Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0358(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0295/2018

Predkladané texty :

A8-0295/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0377

Prijaté texty
PDF 449kWORD 138k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I
P8_TA-PROV(2019)0377A8-0295/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0791),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0452/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0295/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 35.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ(1)
P8_TC1-COD(2017)0358

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Spoľahlivý prudenciálny dohľad je neoddeliteľnou súčasťou regulačných podmienok, v ktorých finančné inštitúcie môžu poskytovať služby v rámci Únie. Na investičné spoločnosti spolu s úverovými inštitúciami sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(5) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(6), pokiaľ ide o prudenciálne zaobchádzanie s nimi a prudenciálny dohľad nad nimi, zatiaľ čo udeľovanie povolení a iné organizačné požiadavky a požiadavky týkajúce sa vykonávania činnosti sa stanovujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES(7).

(2)  Existujúce prudenciálne režimy v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ vychádzajú vo veľkej miere z postupných iterácií medzinárodných regulačných noriem stanovených pre veľké bankové skupiny Bazilejským výborom pre bankový dohľad a len čiastočne riešia osobitné riziká spojené s rôznymi činnosťami veľkej časti investičných spoločností. Osobitné aspekty zraniteľnosti a riziká vlastné týmto investičným spoločnostiam by sa preto mali ďalej riešiť prostredníctvom účinných, vhodných a primeraných prudenciálnych opatrení na úrovni Únie, ktoré pomôžu zabezpečiť rovnaké podmienky v celej Únii a zaručia účinný prudenciálny dohľad a zároveň udržia náklady na zabezpečenie súladu pod kontrolou a zabezpečia dostatočný kapitál na riziká väčšiny investičných spoločností.

(3)  Spoľahlivým prudenciálnym dohľadom by sa malo zabezpečiť, aby boli investičné spoločnosti riadené riadnym spôsobom a v najlepšom záujme ich klientov. Malo by sa v ňom prihliadať na potenciál investičných spoločností a ich klientov podstupovať nadmerné riziko a na rôzne stupne rizika, ktoré preberajú a ktoré predstavujú investičné spoločnosti. Cieľom takéhoto prudenciálneho dohľadu by malo byť takisto aj to, aby sa zabránilo neprimeranému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností. Tento prudenciálny dohľad by zároveň mal umožniť nastoliť rovnováhu medzi zaistením bezpečnosti a zdravia investičných spoločností a zabránením neprimerane vysokým nákladom, ktoré by mohli ohroziť životaschopnosť ich podnikateľskej činnosti.

(4)  Mnohé z požiadaviek, ktoré vyplývajú z rámca nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, sú určené na riešenie bežných rizík, ktorým čelia úverové inštitúcie. Existujúce požiadavky sú teda prevažne nastavené na zachovanie úverovej kapacity úverových inštitúcií počas hospodárskych cyklov a ochranu vkladateľov a daňovníkov pred prípadným zlyhaním, a nie sú navrhnuté na riešenie všetkých rozdielnych rizikových profilov investičných spoločností. Investičné spoločnosti nemajú veľké portfóliá retailových a firemných úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich zlyhanie môže mať škodlivé vplyvy na celkovú finančnú stabilitu, je nižšia ako v prípade úverových inštitúcií, stále však predstavuje riziko, ktoré je nutné riešiť prostredníctvom spoľahlivého rámca. Riziká, ktorým čelí a ktoré predstavuje väčšina investičných spoločností, sa teda podstatne líšia od rizík, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie, a tento rozdiel by sa mal jasne odzrkadliť v prudenciálnom rámci Únie.

(5)  Rozdiely v uplatňovaní existujúceho rámca v jednotlivých členských štátoch ohrozujú rovnaké podmienky pre investičné spoločnosti v rámci Únie a brzdia prístup investorov k novým príležitostiam a lepším spôsobom riadenia ich rizík. Tieto rozdiely vyplývajú z celkovej zložitosti uplatňovania rámca na rôzne investičné spoločnosti na základe služieb, ktoré poskytujú, pričom niektoré vnútroštátne orgány upravujú alebo zjednodušujú takéto uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo praxi. Keďže v existujúcom prudenciálnom rámci sa neriešia všetky riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú niektoré druhy investičných spoločností, v niektorých členských štátoch sa na niektoré investičné spoločnosti uplatňuje veľké navýšenie kapitálu. Na riešenie týchto rizík by sa mali stanoviť jednotné ustanovenia s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v rámci Únie.

(6)  Pre investičné spoločnosti, ktoré nie sú systémovo významné vzhľadom na ich veľkosť a vzájomnú prepojenosť s inými finančnými a hospodárskymi subjektmi, je preto potrebný osobitný prudenciálny režim. Na systémovo významné investičné spoločnosti by sa však mal naďalej vzťahovať existujúci prudenciálny rámec podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Tieto investičné spoločnosti predstavujú podskupinu investičných spoločností, na ktoré sa v súčasnosti uplatňuje rámec stanovený smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013 a nevzťahujú sa na ne vyhradené výnimky z niektorej z jeho zásadných požiadaviek. Najväčšie a najviac prepojené spoločnosti majú obchodný model a rizikové profily podobné obchodnému modelu a rizikovým profilom dôležitých úverových inštitúcií. Poskytujú „nebankové“ služby, a poisťujú riziká vo veľkom rozsahu. Systémovo významné investičné spoločnosti sú dosť veľké a majú obchodné modely a rizikové profily na to, aby predstavovali hrozbu pre stabilné a riadne fungovanie finančných trhov rovnako ako veľké úverové inštitúcie. Preto je vhodné, aby sa na tieto investičné spoločnosti naďalej vzťahovali ustanovenia stanovené v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013.

(7)  Investičné spoločnosti, ktoré obchodujú na vlastný účet alebo upisujú finančné nástroje alebo umiestňujú finančné nástroje so záväzkom vo veľkom rozsahu, alebo ktoré sú zúčtovacími členmi v centrálnych protistranách, môžu mať obchodné modely a rizikové profily, ktoré sú podobné obchodným modelom a rizikovým profilom úverových inštitúcií. Vzhľadom na svoju veľkosť a činnosti môžu predstavovať porovnateľné riziko pre finančnú stabilitu ako úverové inštitúcie. Príslušné orgány by mali mať možnosť požadovať, aby uvedené investičné spoločnosti naďalej podliehali rovnakému prudenciálnemu zaobchádzaniu ako inštitúcie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj prudenciálnemu dohľadu podľa smernice 2013/36/EÚ.

(8)  Môžu existovať členské štáty, v ktorých sú orgány zodpovedné za prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami odlišné od orgánov, ktoré sú príslušné pre dohľad nad trhovým správaním. Preto je potrebné vytvoriť mechanizmus spolupráce a výmeny informácií medzi týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť rýchlo a efektívne fungujúci harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v celej Únii.

(9)  Investičná spoločnosť môže obchodovať prostredníctvom zúčtovacieho člena v inom členskom štáte. V takom prípade by sa mal v jednotlivých členských štátoch zaviesť mechanizmus výmeny informácií medzi relevantnými príslušnými orgánmi (príslušným orgánom pre prudenciálny dohľad nad investičnou spoločnosťou na jednej strane relevantným orgánom vykonávajúcim dohľad nad zúčtovacím členom alebo orgánom vykonávajúcim dohľad nad centrálnou protistranou na druhej strane), a to na základe vzoru a parametrov používaných na výpočet maržových požiadaviek investičnej spoločnosti, ak sa to používa ako základ pre kapitálové požiadavky investičnej spoločnosti.

(10)  Na podporu harmonizácie noriem a postupov dohľadu v rámci Únie by mala primárna právomoc Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) zostať zachovaná v oblasti koordinácie a konvergencie postupov dohľadu v oblasti prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami v rámci európskeho systému finančného dohľadu (ESFS).

(11)  Požadovaná výška počiatočného kapitálu investičnej spoločnosti by mala byť založená na službách a činnostiach, na ktorých poskytovanie bolo tejto investičnej spoločnosti udelené povolenie, a ktoré príslušne ▌ vykonáva, v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Možnosť, aby členské štáty na jednej strane v osobitných situáciách znížili požadované sumy počiatočného kapitálu, ako sa stanovuje v smernici 2013/36/EÚ, a na druhej strane nerovnaké vykonávanie tejto smernice viedlo k situácii, keď je požadovaná výška počiatočného kapitálu odlišná v rámci Únie. Na ukončenie tejto fragmentácie by sa mali zodpovedajúcim spôsobom harmonizovať požadované sumy počiatočného kapitálu pre všetky investičné spoločnosti v Únii.

S cieľom znížiť prekážky vstupu na trh, ktoré môžu v súčasnosti existovať pre multilaterálne obchodné systémy (MTF) alebo organizované obchodné systémy (OTF), sa počiatočný kapitál investičných spoločností, ktoré prevádzkujú MTF alebo OTF, stanoví na úrovni uvedenej v článku 9 ods. 3 tejto smernice. Ak sa investičnej spoločnosti, ktorá je oprávnená prevádzkovať OTF, povolilo aj obchodovať na vlastný účet za podmienok stanovených v článku 20 smernice 2014/65/EÚ, jej počiatočný kapitál sa stanoví na úrovni uvedenej v článku 9 ods. 1 tejto smernice.

(12)  Hoci sú investičné spoločnosti vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, niektoré pojmy použité v súvislosti so smernicou 2013/36/EÚ a nariadením (EÚ) č. 575/2013 si musia zachovať svoj ustálený zmysel. S cieľom umožniť a uľahčiť jednotný výklad týchto pojmov použitých v aktoch práva Únie v súvislosti s investičnými spoločnosťami sa odkazy v týchto aktoch Únie na počiatočný kapitál investičných spoločností a na právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu nad investičnými spoločnosťami, na postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu ▌ investičných spoločností, na postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu týkajúci sa príslušných orgánov investičných spoločností a na ustanovenia v oblasti správy a riadenia a odmeňovania uplatniteľné na investičné spoločnosti považujú za odkazy na zodpovedajúce ustanovenia v tejto smernici.

(13)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby za dohľad nad investičnou spoločnosťou, a najmä nad jej platobnou schopnosťou a finančným zdravím, zodpovedal príslušný orgán jej domovského členského štátu. Na dosiahnutie účinného dohľadu nad investičnými spoločnosťami aj v iných členských štátoch, v ktorých poskytujú služby alebo majú pobočku, by mala byť zabezpečená úzka spolupráca a výmena informácií s príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

(14)  Na informačné účely a účely dohľadu, a najmä s cieľom zabezpečiť stabilitu finančného systému by príslušné orgány hostiteľských členských štátov mali mať možnosť vykonávať v jednotlivých prípadoch kontroly na mieste, prešetrovať činnosti pobočiek investičných spoločností na ich území a požadovať od týchto pobočiek informácie o ich činnostiach. Za opatrenia dohľadu týkajúce sa týchto pobočiek by však mal zostať zodpovedný domovský členský štát.

(15)  Na ochranu informácií citlivých z obchodného hľadiska by príslušné orgány pri vykonávaní svojich úloh v oblasti dohľadu a výmene dôverných informácií mali byť viazané pravidlami služobného tajomstva.

(16)  Na posilnenie prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami a na ochranu klientov investičných spoločností by mali audítori vykonávať overovanie nestranne a bezodkladne oznamovať príslušným orgánom tie skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na finančnú situáciu investičnej spoločnosti alebo na jej administratívnu a účtovnú organizáciu.

(17)  Spracovávanie osobných údajov na účely tejto smernice by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(8) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001(9). Najmä ak sa podľa tejto smernice umožňuje výmena osobných údajov s tretími krajinami, mali by sa uplatňovať príslušné ustanovenia kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679 a článok 9 nariadenia (EÚ) č. 45/2001.

(18)  Na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)] by mali členské štáty stanoviť správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom zabezpečiť, aby správne sankcie mali odradzujúci účinok, mali by sa uverejňovať s výnimkou určitých riadne vymedzených okolností. S cieľom umožniť klientom a investorom prijímať informované rozhodnutia o ich investičných možnostiach by klienti a investori mali mať prístup k informáciám o správnych sankciách a opatreniach uložených investičným spoločnostiam.

(19)  Na zisťovanie porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ)---/----(IFR)] by členské štáty mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné a rýchle mechanizmy na ohlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení.

(20)  Investičné spoločnosti, ktoré sa nepovažujú za malé a neprepojené, by mali mať dostupný interný kapitál v primeranom množstve, kvalite a rozdelení na pokrytie osobitných rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti zaviedli primerané stratégie a procesy na posúdenie a zachovanie primeranosti svojho interného kapitálu. Príslušné orgány by mali mať možnosť požiadať aj malé a neprepojené a spoločnosti, aby v prípade potreby uplatňovali podobné požiadavky.

(21)  Právomoci na preskúmanie a hodnotenie orgánmi dohľadu by mali naďalej zostať dôležitým regulačným nástrojom, ktorý príslušným orgánom umožní posúdenie kvalitatívnych prvkov, vrátane vnútornej správy a riadenia a kontrol, procesov riadenia rizík, a v prípade potreby stanovenia dodatočných požiadaviek, najmä v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa kapitálu a likvidity, predovšetkým pokiaľ ide o investičné spoločnosti, ktoré sa nepovažujú za malé a neprepojené, ako aj v prípadoch, keď to príslušný orgán považuje za oprávnené a primerané aj pre malé a neprepojené spoločnosti.

(22)  Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je stanovená v článku 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Investičné spoločnosti musia túto zásadu konzistentne uplatňovať. Na zosúladenie odmeňovania s rizikovým profilom investičných spoločností a na zaručenie rovnakých podmienok by sa na investičné spoločnosti mali vzťahovať jasné zásady týkajúce sa mechanizmov riadenia spoločností a pravidiel odmeňovania, ktoré sú rodovo neutrálne a v ktorých sa zohľadňujú rozdiely medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Malé a neprepojené investičné spoločnosti by však mali byť od týchto pravidiel oslobodené, pretože ustanovenia týkajúce sa odmeňovania a riadenia spoločností podľa smernice 2014/65/EÚ nie sú pre tieto druhy spoločností dostatočne komplexné.

(23)  V správe Komisie z 28. júla 2016 o hodnotení pravidiel odmeňovania podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa podobne preukázalo, že požiadavky týkajúce sa odkladu a vyplácania v nástrojoch stanovené v smernici 2013/36/EÚ nie sú primerané pre malé a menej komplexné investičné spoločnosti ani pre zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania. Na zabezpečenie konvergencie dohľadu ▌a na zaručenie rovnakých podmienok sú potrebné jasné, konzistentné a harmonizované kritériá na určovanie investičných spoločností a osôb, ktoré sú vyňaté z týchto požiadaviek.

Vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú osoby s vysokými príjmami zohrávajú pri riadení podnikania a dlhodobej výkonnosti investičných spoločností, by sa mal zabezpečiť účinný dohľad nad postupmi a trendmi odmeňovania osôb s vysokými príjmami. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť monitorovať odmeňovanie osôb s vysokými príjmami.

(24)  Takisto je vhodné poskytnúť investičným spoločnostiam určitú flexibilitu v tom, ako používajú bezhotovostné nástroje pri platení pohyblivej zložky odmeňovania, pokiaľ sú takéto nástroje účinné v dosahovaní cieľa zosúladenia záujmu zamestnancov so záujmom rôznych zainteresovaných strán, ako sú akcionári a veritelia, a prispievajú k zosúladeniu pohyblivej zložky odmeňovania s rizikovým profilom investičnej spoločnosti.

(25)  Príjmy investičných spoločností v podobe poplatkov, provízií a iných príjmov v súvislosti s poskytovaním rôznych investičných služieb sú veľmi nestále. Obmedzenie pohyblivej zložky odmeňovania na podiel fixnej zložky by malo vplyv na schopnosť spoločnosti znížiť odmenu v čase znížených príjmov a mohlo by viesť k zvýšeniu základne fixných nákladov spoločnosti, čo by zasa viedlo k rizikám z hľadiska schopnosti spoločnosti zvládnuť obdobia hospodárskeho poklesu alebo znížených príjmov.

Na zabránenie týmto rizikám by sa systémovo nevýznamným investičným spoločnostiam nemal ukladať jednotný maximálny pomer medzi pohyblivými a fixnými zložkami odmeňovania. Namiesto toho by tieto investičné spoločnosti mali stanovovať primerané pomery samy. Touto smernicou by sa však nemalo členským štátom brániť v tom, aby vo vnútroštátnych právnych predpisoch zaviedli opatrenia určené na to, aby investičné spoločnosti podliehali prísnejším požiadavkám, pokiaľ ide o maximálny pomer medzi pohyblivou a fixnou zložkou odmeňovania. Táto smernica by takisto nemala členským štátom brániť v ukladaní maximálneho pomeru, ako sa uvádza v predchádzajúcej vete, na všetky alebo konkrétne druhy investičných spoločností.

(26)  V jednotlivých členských štátoch sa používajú rôzne štruktúry správy a riadenia. Vo väčšine prípadov sa používajú štruktúry pozostávajúce z jednej alebo dvoch rád. Vymedzenia pojmov použité v tejto smernici sú zamerané na obsiahnutie všetkých existujúcich štruktúr bez toho, aby sa uprednostňovala ktorákoľvek konkrétna štruktúra. Vymedzenia pojmov slúžia iba na účely stanovenia pravidiel zameraných na konkrétny výsledok bez ohľadu na vnútroštátne právo obchodných spoločností uplatniteľné na určitú inštitúciu v jednotlivých členských štátoch. Tieto vymedzenia pojmov by preto nemali zasahovať do všeobecného rozdelenia právomoci podľa vnútroštátneho práva obchodných spoločností.

(27)  Riadiaci orgán by sa mal chápať ako orgán, ktorý má výkonné funkcie a funkcie dohľadu. Právomoc a štruktúra riadiacich orgánov je v jednotlivých členských štátoch je rozdielna. V členských štátoch, v ktorých majú riadiace orgány jednostupňovú štruktúru, jedna rada zvyčajne vykonáva riadiace úlohy a úlohy dohľadu. V členských štátoch s dvojstupňovým systémom vykonáva funkciu dohľadu samostatná dozorná rada, ktorá nemá výkonné funkcie, a výkonnú funkciu vykonáva samostatná riadiaca rada, ktorá je zodpovedná za každodenné riadenie podniku. Samostatné úlohy sú zodpovedajúcim spôsobom pridelené rôznym jednotkám v rámci riadiaceho orgánu.

(28)  V reakcii na rastúci dopyt verejnosti po daňovej transparentnosti a na účely presadzovania sociálnej zodpovednosti investičných spoločností je primerané požadovať, aby investičné spoločnosti – pokiaľ sa nepovažujú za malé a neprepojenékaždoročne zverejňovali niektoré informácie vrátane informácií o dosiahnutých ziskoch, zaplatených daniach a získaných subvenciách z verejných zdrojov.

(29)  Táto smernica by nemala brániť členským štátom v tom, aby v súvislosti s odmeňovaním uplatňovali prísnejší postup, ak investičné spoločnosti dostali mimoriadnu verejnú finančnú podporu.

(30)  Na riešenie rizík na úrovni skupiny tvorenej iba investičnými spoločnosťami by metóda prudenciálnej konsolidácie požadovaná v ▌ nariadení (EÚ) č. ---/---- [IFR] mala byť v prípade skupín tvorených iba investičnými spoločnosťami doplnená pre jednoduchšie skupinové štruktúry kapitálovým testom skupiny. Určenie orgánu dohľadu nad skupinou by sa však v oboch prípadoch malo zakladať na rovnakých zásadách, ktoré sa uplatňujú v prípade dohľadu na konsolidovanom základe podľa smernice 2013/36/EÚ. Na zabezpečenie riadnej spolupráce by mali byť ústredné prvky koordinačných opatrení, a najmä informačné požiadavky v núdzových situáciách alebo opatrenia spolupráce a koordinácie, podobné ústredným prvkom koordinácie uplatňovaným v kontexte jednotného súboru pravidiel pre úverové inštitúcie.

(31)  Na jednej strane by mala mať Komisia možnosť predkladať Rade odporúčania pre rokovania o dohodách medzi Úniou a tretími krajinami, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny pre investičné spoločnosti, ktorých materské spoločnosti sú zriadené v tretích krajinách, a pre investičné spoločnosti pôsobiace v tretích krajinách, ktorých materské spoločnosti sú zriadené v Únii. Na druhej strane by členské štáty aj EBA mali mať možnosť uzatvárať administratívne dohody s tretími krajinami na účely plnenia ich úloh v oblasti dohľadu.

(32)  V záujme zabezpečenia právnej istoty a zamedzenia prekrývaniu súčasného prudenciálneho rámca uplatniteľného na úverové inštitúcie aj na investičné spoločnosti a na túto smernicu sa nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ menia s cieľom odstrániť investičné spoločnosti z rozsahu svojej pôsobnosti. Investičné spoločnosti, ktoré sú súčasťou bankovej skupiny, by však mali naďalej podliehať uvedeným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, ktoré sú relevantné pre bankové skupiny, ako sú ustanovenia týkajúce sa materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni uvedené v [článku 21b] smernice 2013/36/EÚ, a pravidlám prudenciálnej konsolidácie stanoveným v prvej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(33)  Treba špecifikovať kroky, ktoré musia podniky vykonať s cieľom overiť, či sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu úverová inštitúcia uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a či preto musia získať povolenie na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie. Vzhľadom na to, že niektoré investičné spoločnosti už vykonávajú činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, treba zabezpečiť jasný výklad kontinuity povolení týkajúcich sa týchto činností. Predovšetkým je dôležité, aby príslušné orgány zabezpečili, aby sa pri prechode zo súčasného rámca k novým rámcom poskytla pre investičné spoločnosti dostatočná regulačná istota.

(34)  Na zabezpečenie účinného dohľadu je dôležité, aby podniky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadali o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť uplatnenia sankcií voči podnikom, ktoré nepodali žiadosť o toto povolenie.

(35)  Zmena vymedzenia pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 podľa nariadenia [nariadenie (EÚ)---/----(IFR)] sa od nadobudnutia jeho účinnosti môže vzťahovať na investičné spoločnosti, ktoré už vykonávajú činnosť na základe povolenia vydaného v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Tieto podniky by mali mať možnosť pokračovať v činnosti na základe svojho povolenia na vykonávanie činnosti ako investičné spoločnosti až do udelenia povolenia na vykonávanie činnosti ako úverové inštitúcie. Tieto investičné spoločnosti by mali žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie predložiť najneskôr vtedy, keď priemer ich celkových mesačných aktív presiahne niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 počas obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak investičná spoločnosť presiahne niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, priemer celkových mesačných aktív by sa mal vypočítať s prihliadnutím na dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich tomuto dátumu. Tieto investičné spoločnosti by mali požiadať o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie do jedného roka a jedného dňa od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(36)  Pozmeňujúci návrh k vymedzeniu pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 [nariadenie (EÚ) ---/---- (IFR)] môže mať vplyv aj na podniky, ktoré už požiadali o povolenie na vykonávanie činnosti ako investičné spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ a na ktorých žiadosť sa stále čaká. Takéto žiadosti by sa mali postúpiť príslušným orgánom podľa smernice 2013/36/EÚ a mali by sa vybavovať v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa udeľovania povolení stanovenými v uvedenej smernici, ak plánované celkové aktíva podniku spĺňajú niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(37)  Na podniky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali vzťahovať všetky požiadavky týkajúce sa prístupu k činnosti úverových inštitúcií stanovené v hlave III smernice 2013/36/EÚ vrátane ustanovení o odňatí povolenia v súlade s článkom 18 uvedenej smernice. Článok 18 uvedenej smernice by sa však mal zmeniť s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli odňať povolenie udelené úverovej inštitúcii aj v prípade, že úverová inštitúcia využíva svoje povolenie výlučne na vykonávanie činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v období 5 po sebe nasledujúcich rokov má priemerné celkové aktíva pod prahovými hodnotami stanovenými v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b).

(38)  Podľa článku 39 smernice 2014/65/EÚ spoločnosti z tretích krajín poskytujúce finančné služby v EÚ podliehajú vnútroštátnym režimom, ktoré môžu vyžadovať zriadenie pobočky v členskom štáte. S cieľom uľahčiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných spoločnosťami z tretích krajín prostredníctvom pobočiek v Únii by príslušné orgány mali byť informované o veľkosti a rozsahu služieb a činností vykonávaných prostredníctvom pobočiek na ich území.

(39)  Osobitné krížové odkazy v smernici 2014/59/EÚ, smernici 2011/61/EÚ a v smernici 2009/65/ES na ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v smernici 2013/36/EÚ a ktoré sa už neuplatňujú od dátumu uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. ---/---- [IFR], by sa mali aktualizovať podľa zodpovedajúcich odkazov v tejto smernici a v nariadení č. ---/---- [IFR].

(40)  EBA v spolupráci s ESMA vydal správu založenú na dôkladnej podpornej analýze, zbere údajov a konzultáciách o prispôsobenom prudenciálnom režime pre všetky nesystémové investičné spoločnosti, ktorá slúži ako základ pre revidovaný prudenciálny rámec pre investičné spoločnosti.

(41)  S cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie tejto smernice by EBA mal byť poverený vypracovaním technických noriem na špecifikovanie informácií, ktoré by si mali vymieňať domovské a hostiteľské orgány v rámci dohľadu, stanoviť spôsob, akým by investičné spoločnosti mali posúdiť rozsah svojich činností na účely požiadaviek týkajúcich sa vnútorného riadenia, a najmä posúdiť, či predstavujú malé a neprepojené spoločnosti. V technických normách by sa malo takisto špecifikovať, ktorí zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil spoločnosti na účely ustanovení o odmeňovaní a bližšie určiť dodatočné nástroje Tier 1 a Tier 2, ktoré sa kvalifikujú ako pohyblivá zložka odmeňovania. V technických normách by sa nakoniec mali špecifikovať prvky pre posúdenie rozsahu uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa vnútorného riadenia, transparentnosti, zaobchádzania s rizikami a odmeňovania, uplatňovania dodatočných kapitálových požiadaviek príslušných orgánov a fungovania kolégií orgánov dohľadu.

(42)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice a na zohľadnenie vývoja na finančných trhoch by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie vymedzení pojmov v tejto smernici, interného kapitálu a posudzovania rizík investičných spoločností a právomocí príslušných orgánov, pokiaľ ide o preskúmanie a hodnotenie orgánmi dohľadu. Osobitne dôležité je, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Na zabezpečenie rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa najmä všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(43)  Na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie tejto smernice, a najmä so zreteľom na prijatie návrhu vykonávacích technických predpisov EBA týkajúcich sa požiadaviek na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a s cieľom zohľadniť vývoj v hospodárskej a menovej oblasti, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa počiatočného kapitálu investičných spoločností, by mali byť Komisii zverené vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(44)  Keďže ciele tejto smernice, najmä zriadenie účinného a primeraného prudenciálneho rámca s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie pôsobiť v rámci Únie, vykonávali svoju činnosť na zdravom finančnom základe a boli riadené usporiadaným spôsobom, vrátane riadenia v najlepšom záujme ich klientov, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, ale z dôvodu ich rozsahu a účinku by sa lepšie dosiahli na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(45)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom(11) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)  počiatočného kapitálu investičných spoločností;

b)  právomocí v oblasti dohľadu a nástrojov prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi;

c)  prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)];

d)  požiadaviek na zverejňovanie informácií pre príslušné orgány v oblasti prudenciálnej regulácie a dohľadu nad úverovými inštitúciami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje na investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie a nad ktorými sa vykonáva dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(12).

2.  Odchylne od odseku 1 sa hlavy IV a V tejto smernice neuplatňujú na investičné spoločnosti uvedené v článku 1 ods. 2 a 6 [nariadenia (EÚ) --/----] [IFR], nad ktorými sa vykonáva dohľad s cieľom zabezpečiť súlad s prudenciálnymi požiadavkami podľa hlavy VII a VIII smernice 2013/36/EÚ, v súlade s článkom 1 ods. 3 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR].

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „podnik pomocných služieb“ je podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jednej alebo viacerých investičných spoločností;

(2)  „povolenie“ je povolenie udelené investičnej spoločnosti v súlade s článkom 5 smernice 2014/65/EÚ;

(3)  „pobočka“ je pobočka vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 30 smernice 2014/65/EÚ;

(4)  „úzke väzby“ sú úzke väzby vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 35 smernice 2014/65/EÚ;

(5)  „príslušný orgán“ je subjekt verejného sektora alebo orgán členského štátu, ktorý je vnútroštátnym právom úradne uznaný a splnomocnený vykonávať dohľad nad investičnými spoločnosťami v súlade s touto smernicou ako súčasť systému dohľadu, ktorý funguje v tomto členskom štáte;

(6)  „obchodníci s komoditami a emisnými kvótami“ sú obchodníci s komoditami a emisnými kvótami v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(7)  „kontrola“ je vzťah medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou opísaný v článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(13) alebo v účtovných štandardoch, ktoré sa na investičnú spoločnosť vzťahujú podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002(14), alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

(8)  „súlad s kapitálovým testom skupiny“ je splnenie požiadaviek podľa článku 7 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] materskou spoločnosťou v skupine investičných spoločností;

(9)  „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(10)  „deriváty“ sú deriváty vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014(15);

(11)  „finančná inštitúcia“ je finančná inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 13 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(12)  „rodovo neutrálna politika odmeňovania“ je politika odmeňovania založená na rovnakej odmene pre pracovníkov a pracovníčky za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

(13)  „skupina“ je skupina vymedzená v článku 2 ods. 11 smernice 2013/34/EÚ;

(14)  „orgán dohľadu nad skupinou“ je príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny materských investičných spoločností v Únii a investičných spoločností kontrolovaných materskými investičnými holdingovými spoločnosťami v Únii alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v Únii;

(15)  „domovský členský štát“ je domovský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 55 písm. a) smernice 2014/65/EÚ;

(16)  „hostiteľský členský štát“ je hostiteľský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 56 smernice 2014/65/EÚ;

(17)  „počiatočný kapitál“ je kapitál, ktorý je potrebný na účely udelenia povolenia ako investičnej spoločnosti, ktorého výška a druh sú stanovené v článkoch 9 a 11;

(18)  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

(19)  „skupina investičných spoločností“ je skupina investičných spoločností vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 26 [nariadenia (EÚ) č. ---/----(IFR)];

(20)  „investičná holdingová spoločnosť“ je investičná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 24 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(21)  „investičné služby a činnosti“ sú investičné služby a činnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ;

(22)  „riadiaci orgán“ je riadiaci orgán vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 36 smernice 2014/65/EÚ;

(23)  „riadiaci orgán vo funkcii dohľadu“ je riadiaci orgán, ktorý vykonáva svoju úlohu dohľadu nad rozhodovaním manažmentu a monitoruje ho;

(24)  „zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 2 ods. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES(16);

(25)  „holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou“ je iná materská spoločnosť ako finančná holdingová spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť, úverová inštitúcia, investičná spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v zmysle smernice 2002/87/ES, ktorej dcérske spoločnosti zahŕňajú aspoň jednu investičnú spoločnosť;

(26)  „vrcholový manažment“ je vrcholový manažment vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 37 smernice 2014/65/EÚ;

(27)  „materská spoločnosť“ je materská spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 32 smernice 2014/65/EÚ;

(28)  „dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 33 smernice 2014/65/EÚ;

(29)  „systémové riziko“ je systémové riziko vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 10 smernice 2013/36/EÚ;

(30)  „materská investičná spoločnosť v Únii“ je materská investičná spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 57 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(31)  „materská investičná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská investičná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 58 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(32)  „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 59 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

2.  Komisia je v súlade s článkom 58 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom objasniť:

a)  vymedzenie pojmov uvedených v odseku 1, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice;

b)  vymedzenie pojmov uvedených v odseku 1, aby sa pri uplatňovaní tejto smernice zohľadnil vývoj na finančných trhoch.

HLAVA II

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 4

Určenie a právomoci príslušných orgánov

1.  Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré vykonávajú funkcie a plnia povinnosti stanovené v tejto smernici a v [nariadení (EÚ) ---/---[IFR]. Členské štáty informujú o určení orgánu Komisiu, EBA a ESMA, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, o funkciách a povinnostiach každého príslušného orgánu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávali dohľad nad činnosťami investičných spoločností a v príslušných prípadoch nad činnosťami investičných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností s cieľom posúdiť dodržiavanie súladu s požiadavkami tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali všetky potrebné právomoci vrátane právomoci vykonávať kontroly na mieste v súlade s článkom 14 s cieľom získať informácie potrebné na posúdenie, či investičné spoločnosti a v príslušných prípadoch investičné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti dodržiavajú požiadavky tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], a na vyšetrovanie možných porušení týchto požiadaviek.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné odborné znalosti, zdroje, prevádzkové kapacity, právomoci a nezávislosť na vykonávanie funkcií týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu, vyšetrovania a sankcií stanovených v tejto smernici.

5.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti poskytovali svojim príslušným orgánom všetky informácie potrebné na posúdenie ich dodržiavania vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponovala táto smernica, a dodržiavanie [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)]. Vnútornými kontrolnými mechanizmami a správnymi a účtovnými postupmi investičných spoločností sa príslušným orgánom umožní, aby kedykoľvek skontrolovali, či investičné spoločnosti dodržiavajú tieto pravidlá.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti zaregistrovali všetky svoje transakcie a zdokumentovali systémy a postupy, ktoré sú predmetom tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], tak aby príslušné orgány mohli kedykoľvek posúdiť dodržiavanie vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponuje táto smernica, a dodržiavanie [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 5

Právomoc príslušných orgánov podriadiť určité investičné spoločnosti požiadavkám nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  Príslušné orgány môžu rozhodnúť o uplatňovaní požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podľa článku 1 ods. 2 písm. c) [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR] na investičnú spoločnosť, ktorá vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v bodoch 3 a 6 oddiele A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak celková hodnota konsolidovaných aktív investičnej spoločnosti presahuje 5 miliárd EUR vypočítaných ako priemer za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)  investičná spoločnosť vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jej zlyhanie alebo problémy by mohli viesť k systémovému riziku vymedzenému v článku 3 ods. 1 bode 10 smernice 2013/36/EÚ;

b)  investičná spoločnosť je zúčtovacím členom vymedzeným v článku 4 ods. 1 bode 3 nariadenia [IFR];

c)  príslušný orgán to považuje za opodstatnené vzhľadom na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť činností dotknutej investičnej spoločnosti, pričom sa zohľadňuje zásada proporcionality a jeden alebo viaceré z týchto faktorov:

i)  dôležitosť pre hospodárstvo Únie alebo hospodárstvo relevantného členského štátu;

ii)  význam jej cezhraničných činností;

iii)  prepojenosť investičnej spoločnosti s finančným systémom.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami, podnik kolektívneho investovania ani na poisťovňu.

3.  Ak príslušný orgán rozhodne o uplatňovaní požiadaviek podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na investičnú spoločnosť v súlade s odsekom 1, nad touto investičnou spoločnosťou sa vykonáva dohľad s cieľom zabezpečiť dodržiavanie prudenciálnych požiadaviek podľa hlavy VII a VIII smernice 2013/36/EÚ.

4.  Ak sa príslušný orgán rozhodne zrušiť rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 1, bezodkladne o tom informuje dotknutú investičnú spoločnosť.

Bez toho, aby bola dotknutá právomoc príslušného orgánu prijať rozhodnutie v súlade s odsekom 1, odsek 1 sa prestane uplatňovať, ak investičná spoločnosť už nespĺňa prahovú hodnotu uvedenú v danom odseku vypočítanú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

5.  Príslušné orgány bezodkladne informujú EBA o každom rozhodnutí prijatom podľa odsekov 1, 3 a 4.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa ďalej upresnia kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) a b), a zabezpečí ich dôsledné uplatňovanie.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 6

Spolupráca s členskými štátmi

1.  Príslušné orgány úzko spolupracujú so subjektmi alebo orgánmi verejného sektora, ktoré sú v ich členskom štáte zodpovedné za dohľad nad úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami. Členské štáty požadujú, aby si tieto príslušné orgány a tieto subjekty alebo orgány verejného sektora bezodkladne vymieňali všetky informácie, ktoré sú dôležité alebo potrebné na výkon ich funkcií a povinností.

2.  Príslušné orgány, ktoré sú iné ako príslušné orgány určené v súlade s článkom 67 smernice 2014/65/EÚ, zriadia mechanizmus na spoluprácu s týmito orgánmi a na výmenu všetkých informácií, ktoré sú dôležité na výkon ich príslušných funkcií a povinností.

Článok 7

Spolupráca v rámci Európskeho systému finančného dohľadu

Príslušné orgány zohľadňujú pri výkone svojich povinností zbližovanie nástrojov dohľadu a postupov v oblasti dohľadu pri uplatňovaní právnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)  príslušné orgány ako zúčastnené strany Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) spolupracovali na základe dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä pri zabezpečovaní toku náležitých, spoľahlivých a úplných informácií medzi nimi a inými zúčastnenými stranami ESFS;

b)  sa príslušné orgány zúčastňovali na činnostiach EBA a v prípade potreby na činnosti kolégií orgánov dohľadu uvedených v článku 44 a článku 116 smernice 2013/36/EÚ;

c)  príslušné orgány vynakladali všetko úsilie na zabezpečenie dodržiavania usmernení a odporúčaní vydaných EBA v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(17) a s cieľom reagovať na varovania a odporúčania vydané Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010(18);

d)  príslušné orgány úzko spolupracujú s ESRB;

e)  úlohy a právomoci udelené príslušným orgánom nebránili plneniu povinností týchto príslušných orgánov ako členov EBA, prípadne ESRB, ani podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 8

Úniový rozmer dohľadu

Príslušné orgány v každom členskom štáte pri plnení svojich všeobecných úloh na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v danom čase, náležite zohľadňujú potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému ▌v ostatných dotknutých členských štátoch, ako aj v Únii ako celku, a to najmä v krízových situáciách.

HLAVA III

POČIATOČNÝ KAPITÁL

Článok 9

Počiatočný kapitál

1.  Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ na účely udelenia povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 ▌prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, je 750 000 EUR.

2.  Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ na účely udelenia povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti uvedené v oddiele A bodoch 1, 2, 4, 5 alebo 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, pričom táto spoločnosť nemá povolenie držať peniaze klientov ani cenné papiere, ktoré patria jej klientom, je 75 000 EUR.

▌Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ v prípade iných investičných spoločností, ako sú spoločnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, je 150 000 EUR.

Odchylne od uvedeného je počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorá má povolenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičnú činnosť uvedenú v bode 9 oddiele A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak táto investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet alebo má k tomu povolenie, 750 000 EUR.

Článok 10

Odkazy na počiatočný kapitál v smernici 2013/36/EÚ

Odkazy na výšky počiatočného kapitálu stanovené v článku 9 tejto smernice sa od dátumu uplatňovania tejto smernice vykladajú tak, že nahradzujú odkazy na výšky počiatočného kapitálu stanovené v smernici 2013/36/EÚ takto:

a)  odkaz na počiatočný kapitál investičných spoločností uvedený v článku 28 smernice 2013/36/EÚ sa vykladá ako odkaz na článok 9 ods. 1 tejto smernice;

b)  odkazy na počiatočný kapitál investičných spoločností uvedený v článkoch 29 alebo 31 smernice 2013/36/EÚ sa vykladajú ako odkazy na článok 9 ods. 2 alebo 3 tejto smernice, a to v závislosti od druhu investičných služieb a činností investičnej spoločnosti;

c)  odkaz na počiatočný kapitál uvedený v článku 30 smernice 2013/36/EÚ sa vykladá ako odkaz na článok 9 ods. 1 tejto smernice.

Článok 11

Zloženie počiatočného kapitálu

Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti sa vytvára v súlade s článkom 9 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

HLAVA IV

PRUDENCIÁLNY DOHĽAD

KAPITOLA 1

Zásady prudenciálneho dohľadu

Oddiel 1

Právomoci a úlohy domovského a hostiteľského členského štátu

Článok 12

Právomoci príslušných orgánov domovského členského štátu

Za vykonávanie prudenciálneho dohľadu nad investičnou spoločnosťou sú zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, ktorými sa zakladá zodpovednosť príslušných orgánov hostiteľského členského štátu.

Článok 13

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov

1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov úzko spolupracujú na účely plnenia svojich úloh podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], a to najmä bezodkladnou výmenou informácií o investičných spoločnostiach vrátane informácií o:

a)  štruktúre riadenia a vlastníckej štruktúre investičnej spoločnosti;

b)  plnení kapitálových požiadaviek investičnou spoločnosťou;

c)  plnení požiadaviek týkajúcich sa rizika koncentrácie a požiadaviek na likviditu investičnej spoločnosti;

d)  správnych a účtovných postupoch a mechanizmoch vnútornej kontroly investičnej spoločnosti;

e)  akýchkoľvek ďalších dôležitých faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na riziko, ktoré predstavuje investičná spoločnosť.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu akékoľvek informácie a zistenia o všetkých potenciálnych problémoch a rizikách, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre ochranu klientov alebo stabilitu finančného systému v hostiteľskom členskom štáte, ktoré zistili pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami investičnej spoločnosti.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu konajú na základe informácií, ktoré poskytli príslušné orgány hostiteľského členského štátu, prijatím všetkých opatrení potrebných na odvrátenie alebo nápravu potenciálnych problémov a rizík uvedených v odseku 2. Príslušné orgány domovského členského štátu na požiadanie podrobne vysvetlia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ako zohľadnili informácie a zistenia, ktoré poskytli príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

4.  Ak sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu po oznámení informácií a zistení uvedených v odseku 2 domnievajú, že príslušné orgány domovského členského štátu neprijali potrebné opatrenia uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu, EBAESMA prijať primerané opatrenia na ochranu klientov, ktorým sa poskytujú služby, alebo na ochranu stability finančného systému.

Príslušné orgány môžu upozorniť EBA na situácie, v ktorých sa žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, môže EBA v týchto situáciách konať v súlade s právomocami udelenými podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. EBA môže aj z vlastného podnetu pomáhať príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré nesúhlasia s opatreniami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, môžu vec predložiť EBA, ktorý koná v súlade s postupom stanoveným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Ak EBA koná v súlade s uvedeným článkom, prijme každé rozhodnutie v lehote jedného mesiaca.

6.  Na účely posúdenia podmienky v článku 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] môže príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti požiadať príslušný orgán zúčtovacieho člena domovského členského štátu o informácie týkajúce sa modelu marží a parametrov použitých na výpočet maržovej požiadavky príslušnej investičnej spoločnosti.

7.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie požiadaviek týkajúcich sa druhu a povahy informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

8.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy na výmenu informácií, ktoré by mohli uľahčiť dohľad nad investičnými spoločnosťami.

Komisii sa zveruje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

9.  EBA predloží Komisii návrh technických predpisov uvedených v odsekoch 7 a 8 do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Článok 14

Kontrola a prešetrenie na mieste v pobočkách zriadených v inom členskom štáte

1.  Hostiteľské členské štáty stanovia, že ak investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky, príslušné orgány domovského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov hostiteľského členského štátu vykonať samy alebo prostredníctvom osôb, ktoré boli nimi na tento účel poverené, kontroly informácií uvedených v článku 13 ods. 1 priamo na mieste a prešetrenie takýchto pobočiek.

2.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú právomoc vykonávať osobitne pre každý prípad kontroly a prešetrenia na mieste týkajúce sa činností vykonávaných pobočkami investičných spoločností na ich území a požadovať od pobočky informácie o jej činnostiach na účely dohľadu a ak to považujú za relevantné z dôvodu stability finančného systému v hostiteľskom členskom štáte.

Pred vykonaním týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu.

Čo najskôr po dokončení týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu oznámia príslušným orgánom domovského členského štátu informácie, ktoré získali, a zistenia, ktoré relevantné pre posúdenie rizika dotknutej investičnej spoločnosti.

Oddiel 2

Služobné tajomstvo a podávanie správ

Článok 15

Služobné tajomstvo a výmena dôverných informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre tieto orgány, vrátane osôb uvedených v článku 76 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ boli viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo na účely tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/[…]---(IFR)].

Dôverné informácie, ktoré takéto orgány a osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo agregovanej podobe, a to za predpokladu, že jednotlivé investičné spoločnosti alebo akúkoľvek osobu nie je možné identifikovať, pričom tým nesmú byť dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Ak investičná spoločnosť vyhlásila konkurz alebo ak je v nútenej likvidácii, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích strán, sa môžu zverejniť v občianskoprávnom alebo obchodnom konaní, ak je to potrebné na vedenie týchto konaní.

2.  Príslušné orgány používajú dôverné informácie získané, poskytnuté v rámci výmeny alebo postúpené podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] len na účely plnenia svojich úloh, a najmä na tieto účely:

a)  monitorovanie prudenciálnych pravidiel uvedených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  ukladanie sankcií;

c)  pri opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov;

d)  v súdnych konaniach začatých podľa článku 23.

3.  Ak fyzické a právnické osoby alebo orgány, ktoré nie sú príslušnými orgánmi, získajú dôverné informácie podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], použijú tieto informácie len na účely, ktoré výslovne stanoví príslušný orgán, alebo v súlade s vnútroštátnym právom.

4.  Príslušné orgány si môžu vymieňať dôverné informácie na účely odseku 2, môžu výslovne stanoviť, ako sa má s týmito informáciami zaobchádzať a môžu výslovne obmedziť akékoľvek ďalšie postúpenie týchto informácií.

5.  Povinnosť uvedená v odseku 1 príslušným orgánom nebráni postúpiť dôverné informácie Európskej komisii, ak sú tieto informácie potrebné na vykonávanie právomocí Komisie.

6.  Príslušné orgány môžu dôverné informácie poskytnúť EBA, ESMA, ESRB, centrálnym bankám členských štátov, ESCB a ECB v ich funkcii menových orgánov, a v príslušných prípadoch subjektom verejného sektora zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami zúčtovania, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich úloh.

Článok 16

Administratívne dojednania s tretími krajinami o výmene informácií

Príslušné orgány členských štátov, EBA a ESMA môžu súlade s článkami 33 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 na účely vykonávania svojich úloh v oblasti dohľadu podľa tejto smernice alebo [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a v záujme výmeny informácií uzatvárať administratívne dojednania s orgánmi dohľadu tretích krajín, ako aj s orgánmi alebo úradmi tretích krajín zodpovednými za nasledujúce úlohy, avšak len vtedy, ak zverejnené informácie podliehajú zárukám služobného tajomstva, ktoré sú aspoň rovnocenné ustanoveniam uvedeným v článku 15 tejto smernice:

a)  dohľad nad finančnými inštitúciami a finančnými trhmi vrátane dohľadu nad finančnými subjektmi oprávnenými pôsobiť ako centrálne protistrany, ak sa tieto centrálne protistrany uznali podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)  likvidácie a konkurzu investičných spoločností a podobných konaní;

c)  dohľadu nad subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na likvidácii a konkurze investičných spoločností a na podobných konaniach;

d)  vykonávania štatutárneho auditu finančných inštitúcií alebo inštitúcií, ktoré sú správcami systémov náhrad;

e)  dohľadu nad osobami poverenými vykonávaním štatutárneho auditu účtovných závierok finančných inštitúcií;

f)  dohľadu nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s emisnými kvótami, na účely zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch;

g)  dohľadu nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi, na účely zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch.

Článok 17

Úlohy osôb zodpovedných za kontrolu ročných a konsolidovaných účtovných závierok

Členské štáty zabezpečia, aby každá osoba oprávnená v súlade so smernicou 2006/43/ES(19), ktorá v investičnej spoločnosti vykonáva úlohy opísané v článku 73 smernice 2009/65/ES(20) alebo v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo akúkoľvek inú úlohu vyplývajúcu zo zákona, bola povinná príslušným orgánom bezodkladne oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie, ktoré sa týkajú tejto investičnej spoločnosti alebo podniku, ktorý má s touto investičnou spoločnosťou úzke väzby, a ktoré:

a)  predstavujú závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení stanovených podľa tejto smernice;

b)  môžu ovplyvniť plynulé fungovanie investičnej spoločnosti; alebo

c)  môžu viesť k odmietnutiu potvrdenia účtovných závierok alebo k vzneseniu výhrad.

Oddiel 3

Sankcie, vyšetrovacie právomoci a právo odvolať sa

Článok 18

Správne sankcie a iné správne opatrenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci v oblasti dohľadu uvedené v kapitole 2 oddiele 4 vrátane vyšetrovacích právomocí a právomocí príslušných orgánov ukladať opravné opatrenia, ako aj právo členských štátov ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií a iných správnych opatrení a zabezpečia, aby ich príslušné orgány mohli ukladať takéto sankcie a opatrenia pri porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica a [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)], a to vrátane týchto situácií:

a)  investičná spoločnosť nezavedie mechanizmy vnútorného riadenia uvedené v článku 26;

b)  investičná spoločnosť, ktorá v rozpore s článkom 54 ods. 1 písm. b) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], príslušným orgánom neoznámi informácie o dodržiavaní povinnosti spĺňať kapitálové požiadavky, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia, alebo im poskytne neúplné alebo nesprávne informácie;

c)  investičná spoločnosť v rozpore s článkom 54 [nariadenia (EÚ) ---/----] neposkytne príslušným orgánom informácie o riziku koncentrácie alebo poskytne neúplné alebo nesprávne informácie;

d)  investičnej spoločnosti vznikne riziko koncentrácie, ktoré prekračuje limity uvedené v článku 37 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], bez toho, aby boli dotknuté články 38 a 39 tohto nariadenia;

e)  investičná spoločnosť opakovane alebo nepretržite nemá v držbe likvidné aktíva v rozpore s článkom 43 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], bez toho, aby bol dotknutý článok 44 uvedeného nariadenia;

f)  investičná spoločnosť nezverejní informácie alebo poskytne neúplné alebo nesprávne informácie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v časti šesť [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

g)  investičná spoločnosť vykoná platbu v prospech držiteľov nástrojov zahrnutých do vlastných zdrojov investičnej spoločnosti v prípadoch, v ktorých sa článkami 28, 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zakazuje vykonávanie takýchto platieb v prospech držiteľov nástrojov zahrnutých do vlastných zdrojov;

h)  investičná spoločnosť je zodpovedná za závažné porušenie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa smernice (EÚ) 2015/849(21);

i)  investičná spoločnosť umožnila jednej alebo viacerým osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa článku 91 smernice 2013/36/EÚ, aby sa stali členmi riadiaceho orgánu alebo aby zostali jeho členmi.

Členské štáty, ktoré nestanovia pravidlá správnych sankcií týkajúce sa porušení, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo, oznámia Komisii príslušné ustanovenia trestného práva.

Správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Správne sankcie a iné správne opatrenia uvedené v prvom pododseku odseku 1 zahŕňajú:

a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa označí fyzická alebo právnická osoba, investičná spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;

b)  príkaz, v ktorom sa požaduje, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho;

c)  dočasný zákaz vykonávať funkcie v investičných spoločnostiach pre členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti alebo akékoľvek iné fyzické osoby;

d)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a z výnosov z provízií alebo poplatkov podniku v predchádzajúcom účtovnom období;

e)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky dvojnásobku sumy ziskov vyplývajúcich z porušenia alebo strát, ktorým sa porušením zabránilo, v prípade, že tieto zisky alebo straty možno určiť;

f)  v prípade fyzickej osoby správne peňažné sankcie do výšky 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Ak je podnik uvedený v písmene d) dcérskou spoločnosťou, relevantným hrubým príjmom je hrubý príjem vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak investičná spoločnosť porušila vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica, alebo ak porušila [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)], mohli príslušné orgány uplatňovať sankcie na členov riadiaceho orgánu a na iné fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za toto porušenie.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo správnych opatrení uvedených v odseku 1 a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti a v prípade potreby aj:

a)  závažnosť a trvanie porušenia;

b)  mieru zodpovednosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za porušenie;

c)  finančnú silu fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za porušenie, vrátane celkového obratu právnických osôb alebo ročného príjmu fyzických osôb;

d)  význam dosiahnutých ziskov alebo strát, ktorým zabránili právnické osoby zodpovedné za porušenie;

e)  všetky straty, ktoré vznikli tretím stranám v dôsledku porušenia;

f)  úroveň spolupráce s relevantnými príslušnými orgánmi;

g)  predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustili fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zodpovedné za porušenie;

h)  akékoľvek potenciálne systémové dôsledky porušenia.

Článok 19

Vyšetrovacie právomoci

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali k dispozícii všetky informácie a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií, vrátane:

a)  právomoci požadovať informácie od týchto fyzických alebo právnických osôb:

i)  investičných spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

ii)  investičných holdingových spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

iii)  zmiešaných finančných holdingových spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

iv)  holdingových spoločností so zmiešanou činnosťou zriadených v dotknutom členskom štáte;

v)  osôb patriacich k subjektom uvedeným v bodoch i) až iv);

vi)  tretích strán, ktoré pre subjekty uvedené v bodoch i) až iv) externe vykonávajú prevádzkové funkcie alebo činnosti;

b)  právomoci viesť všetky potrebné vyšetrovania akejkoľvek osoby uvedenej v písmene a) zriadenej alebo nachádzajúcej sa v dotknutom členskom štáte, vrátane práva:

i)  požiadať o predloženie dokumentov osoby uvedené v písmene a);

ii)  preskúmavať účtovné knihy a záznamy osôb uvedených v písmene a) a robiť kópie takýchto účtovných kníh a záznamov alebo výpisy z nich;

iii)  získavať písomné alebo ústne vysvetlenia od osôb uvedených v písmene a) alebo od ich zástupcov alebo zamestnancov.

iv)  vypočuť akúkoľvek inú relevantnú ▌osobu s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

c)  právomoci vykonávať všetky potrebné prešetrenia v obchodných priestoroch právnických osôb uvedených v písmene a) a akýchkoľvek iných podnikov zahrnutých do dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny, keď príslušný orgán je orgánom dohľadu nad skupinou, a to pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia zo strany dotknutých príslušných orgánov.

Článok 20

Uverejnenie správnych sankcií a opatrení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejňovali na svojich oficiálnych webových sídlach všetky správne sankcie a opatrenia uložené v súlade s článkom 18, proti ktorým nebolo podané odvolanie alebo proti ktorým sa už nemožno odvolať. Takéto uverejnenie zahŕňa informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa uložila sankcia alebo proti ktorej sa prijalo opatrenie. Informácie sa uverejňujú až po tom, ako bola dotknutá osoba informovaná o týchto sankciách alebo opatreniach a v rozsahu, v akom je uverejnenie potrebné a primerané.

2.  Ak členské štáty povolia uverejnenie správnych sankcií alebo opatrení uložených v súlade s článkom 18, proti ktorým bolo podané odvolanie, príslušné orgány uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle aj informácie o stave odvolania a jeho výsledku.

3.  Príslušné orgány uverejnia správne sankcie alebo opatrenia uložené v súlade s článkom 18 anonymne v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  a) sankcia bola uložená fyzickej osobe a uverejnenie osobných údajov tejto osoby sa považuje za neprimerané;

b)  uverejnenie by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo stabilitu finančných trhov;

c)  uverejnenie by spôsobilo neprimeranú škodu dotknutej investičnej spoločnosti alebo dotknutým fyzickým či právnickým osobám.

4.  Príslušné orgány zabezpečia, aby informácie uverejnené podľa tohto článku ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň päť rokov. Osobné údaje sa na oficiálnych webových sídlach príslušného orgánu môžu uchovávať, len ak je to v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.

Článok 21

Ohlasovanie sankcií orgánu EBA

Príslušné orgány informujú EBA o správnych sankciách a opatreniach uložených podľa článku 18, o každom odvolaní proti týmto sankciám a opatreniam a o výsledku odvolania. EBA vedie centrálnu databázu správnych sankcií a opatrení, ktoré jej boli oznámené, výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Táto databáza je prístupná len príslušným orgánom a ESMA a pravidelne sa aktualizuje, a to aspoň raz ročne.

EBA udržiava webové sídlo s odkazmi na uverejnenie správnych sankcií a opatrení v súlade s článkom 18 zo strany každého príslušného orgánu a uvádza obdobie, za ktoré každý členský štát uverejňuje správne sankcie a opatrenia.

Článok 22

Ohlasovanie porušení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vytvorili účinné a spoľahlivé mechanizmy s cieľom umožniť, aby sa príslušným orgánom urýchlene ohlasovali potenciálne alebo skutočné porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Tieto mechanizmy zahŕňajú:

a)  osobitné postupy prijímania a vybavovania takýchto správ, ako aj ich sledovania, vrátane zriadenia bezpečných komunikačných kanálov;

b)  vhodnej ochrany pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo inými druhmi nespravodlivého zaobchádzania zo strany investičnej spoločnosti proti zamestnancom investičných spoločností, ktorí oznámia porušenia spáchané v rámci investičnej spoločnosti;

c)  ochrany osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá porušenie oznámila, a fyzickej osoby, ktorá je údajne za porušenie zodpovedná, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;

d)  jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že vo všetkých prípadoch sa v súvislosti s osobou, ktorá ohlási porušenia spáchané v rámci investičnej spoločnosti, zaručí dôvernosť s výnimkou prípadu, keď sa zverejnenie vyžaduje na základe vnútroštátneho práva v kontexte ďalšieho vyšetrovania alebo následného správneho alebo súdneho konania.

2.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti mali pre svojich zamestnancov zavedené vhodné postupy na vnútorné oznamovanie porušení prostredníctvom osobitného a nezávislého kanála. Tieto postupy môžu zabezpečovať aj sociálni partneri za predpokladu, že v rámci týchto postupov sa poskytuje rovnaká ochrana, ako je ochrana uvedená v odseku 1 písmenách b), c) a d).

Článok 23

Právo odvolať sa

Členské štáty zabezpečia, aby sa na rozhodnutia a opatrenia prijaté podľa [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] alebo podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou vzťahovalo právo odvolať sa.

KAPITOLA 2

Postup preskúmania

Oddiel 1

POSTUP HODNOTENIA PRIMERANOSTI INTERNÉHO KAPITÁLU A POSÚDENIA RIZIKA

Článok 24

Interný kapitál a likvidné aktíva

1.  Investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], majú zavedené riadne, účinné a úplné opatrenia, stratégie a postupy na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia interného kapitálu a likvidných aktív, ktoré považujú za primerané na krytie povahy a úrovne rizík ▌, ktoré môžu tieto spoločnosti predstavovať pre iných a ktorým sú alebo by mohli byť samé vystavené.

2.  Opatrenia, stratégie a postupy uvedené v odseku 1 sú vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností príslušnej investičnej spoločnosti. Podliehajú pravidelnému internému preskúmaniu.

Príslušné orgány môžu požiadať investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], aby uplatňovali požiadavky ustanovené v tomto článku, pokiaľ to príslušné orgány považujú za vhodné.

Oddiel 2

Vnútorné riadenie, transparentnosť, zaobchádzanie s rizikami a odmeňovanie

Článok 25

Rozsah pôsobnosti na účely uplatňovania tohto oddielu

1.  Tento oddiel sa neuplatňuje v prípade, ak investičná spoločnosť na základe článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] určí, že spĺňa všetky podmienky, ktoré sú ▌v ňom stanovené.

2.  Ak investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa všetky podmienky stanovené ▌v článku 12 ods. 1 [nariadenia ▌ ---/----(IFR)], následne tieto podmienky splní, tento oddiel sa prestane uplatňovať až po uplynutí 6 mesiacov odo dňa, keď boli tieto podmienky splnené. Tento oddiel sa na investičnú spoločnosť prestáva uplatňovať po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete len vtedy, ak investičná spoločnosť počas tohto obdobia bez prerušenia naďalej spĺňala podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a ak to oznámila príslušnému orgánu.

3.  Ak investičná spoločnosť zistí, že už nespĺňa všetky podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], oznámi to príslušnému orgánu a dosiahne súlad s týmto oddielom do 12 mesiacov odo dňa, keď sa vykonalo posúdenie.

4.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti uplatňovali ustanovenia uvedené v článku 32 na odmeňovanie za poskytnuté služby alebo za výkon v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom sa uskutočnilo posúdenie uvedené v odseku 3.

Ak sa uplatňuje tento oddiel a uplatní sa článok 8 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňoval na investičné spoločnosti na individuálnom základe.

Ak sa uplatňuje tento oddiel a uplatní sa článok 7 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], členské štáty zabezpečia, aby sa tento oddiel uplatňoval na investičné spoločnosti na individuálnom a konsolidovanom základe. Odchylne od prvej vety sa tento oddiel neuplatňuje na dcérske spoločnosti, ktoré sú zahrnuté do prudenciálne konsolidovanej situácie vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 12 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a ktoré sú usadené v tretích krajinách, ak materská spoločnosť v Únii môže príslušným orgánom preukázať, že uplatňovanie tohto oddielu je nezákonné podľa zákonov tretej krajiny, v ktorej sú tieto dcérske spoločnosti usadené.

Článok 26

Vnútorné riadenie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti mali spoľahlivé mechanizmy riadenia, ktoré zahŕňajú všetky tieto aspekty:

a)  jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti;

b)  účinné postupy na identifikáciu, riadenie, monitorovanie a vykazovanie rizík, ktorým sú alebo môžu byť investičné spoločnosti vystavené, alebo ktoré investičné spoločnosti predstavujú alebo môžu predstavovať pre iných;

c)  primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych správnych a účtovných postupov;

d)  politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a ktoré ho podporujú.

Tieto politiky a postupy odmeňovania musia byť rodovo neutrálne.

2.  Pri zriaďovaní mechanizmov uvedených v odseku 1 sa prihliada na kritériá uvedené v článkoch 28 až 33 tejto smernice ▌.

3.  Mechanizmy uvedené v odseku 1 sú vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s obchodným modelom a činnosťami investičnej spoločnosti.

4.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia týkajúce sa uplatňovania mechanizmov riadenia uvedených v odseku 1.

EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 o rodovo neutrálnych politikách odmeňovania pre investičné spoločnosti.

Do dvoch rokov od dátumu uverejnenia týchto usmernení vypracuje EBA na základe informácií zhromaždených príslušnými orgánmi správu o tom, ako investičné spoločnosti uplatňujú rodovo neutrálne politiky odmeňovania.

Článok 27

Podávanie správ podľa jednotlivých krajín

1.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti, ktoré majú pobočku alebo dcérsku spoločnosť, ktoré sú finančnými inštitúciami v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 26 nariadenia (EÚ) č. 2013, v inom členskom štáte alebo tretej krajine, než v ktorej bolo investičnej spoločnosti udelené povolenie575/, každoročne zverejňovali tieto informácie:

a)  názov, povahu činností a umiestnenie všetkých dcérskych spoločností a pobočiek;

b)  obrat;

c)  počet zamestnancov na základe ekvivalentu plného pracovného času;

d)  zisk alebo stratu pred zdanením;

e)  daň zo zisku alebo straty;

f)  subvencie získané z verejných zdrojov.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa podrobia auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES, a pokiaľ je to možné, pripoja sa ako príloha k ročným účtovným závierkam alebo v príslušných prípadoch ku konsolidovaným účtovným závierkam tejto investičnej spoločnosti.

Článok 28

Zaobchádzanie s rizikami

1.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán investičnej spoločnosti schvaľoval a pravidelne skúmal stratégie a politiky týkajúce sa ochoty investičnej spoločnosti podstupovať riziká, ako aj riadenia, monitorovania a zmierňovania rizík, ktorým je alebo môže byť investičná spoločnosť vystavená, s prihliadnutím na makroekonomické prostredie a obchodný cyklus investičnej spoločnosti.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán venoval dostatok času zabezpečeniu riadneho zváženia záležitostí uvedených v odseku 1 a aby vyčlenil primerané zdroje na riadenie všetkých závažných rizík, ktorým je investičná spoločnosť vystavená.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti vytvorili línie podávania správ riadiacemu orgánu, ktoré by zahŕňali všetky závažné riziká, všetky politiky riadenia rizík a všetky ich zmeny.

4.  ▌Členské štáty požadujú, aby všetky investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v článku 32 ods. 4 písm. a), zriadili výbor pre riziká zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu.

Členovia výboru pre riziká uvedeného v prvom pododseku majú primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby plne chápali, riadili a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu investičnej spoločnosti podstupovať riziká. Zabezpečia, aby výbor pre riziká radil riadiacemu orgánu v súvislosti s celkovou súčasnou a budúcou ochotou investičnej spoločnosti podstupovať riziká, ako aj so stratégiou riadenia rizík, a aby riadiacemu orgánu pomáhal pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu. Celkovú zodpovednosť za stratégie a politiky danej spoločnosti v oblasti riadenia rizík nesie riadiaci orgán.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu a výbor pre riziká tohto riadiaceho orgánu, ak bol zriadený, mali prístup k informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť spoločnosť vystavená.

Článok 29

Zaobchádzanie s rizikami

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby investičné spoločnosti mali spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie týchto rizík:

a)  a) závažných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akéhokoľvek ich významného vplyvu na vlastné zdroje;

b)  b) závažných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akéhokoľvek ich významného vplyvu na vlastné zdroje;

c)   závažných zdrojov rizík pre investičnú spoločnosť, a to najmä tých, ktoré môžu vyčerpať úroveň vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii;

d)  rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si investičná spoločnosť udržala primeranú úroveň likvidných zdrojov, a to aj v súvislosti s riešením závažných zdrojov rizík podľa písmen a) až c).

Stratégie, politiky, postupy a systémy sú primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti investičnej spoločnosti a tolerancii voči riziku stanovenej riadiacim orgánom a odzrkadľujú význam investičnej spoločnosti v každom členskom štáte, v ktorom táto spoločnosť vykonáva činnosť.

Na účely prvého pododseku písm. a) a druhého pododseku sa zohľadňuje vnútroštátne právo, ktorým sa riadi oddelenie vzťahujúce sa na peniaze klienta v držbe.

Na účely prvého odseku písm. a) zvažujú investičné spoločnosti uzavretie poistenia hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania ako účinného nástroja pri riadení rizík.

Na účely písmena c) zahŕňajú závažné zdroje rizika pre samotnú spoločnosť, v relevantných prípadoch, významné zmeny účtovnej hodnoty aktív vrátane akýchkoľvek nárokov voči viazaným sprostredkovateľom, zlyhanie klientov alebo protistrán, pozície vo finančných nástrojoch, zahraničných menách a komoditách a záväzkom voči dôchodkovým schémam so stanovenými pôžitkami.

Investičné spoločnosti venujú náležitú pozornosť akémukoľvek významnému vplyvu na vlastné zdroje, ak takéto riziká nie sú primerane zachytené v kapitálových požiadavkách vypočítaných podľa článku 11 [nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR)].

2.  Príslušné orgány vyžadujú, aby investičné spoločnosti v prípade, ak musia postupne ukončiť alebo zastaviť činnosti, v procese odchodu z trhu náležite zohľadňovali požiadavky a potrebné zdroje, ktoré sú realistické z hľadiska časového rozvrhu a udržania vlastných a likvidných zdrojov, a to zohľadnením životaschopnosti a udržateľnosti svojich obchodných modelov a stratégií.

3.  Odchylne od článku 25 sa odsek 1 písm. a) c) ▌ a d) uplatňujú na investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 s cieľom doplniť túto smernicu, aby sa zabezpečilo, že stratégie, politiky, postupy a systémy investičných spoločností sú spoľahlivé. Komisia pri tom zohľadní vývoj na finančných trhoch, najmä vznik nových finančných produktov, vývoj účtovných štandardov a vývoj, ktorý uľahčuje konvergenciu postupov dohľadu.

Článok 30

Politiky odmeňovania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri zavádzaní a uplatňovaní svojich politík odmeňovania pre kategórie zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za podstupovanie rizík, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov, ktorí dostávajú celkovú odmenu rovnú aspoň najnižšej odmene vrcholového manažmentu alebo osôb zodpovedných za podstupovanie rizík a ktorých odborné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, dodržiavali tieto zásady:

a)  politika odmeňovania je jasne zdokumentovaná a primeraná veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, ako aj rozsahu a zložitosti činností investičnej spoločnosti;

b)  politika odmeňovania je rodovo neutrálna;“

c)  politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho;

d)  politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi investičnej spoločnosti a zohľadňujú sa v nej aj dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí;

e)  politika odmeňovania zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a slúži na podporu zodpovedného podnikania a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretného podstupovania rizika;

f)  riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu prijíma a pravidelne skúma politiku odmeňovania a má celkovú zodpovednosť za dohľad nad jej vykonávaním;

g)  vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnemu a nezávislému vnútornému preskúmaniu kontrolnými funkciami;

h)  zamestnanci s kontrolnými funkciami sú nezávislí od nimi kontrolovaných obchodných útvarov, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa dosiahnutých cieľov spojených s ich funkciami, a to nezávisle od výkonnosti nimi kontrolovaných oblastí podnikania;

i)  na odmeňovanie vyšších úradníkov vo funkciách riadenia rizík a dodržiavania súladu priamo dohliada výbor pre odmeňovanie uvedený v článku 33, prípadne – pokiaľ takýto výbor nebol zriadený – riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu;

j)  v politike odmeňovania sa s prihliadnutím na vnútroštátne pravidlá stanovovania miezd jasne rozlišuje medzi kritériami uplatňovanými na určenie:

i)  základnej pevnej zložky odmeňovania, v ktorej sa odrážajú predovšetkým relevantné odborné skúsenosti a organizačná zodpovednosť, ako sú uvedené v opise pracovného miesta zamestnanca v rámci jeho pracovných podmienok;

ii)  pohyblivej zložky odmeňovania, v ktorej sa odráža udržateľná a rizikovo upravená výkonnosť zamestnanca, ako aj výkonnosť nad rámec opisu pracovného miesta zamestnanca.

k)  pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania.

2.  Na účely odseku 1 písm. k) členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti vo svojich politikách odmeňovania stanovili primeraný pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou celkovej odmeny s prihliadnutím na obchodné činnosti investičnej spoločnosti a súvisiace riziká, ako aj na vplyv rôznych kategórií osôb uvedených v odseku 1 na rizikový profil investičnej spoločnosti.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti stanovili a uplatňovali zásady uvedené v odseku 1 spôsobom primeraným ich veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

4.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť primerané kritériá na určenie kategórií osôb, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v odseku 1. EBA a ESMA náležite zohľadňujú odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb, ako aj existujúce usmernenia o odmeňovaní v rámci PKIPCP, smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov a smernice MiFID II, a usilujú sa minimalizovať odchýlky od existujúcich ustanovení.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 31

Investičné spoločnosti, ktoré využívajú výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak investičná spoločnosť využíva výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory vymedzenej v článku 2 ods. 1 bode 28 smernice 2014/59/EÚ ▌:

a)  nevyplácala členom riadiaceho orgánu žiadne pohyblivé odmeny;

b)  ak by pohyblivá odmena vyplácaná iným zamestnancom než členom riadiaceho orgánu nebola v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne investičnej spoločnosti a včasným ukončením mimoriadnej verejnej finančnej podpory, pohyblivá odmena ▌ sa obmedzí na časť čistých príjmov ▌.

Článok 32

Pohyblivá zložka odmeňovania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek pohyblivá odmena, ktorú investičná spoločnosť prizná a vyplatí kategóriám zamestnancov uvedeným v článku 30 ods. 1, bola za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článku 30 ods. 3, v súlade so všetkými týmito požiadavkami:

a)  ak pohyblivá zložka odmeňovania závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky odmeňovania je založená na kombinácii posúdenia výkonnosti osoby, príslušnej obchodnej jednotky a celkových výsledkov investičnej spoločnosti;

b)  pri hodnotení výkonnosti osoby sa zohľadňujú finančné aj nefinančné kritériá;

c)  hodnotenie výkonnosti uvedené v písmene a) vychádza z viacročného obdobia s prihliadnutím na obchodný cyklus investičnej spoločnosti a jej obchodné riziká;

d)  pohyblivá zložka odmeňovania nemá vplyv na schopnosti investičnej spoločnosti zabezpečiť zdravú kapitálovú základňu;

e)  neexistuje iná zaručená pohyblivá odmena ako pre nových zamestnancov ▌, a to len na prvý rok ich zamestnania a v prípade, ak má investičná spoločnosť silnú kapitálovú základňu;

f)  platby spojené s predčasným ukončením zmluvy odzrkadľujú výkonnosť, ktorú osoba dosiahla za určité obdobie, a neodmeňuje sa nimi zlyhanie ani pochybenie;

g)  balíky odmeňovania súvisiace s kompenzáciou alebo vyplatením zo zmlúv v rámci predchádzajúceho zamestnania musia byť v súlade s dlhodobými záujmami investičnej spoločnosti;

h)  pri meraní výkonnosti, ktoré sa používa ako základ na výpočet súborov pohyblivých zložiek odmeňovania, sa prihliada na všetky druhy súčasných a budúcich rizík a na náklady na kapitál a likviditu, ktoré sa vyžadujú v súlade s nariadením (EÚ) ---/----(IFR);

i)  pri prideľovaní pohyblivých zložiek odmeňovania v rámci investičnej spoločnosti sa takisto zohľadňujú všetky druhy súčasných a budúcich rizík;

j)  najmenej 50 % pohyblivej zložky odmeňovania pozostáva z týchto nástrojov:

i)  akcií alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej investičnej spoločnosti z rovnocenných majetkových podielov;

ii)  nástrojov súvisiacich s akciami alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej investičnej spoločnosti z rovnocenných bezhotovostných nástrojov;

iii)  doplňujúcich nástrojov Tier 1 alebo nástrojov Tier 2 alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať a v ktorých sa primerane odráža kreditná kvalita investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti;

iv)  bezhotovostných nástrojov, v ktorých sa odrážajú nástroje spravovaných portfólií;

k)  odchylne od písmena j), ak investičná spoločnosť nevydá žiadny z nástrojov uvedených písmene j), príslušné vnútroštátne orgány môžu schváliť použitie alternatívnych opatrení na splnenie rovnakých cieľov;

l)  najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeny sa podľa potreby odloží na obdobie troch až piatich rokov, a to v závislosti od obchodného cyklu investičnej spoločnosti, povahy jej obchodnej činnosti, jej rizík a činností danej fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď pohyblivá zložka odmeňovania, predstavuje obzvlášť vysokú sumu, ak podiel odloženej pohyblivej zložky odmeňovania predstavuje najmenej 60 %;

m)  až 100 % pohyblivej zložky odmeňovania sa skráti, ak je finančná výkonnosť investičnej spoločnosti zhoršená alebo negatívna, a to aj prostredníctvom malusov alebo opatrení na spätné vymáhanie súm, na ktoré sa vzťahujú kritériá stanovené investičnými spoločnosťami, ktoré zahŕňajú najmä situácie, keď sa dotknutá osoba:

i)  podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným stratám investičnej spoločnosti, alebo bola za takéto konanie zodpovedná;

ii)  už nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú;

n)  dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami investičnej spoločnosti.

2.  Na účely odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby:

a)  osoby uvedené v článku 30 ods. 1 nepoužívali osobné hedžingové stratégie ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti na spochybnenie zásad uvedených v odseku 1;

b)  sa pohyblivá zložka odmeňovania nevyplácala prostredníctvom finančných nástrojov ani spôsobmi, ktoré uľahčujú nedodržiavanie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) ---/----(IFR).

3.  Na účely odseku 1 písm. j) sa na nástroje v ňom uvedené vzťahuje primeraná politika odkladu určená na zosúladenie stimulov pre osoby s dlhodobejšími záujmami investičnej spoločnosti, jej veriteľov a klientov. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zaviesť obmedzenia druhov a foriem týchto nástrojov alebo zakázať používanie niektorých nástrojov na pohyblivé odmeňovanie.

Na účely odseku 1 písm. l) odloženie pohyblivej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní.

Na účely odseku 1 písm. n), ak zamestnanec odíde z investičnej spoločnosti pred dosiahnutím dôchodkového veku, investičná spoločnosť počas piatich rokov drží dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene j). Ak zamestnanec dosiahne dôchodkový vek, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa zamestnancovi vyplatia v podobe nástrojov uvedených v písmene j), a to pri uplatnení päťročného odkladu zo strany tohto zamestnanca.

4.  Odsek 1 písm. j) a l) a odsek 3 tretí pododsek sa neuplatňujú na:

a)  investičnú spoločnosť, ktorej ▌ hodnota súvahových a podsúvahových aktív v priemere nepresahuje 100 miliónov EUR, a to počas štvorročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho danému účtovnému obdobiu;

b)  osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka odmeňovania nepresiahne 50 000 EUR a nepredstavuje viac ako jednu štvrtinu celkovej ročnej odmeny tejto osoby.

5.  Odchylne od odseku 4 písm. a) môže členský štát zvýšiť prahovú hodnotu v ňom uvedenú za predpokladu, že investičná spoločnosť spĺňa tieto kritériá:

a)  investičné spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým členský štát využíva toto ustanovenie, nie sú v členskom štáte, v ktorom sú usadené, jednou z troch najväčších investičných spoločností z hľadiska hodnoty aktív.

b)  investičná spoločnosť nemá žiadne povinnosti ani podlieha zjednodušeným povinnostiam vo vzťahu k plánovaniu ozdravenia a riešenia krízových situácií v súlade s článkom 4 smernice 2014/59/EÚ;

c)  rozsah súvahových a podsúvahových činností investičných spoločností v obchodnej knihe nepresahuje 150 miliónov EUR;

d)  rozsah súvahových a podsúvahových derivátových činností investičných spoločností nepresahuje 100 miliónov EUR;

e)  prahová hodnota nepresahuje 300 miliónov EUR; a

f)  je vhodné zvýšiť prahovú hodnotu s prihliadnutím na povahu a rozsah činností spoločností, ich vnútornú organizáciu alebo v relevantných prípadoch na charakteristiku skupiny, ku ktorej patria.

6.  Odchylne od odseku 4 písm. a) môže členský štát znížiť prahovú hodnotu v ňom uvedenú za predpokladu, že je vhodné túto prahovú hodnotu znížiť s prihliadnutím na povahu a rozsah činností spoločností, ich vnútornú organizáciu alebo v relevantných prípadoch na charakteristiku skupiny, ku ktorej patria.

7.  Odchylne od odseku 4 písm. b) môže členský štát rozhodnúť, že na zamestnancov, ktorí majú nárok na ročnú pohyblivú odmenu ▌, ktorá je nižšia ako prahová hodnota a podiel uvedené v odseku 4 písm. b), sa nevzťahuje výnimka uvedená v tomto odseku, a to z dôvodu vnútroštátnych špecifík trhu týkajúcich sa postupov odmeňovania alebo z dôvodu povahy povinností a pracovného profilu týchto zamestnancov.

8.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie tried nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 písm. j) bode iii), ako aj na spresnenie alternatívnych opatrení uvedených v odseku 1 písm. k).

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

9.  EBA po konzultácii s ESMA prijme usmernenia na uľahčenie vykonávania odsekov 4, 5 a 6 a zabezpečenie ich konzistentného uplatňovania.

Článok 33

Výbor pre odmeňovanie

1.  Členské štáty zabezpečia ▌, aby investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v článku 32 ods. 4 písm. a), zriadili výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie musí byť rodovo vyvážený a kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizík, kapitálu a likvidity. Výbor pre odmeňovanie sa môže zriadiť na úrovni skupiny.

2.  Členské štáty zabezpečia ▌, aby výbor pre odmeňovanie niesol zodpovednosť za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane rozhodnutí, ktoré majú vplyv na riziko a riadenie rizík dotknutej investičnej spoločnosti a ktoré má prijať riadiaci orgán. Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov.

3.  Pri príprave rozhodnutí uvedených v odseku 2 výbor pre odmeňovanie prihliada na verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a ostatných zainteresovaných strán v investičnej spoločnosti.

Článok 34

Dohľad nad politikami odmeňovania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zhromažďovali informácie zverejnené v súlade s článkom 51 prvým pododsekom písm. c)[…] a d) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], ako aj informácie poskytované investičnými spoločnosťami o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov, a aby tieto informácie používali na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania.

Príslušné orgány poskytujú tieto informácie EBA.

2.  EBA používa informácie získané od príslušných orgánov v súlade s odsekmi 1 a 4 na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania na úrovni Únie.

3.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia týkajúce sa uplatňovania riadnych politík odmeňovania. V týchto usmerneniach sa zohľadnia aspoň požiadavky uvedené v článkoch 30 až 33 a zásady riadnych politík odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES(22).

4.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti poskytli príslušným orgánom ▌ informácie o počte fyzických osôb v každej investičnej spoločnosti, ktorým boli v účtovnom období vyplatené odmeny vo výške najmenej 1 milióna EUR v príjmovej skupine 1 milióna EUR, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných prvkoch mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie.

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti poskytli príslušným orgánom na požiadanie informácie o celkovej výške odmien za každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu.

Príslušné orgány postúpia informácie uvedené v prvom a druhom pododseku EBA, ktorý ich uverejní na súhrnnom základe pre jednotlivé domovské členské štáty v spoločnom formáte na podávanie správ. EBA po konzultácii s ESMA môže vypracovať usmernenia na uľahčenie vykonávania tohto odseku a na zabezpečenie konzistentnosti zhromaždených informácií.

Článok 35

Správa EBA o rizikách súvisiacich s ESG

EBA vypracuje správu o zavedení technických kritérií súvisiacich s expozíciami voči činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s cieľmi environmentálneho, sociálneho a správneho vplyvu (ESG) pre postup preskúmania a hodnotenia rizík orgánmi dohľadu, s cieľom posúdiť možné zdroje a vplyv takýchto rizík na investičné spoločnosti, so zreteľom na taxonómiu ESG [doplniť odkaz na právny text, ak je k dispozícii].

Správa EBA uvedená v prvom pododseku obsahuje prinajmenšom:

a)  vymedzenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu v súvislosti s prechodom na udržateľnejšie hospodárstvo, a to vrátane rizík spojených s odpisovaním aktív v dôsledku regulačných zmien, kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a ukazovateľov relevantných pre posúdenie takýchto rizík, ako aj metodiky na posúdenie, či takéto riziká môžu vzniknúť v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte a či by mohli mať významný finančný vplyv na investičnú spoločnosť;

b)  posúdenie, či by významné koncentrácie konkrétnych aktív mohli pre investičnú spoločnosť zvýšiť riziká súvisiace s ESG, fyzické riziká a riziká prechodu;

c)  opis postupov, ktoré investičná spoločnosť môže použiť na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu;

d)  kritériá, parametre a ukazovatele, ktoré orgány dohľadu a investičné spoločnosti môžu použiť na posúdenie vplyvu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých rizík súvisiacich s ESG na účely postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

EBA predloží správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do [dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na základe tejto správy môže EBA v prípade potreby prijať usmernenia na zavedenie kritérií týkajúcich sa rizík súvisiacich s ESG pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ktoré zohľadňujú zistenia uvedené v správe EBA uvedenej v tomto článku.

Oddiel 3

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Článok 36

Preskúmanie a hodnotenie orgánmi dohľadu

1.  Príslušné orgány v prípade, ak je to relevantné a potrebné, preskúmajú opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy uplatňované investičnými spoločnosťami s cieľom dodržiavať túto smernicu a [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)], pričom zohľadnia veľkosť, rizikový profil a obchodný model investičnej spoločnosti, a v záujme zabezpečenia spoľahlivého riadenia a krytia ich rizík zhodnotia, ak je to vhodné a relevantné, ▌všetky nasledujúce aspekty:

a)  riziká uvedené v článku 29;

b)  geografické umiestnenie expozícií investičnej spoločnosti;

c)  obchodný model investičnej spoločnosti;

d)  posúdenie systémového rizika so zreteľom na identifikáciu a meranie systémového rizika podľa článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo odporúčaní ESRB;

e)  riziká pre bezpečnosť sietí a informačných systémov investičných spoločností s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív;

f)  expozícia investičných spoločností voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností mimo obchodnej knihy;

g)  mechanizmy riadenia investičných firiem a schopnosť členov riadiaceho orgánu vykonávať svoje povinnosti.

Na účely tohto odseku príslušné orgány náležite zohľadnia, či má investičná spoločnosť uzavreté poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určili frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia podľa odseku 1 so zreteľom na veľkosť, ▌ povahu, rozsah a zložitosť činností dotknutej investičnej spoločnosti, a ak je to relevantné, jej systémový význam, pričom zohľadnia zásadu proporcionality.

▌Príslušné orgány na základe individuálneho posúdenia rozhodnú o tom, či saprípade investičných spoločností, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)]], vykoná preskúmanie a hodnotenie, a o spôsobe ich vykonania, len ak to považujú za potrebné vzhľadom na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť činností týchto spoločností.

Na účely prvého pododseku sa zohľadňuje vnútroštátne právo, ktorým sa riadi oddelenie vzťahujúce sa na peniaze klienta v držbe.

3.  Pri preskúmaní a hodnotení uvedenom v odseku 1 písm. g) majú príslušné orgány prístup k programom, zápisniciam a sprievodným dokumentom na zasadnutia riadiaceho orgánu a jeho výborov a k výsledkom interného alebo externého hodnotenia výkonnosti riadiaceho orgánu.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 na doplnenie tejto smernice s cieľom zabezpečiť, aby sa opatreniami, stratégiami, postupmi a mechanizmami investičných spoločností zabezpečilo spoľahlivé riadenie a krytie ich rizík. Komisia pri tom zohľadní vývoj na finančných trhoch, najmä vznik nových finančných produktov, vývoj účtovných štandardov a vývoj, ktorý uľahčuje konvergenciu postupov dohľadu.

Článok 37

Priebežné preskúmanie povolenia používať interné modely

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne, a to aspoň každé 3 roky, preskúmali, či investičné spoločnosti dodržiavajú požiadavky týkajúce sa povolenia používať interné modely podľa článku 22 [nariadenia (EÚ) č. ---/----[IFR]]. Príslušné orgány musia najmä prihliadať na zmeny v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti a na uplatňovanie uvedených modelov na nové produkty, a preskúmať a posúdiť, či investičná spoločnosť používa pre uvedené modely dobre vypracované a aktuálne techniky a postupy. Príslušné orgány zabezpečia odstránenie závažných nedostatkov zistených v krytí rizika v rámci interných modelov investičnej spoločnosti alebo prijmú opatrenia na zmiernenie ich následkov, a to aj uložením povinnosti navýšiť kapitál alebo zavedením vyšších multiplikačných koeficientov.

2.  Ak v prípade interných modelov na určovanie rizika pre trh veľký počet prekročení uvedených v článku 366 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 naznačuje, že modely nie sú alebo už nie sú presné, príslušné orgány zrušia povolenie používať interné modely alebo uložia primerané opatrenia na zabezpečenie ich bezodkladného vylepšenia v stanovenom časovom rámci.

3.  Ak investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na používanie interných modelov, už nespĺňa požiadavky na uplatňovanie týchto modelov, príslušné orgány ju požiadajú, aby preukázala, že účinok nesplnenia požiadaviek je nepodstatný, alebo aby predložila plán a lehotu na splnenie uvedených požiadaviek. Príslušné orgány budú požadovať zlepšenie predloženého plánu, ak je nepravdepodobné, že jeho výsledkom bude úplný súlad, alebo ak je lehota neprimeraná.

Ak je nepravdepodobné, že investičná spoločnosť splní požiadavky v stanovenej lehote, alebo ak uspokojivo nepreukázala, že účinok nesplnenia požiadaviek je nepodstatný, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zrušili povolenie na používanie interných modelov alebo ho obmedzili na oblasti, v ktorých investičná spoločnosť požiadavky spĺňa, alebo na tie oblasti, v ktorých sa splnenie požiadaviek môže dosiahnuť v primeranej lehote.

4.  EBA analyzuje interné modely medzi investičnými spoločnosťami, ako aj spôsob, akým investičné spoločnosti využívajúce interné modely riešia podobné riziká alebo expozície. Informuje o tom ESMA.

S cieľom podporiť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu EBA na základe tejto analýzy a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vypracuje usmernenia s referenčnými hodnotami stanovujúce, ako by investičné spoločnosti mali používať interné modely, ako aj spôsob, akým by tieto interné modely mali posudzovať podobné riziká alebo expozície.

Členské štáty nabádajú príslušné orgány, aby uvedenú analýzu a usmernenia zohľadnili pri preskúmaní uvedenom v odseku 1.

Oddiel 4

Opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu

Článok 38

Opatrenia dohľadu

Príslušné orgány požadujú, aby investičné spoločnosti včas prijali opatrenia potrebné na riešenie týchto problémov:

a)  investičná spoločnosť nespĺňa požiadavky tejto smernice alebo [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  príslušné orgány majú dôkaz o tom, že investičná spoločnosť počas nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne poruší [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)] alebo ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica.

Článok 39

Právomoci v oblasti dohľadu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci v oblasti dohľadu na to, aby pri vykonávaní svojich funkcií mohli účinným a primeraným spôsobom zasahovať do činnosti investičných spoločností.

2.  Na účely článku 36, článku 37 ods. 3 a článku 38 a na účely uplatňovania [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] majú príslušné orgány tieto právomoci:

a)  požadovať od investičných spoločností, aby mali dodatočný kapitál nad rámec požiadaviek uvedených v článku 11 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] za podmienok stanovených v článku 40 tejto smernice, alebo aby upravili kapitál a likvidné aktíva požadované v prípade významných zmien v obchodnej činnosti týchto investičných spoločností;

b)  požadovať posilnenie opatrení, postupov, mechanizmov a stratégií uplatňovaných v súlade s článkami 24 a 26;

c)  požadovať od investičných spoločností, aby do jedného roka predložili plán na splnenie požiadaviek dohľadu podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a aby stanovili lehotu na realizáciu uvedeného plánu, a požadovať jeho vylepšenia, pokiaľ ide o rozsah a lehotu;

d)  požadovať od investičných spoločností, aby uplatňovali špecifickú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky;

e)  obmedziť alebo limitovať obchodnú činnosť, operácie alebo sieť investičných spoločností alebo požadovať zastavenie činností, ktoré predstavujú nadmerné riziká pre zdravie investičnej spoločnosti;

f)  požadovať zníženie rizika spojeného s činnosťami, produktmi a systémami investičných spoločností vrátane externe zabezpečovaných činností;

g)  požadovať od investičných spoločností, aby obmedzili pohyblivú zložku odmeňovania vyjadrenú ako percentuálny podiel z čistých príjmov, ak takéto odmeňovanie nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;

h)  požadovať od investičných spoločností, aby využívali čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov;

i)  obmedziť alebo zakázať, aby investičná spoločnosť rozdeľovala výnosy alebo vyplácala úroky akcionárom, členom alebo držiteľom nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak tento zákaz nepredstavuje prípad zlyhania investičnej spoločnosti;

j)  uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ okrem požiadaviek uvedených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane podávania správ o pozíciách týkajúcich sa kapitálu a likvidity;

k)  uložiť osobitné požiadavky na likviditu v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 42“;

l)  požadovať dodatočné zverejnenie;

m)  požadovať od investičných spoločností, aby znížili riziká pre bezpečnosť sietí a informačných systémov investičných spoločností s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív;

Na účely písmena j) môžu príslušné orgány uložiť investičným spoločnostiam požiadavky na dodatočné alebo častejšie podávanie správ len v prípade, ak informácie, ktoré sa majú podávať, nie sú duplicitné, a je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 38 písm. a) a b);

b)  príslušný orgán považuje za potrebné zhromaždiť dôkazy uvedené v článku 38 písm. b).

c)  dodatočné informácie sa vyžadujú na účely preskúmania a hodnotenia investičnej spoločnosti orgánmi dohľadu uvedeného v článku 36.

Informácie sa považujú za duplicitné, ak príslušný orgán rovnaké alebo v podstate tie isté informácie už má, ak si tieto informácie príslušný orgán môže vypracovať alebo ak ten istý príslušný orgán môže tieto informácie získať inými prostriedkami ako požiadavkou, aby mu ich oznámila investičná spoločnosť. Príslušný orgán nepožaduje dodatočné informácie, ak má tieto informácie k dispozícii v inom formáte alebo s iným stupňom podrobnosti než dodatočné informácie, ktoré by sa oznamovali, a tento iný formát alebo stupeň podrobnosti nebránia vypracovať v podstate podobné informácie.

Článok 40

Dodatočná kapitálová požiadavka

1.  Príslušné orgány ukladajú dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 39 ods. 2 písm. a) iba v prípade, ak na základe preskúmaní vykonaných v súlade s článkami 36 a 37 zistiasúvislosti s investičnou spoločnosťou ktorúkoľvek z týchto situácií:

a)  investičná spoločnosť je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, ktoré sú závažné a nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté kapitálovou požiadavkou, a najmä kapitálovými požiadavkami na základe K-faktora, uvedenými v tretej alebo štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], alebo takéto riziká predstavuje pre iných;

b)  investičná spoločnosť nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 24 a 26 a nie je pravdepodobné, že inými opatreniami dohľadu sa opatrenia, postupy, mechanizmy a stratégie v primeranom časovom rámci dostatočne zlepšia;

c)  úpravy v súvislosti s obozretným oceňovaním obchodnej knihy nedostatočné na to, aby investičnej spoločnosti umožnili za normálnych trhových podmienok v krátkom čase predať alebo hedžovať svoje pozície bez vzniku závažných strát;

d)  z hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v súlade s článkom 37, vyplýva, že nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania povolených interných modelov pravdepodobne bude mať za následok neprimeranú výšku kapitálu;

e)  investičná spoločnosť opakovane nezaviedla primeranú úroveň dodatočného kapitálu uvedenú v článku 41 alebo ju nezachováva.

2.  Na účel odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté kapitálovými požiadavkami uvedenými v tretej a štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], len ak sumy, druhy a rozmiestnenie kapitálu, ktoré príslušné orgány považujú za primerané na základe preskúmania posúdenia vykonávaného investičnými spoločnosťami v súlade s článkom 24 ods. 1 orgánmi dohľadu, sú vyššie ako kapitálová požiadavka investičnej spoločnosti uvedená v tretej alebo štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/---(IFR)].

Na účel prvého pododseku môže kapitál, ktorý sa považuje za primeraný, ▌zahŕňať riziká alebo prvky rizík, ktoré sú výslovne vylúčené z kapitálovej požiadavky uvedenej v tretej alebo štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Príslušné orgány určia výšku dodatočného kapitálu požadovaného podľa článku 39 ods. 2 písm. a) ako rozdiel medzi kapitálom, ktorý sa považuje za primeraný podľa odseku 2 tohto článku, a kapitálovou požiadavkou uvedenou v tretej alebo štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

4.  Príslušné orgány požadujú, aby investičné spoločnosti splnili dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 39 ods. 2 písm. a) prostredníctvom vlastných zdrojov za týchto podmienok:

a)  najmenej tri štvrtiny dodatočnej kapitálovej požiadavky sú splnené kapitálom Tier 1;

b)  najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 sa skladajú z kapitálu CET 1;

c)  tieto vlastné zdroje sa nepoužijú na splnenie žiadnej z kapitálových požiadaviek uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

5.  Príslušné orgány písomne zdôvodnia svoje rozhodnutie uložiť dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 39 ods. 2 písm. a) poskytnutím jasného obrazu o úplnom posúdení prvkov uvedených v odsekoch 1 až 4 tohto článku. V prípade stanovenom v odseku 1 písm. d) tohto článku to zahŕňa aj osobitné stanovisko na odôvodnenie toho, prečo sa výška kapitálu stanovená v súlade s článkom 41 ods. 1 už nepovažuje za dostatočnú.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť spôsob merania rizík a prvkov rizík uvedených v odseku 2 vrátane rizík alebo prvkov rizík, ktoré sú výslovne vylúčené z kapitálovej požiadavky uvedenej v tretej alebo štvrtej časti [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR].

EBA zabezpečí, aby návrh regulačných technických predpisov zahŕňal orientačné kvalitatívne ukazovatele pre sumy dodatočného kapitálu uvedené v článku 39 ods. 2 písm. a), pričom zohľadní škálu rôznych obchodných modelov a právnych foriem, ktoré môžu mať investičné spoločnosti, a tiež zabezpečí, aby bol tento návrh primeraný vzhľadom na:

a)  zaťaženie investičných spoločností a príslušných orgánov pri jeho vykonávaní;

b)  možnosť, že vyššou úrovňou kapitálových požiadaviek, ktoré sa uplatňujú, keď investičné spoločnosti nevyužívajú interné modely, sa môže odôvodniť uloženie nižších kapitálových požiadaviek pri posudzovaní rizík a prvkov rizík v súlade s odsekom 2.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

7.  Príslušné orgány môžu uložiť dodatočnú kapitálovú požiadavku v súlade s odsekmi 1 až 6 investičným spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], na základe individuálneho posúdenia a v prípade, ak to príslušný orgán považuje za odôvodnené.

Článok 41

Usmernenie ku kapitálovej primeranosti

1.  Príslušné orgány môžu s prihliadnutím na zásadu proporcionality a primerane veľkosti, systémovému významu, povahe, rozsahu a zložitosti činností vykonávaných investičnými spoločnosťami, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], od týchto spoločností vyžadovať, aby výška ich kapitálu na základe článku 24 dostatočne presahovala požiadavky uvedené v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a v tejto smernici vrátane dodatočných kapitálových požiadaviek uvedených v článku 39 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť, aby: cyklické hospodárske fluktuácie neviedli k porušeniu týchto požiadaviek alebo neohrozovali schopnosť investičnej spoločnosti postupne ukončiť alebo zastaviť činnosti riadnym spôsobom;

2.  Príslušné orgány v prípade potreby ▌preskúmajú výšku kapitálu, ktorú stanovila každá investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], v súlade s odsekom 1, a ak je to relevantné, oznámia dotknutej investičnej spoločnosti závery tohto preskúmania, ako aj prípadné očakávanie úprav výšky kapitálu stanovenej v súlade s odsekom 1. Takéto oznámenie musí obsahovať dátum, do ktorého má byť podľa príslušného orgánu úprava dokončená.

Článok 42

Osobitné požiadavky na likviditu

1.  Príslušné orgány uložia osobitné požiadavky na likviditu uvedené v článku 39 ods. 2 písm. k) len vtedy, ak na základe preskúmaní vykonaných v súlade s článkami 38 a 39 dospejú k záveru, že investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa kritériá stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], alebo ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], ale nebola oslobodená od požiadavky na likviditu podľa článku 43 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----[IFR], sa nachádza v jednej z týchto situácií:

a)  investičná spoločnosť je vystavená riziku likvidity alebo prvkom rizika likvidity, ktoré sú závažné a nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté požiadavkou na likviditu uvedenou v piatej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  investičná spoločnosť nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 24 a 26 a nie je pravdepodobné, že inými správnymi opatreniami sa v primeranom časovom rámci dostatočne zlepšia opatrenia, postupy, mechanizmy a stratégie;

2.  Na účel odseku 1 písm. a) sa riziko likvidity alebo prvky rizika likvidity považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkou na likviditu uvedenou v piatej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], len ak sumy a druhy likvidity, ktoré príslušné orgány považujú za primerané na základe preskúmania posúdenia vykonávaného investičnými spoločnosťami v súlade s článkom 24 ods. 1 orgánmi dohľadu, sú vyššie ako požiadavka investičnej spoločnosti na likviditu uvedená v piatej časti [nariadenia (EÚ) ---/---(IFR)].

3.  Príslušné orgány určia výšku osobitnej likvidity požadovanej podľa článku 39 ods. 2 písm. k) ako rozdiel medzi likviditou, ktorá sa považuje za primeranú podľa odseku 2 tohto článku, a požiadavkou na likviditu uvedenou v piatej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

4.  Príslušné orgány určia výšku osobitnej likvidity požadovanej podľa článku 39 ods. 2 písm. k) ako rozdiel medzi likviditou, ktorá sa považuje za primeranú podľa odseku 2 tohto článku, a požiadavkou na likviditu uvedenou v piatej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

5.  Príslušné orgány písomne zdôvodnia svoje rozhodnutie uložiť osobitnú požiadavku na likviditu uvedenú v článku 39 ods. 2 písm. k), poskytnutím jasného obrazu o úplnom posúdení prvkov uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť spôsob merania rizika likvidity a prvkov rizika likvidity uvedených v odseku 2, a to spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti, štruktúre a vnútornej organizácii investičných spoločností a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 43

Spolupráca s orgánmi pre riešenie krízových situácií

▌Príslušné orgány informujú relevantné orgány pre riešenie krízových situácií o dodatočnom kapitáli požadovanom podľa článku 39 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o investičnú spoločnosť, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/59/EÚ, a o to, či sa v prípade takejto investičnej spoločnosti očakávajú úpravy uvedené v článku 41 ods. 2.

Článok 44

Požiadavky na uverejňovanie informácií

Členské štáty poveria príslušné orgány, aby:

a)  od investičných spoločností, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v článku 12 (1) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], ako aj od investičných spoločností uvedených v článku 46 ods. 2 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], požadovali uverejnenie informácií uvedených v článku 46 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] častejšie ako raz ročne a aby určili lehoty uverejňovania;

b)  od investičných spoločností, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v článku 12 (1) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], ako aj od investičných spoločností uvedených v článku 46 ods. 2 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], požadovali, aby na uverejňovanie iných publikácií, ako sú finančné výkazy, používali osobitné médiá a umiestnenia, a predovšetkým svoje webové sídla;

c)  od materských spoločností požadovali každoročné uverejňovanie opisu ich právnej štruktúry, štruktúry správy a riadenia a organizačnej štruktúry skupiny investičných spoločností v súlade s článkom 26 ods. 1 tejto smernice a článkom 10 smernice 2014/65/EÚ, a to v plnom rozsahu alebo prostredníctvom odkazov na rovnocenné informácie.

Článok 45

Povinnosť informovať EBA

1.  Príslušné orgány informujú EBA o:

a)  postupe preskúmania a hodnotenia podľa článku 36;

b)  metodike používanej na prijímanie rozhodnutí podľa článkov 39 až 41.

EBA postúpi informácie uvedené v tomto odseku ESMA.

c)  výške sankcií stanovených členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 18.

2.  EBA po konzultácii s ESMA posúdi informácie, ktoré poskytli príslušné orgány, s cieľom dosiahnuť konzistentnosť v postupe preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu. Na skompletizovanie svojho posúdenia môže EBA po konzultácii s ESMA od príslušných orgánov požadovať dodatočné informácie ▌na proporcionálnom základe v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA uverejní súhrnné informácie uvedené v prvom odseku písm. c) na svojom webovom sídle.

EBA každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o stupni konvergencie uplatňovania ustanovení tejto kapitoly medzi členskými štátmi. EBA v prípade potreby vykonáva vzájomné hodnotenia v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Informuje o tom ESMA.

EBA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a ESMA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vydajú usmernenia pre príslušné orgány spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti, štruktúre a vnútornej organizácii investičných spoločností a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností, s cieľom spresniť spoločné postupy a metodiky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu podľa odseku 1 a posudzovania zaobchádzania s rizikami podľa článku 29.

KAPITOLA 3

Dohľad nad skupinami investičných spoločností

DOHĽAD NAD SKUPINAMI INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE A DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM SÚLADU S KAPITÁLOVÝM TESTOM SKUPINY

Článok 46

Určenie orgánu dohľadu nad skupinou

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak skupinu investičných spoločností vedie materská investičná spoločnosť v Únii, vykonával dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny príslušný orgán tejto ▌materskej investičnej spoločnosti v Únii.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak materskou spoločnosťou investičnej spoločnosti je materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, vykonával dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny príslušný orgán tejto investičnej spoločnosti ▌.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, je tá istá materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo tá istá materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, vykonával dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny príslušný orgán investičnej spoločnosti, ktorej bolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materské spoločnosti dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, pozostávajú z viac ako jednej investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti s ústrediami v rôznych členských štátoch, a ak v každom z týchto členských štátov je investičná spoločnosť, vykonával dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny príslušný orgán investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v Únii, je tá istá investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, a nijakej z týchto investičných spoločností nebolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, vykonával dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny príslušný orgán investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou.

6.  Príslušné orgány môžu na základe spoločnej dohody upustiť od kritérií uvedených v odsekoch 3 až 5, ak by ich uplatňovanie nebolo primerané vzhľadom na efektívny dohľad na konsolidovanom základe alebo prípadne dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny s prihliadnutím na dotknuté investičné spoločnosti a význam ich činností v príslušných členských štátoch, a určiť iný príslušný orgán na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny. Príslušné orgány v týchto prípadoch pred prijatím každého takéhoto rozhodnutia poskytnú materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou podľa potreby možnosť uviesť svoje stanovisko k tomuto zamýšľanému rozhodnutiu. Príslušné orgány oznámia Komisii a EBA akékoľvek rozhodnutie daného členského štátu.

Článok 47

Požiadavky na poskytovanie informácií v krízových situáciách

Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorý môže ohroziť likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých bolo subjektom skupiny investičných spoločností udelené povolenie, orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 46 s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 tejto hlavy na to čo najskôr upozorní EBA, ESRB a všetky relevantné príslušné orgány a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Článok 48

Kolégiá orgánov dohľadu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 46 mohol podľa potreby zriadiť kolégiá orgánov dohľadu s cieľom uľahčiť vykonávanie úloh uvedených v tomto článku a zabezpečiť koordináciu a spoluprácu s príslušnými orgánmi dohľadu tretej krajiny, najmä ak je to potrebné na účely uplatňovania odseku 1) písm. c) a odseku 2) článku 23 [nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR)] v záujme výmeny a aktualizácie príslušných informácií o modeli marží s orgánmi dohľadu kvalifikovaných centrálnych protistrán (QCCP).

2.  Kolégiá orgánov dohľadu poskytujú orgánu dohľadu nad skupinou, EBA a ostatným príslušným orgánom rámec na plnenie týchto úloh:

a)  úloh uvedených v článku 47;

b)  koordinácie žiadostí o informácie, ak je to potrebné na uľahčenie dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s článkom 7 [nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR)];

c)  koordinácie žiadostí o informácie v prípadoch, keď viaceré príslušné orgány investičných spoločností, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, potrebujú požiadať buď príslušný orgán domovského členského štátu zúčtovacieho člena alebo príslušný orgán QCCP o informácie týkajúce sa modelu marží a parametrov použitých na výpočet maržovej požiadavky príslušných investičných spoločností;

d)  výmeny informácií medzi všetkými príslušnými orgánmi a orgánom EBA v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a orgánom ESMA v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

e)  v príslušných prípadoch dosiahnutia dohody o dobrovoľnom delegovaní úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;

f)  zvýšenia účinnosti dohľadu vynakladaním úsilia na zabránenie zbytočnej duplicite požiadaviek dohľadu.

3.  Kolégiá orgánov dohľadu sa podľa potreby môžu zriadiť aj v prípade, ak ▌sa dcérske spoločnosti skupiny investičných spoločností, ktorú vedie investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Únii, nachádzajú v tretej krajine.

4.  EBA sa v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 zúčastňuje na zasadnutiach kolégií orgánov dohľadu.

5.  Členmi kolégia orgánov dohľadu sú tieto orgány:

a)  príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami skupiny investičných spoločností, ktorú vedie investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Únii;

b)  v príslušných prípadoch orgány dohľadu z tretích krajín pod podmienkou splnenia požiadaviek týkajúcich sa dôvernosti, ktoré sú podľa názoru všetkých príslušných orgánov rovnocenné požiadavkám stanoveným v kapitole I oddiele 2 tejto hlavy.

6.  Orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 46 predsedá zasadnutiam kolégia a prijíma rozhodnutia. Tento orgán dohľadu nad skupinou vopred a v plnom rozsahu informuje všetkých členov kolégia o organizácii týchto zasadnutí, hlavných bodoch, ktoré sa majú prerokovať, a činnostiach, ktoré sa majú zvážiť. Orgán dohľadu nad skupinou takisto včas a v plnom rozsahu informuje všetkých členov kolégia o rozhodnutiach prijatých na týchto zasadnutiach alebo o vykonaných opatreniach.

Orgán dohľadu nad skupinou pri prijímaní rozhodnutí prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorú majú naplánovať alebo koordinovať orgány uvedené v odseku 5.

Zriadenie a fungovanie kolégií sa formálne potvrdí písomnými dohodami.

7.  V prípade nesúhlasu s rozhodnutím, ktoré prijal orgán dohľadu nad skupinou v súvislosti s fungovaním kolégií orgánov dohľadu, môže ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov predložiť vec EBA a požiadať o jeho pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA môže príslušným orgánom aj z vlastného podnetu pomôcť v prípade sporu týkajúceho sa fungovania kolégií orgánov dohľadu podľa tohto článku, a to v súlade s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

8.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej spresniť podmienky, za ktorých kolégiá orgánov dohľadu vykonávajú svoje úlohy uvedené v odseku 1.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 49

Požiadavky týkajúce sa spolupráce

1.  Členské štáty zabezpečia, aby si orgán dohľadu nad skupinou a príslušné orgány uvedené v článku 48 ods. 5 podľa potreby navzájom poskytovali všetky relevantné informácie vrátane týchto informácií:

a)  identifikácie právnej štruktúry a štruktúry správy a riadenia skupiny investičných spoločností vrátane jej organizačnej štruktúry, ktorá sa vzťahuje na všetky regulované a neregulované subjekty, neregulované dcérske spoločnosti a materské spoločnosti, a identifikácie príslušných orgánov regulovaných subjektov v skupine investičných spoločností;

b)  postupov zhromažďovania informácií od investičných spoločností v skupine investičných spoločností a postupov overovania týchto informácií;

c)  akéhokoľvek nepriaznivého vývoja v investičných spoločnostiach alebo iných subjektoch skupiny investičných spoločností, ktorý by mohol vážne ovplyvniť tieto investičné spoločnosti;

d)  všetkých závažných sankcií a výnimočných opatrení prijatých príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje táto smernica;

e)  uloženia osobitnej kapitálovej požiadavky podľa článku 39 tejto smernice.

2.  Príslušné orgány a orgán dohľadu nad skupinou sa v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 môžu obrátiť na EBA, ak relevantné informácie neboli oznámené podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, alebo ak sa žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu relevantných informácií, zamietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote.

EBA môže, v súlade s druhým pododsekom článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a z vlastného podnetu pomôcť príslušným orgánom pri vypracúvaní konzistentných metód spolupráce.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné orgány pred prijatím rozhodnutia, ktoré môže byť dôležité pre plnenie úloh dohľadu ostatných príslušných orgánov, navzájom poradili o týchto bodoch:

a)  zmenách v štruktúre akcionárov, organizačnej alebo riadiacej štruktúre investičných spoločností v skupine investičných spoločností, ktoré si vyžadujú schválenie alebo povolenie príslušných orgánov;

b)  závažných sankciách uložených investičným spoločnostiam príslušnými orgánmi alebo o akýchkoľvek iných výnimočných opatreniach prijatých týmito orgánmi;

c)  osobitných kapitálových požiadavkách uložených v súlade s článkom 39.

4.  Ak majú príslušné orgány uložiť závažné sankcie alebo prijať akékoľvek iné výnimočné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. b), poradia sa s orgánom dohľadu nad skupinou.

5.  Odchylne od odseku 3 príslušný orgán nie je povinný konzultovať s ostatnými príslušnými orgánmi v naliehavých prípadoch alebo vtedy, keď by to mohlo ohroziť účinnosť jeho rozhodnutia, pričom v tomto prípade príslušný orgán bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí ostatné dotknuté príslušné orgány.

Článok 50

Overovanie informácií o subjektoch nachádzajúcich sa v iných členských štátoch

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak príslušné orgány v jednom členskom štáte potrebujú overiť informácie o investičných spoločnostiach, investičných holdingových spoločnostiach, zmiešaných finančných holdingových spoločnostiach, finančných inštitúciách, podnikoch pomocných služieb, holdingových spoločnostiach so zmiešanou činnosťou alebo dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, vrátane dcérskych spoločností, ktoré sú poisťovňami, vykonali toto overovanie príslušné orgány tohto iného členského štátu v súlade s odsekom 2.

2.  Príslušné orgány, ktoré dostali žiadosti podľa odseku 1, vykonajú ktorúkoľvek z týchto činností:

a)  vykonajú overovanie samy v rámci svojich právomocí;

b)  umožnia, aby overovanie vykonali príslušné orgány, ktoré žiadosť predložili;

c)  požiadajú audítora alebo znalca, aby nestranne vykonal overovanie a urýchlene informoval o výsledkoch;

Na účely písmen a) a c) sa umožní, aby sa na overovaní mohli zúčastniť príslušné orgány, ktoré oň požiadali.

Oddiel 2

Investičné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

Článok 51

Začlenenie holdingových spoločností do dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny

Členské štáty zabezpečia, aby boli do dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny začlenené investičné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti.

Článok 52

Kvalifikácie osôb v riadiacich funkciách

Členské štáty vyžadujú, aby členovia riadiaceho orgánu investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné vedomosti, znalosti a skúsenosti na efektívne plnenie svojich povinností, pričom sa zohľadňuje osobitná úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej investičnej holdingovej spoločnosti.

Článok 53

Holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

1.  Členské štáty stanovia, že ak materskou spoločnosťou investičnej spoločnosti ▌je ▌holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad investičnou spoločnosťou môžu:

a)  požadovať, aby im holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou poskytla všetky informácie, ktoré môžu byť relevantné pre dohľad nad touto investičnou spoločnosťou;

b)  vykonávať dohľad nad transakciami medzi investičnou spoločnosťou a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami a požadovať, aby investičná spoločnosť zaviedla primerané postupy na riadenie rizika a mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých postupov podávania správ a účtovných postupov na identifikáciu, meranie, monitorovanie a kontrolu týchto transakcií.

2.  Členské štáty stanovia, že ich príslušné orgány môžu vykonať kontroly na mieste alebo ich vykonaním poveriť externých inšpektorov s cieľom overiť informácie získané od holdingových spoločností so zmiešanou činnosťou a ich dcérskych spoločností.

Článok 54

Sankcie

V súlade s kapitolou 2 oddielom 3 tejto hlavy členské štáty zabezpečia, aby investičným holdingovým spoločnostiam, zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam a holdingovým spoločnostiam so zmiešanou činnosťou alebo ich výkonným manažérom, ktorí porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté na transponovanie tejto kapitoly, mohli byť uložené správne sankcie alebo iné správne opatrenia zamerané na ukončenie alebo zmiernenie zistených porušení alebo na riešenie ich príčin.

Článok 55

Posúdenie dohľadu a iné techniky dohľadu v tretích krajinách

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak dve alebo viacero investičných spoločností, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami rovnakej materskej spoločnosti, ktorá má ústredie v tretej krajine, nepodliehajú účinnému dohľadu na úrovni skupiny, príslušný orgán posúdil, či orgán dohľadu v tretej krajine vykonáva vo vzťahu k investičnej spoločnosti dohľad, ktorý je rovnocenný dohľadu uvedenému v tejto smernici a v prvej časti [nariadenia (EÚ) ---/---(IFR)].

2.  Ak sa v rámci posúdenia uvedeného v odseku 1 dospeje k záveru, že sa neuplatňuje nijaký takýto rovnocenný dohľad, členské štáty ▌umožnia primerané techniky dohľadu, ktorými sa dosiahnu ciele dohľadu v súlade s článkami 7 alebo 8 [nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR)]. O týchto technikách dohľadu rozhodne príslušný orgán, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, ak by materská spoločnosť bola zriadená v Únii, a to po konzultácii s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi. Všetky opatrenia prijaté podľa tohto odseku sa oznámia ostatným dotknutým príslušným orgánom, EBA a Komisii.

3.  Príslušný orgán, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, ak by materská spoločnosť bola zriadená v Únii, môže požadovať najmä zriadenie investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii a uplatňovať na túto investičnú holdingovú spoločnosť alebo ▌zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť článok 7 alebo 8 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 56

Spolupráca s orgánmi dohľadu tretích krajín

Komisia môže na žiadosť niektorého členského štátu alebo z vlastného podnetu predložiť Rade odporúčania na rokovanie o dohodách s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorých predmetom je spôsob vykonávania dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny týmito investičnými spoločnosťami:

a)  investičnými spoločnosťami, ktorých materské spoločnosti majú ústredie v tretej krajine;

b)  investičnými spoločnosťami nachádzajúcimi sa v tretích krajinách, ktorých materské spoločnosti majú ústredie v Únii.

HLAVA V

UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

Článok 57

Požiadavky na uverejňovanie informácií

1.  Príslušné orgány uverejňujú všetky tieto informácie:

a)  znenia zákonov, iných právnych predpisov, správnych predpisov a všeobecných usmernení prijatých v ich členských štátoch podľa tejto smernice;

b)  spôsob vykonávania možností a právomocí, ktoré sú k dispozícii podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

c)  všeobecné kritériá a metodiky, ktoré používajú pri preskúmaní a hodnotení orgánmi dohľadu uvedenom v článku 36;

d)  súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch vykonávania tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] vo svojom členskom štáte vrátane počtu a povahy opatrení dohľadu prijatých v súlade s článkom 39 ods. 2 písm. a) a správnych sankcií uložených v súlade s článkom 18.

2.  Informácie uverejnené v súlade s odsekom 1 sú dostatočne komplexné a presné na to, aby príslušné orgány rôznych členských štátov mohli zmysluplne porovnať uplatňovanie odseku 1 písm. b), c) a d).

3.  Informácie sa uverejňujú v jednotnom formáte a pravidelne sa aktualizujú. Sprístupnia sa na jednej elektronickej adrese.

4.  EBA vypracuje po konzultácii s ESMA návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť formát, štruktúru, obsah a dátum ročného zverejňovania informácií uvedených v odseku 1.

Komisii sa zveruje právomoc prijať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

5.  EBA predloží Komisii návrh vykonávacích technických predpisov uvedených v odsekoch 4 do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

HLAVA VI

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 58

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 29 ods. 4 a článku 36 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 3 ods. 2, článku 29 ods. 4 a článku 36 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 29 ods. 4 a článku 36 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 59

Vykonávacie akty

Stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov týkajúcich sa požiadaviek na výmenu informácií, ktoré by mohli uľahčiť dohľad nad investičnými spoločnosťami stanovený v článku 13 ods. 8, sa prijme ako vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 60 ods. 2.

Článok 60

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky bankový výbor zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES(23). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

HLAVA VII

ZMENY INÝCH SMERNÍC

Článok 61

Zmeny smernice 2013/36/EÚ

Smernica 2013/36/EÚ sa mení takto:

(1)  V názve sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.

(2)  Článok 1 sa nahrádza takto:"

„Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

   a) prístupu k činnosti úverových inštitúcií;
   b) právomocí v oblasti dohľadu a nástrojov prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávaného príslušnými orgánmi;
   c) prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávaného príslušnými orgánmi spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013;
   d) požiadaviek na uverejňovanie pre príslušné orgány v oblasti prudenciálnej regulácie a dohľadu nad úverovými inštitúciami.“

"

(3)  Článok 2 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Táto smernica sa uplatňuje na ▌inštitúcie.“;

"

b)  Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

c)  V odseku 5 sa vypúšťa bod 1.

d)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„ ▌6. So subjektmi uvedenými v odseku 5 ▌bodoch 3 až 24 tohto článku sa na účely článku 34 a kapitoly 3 hlavy VII zaobchádza ako s finančnými inštitúciami.“;

"

(4)  Článok 3 ods. 1 sa mení takto:

a)  bod 3 sa nahrádza takto:"

„▌(3) ,inštitúcia‘ je inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 nariadenia č. 575/2013.“;

"

b)  Bod 4 sa vypúšťa.

(5)  Článok 5 sa nahrádza takto:"

„Článok 5

Koordinácia v rámci členských štátov

Členské štáty, ktoré majú na vykonávanie prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami viac ako jeden príslušný orgán, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie medzi týmito orgánmi.“;

"

(6)  vkladá sa tento článok:"

„Článok 8a

Osobitné požiadavky na udelenie povolenia úverovým inštitúciám uvedeným v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  Členské štáty požadujú od podnikov uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré už získali povolenie v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ, aby predložili žiadosť o udelenie povolenia v súlade s článkom 8, a to najneskôr vtedy, keď:

   a) priemerná výška celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov presiahne 30 miliárd EUR; alebo
   b) priemerná výška celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov je nižšia ako 30 miliárd EUR a podnik je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých podnikov v skupine, ktoré vykonávajú niektorú z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a majú celkové aktíva vypočítané ako priemer za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov nižšie ako 30 miliárd EUR, presiahne 30 miliárd EUR.

2.  Podniky uvedené v odseku 1 môžu ďalej vykonávať činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, kým získajú povolenie podľa uvedeného odseku.

3.  Odchylne od odseku 1 podniky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré k [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice (EÚ) ---/----(IFD) mínus 1 deň] vykonávajú činnosti ako investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, požiadajú o udelenie povolenia v súlade s článkom 8 do [1 rok + 1 deň od nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) ---/----(IFD)].

4.  Ak príslušný orgán po doručení informácií v súlade s článkom [95a] smernice 2014/65/EÚ určí, že podniku má byť udelené povolenie ako úverovej inštitúcii v súlade s článkom 8 tejto smernice, oznámi to podniku a príslušnému orgánu vymedzenému v článku 4 ods. 1 bode 26 smernice 2014/65/EÚ a prevezme postup udeľovania povolenia ku dňu tohto oznámenia.

5.  Povoľovací orgán zabezpečí, aby v prípade opätovného udelenia povolenia bol proces podľa možnosti čo najjednoduchší a aby sa zohľadnili informácie z existujúcich povolení.

6.  EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

   a) informácie, ktoré má podnik poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia vrátane plánu činnosti stanoveného v článku 10;
   b) metodiku na výpočet prahových hodnôt uvedených v odseku 1.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v písmenách a) a b) v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do ... [dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].“;

"

7)  V článku 18 sa vkladá toto písmeno:"

„aa) využíva svoje povolenie výlučne na vykonávanie činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a priemerná výška jej celkových aktív za obdobie 5 po sebe nasledujúcich rokov je nižšia ako prahové hodnoty stanovené v uvedenom článku.“;

"

(8)  Článok 20 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. EBA uverejní na svojej internetovej stránke zoznam s názvami všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, a najmenej raz za rok ho aktualizuje.“;

"

b)  Vkladá sa tento odsek:"

„3a. Zoznam uvedený v odseku 2 tohto článku zahŕňa názvy podnikov uvedených v článku 4 ods. 1 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a tieto úverové inštitúcie ako také identifikuje. V tomto zozname sa uvádzajú aj všetky zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou zoznamu.“;

"

(9)  V článku 21b sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Na účely tohto článku:

   a) celková hodnota aktív skupiny z tretej krajiny v Únii je súčtom:
   i) sumy celkových aktív každej inštitúcie, ktoré má v Únii skupina z tretej krajiny, ako vyplýva z ich konsolidovanej súvahy alebo z ich individuálnych súvah, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná; a
   ii) sumy celkových aktív každej pobočky skupiny z tretej krajiny, ktorej bolo udelené povolenie v Únii v súlade s touto smernicou, smernicou 2014/65/EÚ alebo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014*.
   b) b) pojem ,inštitúcia‘ zahŕňa aj investičné spoločnosti.“;

"

(10)  Hlava IV sa vypúšťa.

11)  V článku 51 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu požiadať orgán konsolidovaného dohľadu v prípade, že sa uplatňuje článok 112 ods. 1, alebo príslušný orgán domovského členského štátu, aby sa pobočka úverovej inštitúcie považovala za dôležitú.“

"

12)  V článku 53 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom v tom, aby si navzájom vymieňali informácie alebo poskytovali informácie ESRB, EBA alebo Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010* v súlade s touto smernicou, nariadením (EÚ) č. 575/2013, so [smernicou (EÚ) ---/----(IFD) o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami], s [nariadením (EÚ) ___/____[IFR] a inými smernicami uplatniteľnými na úverové inštitúcie a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010, článkami 31, 35 a 36 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a článkami 31 a 36 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Tieto informácie podliehajú odseku 1.

_______________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

"

13)  V článku 66 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:"

„aa) vykonávanie aspoň jednej z činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prekročenie prahovej hodnoty uvedenej v tomto článku bez získania povolenia na činnosť úverovej inštitúcie.“;

"

(14)  V článku 76 sa v odseku 5 vypúšťa posledná veta;

(15)  V článku 86 sa odsek 11 nahrádza takto:"

„11. Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie mali zavedené plány na obnovu likvidity, v ktorých sa stanovia primerané stratégie a vhodné vykonávacie opatrenia na riešenie možného nedostatku likvidity, a to aj vo vzťahu k pobočkám zriadeným v inom členskom štáte. Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie tieto plány testovali aspoň raz ročne, aktualizovali ich na základe výsledkov alternatívnych scenárov stanovených v odseku 8 a podávali o nich správy vrcholovému manažmentu, ktorý ich schvaľuje, aby sa interné politiky a postupy mohli zodpovedajúcim spôsobom upravovať. Inštitúcie vopred prijmú potrebné operačné opatrenia, aby sa zabezpečila možnosť okamžitého vykonávania plánov na obnovu likvidity. Tieto operačné opatrenia zahŕňajú držbu kolaterálu, ktorý je ihneď k dispozícii na financovanie centrálnou bankou. V prípade potreby zahŕňa držbu kolaterálu v mene iného členského štátu alebo mene tretej krajiny, voči ktorej má úverová inštitúcia expozície, a v prípade, že je to z operatívneho hľadiska potrebné, v rámci územia hostiteľského členského štátu alebo tretej krajiny, voči ktorej mene má expozíciu.“;

"

(16)  V článku 110 sa vypúšťa odsek 2.

(17)  Článok 111 sa nahrádza takto:"

„Článok 111

Určenie orgánu konsolidovaného dohľadu

1.  Ak je materská spoločnosť materskou úverovou inštitúciou v členskom štáte alebo materskou úverovou inštitúciou v EÚ, vykonáva dohľad na konsolidovanom základe príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad danou materskou úverovou inštitúciou alebo materskou úverovou inštitúciou v EÚ na individuálnom základe.

Ak je materská spoločnosť materskou investičnou spoločnosťou v členskom štáte alebo materskou investičnou spoločnosťou v EÚ a aspoň jedna z jej dcérskych spoločností je úverovou inštitúciou, vykonáva dohľad na konsolidovanom základe príslušný orgán úverovej inštitúcie alebo – v prípade, že existuje viac úverových inštitúcií –, úverová inštitúcia s najväčšou súvahou.

2.  Ak je materská inštitúcia materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, vykonáva dohľad na konsolidovanom základe príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad inštitúciou na individuálnom základe.

3.  Ak dve alebo viaceré inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Únii, majú tú istú materskú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte, materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte, materskú finančnú holdingovú spoločnosť v EÚ alebo materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v EÚ, vykonáva dohľad na konsolidovanom základe:

   a) príslušný orgán úverovej inštitúcie, ak v rámci skupiny existuje len jedná úverová inštitúcia;
   b) príslušný orgán úverovej inštitúcie s najväčšou súvahou, ak v rámci skupiny existuje niekoľko úverových inštitúcií; alebo

4.  Ak sa podľa článku 18 ods. 3 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vyžaduje konsolidácia, vykonáva dohľad na konsolidovanom základe príslušný orgán úverovej inštitúcie s najväčšou súvahou.

5.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku, od odseku 3 písm. b) a od odseku 4, ak príslušný orgán vykonáva dohľad na individuálnom základe nad viac ako jednou úverovou inštitúciou v rámci skupiny, orgánom konsolidovaného dohľadu je príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad jednou alebo viacerými úverovými inštitúciami v rámci skupiny, ak súhrnná súvaha úverových inštitúcií, nad ktorými sa vykonáva dohľad, prevyšuje súhrnnú súvahu úverových inštitúcií, nad ktorými vykonáva dohľad na individuálnom základe akýkoľvek iný príslušný orgán.

6.  V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány na základe spoločnej dohody upustiť od uplatňovania kritérií uvedených v odsekoch 1, 3 a 4 a poveriť iný príslušný orgán, aby vykonával dohľad na konsolidovanom základe, ak by bolo uplatňovanie týchto kritérií vzhľadom na dotknuté inštitúcie a relatívny význam ich aktivít v príslušných členských štátoch neprimerané, alebo ak by bolo potrebné zaistiť kontinuitu dohľadu na konsolidovanom základe zo strany toho istého príslušného orgánu. V takýchto prípadoch má materská inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii alebo prípadne inštitúcia s najväčšou celkovou súvahou právo na vypočutie pred tým, ako príslušné orgány prijmú rozhodnutiie.

7.  Príslušné orgány bezodkladne informujú Komisiu a EBA o každej dohode, na ktorú sa vzťahuje odsek 6.“;

"

(18)  V článku 114 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 51, orgán konsolidovaného dohľadu s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 a prípadne s prihliadnutím na hlavu IV kapitolu I oddiel 2 [smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ---/---- (IFD)]* na to čo najskôr upozorní EBA a orgány uvedené v článku 58 ods. 4 a článku 59, a oznámi všetky informácie, ktoré sú zásadné na plnenie ich úloh. Uvedené povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány.

____________________

* [Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ---/---- z … v …].“;

"

(19)  Článok 116 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Príslušné orgány zapojené v kolégiách orgánov dohľadu a EBA úzko spolupracujú. Požiadavky zachovávania dôvernosti podľa hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne podľa hlavy IV kapitoly I oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] nebránia príslušným orgánom vo výmene dôverných informácií v rámci kolégií orgánov dohľadu. Zriadenie a fungovanie kolégií orgánov dohľadu nemá vplyv na práva a povinnosti príslušných orgánov podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“;

"

b)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Do kolégií orgánov dohľadu sa môžu zapojiť príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ a príslušné orgány hostiteľského členského štátu, v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 51, prípadne centrálne banky ESCB, a podľa potreby orgány dohľadu tretích krajín pod podmienkou, že sú dodržané požiadavky na dôvernosť, ktoré sú podľa názoru všetkých príslušných orgánov rovnocenné požiadavkám uvedeným v hlave VII kapitole 1 oddiele II tejto smernice a prípadne v hlave IV kapitole I oddiele 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] smernice 2019/xx/EÚ.“;

"

c)  odsek 9 sa nahrádza takto:"

„9. Pri zachovaní požiadaviek týkajúcich sa dôvernosti informácií podľa hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne podľa hlavy IV kapitoly I oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] orgán konsolidovaného dohľadu informuje EBA o činnosti kolégia orgánov dohľadu vrátane činnosti v krízových situáciách, a oznámi EBA všetky informácie, ktoré majú osobitný význam na účely zbližovania postupov dohľadu.

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi týkajúceho sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, môže ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov predložiť vec EBA a požiadať o jeho pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA môže príslušným orgánom pomôcť v prípade sporu týkajúceho sa fungovania kolégií orgánov dohľadu podľa tohto článku aj z vlastného podnetu, a to v súlade s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

"

(20)  V článku 125 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. V rámci výkonu dohľadu na konsolidovanom základe sa na všetky prijaté informácie, a najmä na akúkoľvek výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi podľa tejto smernice vzťahujú požiadavky služobného tajomstva aspoň na úrovni uvedenej v článku 53 ods. 1 tejto smernice pre úverové inštitúcie alebo podľa článku 15 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] pre investičné spoločnosti.“;

"

(21)  V článku 128 sa vypúšťa druhý pododsek.

(22)  V článku 129 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.

(23)  V článku 130 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.

(24)  V článku 143 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne ustanovenia hlavy IV kapitoly 1 oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)], súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch vykonávania prudenciálneho rámca v každom členskom štáte vrátane počtu a povahy opatrení dohľadu prijatých v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a) a správnych sankcií uložených v súlade s článkom 65.“;

"

Článok 62

Zmeny smernice 2014/59/EÚ

Smernica 2014/59/EÚ sa mení takto:

(1)  V článku 2 ods. 1 sa bod 3 nahrádza takto:"

„3. ,investičná spoločnosť‘ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 23 nariadenia [nariadenie (EÚ) ---/----* [IFR], na ktorú sa vzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 9 ods. 1 [smernice (EÚ) ---/----[IFD]].“.

"

(2)  V článku 45 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. V súlade s článkom 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) [----/----IFR] sa odkazy v tejto smernici na článok 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 tejto smernice, vykladajú takto:

   Odkazy na článok 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o celkový podiel kapitálu, sa v tejto smernici vzťahujú na článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) [----/----IFR];
   Odkazy na článok 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o celkovú rizikovú expozíciu, sa v tejto smernici vzťahujú na uplatniteľnú požiadavku v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) [----/----IFR] vynásobenú 12,5.

V súlade s článkom 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) [----/----IFR] sa odkazy v tejto smernici na článok 104a smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o dodatočné požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 tejto smernice, považujú za odkazy na článok 40 smernice ---/---/EÚ [IFD].“

"

Článok 63

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

(1)  V článku 8 sa písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené, ako je splnenie podmienok uvedených v [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)].“;

"

(2)  Článok 15 sa nahrádza takto:"

„Článok 15

Zloženie počiatočného kapitálu

„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neudelili povolenie, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočný počiatočný kapitál v súlade s požiadavkami článku 9 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] so zreteľom na povahu investičnej služby alebo príslušnej činnosti.“;

"

(3)  Článok 41 sa nahrádza takto:"

„Článok 41

Účinky povolenia

„1. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom spoločnosť z tretej krajiny zriadila alebo má úmysel zriadiť svoju pobočku, udelí povolenie len v prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že:

   a) sú splnené podmienky podľa článku 39 a
   b) pobočka spoločnosti z tretej krajiny bude schopná dodržiavať ustanovenia uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušný orgán informuje spoločnosť z tretej krajiny o udelení alebo neudelení povolenia do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti.

2.  Pobočka spoločnosti z tretej krajiny povolená v súlade s odsekom 1 dodržiava povinnosti stanovené v článkoch 16 až 20, článkoch 23, 24, 25 a 27, článku 28 ods. 1 a článkoch 30, 31 a 32 tejto smernice a v článkoch 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ako aj opatrenia prijaté podľa nich a podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie.

Členské štáty neuložia na organizáciu a prevádzku pobočky žiadne ďalšie požiadavky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou a nezvýhodnia žiadnu pobočku spoločností z tretích krajín oproti spoločnostiam z Únie.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány každoročne informovali ESMA o zozname pobočiek spoločností z tretích krajín, ktoré pôsobia na ich území.

ESMA každoročne uverejní zoznam pobočiek spoločností z tretej krajiny pôsobiacich v Únii vrátane názvu spoločnosti z tretej krajiny, ku ktorej daná pobočka patrí.

3.  Pobočka spoločnosti z tretej krajiny, ktorá má povolenie v súlade s odsekom 1 každý rok oznamuje príslušnému orgánu uvedenému v odseku 2 tieto informácie:

   a) veľkosť a rozsah služieb a činností vykonávaných prostredníctvom pobočky v tomto členskom štáte;
   b) v prípade spoločností, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v oddiele A bode 3 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ich mesačnú minimálnu, priemernú a maximálnu expozíciu voči protistranám z EÚ;
   c) v prípade spoločností, ktoré poskytujú služby uvedené v oddiele A bode 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán EÚ, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za posledných 12 mesiacov;
   d) obrat a súhrnnú hodnotu aktív zodpovedajúcich službám a činnostiam uvedeným v písmene a);
   e) podrobný opis opatrení na ochranu investorov k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich zo systému náhrad pre investorov uvedených v článku 39 ods. 2 písm. f);
   f) ich politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované v odvetví služieb a činností uvedených v písmene a).
   g) mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, pokiaľ ide o činnosti pobočky;
   h) všetky ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na umožnenie komplexného monitorovania činnosti pobočky.

Príslušné orgány na požiadanie oznámia orgánu ESMA tieto informácie:

   a) všetky povolenia pre pobočky povolené v súlade s odsekom 1 a všetky následné zmeny takýchto povolení;
   b) veľkosť a rozsah služieb a činností vykonávaných prostredníctvom povolenej pobočky v tomto členskom štáte;
   c) obrat a celkové aktíva zodpovedajúce službám a činnostiam uvedeným v písmene b);
   d) názov skupiny z tretej krajiny, ku ktorej povolená pobočka patrí.

4.  Príslušné orgány uvedené v odseku 2, príslušné orgány subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ku ktorej patria pobočky spoločností z tretích krajín, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s odsekom 1, a orgány ESMA a EBA úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny v Únii podliehali komplexnému, jednotnému a účinnému dohľadu v súlade s touto smernicou, nariadením č. 600/2014, so smernicou 2013/36/EÚ, s nariadením (EÚ) č. 575/2013, so smernicou [smernica (EÚ) ---/---- * (IFD)] a s nariadením [nariadenie (EÚ) ---/---- * (IFR)].

5.  ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť formát, v ktorom sa majú oznamovať informácie uvedené v odseku 3 ▌.

ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

"

(4)  Článok 42 sa nahrádza takto:"

„Článok 42

Poskytovanie služieb z výlučného podnetu klienta

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď retailový klient alebo profesionálny klient v zmysle prílohy II oddielu II usadený alebo nachádzajúci sa v Únii iniciuje z vlastného výlučného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny, sa požiadavka na povolenie podľa článku 39 neuplatňovala na poskytnutie tejto služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny tejto osobe vrátane vzťahu osobitne súvisiaceho s poskytnutím tejto služby alebo činnosti.

Bez toho, aby boli dotknuté vzťahy v rámci skupiny, ak sa spoločnosť z tretej krajiny – a to aj prostredníctvom subjektu, ktorý koná v jej mene alebo ktorý je úzko prepojený s takouto spoločnosťou z tretej krajiny, alebo akejkoľvek inej osoby konajúcej v mene takéhoto subjektu – snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov v Únii, nepovažuje sa to za službu poskytnutú z vlastnej výlučnej iniciatívy klienta.

2.  Iniciatíva takýchto klientov uvedená v odseku 1 neoprávňuje spoločnosť z tretej krajiny uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre daného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s vnútroštátnym právom.

"

(5)  V článku 49 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy prijali režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje, v prípade ktorých sa vypracúvajú regulačné technické predpisy v súlade s odsekom 4. Uplatňovaním veľkostí tiku sa regulovaným trhom nebráni v tom, aby párovali pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.“;

"

(6)  V článku 81 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) na kontrolu, či sú splnené podmienky upravujúce začatie činnosti investičných spoločností, a na uľahčenie monitorovania výkonu tejto podnikateľskej činnosti, správnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly;“;

"

7)  Vkladá sa tento článok 95a:"

„Článok 95a

Prechodné ustanovenia týkajúce sa udeľovania povolení úverovým inštitúciám uvedeným v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Príslušné orgány informujú príslušný orgán uvedený v článku 8 smernice 2013/36/EÚ, ak plánované celkové aktíva podniku, ktorý požiadal o povolenie podľa hlavy II tejto smernice pred [dátum nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) č. ---/---- (IFD)] s cieľom vykonávať činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I presahujú 30 miliárd EUR, a oznámia to žiadateľovi.“.

"

Článok 64

Zmeny smernice 2011/61/EÚ

Smernica 2011/61/EÚ sa mení takto:

V článku 9 smernice 2011/61/EÚ sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Bez ohľadu na odsek 3 nesmú byť vlastné zdroje správcu AIF nikdy nižšie ako suma požadovaná podľa článku 13 nariadenia (EÚ) ---/----*[IFR].“.

"

Článok 65

Zmeny smernice 2009/65/ES

Smernica 2009/65/ES sa mení takto:

V článku 7 smernice 2009/65/ES sa odsek 1 písm. a) bod iii) nahrádza takto:"

„iii) bez ohľadu na objem takých požiadaviek nesmú byť vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nikdy nižšie ako suma stanovená v článku 13 nariadenia (EÚ) ---/----*[IFR];

"

Článok 66

Zmeny smernice 2002/87/ES

Bod 7 v článku 2 sa nahrádza takto:"

„(7) ,sektorové predpisy‘ sú právne predpisy Únie týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad regulovanými subjektmi, najmä smernica 2014/65/EÚ, smernica 2013/36/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 575/2013, nariadenie 2009/138/ES, nariadenie [---IFR---] a smernica [---IFD---].“.

"

HLAVA VIII ▌

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 67

Preskúmanie

Do [troch rokov od dátumu uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- [IFR]] Komisia v úzkej spolupráci s EBA a ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom, o týchto aspektoch:

a)  ustanoveniach o odmeňovaní v tejto smernici a v nariadení (EÚ) ---/---- [IFR], ako aj v PKIPCP a smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky pre všetky investičné spoločnosti pôsobiace v Únii, a to vrátane uplatňovania týchto ustanovení;

b)  vhodnosti požiadaviek na podávanie správ a zverejňovanie informácií uvedených v tejto smernici a nariadení (EÚ) ---/---- [IFR] s prihliadnutím na zásadu proporcionality;

c)  posúdení, v ktorom sa zohľadní správa EBA uvedená v článku 35 a taxonómia v oblasti udržateľného financovania [doplniť odkaz na právny text, keď je k dispozícii], či:

i)  sa v súvislosti s vnútornou správou a riadením investičnej spoločnosti majú posudzovať riziká environmentálneho, sociálneho alebo správneho charakteru (ESG);

ii)  sa majú posudzovať riziká ESG v súvislosti s politikou investičnej spoločnosti týkajúcou sa odmeňovania;

iii)  sa majú posudzovať riziká ESG v súvislosti so zaobchádzaním s rizikami; a

iv)   sa riziká ESG majú zahrnúť do procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

d)  účinnosti opatrení na výmenu informácií podľa tejto smernice;

e)  spolupráci Únie a členských štátov s tretími krajinami pri uplatňovaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR);

f)  vykonávaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR) vo vzťahu k investičným spoločnostiam na základe ich právnej štruktúry alebo vlastníckeho modelu.

g)  potenciálnej možnosti, že investičné spoločnosti by predstavovali riziko narušenia finančného systému s vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný systém a reálnu ekonomiku a vhodných makroprudenciálnych nástrojoch na riešenie takéhoto rizika a na nahradenie požiadaviek uvedených v článku 36 ods. 1 písm. d) tejto smernice.

h)  podmienkach, za ktorých môžu príslušné orgány v súlade s článkom 5 uplatniť na investičné spoločnosti požiadavky nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 68

Transpozícia

1.  Do [18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

2.  Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od [dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Členské štáty oznámia Komisii a EBA znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Ak dokumenty pripojené k oznámeniu o opatreniach na zabezpečenie transpozície, ktoré poskytli členské štáty, nepostačujú na úplné posúdenie súladu transponovaných ustanovení s niektorými ustanoveniami tejto smernice, Komisia môže na žiadosť EBA na účely vykonávania jeho úloh podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo z vlastného podnetu požadovať od členských štátov podrobnejšie informácie o transpozícii a vykonávaní uvedených ustanovení a tejto smernice.

4.  V ustanoveniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení sa uvedie odkaz na túto smernicu.

Článok 69

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely prudenciálneho dohľadu a riešenia krízových situácií investičných spoločností sa odkazy na smernicu 2013/36/EÚ v iných aktoch Únie považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 70

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V …

Za Európsky parlament predseda

Za Radu predseda

_____________________

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 378, 19.10.2018, s. 5.
(3)Stanovisko z 19. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(4)Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
(12)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).
(16)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 035, 11.2.2003, s. 1).
(17)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).
(19)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).
(20)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(21)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(22)Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).
(23)Rozhodnutie Komisie 2004/10/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky bankový výbor (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36).

Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie