Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0296/2018

Předložené texty :

A8-0296/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.20

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0378

Přijaté texty
PDF 584kWORD 158k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I
P8_TA-PROV(2019)0378A8-0296/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0790),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0453/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0296/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 35.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 1093/2010(1)
P8_TC1-COD(2017)0359

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Důsledné obezřetnostní požadavky jsou nedílnou součástí regulačních podmínek, ve kterých mohou finanční instituce poskytovat služby v rámci Unie. Investiční podniky podléhají společně s úvěrovými institucemi směrnici 2013/36/EU(5) a nařízení (EU) č. 575/2013(6), pokud jde o obezřetnostní zacházení a dohled, zatímco jejich povolování a jiné organizační požadavky a požadavky na výkon činnosti jsou stanoveny ve směrnici 2004/39/ES(7).

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na nových verzích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s rozmanitými činnostmi velké části investičních podniků. Z tohoto důvodu by zvláštní zranitelná místa a rizika vlastní těmto investičním podnikům měla být adresně řešena vhodnými a přiměřenými obezřetnostními opatřeními na úrovni Unie.

(3)  Rizika, která investiční podniky samy podstupují a představují pro své zákazníky a širší trhy, na kterých působí, závisejí na povaze a objemu jejich činností, včetně toho, zda investiční podniky jednají jako zástupci pro své zákazníky a samy nejsou stranou výsledných obchodů, nebo zda v obchodech jednají jako hlavní aktér.

(4)  Zdravé obezřetnostní požadavky by měly zajistit, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých zákazníků. Měly by zohledňovat potenciál investičních podniků a jejich zákazníků podstupovat nadměrné riziko a zároveň různé úrovně rizika, které investiční podniky podstupují a představují. Současně by tyto obezřetnostní požadavky neměly pro investiční podniky představovat nepřiměřenou administrativní zátěž.

(5)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na zachování úvěrové kapacity úvěrových institucí během celého hospodářského cyklu a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným úpadkem a nejsou uzpůsobeny pro řešení všech možných rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a podnikových úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich úpadek může mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí. Rizika, kterým většina investičních podniků čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a která představují úvěrové instituce, a tento rozdíl by měl být v obezřetnostním rámci Unie zřetelně zohledněn.

(6)  Obezřetnostní požadavky podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, kterým investiční podniky podléhají, jsou založeny na obezřetnostních požadavcích pro úvěrové instituce. Na investiční podniky, jejichž rozsah povolení je omezen na specifické investiční služby, na něž současný obezřetnostní rámec není zaměřen, se vztahují početné výjimky z těchto požadavků. To dokládá, že v této funkci tyto podniky nepodstupují rizika stejné povahy jako úvěrové instituce. Investiční podniky, které vykonávají činnosti, na než je současný obezřetnostní rámec zaměřen, zahrnující obchodování s finančními nástroji, avšak v omezené míře, podléhají příslušným požadavkům rámce, pokud jde o kapitál, nicméně se na ně mohou vztahovat výjimky v jiných oblastech, jako jsou likvidita, velké expozice nebo páka. Investiční podniky, jejichž rozsah povolení není takto omezen, podléhají úplnému rámci společně s úvěrovými institucemi.

(7)  Obchodování s finančními nástroji, ať už pro účely řízení rizik, zajišťování a řízení likvidity nebo zaujetí směrových pozic ve vztahu k hodnotě daných nástrojů v čase, je činnost, kterou mohou vykonávat jak úvěrové instituce, tak investiční podniky s oprávněním obchodovat na vlastní účet, a kterou již upravuje obezřetnostní rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. S cílem zabránit nerovným podmínkám, které by mohly vést v této oblasti k regulatorní arbitráži mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky, by se kapitálové požadavky k pokrytí rizik, které z těchto pravidel vyplývají, měly u těchto investičních podniků rovněž uplatňovat i nadále. Uvedená pravidla se vztahují i na expozice investičních podniků vůči jejich obchodním protistranám v konkrétních transakcích a na příslušné kapitálové požadavky, a měla by se tedy uplatňovat i nadále ve zjednodušené podobě. V neposlední řadě jsou pravidla současného rámce upravující velké expozice také relevantní v případech, kdy jsou obchodní expozice těchto investičních podniků vůči konkrétní protistraně obzvláště velké, a tím vytvářejí po investiční podnik nadměrně koncentrovaný zdroj rizika plynoucího ze selhání protistrany. Z tohoto důvodu by se tedy tato ustanovení měla u investičních podniků uplatňovat i nadále ve zjednodušené podobě.

(8)  Rozdíly v uplatňování existujícího rámce v různých členských státech ohrožují dodržování principů rovného zacházení vůči investičním podnikům v rámci Unie. Tyto rozdíly vyplývají z celkové složitosti uplatňování rámce u různých investičních podniků na základě poskytovaných služeb, přičemž některé vnitrostátní orgány jeho uplatňování upravují nebo zefektivňují v právu nebo postupech na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která některé typy investičních podniků představují a kterým čelí, uplatňují se v některých členských státech u určitých investičních podniků značná kapitálová navýšení. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního dohledu nad investičními podniky napříč Unií je třeba zavést jednotná ustanovení, která tato rizika řeší.

(9)  Pro investiční podniky, které nejsou systémové, a to z důvodu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty, je tudíž zapotřebí zvláštního obezřetnostního rámce. Systémové investiční podniky by však i nadále měly podléhat stávajícímu obezřetnostnímu rámci podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Tyto investiční podniky jsou podskupinou investičních podniků, na které se v současné době uplatňuje rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, a nemohou uplatňovat vyhrazené výjimky z žádného z jeho zásadních požadavků. Největší a nejvíce propojené investiční podniky mají modely podnikání a rizikové profily, které jsou podobné modelům podnikání a rizikovým profilům významných úvěrových institucí – poskytují služby „bankovního typu“ a upisují rizika ve významném měřítku. Je proto vhodné, aby tyto investiční podniky i nadále podléhaly směrnici 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Systémové investiční podniky jsou navíc dostatečně velké a mají modely podnikání a rizikové profily, které představují stejnou hrozbu pro stabilní a řádné fungování finančních trhů jako velké úvěrové instituce.

(10)  Zvláštní obezřetnostní režim pro investiční podniky, které nejsou z důvodu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty považovány za systémové, by se měl zabývat specifickými obchodními praktikami různých typů investičních podniků. Investiční podniky s největší možností vytváření rizik pro zákazníky, trhy nebo řádné fungování investičních podniků samých, by měly podléhat jasným a účinným obezřetnostním požadavkům přizpůsobeným těmto specifickým rizikům. Takovéto obezřetnostní požadavky by měly být nastaveny přiměřeně typu investičního podniku, nejlepším zájmům zákazníků tohoto typu investičního podniku a podpoře hladkého a řádného fungování trhů, na kterých tyto typy investičních podniků působí. Měly by zmírnit zjištěné rizikové oblasti a pomoci zajistit, aby v případě úpadku investičního podniku mohlo dojít k jeho likvidaci řádným způsobem s minimálním narušením stability finančních trhů.

(11)   Režimem stanoveným tímto nařízením by neměla být dotčena povinnost určených tvůrců trhu v obchodních systémech podle směrnice 2014/65/EU poskytovat kotace a být trvale přítomni na trhu.

(12)  Obezřetnostní režim pro investiční podniky, které nejsou z důvodu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty považovány za systémové, by se měl vztahovat na každý investiční podnik na individuálním základě. Aby se usnadnilo uplatňování obezřetnostních požadavků pro investiční podniky v EU, které jsou součástí bankovních skupin, a zabránilo se narušení některých modelů podnikání, jejichž rizika jsou již uplatňováním obezřetnostních pravidel pokryta, měly by mít investiční podniky případně možnost uplatňovat se souhlasem příslušných orgánů požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, pokud není tato volba motivována snahou o regulatorní arbitráž. Dále, protože jsou rizika vznikající malým a nepropojeným investičním podnikům z větší části omezená, mělo by jim být umožněno využít výjimky ze specifických obezřetnostních požadavků pro investiční podniky v případě, že jsou součástí bankovní skupiny nebo skupiny investičních podniků s ústředím v témže členském státě a podléhají konsolidovanému dohledu podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU nebo případně podle tohoto nařízení a směrnice ----/--EU [IFD], protože v těchto případech by konsolidované uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU nebo tohoto nařízení a směrnice ----/--EU [IFD] na skupinu mělo uvedená rizika adekvátním způsobem pokrýt.

S cílem zachovat paralelnost ▌ se stávajícím zacházením se skupinami investičních podniků podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU by se u skupin sestávajících pouze z investičních podniků nebo v případech, kdy se konsolidace podle nařízení (EU) č. 575/2013 neuplatní, mělo od mateřského podniku v těchto skupinách vyžadovat dodržování požadavků tohoto nařízení na základě obezřetnostně konsolidované situace skupiny. Alternativně namísto obezřetnostní konsolidace mohou příslušné orgány povolit, pokud takové skupiny investičních podniků vykazují jednodušší struktury a rizikové profily, aby mateřské podniky ve skupině měly dostatečný kapitál na podporu účetní hodnoty svých účastí v dceřiných podnicích. ▌

Jsou-li tyto malé a nepropojené investiční podniky součástí pojišťovací skupiny, mělo by jim rovněž být umožněno využít výjimky z požadavků na zpřístupňování informací.

(13)  Aby se investiční podniky mohly nadále spoléhat na svůj současný kapitál pro splnění kapitálových požadavků na základě obezřetnostního rámce specifického pro investiční podniky, měly by být definice a složení kapitálu sladěny s nařízením (EU) č. 575/2013. To zahrnuje plné odpočty takových rozvahových položek z kapitálu v souladu s nařízení (EU) č. 575/2013, jakými jsou například odložené daňové pohledávky a investice do kapitálových nástrojů jiných subjektů finančního sektoru. Investiční podniky by však měly mít možnost vyjmout nevýznamné investice do kapitálových nástrojů subjektů finančního sektoru z odpočtů v případě, že jsou tyto drženy pro účely obchodování s cílem podpořit tvorbu trhu s těmito nástroji. V zájmu harmonizace složení kapitálu s nařízením (EU) č. 575/2013 byly příslušné poměry druhů kapitálu promítnuty do kontextu tohoto nařízení. Mají-li být požadavky přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností investičních podniků a mají-li jim být okamžitě k dispozici v rámci tohoto nařízení, měl by být následně proveden přezkum toho, zda je vhodné, aby byly definice a složení kapitálu nadále sladěny s nařízením (EU) č. 575/2013.

(14)  Aby investiční podniky vždy působily na základě úrovně kapitálu požadované pro udělení povolení, měly by všechny investiční podniky nepřetržitě splňovat trvalý minimální kapitálový požadavek, který je roven počátečnímu kapitálu potřebnému k udělení povolení pro poskytování příslušných investičních služeb v souladu se směrnicí (EU) ----/--/[IFD].

(15)  Pro zajištění jednoduchého uplatňování minimálního kapitálového požadavku v případě malých a nepropojených investičních podniků by měly tyto podniky mít kapitál ve výši jejich trvalého minimálního kapitálového požadavku nebo čtvrtiny jejich fixních režijních nákladů stanovených na základě jejich činnosti v předchozím roce v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488(8) podle toho, co je vyšší. Malé a nepropojené investiční podniky, které dávají přednost větší opatrnosti a chtějí se vyhnout dopadům náhlé změny v případě změny klasifikace, by měly mít možnost držet více kapitálu nebo uplatňovat přísnější opatření, než stanoví toto nařízení.

(16)  Pro zohlednění vyšších rizik investičních podniků, které nejsou malé a nepropojené, by pro tyto podniky měl být minimální kapitálový požadavek stanoven na úrovni nejvyšší z těchto hodnot: trvalého minimálního požadavku, čtvrtiny jejich fixních režijních nákladů za předchozí rok nebo úhrnu požadavku určeného na základě souboru rizikových faktorů uzpůsobeného investičním podnikům („K-faktorů“), které stanoví kapitál ve vztahu k rizikům v konkrétních oblastech podnikání investičních podniků.

(17)  Investiční podniky by měly být pro účely zvláštních obezřetnostních požadavků pro investiční podniky považovány za malé a nepropojené, pokud neprovádějí investiční služby s vysokým rizikem pro zákazníky, trhy nebo pro investiční podniky samotné a z důvodu jejich velikosti existuje menší pravděpodobnost rozsáhlých negativních důsledků pro zákazníky a trhy v případě naplnění rizik vlastních jejich podnikatelské činnosti nebo v případě jejich úpadku. Proto by za malé a nepropojené investiční podniky měly být považovány takové, které neobchodují na vlastní účet nebo kterým nevzniká riziko z obchodování s finančními nástroji, nedrží ▌majetek ani peníze svých zákazníků, v rámci správy portfolia s možností vlastního uvážení i v rámci (poradenských) ujednání bez možnosti vlastního uvážení spravují dohromady majetek nižší než 1,2 miliardy EUR, denně zpracovávají pokyny zákazníků v hodnotě nižší než 100 milionů EUR v případě hotovostních obchodů nebo 1 miliarda EUR v derivátech, jejich bilanční suma včetně podrozvahových položek nedosahuje 100 milionů EUR a celkové hrubé roční výnosy z poskytování investičních služeb jsou nižší než 30 milionů EUR.

(18)  S cílem vyhnout se regulatorní arbitráži a omezit pobídky k tomu, aby investiční podniky strukturovaly své fungování způsobem, kterým se vyhnou překročení hraničních hodnot, nad kterými již za malé a nepropojené podniky považovány nejsou, by měly být hraniční hodnoty pro spravovaný majetek, zpracované pokyny zákazníků, bilanční sumu a celkové hrubé výnosy uplatňovány na kombinovaném základě pro všechny investiční podniky, které jsou součástí stejné skupiny. Ostatní kritéria, totiž zda investiční podnik drží peníze zákazníků, má majetek zákazníků v úschově a správě nebo obchoduje s finančními nástroji a je vystaven tržnímu riziku nebo riziku protistrany, jsou binární a nedávají prostor pro takovouto restrukturalizaci, a proto by měly být posuzovány na individuálním základě. Pro podchycení vyvíjejících se modelů podnikání a rizik, která trvale představují, měly by být tato kritéria a hraniční hodnoty posuzovány vždy na konci dne s výjimkou držení peněz zákazníků, jež by mělo být posuzováno vnitrodenně, a bilanční sumy a celkových hrubých výnosů, které by měly být posuzovány na základě situace investičního podniku na konci posledního účetního období.

(19)  Investiční podnik, který regulatorní hraniční hodnoty překračuje nebo nesplňuje ostatní kritéria, by neměl být považován za malý a nepropojený a měl by podléhat požadavkům pro jiné investiční podniky s výhradou zvláštních přechodných ustanovení stanovených v tomto nařízení. Toto by mělo investiční podniky motivovat k plánování svých podnikatelských činností tak, aby podmínky pro malé a nepropojené podniky zřetelně splňovaly. Investičnímu podniku, který nesplňuje požadavky nezbytné k tomu, aby byl považován za malý a nepropojený a mohl využívat příslušného zacházení, by měla být poskytnuta monitorovací fáze, ve které takový podnik splňuje kritéria a zůstává pod příslušnými hraničními hodnotami po dobu nejméně šesti po sobě jdoucích měsíců.

(20)  Všechny investiční podniky by svůj kapitálový požadavek měly počítat ve vztahu k souboru K-faktorů, které zachycují riziko pro zákazníka (RtC), riziko pro trh (RtM) a riziko pro podnik (RtF). K-faktory ve vztahu k riziku pro zákazníka zachycují spravovaný majetek zákazníka a průběžné poradenství (K-AUM), majetek v úschově a správě (K-ASA), držené peníze zákazníků (K-CMH) a zpracované pokyny zákazníků (K-COH).

(21)  K-faktor ve vztahu k riziku pro trh zachycuje čisté poziční riziko (K-NPR) v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 575/2013 upravujícími tržní riziko nebo se svolením příslušného orgánu pro zvláštní typy investičních podniků, které obchodují na vlastní účet prostřednictvím členů clearingového systému, v závislosti na celkových maržích požadovaných členem clearingového systému daného investičního podniku (K-CMG). Investiční podnik by měl mít možnost uplatňovat K-NPR a K-CMG současně na bázi portfolia.

(22)  K-faktory ve vztahu k riziku pro podnik zachycují expozici investičního podniku vůči selhání jeho protistran obchodů (K-TCD) v souladu se zjednodušenými ustanoveními o úvěrovém riziku protistrany na základě nařízení (EU) č. 575/2013, riziku koncentrace u velkých expozic investičního podniku vůči konkrétním protistranám na základě ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 upravujících riziko velkých expozic v obchodním portfoliu (K-CON) a operačním rizikům plynoucím z denního objemu obchodování (K-DTF) investičního podniku.

(23)  Celkovým kapitálovým požadavkem dle K-faktorů je součet požadavků K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka, riziku pro trh a riziku pro podnik. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH a K-DTF se týkají/vztahují k objemu příslušné činnosti, jíž se každý K-faktor týká. Objemy pro K-CMH, K-ASA ▌a K-DTF se vypočítávají na základě klouzavého průměru z předchozích 9 kalendářních měsíců. Objem pro K-COH se vypočítává na základě klouzavého průměru z předchozích šesti měsíců, zatímco pro K-AUM vychází z předchozích 15 měsíců.

Pro stanovení kapitálového požadavku jsou tyto objemy vynásobeny příslušnými koeficienty stanovenými v tomto nařízení. Kapitálové požadavky pro K-NPR jsou odvozeny z nařízení (EU) č. 575/2013, zatímco u kapitálových požadavků pro K-CON a K-TCD se využívá zjednodušeného uplatňování odpovídajících požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 na zacházení s velkými expozicemi v obchodním portfoliu a s úvěrovým rizikem protistrany. Pokud podnik danou činnost nevykonává, je výše K-faktoru rovna nule.

(24)  K-faktory ve vztahu k riziku pro zákazníka jsou zástupnými indikátory, jež zahrnují oblasti podnikání investičních podniků, ze kterých lze v případě problémů předpokládat vznik újmy zákazníkům. K-AUM zachycuje riziko újmy zákazníkům z nesprávné správy jejich portfolií s možností vlastního uvážení nebo nedostatečného provádění a poskytuje zákazníkům ujištění a přínosy ve smyslu kontinuity služeb průběžné správy portfolia a poradenství. K-ASA zachycuje riziko úschovy a správy majetku zákazníka a zajišťuje, že investiční podnik drží kapitál přiměřený takovým zůstatkům bez ohledu na to, zda jsou v jeho vlastní rozvaze, nebo odděleny na jiných účtech. K-CMH zachycuje riziko potenciální újmy, pokud investiční podnik drží peníze svých zákazníků s přihlédnutím k tomu, zda jsou tyto peníze v jeho vlastní rozvaze, nebo odděleny na jiných účtech, a příslušné vnitrostátní právo stanoví, že v případě úpadku, platební neschopnosti investičního podniku, zahájení řešení jeho krize nebo uvalení nucené správy jsou tyto peníze zákazníků chráněny. Z K-CMH jsou vyloučeny peníze zákazníků, které jsou uloženy na (schovatelském) bankovním účtu na jméno samotného zákazníka, pokud má investiční podnik k těmto peněžním prostředkům zákazníka přístup prostřednictvím pověření třetí strany. K-COH zachycuje potenciální riziko pro zákazníky podniku, který provádí pokyny (jménem zákazníka, nikoli podniku samotného), například jako součást služeb, které spočívají pouze v provádění pokynů zákazníků, nebo pokud je podnik součástí řetězce provádějícího pokyny zákazníků.

(25)  K-faktor ve vztahu k riziku pro trh u investičních podniků, které obchodují na vlastní účet, je založen na pravidlech pro tržní riziko u pozic ve finančních nástrojích, v cizí měně a v komoditách v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 v platném znění(9). To dává investičním podnikům na výběr uplatňovat buď standardizovaný přístup podle nařízení (EU) č. 575/2013 (zjednodušený standardizovaný přístup podle nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění) ▌nebo revidovaný standardizovaný přístup dle nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění nebo možnost použít interní modely ▌, až se poslední dva uváděné přístupy stanou u úvěrových institucí použitelnými nejen pro účely podávání zpráv, ale i pro účely kapitálových požadavků. V mezičase a nejméně během následujících pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení by investiční podniky měly pro účely výpočtu K-NPR používat rámec pro tržní riziko (standardizovaný přístup nebo případně interní modely) [stávajícího] nařízení (EU) č. 575/2013. Pokud se uvedená ustanovení u úvěrových institucí pro účely kapitálových požadavků použitelnými nikdy nestanou, měly by investiční podniky pro účely výpočtu K-NPR nadále uplatňovat požadavky stanovené v části třetí hlavě IV [stávajícího] nařízení (EU) č. 575/2013.

Alternativně může být se souhlasem příslušného orgánu a při splnění řady podmínek kapitálový požadavek investičních podniků s pozicemi podléhajícími clearingu roven výši celkových marží požadovaných jejich členem clearingového systému, která se vynásobí pevným koeficientem. Použití K-CMG by mělo primárně záviset na tom, zda obchodní činnost investičního podniku spadá zcela nebo v podstatné míře pod tento přístup. Příslušný orgán však také může investičnímu podniku povolit, aby přístup K-CMG používal částečně tak, že se tento přístup založený na maržích použije pro všechny pozice podléhající clearingu nebo zajištění marží, zatímco u portfolií nepodléhajících clearingu se použije jedna ze tří alternativních metod pro K-NPR.

Mají-li být požadavky přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností investičních podniků a mají-li jim být okamžitě k dispozici v rámci tohoto nařízení, mělo by být součástí jakéhokoli následného přezkumu uplatňování metod výpočtu K-faktorů posouzení toho, zda je vhodné, aby byl výpočet K-NPR nadále sladěn s pravidly pro tržní riziko u pozic v obchodním portfoliu ve finančních nástrojích, v cizí měně a v komoditách v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 v platném znění.

(26)  U investičních podniků, které obchodují na vlastní účet, představují K-faktory pro K-TCD a K-CON ve vztahu k riziku pro podnik zjednodušené uplatňování pravidel nařízení (EU) č. 575/2013 upravujících úvěrové riziko protistrany a riziko velké expozice. K-TCD zachycuje riziko pro investiční podnik vyplývající z toho, že protistrany u mimoburzovních (OTC) derivátů, repo obchodů, půjček a výpůjček cenných papírů a komodit, transakcí s delší dobou vypořádání ▌, maržových obchodů, jakýchkoli jiných obchodů zajišťujících financování (SFT), jakož i příjemci půjček poskytnutých investičním podnikem na doplňkovém základě v rámci investiční služby nesplní své závazky, a to vynásobením hodnoty expozic založené na reprodukčních nákladech a navýšení s ohledem na potenciální budoucí expozici rizikovými faktory na základě nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž se zohlední zmírňující účinky účinného započtení a výměny kolaterálu. V zájmu dalšího sladění přístupu k úvěrovému riziku protistrany s nařízením (EU) č. 575/2013 je rovněž doplněn pevný koeficient ve výši 1,2 a koeficient úvěrové úpravy v ocenění s cílem zohlednit současnou tržní hodnotu úvěrového rizika protistrany pro investiční podnik v konkrétních obchodech. K-CON zachycuje riziko koncentrace ve vztahu k individuálním nebo vysoce propojeným protistranám ze soukromého sektoru, vůči nimž mají investiční podniky expozice přesahující 25 % jejich regulatorního kapitálu nebo specifické alternativní prahové hodnoty ve vztahu k úvěrovým institucím nebo jiným investičním podnikům, a to navýšením kapitálového požadavku v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 pro nadměrné expozice nad uvedenými limity.

K-DTF pak zachycuje operační rizika pro investiční podnik u velkých objemů obchodů uzavíraných na vlastní účet nebo vlastním jménem na účet zákazníků v jednom dni, jež by mohla být důsledkem neadekvátních interních procesů nebo jejich selhání, lidského faktoru a systémů nebo vnějších událostí, na základě pomyslné hodnoty denních obchodů a s úpravou o dobu do splatnosti u úrokových derivátů, aby se omezilo navýšení kapitálových požadavků především u krátkodobých smluv, u nichž jsou předpokládaná operační rizika nižší.

(27)  Všechny investiční podniky musí monitorovat a řídit své riziko koncentrace včetně ve vztahu ke svým zákazníkům. Pouze investiční podniky, které podléhají minimálnímu kapitálovému požadavku dle K-faktorů, by však měly svá rizika koncentrace hlásit příslušným orgánům. U investičních podniků specializujících se na komoditní deriváty nebo emisní povolenky nebo deriváty na emisní povolenky s velkými koncentrovanými expozicemi vůči nefinančním skupinám, ke kterým náleží, mohou být tyto limity pro riziko koncentrace překročeny bez dodatečného kapitálu dle K-CON, pokud se tak stane pro účely řízení likvidity nebo rizik v rámci celé skupiny.

(28)  Všechny investiční podniky by měly mít interní postupy pro monitorování a řízení svých požadavků na likviditu. Tyto postupy by měly pomoci zajistit, aby mohly investiční podniky řádně fungovat v průběhu času, aniž by potřebovaly vyčlenit likviditu specificky pro období napjatých podmínek. Za tímto účelem by všechny investiční podniky měly vždy držet nejméně jednu třetinu svého požadavku dle fixních režijních nákladů v likvidních aktivech. Příslušné orgány by však měly mít možnost osvobodit od tohoto požadavku malé a nepropojené investiční podniky. Uvedená likvidní aktiva by měla být vysoce kvalitní a v souladu s aktivy vyjmenovanými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o ukazateli krytí likvidity(10), společně se srážkami, které se podle zmíněného nařízení v přenesené pravomoci na uvedená aktiva uplatní. Pro zohlednění rozdílu v profilech likvidity investičních podniků ve srovnání s úvěrovými institucemi by měl být seznam příslušných likvidních aktiv doplněn o nezatíženou vlastní hotovost a krátkodobé vklady podniku (což by nemělo zahrnovat peníze zákazníků nebo finanční nástroje patřící zákazníkům) a některé finanční nástroje, pro které existuje likvidní trh.

Nejsou-li od požadavků na likviditu osvobozeny, mohly by malé a nepropojené podniky, stejně jako investiční podniky, které nemají oprávnění k provádění obchodních ani upisovacích činností, dále zahrnout mezi likvidní aktiva položky, které se týkají pohledávek z obchodního styku, nebo pohledávky z provizí a poplatků splatné do 30 dnů, pokud tyto nepřesahují jednu třetinu minimálního požadavku na likviditu, nejsou počítány k žádným dodatečným požadavkům na likviditu uloženým příslušným orgánem a podléhají srážce ve výši 50 %. Za výjimečných okolností by měl být investičním podnikům povolen pokles pod požadovaný limit v důsledku toho, že zpeněží svá likvidní aktiva určená ke krytí požadavků na likviditu, pokud o tom neprodleně informují svůj příslušný orgán. Veškeré finanční záruky poskytnuté zákazníkům, které mohou dát vzniknout zvýšené potřebě likvidity v případě, že budou aktivovány, by měly snížit objem dostupných likvidních aktiv minimálně o 1,6 % celkové hodnoty těchto záruk. Mají-li být požadavky přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností investičních podniků a mají-li jim být okamžitě k dispozici v rámci tohoto nařízení, měl by být následně proveden přezkum vhodnosti likvidních aktiv způsobilých k plnění minimálního požadavku na likviditu, včetně vhodnosti pokračujícího sladění s likvidními aktivy vyjmenovanými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o ukazateli krytí likvidity, společně se srážkami, které se podle zmíněného nařízení v přenesené pravomoci na uvedená aktiva uplatní.

(29)  Ve spojitosti s novým obezřetnostním režimem by měl být vyvinut přiměřený odpovídající rámec pro podávání zpráv regulačním orgánům a měl by být pečlivě uzpůsoben činnosti investičních podniků a požadavkům obezřetnostního rámce. Požadavky na podávání zpráv pro investiční podniky by se měly týkat úrovně a složení jejich kapitálu, jejich kapitálových požadavků, základu pro výpočet jejich kapitálových požadavků, profilu a rozsahu jejich činností ve vztahu k parametrům pro klasifikaci investičních podniků jako malých a nepropojených, jejich požadavků na likviditu a jejich dodržování pravidel pro riziko koncentrace.

Malé a nepropojené podniky by měly z podávání zpráv o riziku koncentrace vyňaty a podávání zpráv o požadavcích na likviditu by od nich mělo být vyžadováno pouze tehdy, pokud se na ně tyto požadavky vztahují. EBA by měl být pověřen vypracováním návrhů prováděcích technických norem pro další upřesnění podrobných šablon a mechanismů pro podávání zpráv regulačním orgánům a tyto normy by měly být přiměřené rozsahu a složitosti různých investičních podniků a měly by zejména také zohlednit, zda jsou investiční podniky považovány za malé a nepropojené.

(30)  V zájmu zajištění transparentnosti vůči investorům a širším trhům by investiční podniky, které nejsou považovány za malé a nepropojené, měly veřejně zpřístupnit úrovně svého kapitálu, své kapitálové požadavky, své mechanismy správy a řízení a zásady a postupy odměňování. ▌Malé a nepropojené podniky by neměly podléhat požadavkům na veřejné zpřístupňování informací, ledaže vydají nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, a to pro zajištění transparentnosti o těchto nástrojích vůči investorům.

(31)  Investiční podniky by měly uplatňovat genderově neutrální zásady odměňování v souladu se zásadou stanovenou v článku 157 Smlouvy o fungování Evropské unie. Mělo by dojít k určitým vyjasněním ohledně zpřístupňování informací o odměňování. Požadavky na zpřístupňování informací o odměnách stanovené v tomto nařízení by měly být v souladu s cíli pravidel odměňování, tj. stanovit a udržovat u těch kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičních podniků, takové zásady a postupy odměňování, které jsou v souladu s účinným řízením rizik. Kromě toho by investiční podniky využívající odchylku od určitých pravidel odměňování měly mít povinnost zpřístupňovat informace týkající se této odchylky.

(32)  V zájmu usnadnění bezproblémového přechodu investičních podniků od požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU na požadavky podle tohoto nařízení a směrnice (EU) ----/--[IFD] je třeba stanovit odpovídající přechodná opatření. Zejména by investiční podniky, pro které by se kapitálové požadavky podle tohoto nařízení více než zdvojnásobily oproti jejich kapitálovému požadavku podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, po dobu pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení měly být s to zmírnit dopady potenciálních nárůstů tím, že se kapitálový požadavek omezí na dvojnásobek jejich relevantního kapitálového požadavku podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.

Aby nedošlo ke znevýhodnění nových investičních podniků s podobnými profily jako stávající podniky, měly by investiční podniky, které nikdy nepodléhaly kapitálovým požadavkům podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, být s to omezit po dobu pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení své kapitálové požadavky podle tohoto nařízení na dvojnásobek požadavku dle fixních režijních nákladů.

Stejně tak by investiční podniky, které podléhaly pouze požadavku na počáteční kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU a pro které by se kapitálové požadavky podle tohoto nařízení více než zdvojnásobily oproti jejich situaci podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, měly být s to omezit po dobu pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení svůj kapitálový požadavek podle tohoto nařízení na dvojnásobek svého požadavku na počáteční kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU s výjimkou místních podniků podle článku 31 směrnice 2013/36/EU, které by měly podléhat zvláštnímu přechodnému kapitálovému požadavku odrážejícímu jejich vyšší úroveň rizika. Z důvodu přiměřenosti by také měly být předpokládány zvláštní přechodné kapitálové požadavky pro menší investiční podniky a pro investiční podniky, které poskytují omezené spektrum investičních služeb, pokud by nemohly využívat zacházení podle předchozí věty, avšak jejich závazný kapitálový požadavek podle tohoto nařízení by se ve srovnání se situací podle nařízení (EU) č. 575/2013 zvýšil.

Tato přechodná opatření by měla být případně dostupná rovněž pro investiční podniky uvedené v článku 498 nařízení (EU) č. 575/2013, který těmto podnikům poskytuje výjimku z požadavků na kapitál podle uvedeného nařízení, jelikož požadavky na počáteční kapitál ve vztahu k těmto investičním podnikům závisí na investičních službách nebo činnostech, které poskytují nebo vykonávají. Po dobu pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení by jejich kapitálové požadavky na základě přechodných ustanovení tohoto nařízení měly být počítány s ohledem na tyto použitelné úrovně.

Po dobu pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení, nebo pokud nastane později, do dne použitelnosti změn v nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU, pokud jde o kapitálové požadavky pro tržní riziko, přijatých podle čl. 1 bodu 84 Komisí předloženého návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, by investiční podniky, které spadají do působnosti příslušných ustanovení tohoto nařízení, měly i nadále vypočítávat svůj kapitálový požadavek u obchodního portfolia v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

(33)  Největší investiční podniky poskytující klíčové služby na velkoobchodním trhu a klíčové služby investičního bankovnictví (obchodování na vlastní účet s finančními nástroji nebo upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí) mají podobné modely podnikání a rizikové profily jako významné úvěrové instituce. Jejich činnosti vystavují podniky úvěrovému riziku, většinou ve formě úvěrového rizika protistrany, jakož i tržnímu riziku u pozic, které zaujímají na vlastní účet, ať už souvisejí se zákazníky, či nikoli. Jako takové proto představují z důvodu své velikosti a systémového významu riziko pro finanční stabilitu.

(34)  Tyto velké podniky představují další výzvu z hlediska účinného obezřetnostního dohledu ze strany vnitrostátních příslušných orgánů. I když největší investiční podniky poskytují přeshraniční služby investičního bankovnictví ve významném měřítku, podléhají obezřetnostnímu dohledu ze strany orgánů určených na základě směrnice 2004/39/EU, což nejsou nezbytně tytéž příslušné orgány, které určuje směrnice 2013/36/EU, což může vyústit v nerovné podmínky při uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU v rámci Unie. To brání orgánům dohledu získat celkovou obezřetnostní perspektivu, která je nezbytná pro účinné řešení rizik spojených s velkými přeshraničními podniky. Důsledkem může být snížení účinnosti obezřetnostního dohledu a narušení hospodářské soutěže v rámci Unie. Největším investičním podnikům by z tohoto důvodu měl být udělen status úvěrových institucí, tak aby vznikly synergie z dohledu nad přeshraničními činnostmi na velkoobchodním trhu ve srovnatelné skupině, čímž se podpoří rovné podmínky a umožní se konsistentní dohled napříč skupinami.

(35)  Uvedené podniky by tím, že se stanou úvěrovými institucemi, tudíž měly nadále uplatňovat nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU a podléhat dohledu ze strany příslušných orgánů včetně ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu, které jsou příslušné pro úvěrové instituce. To by zajistilo, aby obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi byl prováděn jednotně a účinně, aby byl jednotný soubor pravidel pro finanční služby uplatňován stejným způsobem na všechny úvěrové instituce s ohledem na jejich systémový význam. S cílem předejít regulatorní arbitráži a snížit rizika obcházení požadavků by příslušné orgány měly usilovat o zamezení situací, kdy by potenciálně systémové skupiny strukturovaly své operace tak, aby nepřekročily prahové hodnoty stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a obcházely povinnost žádat o povolení jako úvěrové instituce podle článku 8a směrnice 2013/36/EU.

(36)  Čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení (EU) č. 575/2013 definuje úvěrové instituce jako podniky, jejichž činnost spočívá v některé z činností vyjmenovaných v písmenech a) a b ) uvedeného článku.

Podniky by měly mít možnost přijímat vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti a poskytovat úvěry na vlastní účet teprve poté, co k těmto činnostem obdrží povolení v souladu se směrnicí 2013/36/EU.

Výkon všech těchto činností včetně přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet by neměl být nezbytnou podmínkou k tomu, aby byly podniky považovány za úvěrové instituce v souladu s pozměněnou definicí. Změnou v definici úvěrové instituce, kterou toto nařízení zavádí, by proto neměly být dotčeny vnitrostátní režimy pro povolení, které členské státy zavedly v souladu se směrnicí 2013/36/EU a se směrnicí (EU) ----/--[IFD], včetně jakýchkoli ustanovení, jež mohou členské státy považovat za vhodná za účelem vyjasnění toho, které činnosti mají velké investiční podniky spadající do pozměněné definice úvěrových institucí povoleny vykonávat.

(37)  Dohled nad úvěrovými institucemi na konsolidovaném základě má navíc zajistit stabilitu finančního systému a v zájmu účinnosti by měl být uplatňován na všechny skupiny včetně skupin, jejichž mateřské podniky nejsou úvěrovými institucemi ani investičními podniky. Všechny úvěrové instituce včetně těch, které dříve měly status investičních podniků, by tudíž měly podléhat pravidlům individuálního i konsolidovaného dohledu nad mateřským podnikem ze strany příslušných orgánů podle hlavy VII kapitoly 3 oddílu I směrnice 2013/36/EU.

(38)  Velké investiční podniky, které nemají systémový význam, avšak obchodují na vlastní účet nebo upisují finanční nástroje nebo umisťují finanční nástroje na základě pevného závazku převzetí, navíc mohou stále mít podobné modely podnikání a rizikové profily jako jiné systémové instituce. Vzhledem ke své velikosti a činnostem mohou stále představovat určitá rizika pro finanční stabilitu, a přestože jejich převedení na úvěrové instituce není s ohledem na jejich povahu a složitost považováno za vhodnou, měly by i nadále podléhat stejnému obezřetnostnímu zacházení jako uvedené instituce. S cílem předejít regulatorní arbitráži a snížit rizika obcházení požadavků by příslušné orgány měly rovněž usilovat o zamezení situací, kdy by investiční podniky strukturovaly své operace tak, aby nepřekročily prahové hodnoty stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení nebo aby nepřiměřeně omezily možnost příslušných orgánů uplatňovat požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 a uložit dodržování obezřetnostních požadavků směrnice 2013/36/EU v souladu s [článkem 5] směrnice ----/--- [IFD].

(39)  Nařízením (EU) č. 600/2014 byl zaveden harmonizovaný režim Unie pro poskytnutí přístupu podnikům ze třetích zemí, které poskytují investiční služby nebo činnosti způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům usazeným v Unii. Přístup na vnitřní trh je podmíněn tím, že Komise přijme rozhodnutí o rovnocennosti a ESMA podnik ze třetí země zaregistruje. Je důležité, aby posouzení rovnocennosti bylo provedeno na základě relevantních použitelných právních předpisů Unie a aby byly zavedeny účinné nástroje ke sledování toho, zda jsou naplňovány podmínky, za kterých je přiznána rovnocennost. Z těchto důvodů by registrované podniky ze třetích zemí měly mít povinnost každoročně oznamovat ESMA informace o rozsahu a působnosti poskytovaných služeb a činností prováděných v Unii. Měla by se rovněž zlepšit spolupráce v oblasti dohledu ve vztahu k monitorování, prosazování a naplňování podmínek rovnocennosti.

(40)  S cílem zajistit rovné podmínky a podpořit transparentnost unijního trhu by nařízení (EU) č. 600/2014 mělo být pozměněno tak, aby kotace, zlepšení ceny a ceny provedení u systematických internalizátorů podléhaly režimu kroků kotace při obchodování v jakémkoli objemu. V současnosti použitelné regulační technické normy pro režim kroků kotace by se tedy měly vztahovat i na jeho rozšířenou oblast působnosti.

(41)  K zajištění ochrany investorů, jakož i integrity a stability finančních trhů v Unii by Komise při přijímání rozhodnutí o rovnocennosti měla zohlednit možná rizika, jež představují služby a činnosti, které by podniky ze třetích zemí mohly po uvedeném rozhodnutí v Unii vykonávat. Měl by být zvážen jejich systémový význam na základě kritérií, jako je pravděpodobný rozsah a působnost poskytování služeb a provádění činností podniky z dotyčné třetí země. Za stejným účelem může Komise považovat za vhodné zohlednit, zda je třetí země označena za jurisdikci nespolupracující v daňové oblasti v rámci příslušné politiky Unie nebo za vysoce rizikovou třetí zemi podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849(11). Konkrétní požadavky na obezřetnost, organizaci nebo výkon činnosti by Komise měla považovat za rovnocenné, dosahují-li téhož účinku. Kromě toho může Komise případně přijmout rozhodnutí o rovnocennosti omezené na konkrétní služby a činnosti nebo kategorie služeb a činností, jak jsou vyjmenovány v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU.

(42)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž nastavení účinného a přiměřeného obezřetnostního rámce k zajištění toho, aby investiční podniky, které mají povoleno působit v rámci Unie, působily na zdravém finančním základě a byly řádně řízeny, a to i případně v nejlepším zájmu svých zákazníků, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků by jich bylo lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(43)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu vycházející z podrobné analýzy souvislostí, sběru dat a konzultace ohledně specifického obezřetnostního režimu pro veškeré nesystémové investiční podniky, který slouží jako základ pro revidovaný obezřetnostní rámec pro investiční podniky.

(44)  Pro zajištění harmonizovaného uplatňování tohoto nařízení by EBA měl být pověřen vypracováním návrhů technických norem pro upřesnění výpočtu fixních režijních nákladů, výpočtu pro stanovení kapitálových požadavků rovnajících se celkové marži požadované členy clearingového systému a šablon pro veřejné zpřístupňování informací a podávání zpráv regulačním orgánům požadovaných podle tohoto nařízení.

(45)  Pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení a pro zohlednění vývoje na finančních trzích by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobnější specifikaci definic v tomto nařízení a o technické úpravy jiných než podstatných prvků kapitálových požadavků v tomto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami uvedenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(46)  K zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení, a zejména s ohledem na přijímání návrhů prováděcích technických norem vypracovaných EBA, pokud jde o šablony pro zpřístupňování informací a podávání zpráv, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(47)  Aby se zajistila právní jistota a zabránilo se překrývání současného obezřetnostního rámce platného pro úvěrové instituce i pro investiční podniky s tímto nařízením, mění se nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU tak, aby investiční podniky byly vyňaty z oblasti jejich působnosti. Avšak na investiční podniky, které jsou součástí bankovní skupiny, by se měla i nadále vztahovat ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU týkající se bankovní skupiny, jako jsou ustanovení o zprostředkujícím mateřském podniku v EU podle [článku 21b] směrnice 2013/36/EU a pravidla obezřetnostní konsolidace stanovená v části první hlavě II kapitole 2 nařízení (EU) č. 575/2013,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví jednotné obezřetnostní požadavky, které se použijí na investiční podniky, jež jsou povoleny a nad nimiž je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a nad nimiž je vykonáván dohled týkající se dodržování obezřetnostních požadavků podle směrnice (EU) ---/-- [IFD] ve vztahu k(e):

a)  kapitálovým požadavkům souvisejícím s kvantifikovatelnými, jednotnými a standardizovanými prvky rizika pro podnik, rizika pro zákazníka a rizika pro trh;

b)  požadavkům omezujícím riziko koncentrace;

c)  požadavkům na likviditu souvisejícím s kvantifikovatelnými, jednotnými a standardizovanými prvky rizika likvidity;

d)  požadavkům na podávání zpráv v souvislosti s písmeny a), b) a c);

e)  požadavkům na zpřístupňování informací.

2.  Odchylně od odstavce 1 uplatňuje investiční podnik, který je povolen a nad kterým je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a který vykonává některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU, ale který není obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování ani pojišťovnou, požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, jedná-li se o některý z těchto případů:

a)  celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku, která se vypočítá jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců a do které se nezahrnuje hodnota individuálních aktiv veškerých dceřiných podniků usazených mimo Unii a vykonávajících některou z činností uvedených v prvním pododstavci, je vyšší než 15 miliard EUR, nebo

b)  celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku, která se vypočítá jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců a do které se nezahrnuje hodnota individuálních aktiv veškerých dceřiných podniků usazených mimo Unii a vykonávajících některou z činností uvedených v prvním pododstavci, je nižší než 15 miliard EUR, přičemž investiční podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU a mají celková aktiva nižší než 15 miliard EUR, přesahuje 15 miliard EUR, nebo

c)  na investiční podnik se vztahuje rozhodnutí příslušného orgánu v souladu s článkem 5 směrnice (EU) ----/--[IFD].

3.  Nad investičními podniky uvedenými v tomto odstavci je vykonáván dohled týkající se dodržování obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU.

4.  Odstavec 2 se nepoužije, pokud investiční podnik přestane dosahovat kterékoli z prahových hodnot v něm uvedených, které se vypočítávají za období 12 po sobě jdoucích měsíců, nebo pokud tak rozhodne příslušných orgán v souladu s článkem 5 směrnice (EU) ----/--[IFD]. Investiční podnik oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu každý pokles pod prahovou hodnotu během uvedeného období.

5.  Na investiční podnik, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, se nadále vztahují požadavky článků 55 a 61.

6.  Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby investiční podnik, který je povolen a nad kterým je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a který vykonává některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU, uplatňoval požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad úvěrovou institucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  investiční podnik to oznámí příslušnému orgánu podle tohoto nařízení a případně orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě;

c)  příslušný orgán je přesvědčen, že uplatňování požadavků na kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 na investiční podnik na individuálním základě a na skupinu na konsolidovaném základě, v závislosti na daném případu, je z hlediska obezřetnostního zdravé, nemá za následek snížení požadavků na kapitál investičního podniku podle tohoto nařízení a není prováděno za účelem regulatorní arbitráže.

Příslušné orgány informují investiční podnik o rozhodnutí povolit uplatňování požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU podle prvního pododstavce do [dvou měsíců] od obdržení oznámení uvedeného v písmeni b) a uvědomí o tom EBA. Pokud příslušný orgán odmítne uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU povolit, své rozhodnutí řádně odůvodní.

Nad investičními podniky uvedenými v tomto odstavci je vykonáván dohled týkající se dodržování obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU.

Pro účely tohoto odstavce se nepoužije článek 7 nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 2

Pravomoci dohledu

Pro účely zajišťování souladu s tímto nařízením mají příslušné orgány pravomoci a dodržují postupy stanovené ve směrnici (EU) ----/--[IFD].

Článek 3

Uplatnění přísnějších požadavků ze strany investičních podniků

Toto nařízení investičním podnikům nebrání v tom, aby držely kapitál a jeho složky a likvidní aktiva v míře přesahující požadavky tohoto nařízení nebo aby uplatňovaly opatření, která jsou přísnější než požadavky tohoto nařízení.

Článek 4

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „podnikem pomocných služeb“ podnik, jehož hlavní činností je vlastnictví nebo správa jmění, řízení služeb zpracování dat nebo jiná podobná činnost, kterou napomáhá hlavní činnosti jednoho nebo více investičních podniků;

2)  „společností spravující aktiva“ společnost spravující aktiva ve smyslu čl. 4 odst. 1 ▌ bodu 19 nařízení (EU) č. 575/2013;

3)  „členem clearingového systému“ podnik usazený v členském státě, který vyhovuje definici uvedené v čl. 2 bodě 14 nařízení (EU) č. 648/2012;

4)  „zákazníkem“ zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice 2014/65/EU; pro účely části čtvrté se „zákazníkem“ rozumí jakákoli protistrana investičního podniku;

5)  „obchodníky s komoditami a emisními povolenkami“ obchodníci s komoditami a emisními povolenkami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013;

6)  „komoditními deriváty“ komoditní deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014;

7)  „příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 5 směrnice (EU) ----/--[IFD];

8)  „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

9)  „denním objemem obchodování“ hodnota transakcí v obchodním portfoliu, pokud podnik obchoduje na vlastní účet, ať už pro sebe nebo na účet zákazníka, nebo vlastním jménem provádí pokyny na účet zákazníka;

10)  „obchodováním na vlastní účet“ obchodování na vlastní účet ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU;

11)  „deriváty“ deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 600/2014;

12)  „obezřetnostně konsolidovanou situací“ situace vyplývající z uplatnění požadavků tohoto nařízení podle článku 7 na mateřský investiční podnik v Unii, mateřskou investiční holdingovou společnost v Unii nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii, jako kdyby tento podnik společně se všemi investičními podniky, finančními institucemi, podniky pomocných služeb a vázanými zástupci ve skupině investičních podniků tvořil jeden jediný investiční podnik. Pro účely této definice se pojmy „investiční podnik“, „finanční instituce“, „podnik pomocných služeb“ a „vázaný zástupce“ vztahují rovněž na podniky usazené ve třetích zemích, které by, pokud by byly usazeny v Unii, odpovídaly definicím těchto pojmů;

13)   „konsolidovaným základem“ spojení „na základě obezřetnostně konsolidované situace“;

14)  „prováděním pokynů na účet zákazníka“ provádění pokynů na účet zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU;

15)  „finanční institucí“ podnik jiný než úvěrová instituce nebo investiční podnik, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu a společnosti spravující aktiva, avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/ES;

16)  „finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU;

17)  „finanční holdingovou společností“ finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

18)  „subjektem finančního sektoru“ subjekt finančního sektoru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013;

19)  „počátečním kapitálem“ počáteční kapitál ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 17 směrnice (EU) ----/--[IFD];

20)  „ekonomicky spjatou skupinou klientů“ ekonomicky spjatá skupina klientů ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013;

21)  „investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

22)  „investičním poradenstvím průběžné povahy“ opakující se poskytování investičního poradenství i kontinuální nebo pravidelné posuzování a monitorování či přezkum zákazníkova portfolia finančních nástrojů, včetně investic provedených zákazníkem, na základě smluvního ujednání;

23)  „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

24)  „investiční holdingovou společností“ finanční instituce, jejíž dceřiné podniky jsou buď výlučně, nebo převážně investičními podniky nebo finančními institucemi, přičemž alespoň jeden z nich je investičním podnikem, a která není finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení č. 575/2013;

25)  „investičními službami a činnostmi“ investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU;

26)  „skupinou investičních podniků“ skupina podniků, která sestává z mateřského podniku a jeho dceřiných podniků nebo z podniků splňujících podmínky stanovené v článku 22 směrnice 2013/34/EU, z nichž alespoň jeden je investičním podnikem, a která nezahrnuje úvěrovou instituci;

27)  „K-faktory“ kapitálové požadavky stanovené v části třetí hlavě II ve vztahu k rizikům, která investiční podnik představuje pro zákazníky, trhy a pro sebe;

28)  „▌AUM“ (▌assets under management ▌) neboli ▌„spravovaným majetkem“ hodnota majetku, který investiční podnik spravuje pro své zákazníky jak v rámci správy portfolia s možností vlastního uvážení, tak v rámci ujednání bez možnosti vlastního uvážení představujících investiční poradenství průběžné povahy;

29)  „▌CMH“ (▌client money held ▌) neboli ▌„drženými penězi zákazníků“ objem peněz zákazníků, které investiční podnik drží, s přihlédnutím k veškerým právním ujednáním o oddělení majetku a bez ohledu na vnitrostátní účetní režim platný pro peníze zákazníků držené investičním podnikem;

30)  „▌ASA“ (▌assets safeguarded and administered ▌) neboli ▌„majetkem v úschově a správě“ hodnota majetku, který investiční podnik pro zákazníky uschovává a spravuje ▌, bez ohledu na to, zda se tento majetek objevuje ve vlastní rozvaze investičního podniku nebo je oddělen na jiných účtech;

31)  „▌COH“ (▌client orders handled ▌) neboli ▌„zpracovanými pokyny zákazníků“ hodnota pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává přijímáním a předáváním pokynů zákazníků a prováděním pokynů na účet zákazníka;

32)  „▌CON“ (▌concentration risk ▌) neboli ▌„rizikem koncentrace“ expozice v obchodním portfoliu investičního podniku vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž hodnota přesahuje limity uvedené v čl. 37 odst. 1;

33)  „▌CMG“ (▌clearing margin given ▌) neboli ▌„marží požadovanou pro účely clearingu“ výše celkové marže požadované členem clearingového systému nebo způsobilou ústřední protistranou, jestliže provádění a vypořádání obchodů investičního podniku obchodujícího na vlastní účet probíhá na odpovědnost ▌ člena clearingového systému nebo způsobilé ústřední protistrany;

34)  „▌DTF“ (▌daily trading flow ) neboli ▌„denním objemem obchodování“ denní hodnota transakcí, do kterých investiční podnik vstupuje obchodováním na vlastní účet nebo prováděním pokynů na účet zákazníka vlastním jménem, s vyloučením hodnoty pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává přijímáním a předáváním pokynů zákazníků a prováděním pokynů na účet zákazníka, jak je již zohledněna v COH;

35)  „▌NPR“ (▌net position risk ▌) neboli ▌„čistým pozičním rizikem“ hodnota transakcí zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku;

36)  „▌TCD“ (▌trading counterparty default ▌) neboli ▌„selháním protistrany obchodu“ expozice v obchodním portfoliu investičního podniku v nástrojích a obchodech uvedených v článku 25, z nichž vzniká riziko selhání protistrany obchodu;

37)  „současnou tržní hodnotou“ (dále jen „CMV“) čistá tržní hodnota portfolia transakcí nebo komponent týkajících se cenných papírů, které jsou předmětem započtení podle čl. 31 odst. 1, přičemž při výpočtu CMV se používají jak kladné, tak i záporné tržní hodnoty;

38)  „transakcí s delší dobou vypořádání“ transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu čl. 272 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

39)  „maržovým obchodem“ maržový obchod ve smyslu čl. 272 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;

40)  „vedoucím orgánem“ vedoucí orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/65/EU;

41)  „smíšenou finanční holdingovou společností“ smíšená finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 2 bodu 15 směrnice 2002/87/ES;

42)  „podrozvahovou položkou“ kterákoli z položek uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 575/2013;

43)  „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 2 bodu 9 a článku 22 směrnice 2013/34/EU;

44)  „účastí“ účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení (EU) č. 575/2013;

45)  „ziskem“ zisk ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 121 nařízení (EU) č. 575/2013;

46)  „způsobilou ústřední protistranou“ způsobilá ústřední protistrana ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 88 nařízení (EU) č. 575/2013;

47)  „správou portfolií“ správa portfolií ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

48)   „kvalifikovanou účastí“ kvalifikovaná účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013;

49)  „obchodem zajišťujícím financování“ neboli „SFT“ obchod zajišťující financování ve smyslu čl. 3 bodu 11 nařízení (EU) 2015/2365;

50)  „oddělenými účty“ pro účely tabulky 1 v čl. 15 odst. 2 účty u subjektů, kde jsou peníze zákazníků držené investičním podnikem uloženy v souladu s článkem 4 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 a u nichž příslušné vnitrostátní právo stanoví, že v případě platební neschopnosti investičního podniku, zahájení řešení jeho krize nebo uvalení nucené správy není možné tyto peníze zákazníků použít k uspokojení jiných pohledávek vůči investičnímu podniku, než jsou pohledávky daného zákazníka;

51)  „repo obchodem“ repo obchod ve smyslu čl. 3 bodu 9 nařízení (EU) 2015/2365;

52)  „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 2 bodu 10 a článku 22 směrnice 2013/34/EU, včetně jakéhokoli dceřiného podniku patřícího dceřinému podniku mateřského podniku, jenž stojí v čele těchto podniků;

53)  „vázaným zástupcem“ vázaný zástupce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 směrnice 2014/65/EU;

54)  „celkovými hrubými výnosy“ roční provozní výnosy investičního podniku v souvislosti s investičními službami a činnostmi, ke kterým má podnik povolení, včetně výnosů plynoucích z úroků, akcií a jiných cenných papírů s fixním nebo variabilním výnosem, z provizí a poplatků, a jakýchkoli zisků nebo ztrát, které investičním podnikům vznikají z jejich obchodních aktiv, aktiv držených v reálné hodnotě nebo ze zajišťovacích činností, avšak s vyloučením výnosů, které s prováděnými investičními službami a činnostmi nesouvisejí;

55)  „obchodním portfoliem“ veškeré pozice ve finančních nástrojích a komoditách, jež investiční podnik drží se záměrem obchodovat, nebo s cílem zajistit pozice držené se záměrem obchodovat;

56)  „pozicemi drženými se záměrem obchodovat“ tyto pozice:

a)  vlastní pozice a pozice vyplývající z poskytování služeb zákazníkům a z tvorby trhu;

b)  pozice držené pro opětovný prodej v krátkodobém horizontu;

c)  pozice držené se záměrem využít skutečných nebo očekávaných krátkodobých cenových rozdílů mezi kupní a prodejní cenou nebo jiných výkyvů v ceně či úrokové sazbě;

57)  „mateřským investičním podnikem v Unii“ investiční podnik v členském státě, který má dceřiný podnik ve formě investičního podniku nebo finanční instituce nebo drží v takovém investičním podniku nebo finanční instituci účast a zároveň sám není dceřiným podnikem jiného investičního podniku povoleného v kterémkoli členském státě ani dceřiným podnikem investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zřízené v kterémkoli členském státě;

58)  „mateřskou investiční holdingovou společností v Unii“ investiční holdingová společnost v členském státě, která sama není dceřiným podnikem investičního podniku povoleného v kterémkoli členském státě ani dceřiným podnikem jiné investiční holdingové společnosti v kterémkoli členském státě;

59)  „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v Unii“ mateřský podnik skupiny investičních podniků, která je smíšenou finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 2 bodu 15 směrnice 2002/87/ES.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 za účelem vyjasnění:

a)  definic stanovených v odstavci 1 pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení;

b)  definic stanovených v odstavci 1 tak, aby byl při uplatňování tohoto nařízení brán zřetel na vývoj na finančních trzích.

HLAVA II

ÚROVEŇ UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ

KAPITOLA 1

Uplatňování požadavků na individuálním základě

Článek 5

Obecná zásada

Investiční podniky dodržují požadavky uvedené v části druhé až sedmé na individuálním základě.

Článek 6

Výjimky

1.  Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části druhé až čtvrté, šesté a sedmé, je-li splněno toto:

a)  ▌je naplněna jedna z těchto podmínek:

i)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad úvěrovou institucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do skupiny investičních podniků, nad níž je vykonáván dohled na konsolidovaném základě v souladu s článkem 7;

b)  investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

c)  orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo v souladu s článkem 7 s touto výjimkou souhlasí;

d)  kapitál je mezi mateřský podnik a investiční podnik rozdělen přiměřeným způsobem a jsou naplněny všechny tyto podmínky:

i)  investiční podnik splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1;

ii)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

iii)  po předchozím schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlásí, že se zaručuje za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika v investičním podniku mají zanedbatelný význam;

iv)  postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

v)  mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

2.  Příslušné orgány mohou investiční podniky vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části šesté, je-li splněno toto:

a)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou na konsolidovaném základě v souladu s článkem 228 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(12);

b)  investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

c)  orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu se směrnicí 2009/138/ES s touto výjimkou souhlasí;

d)  kapitál je mezi mateřský podnik a investiční podnik rozdělen přiměřeným způsobem a jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)  investiční podnik splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1;

ii)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

iii)  po předchozím schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlásí, že se zaručuje za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika v investičním podniku mají zanedbatelný význam;

iv)  postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

v)  mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

3.  Příslušné orgány mohou investiční podniky vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části páté, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)  investiční podnik je zahrnut do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo je zahrnut do skupiny investičních podniků, u níž se použije čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení a neuplatní se osvobození stanovené v čl. 7 odst. 4;

b)  mateřský podnik na konsolidovaném základě neustále sleduje a dohlíží na likviditu všech institucí a investičních podniků uvnitř skupiny nebo podskupiny, na něž se vztahuje výjimka, a zajišťuje dostatečnou úroveň likvidity pro všechny tyto instituce a investiční podniky;

c)  mateřský podnik a investiční podnik uzavřely smlouvy ke spokojenosti příslušných orgánů, které umožňují volný pohyb peněžních prostředků mezi nimi, aby mohly plnit své individuální a společné závazky podle splatnosti;

d)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící plnění smluv uvedených v písmenu c);

e)  orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo v souladu s článkem 7 tohoto nařízení s touto výjimkou souhlasí.

KAPITOLA 2

Obezřetnostní konsolidace a výjimky pro skupinu investičních podniků

Článek 7

Obezřetnostní konsolidace

1.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii plní povinnosti uvedené v části druhé až čtvrté, v části šesté a v části sedmé na konsolidovaném základě. Mateřský podnik a jeho dceřiné podniky, na něž se vztahuje toto nařízení, mají zavedenu řádnou organizační strukturu a odpovídající mechanismy vnitřní kontroly, aby zajistily řádné zpracovávání a předávání údajů nezbytných ke konsolidaci. Zejména zajistí, aby dceřiné podniky, na něž se nevztahuje toto nařízení, zavedly opatření, postupy a mechanismy pro zajištění náležité konsolidace.

2.  Pro účely odstavce 1 se při uplatňování části druhé na konsolidovaném základě pravidla stanovená v části druhé hlavě II nařízení (EU) č. 575/2013 použijí rovněž na investiční podniky.

Za tímto účelem se při uplatňování části druhé hlavy II čl. 84 odst. 1, čl. 85 odst. 1 a čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 použijí pouze odkazy na čl. 92 odst. 1, které se tudíž vykládají jako odkazy na kapitálové požadavky podle příslušných ustanovení tohoto nařízení.

3.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii plní povinnosti uvedené v části páté na základě své konsolidované situace.

4.  Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány mateřský podnik osvobodit od dodržování odstavce 3 s ohledem na povahu, rozsah a složitost skupiny investičních podniků.

5.  EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní rozsah a metody obezřetnostní konsolidace skupiny investičních podniků, zejména pro účely výpočtu požadavku dle fixních režijních nákladů, trvalého minimálního požadavku, požadavku dle K-faktorů na základě konsolidované situace skupiny investičních podniků, a metodu a nezbytné podrobnosti pro řádné provádění odstavce 2.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [dvanáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 8

Skupinový kapitálový test

1.  Odchylně od článku 7 mohou příslušné orgány povolit uplatňování tohoto článku v případě skupinových struktur, které jsou považovány za dostatečně jednoduché, a pokud ze skupiny investičních podniků jako celku, která by jinak vyžadovala dohled na konsolidovaném základě, neplynou významná rizika pro zákazníky nebo pro trh. Příslušné orgány uvědomí EBA, pokud povolí uplatňování tohoto článku.

2.  Pro účely tohoto článku se:

i)  „kapitálovými nástroji“ rozumí „kapitál“ ve smyslu článku 9 tohoto nařízení bez uplatnění odpočtů podle čl. 36 odst. 1 písm. i), čl. 56 písm. d) a čl. 66 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)  pojmy „investiční podnik“, „finanční instituce“, „podnik pomocných služeb“ a „vázaný zástupce“ vztahují rovněž na podniky usazené ve třetích zemích, které by, pokud by byly usazeny v Unii, odpovídaly definicím těchto pojmů v článku 4.

3.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii a jakýkoli jiný mateřský podnik, který je investičním podnikem, finanční institucí, podnikem pomocných služeb nebo vázaným zástupcem ve skupině investičních podniků, drží přinejmenším dostatek kapitálových nástrojů k pokrytí součtu těchto položek:

a)  součtu účetních hodnot veškerých účastí, podřízených pohledávek a nástrojů uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i), čl. 56 písm. d) a čl. 66 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v investičních podnicích, finančních institucích, podnicích pomocných služeb a vázaných zástupcích ve skupině investičních podniků a

b)  celkového objemu veškerých podmíněných závazků ve prospěch investičních podniků, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných zástupců ve skupině investičních podniků.

4.  Příslušné orgány mohou mateřské investiční holdingové společnosti v Unii nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii a jakémukoli jinému mateřskému podniku, který je investičním podnikem, finanční institucí, podnikem pomocných služeb nebo vázaným zástupcem ve skupině investičních podniků, povolit, aby držely nižší objem kapitálu, než jaký je vypočten podle odstavce 1, pokud není nižší než součet požadavků na kapitál uložených dceřiným investičním podnikům, finančním institucím, podnikům pomocných služeb a vázaným zástupcům na individuálním základě ▌a celkového objemu veškerých podmíněných závazků ve prospěch těchto subjektů.

Pro účely tohoto odstavce ▌jsou požadavky na kapitál pro dceřiné podniky, které jsou uvedeny v předchozím pododstavci a které se nacházejí ve třetích zemích, pomyslné požadavky na kapitál, které zajišťují uspokojivou míru obezřetnosti pro pokrytí rizik plynoucích z těchto dceřiných podniků a které jsou schváleny příslušnými orgány.

5.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii mají zavedeny systémy pro sledování a kontrolu zdrojů kapitálu a financování všech investičních podniků, investičních holdingových společností, smíšených finančních holdingových společností, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných zástupců v rámci skupiny investičních podniků.

ČÁST DRUHÁ

KAPITÁL

Článek 9

Složení kapitálu

1.  Investiční podnik má kapitál sestávající ze souhrnu jeho kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, přičemž musí být nepřetržitě splněny všechny tyto podmínky:

a)  ▌,

b)  ▌

c)  ▌,

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_CS-p0000005.png

kde:

i)  kmenový kapitál tier 1 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vedlejší kapitál tier 1 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013 ▌ a kapitál tier 2 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 4 nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)  D je vymezeno v článku 11.

2.  Odchylně od odstavce 1 se ▌:

a)  odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž jsou uplatňovány články 39 a 48 uvedeného nařízení;

b)  odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž je uplatňován článek 41 uvedeného nařízení;

c)  odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. h), čl. 56 písm. c) a čl. 66 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, týkají-li se investic do kapitálových nástrojů držených mimo obchodní portfolio, uplatňují v plném rozsahu, aniž jsou uplatňovány (mechanismy stanovené v článcích) články 46, 60 a 70 uvedeného nařízení;

d)  odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž je uplatňován článek 48 uvedeného nařízení;

e)  při určování výše kapitálu investičních podniků uplatní tato ustanovení:

i)  ▌článek 49 nařízení (EU) č. 575/2013;

ii)  odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. h), čl. 56 písm. c) a čl. 66 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a související ustanovení v článcích 46, 60 a 70 uvedeného nařízení, pokud se tyto odpočty týkají investic do kapitálových nástrojů držených v obchodním portfoliu;

iii)  rozhodná událost uvedená v čl. 54 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. Rozhodnou událost však investiční podnik určí na základě nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedeného v odstavci 1;

iv)   úhrnná hodnota uvedená v čl. 54 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. Hodnotou, která má být odepsána nebo konvertována, je celková jistina nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedeného v odstavci 1.

3.  Při určování požadavků na kapitál podle tohoto nařízení uplatňují investiční podniky příslušná ustanovení části druhé hlavy I kapitoly 6 nařízení (EU) č. 575/2013. Při uplatňování uvedených ustanovení se svolení příslušných orgánů podle článků 77 a 78 nařízení (EU) č. 575/2013 považuje za udělené, je-li splněna jedna z podmínek stanovených v čl. 78 odst. 1 písm. a) nebo čl. 78 odst. 4.

4.  Pro účely uplatňování odst. 1 písm. a) mohou v případě investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, které nejsou právnickými osobami ani akciovými společnostmi nebo které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1, příslušné orgány po konzultaci s EBA svolit k tomu, aby byly u těchto investičních podniků považovány za kapitál další nástroje nebo peněžní prostředky, pokud jsou tyto způsobilé pro zacházení podle článku 22 směrnice 86/635/EHS. Na základě informací obdržených od jednotlivých příslušných orgánů vypracuje, udržuje a zveřejňuje EBA společně s ESMA seznam všech forem peněžních prostředků nebo nástrojů v každém členském státě, které jsou považovány za kapitál. Tento seznam se poprvé zveřejní do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.  Investice do kapitálových nástrojů subjektu finančního sektoru v rámci skupiny investičních podniků se pro účely výpočtu kapitálu kteréhokoli investičního podniku ve skupině na individuálním základě neodečítá, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem a

b)  postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na daný subjekt finančního sektoru;

c)  příslušné orgány neuplatňují odchylku stanovenou v článku 8.

Článek 10

Kvalifikované účasti mimo finanční sektor

1.  Pro účely této části investiční podnik odečte částky přesahující limity uvedené v písmenech a) a b) z určení položek kmenového kapitálu tier 1 uvedených v článku 26 nařízení (EU) č. 575/2013:

a)  kvalifikovanou účast přesahující 15 % kapitálu investičního podniku vypočteného v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, aniž se uplatní odpočet uvedený v čl. 36 odst. 1 písm. k) bodě i) nařízení (EU) č. 575/2013, v podniku, který není subjektem finančního sektoru;

b)  celkovou výši kvalifikovaných účastí investičního podniku v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, jež přesahuje 60 % jeho kapitálu vypočteného v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, aniž se uplatní odpočet uvedený v čl. 36 odst. 1 písm. k) bodě i) nařízení (EU) č. 575/2013.

2.  Příslušné orgány mohou investičnímu podniku zakázat, aby držel kvalifikované účasti uvedené v odstavci 1, jejichž výše přesahuje procentní podíly kapitálu stanovené v uvedeném odstavci. Své rozhodnutí, kterým tuto pravomoc uplatňují, příslušné orgány neprodleně zveřejní.

3.  Podíly v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, se do výpočtu uvedeného v odstavci 1 nezahrnují, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

a)  tyto podíly jsou drženy dočasně během finanční pomoci, jak je uvedeno v článku 79 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  tyto držené podíly jsou pozicí z upisování drženou pět nebo méně pracovních dnů;

c)  tyto podíly jsou drženy vlastním jménem investičního podniku a na účet jiných osob.

4.  Podíly, které nemají povahu dlouhodobých finančních aktiv uvedených v čl. 35 odst. 2 směrnice 86/635/EHS, se do výpočtu podle odstavce 1 nezahrnují.

ČAST TŘETÍ

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

HLAVA I

OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 11

Požadavky na kapitál

1.  Investiční podnik musí mít nepřetržitě kapitál v souladu článkem 9, jehož výše dosahuje alespoň úrovně D, přičemž úroveň D je nejvyšší z těchto hodnot:

a)  požadavek dle fixních režijních nákladů vypočtený podle článku 13;

b)  trvalý minimální požadavek podle článku 14;

c)  požadavek dle K-faktorů vypočtený podle článku 15.

2.  Odchylně od odstavce 1, pokud investiční podnik ▌splňuje podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, je úroveň D vymezena jako vyšší z částek stanovených v odst. 1 písm. a) a b).

3.  Pokud mají příslušné orgány za to, že došlo k podstatné změně v podnikatelských činnostech investičního podniku, mohou vyžadovat, aby investiční podnik podléhal jinému kapitálovému požadavku uvedenému v tomto článku, v souladu s hlavou IV kapitolou 2 oddílem 4 směrnice (EU) ----/--[IFD].

4.  Investiční podnik oznámí příslušnému orgánu, jakmile zjistí, že již nesplňuje nebo nebude splňovat požadavky tohoto článku.

Článek 12

Malé a nepropojené investiční podniky

1.  Pro účely tohoto nařízení je investiční podnik považován za malý a nepropojený investiční podnik, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

a)  AUM (neboli spravovaný majetek) vypočtené v souladu s článkem 17 je nižší než 1,2 miliardy EUR;

b)  COH (neboli zpracované pokyny zákazníků) vypočtené v souladu s článkem 20 je nižší než:

i)  100 milionů EUR/den u hotovostních obchodů, nebo

ii)  1 miliarda EUR/den u derivátů.

c)  ASA (neboli majetek v úschově a správě) vypočtené v souladu s článkem 19 je rovno nule;

d)  CMH (neboli držené peníze zákazníků) vypočtené v souladu s článkem 18 je rovno nule;

e)  DTF (denní objem obchodování) vypočtené v souladu s článkem 32 je rovno nule;

f)  f) NPR (čisté poziční riziko) nebo CMG (marže požadovaná pro účely clearingu) vypočtené v souladu s články 22 a 23 jsou rovny nule;

g)  TCD (selhání protistrany obchodu) vypočtené v souladu s článkem 26 je rovno nule;

h)  rozvahová i podrozvahová bilanční suma investičního podniku je nižší než 100 milionů EUR;

i)  celkové hrubé roční výnosy z investičních služeb a činností ▌investičního podniku, vypočtené jako průměr na základě ročních číselných údajů z dvouletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období, jsou nižší než 30 milionů EUR.

Odchylně od ustanovení hlavy II se pro účely písmen a), b), c), e), f) ve vztahu k NPR a g) použijí hodnoty ke konci dne.

Pro účely písmene f) se ve vztahu k CMG použijí vnitrodenní hodnoty.

Pro účely písmene d), a aniž jsou dotčeny čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a články 2 a 4 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, se použijí vnitrodenní hodnoty s výjimkou chyby v účetních záznamech nebo sesouhlasení účtů, která nesprávně uvádí, že investiční podnik překročil nulovou hraniční hodnotu uvedenou v písmeni d), a která není do konce obchodního dne vyřešena. Investiční podnik neprodleně oznámí tuto chybu příslušnému orgánu, stejně jako důvody jejího vzniku a její opravu.

Pro účely písmen h) a i) se použijí úrovně ▌ke konci posledního účetního období, za které byla dokončena a vedoucím orgánem schválena účetní závěrka. Není-li účetní závěrka dokončena a schválena ani 6 měsíců po skončení posledního účetního období, použije investiční podnik předběžnou účetní závěrku.

Investiční podnik může vypočítat hodnoty podle písmen a) a b) metodami stanovenými v hlavě II s tou odchylkou, že měření probíhá za 12 měsíců bez vyloučení 3 nejaktuálnějších měsíčních hodnot. Investiční podnik, který si zvolí tuto metodu výpočtu, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu a zvolenou metodu používá po nepřetržité období nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

2.  Podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b), h) a i) se použijí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny. Pro účely měření v písmeni i) může investiční podnik vyloučit jakékoli dvojí započítání, k němuž může dojít v souvislosti s hrubými výnosy vzniklými v rámci skupiny.

Podmínky stanovené v písmenech c), d), e), f) a g) se použijí u každého investičního podniku na individuálním základě.

3.  Pokud již investiční podnik nesplňuje některou z podmínek stanovených v odstavci 1, přestává být s okamžitým účinkem považován za malý a nepropojený investiční podnik.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud již investiční podnik nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b), h) nebo i), ale nadále splňuje podmínky stanovené v ▌písm. c) až g) uvedeného odstavce, přestane být považován za malý a nepropojený investiční podnik po uplynutí 3 měsíců, které se počítají ode dne, kdy byla příslušná hraniční hodnota překročena. Investiční podnik oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu každé překročení hraniční hodnoty.

4.  Pokud investiční podnik, který nesplňoval všechny podmínky stanovené v odstavci 1, tyto podmínky následně splní, je považován ▌za malý a nepropojený investiční podnik teprve 6 měsíců poté, co tyto podmínky splnil, pokud během uvedené doby některou z hraničních hodnot nepřekročil a neprodleně tuto skutečnost oznámil příslušnému orgánu.

Článek 13

Požadavek dle fixních režijních nákladů

1.  Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. a) musí požadavek dle fixních režijních nákladů dosahovat výše odpovídající nejméně jedné čtvrtině fixních režijních nákladů za předcházející rok. Investiční podniky používají číselné údaje vyplývající z příslušného účetního rámce.

2.  Pokud má příslušný orgán za to, že došlo k podstatné změně v činnosti investičního podniku, může výši kapitálu uvedenou v odstavci 1 upravit.

3.  Investiční podnik, který dosud neprovozuje činnost po dobu jednoho roku ode dne, kdy začal poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti, použije k výpočtu uvedenému v odstavci 1 předpokládané fixní režijní náklady obsažené v prognózách pro prvních 12 měsíců obchodování, jak je předložil spolu s žádostí o povolení.

4.  EBA v konzultaci s ESMA ▌vypracuje návrhy regulačních technických norem pro doplnění výpočtu požadavku podle odstavce 1, jenž obsahuje přinejmenším tyto položky k odpočtu:

a)  bonusy zaměstnanců a jiné odměny v rozsahu, v jakém jsou závislé na čistém zisku investičního podniku v příslušném roce;

b)  podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na zisku;

c)  jiná rozdělení zisku a jiné pohyblivé složky odměny v rozsahu, v jakém jsou vypláceny plně na základě volného uvážení podniku;

d)  závazky ze sdílených provizí a poplatků, které se přímo týkají pohledávek z provizí a poplatků, jež jsou začleněny v celkových výnosech, pokud je platba závazků z provizí a poplatků podmíněna skutečným obdržením platby pohledávky z provizí a poplatků;

e)  poplatky vázaným zástupcům ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 směrnice 2014/65/EU;

f)  jednorázové náklady vyplývající z jiné než běžné činnosti.

EBA rovněž pro účely tohoto článku upřesní pojem podstatné změny.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 14

Trvalý minimální požadavek

Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. b) musí trvalý minimální požadavek dosahovat nejméně výší počátečního kapitálu uvedených v článku 9 směrnice (EU) ----/--[IFD].

HLAVA II

KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK DLE K-FAKTORŮ

KAPITOLA 1

Obecné zásady

Článek 15

Požadavek dle K-faktorů a příslušné koeficienty

1.  Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. c) musí požadavek dle K-faktorů dosahovat výše odpovídající nejméně součtu těchto položek:

a)  K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka (RtC) vypočtených v souladu s kapitolou 2;

b)  K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh (RtM) vypočtených v souladu s kapitolou 3;

c)  K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik (RtF) vypočtených v souladu s kapitolou 4.

2.  U příslušných K-faktorů se použijí tyto koeficienty:

Tabulka 1

K-FAKTORY

KOEFICIENT

Spravovaný majetek jak v rámci správy portfolia s možností vlastního uvážení, tak v rámci poradenských ujednání průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

K-AUM

0,02 %

Držené peníze zákazníků

K-CMH (na oddělených účtech)

0,4%

K-CMH (na neoddělených účtech)

0,5 %

Majetek v úschově a správě

K-ASA

0,04 %

Zpracované pokyny zákazníků

K-COH hotovostní obchody

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denní objem obchodování

K-DTF hotovostní obchody

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %

3.  Investiční podnik monitoruje hodnotu svých K-faktorů s ohledem na jakékoli trendy, které by mohly mít za důsledek podstatně odlišný kapitálový požadavek pro příští vykazované období, a informuje o takovém podstatně odlišném kapitálovém požadavku svůj příslušný orgán.

4.  Pokud má příslušný orgán za to, že došlo k podstatné změně v podnikatelské činnosti investičního podniku, která má vliv na výši příslušného K-faktoru, může upravit odpovídající částku v souladu s čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) ----/--[IFD].

5.  V zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení a zohlednění vývoje na finančních trzích vypracuje EBA po konzultaci s ESMA návrh regulačních technických norem s cílem:

a)  doplnit toto nařízení stanovením metod pro měření K-faktorů v třetí části hlavě II;

b)  upřesnit pro účely tohoto nařízení koncept oddělených účtů z hlediska podmínek, které zajistí ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku;

c)  upřesnit úpravy koeficientů K-DTF uvedených v tabulce 1 v odstavci 2, pokud se požadavky K-DTF v případě napjatých tržních podmínek, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578, jeví příliš omezující a ohrožují finanční stabilitu.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

KAPITOLA 2

K-faktory ve vztahu k riziku pro zákazníka

Článek 16

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka se určí podle tohoto vzorce:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

kde

a)  K-AUM je rovno AUM, jež se měří v souladu s článkem 17 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

b)  K-CMH je rovno CMH, jež se měří v souladu s článkem 18 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

c)  K-ASA je rovno ASA, jež se měří v souladu s článkem 19 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

d)  K-COH je rovno COH, jež se měří v souladu s článku 20 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

Článek 17

Měření AUM pro účely výpočtu K-AUM

1.  Pro účely výpočtu K-AUM je AUM klouzavý průměr hodnoty celkového měsíčního spravovaného majetku, která se stanoví v poslední obchodní den každého z předchozích 15 kalendářních měsíců a přepočítá do funkční měny daných subjektů v dané době, přičemž se vyloučí 3 nejaktuálnější měsíční hodnoty.

AUM je ▌ aritmetickým průměrem zbývajících 12 měsíčních měření.

K-AUM se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého kalendářního měsíce.

2.  Pokud investiční podnik formálně přenesl ▌ správu majetku na jiný finanční subjekt, musí být tento ▌ majetek zahrnut do celkové výše AUM stanovené v souladu s odstavcem 1.

Pokud jiný finanční subjekt formálně přenesl ▌ správu majetku na investiční podnik, tento ▌ majetek se ▌ do celkové výše spravovaného majetku stanovené v souladu s odstavcem 1 nezahrnuje.

▌ Pokud investiční podnik vykonává činnost správy majetku méně než 15 kalendářních měsíců, ▌ nebo pokud tuto činnost vykonává déle jakožto malý a nepropojený investiční podnik a nyní překračuje hraniční hodnotu AUM, použije k výpočtu K-AUM historické údaje AUM za období uvedené v odstavci 1, jakmile jsou k dispozici ▌. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU ▌.

Článek 18

Měření CMH pro účely výpočtu K-CMH

1.  Pro účely výpočtu K-CMH je CMH klouzavý průměr hodnoty celkových denních držených peněz zákazníků, která se stanoví na konci každého obchodního dne za předchozích 9 kalendářních měsíců, přičemž se vyloučí 3 nejaktuálnější kalendářní měsíce.

CMH je ▌ aritmetickým průměrem denních měření ze zbývajících 6 kalendářních měsíců.

K-CMH se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého kalendářního měsíce.

2.  Pokud investiční podnik vykonává činnost držení peněz zákazníků méně než 9 kalendářních měsíců, ▌použije k výpočtu K-CMH historické údaje CMH za období uvedené v odstavci 1, jakmile jsou k dispozici.

Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU ▌.

Článek 19

Měření ASA pro účely výpočtu K-ASA

1.  Pro účely výpočtu K-ASA je ASA klouzavý průměr hodnoty celkového denního majetku v úschově a správě, která se stanoví na konci každého obchodního dne za předchozích 9 kalendářních měsíců, přičemž se vyloučí 3 nejaktuálnější kalendářní měsíce.

ASA je aritmetickým průměrem denních měření ze zbývající 6 kalendářních měsíců.

K-ASA se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého kalendářního měsíce.

2.  Pokud investiční podnik formálně přenesl úkoly úschovy a správy majetku na jiný finanční subjekt nebo pokud jiný finanční subjekt tyto úkoly formálně přenesl na investiční podnik, musí být tento majetek zahrnut do celkové výše ASA stanovené v souladu s odstavcem 1.

3.  Pokud investiční podnik vykonává činnost úschovy a správy majetku méně než ▌ 6 kalendářních měsíců, použije k výpočtu K-ASA historické údaje ASA z období uvedeného v odstavci 1, jakmile jsou k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími ▌z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU ▌.

Článek 20

Měření COH pro účely výpočtu K-COH

1.  Pro účely výpočtu K-COH je COH klouzavý průměr hodnoty celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků, která se stanoví za každý obchodní den po předchozích 6 kalendářních měsíců, přičemž se vyloučí 3 nejaktuálnější kalendářní měsíce.

COH je ▌ aritmetickým průměrem denních měření za zbývající 3 kalendářní měsíce.

K-COH se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  COH se měří jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnoty prodejů pro hotovostní obchody i pro deriváty v souladu s následujícím:

a)  pro hotovostní obchody je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každého obchodu;

b)  u derivátů je hodnotou obchodu pomyslná částka smlouvy.

Pomyslná částka úrokových derivátů se upraví o dobu do splatnosti (v letech) těchto smluv. Pomyslná částka se vynásobí durací stanovenou v tomto vzorci:

Durace = doba do splatnosti (v letech) / 10

Aniž je dotčen pátý pododstavec, zahrnuje COH obchody provedené investičními podniky, které poskytují služby správy portfolia na účet investičních fondů.

COH zahrnuje obchody vyplývající z investičního poradenství, ve vztahu k němuž investiční podnik nevypočítává K-AUM.

COH nezahrnuje obchody zpracované investičním podnikem, které vyplývají z obsluhy investičního portfolia zákazníka, pokud ve vztahu k investicím tohoto zákazníka investiční podnik již vypočítává K-AUM nebo pokud se tato činnost týká přenesení správy majetku na investiční podnik, jenž se podle čl. 17 odst. 2 do AUM tohoto investičního podniku nezahrnuje.

COH nezahrnuje obchody, které investiční podnik provedl svým jménem pro sebe nebo na účet zákazníka.

Investiční podniky mohou z výpočtu COH vyloučit veškeré pokyny, které nebyly provedeny, pokud příčinou jejich neprovedení je jejich včasné zrušení zákazníkem.

3.  Pokud investiční podnik vykonává činnost zpracovávání pokynů zákazníků méně než 6 kalendářních měsíců, nebo pokud tuto činnost vykonává déle jakožto malý a nepropojený investiční podnik, použije k výpočtu K-COH historické údaje COH z období uvedeného v odstavci 1, jakmile jsou k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z ▌ obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU ▌.

KAPITOLA 3

K-faktory ve vztahu k riziku pro trh

Článek 21

1.  Požadavkem dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh pro pozice v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už pro sebe nebo na účet zákazníka, je buď K-NPR vypočtené v souladu s článkem 22, nebo K-CMG vypočtené v souladu s článkem 23.

2.  Investiční podnik spravuje své obchodní portfolio v souladu s části třetí hlavou I kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

3.  Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh se vztahuje na všechny pozice v obchodním portfoliu, což zahrnuje zejména pozice v dluhových nástrojích (včetně sekuritizovaných nástrojů), kapitálových nástrojích, subjektech kolektivního investování, cizích měnách a zlatě, komoditách (včetně povolenek na emise).

4.  Pro účely výpočtu požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh zahrne investiční podnik pozice jiné než pozice v obchodním portfoliu, pokud tyto dávají vzniknout měnovému nebo komoditnímu riziku.

Článek 22

Výpočet K-NPR

1.  Pro účely K-NPR se kapitálový požadavek pro pozice v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať pro sebe nebo na účet zákazníka, vypočítá použitím jednoho z těchto přístupů:

a)  [zjednodušeného standardizovaného] přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitolách 2 až 4 nařízení (EU) č. 575/2013 ▌;

b)  standardizovaného přístupu stanoveného v [části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 bodem 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012];

c)  přístupu založeného interních modelech stanoveného v [části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s článkem 1 bodem 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013. pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012].

Článek 23

Výpočet K-CMG

1.  Pro účely článku ▌ 21 příslušný orgán investičnímu podniku povolí vypočítávat K-CMG pro všechny pozice ▌ podléhající clearingu nebo na bázi portfolia, pokud celé portfolio podléhá clearingu nebo zajištění marží, a to za těchto podmínek:

a)  investiční podnik není součástí skupiny zahrnující úvěrovou instituci;

b)  clearing a vypořádání těchto obchodů ▌ probíhá na odpovědnost člena clearingového systému nebo způsobilé ústřední protistrany a tento člen clearingového systému je úvěrovou institucí nebo investičním podnikem podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, přičemž u obchodů probíhá buď centrální clearing ve způsobilé ústřední protistraně nebo jiné vypořádání na bázi dodání proti zaplacení na odpovědnost daného člena clearingového systému;

c)  výpočet celkové marže požadované ▌ členem clearingového systému je založen na maržovém modelu člena clearingového systému ▌.

Pravidelné hodnocení prováděné příslušným orgánem potvrzuje, že tento maržový model vede k takovým maržovým požadavkům, které odrážejí rizikové znaky produktů, s nimiž investiční podnik obchoduje, a bere v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu.

Maržové požadavky musí stačit k pokrytí ztrát, které mohou vzniknout alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu, a to s dobou držení přinejmenším dvou obchodních dní. Maržové modely, které daný člen clearingového systému používá pro výzvy k dodatkové úhradě marže podle písmene c) výše, musí být vždy koncipovány tak, aby dosahovaly obdobné míry obezřetnosti, jakou vyžadují ustanovení o maržových požadavcích v článku 41 nařízení (EU) č. 648/2012;

d)  investiční podnik příslušnému orgánu prokáže, že volba výpočtu rizika pro trh pomocí K-CMG je opodstatněná na základě určitých kritérií. Mezi tato kritéria může patřit povaha hlavních činností podniku, jimiž jsou v podstatě obchodní činnosti podléhající clearingu a zajištění marží na odpovědnost člena clearingového systému, a skutečnost, že jiné činnosti vykonávané investičním podnikem jsou ve srovnání s těmito hlavními činnostmi nepodstatné;

e)  příslušný orgán vyhodnotil, že výběr portfolia nebo portfolií podléhajících K-CMG nebyl proveden s cílem rozhodnout o požadavcích na kapitál nepřiměřeným nebo obezřetnostně nespolehlivým způsobem.

2.  K-CMG je třetí nejvyšší výše celkové marže, kterou člen clearingového systému nebo způsobilá ústřední protistrana požaduje od investičního podniku během předcházejících 3 měsíců, vynásobená koeficientem 1,3.

EBA v konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní výpočet výše celkové požadované marže a metodu výpočtu K-CMG podle odstavce 2, zejména je-li K-CMG uplatňováno na bázi portfolia, a dále podmínky pro naplnění odst. 1 písm. e).

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

KAPITOLA 4

K-faktory ve vztahu k riziku pro podnik

Článek 24

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik

1.  Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik se určí podle tohoto vzorce:

K-TCD +K-DTF + K-CON

kde

K-TCD je rovno částce vypočtené v souladu s článkem 26;

K-DTF je rovno DTF, jež se měří v souladu článkem 33 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2, a

K-CON je rovno částce vypočtené v souladu s článkem 39.

K-TCD a K-CON jsou založeny na transakcích zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať pro sebe nebo na účet zákazníka.

K-DTF je založeno na transakcích zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už pro sebe nebo na účet zákazníka, a transakcích, do kterých investiční podnik vstupuje prováděním pokynů na účet zákazníka vlastním jménem.

Oddíl I

Selhání protistrany obchodu

Článek 25

Oblast působnosti

1.  Tento oddíl se vztahuje na tyto smlouvy a obchody ▌:

a)  derivátové smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 s výjimkou těchto:

i)  derivátových smluv, u nichž je clearing prováděn přímo či nepřímo prostřednictvím ▌ ústřední protistrany ▌, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)  pozice a aktiva investičního podniku, které souvisejí s uvedenými transakcemi, jsou na úrovni člena clearingového systému i ústřední protistrany rozlišovány a odděleny od pozic a aktiv člena clearingového systému a dalších klientů tohoto člena clearingového systému, a v důsledku tohoto rozlišení a oddělení jsou podle vnitrostátního práva tyto pozice a aktiva odolné vůči úpadku v případě selhání nebo platební neschopnosti člena clearingového systému nebo jednoho nebo více jeho dalších klientů;

b)  právní a správní předpisy a smluvní ujednání, jež se týkají daného člena clearingového systému nebo jej zavazují, usnadňují převod pozic klienta souvisejících s uvedenými smlouvami a transakcemi, jakož i odpovídajícího kolaterálu k jinému členovi clearingového systému v rámci příslušného období krytí rizika marží, pokud dojde k selhání nebo platební neschopnosti původního člena clearingového systému;

c)  investiční podnik získal nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, z jehož závěrů vyplývá, že v případě právního sporu by nenesl žádné ztráty z důvodu platební neschopnosti jeho člena clearingového systému nebo kteréhokoli z klientů jeho člena clearingového systému.

V případě derivátových smluv, u nichž je clearing prováděn přímo či nepřímo prostřednictvím způsobilé ústřední protistrany, jsou výše uvedené podmínky považovány za splněné;

ii)  derivátových smluv obchodovaných v obchodním systému;

iii)  derivátových smluv držených pro zajištění pozice podniku vyplývající z činnosti v investičním portfoliu;

b)  transakce s delší dobou vypořádání;

c)  repo obchody;

d)  půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit;

e)  maržové obchody;

f)  jiné druhy SFT;

g)  úvěry a půjčky uvedené v oddíle B bodě 2 přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud podnik provádí obchod jménem zákazníka nebo přijímá a předává pokyn, aniž ho provede.

2.  Z výpočtu K-TCD jsou vyloučeny obchody s těmito druhy protistran:

a)  ústředními vládami a centrálními bankami, pokud by podkladové expozice obdržely podle článku 114 nařízení (EU) č. 575/2013 rizikovou váhu 0 %;

b)  mezinárodními rozvojovými bankami vyjmenovanými v čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

c)  mezinárodními organizacemi vyjmenovanými v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013.

3.  S výhradou předchozího souhlasu příslušných orgánů může investiční podnik z působnosti výpočtu K-TCD vyloučit obchody s protistranou, která je jejím mateřským podnikem, dceřiným podnikem, dceřiným podnikem jejího mateřského podniku nebo podnikem, s nímž je propojen vztahem ve smyslu čl. 22 odst. 7 směrnice 2013/34/EU. Příslušné orgány udělí souhlas, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)  protistranou je úvěrová instituce, investiční podnik nebo finanční instituce, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky;

b)  protistrana je v plném rozsahu zahrnuta do stejné obezřetnostní konsolidace jako investiční podnik v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo s článkem 7 tohoto nařízení nebo protistrana i investiční podnik podléhají dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu v souladu s článkem 8 tohoto nařízení;

c)  protistrana podléhá stejnému hodnocení rizik, měření rizik a stejným kontrolním postupům jako investiční podnik;

d)  protistrana je usazena ve stejném členském státě jako investiční podnik;

e)  v současné době neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků protistrany investičnímu podniku.

4.  Odchylně od tohoto oddílu může investiční podnik se souhlasem příslušného orgánu vypočítat hodnotu expozice derivátových smluv vyjmenovaných v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 a u obchodů uvedených v odst. 1 písm. b) až f) pomocí jedné z metod stanovených v [části třetí hlavě II kapitole 6 oddíle 3, 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 575/2013] a související kapitálové požadavky vypočítat vynásobením hodnoty expozice rizikovým faktorem podle druhu protistrany v souladu s tabulkou 2 v článku 26.

Investiční podniky zahrnuté do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou související kapitálový požadavek vypočítat vynásobením objemů rizikově vážených expozic vypočtených v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 oddílem 1 nařízení (EU) č. 575/2013 koeficientem ve výši 8 %.

5.  Při uplatňování odchylky uvedené v odstavci 4 tohoto článku uplatní investiční podniky rovněž CVA faktor vynásobením kapitálového požadavku vypočteného v souladu s odstavcem 2 tohoto článku hodnotou CVA stanovenou v souladu s článkem 32.

Namísto uplatnění CVA faktoru mohou investiční podniky zahrnuté do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočítat kapitálové požadavky k riziku úvěrové úpravy v ocenění podle části třetí hlavy VI nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 26

Výpočet K-TCD

Pro účely K-TCD se kapitálový požadavek určí podle tohoto vzorce:

Kapitálový požadavek = α * EV * RF * CVA

kde: α = 1,2

EV = hodnota expozice vypočtená v souladu s článkem 27;

RF = rizikový faktor podle druhu protistrany v souladu s tabulkou 2;

CVA = úvěrová úprava v ocenění stanovená v souladu s článkem 32.

Tabulka 2

Druh protistrany

Rizikový faktor

Ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru

1,6 %

Úvěrové instituce a investiční podniky

1,6 %

Ostatní protistrany

8 %

Článek 27

Výpočet hodnoty expozice

Výpočet hodnoty expozice se provádí v souladu s tímto vzorcem:

Hodnota expozice = Max (0; RC + PFE – C)

kde:

RC = reprodukční náklady určené v souladu s článkem 28;

PFE = potenciální budoucí expozice určená v souladu s článkem 29 a

C = kolaterál určený v souladu s článkem 30.

Reprodukční náklady (RC) a kolaterál (C) se uplatní u všech obchodů uvedených v článku 25.

Potenciální budoucí expozice (PFE) se uplatní pouze u derivátových smluv ▌ .

S výhradou podmínek stanovených v článku 31 může investiční podnik vypočítat jedinou hodnotu expozice na úrovni skupiny transakcí se započtením pro všechny transakce spadající pod dohodu o započtení. Pokud některá z uvedených podmínek splněna není, musí investiční podnik zacházet s každou transakcí, jako by to byla skupina transakcí se započtením sama o sobě.

Článek 28

Reprodukční náklady (RC)

Reprodukční náklady uvedené v článku 27 se určí takto:

a)  u derivátových smluv se RC určí jako současná tržní hodnota (CMV);

b)  u transakcí s delší dobou vypořádání se RC určí jako částka vypořádání v hotovosti, kterou má investiční podnik při vypořádání zaplatit nebo obdržet. Pohledávka představuje kladnou částku, závazek představuje zápornou částku;

c)  u repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit se RC určí jako ▌ výše hotovosti půjčené či vypůjčené ▌ . Hotovost investičním podnikem půjčená představuje kladnou částku, hotovost investičním podnikem vypůjčená představuje zápornou částku;

d)  u SFT, kde jsou oběma komponentami obchodu cenné papíry, se RC určí prostřednictvím současné tržní hodnoty (CMV) cenného papíru, který investiční podnik půjčil. Současná tržní hodnota (CMV) se navýší prostřednictvím příslušného koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 v článku 30;

e)  u maržových obchodů a úvěrů a půjček uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. g) se RC určí prostřednictvím účetní hodnoty daného aktiva v souladu s příslušným účetním rámcem.

Článek 29

Potenciální budoucí expozice

1.  Potenciální budoucí expozice (PFE) uvedená v článku 27 se vypočítá pro každý derivát ▌ jako součin:

a)  efektivní pomyslné (EN) částky obchodu stanovené v souladu s odstavci 2 až 6 tohoto článku a

b)  dohledového koeficientu (SF) stanoveného v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.

2.  Efektivní pomyslná (EN) částka je součinem pomyslné částky vypočtené v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, její durace▌vypočtené v souladu s odstavcem 4 tohoto článku a její dohledové delty ▌vypočtené v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

3.  Pomyslná částka, pokud není jasně uvedena a zafixována do splatnosti, se určí takto:

a)  u měnových derivátových smluv je pomyslná částka definována jako pomyslná hodnota devizové komponenty smlouvy přepočtená na domácí měnu. Pokud jsou obě komponenty měnového derivátu denominovány v měnách jiných, než je měna domácí, přepočte se pomyslná částka každé komponenty na domácí měnu a pomyslnou částkou je komponenta s vyšší hodnotou v domácí měně;

b)  u akciových a komoditních derivátových smluv a emisních povolenek a derivátů na emisní povolenky je pomyslná částka vymezena jako součin tržní ceny jedné jednotky daného cenného papíru a počtu jednotek, na něž je obchod navázán;

c)  u obchodů s více výplatami, které jsou podmíněny stavem, včetně digitálních opcí (digital options) nebo forwardů s cílem pro odkup (target redemption forwards), vypočítá investiční podnik pomyslnou částku pro každý stav a použije nejvyšší výslednou kalkulaci;

d)  pokud je pomyslná částka dána vzorcem tržních hodnot, zadá investiční podnik pro určení pomyslné částky obchodu současné tržní hodnoty;

e)  pro swapy s proměnnou pomyslnou hodnotou (variable notional swaps), jakými jsou například úbytkové (amortising) a přírůstkové (accreting) swapy, použije investiční podniky jako pomyslnou částku obchodu průměrnou pomyslnou hodnotu po zbývající dobu životnosti swapu;

f)  swapy se zesílenou pákou (leveraged swaps) se přepočtou na pomyslnou částku ekvivalentního swapu bez zesílené páky (unleveraged swap) tak, že pokud se všechny sazby ve swapu násobí určitým koeficientem, i pomyslná částka se musí vynásobit tímto koeficientem úrokových sazeb, aby byla určena výsledná pomyslná částka;

g)  u derivátové smlouvy s více výměnami jistiny se pro určení pomyslné částky vynásobí pomyslná částka počtem výměn jistiny v derivátové smlouvě.

4.  Pomyslná částka úrokových a úvěrových derivátových smluv se pro dobu do jejich splatnosti (v letech) upraví v závislosti na duraci podle tohoto vzorce:

Durace = (1 – exp (–0,05 * doba do splatnosti)) / 0,05;

U derivátových smluv jiných než úrokových a úvěrových je durace rovna 1.

5.  Splatnost smlouvy je nejpozdější datum, ke kterému smlouva může být ještě uskutečněna.

Pokud je derivát navázán na hodnotu jiného úrokového nebo úvěrového nástroje, určí se tato doba na základě podkladového nástroje.

U opcí je splatnost nejpozdější smluvní datum uplatnění, jaké je uvedeno ve smlouvě.

U derivátové smlouvy, která je strukturována tak, aby ve stanovených dnech byla jakákoli nesplacená expozice vypořádána a termíny jsou znovu stanoveny tak, aby reálná hodnota smlouvy byla nulová, se zbytková splatnost rovná době do následujícího data stanovení termínu.

6.  Dohledovou deltu opcí a swapcí si mohou investiční podniky počítat samy za použití vhodného modelu s výhradou schválení příslušnými orgány. Tento model odhadne míru změny hodnoty opce ve vztahu k malým změnám v tržní hodnotě podkladového nástroje. U jiných obchodů, než jsou opce a swapce, nebo pokud model nebyl schválen příslušnými orgány, je delta rovna 1▌.

7.  Dohledový koeficient (SF) se pro každou kategorii aktiv stanoví podle této tabulky:

Tabulka 3

Kategorie aktiv

Dohledový koeficient

Úroková míra

0,5 %

Cizí měna

4 %

Úvěr

1 %

Akcie na jedno jméno

32 %

Akciový index

20 %

Komodity a emisní povolenky

18 %

Ostatní

32 %

8.  Potenciální budoucí expozicí skupiny transakcí se započtením je součet potenciální budoucí expozice všech transakcí, které jsou součástí této skupiny, vynásobený:

a)  0,42 pro skupiny transakcí se započtením s finančními a nefinančními protistranami, pro něž je s danou protistranou dvoustranně vyměňován kolaterál, je-li požadován, v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 648/2012;

b)  1 pro ostatní skupiny transakcí se započtením.

Článek 30

Kolaterál

1.  U ▌ veškerého kolaterálu pro dvoustranné obchody i obchody, u nichž probíhá clearing, jak je stanoveno v článku 25, se uplatní koeficienty volatility v souladu s touto tabulkou:

Tabulka 4

Kategorie aktiv

Koeficient volatility – repa

Koeficient volatility – ostatní obchody

Dluhové cenné papíry vydané ústředními vládami nebo centrálními bankami

≤ 1 rok

0,707 %

1 %

> 1 rok ≤ 5 let

2,121 %

3 %

> 5 let

4,243 %

6 %

Dluhové cenné papíry vydané jinými subjekty

≤ 1 rok

1,414 %

2 %

> 1 rok ≤ 5 let

4,243 %

6 %

> 5 let

8,485 %

12 %

Sekuritizované pozice

≤ 1 rok

2,828 %

4 %

> 1 rok ≤ 5 let

8,485 %

12 %

> 5 let

16,970 %

24 %

Kótované akcie a konvertibilní cenné papíry

14,143 %

20 %

Ostatní cenné papíry a komodity

17,678 %

25 %

Zlato

10,607 %

15 %

Hotovost

0 %

0 %

Pro účely tabulky 4 sekuritizované pozice nezahrnují resekuritizované pozice.

U některých druhů komodit, jejichž ceny vykazují odlišné míry volatility, mohou příslušné orgány koeficient volatility změnit. Informují o těchto rozhodnutích EBA a zdůvodní je.

2.  Hodnota kolaterálu se určí takto:

a)  u obchodů uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. a), e) a g) se kolaterál určí prostřednictvím výše kolaterálu přijatého investičním podnikem od protistrany snížené v souladu s tabulkou 4 a

b)  u obchodů uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. b), c), d) a f) se kolaterál určí prostřednictvím součtu čisté současné hodnoty (CMV) komponenty týkající se cenných papírů a čisté výše kolaterálu složeného nebo přijatého investičním podnikem.

U SFT, kde jsou oběma komponentami obchodu cenné papíry, se kolaterál určí prostřednictvím CMV cenného papíru, který si investiční podnik vypůjčil.

Pokud investiční podnik cenný papír kupuje nebo půjčil, je CMV záporné číslo, které se uplatněním koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 sníží na nižší záporné číslo. Pokud investiční podnik cenný papír prodává nebo si ho vypůjčil, je CMV kladné číslo, které se uplatněním koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 sníží.

Zahrnuje-li dohoda o započtení s výhradou podmínek stanovených v článku 31 různé druhy obchodů, použijí se na příslušné částky vypočtené podle písmen a) a b) koeficienty volatility pro „ostatní obchody“ uvedené v tabulce 4, a to na bázi emitenta v rámci každé kategorie aktiv.

3.  V případě nesouladu měn mezi obchodem a přijatým nebo složeným kolaterálem se uplatní dodatečný koeficient volatility pro nesoulad měn, který činí 8 %.

Článek 31

Započtení

1.  Pro účely tohoto oddílu může investiční podnik zaprvé nakládat s dokonale si odpovídajícími smlouvami zahrnutými do dohody o započtení jako s jedinou smlouvou, jejíž pomyslná jistina se rovná čistým příjmům, zadruhé může započíst jiné operace podléhající novaci, podle níž se veškeré závazky mezi investičním podnikem a protistranou automaticky slučují takovým způsobem, že touto novací jsou veškeré předchozí hrubé závazky právně nahrazeny jedinou čistou částkou, a zatřetí může započíst jiné operace, u nichž zajistí, že byly splněny tyto podmínky:

a)  smlouva o započtení s protistranou nebo jiná dohoda, která vytváří jediný právní závazek pokrývající všechny zahrnuté operace tak, že by investičnímu podniku vznikl buď nárok na výplatu nebo povinnost uhrazení pouze pro čisté částky kladných a záporných hodnot zahrnutých jednotlivých operací oceněných podle tržní hodnoty, pokud protistrana nesplní závazek pro některý z následujících důvodů:

i)  selhání;

ii)  úpadek;

iii)  likvidace;

iv)  podobné okolnosti;

b)  smlouva o započtení neobsahuje žádné ustanovení, které v případě selhání protistrany umožňuje protistraně, u níž nedošlo k selhání, provádět pouze částečné nebo žádné platby do konkursní podstaty protistrany v selhání, a to i v případech, kdy je strana v selhání čistým věřitelem;

c)  investiční podnik získal nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, že v případě právního napadení dohody o započtení by pohledávky a závazky investičního podniku byly rovnocenné hodnotám uvedeným v písmeni a) v následujícím právním režimu:

–  právu jurisdikce, v níž má protistrana sídlo;

–  v případě zapojení zahraniční pobočky protistrany právu jurisdikce, ve které se tato pobočka nachází;

–  právu, které je rozhodné pro jednotlivé operace v dohodě o započtení, nebo

–  právu, kterým se řídí smlouvy nebo dohody potřebné k uskutečnění započtení.

Článek 32

Úvěrová úprava v ocenění (CVA)

Pro účely tohoto oddílu se „CVA“ rozumí úprava v ocenění portfolia transakcí s protistranou, které bylo stanoveno tržní cenou střed. Tato úprava odráží aktuální tržní hodnotu úvěrového rizika protistrany vůči investičnímu podniku, ovšem neodráží aktuální tržní hodnotu úvěrového rizika investičního podniku vůči protistraně.

CVA činí 1,5 pro všechny transakce s výjimkou těchto, u nichž činí CVA 1:

a)  operací s nefinančními protistranami podle definice uvedené v čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo operací s nefinančními protistranami usazenými ve třetí zemi, pokud tyto operace nepřekročí clearingový práh podle čl. 10 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení;

b)  obchodů uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

c)  transakce s delší dobou vypořádání;

d)  SFT, včetně maržových obchodů, pokud příslušný orgán nerozhodne, že expozice daného investičního podniku vůči riziku CVA vyplývajícímu z těchto obchodů jsou podstatné;

e)  úvěrů a půjček uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. g).

Oddíl II

Denní objem obchodování

Článek 33

Měření DTF pro účely výpočtu K-DTF

1.  Pro účely výpočtu K-DTF je DTF klouzavý průměr hodnoty celkového denního objemu obchodování, která se stanoví za každý obchodní den po předchozích 9 kalendářních měsíců, přičemž se vyloučí 3 nejaktuálnější kalendářní měsíce.

DTF je aritmetickým průměrem denních měření za zbývajících 6 kalendářních měsíců.

K-DTF se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  DTF se měří jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnoty prodejů pro hotovostní obchody i pro deriváty v souladu s následujícím:

a)  pro hotovostní obchody je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každého obchodu;

b)  u derivátů je hodnotou obchodu pomyslná částka smlouvy.

Pomyslná částka úrokových derivátů se upraví o dobu do splatnosti (v letech) těchto smluv. Pomyslná částka se vynásobí durací stanovenou v tomto vzorci:

Durace = doba do splatnosti (v letech) / 10

3.  DTF nezahrnuje obchody provedené investičním podnikem za účelem poskytnutí služeb správy portfolia na účet investičních fondů.

DTF zahrnuje obchody, které investiční podnik provedl svým jménem pro sebe nebo na účet zákazníka.

4.  Pokud investiční podnik vykonává činnost a má denní objem obchodování po dobu kratší než 9 kalendářních měsíců, použije k výpočtu K-DTF ▌historické údaje DTF z období uvedeného v odstavci 1, jakmile budou k dispozici ▌. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU ▌.

KAPITOLA 5

Článek 34

Obezřetnostní zacházení s aktivy vystavenými činnostem souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli

1.  EBA po konzultaci s ESRB na základě dostupných údajů a zjištění skupiny odborníků Komise na vysoké úrovni pro otázky udržitelného financování posoudí, zda je z obezřetnostního hlediska odůvodněné uplatňovat u aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli zvláštní obezřetnostní zacházení v podobě upravených K-faktorů K nebo upravených koeficientů ke K-faktorům. EBA přezkoumá zejména tyto prvky:

a)  metodické varianty pro posuzování expozic kategorií aktiv vůči činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

b)  konkrétní rizikové profily aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

c)  rizika související s odpisy aktiv v důsledku změn právních předpisů, například v oblasti zmírnění změny klimatu;

d)  možné vlivy zvláštního obezřetnostního zacházení s aktivy vystavenými činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli na finanční stabilitu.

2.  EBA předloží zprávu o svých zjištěních Komisi, Evropskému parlamentu a Radě do ...[dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Komise na základě zprávy uvedené v odstavci 2 případně předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

ČÁST ČTVRTÁ

RIZIKO KONCENTRACE

Článek 35

Povinnost monitorování

1.  Investiční podnik řádnými administrativními a účetními postupy a robustními mechanismy vnitřní kontroly monitoruje a kontroluje své riziko koncentrace v souladu s touto částí.

2.  Pro účely této části zahrnují pojmy „úvěrová instituce“ a „investiční podnik“ rovněž všechny soukromé nebo veřejné podniky včetně jejich poboček, které by, pokud by byly usazeny v Unii, byly úvěrovou institucí nebo investičním podnikem ve smyslu tohoto nařízení, a které získaly povolení ve třetí zemi, jež uplatňuje požadavky v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii.

Článek 36

Výpočet hodnoty expozice

1.  Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, vypočítá pro účely této části hodnotu expozice vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů sečtením těchto položek:

a)  kladné převahy dlouhých pozic investičního podniku ve všech finančních nástrojích ▌ v obchodním portfoliu vydaných daným zákazníkem nad jeho krátkými pozicemi v uvedených nástrojích, přičemž čistá pozice u každého z nich se vypočítá v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 odst. 1 písm. a) až c).

Investiční podnik, který pro účely požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh vypočítává kapitálové požadavky pro pozice v obchodním portfoliu podle přístupu uvedeného v článku 23, vypočte čistou pozici pro účely rizika koncentrace těchto pozic v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 odst. 1 písm. a);

b)  hodnoty expozice obchodů uvedených v čl. 25 odst. 1 s daným zákazníkem, vypočtené způsobem stanoveným v článku 27.

Investiční podnik, který pro účely K-TCD vypočítává kapitálové požadavky použitím metod podle čl. 25 odst. 2, vypočte hodnotu expozice těchto obchodů použitím metod uvedených v [části třetí hlavě II kapitole 6 oddílu 3, 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 575/2013].

2.  ▌Hodnota expozice vůči ekonomicky spjaté skupině klientů se vypočte jako ▌ součet ▌ expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině, přičemž se na ně nahlíží jako na jednu expozici.

3.  Při výpočtu expozice vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů učiní investiční podnik veškeré přiměřené kroky pro určení podkladových aktiv v příslušných obchodech a protistrany podkladových expozic.

Článek 37

Limity rizika koncentrace a překročení hodnoty expozice

1.  Limit rizika koncentrace pro hodnotu expozice investičního podniku vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů činí 25 % jeho kapitálu.

V případě, že tímto individuálním zákazníkem je úvěrová instituce nebo investiční podnik, nebo pokud je součástí ekonomicky spjaté skupiny klientů jedna nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, činí limit rizika koncentrace 25 % kapitálu investičního podniku nebo 150 milionů EUR ▌, podle toho, která hodnota je vyšší, za předpokladu, že pro součet hodnot expozice vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou úvěrovou institucí nebo investičním podnikem, zůstane limit rizika koncentrace na úrovni 25 % kapitálu investičního podniku.

Pokud je hodnota 150 milionů EUR vyšší než 25 % kapitálu investičního podniku, nesmí limit rizika koncentrace přesáhnout 100 % kapitálu investičního podniku.

2.  Dojde-li k překročení limitů uvedených v odstavci 1 ▌, splní investiční podnik oznamovací povinnost uvedenou v článku 38 a požadavek na kapitál týkající se překročení hodnoty expozice ▌ v souladu s článkem 39.

Investiční podnik vypočte překročení hodnoty expozice vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle tohoto vzorce:

překročení hodnoty expozice = EV – L

kde:

EV = hodnota expozice vypočtená způsobem stanoveným v článku 36,

L = limit rizika koncentrace určený v odstavci 1 tohoto článku.

3.  Hodnota expozice vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů nepřekročí:

a)  500 % kapitálu investičního podniku, pokud od překročení limitu uplynulo 10 dní nebo méně ▌;

b)  v úhrnu 600 % kapitálu ▌ investičního podniku v případě překročení, jež trvala déle než 10 dní ▌.

Článek 38

Oznamovací povinnost

1.  Pokud dojde k překročení limitů uvedených v článku 37 ▌, investiční podnik příslušným orgánům neprodleně oznámí výši překročení, jméno nebo název dotyčného individuálního zákazníka a případně jméno nebo název dotyčné ekonomicky spjaté skupiny klientů.

2.  Příslušné orgány mohou investičnímu podniku poskytnout omezenou lhůtu pro splnění limitu uvedeného v článku 37 ▌.

Článek 39

Výpočet K-CON

1.  Kapitálovým požadavkem K-CON se rozumí úhrn kapitálových požadavků vypočtených pro každého zákazníka nebo ekonomicky spjatou skupinu klientů jako kapitálový požadavek podle příslušného řádku ve sloupci 1 v tabulce 6, který odpovídá části celkového individuálního překročení, vynásobený:

a)  200 %, pokud překročení trvalo nejvýše 10 dní ▌;

b)  odpovídajícím koeficientem ve sloupci 2 tabulky 6 po uplynutí 10 dnů od data, k němuž překročení vzniklo, přiřazením každé poměrné části překročení příslušnému řádku ve sloupci 1 tabulky 6.

2.  Kapitálový požadavek pro překročení podle odstavce 1 se vypočte podle tohoto vzorce:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_CS-p0000006.png

kde:

CRE = kapitálový požadavek pro překročení,

CR = kapitálový požadavek expozic vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů vypočtený sečtením kapitálových požadavků expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině, na něž se nahlíží jako na jednu expozici,

EV = hodnota expozice vypočtená způsobem stanoveným v článku 36,

EVE = překročení hodnoty expozice vypočtené způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 2.

Pro účely K-CON zahrnují kapitálové požadavky expozic vyplývajících z kladné převahy dlouhých pozic investičního podniku ve všech finančních nástrojích v obchodním portfoliu vydaných daným zákazníkem nad jeho krátkými pozicemi v uvedených nástrojích, přičemž čistá pozice u každého z nich se vypočítá v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 odst. 1 písm. a) až c), pouze požadavky ke specifickému riziku.

Investiční podnik, který pro účely požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh vypočítává kapitálové požadavky pro pozice v obchodním portfoliu podle přístupu uvedeného v článku 23, vypočte kapitálový požadavek expozice pro účely rizika koncentrace těchto pozic v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 odst. 1 písm. a).

Tabulka 6

Sloupec 1:

Překročení hodnoty expozice v procentech kapitálu

Sloupec 2:

Koeficienty

Do 40 %

200 %

Od 40 do 60 %

300 %

Od 60 do 80 %

400 %

Od 80 do 100 %

500 %

Od 100 do 250 %

600 %

Nad 250 %

900 %

Článek 40

Postupy pro zabránění investičním podnikům v obcházení kapitálového požadavku K-CON

1.  Investiční podnik nesmí dočasně převést expozice překračující limit stanovený v čl. 37 odst. 1 na jinou společnost bez ohledu na to, zda v rámci téže skupiny, či nikoli, ani provádět umělé transakce k uzavření expozice v průběhu desetidenního období uvedeného v článku 39 a vytvoření nové expozice.

2.  Investiční podniky udržují systémy, které zajistí, aby byl jakýkoli převod uvedený v odstavci 1 neprodleně ohlášen příslušným orgánům.

Článek 41

Vyloučení expozic

1.  Z požadavků uvedených v článku 37 jsou vyloučeny tyto expozice:

a)  expozice ▌, které jsou v plné výši odečteny od kapitálu investičního podniku;

b)  ▌ expozice vzniklé při řádném vypořádání platebních služeb, obchodů v cizí měně, obchodů s cennými papíry a poskytování služeb převodu peněz;

c)  expozice představující pohledávky vůči ▌:

i)  ▌ ústředním vládám, centrálním bankám, subjektům veřejného sektoru, mezinárodním organizacím nebo mezinárodním rozvojovým bankám (MDB) a expozice zaručené těmito subjekty nebo jim přiřaditelné, pokud je těmto expozicím podle článků 114 až 118 nařízení (EU) č. 575/2013 přidělena riziková váha 0 %;

ii)   ▌regionálním vládám nebo místním orgánům států Evropského hospodářského prostoru (EHP);

iii)  expozice vůči ústředním protistranám a příspěvky ústředním protistranám do fondu pro riziko selhání.

2.  Příslušné orgány mohou z uplatňování článku 37 zčásti nebo zcela vyjmout tyto expozice:

a)  kryté dluhopisy;

b)  expozice investičního podniku vůči jeho mateřskému podniku, vůči jiným dceřiným podnikům takového mateřského podniku nebo vůči jeho vlastním dceřiným podnikům, podléhají-li tyto podniky dohledu – buď na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo s článkem 7 tohoto nařízení, nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu v souladu s článkem 8 tohoto nařízení –, jemuž podléhá i samotný investiční podnik v souladu s tímto nařízením nebo s rovnocennými normami platnými ve třetí zemi, a jsou-li splněny tyto podmínky:

i)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem; a

ii)  postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na daný subjekt finančního sektoru.

Článek 42

Výjimka pro obchodníky s komoditami a emisními povolenkami

1.  Ustanovení této části se nepoužijí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky ▌:

a)  druhá protistrana je nefinanční protistranou;

b)  obě protistrany podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik;

c)  obchod může být vyhodnocen jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním této nefinanční protistrany nebo uvedené skupiny.

2.  Investiční podnik uvědomí příslušný orgán před využitím výjimky podle odstavce 1.

ČÁST PÁTÁ

LIKVIDITA

Článek 43

Požadavek na likviditu

1.  Investiční podnik drží likvidní aktiva ve výši odpovídající přinejmenším třetině požadavků dle fixních režijních nákladů vypočtených v souladu s čl. 13 odst. 1.

Odchylně od prvního pododstavce mohou příslušné orgány od uplatňování prvního pododstavce osvobodit investiční podniky, které splňují podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, přičemž o této skutečnosti náležitě informují EBA.

Pro účely prvního pododstavce se za likvidní aktiva považují kterákoli tato aktiva bez omezení z hlediska jejich složení:

a)  aktiva uvedená v článcích 10 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, která podléhají stejným podmínkám (kritéria způsobilosti, příslušné srážky při ocenění) stanoveným v daných článcích;

b)  aktiva uvedená v článku 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 do absolutní výše 50 milionů EUR (nebo ekvivalentní částky v domácí měně), která podléhají stejným podmínkám (kritéria způsobilosti s výjimkou hraniční hodnoty 500 milionů EUR uvedené v čl. 15 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, příslušné srážky při ocenění) stanoveným v daném článku;

c)  finanční nástroje nezahrnuté v písmenech a) a b), které jsou obchodovány v obchodním systému a pro které existuje likvidní trh ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 600/2014 a článků 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567, s uplatněním 55% srážky;

d)  nezatížené krátkodobé vklady u úvěrové instituce poskytující investičnímu podniku pohotový přístup k likviditě.

2.  Za likvidní aktiva pro účely odstavce 1 se nepovažuje hotovost, krátkodobé vklady ani finanční nástroje patřící zákazníkům, a to ani pokud jsou drženy jménem investičního podniku.

3.  Pro účely odstavce 1 může investiční podnik, který splňuje podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, a investiční podnik, který podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1 nesplňuje, ale neprovádí žádné z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU, do likvidních aktiv zahrnout také pohledávky z obchodního styku a pohledávky z poplatků a provizí splatné do 30 dnů, pokud tyto pohledávky splňují následující podmínky:

a)  nepřesahují jednu třetinu minimálních požadavků na likviditu podle odstavce 1;

b)  nemají být počítány k žádným dalším požadavkům na likviditu uloženým příslušným orgánem s ohledem na rizika specifická pro daný podnik v souladu s čl. 39 odst. 2 písm. k) směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  podléhají srážce ve výši 50%.

4.  Pro účely odst. 1 druhého pododstavce vydá EBA v konzultaci s ESMA obecné pokyny dále upřesňující kritéria, která mohou příslušné orgány zohlednit při osvobozování investičních podniků, jež splňují podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, od požadavku na likviditu.

Článek 44

Dočasné snížení požadavku na likviditu

1.  Investiční podnik může ve výjimečných případech a po schválení příslušným orgánem snížit objem likvidních aktiv, která drží. ▌

2.  Dodržování požadavku na likviditu stanoveného v čl. 43 odst. 1 musí být obnoveno do 30 dnů od původního snížení.

Článek 45

Záruky zákazníkům

Investiční podnik navýší svá likvidní aktiva o 1,6 % celkového objemu záruk poskytnutých zákazníkům.

ČÁST ŠESTÁ

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 46

Oblast působnosti

1.  Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, veřejně zpřístupní informace stanovené v této části ve stejný den, kdy zveřejní svoji roční účetní uzávěrku.

2.  Investiční podnik, jenž splňuje podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1 a který vydává nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, veřejně zpřístupní informace stanovené v článcích 47, 49 a 50 ve stejný den, kdy zveřejní svoji roční účetní uzávěrku.

3.  Pokud investiční podnik přestane splňovat některou z podmínek uvedených v čl. 12 odst. 1, veřejně zpřístupní informace stanovené v této části od účetního období následujícího po účetním období, v němž uvedené podmínky přestal splňovat.

4.  Investiční podnik si může zvolit vhodný nosič a umístění pro účinné splnění požadavků na zpřístupňování informací podle odstavců 1 a 2. Pokud je to možné, zpřístupňují se veškeré informace prostřednictvím jednoho nosiče nebo na jednom místě. Pokud jsou totožné nebo podobné informace zpřístupněny na dvou nebo více nosičích, je odkaz na obdobné informace na ostatních nosičích součástí každého z nosičů.

Článek 47

Cíle a zásady řízení rizik

Investiční podnik musí zpřístupnit cíle a zásady řízení rizik pro každou samostatnou kategorii rizik v části třetí až páté v souladu s článkem 46, včetně shrnutí strategií a procesů pro řízení těchto rizik a prohlášení o riziku schváleného vedoucím orgánem, které výstižně popisuje celkový rizikový profil investičního podniku související se strategií podnikání.

Článek 48

Správa a řízení

Investiční podnik zpřístupní podle článku 46 tyto informace týkající se vnitřních systémů správy a řízení:

a)  počet funkcí ve vedoucím orgánu společnosti zastávaných členy vedoucího orgánu;

b)  politika různorodosti s ohledem na výběr členů vedoucího orgánu, jeho cíle a jakékoli relevantní cíle stanovené v této politice a rozsah, v jakém bylo těchto cílů dosaženo;

c)  zda investiční podnik zřídil zvláštní výbor pro rizika a kolikrát ročně tento výbor zasedal.

Článek 49

Kapitál

1.  Investiční podnik zpřístupní podle článku 46 tyto informace týkající se kapitálu:

a)  úplné sesouhlasení položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1, položek kapitálu tier 2 a filtrů a odpočtů uplatněných na kapitál investičního podniku a rozvahu v rámci auditované účetní závěrky investičního podniku;

b)  popis hlavních znaků nástrojů kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 a nástrojů kapitálu tier 2 vydaných investičním podnikem;

c)  popis všech omezení uplatněných na výpočet kapitálu v souladu s tímto nařízením a nástrojů ▌ a odpočtů, na které se tato omezení použijí.

2.  EBA v konzultaci s ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro stanovení šablon pro zpřístupňování informací podle odst. 1 písm. a), b) ▌ a c).

EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 50

Kapitálové požadavky

Investiční podnik zpřístupní v souladu s článkem 46 tyto informace týkající se dodržování požadavků stanovených v čl. 13 odst. 1 a článku 24 směrnice (EU) ----/--[IFD]:

a)  shrnutí přístupu investičního podniku k hodnocení přiměřenosti jeho vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem;

b)  na vyžádání příslušného orgánu výsledek interního postupu investičního podniku pro hodnocení kapitálové přiměřenosti včetně složení vedlejšího kapitálu na základě procesu dohledu podle čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  kapitálové požadavky dle K-faktorů vypočtené ▌ v souladu s ▌ článkem 15 ▌ v souhrnné podobě ve vztahu k riziku pro trh, riziku pro podnik a riziku pro klienta, na základě součtu příslušných K-faktorů;

d)  požadavek dle fixních režijních nákladů stanovený v souladu s článkem 13.

Článek 51

Zásady a postupy odměňování

Investiční podniky zpřístupní v souladu s článkem 46 tyto informace týkající se jejich zásad a postupů odměňování, včetně aspektů genderové neutrality a rozdílů v odměňování žen a mužů, u těch kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku:

a)  nejdůležitější charakteristiky systému odměňování včetně úrovně pohyblivé složky a kritérií pro její přiznání, zásad výplaty prostřednictvím nástrojů, zásad pro oddálení nároku a kritérií pro přiznání;

b)  poměry mezi stálou a pohyblivou složkou odměny stanovené podle čl. 30 odst. 2 směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  souhrnné kvantitativní informace o odměnách v členění na vrcholné vedení a na pracovníky, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku, s uvedením:

i)  výše odměn udělených v příslušném účetním období v členění na pevnou odměnu včetně popisu pevných složek a na pohyblivou odměnu a počtu příjemců;

ii)  výše a forem udělené pohyblivé odměny v členění podle formy na peněžní odměny, akcie, nástroje spojené s akciemi a ostatní, samostatně pro část vyplácenou ihned a část s odloženou splatností;

iii)  výše odměny s odloženou splatností za předchozí výkonnostní období, v členění na částky, které mají být přiznány v daném účetním období, a částky, které mají být přiznány v následujících letech;

iv)  výše oddálených odměn přiznaných v daném účetním období, která byla snížena v důsledku úprav na základě výkonnosti;

v)  zaručené pohyblivé odměny udělené během daného účetního období a počtu příjemců těchto odměn;

vi)  platby odstupného přiznané v předchozích obdobích, které byly vyplaceny během daného účetního období;

vii)  výše odstupného přiznaného během účetního období v členění na část vyplacenou ihned a část s odloženou splatností, počtu příjemců těchto odstupných a nejvyšší částky odstupného, která byla přiznána jedné osobě;

d)  informace, zda investiční podnik využívá odchylku stanovenou v čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD].

Pro účely písmene d) investiční podniky využívající odchylku uvedou, zda byla zmíněná odchylka udělena na základě písmene a) nebo písmene b) čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD] nebo na základě obou písmen. Podniky rovněž uvedou, pro které zásady odměňování využívají odchylku (odchylky), počet pracovníků, kteří mají z odchylky (odchylek) prospěch, a jejich celkovou odměnu v členění na pevnou a pohyblivou složku odměny.

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení nařízení (EU) 2016/679.

Článek 52

Investiční politika

1.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 32 odst. 4 písm. a) směrnice (EU)---/---[IFD], zpřístupnily v souladu s článkem 46 tyto informace:

a)  podíl hlasovacích práv spojených s akciemi, které investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, v členění podle členského státu a odvětví;

b)  úplný popis hlasování na valných hromadách společností, jejichž akcie jsou drženy v souladu s odstavcem 2, vysvětlení hlasování a podíl návrhů předložených správním nebo řídícím orgánem společnosti, jež investiční podnik schválil;

c)  vysvětlení využívání zmocněných poradenských podniků;

d)  pokyny k hlasování o společnostech, jejichž akcie jsou drženy v souladu s odstavcem 2.

Požadavek na zpřístupnění informací uvedených v písmenu b) se neuplatní, pokud podle smluvních ujednání všech akcionářů, které na valné hromadě akcionářů zastupuje investiční podnik, nemá investiční podnik právo hlasovat jejich jménem, ledaže mu akcionáři po obdržení pořadu jednání valné hromady udělí výslovné pokyny k hlasování.

2.  Investiční podnik uvedený v odstavci 1 splní požadavky podle odstavce 1 pouze ve vztahu ke každé společnosti, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ve vztahu k akciím, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, pokud podíl hlasovacích práv, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, překračuje hranici 5 % všech hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými danou společností. Hlasovací práva se vypočítají na základě všech akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena i v případě, že je jejich výkon pozastaven.

3.  EBA v konzultaci s ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro stanovení šablon pro zpřístupňování informací podle odstavce 1.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [osmnáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 53

Rizika spojená s environmentálními, sociálními a správními hledisky

Počínaje ... [3 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] zpřístupňují investiční podniky, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD], informace o rizicích spojených s environmentálními, sociálními a správními hledisky, fyzických rizicích a rizicích přechodu, jak jsou vymezena ve zprávě uvedené v [článku 35 (novém) směrnice (EU) ----/--[IFD] a čl. 98 odst. 7c směrnice 2013/36/EU.

Pro účely prvního pododstavce se informace v prvním roce zpřístupní jednou ročně a počínaje druhým rokem dvakrát ročně.

ČÁST SEDMÁ

PODÁVÁNÍ ZPRÁV INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 54

Požadavky na podávání zpráv

1.  Investiční podnik předkládá příslušným orgánům čtvrtletní zprávy obsahující všechny tyto informace:

a)  výši a složení kapitálu;

b)  kapitálové požadavky;

c)  výpočty kapitálových požadavků;

d)  intenzitu činnosti ve vztahu k podmínkách stanoveným v čl. 12 odst. 1, včetně rozvahy a příjmů v členění podle investiční služby a příslušného K-faktoru;

e)  riziko koncentrace;

f)  požadavky na likviditu.

Odchylně od prvního pododstavce se v případě investičních podniků, které podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 splňují, zprávy uvedené v prvním pododstavci předkládají jednou ročně.

2.  Informace uvedené v odst. 1 písm. e) se příslušným orgánům podávají nejméně jednou ročně a zahrnují tyto úrovně rizika:

a)  úroveň rizika koncentrace spojeného se selháním protistran a s pozicemi v obchodním portfoliu, a to na bázi individuálních protistran i souhrnně;

b)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, které drží peníze zákazníků;

c)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, kde jsou uloženy cenné papíry zákazníků;

d)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, kde má podnik uloženu vlastní hotovost; a

e)  úroveň rizika koncentrace plynoucí ze zisků,

f)  úroveň rizika koncentrace podle písmen a) až e) vypočtenou – kromě expozic vyplývajících z pozic v obchodním portfoliu – rovněž s přihlédnutím k aktivům a podrozvahovým položkám nezaznamenaným v obchodním portfoliu.

Pro účely tohoto odstavce se pojmy „úvěrová instituce“ a ƒ„investiční podnik“ použijí v souladu s čl. 35 odst. 2.

▌Odchylně od odstavce 1 není investiční podnik, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1, povinen podávat zprávy s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. e), a pokud bylo přiznáno osvobození podle čl. 43 odst. 1 druhého pododstavce, s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. f) tohoto článku.

Pro účely požadavků na podávání zpráv stanovených v tomto článku vypracuje EBA v konzultaci s ESMA návrhy prováděcích technických norem, které musí být stručné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností investičních podniků, s přihlédnutím k rozdílům v úrovni podrobnosti informací předkládaných investičním podnikem, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1, s cílem upřesnit:

a)  formáty,

b)  termíny pro podávání zpráv a definice a související pokyny popisující způsob používání těchto formátů.

EBA vypracuje prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci do [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 55

Požadavky na podávání zpráv pro investiční podniky vykonávající činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy 1 směrnice 2014/65/EU pro účely prahových hodnot uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Investiční podniky, ▌které vykonávají některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy 1 směrnice 2014/65/EU, měsíčně ověřují celkový objem svých aktiv a čtvrtletně o něm podávají zprávu příslušnému orgánu, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku vypočtená jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překračuje 5 miliard EUR. Příslušný orgán o tom uvědomí EBA.

2.  Je-li investiční podnik uvedený v odstavci 1 součástí skupiny, ve které je jeden nebo více podniků investičním podnikem vykonávajícím některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy 1 směrnice 2014/65/EU, tento investiční podnik měsíčně ověřuje celkový objem svých aktiv, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv skupiny vypočtená jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překračuje 5 miliard EUR. Tyto investiční podniky se měsíčně vzájemně informují o celkovém objemu svých aktiv. Uvedené investiční podniky ▌ podávají relevantním příslušným orgánům čtvrtletně zprávy o svých konsolidovaných celkových aktivech. Příslušné orgány o tom uvědomí EBA.

3.  Pokud průměr měsíčních celkových objemů aktiv investičních podniků uvedených v odstavci 1 a 2 vypočtený jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců dosáhne kterékoli z prahových hodnot stanovených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení nebo v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, EBA o této skutečnosti vyrozumí příslušné investiční podniky a příslušné orgány, včetně orgánů příslušných pro udělování povolení v souladu s článkem [8a] směrnice 2013/36/EU.

4.  Pokud z přezkumu v souladu s článkem 36 směrnice --/--/---- [IFD] vyplyne, že investiční podnik uvedený v odstavci 1 tohoto článku může představovat systémové riziko podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010, příslušné orgány o výsledcích tohoto přezkumu neprodleně informují EBA.

5.  EBA v konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro další upřesnění povinnosti poskytnout informace relevantním příslušným orgánům podle odstavců 1 a 2 s cílem umožnit účinné sledování prahových hodnot stanovených v čl. [8a] odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2013/36/EU.

EBA předloží tyto návrhy technických norem Komisi do [dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

ČÁST OSMÁ

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 56

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 ▌ je svěřena Komisi na ▌ dobu 5 let od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a čl. 15 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a čl. 15 odst. 5 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 57

Prováděcí akty

Upřesnění šablon pro zpřístupňování informací předepsané v čl. 49 odst. 2 a upřesnění formátů, termínů pro podávání zpráv, definic a IT řešení, jež mají být pro podávání zpráv uplatněna, předepsané v čl. 54 odst. 2 se přijme formou prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 58 odst. 2.

Článek 58

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Evropský bankovní výbor zřízený rozhodnutím Komise 2004/10/ES(13). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(14).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, ZPRÁVY, PŘEZKUMY A ZMĚNY

HLAVA I

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 59

Přechodná ustanovení

1.  Články 43 až 45 a 46 až 51 se vztahují na obchodníky s komoditami a s emisními povolenkami ode dne [pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení].

2.  Do pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení, nebo pokud nastane později, do dne použitelnosti ustanovení uvedených v čl. 22 odst. 1 písm. b) a c) na úvěrové instituce pro účely kapitálových požadavků podle [kapitoly 1 písm. a) a kapitoly 1 písm. b) části třetí hlavy IV kapitoly 1a a 1b nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 bodem 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012], používá investiční podnik pro účely výpočtu K-NPR požadavky stanovené části třetí v hlavě IV [stávajícího] nařízení (EU) č. 575/2013.

3.  Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) mohou investiční podniky omezit své kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne [datum použitelnosti tohoto nařízení] takto:

a)  dvojnásobek příslušného kapitálového požadavku podle části třetí hlavy I kapitoly 1 nařízení (EU) č. 575/2013 s přihlédnutím k čl. 93 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud by se na ně tyto kapitálové požadavky podle uvedeného nařízení vztahovaly i nadále;

b)  dvojnásobek příslušného požadavku dle fixních režijních nákladů stanoveného v článku 13 tohoto nařízení, pokud investiční podnik ke dni [datem použitelnosti tohoto nařízení] nebo před tímto dnem neexistoval.

4.  Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. b) mohou investiční podniky omezit své kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne [datum použitelnosti tohoto nařízení] takto:

a)  dvojnásobek příslušného požadavku na počáteční kapitál stanoveného v hlavě IV směrnice 2013/36/EU ke dni [jeden den přede dnem použitelnosti tohoto nařízení] bez ohledu na čl. 31 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 31 odst. 2 písm. b) a c) uvedené směrnice, pokud podnik až do uvedeného okamžiku podléhal pouze požadavku na počáteční kapitál;

b)  investiční podniky, které existovaly přede dnem [datum použitelnosti tohoto nařízení], mohou omezit své trvalé minimální kapitálové požadavky na požadavky podle čl. 93 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud by se na ně uvedené nařízení vztahovalo i nadále, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 5 000 EUR;

c)  podniky, které existovaly přede dnem [datum použitelnosti tohoto nařízení] a které nemají povolení poskytovat doplňkové služby uvedené v oddíle B bodě 1 přílohy I směrnice 2014/65/EU, poskytují pouze jednu nebo více investičních služeb a činností vyjmenovaných v oddíle A bodech 1, 2, 4 a 5 přílohy I uvedené směrnice a nesmějí držet peníze zákazníků ani cenné papíry patřící jejich zákazníkům a které z tohoto důvodu nemohou být nikdy dlužníky svých zákazníků, mohou omezit svůj trvalý minimální kapitálový požadavek na nejméně 50 000 EUR, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 5 000 EUR.

5.  Odchylky uvedené v odstavci 4 pozbývají platnosti, pokud je povolení investičního podniku prodlouženo ke dni [datum použitelnosti tohoto nařízení] nebo později, takže je v souladu s článkem 9 směrnice [--/--/---- ][IFD] požadován vyšší objem počátečního kapitálu.

6.   Odchylně od článku 11 mohou podniky, které existovaly přede dnem [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a které obchodují na vlastní účet na trzích finančních futures či opcí nebo jiných derivátů a na hotovostních trzích výhradně s jediným účelem zajistit pozice na derivátových trzích nebo který obchoduje na účet jiných členů uvedených trhů, za které ručí členové clearingového systému týchž trhů, přičemž odpovědnost za zajištění plnění smluv uzavřených takovýmito podniky nesou členové clearingového systému týchž trhů, omezit své kapitálové požadavky po dobu pěti let od de dne [datum použitelnosti tohoto nařízení] na nejméně 250 000 EUR, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 100 000 EUR.

Bez ohledu na to, zda podnik uvedený v tomto odstavci využívá této výjimky, se na tento podnik nepoužije odst. 4 písm. a).

Článek 60

Odchylka pro podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

Investiční podniky, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost splňují podmínky čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a dosud nezískaly povolení jako úvěrové instituce v souladu s článkem 8 směrnice 2013/36/EU, nadále spadají do působnosti nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.

Článek 61

Odchylka pro investiční podniky uvedené v čl. 1 odst. 2

Na investiční podnik, který ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost splňuje podmínky stanovené v čl. 1 odst. 2, se i nadále vztahují nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.

HLAVA II

ZPRÁVY A PŘEZKUM

Článek 62 ▌

Ustanovení o přezkumu

1.  Do [3 roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise po konzultaci s EBA a ESMA přezkum přinejmenším následujících aspektů a předloží o tom zprávu, k níž případně připojí legislativní návrh:

a)  podmínek, za jakých jsou investiční podniky považovány za malé a nepropojené podniky v souladu s článkem 12;

b)  metod pro měření K-faktorů v části třetí hlavě II, včetně investičního poradenství v působnosti AUM, a v článku 39;

c)  koeficientů v čl. 15 odst. 2;

d)  metody používané k výpočtu K-CMG, úrovně kapitálových požadavků odvozených od K-CMG ve srovnání s K-NPR a nastavení koeficientu uvedeného v článku 23;

e)  ustanovení článků 43 až 45, a zejména způsobilosti likvidních aktiv uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. a) až c) pro požadavek na likviditu;

f)  ustanovení v části třetí hlavě II kapitole 4 oddíle 1;

g)  uplatňování části třetí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami;

h)  změny definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 v důsledku čl. 63 bodu 3 písm. a) tohoto nařízení a možných nezamýšlených negativních důsledků;

i)  ustanovení článků 47 a 48 nařízení (EU) č. 600/2014 a jejich harmonizace se soudržným rámcem pro rovnocennost v oblasti finančních služeb;

j)  hraničních hodnot stanovených v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení;

k)  uplatňování standardů zásadního přezkumu obchodního portfolia na investiční podniky;

l)  metody stanovení hodnoty derivátu v čl. 33 odst. 2 písm. b) a čl. 20 odst. 2 písm. b) a vhodnosti zavedení alternativního měření nebo kalibrace;

m)  ustanovení části druhé, zejména pokud jde o povolení používat další kapitálové nástroje podle čl. 9 odst. 4, a možnosti udělit povolení podnikům, které splňují požadavky čl. 12 odst. 1;

n)  podmínek, za nichž investiční podniky uplatňují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 odst. 2;

o)  ustanovení čl. 1 odst. 6;

p)  relevantnosti uplatňování požadavků na zpřístupnění informací uvedených v článku 52 na další sektory, včetně investičních podniků uvedených v čl. 1 odst. 2 a čl. 1 odst. 6 tohoto nařízení a úvěrových institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 [--CRR--].

2.  Do [1 rok od obdržení zprávy podle čl. 52 odst. 13 MiFIR] předloží Komise zprávu o potřebách v oblasti zdrojů vyplývajících z převzetí nových pravomocí a úkolů orgánem ESMA v souladu s článkem [64] tohoto nařízení, včetně možnosti, že by ESMA vybíral registrační poplatky od podniků ze třetích zemí, které se u něj v souladu s čl. 46 odst. 2 MiFIR registrují, a k této zprávě případně připojí legislativní návrh.

HLAVA III

ZMĚNY

Článek 63

Změny nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1)  V názvu se zrušují slova „a investiční podniky“.

2)  V článku 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Při provádění ustanovení čl. 1 odst. 2 a 6 [nařízení (EU) ---/----[IFR]] zacházejí příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice (EU) ----/--[IFD] s investičními podniky uvedenými v čl. 1 odst. 2 a 6 [nařízení (EU) ---/--- [IFR]] tak, jako by tyto investiční podniky byly „institucemi“ podle tohoto nařízení.“

"

3)  V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)  bod 1) se nahrazuje tímto:"

„1) „úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v některé z těchto činností:

   a) přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;
   b) výkon kterékoli z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud platí jedna z těchto skutečností, avšak podnik není obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování nebo pojišťovnou:
   i) celková hodnota konsolidovaných aktiv podniku přesahuje 30 miliard EUR, nebo
   ii) celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž ▌ celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU a mají celková aktiva nižší než 30 miliard EUR, přesahuje 30 miliard EUR, nebo
   iii) celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž ▌ celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU, přesahuje 30 miliard EUR, pokud tak orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě v konzultaci s kolegiem orgánů dohledu rozhodne v zájmu řešení možných rizik obcházení pravidel a možných rizik pro finanční stabilitu Unie.

Pro účely bodů ii) a iii) platí, že pokud je podnik součástí skupiny ze třetí země, celková hodnota aktiv každé pobočky takové skupiny ze třetí země, která je povolena v Unii, se zahrne do kombinované celkové hodnoty aktiv všech podniků ve skupině.“;

"

b)  bod 2) se nahrazuje tímto:"

„2) „investičním podnikem“ osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, jež má povolení podle uvedené směrnice, s výjimkou úvěrové instituce;“

"

c)  bod 3) se nahrazuje tímto:"

„3) „institucí“ úvěrová instituce s povolením podle článku 8 směrnice 2013/36/EU nebo podnik uvedený v čl. 8a odst. 3 směrnice 2013/36/EU;“

"

d)  bod 4) se zrušuje;

e)  bod 26) se nahrazuje tímto:"

„26) „finanční institucí“ podnik jiný než instituce a jiný než čistě průmyslová holdingová společnost, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně investičního podniku, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu a společnosti spravující aktiva, avšak s vyloučením pojišťovacích holdingových společností a pojišťovacích holdingových společností se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/EU;“

"

f)  bod 29a) se nahrazuje tímto:"

„29a) „mateřským investičním podnikem v členském státě“ mateřský podnik v členském státě, který je investičním podnikem;“

"

g)  bod 29b) se nahrazuje tímto:"

„29b) „mateřským investičním podnikem v EU“ mateřský podnik v EU, který je investičním podnikem;“

"

h)  bod 51) se nahrazuje tímto:"

„51) „počátečním kapitálem“ výše a druhy kapitálu uvedené v článku 12 směrnice 2013/36/EU;“

"

i)  bod 60) se nahrazuje tímto:"

60) „hotovostním nástrojem“ vkladní list, dluhopis včetně krytého dluhopisu nebo jakýkoli jiný nepodřízený nástroj, který instituce nebo investiční podnik vydaly, za který již obdržely úplnou úhradu a který musí bezpodmínečně proplatit v jeho nominální hodnotě;“

"

j)  doplňuje se nový bod 145), který zní:"

„145) „obchodníky s komoditami a emisními povolenkami“ podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu ke komoditním derivátům nebo komoditním derivátovým smlouvám uvedeným v bodech 5, 6, 7, 9 a 10, derivátům na emisní povolenky uvedeným v bodě 4 nebo povolenkám na emise uvedeným v bodě 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU;“.

"

4)  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:"

„4. Instituce plní na individuálním základě povinnosti stanovené v části šesté tohoto nařízení.

Povinnosti stanovené v čl. 413 odst. 1 tohoto nařízení nemusí plnit tyto instituce:

   a) instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012;
   b) instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 16 a čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 909/2014, za předpokladu, že neprovádějí žádnou významnou transformaci splatnosti, a
   c) instituce určené podle čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 909/2014 za předpokladu, že:
   i) je jejich činnost omezena na nabízení služeb bankovního typu, které jsou uvedeny v písmenech a) až e) oddílu C přílohy uvedeného nařízení, centrálním depozitářům cenných papírů povoleným podle článku 16 uvedeného nařízení a
   ii) neprovádějí žádnou významnou transformaci splatnosti.“;

"

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. Instituce, v jejichž případě příslušné orgány uplatnily výjimku stanovenou v čl. 7 odst. 1 nebo 3, a instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012, nemusí plnit na individuálním základě povinnosti stanovené v části sedmé.“

"

5)  V části první hlavě II kapitole 2 Obezřetnostní konsolidace se vkládá nový článek 10a, který zní:"

„Článek 10a

Uplatňování obezřetnostních požadavků na konsolidovaném základě, pokud jsou investiční podniky mateřským podnikem „Pro účely uplatňování této kapitoly se investiční podniky považují za mateřské finanční holdingové společnosti v členském státě ▌ nebo mateřské finanční holdingové společnosti v Unii ▌, pokud jsou tyto investiční podniky mateřskými podniky instituce nebo investičního podniku uvedeného v čl. 1 odst. 2 nebo 6 IFR, na nějž se vztahuje toto nařízení.“

"

6)  V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

„4. Mateřské instituce v EU▌ plní požadavky části šesté tohoto nařízení na základě své konsolidované situace,▌ pokud se skupina skládá z jedné nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU.

Pokud byla udělena výjimka podle čl. 8 odst. 1 až 5, plní instituce a případně finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, které jsou součástí podskupiny pro účely likvidity, povinnosti stanovené v části šesté na konsolidovaném základě nebo na subkonsolidovaném základě v rámci dané podskupiny pro účely likvidity.“

"

7)  Článek 15 se zrušuje.

8)  Článek 16 se zrušuje.

9)  Článek 17 se zrušuje.

10)  V čl. 81 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

   i) institucí;
   ii) podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;
   iii) zprostředkující finanční holdingovou společností ve třetí zemi, která podléhá obezřetnostním požadavkům, jež jsou stejně přísné jako obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce dané třetí země, pokud Komise v souladu s čl. 107 odst. 4 rozhodla, že tyto obezřetnostní požadavky jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v tomto nařízení;
   iv) investičním podnikem;“.

"

11)  V čl. 82 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

   i) institucí;
   ii) podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;
   iii) zprostředkující finanční holdingovou společností ve třetí zemi, která podléhá obezřetnostním požadavkům, jež jsou stejně přísné jako obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce dané třetí země, pokud Komise v souladu s čl. 107 odst. 4 rozhodla, že tyto obezřetnostní požadavky jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v tomto nařízení;
   iv) investičním podnikem;“.

"

12)  Článek 84 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„1. Instituce určí hodnotu menšinových podílů dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, tak, že z menšinových podílů daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b):

   a) kmenový kapitál tier 1 dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:
   i) výše kmenového kapitálu tier 1 daného dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění
   1) požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;
   2) je-li dceřiný podnik investičním podnikem, požadavku stanoveného v článku 11 [nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR]], specifických požadavků na kapitál uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU)____/__[IFD] o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;
   ii) výše konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, která se vztahuje k danému dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;“

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 nebo případně v článku 6 nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR], menšinový podíl v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažuje za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“

"

13)  Článek 85 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„1. Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kvalifikovaného kapitálu tier 1 daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b):

   a) kapitál tier 1 dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:
   i) výše kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění:
   1) požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;
   2) je-li dceřiný podnik investičním podnikem, požadavku stanoveného v článku 11 nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR], specifických požadavků na kapitál uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice [...] o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky [IFD] a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;
   ii) výše konsolidovaného kapitálu tier 1, která se vztahuje k dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. b), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;“

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 nebo případně v článku 6 nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR], nástroje zahrnované do kapitálu tier 1 v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažují za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“

"

14)  Článek 87 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„1. Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kvalifikovaného kapitálu daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b):

   a) kapitál dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:
   i) výše kapitálu dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění
   1) požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích;
   2) je-li dceřiný podnik investičním podnikem, součtu požadavku stanoveného v článku 11 nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR], specifických požadavků na kapitál uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice [...] o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky [IFD] a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích;
   ii) výše kapitálu, která se vztahuje k tomuto dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c), požadavků uvedených v článcích 458 a 459, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice 2013/36/EU, požadavků uvedených v článku 500 a veškerých dodatečných místních dohledových požadavků na kapitál ve třetích zemích;“

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 nebo případně v článku 6 nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR], požadavky na kapitál v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažují za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“

"

15)  Článek 93 se mění takto:

a)  odstavec 3 se zrušuje;

b)  odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:"

„4. Pokud nad institucí spadající do kategorie uvedené v odstavci 2 převezme kontrolu jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, která měla nad institucí kontrolu dříve, musí výše kapitálu této instituce dosáhnout požadované výše počátečního kapitálu.

5.  Při fúzi dvou nebo více institucí spadajících do kategorie uvedené v odstavci 2 nesmí výše kapitálu instituce vzniklé touto fúzí klesnout pod souhrn kapitálu fúzujících institucí v okamžiku fúze, pokud nebylo dosaženo požadované výše počátečního kapitálu.

6.  Pokud příslušné orgány usoudí, že k zajištění solventnosti instituce je nezbytné, aby byl požadavek stanovený v odstavci 1 splněn, ustanovení odstavců 2 až 4 se nepoužijí.“

"

16)  V článku 119 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. S expozicemi vůči finančním institucím, které jsou povoleny příslušnými orgány, podléhají jejich dohledu a řídí se obezřetnostními požadavky, které jsou co do důslednosti srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči institucím, se zachází jako s expozicemi vůči institucím.

Pro účely tohoto odstavce se obezřetnostní požadavky vymezené v nařízení (EU) ---/--- [IFR] považují co do důslednosti za srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči institucím.“

"

17)  V čl. 162 odst. 3 druhém pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) expozice vůči institucím nebo investičním podnikům vyplývající z vypořádání měnových závazků;“.

"

18)  V části třetí hlavě I kapitole 1 se dnem [5 let ode dne použitelnosti nařízení (EU) ___/___IFR] zrušuje oddíl 2.

19)  Článek 197 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) dluhové cenné papíry vydané institucemi a investičními podniky, pokud tyto cenné papíry mají úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, kterému byl orgánem EBA přiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči institucím podle kapitoly 2;“

"

b)  v odstavci 4 se za slovní spojení „Instituce může používat dluhové cenné papíry, které jsou vydané jinými institucemi“ vkládají tato slova:"

„nebo investičními podniky“.

"

20)  V článku 200 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) nástroje vydané třetí stranou, která je institucí, nebo investičním podnikem, jež budou na požádání touto institucí nebo tímto investičním podnikem zpětně odkoupeny.“

"

21)  V článku 202 se úvodní věta nahrazuje tímto:"

„Instituce může využívat instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny a exportní úvěrové agentury jako způsobilé poskytovatele osobního zajištění úvěrového rizika, kteří splňují podmínky pro uplatnění postupu stanoveného v čl. 153 odst. 3, v případě, že splňují všechny tyto podmínky:“

"

22)  V článku 224 se odstavec 6 nahrazuje tímto:"

„6. V případě dluhových cenných papírů bez ratingu vydaných institucemi nebo investičními podniky a splňujících kritéria uznatelnosti uvedená v čl. 197 odst. 4 jsou koeficienty volatility stejné jako v případě cenných papírů vydaných institucemi nebo podniky s externím úvěrovým hodnocením přiřazeným ke stupňům úvěrové kvality 2 nebo 3.“

"

23)  V čl. 227 odst. 3 se mezi písmena b) a c) vkládá nové písmeno bb), které zní:"

„bb) investiční podniky“.

"

24)  V článku 243 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„V případě obchodních pohledávek se první pododstavec písm. b) nepoužije tam, kde je úvěrové riziko takových obchodních pohledávek plně zajištěno způsobilým zajištěním úvěrového rizika v souladu s kapitolou 4, je-li poskytovatelem zajištění úvěrového rizika instituce, investiční podnik, pojišťovna nebo zajišťovna.“

"

25)  V čl. 382 odst. 4 se písmeno (b) nahrazuje tímto:"

„b) obchody uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní právní předpisy požadující strukturální oddělení v rámci bankovní skupiny, přičemž v takovém případě mohou příslušné orgány požadovat, aby byly tyto obchody uvnitř skupiny mezi strukturálně oddělenými subjekty zahrnuty do kapitálových požadavků;“.

"

26)  Článek 388 se zrušuje.

27)  V článku 395 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Instituce nesmí být vystavena expozici vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž hodnota po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika v souladu s články 399 až 403 přesahuje 25 % jejího kapitálu tier 1. Pokud je uvedený klient institucí či investičním podnikem nebo pokud ekonomicky spjatá skupina klientů zahrnuje jednu či více institucí nebo investičních podniků, nesmí tato hodnota přesáhnout 25 % kapitálu tier 1 instituce nebo částku 150 milionů EUR podle toho, co je vyšší, za podmínky, že součet hodnot expozic po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika v souladu s články 399 až 403 vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou institucemi, nepřesahuje 25 % kapitálu tier 1 instituce.“

"

28)  V článku 402 se odstavec 3 mění takto:

a)  písmeno a) se nahrazuje tímto:"

„a) protistranou je instituce nebo investiční podnik;“

"

b)  písmeno e) se nahrazuje tímto:"

„e) instituce podá příslušným orgánům v souladu s článkem 394 zprávu o celkovém objemu expozic vůči každé další instituci nebo investičnímu podniku, s nimiž zachází v souladu s tímto odstavcem.“

"

29)  V článku 412 se odstavec 4a nahrazuje tímto:"

„4a. Akt v přenesené pravomoci uvedený v čl. 460 odst. 1 se použije na instituce.“

"

30)  V čl. 422 odst. 8 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:"

„i) mateřská nebo dceřiná instituce nebo investiční podnik příslušné instituce nebo jiný dceřiný podnik téže mateřské instituce nebo investičního podniku;“.

"

31)  V článku 425 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Instituce podává zprávy o svém přítoku likvidity. Limitovaným přítokem likvidity se rozumí přítok likvidity, který je omezen na 75 % odtoku likvidity. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity z vkladů uložených u ostatních institucí, se kterými lze zacházet podle čl. 113 odst. 6 nebo 7. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity ze splatných peněžních částek od dlužníků a investorů do dluhopisů souvisejících s hypotečními úvěry financovanými z dluhopisů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4, 5 nebo 6, nebo z dluhopisů uvedených v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES. Instituce mohou vyjmout přítok z podpůrných úvěrů, které instituce zprostředkovala. S výhradou předchozího souhlasu příslušného orgánu odpovědného za dohled na individuálním základě může instituce úplně nebo zčásti vyjmout přítok, pokud je poskytovatel mateřskou nebo dceřinou institucí či investičním podnikem příslušné instituce nebo jiným dceřiným podnikem stejné mateřské instituce či investičního podniku nebo je spojen s danou instituci vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.“

"

32)  V čl. 428a odst. 1 se zrušuje písmeno d).

33)  V čl. 456 odst. 1 se zrušují písmena f) a g).

34)  Článek 493 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„Do dne použitelnosti nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR] se ustanovení o velkých expozicích uvedená v čl. 387 až 403 nevztahují na investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům stanoveným v oddíle C bodech 5, 6, 7, 9, 10 a 11 přílohy I směrnice 2014/65/EU a na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES*.“;

"

b)  odstavec 2 se zrušuje.

35)  Článek 498 se nahrazuje tímto:"

„Do dne použitelnosti nařízení [...] o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky [IFR] se ustanovení o kapitálových požadavcích uvedená v tomto nařízení nevztahují na investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům stanoveným v oddíle C bodech 5, 6, 7, 9, 10 a 11 přílohy I směrnice 2014/65/EU a na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice 2004/39/ES.“

"

36)  V článku 508 se zrušují odstavce 2 a 3.

37)  V příloze I bodu 1 se písmeno d) se nahrazuje tímto:"

„d) indosamenty směnek, které nenesou jméno jiné instituce nebo investičního podniku;“.

"

38)  Příloha III se mění takto:

a)  v bodě 3 se písmeno b) se nahrazuje tímto:"

„b) nepředstavují závazek instituce nebo investičního podniku ani žádného jejich přidruženého subjektu;“

"

b)  v bodě 5 se písmeno b) mění takto:"

„b) nepředstavují závazek instituce nebo investičního podniku ani žádného jejich přidruženého subjektu;“

"

c)  v bodě 6 se písmeno a) mění takto:"

„a) nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“

"

d)  bod 7 se mění takto:"

„7. Převoditelné cenné papíry jiné než cenné papíry uvedené v bodech 3 až 6, které podle části třetí hlavy II kapitoly 2 splňují podmínky pro rizikovou váhu 50 % nebo lepší nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“

"

e)  bod 11 se mění takto:"

„11. Kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“.

"

Článek 64

Změny nařízení (EU) č. 600/2014

Nařízení (EU) č. 600/2014 se mění takto:

1)  V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:"

„4a. Hlava VII kapitola 1 tohoto nařízení se použije rovněž na podniky ze třetích zemí, které poskytují investiční služby nebo vykonávají činnosti v Unii.“

"

2)  Název hlavy III se nahrazuje tímto:"

„TRANSPARENTNOST PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY A INVESTIČNÍ PODNIKY PROVOZUJÍCÍ MIMOBURZOVNÍ OBCHODY (OTC) A REŽIM KROKŮ KOTACE PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY“.

"

3)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 17a

Kroky kotace

Kotace, zlepšení ceny těchto kotací a ceny provedení ze strany systematických internalizátorů jsou v souladu s kroky kotace stanovenými podle článku 49 směrnice 2014/65/EU.

Použití kroků kotace nebrání systematickým internalizátorům v párování pokynů velkého rozsahu na středu mezi aktuální kupní a prodejní cenou.“

"

4)  Článek 46 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„d) podnik zavedl nezbytná opatření a postupy pro podávání zpráv s informacemi uvedenými v odstavci 6a.“;

"

b)  v odstavci 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Pokud Komise nepřijme rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1, pokud takové rozhodnutí pozbylo účinnost nebo pokud se rozhodnutí Komise na dotčené služby nebo činnosti nevztahuje, mohou členské státy na svém území povolit podnikům z třetích zemí poskytovat investiční služby či vykonávat investiční činnosti spolu s doplňkovými službami způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU v souladu s vnitrostátními režimy.“;

"

c)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. Podniky z třetích zemí poskytující služby v souladu s tímto článkem informují před poskytnutím jakýchkoliv investičních služeb zákazníky usazené v Unii, že nesmí poskytovat služby jiným zákazníkům než způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU a že nepodléhají dohledu v Unii. Uvedou název a adresu příslušného orgánu dohledu v dotčené třetí zemi.

Informace v prvním pododstavci se poskytují písemně a výrazně.

Členské státy zajistí, aby se v případě, že způsobilá protistrana nebo profesionální zákazník ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU usazení nebo nacházející se v Unii iniciují výhradně z vlastního podnětu poskytnutí investiční služby nebo vykonání investiční činnosti podnikem ze třetí země, na poskytnutí dané služby nebo výkon dané činnosti podnikem ze třetí země dotčené osobě, včetně vztahu souvisejícího konkrétně s poskytnutím dané služby nebo výkonem dané činnosti, tento článek nepoužil. Aniž jsou dotčeny vztahy uvnitř skupiny, pokud se podnik ze třetí země snaží získat zákazníky nebo potenciální zákazníky v Unii, mimo jiné prostřednictvím subjektu jednajícího jeho jménem nebo majícího úzké propojení s tímto podnikem ze třetí země nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jménem takového subjektu, nepovažuje se to za službu poskytnutou výhradně z vlastního podnětu zákazníka. Iniciativa takových zákazníků neopravňuje podnik z třetí země, aby uváděl na trh nové kategorie investičního produktu či služby pro tohoto jednotlivce.“;

"

d)  vkládají se nové odstavce 6a, 6b a 6c, které znějí:"

„6a. Podniky z třetích zemí poskytující služby nebo vykonávající činnosti v souladu s tímto článkem každoročně informují orgán ESMA o těchto skutečnostech:

   a) rozsahu a účelu služeb a činností provozovaných podniky v Unii, včetně zeměpisného rozdělení mezi členskými státy;
   b) v případě podniků vykonávajících činnost 3) uvedenou v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU o své měsíční minimální, průměrné a maximální expozici vůči protistranám v EU;
   c) v případě podniků poskytujících službu 6) uvedenou v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU o celkové hodnotě finančních nástrojů pocházejících od protistran v EU upsaných nebo umístěných na základě pevného závazku převzetí v posledních 12 měsících;
   d) obratu a celkové hodnotě aktiv odpovídajících službám a činnostem uvedených v písmenu a);
   e) přijatých opatřeních na ochranu investorů s jejich podrobným popisem;
   f) politice a opatřeních v oblasti řízení rizik a, jež podnik uplatňuje při poskytování služeb a výkonu činností uvedených v písmenu a);
   g) systémech správy a řízení včetně osob zastávajících klíčové funkce pro činnosti podniku v Unii;
   h) veškerých dalších informacích nezbytných k tomu, aby mohly orgán ESMA nebo příslušné orgány vykonávat své úkoly v souladu s tímto nařízením.

Orgán ESMA informace, které obdrží v souladu s tímto odstavcem, sdělí příslušným orgánům členských států, v nichž podnik z třetí země poskytuje služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s tímto článkem.

Je-li to nezbytné k naplnění úkolů orgánu ESMA nebo příslušných orgánů podle tohoto nařízení, může ESMA mimo jiné i na žádost příslušných orgánů členských států, v nichž podniky z třetí země poskytují služby nebo vykonávají investiční činnosti v souladu s tímto článkem, požádat tyto podniky z třetí země, aby poskytly případné další informace týkající se jejich činnosti.

6b.  Pokud podnik z třetí země poskytuje služby nebo vykonává činnosti v souladu s tímto článkem, uchovává po dobu pěti let k dispozici orgánu ESMA údaje týkající se všech pokynů a všech obchodů s finančními nástroji v Unii, které provedl, ať již na vlastní účet nebo na účet zákazníka.

Na žádost příslušného orgánu členského státu, v němž podnik z třetí země poskytuje služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s tímto článkem, získá orgán ESMA přístup k příslušným údajům uchovávaným k jeho dispozici v souladu s prvním pododstavcem a tyto údaje zpřístupní žádajícímu příslušnému orgánu.

6c.  Pokud podnik z třetí země nespolupracuje při šetření nebo kontrole na místě prováděné v souladu s čl. 47 odst. 2 nebo nevyhoví v příslušné lhůtě a řádným způsobem žádosti orgánu ESMA v souladu s odstavci 6a a 6b, může orgán ESMA zrušit jeho registraci nebo dočasně zakázat či omezit jeho činnosti podle článku 49.“;

"

e)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:"

„7. Orgán ESMA v konzultaci s orgánem EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací, které musí žádající podnik z třetí země poskytnout v žádosti o registraci uvedené v odstavci 4, a informací, které mají být poskytovány podle odstavce 6a.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

"

f)  doplňuje se nový odstavec 8, který zní:"

„8. Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňujících formát, v němž se má podávat žádost o registraci uvedená v odstavci 4 a v němž se mají poskytovat informace uvedené v odstavci 6a.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

"

5)  Článek 47 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Komise může ve vztahu ke třetí zemi přijmout rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 51 odst. 2 s prohlášením, že právní a dohledová opatření v uvedené třetí zemi zajišťují veškeré tyto skutečnosti:

   a) že podniky povolené v dané třetí zemi odpovídají právně závazným požadavkům na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti, které mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené v tomto nařízení, ve směrnici 2013/36/EU, v nařízení (EU) č. 575/2013, ve směrnici (EU)----/--[IFD], v nařízení (EU) ----/---[IFR] a ve směrnici 2014/65/EU a v prováděcích opatřeních přijatých podle uvedených nařízení a směrnic;
   b) že podniky povolené v dané třetí zemí podléhají účinnému dohledu a vynucování s cílem zajistit dodržování právně závazných požadavků na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti a
   c) že právní rámec dané třetí země stanoví účinný rovnocenný systém pro uznávání investičních podniků povolených podle právních režimů třetích zemí.

Pokud rozsah a účel služeb poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci jsou pravděpodobně pro Unii systémového významu, lze mít za to, že právně závazné požadavky na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti, jež jsou uvedeny v prvním pododstavci, mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené akty uvedenými ve zmíněném pododstavci až po podrobném a důkladném posouzení. Pro tyto účely Komise rovněž posoudí a zohlední sbližování v oblasti dohledu mezi dotyčnou třetí zemí a Unií.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50, jimiž blíže upřesní okolnosti, za kterých rozsah a účel služeb poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii po přijetí rozhodnutí o rovnocennosti uvedeného v prvním pododstavci jsou pravděpodobně pro Unii systémového významu.

Jsou-li rozsah a účel poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii pravděpodobně pro Unii systémového významu, může Komise k rozhodnutí o rovnocennosti připojit zvláštní operační podmínky, které by zajistily, že ESMA a vnitrostátní příslušné orgány budou mít nezbytné nástroje k tomu, aby zabránily regulatorní arbitráži a sledovaly činnosti investičních podniků z třetích zemí, které jsou registrovány v souladu s čl. 46 odst. 2, v souvislosti se službami poskytovanými a činnostmi vykonávanými v Unii tím, že:

   zajistí, aby tyto podniky dodržovaly požadavky, jež mají rovnocenný účinek jako požadavky uvedené v článcích 20 a 21;
   zajistí, aby tyto podniky dodržovaly požadavky týkající se podávání zpráv, jež mají rovnocenný účinek jako požadavky uvedené v článku 26, pokud tyto informace nelze získávat přímo a průběžně prostřednictvím memoranda o porozumění s příslušným orgánem z třetí země;
   zajistí, aby tyto podniky v příslušných případech dodržovaly požadavky, jež mají rovnocenný účinek jako obchodní povinnost uvedená v článcích 23 a 28.

Při přijímání rozhodnutí podle prvního pododstavce Komise zohlední, zda je třetí země označena za jurisdikci nespolupracující v daňové oblasti v rámci příslušné politiky Unie nebo za vysoce rizikovou třetí zemi podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849.“;

"

b)  v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Rámec třetí země upravující požadavky na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti může být považován za rámec s rovnocenným účinkem, pokud splňuje všechny následující podmínky:

   a) podniky poskytující investiční služby a vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají povolování a je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled a vymáhání;
   b) podniky poskytující investiční služby a vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají dostatečným kapitálovým požadavkům. Podniky poskytující služby nebo vykonávající činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 nebo 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU zejména podléhají kapitálovým požadavkům srovnatelným s těmi, jež by uplatňovaly, pokud by byly usazeny v Unii;
   ba) podniky poskytující investiční služby a vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají vhodným požadavkům použitelným na akcionáře a členy jejich vedoucího orgánu;
   c) podniky poskytující investiční služby a vykonávající investiční činnosti podléhají přiměřeným požadavkům na výkon činnosti a organizaci;
   d) transparentnost a integrita trhu jsou zajištěny tím, že se předchází zneužívání trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

Pro účely druhého pododstavce Komise při posuzování rovnocennosti pravidel třetí země, pokud jde o obchodní povinnost stanovenou v článcích 23 a 28, rovněž posoudí, zda právní rámec třetí země stanoví kritéria pro označení obchodních systémů za způsobilé pro plnění obchodní povinnosti, která mají podobný účinek jako kritéria stanovená v tomto nařízení nebo ve směrnici 2014/65/EU.“;

"

c)  v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) mechanismus pro výměnu informací mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke všem informacím, které orgán ESMA požaduje o podnicích ze zemí mimo Unii povolených v třetích zemích a v příslušných případech postupy pro následné sdílení těchto informací orgánem ESMA s příslušnými orgány členských států;“

"

d)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

c) postupy týkající se koordinace činností dohledu, včetně šetření a kontrol na místě, které může orgán ESMA provádět ve spolupráci s příslušnými orgány členských států, pokud podnik z třetí země poskytuje služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s článkem 46, je-li to nezbytné pro plnění úkolů orgánu ESMA nebo příslušných orgánů podle tohoto nařízení a poté, co řádně informovaly příslušný orgán třetí země;“

"

e)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:"

„d) postupy týkající se žádosti o informace podle čl. 46 odst. 6a a 6b, jež může orgán ESMA podat podniku z třetí země registrovanému v souladu s čl. 46 odst. 2.“;

"

f)  doplňuje se nový odstavec 5, který zní:"

„5. Orgán ESMA sleduje vývoj v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a další relevantní tržní vývoj ve třetích zemích, pro které Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti podle odstavce 1, aby ověřil, zda podmínky, na jejichž základě byla tato rozhodnutí přijata, jsou stále splněny. Orgán ESMA Komisi každoročně předloží důvěrnou zprávu o svých zjištěních. Považuje-li to orgán ESMA za vhodné, může ohledně zprávy konzultovat orgán EBA.

Uvedená zpráva zohledňuje rovněž trendy pozorované na základě údajů shromážděných podle čl. 46 odst. 6a, zejména pokud jde o podniky poskytující služby nebo vykonávající činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU.“;

"

g)  doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:"

„5a. Komise na základě zprávy uvedené v čl. [47 odst. 5] podává nejméně jednou ročně zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva obsahuje seznam rozhodnutí o rovnocennosti, která Komise v roce, za který se zpráva podává, přijala nebo zrušila, jakož i veškerých opatření, která orgán ESMA přijal podle článku 49, a poskytuje vysvětlení důvodů, na nichž jsou daná rozhodnutí a opatření založena.

V tomto ohledu zpráva obsahuje informace o sledování vývoje v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a dalšího relevantního tržního vývoje ve třetích zemích, pro které Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti. Posoudí rovněž vývoj v oblasti přeshraničního poskytování investičních služeb podniky z třetích zemí obecně, a zejména pokud jde o služby a činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2014/65/EU. Zpráva obsahuje v patřičnou dobu rovněž informace o průběžném posuzování rovnocennosti, které Komise ve vztahu k třetím zemím provádí.“

"

6)  Článek 49 se nahrazuje tímto:"

„Článek 49

Opatření přijímaná orgánem ESMA

Orgán ESMA může podniku z třetí země dočasně zakázat nebo omezit poskytování investičních služeb nebo vykonávání investičních činností s doplňkovými službami nebo bez nich v souladu s čl. 46 odst. 1, pokud podnik z třetí země nedodržel zákaz nebo omezení, jež mu uložil orgán ESMA nebo orgán EBA v souladu s články 40 a 41 nebo příslušný orgán v souladu s článkem 42, nebo v příslušné lhůtě a řádným způsobem nevyhověl žádosti orgánu ESMA v souladu s čl. 46 odst. 6a a 6b nebo pokud podnik z třetí země nespolupracuje při šetření nebo kontrole na místě prováděných v souladu s čl. 47 odst. 2.

Aniž je dotčen odstavec 1, zruší orgán ESMA registraci podniku z třetí země v registru zřízeném v souladu s článkem 48, pokud orgán ESMA předal záležitost příslušnému orgánu z třetí země a dotčený příslušný orgán nepřijal náležitá opatření nezbytná pro ochranu investorů nebo řádné fungování trhů v Unii nebo neprokázal, že dotčený podnik z třetí země plní požadavky použitelné v dané třetí země nebo podmínky, na jejichž základě bylo přijato rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1, a současně platí kterákoli z následujících situací:

orgán ESMA má na základě doložených důkazů, mimo jiné včetně každoročních informací poskytovaných v souladu s čl. 46 odst. 6a, oprávněné důvody se domnívat, že poskytováním investičních služeb či výkonem investičních činností v Unii se podnik z třetí země dopouští jednání, které jasně poškozuje zájmy investorů nebo řádné fungování trhů;

orgán ESMA má na základě doložených důkazů, mimo jiné včetně každoročních informací poskytovaných v souladu s čl. 46 odst. 6a, oprávněné důvody domnívat se, že poskytováním investičních služeb či výkonem investičních činností v Unii podnik z třetí země závažným způsobem porušuje ustanovení, kterým podléhá v dotčené třetí zemi a na jejichž základě Komise přijala rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1.

2a.  Orgán ESMA včas vyrozumí příslušný orgán z třetí země o své záměru přijmout opatření podle odstavce 1 nebo 2.

Při rozhodování o přijetí vhodného opatření podle tohoto článku přihlédne orgán ESMA k povaze a závažnosti rizika pro investory a řádné fungování trhů v Unii s ohledem na tato kritéria:

   a) dobu trvání a četnost vznikajícího rizika;
   b) zda riziko odhalilo závažné nebo systémové nedostatky v postupech podniku z třetí země;
   c) zda byl spáchán nebo umožněn trestný čin finanční povahy, či zda lze uvedenému riziku takový trestný čin jinak přičíst;
   d) zda riziko vzniklo záměrným jednáním nebo z nedbalosti.

Orgán ESMA bezodkladně informuje Komisi a dotčený podnik z třetí země o veškerých opatřeních přijímaných podle odstavce 1 nebo 2 a uveřejní své rozhodnutí na svých internetových stránkách.

Komise posoudí, zda ve vztahu k dotčené třetí zemi nadále trvají podmínky, za kterých bylo přijato rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1.“

"

7)  V článku 52 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„13. Do 31. prosince 2020 posoudí orgán ESMA své potřeby v oblasti lidských a finančních zdrojů, které vyplývají z jeho převzetí pravomocí a povinností v souladu s článkem [64] nařízení [IFR], a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“

"

8)  V článku 54 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Podniky ze třetích zemí mohou nadále poskytovat služby a vykonávat činnosti v členských státech v souladu s vnitrostátními režimy do tří let od okamžiku, kdy Komise přijme v souvislosti s danou třetí zemí rozhodnutí postupem podle článku 47. Služby a činnosti, na něž se takové rozhodnutí nevztahuje, mohou být dále poskytovány a vykonávány na základě vnitrostátního režimu.“

"

Článek 65

Změny nařízení č. 806/2014 [SRMR]

V článku 12a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:"

„3. V souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (EU) [----/----IFR] jsou v tomto nařízení odkazy na článek 92 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na kapitál investičních podniků uvedených v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení, chápány takto:

   odkazy na čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o celkový kapitálový poměr, v tomto nařízení odkazují na čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) [----/----IFR];
   odkazy na čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o celkový objem rizikové expozice, v tomto nařízení odkazují na příslušný požadavek podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) [----/----IFR] vynásobený 12,5.

V souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (EU) [----/----IFR] se v tomto nařízení odkazy na článek 104a směrnice 2013/36/EU, pokud jde o dodatečný kapitálový požadavek na investiční podniky uvedené v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení, považují za odkazy na článek 40 směrnice ---/---/EU [IFD].“

"

Článek 66

Změna nařízení (EU) č. 1093/2010

Nařízení (EU) č. 1093/2010 se mění takto:

1)  V čl. 4 bodu 2 se doplňuje nový podbod, který zní:"

„v) pokud jde o nařízení (EU) ----/---- [IFR] a směrnici (EU)----/--[IFD], příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice (EU)----/--[IFD].“

"

ČÁST DESÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 67

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost [...] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne [18 měsíců od jeho vstupu v platnost].

3.  Bez ohledu na odstavec 2 se čl. 64 odst. 1 bod 2) použije tři měsíce po ... [den vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie].

4.  Pro účely obezřetnostních požadavků na investiční podniky se odkazy na nařízení (EU) č. 575/2013 v jiných právních aktech Unie považují za odkazy na toto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. L 378, 19.10.2018, s. 5.
(3)Stanovisko ze dne 19. dubna 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(4)Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019,
(5)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 ze dne 4. září 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech (Úř. věst. L 78, 24.3.2015, s. 1).
(9)Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012.
(10)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
(11)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(13)Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36).
(14)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Poslední aktualizace: 26. dubna 2019Právní upozornění