8)  U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela kako bi se osiguralo usklađeni bonitetni nadzor investicijskih društava u cijeloj Uniji koji funkcionira brzo i učinkovito.

(9)  Investicijsko društvo može trgovati putem klirinškog člana u drugoj državi članici. U tom slučaju trebalo bi uspostaviti mehanizam za razmjenu informacija između relevantnih nadležnih tijela (s jedne strane, nadležno tijelo za bonitetni nadzor investicijskog društva i, s druge strane, relevantno tijelo koje nadgleda klirinškog člana odnosno tijelo koje nadzire središnju drugu ugovornu stranu) u različitim državama članicama o modelu i parametrima koji se upotrebljavaju za izračun zahtjeva za utvrđivanje marže investicijskog društva ako se on upotrebljava kao temelj za izračun kapitalnih zahtjeva investicijskog društva.

(10)  Kako bi se olakšalo usklađivanje nadzornih standarda i praksi u Uniji, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) trebalo bi u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i dalje zadržati primarnu nadležnost za koordinaciju i konvergenciju nadzornih praksi u području bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima u Europskom sustavu financijskog nadzora (ESFS).

(11)  Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi biti utemeljena na uslugama i aktivnostima koje to investicijsko društvo ima odobrenje pružati, odnosno obavljati, ▌u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EU, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi na odgovarajući način uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala za sva investicijska društva u Uniji.

Kako bi se smanjile prepreke za ulazak na tržište koje trenutačno mogu postojati za multilateralne trgovinske platforme (MTP) ili organizirane trgovinske platforme (OTP), inicijalni kapital investicijskih društava koja djeluju kao MTP ili OTP određuje se na razinu iz članka 9. stavka 3. ove Direktive. Ako je investicijskom društvu koje ima odobrenje za rad kao OTP dopušteno i trgovanje za vlastiti račun pod uvjetima iz članka 20. Direktive 2014/65/EU njegov inicijalni kapital određuje se na razinu iz članka 9. stavka 1. ove Direktive.

(12)  Iako su investicijska društva isključena iz područja primjene Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013, određeni pojmovi koji se upotrebljavaju u kontekstu Direktive 2013/36/EU, odnosno Uredbe (EU) br. 575/2013, i dalje zadržavaju svoje utvrđeno značenje. Kako bi se omogućilo i olakšalo dosljedno tumačenje pri upotrebi tih pojmova u vezi s investicijskim društvima u aktima prava Unije, upućivanja u tim aktima Unije na inicijalni kapital investicijskih društava, nadzorne ovlasti nadležnih tijela za investicijska društva, postupak procjene adekvatnosti internoga kapitala ▌investicijskih društava, postupak nadzorne provjere i ocjene investicijskih društava od strane nadležnih tijela te odredbe o upravljanju i primicima koje se primjenjuju na investicijska društva, tumače se kao upućivanja na odgovarajuće odredbe ove Direktive.

(13)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor financijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti i financijske stabilnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju i razmjenu informacija s nadležnim tijelima tih država članica.

(14)  Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za osiguranje stabilnosti financijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi biti u mogućnosti na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

(15)  Kako bi se zaštitile komercijalno osjetljive informacije, nadležna bi se tijela pri izvršavanju svojih nadzornih zadaća i pri razmjeni povjerljivih informacija trebala pridržavati pravila čuvanja poslovne tajne.

(16)  Radi jačanja bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima i zaštite klijenata investicijskih društava, revizori bi svoju provjeru trebali provesti nepristrano i odmah izvijestiti nadležna tijela o činjenicama koje bi mogle ozbiljno utjecati na financijski položaj investicijskog društva ili njegovu administrativnu i računovodstvenu organizaciju.

(17)  Obradu osobnih podataka za potrebe ove Direktive trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(8) te Uredbom (EU) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(9). Posebno u slučajevima kada se ovom Direktivom omogućuje razmjena osobnih podataka s trećim zemljama, trebalo bi primjenjivati relevantne odredbe poglavlja V. Uredbe (EU) br. 2016/679 i članak 9. Uredbe (EU) br. 45/2001.

(18)  Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne sankcije i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne sankcije imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti, osim u određenim pomno definiranim slučajevima. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donesu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim sankcijama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

(19)  Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne i brze mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

(20)  Investicijska društva koja se ne smatraju malima i međusobno nepovezanima trebala bi imati dostupni interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi se obuhvatilo posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala. Nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti i od malih i međusobno nepovezanih društava zahtijevati primjenu sličnih zahtjeva prema potrebi.

(21)  Ovlasti za nadzornu provjeru i ocjenu i dalje bi trebale biti važan regulatorni alat kojim se nadležnim tijelima omogućuje procjena kvalitativnih elemenata, među ostalim internog upravljanja i kontrola, postupaka i procedura za upravljanje rizikom te, prema potrebi, određivanje dodatnih zahtjeva, među ostalim posebno u vezi s kapitalnim zahtjevima i likvidnosnim zahtjevima, posebno za investicijska društva koja se ne smatraju malima i međusobno nepovezanima, i kada nadležno tijelo smatra to opravdanim i prikladnim i za mala i međusobno nepovezana društva.

(22)  Načelo jednakih plaća radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti utvrđeno je u članku 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Investicijska društva to načelo trebaju dosljedno primjenjivati. Kako bi se uskladilo primitke s profilom rizičnosti investicijskih društava i zajamčilo ravnopravne uvjete, na investicijska društva trebalo bi primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima koja su rodno neutralna i kojima se uzimaju obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i međusobno nepovezana investicijska društva trebala bi međutim biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU dostatno opsežne za te vrste društava.

(23)  Isto tako, u izvješću Komisije od 28. srpnja 2016. o ocjeni pravila o primicima iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013 dokazano je da zahtjevi o odgodi i isplati u instrumentima utvrđeni Direktivom 2013/36/EU nisu primjereni za mala i jednostavna investicijska društva ili zaposlenike s niskim iznosima varijabilnih primitaka. Kako bi se osigurala nadzorna konvergencija ▌i ravnopravni uvjeti, potrebni su jasni, dosljedni i usklađeni kriteriji na temelju kojih se može utvrditi koja su investicijska društva i pojedinci izuzeti od tih zahtjeva.

S obzirom na važnu ulogu koju osobe koje ostvaruju veliku zaradu imaju u upravljanju poslovanjem i dugoročnoj uspješnosti investicijskih društava, potrebno je osigurati učinkovit nadzor prakse i trendova primitaka osoba koje ostvaruju veliku zaradu. Stoga bi nadležna tijela trebala biti u mogućnosti pratiti primitke osoba koje ostvaruju veliku zaradu.

(24)  Primjereno je i investicijskim društvima ponuditi određenu fleksibilnost u pogledu načina na koji iskorištavaju svoje negotovinske instrumente pri plaćanju varijabilnih primitaka, dok god ti instrumenti učinkovito ostvaruju cilj usklađivanja interesa zaposlenika i interesa različitih dionika, kao što su dioničari i vjerovnici, te doprinose usklađivanju varijabilnih primitaka s profilom rizičnosti investicijskog društva.

(25)  Prihodi investicijskih društava u obliku naknada, provizija i drugih prihoda za pružanje različitih investicijskih usluga vrlo su promjenjivi. Ograničavanje varijabilnog dijela primitaka na udio fiksnog dijela primitaka utjecalo bi na sposobnost društva da smanji primitke u vremenima nižih prihoda te bi moglo uzrokovati povećanje fiksne troškovne osnovice društva, što bi zauzvrat dovelo do rizika za sposobnost društva da opstane u razdoblju gospodarskog pada ili nižih prihoda.

Kako bi se ti rizici izbjegli, ne bi trebalo propisivati jedinstveni maksimalni omjer između varijabilnih i fiksnih elemenata primitaka za nesistemska investicijska društva. Umjesto toga ta investicijska društva trebala bi sama određivati odgovarajuće omjere. Međutim, ovom Direktivom ne bi trebalo spriječiti države članice da u okviru nacionalnog prava provode mjere kojima se investicijska društva želi podvrgnuti strožim zahtjevima u odnosu na maksimalni omjer između varijabilnih i fiksnih elemenata primitaka. Ovom Direktivom također se ne bi trebalo spriječiti države članice da propišu maksimalni omjer, kako se navodi u prethodnoj rečenici, za sve ili za određene vrste investicijskih društava.

(26)  U državama članicama upotrebljavaju se različite upravljačke strukture. U većini slučajeva upotrebljava se struktura jedinstvene ili dvojne uprave. Definicijama upotrijebljenima u ovoj Direktivi nastoji se obuhvatiti sve postojeće strukture bez zagovaranja neke posebne strukture. One su isključivo funkcionalne naravi i njihov je cilj određivanje pravila koja bi dovela do određenog rezultata neovisno o nacionalnom pravu trgovačkih društava koje se primjenjuje na pojedinu instituciju u svakoj državi članici. Definicije stoga ne bi trebale utjecati na općenitu podjelu nadležnosti u skladu s nacionalnim pravom trgovačkih društava.

(27)  Upravljačko tijelo moralo bi imati izvršne i nadzorne funkcije. Nadležnost i struktura upravljačkih tijela različite su u državama članicama. U državama članicama u kojima upravljačka tijela imaju jednoslojnu strukturu jedan odbor obično obavlja upravljačke i nadzorne zadaće. U državama članicama s dvoslojnim sustavom nadzornu funkciju obavlja posebni nadzorni odbor koji nema izvršne funkcije, a izvršnu funkciju obavlja uprava koja je odgovorna i preuzima odgovornost za svakodnevno upravljanje društvom. U skladu s tim posebne se zadaće dodjeljuju različitim subjektima unutar upravljačkog tijela.

(28)  Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti te za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjereno je zahtijevati da investicijska društva, osim ako su mala i međusobno nepovezana, jednom godišnje objavljuju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

(29)  Ovom Direktivom ne bi trebalo spriječiti države članice da primjene stroži pristup u odnosu na primitke ako investicijska društva primaju izvanrednu javnu financijsku potporu.

(30)  Kako bi se obuhvatili rizici na razini grupe koju čine samo investicijska društva, metodu bonitetne konsolidacije propisanu u ▌Uredbi (EU) br. ---/---- [IFR] trebalo bi u slučaju tih grupa popratiti kriterijem kapitala grupe za jednostavnije strukture grupe. Određivanje nadzornog tijela grupe trebalo bi se, međutim, u oba slučaja temeljiti na istim načelima koja se primjenjuju u slučaju nadzora na konsolidiranoj osnovi u skladu s Direktivom 2013/36/EU. Kako bi se osigurala primjerena suradnja, osnovni elementi koordinacijskih mjera i posebno zahtjevi za informacije u izvanrednim situacijama ili sporazumi o suradnji i koordinaciji trebali bi biti slični osnovnim elementima koordinacije koji su primjenjivi u kontekstu jedinstvenih pravila za kreditne institucije.

(31)  S jedne strane, Komisija bi trebala moći predložiti Vijeću preporuke za pregovore o sporazumima između Unije i trećih zemalja za praktično provođenje nadzora usklađenosti s kriterijem kapitala grupe za investicijska društva čija matična društva imaju poslovni nastan u trećim zemljama i za investicijska društva koja posluju u trećim zemljama, a čija matična društva imaju poslovni nastan u Uniji. S druge strane, i države članice i EBA trebale bi moći uspostaviti administrativne sporazume s trećim zemljama za obavljanje svojih nadzornih zadaća.

(32)  Kako bi se osigurala pravna jasnoća i izbjegla preklapanja između postojećeg bonitetnog okvira koji se primjenjuje na kreditne institucije i investicijska društva i ove Direktive, Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU izmjenjuju se kako bi se iz njihova područja primjene isključila investicijska društva. Međutim na investicijska društva koja su dio bankovne grupacije i dalje bi se trebale primjenjivati one odredbe iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU koje su relevantne za bankovnu grupaciju, kao npr. odredbe o posredničkom matičnom društvu u EU-u iz [članka 21.b] Direktive 2013/36/EU i pravila o bonitetnoj konsolidaciji iz dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(33)  Nužno je odrediti korake koje društva moraju poduzeti kako bi provjerila jesu li obuhvaćena definicijom kreditne institucije kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i trebaju li stoga pribaviti odobrenja za rad kao kreditne institucije. Zbog toga što određena investicijska društva već obavljaju aktivnosti iz odjeljka A točaka 3. i 6. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, također je potrebno osigurati jasnoću u pogledu kontinuiteta odobrenja za rad izdanog za te aktivnosti. Posebno je od ključne važnosti da nadležna tijela osiguraju da se prijelazom iz trenutačnog okvira na novi okvir pruži dostatna regulatorna sigurnost za investicijska društva.

(34)  Za osiguranje učinkovitog nadzora važno je da društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 podnesu zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije. Nadležna tijela trebala bi stoga imati mogućnost primjene sankcija na društva koja ne podnesu navedeni zahtjev za odobrenje za rad.

(35)  Izmjena definicije „kreditne institucije” iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Uredbom [Uredba (EU)---/----[IFR]] mogla bi od njezina stupanja na snagu obuhvaćati investicijska društva koja već posluju na temelju odobrenja za rad izdanog u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Tim društvima trebalo bi omogućiti da nastave rad na temelju odobrenja za rad kao investicijska društva dok im se ne izda odobrenje za rad kao kreditne institucije. Ta investicijska društva trebala bi podnijeti zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije najkasnije kada prosjek njihove ukupne mjesečne imovine premaši koji od pragova iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci. Ako investicijsko društvo premaši koji od pragova utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 na datum stupanja na snagu ove Direktive, prosjek njegove mjesečne ukupne imovine trebalo bi izračunati uzimajući u obzir dvanaest uzastopnih mjeseci prije tog datuma. Ta investicijska društva trebala bi podnijeti zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije u roku od jedne godine i jednog dana nakon stupanja na snagu ove Direktive.

(36)  Izmjena definicije „kreditne institucije” iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Uredbom [Uredba (EU)---/----[IFR]] može utjecati i na društva koja su već podnijela zahtjev za odobrenje za rad kao investicijska društva na temelju Direktive 2014/65/EU i na čije se odobrenje za rad još čeka. Ti bi se zahtjevi trebali proslijediti nadležnim tijelima na temelju Direktive 2013/36/EU i tretirati u skladu s odredbama o odobrenju za rad iz te direktive, ako predviđena ukupna imovina društva ispunjava bilo koji od pragova utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(37)  Na društva iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi se primjenjivati i svi zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija utvrđeni u glavi III. Direktive 2013/36/EU, uključujući odredbe o oduzimanju odobrenja za rad u skladu s člankom 18. te direktive. Članak 18. te direktive trebalo bi međutim izmijeniti kako bi se osiguralo da nadležna tijela mogu također oduzeti odobrenje za rad izdano kreditnoj instituciji ako ta kreditna institucija svoje odobrenje za rad upotrebljava isključivo za bavljenje aktivnostima iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 te u razdoblju od pet uzastopnih godina ima prosjek ukupne imovine ispod pragova utvrđenih u tom članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b).

(38)  Na temelju članka 39. Direktive 2014/65/EU društva iz trećih zemalja koja pružaju financijske usluge u EU-u podliježu nacionalnim režimima koji mogu propisati osnivanje podružnice u državi članici. Kako bi se olakšalo redovito praćenje i ocjena aktivnosti koje obavljaju društva iz trećih zemalja putem podružnica u Uniji, nadležna tijela trebalo bi informirati o veličini i opsegu usluga i aktivnosti koje se na njihovom državnom području obavljaju putem podružnica.

(39)  Posebna unakrsna upućivanja iz Direktive 2014/59/EU, Direktive 2011/61/EU i Direktive 2009/65/EZ na odredbe koje se odnose na investicijska društva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU i koja se više ne primjenjuju nakon datuma početka primjene ove Direktive i Uredbe (EU) No ---/---- [IFR] trebalo bi ažurirati na odgovarajuća upućivanja u ovoj Direktivi i Uredbi (EU) No ---/---- [IFR].

(40)  EBA je, u suradnji s ESMA-om, objavila izvješće na osnovi temeljite analize konteksta, prikupljanja podataka i savjetovanja o nestandardiziranom bonitetnom režimu za sva nesistemska investicijska društva koje služi kao osnova za revidirani bonitetni okvir za investicijska društva.

(41)  Za osiguranje usklađene primjene ove Direktive EBA bi trebala biti zadužena za izradu tehničkih standarda kojima bi se odredile informacije koje bi matična tijela i tijela domaćini trebali razmjenjivati u kontekstu nadzora, utvrdilo kako bi investicijska društva trebala ocjenjivati veličinu svojih aktivnosti za potrebe zahtjeva internog upravljanja i prvenstveno ocijenilo čine li ta društva mala i međusobno nepovezana društva. Tehničkim standardima trebalo bi odrediti i koji zaposlenici imaju znatan utjecaj na profil rizičnosti društava za potrebe odredaba o primicima, te odrediti instrumente dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala koji se kvalificiraju kao varijabilni primici. Konačno, tehničkim standardima trebalo bi odrediti elemente za ocjenu opsega područja primjene zahtjeva o internom upravljanju, transparentnosti, tretmanu rizika i primicima, primjeni dodatnih kapitalnih zahtjeva od strane nadležnih tijela i funkcioniranju kolegija nadzornih tijela.

(42)  Kako bi se osigurala ujednačena primjena ove Direktive i u obzir uzela kretanja na financijskim tržištima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu pobližeg određivanja definicija za interni kapital i ocjene rizika investicijskih društava te ovlasti nadležnih tijela za nadzornu provjeru i ocjenu iz ove Direktive. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(43)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, a posebno s obzirom na donošenje nacrta provedbenih tehničkih standarda koji izrađuje EBA u pogledu zahtjeva o razmjeni informacija među nadležnim tijelima te kako bi se uzela u obzir kretanja u ekonomskom i monetarnom području s obzirom na zahtjeve za inicijalni kapital investicijskih društava, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(10).

(44)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, odnosno uspostavu učinkovitog i razmjernog bonitetnog okvira kako bi se osiguralo da investicijska društva koja su dobila odobrenja za rad u Uniji posluju na dobroj financijskoj osnovi i da se njima primjereno upravlja, uključujući među ostalim, u najboljem interesu njihovih klijenata, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega ili učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(45)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima(11), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive, zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

GLAVA I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o sljedećem:

(a)  inicijalnom kapitalu investicijskih društava;

(b)  nadzornim ovlastima i alatima za bonitetni nadzor investicijskih društava od strane nadležnih tijela;

(c)  bonitetnom nadzoru investicijskih društava od strane nadležnih tijela na način koji je usklađen s pravilima iz [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(d)  zahtjevima za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetne regulative i nadzora nad investicijskim društvima.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na investicijska društva koja su dobila odobrenje za rad i nad kojima se provodi nadzor na temelju Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(12).

2.  Odstupajući od stavka 1., glave IV i V. ove Direktive ne primjenjuju se na investicijska društva iz članka 1. stavaka 2. i 6. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] nad kojima se provodi nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima na temelju glava VII. i VIII. Direktive 2013/36/EU u skladu s člankom 1. stavkom 3. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Članak 3.

Definicije

1.  Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)  „društvo za pomoćne usluge” znači društvo čiju osnovnu djelatnost čini vlasništvo nad imovinom ili upravljanje njome, upravljanje uslugama obrade podataka ili slična djelatnost koja je pomoćna u odnosu na osnovnu djelatnost jednog investicijskog društva ili više njih;

(2)  „odobrenje za rad” znači odobrenje za rad investicijskog društva u skladu s člankom 5. Direktive 2014/65/EU;

(3)  „podružnica” znači podružnica kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 30. Direktive 2014/65/EU;

(4)  „uska povezanost” znači uska povezanost kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 35. Direktive 2014/65/EU;

(5)  „nadležno tijelo” znači javno tijelo ili tijelo države članice koje je u skladu s nacionalnim pravom službeno priznato i ovlašteno za nadzor nad investicijskim društvima u skladu s ovom Direktivom, u okviru sustava nadzora na snazi u toj državi članici;

(6)  „trgovci robom i emisijskim jedinicama” znači trgovci robom i emisijskim jedinicama kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 145. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(7)  „kontrola” znači odnos između matičnog društva i društva kćeri, kako je opisano u članku 22. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(13) ili u računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na investicijsko društvo u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002(14) ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i društva;

(8)  „usklađenost s kriterijem kapitala grupe” znači usklađenost matičnog društva u grupi investicijskih društava sa zahtjevima iz članka 7. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(9)  „kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(10)  „izvedenice” znači izvedenice kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki 29. Uredbe (EU) br. 600/2014(15);

(11)  „financijska institucija” znači financijska institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 13. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(12)  „rodno neutralna politika primitaka” znači politika primitaka koja se temelji na jednakoj plaći radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti;

(13)  „grupa” znači grupa kako je definirana u članku 2. točki 11. Direktive 2013/34/EU;

(14)  „nadzorno tijelo grupe” znači nadležno tijelo odgovorno za nadzor usklađenosti matičnih investicijskih društava iz Unije i investicijskih društava pod kontrolom matičnih investicijskih holdinga iz Unije ili matičnih mješovitih financijskih holdinga iz Unije s kriterijem kapitala grupe;

(15)  „matična država članica” znači matična država članica kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 55. podtočki (a) Direktive 2014/65/EU;

(16)  „država članica domaćin” znači država članica domaćin kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 56. Direktive 2014/65/EU;

(17)  „inicijalni kapital” znači kapital propisan za potrebe odobrenja za rad investicijskog društva, za koji su iznos i vrsta određeni u člancima 9. i 11.;

(18)  „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU;

(19)  „grupa investicijskih društava” znači grupa investicijskih društava kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 26. [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(20)  „investicijski holding” znači investicijski holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 24. [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(21)  „investicijske usluge i aktivnosti” znači investicijske usluge i aktivnosti kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 2. Direktive 2014/65/EU;

(22)  „upravljačko tijelo” znači upravljačko tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 36. Direktive 2014/65/EU;

(23)  „upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji” znači upravljačko tijelo u ulozi nadziranja i praćenja odluka uprave;

(24)  „mješoviti financijski holding” znači mješoviti financijski holding kako je definiran u članku 2. stavku 15. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(16);

(25)  „mješoviti holding” znači matično poduzeće koje nije financijski holding, investicijski holding, kreditna institucija, investicijsko društvo ili mješoviti financijski holding u smislu Direktive 2002/87/EZ, a čija poduzeća kćeri uključuju barem jedno investicijsko društvo;

(26)  „više rukovodstvo” znači više rukovodstvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 37. Direktive 2014/65/EU;

(27)  „matično društvo” znači matično društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 32. Direktive 2014/65/EU;

(28)  „društvo kći” znači društvo kći kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 33. Direktive 2014/65/EU;

(29)  „sistemski rizik” znači sistemski rizik kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki 10. Direktive 2013/36/EU;

(30)  „matično investicijsko društvo iz Unije” znači matično investicijsko društvo iz Unije kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 57. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(31)  „matični investicijski holding iz Unije” znači matični investicijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 58. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(32)  „matični mješoviti financijski holding iz Unije” znači matični mješoviti financijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 59. [Uredbe (EU) br. ---/---[IFR].

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 58. radi pojašnjenja:

(a)  definicija iz stavka 1. kako bi se osigurala ujednačena primjena ove Direktive;

(b)  definicija iz stavka 1. kako bi se pri primjeni ove Direktive u obzir uzela kretanja na financijskim tržištima.

GLAVA II.

NADLEŽNA TIJELA

Članak 4.

Imenovanje i ovlasti nadležnih tijela

1.  Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom i [Uredbom (EU) br. ---/----[IFR]. Države članice Komisiju, EBA-u i ESMA-u obavješćuju o tom imenovanju, a ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela nadziru aktivnosti investicijskih društava, i prema potrebi, investicijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga, kako bi ocijenili usklađenost sa zahtjevima ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

3.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju sve potrebne ovlasti, uključujući ovlast da provedu izravne provjere u skladu s člankom 14., za dobivanje informacija koje su im potrebne za ocjenu usklađenosti investicijskih društava te, kada je to primjenjivo, investicijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga sa zahtjevima ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] te za istrage mogućih kršenja tih zahtjeva.

4.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju stručnost, resurse, operativnu sposobnost, ovlasti i neovisnost koji su potrebni za obavljanje funkcija koje se odnose na bonitetni nadzor, istrage i sankcije utvrđene u ovoj Direktivi.

5.  Države članice zahtijevaju da investicijska društva svojim nadležnim tijelima dostavljaju sve informacije potrebne za ocjenu usklađenosti investicijskih društava s nacionalnim propisima kojima se prenosi ova Direktiva te usklađenosti s [Uredbom (EU) ---/----[IFR]. Mehanizmi unutarnje kontrole te administrativni i računovodstveni postupci investicijskih društava nadležnim tijelima omogućuju da u svakom trenutku provjere usklađenost društava s tim propisima.

6.  Države članice osiguravaju da investicijska društva registriraju sve svoje transakcije i da dokumentiraju svoje sustave i procese na koje se primjenjuju ova Direktiva i [Uredba (EU) ---/----[IFR] tako da nadležna tijela u svakom trenutku mogu provjeriti usklađenost s nacionalnim propisima kojima se prenosi ova Direktiva te usklađenost s [Uredbom (EU) br. ---/----[IFR].

Članak 5.

Diskrecijsko pravo nadležnih tijela da se određena investicijska društva obveže na primjenu zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013

1.  Nadležna tijela mogu odlučiti primijeniti zahtjeve iz Uredbe (EU) 575/2013 na temelju članka 1. stavka 2. točke (c) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] na investicijsko društvo koje provodi neku od aktivnosti iz točaka 3. i 6. Odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU ako ukupna vrijednost konsolidirane imovine investicijskog društva prelazi 5 milijardi EUR izračunano kao prosjek posljednjih 12 uzastopnih mjeseci i u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)  investicijsko društvo provodi te aktivnosti u takvom opsegu da bi propast ili poteškoće investicijskog društva mogli dovesti do sistemskog rizika kako je definiran člankom 3. stavkom 1. točkom (10) Direktive 2013/36/EU;

(b)  investicijsko društvo je klirinški član kako se definira člankom 4. stavkom 1. točkom 3. Uredbe [IFR];

(c)  nadležno tijelo smatra to opravdanim s obzirom na veličinu, prirodu, opseg i kompleksnost aktivnosti dotičnog investicijskog društva, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti te jedan ili više sljedećih faktora:

i.  značaj za gospodarstvo Unije ili relevantne države članice;

ii.  značaj prekogranične aktivnosti;

iii.  povezanost investicijskog društva i financijskog sustava.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na trgovce robom i emisijskim jedinicama, subjekte za zajednička ulaganja ili društvo za osiguranje.

3.  Ako nadležno tijelo odluči primijeniti zahtjeve iz Uredbe (EU) 575/2013 na investicijsko društvo u skladu sa stavkom 1., nad tim investicijskim društvom provodi se nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima na temelju glava VII. i VIII. Direktive 2013/36/EU.

4.  Ako nadležno tijelo odluči opozvati odluku donesenu u skladu sa stavkom 1. o tome bez odgode obavješćuje investicijsko društvo.

Ne dovodeći u pitanje diskrecijsko pravo nadležnog tijela da donese odluku u skladu sa stavkom 1., stavak 1. prestaje se primjenjivati ako investicijsko društvo više ne ispunjava prag naveden u tom članku izračunan za razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci.

5.  Nadležna tijela bez odgode obavješćuju EBA-u o svim odlukama donesenim na temelju stavaka 1., 3. i 4.

6.  EBA uz savjetovanje s ESMA-om izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje kriterije iz stavka 1. točaka (a) i (b) te osigurava njihovu dosljednu primjenu.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [dvanaest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u drugom podstavku u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 6.

Usklađivanje unutar država članica

1.  Nadležna tijela blisko surađuju s javnim tijelima ili tijelima koja su u njihovoj državi članici odgovorna za nadzor nad kreditnim institucijama i financijskim institucijama. Države članice zahtijevaju da ta nadležna tijela i ta javna tijela ili tijela odgovorna za nadzor bez odgode razmjenjuju sve informacije koje su ključne ili relevantne za izvršavanje njihovih funkcija i dužnosti.

2.  Nadležna tijela koja su različita od onih imenovanih u skladu s člankom 67. Direktive 2014/65/EU uspostavljaju mehanizam za suradnju s tim tijelima i za razmjenu svih informacija koje su relevantne za izvršavanje njihovih funkcija i dužnosti.

Članak 7.

Suradnja unutar Europskog sustava financijskog nadzora

U obavljanju svojih dužnosti nadležna tijela uzimaju u obzir konvergenciju nadzornih alata i nadzornih praksi u primjeni zakonskih odredaba donesenih na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Države članice osiguravaju:

(a)  da nadležna tijela, kao stranke u Europskom sustavu financijskog nadzora (ESFS) surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih, pouzdanih i iscrpnih informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

(b)  da nadležna tijela sudjeluju u aktivnostima EBA-e te, prema potrebi, kolegija nadzornih tijela iz članka 44. i članka 116. Direktive 2013/36/EU;

(c)  da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi osigurala usklađenje sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(17) i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(18);

(d)  da nadležna tijela blisko surađuju s ESRB-om;

(e)  da zadaće i ovlasti koje su dodijeljene nadležnim tijelima ne sprečavaju obavljanje njihovih dužnosti kao članova EBA-e, ESRB-a ili na temelju ove Direktive i na temelju [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Članak 8.

Unijina dimenzija nadzora

Nadležna tijela u svakoj državi članici u obavljanju svojih općih dužnosti s dužnom pažnjom razmatraju mogući utjecaj svojih odluka na stabilnost financijskog sustava u ▌drugim dotičnim državama članicama te u Uniji u cjelini, a posebno u izvanrednim situacijama, na temelju informacija dostupnih u tom trenutku.

GLAVA III

INICIJALNI KAPITAL

Članak 9.

Inicijalni kapital

1.  Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za izdavanje odobrenja za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti iz točaka 3. i 6. ▌odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, iznosi 750 000 EUR.

2.  Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za izdavanje odobrenja za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti iz točaka 1., 2., 4., 5. ili 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, pri čemu investicijskom društvu nije dopušteno držati novac ili vrijednosne papire koji pripadaju klijentima, iznosi 75 000 EUR.

▌Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za investicijska društva koja nisu investicijska društva iz stavaka 1. i 2., iznosi 150 000 EUR.

Odstupajući od toga, inicijalni kapital investicijskog društva koje ima odobrenje za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti iz točke 9. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, ako se investicijsko društvo bavi trgovanjem za vlastiti račun ili ima odobrenje trgovati za vlastiti račun, iznosi 750 000 EUR.

Članak 10.

Upućivanja na inicijalni kapital u Direktivi 2013/36/EU

Od datuma primjene ove Direktive upućivanja na razine inicijalnoga kapitala iz članka 9. ove Direktive zamjenjuju upućivanja na razine inicijalnoga kapitala utvrđene Direktivom 2013/36/EU kako slijedi:

(a)  upućivanje na inicijalni kapital investicijskih društava iz članka 28. Direktive 2013/36/EU smatra se upućivanjem na članak 9. stavak 1. ove Direktive;

(b)  upućivanja na inicijalni kapital investicijskih društava iz članaka 29. i 31. Direktive 2013/36/EU smatraju se upućivanjima na članak 9. stavak 2. ili 3. ove Direktive, ovisno o vrsti investicijskih usluga i aktivnostima investicijskog društva;

(c)  upućivanje na inicijalni kapital iz članka 30. Direktive 2013/36/EU smatra se upućivanjem na članak 9. stavak 1. ove Direktive.

Članak 11.

Sastav inicijalnog kapitala

Inicijalni kapital investicijskog društva određuje se u skladu s člankom 9. [Uredbe (EU)…./….[IFR].

GLAVA IV.

BONITETNI NADZOR

POGLAVLJE 1.

Načela bonitetnog nadzora

Odjeljak 1.

Nadležnosti i dužnosti matične države članice i države članice domaćina

Članak 12.

Nadležnosti nadležnih tijela matične države članice

Za bonitetni nadzor nad investicijskim društvom odgovorna su nadležna tijela matične države članice, ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive kojima se dodjeljuje odgovornost nadležnim tijelima države članice domaćina.

Članak 13.

Suradnja nadležnih tijela različitih država članica

1.  Nadležna tijela različitih država članica blisko surađuju za potrebe izvršavanja svojih dužnosti na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR], posebno pravodobnom razmjenom informacija o investicijskim društvima, koje među ostalim obuhvaćaju sljedeće:

(a)  informacije o upravljačkoj i vlasničkoj strukturi investicijskog društva;

(b)  informacije o usklađenosti investicijskog društva s kapitalnim zahtjevima;

(c)  informacije o usklađenosti sa zahtjevima u odnosu na koncentracijski rizik i likvidnosnim zahtjevima investicijskog društva;

(d)  informacije o administrativnim i računovodstvenim postupcima investicijskog društva i mehanizmima njegove unutarnje kontrole;

(e)  sve druge relevantne čimbenike koji mogu utjecati na rizik koji predstavlja investicijsko društvo.

2.  Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

3.  Nadležna tijela matične države članice djeluju na temelju informacija koje im dostave nadležna tijela države članice domaćina tako što poduzimaju sve mjere potrebne za sprečavanje ili uklanjanje potencijalnih problema i rizika iz stavka 2. Nadležna tijela matične države članice na zahtjev detaljno objašnjavaju nadležnim tijelima države članice domaćina kako su uzele u obzir informacije i nalaze koje su dostavila nadležna tijela države članice domaćina.

4.  Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome obavijeste nadležna tijela matične države članice, EBA-u i ESMA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge ili za zaštitu stabilnosti financijskog sustava.

Nadležna tijela mogu se obratiti EBA-i kada je zahtjev za suradnju, posebno za razmjenu informacija, odbijen ili nije obrađen u razumnom roku. Ne dovodeći u pitanje članak 258. UFEU-a, EBA može u takvim slučajevima djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. EBA također može na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u postizanju sporazuma o razmjeni informacija prema ovom članku u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe.

5.  Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi u roku od mjesec dana.

6.  Za potrebe procjene uvjeta iz članka 23. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) ---/----[IFR], nadležno tijelo države članice domaćina investicijskog društva može od nadležnog tijela države članice domaćina klirinškog člana zatražiti informacije koje se odnose na model marže i parametre koji se upotrebljavaju za izračun zahtjeva za iznos marže relevantnog investicijskog društva.

7.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi za vrstu i prirodu informacija iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

8.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se utvrđuju standardni obrasci, predlošci i postupci povezani sa zahtjevima u vezi s razmjenom informacija koje će vjerojatno olakšati nadzor nad investicijskim društvima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

9.  EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 7. i 8. dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Članak 14.

Izravna provjera i inspekcija podružnica s poslovnim nastanom u drugoj državi članici

1.  Države članice domaćini osiguravaju da, ako investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad u drugoj državi članici obavlja svoju djelatnost putem podružnice, nadležna tijela matične države članice mogu, nakon što obavijeste nadležna tijela države članice domaćina, sami ili preko osoba koje su ovlastila u tu svrhu, izvršiti izravne provjere informacija iz članka 13. stavka 1. i izvršiti inspekciju te podružnice.

2.  Nadležna tijela države članice domaćina imaju ovlasti, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina bez odgode se savjetuju s nadležnim tijelima matične države članice.

Što je prije moguće nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju dobivene informacije i nalaze koji su relevantni za procjenu rizika dotičnog investicijskog društva.

Odjeljak 2.

Čuvanje poslovne tajne i dužnost izvješćivanja

Članak 15.

Čuvanje poslovne tajne i razmjena povjerljivih informacija

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i sve osobe koje rade ili su radile za ta tijela, uključujući osobe iz članka 76. stavka 1. Direktive 2014/65/EU, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne za potrebe ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/[…]---[IFR].

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti samo u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

U slučaju stečaja ili prisilne likvidacije investicijskog društva, povjerljive informacije koje se ne odnose na treće strane mogu se otkriti u građanskom ili trgovačkom postupku, ako je to potrebno za provedbu tih postupaka.

2.  Nadležna tijela upotrebljavaju povjerljive informacije prikupljene, razmijenjene ili poslane na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] isključivo za potrebe obavljanja svojih dužnosti, a posebno za sljedeće potrebe:

(a)  za praćenje bonitetnih pravila utvrđenih u ovoj Direktivi i u [Uredbi (EU) ---/----[IFR];

(b)  za izricanje sankcija;

(c)  u upravnom postupku za potrebe žalbe na odluke nadležnih tijela;

(d)  u sudskim postupcima pokrenutima na temelju članka 23.

3.  Fizičke i pravne osobe ili tijela, koji nisu nadležna tijela, a koji prime povjerljive informacije na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] upotrebljavaju te informacije samo za potrebe koje nadležno tijelo izričito navede ili u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

4.  Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2., mogu izričito navesti kako se s tim informacijama treba postupati te mogu izričito ograničiti sve daljnje prijenose tih informacija.

5.  Obveza iz stavka 1. ne sprečava nadležna tijela da povjerljive informacije dostave Europskoj komisiji kada su te informacije potrebne za izvršavanje ovlasti Komisije.

6.  Nadležna tijela mogu dostaviti povjerljive informacije EBA-i, ESMA-i, ESRB-u, središnjim bankama država članica, ESSB-u i ESB-u kao monetarnim tijelima i, kada je to primjereno, javnim tijelima odgovornima za nadzor nad sustavima plaćanja i namire, ako su te informacije potrebne za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 16.

Administrativni sporazumi o razmjeni informacija s trećim zemljama

Za potrebe obavljanja svojih nadzornih zadaća na temelju ove Direktive ili [Uredbe (EU) ---/----[IFR] te u svrhu razmjene informacija, nadležna tijela država članica, EBA i ESMA u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1903/2010 i člankom 33. Uredbe (EU) br. 1095/2010 mogu sklopiti administrativne sporazume s nadzornim tijelima trećih zemalja kao i s tijelima ili organima trećih zemalja nadležnima za navedene zadaće samo ako otkrivene informacije podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne koja je najmanje istovjetna onoj utvrđenoj u članku 15. ove Direktive:

(a)  nadzor financijskih institucija i financijskih tržišta, uključujući nadzor financijskih subjekata koji imaju dozvolu za rad kao središnje druge ugovorne strane, ako su središnje druge ugovorne strane priznate na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)  likvidaciju i stečaj investicijskih društava i slične postupke;

(c)  nadzor tijela uključenih u likvidaciju i stečaj investicijskih društava i slične postupke;

(d)  provođenje zakonskih revizija financijskih institucija ili institucija koje upravljaju sustavima odštete;

(e)  nadzor osoba zaduženih za provođenje zakonskih revizija financijskih izvještaja financijskih institucija;

(f)  nadzor osoba koje su aktivne na tržištima emisijskih jedinica za potrebe osiguravanja konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta;

(g)  nadzor osoba koje su aktivne na tržištima poljoprivrednih robnih izvedenica za potrebe osiguravanja konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta.

Članak 17.

Dužnosti osoba odgovornih za kontrolu godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ(19), koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ(20) ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima odmah prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili društvo koje ima bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

(a)  predstavlja bitno kršenje zakona ili drugih propisa utvrđenih u skladu s ovom Direktivom;

(b)  može utjecati na neprekinuto poslovanje investicijskog društva; ili

(c)  može dovesti do odbijanja potvrđivanja financijskih izvještaja ili do izražavanja rezerve.

Odjeljak 3.

Kazne, istražne ovlasti i pravo na žalbu

Članak 18.

Administrativne sankcije i druge administrativne mjere

1.  Ne dovodeći u pitanje nadzorne ovlasti iz odjeljka 4. poglavlja 2., uključujući istražne ovlasti i ovlasti nadležnih tijela za izricanje korektivnih mjera, i pravo država članica da predvide i izriču kaznene sankcije, države članice utvrđuju pravila za administrativne sankcije i druge administrativne mjere i osiguravaju da njihova nadležna tijela mogu izricati takve sankcije i mjere u odnosu na kršenja nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva i [Uredba (EU)---/----[IFR], među ostalim ako:

(a)  investicijsko društvo nema uspostavljene sustave internog upravljanja kako su utvrđeni u članku 26.

(b)  investicijsko društvo nadležnim tijelima ne dostavi informacije, čime krši članak 54. stavak 1. točku (b) [Uredbe (EU) ---/----IFR], o usklađenosti s obvezom ispunjavanja kapitalnih zahtjeva iz članka 11. te uredbe, ili dostavi nepotpune ili netočne informacije;

(c)  investicijsko društvo nadležnim tijelima ne dostavi informacije, čime krši članak 54. stavak 1. [Uredbe (EU) br. ---/----], o informacijama o koncentracijskom riziku ili dostavi nepotpune ili netočne informacije;

(d)  investicijsko društvo izlaže se koncentracijskom riziku većem od ograničenja utvrđenih u članku 37. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], ne dovodeći u pitanje članke 38. i 39. te uredbe;

(e)  investicijsko društvo u više navrata ili kontinuirano nema na raspolaganju likvidnu imovinu, čime krši članak 43. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], ne dovodeći u pitanje članak 44. te uredbe;

(f)  investicijsko društvo ne otkrije nadležnim tijelima informacije ili dostavi nepotpune ili netočne informacije, čime krši odredbe iz dijela šest [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(g)  investicijsko društvo vrši isplate imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital investicijskog društva u slučajevima kada članci 28., 52. ili 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 zabranjuju takvu isplatu imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital;

(h)  investicijsko društvo proglašeno je krivim za ozbiljno kršenje nacionalnih odredaba donesenih na temelju Direktive (EU) 2015/849(21);

(i)  investicijsko društvo dopusti jednoj ili više osoba koje ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 91. Direktive 2013/36/EZ da postanu ili ostanu članovi upravljačkog tijela.

Države članice koje ne utvrde pravila za administrativne sankcije za kršenja na koja se primjenjuje nacionalno kazneno pravo, Komisiji priopćavaju relevantne odredbe kaznenog prava.

Administrativne sankcije i druge administrativne mjere učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Administrativne sankcije i druge administrativne mjere iz stavka 1. prvog podstavka uključuju sljedeće:

(a)  javnu izjavu u kojoj je navedena odgovorna fizička ili pravna osoba, investicijsko društvo, investicijski holding ili mješoviti financijski holding i priroda kršenja;

(b)  nalog kojim se od odgovorne fizičke ili pravne osobe zahtijeva da prekine takvo postupanje i da ga ne ponavlja;

(c)  privremenu zabranu obavljanja funkcija u investicijskim društvima članovima upravljačkog tijela investicijskog društva ili drugoj fizičkoj osobi;

(d)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane sankcije do 10 % ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija;

(e)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane sankcije u visini do dvostrukog iznosa dobiti ostvarene kršenjem odnosno gubitaka izbjegnutih kršenjem, ako je tu dobit ili gubitke moguće utvrditi;

(f)  u slučaju fizičke osobe, administrativne novčane sankcije u iznosu do 5 000 000 EUR ili, u državama članicama u kojima euro nije službena valuta, odgovarajuću protuvrijednost u nacionalnoj valuti na [datum stupanja na snagu ove Direktive].

Ako je društvo iz točke (d) društvo kći, relevantni bruto prihod jednak je bruto prihodu koji proizlazi iz konsolidiranog financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ako investicijsko društvo krši nacionalne odredbe kojima se prenosi ova Direktiva ili krši [Uredbu (EU) ---/----[IFR], države članice osiguravaju da nadležno tijelo može primijeniti sankcije na članove upravljačkog tijela i na druge fizičke osobe koje su prema nacionalnom pravu odgovorne za kršenje.

3.  Države članice osiguravaju da pri određivanju vrste administrativnih sankcija ili administrativnih mjera iz stavka 1. i razine administrativnih novčanih sankcija nadležna tijela uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući prema potrebi:

(a)  ozbiljnost i trajanje kršenja;

(b)  stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za kršenje;

(c)  financijsku snagu fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za kršenje, uključujući ukupni promet pravne osobe ili godišnji dohodak fizičke osobe;

(d)  važnost stečene dobiti ili izbjegnutih gubitaka pravne osobe koja je odgovorna za kršenje;

(e)  sve gubitke trećih strana koji su posljedica kršenja;

(f)  razinu suradnje s relevantnim nadležnim tijelima;

(g)  prethodna kršenja koja je činila fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za kršenje;

(h)  sve potencijalne sistemske posljedice kršenja.

Članak 19.

Istražne ovlasti

Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju sve ovlasti za prikupljanje informacija i istražne ovlasti koje su im potrebne za obavljanje njihovih funkcija, među ostalim:

(a)  ovlast da zahtijevaju informacije od sljedećih fizičkih ili pravnih osoba:

i.  investicijskih društava s poslovnim nastanom u dotičnoj državi članici;

ii.  investicijskih holdinga s poslovnim nastanom u dotičnoj državi članici;

iii.  mješovitih financijskih holdinga s poslovnim nastanom u dotičnoj državi članici;

iv.  mješovitih holdinga s poslovnim nastanom u dotičnoj državi članici;

v.  osoba koje pripadaju subjektima iz točaka od i. do iv.;

vi.  trećim osobama kojima su subjekti iz točaka od i. do iv. eksternalizirali operativne funkcije ili aktivnosti;

(b)  ovlast da provedu sve potrebne istrage bilo koje osobe iz točke (a) koja ima poslovni nastan ili se nalazi u dotičnoj državi članici, uključujući sljedeća prava:

i.  zahtijevati dostavu dokumenata od osoba iz točke (a);

ii.  pregledati knjige i evidencije osoba iz točke (a) te napraviti preslike ili uzeti izvatke iz tih knjiga i evidencija;

iii.  dobiti pisana ili usmena objašnjenja od osoba iz točke (a) ili njihovih predstavnika odnosno zaposlenika;

iv.  obaviti razgovor s bilo kojom drugom relevantnom osobom ▌za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

(c)  ovlast obavljanja svih potrebnih inspekcija u poslovnim prostorima pravnih osoba iz točke (a) i svih drugih društava uključenih u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako je nadležno tijelo nadzorno tijelo grupe, uz uvjet prethodnog obavješćivanja drugih dotičnih nadležnih tijela.

Članak 20.

Objavljivanje administrativnih sankcija i mjera

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebne odgode objavljuju sve administrativne sankcije ili mjere izrečene u skladu s člankom 18. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljuju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena sankcija ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljuju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim sankcijama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno.

2.  Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih sankcija ili mjera izrečenih u skladu s člankom 18. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju i informacije o statusu i ishodu žalbe.

3.  Nadležna tijela objavljuju administrativne sankcije ili mjere izrečene u skladu s člankom 18. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

(a)  sankcija je izrečena fizičkoj osobi i smatra se da objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(b)  objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost financijskih tržišta;

(c)  objavljivanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

4.  Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoj službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Članak 21.

Izvješćivanje EBA-e o sankcijama

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim sankcijama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 18., svim žalbama na te sankcije i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim sankcijama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna isključivo nadležnim tijelima i ESMA-i i redovito se ažurira, a najmanje jednom godišnje.

EBA održava internetsku stranicu s poveznicama na objavljene administrativne sankcije i mjere svakog nadležnog tijela u skladu s člankom 18. te navodi razdoblje za koje svaka država članica objavljuje administrativne sankcije i mjere.

Članak 22.

Izvješćivanje o kršenjima

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela uspostave učinkovite i pouzdane mehanizme kako bi se omogućilo brzo izvješćivanje nadležnih tijela o potencijalnim ili stvarnim kršenjima nacionalnih odredaba kojima se prenose ova Direktiva i [Uredba (EU) ---/----[IFR].

Ti mehanizmi uključuju sljedeće:

(a)  posebne postupke za zaprimanje i obradu takvih izvješća i daljnje postupanje u vezi s njima, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala;

(b)  odgovarajuću zaštitu od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepravednog postupanja od strane investicijskog društva za zaposlenike investicijskih društava koji prijave kršenja u investicijskom društvu;

(c)  zaštitu osobnih podataka koji se odnose na osobu koja prijavi kršenje i na fizičku osobu koja je navodno odgovorna za to kršenje, u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679;

(d)  jasna pravila kojima se u svim slučajevima jamči povjerljivost osobi koja prijavi kršenja u investicijskom društvu, osim ako je objavljivanje obvezno u skladu s nacionalnim pravom radi daljnjih istraga ili naknadnih administrativnih ili sudskih postupaka.

2.  Države članice zahtijevaju da investicijska društva uspostave odgovarajuće postupke u skladu s kojima njihovi zaposlenici mogu preko posebnog i neovisnog kanala interno prijaviti kršenja. Te postupke mogu osigurati socijalni partneri pod uvjetom da se tim postupcima pruža ista zaštita kao što je zaštita iz stavka 1. točaka (b), (c) i (d).

Članak 23.

Pravo na žalbu

Države članice osiguravaju da za odluke i mjere donesene na temelju [Uredbe (EU) ---/----[IFR] ili na temelju zakona i drugih propisa donesenih u skladu s ovom Direktivom vrijedi pravo žalbe.

POGLAVLJE 2.

Postupak provjere

Odjeljak 1.

ADEKVATNOST INTERNOG KAPITALA I PROCES PROCJENE RIZIKA

Članak 24.

Interni kapital i likvidna imovina

1.  Investicijska društva koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] imaju uspostavljene dobre, učinkovite i sveobuhvatne aranžmane, strategije i procese za kontinuiranu procjenu i održavanje iznosa, vrsta i raspodjele internoga kapitala i likvidne imovine koje smatraju adekvatnima za pokrivanje prirode i razine rizika ▌koje društva mogu predstavljati za druge i kojima su ona sama izložena ili bi mogla biti izložena.

2.  Aranžmani, strategije i procesi iz stavka 1. primjereni su i razmjerni prirodi, opsegu i složenosti poslova dotičnog investicijskog društva. Podliježu redovitoj internoj provjeri.

Nadležna tijela mogu od investicijskih društava koja ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] zatražiti da primjenjuju zahtjeve predviđene ovim člankom u mjeri u kojoj nadležna tijela to smatraju primjerenim.

Odjeljak 2.

Interno upravljanje, transparentnost, tretman rizika i primici

Članak 25.

Područje primjene za potrebe ovog odjeljka

1.  Ovaj odjeljak ne primjenjuje se ako, na temelju članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], investicijsko društvo utvrdi da ispunjava sve uvjete utvrđene ▌u tom članku.

2.  Ako investicijsko društvo koje nije ispunilo sve uvjete utvrđene u ▌članku 12. stavku 1. [Uredbe ▌ ---/----[IFR] naknadno ispuni te uvjete, ovaj odjeljak prestaje se primjenjivati tek nakon razdoblja od šest mjeseci nakon datuma ispunjenja tih uvjeta. Ovaj odjeljak prestaje se primjenjivati na investicijsko društvo nakon razdoblja iz prethodne rečenice samo ako je tijekom tog razdoblja investicijsko društvo bez prestanka nastavilo ispunjavati uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i da je tome obavijestilo nadležno tijelo.

3.  Ako investicijsko društvo utvrdi da više ne ispunjava sve uvjete utvrđene u tom članku 12. stavku 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], obavješćuje nadležno tijelo i usklađuje se s ovim odjeljkom ▌u roku od 12 mjeseci od datuma na koji je izvršena procjena.

4.  Države članice zahtijevaju od investicijskih društava da odredbe utvrđene u članku 32. primjenjuju na primitke koji se dodjeljuju za pružene usluge ili uspješnost u financijskoj godini nakon financijske godine u kojoj je izvršena procjena iz stavka 3.

Ako se primjenjuje ovaj odjeljak i primjenjuje se članak 8. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice osiguravaju da se odjeljak primjenjuje na investicijska društva na pojedinačnoj osnovi.

Ako se primjenjuje ovaj odjeljak i primjenjuje se članak 7. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice osiguravaju da se ovaj odjeljak primjenjuje na investicijska društva na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi. Odstupajući od prve rečenice, ovaj odjeljak ne primjenjuje se na društva kćeri uključena u bonitetno konsolidirani položaj kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (12) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i ona s poslovnim nastanom u trećim zemljama, ako matično društvo iz Unije može dokazati nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

Članak 26.

Interno upravljanje

1.  Države članice osiguravaju da investicijska društva imaju uspostavljene pouzdane sustave upravljanja, uključujući sve od sljedećega:

(a)  jasnu organizacijsku strukturu s dobro definiranim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti;

(b)  učinkovite postupke za utvrđivanje rizika, upravljanje rizicima, praćenje rizika i izvješćivanje o rizicima kojima su investicijska društva izložena ili bi mogla biti izložena ili koje predstavljaju ili bi mogla predstavljati za druge;

(c)  primjerene mehanizme unutarnje kontrole, uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke;

(d)  politike i prakse koje se odnose na primitke koje su u skladu s dobrim i učinkovitim upravljanjem rizicima i kojima se promiče dobro i učinkovito upravljanje rizicima.

Te politike i prakse koje se odnose na primitke rodno su neutralne.

2.  Pri uspostavi sustavâ iz stavka 1. uzimaju se u obzir kriteriji iz članaka od 28. do 33. ove Direktive ▌.

3.  Sustavi iz stavka 1. primjereni su i razmjerni prirodi, opsegu i složenosti rizika svojstvenih poslovnom modelu i poslovima investicijskog društva.

4.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni sustavâ upravljanja iz stavka 1.

EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice, u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010, o rodno neutralnim politikama primitaka za investicijska društva.

U roku od dvije godine od objave tih smjernica, na temelju informacija prikupljenih od nadležnih tijela, EBA izdaje izvješće o tome kako investicijska društva primjenjuju rodno neutralne politike primitaka.

Članak 27.

Izvješćivanje po zemljama

1.  Države članice zahtijevaju od investicijskih društava koja imaju podružnicu ili društvo kćer koje je financijska institucija kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (26) Uredbe (EU) br. 575/2013 u državi članici ili u trećoj zemlji osim one u kojoj je investicijskom društvu dano odobrenje za rad, da za svaku državu članicu i treću zemlju jednom godišnje objave sljedeće informacije:

(a)  naziv, prirodu djelatnosti i lokaciju svakog društva kćeri i podružnice;

(b)  promet;

(c)  broj zaposlenika na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena;

(d)  dobit ili gubitak prije oporezivanja;

(e)  porez na dobit ili gubitak;

(f)  primljene javne subvencije.

2.  Revizija informacija iz stavka 1. provodi se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i te se informacije, kada je to moguće, prilažu godišnjim financijskim izvještajima ili, kada je to primjenjivo, konsolidiranim financijskim izvještajima dotičnog investicijskog društva.

Članak 28.

Tretman rizika

1.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo investicijskog društva odobrava i periodično provjerava strategije i politike investicijskog društva u pogledu sklonosti preuzimanju rizika i u pogledu upravljanja rizicima te praćenja i smanjenja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir makroekonomsko okruženje i poslovni ciklus investicijskog društva.

2.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo posveti dovoljno vremena osiguravanju toga da se pitanja iz stavka 1. uzimaju u obzir na odgovarajući način te da dovoljno sredstava namijeni upravljanju svim značajnim rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo.

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva uspostave linije izvješćivanja upravljačkog tijela za sve značajne rizike i za sve politike upravljanja rizicima te njihove promjene.

4.  ▌Države članice zahtijevaju da sva investicijska društva koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 32. stavka 4. točke (a) osnuju odbor za rizike koji se sastoji od članova upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu.

Članovi odbora za rizike iz prvog podstavka imaju odgovarajuće znanje, vještine i stručnost na temelju kojih mogu u potpunosti razumjeti i pratiti strategiju rizika i sklonost investicijskog društva preuzimanju rizika te upravljati time. Oni osiguravaju da odbor za rizike savjetuje upravljačko tijelo o ukupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti investicijskog društva preuzimanju rizika i o strategiji rizika te pomaže upravljačkom tijelu u nadzoru provedbe te strategije na razini višeg rukovodstva. Upravljačko tijelo zadržava sveukupnu odgovornost za strategije i politike društva u području rizika.

5.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo u svojoj nadzornoj funkciji i odbor za rizike tog upravljačkog tijela, ako je osnovan, imaju pristup informacijama o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo.

Članak 29.

Tretman rizika

1.  Nadležna tijela osiguravaju da investicijska društva imaju pouzdane strategije, politike, procese i sustave za utvrđivanje, mjerenje, upravljanje i praćenje u pogledu sljedećeg:

(a)  bitnih izvora i učinaka rizika za klijente i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital;

(b)  bitnih izvora i učinaka rizika za tržište i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital;

(c)  bitnih izvora rizika za investicijsko društvo, posebno onih kojima se može smanjiti razina dostupnog regulatornog kapitala;

(d)  likvidnosnog rizika tijekom odgovarajućeg razdoblja, uključujući unutardnevno, kako bi se osiguralo da investicijsko društvo održava odgovarajuće razine likvidnih sredstava, među ostalim u odnosu na rješavanje pitanja bitnih izvora rizika iz točaka od (a) do (c).

Te su strategije, politike, procesi i sustavi razmjerni složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja investicijskog društva i toleranciji rizika koje je utvrdilo upravljačko tijelo te odražavaju važnost investicijskog društva u svakoj državi članici u kojoj ono posluje.

Za potrebe prvog podstavka točke (a) i drugog podstavka, u obzir se uzima nacionalno pravo kojim se uređuje odvajanje primjenjivo na novčana sredstva klijenta.

Za potrebe prvog podstavka točke (a) investicijska društva uzimaju u obzir osiguranje od profesionalne odgovornosti kao učinkovit alat u svojem upravljanju rizicima.

Za potrebe točke (c), bitni izvori rizika za samo društvo uključuju, ako je to relevantno, značajne promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti imovine, uključujući sva potraživanja od vezanih zastupnika, propast klijenata ili drugih ugovornih strana, pozicije u financijskim instrumentima, strane valute i robu te obveze prema mirovinskim sustavima s utvrđenim naknadama.

Investicijska društva na odgovarajući način razmotre sve bitne učinke na regulatorni kapital ako takvi rizici nisu primjereno obuhvaćeni kapitalnim zahtjevima izračunanima na temelju članka 11. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

2.  Nadležna tijela zahtijevaju da uzimanjem u obzir opstojnosti i održivosti svojih poslovnih modela i strategija investicijska društva na odgovarajući način razmotre zahtjeve i potrebna sredstva koji su realni, u pogledu roka i održavanja regulatornog kapitala i likvidnih sredstava, tijekom cijelog postupka izlaska s tržišta u slučaju da trebaju likvidirati ili ukinuti poslove.

3.  Odstupajući od članka 25., stavak 1. točke (a), (c) ▌ i (d) primjenjuju se na investicijska društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 58. kako bi nadopunila ovu Direktivu u svrhu osiguravanja pouzdanosti strategija, politika, procesa i sustava investicijskih društava. Komisija pritom uzima u obzir kretanja na financijskim tržištima, posebno pojavu novih financijskih proizvoda, razvoj računovodstvenih standarda i događaje koji olakšavaju konvergenciju nadzornih praksi.

Članak 30.

Politika primitaka

1.  Države članice osiguravaju da investicijska društva pri utvrđivanju i primjeni svojih politika primitaka za kategorije osoblja uključujući više rukovodstvo, osobe koje preuzimaju rizik, zaposlenike koji izvršavaju kontrolne funkcije i za sve zaposlenike čiji su ukupni primici barem jednaki najnižem primitku koji primaju viši rukovoditelji ili osobe koje preuzimaju rizike i čije profesionalne djelatnosti bitno utječu na profil rizičnosti investicijskog društva ili imovine kojom upravlja, poštuju sljedeća načela:

(a)  politika primitaka jasno je dokumentirana i proporcionalna veličini, internoj organizaciji i prirodi, kao i opsegu i složenosti poslova investicijskog društva;

(b)  politika primitaka rodno je neutralna politika primitaka;”

(c)  politika primitaka u skladu je s dobrim i učinkovitim upravljanjem rizicima i promiče takvo upravljanje;

(d)  politika primitaka u skladu je s poslovnom strategijom i ciljevima investicijskog društva, te se njome uzimaju u obzir i dugoročni učinci donesenih odluka o ulaganjima;

(e)  politika primitaka sadržava mjere za izbjegavanje sukoba interesa, potiče odgovorno poslovno postupanje i promiče svijest o rizicima i razborito preuzimanje rizika;

(f)  upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije donosi i periodično provjerava politiku primitaka te je općenito odgovorno za nadzor njezine provedbe;

(g)  provedba politike primitaka barem jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri od strane kontrolnih funkcija;

(h)  zaposlenici koji izvršavaju kontrolne funkcije neovisni su o poslovnim jedinicama koje nadziru, imaju odgovarajuće ovlasti te primaju primitke u skladu s postignutim ciljevima povezanima s njihovim funkcijama, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju;

(i)  primitke viših službenika koji izvršavaju funkcije upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti izravno nadzire odbor za primitke iz članka 33. ili, ako takav odbor nije osnovan, upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije;

(j)  u politici primitaka, uzimajući u obzir nacionalna pravila za određivanje plaća, jasno se razlikuju kriteriji koji se primjenjuju za određivanje:

i.  osnovnih fiksnih primitaka koji u prvom redu odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost iz opisa radnog mjesta zaposlenika u okviru njegovih uvjeta zapošljavanja;

ii.  varijabilnih primitaka koji odražavaju održivu i riziku prilagođenu uspješnost zaposlenika te uspješnost koja nadmašuje razinu uspješnosti iz opisa radnog mjesta zaposlenika;

(k)  fiksni dio predstavlja dovoljno visoki udio u ukupnim primicima, tako da omogućuje provedbu u potpunosti fleksibilne politike u pogledu varijabilnih dijelova primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (k) države članice osiguravaju da investicijska društva u svojim politikama primitaka utvrde odgovarajuće omjere varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka, uzimajući u obzir svoje poslovne djelatnosti i povezane rizike te učinak koji različite kategorije osoba iz stavka 1. imaju na profil rizičnosti investicijskih društava.

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva utvrde i primjenjuju načela iz stavka 1. na način primjeren njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te prirodi, opsegu i složenosti njihovih poslova.

4.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju odgovarajući kriteriji za utvrđivanje kategorija osoba čije profesionalne djelatnosti imaju bitan utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva kako je navedeno u stavku 1. EBA i ESMA uzimaju u obzir Preporuku Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga i postojeće smjernice u pogledu primitaka u skladu s UCITS-om, AIFMD-om i MiFID-om  I te nastoje smanjiti razlike između postojećih odredaba.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 31.

Investicijska društva koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore

Države članice osiguravaju da, ako je investicijsko društvo korisnik izvanredne javne financijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU ▌:

(a)  ono ne isplaćuje nikakve varijabilne primitke članovima upravljačkog tijela;

(b)  ako varijabilni primici isplaćeni osoblju osim članova upravljačkog tijela ne bi bili u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove investicijskog društva i njegovim pravodobnim prestankom korištenja izvanredne javne financijske potpore, varijabilni primici ▌ ograničavaju se na dio neto prihoda ▌.

Članak 32.

Varijabilni primici

1.  Države članice osiguravaju da su svi varijabilni primici koje investicijsko društvo dodjeljuje ili isplaćuje kategorijama osoblja iz članka 30. stavka 1. u skladu sa svim sljedećim zahtjevima pod istim uvjetima kao i onima utvrđenima u članku 30. stavku 3.:

(a)  ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji procjene uspješnosti osobe, dotične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

(b)  pri procjeni uspješnosti određene osobe uzimaju se u obzir financijski i nefinancijski kriteriji;

(c)  procjena uspješnosti iz točke (a) temelji se na višegodišnjem razdoblju, pri čemu se uzima u obzir poslovni ciklus investicijskog društva i njegovi poslovni rizici;

(d)  varijabilni primici ne utječu na sposobnost investicijskog društva da osigura dobru kapitalnu osnovu;

(e)  zajamčeni varijabilni primici postoje samo za nove članove osoblja ▌ samo tijekom prve godine njihova zaposlenja i ako investicijsko društvo ima snažnu kapitalnu osnovu;

(f)  plaćanja koja se odnose na prijevremeni otkaz ugovora o radu odražavaju uspješnost koju je osoba ostvarila u određenom razdoblju i njima se ne nagrađuju neuspjeh ili povreda dužnosti;

(g)  paketi primitaka povezani s kompenzacijom ili odštetom iz ugovora iz prethodnih zaposlenja usklađeni su s dugoročnim interesima investicijskog društva;

(h)  pri mjerenju uspješnosti koje služi kao temelj za izračun skupova varijabilnih primitaka uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika i trošak kapitala i likvidnosti koji se zahtijevaju u skladu s Uredbom (EU) ---/---- [IFR];

(i)  pri raspodjeli varijabilnih dijelova primitaka u investicijskom društvu uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika;

(j)  barem 50 % varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

i.  dionica ili, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva, istovjetnih vlasničkih udjela;

ii.  instrumenata povezanih s dionicama ili, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva, istovjetnih negotovinskih instrumenata;

iii.  instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili instrumenata dopunskoga kapitala ili drugih instrumenata koji se mogu u potpunosti konvertirati u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili čija se vrijednost može smanjiti i koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu investicijskog društva koje trajno posluje;

iv.  negotovinskih instrumenata koji održavaju instrumente upravljanih portfelja;

(k)  odstupajući od točke (j), ako investicijsko društvo ne izdaje nijedan od instrumenata iz te točke, nacionalna nadležna tijela mogu odobriti uporabu alternativnih aranžmana kojima se ispunjavaju isti ciljevi;

(l)  najmanje 40 % varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje 60 %;

(m)  varijabilni primici smanjuju se do 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje su odredila investicijska društva i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

i.  dotična je osoba sudjelovala u postupanju ili je bila odgovorna za postupanje koje je dovelo do znatnih gubitaka za investicijsko društvo;

ii.  smatra se da dotična osoba više ne ispunjava zahtjeve stručnosti i primjerenosti;

(n)  diskrecijske mirovinske pogodnosti u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva.

2.  Za potrebe stavka 1. države članice osiguravaju sljedeće:

(a)  osobe iz članka 30. stavka 1. ne upotrebljavaju strategije osobne zaštite od rizika ili osiguranje vezano uz primitke i odgovornost kojima se dovode u pitanje načela iz stavka 1.;

(b)  varijabilni primici ne isplaćuju se uporabom financijskih instrumenata ili metoda kojima se omogućuje neusklađenost s ovom Direktivom ili Uredbom (EU) ---/---- [IFR].

3.  Za potrebe stavka 1. točke (j) navedeni instrumenti podliježu odgovarajućoj politici zadržavanja, čija je svrha uskladiti poticaje za pojedinu osobu s dugoročnim interesima investicijskog društva, njegovih vjerovnika i klijenata. Države članice ili njihova nadležna tijela mogu ograničiti vrste i oblike tih instrumenata ili zabraniti upotrebu određenih instrumenata za potrebe varijabilnih primitaka.

Za potrebe stavka 1. točke (l) odgođeni dio varijabilnih primitaka ne stječe se brže nego na proporcionalnoj osnovi.

Za potrebe stavka 1. točke (n), ako zaposlenik napusti investicijsko društvo prije dobi za umirovljenje, investicijsko društvo zadržava diskrecijske mirovinske pogodnosti u razdoblju od pet godina u obliku instrumenata iz točke (j). Ako zaposlenik navrši dob za umirovljenje, diskrecijske mirovinske pogodnosti isplaćuju se zaposleniku u obliku instrumenata iz točke (j), uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja od strane dotičnog zaposlenika.

4.  Stavak 1. točke (j) i (l) i stavak 3. treći podstavak ne primjenjuju se na:

(a)  investicijsko društvo čija ▌ vrijednost bilančne i izvanbilančne imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi određenoj financijskoj godini u prosjeku iznosi 100 milijuna EUR ili manje od tog iznosa;

(b)  osobu čiji godišnji varijabilni primici ne premašuju 50 000 EUR i ne čine više od jedne četvrtine njegovih ukupnih godišnjih primitaka.

5.  Odstupajući od stavka 4. točke (a) države članice mogu povećati tamo navedeni prag ako investicijsko društvo ispunjava sljedeće kriterije:

(a)  investicijska društva u odnosu na koja država članica upotrebljava ovu odredbu nisu, u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan, jedno od tri najveća investicijska društva po ukupnoj vrijednosti imovine;

(b)  investicijsko društvo ne podliježe nikakvim obvezama ili podliježe pojednostavnjenim obvezama u pogledu planiranja oporavka i sanacije u skladu s člankom 4. Direktive 2014/59/EU;

(c)  obujam bilančnih i izvanbilančnih poslova investicijskog društva iz knjige trgovanja iznosi 150 milijuna EUR ili manje;

(d)  obujam bilančnih i izvanbilančnih poslova investicijskog društva s izvedenicama iznosi 100 milijuna EUR ili manje;

(e)  prag ne prelazi 300 milijuna EUR i

(f)  prikladno je povećati prag uzimajući u obzir prirodu i opseg aktivnosti društva, njegovo unutarnje ustrojstvo, ili, prema potrebi, značajke skupine kojoj pripadaju.

6.  Odstupajući od stavka 4. točke (a), države članice mogu sniziti navedeni prag ako je to primjereno uzimajući u obzir prirodu i opseg aktivnosti društva, njegovo unutarnje ustrojstvo, ili, prema potrebi, značajke grupe kojoj pripada.

7.  Odstupajući od stavka 4. točke (b), država članica može odlučiti da zaposlenici koji imaju pravo na godišnji varijabilni primitak ▌niži od praga i udjela iz te točke ne podliježu odstupanju navedenome u njemu zbog posebnosti nacionalnih tržišta u pogledu praksi primitaka ili zbog vrste odgovornosti i profila radnog mjesta tih zaposlenika.

8.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kategorije instrumenata koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točke (j) podtočke iii. kao i mogući alternativni aranžmani iz stavka 1. točke (k).

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

9.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, donosi smjernice za lakšu provedbu stavaka 4., 5. i 6. i osiguravanje njihove dosljedne primjene.

Članak 33.

Odbor za primitke

1.  Države članice osiguravaju ▌da investicijska društva koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 32. stavka 4. točke (a) uspostave odbor za primitke. Odbor za primitke rodno je uravnotežen i donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću. Odbor za primitke može se uspostaviti na razini grupe.

2.  Države članice osiguravaju ▌da odbor za primitke bude odgovoran za pripremanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika.

3.  Pri sastavljanju odluka iz stavka 2. odbor za primitke uzima u obzir javni interes i dugoročne interese dioničara, ulagatelja i drugih dionika u investicijskom društvu.

Članak 34.

Nadzor nad politikom primitaka

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. prvim podstavkom točkama (c) […] i (d) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] kao i informacije koje investicijska društva pružaju o razlici u plaći između spolova i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka.

Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i.

2.  EBA upotrebljava informacije primljene od nadležnih tijela u skladu sa stavkom 1. i stavkom 4. za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka na razini Unije.

3.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 30. do 33. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ(22).

4.  Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima dostave ▌ informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u financijskoj godini iznose 1 milijun EUR ili više, koji su u platnim razredima koji iznose 1 milijun EUR, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području i glavnim elementima plaće, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih doprinosa.

Države članice osiguravaju da sva investicijska društva nadležnim tijelima, na zahtjev, dostavljaju ukupne iznose primitaka za sve članove upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva.

Nadležna tijela informacije iz prvog i drugog podstavka prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje na skupnoj osnovi po matičnoj državi članici u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, može razraditi smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

Članak 35.

Izvješće EBA-e o okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima

EBA priprema izvješće o uvođenju tehničkih kriterija u pogledu izloženosti aktivnostima u velikoj mjeri povezanima s okolišnim, društvenim i upravljačkim ciljevima za postupak nadzorne provjere i ocjene rizika kako bi se procijenili mogući izvori i učinci tih rizika na investicijska društva, uzimajući u obzir taksonomiju okolišnih, društvenih i upravljačkih rizika [dodati upućivanje na pravni tekst kada to bude moguće].

Izvješće EBA-e iz prvog podstavka obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)  definiciju okolišnih, društvenih i upravljačkih rizika, fizičkih rizika i prijelaznih rizika koji su povezani s prijelazom u održivije gospodarstvo uključujući rizike povezane s deprecijacijom imovine zbog regulatornih promjena, kvalitativne i kvantitativne kriterije i mjerne parametre relevantne za procjenu takvih rizika, kao i metodologiju za procjenu može li do takvih rizika doći u kratkom, srednjem ili dugom roku i mogu li oni imati financijski učinak na investicijsko društvo;

(b)  procjenu mogućnosti povećanja rizika povezanih s okolišnim, društvenim i upravljačkim ciljevima te fizičkih i prijelaznih rizika za investicijsko društvo zbog znatnih koncentracija određene imovine;

(c)  opis postupaka kojima se investicijsko društvo može koristiti za utvrđivanje i procjenu rizika povezanih s okolišnim, društvenim i upravljačkim ciljevima te fizičkih i prijelaznih rizika te za upravljanje tim rizicima;

(d)  kriterije, parametre i mjerne parametre kojima se nadzorna tijela i investicijska društva mogu koristiti da ocijene učinak kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih okolišnih, društvenih i upravljačkih rizika u svrhu postupka nadzorne provjere i ocjene.

EBA podnosi izvješće o svojim nalazima Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji do [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Na temelju tog izvješća EBA može, ako je to primjereno, donijeti smjernice radi uvođenja kriterija koji se odnose na okolišne, društvene i upravljačke rizike za postupak nadzorne provjere i ocjenjivanja, kojima se uzimaju u obzir nalazi iz izvješća EBA-e navedeni u ovom članku.

Odjeljak 3.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

Članak 36.

Nadzorna provjera i ocjena

1.  Nadležna tijela provjeravaju, u mjeri u kojoj je to relevantno i potrebno, uzimajući u obzir veličinu investicijskog društva, profil rizičnosti i poslovni model, aranžmane, strategije, postupke i mehanizme koje provode investicijska društva radi usklađivanja s ovom Direktivom i [Uredbom (EU) ---/----[IFR] i ocjenjuju ▌sljedeće ako je prikladno i relevantno, kako bi se osiguralo pravilno upravljanje i pokrivanje njihovih rizika:

(a)  rizike iz članka 29.;

(b)  geografsku lokaciju izloženosti investicijskog društva;

(c)  poslovni model investicijskog društva;

(d)  procjenu sistemskog rizika, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili preporuke ESRB-a;

(e)  rizike za sigurnost mreže investicijskih društava i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost njihovih postupaka, podataka i imovine;

(f)  izloženost investicijskog društva kamatnom riziku koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje;

(g)  sustav upravljanja investicijskog društva i sposobnost članova upravljačkog tijela da izvršavaju svoje dužnosti.

Za potrebe ovog stavka, nadležna tijela uzimaju u obzir imaju li investicijska društva osiguranje od profesionalne odgovornosti.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela odrede učestalost i intenzitet provjere i ocjene iz stavka 1. uzimajući u obzir veličinu, ▌prirodu, opseg i složenost poslova dotičnog investicijskog društva i, prema potrebi, njegov sistemski značaj te uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti.

▌Nadležna tijela odlučuju ovisno o pojedinačnom slučaju o tome hoće li se i u kojem obliku provesti provjera i ocjena investicijskih društava koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/---- [IFR]] samo kada to smatraju potrebnim s obzirom na veličinu, prirodu, opseg i kompleksnost aktivnosti tih društava.

Za potrebe prvog podstavka u obzir se uzima nacionalno pravo kojim se uređuje odvajanje primjenjivo na novčana sredstva klijenta.

3.  Pri provedbi provjere i ocjene iz stavka 1. točke (g) nadležna tijela imaju pristup dnevnom redu, zapisniku i popratnoj dokumentaciji sa sastanaka upravljačkog tijela i njegovih odbora te rezultatima internih ili eksternih ocjena uspješnosti upravljačkog tijela.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 58. kako bi nadopunila ovu Direktivu i osigurala da se putem aranžmana, strategija, postupaka i mehanizama investicijskih društava osigurava dobro upravljanje njihovim rizicima i dobro pokrivanje njihovih rizika. Komisija pritom uzima u obzir kretanja na financijskim tržištima, posebno pojavu novih financijskih proizvoda, razvoj računovodstvenih standarda i događaje koji olakšavaju konvergenciju nadzornih praksi.

Članak 37.

Kontinuirana provjera odobrenja za primjenu internih modela

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela redovito, a najmanje svake tri godine, provjeravaju usklađenost investicijskih društava sa zahtjevima za odobrenje za primjenu internih modela kako je navedeno u članku 22. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR]]. Nadležna tijela posebno uzimaju u obzir promjene u poslovanju investicijskog društva i primjenu tih modela na nove proizvode te provjeravaju i procjenjuju upotrebljava li investicijsko društvo dobro razvijene i ažurirane tehnike i prakse za te modele. Nadležna tijela osiguravaju uklanjanje značajnih nedostatka utvrđenih u vezi s pokrivenosti rizika internim modelima investicijskog društva ili poduzimaju mjere za smanjenje njihovih posljedica, što uključuje i određivanje dodatnih kapitalnih zahtjeva ili viših multiplikacijskih faktora.

2.  Ako za interne modele rizika za tržište brojna prekoračenja kako su navedena u članku 366. Uredbe (EU) br. 575/2013 upućuju na to da modeli nisu točni ili više nisu točni, nadležna tijela povlače odobrenje za primjenu internih modela ili nalažu odgovarajuće mjere kojima se osigurava brzo poboljšanje modela i u okviru zadanog roka.

3.  Ako investicijsko društvo kojemu je izdano odobrenje za primjenu internih modela više ne ispunjava zahtjeve za primjenu tih modela, nadležna tijela zahtijevaju da dokaže da je utjecaj neusklađenosti beznačajan ili da predstavi plan i rok za usklađivanje s tim zahtjevima. Nadležna tijela zahtijevaju poboljšanje predstavljenog plana ako nije vjerojatno da će on dovesti do potpune usklađenosti ili ako rok nije primjeren.

Ako nije vjerojatno da će se investicijsko društvo uskladiti do utvrđenog roka ili ako investicijsko društvo nije na zadovoljavajući način dokazalo da je učinak neusklađenosti beznačajan, države članice osiguravaju da nadležna tijela povuku odobrenje za primjenu internih modela ili ga ograniče na područja koja su usklađena ili područja u kojima se usklađenost može postići u primjerenom roku.

4.  EBA analizira interne modele investicijskih društava i način na koji investicijska društva koja primjenjuju interne modele tretiraju slične rizike ili izloženosti. O tome izvješćuje ESMA-u.

Radi promicanja dosljednih, učinkovitih i uspješnih nadzornih praksi EBA na temelju te analize i u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 izrađuje smjernice s referentnim mjerilima u pogledu toga kako bi investicijska društva trebala primjenjivati interne modele i kako bi se u tim internim modelima trebali tretirati slični rizici ili izloženosti.

Države članice potiču nadležna tijela da tu analizu i te smjernice uzmu u obzir za potrebe provjere iz stavka 1.

Odjeljak 4.

Nadzorne mjere i nadzorne ovlasti

Članak 38.

Nadzorne mjere

Nadležna tijela zahtijevaju da investicijska društva u ranoj fazi poduzmu mjere potrebne za rješavanje sljedećih problema:

(a)  investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve iz ove Direktive ili iz [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(b)  nadležna tijela imaju dokaze da će investicijsko društvo u sljedećih 12 mjeseci vjerojatno prekršiti zahtjeve [Uredbe (EU) ---/----[IFR] ili odredbe kojima se prenosi ova Direktiva.

Članak 39.

Ovlasti nadzora

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne nadzorne ovlasti da pri izvršavanju svojih funkcija na učinkovit i proporcionalan način interveniraju u poslovanje investicijskih društava.

2.  Za potrebe članka 36., članka 37. stavka 3. i članka 38. te primjene [Uredbe (EU) ---/----[IFR] nadležna tijela imaju sljedeće ovlasti:

(a)  mogu zahtijevati da investicijska društva raspolažu dodatnim kapitalom koji premašuje zahtjeve iz članka 11. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], pod uvjetima iz članka 40. ove Direktive, ili prilagode kapital i likvidnu imovinu koji se zahtijevaju u slučaju značajnih promjena u njihovu poslovanju;

(b)  mogu zahtijevati jačanje aranžmana, procesa, mehanizama i strategija provedenih u skladu s člancima 24. i 26.;

(c)  mogu zahtijevati da investicijska društva u roku jedne godine predstave plan usklađivanja s nadzornim zahtjevima u skladu s ovom Direktivom i [Uredbom (EU) ---/----[IFR], odrediti rok za njegovu provedbu i zahtijevati poboljšanja tog plana u pogledu opsega i roka;

(d)  mogu zahtijevati da investicijska društva primjenjuju posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine u smislu kapitalnih zahtjeva;

(e)  mogu suziti ili ograničiti poslove, poslovanje ili mrežu investicijskih društava ili zahtijevati prestanak djelatnosti koje predstavljaju pretjerani rizik za financijsku stabilnost investicijskog društva;

(f)  mogu zahtijevati smanjenje rizika koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava investicijskih društava, uključujući eksternalizirane djelatnosti;

(g)  mogu zahtijevati da investicijska društva ograniče varijabilne primitke na postotak neto prihoda ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

(h)  mogu zahtijevati da investicijska društva upotrijebe neto dobit za jačanje regulatornoga kapitala;

(i)  mogu investicijskim društvima ograničiti ili zabraniti raspodjelu ili plaćanje kamata dioničarima, članovima ili imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ako zabrana ne predstavlja nastanak statusa neispunjavanja obveza investicijskog društva;

(j)  mogu odrediti dodatne izvještajne zahtjeve ili zahtjeve za češćim izvješćivanjem u odnosu na zahtjeve iz ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR], uključujući izvješćivanje o pozicijama kapitala i likvidnosti;

(k)  mogu odrediti posebne likvidnosne zahtjeve u skladu s odredbama iz članka 42.”;

(l)  mogu zahtijevati dodatne objave;

(m)  mogu zahtijevati od investicijskih društava da smanje rizike za sigurnost mreže investicijskih društava i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost njihovih postupaka, podataka i imovine;

Za potrebe točke (j) nadležna tijela mogu investicijskim društvima odrediti dodatne izvještajne zahtjeve ili zahtjeve za češćim izvješćivanjem samo ako se informacije koje treba dostaviti ne udvostručuju i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)  ispunjen je bilo koji od uvjeta iz članka 38. točaka (a) ili (b);

(b)  nadležno tijelo smatra da je potrebno prikupiti dokaze iz članka 38. točke (b).

(c)  zahtijevaju se dodatne informacije za potrebe postupka nadzorne provjere i ocjene iz članka 36.

Smatra se da se informacije podvostručuju ako nadležno tijelo već raspolaže istim ili gotovo istim informacijama, ako ih nadležno tijelo može samo generirati ili do njih doći na drukčiji način koji ne podrazumijeva njihovo dostavljanje od strane investicijskog društva. Nadležno tijelo ne zahtijeva dodatne informacije ako su mu te informacije dostupne u drukčijem formatu ili s drukčijom razinom pojedinosti u odnosu na dodatne informacije koje se trebaju dostaviti ako ga taj drukčiji format ili drukčija razina detalja ne sprječavaju da generira veoma slične informacije.

Članak 40.

Dodatni kapitalni zahtjevi

1.  Nadležna tijela određuju dodatni kapitalni zahtjev iz članka 39. stavka 2. točke (a) samo ako na temelju provjera u skladu s člancima 36. i 37. utvrde da se na investicijsko društvo odnosi bilo koja sljedeća situacija:

(a)  investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika ili predstavlja rizike ostalima koji su značajni i nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom i posebno kapitalnim zahtjevom za faktor K utvrđenim u dijelu trećem ili četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(b)  investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 24. i 26. i nije vjerojatno da će se aranžmani, procesi, mehanizmi i strategije drugim nadzornim mjerama dostatno poboljšati u primjerenom razdoblju;

(c)  prilagodbe u odnosu na bonitetno vrednovanje knjige trgovanja nedovoljne su da bi investicijsko društvo u kratkom roku moglo prodati svoje pozicije ili ih zaštiti od rizika bez ostvarivanja značajnih gubitaka u uobičajenim tržišnim uvjetima;

(d)  ocjena provedena u skladu s člankom 37. upućuje na to da će neusklađenost sa zahtjevima za primjenu odobrenih internih modela vjerojatno dovesti do neadekvatnih razina kapitala;

(e)  investicijsko društvo u više navrata ne uspijeva uspostaviti ili zadržati adekvatnu razinu dodatnoga kapitala kako je utvrđeno u članku 41.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (a) smatra se da rizici ili elementi rizika nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevima utvrđenim u dijelu trećem i četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR] samo ako su iznosi, vrste i raspodjela kapitala koje nadležno tijelo smatra adekvatnima nakon što obavi nadzornu provjeru procjene koju su investicijska društva provela u skladu s člankom 24. stavkom 1. viši od kapitalnih zahtjeva investicijskog društva utvrđenih u dijelu trećem ili četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Za potrebe prvog podstavka kapital koji se smatra adekvatnim ▌može uključivati rizike ili elemente rizika koji su izričito isključeni iz kapitalnog zahtjeva utvrđenog u dijelu trećem ili četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

3.  Nadležna tijela određuju razinu dodatnog kapitala koji se zahtijeva u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkom (a) kao razliku između kapitala koji se smatra adekvatnim u skladu sa stavkom 2. ovog članka i kapitalnog zahtjeva utvrđenog u dijelu trećem ili četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

4.  Nadležna tijela zahtijevaju da investicijska društva dodatni kapitalni zahtjev iz članka 39. stavka 2. točke (a) ispune regulatornim kapitalom uz sljedeće uvjete:

(a)  barem tri četvrtine dodatnog kapitalnog zahtjeva ispunjava se osnovnim kapitalom;

(b)  barem tri četvrtine osnovnoga kapitala sastoje se od redovnog osnovnog kapitala;

(c)  taj se regulatorni kapital ne upotrebljava za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 11. točaka (a), (b) i (c) [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

5.  Nadležna tijela u pisanom obliku obrazlažu svoju odluku o određivanju dodatnog kapitalnog zahtjeva iz članka 39. stavka 2. točke (a) pružanjem jasnog obrazloženja cjelokupne procjene elemenata iz stavaka od 1. do 4. ovog članka. U slučaju iz stavka 1. točke (d) ovog članka to uključuje posebnu izjavu o tome zašto se razina kapitala utvrđena u skladu s člankom 41. stavkom 1. više ne smatra dostatnom.

6.  EBA uz savjetovanje s ESMA-om izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje načine na koje se mjeri rizike i elemente rizika iz stavka 2., uključujući rizike ili elemente rizika koji su izričito isključeni iz kapitalnog zahtjeva utvrđenog u dijelu trećem ili četvrtom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

EBA osigurava da su u nacrt regulatornih tehničkih standarda uključeni indikativni kvalitativni mjerni parametri za iznose dodatnog kapitala iz članka 39. stavka 2. točke (a), uzimajući u obzir raspon različitih poslovnih modela i pravnih oblika investicijskih društava te da su proporcionalni s obzirom na:

(a)  opterećenje koje njihova provedba predstavlja za investicijska društva i nadležna tijela;

(b)  mogućnost da se višom razinom kapitalnih zahtjeva koji se primjenjuju ako investicijska društva ne primjenjuju interne modele može opravdati određivanje nižih kapitalnih zahtjeva za ocjenu rizikâ i elemenata rizikâ u skladu sa stavkom 2.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje tog regulatornog tehničkog standarda u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

7.  Nadležna tijela mogu naložiti dodatni kapitalni zahtjev u skladu sa stavcima od 1. do 6. investicijskim društvima koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] na temelju pojedinačne procjene i kada nadležno tijelo to smatra opravdanim.

Članak 41.

Smjernica o adekvatnosti kapitala

1.  Uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti i ovisno o veličini, sistemskom značaju, vrsti, opsegu i složenosti aktivnosti investicijskih društava koja ne ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], nadležno tijelo od takvih društava može zahtijevati razine kapitala koje na temelju članka 24. dostatno premašuju zahtjeve iz dijela trećeg [Uredbe (EU) ---/----[IFR], i ove Direktive, uključujući dodatne kapitalne zahtjeve iz članka 39. stavka 2. točke (a) kako bi se osiguralo da zbog cikličkih ekonomskih fluktuacija ne dođe do kršenja tih zahtjeva ili ugrožavanja sposobnosti investicijskog društva da likvidira ili prekine aktivnosti na uredan način.

2.  Nadležna tijela prema potrebi ▌provjeravaju razinu kapitala koju je svako investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] utvrdilo u skladu sa stavkom 1. i prema potrebi obavješćuju dotično investicijsko društvo o zaključcima te provjere, među ostalim i o svim očekivanim prilagodbama razine kapitala utvrđene u skladu sa stavkom 1. Ta obavijest sadržava datum do kojeg nadležno tijelo zahtijeva dovršenje prilagodbe.

Članak 42.

Posebni likvidnosni zahtjevi

1.  Nadležna tijela propisuju posebne likvidnosne zahtjeve iz članka 39. stavka 2. točke (k) samo ako na temelju provjera iz članaka 38. i 39. zaključe da se investicijsko društvo koje ne ispunjava kriterije iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] ili koje ispunjava kriterije iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], ali koje nije izuzeto od likvidnosnih zahtjeva na temelju članka 43. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] nalazi u jednoj od sljedećih situacija:

(a)  investicijsko društvo izloženo je likvidnosnim rizicima ili elementima likvidnosnog rizika koji su značajni i nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni likvidnosnim zahtjevom utvrđenim u dijelu petom [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(b)  investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 24. i 26. i nije vjerojatno da će se aranžmani, procesi, mehanizmi i strategije drugim administrativnim mjerama dostatno poboljšati u primjerenom razdoblju;

2.  Za potrebe stavka 1. točke (a) smatra se da likvidnosni rizici ili elementi likvidnosnog rizika nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni likvidnosnim zahtjevom utvrđenim u dijelu petom [Uredbe (EU) ---/----[IFR] samo ako su iznosi i vrste likvidnosti koje nadležno tijelo smatra adekvatnima nakon što obavi nadzornu provjeru procjene koju su investicijska društva provela u skladu s člankom 24. stavkom 1. viši od likvidnosnih zahtjeva investicijskog društva utvrđenih u dijelu petom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

3.  Nadležna tijela određuju razinu posebnih likvidnosnih zahtjeva na temelju članka 39. stavka 2. točke (k) kao razliku između likvidnosnih zahtjeva koji se smatraju odgovarajućim na temelju stavka 2. ovog članka i likvidnosnih zahtjeva iz dijela petog [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

4.  Nadležna tijela određuju razinu posebnih zahtjeva za likvidnost koji se zahtijevaju u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkom (k) kao razliku između zahtjeva za likvidnost koji se smatraju adekvatnim u skladu sa stavkom 2. ovog članka i zahtjeva za likvidnost utvrđenih u dijelu petom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

5.  Nadležna tijela u pisanom obliku obrazlažu svoju odluku o određivanju posebnog likvidonosnog zahtjeva iz članka 39. stavka 2. točke (k) pružanjem jasnog obrazloženja cjelokupne procjene elemenata iz stavaka od 1. do 3. ovog članka.

6.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja regulatorne tehničke standarde kako bi utvrdila na način koji je primjeren veličini, strukturi i unutarnjem ustroju investicijskih društava te prirodi, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti, način na koji se mjere likvidnosni rizici i elementi likvidnosnog rizika iz stavka 2.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive]. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 43.

Suradnja sa sanacijskim tijelima

▌Nadležna tijela obavješćuju relevantna sanacijska tijela o dodatnom kapitalu koji se zahtijeva na temelju članka 39. stavka 2. točke (a) za investicijsko društvo koje ulazi u područje primjene Direktive 2014/59/EU i o svim očekivanim prilagodbama iz članka 41. stavka 2. u odnosi na takvo investicijsko društvo.

Članak 44.

Zahtjevi za objavljivanje

Države članice ovlašćuju nadležna tijela:

(a)  da od investicijskih društava koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i investicijskih društava iz članka 46. stavka 2. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] traže objavu informacija iz članka 46. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] više od jednom godišnje i da odrede rokove takve objave;

(b)  da od investicijskih društava koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i investicijskih društava iz članka 46. stavka 2. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] traže upotrebu posebnih medija i lokacija te posebno svojih internetskih stranica za objave koje nisu financijski izvještaji;

(c)  da od matičnih društava zahtijevaju da objavljuju jednom godišnje, bilo u cijelosti bilo upućivanjem na istovjetne informacije, opis svoje pravne strukture te strukture upravljanja i organizacijske strukture grupe investicijskih društava u skladu s člankom 26. stavkom 1. ove Direktive i člankom 10. Direktive 2014/65/EU.

Članak 45.

Obveza obavješćivanja EBA-e

1.  Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o sljedećem:

(a)  svojem postupku provjere i ocjene iz članka 36.;

(b)  metodologiji primijenjenoj za odluke iz članaka od 39. do 41.

EBA informacije iz ovog stavka prenosi ESMA-i;

(c)  razini sankcija koje države članice utvrđuju u skladu s člankom 18.

2.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, procjenjuje informacije koje pružaju nadležna tijela kako bi osigurala dosljednost u postupku nadzorne provjere i ocjene. Kako bi dovršila svoju procjenu EBA nakon savjetovanja s ESMA-om može zatražiti dodatne informacije od nadležnih tijela ▌, razmjerno i u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA na svojoj internetskoj stranici objavljuje ukupne informacije iz prvog podstavka točke (c).

EBA izvješćuje Europski parlament i Vijeće o stupnju konvergencije koji su države članice ostvarile u primjeni ovog poglavlja. EBA po potrebi provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1093/2010. O tome izvješćuje ESMA-u.

EBA i ESMA izdaju smjernice nadležnim tijelima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 odnosno člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi pobližeg utvrđivanja, na način koji je primjeren veličini, strukturi i unutarnjem ustroju investicijskih društava te prirodi, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti, zajedničkih postupaka i metodologija za postupak nadzorne provjere i procjene iz stavka 1. i procjene tretmana rizika iz članka 29.

POGLAVLJE 3.

Nadzor grupa investicijskih društava

NADZOR GRUPA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA NA KONSOLIDIRANOJ OSNOVI I NADZOR USKLAĐENOSTI S KRITERIJEM KAPITALA GRUPE

Članak 46.

Određivanje nadzornog tijela grupe

1.  Države članice osiguravaju da, ako grupu investicijskih društava vodi matično investicijsko društvo iz Unije, nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo tog ▌matičnog investicijskog društva iz Unije.

2.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo investicijskog društva matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije, nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo tog investicijskog društva ▌.

3.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo dvaju ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u dvije ili više država članica isti matični investicijski holding iz Unije ili isti matični mješoviti financijski holding iz Unije, nadzor na konsolidiranoj bazi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo investicijskog društva koje je dobilo odobrenje za rad u onoj državi članici u kojoj je navedeni investicijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan.

4.  Države članice osiguravaju da, ako matična društva jednog ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u dvije ili više država članica obuhvaćaju više od jednog investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga sa sjedištem u različitim državama članicama te u svakoj od tih država članica postoji investicijsko društvo, nadzor na konsolidiranoj bazi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo investicijskog društva s najvećim ukupnim bilančnim iznosom.

5.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo dvaju ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u Uniji isti investicijski holding iz Unije ili mješoviti financijski holding iz Unije te ni jedno od tih investicijskih društava nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je navedeni investicijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan, nadzor na konsolidiranoj bazi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo investicijskog društva s najvećim ukupnim bilančnim iznosom.

6.  Na temelju zajedničkog dogovora nadležna tijela mogu izuzeti od primjene kriterije iz stavaka od 3. do 5. ako njihova primjena ne bi bila primjerena za učinkovit nadzor na konsolidiranoj bazi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe, uzimajući u obzir dotična investicijska društva i važnost njihovih aktivnosti u relevantnim državama članicama, te mogu odrediti drugo nadležno tijelo za nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe. U tim slučajevima, prije donošenja takve odluke nadležna tijela daju mogućnost matičnom investicijskom holdingu iz Unije ili matičnom mješovitom financijskom holdingu iz Unije ili investicijskom društvu s najvećim ukupnim bilančnim iznosom, ovisno o slučaju, da izrazi svoje mišljenje o toj planiranoj odluci. Nadležna tijela obavješćuju Komisiju i EBA-u o svakoj takvoj odluci.

Članak 47.

Zahtjevi za informacijama u izvanrednim situacijama

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 46. o tome što prije upozorava, podložno odredbama odjeljka 1. poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 48.

Kolegiji supervizora

1.  Države članice osiguravaju da nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 46. može, ako je prikladno, uspostaviti kolegij supervizora kako bi se olakšalo vršenje zadaća iz ovog članka i osigurala koordinacija i suradnja s relevantnim nadzornim tijelima iz trećih zemalja, posebno ako je to potrebno za potrebe primjene stavka 1. točke (c) i stavka 2. članka 23. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] za razmjenu i ažuriranje relevantnih informacija o modelu marže s nadzornim tijelima kvalificirane središnje druge ugovorne strane.

2.  Kolegiji supervizora osiguravaju okvir za nadzorno tijelo grupe, EBA-u i ostala nadležna tijela za izvršavanje sljedećih zadaća:

(a)  zadaća iz članka 47.;

(b)  koordinaciju zahtjeva za informacijama, ako je to potrebno za olakšavanje nadzora na konsolidiranoj osnovi, u skladu s člankom 7. [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(c)  koordinaciju zahtjeva za informacijama, ako nekoliko nadležnih tijela investicijskih društava koja su dio iste grupe treba od nadležnog tijela klirinškog člana države članice domaćina ili nadležnog tijela kvalificirane središnje druge ugovorne strane zahtijevati informacije koje se odnose na model marže i parametre koji se koriste za izračun zahtjeva za iznos marže relevantnog investicijskog društva.

(d)  međusobne razmjene informacija svih nadležnih tijela te razmjene informacija s EBA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i s ESMA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(e)  postizanja dogovora, prema potrebi, o dobrovoljnom delegiranju zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima;

(f)  povećanja učinkovitosti nadzora tako što se nastoji izbjeći nepotrebno udvostručavanje nadzornih zahtjeva.

3.  Prema potrebi, kolegiji supervizora mogu se osnovati i ako▌ se društva kćeri grupe investicijskih društava koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije nalaze u trećoj zemlji.

4.  EBA, u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010, sudjeluje u sastancima kolegijâ supervizora.

5.  Sljedeća tijela članovi su kolegija supervizora:

(a)  nadležna tijela odgovorna za nadzor nad društvima kćeri grupe investicijskih društava koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije;

(b)  prema potrebi, nadzorna tijela trećih zemalja, podložno zahtjevima koji se odnose na povjerljivost i koji su prema mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz odjeljka 2. poglavlja I. ove glave.

6.  Nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 46. predsjeda sastancima kolegija i donosi odluke. To nadzorno tijelo grupe u potpunosti i unaprijed obavješćuje sve članove kolegija o organizaciji tih sastanaka, o glavnim pitanjima o kojima će se raspravljati te o aktivnostima koje treba razmotriti. Nadzorno tijelo grupe također u potpunosti i pravodobno obavješćuje sve članove kolegija o odlukama donesenima na tim sastancima ili o provedenim mjerama.

Pri donošenju odluka nadzorno tijelo grupe uzima u obzir relevantnost nadzorne aktivnosti koju planiraju ili usklađuju tijela iz stavka 5.

Osnivanje i funkcioniranje kolegija formalizira se pisanim sporazumima.

7.  U slučaju neslaganja s odlukom nadzornog tijela grupe o funkcioniranju kolegija nadzornih tijela, svako dotično nadležno tijelo može se obratiti EBA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA može i na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u slučaju neslaganja u pogledu funkcioniranja kolegija supervizora iz ovog članka, u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe.

8.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju uvjeti pod kojima kolegiji supervizora izvršavaju zadaće iz stavka 1.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 49.

Zahtjevi za suradnju

1.  Države članice osiguravaju da nadzorno tijelo grupe i nadležna tijela iz članka 48. stavka 5. razmjenjuju sve relevantne informacije, kako je propisano, uključujući informacije o sljedećem:

(a)  utvrđivanju pravne te upravljačke i organizacijske strukture grupe investicijskih društava, uključujući sve regulirane i neregulirane subjekte, neregulirana društva kćeri i matična društva, te utvrđivanju nadležnih tijela reguliranih subjekata iz grupe investicijskih društava;

(b)  postupcima za prikupljanje informacija od investicijskih društava u grupi investicijskih društava te postupcima za provjeru tih informacija;

(c)  svim nepovoljnim kretanjima u investicijskim društvima ili ostalim subjektima grupe investicijskih društava koja bi mogla ozbiljno utjecati na ta investicijska društva;

(d)  svim znatnim sankcijama i iznimnim mjerama koje poduzimaju nadležna tijela u skladu s nacionalnim odredbama kojima se prenosi ova Direktiva;

(e)  određivanju posebnog kapitalnog zahtjeva na temelju članka 39. ove Direktive.

2.  Ako se bez nepotrebne odgode ne dostave relevantne informacije na temelju stavka 1. ili se zahtjev za suradnju, posebno u svrhu razmjene relevantnih informacija, odbije ili se na njega ne odgovori u razumnom roku, nadležna tijela i nadzorno tijelo grupe mogu se obratiti EBA-i u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA može na vlastitu inicijativu, u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1093/2010, pomoći nadležnim tijelima u razvoju dosljednih praksi suradnje.

3.  Države članice osiguravaju da se nadležna tijela prije donošenja odluke koja bi mogla biti važna za nadzorne zadaće drugih nadležnih tijela međusobno savjetuju o sljedećem:

(a)  promjenama u dioničarskoj, organizacijskoj ili upravljačkoj strukturi investicijskih društava u grupi investicijskih društava, koje zahtijevaju odobrenje ili dopuštenje nadležnih tijela;

(b)  znatnim sankcijama koje nadležna tijela izriču investicijskim društvima ili drugim iznimnim mjerama koje su poduzela ta tijela;

(c)  posebnim kapitalnim zahtjevima koji se određuju u skladu s člankom 39.

4.  Ako nadležna tijela namjeravaju izreći znatne sankcije ili poduzeti druge iznimne mjere kako je navedeno u stavku 3. točki (b), o tome se savjetuju s nadzornim tijelom grupe.

5.  Odstupajući od stavka 3., nadležno tijelo nije obvezno savjetovati se s drugim nadležnim tijelima u hitnim slučajevima ili ako bi takvo savjetovanje moglo ugroziti učinkovitost njegove odluke te u takvim slučajevima bez odgode obavješćuje druga dotična nadležna tijela o svojoj odluci da se neće savjetovati s drugim nadležnim tijelima.

Članak 50.

Provjera informacija koje se odnose na subjekte koji se nalaze u drugim državama članicama

1.  Države članice osiguravaju da, ako nadležna tijela u jednoj državi članici trebaju provjeriti informacije o investicijskim društvima, investicijskim holdinzima, mješovitim financijskim holdinzima, financijskim institucijama, društvima za pomoćne usluge, mješovitim holdinzima ili društvima kćerima koji se nalaze u drugoj državi članici, uključujući društva kćeri koja su društva za osiguranje, nadležna tijela navedene druge države članice provode provjeru u skladu sa stavkom 2.

2.  Nadležna tijela koja prime zahtjev na temelju stavka 1. poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)  sama provode provjeru u okviru svoje nadležnosti;

(b)  dopuštaju nadležnim tijelima koja su podnijela zahtjev da provedu provjeru;

(c)  od revizora ili stručnjaka zahtijevaju nepristranu provjeru i brzo izvješćivanje o njezinim rezultatima;

Za potrebe točaka (a) i (c) nadležnim tijelima koja su podnijela zahtjev dopušta se sudjelovanje u provjeri.

Odjeljak 2.

Investicijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi

Članak 51.

Uključivanje holdinga u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe

Države članice osiguravaju da su investicijski holdinzi i mješoviti financijski holdinzi uključeni u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe.

Članak 52.

Kvalifikacije direktora

Države članice zahtijevaju od članova upravljačkog tijela investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga da imaju dovoljno dobar ugled i posjeduju dostatno znanje, vještine i iskustvo za učinkovito obavljanje svojih dužnosti, vodeći računa o specifičnoj ulozi investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.

Članak 53.

Mješoviti holdinzi

1.  Države članice predviđaju da, ako je matično društvo nekog investicijskog društva ▌ ▌ mješoviti holding, nadležna tijela odgovorna za nadzor tog investicijskog društva mogu:

(a)  zatražiti od tog mješovitog holdinga da im dostavi sve informacije koje mogu biti relevantne za nadzor nad tim investicijskim društvom;

(b)  nadzirati transakcije između investicijskog društva i mješovitog holdinga i njegovih društava kćeri te zatražiti od investicijskog društva da uspostavi primjerene postupke upravljanja rizicima i mehanizme unutarnje kontrole, uključujući pouzdane postupke izvješćivanja i računovodstvene postupke za utvrđivanje, mjerenje, praćenje i kontrolu tih transakcija.

2.  Države članice predviđaju da njihova nadležna tijela mogu sama ili s pomoću vanjskih inspektora provoditi izravne inspekcije radi provjere informacija koje su dostavili mješoviti holdinzi i njihova društva kćeri.

Članak 54.

Sankcije

U skladu s odjeljkom 3. poglavlja 2. ove glave države članice osiguravaju da se investicijskim holdinzima, mješovitim financijskim holdinzima i mješovitim holdinzima ili njihovim stvarnim rukovoditeljima koji krše zakone i druge propise kojima se prenose odredbe ovog poglavlja mogu izreći administrativne sankcije ili druge administrativne mjere za zaustavljanje ili ublažavanje kršenja ili rješavanje uzroka takvih kršenja.

Članak 55.

Ocjena nadzora koji provode treće zemlje i druge nadzorne tehnike

1.  Države članice osiguravaju da, ako dva ili više investicijskih društava koja su podružnice istog matičnog društva, čije je sjedište u trećoj zemlji, ne podliježu učinkovitom nadzoru na razini grupe, nadležno tijelo ocjenjuje podliježu li investicijska društva nadzoru od strane nadzornog tijela treće zemlje koji je istovjetan nadzoru utvrđenom u ovoj Direktivi i u dijelu prvom [Uredbe (EU) ---/---[…] [IFR].

2.  Ako se ocjenom iz stavka 1. utvrdi da se ne primjenjuje takav istovjetni nadzor, države članice ▌ dopuštaju primjerene nadzorne tehnike kojima se ostvaruju ciljevi nadzora u skladu s člankom 7. ili člankom 8. [Uredbe (EU) ---/----[IFR]. Odluku o tim nadzornim tehnikama nakon savjetovanja s drugim uključenim nadležnim tijelima donosi nadležno tijelo koje bi bilo nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji. O svakoj mjeri koja se poduzima na temelju ovog stavka obavješćuju se druga uključena nadležna tijela, EBA i Komisija.

3.  Nadležno tijelo koje bi bilo nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji posebno može zatražiti da se osnuje investicijski holding ili mješoviti financijski holding u Uniji te na taj investicijski holding ili ▌ mješoviti financijski holding primijeniti članak 7. ili članak 8. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Članak 56.

Suradnja s nadzornim tijelima trećih zemalja

Komisija može dostaviti preporuke Vijeću, bilo na zahtjev države članice ili na svoju vlastitu inicijativu, za pregovore o sporazumima s jednom ili više trećih zemalja u vezi s načinima nadzora usklađenosti s kriterijem kapitala grupe sljedećih investicijskih društava:

(a)  investicijskih društava čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji;

(b)  investicijskih društava u trećim zemljama čije matično društvo ima sjedište u Uniji.

GLAVA V.

OBJAVLJIVANJE OD STRANE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 57.

Zahtjevi za objavljivanje

1.  Nadležna tijela objavljuju sve sljedeće informacije:

(a)  tekstove zakona i drugih propisa te općih smjernica donesenih u njihovim državama članicama na temelju ove Direktive;

(b)  način uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(c)  opće kriterije i metodologije kojima se koriste pri nadzornoj provjeri i ocjeni iz članka 36.;

(d)  skupne statističke podatke o ključnim aspektima provedbe ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] u njihovoj državi članici, uključujući broj i vrstu nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkom (a) i administrativnih sankcija izrečenih u skladu s člankom 18.

2.  Informacije koje se objavljuju u skladu sa stavkom 1. dovoljno su potpune i precizne da omoguće smislenu usporedbu načina na koji nadležna tijela različitih država članica primjenjuju stavak 1. točke (b), (c) i (d).

3.  Informacije se objavljuju u zajedničkom formatu i redovito ažuriraju. Dostupne su na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

4.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje format, struktura, popis sadržaja i datum godišnjeg objavljivanja podataka navedenih u stavku 1.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

5.  EBA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda iz stavka 4. dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

GLAVA VI.

DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 58.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 29. stavka 4. i članka 36. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 29. stavka 4. i članka 36. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 29. stavka 4. i članka 36. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 59.

Provedbeni akti

Utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka povezanih sa zahtjevima u vezi s razmjenom informacija koje će vjerojatno olakšati nadzor nad investicijskim društvima propisano u članku 13. stavku 8. donosi se u obliku provedenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 60. stavka 2.

Članak 60.

Postupak komitologije

1.  Komisiji pomaže Europski odbor za bankarstvo, osnovan na temelju Odluke Komisije 2004/10/EZ(23). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

GLAVA VII.

IZMJENE DRUGIH DIREKTIVA

Članak 61.

Izmjene Direktive 2013/36/EU

Direktiva 2013/36/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  U naslovu, riječi „i investicijskim društvima” brišu se.

(2)  Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o sljedećem:

   (a) pristupu djelatnosti kreditnih institucija;
   (b) nadzornim ovlastima i alatima za bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama od strane nadležnih tijela;
   (c) bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama od strane nadležnih tijela na način koji je usklađen s pravilima navedenima u Uredbi (EU) br. 575/2013.;
   (d) zahtjevima za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetne regulative i nadzora nad kreditnim institucijama.”;

"

(3)  Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Ova se Direktiva primjenjuje na ▌ institucije.”;

"

(b)  stavci 2. i 3. brišu se;

(c)  u stavku 5. točka (1) briše se;

(d)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:"

„ ▌6. Subjekti iz točaka od (3) do (24) stavka 5. ovog članka tretiraju se kao financijske institucije za potrebe članka 34. i glave VII. poglavlja 3.”;

"

(4)  Članak 3. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„ ▌(3) „institucija” znači institucija iz članka 4. stavka 1. točke 3. Uredbe br. 575/2013.”;

"

(b)  točka (4) briše se;

(5)  Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 5.

Usklađivanje unutar država članica

Države članice koje imaju više od jednog nadležnog tijela za bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama i financijskim institucijama poduzimaju potrebne mjere kako bi organizirale usklađenost među takvim tijelima.”;

"

(6)  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 8.a

Posebni zahtjevi za izdavanje odobrenja za rad kreditnih institucija iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

1.  Države članice zahtijevaju da društva iz članka 3. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, koja su već dobila odobrenje za rad na temelju glave II. Direktive 2014/65/EU, podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s člankom 8., najkasnije na sljedeće datume:

   (a) kad prosjek mjesečne ukupne imovine, izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, premaši 30 milijardi eura ili
   (b) kad je prosjek mjesečne ukupne imovine izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci niži od 30 milijardi eura i društvo je dio grupe u kojoj ukupna vrijednost konsolidirane imovine svih društava u grupi koja obavljaju bilo koju od djelatnosti iz točaka 3. i 6. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU i imaju ukupnu imovinu manju od 30 milijardi eura, izračunano kao prosjek u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, premašuje 30 milijardi eura.

2.  Društva iz stavka 1. mogu nastaviti obavljati aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 dok ne dobiju odobrenje za rad iz tog stavka.

3.  Odstupajući od stavka 1., društva iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koja na [datum stupanja na snagu Direktive (EU) ---/----[IFD] - 1 dan] obavljaju aktivnosti kao investicijska društva koja su dobila odobrenje za rad na temelju Direktive 2014/65/EU podnose zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s člankom 8. u roku od [1 godina + 1 dan nakon stupanja na snagu Direktive (EU) ---/----[IFD].

4.  Ako nadležno tijelo nakon primanja informacija u skladu s člankom [95.a] Direktive 2014/65/EU utvrdi da društvo treba dobiti odobrenje za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. ove Direktive, ono o tome obavješćuje društvo i nadležno tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 26. Direktive 2014/65/EU te preuzima postupak izdavanja odobrenja za rad od datuma te obavijesti.

5.  U slučaju ponovnog izdavanja odobrenja za rad tijelo koje izdaje odobrenje osigurava da je postupak što jednostavniji i da se u obzir uzimaju informacije iz postojećih odobrenja.

6.  EBA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

   (a) informacije koje društvo treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, uključujući program rada iz članka 10.;
   (b) metodologija za izračun pragova iz stavka 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz točaka (a) i (b) u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA taj nacrt tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].”;

"

(7)  U članak 18. umeće se sljedeća točka:"

„(aa) kreditna institucija odobrenje za rad upotrebljava isključivo za obavljanje aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i u razdoblju od pet uzastopnih godina ima prosjek ukupne imovine ispod pragova utvrđenih u tom članku;”;

"

(8)  Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Na svojoj internetskoj stranici EBA objavljuje i barem jednom godišnje ažurira popis naziva svih kreditnih institucija kojima je izdano odobrenje za rad.”;

"

(b)  umeće se sljedeći stavak:"

„3.a Popis iz stavka 2. ovog članka obuhvaća nazive društava iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i u njemu se te kreditne institucije utvrđuju kao takve. U popisu se navode i sve izmjene u usporedbi s prethodnom verzijom popisa.”;

"

(9)  U članku 21.b stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Za potrebe ovog članka:

   (a) ukupna vrijednost imovine koju grupa iz treće zemlje ima u Uniji zbroj je sljedećega:
   (i) iznosa ukupne imovine svake institucije u Uniji grupe iz treće zemlje kako je iskazana u njezinoj konsolidiranoj bilanci ili kako je iskazana u njihovim pojedinačnim bilancama ako bilanca institucije nije konsolidirana i
   (ii) iznosa ukupne imovine svake podružnice grupe iz treće zemlje s odobrenjem za rad u Uniji u skladu s ovom Direktivom, Direktivom 2014/65/EU ili Uredbom (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća*.
   (b) pojam „institucija” obuhvaća i investicijska društva.”;

"

(10)  Glava IV. briše se;

(11)  U članku 51. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Nadležna tijela države članice domaćina mogu zatražiti od konsolidirajućeg nadzornog tijela, kada se primjenjuje članak 112. stavak 1., ili od nadležnih tijela matične države članice da se podružnica kreditne institucije odredi kao značajna.”;

"

(12)  U članku 53. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Stavkom 1. ne sprečava se nadležna tijela da međusobno razmjenjuju informacije ili da informacije dostavljaju ESRB-u, EBA-i ili europskom nadzornom tijelu (Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA) koje je osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća*, u skladu s ovom Direktivom, Uredbom (EU) br. 575/2013, s [Direktivom (EU) ---/----[IFD] o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima], s [Uredbom (EU) ___/____[IFR] i s drugim direktivama koje se primjenjuju na kreditne institucije te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010, člancima 31., 35. i 36. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i člancima 31. i 36. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Na te se informacije primjenjuje stavak 1.

_______________________

* Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).”;

"

(13)  U članku 66. stavku 1. umeće se sljedeća točka:"

„(aa) obavljanjem najmanje jedne aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i premašivanjem praga navedenog u tom članku bez odobrenja za rad kao kreditna institucija.”;

"

(14)  U članku 76. stavku 5. posljednja rečenica briše se;

(15)  U članku 86. stavak 11. zamjenjuje se sljedećim:"

„11. Nadležna tijela osiguravaju da institucije imaju uspostavljene planove oporavka likvidnosti u kojima su navedene odgovarajuće strategije i primjerene provedbene mjere za rješavanje mogućeg manjka likvidnosti, među ostalim i u odnosu na podružnice s poslovnim nastanom u drugoj državi članici. Nadležna tijela osiguravaju da institucije najmanje jednom godišnje testiraju te planove, da ih ažuriraju na temelju ishoda alternativnih scenarija iz stavka 8., da se o njima podnosi izvješće višem rukovodstvu na odobrenje, kako bi u skladu s tim mogle prilagoditi interne politike i postupke. Institucije unaprijed poduzimaju potrebne operativne mjere kako bi se osiguralo da se planovi za oporavak likvidnosti mogu odmah provesti. Te operativne mjere obuhvaćaju držanje kolaterala koji je odmah raspoloživ za financiranje kod središnje banke. To uključuje držanje kolaterala u valuti druge države članice kada je to potrebno ili u valuti treće zemlje prema kojoj institucija ima izloženosti te, kada je to potrebno iz operativnih razloga, na području države članice domaćina ili treće zemlje prema čijoj je valuti izložena.”;

"

(16)  U članku 110. stavak 2. briše se;

(17)  Članak 111. zamjenjuje se sljedećim:"

Članak 111.

Određivanje konsolidirajućeg nadzornog tijela

1.  Ako je matično društvo matična kreditna institucija u državi članici ili matična kreditna institucija iz EU-a, nadzor na konsolidiranoj osnovi provodi nadležno tijelo koje na pojedinačnoj osnovi nadzire to matično društvo ili matičnu kreditnu instituciju iz EU-a.

Ako je matično društvo matično investicijsko društvo u državi članici ili matično investicijsko društvo iz EU-a, pri čemu je najmanje jedno njegovo društvo kći kreditna institucija, nadzor na konsolidiranoj osnovi provodi nadležno tijelo kreditne institucije, ili ako postoji više kreditnih institucija, kreditne institucije s najvećom ukupnom bilancom.

2.  Ako je matično društvo institucije matični financijski holding u državi članici, matični mješoviti financijski holding u državi članici, matični financijski holding iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a, nadzor na konsolidiranoj osnovi provodi nadležno tijelo koje nadzire instituciju na pojedinačnoj osnovi.

3.  Ako dvije ili više institucija koje su dobile odobrenje za rad u Uniji imaju isti matični financijski holding u državi članici, isti matični mješoviti financijski holding u državi članici, isti matični financijski holding iz EU-a ili isti matični mješoviti financijski holding iz EU-a, nadzor na konsolidiranoj osnovi provodi:

   (a) nadležno tijelo kreditne institucije ako se u grupi nalazi samo jedna kreditna institucija;
   (b) nadležno tijelo kreditne institucije s najvećom ukupnom bilancom ako se u grupi nalazi više kreditnih institucija.

4.  Ako se zahtijeva konsolidacija na temelju članka 18. stavka 3. ili stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, nadzor na konsolidiranoj osnovi provodi nadležno tijelo kreditne institucije s najvećom ukupnom bilancom.

5.  Odstupajući od stavka 1. drugog podstavka, stavka 3. točke (b) i stavka 4., ako nadležno tijelo nadzire na pojedinačnoj osnovi više od jedne kreditne institucije unutar grupe, konsolidirajuće nadzorno tijelo jest nadležno tijelo koje na pojedinačnoj osnovi nadzire jednu ili više kreditnih institucija unutar grupe u kojoj je zbroj ukupnih bilanci tih nadziranih kreditnih institucija viši od onog kreditnih institucija koje bilo koje drugo nadležno tijelo nadzire na pojedinačnoj osnovi.

6.  U posebnim slučajevima nadležna tijela mogu na temelju zajedničkog dogovora odstupiti od primjene kriterija iz stavaka 1., 3. i 4. te imenovati drugo nadležno tijelo za provedbu nadzora na konsolidiranoj osnovi ako bi primjena tih kriterija bila neprimjerena, uzimajući u obzir dotične institucije i relativan značaj njihovih djelatnosti u relevantnim državama članicama ili ako je potrebno osigurati da isto nadležno tijelo kontinuirano provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi. U takvim slučajevima matična institucija iz EU-a, matični financijski holding iz EU-a, matični mješoviti financijski holding iz EU-a ili institucija s najvećom ukupnom bilancom, kako je primjenjivo, imaju pravo da ih se sasluša prije nego što nadležna tijela donesu odluku.

7.  Nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju i EBA-u o svakom dogovoru u okviru stavka 6.”;

"

(18)  U članku 114. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili situaciju nepovoljnih kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u bilo kojoj od država članica u kojoj su subjekti grupe dobili odobrenje za rad ili u kojoj značajne podružnice iz članka 51. imaju poslovni nastan, konsolidirajuće nadzorno tijelo, u skladu s poglavljem 1. odjeljkom 2., te, ako je to primjenjivo, u skladu s glavom IV. poglavljem I. odjeljkom 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD] Europskog parlamenta i Vijeća]*, o tome što je prije moguće upozorava EBA-u i tijela iz članka 58. stavka 4. i članka 59. te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća. Te se obveze primjenjuju na sva nadležna tijela.

____________________

* [Direktiva (EU) ---/---- Europskog parlamenta i Vijeća od …… o ……]”;

"

(19)  Članak 116. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Nadležna tijela koja sudjeluju u kolegijima nadzornih tijela i EBA blisko surađuju. Zahtjevi koji se odnose na povjerljivost iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, glave IV. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD] , ne sprečavaju nadležna tijela u razmjeni povjerljivih informacija unutar kolegija nadzornih tijela. Osnivanje i funkcioniranje kolegija nadzornih tijela ne utječe na prava i odgovornosti nadležnih tijela na temelju ove Direktive i Uredbe (EU) br. 575/2013.”;

"

(b)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:"

„6. U kolegijima nadzornih tijela mogu sudjelovati nadležna tijela odgovorna za nadzor nad društvima kćerima matične institucije iz EU-a ili matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog mješovitog financijskog holdinga iz EU-a i nadležna tijela države članice domaćina u kojoj značajne podružnice iz članka 51. imaju poslovni nastan, središnje banke ESSB-a, prema potrebi, i nadzorna tijela trećih zemalja, ovisno o slučaju te uz primjenu zahtjeva koji se odnose na povjerljivost, a koji su prema mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, iz glave VI. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/---[IFD] Direktive (EU) 2019/xx.”;

"

(c)  stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:"

„9. Konsolidirajuće nadzorno tijelo, podložno zahtjevima koji se odnose na povjerljivost iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive, te, ako je to primjenjivo, iz glave IV. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/---[IFD], obavješćuje EBA-u o aktivnostima kolegija nadzornih tijela, uključujući i u izvanrednim situacijama, te dostavlja EBA-i sve informacije koje su posebno važne za potrebe nadzorne konvergencije.

U slučaju neslaganja između nadležnih tijela o funkcioniranju kolegija nadzornih tijela, svako dotično nadležno tijelo može se obratiti EBA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA može i na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u slučaju neslaganja u pogledu funkcioniranja kolegija nadzornih tijela iz ovog članka, u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe.”;

"

(20)  U članku 125. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Na informacije koje su primljene u okviru nadzora na konsolidiranoj osnovi, a posebno na svaku razmjenu informacija među nadležnim tijelima koja je predviđena ovom Direktivom, primjenjuju se zahtjevi koji se odnose na čuvanje poslovne tajne koji su barem istovjetni onima iz članka 53. stavka 1. ove Direktive za kreditne institucije ili iz članka 15. [Direktive (EU) ---/----[IFD].”;

"

(21)  U članku 128. drugi podstavak briše se;

(22)  U članku 129. stavci 2., 3. i 4. brišu se;

(23)  U članku 130. stavci 2., 3. i 4. brišu se;

(24)  U članku 143. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:"

„(d) ne dovodeći u pitanje odredbe iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, odredbe iz glave IV. poglavlja 1. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD], skupne statističke podatke o ključnim aspektima provedbe bonitetnog okvira u svakoj državi članici, uključujući broj i prirodu nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a), i administrativnih kazni izrečenih u skladu s člankom 65.”;

"

Članak 62.

Izmjene Direktive 2014/59/EU

Direktiva 2014/59/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 2. stavku 1. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„(3) „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (23) Uredbe [Uredbe (EU) ---/----* [IFR] koje podliježe zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 9. stavku 1. [Direktive (EU) ---/----[IFD].”.

"

(2)  U članku 45. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. U skladu s člankom 67. stavkom 4. Uredbe (EU) [----/----IFR] upućivanja na članak 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 u ovoj Direktivi u odnosu na kapitalne zahtjeve investicijskih društava iz članka 2. stavka 1. točke (3) ove Direktive tumače se kao:

   upućivanja na članak 92. stavak 1. točku (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na stopu ukupnog kapitala u ovoj Direktivi upućuju na članak 11. stavak 1. Uredbe (EU) [----/----IFR];
   upućivanja na članak 92. stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na ukupni iznos izloženosti riziku u ovoj Direktivi upućuju na primjenjivi zahtjev iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) [----/----IFR] pomnožen s 12,5.

U skladu s člankom 67. stavkom 4. Uredbe (EU) [----/----IFR] upućivanja na članak 104.a Direktive 2013/36/EU u ovoj Direktivi u odnosu na dodatne kapitalne zahtjeve investicijskih društava iz članka 2. stavka 1. točke (3) ove Direktive tumače se kao upućivanje na članak 40. Direktive ---/---/EU [IFD].”

"

Članak 63.

Izmjene Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 8. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) prestane ispunjavati uvjete po kojima je odobrenje za rad izdano, poput usklađenosti s uvjetima utvrđenima u [Uredbi (EU) ---/---[…] [IFR];”;

"

(2)  Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 15.

Uspostava temeljnog kapitala

Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne izdaju odobrenje za rad ako investicijsko društvo ne raspolaže dovoljnim temeljnim kapitalom u skladu sa zahtjevima iz članka 9. [Direktive (EU) ---/----[IFD], uzimajući u obzir vrstu dotičnih investicijskih usluga ili aktivnosti.”;

"

(3)  Članak 41. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 41.

Izdavanje odobrenja za rad

1.  Nadležno tijelo države članice u kojoj je društvo iz treće zemlje osnovalo ili namjerava osnovati svoju podružnicu izdaje odobrenje za rad samo ako se nadležno tijelo uvjerilo u sljedeće:

   (a) da su ispunjeni uvjeti iz članka 39. i
   (b) da će se podružnica društva iz treće zemlje moći pridržavati odredaba iz stavaka 2. i 3.

Nadležno tijelo izvješćuje društvo iz treće zemlje o tome je li mu izdano odobrenje za rad u roku od šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva.

2.  Podružnica društva iz treće zemlje kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. ispunjava obveze utvrđene člancima od 16. do 20., člancima 23., 24., 25. i 27., člankom 28. stavkom 1. te člancima 30., 31., i 32. ove Direktive te člancima od 3. do 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i mjerama donesenima na temelju tih članaka te podliježe nadzoru nadležnog tijela u državi članici u kojoj joj je izdano odobrenje za rad.

Države članice ne određuju nikakve dodatne zahtjeve u vezi s organizacijom i poslovanjem podružnice s obzirom na pitanja koja su obuhvaćena ovom Direktivom i ne stavljaju podružnice društava iz trećih zemalja u povoljniji položaj od društava iz Unije.

Države članice osiguravaju da nadležna tijela jednom godišnje obavješćuju ESMA-u o popisu podružnica društava iz trećih zemalja koje djeluju na njihovu državnom području.

ESMA jednom godišnje objavljuje popis podružnica iz trećih zemalja aktivnih u Uniji, uključujući naziv društva iz treće zemlje kojem podružnica pripada.

3.  Podružnica društva iz treće zemlje kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. nadležnom tijelu iz stavka 2. jednom godišnje dostavlja sljedeće informacije:

   (a) informacije o razmjeru i opsegu usluga i aktivnosti ▌koje podružnica obavlja u toj državi članici;
   (b) za društva koja obavljaju aktivnost iz Odjeljka A. točke 3. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, informacije o njihovoj mjesečnoj minimalnoj, prosječnoj i maksimalnoj izloženosti drugim ugovornim stranama u EU-u;
   (c) za društva koja pružaju uslugu iz Odjeljka A točke 6. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, informacije o ukupnoj vrijednosti financijskih instrumenata koje su pružile druge ugovorne strane iz EU-a za koje je u posljednjih 12 mjeseci utvrđeno pokroviteljstvo ili provedba ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa;
   (d) informacije o prometu i ukupnoj vrijednosti imovine koja odgovara uslugama i aktivnostima iz točke (a);
   (e) detaljan opis mehanizama za zaštitu ulagatelja dostupnih klijentima podružnice, uključujući prava tih klijenata koja proizlaze iz sustava za zaštitu ulagatelja iz članka 39. stavka 2. točke (f);
   (f) informacije o politici i mehanizmima upravljanja rizicima koje podružnica primjenjuje za usluge i aktivnosti iz točke (a).
   (g) informacije o sustavima upravljanja, uključujući nositelje ključnih funkcija za djelatnosti podružnice;

sve druge informacije koje nadležno tijelo smatra potrebnima za sveobuhvatno praćenje djelatnosti podružnice.

Nadležna tijela na zahtjev dostavljaju sljedeće informacije ESMA-i:

   (a) sva odobrenja za rad za podružnice kojima je izdano odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. i sve naknadne promjene u odnosu na takva odobrenja;
   (b) informacije o razmjeru i opsegu usluga i aktivnosti koje podružnica s odobrenjem za rad obavlja u državi članici;
   (c) informacije o prometu i ukupnoj imovini koja odgovara uslugama i aktivnostima iz točke (b);
   (d) informacije o nazivu grupe iz treće zemlje kojoj pripada podružnica s odobrenjem za rad.

4.  Nadležna tijela iz stavka 2., nadležna tijela subjekata koji su dio iste grupe kojoj pripadaju podružnice društava iz trećih zemalja koje su dobile odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. te ESMA i EBA blisko surađuju kako bi osigurali da sve aktivnosti te grupe u Uniji podliježu sveobuhvatnom, dosljednom i učinkovitom nadzoru u skladu s ovom Direktivom, Uredbom 600/2014, Direktivom 2013/36/EU, Uredbom (EU) br. 575/2013, Direktivom [Direktiva (EU) ---/----* [IFD] i Uredbom [Uredba (EU) ---/----* [IFR].

5.  ESMA sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda za određivanje formata u kojem se informacije iz stavka 3. trebaju dostaviti ▌.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”.

"

(4)  Članak 42. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 42.

Pružanje usluga na isključivu inicijativu klijenta

1.  Države članice osiguravaju da kada na isključivu inicijativu malog ili profesionalnog ulagatelja u smislu odjeljka II. Priloga II. koji ima poslovni nastan u Uniji ili se nalazi u Uniji, započne pružanje investicijske usluge ili aktivnosti od strane društva iz treće zemlje, zahtjev za odobrenje za rad iz članka 39. ne primjenjuje se na pružanje te usluge ili aktivnosti od strane društva iz treće zemlje toj osobi uključujući odnos koji je u posebnoj vezi s pružanjem te usluge ili aktivnosti.

Ne dovodeći u pitanje unutargrupne odnose, ako društvo iz treće zemlje, među ostalim putem subjekta koji djeluje u njegovo ime ili koji je u bliskoj vezi s takvim društvom iz treće zemlje ili bilo koje druge osobe koja djeluje u ime tog subjekta, vrbuje klijente ili potencijalne klijente u Uniji, to se ne smatra pružanjem usluga na isključivu inicijativu klijenta.

2.  Inicijative tih klijenata iz stavka 1. ne daju društvu iz treće zemlje pravo da tome pojedincu oglašava osim putem podružnice, ako je ona potrebna u skladu s nacionalnim pravom, nove razrede investicijskih proizvoda ili usluga.”;

"

(5)  U članku 49. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Države članice zahtijevaju da uređena tržišta usvoje režime pomaka cijena za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i druge slične financijske instrumente i za sve druge financijske instrumente za koje su regulatorni tehnički standardi izrađeni u skladu sa stavkom 4. Primjena pomaka cijene ne sprječava uređena tržišta da upare naloge koji prelaze uobičajenu veličinu u središnjoj vrijednosti u aktualnoj ponudi za kupnju i prodaju.

"

(6)  U članku 81. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:"

„(a) za provjeru jesu li ispunjeni uvjeti za početak poslovanja investicijskih društava i za lakše praćenje obavljanja tog poslovanja, administrativnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama unutarnje kontrole;”;

"

(7)  Umeće se sljedeći članak 95.a:"

„Članak 95.

Prijelazna odredba o izdavanju odobrenja za rad kreditnoj instituciji iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

Nadležna tijela obavješćuju nadležno tijelo iz članka 8. Direktive 2013/36/EU ako se predviđa da ukupna imovina društva koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja na temelju glave II. ove Direktive prije [datum stupanja na snagu Direktive (EU) ---/--- [IFD] za obavljanje aktivnosti iz Priloga I. odjeljka A točaka 3. i 6. premašuje 30 milijardi EUR te o tome obavješćuju podnositelja zahtjeva.”.

"

Članak 64.

Izmjene Direktive 2011/61/EU

Direktiva 2011/61/EU mijenja se kako slijedi:

U članku 9. Direktive 2011/61/EZ stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Bez obzira na stavak 3., regulatorni kapital UAIF-a ne smije niti u jednom trenutku biti manji od iznosa koji se zahtijeva u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) ---/----*[IFR].

"

Članak 65.

Izmjene Direktive 2009/65/EZ

Direktiva 2009/65/EZ mijenja se kako slijedi:

U članku 7. Direktive 2009/65/EZ, stavak 1. točka (a) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:"

„iii. bez obzira na iznos tih zahtjeva, regulatorni kapital društva za upravljanje ne smije niti u jednom trenutku biti manji od iznosa propisanog člankom 13. Uredbe (EU) --/----*[IFR].

"

Članak 66.

Izmjene Direktive 2002/87/EZ

Članak 2. točka 7. zamjenjuje se sljedećim:"

„7. „sektorski propisi” znači zakonodavstvo Unije u vezi s bonitetnim nadzorom reguliranih subjekata, posebno direktive 2014/65/EU i 2013/36/EU, Uredba (EU) br. 575/2013, 2009/138/EC, Uredba [---IFR---], i Direktiva [---IFD---].

"

GLAVA VIII. ▌

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Preispitivanje

Do ... [tri godine od datuma primjene ove Direktive i Uredbe (EU) ---/----[IFR]] Komisija u bliskoj suradnji s EBA-om i ESMA-om podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće, prema potrebi zajedno s prijedlogom zakonodavnog akta, o sljedećem:

(a)  odredbama o primicima u ovoj Direktivi i u Uredbi (EU) ---/---- [IFR] te u UCITS-u i AIFMD-u s ciljem postizanja jednakih uvjeta za sva investicijska društva u Uniji, uključujući primjenu tih odredaba;

(b)  prikladnosti zahtjeva u pogledu izvješćivanja i objavljivanja u ovoj Direktivi i u Uredbi (EU) ---/---- [IFR], uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti;

(c)  procjeni, kojom se u obzir uzima izvješće EBA-e iz članka 35. i taksonomija za održivo financiranje [dodati upućivanje na pravni tekst kada bude dostupan], o tome:

i.  uzimaju li se u obzir okolišni, društveni i upravljački rizici pri unutarnjem upravljanju investicijskog društva;

ii.  uzimaju li se u obzir okolišni, društveni i upravljački rizici u politici primitaka investicijskog društva;

iii.  uzimaju li se u obzir okolišni, društveni i upravljački rizici u tretmanu rizika i

iv.   uključuju li se okolišni, društveni i upravljački rizici u postupak nadzorne provjere i ocjene;

(d)  učinkovitosti sporazuma o razmjeni informacija na temelju ove Direktive;

(e)  suradnji Unije i država članica s trećim zemljama u primjeni ove Direktive i Uredbe (EU) ---/---- [IFR];

(f)  primjeni ove Direktive i Uredbe (EU) ---/---- [IFR] na investicijska društva uzimajući u obzir njihovu pravnu strukturu ili vlasnički model;

(g)  mogućnosti da investicijska društva predstavljaju rizik u financijskom sustavu s ozbiljnim negativnim posljedicama za financijski sustav i realno gospodarstvo te odgovarajućim makobonitetnim alatima za rješavanje takvog rizika i zamjenu zahtjeva iz članka 36. stavka 1. točke (d) ove Direktive;

(h)  uvjetima pod kojima nadležna tijela mogu na investicijska društva primijeniti, u skladu člankom 5., zahtjeve iz Uredbe (EU) 575/2013.

Članak 68.

Prenošenje

1.  Do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive] države članice donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom.

2.  Države članice primjenjuju te odredbe od [datum primjene Uredbe (EU) br. ---/----[IFR].

3.  Države članice Komisiji i EBA-i dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Ako dokumenti koje države članice prilažu uz obavijest o mjerama za prijenos nisu dovoljni kako bi se u potpunosti procijenila usklađenost odredaba za prenošenje s određenim odredbama ove Direktive, Komisija može, na zahtjev EBA-e radi obavljanja njezinih zadaća na temelju Uredbe (EU) br. 1093/2010, ili na vlastitu inicijativu, zahtijevati od država članica da dostave detaljnije informacije o prenošenju i provedbi tih odredaba i ove Direktive.

4.  Odredbe iz stavka 1. sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave.

Članak 69.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Za potrebe bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima i njihove sanacije upućivanja na Direktivu 2013/36/EU u drugim aktima Unije smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 70.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Predsjednik

Za Vijeće Predsjednik

_____________________

(1)* TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.
(2)SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
(3)Mišljenje od 19. travnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(4)Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(5)Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).
(6)Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
(7)Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).
(8)Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(9)Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(10)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(11)SL C 369, 17.12.2011., str. 14.
(12)Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
(13)Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).
(14)Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).
(15)Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).
(16)Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 035, 11.2.2003., str. 1.).
(17)Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
(18)Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).
(19)Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).
(20)Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(21)Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).
(22)Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22).
(23)Odluka Komisije 2004/10/EZ od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za bankarstvo (SL L 3, 7.1.2004., str. 36.).

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena