Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0358(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0295/2018

Ingivna texter :

A8-0295/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0377

Antagna texter
PDF 399kWORD 129k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv)***I
P8_TA-PROV(2019)0377A8-0295/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0791),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0452/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 april 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0295/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) EUT C 262, 25.7.2018, s. 35.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU(1)
P8_TC1-COD(2017)0358

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)  Robusta tillsynskrav utgör en väsentlig del av de villkor enligt vilka finansiella institut får tillhandahålla tjänster inom unionen. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013(6), medan auktorisationskrav och övriga krav på organisation och affärsetiskt uppförande fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG(7).

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva justeringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda risker som är inneboende i olika verksamheter i en stor del av värdepappersföretagen. Dessa värdepappersföretags särskilda inneboende sårbarheter och risker bör därför hanteras genom effektiva, lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå som bidrar till att skapa lika spelregler i hela EU och garanterar en effektiv tillsyn, samtidigt som efterlevnadskostnaderna hålls under kontroll och tillräckligt med kapital säkerställs för värdepappersföretagens risker.

(3)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör vara utformade med hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Ett annat syfte med sådana tillsynskrav bör vara att undvika att lägga en oproportionerlig administrativ börda på värdepappersföretag. Samtidigt bör sådan tillsyn göra det möjligt att nå en balans mellan att garantera säkerhet och sundhet i olika värdepappersföretag och undvika överdrivna kostnader som kan undergräva bärkraften i deras affärsverksamhet.

(4)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstituten. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstitutens utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, och inte på att hantera värdepappersföretagens alla olika riskprofiler. Värdepappersföretagen har inte stora portföljer med privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Sannolikheten för att deras fallissemang ska få skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstituten men de innebär ändå en risk som måste hanteras genom en robust ram. De risker som de flesta värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstituten är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

(5)  Skillnaderna i tillämpningen av den nuvarande ramen i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen, vilket hämmar investerarnas tillgång till nya möjligheter och bättre riskhanteringsmetoder. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag utifrån vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(6)  Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som i fråga om storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga värdepappersföretag bör emellertid även framöver omfattas av den nuvarande tillsynsramen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori till de värdepappersföretag som ramen i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 för närvarande är tillämplig på och som inte omfattas av särskilda undantag från något av de viktigaste kraven i ramen. De största och mest sammanlänkade värdepappersföretagen och de stora kreditinstituten är likartade till sina affärsmodeller och riskprofiler. De erbjuder ”bankliknande” tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Systemviktiga värdepappersföretag utgör dessutom på grund av sin storlek och sina affärsmodeller och riskprofiler ett lika stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som de stora kreditinstituten. Dessa värdepappersföretag bör därför även framöver omfattas av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013.

(7)  Värdepappersföretag som i betydande omfattning handlar för egen räkning, garanterar emission av finansiella instrument eller placerar finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande, eller som är clearingmedlemmar i centrala motparter, kan ha likadana affärsmodeller och riskprofiler som kreditinstituten. Med tanke på deras storlek och verksamhet kan de utgöra en risk för den finansiella stabiliteten som är jämförbar med den risk kreditinstituten ger upphov till. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att kräva att de även framöver ska ha samma tillsynsbehandling som de institut som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och att de ska uppfylla tillsynskraven i direktiv 2013/36/EU.

(8)  I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter för att i hela unionen säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag som fungerar snabbt och effektivt.

(9)  Ett värdepappersföretag får bedriva handel via en clearingmedlem i en annan medlemsstat. I en sådan situation bör det införas en mekanism för utbyte mellan de berörda behöriga myndigheterna (å ena sidan den myndighet som är behörig för tillsynen av värdepappersföretaget och å den andra antingen den berörda myndighet som utövar tillsyn över clearingmedlemmen eller den myndighet som utövar tillsyn över den centrala motparten) i de olika medlemsstaterna av information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av värdepappersföretagets krav på marginalsäkerhet om detta används som grund för dess kapitalkrav.

(10)  För att främja harmonisering av tillsynsstandarder och tillsynspraxis inom unionen bör Europeiska bankmyndigheten (EBA) i nära samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) även framöver vara huvudansvarig för samordning och utveckling av en mer samstämmig tillsynspraxis när det gäller tillsynen av värdepappersföretag inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

(11)  Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att tillhandahålla och utföra i enlighet med direktiv 2014/65/EU. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt överallt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras i enlighet med detta för alla värdepappersföretag i unionen.

I syfte att minska de hinder för marknadstillträde som för närvarande kan finnas för multilaterala handelsplattformar (nedan kallade MTF-plattformar) och organiserade handelsplattformar (nedan kallade OTF-plattformar) ska startkapitalet för värdepappersföretag som driver en MTF- eller OTF-plattform fastställas på den nivå som avses i artikel 9.3 i detta direktiv. Om ett värdepappersföretag som är auktoriserat för att driva en OTF-plattform har fått tillstånd att bedriva handel för egen räkning i enlighet med villkoren i artikel 20 i direktiv 2014/65/EU. ska dess startkapital fastställas till den nivå som avses i artikel 9.1 i detta direktiv.

(12)  Även om värdepappersföretag undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 ska vissa begrepp som används i direktiv 2013/36/EU respektive förordning (EU) nr 575/2013 behålla sin väl etablerade betydelse. För att underlätta en enhetlig tolkning av sådana begrepp när de används i unionsrättsakter beträffande värdepappersföretag bör hänvisningar i sådana unionsrättsakter till värdepappersföretags startkapital, behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter när det gäller värdepappersföretag, till ▌värdepappersföretags interna processer för bedömning av kapitalbehov, till behöriga myndigheters översyns- och utvärderingsprocess för värdepappersföretag och till bestämmelser om värdepappersföretags företagsstyrning och ersättningar tolkas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i detta direktiv.

(13)  En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över ett värdepappersföretag, framför allt dess solvens och finansiella sundhet, ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete och informationsutbyte med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

(14)  För att få information och bedriva tillsyn, och framför allt för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om den verksamhet som dessa filialer bedriver. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

(15)  För att skydda känslig affärsinformation bör behöriga myndigheter vara bundna av tystnadsplikt när de fullgör sitt tillsynsuppdrag och utbyter konfidentiell information.

(16)  För att stärka tillsynen av värdepappersföretag och skyddet av deras kunder bör revisorer utföra sin kontroll opartiskt och omgående rapportera sakförhållanden som kan ha en allvarlig inverkan på ett värdepappersföretags finansiella situation eller dess administrations- och redovisningsorganisation till behöriga myndigheter.

(17)  Behandlingen av personuppgifter i samband med tillämpningen av detta direktiv bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(8) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 45/2001(9). Om detta direktiv tillåter utbyte av personuppgifter med tredjeländer bör framför allt relevanta bestämmelser i kapitel V i förordning (EU) 2016/679 och artikel 9 i förordning (EU) nr 45/2001 gälla.

(18)  För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de offentliggöras, utom under vissa väl definierade omständigheter. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om de administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretagen.

(19)  För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva och snabba mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(20)  Värdepappersföretag som inte betraktas som små och icke-sammanlänkade bör ha ett internt kapital tillgängligt som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretagen har tillräckliga strategier och processer för att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt och bibehålla det på en tillräcklig nivå. Behöriga myndigheter bör kunna begära att även små och icke-sammanlänkade företag tillämpar liknande krav, där så är lämpligt.

(21)  Befogenheterna vad gäller översyns- och utvärderingsprocessen bör även framöver vara ett viktigt regleringsverktyg som gör det möjligt för behöriga myndigheter att bedöma kvalitativa element, däribland intern styrning och interna kontroller, processer och förfaranden för riskhantering, och vid behov fastställa ytterligare krav, i synnerhet kapital- och likviditetskrav, framför allt för värdepappersföretag som inte betraktas som små och icke-sammanlänkade och, när den behöriga myndigheten bedömer att det är motiverat och lämpligt, även för små och icke-sammanlänkade företag.

(22)  Principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete fastställs i artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Denna princip måste tillämpas konsekvent av värdepappersföretagen. För att anpassa ersättningarna till värdepappersföretagens riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör klara och tydliga principer om bolagsstyrning och ersättningsregler som är könsneutrala och tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag gälla för värdepappersföretagen. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och företagsstyrning i direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

(23)  Kommissionens rapport av den 28 juli 2016 om bedömning av ersättningsreglerna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 visade även att kraven på uppskov och utbetalning i instrument som fastställs i direktiv 2013/36/EU inte är lämpliga för små och icke-komplicerade värdepappersföretag eller för personal med låg rörlig ersättning. Tydliga, enhetliga och harmoniserade kriterier för att fastställa vilka värdepappersföretag och enskilda personer som ska undantas från dessa krav behövs för att säkerställa en samstämmig tillsyn ▌och lika spelregler.

Med tanke på den viktiga roll som höginkomsttagare spelar när det gäller att styra värdepappersföretagens verksamhet och långsiktiga resultat, bör en effektiv översyn av ersättningspraxis och trender för höginkomsttagare säkerställas. De behöriga myndigheterna bör därför kunna övervaka ersättningen till höginkomsttagare.

(24)  Det är även lämpligt att ge värdepappersföretagen en viss flexibilitet när det gäller hur de använder icke-kontanta instrument för att betala ut rörlig ersättning, så länge sådana instrument är effektiva för att uppnå målet att förena personalens intressen med olika intressenters, till exempel aktieägares och borgenärers, intressen och så länge de bidrar till att den rörliga ersättningen överensstämmer med värdepappersföretagets riskprofil.

(25)  Värdepappersföretagens intäkter i form av avgifter, provisioner och andra intäkter i samband med tillhandahållandet av olika investeringstjänster är mycket volatila. Om den rörliga ersättningskomponenten skulle begränsas till en andel av den fasta ersättningskomponenten skulle detta påverka företagets förmåga att sänka ersättningen när intäkterna minskar och öka företagets fasta kostnadsbas, vilket i sin tur skulle ge upphov till risker för företagets förmåga att klara perioder av ekonomisk nedgång eller minskade intäkter.

För att undvika sådana risker bör en gemensam maximikvot mellan de rörliga och de fasta ersättningsdelarna inte införas för icke-systemviktiga värdepappersföretag. Dessa värdepappersföretag bör i stället själva fastställa lämpliga kvoter. Detta direktiv bör dock inte hindra medlemsstaterna från att i sin nationella lagstiftning införa åtgärder med strängare krav på värdepappersföretagen när det gäller maximikvoten mellan de rörliga och de fasta ersättningsdelarna. Detta direktiv bör inte heller hindra medlemsstaterna från att tillämpa den maximikvot som avses i föregående mening på alla eller särskilda typer av värdepappersföretag.

(26)  Olika styrningsstrukturer tillämpas i medlemsstaterna. I de flesta fall tillämpas en monistisk eller en dualistisk ledningsstruktur. Definitionerna i det här direktivet är tänkta att omfatta alla befintliga strukturer utan att förespråka någon särskild. De är endast till för upprättandet av regler som syftar till att ett visst resultat uppnås, oavsett vilken nationell bolagsrätt som gäller för ett institut i en medlemsstat. Definitionerna bör därför inte påverka den allmänna fördelningen av befogenheter i enlighet med den nationella bolagsrätten.

(27)  Ett ledningsorgan bör antas ha verkställande funktioner och tillsynsfunktioner. Ledningsorganen i de olika medlemsstaterna har olika befogenheter och strukturer. I medlemsstater där ledningsorganen har en monistisk struktur utför en enda styrelse vanligtvis lednings- och tillsynsuppgifter. I medlemsstater med ett dualistiskt system sköts tillsynsfunktionen av en särskild tillsynsstyrelse som inte har några verkställande funktioner medan den verkställande funktionen sköts av ett särskilt ledningsorgan som är ansvarigt för den dagliga ledningen av företaget. Följaktligen tilldelas de olika enheterna inom ledningsorganet separata uppgifter.

(28)  Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretagen är det lämpligt att kräva att dessa företag, såvida de inte kan betraktas som små och icke-sammanlänkade, årligen ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

(29)   Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att anta strängare regler om ersättningen när värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

(30)  För att hantera risker i grupper som endast omfattar värdepappersföretag bör den metod för konsoliderad tillsyn som krävs enligt ▌förordning (EU) nr ---/---- [IFR] för sådana värdepappersföretagsgrupper åtföljas av ett gruppkapitaltest för enklare gruppstrukturer. Fastställandet av grupptillsynsmyndigheten bör emellertid i båda fallen utgå från samma principer som när det gäller gruppbaserad tillsyn enligt direktiv 2013/36/EU. För att säkerställa ett välfungerande samarbete bör de grundläggande inslagen i samordningsåtgärderna och framför allt informationskraven i krissituationer eller samarbets- och samordningsarrangemang likna de grundläggande inslagen i den samordning som ska ske inom ramen för det gemensamma regelverket för kreditinstitut.

(31)  Kommissionen bör å ena sidan kunna lämna rekommendationer till rådet om förhandling av avtal mellan unionen och tredjeländer om den praktiska kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet när det gäller värdepappersföretag vars moderföretag är etablerat i tredjeländer och när det gäller värdepappersföretag med verksamhet i tredjeländer vars moderföretag är etablerat i unionen. Även medlemsstaterna och EBA bör å andra sidan kunna ingå administrativa arrangemang med tredjeländer för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.

(32)  För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan den nuvarande tillsynsramen för både kreditinstitut och värdepappersföretag och detta direktiv ändras förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU så att värdepappersföretag undantas från deras tillämpningsområde. Värdepappersföretag som ingår i en bankgrupp bör emellertid även framöver omfattas av de bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för bankgruppen, till exempel de bestämmelser om mellanvarande moderföretag inom EU som avses i [artikel 21b] i direktiv 2013/36/EU och bestämmelserna om konsoliderad tillsyn i del ett avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(33)  Det är nödvändigt att fastställa vilka åtgärder företag måste vidta för att kontrollera om de omfattas av definitionen av ett kreditinstitut i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och därför måste få auktorisation som kreditinstitut. Eftersom vissa värdepappersföretag redan bedriver den verksamhet som avses i punkterna 3 och 6 i del A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU är det även nödvändigt att skapa klarhet i frågan om auktorisation som har beviljats för denna verksamhet ska fortsätta att gälla. I synnerhet är det av största vikt att behöriga myndigheter säkerställer att övergången från den nuvarande ramen till den nya ger tillräcklig klarhet angående regelverket för värdepappersföretag.

(34)  För att säkerställa en effektiv tillsyn är det viktigt att företag som uppfyller villkoren i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 ansöker om auktorisation som kreditinstitut. Behöriga myndigheter bör därför ha möjlighet att tillämpa sanktioner på företag som inte ansöker om denna auktorisation.

(35)  Ändringen av definitionen av ”kreditinstitut” i förordning (EU) nr 575/2013 genom [förordning (EU) ---/--- [IFR] får från och med ikraftträdandet innefatta värdepappersföretag som redan bedriver verksamhet enligt en auktorisation som utfärdats i enlighet med direktiv 2014/65/EU. Dessa företag bör få fortsätta att bedriva verksamhet enligt sin auktorisation som värdepappersföretag tills en auktorisation för kreditinstitut har beviljats. Dessa företag bör inkomma med en ansökan om auktorisation som kreditinstitut senast när genomsnittet av deras samlade månatliga tillgångar under en sammanhängande tolvmånadersperiod överstiger något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013. Om ett värdepappersföretag överskrider något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör, från och med den tidpunkt detta direktiv träder i kraft, genomsnittet av deras samlade månatliga tillgångar beräknas för den sammanhängande tolvmånadersperiod som föregår denna tidpunkt. Dessa värdepappersföretag bör ansöka om auktorisation som kreditinstitut inom ett år och en dag efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(36)  Ändringen av definitionen av ”kreditinstitut” i förordning (EU) nr 575/2013 [förordning (EU) ---/--- [IFR]] kan även påverka företag som redan har ansökt om auktorisation som värdepappersföretag enligt direktiv 2014/65/EU och vars ansökan ännu inte har behandlats. Sådana ansökningar ska vidarebefordras till de behöriga myndigheterna enligt direktiv 2013/36/EU och behandlas i enlighet med auktorisationsbestämmelserna i det direktivet om företagets beräknade samlade tillgångar uppnår något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(37)  De företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör även omfattas av alla krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut som fastställs i avdelning III i direktiv 2013/36/EU, inbegripet bestämmelserna om återkallelse av auktorisation i enlighet med artikel 18 i det direktivet. Artikel 18 i det direktivet bör emellertid ändras för att säkerställa att behöriga myndigheter även kan återkalla en auktorisation som beviljats ett kreditinstitut om kreditinstitutet använder sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och under en sammanhängande femårsperiod har haft samlade tillgångar som i genomsnitt understigit tröskelvärdena i samma artikel 4.1.1 b.

(38)  Enligt artikel 39 i direktiv 2014/65/EU omfattas tredjelandsföretag som tillhandahåller finansiella tjänster i EU av nationella ordningar som kan kräva att de ska etablera en filial i en medlemsstat. För att underlätta regelbunden övervakning och bedömning av den verksamhet som tredjelandsföretag bedriver genom filialer i unionen bör behöriga myndigheter få information om omfattningen av de tjänster och den verksamhet som erbjuds och bedrivs genom filialer inom deras territorium.

(39)  Särskilda korshänvisningar i direktiv 2014/59/EU, direktiv 2011/61/EU och direktiv 2009/65/EG till bestämmelser som gäller för värdepappersföretag i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och som inte längre gäller från och med den dag då detta direktiv och förordning (EU) nr ---/---- [IFR] börjar tillämpas bör uppdateras till motsvarande hänvisningar i detta direktiv och förordning (EU) nr ---/---- [IFR].

(40)  EBA har, i samråd med Esma, lagt fram en rapport, som bygger på ingående bakgrundsanalys, uppgiftsinsamling och samråd, om en skräddarsydd tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag vilken ligger till grund för den reviderade tillsynsramen för värdepappersföretag.

(41)  För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av detta direktiv bör EBA få i uppdrag att lägga fram ett förslag till tekniska standarder för att fastställa vilken information myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna bör utbyta i samband med tillsyn, för att ange hur värdepappersföretag bör bedöma storleken på sin verksamhet i samband med kraven på intern styrning och framför allt avgöra om de utgör ett litet och icke-sammanlänkat företag. Tekniska standarder bör även fastställa vilken personal som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil i samband med ersättningsbestämmelserna och fastställa vilka primärkapitaltillskotts- och supplementärkapitalinstrument som ska räknas som rörlig ersättning. Slutligen bör man genom tekniska standarder fastställa inslagen i bedömningen av tillämpningsområdet för kraven på intern styrning, transparens, behandling av risker och ersättning, behöriga myndigheters tillämpning av ytterligare kapitalkrav och tillsynskollegiernas funktion.

(42)  För att en enhetlig tillämpning av detta direktiv ska säkerställas och hänsyn tas till utvecklingen på finansmarknaderna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för ytterligare specificering av direktivets definitioner, värdepappersföretags interna kapital- och riskbedömningar och behöriga myndigheters befogenheter när det gäller översyns- och utvärderingsprocessen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med att förbereda delegerade akter.

(43)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv och framför allt antagandet av EBA:s förslag till tekniska genomförandestandarder för kraven på informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, och för att ta hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen när det gäller nivån på kraven på värdepappersföretags startkapital, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10).

(44)  Eftersom syftet med detta direktiv – att inrätta en effektiv och väl avpassad tillsynsram för att säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade för att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på en sund finansiell bas och förvaltas på ett ordnat sätt, även i kundernas bästa intresse – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av sin omfattning och sina verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(45)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument(11) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

a)  Värdepappersföretags startkapital.

b)  Behöriga myndigheters befogenheter och verktyg i tillsynen av värdepappersföretag.

c)  De behöriga myndigheternas tillsyn av värdepappersföretag på ett sätt som överensstämmer med reglerna i förordning (EU) ----/--- [IFR].

d)  Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter när det gäller reglering och tillsyn av värdepappersföretag.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Detta direktiv ska tillämpas på värdepappersföretag som auktoriserats och står under tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.(12)

2.  Genom undantag från punkt 1 ska avdelningarna IV och V i detta direktiv inte vara tillämpliga på de värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 och 1.6 i [förordning (EU) --/----] [IFR], vilka ska stå under tillsyn för kontroll av att de uppfyller tillsynskraven i avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU, i enlighet med artikel 1.3 i [förordning (EU) ---/----[IFR].

Artikel 3

Definitioner

1.  I detta direktiv gäller följande definitioner:

1)  anknutet företag: ett företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller bedriva liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera värdepappersföretag.

2)  auktorisation: auktorisation av ett värdepappersföretag i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/65/EU.

3)  filial: filial enligt definitionen i artikel 4.1.30 i direktiv 2014/65/EU.

4)  nära förbindelser: nära förbindelser enligt definitionen i artikel 4.1.35 i direktiv 2014/65/EU.

5)  behörig myndighet: en medlemsstats officiellt erkända offentliga myndighet eller organ som enligt nationell lagstiftning har befogenhet att utöva tillsyn av värdepappersföretag i enlighet med detta direktiv som en del av tillsynssystemet i den medlemsstaten.

6)  råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare enligt definitionen i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013.

7)  kontroll: det förhållande mellan ett moderföretag och ett dotterföretag som beskrivs i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU(13), eller i de redovisningsstandarder som ett värdepappersföretag måste följa enligt förordning (EG) nr 1606/2002(14), eller en liknande koppling mellan en fysisk eller juridisk person och ett företag.

8)  uppfyllande av villkoren i gruppkapitaltestet: uppfyllande av kraven i artikel 7 i [förordning (EU) ----/---[IFR] av moderföretaget i en värdepappersföretagsgrupp.

9)  kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

10)  derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014(15).

11)  finansinstitut: finansinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.13 i [förordning (EU) nr ---/--- [IFR].

12)  könsneutral ersättningspolicy: en ersättningspolicy som grundas på lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete.

13)  grupp: koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv 2013/34/EU.

14)  grupptillsynsmyndighet: en behörig myndighet ansvarig för kontrollen av att ett modervärdepappersföretag inom EU och värdepappersföretag som kontrolleras av värdepappersinriktade moderholdingföretag inom EU eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EU uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet.

15)  hemmedlemsstat: hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.55 a i direktiv 2014/65/EU.

16)  värdmedlemsstat: värdmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.56 i direktiv 2014/65/EU.

17)  startkapital: det kapital som krävs för att få auktorisation som värdepappersföretag och vars belopp och typ anges i artiklarna 9 och 11.

18)  värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

19)  värdepappersföretagsgrupp: värdepappersföretagsgrupp enligt definitionen i artikel 4.1.26 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

20)  värdepappersinriktat holdingföretag: värdepappersinriktat holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.24 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

21)  investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

22)  ledningsorgan: ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

23)  ledningsorgan i dess tillsynsfunktion: ledningsorganet när det utför sin uppgift att kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande.

24)  blandat finansiellt holdingföretag: blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG(16).

25)  holdingföretag med blandad verksamhet: moderföretag som inte utgör ett finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i direktiv 2002/87/EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett värdepappersföretag.

26)   personer i ledande befattning: personer i ledande befattning enligt definitionen i artikel 4.1.37 i direktiv 2014/65/EU.

27)  moderföretag: moderföretag enligt definitionen i artikel 4.1.32 i direktiv 2014/65/EU.

28)  dotterföretag: dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.33 i direktiv 2014/65/EU.

29)  systemrisk: systemrisk enligt definitionen i artikel 3.1.10 i direktiv 2013/36/EU.

30)  moderholdingföretag inom EU: moderholdingföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.57 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

31)  värdepappersinriktat moderholdningföretag inom EU: värdepappersinriktat moderholdningföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.58 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR].

32)  blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU: blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.59. i [förordning (EU) nr ---/----[IFR].

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 i syfte att förtydliga

a)  definitionerna i punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv,

b)  definitionerna i punkt 1 så att utvecklingen på de finansiella marknaderna beaktas vid tillämpningen av detta direktiv.

AVDELNING II

BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 4

Behöriga myndigheter – utseende och befogenheter

1.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR]. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, EBA och Esma om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera dem om varje behörig myndighets funktioner och åligganden.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna utövar tillsyn över värdepappersföretagens och, i tillämpliga fall, de värdepappersinriktade holdingföretagens och blandade finansiella holdingföretagens verksamhet för att bedöma efterlevnaden av kraven i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla nödvändiga befogenheter, inbegripet befogenhet att utföra kontroller på plats i enlighet med artikel 14, för att få tillgång till den information som krävs för att bedöma om värdepappersföretagen och, i tillämpliga fall, de värdepappersinriktade holdingföretagen och blandade finansiella holdingföretagen uppfyller kraven i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR], och för att utreda eventuella överträdelser av dessa krav.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har den sakkunskap, de resurser, den operativa kapacitet, de befogenheter och det oberoende som krävs för att utföra de funktioner avseende tillsyn, utredning och sanktioner som fastställs i detta direktiv.

5.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen förser deras behöriga myndigheter med all information som behövs för att de ska kunna bedöma värdepappersföretagens efterlevnad av de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv samt av [förordning (EU) ----/---[IFR]. Värdepappersföretagen ska ha interna kontrollrutiner, administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att när som helst kontrollera att reglerna efterlevs.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen registrerar alla transaktioner, dokumentsystem och dokumentprocesser som omfattas av detta direktiv och [förordning (EU) nr ---/----[IFR] på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna alltid kan bedöma efterlevnaden av de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv samt av [förordning (EU) ----/---[IFR].

Artikel 5

Behöriga myndigheters handlingsutrymme att underställa vissa värdepappersföretag kraven i förordning (EU) nr 575/2013

1.  De behöriga myndigheterna får besluta att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.2 c i [förordning (EU) ---/----[IFR] på ett värdepappersföretag som utövar någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om det totala värdet av värdepappersföretagens konsoliderade tillgångar överskrider 5 miljarder EUR, beräknat som ett genomsnitt över den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden, och om något av följande är tillämpligt:

a)  Värdepappersföretaget utövar dessa verksamheter i en sådan omfattning att en systemrisk, enligt definitionen i artikel 3.1.10 i direktiv 2013/36/EU, skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget fallerar eller hamnar i kris.

b)  Värdepappersföretaget är en clearingmedlem enligt definitionen i artikel 4.1.3 i förordning [IFR].

c)  Den behöriga myndigheten anser att det är motiverat mot bakgrund av det berörda värdepapperföretagets verksamhet och verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen och med beaktande av en eller flera av följande faktorer:

i)  Betydelsen för unionens eller den berörda medlemsstatens ekonomi.

ii)  Betydelsen av dess gränsöverskridande verksamhet.

iii)  Värdepappersföretagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

2.  Punkt 1 ska inte vara tillämplig på råvaruhandlare, utsläppsrättshandlare, företag för kollektiva investeringar eller försäkringsföretag.

3.  Om den behöriga myndigheten beslutar att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 på ett värdepappersföretag i enlighet med punkt 1, ska detta värdepappersföretag stå under tillsyn för kontroll av att det uppfyller tillsynskraven i direktiv 2013/36/EU avdelningarna VII och VIII.

4.  Om en behörig myndighet beslutar att återkalla ett beslut som fattats i enlighet med punkt 1 ska den utan dröjsmål informera värdepappersföretaget om detta.

Utan att det påverkar en behörig myndighets handlingsutrymme att fatta beslut i enlighet med punkt 1, ska punkt 1 upphöra att gälla om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller det tröskelvärde som avses i den punkten, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod.

5.  De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål informera EBA om beslut som fattats i enlighet med punkterna 1, 3 och 4.

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa de kriterier som avses i punkt 1 a och 1 b, och säkerställa att de tillämpas enhetligt.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 6

Samarbete inom en medlemsstat

1.  De behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete med de offentliga myndigheter eller organ som i deras medlemsstat ansvarar för tillsynen av kreditinstitut och finansiella institut. Medlemsstaterna ska kräva att dessa behöriga myndigheter och offentliga myndigheter eller organ utan dröjsmål utbyter all information som är nödvändig eller relevant för att de ska kunna utföra sina funktioner och åligganden.

2.  Andra behöriga myndigheter än de som utses i enlighet med artikel 67 i direktiv 2014/65/EU ska upprätta en mekanism för samarbete med dessa myndigheter och för utbyte av all information som är relevant för att de ska kunna fullgöra sina funktioner och åligganden.

Artikel 7

Samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn

När behöriga myndigheter fullgör sina åligganden ska de beakta samstämmigheten i tillsynsverktyg och tillsynspraxis vid tillämpningen av de rättsliga bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Medlemsstaterna ska säkerställa att

a)  behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att säkerställa att lämpliga, tillförlitliga och uttömmande uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

b)  behöriga myndigheter deltar i den verksamhet som bedrivs av EBA och, i förekommande fall, inom de tillsynskollegier som avses i artiklarna 44 och 116 i direktiv 2013/36/EU,

c)  behöriga myndigheter gör sitt bästa för att säkerställa efterlevnaden av de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(17) och svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010(18),

d)  behöriga myndigheter har ett nära samarbete med ESRB,

e)  de uppgifter och befogenheter som de behöriga myndigheterna tilldelas inte hindrar dem från att fullgöra sina åligganden som medlemmar i EBA eller ESRB eller enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Artikel 8

Tillsynens unionsdimension

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska vid fullgörandet av sina allmänna ålägganden ta vederbörlig hänsyn till den potentiella effekten av egna beslut på det finansiella systemets stabilitet i andra berörda medlemsstater och för hela unionen och framför allt i krissituationer, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga vid den relevanta tidpunkten.

AVDELNING III

STARTKAPITAL

Artikel 9

Startkapital

1.  Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU ska krävas för att ett värdepappersföretag ska få auktorisation för att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet enligt avsnitt A punkterna 3 och 6 ▌i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska vara 750 000 EUR.

2.  Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU ska krävas för att ett värdepappersföretag, som inte får hålla kunders medel eller värdepapper, ska få auktorisation för att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet enligt avsnitt A punkterna 1, 2, 4, 5, eller 7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska vara 75 000 EUR.

▌Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU ska krävas för andra värdepappersföretag än dem som avses i punkterna 1 och 2 ska vara 150 000 EUR.

Genom undantag ska värdepappersföretag som har auktorisation för att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet enligt avsnitt A punkt 9 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ha ett startkapital på 750 000 EUR, om värdepappersföretaget bedriver eller har tillstånd för handel för egen räkning.

Artikel 10

Hänvisningar till startkapital i direktiv 2013/36/EU

Hänvisningar till de startkapitalnivåer som fastställs i artikel 9 i detta direktiv ska, från och med den tidpunkt då detta direktiv börjar tillämpas, anses ersätta hänvisningarna till startkapitalnivåer som fastställs i direktiv 2013/36/EU på följande sätt:

a)  Hänvisningar till det startkapital för värdepappersföretag som avses i artikel 28 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 9.1 i det här direktivet.

b)  Hänvisningar till det startkapital för värdepappersföretag som avses i artiklarna 29 och 31 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 9.2 eller 9.3 i det här direktivet, beroende på värdepappersföretagets typ av investeringstjänster och investeringsverksamhet.

c)  Hänvisningar till det startkapital som avses i artikel 30 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 8.1 i det här direktivet.

Artikel 11

Startkapitalets sammansättning

Startkapitalet i ett värdepappersföretag ska vara sammansatt i enlighet med artikel 9 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

AVDELNING IV

TILLSYN

KAPITEL 1

Tillsynsprinciper

Avsnitt 1

Hemmedlemsstaternas och värdmedlemsstaternas befogenheter och åligganden

Artikel 12

Befogenheter för de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten

Ansvaret för tillsyn av ett värdepappersföretag ska ligga hos hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, utan att det påverkar de bestämmelser i detta direktiv som anger att ansvaret ligger hos värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 13

Samarbete mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater

1.  Behöriga myndigheter i olika medlemsstater ska ha ett nära samarbete för att fullgöra sina åligganden enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], i synnerhet genom att utan dröjsmål utbyta bland annat följande information om värdepappersföretag:

a)  Information om värdepappersföretagets lednings- och ägarstruktur.

b)  Information om värdepappersföretagets uppfyllande av kapitalkraven.

c)  Information om värdepappersföretagets uppfyllande av koncentrationsriskkraven och likviditetskraven.

d)  Information om värdepappersföretagets administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden samt interna kontrollrutiner.

e)  Alla andra relevanta faktorer som kan påverka den risk som värdepappersföretaget utgör.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör de potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som har konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

3.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska agera på basis av den information som lämnas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att vidta alla åtgärder som krävs för att undvika eller avhjälpa de potentiella problem och risker som avses i punkt 2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska på begäran detaljerat förklara för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter hur de har beaktat den information och de resultat som lämnats av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

4.  Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, EBA och Esma vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna eller stabiliteten i det finansiella systemet.

De behöriga myndigheterna får vända sig till EBA i situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet när det gäller utbyte av information, har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får EBA i sådana situationer agera i enlighet med de befogenheter som EBA tilldelas enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. EBA får också på eget initiativ bistå de behöriga myndigheterna med att nå fram till en överenskommelse om sådant informationsutbyte som avses i denna artikel i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i den förordningen.

5.  Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas inom en månad.

6.  Vid bedömningen av villkoret i artikel 23.1 c i förordning (EU) ----/--- [IFR] får den behöriga myndigheten i ett värdepappersföretags hemmedlemsstat från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för det berörda värdepappersföretaget.

7.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa kraven för den typ av information som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

8.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för det informationsutbyte som ska underlätta tillsynen av värdepappersföretagen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

9.  EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 7 och 8 till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Artikel 14

Kontroll på plats och inspektion av filialer etablerade i en annan medlemsstat

1.  Om ett värdepappersföretag som är auktoriserat i en medlemsstat bedriver verksamhet genom en filial i en annan medlemsstat, ska värdmedlemsstaten ge hemmedlemsstatens behöriga myndigheter rätt att, efter underrättelse till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, självständigt eller genom särskilt utsedda personer, utföra kontroll på plats för att samla in den information som avses i artikel 13.1 och inspektera filialen.

2.  Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretagens filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Så snart som möjligt efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som erhållits och de resultat som är relevanta för riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Avsnitt 2

Tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet

Artikel 15

Tystnadsplikt och utbyte av konfidentiell information

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter och alla personer som arbetar för eller har arbetat för dessa myndigheter, inbegripet de personer som avses i artikel 76.1 i direktiv 2014/65/EU, är bundna av tystnadsplikt vid tillämpning av detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får endast röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Om ett värdepappersföretag har försatts i konkurs eller tvångslikvideras får konfidentiell information som inte rör tredje part röjas i civilrättsliga eller kommersiella förfaranden om detta är nödvändigt för att driva målet.

2.  De behöriga myndigheterna får endast använda den konfidentiella information som samlas in, utbyts eller överförs enligt detta direktiv och [förordning (EU) nr ---/----[IFR] för att fullgöra sina åligganden och i synnerhet för följande syften:

a)  Övervakning av de tillsynsregler som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR].

b)  För att ålägga sanktioner.

c)  Vid överklagande av behöriga myndigheters beslut.

d)  I domstolsförfaranden som har inletts enligt artikel 23.

3.  Fysiska och juridiska personer och organ utöver behöriga myndigheter som får konfidentiell information enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] får använda den enbart för de ändamål som uttryckligen föreskrivs av den behöriga myndigheten eller i enlighet med nationell lagstiftning.

4.  De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2, uttryckligen ange hur informationen ska behandlas och uttryckligen begränsa ytterligare överföringar av informationen.

5.  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att överföra konfidentiell information till kommissionen när denna information krävs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter.

6.  De behöriga myndigheterna får lämna konfidentiell information till EBA, Esma, ESRB, medlemsstaternas centralbanker, ECBS och ECB i deras egenskap av monetära myndigheter och, där så är lämpligt, till offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem, om denna information krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 16

Administrativa arrangemang med tredjeländer för informationsutbyte

För att fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt detta direktiv eller [förordning (EU) ----/---[IFR] och för att utbyta information får medlemsstaternas behöriga myndigheter, EBA och Esma i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010 respektive förordning (EU) nr 1095/2010, och endast om den utlämnade informationen omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst motsvarar dem som fastställs i artikel 15 i detta direktiv, ingå administrativa arrangemang med tredjeländers tillsynsmyndigheter eller tredjeländers myndigheter eller organ med ansvar för följande uppgifter:

a)  Tillsyn av finansiella institut och finansiella marknader, inbegripet tillsyn av finansiella enheter med tillstånd att vara verksamma som centrala motparter, om de centrala motparterna har godkänts i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012.

b)  Värdepappersföretags likvidation och konkurs och liknande förfaranden.

c)  Övervakning av de organ som medverkar i samband med värdepappersföretags likvidation och konkurs samt vid liknande förfaranden.

d)  Genomförandet av lagstadgade revisioner av finansiella institut eller institut som förvaltar ersättningssystem.

e)  Tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgade revisioner av finansiella instituts räkenskaper.

f)  Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för utsläppsrätter i syfte att säkerställa en samlad överblick över finans- och spotmarknader.

g)  Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för jordbruksråvaruderivat i syfte att säkerställa en samlad överblick över finans- och spotmarknader.

Artikel 17

Skyldigheter för personer som ansvarar för kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG(19) och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG(20) eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att omgående rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

a)  utgör en betydande överträdelse av lagar och andra författningar som fastställs i detta direktiv,

b)  kan påverka värdepappersföretagets fortsatta verksamhet, eller

c)  kan leda till vägran att godkänna räkenskaperna eller till att reservationer framställs.

Avsnitt 3

Sanktioner, undersökningsbefogenheter och rätt att överklaga

Artikel 18

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.  Utan att det påverkar de tillsynsbefogenheter som avses i kapitel 2 avsnitt 4, däribland undersökningsbefogenheter och behöriga myndigheters befogenhet att vidta korrigerande åtgärder, och medlemsstaternas rätt att föreskriva och ålägga straffrättsliga påföljder, ska medlemsstaterna fastställa regler för administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder och säkerställa att deras behöriga myndigheter får införa sådana sanktioner och åtgärder vid överträdelser av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], bland annat när

a)  ett värdepappersföretag inte har inrättat sådana interna styrningssystem som beskrivs i artikel 26,

b)  ett värdepappersföretag i strid med artikel 54.1 b i [förordning (EU) ---/----IFR] underlåter att lämna information till de behöriga myndigheterna om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalkraven enligt artikel 11 i den förordningen, eller lämnar ofullständig eller felaktig information,

c)  ett värdepappersföretag i strid med artikel 54 i [förordning (EU) nr ---/----] underlåter att lämna information om koncentrationsrisker till de behöriga myndigheterna, eller lämnar ofullständig eller felaktig information,

d)  ett värdepappersföretag ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 37 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 38 och 39 i den förordningen,

e)  ett värdepappersföretag i strid med artikel 43 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] vid upprepade tillfällen eller systematiskt underlåter att hålla likvida tillgångar, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 44 i den förordningen,

f)  ett värdepappersföretag underlåter att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information, i strid med bestämmelserna i del sex i [förordning (EU) nr ---/----[IFR],

g)  ett värdepappersföretag gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas i fall där artiklarna 28, 52 eller 63 i förordning (EU) nr 575/2013 förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

h)  ett värdepappersföretag har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv (EU) 2015/849(21),

i)  ett värdepappersföretag har tillåtit en eller flera personer som inte uppfyller kraven i artikel 91 i direktiv 2013/36/EU att bli eller kvarstå som ledamöter i ledningsorganet.

Medlemsstater som beslutar att inte fastställa regler för administrativa sanktioner vid överträdelser som omfattas av nationell straffrätt ska informera kommissionen om de relevanta straffrättsliga reglerna.

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  De administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som avses i punkt 1 första stycket ska inbegripa följande:

a)  Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person eller vilket värdepappersföretag, värdepappersinriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär.

b)  Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta.

c)  Tillfälligt förbud för en ledamot i värdepappersföretagets ledningsorgan eller annan fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag.

d)  I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

e)  I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till två gånger beloppet för den vinst som erhållits eller de förluster som undvikits genom överträdelsen, i fall där dessa kan fastställas.

f)  I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 5 000 000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta [den dag detta direktiv träder i kraft].

I fall där det företag som avses i led d är ett dotterföretag ska de relevanta bruttointäkterna vara de bruttointäkter som följer av de konsoliderade räkenskaperna för det yttersta moderföretaget under det föregående räkenskapsåret.

Om ett värdepappersföretag överträder nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv eller [förordning (EU) nr ---/----[IFR] ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten kan tillämpa sanktioner på ledamöter i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt nationell lagstiftning är ansvariga för överträdelsen.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, när de fastställer typen av de administrativa sanktioner eller administrativa åtgärder som avses i punkt 1 och nivån på administrativa sanktionsavgifter, beaktar alla relevanta omständigheter, bland annat följande, där så är lämpligt:

a)  Överträdelsens svårighetsgrad och varaktighet.

b)  Graden av ansvar hos de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen.

c)  Den finansiella ställningen för de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen, inbegripet juridiska personers totala omsättning och fysiska personers årsinkomst.

d)  Omfattningen av de vinster som erhållits eller förluster som undvikits av de juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen.

e)  Förluster för tredje parter orsakade av överträdelsen.

f)  Graden av samarbete med berörda behöriga myndigheter.

g)  Tidigare överträdelser av de fysiska eller juridiska personer som har gjort sig skyldiga till överträdelsen.

h)  Överträdelsens eventuella konsekvenser för det finansiella systemet.

Artikel 19

Undersökningsbefogenheter

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla de informationsinsamlings- och undersökningsbefogenheter som de behöver för att utöva sina funktioner, inbegripet följande:

a)  Befogenheten att kräva information från följande fysiska eller juridiska personer:

i)  Värdepappersföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

ii)  Värdepappersinriktade holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

iii)  Blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

iv)  Holdingföretag med blandad verksamhet som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

v)  Personer vid de enheter som avses i leden i–iv.

vi)  Tredje parter vilka de enheter som avses i leden i–iv har gett i uppdrag att utföra operativa uppgifter eller operativ verksamhet.

b)  Befogenheten att genomföra alla nödvändiga utredningar av alla personer som avses i led a som är etablerade eller belägna i den berörda medlemsstaten, bland annat

i)  att begära att de personer som avses i led a ska lämna in dokument,

ii)  att granska räkenskaperna och affärshandlingarna för de personer som avses i led a och göra kopior av eller utdrag ur dessa räkenskaper och affärshandlingar,

iii)  att erhålla skriftliga eller muntliga förklaringar från de personer som avses i led a eller från deras företrädare eller personal.

iv)  att höra alla relevanta personer ▌i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

c)  Befogenheten att genomföra alla nödvändiga kontroller i företagslokaler som tillhör de juridiska personer som avses i led a och alla andra företag som omfattas av kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, om den behöriga myndigheten är grupptillsynsmyndighet, förutsatt att andra berörda behöriga myndigheter har underrättats i förväg.

Artikel 20

Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 18, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas. Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller. Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt.

2.  Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 18 och som har överklagats ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

3.  Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 18:

a)  Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

b)  Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

c)  Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

4.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för dataskydd.

Artikel 21

Rapportering av sanktioner till EBA

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 18, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och Esma och ska uppdateras regelbundet, minst varje år.

EBA ska administrera en webbplats med länkar till varje enskild behörig myndighets offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder i enlighet med artikel 18 och ange den tidsperiod under vilken varje medlemsstat offentliggör administrativa sanktioner och åtgärder.

Artikel 22

Rapportering av överträdelser

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inrättar effektiva och tillförlitliga mekanismer för att möjliggöra snabb rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser av nationella bestämmelser om införlivande av detta direktiv och [förordning (EU) ---/----[IFR] till de behöriga myndigheterna.

Dessa mekanismer ska bland annat omfatta följande:

a)  Särskilda förfaranden för mottagande, hantering och uppföljning av sådana rapporter, inbegripet upprättandet av säkra kommunikationskanaler.

b)  Lämpligt skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling för anställda i värdepappersföretag som rapporterar om överträdelser begångna inom värdepappersföretaget

c)  Skydd av personuppgifter både för den person som rapporterar om överträdelser och den fysiska person som påstås vara ansvarig för en överträdelse, i enlighet med förordning (EU) nr 2016/679.

d)  Tydliga regler som under alla omständigheter säkerställer konfidentialiteten för den person som rapporterar om överträdelser begångna inom värdepappersföretaget, såvida inte offentliggörande krävs enligt nationell lagstiftning i samband med ytterligare utredningar eller efterföljande administrativa eller rättsliga förfaranden.

2.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag har inrättat lämpliga förfaranden för att deras anställda ska kunna rapportera om överträdelser internt genom en särskild oberoende kanal. Sådana förfaranden får föreskrivas av arbetsmarknadens parter, förutsatt att de ger samma skydd som avses i punkt 1 b, c och d.

Artikel 23

Rätt att överklaga

Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut och åtgärder som antas i enlighet med [förordning (EU) nr ---/----[IFR] eller lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med detta direktiv kan överklagas.

KAPITEL 2

Granskningsprocess

Avsnitt 1

INTERN PROCESS FÖR BEDÖMNING AV KAPITALBEHOV OCH RISKBEDÖMNING

Artikel 24

Internt kapital och likvida tillgångar

1.  Värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren enligt artikel 12.1 i [förordning (EU) ---/----[IFR] ska ha infört sunda, effektiva och heltäckande arrangemang, strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital och likvida tillgångar som till belopp, slag och fördelning enligt deras uppfattning räcker till för att täcka arten och nivån på de risker ▌som de kan innebära för andra och som företagen själva är eller kan bli exponerade för.

2.  De arrangemang, strategier och processer som avses i punkt 1 ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till arten och omfattningen av det berörda värdepappersföretagets verksamhet samt dess komplexitet. De ska regelbundet ses över internt.

Behöriga myndigheter får begära att värdepappersföretag som uppfyller villkoren enligt artikel 12.1 i [förordning (EU) ---/----[IFR] ska tillämpa de krav som föreskrivs i denna artikel i den utsträckning den behöriga myndigheten anser det lämpligt.

Avsnitt 2

Intern styrning, insyn, riskhantering och ersättning

Artikel 25

Tillämpningsområde vid tillämpning av detta avsnitt

1.  Detta avsnitt ska inte tillämpas om ett värdepappersföretag på grundval av artikel 12.1 i [förordning (EU) ---/----[IFR] fastställer att det uppfyller samtliga villkor som anges ▌där.

2.  Om ett värdepappersföretag som inte uppfyller samtliga villkor i ▌artikel 12.1 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] senare uppfyller dessa krav ska detta avsnitt upphöra att gälla först efter en period på 6 månader från den dag då dessa villkor är uppfyllda. Detta avsnitt ska upphöra att gälla för ett värdepappersföretag efter en period som anges i föregående mening endast om värdepappersföretaget under denna period fortsatte att uppfylla villkoren enligt artikel 12.1 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] utan avbrott och om företaget underrättade den behöriga myndigheten om detta.

3.  Om ett värdepappersföretag fastställer att det inte längre uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] ska det underrätta den behöriga myndigheten och uppfylla kraven i detta avsnitt ▌inom 12 månader från den dag då den bedömningen gjordes.

4.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag ska tillämpa bestämmelserna i artikel 32 på ersättning för utförda tjänster eller för resultat under det räkenskapsår som följer efter det räkenskapsår då den bedömning som avses i punkt 3 gjordes.

Om detta avsnitt tillämpas och artikel 8 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] är tillämplig ska medlemsstaterna säkerställa att det tillämpas på värdepappersföretag på individuell nivå.

Om detta avsnitt tillämpas och artikel 7 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] är tillämplig ska medlemsstaterna säkerställa att detta avsnitt tillämpas på värdepappersföretag på individuell nivå och gruppnivå. Genom undantag från den första meningen ska detta avsnitt inte tillämpas på dotterföretag som omfattas av situationen med konsoliderad tillsyn enligt definitionen i artikel 4.1.12 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], och som är etablerade i tredjeländer, om moderföretaget inom EU kan påvisa för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

Artikel 26

Intern styrning

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta styrningsformer som omfattar följande:

a)  En tydlig organisationsstruktur med väldefinierade, genomlysta och konsekventa ansvarskedjor.

b)  Effektiva processer för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för, eller innebär eller kan innebära för andra.

c)  Tillfredsställande metoder för intern kontroll, inbegripet sunda administrations- och redovisningsrutiner.

d)  En ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenliga med och främjar sund och effektiv riskhantering.

Denna ersättningspolicy och denna ersättningspraxis ska vara könsneutral.

2.  Vid fastställandet av de styrningsformer som avses i punkt 1 ska kriterierna i artiklarna 28–33 i det här direktivet beaktas.

3.  De styrningsformer som avses i punkt 1 ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till karaktären, omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i affärsmodellen och värdepappersföretagets verksamhet.

4.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för de styrningsformer som avses i punkt 1.

EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om könsneutral ersättningspolicy för värdepappersföretag.

Inom två år efter dagen för offentliggörandet av dessa riktlinjer, och på grundval av den information som samlats in av de behöriga myndigheterna, ska EBA utfärda en rapport om värdepappersföretagens tillämpning av en könsneutral ersättningspolicy.

Artikel 27

Rapportering per land

1.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag som har en filial eller ett dotterföretag som är ett finansiellt institut enligt definitionen i artikel 4.1.26 i förordning (EU) nr 575/2013 i en medlemsstat eller i ett annat tredjeland än det land där auktorisationen beviljades, för varje medlemsstat och tredjeland årligen ska offentliggöra följande information:

a)  Namn på eventuella dotterföretag och filialer och deras typ av verksamhet och geografiska plats.

b)  Omsättning.

c)  Antal anställda i heltidsekvivalenter.

d)  Resultat före skatt.

e)  Skatt på resultatet.

f)  Erhållna statliga subventioner.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och om möjligt offentliggöras som en bilaga till årsredovisningen eller i tillämpliga fall till de konsoliderade räkenskaperna för det värdepappersföretaget.

Artikel 28

Riskhantering

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagets ledningsorgan godkänner och regelbundet ser över strategier och riktlinjer för värdepappersföretagets riskaptit samt för att hantera, övervaka och reducera de risker som värdepappersföretagen är eller kan bli exponerade för, med beaktande av det makroekonomiska läget och värdepappersföretagets affärscykel.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet ägnar tillräcklig tid åt att säkerställa att de aspekter som avses i punkt 1 beaktas på lämpligt sätt och att tillräckliga resurser avsätts för hanteringen av alla de väsentliga risker som värdepappersföretaget exponeras för.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag upprättar rapporteringsvägar till ledningsorganet avseende alla väsentliga risker och alla riktlinjer för riskhantering samt ändringar av dessa.

4.  ▌Medlemsstaterna ska kräva att alla värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 32.4 a ska inrätta en riskkommitté som ska bestå av ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda i det berörda värdepappersföretaget.

Medlemmarna i den riskkommitté som avses i första stycket ska ha lämpliga kunskaper och färdigheter samt lämplig sakkunskap för att till fullo förstå, hantera och övervaka institutets riskstrategi och riskaptit. De ska säkerställa att riskkommittén fungerar som rådgivare för ledningsorganet när det gäller värdepappersföretagets allmänna nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och bistår ledningsorganet i dess övervakning av hur personer i ledande befattning genomför strategin. Ledningsorganet ska behålla det övergripande riskansvaret för företagets riskstrategier och riktlinjer.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet i dess tillsynsfunktion samt ledningsorganets riskkommitté, om en sådan har inrättats, har tillgång till information om de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för.

Artikel 29

Riskhantering

1.  Behöriga myndigheter ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta strategier, riktlinjer, processer och system för att identifiera, mäta, hantera och övervaka följande:

a)  Väsentliga källor till och effekter av kundrisk och all väsentlig inverkan på kapitalbaser.

b)  Väsentliga källor till och effekter av marknadsrisk och all väsentlig inverkan på kapitalbaser.

c)  Väsentliga källor till risker för värdepappersföretaget, framför allt de som kan förbruka den tillgängliga kapitalbasen.

d)  Likviditetsrisk över lämpliga tidsspann, inbegripet intradag, för att säkerställa att värdepappersföretaget håller de likvida medlen på adekvat nivå, inbegripet när det gäller att hantera väsentliga källor till risker enligt leden a–c.

Dessa strategier, riktlinjer, processer och system ska vara proportionella i förhållande till värdepappersföretagets komplexitet, riskprofil, verksamhetens omfattning och den risktolerans som fastställts av ledningsorganet och återspegla värdepappersföretagets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet.

Vid tillämpning av första stycket led a och andra stycket ska hänsyn tas till nationell lagstiftning om separation som är tillämplig på innehav av kunders medel.

Vid tillämpning av punkt 1 a ska värdepappersföretag överväga att ha en ansvarsförsäkring som ett effektivt verktyg för riskhantering.

Vid tillämpning av led c ska väsentliga källor till risker för företaget självt i förekommande fall omfatta väsentliga förändringar i det bokförda värdet av tillgångar, inbegripet eventuella fordringar på anknutna ombud, kunders eller motparters fallissemang, positioner i finansiella instrument, utländska valutor och varor samt förpliktelser gentemot förmånsbestämda pensionssystem.

Värdepappersföretagen ska ta vederbörlig hänsyn till all väsentlig inverkan på kapitalbaser om sådana risker inte beaktas på lämpligt sätt genom de kapitalkrav som beräknats enligt artikel 11 i [förordning (EU) ---/----[IFR].

2.  Behöriga myndigheter ska kräva att värdepappersföretagen, om de skulle behöva avveckla eller upphöra med verksamheten, med beaktande av bärkraften och hållbarheten i de egna företagsmodellerna och företagsstrategierna tar vederbörlig hänsyn till krav och nödvändiga resurser som är realistiska i fråga om tidsramar och bevarande av kapitalbaser och likvida medel, under hela processen då de lämnar marknaden.

3.  Genom undantag från artikel 25 ska punkt 1 a, c och d tillämpas på värdepappersföretag som uppfyller kraven i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

4.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 som komplement till detta direktiv för att säkerställa att värdepappersföretagens strategier, riktlinjer, processer och system är robusta. Kommissionen ska i detta sammanhang ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när det gäller redovisningsstandarder och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 30

Ersättningspolicy

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen, när de fastställer och tillämpar sin ersättningspolicy för personalkategorier inklusive personer i ledande befattning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning åtminstone är i nivå med den lägsta ersättningen för personer i ledande befattning och risktagare och vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, iakttar följande principer:

a)  Ersättningspolicyn är tydligt dokumenterad och proportionerlig i förhållande till värdepappersföretaget, såväl i fråga om dess storlek och interna organisation som när det gäller verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

b)  Ersättningspolicyn är en könsneutral ersättningspolicy.

c)  Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar sund och effektiv riskhantering.

d)  Ersättningspolicyn överensstämmer med värdepappersföretagets affärsstrategi och mål, och beaktar även de långsiktiga effekterna av fattade investeringsbeslut.

e)  Ersättningspolicyn innehåller åtgärder för att undvika intressekonflikter, uppmuntrar till ansvarsfullt företagande och främjar riskmedvetenhet och försiktigt risktagande.

f)  Ledningsorganet antar och ser inom ramen för sin tillsynsfunktion regelbundet över ersättningspolicyn och har det övergripande ansvaret för att övervaka dess genomförande.

g)  Kontrollfunktioner gör åtminstone en gång om året en central och oberoende intern granskning av genomförandet av ersättningspolicyn.

h)  Personal som utövar kontrollfunktioner är oberoende i förhållande till de affärsenheter de övervakar, har lämplig befogenhet och får ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till dessa funktioner, oberoende av resultatet inom de affärsområden de kontrollerar.

i)  Ersättningen till högre befattningshavare som ansvarar för riskhantering och efterlevnad av lagstiftning övervakas direkt av den ersättningskommitté som avses i artikel 31 eller, om en sådan kommitté inte har inrättats, av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

j)  Ersättningspolicyn, med beaktande av nationella regler för lönebildning, innebär att tydlig åtskillnad görs mellan de kriterier som tillämpas för fastställande av

i)  fast grundlön, som i första hand återspeglar relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet,

ii)  rörlig ersättning, som återspeglar en hållbar och riskjusterad prestation samt eventuell prestation utöver vad som krävs för att uppfylla kraven i den anställdas arbetsbeskrivning.

k)  Den fasta delen ska stå för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra en fullt flexibel policy med rörliga ersättningsdelar, inbegripet möjligheten att inga rörliga ersättningsdelar betalas ut.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 led k ska medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen i sin ersättningspolicy fastställer lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen, med beaktande av värdepappersföretagets affärsverksamhet och därmed förenade risker, samt den inverkan som de olika personkategorier som avses i punkt 1 har på värdepappersföretagets riskprofil.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen fastställer och tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek och interna organisation och till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

4.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa lämpliga kriterier i syfte att fastställa kategorier för personer vars yrkesutövning har den väsentliga inverkan på värdepappersföretagets riskprofil som avses i punkt 1. EBA och Esma ska vederbörligen beakta kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn och aktuella riktlinjer om ersättning enligt direktivet om fondföretag, direktivet om AIF-förvaltare och direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid II) samt sträva efter att minimera avvikelserna från befintliga bestämmelser.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 31

Värdepappersföretag som mottar extraordinärt offentligt finansiellt stöd

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ▌ska medlemsstaterna säkerställa att

a)  det inte betalar ut någon rörlig ersättning till ledamöterna i ledningsorganet,

b)  den rörliga ersättning som betalas ut till annan personal än ledamöter i ledningsorganet ska vara begränsad till en andel av nettointäkterna om den rörliga ersättningen ▌är oförenlig med att värdepappersföretaget upprätthåller en sund kapitalbas och att det extraordinära offentliga finansiella stödet upphör inom rimlig tid ▌.

Artikel 32

Rörlig ersättning

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att all rörlig ersättning som tilldelas och betalas av ett värdepappersföretag till de personalkategorier som avses i artikel 30.1 uppfyller samtliga följande krav på samma villkor som dem som anges i artikel 30.3:

a)  Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

b)  När individuella resultat bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

c)  Den resultatbedömning som avses i led a ska baseras på en period som sträcker sig över flera år och ta hänsyn till värdepappersföretagets affärscykel och affärsrisker.

d)  Den rörliga ersättningen ska inte påverka värdepappersföretagets förmåga att säkerställa en sund kapitalbas.

e)  Garanterad rörlig ersättning ska endast förekomma i samband med nyanställning ▌, under det första anställningsåret och när värdepappersföretaget har en stark kapitalbas.

f)  Betalningar vid förtida uppsägning av ett anställningsavtal ska stå i relation till personens prestationer under tidsperioden och inte premiera misslyckanden eller försummelser.

g)  Ersättningspaket relaterade till ersättning eller inlösen av tidigare anställningskontrakt måste stämma överens med värdepappersföretagets långsiktiga intressen.

h)  I den metod för resultatbedömning som används för att beräkna pooler av rörlig ersättning ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker samt till kostnaden för det kapital och den likviditet som krävs i enlighet med förordning (EU) ----/---[IFR].

i)  Vid fördelningen av de rörliga ersättningsdelarna inom värdepappersföretaget ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker.

j)  Minst 50 % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande instrument:

i)  Aktier eller motsvarande ägarintressen, beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur.

ii)  Aktierelaterade instrument, eller beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, andra likvärdiga icke-kontanta instrument.

iii)  Primärkapitaltillskottsinstrument, supplementärkapitalinstrument eller andra instrument som fullt ut kan omvandlas till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned och som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis.

iv)  Icke-kontanta instrument som återspeglar sammansättningen i instrumenten i de portföljer som förvaltas.

k)  Som undantag från led j kan nationella behöriga myndigheter, om ett värdepappersföretag inte utfärdar något av de instrument som anges i det ledet, godkänna användningen av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

l)  Minst 40 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en tre- till femårsperiod, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

m)  Upp till 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

i)  deltog i eller var ansvarig för ett handlande som ledde till betydande förluster för värdepappersföretaget,

ii)  inte längre anses uppfylla lämplighetskraven.

n)  De diskretionära pensionsförmånerna ska överensstämma med värdepappersföretagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att

a)  de personer som avses i artikel 30.1 inte använder personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade till ersättning och ansvar för att urholka de principer som avses i punkt 1,

b)  rörlig ersättning inte betalas genom finansiella företag eller metoder som gör det enklare att kringgå detta direktiv eller förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Vid tillämpning av punkt 1 j ska de instrument som avses i denna punkt omfattas av en lämplig policy för uppskjuten utbetalning som är utformad så att den knyter individuella incitament till värdepappersföretagets långsiktiga intressen, borgenärer och kunder. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får sätta begränsningar för typen och utformningen av dessa instrument eller förbjuda användningen av vissa instrument för rörlig ersättning.

Vid tillämpning av punkt 1 l ska uppskov av den rörliga ersättningen inte erhållas snabbare än enligt en proportionell beräkning (pro rata).

Vid tillämpning av punkt 1 n ska de diskretionära pensionsförmånerna finnas kvar hos värdepappersföretaget under en period på fem år i form av de instrument som avses i led j om den anställda lämnar värdepappersföretaget före pensionen. För en anställd som går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna betalas ut i form av de instrument som avses i led j, förutsatt att de har innehafts av den anställde i minst fem år.

4.  Punkt 1 j och l och punkt 3 tredje stycket ska inte vara tillämpliga på följande:

a)  Ett värdepappersföretag vars värde av tillgångar inom och utanför balansräkningen i genomsnitt uppgår till högst 100 miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

b)  En person vars årliga rörliga ersättning inte överstiger 50 000 EUR och inte utgör mer än en fjärdedel av vederbörandes totala årliga ersättning.

5.   Genom undantag från punkt 4 led a får en medlemsstat öka det tröskelvärde som avses i denna punkt, förutsatt att värdepappersföretaget uppfyller följande kriterier:

a)  Det värdepappersföretag för vilket medlemsstaten tillämpar denna bestämmelse är inte ett av de tre största värdepappersföretagen i den medlemsstat där företaget är etablerat, sett till det totala värdet av tillgångar.

b)  Värdepappersföretaget omfattas inte av några skyldigheter eller omfattas av förenklade skyldigheter avseende planer för återhämtning och resolution i enlighet med artikel 4 i direktiv 2014/59/EU.

c)  Storleken på värdepappersföretagens verksamhet i handelslagret i och utanför balansräkningen uppgår till högst 150 miljoner EUR.

d)  Storleken på värdepappersföretagens derivatverksamhet i och utanför balansräkningen uppgår till högst 100 miljoner EUR.

e)  Tröskelvärdet överstiger inte 300 miljoner EUR.

f)  Det är lämpligt att öka tröskelvärdet med beaktande av arten och omfattningen av företagets verksamhet, dess interna organisation eller, i tillämpliga fall, särdragen hos den grupp som det tillhör.

6.  Genom undantag från punkt 4 a får en medlemsstat sänka det tröskelvärde som avses i denna punkt under förutsättning att det är lämpligt att sänka tröskelvärdet med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet, dess interna organisation eller, i tillämpliga fall, särdragen hos den grupp som det tillhör.

7.  Genom undantag från punkt 4 b får en medlemsstat besluta att anställda som har rätt till en årlig rörlig ersättning som understiger det tröskelvärde och den andel som avses i den punkten inte ska omfattas av det undantag som anges där, på grund av nationella marknadsegenskaper vad gäller ersättningspraxis eller på grund av den typ av ansvarsområden och arbetsuppgifter som dessa personer har.

8.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa de instrumentklasser som uppfyller villkoren enligt punkt 1 j.iii och ange möjliga alternativa arrangemang enligt punkt 1 k.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

9.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för att underlätta genomförandet av punkterna 4, 5 och 6 samt se till att de tillämpas på ett enhetligt sätt.

Artikel 33

Ersättningskommitté

1.  Medlemsstaterna ska se till att värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i artikel 32.4 a inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska vara könsbalanserad och göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. Ersättningskommittén får inrättas på gruppnivå.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa ▌att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda i det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

3.  När de beslut som avses i punkt 2 förbereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till allmänintresset och de långsiktiga intressena för värdepappersföretagets aktieägare, investerare och övriga intressenter.

Artikel 34

Tillsyn över ersättningspolicy

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 första stycket leden c och d i [förordning (EU) ----/---[IFR] liksom den information som lämnats av värdepappersföretagen om det könsmässiga lönegapet, och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis.

De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA.

2.  EBA ska använda informationen som den mottagit från behöriga myndigheter i enlighet med punkt 1 och punkt 4 som riktmärke för ersättningstrender och praxis på unionsnivå.

3.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 30–33 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG(22).

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag lämnar information till behöriga myndigheter ▌om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på 1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om 1 miljon EUR vardera, om deras arbetsuppgifter och vilket affärsområde det rör sig om samt om ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag, på begäran, lämnar uppgifter över den totala ersättningen för varje ledamot i ledningsorganet och för personer i ledande befattning.

De behöriga myndigheterna ska överlämna den information som avses i första och andra stycket till EBA, som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. EBA kan i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten i den information som samlas in.

Artikel 35

EBA:s rapport om ESG-relaterade risker

EBA ska utarbeta en rapport om införandet av tekniska kriterier för exponering mot verksamhet som i hög grad är kopplad till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsmål (ESG) för processen för översyn och utvärdering av risker, i syfte att bedöma de möjliga källorna till och effekterna av sådana risker på värdepappersföretag, med beaktande av ESG-taxonomi [infoga hänvisning till rättsakt när den blir tillgänglig].

Den rapport från EBA som avses i första stycket ska omfatta åtminstone följande:

a)  En definition av ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker i samband med övergången till en med hållbar ekonomi, inbegripet risker i samband med värdeminskning för tillgångar till följd av lagstiftningsändringar, kvalitativa och kvantitativa kriterier och mått som är relevanta för bedömningen av sådana risker, samt en metod för att bedöma om sådana risker kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt och om de kan få en väsentlig finansiell påverkan på ett värdepappersföretag.

b)  En bedömning av huruvida väsentliga koncentrationer av särskilda tillgångar kan öka ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker för ett värdepappersföretag.

c)  En beskrivning av de processer som ett värdepappersföretag kan använda för att identifiera, utvärdera och hantera ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker.

d)  De kriterier, parametrar och mått som tillsynsmyndigheter och värdepappersföretag kan använda för att bedöma effekterna på kort, medellång och lång sikt av ESG-relaterade risker i samband med översyns- och utvärderingsprocessen.

EBA ska lägga fram en rapport om dessa resultat till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast [två år efter detta direktivs ikraftträdande].

EBA får, om så är lämpligt, på grundval av denna rapport anta riktlinjer för införandet av kriterier för ESG-relaterade risker för den tillsynsrelaterade översyns- och utvärderingsprocessen med beaktande av resultaten i den rapport från EBA som avses i denna artikel.

Avsnitt 3

Översyns- och utvärderingsprocess

Artikel 36

Översyn och utvärdering

1.  De behöriga myndigheterna ska, i den utsträckning det är relevant och nödvändigt, och med beaktande av värdepappersföretagets storlek, riskprofil och affärsmodell, granska de styrformer, strategier, processer och rutiner som värdepappersföretagen har infört för att följa detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] och, när så är lämpligt och relevant, utvärdera nedanstående för att säkerställa en sund hantering och täckning av deras risker:

a)  De risker som avses i artikel 29.

b)  Geografiskt område för värdepappersföretagets exponeringar.

c)  Värdepappersföretagets affärsmodell.

d)  Bedömningen av systemrisker, med beaktande av identifieringen och mätningen av systemrisker enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller ESRB:s rekommendationer.

e)  Riskerna för säkerheten hos de nätverks- och informationssystem som värdepappersföretagen använder för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet för sina processer och data.

f)  Värdepappersföretags exponering för ränterisker i samband med andra verksamheter än handel.

g)  Värdepappersföretags företagsstyrning och förmågan hos ledamöterna i ledningsorganet att utföra sitt uppdrag.

Vid tillämpning av denna punkt ska de behöriga myndigheterna ta vederbörlig hänsyn till huruvida värdepappersföretaget har en ansvarsförsäkring.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna fastställer hur ofta och hur ingående den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 ska genomföras med beaktande av storleken, ▌ arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i berört värdepappersföretag samt, om så är relevant, dess systemviktighet, och ska i samband med detta beakta proportionalitetsprincipen.

De behöriga myndigheterna ska från fall till fall besluta huruvida och i vilken form översynen och utvärderingen ska genomföras med avseende på värdepappersföretag som uppfyller de krav som anges i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR]] och endast om den anser detta vara nödvändigt på grund av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i dessa företag.

Vid tillämpningen av första stycket ska hänsyn tas till nationell lagstiftning om separation som är tillämplig på innehav av kunders medel.

3.  När de behöriga myndigheterna utför den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 g ska de ha tillgång till dagordningar, protokoll och andra dokument från ledningsorganets och kommittéernas möten samt resultaten från interna eller externa utvärderingar av ledningsorganets funktion.

4.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 för att komplettera detta direktiv i syfte att säkerställa att värdepappersföretags styrformer, strategier, processer och mekanismer sörjer för en god riskhantering och risktäckning. Kommissionen ska i detta sammanhang ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när det gäller redovisningsstandarder och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 37

Löpande översyn av tillstånd att använda interna modeller

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter med jämna mellanrum och minst vart tredje år granskar värdepappersföretagens efterlevnad av kraven för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i [förordning (EU) ---/----[IFR]. Behöriga myndigheter ska lägga särskild vikt vid ändringar av ett värdepappersföretags affärsverksamhet och tillämpningen av sådana modeller på nya produkter samt granska och utvärdera om värdepappersföretaget använder väl utvecklade och uppdaterade metoder och förfaranden i samband med dessa modeller. Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett värdepappersföretags interna metoder måste de behöriga myndigheterna säkerställa att dessa åtgärdas eller vidta åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att införa högre multiplikationsfaktorer eller kapitaltillägg

2.  Om det för interna modeller över risken gentemot marknaden förekommer upprepade överskridanden enligt vad som avses i artikel 366 i förordning (EU) nr 575/2013, vilket tyder på att modellerna inte, eller inte längre, är tillräckligt exakta, ska de behöriga myndigheterna återkalla tillståndet att använda dessa interna modeller eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att modellerna förbättras snarast och inom en bestämd tidsram.

3.  Om ett värdepappersföretag som har fått tillstånd att använda interna modeller inte längre uppfyller kraven för användning av dessa modeller, ska de behöriga myndigheterna kräva att värdepappersföretaget antingen visar de behöriga myndigheterna att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga eller också presenterar en plan och tidsfrist för när dessa krav ska vara uppfyllda. Behöriga myndigheter ska kräva förbättringar av den presenterade planen om det är osannolikt att den leder till full efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig.

Om det är osannolikt att värdepappersföretaget uppnår överensstämmelse inom den angivna tidsfristen eller inte på ett tillfredsställande sätt har visat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga, ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna återkallar tillståndet att använda interna modeller eller begränsar det till områden där efterlevnad har uppnåtts eller kan uppnås inom en lämplig tidsfrist.

4.  EBA ska analysera olika värdepappersföretags interna modeller och hur värdepappersföretag som använder interna modeller hanterar liknande risker eller exponeringar. EBA ska underrätta Esma om denna analys.

För att främja en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis ska EBA på grundval av denna analys och i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utarbeta riktlinjer med riktmärken för hur värdepappersföretag bör använda interna modeller och hur dessa interna modeller bör behandla liknande risker eller exponeringar.

Medlemsstaterna ska uppmuntra behöriga myndigheter att beakta denna analys och dessa riktlinjer för den granskning som avses i punkt 1.

Avsnitt 4

Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter

Artikel 38

Tillsynsåtgärder

De behöriga myndigheterna ska kräva att ett värdepappersföretag i ett tidigt skede vidtar nödvändiga åtgärder för att ta itu med följande problem:

a)  Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i detta direktiv eller [förordning (EU) ----/---[IFR].

b)  De behöriga myndigheterna har bevis för att värdepappersföretaget sannolikt kommer att bryta mot kraven i [förordning (EU) ----/---[IFR] eller de bestämmelser som införlivar detta direktiv inom de närmaste tolv månaderna.

Artikel 39

Tillsynsbefogenheter

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de tillsynsbefogenheter som krävs för att inom ramen för sitt uppdrag ingripa i värdepappersföretagens verksamhet på ett effektivt och proportionerligt sätt.

2.  Vid tillämpning av artiklarna 36, 37.3 och 38 och av [förordning (EU) ----/---[IFR] ska de behöriga myndigheterna ha befogenhet att

a)  kräva att värdepappersföretag har ytterligare kapital utöver de krav som anges i artikel 11 i [förordning (EU) ----/---[IFR], enligt de villkor som fastställs i artikel 40 i detta direktiv, eller justerar det kapital och de likvida tillgångar som krävs vid väsentliga förändringar i värdepappersföretagens verksamhet,

b)  kräva en förstärkning av de styrformer, processer, rutiner och strategier som genomförs i enlighet med artiklarna 24 och 26,

c)  kräva att värdepappersföretag inom ett år lägger fram en plan för att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven i detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], fastställa en tidsfrist för genomförandet av planen och kräva förbättringar av planen i fråga om omfattning och tidsfrist,

d)  kräva att värdepappersföretag i samband med kapitalkraven tillämpar en särskild avsättningspolitik eller behandlar tillgångar på särskilt sätt,

e)  begränsa värdepappersföretagets verksamhet, transaktioner eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som innebär överdrivna risker för värdepappersföretagets finansiella sundhet,

f)  kräva reduktion av den inneboende risken i värdepappersföretagens verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet,

g)  kräva att värdepappersföretag begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

h)  kräva att värdepappersföretag använder nettovinster för att stärka kapitalbasen,

i)  begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar från ett värdepappersföretag till aktieägare, medlemmar eller innehavare av primärkapitaltillskott där förbudet inte innebär ett fallissemang från värdepappersföretagets sida,

j)  kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering än vad som anges i detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], inbegripet rapporter om kapital- och likviditetspositioner,

k)  ålägga särskilda likviditetskrav i enlighet med bestämmelse i artikel 42.

l)  kräva ytterligare redovisning.

m)  kräva att värdepappersföretag minskar de risker som säkerheten i deras nätverks- och informationssystem utsätts för i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos processerna, uppgifterna och tillgångarna.

Vid tillämpning av led j får de behöriga myndigheterna endast kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering för värdepappersföretag om de uppgifter som ska rapporteras inte är överlappande och under någon av följande omständigheter:

a)  Något av de villkor som avses i artikel 38 a och b har uppfyllts.

b)  Den behöriga myndigheten anser det vara nödvändigt att samla in de bevis som avses i artikel 38 b.

c)  De ytterligare uppgifterna krävs för översyns- och utvärderingsprocessen i enlighet med artikel 36.

Information ska anses vara överlappande om den behöriga myndigheten redan har samma eller i huvudsak samma information och den behöriga myndigheten kan ta fram eller få tillgång till informationen på annat sätt än genom att ålägga värdepappersföretaget att rapportera den. En behörig myndighet ska inte kräva ytterligare information om informationen är tillgänglig för den behöriga myndigheten i ett annat format eller på en annan detaljnivå än den ytterligare information som ska rapporteras, förutsatt att skillnaden i format eller detaljnivå inte hindrar den från att ta fram i huvudsak samma information.

Artikel 40

Ytterligare kapitalkrav

1.  Behöriga myndigheter ska bara införa de ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 39.2 a om de på grundval av de översyner som genomförts i enlighet med artiklarna 36 och 37 konstaterar någon av följande situationer för ett värdepappersföretag

a)  Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement eller innebär risker för andra som är väsentliga och som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av det kapitalkrav, och i synnerhet kapitalkravet avseende K-faktorer, som avses i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR].

b)  Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i artiklarna 24 och 26 och det är inte troligt att enbart tillämpning av andra tillsynsåtgärder inom rimlig tid ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier.

c)  Justeringarna avseende den försiktiga värderingen av handelslagrets värde är otillräckliga för att värdepappersföretaget på kort tid ska kunna sälja eller säkra sina positioner utan att under normala marknadsförhållanden ådra sig betydande förluster.

d)  Den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 37 visar att en bristande uppfyllande av kraven för tillämpningen av de tillåtna interna modellerna sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalkrav.

e)  Värdepappersföretaget underlåter vid upprepade tillfällen att skaffa eller bibehålla tillräckliga nivåer av det ytterligare kapital som anges i artikel 41.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 a ska risker eller riskelement bara anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av kapitalkraven i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR] om det kapital som i fråga om mängd, slag och fördelning har bedömts vara tillräckligt av den behöriga myndigheten efter översynen av värdepappersföretagets bedömning i enlighet med artikel 24.1 är större än det kapitalkrav för värdepappersföretaget som avses i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR].

Vid tillämpning av första stycket får det kapital som anses vara tillräckligt ▌ innefatta risker eller riskelement som uttryckligen undantas från det kapitalkrav som anges i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Behöriga myndigheter ska fastställa nivån på det ytterligare kapital som krävs enligt artikel 39.2 a som skillnaden mellan det kapital som anses vara tillräckligt enligt punkt 2 i denna artikel och det kapitalkrav som anges i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR].

4.  Behöriga myndigheter ska kräva att värdepappersföretag uppfyller det ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 39.2 a med en kapitalbas enligt följande villkor:

a)  Minst tre fjärdedelar av det ytterligare kapitalkravet ska uppfyllas med primärkapital.

b)  Minst tre fjärdedelar av primärkapitalet ska bestå av kärnprimärkapital.

c)  Denna kapitalbas ska inte användas för att uppfylla det kapitalkrav som anges i artikel 11.1 a, b och c i [förordning (EU) ----/---[IFR].

5.  Behöriga myndigheter ska skriftligen styrka sitt beslut att införa det ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 39.2 a genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de element som avses i punkterna 1–4 i denna artikel. I det fall som anges i punkt 1 d i denna artikel ska detta innefatta en särskild motivering av varför den kapitalnivå som fastställts i enlighet med artikel 41.1 inte längre anses vara tillräcklig.

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa hur de risker och riskelement som avses i punkt 2 ska mätas, inbegripet risker eller riskelement som uttryckligen undantas från det kapitalkrav som anges i delarna tre och fyra i [förordning (EU) ----/---[IFR].

EBA ska säkerställa att förslagen till tekniska tillsynsstandarder inkluderar vägledande kvalitativa mått för de mängder av ytterligare kapital som avses i artikel 39.2 a, med beaktande av de olika affärsmodeller och rättsliga former som värdepappersföretag kan ha, och att de är proportionella med hänsyn till

a)  värdepappersföretagens och de behöriga myndigheternas genomförandebörda,

b)  möjligheten att de högre kapitalkrav som tillämpas när värdepappersföretagen inte använder interna modeller kan motivera införandet av lägre kapitalkrav när risker och riskelement bedöms i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska tillsynsstandarder i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

7.  Behöriga myndigheter får införa ett ytterligare kapitalkrav i enlighet med punkterna 1–6 för värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] på grundval av en bedömning från fall till fall och om den behöriga myndigheten anser detta vara motiverat.

Artikel 41

Vägledning om kapitalkrav

1.  Behöriga myndigheter får, med beaktande av proportionalitetsprincipen och i proportion till storleken, systemviktigheten, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] kräva att sådana företag har en kapitalnivå som, på grundval av artikel 24, med tillräcklig marginal överstiger kraven i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR] och i detta direktiv, inbegripet de ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 39.2 a, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av dessa krav eller hotar värdepappersföretagets förmåga att avveckla och lägga ned verksamheten på ett ordnat sätt.

2.  Behöriga myndigheter ska, i förekommande fall, se över den kapitalnivå som varje värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] har fastställt i enlighet med punkt 1 och i relevanta fall meddela det berörda värdepappersföretaget sina slutsatser, bland annat om de förväntar sig att den kapitalnivå som har fastställts i enlighet med punkt 1 ska justeras. Ett sådant meddelande ska ange den sista dag då den behöriga myndigheten kräver att justeringen ska ha slutförts.

Artikel 42

Specifika likviditetskrav

1.  Behöriga myndigheter ska införa det specifika likviditetskrav som avses i artikel 39.2 k endast om de, på grundval av de översyner som genomförts i enlighet med artiklarna 38 och 39 konstaterar att ett värdepappersföretag, som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] eller som uppfyller de kriterier som anges i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] men inte är undantagna från likviditetskrav i enlighet med artikel 43.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR], befinner sig i någon av följande situationer:

a)  Värdepappersföretaget är exponerat för likviditetsrisker eller element av likviditetsrisker som är väsentliga och som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av likviditetskravet i del fem i [förordning (EU) ----/---[IFR].

b)  Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i artiklarna 24 och 26 och det är inte troligt att enbart tillämpning av andra administrativa åtgärder inom rimlig tid ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 a ska likviditetsrisker eller element av likviditetsrisker bara anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i [förordning (EU) ----/---[IFR] om den likviditet som i fråga om mängd och slag har bedömts vara tillräckligt av den behöriga myndigheten efter översynen av värdepappersföretagets bedömning i enlighet med artikel 24.1 är större än det likviditetskrav för värdepappersföretaget som anges i del fem i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Behöriga myndigheter ska fastställa nivån på den specifika likviditet som krävs enligt artikel 39.2 k som skillnaden mellan den likviditet som anses vara tillräckligt enligt punkt 2 i denna artikel och det likviditetskrav som anges i del fem i [förordning (EU) ---/----[IFR].

4.  Behöriga myndigheter ska fastställa nivån på den specifika likviditet som krävs enligt artikel 39.2 k som skillnaden mellan den likviditet som anses vara tillräckligt enligt punkt 2 i denna artikel och det likviditetskrav som anges i del fem i [förordning (EU) ---/----[IFR].

5.  Behöriga myndigheter ska skriftligen styrka sitt beslut att införa ett specifikt likviditetskrav som avses i artikel 39.2 k genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de element som avses i punkterna 1–3 i denna artikel.

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till värdepappersföretagens storlek, struktur och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, närmare fastställa hur de likviditetsrisker och element av likviditetsrisker som avses i punkt 2 ska mätas.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv]. Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska tillsynsstandarder i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 43

Samarbete med resolutionsmyndigheter

▌Behöriga myndigheter ska informera berörda resolutionsmyndigheter om ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 39.2 a för värdepappersföretag som faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2014/59/EU och om eventuella förväntningar på justeringar i enlighet med artikel 41.2 med avseende på sådana värdepappersföretag.

Artikel 44

Krav på offentliggörande

Medlemsstaterna ska ge de behöriga myndigheterna befogenhet att kräva att

a)  värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i [förordning (EU) ----/---[IFR] offentliggör den information som avses i artikel 46 i [förordning (EU) ----/---[IFR] mer än en gång per år och fastställer tidsfrister för detta offentliggörande,

b)  värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR] och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i [förordning (EU) ----/---[IFR] använder specifika medier och platser och särskilt sina webbplatser för offentliggörande av annan information än årsredovisningen,

c)  moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en beskrivning av deras rättsliga struktur samt lednings- och organisationsstruktur för den grupp värdepappersföretag som avses i artikel 26.1 i detta direktiv och artikel 10 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 45

Skyldighet att informera EBA

1.  De behöriga myndigheterna ska informera EBA om

a)  sin översyns- och utvärderingsprocess enligt artikel 36,

b)  den metod som används som grund för beslut enligt artiklarna 39–41;

EBA ska översända den information som avses i denna punkt till Esma.

c)  Nivån på sanktioner som fastställs av medlemsstaterna och som avses i artikel 18.

2.  EBA ska, i samråd med Esma, bedöma de behöriga myndigheternas information i syfte att utveckla enhetlighet i översyns- och utvärderingsprocessen. För att fullgöra sin bedömning får EBA, efter samråd med Esma, begära att de behöriga myndigheterna lämnar ytterligare information på proportionell basis och i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska på sin webbplats offentliggöra den samlade information som avses i punkt 1 c.

EBA ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om graden av konvergens i medlemsstaternas tillämpning av detta kapitel. EBA ska vid behov genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1093/2010. EBA ska underrätta Esma om denna analys.

EBA och Esma ska utfärda riktlinjer till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 respektive artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att ytterligare, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till värdepappersföretagens storlek, struktur och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, specificera de gemensamma förfarandena och metoderna för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i punkt 1 och för den bedömning av riskhantering som avses i artikel 29.

KAPITEL 3

Tillsyn av värdepappersföretagsgrupper

GRUPPBASERAD TILLSYN AV VÄRDEPAPPERSFÖRETAGSGRUPPER OCH KONTROLL AV UPPFYLLANDET AV VILLKOREN I GRUPPKAPITALTESTET

Artikel 46

Utnämning av grupptillsynsmyndighet

1.  Om en värdepappersföretagsgrupp leds av ett modervärdepappersföretag inom EU ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för detta modervärdepappersföretag inom EU.

2.  Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för detta värdepappersföretag.

3.  Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater har samma värdepappersinriktade moderholdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom EU, ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som är auktoriserat i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat.

4.  Om moderföretagen till två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater omfattar mer än ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i olika medlemsstater och det finns ett värdepappersföretag i var och en av dessa medlemsstater, ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

5.  Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i unionen har samma värdepappersinriktade holdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella holdingföretag inom EU som moderföretag och inget av dessa värdepappersföretag har auktoriserats i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget inom EU eller det blandade finansiella holdingföretaget inom EU är etablerat, ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

6.  Behöriga myndigheter får i samförstånd bortse från de kriterier som avses i punkterna 3–5 om det skulle vara olämpligt att tillämpa dem för den faktiska gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet och i stället utse en annan behörig myndighet att kontrollera uppfyllandet av dessa villkor. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett sådant beslut, ge det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom EU eller det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EU eller det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, tillfälle att yttra sig om det planerade beslutet. De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen och EBA om sådana beslut.

Artikel 47

Informationskrav i krissituationer

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupptillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 46 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 48

Tillsynskollegier

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den grupptillsynsmyndighet som utnämnts enligt artikel 46 om så är lämpligt kan inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som avses i denna artikel samt säkerställer att samordning och samarbete vid behov sker med berörda tillsynsmyndigheter i tredjeländer, i synnerhet när detta behövs vid tillämpning av artikel 23.1 c och 23.2 i [förordning (EU) ----/---[IFR] i syfte att med tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparterna utbyta och uppdatera relevant information om den modell som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet.

2.  Tillsynskollegierna ska tillhandahålla ett ramverk för grupptillsynsmyndigheten, EBA och övriga behöriga myndigheter för utförandet av följande uppgifter:

a)  De uppgifter som avses i artikel 47.

b)  Samordning av förfrågningar om uppgifter om så krävs för att underlätta den gruppbaserade tillsynen, i enlighet med artikel 7 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

c)  Samordning av förfrågningar om uppgifter i fall flera behöriga myndigheter för värdepappersföretag som ingår i samma grupp behöver lämna en förfrågan till antingen den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat eller den behöriga myndigheten för den kvalificerade centrala motparten om information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för det berörda värdepappersföretaget.

d)  Utbyte av information mellan alla behöriga myndigheter och EBA i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010 och med Esma i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1095/2010.

e)  Ingående av en överenskommelse mellan behöriga myndigheter om frivillig delegering av uppgifter och ansvarsområden, där så är lämpligt.

f)  Effektivisering av tillsynen genom undvikande av onödiga överlappande tillsynskrav.

3.  I tillämpliga fall får tillsynskollegier även inrättas om dotterföretag i en värdepappersföretagsgrupp som leds av ett värdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU är belägna i ett tredjeland.

4.  EBA ska delta i tillsynskollegiernas sammanträden i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010.

5.  Följande myndigheter ska vara medlemmar i tillsynskollegiet:

a)  De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretag i en värdepappersföretagsgrupp som leds av ett värdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU.

b)  I tillämpliga fall, tredjeländers tillsynsmyndigheter, förutsatt att det finns krav på konfidentialitet som samtliga behöriga myndigheter anser vara likvärdiga med kraven i avsnitt 2 kapitel I i denna avdelning.

6.  Den grupptillsynsmyndighet som utnämnts enligt artikel 46 ska leda kollegiets sammanträden och anta beslut. Grupptillsynsmyndigheten ska hålla alla medlemmar av kollegiet fullt informerade i förväg om att sådana sammanträden anordnas, om de huvudfrågor som ska diskuteras och om de aktiviteter som kommer att tas upp. Grupptillsynsmyndigheten ska även i tid ge alla kollegieledamöter full information om de beslut som antagits vid dessa möten eller de åtgärder som genomförts.

När grupptillsynsmyndigheten antar beslut ska den ta hänsyn till relevansen hos den tillsynsverksamhet som ska planeras eller samordnas av de myndigheter som avses i punkt 5.

Kollegiernas inrättande och funktion ska formaliseras genom skriftliga avtal.

7.  Vid oenighet om ett beslut som antagits av grupptillsynsmyndigheten om tillsynskollegiernas funktion kan någon av de berörda behöriga myndigheterna hänskjuta ärendet till EBA och begära EBA:s bistånd i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA får också i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i den förordningen på eget initiativ bistå de behöriga myndigheterna vid oenighet om tillsynskollegiernas funktion enligt den här artikeln.

8.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa villkoren för tillsynskollegiernas fullgörande av de uppgifter som avses i punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 49

Samarbetskrav

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptillsynsmyndigheten och de berörda myndigheter som avses i artikel 48.5 förser varandra med alla upplysningar som är av betydelse, däribland följande:

a)  Beskrivning av rättslig struktur och ledningsstruktur, inbegripet organisationsstruktur, för värdepappersföretagsgruppen, som ska omfatta alla reglerade enheter, icke reglerade enheter, icke reglerade dotterföretag och moderföretagen samt de behöriga myndigheterna för de reglerade enheterna i värdepappersföretagsgruppen.

b)  Förfaranden för att inhämta upplysningar från de värdepappersföretag som ingår i en värdepappersföretagsgrupp samt för kontroll av dessa upplysningar.

c)  Negativ utveckling i värdepappersföretag eller andra enheter i en värdepappersföretagsgrupp som kan få allvarliga följder för värdepappersföretagen.

d)  Varje betydande sanktion och extraordinär åtgärd som de behöriga myndigheterna genomför i enlighet med de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv.

e)  Införandet av ett särskilt kapitalkrav enligt artikel 39 i detta direktiv.

2.  Om relevant information inte har lämnats utan onödigt dröjsmål enligt punkt 1 eller om en begäran om samarbete, i synnerhet när det gäller utbyte av relevant information, har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid, får behöriga myndigheter och grupptillsynsmyndigheten hänskjuta ärendet till EBA i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA får i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010 och på eget initiativ bistå behöriga myndigheter i utvecklingen av en enhetlig samarbetspraxis.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett beslut som kan ha betydelse för andra behöriga myndigheters tillsynsuppgifter, samråder med varandra om följande frågor:

a)  Sådana förändringar av ägar-, organisations- eller ledningsstrukturen i värdepappersföretag i värdepappersföretagsgruppen som kräver de behöriga myndigheternas godkännande eller tillstånd.

b)  Betydande sanktioner som behöriga myndigheter har ålagt värdepappersföretag eller varje annan extraordinär åtgärd som dessa myndigheter har genomfört.

c)  Särskilda kapitalkrav som har införts i enlighet med artikel 39.

4.  Samråd ska ske med grupptillsynsmyndigheten om behöriga myndigheter har för avsikt att besluta om sådana betydande sanktioner eller andra extraordinära åtgärder som avses i 3 b.

5.  Genom undantag från punkt 3 behöver en behörig myndighet inte samråda med andra behöriga myndigheter i brådskande fall eller om ett sådant samråd kan äventyra effekterna av dess beslut, då den behöriga myndigheten i stället utan dröjsmål ska underrätta övriga berörda behöriga myndigheter om beslutet att inte samråda med dem.

Artikel 50

Kontroll av information rörande enheter i andra medlemsstater

1.  Om behöriga myndigheter i en medlemsstat behöver kontrollera uppgifter om värdepappersföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, finansiella institut, anknutna företag, holdingföretag med blandad verksamhet eller dotterföretag som är belägna i en annan medlemsstat, inbegripet dotterföretag som är försäkringsföretag, ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten utför denna kontroll i enlighet med punkt 2.

2.  Behöriga myndigheter som har mottagit en begäran enligt punkt 1 ska göra något av följande:

a)  Utföra kontrollen själva inom ramen för sina befogenheter.

b)  Tillåta att de behöriga myndigheter som begärt kontrollen utför den.

c)  Begära att en revisor eller expert utför kontrollen på ett opartiskt sätt och omedelbart rapporterar resultaten.

Vid tillämpning av punkterna a och c ska de behöriga myndigheter som inkommit med begäran få delta i kontrollen.

Avsnitt 2

Värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet

Artikel 51

Inkludering av holdingföretag i kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersinriktade holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag inkluderas i kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Artikel 52

Ledningens kvalifikationer

Medlemsstaterna ska kräva att medlemmarna i ledningsorganet för ett värdepappersinriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag har tillräckligt god vandel och tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att effektivt kunna fullgöra sina plikter, med beaktande av det finansiella holdingbolagets eller det blandade finansiella holdingföretagets särskilda roll.

Artikel 53

Holdingföretag med blandad verksamhet

1.  Om moderföretaget till ett värdepappersföretag ▌är ▌ ett holdingföretag med blandad verksamhet ska medlemsstaterna fastställa att de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över värdepappersföretaget får

a)  kräva att holdingföretaget med blandad verksamhet ska förse dem med all information som kan vara av betydelse för tillsynen av värdepappersföretaget,

b)  övervaka transaktioner mellan värdepappersföretaget och holdingföretaget med blandad verksamhet och dess dotterföretag samt kräva att värdepappersföretaget ska ha adekvata processer för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera dessa transaktioner.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa att deras behöriga myndigheter, antingen själva eller genom externa granskare, kan företa inspektion på plats för att kontrollera de uppgifter som lämnats av holdingföretag med blandad verksamhet och deras dotterföretag.

Artikel 54

Sanktioner

Enligt kapitel 2 avsnitt 3 i den här avdelningen ska medlemsstaterna säkerställa att administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som syftar till att stoppa eller minska effekterna av överträdelser eller åtgärda orsakerna till dem kan vidtas mot värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet eller mot deras ledning för överträdelser av lagar och andra författningar som antagits för införlivandet av det här kapitlet.

Artikel 55

Bedömning av tredjeländers tillsyn och andra tillsynsmetoder

1.  Om två eller flera värdepappersföretag vars gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor i ett tredjeland inte är föremål för en effektiv tillsyn på gruppnivå ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten bedömer huruvida värdepappersföretagen är föremål för tillsyn av en tillsynsmyndighet i tredjeland som är likvärdig med den tillsyn som anges i detta direktiv och i del ett i [förordning (EU) ----/---[IFR].

2.  Om den bedömning som avses i punkt 1 visar att det inte finns någon likvärdig tillsyn ska medlemsstaterna tillåta lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen enligt artiklarna 7 eller 8 i [förordning (EU) ----/---[IFR]. Efter samråd med övriga berörda behöriga myndigheter ska beslut om dessa tillsynsmetoder fattas av den behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen. Varje åtgärd som vidtas med stöd av denna punkt ska meddelas övriga berörda behöriga myndigheter, EBA och kommissionen.

3.  Den behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen får framför allt kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i EU samt tillämpa artiklarna 7 eller 8 i [förordning (EU) ----/---[IFR] på detta värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag.

Artikel 56

Samarbete med tillsynsmyndigheter i tredjeländer

Kommissionen kan på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ lägga fram rekommendationer till rådet om att inleda förhandlingar med ett eller flera tredjeländer om möjligheterna att utöva tillsyn över följande värdepappersföretags uppfyllande av villkoren i gruppkapitaltestet:

a)  Värdepappersföretag vars moderföretag har huvudkontor i ett tredjeland.

b)  Värdepappersföretag belägna i tredjeland vars moderföretag har huvudkontor inom EU.

AVDELNING V

OFFENTLIGGÖRANDE AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA

Artikel 57

Krav på offentliggörande

1.  Behöriga myndigheter ska offentliggöra alla följande upplysningar:

a)  Texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som antas i deras medlemsstater enligt detta direktiv.

b)  Hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] har utnyttjats.

c)  De allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 36.

d)  Aggregerade statistiska data om centrala aspekter av hur detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] har genomförts i deras medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av tillsynsåtgärder som har vidtagits enligt artikel 39.2 a och de administrativa sanktioner som har vidtagits i enlighet med artikel 18.

2.  De upplysningar som offentliggörs i enlighet med punkt 1 ska vara tillräckligt omfattande och exakta för att göra det möjligt att på ett meningsfullt sätt jämföra hur de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna tillämpar punkterna b, c och d.

3.  Upplysningarna ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet. De ska vara tillgängliga på en och samma webbplats.

4.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder i syfte att fastställa format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för informationen i punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

5.  EBA ska överlämna de förslag till tekniska genomförandestandarder som avses i punkt 4 till kommissionen senast [18 månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

AVDELNING VI

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 58

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [den dag då detta direktiv träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 59

Genomförandeakter

Det fastställande av standardformulär, mallar och förfaranden för det informationsutbyte som ska underlätta tillsynen av värdepappersföretagen som föreskrivs i artikel 13.8 ske genom antagandet av genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.2.

Artikel 60

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av Europeiska bankkommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/10/EG(23). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

AVDELNING VII

ÄNDRINGAR AV ANDRA DIREKTIV

Artikel 61

Ändringar av direktiv 2013/36/EU

Direktiv 2013/36/EU ska ändras på följande sätt:

1.  I titeln ska orden ”och värdepappersföretag” utgå.

2.  Artikel 1 ska ersättas med följande:"

”Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

   a) Behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut.
   b) Tillsynsbefogenheter och verktyg för de behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut.
   c) De behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013.
   d) Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter när det gäller reglering och tillsyn av kreditinstitut.”.

"

3.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Detta direktiv ska tillämpas på ▌institut.”.

"

b)  Punkterna 2 och 3 ska utgå.

c)  I punkt 5 ska led 1 utgå.

d)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

” ▌6. De enheter som avses i led 3–24 i punkt 5 ▌ i denna artikel, ska behandlas som finansiella institut vid tillämpning av artikel 34 och avdelning VII kapitel 3.”.

"

4.  Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt:

a)  Led 3 ska ersättas med följande:"

” ▌3) institut: institut enligt definitionen i artikel 4.1.3 i förordning (EU) nr 575/2013.”.

"

b)  Led 4 ska utgå.

5.  Artikel 5 ska ersättas med följande:"

”Artikel 5

Samordning inom medlemsstater

Medlemsstater som har fler än en behörig myndighet med befogenhet att utöva tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut ska vidta nödvändiga åtgärder för att en samordning ska etableras mellan dessa myndigheter.”.

"

6.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 8a

Särskilda krav för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.  Medlemsstaterna ska kräva att de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som redan har fått auktorisation enligt avdelning II i direktiv 2014/65/EU senast ska ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 vid någon av följande tidpunkter:

   a) När genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, överstiger 30 miljarder EUR.
   b) När genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, understiger 30 miljarder EUR, och företaget ingår i en grupp där det totala värdet av de konsoliderade tillgångarna i samtliga företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, och vars samlade tillgångar understiger 30 miljarder EUR, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, överstiger 30 miljarder EUR.

2.  De företag som avses i punkt 1 får fortsätta att bedriva verksamhet enligt artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 tills de erhåller den auktorisation som avses i den punkten.

3.  Genom undantag från punkt 1 ska företag enligt artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som den [den dag då direktiv ---/---/EU [IFD] träder i kraft – 1 dag] bedriver verksamhet som värdepappersföretag med auktorisation enligt direktiv 2014/65/EU ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 inom [1 år + 1 dag efter ikraftträdandet av direktiv ---/---/EU [IFD].

4.  Om den behöriga myndigheten, efter att ha fått information i enlighet med artikel [95a] i direktiv 2014/65/EU, fastställer att ett företag ska auktoriseras som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i detta direktiv, ska den underrätta företaget och den behöriga myndigheten enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU samt från och med tidpunkten för denna underrättelse överta auktorisationsförfarandet.

5.  Vid förnyad auktorisation ska den myndighet som beviljar auktorisationen säkerställa att processen är så effektiv som möjligt och att hänsyn tas till information från aktuella auktorisationer.

6.  EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa

   a) de uppgifter som företaget ska överlämna till de behöriga myndigheterna i samband med ansökan om auktorisation, inbegripet verksamhetsplanen enligt artikel 10,
   b) beräkningsmetoden för de tröskelvärden som avses i punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i leden a och b i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska standarder till kommissionen senast [...][tolv månader från ikraftträdandet av detta direktiv].”.

"

7.  I artikel 18 ska följande led införas som led aa:"

”aa) utnyttjar sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och vars samlade tillgångar i genomsnitt under en sammanhängande femårsperiod understigit de tröskelvärden som anges i den artikeln,”.

"

8.  Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. EBA ska på sin webbplats offentliggöra och minst årligen uppdatera en förteckning med namnen på alla kreditinstitut som har beviljats auktorisation.”.

"

b)  Följande punkt ska införas:"

”3a. Den förteckning som avses i punkt 2 i denna artikel ska innehålla namnen på de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och ska identifiera dessa kreditinstitut som sådana. Förteckningen ska också ange eventuella ändringar i förhållande till den föregående versionen av förteckningen.”.

"

9.  Artikel 21b.5 ska ersättas med följande:"

”5. Vid tillämpningen av denna artikel ska följande gälla:

   a) Det totala värdet av tillgångar i unionen för gruppen från tredjeland ska anses vara summan av
   i) beloppet för de totala tillgångarna hos varje institut i unionen för gruppen från tredjeland enligt deras konsoliderade balansräkning eller deras individuella balansräkningar om institutets balansräkning inte är konsoliderad, och
   ii) beloppet för de totala tillgångarna hos varje filial för gruppen från tredjeland som är auktoriserad i unionen i enlighet med detta direktiv, direktiv 2014/65/EU eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014*.
   b) Termen ”institut” ska också innefatta värdepappersföretag.”.

"

10.  Avdelning IV ska utgå.

11.  I artikel 51.1 ska första stycket ersättas med följande:"

”De behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat kan göra en framställan till den samordnande tillsynsmyndigheten när artikel 112.1 är tillämplig eller till de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om att en filial till ett kreditinstitut ska betraktas som betydande.’’

"

12.  Artikel 53.2 ska ersättas med följande:"

”2. Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter med varandra eller förmedla uppgifter till ESRB, EBA eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010* i enlighet med detta direktiv, förordning (EU) nr 575/2013, [direktiv ---/---/EU [IFD] om tillsyn av värdepappersföretag], [förordning (EU) ----/---[IFR] och andra direktiv som gäller för kreditinstitut, artikel 15 i förordning (EU) nr 1092/2010, artiklarna 31, 35 och 36 i förordning (EU) nr 1093/2010 och artiklarna 31 och 36 i förordning (EU) nr 1095/2010. Den informationen ska omfattas av punkt 1.

_______________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

"

13.  I artikel 66.1 ska följande led ska införas som led aa:"

”aa. Bedrivande av minst en av de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och överskridande av de tröskelvärden som avses i den artikeln utan att vara auktoriserad som kreditinstitut.”.

"

14.  I artikel 76.5 ska sista meningen utgå.

15.  Artikel 86.11 ska ersättas med följande:"

”11. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att instituten har likviditetsåterställningsplaner med tillbörliga strategier och lämpliga genomförandeåtgärder som kan sättas in vid eventuella likviditetsbortfall, även för filialer som är etablerade i en annan medlemsstat. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att dessa planer testas av instituten åtminstone en gång om året, uppdateras på grundval av resultatet av de alternativa scenarier som avses i punkt 8 och rapporteras till och godkänns av personer i ledande befattning så att motsvarande justeringar kan göras av interna riktlinjer och processer. Instituten ska vidta de nödvändiga operativa åtgärderna på förhand för att säkerställa att likviditetsåterställningsplanerna kan genomföras omedelbart. Sådana operativa steg ska inbegripa innehav av säkerheter som är omedelbart tillgängliga för centralbanksfinansiering. I detta ingår att vid behov hålla säkerheter i en annan medlemsstats valuta eller valutan i ett tredjeland som kreditinstitutet har exponering mot och, när det är operativt nödvändigt, inom en värdmedlemsstats territorium eller ett tredjelands territorium vars valuta institutet har exponering mot.”.

"

16.  Artikel 110.2 ska utgå.

17.  Artikel 111 ska ersättas med följande:"

”Artikel 111

Utnämning av samordnande tillsynsmyndighet

1.  Om ett moderföretag är ett moderkreditinstitut i en medlemsstat eller ett moderkreditinstitut inom EU, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndighet som utövar tillsyn över det moderföretaget eller moderkreditinstitutet inom EU på individuell nivå.

Om ett moderföretag är ett modervärdepappersföretag i en medlemsstat eller ett modervärdepappersföretag inom EU och minst ett av dess dotterföretag är ett kreditinstitut, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndigheten för kreditinstitutet eller, om det rör sig om flera kreditinstitut, det kreditinstitut som har den största totala balansomslutningen.

2.  Om moderföretaget till ett institut är ett finansiellt moderholdingföretag i en medlemsstat, ett blandat finansiellt moderholdingföretag i en medlemsstat, ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndighet som utövar tillsyn över institutet på individuell nivå.

3.  Om två eller flera institut som är auktoriserade i unionen har samma finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat, samma blandade finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat, samma finansiella moderholdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom EU, ska gruppbaserad tillsyn utövas av

   a) den behöriga myndigheten för kreditinstitutet, om det bara finns ett kreditinstitut i gruppen,
   b) den behöriga myndigheten för det kreditinstitut som har den största totala balansomslutningen, om det finns flera kreditinstitut i samma grupp, eller

4.  Om konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndigheten för det kreditinstitut som har den största totala balansomslutningen.

5.  Genom undantag från punkt 1 andra stycket, från punkt 3 b och från punkt 4, ska, i sådana fall där en behörig myndighet utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett kreditinstitut i en grupp, den samordnande tillsynsmyndigheten vara den behöriga myndighet som på individuell nivå utövar tillsyn över ett eller flera kreditinstitut i gruppen, om summan av de totala balansomslutningarna för dessa kreditinstitut under tillsyn är högre än den för de kreditinstitut som står under tillsyn på individuell nivå av någon annan behörig myndighet.

6.  I särskilda fall får de behöriga myndigheterna efter gemensam överenskommelse göra undantag från de kriterier som avses i punkterna 1, 3 och 4 och utse en annan behörig myndighet att utöva tillsyn på gruppnivå om tillämpningen av de kriterier som avses i dessa punkter vore olämplig, med hänsyn tagen till de berörda instituten och den relativa betydelsen av deras verksamhet i de berörda medlemsstaterna, eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå av samma behöriga myndighet. I sådana fall ska moderinstitutet inom EU, det finansiella moderholdingföretaget inom EU, det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EU eller institutet med den största totala balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ha rätt att höras innan de behöriga myndigheterna fattar sitt beslut.

7.  De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och EBA om alla överenskommelser inom ramen för punkt 6.”.

"

18.  Artikel 114.1 ska ersättas med följande:"

”1. Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en situation med en negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt kapitel 1 avsnitt 2 och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [Europaparlamentets och rådets direktiv ---/---/EU [IFD]*, snarast möjligt underrätta EBA och de myndigheter som avses i artiklarna 58.4 och 59 och lämna alla uppgifter som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa skyldigheter ska gälla för alla behöriga myndigheter.

____________________

* [Europaparlamentets och rådets direktiv ---/----/EU av den … om …..].”.

"

19.  Artikel 116 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. De behöriga myndigheter som deltar i tillsynskollegierna och EBA ska ha ett nära samarbete. Kraven på konfidentialitet enligt avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD] får inte förhindra att de behöriga myndigheterna utbyter konfidentiell information inom tillsynskollegier. Tillsynskollegiers inrättande och funktion ska inte påverka de behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt det här direktivet och förordning (EU) nr 575/2013.”

"

b)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretagen till ett moderinstitut inom EU, ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU och de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ECBS-centralbanker i tillämpliga fall och tredjeländers tillsynsmyndigheter när det är motiverat och om det finns krav på konfidentialitet som enligt samtliga behöriga myndigheter ska anses vara likvärdiga med kraven i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD], direktiv (EU) 2019/xx kan delta i tillsynskollegierna.”

"

c)  Punkt 9 ska ersättas med följande:"

”9. Med förbehåll för de krav på konfidentialitet som avses i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD], ska den samordnande tillsynsmyndigheten informera EBA om verksamheten i tillsynskollegiet, bland annat i krissituationer, och vidarebefordra all information som är särskilt relevant till EBA för att uppnå samstämmighet i tillsynen.

Vid oenighet mellan de behöriga myndigheterna om tillsynskollegiernas funktion kan någon av de berörda behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till EBA och begära bistånd i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA får också i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i den förordningen på eget initiativ bistå de behöriga myndigheterna vid oenighet om tillsynskollegiernas funktion enligt den här artikeln.”.

"

20.  Artikel 125.2 ska ersättas med följande:"

”2. Den information som erhålls inom ramen för gruppbaserad tillsyn och särskilt allt sådant informationsutbyte mellan behöriga myndigheter som föreskrivs i detta direktiv ska omfattas av krav avseende tystnadsplikt som är minst likvärdiga med dem som avses i artikel 53.1 i detta direktiv för kreditinstitut eller artikel 15 i [direktiv ---/----/EU [IFD].”.

"

21.  I artikel 128 ska andra stycket utgå.

22.  Artikel 129.2, 129.3 och 129.4 ska utgå.

23.  Artikel 130.2, 130.3 och 130.4 ska utgå.

24.  I artikel 143.1 ska led d ersättas med följande:"

”d) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i direktiv ---/---/EU [IFD], aggregerade statistiska data om centrala aspekter av hur tillsynsramen tillämpas i varje medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av tillsynsåtgärder som har vidtagits enligt artikel 102.1 a och de administrativa sanktioner som har vidtagits i enlighet med artikel 65.”.

"

Artikel 62

Ändringar av direktiv 2014/59/EU

Direktiv 2014/59/EU ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 2.1 ska led 3 ersättas med följande:"

”3) värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i förordning [förordning (EU) [IFR] som omfattas av de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 8.1 i [direktiv (EU ---/---- [IFD].”

"

2.  Artikel 45.3 ska ersättas med följande:"

”3. I enlighet med artikel 67.4 i förordning (EU) [----/----IFR] ska hänvisningarna till artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013 i detta direktiv vad gäller kapitalbaskrav för värdepappersföretag som avses i artikel 2.1 3 i detta direktiv tolkas på följande sätt:

   Hänvisningar till artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den totala kapitalrelationen i detta direktiv ska hänvisa till artikel 11.1 i förordning (EU) [----/----IFR].
   Hänvisningar till artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller det totala riskvägda exponeringsbeloppet i detta direktiv ska hänvisa till artikel 11.1 i förordning (EU) [----/----IFR] multiplicerat med 12,5.

I enlighet med artikel 67.4 i förordning (EU) [----/----IFR] ska hänvisningarna till artikel 104a i direktiv 2013/36/EU i detta direktiv vad gäller ytterligare kapitalbaskrav för värdepappersföretag som avses i artikel 2.1 3 i detta direktiv tolkas som hänvisningar till artikel 40 i direktiv ---/---/EU [IFD].”

"

Artikel 63

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

1)  I artikel 8 ska led c ersättas med följande:"

c) inte längre uppfyller de villkor på vilka auktorisationen har beviljats, t.ex. kraven i [förordning (EU) ----/---[IFR]”.

"

2)  Artikel 15 ska ersättas med följande:"

”Artikel 15

Startkapital

”Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inte beviljar auktorisation om värdepappersföretaget med beaktande av typen av investeringstjänst eller investeringsverksamhet inte har ett tillräckligt startkapital i enlighet med kraven i artikel 9 i [direktiv ---/---/EU [IFD].”

"

3)  Artikel 41 ska ersättas med följande:"

”Artikel 41

Beviljande av auktorisation

1.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tredjelandsföretaget har etablerat eller avser att etablera sin filial ska bevilja auktorisation endast om den behöriga myndigheten har förvissat sig om att

   a) villkoren enligt artikel 39 är uppfyllda, och
   b) tredjelandsföretagets filial kommer att kunna följa bestämmelserna som avses i punkterna 2 och 3.

Den behöriga myndigheten ska informera tredjelandsföretaget inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in om huruvida auktorisation har beviljats eller inte.

2.  Den filial till tredjelandsföretaget som auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska fullgöra de skyldigheter som fastställs i artiklarna 16–20, 23, 24, 25 och 27, 28.1 och 30, 31 och 32 i detta direktiv och i artiklarna 3–26 i förordning (EU) nr 600/2014 och i de bestämmelser som antagits i enlighet med dessa artiklar och ska stå under tillsyn av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där auktorisationen beviljades.

Medlemsstaterna ska inte ställa några ytterligare krav på organisation och drift av filialen vad beträffar de aspekter som omfattas av detta direktiv och ska inte ge någon filial till ett tredjelandsföretag en mer gynnsam behandling än unionens företag.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter årligen meddelar Esma den förteckning över filialer till tredjelandsföretag som är verksamma inom deras territorium.

Esma ska årligen offentliggöra en förteckning över de filialer i tredjeland som är verksamma i unionen, inbegripet namnet på det tredjelandsföretag som filialen tillhör.

3.  En filial till ett tredjelandsföretag som har auktoriserats i enlighet med punkt 2 ska årligen rapportera följande information till den behöriga myndighet som avses i punkt 2:

   a) Omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i den medlemsstaten.
   b) För företag som utför verksamhet (3) i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, deras minimala, genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EU varje månad.
   c) För företag som tillhandahåller tjänster (6) i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, det totala värdet av finansiella instrument från motparter i EU som har garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de senaste 12 månaderna.
   d) Omsättningen och det sammanlagda värdet av tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i led a.
   e) En detaljerad beskrivning av investerarskyddsarrangemang som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet dessa kunders rättigheter till följd av det system för ersättning till investerare som avses i artikel 39.2 f.
   f) Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som filialen tillämpar för att utföra de tjänster och den verksamhet som avses i led a.
   g) Styrningsformerna, inbegripet personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet.
   h) Alla övriga uppgifter som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för att den ska kunna övervaka filialens verksamhet på ett heltäckande sätt.

De behöriga myndigheterna ska på begäran lämna följande information till Esma:

   a) Alla auktorisationer för filialer som auktoriserats i enlighet med punkt 1 och eventuella senare ändringar av sådana auktorisationer.
   b) Omfattningen av de tjänster och den verksamhet som bedrivs av en auktoriserad filial i medlemsstaten.
   c) Omsättningen och de totala tillgångarna för de tjänster och den verksamhet som avses i led b.
   d) Namnet på den grupp från tredjeland som en auktoriserad filial hör till.

4.  De behöriga myndigheter som avses i punkt 2, de behöriga myndigheterna för enheter som ingår i samma grupp som filialer till tredjelandsföretag som auktoriserats i enlighet med punkt 1 tillhör, samt Esma och EBA ska nära samarbeta med varandra för att säkerställa att alla gruppens verksamheter inom unionen står under omfattande, konsekvent och effektiv tillsyn i enlighet med detta direktiv, förordning (EU) nr 600/2014, direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013, direktiv [direktiv ---/---/EU* [IFD] och förordning [förordning (EU) ---/---* [IFR].

5.  Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den information som avses i punkt 3 ska rapporteras ▌.

Esma ska lämna in detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast [nio månader efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

"

4)  Artikel 42 ska ersättas med följande:"

”Artikel 42

Tillhandahållande av tjänster uteslutande på kundens eget initiativ

1.  Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller utför investeringsverksamhet uteslutande på initiativ av en icke-professionell kund eller en professionell kund enligt avsnitt II bilaga II som är etablerad i eller befinner sig i unionen, ska medlemsstaterna se till att auktorisationskraven i artikel 39 inte tillämpas på tredjelandsföretagets tillhandahållande av tjänsten eller utförande av verksamheten för den personen, inbegripet en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten eller utförandet av verksamheten.

Utan att det påverkar relationer inom grupper ska det om ett tredjelandsföretag, inbegripet genom en enhet som agerar för dess räkning eller har nära förbindelser med ett sådant tredjelandsföretag eller alla personer som agerar åt en sådan enhet, söker upp kunder eller potentiella kunder i unionen, inte betraktas som tjänster som tillhandahålls på kundens eget initiativ.

2.  Ett initiativ från sådana kunder som avses i punkt 1 ska inte ge tredjelandsföretaget rätt att marknadsföra nya kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än genom filialen när detta krävs enligt nationell rätt.”

"

5.  Artikel 49 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska kräva att reglerade marknader antar regler för tick-size för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och i alla andra finansiella instrument för vilka tekniska standarder för tillsyn utarbetas i enlighet med punkt 4. Tillämpningen av tick-size ska inte hindra reglerade marknader från ordermatchning av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden.”

"

6.  I artikel 81.3 ska led a ersättas med följande:"

”a) För att kontrollera att villkoren för att värdepappersföretag ska få starta verksamhet är uppfyllda och för att underlätta övervakning av sådan verksamhet, förfaranden för administration och redovisning samt mekanismer för internkontroll.”

"

7)  Följande artikel ska införas som artikel 95a:"

”Artikel 95a

Övergångsbestämmelse för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

Behöriga myndigheter ska underrätta den behöriga myndighet som avses i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU om de beräknade samlade tillgångarna i ett företag som har ansökt om auktorisation enligt avdelning II i detta direktiv före [ikraftträdandet av direktiv ---/---/EU [IFD]] för att bedriva verksamhet enligt avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I överstiger 30 miljarder EUR samt underrätta den sökande om detta.”

"

Artikel 64

Ändring av direktiv 2011/61/EU

Direktiv 2011/61/EU ska ändras på följande sätt:

Artikel 9.5 i direktiv 2011/61/EU ska ersättas med följande:"

”5. Oberoende av punkt 3 får en AIF-förvaltares kapitalbas aldrig vara lägre än det belopp som krävs enligt artikel 13 i förordning (EU) ---/----*[IFR].”

"

Artikel 65

Ändring av direktiv 2009/65/EG

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på följande sätt:

Artikel 7.1 a iii) i direktiv 2009/65/EG ska ersättas med följande:"

”iii) Oberoende av beloppen för dessa krav får förvaltningsbolagets kapitalbas aldrig understiga det belopp som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) --/----*[IFR].”

"

Artikel 66

Ändring av direktiv 2002/87/EG

Artikel 2.7 ska ersättas med följande:"

”7. särregler: unionsslagstiftning som rör tillsynen över reglerade enheter, särskilt den som fastställs i direktiv 2014/65/EU, 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013, 2009/138/EG, förordning [---IFR---], och direktiv [---IFD---].”

"

AVDELNING VIII ▌

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 67

Översyn

Senast ... [tre år efter datum för tillämpning av detta direktiv och förordning (EU) ----/--- [IFR]] ska kommissionen, i nära samarbete med EBA och Esma, överlämna en rapport och, om så är tillämpligt, ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om följande:

a.  Bestämmelserna om ersättning i detta direktiv och i förordning (EU) ----/---[IFR] samt i UCITS- och AIFMD-direktiven, i syfte att uppnå lika spelregler för alla värdepappersföretag i unionen, inbegripet tillämpningen av dessa bestämmelser.

b.  Lämplighet av rapporterings- och offentliggörandekraven i detta direktiv och i förordning (EU) ---/---- [IFR], med beaktande av proportionalitetsprincipen.

c.  En bedömning, som ska ta hänsyn till den EBA-rapport som avses i artikel 35 och taxonomin för hållbar finansiering [infoga hänvisning till lagtext när den blir tillgänglig], om huruvida

i)  miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker (ESG) behöver beaktas för ett värdepappersföretags interna styrning,

ii)  ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags ersättningspolicy,

iii)  ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags behandling av risker, och

iv)  ESG-risker behöver ingå i tillsynsmyndigheternas översyns- och utvärderingsprocess.

d.  Ändamålsenligheten vad gäller de arrangemang för informationsutbyte som fastställs i detta direktiv.

e.  Unionens och medlemsstaternas samarbete med tredjeländer vid tillämpning av detta direktiv och förordning (EU) ----/---[IFR].

f.  Genomförandet av detta direktiv och förordning (EU) ----/---[IFR] för värdepappersföretag på grundval av deras rättsliga struktur eller ägandemodell.

g.  Möjligheten att värdepappersföretag innebär en risk för störningar av det finansiella systemet med allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och den reala ekonomin samt lämpliga verktyg för makrotillsyn för att hantera sådana risker och ersätta kraven i artikel 36.1 d i detta direktiv:

h.  De villkor på vilka de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 5, får tillämpa kraven i förordning (EU) 575/2013 på värdepappersföretag.

Artikel 68

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast [18 månader efter detta direktivs ikraftträdande ] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med [datum för tillämpning av förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och EBA överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

När de dokument som åtföljer medlemsstaternas anmälan av sina införlivandeåtgärder inte är tillräckliga för att det till fullo ska gå att bedöma om införlivandebestämmelserna överensstämmer med vissa bestämmelser i detta direktiv, får kommissionen på begäran från EBA i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 1093/2010 eller på eget initiativ begära att medlemsstaterna lämnar mer detaljerad information om införlivandet och genomförandet av de bestämmelserna och detta direktiv.

4.  De bestämmelser som avses i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.

Artikel 69

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid tillsyn och resolution av värdepappersföretag ska hänvisningar till förordning (EU) nr 36/2013 i andra unionsrättsakter tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 70

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar Ordförande

På rådets vägnar Ordförande

_____________________

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2)EUT C 378, 19.10.2018, s. 5
(3)Yttrande av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(4)Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(5)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7)Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
(12)Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
(13)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).
(14)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).
(15)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).
(16)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).
(17)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
(18)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).
(19)Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).
(20)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).
(21)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
(22)Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).
(23)Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36).

Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande