Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0359(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0296/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0296/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.20

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0378

Téacsanna atá glactha
PDF 515kWORD 178k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta (Rialachán) ***I
P8_TA-PROV(2019)0378A8-0296/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0790),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0453/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 22 Lúnasa 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Aibreán 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0296/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 378, 19.10.2018, lch. 5
(2) IO C 262, 25.7.2018, lch. 35.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010(1)
P8_TC1-COD(2017)0359

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(2),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Dlúthchuid de na coinníollacha rialála ar ar féidir le hinstitiúidí airgeadais seirbhísí a sholáthar san Aontas is ea ceanglais stuamachta láidre. Tá gnólachtaí infheistíochta, maille le hinstitiúidí creidmheasa, faoi réir Threoir 2013/36/AE(5) agus faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013(6) maidir lena láimhseáil stuamachta agus maidir le maoirseacht stuamachta, agus leagtar amach na ceanglais údarúcháin agus na ceanglais eile eagrúcháin agus iompair atá orthu i dTreoir 2004/39/CE(7).

(2)  Den chuid is mó, is ar leaganacha comhleanúnacha de na caighdeáin rialála idirnáisiúnta atá na córais stuamachta reatha faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE bunaithe, ar caighdeáin iad a leagann Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht síos le haghaidh grúpaí móra baincéireachta agus nach ndírítear ach i bpáirt ar na rioscaí sonracha a bhaineann le gníomhaíochtaí éagsúla cuid mhór de na gnólachtaí infheistíochta. Dá bhrí sin, ba cheart díriú go sonrach ar na leochaileachtaí sonracha agus ar na rioscaí a bhaineann leis na gnólachtaí infheistíochta sin trí bhíthin socruithe iomchuí agus comhréireacha stuamachta ar leibhéal an Aontais.

(3)  Na rioscaí a dtéann gnólachtaí infheistíochta féin fúthu agus na rioscaí a bhaineann leo dá gcliaint agus do na margaí leathana ina n-oibríonn siad, is ar chineál agus ar mhéid a ngníomhaíochtaí a bhraitheann siad, lena n-áirítear cibé acu a ghníomhaíonn gnólachtaí infheistíochta mar ghníomhairí dá gcliaint agus nach páirtí iad sna hidirbhearta a thig as sin iad féin, nó a ghníomhaíonn siad mar phríomhaithe sna trádálacha.

(4)  Le ceanglais fhónta stuamachta, ba cheart a áirithiú go ndéanfar gnólachtaí infheistíochta a bhainistiú ar dhóigh ordúil chun leas a gcliant. Ba cheart a chur san áireamh iontu poitéinseal na ngnólachtaí infheistíochta agus a gcuid cliant rioscaí iomarcacha a ghlacadh mar aon leis na leibhéil éagsúla riosca a ghlacann gnólachtaí infheistíochta chucu féin agus na leibhéil éagsúla riosca a bhaineann leo. Ar an gcuma chéanna, ba cheart é a bheith d'aidhm ag na ceanglais stuamachta sin ualach riaracháin míchuí ar ghnólachtaí infheistíochta a sheachaint.

(5)  Ceapadh roinnt mhaith de na ceanglais a eascraíonn as creat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE le díriú ar rioscaí comhchoiteanna a bhíonn ann d'institiúidí creidmheasa. Dá réir sin, déantar na ceanglais reatha a chalabrú, tríd is tríd, chun acmhainneacht iasachtaithe institiúidí creidmheasa a chaomhnú trí thimthriallta eacnamaíocha agus chun taisceoirí agus cáiníocóirí a chosaint ar chliseadh a d'fhéadfadh a bheith ann, agus níor ceapadh iad le díriú ar gach ceann de phróifílí riosca éagsúla gnólachtaí infheistíochta. Ní bhíonn punanna móra iasachtaí miondíola agus corparáideacha ag gnólachtaí infheistíochta agus ní ghlacann siad taiscí. Is lú seans go bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith ag cliseadh gnólachtaí infheistíochta ná cliseadh institiúidí creidmheasa ar chobhsaíocht fhoriomlán airgeadais. Mar sin, is mór idir na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar an gcuid is mó de na gnólachtaí infheistíochta agus a bhaineann leo agus na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar institiúidí creidmheasa agus a bhaineann leosan agus ba cheart an difear sin a léiriú go soiléir i gcreat stuamachta an Aontais.

(6)  Is bunaithe ar cheanglais stuamachta na n-institiúidí creidmheasa atá na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta faoi Threoir 2013/36/AE agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is iomaí díolúine ó na ceanglais sin atá ag na gnólachtaí infheistíochta a bhfuil a raon údaraithe teoranta do sheirbhísí infheistíochta sonracha nach ndíríonn an creat stuamachta atá ann faoi láthair orthu. Is aitheantas é sin nach ionann rioscaí do na gnólachtaí sin, sa cháil sin, agus d'institiúidí creidmheasa. Gnólachtaí infheistíochta a dhéanann gníomhaíochtaí a ndíríonn an creat atá ann faoi láthair orthu agus a bhaineann le trádáil ionstraimí airgeadais ar bhonn teoranta, tá siad faoi réir cheanglais chomhfhreagracha an chreata, ó thaobh caipitil de, ach is féidir leo díolúintí a fháil i réimsí eile amhail leachtacht, neamhchosaintí móra agus luamhánú. Na gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil na teorainneacha sin lena raon údaraithe, tá siad faoi réir an chreata ina iomláine maille leis na hinstitiúidí creidmheasa.

(7)  Trádáil ionstraimí airgeadais, bíodh sé chun críocha bainistithe riosca, infhálaithe agus bainistithe leachtachta nó chun suíomhanna treocha a ghlacadh maidir le luach na n‑ionstraimí le himeacht ama, is gníomhaíocht í a bhféadfaidh institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe le déileáil ar a gcuntas féin a bheith rannpháirteach inti agus dírítear uirthi cheana sa chreat stuamachta a leagtar síos i dTreoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Chun éagothrom iomaíochta a sheachaint a bheadh ina chúis le harbatráiste rialála idir institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta sa réimse sin, ba cheart leanúint, maidir leis na gnólachtaí infheistíochta sin, d'fheidhm a bheith freisin ag na ceanglais chaipitil a eascraíonn as na rialacha sin lena gcumhdaítear an riosca sin. Neamhchosaintí na ngnólachtaí infheistíochta sin ar an gcontrapháirtithe trádála in idirbhearta sonracha agus na ceanglais chaipitil chomhfhreagracha, tá siad cumhdaithe sna rialacha freisin agus, dá bhrí sin, ba cheart leanúint d'fheidhm a bheith acu freisin ach ar bhealach simplithe. Ar deireadh, is ábhartha freisin na rialacha maidir le neamhchosaintí móra sa chreat atá ann faoi láthair i gcásanna ina bhfuil neamhchosaintí trádála na ngnólachtaí infheistíochta sin ar chontrapháirtithe sonracha an-mhór agus, dá thoradh sin, ina bhfoinse ró-chomhchruinnithe riosca don ghnólacht infheistíochta de thoradh mhainneachtain an chontrapháirtí. Dá bhrí sin, ba cheart leanúint d'fheidhm a bheith freisin ag na forálacha sin maidir le gnólachtaí infheistíochta ach ar bhealach simplithe.

(8)  Is baol do chothrom iomaíochta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta san Aontas iad na héagsúlachtaí i gcur i bhfeidhm an chreata reatha sna Ballstáit éagsúla. Eascraíonn na héagsúlachtaí sin as an gcastacht fhoriomlán a bhaineann leis an gcreat a chur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta éagsúla bunaithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad, i gcás ina ndéanann roinnt údarás náisiúnta an cur i bhfeidhm sin a choigeartú nó a chuíchóiriú sa dlí náisiúnta nó sa chleachtas náisiúnta. Ós rud é nach ndírítear sa chreat stuamachta reatha ar na rioscaí uile atá ann do chineálacha áirithe gnólachtaí infheistíochta agus na rioscaí a bhaineann leo, cuireadh forlíontáin chaipitil mhóra i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta áirithe i roinnt Ballstát. Ba cheart forálacha aonfhoirmeacha ina ndíreofar ar na rioscaí sin a leagan síos chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht stuamachta chomhchuibhithe ar ghnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais.

(9)  Mar sin, tá gá le córas stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta sistéamacha a bheith faoi réir an chreata stuamachta reatha faoi Threoir 2013/36/AE agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is fothacar iad na gnólachtaí infheistíochta sin de na gnólachtaí infheistíochta lena mbaineann, faoi láthair, creat Threoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ní bhaineann siad tairbhe as díolúintí tiomnaithe ó aon cheann de phríomhcheanglais an chreata. Tá samhlacha gnó agus próifílí riosca ag na gnólachtaí infheistíochta is mó agus ag na gnólachtaí is idirnasctha atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa tábhachtacha ‑ cuireann siad seirbhísí de "chineál an bhainc" ar fáil agus déanann siad rioscaí ar scála mór a fhrithghealladh. Dá bhrí sin, is iomchuí na gnólachtaí infheistíochta sin a bheith faoi réir na bhforálacha a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE agus i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Ina theannta sin, tá gnólachtaí infheistíochta sistéamacha sách mór le bheith ina mbagairt ar fheidhmiú cobhsaí ordúil na margaí airgeadais, agus tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá ina mbagairt air sin, ar aon chéim le hinstitiúidí creidmheasa móra.

(10)  Leis an gcóras stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart díriú ar na cleachtais ghnó shonracha atá ag gnólachtaí infheistíochta de chineálacha éagsúla. Na gnólachtaí infheistíochta sin lena mbaineann an poitéinseal is airde chun rioscaí a ghiniúint do chliaint, do na margaí agus d'fheidhmiú rianúil na ngnólachtaí infheistíochta féin, ba cheart iad a bheith faoi réir, go háirithe, ceanglais stuamachta atá follasach agus éifeachtach agus saincheaptha do na rioscaí sonracha sin. Ba cheart na ceanglais stuamachta sin a bheith calabraithe ar bhealach atá comhréireach le cineál an ghnólachta infheistíochta, le leas chliaint an chineáil sin gnólachta infheistíochta agus le feidhmiú rianúil ordúil na margaí ina n-oibríonn na cineálacha sin gnólachtaí infheistíochta a chur chun cinn. Ba cheart, leis na ceanglais sin, réimsí sainaitheanta riosca a mhaolú agus ba cheart iad a bheith ina gcuidiú chun a áirithiú, dá dteipfeadh gnólacht infheistíochta, gurbh fhéidir é a leachtú ar bhealach ordúil leis an íosmhéid suaite do chobhsaíocht na margaí airgeadais.

(11)  Níor cheart go ndéanfadh an córas dá bhforáiltear sa Rialachán seo difear don oibleagáid a bhíonn ar chruthaitheoirí margaidh ainmnithe ag ionaid trádála de bhun Threoir 2014/65/AE luachana a chur ar fáil agus a bheith i láthair sa mhargadh ar bhonn leanúnach.

(12)  An córas stuamachta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart feidhm a bheith aige maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair. Ach d'fhonn gur fusaide na ceanglais stuamachta a chur i bhfeidhm i gcás gnólachtaí infheistíochta san Aontas ar cuid de ghrúpaí baincéireachta iad, agus chun nach gcuirfear isteach ar shamhlacha áirithe gnó a gcumhdaítear na rioscaí a bhaineann leo trí na rialacha stuamachta a chur i bhfeidhm, ba cheart cead a thabhairt, freisin, do ghnólachtaí infheistíochta na ceanglais atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm i gcás inarb iomchuí agus faoi réir fhormheas na n-údarás inniúil, ar choinníoll nach chun críocha arbatráiste rialála a dhéantar sin. Ina theannta sin, toisc gur teoranta, den chuid is mó, iad na rioscaí a dtéann gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha fúthu, ba cheart a cheadú do na gnólachtaí sin leas a bhaint as díolúine ó na ceanglais stuamachta shonracha ar ghnólachtaí infheistíochta i gcás inar cuid iad de ghrúpa baincéireachta nó grúpa gnólachta infheistíochta ar sa Bhallstát céanna atá a cheannáras agus atá faoi réir maoirseacht chomhdhlúite faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE nó faoin Rialachán seo agus faoi Threoir ----/--AE [IFD] mar is infheidhme óir, i gcásanna den sórt sin, ba leor cur i bhfeidhm comhdhlúite Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE, nó an Rialacháin seo agus Threoir ----/--AE [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], maidir leis an ngrúpa chun na rioscaí sin a chumhdach.

I dtaca le grúpaí de ghnólachtaí infheistíochta agus leo siúd amháin, nó i gcás nach infheidhme comhdhlúthú faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, d'fhonn go gcaithfear ▌le grúpaí de ghnólachtaí infheistíochta mar a chaitear lena leithéid faoi láthair faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE, ba cheart a cheangal ar mháthairghnóthas an ghrúpa cloí le ceanglais an Rialacháin seo bunaithe ar staid chomhdhlúite stuamachta an ghrúpa. De mhalairt air sin, in ionad comhdhlúthú stuamachta, i gcás ina mbíonn struchtúir agus próifílí riosca níos simplí i gceist leis na grúpaí de ghnólachtaí infheistíochta sin, féadfaidh na húdaráis inniúla a cheadú do mháthairghnóthais an ghrúpa caipiteal leordhóthanach a bheith acu chun tacú le luach de réir na leabhar a gcuid sealúchas sna fochuideachtaí. ▌

I gcás inar cuid de ghrúpa árachais iad, ba cheart go gceadófaí do na gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha sin leas a bhaint as díolúine ó cheanglais nochta.

(13)  Chun go mbeidh gnólachtaí infheistíochta in ann leanúint de bheith ag brath ar na cistí dílse atá acu cheana chun na ceanglais chaipitil atá orthu a chomhlíonadh de réir an chreata stuamachta a bhaineann go sonrach le gnólachtaí infheistíochta, ba cheart sainmhíniú agus comhdhéanamh na gcistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Áirítear leis sin, asbhaintí iomlána ó ítimí den chlár comhardaithe ó chistí dílse i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, amhail sócmhainní cánach iarchurtha agus sealúchais ionstraimí caipitil de chuid eintiteas earnála airgeadais eile. Ba cheart, áfach, gnólachtaí infheistíochta a bheith in ann sealúchais neamhthábhachtacha ionstraimí caipitil in eintitis earnála airgeadais a dhíolmhú ó asbhaintí má tá siad ina seilbh chun críocha trádála chun tacú leis an déanamh margaidh sna hionstraimí sin. D'fhonn comhdhéanamh na gcistí dílse a thabhairt ar comhréim le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, táthar tar éis macasamhlú a dhéanamh i gcomhthéacs an Rialacháin maidir le gnólachtaí infheistíochta ar chóimheasa comhfhreagracha na gcineálacha caipitil. D'fhonn a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh acu orthu faoin Rialachán seo, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ina dhiaidh sin ar a iomchuí atá sé leanúint de shainmhíniú agus de chomhdhéanamh cistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(14)  Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh gnólachtaí infheistíochta, i gcónaí, ar bhonn an leibhéil caipitil a cheanglaítear maidir lena n-údarú, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta, i gcónaí, ceanglas maidir le híosmhéid buan caipitil a shásamh arb ionann é agus an ceanglas caipitil tosaigh a cheanglaítear chun údarú a fháil leis na seirbhísí infheistíochta ábhartha a sheoladh i gcomhréir le Treoir (AE) ----/--/[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

(15)  Chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go simplí an ceanglas íosmhéid caipitil ar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, ba cheart caipiteal a bheith acu is ionann agus, pé acu is airde, an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil nó aon cheathrú dá bhforchostais sheasta arna dtomhas ar bhonn a ngníomhaíochta le linn na bliana roimhe sin i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/488 ón gCoimisiún(8). Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha ar fearr leo níos mó den réamhchúram rialála breise a fheidhmiú agus éifeachtaí aille a sheachaint i gcás ina ndéantar athaicmiú, níor cheart cosc a chur orthu seilbh a bheith acu ar chistí dílse de bhreis ar a gceanglaítear faoin Rialachán seo ná cosc a chur orthu bearta a chur i bhfeidhm is déine ná a gceanglaítear faoin Rialachán seo.

(16)  Chun a chur san áireamh gurb airde na rioscaí atá ag gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha iad, is éard ba cheart a bheith sa cheanglas atá orthu maidir le híosmhéid caipitil an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil, aon cheathrú dá bhforchostais sheasta don bhliain roimhe sin, nó suim an cheanglais atá orthu de réir an tacair fachtóirí riosca atá saincheaptha do ghnólachtaí infheistíochta ("K-fhachtóirí") lena socraítear caipiteal i ndáil leis na rioscaí i réimsí gnó sonracha de chuid gnólachtaí infheistíochta.

(17)  Ba cheart a mheas go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha chun críocha na gceanglas stuamachta sonrach ar ghnólachtaí infheistíochta i gcás nach seolann siad seirbhísí infheistíochta lena mbaineann ardriosca do chliaint, do na margaí ná dóibh féin agus má fhágann a méid gur lú an dóchúlacht go mbeidh siad ina gcúis le tionchair dhiúltacha fhorleathana ar chliaint agus ar na margaí i gcás ina dtiocfadh isteach rioscaí a bhaineann lena ngnó nó i gcás ina gclisfidís. Dá réir sin, ba cheart gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a shainmhíniú mar na gnólachtaí sin nach ndéileálann ar a gcuntas féin ná nach dtéann faoi riosca de thoradh ionstraimí airgeadais a thrádáil, nach bhfuil aon sócmhainní ná airgead cliant ina seilbh acu ▌, ar lú ná EUR 1.2 billiún na sócmhainní atá acu faoi bhainistíocht punainne lánroghnach agus socruithe neamh‑lánroghnacha (comhairleacha) araon, ar lú ná EUR 100 milliún in aghaidh an lae na horduithe cliaint a láimhseálann siad i dtrádálacha in airgead tirim nó ar lú na EUR 1 bhilliún in aghaidh an lae iad i gcás díorthach, agus ar lú ná EUR 100 milliún a gclár comhardaithe, lena n-áirítear ítimí nach bhfuil ar an gclár comhordaithe, agus ar lú ná EUR 30 milliún a n-ollioncam iomlán bliantúil ó fheidhmiú a seirbhísí infheistíochta.

(18)  Chun an t-arbatráiste rialála a chosc agus an dreasacht a laghdú do ghnólachtaí infheistíochta a n-oibríochtaí a struchtúrú sa dóigh nach sáróidh siad na tairseacha nach mbeidís cáilithe mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha os a gcionn, ba cheart na tairseacha maidir le sócmhainní faoi bhainistiú, orduithe cliaint arna láimhseáil, méid an chláir comhardaithe agus ollioncam iomlán a chur i bhfeidhm ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid den ghrúpa céanna iad. Na critéir eile, mar atá an bhfuil airgead cliant i seilbh gnólachta infheistíochta, an bhfuil sócmhainní cliant á gcoimirciú agus á riar aige, nó an dtrádálann sé ionstraimí airgeadais agus an dtéann sé faoi riosca margaidh nó faoi riosca contrapháirtí, is critéir dhénártha iad nach bhfágann aon scóip d'athstruchtúrú den sórt sin agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a mheasúnú ar bhonn aonair. Chun samhlacha gnó atá ag athrú a cheapadh mar aon leis na rioscaí a bhaineann leo ar bhonn leanúnach, ba cheart na critéir agus na tairseacha sin a mheasúnú ag deireadh an lae, diomaite de sheilbh airgid cliant ar cheart é a mheasúnú laistigh den lá agus méid an chláir comhardaithe agus ollioncam iomlán ar cheart iad a mheasúnú ar bhonn staid an ghnólachta infheistíochta ag deireadh na bliana airgeadais deiridh.

(19)  An gnólacht infheistíochta a sháróidh na tairseacha rialála nó a dteipfidh air na critéir eile a shásamh níor cheart a mheas gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é agus ba cheart é a bheith faoi réir na gceanglas atá ar ghnólachtaí infheistíochta eile, faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha sonracha a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart go spreagfadh sé sin gnólachtaí infheistíochta lena ngníomhaíochtaí gnó a phleanáil sa dóigh go mbeidh siad cáilithe go soiléir mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha. I gcás an ghnólachta infheistíochta nach sásóidh na ceanglais nach mór a chomhlíonadh le bheith ina ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha, le gur féidir leis a bheith cáilithe don láimhseáil chéanna, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le céim faireacháin ina sásóidh an gnólacht sin na critéir agus ina bhfanfaidh sé faoi bhun na dtairseach ábhartha ar feadh sé mhí as a chéile ar a laghad.

(20)  Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta na ceanglais chaipitil atá air de réir thacar K‑fhachtóirí lena gceaptar an riosca don chliant (RtC), an riosca don mhargadh (RtM) agus an riosca don ghnólachta (RtF). Leis na K-fhachtóirí faoi RtC, ceaptar sócmhainní cliant faoi bhainistiú agus comhairle leanúnach (K-AUM), sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (K-ASA), seilbh airgid cliant (K-CMH) agus orduithe custaiméirí arna láimhseáil (K-COH).

(21)  Leis na K-fhachtóirí faoi RtM, ceaptar riosca an ghlansuímh (K-NPR) i gcomhréir leis na forálacha maidir le riosca margaidh sa Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil nó, i gcás ina gceadóidh an t-údarás inniúil é le haghaidh cineálacha sonracha gnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin trí chomhaltaí imréitigh, bunaithe ar chorrlaigh iomlána a theastaíonn ó chomhalta imréitigh an ghnólachta infheistíochta (K‑CMG). Ba cheart rogha a bheith ag gnólacht infheistíochta K-NPR agus K-CMG a chur i bhfeidhm go comhuaineach ar bhonn punainne.

(22)  Leis na K-fhachtóirí faoi RtF, ceaptar neamhchosaint an ghnólachta infheistíochta ar mhainneachtain a gcontrapháirtithe trádála (K-TCD) i gcomhréir le forálacha simplithe maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí atá bunaithe ar an Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil, riosca comhchruinnithe neamhchosaintí móra an ghnólachta infheistíochta ar chontrapháirithe sonracha atá bunaithe ar fhorálacha de chuid an Rialacháin sin maidir le riosca neamhchosaintí móra sa leabhar trádála (K-CON), rioscaí oibriúcháin shreabhadh trádála laethúil an ghnólachta infheistíochta (K-DTF).

(23)  Is éard atá sa cheanglas caipitil foriomlán de réir na K-fhachtóirí suim na gceanglas de réir K-fhachtóirí faoi RtC, RtM agus RtF. Baineann K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH agus K-DTF leis an méid gníomhaíochta dá dtagraíonn gach K-fhachtóir. Déantar na méideanna i gcás K-CMH, K-ASA, ▌agus K-DTF a ríomh ar bhonn meán rollach ón 9 mí féilire roimhe sin. Ríomhtar an méid i gcás K-COH ar bhonn mheán rollach na 6 mhí roimhe sin, ach i gcás K-AUM is ar na 15 mhí roimhe sin atá sé bunaithe.

Méadaítear na méideanna sin faoi na comhéifeachtaí comhfhreagracha a leagtar amach sa Rialachán seo chun an ceanglas caipitil a chinneadh. Is ón Rialacháin maidir le Ceanglais Chaipitil a fhaightear na ceanglais chaipitil do K-NPR ach, i gcás na gceanglas caipitil do K-CON agus K-TCD, déantar na ceanglais chomhfhreagracha den Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil a chur i bhfeidhm ar bhealach simplithe i ndáil le láimhseáil neamhchosaintí móra sa leabhar trádála agus láimhseáil riosca creidmheasa an chontrapháirtí faoi seach. Is é nialas méid an K-fhachtóra mura bhfuil gnólacht i mbun na gníomhaíochta ábhartha.

(24)  Garmheastacháin is ea na K-fhachtóirí faoi RtC lena gcumhdaítear réimsí gnó na ngnólachtaí infheistíochta a tharlódh go nginfidís díobháil do chliaint dá dtiocfadh ann d'fhadhbanna. Le K-AUM, ceaptar an riosca díobhála do chliaint de dheasca bainistíocht lánroghnach mhícheart ar phunanna custaiméirí nó de dheasca droch-fhorghníomhú agus tugann sé deimhniú agus tairbhí custaiméara i ndáil le leanúnachas na seirbhísí maidir leis an mbainistíocht punainne agus comhairle atá ar siúl. Le K-ASA, ceaptar an riosca a bhaineann le sócmhainní custaiméirí, agus áirithítear go bhfuil i seilbh gnólachtaí infheistíochta caipiteal atá i gcomhréir le comharduithe den sórt sin, gan beann ar iad a bheith ar a gclár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais eile. Le K-CMH, ceaptar riosca an phoitéinsil díobhála i gcás ina bhfuil airgead a chustaiméirí i seilbh an ghnólachta infheistíochta, agus é á chur san áireamh cé acu atá nó nach bhfuil siad ar a chlár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais agus i socruithe eile faoin dlí náisiúnta is infheidhme lena bhforáiltear go ndéantar an t-airgead cliant sin a choimirciú i gcás féimheachta, dócmhainneachta, nó ina dtéann an gnólacht infheistíochta i mbun réitigh nó riaracháin. Eisiatar in K-CMH airgead de chuid an chliaint a thaisctear i gcuntas bainc (coimeádaí) in ainm an chliaint féin, i gcás ina mbíonn rochtain ag an ngnólacht infheistíochta ar na cistí cliaint sin trí bhíthin sainordú tríú páirtí. Le K-COH, ceaptar an riosca is féidir a bheith ann do chliaint an ghnólachta a bhforghníomhaíonn a orduithe (in ainm an chliaint, agus ní in ainm an ghnólachta féin), mar shampla mar chuid de sheirbhísí "forghníomhaithe amháin" do chliaint nó i gcás inar cuid de shlabhra d'orduithe cliaint é an gnólacht.

(25)  An K-fhachtóir RtM do ghnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, tá sé bunaithe ar rialacha maidir le riosca margaidh i ndáil le suíomhanna in ionstraimí airgeadais, i malairt eachtrach, agus i dtráchtearraí i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú(9). Dá bharr sin, is féidir le gnólachtaí infheistíochta a roghnú cé acu a chuirfidh siad i bhfeidhm an cur chuige caighdeánaithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 (cur chuige caighdeánaithe simplithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú) ▌nó an cur chuige caighdeánaithe athbhreithnithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú chomh maith leis an rogha samhlacha inmheánacha ▌, i gcás ina dtugtar feidhm don dá chur chuige réamhráite sin i dtaca le hinstitiúidí creidmheasa ní hé amháin chun críocha tuairiscithe ach chun críocha ceanglais chaipitil freisin. Idir an dá linn, agus ar a laghad le linn na gcúig bliana tar éis do [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] teacht i bhfeidhm, cuirfidh gnólachtaí infheistíochtaí i bhfeidhm creat riosca margaidh (an cur chuige caighdeánaithe nó, i gcás inarb infheidhme, na samhlacha inmheánacha) an Rialacháin maidir le Ceanglais Chaipitil [reatha] chun críocha a K-NPR a ríomh. Mura dtugtar feidhm do na forálacha sin riamh i dtaca le hinstitiúidí creidmheasa chun críocha caipitil, leanfaidh na gnólachtaí creidmheasa de na ceanglais, a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Trí de Rialachán [reatha] Uimh. 575/2013, a chur i bhfeidhm chun críocha K-NPR a ríomh.

De mhalairt air sin, i dtaca le ceanglais chaipitil gnólachtaí trádála a bhfuil suíomhanna acu nach mór a imréiteach, faoi réir fhormheas an údaráis inniúil agus tacar coinníollacha, féadfaidh siad a bheith cothrom le suim na gcorrlach iomlán a theastaíonn óna gcomhalta imréitigh, arna méadú faoi iolraitheoir seasta. Den chuid is mó, níor cheart K-CMG a úsáid ach i gcás ina dtagann gníomhaíocht trádála gnólachta infheistíochta, go hiomlán nó cuid mhór, faoin gcur chuige seo. Ach féadfaidh údarás inniúil an ghnólachta infheistíochta cead a thabhairt don ghnólacht infheistíochta úsáid pháirteach a bhaint as cur chuige K-CMG, ionas go n-úsáidtear an cur chuige corrlaigh sin i dtaca le gach suíomh atá faoi réir imréitigh nó athshocrú corrlaigh, agus úsáid á baint as ceann de na trí mhodh mhalartacha do K-NPR do phunanna nach bhfuil faoi réir imréitigh.

D'fhonn a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh acu orthu faoin Rialachán seo, ba cheart a áireamh ar aon athbhreithniú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar chur chun feidhme na modhanna lena ríomhtar na K-fhachtóirí athbhreithniú ar a iomchuí atá sé leanúint de ríomh KNPR a ailíniú leis na rialacha maidir le riosca margaidh do shuíomhanna leabhair trádála in ionstraimí airgeadais, i malairt eachtrach, agus i dtráchtearraí i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú.

(26)  I gcás na ngnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, is éard atá sna K‑fhachtóirí do K-TCD agus do K-CON faoi RtF ná cur i bhfeidhm simplithe de na rialacha maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí agus riosca na neamhchosaintí móra atá sa Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil. Le K-TCD, ceaptar an riosca don ghnólacht infheistíochta a bhaineann le contrapháirtithe i ndíorthaigh thar an gcuntar (OTC), in idirbhearta athcheannaigh, in idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, in idirbhearta socraíochta iarchurtha ▌, in idirbhearta iasachta corrlaigh,aon idirbhearta maoinithe urrús eile, mar aon le faighteoirí iasachtaí arna ndeonú ag an ngnólacht infheistíochta ar bhonn coimhdeach i gcás ina loiceann ar sheirbhís infheistíochta a n-oibleagáidí a chomhlíonadh trí luach na neamhchosaintí a mhéadú, bunaithe ar an gcostas athsholáthair maille le forlíontán i gcomhair neamhchosaint fhéideartha amach anseo, faoi fhachtóirí riosca atá bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, lena gcuirtear san áireamh éifeachtaí maolaitheacha na glanluachála éifeachtaí agus an mhalartaithe comhthaobhachta. Chun an chóir a chuirtear ar riosca creidmheasa contrapháirtí a ailíniú a thuilleadh le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, cuirtear isteach freisin iolraitheoir seasta 1.2 agus iolraitheoir coigeartúcháin luachála creidmheasa de léiriú ar luach reatha riosca creidmheasa an chontrapháirtí i leith an ghnólachta infheistíochta in idirbhearta sonracha. Le K-CON, ceaptar an riosca comhchruinnithe i ndáil le contrapháirtithe aonair nó an-idirnasctha san earnáil phríobháideach a bhfuil neamhchosaintí ag gnólachtaí orthu atá os cionn 25 % dá gcaipiteal rialála, nó os cionn tairseacha malartacha sonracha i ndáil le hinstitiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta eile, trí fhorlíontán caipitil a fhorchur i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí iomarcacha os cionn na dteorainneacha sin.

Ar deireadh, le K-DTF ceaptar rioscaí oibriúcháin an ghnólachta infheistíochta de dheasca méideanna móra trádálacha arna ndéanamh ar a chuntas féin nó do chliaint ina ainm féin in aon lá amháin a d'fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar neamhleoire nó ar chliseadh próiseas inmheánach, daoine agus córas nó mar gheall ar eachtraí seachtracha, bunaithe ar luach barúlach na dtrádálacha laethúla, arna choigeartú de réir aibíocht na ndíorthach ráta úis d'fhonn méaduithe sna ceanglais chaipitil a theorannú go háirithe i gcás conarthaí gearrthéarmacha nuair is ísle do na rioscaí oibriúcháin a bhraitear leo.

(27)  Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta faireachán agus rialú a dhéanamh ar a riosca comhchruinnithe, lena n-áirítear maidir lena chustaiméirí. Níor cheart, áfach, ach do na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir ceanglas maidir le híosmhéid caipitil de réir na K‑fhachtóirí, níor cheart ach dóibhsean tuairisc a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir lena rioscaí comhchruinnithe. I gcás gnólachtaí infheistíochta atá speisialaithe i ndíorthaigh tráchtearraí nó i lámhaltais astaíochta nó i ndíorthaigh díobh sin a bhfuil neamhchosaintí comhchruinnithe móra acu i ndáil leis na grúpaí neamhairgeadais lena mbaineann siad, is féidir na teorainneacha leis an riosca comhchruinnithe a shárú gan caipiteal breise faoi K‑CON a fhad is a dhéanfar sin chun críocha bainistithe leachtachta nó riosca ar leibhéal an ghrúpa.

(28)  Ba cheart nósanna imeachta inmheánacha a bheith ag gach gnólacht infheistíochta chun faireachán a dhéanamh ar na ceanglais leachtachta atá orthu agus chun iad a bhainistiú. Ba cheart na nósanna imeachta sin a bheith ina gcuidiú chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh siad ar bhealach ordúil le himeacht ama, gan riachtanas a bheith ann leachtacht a chur i leataobh go sonrach le haghaidh tráthanna struis. Chun na críche sin, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta aon trian ar a laghad den cheanglas forchostas seasta atá air a choinneáil i sócmhainní leachtacha i gcónaí. Ach ba cheart cead a bheith ag na húdaráis inniúla díolúine ón gceanglas seo a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta beaga agus neamh‑idirnasctha. Ba cheart na sócmhainní leachtacha sin a bheith d'ardcháilíocht agus ailínithe leis na sócmhainní sin a liostaítear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún maidir leis an gcóimheas cumhdaigh ar leachtacht(10) maille leis na caolchorrlaigh a bhfuil feidhm acu maidir leis na sócmhainní sin faoin Rialachán Tarmligthe sin. Chun an difríocht idir próifílí leachtachta na ngnólachtaí infheistíochta agus na n-institiúidí creidmheasa a chur san áireamh, ba cheart an liosta de shócmhainní leachtacha iomchuí a fhorlíonadh le hairgead dílis neamhualaithe agus taiscí gearrthéarma an ghnólachta (níor cheart a áireamh air sin airgead cliant ná ionstraimí airgeadais de chuid na gcliant), mar aon le hionstraimí áirithe airgeadais a bhfuil margadh leachtach ann lena n-aghaidh.

I gcás nach ndíolmhaítear iad ó na ceanglais leachtachta, d'fhéadfadh gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha, mar aon le gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil ceadúnaithe trádáil nó gníomhaíochtaí frithgheallta a chur i gcrích, ítimí a chur san áireamh a bhaineann le féichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá mar shócmhainní leachtacha, ar choinníoll nach mó iad ná aon trian den cheanglas maidir le híosmhéid leachtachta, nach n-áirítear iad i gcomhair aon cheanglais leachtachta breise arna bhforchur ag an údarás inniúil, agus go gcuirtear caolchorrlach 50 % i bhfeidhm orthu. In imthosca eisceachtúla, ba cheart cead a bheith ag gnólachtaí infheistíochta teacht faoi bhun na tairsí atá ina ceangal orthu trí luach airgid a chur ar a sócmhainní leachtacha chun na ceanglais leachtacha atá orthu a chumhdach, ar chuntar go dtabharfaidh siad fógra dá n-údarás inniúil láithreach. Mar gheall ar gach ráthaíocht airgeadais a thabharfar do chustaiméirí a d'fhágfadh, dá gcuirfí i bhfeidhm í, gur mó an riachtanas leachtachta, ba cheart an méid sócmhainní leachtacha atá ar fáil a laghdú 1.6 % de luach iomlán na ráthaíochta, ar a laghad. D'fhonn a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh acu orthu faoin Rialachán seo, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ina dhiaidh sin ar a iomchuí ata na sócmhainní leachtacha sin is incháilithe chun an ceanglas íos-leachtachta a shásamh, lena n-áirítear leanúint den ailíniú leo siúd a liostaítear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún maidir leis an gcóimheas cumhdaigh ar leachtacht, maille leis na caolchorrlaigh a bhfuil feidhm acu maidir leis na sócmhainní sin faoin Rialachán Tarmligthe sin.

(29)  Ba cheart creat tuairiscithe rialála comhfhreagrach a fhorbairt in éineacht leis an gcóras stuamachta nua agus ba cheart é a bheith saincheaptha go cáiréiseach do ghnó na ngnólachtaí infheistíochta agus do cheanglais an chreata stuamachta. Ba cheart na ceanglais tuairiscithe ar ghnólachtaí infheistíochta a bheith bainteach le leibhéal agus le comhdhéanamh a gcistí dílse, leis na ceanglais chaipitil atá orthu, leis an mbonn ar a ríomhtar na ceanglais chaipitil atá orthu, lena bpróifíl ghníomhaíochta agus lena méid i ndáil leis na paraiméadair ar a mheastar go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha, leis na ceanglais leachtachta atá orthu agus lena gcomhlíonadh i leith na bhforálacha maidir leis an riosca comhchruinnithe.

Ba cheart díolúine a thabhairt do ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha maidir le tuairisciú ar riosca comhchruinnithe, agus níor cheart a bheith de cheangal orthu tuairisciú ar na ceanglais leachtachta ach i gcás ina mbíonn feidhm acu ina leith. Ba cheart an cúram a thabhairt do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun na teimpléid mhionsonraithe agus na socruithe a shonrú i gcomhair an tuairiscithe rialála sin agus ba cheart na caighdeáin sin a bheith comhréireach le scála agus le castacht na ngnólachtaí infheistíochta éagsúla agus ba cheart a chur san áireamh iontu, go háirithe, an meastar gnólachtaí infheistíochta a bheith beag agus neamh-idirnasctha.

(30)  Chun trédhearcacht a chur ar fáil dá n-infheisteoirí agus do na margaí i gcoitinne, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta nach meastar a bheith beag agus neamh-idirnasctha a leibhéil chaipitil, na ceanglais chaipitil atá orthu, a socruithe rialachais agus a mbeartais agus a gcleachtais luacha saothair a nochtadh go poiblí. ▌Níor cheart gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a bheith faoi réir na gceanglas maidir le nochtadh poiblí, ach amháin i gcás ina n-eiseoidh siad ionstraimí Leibhéal 1 Breise chun trédhearcacht a chur ar fáil dóibh siúd a infheisteoidh sna hionstraimí sin.

(31)  Ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta beartais luacha saothair inscne-neodracha a chur i bhfeidhm, i gcomhréir leis an bprionsabal a leagtar síos in Airteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Ba cheart roinnt soiléirithe a dhéanamh maidir le nochtadh aisíocaíochta. Ba cheart na ceanglais nochta i dtaca leis an luach saothair a leagtar amach sa Rialachán seo a bheith comhoiriúnach leis na rialacha maidir le luach saothair, is é sin, beartais agus cleachtais luacha saothair a bhunú agus a chothabháil le haghaidh na gcatagóirí foirne sin a mbíonn tionchar iarbhír ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca na ngnólachtaí infheistíochta agus atá i gcomhréir le bainistiú éifeachtach riosca. Thairis sin, gnólachtaí infheistíochta a fuair maolú ar rialacha aisíocaíochta áirithe, ba cheart é a bheith de cheanglas orthu faisnéis a nochtadh ar an maolú sin.

(32)  Ar mhaithe le hascnamh rianúil na ngnólachtaí infheistíochta ó cheanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE chuig na ceanglais faoin Rialachán seo agus faoi Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le bearta idirthréimhseacha iomchuí. Go háirithe, ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, na gnólachtaí infheistíochta a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas caipitil a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid leis an gceanglas caipitil atá orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann éifeachtaí na méaduithe a d'fhéadfadh a bheith ann a mhaolú tríd an gceanglas caipitil a theorannú do dhá oiread an cheanglais caipitil ábhartha atá orthu de réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

Ionas nach bhfágfar faoi mhíbhuntáiste gnólachtaí infheistíochta nua a bhfuil a bpróifílí cosúil le gnólachtaí atá ann cheana, ba cheart na gnólachtaí infheistíochta nach raibh riamh faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ná Threoir 2013/36/AE a bheith in ann na ceanglais chaipitil atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais forchostas seasta atá orthu ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Ar an gcuma chéanna, na gnólachtaí infheistíochta nach raibh faoi réir ach ceanglas caipitil tosaigh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE agus a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas caipitil a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid lena gcás faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann an ceanglas caipitil atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais caipitil tosaigh a bhí orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, cé is moite de ghnólachtaí áitiúla dá dtagraítear in Airteagal 31 de Threoir 2013/36/AE – ba cheart iad siúd a bheith faoi réir saincheanglas idirthréimhseach caipitil a léiríonn go mbaineann leibhéal riosca níos airde leo. I dtaca le comhréireacht, ba cheart foráil a dhéanamh freisin do cheanglais chaipitil idirthréimhseacha do ghnólachtaí beaga infheistíochta agus do ghnólachtaí a sholáthraíonn réimse teoranta seirbhísí infheistíochta i gcás nach mbainfidís leas as an gcóir a luaitear san abairt roimhe seo ach go dtiocfadh méadú ar a gceanglas caipitil ceangailteach faoin Rialachán seo i gcomparáid lena staid faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Ba cheart na bearta idirthréimhseacha sin, i gcás inarb infheidhme, a bheith ar fáil freisin do na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 498 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 lena ndíolmhaítear na gnólachtaí sin ó na ceanglais cistí dílse faoin Rialachán sin, cé go mbraitheann na ceanglais i leith na ngnólachtaí infheistíochta sin maidir le caipiteal tosaigh ar na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí infheistíochta a gcuireann siad ar fáil. Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart na ceanglais chaipitil atá orthu de réir na bhforálacha idirthréimhseacha a ríomh i bhfianaise na leibhéal infheidhme sin.

Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, nó go dtí dáta chur i bhfeidhm na n-athruithe arna nglacadh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ar Threoir 2013/36/AE i dtaca le ceanglais chaipitil le haghaidh riosca margaidh de bhun Airteagal 1(84) den Togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, pé acu is déanaí, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir na bhforálacha comhfhreagracha den Rialachán seo leanúint den cheanglas caipitil atá orthu maidir leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(33)  Na gnólachtaí infheistíochta is mó a chuireann príomhsheirbhísí margaidh mórdhíola agus baincéireachta infheistíochta ar fáil (déileáil ar a gcuntas féin in ionstraimí airgeadais nó ionstraimí airgeadais a fhrithghealladh nó ionstraimí airgeadais a chur ar bhonn gealltanas daingean), tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa tábhachtacha. Fágann a ngníomhaíochtaí na gnólachtaí sin ar a neamhchosaint ar riosca creidmheasa, i bhfoirm riosca creidmheasa an chontrapháirtí den chuid is mó chomh maith le riosca margaidh i ndáil leis na suíomhanna a ghlacann siad ar a gcuntas féin, baineadh sé sin le cliant nó ná baineadh. Dá thoradh sin, is riosca iad don chobhsaíocht airgeadais, mar gheall ar a méid agus ar a dtábhacht shistéamach.

(34)  Baineann dúshlán breise leis na gnólachtaí móra sin i ndáil leis na húdaráis inniúla náisiúnta maoirseacht stuamachta éifeachtach a dhéanamh orthu. Cé go gcuireann na gnólachtaí infheistíochta is mó seirbhísí baincéireachta infheistíochta trasteorann ar fáil ar scála mór, ós gnólachtaí infheistíochta iad tá siad faoi réir maoirseacht stuamachta ag na húdaráis arna n-ainmniú de réir Threoir 2004/39/AE, agus ní gá gurb ionann na húdaráis inniúla sin agus na húdaráis arna n-ainmniú de réir Threoir 2013/36/AE, rud is féidir a bheith ina chúis le héagothrom iomaíochta maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE laistigh den Aontas. Cuireann sé sin cosc ar mhaoirseoirí peirspictíocht stuamachta fhoriomlán a fháil, rud atá bunriachtanach chun dul i ngleic go héifeachtach leis na rioscaí a bhaineann le gnólachtaí móra trasteorann. Dá thoradh sin, is féidir laghdú a theacht ar éifeacht na maoirseachta stuamachta agus saobhadh ar an iomaíocht laistigh den Aontas. Dá bhrí sin, ba cheart stádas institiúidí creidmheasa a thabhairt do na gnólachtaí infheistíochta is mó chun sineirgí a chruthú trí mhaoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí margaidh mórdhíola trasteorann i ngrúpa piaraí, trí chothrom iomaíochta a chur chun cinn, agus trí mhaoirseacht chomhsheasmhach idir grúpaí a cheadú.

(35)  Dá bhrí sin, ba cheart do na gnólachtaí sin, de bhua éirí ina n-institiúidí creidmheasa, leanúint de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm faoi réir mhaoirseacht na n-údarás inniúil, lena n-áirítear BCE faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair, a bhfuil na hinstitiúidí creidmheasa faoina gcúram. D'áiritheofaí ar an dóigh sin go gcuirfear maoirseacht stuamachta na n-institiúidí creidmheasa chun feidhme ar bhealach comhsheasmhach éifeachtach, go gcuirfear an leabhar rialacha aonair do sheirbhísí airgeadais i bhfeidhm ar an mbealach céanna maidir le gach institiúid creidmheasa i bhfianaise a tábhachta sistéamaí. Chun cosc a chur leis an arbatráiste rialála agus chun rioscaí a laghdú go rachfaí timpeall ar rialáil, ba cheart do na húdaráis inniúla gach iarracht a dhéanamh staideanna a sheachaint ina ndéanfadh grúpaí a d'fhéadfadh a bheith sistéamach a n-oibríochtaí a struchtúrú ar bhealach áirithe ionas nach sáróidís na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4(1)(1)(b) agus go rachaidís timpeall ar an oibleagáid údarú a lorg i gcáil institiúidí creidmheasa de bhun Airteagal 8a de Threoir 2013/36/AE.

(36)  In Airteagal 4(1)(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, sainmhínítear institiúidí creidmheasa mar ghnólachtaí darb é is gnó aon cheann de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe (a) agus pointe (b) den Airteagal sin.

Níor cheart cead a bheith ag gnóthais taiscí nó cistí inaisíoctha a ghlacadh ón bpobal agus níor cheart dóibh creidmheasanna a dheonú dá gcuntas féin nó go mbeidh údarú faighte acu le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE.

Níor cheart go mbeadh sé ina choinníoll riachtanach ag gnóthais, le go measfaí mar institiúidí creidmheasa iad de réir an tsainmhínithe leasaithe, gach gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh, lena n-áirítear taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá gcuntas féin. Dá bhrí sin, ba cheart an t-athrú ar shainmhíniú na hinstitiúide creidmheasa a thugtar isteach leis an Rialachán seo a bheith gan dochar do na córais údaraithe náisiúnta arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit féin i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE agus leis an Treoir [ maidir le gnólachtaí infheistíochta], lena n-áirítear aon fhorálacha ba iomchuí leis na Ballstáit chun na gníomhaíochtaí a shoiléiriú a gceadaítear do ghnólachtaí infheistíochta móra a thagann faoin sainmhíniú leasaithe ar institiúidí creidmheasa iad a chur i gcrích.

(37)  Ina theannta sin, is é is aidhm leis an maoirseacht ar institiúidí creidmheasa ar bhonn comhdhlúite, inter alia, cobhsaíocht an chórais airgeadais a áirithiú agus, le go mbeidh sí éifeachtach, ba cheart í a chur i bhfeidhm maidir le gach grúpa, lena n-áirítear na grúpaí sin nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad a máthairghnóthais. Dá bhrí sin, ba cheart gach institiúid creidmheasa, lena n-áirítear na cinn sin a raibh stádas gnólachtaí infheistíochta acu roimhe seo, a bheith faoi réir na rialacha maidir le maoirseacht aonair agus chomhdhlúite an mháthairghnóthais ag na húdaráis inniúla de bhun Roinn I de Chaibidil 3 de Theideal VII de Threoir 2013/36/AE.

(38)  Anuas air sin, gnólachtaí móra infheistíochta nach mbaineann tábhacht shistéamach leo ach a bhíonn ag déileáil ar a gcuntas féin in ionstraimí airgeadais nó ionstraimí airgeadais a fhrithghealladh nó ionstraimí airgeadais a chur ar bhonn gealltanas daingean, d'fhéadfadh sé go mbeadh acu samhlacha gnó agus próifílí riosca atá cosúil leo sin atá ag institiúidí sistéamacha eile. Agus méid agus gníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta sin á gcur san áireamh, féadfaidh siad a bheith ina riosca don chobhsaíocht airgeadais agus, cé nach meastar gurb iomchuí institiúidí creidmheasa a dhéanamh díobh i bhfianaise a gcineáil agus a gcastachta, ba cheart dóibh leanúint de bheith faoi réir na córa stuamachta céanna leis na hinstitiúidí sin. Chun cosc a chur leis an arbatráiste rialála agus chun rioscaí a laghdú go rachfaí timpeall ar rialáil, ba cheart do na húdaráis inniúla gach iarracht a dhéanamh staideanna a sheachaint ina ndéanfadh gnólachtaí infheistíochta a n-oibríochtaí a struchtúrú ar bhealach áirithe ionas nach sáróidís na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, nó go dteorannófaí gan údar a ndiscréid iad a chur faoi réir na gceanglas atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi réir a gcomhréireachta leis na ceanglais stuamachta atá i dTreoir 2013/36/AE i gcomhréir le h[Airteagal 5] de Threoir ----/--- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

(39)  Le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014, tugadh isteach córas comhchuibhithe Aontais le haghaidh rochtain a dheonú do ghnólachtaí tríú tír a chuireann gníomhaíochtaí nó seirbhísí infheistíochta ar fáil do chontrapháirtithe incháilithe agus do chliaint ghairmiúla atá bunaithe san Aontas. Braitheann rochtain ar an margadh inmheánach ar an gcoinníoll an Coimisiún cinneadh coibhéise a ghlacadh agus ESMA an gnólacht tríú tír a chlárú. Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh an measúnú ar choibhéis ar bhonn an dlí ábhartha is infheidhme de chuid an Aontais agus go mbeidh uirlisí éifeachtacha i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha ar deonaíodh coibhéis orthu. Ar na cúiseanna sin, ba cheart ceangal a chur ar ghnólachtaí atá cláraithe sa tríú tír tuairisc a thabhairt go bliantúil do ESMA le faisnéis maidir le scála agus raon feidhme na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas. Ina theannta sin, ba cheart feabhas a chur ar an gcomhar maoirseachta i ndáil le faireachán, forfheidhmiú agus comhlíonadh maidir leis na coinníollacha coibhéise.

(40)  Leis an aidhm cothromaíocht iomaíochta a chruthú agus trédhearcacht mhargadh an Aontais a chur chun cinn, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 a leasú chun luachana ó inmheánaitheoirí sistéamacha, feabhsuithe praghais agus praghsanna forghníomhúcháin a chur faoi réir an chórais luachála ticeanna i gcás na méideanna uile. Dá bharr sin, ba cheart go mbeadh feidhm freisin ag na caighdeáin theicniúla rialála is infheidhme faoi láthair i dtaca leis an gcóras luachála ticeanna maidir le raon feidhme níos leithne an Rialacháin sin.

(41)  Chun cosaint na n-infheisteoirí a áirithiú chomh maith le sláine agus cobhsaíocht na margaí airgeadais san Aontas, ba cheart don Choimisiún, tráth a ghlacfadh sé cinneadh coibhéise, na rioscaí féideartha a chur san áireamh a bhaineann leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí a bheadh gnólachtaí an tríú tír sin ina mbun san Aontas tar éis an chinnidh sin. Ba cheart a dtábhacht shistéamach a mheas ar bhonn critéir amhail an scála agus an raon feidhme is dócha a bheadh ag baint le soláthar na seirbhísí agus déanamh na ngníomhaíochtaí ag na gnólachtaí ón tríú tír lena mbaineann. Chun na críche céanna, féadfaidh an Coimisiún a mheas gurb iomchuí a chur san áireamh an bhfuil an tríú tír sainaitheanta mar dhlínse neamhchomhoibríoch chun críocha cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír ardriosca de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849(11). Níor cheart don Choimisiún a mheas gur comhionann ceanglais shonracha stuamachta, eagraíochtúil nó gnó áirithe ach i gcás ina mbaintear amach an éifeacht chéanna. Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, cinntí coibhéise a ghlacadh a bheidh teoranta do sheirbhísí agus gníomhaíochtaí sonracha nó do chatagóirí seirbhísí agus gníomhaíochtaí mar a liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn I de Threoir (AE) 2014/65/AE.

(42)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, mar atá creat stuamachta éifeachtach comhréireach a chur ar bun lena áirithiú go n-oibreoidh na gnólachtaí infheistíochta, atá údaraithe oibriú san Aontas, ar bhonn fónta airgeadais agus go ndéanfar iad a bhainistiú ar dhóigh ordúil lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, chun leas a gcliant, a ghnóthú go leordhóthanach agus de bharr a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(43)  D'eisigh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), le rannpháirtíocht an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (ESMA), tuarascáil bunaithe ar anailís chúlra chríochnúil, ar bhailiú sonraí agus ar chomhairliúchán do chóras stuamachta saincheaptha do gach gnólacht infheistíochta neamhshistéamach atá mar bhonn leis an gcreat stuamachta athbhreithnithe do ghnólachtaí infheistíochta.

(44)  Chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart an cúram a thabhairt do ÚBE caighdeáin theicniúla a dhréachtú chun ríomh na bhforchostas seasta, an ríomh lena socraítear ceanglais chaipitil is ionann agus an corrlach iomlán a theastaíonn ó chomhaltaí imréitigh, agus na teimpléid don nochtadh poiblí agus don tuairisciú rialála a cheanglaítear faoin Rialachán seo a shocrú.

(45)  Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le tuilleadh sonraithe a dhéanamh ar na sainmhínithe sa Rialachán seo agus ar choigeartú teicniúil ar eilimintí neamhriachtanacha na gceanglas caipitil sa Rialachán seo. Tá sé tábhachtach go háirithe go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn an ullmhúcháin a bheidh ar bun aige, lena n-áirítear comhairliúcháin ar leibhéal na saineolaithe agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(46)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus go háirithe maidir le glacadh dhréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ÚBE maidir leis na teimpléid don nochtadh agus don tuairisciú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

(47)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus forluí a sheachaint idir an creat maoirseachta is infheidhme faoi láthair maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta araon agus an Rialachán seo, leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE le nach gcuimseofar gnólachtaí infheistíochta faoina raon feidhme a thuilleadh. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta ar cuid de ghrúpa baincéireachta iad a bheith faoi réir na bhforálacha sin i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE atá ábhartha maidir leis an ngrúpa baincéireachta, amhail na forálacha maidir leis an máthairghnóthas idirmheánach de chuid AE dá dtagraítear in [Airteagal 21b] de Threoir 2013/36/AE agus faoi réir na rialacha maidir le comhdhlúthú stuamachta a leagtar amach i gCaibidil 2 de Theideal 2 de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CUID A hAON

FORÁLACHA GINEARÁLTA

TEIDEAL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME, AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leagtar síos leis an Rialachán seo ceanglais stuamachta aonfhoirmeacha a bhfuil feidhm acu maidir le gnólachtaí infheistíochta arna n-údarú agus arna maoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE agus arna maoirsiú maidir le comhlíonadh ceanglas stuamachta de réir Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a)  ceanglais chaipitil a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca don ghnólacht, den riosca don chliant agus den riosca don mhargadh;

(b)  ceanglais lena dteorannaítear an riosca comhchruinnithe;

(c)  ceanglais leachtachta a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca leachtachta;

(d)  ceanglais tuairiscithe a bhaineann le pointe (a), pointe (b) agus pointe (c);

(e)  ceanglais maidir le nochtadh poiblí.

2.  De mhaolú ar mhír 1, i dtaca le gnólacht infheistíochta arna údarú agus arna mhaoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, ach nach déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí, gnóthas comhinfheistíochta ná gnóthas árachais é an gnóthas, déanfaidh sé na ceanglais atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcás ina mbíonn feidhm ag aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)  is mó ná EUR 15 bhilliún luach iomlán na sócmhainní comhdhlúite atá ag an ngnólacht infheistíochta, arna ríomh mar mheán na dhá mhí dhéag roimhe sin cé is moite de luach na sócmhainní aonair atá ag aon fhochuideachtaí a ghabhann d'aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír lasmuigh den Aontas; nó

(b)  is lú ná EUR 15 bhilliún luach iomlán na sócmhainní atá ag an ngnólacht infheistíochta, agus tá an gnólacht ina chuid de ghrúpa arb airde ná EUR 15 bhilliún comhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus a bhfuil a sócmhainní iomlána faoi bhun EUR 15 bhilliún, arna ríomh mar mheán na dhá mhí dhéag roimhe sin cé is moite de luach na sócmhainní aonair atá ag aon fhochuideachtaí a ghabhann d'aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír lasmuigh den Aontas; nó

(c)  tá an gnólacht infheistíochta faoi réir chinneadh de chuid an údaráis inniúil i gcomhréir le hAirteagal 4a de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

3.  Na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear sa mhír seo, déanfar iad a mhaoirsiú i dtaca lena gcomhréireacht le ceanglais stuamachta atá i dTeideal VII agus Teideal VIII de Threoir 2013/36/AE.

4.  Ní infheidhme mír 2 i gcás nach sásaíonn gnólacht infheistíochta a thuilleadh aon cheann de na tairseacha a leagtar amach sa mhír sin arna ríomh le linn dhá mhí dhéag nó i gcás ina gcinneann údarás inniúil gurb amhlaidh atá i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta]. Cuirfidh an gnólacht infheistíochta in iúl don údarás inniúil gan moill mhíchuí aon sárú a dhéanfar ar thairseach le linn na tréimhse sin.

5.  Gnólacht infheistíochta a shásaíonn na coinníollacha a leagtar amach i mír 2, fanfaidh sé faoi réir na gceanglas atá in Airteagal 55 agus Airteagal 61.

6.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na húdaráis inniúla cead a thabhairt do ghnólacht infheistíochta arna údarú agus arna mhaoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE na ceanglais atá i Rialachán (AE) 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)  is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar institiúid creidmheasa, ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais nó ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, i gcomhréir le forálacha Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  tugann an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil faoin Rialachán seo agus don mhaoirseoir comhdhlúthaithe, i gcás inarb infheidhme;

(c)  tá an t-údarás inniúil sásta gur slán ó thaobh stuamachta de do chur i bhfeidhm na gceanglas maidir le cistí dílse atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ar bhonn aonair i leith an ghnólachta infheistíochta agus ar bhonn comhdhlúite i leith an ghrúpa, agus nach siocair é le laghdú ar cheanglais cistí dílse an ghnólachta infheistíochta faoin Rialachán seo, agus nach chun críocha arbatráiste rialála a dhéantar sin.

Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra don ghnólacht infheistíochta faoi chinneadh cead a thabhairt na ceanglais atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm de bhun na chéad fhomhíre laistigh de [dhá mhí] ó gheofar fógra dá dtagraítear i bpointe b, agus cuirfidh siad scéala chuig ÚBE ina leith. I gcás ina ndiúltóidh údarás inniúil cead a thabhairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm, tabharfaidh sé na cúiseanna iomlána atá leis sin.

Na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear sa mhír seo, déanfar iad a mhaoirsiú i dtaca lena gcomhréireacht le ceanglais stuamachta atá i dTeideal VII agus Teideal VIII de Threoir 2013/36/AE.

Chun críocha na míre seo, beidh feidhm ag Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 2

Cumhachtaí maoirseachta

Chun críocha comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú, beidh ag na húdaráis inniúla na cumhachtaí a leagtar amach i dTreoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus leanfaidh siad na nósanna imeachta a leagtar amach inti.

Airteagal 3

Ceanglais níos déine a chur i bhfeidhm ag gnólachtaí infheistíochta

Ní chuirfidh an Rialachán seo cosc ar ghnólachtaí infheistíochta cistí dílse gona gcomhpháirteanna mar aon le sócmhainní leachtacha de bhreis orthu siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo a bheith ina seilbh acu, ná bearta a chur i bhfeidhm atá níos déine ná iad siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo.

Airteagal 4

Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn "gnóthas seirbhísí coimhdeacha" gnóthas arb é a phríomhghníomhaíocht a bheith i seilbh maoine nó maoin a bhainistiú, seirbhísí próiseála sonraí a bhainistiú, nó gníomhaíocht chomhchosúil atá coimhdeach le príomhghníomhaíocht gnólachta infheistíochta amháin nó níos mó;

(2)  ciallaíonn "gnólacht bainistithe sócmhainní" gnólacht bainistithe sócmhainní mar a shainmhínítear i bpointe (19) d'Airteagal 4 ▌de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(3)  ciallaíonn "comhalta imréitigh" gnólacht arna bhunú i mBallstát a shásaíonn an sainmhíniú atá in Airteagal 2(14) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(4)  ciallaíonn "cliant" cliant mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(9) de Threoir 2014/65/AE é; chun críocha Chuid a Ceathair, ciallóidh "cliant" aon chontrapháirtí de chuid an ghnólachta infheistíochta;

(5)  ciallaíonn "déileálaithe tráchtearraí agus lámhaltais astaíochta" déileálaithe tráchtearraí agus lámhaltais astaíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(145) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 iad;

(6)  ciallaíonn "díorthaigh tráchtearraí" díorthaigh tráchtearraí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(30) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 iad;

(7)  ciallaíonn "údarás inniúil" údarás inniúil mar a shainmhínítear in Airteagal 3(5) de Threoir (AE) ----/--[IFD] é;

(8)  ciallaíonn "institiúid creidmheasa" institiúid creidmheasa mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(9)  ciallaíonn "sreabhadh trádála laethúil" luach na n-idirbheart sa leabhar trádála i gcás ina mbeidh an gnólacht ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, nó ag forghníomhú orduithe thar ceann cliant ina ainm féin;

(10)  ciallaíonn "déileáil ar a chuntas féin" déileáil ar a chuntas féin mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(6) de Threoir 2014/65/AE;

(11)  ciallaíonn "díorthaigh" díorthaigh mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(29) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 iad;

(12)  ciallaíonn "staid comhdhlúite stuamachta" an staid a eascraíonn as cur i bhfeidhm na gceanglas atá sa Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 7 ar mháthairghnóthas infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais amhail is dá mba aon ghnólacht infheistíochta amháin a bheadh sa ghnólacht sin maille leis na gnólachtaí infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal eile atá sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta. Chun críocha an tsainmhínithe seo, beidh feidhm ag na téarmaí "gnólacht infheistíochta", "institiúid chreidmheasa", "institiúid airgeadais" agus "institiúid" maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha freisin, ar gnóthais iad a chomhlíonfadh sainiú na dtéarmaí sin dá mba san Aontas a bheidís bunaithe;

(13)   ciallaíonn "bonn comhdhlúite" ar bhonn staid chomhdhlúite stuamachta;

(14)  ciallaíonn "orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant" orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(5) de Threoir 2014/65/AE;

(15)  ciallaíonn "institiúid airgeadais" gnóthas seachas institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe (2) go pointe (12) agus i bpointe (15) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a dhéanamh, lena n-áirítear cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir 2015/2366/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach diomaite de chuideachtaí sealbhaíochta árachais agus cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear i bpointe (g) d'Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/CE iad;

(16)  ciallaíonn "ionstraim airgeadais" ionstraim airgeadais mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(15) de Threoir 2014/65/AE;

(17)  ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta airgeadais" cuideachta sealbhaíochta airgeadais mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(20) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(18)  ciallaíonn "eintiteas earnála airgeadais" eintiteas earnála airgeadais mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(27) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(19)  ciallaíonn "caipiteal tosaigh" caipiteal tosaigh mar a shainmhínítear sin in Airteagal 3(17) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta];

(20)  ciallaíonn "grúpa cliant nasctha" grúpa cliant nasctha mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(39) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 é;

(21)  ciallaíonn "comhairle infheistíochta" comhairle infheistíochta mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(4) de Threoir 2014/65/AE;

(22)  ciallaíonn "comhairle infheistíochta de chineál leanúnach" soláthar comhairle infheistíochta athfhillteach chomh maith le measúnú, faireachán, nó athbhreithniú leanúnach nó tráthrialta ar phunann ionstraimí airgeadais de chuid cliaint lena n-áirítear i dtaobh na n-infheistíochtaí a dhéanann an cliant ar bhonn socrú conarthach."

(23)  ciallaíonn "gnólacht infheistíochta" gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/AE;

(24)  ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta infheistíochta" institiúid airgeadais, ar gnólachtaí infheistíochta nó institiúidí airgeadais ar fad nó den chuid is mó iad a fochuideachtaí agus ceann amháin ar a laghad de na fochuideachtaí sin ina gnólacht infheistíochta, agus nach cuideachta sealbhaíochta airgeadais í mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(20) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(25)  ciallaíonn "seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta" seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(2) de Threoir 2014/65/AE iad;

(26)  ciallaíonn "grúpa gnólachta infheistíochta" grúpa gnóthas ina bhfuil máthairghnóthas gona fhochuideachtaí, nó grúpa gnóthas a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE, ar gnólacht infheistíochta ceann acu ar a laghad, ach nach bhfuil institiúid infheistíochta ann;

(27)  ciallaíonn "K-fhachtóirí" na ceanglais chaipitil a leagtar amach i dTeideal II de Chuid a Trí i gcomhair na rioscaí a ghabhann le gnólacht infheistíochta do na cliaint, do na margaí agus don ghnólacht féin;

(28)  ▌ciallaíonn " ▌sócmhainní faoi bhainistiú ▌ (AUM) ▌" luach na sócmhainní a bhíonn á mbainistiú ag gnólacht infheistíochta de réir bainistíocht punainne lánroghnach agus socruithe neamh-lánroghnacha arb ionann é agus comhairle infheistíochta de chineál leanúnach;

(29)  ▌ciallaíonn " ▌seilbh airgid cliant ▌(CMH)" ▌an méid airgid cliant atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta, agus á gcur san áireamh na socruithe dlíthiúla i ndáil le leithscaradh sócmhainní agus gan beann ar an gcóras cuntasaíochta náisiúnta is infheidhme maidir leis an airgead cliant atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta;

(30)  ▌ciallaíonn " ▌sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar ▌(ASA)" ▌luach na sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar ag gnólacht infheistíochta do chliaint ▌, bíodh na sócmhainní sin le feiceáil nó ná bíodh ar chlár comhordaithe an ghnólachta féin nó neamh-leithscartha i gcuntais eile;

(31)  ▌ciallaíonn " ▌orduithe cliaint arna láimhseáil ▌ (COH)" ▌luach na n-orduithe a láimhseálann an gnólacht infheistíochta ar son a chliaint, trí orduithe cliaint a ghlacadh agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant;

(32)  ▌ciallaíonn " ▌an riosca comhchruinnithe ▌ (CON)" ▌na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta i leith cliaint nó grúpa cliant nasctha ar mó a luach ná na teorainneacha a leagtar síos in Airteagal 37(1);

(33)  ▌ciallaíonn " ▌corrlach imréitigh ar leith ▌ (CMG)" iomlán an chorrlaigh a theastaíonn ó chomhalta imréitigh nó CCP incháilithe, nuair is faoi fhreagracht ▌ comhalta imréitigh nó CCP incháilithe a dhéantar idirbhearta an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin a fhorghníomhú agus a shocrú;

(34)  ▌ciallaíonn " ▌sreabhadh trádála laethúil ▌ (DFT)" ▌ luach laethúil na n-idirbheart a iontrálann an gnólacht infheistíochta trí dhéileáil ar a chuntas féin nó trí fhorghníomhú orduithe thar ceann cliant, ina ainm féin, gan a chur san áireamh luach na n-orduithe a láimhseálann gnólacht infheistíochta do chliaint trí orduithe cliaint a fháil agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant mar atá léirithe cheana in COH;

(35)  ▌ciallaíonn " ▌riosca an ghlansuímh ▌ (NPR)" ▌luach na n-idirbheart arna dtaifead i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta;

(36)  ▌ciallaíonn " ▌TCD" nó "mainneachtain an chontrapháirtí trádála ▌" ▌ na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta in ionstraimí agus in idirbhearta dá dtagraítear in Airteagal 25 as a dtagann riosca mhainneachtain an chontrapháirtí trádála;

(37)  ciallaíonn "Margadhluach Reatha" (dá ngairtear "CMV" anseo feasta) margadhluach glan den phunann idirbheart nó urrús laistigh de thacar glanluachála de réir Airteagal 31(1), i gcás ina n-úsáidtear na luachanna margaidh deimhneacha agus diúltacha araon chun an CMV a ríomh;

(38)  ciallaíonn "idirbhearta socraíochta iarchurtha" idirbhearta socraíochta iarchurtha mar a shainmhínítear in Airteagal 272(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 iad;

(39)  ciallaíonn "idirbheart iasachta corrlaigh" idirbheart iasachta corrlaigh mar a shainmhínítear sin in Airteagal 272(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(40)  ciallaíonn "comhlacht bainistíochta" comhlacht bainistíochta mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(36) de Threoir 2014/65/AE;

(41)  ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha" cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha mar a shainmhínítear í i bpointe 15 d'Airteagal 2de Threoir 2002/87/CE;

(42)  ciallaíonn "ítim lasmuigh den chlár comhardaithe" aon cheann de na hítimí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(43)  ciallaíonn "máthairghnóthas" máthairghnóthas de réir bhrí Airteagal 2(9) agus Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE;

(44)  ciallaíonn "rannpháirtíocht" rannpháirtíocht mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(35) de Rialachán Uimh. 575/2013 é;

(45)  ciallaíonn "brabús" brabús mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(121) de Rialachán Uimh. 575/2013 é;

(46)  ciallaíonn "contrapháirtí lárnach cáilitheach" nó "CPLC" contrapháirtí lárnach cáilitheach mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(88) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 é;

(47)  ciallaíonn "bainistíocht punainne" bainistíocht punainne mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(8) de Threoir 2014/65/AE é;

(48)  ciallaíonn "sealúchas cáilitheach" sealúchas cáilitheach mar a shainmhínítear i bpointe (36) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 é;

(49)  ciallaíonn "idirbheart maoinithe urrúis" nó "IMU" IMU mar a shainmhínítear i bpointe 11 d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2015/2365 é;

(50)  chun críocha Thábla 1 d'Airteagal 15(2) ciallaíonn "cuntais leithscartha" cuntais le heintitis a bhfuil airgead cliant i seilbh gnólachta infheistíochta atá i dtaisce i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir Tarmligthe (AE) 2017/593 ón gCoimisiún agus a bhforáiltear ina leith faoin dlí náisiúnta is infheidhme, i gcás dócmhainneachta, nó i gcás ina dtéann an gnólacht infheistíochta i mbun réitigh nó riaracháin, nach féidir airgead an chliaint a úsáid chun éilimh maidir leis an ngnólacht infheistíocht seachas éilimh ón gcliant;

(51)  ciallaíonn "idirbheart athcheannaigh" idirbheart athcheannaigh mar a shainmhínítear in Airteagal 3(9) de Rialachán (AE) 2015/2365 é;

(52)  ciallaíonn "fochuideachta" fochuideachta de réir bhrí Airteagal 2(10) agus Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE, lena n-áirítear aon fhochuideachta de chuid gnóthais fochuideachta de chuid máthairghnóthais deiridh;

(53)  ciallaíonn "gníomhaire faoi cheangal" gníomhaire faoi cheangal mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(29) de Threoir 2014/65/AE é;

(54)  ciallaíonn "ollioncam iomlán" ioncam oibriúcháin bliantúil an ghnólachta infheistíochta, i dtaca leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí infheistíochta atá an gnólacht údaraithe a dhéanamh, lena n-áirítear ioncam a thagann as ús infhála, as scaireanna agus urrúis eile, bídís ina n-urrúis toraidh sheasta nó ina n-urrúis toraidh athraithigh, as coimisiún agus táillí, aon ghnóthachan agus caillteanais a thabhaíonn an gnólacht infheistíochta maidir lena shócmhainní trádála, sócmhainní ina sheilbh ar luach cóir, nó as gníomhaíochtaí fálaithe, ach diomaite d'aon ioncam nach mbaineann leis na seirbhísí ná leis na gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanann sé;

(55)  ciallaíonn "leabhar trádála" gach suíomh in ionstraimí airgeadais agus i dtráchtearraí arna sealbhú ag gnólacht infheistíochta le hintinn trádála nó d'fhonn suímh arna sealbhú le hintinn trádála a fhálú;

(56)  ciallaíonn "suíomhanna arna sealbhú le hintinn iad a thrádáil" aon cheann díobh seo a leanas:

(a)  suíomhanna dílsithe agus suíomhanna a eascraíonn as seirbhísiú cliaint agus as déanamh margaí;

(b)  suíomhanna atá ceaptha lena n-athdhíol sa ghearrthéarma;

(c)  suíomhanna atá ceaptha leas a bhaint as difríochtaí praghais gearrthéarmacha iarbhír nó ionchais idir praghsanna ceannaigh agus praghsanna díola nó as athróga eile ar phraghsanna nó as athróga ar an ráta úis;

(57)  ciallaíonn "máthairghnólacht infheistíochta Aontais" gnólacht infheistíochta i mBallstáit a bhfuil gnólacht infheistíochta nó institiúid airgeadais mar fhochuideachta aige nó a bhfuil rannpháirtíocht aige i ngnólacht infheistíochta nó institiúid airgeadais den chineál sin agus nach bhfuil ina fhochuideachta de chuid gnóthais infheistíochta eile atá údaraithe in aon Bhallstát, ná ina fhochuideachta de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta nó de chuid cuideachta sealbhaíochta airgeadais measctha atá bunaithe in aon Bhallstát;

(58)  ciallaíonn "máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais" cuideachta sealbhaíochta infheistíochta i mBallstát nach fochuideachta é de chuid gnólachta infheistíochta atá údaraithe in aon Bhallstát ná de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta eile in aon Bhallstát;

(59)  ciallaíonn "máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais" máthairghnóthas grúpa gnólachta infheistíochta ar cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha é mar a shainmhínítear in Airteagal 2(15) de Threoir 2002/87/CE é.

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 56 chun an méid seo a leanas a shoiléiriú:

(a)  na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin sin a áirithiú;

(b)  na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

TEIDEAL II

LEIBHÉAL CUR I bhFEIDHM CEANGLAS

CAIBIDIL 1

CUR I bhFEIDHM CEANGLAS AR BHONN AONAIR

Airteagal 5

Prionsabal Ginearálta

Comhlíonfaidh gnólacht infheistíochta, ar bhonn aonair, na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Dó go Cuid a Seacht.

Airteagal 6

Díolúintí

1.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 maidir le Cuid a Dó go Cuid a Ceathair, Cuid a Sé agus Cuid a Seacht, i gcás ina bhfuil feidhm ag an méid seo a leanas ar fad:

(a)  ▌comhlíontar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(i)  is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar institiúid creidmheasa, ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais nó ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, i gcomhréir le forálacha Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)  is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear é i ngrúpa cuideachtaí infheistíochta ar bhonn comhdhlúithe i gcomhréir le hAirteagal 7;

(b)  tá an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas faoi réir a n-údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(c)  aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo leis an díolúine sin;

(d)  tá na cistí dílse dáilte go leormhaith idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta agus comhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)  comhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1);

(ii)  ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(iii)  le cead ón údarás inniúil roimh ré, dearbhóidh an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iv)  cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais an gnólacht infheistíochta; agus

(v)  tá os cionn 50% de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó tá sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

2.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 i ndáil le Cuid a Sé, i gcás ina bhfuil feidhm ag an méid seo a leanas ar fad:

(a)  gur fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus go gcuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar ghnóthas árachais nó athárachais i gcomhréir le hAirteagal 228 de Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12);

(b)  go bhfuil an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas faoi réir a n‑údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(c)  go n-aontaíonn na húdaráis atá inniúil i dtaobh maoirseacht ar bhonn comhdhlúite, i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE, leis an díolúine sin;

(d)  go bhfuil na cistí dílse dáilte go leormhaith idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta agus go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)  go gcomhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1);

(ii)  nach ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(iii)  le cead ón údarás inniúil roimh ré, go ndearbhóidh an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iv)  go gcuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais an gnólacht infheistíochta; agus

(v)  go bhfuil os cionn 50% de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó go bhfuil sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

3.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 maidir le Cuid a Cúig i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)  cuimsítear an gnólacht infheistíochta ar bhonn comhdhlúite sa mhaoirseacht i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó cuimsítear é i ngrúpa gnólacht infheistíochta a bhfuil feidhm ag Airteagal 7(2) agus nach bhfuil feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 7(4) maidir leo;

(b)  déanann an mháthairinstitiúid ar bhonn comhdhlúite faireachán agus maoirseacht i gcónaí ar shuíomhanna leachtachta gach institiúide agus gach gnólachta infheistíochta atá laistigh den ghrúpa nó den fhoghrúpa, atá faoi réir tarscaoileadh agus áirithíonn sí go mbíonn leibhéal leordhóthanach leachtachta ann do na hinstitiúidí agus na gnólachtaí infheistíochta sin uile;

c)  tá an mháthairinstitiúid agus an gnólacht infheistíochta tar éis dul i gconarthaí atá chun sástacht na n-údarás inniúil, ina ndéantar foráil maidir le saorghluaiseacht maoine eatarthu chun cur ar a gcumas a n-oibleagáidí aonair agus comhpháirteacha a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite;

(d)  ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná níl súil le bac den sórt sin, maidir le comhlíonadh na gconarthaí dá dtagraítear i (c);

(e)  aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo leis an díolúine sin.

CAIBIDIL 2

Comhdhlúthú stuamachta agus díolúintí do ghrúpa gnólachtaí infheistíochta

Airteagal 7

Comhdhlúthú stuamachta

1.  Máthairghnólacht infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Dó go Cuid a Ceathair, Cuid a Sé agus Cuid a Seacht ar bhonn comhdhlúthaithe. Bunóidh an máthairghnóthas agus a chuid fochuideachtaí atá faoi réir an Rialacháin seo struchtúr eagraíochtúil cuí agus sásraí rialaithe inmheánaigh atá iomchuí d'fhonn a áirithiú go ndéantar na sonraí is gá don chomhdhlúthú a phróiseáil go cuí agus a chur ar aghaidh. Go háirithe, áiritheoidh sé go ndéanfaidh na fochuideachtaí sin nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo socruithe, próisis agus sásraí a chur chun feidhme chun comhdhlúthú cuí a áirithiú.

2.  Chun críche mhír 1, agus Cuid a Dó á cur chun feidhme ar bhonn comhdhlúthaithe, beidh feidhm ag na rialacha a leagtar síos i dTeideal II de Chuid a Dó de Rialachán (AE) 575/2013 i ndáil le gnólachtaí infheistíochta.

Chun na críche sin, agus forálacha Airteagal 84(1), Airteagal 85(1) agus Airteagal 87(1) de Theideal II de Chuid a Dó de Rialachán (AE) 575/2013 á gcur chun feidhme, ní bheidh feidhm ach ag na tagairtí d'Airteagal 92(1) agus léifear ina dhiaidh sin iad mar thagairtí do na ceanglais chaipitil a leagtar amach faoi na forálacha comhfhreagracha sa Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta.

3.  Máthairghnólacht infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Dó go Cuid a Ceathair, Cuid a Sé agus Cuid a Seacht ar bhonn comhdhlúthaithe.

4.  De mhaolú ar mhír 3, féadfaidh údaráis inniúla an máthairghnólacht a díolmhú ó mhír 3 a chomhlíonadh, cineál, scála agus castacht an ghrúpa gnólachtaí infheistíochta á gcur san áireamh.

5.  Déanfaidh ÚBE caighdeáin theicniúla rialála a dhréachtú chun sonraí raon feidhme agus modhanna chun comhdhlúthú stuamachta a dhéanamh ar ghrúpa gnólachtaí infheistíochta, go háirithe chun an ceanglas maidir le forchostais sheasta, an ceanglas maidir le híosmhéid sheasta, agus an ceanglas K-fhactóirí a ríomh ar bhonn chás comhdhlúite an ghrúpa gnólacht infheistíochta, agus an modh agus na sonraí riachtanacha chun mír 2 a chur chun feidhme i gceart.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [dhá mhí dhéag ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 8

An tástáil caipitil grúpa

1.  De mhaolú ar Airteagal 7, féadfaidh na húdaráis inniúla cur i bhfeidhm an Airteagail seo a cheadú i gcás struchtúr grúpa a mheastar a bheith simplí go leor agus mura mbíonn rioscaí suntasacha ann do chliaint nó don mhargadh a eascraíonn ón ngrúpa gnólachtaí infheistíochta ina iomláine a mbeadh maoirseacht ag teastáil uaidh ar bhonn comhdhlúithe murach sin. Cuirfidh údaráis inniúla ÚBE ar an eolas nuair a cheadaíonn siad cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

2.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(i)  ciallóidh 'ionstraimí cistí dílse' 'cistí dílse' mar a shainítear in Airteagal 9 den Rialachán seo gan na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (i) d'Airteagal 36(1), pointe (d) d'Airteagal 56, agus pointe (d) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm;

(ii)  beidh feidhm ag na téarmaí "gnólacht infheistíochta" , "institiúid infheistíochta", "gnóthas seirbhísí coimhdeacha", agus "gníomhaire faoi cheangal" maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha, ar gnóthais iad a chomhlíonfadh sainiú na dtéarmaí sin in Airteagal 4 dá mba san Aontas a bheidís bunaithe.

3.  Beidh i seilbh máthairghnólachta infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais agus máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais agus aon mháthairghnóthas eile ar gnólacht infheistíochta, institiúid infheistíochta, gnóthas seirbhísí coimhdeacha nó gníomhaire faoi cheangal é, leordhóthain ionstraimí cistí dílse chun suim na nithe seo a leanas a chlúdach:

(a)  suim an luacha iomláin, de réir na leabhar, atá ar a shealúchais uile, éilimh fho-ordaithe agus ionstraimí dá dtagraítear i bpointe (i) d'Airteagal 36(1), i bpointe (d) d'Airteagal 56, agus i bpointe (d) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngnólachtaí infheistíochta, in institiúidí airgeadais, i ngnóthas seirbhísí coimhdeacha agus i ngníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachta infheistíochta; agus

(b)  méid iomlán a dhliteanas teagmhasach uile i bhfabhar gnólachtaí infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta.

4.  Féadfaidh na húdaráis inniúla ligean do mháthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó do mháthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais agus aon mháthairghnóthas eile ar gnólacht infheistíochta, institiúid infheistíochta, gnóthas seirbhísí coimhdeacha nó gníomhaire faoi cheangal é, méid cistí dílse is ísle ná an méid arna ríomh de réir mhír 1 a bheith ina seilbh, ar choinníoll nach ísle an méid sin ná suim na gceanglas cistí dílse atá, ar bhonn aonair, ar a ghnólachtaí fochuideachta infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal, ▌agus méid iomlán aon dliteanas teagmhasach i bhfabhar na n-eintiteas sin.

Chun críocha na míre seo ▌, an ceanglas cistí dílse do na gnóthais fochuideachta dá dtagraítear san fhomhír roimhe seo atá suite i dtríú tíortha, beidh an ceanglas sin ina cheanglas barúlach cistí dílse lena n-áiritheofar leibhéal sásúil stuamachta chun na rioscaí a eascraíonn ó na gnóthais fochuideachta a chumhdach, agus formheasfaidh na húdaráis inniúla é.

5.  Beidh córais i bhfeidhm ag máthairghnólacht infheistíochta Aontais, ag máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó ag máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar fhoinsí caipitil agus maoinithe na ngnólachtaí infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, na n-institiúidí airgeadais, na ngnóthas seirbhísí coimhdeachta agus na ngníomhairí faoi cheangal laistigh den ghrúpa gnólachta infheistíochta.

=  ▌

CUID A DÓ

CISTÍ DÍLSE

Airteagal 9

Comhdhéanamh na gcistí dílse

1.  Beidh ag gnólacht infheistíochta cistí dílse arb é a bheidh iontu suim a chaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1, a chaipiteal breise Leibhéal 1 agus a chaipiteal Leibhéal 2, agus comhlíonfar na coinníollacha seo a leanas i gcónaí:

(a)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_GA-p0000002.png,

(b)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_GA-p0000003.png,

(c)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_GA-p0000004.png,

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_GA-p0000005.png

nuair:

(i)  Sainítear caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; sainítear caipiteal breise Leibhéal 1 i gcomhréir le Caibidil 3 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013▌; sainítear caipiteal Leibhéal 2 i gcomhréir le Caibidil 4 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013,

(ii)  Sainítear D in Airteagal 11."

2.  De mhaolú ar mhír 1▌:

(a)  beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (CE) Uimh. 575/2013, gan cur i bhfeidhm Airteagal 39 nó Airteagal 48 den Rialachán sin;

(b)  beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 36(1)(e) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, gan cur i bhfeidhm Airteagal 41 den Rialachán sin;

(c)  beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 36(1)(h), in Airteagal 56(c) agus in Airteagal 66(c) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, a mhéid a bhaineann siad le sealúchais ionstraimí caipitil nach bhfuil sealbhaithe sa leabhar trádála, gan cur i bhfeidhm (na sásraí dá bhforáiltear in) Airteagal 46, Airteagal 60 agus Airteagal 70 den Rialachán sin;

(d)  beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 36(1)(i) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, gan cur i bhfeidhm Airteagal 48 den Rialachán sin;

(e)  ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le cistí dílse gnólachtaí infheistíochta a chinneadh:

(i)  ▌Airteagal 49 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)  Na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagal 36(1)(h), in Airteagal 56(c) agus in Airteagal 66(c) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus forálacha gaolmhara in Airteagal 46, in Airteagal 60 agus in Airteagal 70 den Rialachán sin, a mhéid a bhaineann na hasbhaintí sin le sealúchais ionstraimí caipitil a choimeádtar sa leabhar trádála;

(iii)  an eachtra thucaide dá dtagraítear in Airteagal 54(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Seachas sin, sonróidh an gnólacht infheistíochta an eachtra thucaide i dtéarmaí na hionstraime breise de Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1;

(iv)  an méid comhiomlán dá dtagraítear in Airteagal 54(4)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is éard a bheidh sa mhéid atá le díluacháil nó le comhshó príomhshuim na hionstraime breise de Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1.

3.  Cuirfidh an gnólacht infheistíochta i bhfeidhm na forálacha ábhartha a leagtar amach i gCaibidil 6 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus na ceanglais cistí dílse de bhun an Rialacháin seo á gcinneadh aige. Agus na forálacha sin á gcur i bhfeidhm, measfar an cead maoirseachta de réir Airteagal 77 agus 78 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a bheith deonaithe má chomhlíontar ceann amháin de na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 78(1) nó Airteagal 78(4).

4.  Chun críche pointe (a) de mhír 1 a chur i bhfeidhm, maidir le gnólachtaí infheistíochta mar a shainítear in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/AE nach daoine dlítheanacha ná cuideachtaí comhstoic iad nó a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), féadfaidh na húdaráis inniúla, tar éis dóibh dul i gcomhairle le ÚBE, cead a thabhairt d'ionstraimí nó cistí breise chun cáiliú mar chistí do na gnólachtaí infheistíochta sin, ar choinníoll go gcáilíonn na hionstraimí nó cistí don láimhseáil faoi Airteagal 22 de Threoir 86/635/CEE. Ar bhonn na faisnéise a fuarthas ó gach údarás inniúil, déanfaidh ÚBE, mar aon le ÚEUM, liosta de na foirmeacha uile de chistí nó d'ionstraimí a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú i ngach Ballstát, ar ionstraimí iad is incháilithe mar chistí dílse den chineál sin. Foilseofar an liosta den chéad uair laistigh de 12 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

5.  Ní asbhainfear sealúchais ionstraimí cistí dílse d'eintiteas earnála airgeadais laistigh de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta chun críocha cistí dílse d'aon gnólacht infheistíochta sa ghrúpa ar bhonn aonair a ríomh, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras; agus

(b)  cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais eintiteas na hearnála airgeadais;

(c)  ní úsáidfidh na údaráis inniúla an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 8.

Airteagal 10

Sealúchais cháilitheacha lasmuigh den earnáil airgeadais

1.  Chun críocha na Coda seo, déanfaidh an gnólacht infheistíochta méideanna de bhreis ar na teorainneacha a shonraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a asbhaint ón gcinneadh i leith ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013:

(a)  sealúchas cáilitheach, ar mó a mhéid ná 15 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 9 den Rialachán seo ach gan an asbhaint dá dtagraítear in Airteagal 361)(k)(i) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm, i ngnóthas nach eintiteas earnála airgeadais é;

(b)  méid iomlán na sealúchas cáilitheach de ghnólacht infheistíochta i ngnóthais nach eintitis earnála airgeadais iad ar mó a mhéid na 60% dá chistí dílse arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 9 den Rialachán seo ach gan an asbhaint dá dtagraítear in Airteagal 361)(k)(i) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm.

2.  Féadfaidh na húdaráis inniúla toirmeasc a chur ar ghnólacht infheistíochta sealúchais cháilitheacha dá dtagraítear i mír 1 a bheith aige ar mó a méid ná na céatadáin cistí dílse a leagtar síos sa mhír sin. Poibleoidh na húdaráis inniúla gan mhoill an cinneadh ina bhfeidhmeoidh siad an chumhacht sin.

3.  Ní dhéanfar scaireanna i ngnóthais nach eintitis earnála airgeadais iad a chur san áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1 i gcás ina gcomhlíonfar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go bhfuil na scaireanna sin i seilbh an ghnólachta go sealadach le linn oibríocht cúnaimh airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 79 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  gur suíomh frithgheallta atá ag an ngnólacht ar feadh cúig lá oibre nó níos lú é sealúchas na scaireanna sin;

(c)  go bhfuil na scaireanna sin i seilbh an ghnólachta infheistíochta ina ainm féin agus thar ceann daoine eile.

4.  Ní dhéanfar scaireanna nach sócmhainní seasta airgeadais iad dá dtagraítear in Airteagal 35(2) de Threoir 86/635/CEE a áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1.

CUID A TRÍ

CEANGLAIS CHAIPITIL

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 11

Ceanglais cistí dílse

1.  Beidh cistí dílse ag gnólacht infheistíochta i gcónaí i gcomhréir le hAirteagal 9 arb ionann é agus D ar a laghad, nuair a shainítear D mar an ceann is airde de na ceanglais seo a leanas:

(a)  an ceanglas atá air maidir le forchostais sheasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13.

(b)  an ceanglas atá air maidir le híosmhéid buan arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 14.

(c)  an ceanglas de réir K-fhachtóirí atá air arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 15.

2.  De mhaolú ar mhír 1, i gcás gnólacht ▌infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), saineofar D mar an ceann is airde de na méideanna a shonraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1.

3.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh siad ceangal a chur ar an ngnólacht infheistíochta a bheith faoi réir ceanglas caipitil éagsúil dá dtagraítear san Airteagal seo, i gcomhréir le Teideal IV, Caibidil 2, Roinn 4 de Threoir (AE)----/--[Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

4.  Cuirfidh gnólacht infheistíochta in iúl don údarás inniúil a luaithe is eol dó nach sásaíonn sé nó nach sásóidh sé a thuilleadh ceanglais an Airteagail seo.

Airteagal 12

Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha

1.  Measfar go bhfuil gnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha chun críocha an Rialacháin seo i gcás ina gcomhlíonfaidh sé na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)  gur lú ná EUR 1.2 billiún a shócmhainní faoi bhainistiú (AUM) arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 17;

(b)  gur lú a orduithe cliaint arna láimhseáil (COH) arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 20, ná:

i)  EUR 100 milliún in aghaidh an lae i gcás trádálacha in airgead tirim, nó

ii)  EUR 1 billiún aghaidh an lae i gcás díorthach.

(c)  gurb é nialas méid na sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (ASA) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 19;

(d)  gurb é nialas méid na seilbhe airgid cliant (CMH) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 18;

(e)  gurb é nialas méid an tsreafa trádála laethúil (DFT) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32;

(f)  gurb é nialas méid riosca an ghlansuímh (NPR) nó an corrlach imréitigh ar leith (CMG) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 22 agus le hAirteagal 23;

(g)  gurb é nialas méid riosca mainneachtana an chontrapháirtí trádála (TCD) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 26;

(h)  gur lú ná EUR 100 milliún méid iomlán laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe an ghnólachta infheistíochta;

(i)  is lú ná EUR 30 milliún é ollioncam iomlán bliantúil ▌an ghnólachta infheistíochta ó sheirbhísí infheistíochta agus ó ghníomhaíochtaí an gnólachta infheistíochta, arna ríomh mar mheán, ar bhonn na bhfigiúirí bliantúla don tréimhse dhá bhliain díreach roimh an mbliain airgeadais ar leith.

De mhaolú ar na forálacha i dTeideal II , chun críocha pointe (a), pointe (b), pointe (c), pointe (e), pointe (f), a mhéid a bhaineann sé le NPR agus (g), beidh feidhm ag luachanna ag deireadh an lae.

Chun críocha pointe (f) a mhéid a bhaineann sé le CMG, beidh feidhm ag luachanna ionlae.

Chun críocha pointe (d), agus gan dochar d'Airteagal 16(9) de Threoir 2014/65/AE agus Airteagal 2 agus Airteagal 4 de Threoir arna Tharmligean (AE 2017/593) ón gCoimisiún, beidh feidhm ag luachanna ionlae cé is moite d'earráid sa choimeád taifead nó sa réiteach cuntas a thugann le fios go mícheart go bhfuil an tairseach nialais dá dtagraítear i bpointe (d) sáraithe ag gnólacht infheistíochta agus a réitítear í roimh dheireadh an lae ghnó. Cuirfidh an gnólacht infheistíochta an earráid sin, maille leis an gcúis a bhí léi agus leis an gcúis ar ceartaíodh í, in iúl don údarás inniúil gan mhoill.

Chun críocha pointe (h) agus (i), beidh feidhm ag na leibhéil ag deireadh na bliana airgeadais deireanaí a tugadh i gcríoch agus a d'fhormheas an comhlacht bainistithe. I gcás nár tugadh cuntais i gcríoch agus nár formheasadh iad tar éis tréimhse 6 mhí ón tréimhse airgeadais deireadh bliana dheireanach, úsáidfidh gnólacht infheistíochta cuntais shealadacha.

Féadfaidh gnólacht infheistíochta na luachanna faoi phointe (a) agus pointe (b) a ríomh trí úsáid a bhaint as na modhanna a shonraítear faoi Theideal II, ach amháin go ndéanfar an tomhas le linn tréimhse 12 mhí, gan na luachanna míosúla is déanaí a eisiamh. Cuirfidh gnólacht infheistíochta a roghnaíonn an modh ríomha sin in iúl dá réir sin don údarás inniúil agus cuirfidh sé an modh a roghnaíodh i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach gairide ná 12 mhí féilire as a chéile.

2.  Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a), (b), (h) agus (i) de mhír 1, beidh feidhm acu ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid de ghrúpa iad. Chun críocha pointe (i) a thomhas, féadfaidh an gnólacht infheistíochta aon chomhaireamh dúbailte a eisiamh a fhéadfaidh a eascairt i dtaca le hollioncam a ghintear laistigh den ghrúpa.

Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (c), (d), (e), (f) agus (g), beidh feidhm acu maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair.

3.  I gcás nach gcomhlíonfaidh an gnólacht infheistíochta na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1 a thuilleadh, ní mheasfar a thuilleadh gur gnólacht infheistíochta beag idirnasctha é, le héifeacht láithreach.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás nach bhfuil an gnólacht infheistíochta ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i bpointe (a), pointe (b), pointe (h) nó pointe (i) de mhír 1 a thuilleadh, ach go bhfuil sé fós ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i bpointe (c) go pointe (g) den mhír sin▌, ní mheasfar a thuilleadh gur gnólacht infheistíochta beag idirnasctha é tar éis tréimhse trí mhí, arna ríomh ón dáta ar sáraíodh an tairseach. Cuirfidh an gnólachta infheistíochta in iúl don údarás inniúil gan moill mhíchuí maidir le haon sárú ar thairseach.

4.  I gcás gnólacht infheistíochta nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1 comhlíonta aige a dhéanann iad a chomhlíonadh ina dhiaidh sin, measfar gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é i ndiaidh tréimhse sé mhí ón dáta a gcomhlíontar na coinníollacha sin mura dtarlaíonn aon sárú ar thairseach le linn na tréimhse sin agus má chuir an gnólacht infheistíochta an méid sin in iúl don údarás inniúil dá réir.

Airteagal 13

Ceanglas maidir le forchostais sheasta

1.  Chun críocha Airteagal 11(1)(a), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le forchostais sheasta aon cheathrú ar a laghad d'fhorchostais sheasta na bliana roimhe sin. Úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta figiúirí a eascraíonn ón gcreat cuntasaíochta is infheidhme.

2.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíocht an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh an t-údarás inniúil an méid caipitil dá dtagraítear i mír 1 a choigeartú.

3.  I gcás nach bhfuil gnó curtha i gcrích ag gnólacht infheistíochta le bliain ón lá ar thosaigh sé seirbhísí infheistíochta a chur ar fáil nó gníomhaíochtaí a dhéanamh, úsáidfidh sé, don ríomh dá dtagraítear i mír 1, na forchostais sheasta réamh-mheasta a áirítear ina réamh-mheastacháin don chéad 12 mhí trádála, mar a tíolacadh lena iarratas ar údarú.

4.  Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun ríomh an cheanglais dá dtagraítear i mír 1 a fhorlíonadh ina n-áireofar ar a laghad na hítimí seo a leanas lena n-asbhaint:

(a)  bónais foirne agus luach saothair eile, a mhéid a bhraitheann siad ar ghlanbhrabús an ghnólachta infheistíochta sa bhliain lena mbaineann;

(b)  scaireanna brabúis de chuid fostaithe, stiúrthóirí agus comhpháirtithe;

(c)  leithreasú eile brabúis agus luach saothair inathraithe eile, a mhéid atá siad roghnach go hiomlán;

(d)  coimisiún comhroinnte agus táillí iníoctha a bhaineann go díreach le coimisiún agus le táillí iníoctha a áirítear san ioncam iomlán, agus i gcás ina bhfuil íocaíocht an choimisiúin agus na dtáillí iníoctha á gcur faoi choinníoll an coimisiún agus na táillí a fháil go hiarbhír;

(e)  táillí do ghníomhairí ceangailte mar a shainmhínítear i bpointe (29) d'Airteagal 4 de Threoir 2014/65/(AE) iad;

(f)  costais neamh-athfhillteacha ó ghníomhaíochtaí neamhchoitianta.

Sonróidh ÚBE freisin chun críche an Airteagal seo coincheap an athraithe ábharaigh.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [dhá mhí dhéag ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 14

Ceanglas maidir le híosmhéid buan

Chun críocha Airteagal 11(1)(b), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le híosmhéid buan na leibhéil caipitil tosaigh a shonraítear in Airteagal 9 de Threoir (AE)----/--[Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], ar a laghad.

TEIDEAL II

CEANGLAS CAIPITIL DE RÉIR K-FHACHTÓIRÍ

CAIBIDIL 1

Prionsabail ghinearálta

Airteagal 15

Ceanglas de réir K-fhachtóirí agus comhéifeachtaí infheidhme

1.  Chun críocha Airteagal 11(1)(c), is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí suim an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don chliant (RtC) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 2;

(b)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don mhargadh (RtM) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 3;

(c)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don ghnólacht (RtF) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 4;

2.  Beidh feidhm ag na comhéifeachtaí seo a leanas maidir leis na K-fhachtóirí comhfhreagracha:

Tábla 1

K-FHACHTÓIRÍ

COMHÉIFEACHT

Sócmhainní faoi bhainistiú de réir bainistíocht punainne lánroghnach agus socruithe neamh-lánroghnacha comhairleacha de chineál leanúnach

K-AUM

0.02%

Seilbh airgid cliant

K-CMH (ar chuntais leithscartha)

0.4%

K-CMH (ar chuntais neamh-leithscartha)

0.5%

Sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar

K-ASA

0.04%

Orduithe cliaint arna láimhseáil

Trádálacha in airgead tirim K‑COH

0.1%

 

Díorthaigh K‑COH

0.01%

Sreabhadh trádála laethúil

Trádálacha in airgead tirim K‑DTF

0.1%

 

Díorthaigh K‑DTF

0.01%

3.  Déanfaidh an gnólacht infheistíochta faireachán ar luach a K-fhachtóirí i dtaca le haon treochtaí a d'fhéadfadh a fhágáil go mbeadh ceanglas caipitil a bheadh éagsúil go hábhartha air le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile agus tabharfaidh sé fógra dá údarás inniúla faoin gceanglas caipitil sin atá éagsúil go hábhartha.

4.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta a dhéanann difear do mhéid K-fhachtóra ábhartha, féadfaidh siad an méid comhfhreagrach a choigeartú i gcomhréir le hAirteagal 39(2)(a) de Threoir (AE) ----/--[Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

5.  Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, déanfaidh ÚBÉ, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun:

(a)  an Rialachán seo a fhorlíonadh chun na modhanna a leagan síos chun na K‑fhachtóirí faoi Theideal II de Chuid a Trí a thomhas;

(b)  coincheap na gcuntas neamh-leithscartha a shonrú chun críche an Rialacháin seo do na coinníollacha trína n-áirithítear go ndéanfar airgead cliant a chosaint i gcás cliseadh gnólachta infheistíochta;

(c)  coigeartuithe a shonrú ar chomhéifeachtaí K-DTF dá dtagraítear i dTábla 1 de mhír 2 i gcás inar cosúil, i gcásanna d'anás sa mhargadh, dá dtagraítear i Rialachán arna Tharmligean (AE) Uimh. 2017/578 ón gCoimisiún, go bhfuil ceanglais K-DTF róshriantach agus díobhálach don chobhsaíocht airgeadais.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CAIBIDIL 2

K-fhachtóirí RtC

Airteagal 16

Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC

Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

nuair:

(a)  is ionann K-AUM agus AUM (sócmhainní faoi bhainistiú) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 17, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(b)  is ionann K-CMH agus CMH (seilbh airgid cliaint) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 18, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(c)  is ionann K-ASA agus ASA (sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 19, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(d)  is ionann K-COH agus COH (orduithe cliaint arna láimhseáil) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 20, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2).

Airteagal 17

AUM a thomhas chun críocha K-AUM a ríomh

1.  Chun críocha K-AUM a ríomh, is éard a bheidh san AUM meánluach rollach na sócmhainní iomlána míosúla faoi bhainistiú, arna thomhas ar an lá gnó deireanach de gach ceann de na 15 mhí féilire roimhe sin arna thiontú san airgeadra feidhmiúil a bheidh ag na heintitis ag an am sin, diomaite de na 3 luach mhíosúla is déanaí.

Is éard a bheidh san AUM ▌meán uimhríochtúil na 12 thomhas mhíosúla atá fágtha.

Ríomhfar K-AUM laistigh ar an gcéad lá gnó de gach mí féilire.

2.  I gcás ina bhfuil ▌bainistiú na sócmhainní tarmligthe go foirmiúil ag an ngnólacht infheistíochta chuig eintiteas airgeadais eile, cuirfear na sócmhainní sin ▌san áireamh i méid iomlán an AUM arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

I gcás ina bhfuil ▌bainistiú sócmhainní tarmligthe go foirmiúil ag eintiteas airgeadais eile chuig an ngnólacht infheistíochta, eisiafar▌na sócmhainní ▌sin ón méid iomlán sa sócmhainní faoi bhainistiú arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

▌I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag feidhmiú chun sócmhainní a bhainistiú ar feadh tréimhse is lú ná 15 mhí féilire▌, nó ina ndearna sé amhlaidh ar feadh tréimhse is faide ná sin mar ghnólacht infheistíochta beag, neamh-idirnasctha agus go sáraíonn sé anois an tairseach le haghaidh AUM, úsáidfidh sé sonraí stairiúla AUM don tréimhse a thuairiscítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh sé ar fáil ▌chun K-AUM a ríomh; Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE ▌a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 18

AUM a thomhas chun críocha K-AUM a ríomh

1.  Chun críocha K-CMH a ríomh, is éard a bheidh sa CMH meánluach rollach an airgid cliaint iomláin laethúil arna láimhseáil, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó leis na 9 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh san CMH ▌meán uimhríochtúil na dtomhas laethúil do na 6 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-CMH ar an gcéad lá gnó de gach mí féilire.

2.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag feidhmiú agus airgead cliaint ina sheilbh aige le níos lú ná 9féilire, úsáidfidh sé ▌sonraí stairiúla CMH ón tréimhse ama a thuairiscítear faoi mhír 1 chun K-CMH a ríomh a luaithe a bheidh siad ar fáil.

Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE ▌a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 19

AUM a thomhas chun críocha K-AUM a ríomh

1.  Chun críocha K-ASA a ríomh, is éard a bheidh san ASA meánluach rollach na sócmhainní iomlána laethúla atá á gcoimirciú agus á riar, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó do na 9 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí. Is éard a bheidh san ASA meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh san ASA meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 6 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-ASA ar an gcéad lá gnó de gach mí féilire.

2.  I gcás ina bhfuil na cúraimí maidir le sócmhainní a choimirciú agus a riar tarmligthe ag gnólacht infheistíochta d'eintiteas airgeadais eile, nó i gcás ina bhfuil na cúraimí sin tarmligthe go foirmiúil ag eintiteas airgeadais eile don ghnólacht infheistíochta sin, áireofar na sócmhainní sin sa mhéid iomlán ASA a thomhaistear i gcomhréir le mír 1.

3.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag feidhmiú agus sócmhainní á gcoimirciú agus á riar aige ▌le níos lú ná 6 mí féilire, úsáidfidh sé sonraí stairiúla ASA ón tréimhse ama a thuairiscítear faoi mhír 1 chun K-ASA a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar ▌ réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE ▌ a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 20

COH a thomhas chun críocha K-COH a ríomh

1.  Chun críocha K-COH a ríomh, is éard a bheidh sa COH meánluach rollach na n-orduithe cliaint iomlána laethúla arna láimhseáil, arna thomhas i gcaitheamh gach lae gnó le linn na 6 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh sa COH ▌meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 3 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-COH ar an gcéad lá gnó de gach .

2.  Tomhaisfear an COH mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)  i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach.

(b)  i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

Déanfar méid barúlach na ndíorthach ráta úis a choigeartú go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin. Déanfar an méid barúlach a mhéadú faoin bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = an t-am go haibíocht (i mblianta) / 10

Gan dochar don chéad fhomhír, cuirfear san áireamh sa COH idirbhearta a dhéanfaidh gnólachtaí infheistíochta a chuireann seirbhísí bainistithe punainne ar fáil thar ceann cistí infheistíochta.

Áireofar ar an COH idirbhearta a eascraíonn ó chomhairle infheistíochta nach ríomhann gnólacht infheistíochta K-AUM i dtaca leo.

Déanfaidh COH idirbhearta a bheidh á láimhseáil ag an ngnólacht infheistíochta agus a eascraíonn as seirbhísiú a dhéanamh ar phunann infheistíochta cliaint a eisiamh más rud é go mbeidh K-AUM i leith infheistíochtaí an chliaint sin á ríomh cheana féin ag an ngnólacht infheistíochta nó i gcás ina mbaineann an ghníomhaíocht sin le bainistiú sócmhainní a tharmligean don ghnólacht infheistíochta nach rannchuidíonn le AUM an ghnólachta infheistíochta sin de bhua Airteagal 17(2).

Ní chuirfear san áireamh sa COH idirbhearta a dhéanfaidh an gnólacht infheistíochta ina ainm féin ar a shon féin nó thar ceann cliaint.

Féadfaidh gnólachtaí infheistíochtaí ríomh COH a eisiamh ó aon orduithe nach bhfuil forghníomhaithe más rud é go dtarlaíonn an neamh-fhorghníomhú sin mar gheall ar chealú pras an ordaithe ag an gcliant.

3.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag feidhmiú chun orduithe cliaint a láimhseáil ar feadh tréimhse is lú ná 6 mhí féilire, nó ina ndearna sé amhlaidh ar feadh tréimhse is faide ná sin mar ghnólacht infheistíochta beag, neamh-idirnasctha, bainfidh sé úsáid as sonraí stairiúla COM don tréimhse a thuairiscítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh sé ar fáil chun K-COH a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá ▌bunaithe ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur isteach in ionad pointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh ▌.

CAIBIDIL 3

K-fhachtóirí RtM

Airteagal 21

1.  Is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí RtM i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, an K-NPR arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 22 an K-CMG arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 23.

2.  Déanfaidh an gnólacht infheistíochta a leabhar trádála a bhainistiú i gcomhréir le Caibidil 3 de Theideal I de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

3.  Bíonn feidhm ag an gceanglas de réir K-fhachtóirí RtM i ndáil le gach suíomh leabhair trádála, lena n-áirítear go háirithe suíomhanna in ionstraimí fiachais (lena n-áirítear ionstraimí urrúsaithe), ionstraimí cothromais, gnóthais chomhinfheistíochta (CIUanna), malairt eachtrach agus ór, tráchtearraí (lena n-áirítear lamháltais astaíochtaí).

4.  Chun críche ceanglas de réir K-fhachtóirí RtM a ríomh, cuirfidh gnólacht infheistíochta san áireamh suíomhanna seachas suíomhanna leabhair trádála nuair a eascraíonn riosca malairte eachtraí nó riosca tráchtearraí.

Airteagal 22

K-NPR a ríomh

1.  Chun críocha K-NPR, is ar cheann de na modhanna seo a leanas a ríomhfar an ceanglas caipitil i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint:

(a)  an cur chuige [caighdeánaithe simplithe] a leagtar amach i gCaibidil 2 go Caibidil 4 de Theideal IV de Chuid 3 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ▌;

(b)  an cur chuige caighdeánaithe a leagtar amach in [Caibidil 1(a) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012];

(c)  modh na samhlacha inmheánacha a leagtar amach in [Caibidil 1(b) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012].

Airteagal 23

K-CMG a ríomh

1.  Chun críche Airteagal 21, ceadóidh an t-údarás inniúil don ghnólacht infheistíochta K‑CMG a ríomh i ndáil le gach suíomh atá faoi réir imréitigh ar bhonn punainne i gcás ina bhfuil an punann iomlán faoi réir imréitigh nó corrlaigh, faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a)  nach cuid de ghrúpa a chuimsíonn institiúid creidmheasa é an gnólacht infheistíochta;

(b)  tarlóidh imréiteach agus socraíocht na n-idirbheart sin faoi fhreagracht comhalta imréitigh de chuid contrapháirtí lárnach cáilitheach; is institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo an comhalta imréitigh, agus déantar na hidirbhearta a imréiteach go lárnach i gcontrapháirtí lárnach cáilitheach nó ar bhealach eile ar bhonn soláthair in áit íocaíochta faoi fhreagracht an chomhalta imréitigh sin;

(c)  tá ríomh an chorrlaigh iomláin atá ag teastáil ▌ón gcomhalta imréitigh bunaithe ar shamhail chorrlaigh an chomhalta imréitigh ▌.

Dearbhaíonn an measúnú rialta ar an údarás inniúil go dtiocfaidh ceanglais chorrlaigh as an tsamhail éarlaise sin a léireoidh saintréithe riosca na dtáirgí a dhéanann na gnólachtaí infheistíochta a thrádáil agus an tréimhse idir éarlaisí a bhailiú, leachtacht mhargaidh agus athruithe a d'fhéadfadh a bheith ann le linn an idirbhirt á gcur san áireamh.

Beidh na ceanglais chorrlaigh leordhóthanach chun caillteanais a chumhdach a d'fhéadfadh eascairt as ar a laghad 99 % de ghluaiseachtaí na neamhchosaintí thar thréimhse ionchais iomchuí, le tréimhse shealbhaíochta dhá lá ar a laghad. Ceapfar i gcónaí na samhlacha éarlaise a úsáidfidh an comhalta imréitigh le glao ar an éarlais dá dtagraítear i bpointe (c) thuas ionas go mbainfear amach leibhéal comhchosúil stuamachta leis an leibhéal is gá sna forálacha maidir le ceanglais chorrlaigh in Airteagal 41 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

(d)  Léireoidh an gnólachtaí infheistíochta don údarás inniúil go bhfuil údar leis an rogha chun RtM a ríomh le K-CMG mar thoradh ar chritéir áirithe. Féadfar a áireamh ar na critéir sin cineál phríomhghníomhaíochtaí an ghnólachta, gníomhaíochtaí trádála arb iad go bunúsach atá faoi réir imréitigh agus chorrlaigh faoi fhreagracht comhalta imréitigh, agus go bhfuil na gníomhaíochtaí eile a dhéanann an gnólacht infheistíochta neamhábhartha i comparáid leis na príomhghníomhaíochtaí sin.

(e)  Tá measúnú déanta ag an údarás inniúil nach ndearnadh rogha na punainne/bpunann atá faoi réir K-CMG i bhfianaise ceanglais cistí dílse a eadránú ar bhealach díréireach nó neamhstuama.

2.  Is éard a bheidh in K-CMG an tríú méid is airde de chorrlach iomlán lena raibh gá ag an gcomhalta imréitigh nó ag an gcontrapháirtí lárnach cáilitheach ón ngnólacht infheistíochta ar bhonn laethúil ar feadh trí mhí roimhe sin agus é iolraithe faoi fhachtóir 1.3.

Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairliúchán le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar ríomh an mhéid corrlaigh iomláin a bhfuil gá leis agus modh ríomha K‑CMG mar a thagraítear dó i mír 2, go háirithe nuair a chuirtear K-CMG i bhfeidhm ar bhonn punainne, chomh maith leis na coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh na bhforálacha i mír 1, pointe (e).

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi [dhá mhí dhéag ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CAIBIDIL 4

K-fhachtóirí RtF

Airteagal 24

Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC

1.  Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtF:

K-TCD +K-DTF + K-CON

sna cásanna seo a leanas:

is ionann K-TCD agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 26;

is ionann K-DTF agus DTF arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 33, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach a leagtar síos in Airteagal 15(2) agus

is ionann K-CON agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 39.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, a bheidh K-TCD agus K-CON bunaithe.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, agus ar na hidirbhearta a dtéann an gnólacht infheistíochta ina mbun trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant ina ainm féin, a bheidh K-DTF bunaithe.

Roinn I

Mainneachtain an chontrapháirtí trádála

Airteagal 25

Raon Feidhme

1.  Baineann an Roinn seo leis na conarthaí agus na hidirbhearta seo a leanas ▌:

(a)  conarthaí díorthach a liostaítear in Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, diomaite díobh seo a leanas:

(i)  Conarthaí díorthach a imréitítear go díreach nó go hindíreach trí chontrapháirtí lárnach (CPL) i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:

(a)  go bhfuil suíomhanna agus sócmhainní an ghnólachta infheistíochta a bhaineann leis na hidirbhearta sin idirdhealaithe agus leithscartha, ar leibhéal an chomhalta imréitigh agus an CPL araon, ó shuíomhanna agus sócmhainní an chomhalta imréitigh agus chliaint eile an chomhalta imréitigh sin agus mar gheall ar an idirdhealú sin agus ar an leithscaradh sin, nach mbeadh baint ag na suíomhanna agus na sócmhainní sin le féimheacht faoin dlí náisiúnta i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh nó duine amháin nó níos mó dá chliaint eile;

(b)  go n-éascaíonn na dlíthe, na rialacháin, na rialacha agus na socruithe conarthacha is infheidhme, nó atá ceangailteach, maidir leis an gcontrapháirtí lárnach, aistriú na suíomhanna de chuid an chliaint a bhaineann leis na conarthaí agus leis na hidirbhearta sin agus aistriú na comhthaobhachta comhfhreagraí chuig comhalta imréitigh eile laistigh den tréimhse chorrlaigh is infheidhme maidir leis an riosca i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh bhunaidh;

(c)  go bhfuil tuairim dhlíthiúil neamhspleách atá réasúnaithe agus i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta arb é a conclúid nach dtabhódh an gnólacht infheistíochta, i gcás agóid dhlíthiúil, aon chaillteanas mar gheall ar dhócmhainneacht a chomhalta imréitigh nó mar gheall ar dhócmhainneacht aon chliant de chuid a chomhalta imréitigh.

Meastar go gcomhlíontar na coinníollacha thuas leis na conarthaí díorthach a imréitítear go díreach nó go hindíreach trí chontrapháirtí lárnach cáilitheach (CPLC).

(ii)  conarthaí díorthach arna dtrádáil ar mhalartán;

(iii)  conarthaí díorthach le haghaidh suíomh de chuid an ghnólachta ar gníomhaíocht leabhair neamhthrádála is bunús leis;

(b)  idirbhearta socraíochta iarchurtha;

(c)  idirbhearta athcheannaigh;

(d)  idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht;

(e)  idirbhearta iasachta corrlaigh;

(f)  gach cineál eile idirbhirt um maoiniú urrúis;

(g)  creidmheasanna agus iasachtaí dá dtagraítear i bpointe (2) de Roinn B d'Iarscríbhinn 1 de Threoir 2014/65/AE, má tá an trádáil á forghníomhú ag an ngnólacht thar ceann an chliaint nó má tá an t-ordú á ghlacadh agus á tharchur ag an ngnólacht gan é a fhorghníomhú.

2.  Eisiafar idirbhearta leis na cineálacha seo contrapháirtithe a leanas ó ríomh K-TCD:

(a)  rialtais láir agus bainc cheannais, i gcás ina bhfaigheadh na neamhchosaintí foluiteacha ualú riosca 0% faoi Airteagal 114 de Rialachán (AE) 575/2013;

(b)  na bainc forbartha iltaobhacha a liostaítear in Airteagal 117 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)  na heagraíochtaí idirnáisiúnta a liostaítear in Airteagal 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

3.  Faoi réir formheas a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla, féadfaidh gnólacht infheistíochta a eisiamh ó raon feidhme ríomh idirbheart K-TCD le contrapháirtí arb é a mháthairghnóthas nó a fhochuideachta é, nó fochuideachta de chuid a máthairghnóthas nó gnóthas atá nasctha trí ghaol de réir bhrí Airteagal 22(7) de Threoir 2013/34/AE. Tabharfaidh na húdaráis inniúla formheas má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  is institiúid creidmheasa, gnólacht infheistíochta, nó institiúid airgeadais é an contrapháirtí, faoi réir ceanglas stuamachta iomchuí;

(b)  áirítear an contrapháirtí ar an gcomhdhlúthú céanna stuamachta leis an ngnólacht infheistíochta ar bhonn iomlán i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó Airteagal 7 den Rialachán seo, nó déantar an contrapháirtí agus an gnólacht infheistíochta a mhaoirsiú maidir le comhlíonadh na tástála caipitil grúpa i gcomhréir le hAirteagal 8 den Rialachán seo;

(c)  tá an contrapháirtí faoi réir na meastóireachta riosca, na nósanna imeachta tomhais agus na rialaithe céanna leis an ngnólacht infheistíochta;

(d)  tá an contrapháirtí bunaithe sa Bhallstát céanna leis an ngnólacht infheistíochta;

(e)  níl aon bhac praiticiúil ná dlíthiúil ábhartha reatha ná ionchais ann maidir le haistriú pras cistí dílse nó aisíocaíocht dliteanas ón gcontrapháirtí chuig an ngnólacht infheistíochta.

4.  De mhaolú ar an Roinn seo, féadfaidh gnólacht infheistíochta, faoi réir fhormheas an údaráis inniúil, luach neamhchosanta na gconarthaí díorthach a ríomh a liostaítear in Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus le haghaidh na n-idirbheart dá dtagraítear i bpointe (b) go pointe (f) de mhír 1 trí cheann de na modhanna a leagtar amach i [Roinn 3, Roinn 4 nó Roinn 5, Caibidil 6, Teideal II, Cuid a trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013] a chur i bhfeidhm, agus na ceanglais chaipitil ghaolmhara a ríomh trí luach na neamhchosanta a mhéadú faoin bhfachtóir riosca arna shainiú de réir chineál an chontrapháirtí i gcomhréir le Tábla 2 in Airteagal 26.

Féadfaidh na gnólachtaí infheistíochta a chuimsítear sa mhaoirsiú ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Caibidil 2, Teideal II de Chuid a haon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 an ceanglas caipitil gaolmhar a ríomh trí na méideanna neamhchosanta atá ualaithe ó thaobh riosca a iolrú faoi 8%, arna ríomh i gcomhréir le Roinn 1, Caibidil 2, Teideal II, Cuid a trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

5.  Agus an maolú i mír 4 den Airteagal seo á chur i bhfeidhm acu, cuirfidh na gnólachtaí infheistíochta fachtóir coigeartaithe ar luacháil creidmheasa i bhfeidhm freisin tríd an gceanglas caipitil, arna ríomh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, a iolrú faoin CVA arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32.

In ionad iolrú fhachtóir CVA a chur i bhfeidhm, féadfaidh na gnólachtaí infheistíochta a chuimsítear sa mhaoirsiú ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Caibidil 2, Teideal II de Chuid a haon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 na ceanglais chaipitil le haghaidh coigeartú luachála creidmheasa a ríomh i gcomhréir le Teideal VI, Cuid a trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 26

K-TCD a ríomh

Chun críocha K-TCD, is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas caipitil:

Ceanglas caipitil = α * EV * RF * CVA

Nuair atá α = 1.2

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 27

RF = an fachtóir riosca arna shainiú de réir chineál an chontrapháirtí i gcomhréir le Tábla 2

CVA = an coigeartú luachála creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32.

Tábla 2

Cineál an chontrapháirtí

Fachtóir riosca

Rialtais láir, bainc cheannais, eintitis

earnála poiblí

1.6%

Institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

1.6%

Contrapháirtithe eile

8%

Airteagal 27

Luach neamhchosanta a ríomh

Is i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear ríomh luach na neamhchosanta:

Luach na neamhchosanta = Max (0; RC + PFE - C)

nuair:

RC = an costas athsholáthair mar a chinntear in Airteagal 28 é.

PFE = an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí mar a chinntear in Airteagal 29 í; agus

C = an chomhthaobhacht mar a chinntear in Airteagal 30 í.

Beidh feidhm ag an gcostas athsholáthair (RC) agus ag an gcomhthaobhacht (C) maidir leis na hidirbhearta uile dá dtagraítear in Airteagal 25.

Is maidir le conarthaí díorthach amháin a bheidh feidhm ag an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE) ▌.

Féadfaidh gnólacht infheistíochta luach aonair na neamhchosanta a ríomh ar an leibhéal glanluachála do na hidirbhearta uile a chumhdaítear le comhaontú glanluachála conarthach, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 31. I gcás nach gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha sin, déanfaidh an gnólacht infheistíochta gach idirbheart a láimhseáil amhail agus dá mba é a thacar glanluachála féin é.

Airteagal 28

Costas athsholáthair (RC)

Déanfar an costas athsholáthair dá dtagraítear in Airteagal 27 a chinneadh mar a leanas:

(a)  i gcás conarthaí díorthach, an margadhluach reatha a bheidh sa RC;

(b)  i gcás idirbhearta socraíochta iarchurtha, is é a bheidh sa RC an méid socraíochta airgid thirim atá le híoc nó le fáil ag an ngnólacht infheistíochta arna shocrú sin. Láimhseáiltear earra infhaighte mar mhéid deimhneach agus láimhseáiltear earra iníoctha mar mhéid diúltach;

(c)  i gcás idirbhearta athcheannaigh agus idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, is éard a bheidh sa RC ▌an méid airgid thirim arna iasachtú nó arna fháil ar iasacht ▌. Láimhseáiltear airgead tirim arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta mar mhéid dearfach agus láimhseáiltear airgead tirim arna fháil ar iasacht ag an ngnólacht infheistíochta mar mhéid diúltach;

(d)  maidir le hidirbhearta maoinithe urrús (IMU), i gcás inarb urrúis iad an dá chuid den idirbheart, is le margadhluach reatha an urrúis arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta a chinnfear an RC. Méadófar an margadhluach reatha trí úsáid a bhaint as an gcoigeartú comhfhreagrach luaineachta i dTábla 4 d'Airteagal 30;

(e)  maidir leis na hidirbhearta iasachta corrlaigh agus na creidmheasanna agus na hiasachtaí dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 25(1), is é a bheidh sa RC luach na sócmhainne de réir na leabhar i gcomhréir leis an gcreat cuntasaíochta is infheidhme.

Airteagal 29

Neamhchosaint fhéideartha thodhchaí

1.  I gcás gach idirbhirt díorthach ▌, is mar thoradh an mhéid seo a leanas a ríomhfar an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE) dá dtagraítear in Airteagal 27:

(a)  méid barúlach iarbhír an idirbhirt arna chinneadh i gcomhréir le mír 2 go mír 6 den Airteagal seo; agus

(b)  an fachtóir maoirseachta arna chinneadh i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo.

2.  Is éard a bheidh sa mhéid barúlach iarbhír toradh an mhéid bharúlaigh arna ríomh i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo, an fhaid ▌le haghaidh conarthaí díorthach ráta úis agus creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 4 den Airteagal seo, agus an deilte maoirseachta le haghaidh conarthaí rogha ▌ arna ríomh i gcomhréir le mír 6 den Airteagal seo.

3.  Mura bhfuil an méid barúlach luaite go soiléir agus socraithe go haibíocht, is mar a leanas a chinnfear é:

(a)  i gcás conarthaí díorthach malairte eachtraí, is éard a bheidh sa mhéid barúlach méid barúlach chuid an airgeadra eachtraigh den chonradh, arna chomhshó san airgeadra intíre. Más in airgeadraí nach iad an t-airgeadra intíre iad a ainmnítear an dá chuid de dhíorthach malairte eachtraí, déanfar méid barúlach gach coda a chomhshó san airgeadra intíre agus is í an chuid ar mó a luach airgeadra intíre a bheidh sa mhéid barúlach;

(b)  i gcás conarthaí díorthach cothromais agus tráchtearraí agus lamháltais astaíochta agus díorthaigh díobh sin, is éard a bheidh sa mhéid barúlach toradh an phraghais margaidh ar aon aonad amháin den stoc agus líon na n-aonad dá dtagraítear sa trádáil;

(c)  i gcás idirbhearta ag a bhfuil dea-thorthaí iomadúla a bhraitheann ar staid ar leith lena n-áirítear roghanna digiteacha nó réamhchonarthaí de chineál fuascailte sprice, ríomhfaidh an gnólacht infheistíochta an méid barúlach do gach staid agus úsáidfidh sé an ríomh is airde a gheofar;

(d)  i gcás inar foirmle luachanna margaidh é an méid barúlach, iontrálfaidh an gnólacht infheistíochta na margadhluachanna reatha chun an méid barúlach trádála a chinneadh;

(e)  i gcás babhtálacha barúlacha athraitheacha amhail babhtálacha amúchta agus babhtálacha tiomsaitheacha, is é an meánmhéid barúlach ar feadh a bhfuil fágtha de shaolré na babhtála a úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta mar mheánmhéid barúlach don trádáil;

(f)  déanfar babhtálacha luamhánaithe a chomhshó i meánmhéid barúlach na babhtála neamhluamhánaithe coibhéisí sa dóigh, nuair a mhéadófar gach ráta i mbabhtáil faoi fhachtóir, go méadófar an méid barúlach atá dearbhaithe faoin bhfachtóir ar na rátaí úis chun an méid barúlach a chinneadh;

(g)  i gcás conradh díorthach lena mbaineann malartuithe iomadúla príomhshuime, méadófar an méid barúlach faoi líon na malartuithe príomhshuime sa chonradh díorthach chun an méid barúlach a chinneadh.

4.  Déanfar méid barúlach na gconarthaí díorthach ráta úis agus creidmheasa don am atá fágtha go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin, déanfar é a choigeartú i gcomhréir leis an bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = (1 – exp (-0.05 * am go haibíocht)) / 0.05;

Maidir le conarthaí díorthach nach conarthaí díorthach ráta úis ná creidmheasa iad is é 1 a bheidh san fhad.

5.  Is éard a bheidh in aibíocht conartha an dáta is déanaí is féidir an conradh a fhorghníomhú.

Má tá an díorthach bainteach le luach ionstraime eile ráta úis nó creidmheasa, is ar bhonn na hionstraime foluití a chinnfear an tréimhse ama.

I gcás roghanna, is éard a bheidh san aibíocht an dáta feidhmithe conarthach a shonraítear sa chonradh.

I gcás conradh díorthach atá struchtúrtha sa dóigh go socraítear faoi dhátaí sonraithe aon neamhchosaint atá fós amuigh agus go n-athshocraítear na téarmaí sa dóigh gurb é nialas luach cóir an chonartha, beidh an aibíocht atá fágtha comhionann leis an am go dtí an chéad dáta athshocraithe eile.

6.  Féadfaidh an gnólacht infheistíochta féin an deilte mhaoirseachta a ríomh le haghaidh roghanna agus roghtálacha, ag úsáid samhail chuí agus í faoi réir fhormheas na n-údarás inniúil. Déanfaidh an tsamhail sin meastachán ar ráta athraithe luach na rogha i ndáil le hathruithe beaga ar mhargadhluach an fholuitigh. Maidir le hidirbhearta nach roghanna ná roghtálacha iad nó i gcás nach bhfuil formheas faighte ag samhail ar bith ó na húdaráis inniúla, is é 1 ▌ a bheidh sa deilte.

7.  Is de réir an tábla seo a leanas a chinnfear an fachtóir maoirseachta (SF) i gcás gach aicme sócmhainní:

Tábla 3

Aicme sócmhainní

Fachtóir maoirseachta

Ráta Úis

0.5  %

Malairt eachtrach

4 %

Creidmheas

1 %

Cothromas aonainm

32 %

Innéacs cothromais

20 %

Tráchtearra agus lamháltas astaíochta

18 %

Eile

32 %

8.  Is éard atá i neamhchosaint fhéideartha thodhchaí de thacar glanluachála, suim neamhchosanta féideartha todhchaí na n-idirbheart uile a chuimsítear sa tacar glanluachála arna iolrú faoi na méideanna seo a leanas:

(a)  0.42, le haghaidh tacair glanluachála idirbheart le contrapháirtithe airgeadais agus contrapháirtithe neamhairgeadais a malartaítear comhthaobhacht go déthaobhach leis an gcontrapháirtí ina leith, más gá, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(b)  1, le haghaidh na dtacar glanluachála eile.

Airteagal 30

Comhthaobhacht

1.  Beidh an chomhthaobhacht uile ▌ d'idirbhearta déthaobhacha agus imréitithe araon ▌ dá dtagraítear in Airteagal 25, beidh sí faoi réir coigeartuithe luaineachta i gcomhréir leis an tábla seo a leanas:

Tábla 4

Aicme sócmhainní

Idirbhearta athcheannaigh coigeartaithe luaineachta

Idirbhearta eile coigeartaithe luaineachta

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag rialtais láir nó ag bainc cheannais

≤ 1 bhliain

0.707  %

1 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

2.121  %

3 %

> 5 bliana

4.243  %

6 %

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag eintitis eile

≤ 1 bhliain

1.414  %

2 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

4.243  %

6 %

> 5 bliana

8.485  %

12 %

Suíomhanna urrúsúcháin

≤ 1 bhliain

2.828  %

4 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

8.485  %

12 %

> 5 bliana

16.970  %

24 %

Gnáthscaireanna liostaithe agus luachanna in-chomhshóite

14.143  %

20 %

Urrúis nó tráchtearraí eile

17.678  %

25 %

Ór

10.607  %

15 %

Airgead tirim

0 %

0 %

Chun críocha Thábla 4, ní áireofar suíomhanna ath-urrúsúcháin ar na suíomhanna urrúsúcháin.

Féadfaidh na húdaráis inniúla an coigeartú luaineachta a athrú i gcomhair cineálacha áirithe tráchtearraí dá bhfuil leibhéil éagsúla luaineachta sna praghsanna. Cuirfidh siad ÚBE ar an eolas faoi na cinntí sin mar aon leis na cúiseanna atá leis na hathruithe sin.

2.  Is mar seo a leanas a chinnfear luach na comhthaobhachta:

(a)  maidir leis na hidirbhearta dá dtagraítear i bpointí (a), (e) agus (g) d'Airteagal 25(1), is leis an méid comhthaobhachta a fhaigheann an gnólacht infheistíochta óna chontrapháirtí agus é laghdaithe de réir Thábla 4 a chinntear comhthaobhacht; agus

(b)  i dtaca leis na hidirbhearta dá dtagraítear i bpointí (b), (c), (d) agus (f) d'Airteagal 25(1), cinntear comhthaobhacht le suim mhargadhluach reatha na coda slándála agus le glanmhéid na comhthaobhachta arna bhreacadh nó arna fháil ag an ngnólacht infheistíochta.

Maidir le hidirbhearta maoinithe urrús (IMU), i gcás inarb urrúis iad an dá chuid den idirbheart, is le margadhluach reatha an urrúis arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta a chinnfear an chomhthaobhacht.

I gcás ina bhfuil an t-urrús á cheannach ag an ngnólacht infheistíochta nó inar iasachtaigh sé an t-urrús, láimhseálfar an margadhluach reatha mar mhéid diúltach agus laghdófar é, go méid diúltach níos mó, ag baint úsáid as an gcoigeartú luaineachta i dTábla 4. I gcás ina bhfuil an t-urrús á cheannach ag an ngnólacht infheistíochta nó ina bhfuair sé an t-urrús ar iasacht, láimhseálfar an margadhluach reatha mar mhéid dearfach agus laghdófar é ag baint úsáid as an gcoigeartú luaineachta i dTábla 4.

I gcás ina bhfuil cineálacha éagsúla idirbheart faoi chumhdach ag comhaontú glanluachála conarthach, cuirfear na coigeartuithe luaineachta is infheidhme maidir le "idirbhearta eile" i dTábla 4, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 31, cuirfear i bhfeidhm iad ar na méideanna arna ríomh faoi phointe (a) agus pointe (b) faoi seach ar bhonn eisitheora laistigh de gach aicme sócmhainne.

3.  I gcás neamhréir airgeadra idir an t-idirbheart agus an chomhthaobhacht a fuarthas nó a breacadh, beidh feidhm ag neamhréir airgeadra coigeartaithe luaineachta breise 8 %.

Airteagal 31

Glanluacháil

1.  Chun críocha na Roinne seo, féadfaidh an gnólacht infheistíochta, ar an gcéad dul síos, conarthaí lánmheaitseála atá ar áireamh i gcomhaontú glanluachála a láimhseáil faoi mar a bheidís ina n-aon chonradh amháin ag a mbeadh príomhshuim bharúlach a bheadh coibhéiseach leis na fáltais ghlana; ar an dara dul síos, féadfaidh sé glanluacháil a dhéanamh ar idirbhearta eile atá faoi réir nuachan faoina ndéantar na hoibleagáidí uile idir an gnólacht infheistíochta agus a chontrapháirtí a chónascadh go huathoibríoch sa dóigh go ndéanann an nuachan aon mhéid aonair glan a chur go dlíthiúil in ionad na n-olloibleagáidí a bhí ann roimhe sin; agus ar an tríú dul síos, féadfaidh an gnólacht infheistíochta glanluacháil a dhéanamh ar idirbhearta eile i gcás ina n-áirithíonn sé ▌go bhfuil na coinníollacha seo a leanas comhlíonta:

(a)  conradh glanluachála leis an gcontrapháirtí nó comhaontú eile lena gcruthaítear oibleagáid dhlíthiúil aonair, lena gcumhdaítear na hidirbhearta uile atá ar áireamh, de shórt go mbeadh éileamh ag an ngnólacht infheistíochta ar ghlacadh, nó go mbeadh sé faoi oibleagáid íocaíochta, i leith shuim ghlan na luachanna deimhneacha agus diúltacha marcála ón margadh atá ar na hidirbhearta aonair atá ar áireamh, agus an tsuim sin amháin, i gcás ina dteipfeadh ar chontrapháirtí feidhmiú de thoradh aon cheann díobh seo a leanas:

(i)  mainneachtain;

(ii)  féimheacht;

(iii)  leachtú;

(iv)  cúinsí comhchosúla.

(b)  níl aon chlásal sa chonradh glanluachála lena dtugtar cead, i gcás mainneachtain contrapháirtí, don chontrapháirtí neamh-mhainneachtana íocaíochtaí teoranta amháin a dhéanamh, nó gan aon íocaíochtaí a dhéanamh, le heastát an pháirtí mainneachtana, fiú má tá an páirtí mainneachtana ina ghlanchreidiúnaí;

(c)  tá tuairim dhlíthiúil réasúnaithe i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta go mbeadh, i gcás agóid dhlíthiúil i gcoinne an chomhaontaithe ghlanluachála, éilimh agus oibleagáidí an ghnólachta infheistíochta coibhéiseach leis na héilimh agus oibleagáidí dá dtagraítear i bpointe (a) de réir an chórais dlí seo a leanas:

–  dlí na dlínse ina bhfuil an contrapháirtí corpraithe;

–  má tá brainse coigríche de chontrapháirtí bainteach, dlí an dlínse ina bhfuil an brainse suite;

–  an dlí a rialaíonn na hidirbhearta aonair sa chomhaontú glanluachála; nó

–  an dlí a rialaíonn aon chonradh nó aon chomhaontú atá riachtanach chun an ghlanluacháil a chur i gcrích.

Airteagal 32

Coigeartú Luachála Creidmheasa (CVA)

Chun críocha na Roinne seo, ciallaíonn "Coigeartú Luachála Creidmheasa" coigeartú ar luacháil mheánmhargaidh na punainne idirbheart le contrapháirtí. Léirítear leis an gcoigeartú sin margadhluach reatha riosca creidmheasa an chontrapháirtí i leith an ghnólachta infheistíochta, ach ní léirítear leis margadhluach reatha riosca creidmheasa an ghnólachta infheistíochta i leith an chontrapháirtí.

Is é 1.5 a bheidh sa CVA do gach idirbheart seachas na cinn seo a leanas, arb é 1.5 a bheidh sa CVA dóibh:

(a)  idirbhearta le contrapháirtithe neamhairgeadais mar a shainmhínítear i bpointe (9) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, nó le contrapháirtithe neamhairgeadais atá bunaithe i dtríú tír, i gcás nach sáraíonn na hidirbhearta sin an tairseach imréitigh mar a shonraítear in Airteagal 10(3) agus (4) den Rialachán sin;

(b)  idirbhearta laistigh de ghrúpa dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(c)  idirbhearta socraíochta iarchurtha;

(d)  IMUnna, lena n-áirítear idirbhearta iasachta corrlaigh, ach amháin má chinneann an t‑údarás inniúil gurb ábhartha neamhchosaintí CVA an ghnólachta infheistíochta a eascraíonn as na hidirbhearta sin;

(e)  na creidmheasanna agus na hiasachtaí dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 25 (1).

Roinn II

Sreabhadh trádála laethúil

Airteagal 33

DTF a thomhas chun críocha K-DTF a ríomh .

1.  Chun críocha K-DTF a ríomh, is éard a bheidh in DTF meánluach rollach an tsreafa trádála laethúil iomlán, arna thomhas i gcaitheamh gach lae gnó le linn na 9 mí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh in DTF ná meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 6 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-DTFar an gcéad lá gnó de gach .

2.  Tomhaisfear an DTF mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)  i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach.

(b)  i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

Déanfar méid barúlach na ndíorthach ráta úis a choigeartú go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin. Déanfar an méid barúlach a mhéadú faoin bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = an t-am go haibíocht (i mblianta) / 10

3.  Ní áireofar ar DTF idirbhearta a dhéanfaidh gnólacht infheistíochta chun críche seirbhísí bainistithe punainne a chur ar fáil thar ceann cistí infheistíochta.

Cuirfear san áireamh in DTF idirbhearta a dhéanfaidh an gnólacht infheistíochta ina ainm féin ar a shon féin nó thar ceann cliaint.

4.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag feidhmiú agus sreabhadh trádála laethúil aige le níos lú ná 9 mí féilire, úsáidfidh sé sonraí stairiúla DTF ón tréimhse ama a thuairiscítear faoi mhír 1 chun K-DTF a ríomh ▌a luaithe a bheidh siad ar fáil ▌. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur isteach in ionad pointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh ▌.

CAIBIDIL 5

Airteagal 34

Láimhseáil stuamachta sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo

1.  Tar éis dul i gcomhairle le BERS, déanfaidh ÚBE, ar bhonn na sonraí atá ar fáil agus thorthaí Ghrúpa Saineolais Ardleibhéil an Choimisiúin maidir le hAirgeadas Inbhuanaithe, measúnú ar cibé an mbeadh bonn cirt ó thaobh na stuamachta de ann do láimhseáil stuamachta tiomanta ar na sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann, ar dhóigh shubstaintiúil, cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo, i bhfoirm K-fhachtóirí coigeartaithe nó comhéifeachtaí K-fhachtóirí coigeartaithe. Go háirithe, déanfaidh ÚBE imscrúdú ar na nithe seo leanas:

(a)  roghanna modheolaíochta chun a mheas cé chomh neamhchosanta atá aicmí sócmhainní ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta go substaintiúil leo;

(b)  sainphróifílí riosca ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo;

(c)  rioscaí a bhaineann le dímheas sócmhainní mar gheall ar athruithe rialála amhail maolú ar an athrú aeráide;

(d)  na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag láimhseáil stuamachta ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí lena ngabhann, ar dhóigh shubstaintiúil, cuspóirí comhshaoil nó sóisialta maidir le cobhsaíocht airgeadais.

2.  Cuirfidh ÚBE tuarascáil ina mbeidh a chuid torthaí faoi bhráid an Choimisiúin, Pharlaimint na hEorpa, agus na Comhairle tráth nach déanaí ná ... [dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.  Ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

CUID A CEATHAIR

RIOSCA COMHCHRUINNITHE

Airteagal 35

Coiste faireacháin

1.  Déanfaidh an gnólacht infheistíochta faireachán agus rialú ar a riosca comhchruinnithe i gcomhréir leis an gcuid seo, trí bhíthin nósanna imeachta fónta riaracháin agus cuntasaíochta agus sásraí daingne rialaithe inmheánaigh.

2.  Chun críocha na coda seo, cuimseoidh na téarmaí institiúid creidmheasa agus gnólacht infheistíochta gnóthais phríobháideacha nó phoiblí, a mbrainsí san áireamh, arbh é a bheadh iontu dá mbeidís bunaithe san Aontas institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear sa Rialachán seo iad agus ar tugadh údarú dóibh i dtríú tír ina gcuirtear ceanglais stuamachta maoirseachta agus rialála i bhfeidhm atá coibhéiseach ar a laghad leis na ceanglais sin a chuirtear i bhfeidhm san Aontas.

=  ▌

Airteagal 36

Luach na neamhchosanta a ríomh

1.  An gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), déanfaidh sé luach na neamhchosanta ar chliant nó grúpa cliant nasctha chun críocha na coda seo a ríomh trí na hítimí seo a leanas a shuimiú:

(a)  Barrachas deimhneach suíomhanna fada an ghnólachta infheistíochta thar a shuíomhanna gearra sna hionstraimí airgeadais uile leabhair trádála ▌ arna n‑eisiúint ag an gcliant atá i gceist, a ríomhtar an suíomh glan díobh i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1)(a) go (c).

Maidir le gnólacht infheistíochta a ríomhann, chun críocha an cheanglais de réir K-fhachtóirí RtM, ceanglais chaipitil do na suíomhanna leabhair trádála i gcomhréir leis an gcur chuige a shonraítear in Airteagal 23, ríomhfaidh sé an suíomh glan chun críche riosca comhchruinnithe na suíomhanna sin i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1)(a).

(b)  Luach neamhchosanta na n-idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 25(1) leis an gcliant atá i gceist, arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 27.

Maidir le gnólacht infheistíochta a dhéanann, chun críocha K-TCD, ceanglais chaipitil a ríomh, trí na modhanna dá dtagraítear in Airteagal 25(2) a chur i bhfeidhm, ríomhfaidh sé luach neamhchosanta na n-idirbheart sin trí na modhanna a leagtar amach in [Roinn 3, Roinn 4 nó Roinn 5, Caibidil 6, Teideal II, Cuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013] a chur i bhfeidhm.

2.  Ríomhfar ▌ luach na neamhchosanta ar ghrúpa cliant nasctha trí ▌ na neamhchosaintí ar na cliaint aonair sa ghrúpa a shuimiú ▌le chéile, agus láimhseálfar iad mar neamhchosaint aonair.

3.  Le linn don ghnólacht infheistíochta an neamhchosaint ar chliant nó ar ghrúpa cliant nasctha a ríomh, déanfaidh sé gach beart réasúnta chun na sócmhainní foluiteacha sna hidirbhearta ábhartha a shainaithint mar aon le contrapháirtí na neamhchosaintí foluiteacha.

Airteagal 37

Teorainneacha le riosca comhchruinnithe agus barrachas luach na neamhchosanta

1.  Is é a bheidh i dteorainn gnólachta infheistíochta le riosca comhchruinnithe de luach na neamhchosanta ar chliant aonair nó grúpa, 25 % dá chuid cistí dílse féin.

I gcás inar institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta an cliant aonair sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó i ngrúpa cliant nasctha, is éard a bheidh sa teorainn le riosca comhchruinnithe luach níos airde ná 25 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ▌ ar choinníoll, i dtaca le suim luachanna na neamhchosanta ar na cliaint nasctha uile nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad ▌, go bhfanann an teorainn leis an riosca comhchruinnithe ag 25 % de chistí dílse na ngnólachtaí infheistíochta.

I gcás ina bhfuil méid EUR 150 milliún níos airde ná 25 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta, ní bheidh an teorainn le riosca comhchruinnithe níos airde ná 100 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta.

2.  I gcás ina sárófar na teorainneacha dá dtagraítear i mír 1, comhlíonfaidh ▌ an gnólacht infheistíochta an oibleagáid maidir le fógra a thabhairt a leagtar amach in Airteagal 38 agus comhlíonfaidh sé ceanglas cistí dílse i dtaca le barrachas luach na neamhchosanta i ▌gcomhréir le hAirteagal 39.

Déanfaidh gnólacht infheistíochta barrachas luach na neamhchosanta ar chliant aonair nó grúpa cliant nasctha a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

barrachas luach na neamhchosanta = EV – L

nuair:

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 36.

L = an teorainn le riosca comhchruinnithe mar a chinntear é i mír 1 den Airteagal seo.

3.  Ní sháróidh luach na neamhchosanta ar chliant aonair nó grúpa cliant nasctha:

(a)  500 % de chístí dílse an ghnólachta infheistíochta, i gcás ina mbeidh 10 lá nó tréimhse is giorra caite ó tháinig ann don bharrachas ▌;

(b)  i gcomhiomlán, 600 % de ▌chístí dílse an ghnólachta infheistíochta, maidir lehaon bharrachais a mhairfidh ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá ▌.

Airteagal 38

Oibleagáid fógra a thabhairt

1.  I gcás ina sárófar na teorainneacha dá dtagraítear in Airteagal 37 ▌, tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra gan mhoill do na húdaráis inniúla faoi mhéid an bharrachais, ainm an chliaint aonair lena mbaineann agus, i gcás inarb infheidhme, ainm an ghrúpa cliant nasctha lena mbaineann.

2.  Féadfaidh údaráis inniúla tréimhse theoranta a dheonú don ghnólacht infheistíochta chun cloí leis an teorainn dá dtagraítear in Airteagal 37 ▌.

Airteagal 39

K-CON a ríomh

1.  Is éard a bheidh sa cheanglas caipitil de réir K-CON méid comhiomlán an cheanglais caipitil dá ríomhtar do gach cliant nó grúpa cliant nasctha mar cheanglas caipitil na líne iomchuí i gColún 1 i dTábla 6 arb ionann é agus cuid den bharrachas iomlán aonair arna hiolrú faoin méid seo a leanas:

(a)  200 % i gcás nár mhair an barrachas ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá ▌;

(b)  an fachtóir comhfhreagrach i gColún 2 de Thábla 6 tar éis na tréimhse 10 lá arna ríomh ón dáta ar ar tháinig ann don bharrachas, trí gach cion den bharrachas a shannadh sa líne iomchuí i gColún 1 de Thábla 6.

2.  Is de réir na foirmle seo a leanas a dhéanfar ceanglas caipitil an bharrachais dá dtagraítear i mír 4 a ríomh:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_GA-p0000006.png

nuair:

CRE = ceanglas caipitil don bharrachas.

CR = ceanglas caipitil na neamhchosaintí ar chliant aonair nó grúpaí cliant nasctha, arna ríomh trí cheanglais chaipitil na neamhchosaintí ar na cliaint aonair sa ghrúpa a shuimiú, agus láimhseálfar iad mar neamhchosaint aonair.

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 36.

EVE = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 37(2).

Chun críche K-CON, ní áireofar ar cheanglais chaipitil na neamhchosaintí a eascraíonn as an bhfarasbarr dearfach de shuíomhanna fada gnólachta infheistíochta thar a shuíomhanna gearra sna hionstraimí airgeadais leabhair trádála uile arna n‑eisiúint ag an gcliant atá i gceist, a ríomhtar an suíomh glan díobh i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1) (a) go (c), ní áireofar orthu ach ceanglais riosca-shonrach.

Maidir le gnólacht infheistíochta a ríomhann, chun críocha an cheanglais de réir K‑fhachtóirí RtM, ceanglais chaipitil do shuíomhanna leabhair trádála i gcomhréir leis an gcur chuige a shonraítear in Airteagal 23, ríomhfaidh sé ceanglas caipitil na neamhchosanta chun críche riosca comhchruinnithe na suíomhanna sin i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1)(a).

Tábla 6

Colún 1:

Barrachas luach na neamhchosanta mar chéatadán de chistí dílse

Colún 2:

Fachtóirí

Suas go 40 %

200 %

Ó 40 % go 60 %

300 %

Ó 60 % go 80 %

400 %

Ó 80 % go 100 %

500 %

Ó 100 % go 250 %

600 %

Os cionn 250 %

900 %

Airteagal 40

Nósanna imeachta chun cosc a chur ar ghnólachtaí infheistíochta an ceanglas caipitil de réir K-CON a sheachaint

1.  Maidir leis na neamhchosaintí a sháróidh an teorainn a leagtar síos in Airteagal 37(1), ní dhéanfaidh gnólachtaí infheistíochta iad a aistriú go sealadach chuig cuideachta eile, bídís nó ná bídís sa ghrúpa céanna, ná ní dhéanfar idirbhearta saorga chun an neamhchosaint a ghlanadh le linn na tréimhse 10 lá dá dtagraítear in Airteagal 39 agus neamhchosaint nua a chruthú.

2.  Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta córais a choimeád ar bun lena áirithiú go ndéanfar aon aistriú dá dtagraítear i mír 1 a thuairisciú láithreach do na húdaráis inniúla.

Airteagal 41

Eisiaimh

1.  Eisiafar na neamhchosaintí seo a leanas ó na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 37:

(a)  neamhchosaintí ▌a asbhainfear ina n-iomláine as cistí dílse an ghnólachta infheistíochta;

(b)  ▌ neamhchosaintí a thabhófar le linn gnáthshocrú seirbhísí íocaíochta, idirbheart airgeadra eachtraigh, idirbheart urrús agus soláthair tarchuir airgid;

(c)  neamhchosaintí arb éard atá iontu éilimh ar na comhlachtaí seo a leanas ▌:

(i)  ▌rialtais láir, bainc cheannais, eintitis earnála poiblí, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó bainc forbartha iltaobhacha agus neamhchosaintí atá rathaithe ag na daoine sin nó atá inchurtha ina leith, i gcás ina bhfaigheadh na neamhchosaintí sin ualú riosca 0 % faoi Airteagal 114 go hAirteagal 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)   ▌rialtais réigiúnacha agus údaráis áitiúla na stát atá sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

(iii)  neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha agus ranníocaíochtaí le cistí mainneachtana contrapháirtithe lárnacha.

2.  Féadfaidh údaráis inniúla na neamhchosaintí seo a leanas a dhíolmhú ina n-iomláine nó i bpáirt ó chur i bhfeidhm Airteagal 37:

(a)  bannaí faoi chumhdach;

(b)  neamhchosaintí a thabhaigh gnólacht infheistíochta i leith a máthairchuideachta, i leith fhochuideachtaí eile na máthairchuideachta sin nó i leith a cuid fochuideachtaí féin, sa mhéid is go bhfuil na gnóthais sin faoi chumhdach ag an maoirseacht – bíodh sé ar bhonn comhdhlúite, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó le hAirteagal 7 den Rialachán seo, nó má dhéantar iad a mhaoirsiú maidir le comhlíonadh na tástála caipitil grúpa, i gcomhréir le hAirteagal 8 den Rialachán seo – a bhfuil an gnólacht infheistíochta féin faoina réir, i gcomhréir leis an Rialachán seo nó le caighdeáin choibhéiseacha atá i bhfeidhm i dtríú tír, agus tá na coinníollacha seo a leanas comhlíonta:

(i)  ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábhartha, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras; agus

(ii)  cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais eintiteas na hearnála airgeadais.

Airteagal 42

Díolúine do dhéileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí

1.  Ní bheidh feidhm ag forálacha na coda seo maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas ▌:

(a)  is contrapháirtí neamhairgeadais é an contrapháirtí eile;

(b)  tá an dá chontrapháirtí faoi réir na nósanna imeachta láraithe iomchuí maidir le riosca a mheas, a thomhas agus a rialú;

(c)  is féidir a mheas go laghdóidh an t-idirbheart rioscaí a bhaineann go díreach le gníomhaíocht tráchtála nó le gníomhaíocht um maoiniú cisteáin an chontrapháirtí neamhairgeadais nó an ghrúpa sin.

2.  Tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil sula n-úsáidfidh sé an díolúine dá dtagraítear i mír 1.

CUID A CÚIG

LEACHTACHT

Airteagal 43

Ceanglas maidir le leachtacht

1.  Beidh i seilbh an ghnólachta infheistíochta méid sócmhainní leachtacha atá coibhéiseach ar a laghad leis an tríú cuid de na ceanglais forchostas seasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13(1).

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh údaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm na bhforálacha den chéad fhomhír agus cuirfidh sé ÚBE ar an eolas gan mhoill faoin méid sin.

Chun críocha na chéad fhomhíre, is éard a bheidh i sócmhainní leachtacha aon cheann de na nithe seo a leanas, gan teorainn lena gcomhdhéanamh:

(a)  na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 13 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún, faoi réir na gcoinníollacha céanna (critéir incháilitheachta, caolchorrlaigh is infheidhme) dá bhforáiltear sna hAirteagail seo;

(b)  na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún, suas le méid absalóideach EUR 50 milliún (nó méid coibhéiseach in airgeadra intíre), faoi réir na gcoinníollacha céanna (critéir incháilitheachta diomaite den mhéid tairsí EUR 500 milliún dá dtagraítear in Airteagal 15(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, caolchorrlaigh is infheidhme) dá bhforáiltear san Airteagal sin;

(c)  ionstraimí airgeadais nach gcumhdaítear le pointí (a) agus (b) a thrádáiltear ar ionad trádála nach bhfuil margadh leachtach ann ina leith mar a shainmhínítear i bpointe (17) d'Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus in Airteagal 1 go hAirteagal 5 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/567 ón gCoimisiún, faoi réir caolchorrlach 55 %;

d)  taiscí gearrthéarma neamhualaithe ag institiúid creidmheasa lena dtabharfar rochtain éasca ar leachtacht don ghnólacht infheistíochta;

2.  Ní áireofar mar shócmhainní leachtacha airgead tirim, taiscí gearrthéarma ná ionstraimí airgeadais ar le cliaint iad, fiú i gcás iad a bheith i seilbh an ghnólachta infheistíochta ina ainm féin chun críocha mhír 1.

3.  Chun críocha mhír 1, féadfaidh gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) agus gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) ach nach ndéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, féadfaidh siad earraí infhaighte ó fhéichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá a áireamh ar a shócmhainní leachtacha freisin, i gcás ina mbeidh na hinfháltais sin i gcomhréir leis na coinníollacha seo a leanas:

(a)  is ionann iad agus suas le huasmhéid tríú cuid de na ceanglais íosmhéid leachtachta dá dtagraítear i mír 1;

(b)  ní áireofar iad mar chuid d'aon cheanglais bhreise leachtacha a cheanglaíonn an t‑údarás inniúil le haghaidh rioscaí atá sonrach don ghnólacht i gcomhréir le hAirteagal 39(2)(k) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta];

(c)  tá siad faoi réir caolchorrlach 50%.

4.  Chun críche an dara fomhír de mhír 1, eiseoidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, treoirlínte lena sonrófar a thuilleadh na critéir a fhéadfaidh na húdaráis inniúla a chur san áireamh agus iad ag díolmhú gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) ón gceanglas leachtachta.

Airteagal 44

Laghdú sealadach ar an gceanglas leachtachta

1.  Féadfaidh gnólacht infheistíochta, in imthosca eisceachtúla, agus tar éis a fhormheasta ag an údarás inniúil, méid na sócmhainní leachtacha ina sheilbh a laghdú. ▌

2.  Comhlíonfar an ceanglas leachtachta a leagtar amach in Airteagal 43(1) an athuair laistigh de 30 lá ón laghdú tosaigh.

Airteagal 45

Ráthaíochtaí cliaint

Méadóidh an gnólacht infheistíochta a shócmhainní leachtacha faoi 1.6 % de mhéid iomlán na ráthaíochtaí a thugtar do chliaint .

CUID A SÉ

NOCHTADH AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 46

Raon Feidhme

1.  An gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a shonraítear sa chuid seo an lá céanna a fhoilseoidh sé a ráitis airgeadais bhliantúla.

2.  An gnólacht infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) agus a eiseoidh ionstraimí Breise Leibhéal 1, nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach in Airteagal 47, Airteagal 49 agus Airteagal 50 an lá céanna a bhfoilseoidh sé a ráitis airgeadais bhliantúla.

3.  I gcás nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach in Airteagal 12(1) á gcomhlíonadh a thuilleadh ag gnólacht infheistíochta, nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach sa chuid seo den bhliain airgeadais tar éis na bliana airgeadais nár chomhlíon sé na coinníollacha sin a thuilleadh.

4.  Féadfaidh gnólacht infheistíochta an meán agus an suíomh iomchuí a chinneadh chun na ceanglais maidir le nochtadh dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a chomhlíonadh go héifeachtach. Déanfar gach nochtadh in aon mheán amháin nó in aon suíomh amháin, i gcás inar féidir. Má nochtar an fhaisnéis chéanna nó faisnéis chomhchosúil in dhá mheán nó níos mó, cuirfear le gach meán acu tagairt do mhacasamhail na faisnéise sna meáin eile.

Airteagal 47

Cuspóirí agus beartais bainistithe riosca

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta a chuid cuspóirí agus beartas bainistithe riosca a nochtadh i gcás gach catagóire riosca ar leithligh i gCuid a Trí go Cuid a Cúig i gcomhréir le hAirteagal 46, lena n-áirítear achoimre ar na straitéisí agus na próisis chun na rioscaí sin a bhainistiú agus ráiteas riosca arna fhormheas ag an gcomhlacht bainistíochta ina dtugtar tuairisc ghonta ar phróifíl fhoriomlán riosca an ghnólachta infheistíochta i ndáil leis an straitéis ghnó.

Airteagal 48

Rialachas

Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir le socruithe rialachais inmheánaigh, i gcomhréir le hAirteagal 46:

(a)  líon na stiúrthóireachtaí atá ag comhaltaí an chomhlachta bainistíochta;

(b)  an beartas maidir le héagsúlacht i dtaca le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta a roghnú, na cuspóirí agus aon spriocanna iomchuí a leagtar amach sa bheartas sin, agus a mhéid a baineadh amach na cuspóirí agus na spriocanna sin;

(c)  cibé acu atá nó nach bhfuil coiste riosca ar leithligh curtha ar bun ag an ngnólacht infheistíochta agus an méid uaireanta a tháinig an coiste riosca le chéile in aghaidh na bliana.

Airteagal 49

Cistí dílse

1.  Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena chistí dílse, i gcomhréir le hAirteagal 46:

(a)  réiteach iomlán idir ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, ítimí Leibhéal 1 Breise, ítimí Leibhéal 2 agus na scagairí agus na hasbhaintí is infheidhme a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí dílse an ghnólachta infheistíochta agus an clár comhardaithe i ráitis airgeadais an ghnólachta infheistíochta arna n-iniúchadh;

(b)  tuairisc ar phríomhghnéithe ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 agus ionstraimí Leibhéal 1 Breise agus ionstraimí Leibhéal 2 arna n-eisiúint ag an ngnólacht infheistíochta;

(c)  tuairisc ar na srianta go léir a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí dílse a ríomh i gcomhréir leis an Rialachán seo agus na hionstraimí ▌agus na hasbhaintí a bhfuil feidhm ag na srianta sin ina leith;

2.  Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun teimpléid maidir le nochtadh faoi phointí (a), (b), ▌agus (c) de mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [18 mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 50

Ceanglais chaipitil

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas a nochtadh maidir le comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 13(1) agus in Airteagal 24 de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], i gcomhréir le hAirteagal 46:

(a)  achoimre ar chur chuige an ghnólachta infheistíochta maidir le leordhóthanacht a chaipitil inmheánaigh a mheasúnú chun tacú le gníomhaíochtaí reatha agus todhchaí;

(b)  ar iarratas ón údarás inniúil, toradh an phróisis inmheánaigh measúnaithe ar leordhóthanacht caipitil, lena n-áirítear comhdhéanamh na gcistí dílse breise atá bunaithe ar an bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 39(2)(a) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta];

(c)  ceanglais chaipitil an K-fhachtóra arna ríomh ▌, i gcomhréir le ▌ hAirteagal 15, ▌i bhfoirm chomhiomlán do RtM, RtF, agus RtC, bunaithe ar shuim na K-fhachtóirí is infheidhme;

(d)  an ceanglas forchostas seasta arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 13.

=  ▌

Airteagal 51

Beartas agus cleachtais luacha saothair

Nochtfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena mbeartas agus maidir lena gcleachtais luacha saothair, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le neodracht inscne agus leis an mbearna phá idir na hinscní, i gcás na gcatagóirí foirne sin a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 46;

(a)  na saintréithe is tábhachtaí maidir le ceapadh an chórais luacha saothair, lena n-áirítear an leibhéal luacha saothair inathraithe agus na critéir ar a mbronntar é, an beartas maidir le híocaíocht amach in ionstraimí, an beartas maidir le hiarchur agus na critéir dhílsithe;

(b)  na cóimheasa idir luach saothair seasta agus inathraithe arna socrú i gcomhréir le hAirteagal 30(2) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta];

(c)  faisnéis chainníochtúil chomhiomlán maidir le luach saothair, arna miondealú de réir an lucht bainistíochta shinsearaigh agus na mball foirne a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, ag tabhairt an méid seo a leanas le fios:

(i)  na méideanna luacha saothair arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú idir luach saothair seasta, maille le tuairisc ar na comhpháirteanna seasta, agus luach saothair inathraithe, chomh maith le líon na dtairbhithe;

(ii)  méideanna agus foirmeacha luacha saothair inathraithe arna mbronnadh, arna ndealú idir airgead tirim, scaireanna, ionstraimí atá nasctha le scaireanna agus cineálacha eile ar leithligh don chuid a íoctar roimh ré agus don chuid iarchurtha;

(iii)  na méideanna luacha saothair iarchurtha arna mbronnadh do thréimhsí feidhmíochta roimhe sin, arna ndealú idir an méid atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais agus an méid atá le dílsiú sna blianta ina dhiaidh sin:

(iv)  an méid luacha saothair iarchurtha atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais, agus a laghdaítear trí choigeartuithe feidhmíochta;

(v)  na dámhachtainí luacha saothair inathraithe ráthaithe le linn na bliana airgeadais, agus líon thairbhithe na ndámhachtainí sin;

(vi)  na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh i dtréimhsí roimhe sin, a íocadh amach le linn na bliana airgeadais;

(vii)  méideanna na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú ina n-íocaíochtaí roimh ré agus ina n-íocaíochtaí iarchurtha, líon thairbhithe na n-íocaíochtaí sin agus an íocaíocht is airde a bronnadh ar dhuine aonair;

(d)  faisnéis maidir le cibé acu a bhaineann nó nach mbaineann an gnólacht infheistíochta tairbhe as maolú a leagtar síos in Airteagal 32(4) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

Chun críocha phointe (d), cuirfidh gnólachtaí infheistíochta a bhaineann tairbhe as maolú den sórt sin in iúl cibé acu ar deonaíodh an maolú sin ar bhonn phointe (a) nó phointe (b) d'Airteagal 32(4) de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], nó an dá cheann. Léireoidh siad freisin cé na prionsabail luacha saothair a gcuirfidh siad an maolú nó na maoluithe i bhfeidhm ina leith, líon na mball foirne a bhaineann tairbhe as an maolú nó na maoluithe agus a luach saothair iomlán, arna dhealú idir luach saothair inathraithe agus seasta.

Beidh an tAirteagal seo gan dochar do na forálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/679.

Airteagal 52

Beartas infheistíochta

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go nochtfaidh na gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil na critéir dá dtagraítear i mír 4 d'Airteagal 32 de Threoir (AE)---/---[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] á gcomhlíonadh acu, i gcomhréir le hAirteagal 46, an méid seo a leanas:

(a)  cion na gceart vótála a bhaineann leis na scaireanna atá i seilbh, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an ngnólacht infheistíochta, arna mhiondealú de réir an Bhallstáit agus na hearnála;

(b)  an tuairisc iomlán ar iompraíocht vótála i gcruinnithe ginearálta na gcuideachtaí a bhfuil a scaireanna i seilbh i gcomhréir le mír 2, míniúchán ar na vótaí, agus cóimheas na dtograí arna gcur chun tosaigh ag comhlacht riaracháin nó bainistíochta na cuideachta atá formheasta ag an ngnólacht infheistíochta;

(c)  míniúchán ar an úsáid a bhaintear as gnólachtaí comhairleoirí seachvótála;

(d)  na treoirlínte vótála i ndáil leis na cuideachtaí a bhfuil a scaireanna i seilbh i gcomhréir le mír 2.

An ceanglas nochta dá dtagraítear i bpointe (b), ní bheidh feidhm aige mura ndéantar le socrúcháin chonarthacha na ngeallsealbhóirí uile a ndéanann an gnólacht infheistíochta ionadaíocht orthu ag cruinniú na ngeallsealbhóirí an gnólacht infheistíochta a údarú chun vótáil ar a son mura dtugann na geallsealbhóirí orduithe vótála sainráite tar éis dóibh clár oibre an chruinnithe a fháil.

2.  An gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1, ní chomhlionfaidh sé mír 1 ach amháin i dtaca le gach cuideachta a ligtear a scaireanna isteach chun trádála ar mhargadh rialáilte agus a bhfuil cearta vótála ag baint lena scaireanna i gcás inar mó cion na gceart vótála atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta, go díreach nó go hindíreach, ná an tairseach de 5 % de na cearta vótála uile a bhaineann leis na scaireanna a eisíonn an chuideachta. Ríomhfar na cearta vótála ar bhonn na scaireanna uile a bhfuil cearta vótála ag baint leo fiú má chuirtear a bhfeidhmiú ar fionraí.

3.  Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun teimpléid maidir le nochtadh faoi mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [ocht mí dhéag ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 53

Rioscaí comhshaoil, sóisialta, agus rialachais

Ón ... [3 bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na critéir dá dtagraítear i mír 4 d'Airteagal 32 de Threoir (AE) ----/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] faisnéis a nochtadh maidir le rioscaí comhshaoil, sóisialta, agus rialachais, rioscaí fisiciúla agus rioscaí idirthréimhseacha de réir mar a shainítear sa tuarascáil dá dtagraítear in [Airteagal 35 (nua) de Threoir (AE) ---/--[an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] Airteagal 98(7c) de Threoir 2013/36/AE.

Chun críche na chéad fhomhíre, nochtfar an fhaisnéis ar bhonn bliantúil an chéad bhliain agus ar bhonn leathbhliantúil an dara bliain agus ina dhiaidh sin.

CUID A SEACHT

TUAIRISCIÚ AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 54

Ceanglais um thuairisciú

1.  Cuirfidh gnólacht infheistíochta tuarascáil ráithiúil faoi bhráid na n-údarás inniúil lena n‑áirítear an fhaisnéis uile seo a leanas:

(a)  leibhéal agus comhdhéanamh na gcistí dílse;

(b)  ceanglais chaipitil;

(c)  ríomhanna na gceanglas caipitil;

(d)  an leibhéal gníomhaíochta i dtaca leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), lena n-áirítear an clár comhardaithe agus miondealú ar an ioncam de réir seirbhís infheistíochta agus an K-fhachtóra is infheidhme;

(e)  riosca comhchruinnithe;

(f)  ceanglais leachtachta.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, is ar bhonn bliantúil a bheidh minicíocht an tuairiscithe a leagtar síos sa chéad fhomhír maidir le gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1).

2.  Áireofar ar an bhfaisnéis a shonraítear i bpointe (e) de mhír 1 na leibhéil riosca seo a leanas agus déanfar í a thuairisciú do na húdaráis inniúla ar bhonn bliantúil ar a laghad:

(a)  leibhéal an riosca comhchruinnithe a bhaineann le mainneachtain contrapháirtithe agus le suíomhanna leabhair trádála, ar bhonn contrapháirtí aonair agus ar bhonn comhiomlán araon;

(b)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa, na ngnólachtaí infheistíochta agus na n-eintiteas eile a bhfuil airgead cliant ina seilbh;

(c)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa, na ngnólachtaí infheistíochta agus na n-eintiteas eile ina gcuirtear urrúis cliant i dtaisce;

(d)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa ina bhfuil airgead tirim i dtaisce ag an ngnólacht; agus

(e)  leibhéal an riosca comhchruinnithe a eascraíonn as tuilleamh;

(f)  leibhéal an riosca comhchruinnithe mar a chuirtear síos air i bpointí (a) go (e) arna ríomh trí shócmhainní cuntais agus ítimí atá lasmuigh den chlár comhordaithe a chur san áireamh freisin nach bhfuil taifead orthu sa leabhar trádála chomh maith leis na neamhchosaintí a eascraíonn as suíomhanna leabhair trádála.

Chun críche na míre seo, beidh feidhm ag na téarmaí "institiúid creidmheasa" agus "gnólachtaí infheistíochta" i gcomhréir le hAirteagal 35(2).

▌De mhaolú ar mhír 1, ní bheidh ceangal ar ghnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha in Airteagal 12(1) an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (e) a thuairisciú agus, sa mhéid gur deonaíodh eisceacht i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 43(1), pointe (f) de mhír 1 den Airteagal seo.

Chun críche na gceanglas tuairiscithe a leagtar síos san Airteagal seo, ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a bheidh gonta, comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta, agus lena gcuirfear san áireamh éagsúlacht ghráinneacht na faisnéise a chuirfidh isteach an gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha in Airteagal 12(1), ina sonrófar:

(a)  na formáidí,

(b)  na dátaí tuairiscithe, na sainmhínithe agus na treoracha gaolmhara ina gcuirfear síos ar an dóigh leis na formáidí sin a úsáid.

Ceapfaidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír faoin [12 mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 55

Ceanglais tuairiscithe le haghaidh gnólachtaí infheistíochta a dhéanann na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Treoir 2014/65/AE chun críocha na dtairseach dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo agus in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

1.  Maidir le gnólachtaí infheistíochta ▌ a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, fíoróidh siad méid a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil agus tuairisceoidh siad an fhaisnéis sin gach ráithe don údarás inniúil más mó luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghnólachta infheistíochta ná EUR 5 bhilliún, arna ríomh mar mheán na 12 mhí dheireanacha as a chéile. Cuirfidh an t-údarás inniúil ÚBE ar an eolas faoin méid sin.

2.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 ina chuid de ghrúpa inar gnólacht infheistíochta ceann amháin nó níos mó de na gnóthais a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, fíoróidh na gnólachtaí infheistíochta sin méid a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil más mó luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghrúpa ná EUR 5 bhilliún, arna ríomh mar mheán na 12 mhí dheireanacha as a chéile. Cuirfidh na gnólachtaí infheistíochta sin a sócmhainní iomlána in iúl dá chéile ar bhonn míosúil. Tuairisceoidh na gnólachtaí infheistíochta sin ▌a sócmhainní comhdhlúite iomlána do na húdaráis inniúla gach ráithe. Cuirfidh an t-údarás inniúil ÚBE ar an eolas faoin méid sin.

3.  I gcás ina sroichfidh meán shócmhainní iomlána míosúla na ngnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 aon cheann de na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 1(2) den Rialachán seo nó in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna ríomh mar mheán na 12 mhí dheireanacha as a chéile, tabharfaidh ÚBE fógra maidir leis sin do na gnólachtaí infheistíochta sin agus do na húdaráis inniúla, lena n-airítear na húdaráis atá inniúil ar údarú a dheonú i gcomhréir le hAirteagal [8a] de Threoir 2013/36/AE.

4.  I gcás ina léirítear in athbhreithniú i gcomhréir le hAirteagal 36 de Threoir --/--/---- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] go bhféadfadh gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a bheith ina riosca sistéamach dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas gan mhoill faoi thorthaí an athbhreithnithe sin.

5.  Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ESMA, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun an oibleagáid faisnéis a thabhairt do na húdaráis inniúla ábhartha dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a shonrú a thuilleadh le go bhféadfar faireachán éifeachtach a dhéanamh ar na tairseacha a leagtar amach i mír 1 (a) agus (b) d'Airteagal [8a] de Threoir 2013/36/AE.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [12 mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CUID A hOCHT

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 56

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(2) ▌ a thabhairt don Choimisiún go ceann ▌tréimhse cúig bliana ón [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus Airteagal 15(5) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 4(2) agus 15(5) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse [dhá mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú [dhá mhí] ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 57

Gníomhartha cur chun feidhme

Sonrú na dteimpléad maidir le nochtadh a fhorordaítear in Airteagal 49(2), agus na bhformáidí, na ndátaí tuairiscithe, na sainmhínithe agus na réiteach TF atá le cur i bhfeidhm maidir leis an tuairisciú mar a fhorordaítear in Airteagal 54(2), glacfar mar ghníomhartha tarmligthe é i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).

Airteagal 58

Nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh an Coiste Baincéireachta Eorpach; a bunaíodh le Cinneadh 2004/10/CE ón gCoimisiún; cúnamh a thabhairt don Choimisiún(13). Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14).

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CUID A NAOI

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA, TUARASCÁLACHA, ATHBHREITHNITHE AGUS LEASUITHE

TEIDEAL I

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 59

Forálacha idirthréimhseacha

1.  Beidh feidhm ag Airteagal 43 go hAirteagal 45 agus Airteagal 46 go hAirteagal 51 maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí ón [cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2.  Go dtí cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo nó, i gcás institiúidí creidmheasa chun críocha ceanglais chaipitil, ó dháta chur i bhfeidhm na bhforálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1)(b) agus (c) de bhun [Chaibidil 1(a) agus 1(b) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012], cibé acu is déanaí, déanfaidh gnólacht infheistíochta na ceanglais a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Trí de Rialachán [reatha] (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm chun críocha K-NPR a ríomh.

3.  De mhaolú ar phointí (a) agus (c) d'Airteagal 11(1), féadfaidh gnólachtaí infheistíochta na ceanglais chaipitil atá orthu a theorannú ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] mar seo a leanas:

(a)  dhá oiread an cheanglais caipitil ábhartha a bheadh orthu de bhun Chaibidil 1 de Theideal 1 de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ag cur san áireamh Airteagal 93(1) den Rialachán sin, dá leanfaidís de bheith faoi réir cheanglais chaipitil an Rialacháin sin;

(b)  dhá oiread an cheanglais forchostas seasta is infheidhme a leagtar amach in Airteagal 13 den Rialachán seo i gcás nach raibh an gnólacht infheistíochta ann an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó roimhe sin.

4.  De mhaolú ar phointe (b) d'Airteagal 11(1), féadfaidh gnólachtaí infheistíochta na ceanglais chaipitil atá orthu a theorannú ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] mar a leanas:

(a)  dhá oiread an cheanglais caipitil tosaigh is infheidhme a leagtar amach i dTeideal IV de Threoir 2013/36/AE an [lá roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] gan pointí (b) agus (c) de mhír 1 agus mír 2 faoi seach d'Airteagal 31 den Treoir sin a chur san áireamh i gcás ina raibh gnóthas faoi réir ceanglas caipitil tosaigh, agus faoina réir sin amháin, go dtí an tráth sin;

(b)  féadfaidh gnólachtaí infheistíochta a bhí ann roimh an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] na híoscheanglais chaipitil bhuana atá orthu a theorannú do na ceanglais sin de bhun Airteagal 93(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 dá leanfaidís de bheith faoi réir an Rialacháin sin, faoi réir méadú bliantúil de EUR 5 000 ar a laghad i rith na tréimhse cúig bliana seo;

(c)  gnólachtaí infheistíochta a bhí ann roimh an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus nach bhfuil údaraithe na seirbhísí coimhdeacha dá dtagraítear i bpointe (1) de Roinn B d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar, nach soláthraíonn ach ceann amháin nó níos mó de na seirbhísí agus de na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí 1, 2, 4 agus 5 de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin agus nach bhfuil cead acu airgead ná urrúis atá faoi úinéireacht ag a gcuid cliant a bheith ina seilbh acu, agus nach bhféadfaidh, ar an ábhar sin, a bheith i bhfiacha leis na cliaint sin tráth ar bith, féadfaidh na gnólachtaí sin a n-íoscheanglas caipitil buan a theorannú do EUR 50 000, faoi réir méadú bliantúil de EUR 5 000 ar a laghad i rith na tréimhse cúig bliana seo.

5.  Na maoluithe a leagtar amach i mír 4, scoirfidh siad d'fheidhm a bheith acu i gcás ina gcuirfear síneadh le húdarú gnólachta infheistíochta an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], nó dá éis sin, agus, dá thoradh sin, beidh méid níos mó de chaipiteal tosaigh de dhíth i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir [--/--/----] [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].

6.   De mhaolú ar Airteagal 11, gnóthais a bhí ann roimh an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] a dhéileálann dá gcuntais féin ar mhargaí todhchaíochtaí nó roghanna airgeadais nó díorthaigh eile agus ar mhargaí airgid thirim chun críche suíomhanna fálaithe a dhéanamh ar mhargaí díorthach, agus chun na críche sin amháin, nó a dhéileálann do chuntais ball eile de na margaí sin agus atá ráthaithe ag baill imréitigh na margaí céanna, i gcás ina nglacfaidh baill imréitigh na margaí céanna freagracht as feidhmíocht na gconarthaí a dhéanfaidh na gnóthais sin a áirithiú, féadfaidh na gnóthais sin na ceanglais chaipitil atá orthu a theorannú ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] do EUR 250 000 ar a laghad, faoi réir méadú bliantúil de EUR 100 000 ar a laghad i rith na tréimhse cúig bliana seo.

Is cuma má bhaineann nó mura mbaineann gnóthas dá dtagraítear sa mhír seo úsáid as an maolú sin, ní bheidh feidhm ag forálacha phointe (a) de mhír 4 maidir leis an ngnóthas sin.

Airteagal 60

Maolú ar ghnóthais dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Gnólachtaí infheistíochta a bhfuil, ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, coinníollacha Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 comhlíonta acu agus nach bhfuil údarú mar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2013/36/AE faighte acu go fóill, leanfaidh siad de bheith faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

Airteagal 61

Maolú do ghnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2)

Gnólacht infheistíochta a bhfuil, ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 1(2) comhlíonta aige, leanfaidh sé de bheith faoi réir fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

TEIDEAL II

TUARASCÁLACHA AGUS ATHBHREITHNIÚ

Airteagal 62 ▌

Clásal athbhreithnithe

1.  Faoin [3 bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚBE agus ESMA, athbhreithniú ar an méid seo a leanas ar a laghad agus déanfaidh sé tuarascáil, lena ngabhfaidh togra reachtach, i gcás inarb iomchuí, a thíolacadh maidir leis na nithe seo a leanas ar a laghad:

(a)  na coinníollacha is gá do ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonadh chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha i gcomhréir le hAirteagal 12;

(b)  na modhanna lena dtomhaistear na K-fhachtóirí i dTeideal II de Chuid a Trí, lena n‑áirítear comhairle infheistíochta faoi raon feidhme AUM, agus in Airteagal 39;

(c)  na comhéifeachtaí in Airteagal 15(2);

(d)  an modh a úsáidtear chun K-CMG a ríomh, leibhéal na gceanglas caipitil a eascraíonn as K-CMG i gcomparáid le K-NPR, agus calabrú an fhachtóra iolraithe a leagtar amach in Airteagal 23;

(e)  na forálacha a leagtar amach in Airteagal 43 go hAirteagal 45 agus, go háirithe, an incháilitheacht maidir le ceanglas leachtachta na sócmhainní leachtacha i bpointe (a) go pointe (c) de mhír 1 d'Airteagal 43;

(f)  na forálacha a leagtar amach i Roinn 1 de Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí;

(g)  cur i bhfeidhm Chuid a Trí maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí;

(h)  modhnú an tsainmhínithe ar institiúid creidmheasa i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar thoradh ar phointe (a) d'Airteagal 63(3) den Rialachán seo agus iarmhairtí diúltacha neamhbheartaithe ionchasacha;

(i)  na forálacha a leagtar amach in Airteagal 47 agus Airteagal 48 de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus a n-ailíniú le creat comhsheasmhach maidir le coibhéis i seirbhísí airgeadais;

(j)  na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) den Rialachán seo;

(k)  cur i bhfeidhm chaighdeáin an Bhun-Athbhreithnithe ar an Leabhar Trádála maidir le gnólachtaí infheistíochta;

(l)  an modh chun tomhas a dhéanamh ar luach díorthaigh i bpointe (b) d'Airteagal 33(2) agus pointe (b) d'Airteagal 20(2), agus a iomchuí atá sé méadrach agus/nó calabrúchán malartach a thabhairt isteach;

(m)  na forálacha a leagtar amach i gCuid a Dó, go háirithe maidir leis an gcead úsáid a bhaint as ionstraimí breise cistí dílse de bhun Airteagal 9(4), agus an fhéidearthacht cead a thabhairt do ghnólachtaí a chomhlíonann ceanglais Airteagal 12(1);

(n)  na coinníollacha is gá do ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonadh chun gur féidir leo ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 1(2);

(o)  an fhoráil a leagtar amach in Airteagal 1(6);

(p)  ábharthacht chur i bhfeidhm na gceanglas maidir le nochtadh a leagtar amach in Airteagal 52a i gcás earnálacha eile, lena n-áirítear gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) agus 1(6) den Rialachán seo agus institiúidí creidmheasa a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) [--an Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil--].

2.  Faoi [bliain amháin ón tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 52(13) den Rialachán maidir le margaí in ionstraimí airgeadais a fháil], tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as a chumhachtaí agus a dhualgais a ghlacadh de láimh ag ESMA i gcomhréir le hAirteagal [64] den Rialachán [maidir le gnólachtaí infheistíochta], lena n-áirítear an fhéidearthacht do ESMA táillí clárúcháin a ghearradh ar ghnólachtaí tríú tír arna gclárú ag ESMA i gcomhréir le hAirteagal 46(2) den Rialachán maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, mar aon le togra reachtach i gcás inarb iomchuí.

TEIDEAL III

LEASUITHE

Airteagal 63

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar seo a leanas:

(1)  Sa teideal, scriostar na focail "agus gnólachtaí infheistíochta".

(2)  In Airteagal 2, cuirtear isteach an fhomhír seo leanas:"

"Agus éifeacht á tabhairt do na forálacha a leagtar síos in Airteagal 1(2) agus 1(6) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], déanfaidh na húdaráis inniúla mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 3 de Threoir (AE) ----/-- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) agus 1(6) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] a láimhseáil amhail is dá mbeadh na gnólachtaí infheistíochta sin ina 'n-institiúidí' faoin Rialachán seo.".

"

(3)  Leasaítear Airteagal 4(1) mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):"

"(1) ciallaíonn 'institiúid creidmheasa' gnóthas arb é a ghnó aon cheann de na nithe seo a leanas:

   (a) taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá cuntas féin;
   (b) aon cheann de na gníomhaíochtaí a dhéanamh dá dtagraítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i gcás ina bhfuil feidhm ag ceann amháin de na nithe seo a leanas, ach nach déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí, gnóthas comhinfheistíochta ná gnóthas árachais é an gnóthas:
   (i) is mó luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghnóthais ná EUR 30 billiún, nó
   (ii) tá luach iomlán shócmhainní an ghnóthais faoi bhun EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa inar mó ná EUR 30 billiún ▌luach iomlán shócmhainní comhdhlúite na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus a bhfuil a sócmhainní iomlána faoi bhun EUR 30 billiún, nó
   (iii) tá luach iomlán shócmhainní an ghnóthais faoi bhun EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa inar mó ná EUR 30 billiún ▌luach iomlán shócmhainní comhdhlúite na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i gcás ina gcinnfidh an maoirseoir comhdhlúthaithe i gcomhairle leis an gcoláiste maoirseachta amhlaidh chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol a d'fhéadfadh a bheith ann go bhféadfaí dul timpeall ar an riail agus chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht airgeadais an Aontais.

Chun críche phointe (ii) agus phointe (iii), i gcás ina bhfuil an gnóthas ina chuid de ghrúpa tríú tír, déantar sócmhainní iomlána gach brainse den ghrúpa tríú tír arna údarú san Aontas a áireamh i gcomhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):"

"(2) ciallaíonn 'gnólacht infheistíochta' duine mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/CE, atá údaraithe faoin Treoir sin, diomaite d'institiúid creidmheasa;";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):"

"(3) ciallaíonn 'institiúid' institiúid creidmheasa atá údaraithe faoi Airteagal 8 de Threoir 2013/36/AE nó gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) de Threoir 2013/36/AE;";

"

(d)  scriostar pointe (4);

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (26):"

"(26) ciallaíonn 'institiúid airgeadais' gnóthas nach institiúid nó cuideachta sealbhaíochta tionsclaíoch é, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 2 go pointe 12 agus i bpointe 15 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a shaothrú, lena n-áirítear gnólacht infheistíochta, cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach ní áirítear leis cuideachtaí sealbhaíochta árachais ná cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear i bpointe (g) d'Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/AE iad;";

"

(f)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (29a):"

"(29a) ciallaíonn 'máthairghnólacht infheistíochta i mBallstát' máthairghnóthas i mBallstát ar gnólacht infheistíochta é;";

"

(g)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (29b):"

"(29b) ciallaíonn 'máthairghnólacht infheistíochta de chuid an Aontais Eorpaigh' máthairghnóthas de chuid an Aontais Eorpaigh ar gnólacht infheistíochta é;";

"

(h)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (51):"

"(51) ciallaíonn 'caipiteal tosaigh' méid agus cineálacha na gcistí dílse a shainítear in Airteagal 12 de Threoir 2013/36/AE;";

"

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (60):"

"(60) ciallaíonn 'ionstraim chomhshamhlaithe airgid' deimhniú corrlaigh, banna lena n-áirítear banna faoi chumhdach nó aon ionstraim neamh-fho-ordaithe eile atá eisithe ag institiúid nó gnólacht infheistíochta, a bhfuil íocaíocht iomlán faighte ag an institiúid ina leith cheana féin agus a aisíocfaidh an institiúid gan choinníoll ag a luach ainmniúil;";

"

(j)  cuirtear isteach pointe (145):"

"(145) ciallaíonn 'déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí' gnóthais arb é a bpríomhghnó eisiach seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar i dtaca leis na díorthaigh tráchtearraí nó na conarthaí díorthach tráchtearraí dá dtagraítear i bpointí 5, 6, 7, 9 agus 10, díorthaigh lamháltas astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 4, nó lamháltais astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 11 de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;''.

"

(4)  Leasaítear Airteagal 6 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"(4) Comhlíonfaidh institiúidí na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Sé den Rialachán seo ar bhonn aonair.

Ní bheidh sé de cheangal ar na hinstitiúidí seo a leanas cloí le hAirteagal 413(1) den Rialachán seo:

   (a) institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;
   (b) institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 16 agus pointe (a) d'Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014, ar choinníoll nach ndéanann siad aon tiontú aibíochta suntasach; agus
   (c) institiúidí a ainmnítear i gcomhréir le pointe (b) d'Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014, ar choinníoll:
   (i) go bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí teoranta do sheirbhísí a thairiscint do thaisclanna lárnacha urrús a údaraítear I gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán sin, ar seirbhísí de chineál baincéireachta iad a liostaítear i bpointí (a) go (e) de Roinn C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin; agus
   (ii) nach ndéanann siad aon tiontú aibíochta suntasach.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"(5) Institiúidí a bhfuil an maolú a shonraítear in Airteagal 7(1) nó (3) feidhmithe ag údaráis inniúla ina leith agus institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ní bheidh de cheangal orthu na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Seacht a chomhlíonadh ar bhonn aonair.";

"

(5)  I gCuid I, Teideal II, Caibidil 2 maidir le comhdhlúthú stuamachta, cuirtear Airteagal 10a nua isteach:"

"Airteagal 10a

Ceanglais stuamachta a chur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite i gcás inar máthairghnóthais na gnólachtaí infheistíochta Chun an chaibidil seo a chur i bhfeidhm, measfar gur máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais i mBallstát ▌ máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais de chuid an Aontais gnólachtaí infheistíochta ▌ i gcás inar máthairghnóthais institiúide nó gnólachta infheistíochta na gnólachtaí infheistíochta sin faoi réir an Rialacháin seo dá dtagraítear in Airteagal 1(2) nó 1(6) den Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta.".

"

(6)  In Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"4. Comhlíonfaidh ▌máthairinstitiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh ▌Cuid a Sé den Rialachán seo ar bhonn a gcáis chomhdhlúite ▌i gcás ina mbíonn institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó sa ghrúpa agus iad údaraithe na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar.

Má tugadh tarscaoileadh faoi Airteagal 8(1) go (5), déanfaidh na hinstitiúidí agus, i gcás inarb infheidhme, na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais nó na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais measctha, ar cuid d'fhoghrúpa leachtachta iad, Cuid a Sé a chomhlíonadh ar bhonn comhdhlúite nó ar bhonn fo‑chomhdhlúite an fhoghrúpa leachtachta.".

"

(7)  Scriostar Airteagal 15.

(8)  Scriostar Airteagal 16.

(9)  Scriostar Airteagal 17.

(10)  In Airteagal 81, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) de mhír 1:"

"(a) is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

   (i) institiúid;
   (ii) gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;
   (iii) cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír atá faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 107(4), go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;
   (iv) gnólacht infheistíochta;".

"

(11)  In Airteagal 82, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) de mhír 1:"

"(a) is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

   (i) institiúid;
   (ii) gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;
   (iii) cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír atá faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 107(4), go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;
   (iv) gnólacht infheistíochta;".

"

(12)  Leasaítear Airteagal 84 mar seo a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"1. Déanfaidh institiúidí méid na leasanna mionlaigh a bheidh ag fochuideachta i gcaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó leasanna mionlaigh an ghnóthais sin:

   (a) caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 na fochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:
   (i) an méid de chaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta sin a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:
   (1) an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (a) d'Airteagal 92(1), na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1;
   (2) i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 den [Rialachán maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta] [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 39(2)(a) de Threoir (AE)____/__ [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1;
   (ii) an méid de chaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 comhdhlúite a bhaineann leis an bhfochuideachta sin atá faoi cheangal ar bhonn comh dhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (a) d'Airteagal 92(1) a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (3):"

"(3) I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 nó, de réir mar is infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], ní aithneofar an leas mionlach sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith i gcistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, de réir mar is infheidhme.".

"

(13)  Leasaítear Airteagal 85 mar seo a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"1. Déanfaidh institiúidí an méid de chaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 a bheidh ag fochuideachta i gcistí dílse comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó chaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 an ghnóthais sin:

   (a) caipiteal Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:
   (i) an méid de chaipiteal Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta sin a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:
   (1) an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (b) d'Airteagal 92(1), na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Leibhéal 1;
   (2) i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 39(2)(a) de Threoir […] maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta […] [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Leibhéal 1;
   (ii) an méid de chaipiteal Leibhéal 1 comhdhlúite a bhaineann leis an bhfochuideachta sin atá faoi cheangal ar bhonn comhdhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (b) d'Airteagal 92(1) a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid agus at

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (3):"

"I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 nó, de réir mar is infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], ní aithneofar ionstraimí Leibhéal 1 sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith mar chistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, de réir mar is infheidhme.".

"

(14)  Leasaítear Airteagal 87 mar seo a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"1. Déanfaidh institiúidí méid na gcistí dílse cáilitheacha a bheidh ag fochuideachta i gcistí dílse comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó chistí dílse cáilitheacha an ghnóthais sin:

   (a) cistí dílse na fochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:
   (i) an méid de chistí dílse a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:
   (1) an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (c) d'Airteagal 92(1), na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;
   (2) i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 39(2)(a) de Threoir […] maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta […] [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;
   (ii) an méid de chistí dílse a bhaineann leis an bhfochuideachta atá faoi cheangal ar bhonn comhdhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar amach i bpointe (c) d'Airteagal 92(1) a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 458 agus Airteagal 459, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (3):"

"I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 nó, de réir mar is infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], ní aithneofar ceanglais cistí dílse sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith mar chistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, mar is infheidhme.".

"

(15)  Leasaítear Airteagal 93 mar seo a leanas:

(a)  scriostar mír 3.

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4, mhír 5 agus mhír 6:"

"4. I gcás ina dtiocfaidh institiúid atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2 faoi rialú duine nádúrtha nó dhlítheanaigh nach é an duine é a raibh an institiúid faoina rialú roimhe sin, bainfidh méid chistí dílse na hinstitiúide sin amach an méid caipitil tosaigh a cheanglaítear.

5.  I gcás cumasc dhá institiúid nó níos mó atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2, ní thitfidh méid chistí dílse na hinstitiúide a thiocfaidh as an gcumasc sin faoi bhun chistí dílse iomlána na n-institiúidí cumaiscthe tráth an chumaisc, fad is nach bhfuil méid an chaipitil tosaigh a cheanglaítear bainte amach.

6.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla gur gá an ceanglas a leagtar síos i mír 1 a chomhlíonadh chun sócmhainneacht institiúide a áirithiú, ní bheidh feidhm ag na forálacha a leagtar síos i mír 2 go mír 4.".

"

(16)  In Airteagal 119, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Neamhchosaintí ar institiúidí airgeadais arna n-údarú agus arna maoirsiú ag na húdaráis inniúla agus atá faoi réir ceanglais stuamachta atá inchomparáide leo sin a chuirtear i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí i dtéarmaí stóinseachta, déanfar iad a láimhseáil mar neamhchosaintí ar institiúidí.

Chun críocha na míre seo, measfar na ceanglais stuamachta a shainmhínítear i Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] a bheith inchomparáide leis na ceanglais a chuirtear i bhfeidhm ar institiúidí ó thaobh stóinseachta de.".

"

(17)  Leasaítear pointe (a) den dara fomhír d'Airteagal 162(3) mar seo a leanas:"

"(a) neamhchosaintí ar institiúidí nó gnólachtaí infheistíochta a thagann as oibleagáidí malairte eachtraí a ghlantar;".

"

(18)  Scriostar Roinn 2 de Chaibidil I, Teideal I, Cuid a Trí an [cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. ____/____] [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta].

(19)  Leasaítear Airteagal 197 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) de mhír 1:"

"(c) urrúis fiachais arna n-eisiúint ag institiúidí agus ag gnólachtaí infheistíochta, ar urrúis iad ag a bhfuil measúnú creidmheasa ó institiúid um measúnú creidmheasa seachtrach a dheimhnigh ÚBE a bheith bainteach le céim 3 den cháilíocht chreidmheasa nó le céim níos airde, de réir na rialacha ualaithe riosca maidir le neamhchosaintí ar institiúidí faoi Chaibidil 2;";

"

(b)  i mír 4, cuirtear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal "Féadfaidh institiúid úsáid a bhaint as urrúis fiachais arna n-eisiúint ag institiúidí eile":"

"nó gnólachtaí infheistíochta".

"

(20)  In Airteagal 200, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) ionstraimí arna n-eisiúint ag institiúidí tríú páirtí nó gnólachtaí infheistíochta a athcheannóidh an institiúid sin arna iarraidh sin.".

"

(21)  In Airteagal 202, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:"

"Féadfaidh an institiúid úsáid a bhaint as institiúidí, gnólachtaí infheistíochta, gnóthais árachais agus athárachais agus gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin mar sholáthraithe incháilithe na cosanta neamhchistithe creidmheasa a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 153(3) i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha seo uile a leanas:''.

"

(22)  In Airteagal 224, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. I gcás urrúis fiachais gan rátáil arna n-eisiúint ag institiúidí nó gnólachtaí infheistíochta agus a chomhlíonann na critéir incháilitheachta in Airteagal 197(4) is ionann an coigeartú luaineachta agus an coigeartú luaineachta a dhéantar ar urrúis arna n-eisiúint ag institiúidí nó ag corparáidí a bhfuil measúnú creidmheasa seachtrach acu a bhaineann le céim 2 nó céim 3 den cháilíocht chreidmheasa.".

"

(23)  Cuirtear isteach pointe nua (bb) in Airteagal 227(3), idir pointe (b) agus pointe (c):"

"(bb) nó gnólachtaí infheistíochta".

"

(24)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír d'Airteagal 243:"

"I gcás earraí infhaighte trádála, ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fhomhír má tá riosca creidmheasa na n-earraí infhaighte trádála sin faoi chumhdach iomlán ag cosaint chreidmheasa incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4, ar choinníoll gur institiúid, gnólacht infheistíochta, gnóthas árachais nó gnóthas athárachais é soláthraí na cosanta sa chás sin.".

"

(25)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 382(4)(b):"

"(b) idirbhearta laistigh de ghrúpa dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ach amháin i gcás ina nglacfaidh Ballstáit dlíthe náisiúnta lena n-éilítear deighilt struchtúrach laistigh de ghrúpa baincéireachta agus, sa chás sin, féadfaidh údaráis inniúla a éileamh go n-áireofar na hidirbhearta sin laistigh de ghrúpa, idir na heintitis struchtúracha deighilte, sna ceanglais cistí dílse;".

"

(26)  Scriostar Airteagal 388.

(27)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 395(1):"

"1. Tar éis éifeacht an mhaolaithe riosca creidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403, ní thabhóidh institiúid neamhchosaint ar chliant ná ar ghrúpa cliant nasctha ar mó a luach ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide sin. I gcás inar institiúid nó gnólacht infheistíochta an cliant sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid nó gnólacht infheistíochta amháin, nó níos mó ná institiúid nó gnólacht infheistíochta amháin, ar áireamh i ngrúpa cliant nasctha, ní bheidh an luach sin níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ar an gcoinníoll nach bhfuil suim luachanna na neamhchosaintí ar na cliaint nasctha uile nach institiúidí iad níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide, tar éis éifeacht an mhaolaithe riosca creidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 399 go hAirteagal 403.".

"

(28)  Leasaítear Airteagal 402(3) mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"(a) is institiúid nó gnólacht infheistíochta an contrapháirtí;";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):"

"(e) i gcomhréir le hAirteagal 394, tabharfaidh an institiúid tuairisc do na húdaráis inniúla i ndáil le méid iomlán na neamhchosaintí ar gach institiúid nó gnólacht infheistíochta eile a láimhseálfar i gcomhréir leis an mír seo.".

"

(29)  In Airteagal 412, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4a:"

"4a. Beidh feidhm ag an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) maidir le hinstitiúidí.".

"

(30)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 422(8)(a)(i):"

"(i) máthairinstitiúid nó fo-institiúid nó gnólacht infheistíochta de chuid na hinstitiúide nó fo-chuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide nó an ghnólachta infheistíochta chéanna;".

"

(31)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 425(1):"

"1. Tabharfaidh institiúidí tuairisc ar a gcuid insreafaí leachtachta. Is éard a bheidh in insreafaí leachtachta a bhfuil uasteorainn leo na hinsreafaí leachtachta arna dteorannú do 75 % d'eis-sreafaí leachtachta. Féadfaidh institiúidí díolúine a thabhairt ón teorainn seo d'insreafaí leachtachta ó thaiscí a thaisctear le hinstitiúidí eile agus a cháilíonn do na láimhseálacha a leagtar amach in Airteagal 113(6) nó (7). Féadfaidh institiúidí insreafaí leachtachta a dhíolmhú ó airgead atá dlite ó iasachtóirí agus infheisteoirí bannaí a bhaineann le hiasachtú morgáistí atá cistithe trí bhanna atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4), (5) nó (6) nó trí bhannaí dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ón uasteorainn seo. Féadfaidh institiúidí insreafaí a dhíolmhú ó iasachtaí cur chun cinn atá ceadaithe ag na hinstitiúidí. Faoi réir fhaomhadh an údaráis inniúil atá freagrach as maoirseacht ar bhonn aonair a fháil roimh ré, féadfaidh an institiúid insreafaí a dhíolmhú ina n-iomláine nó i bpáirt nuair is ionann an soláthraí agus máthairinstitiúid nó fo-institiúid nó gnólacht infheistíochta de chuid na hinstitiúide nó fochuideachta eile den mháthairinstitiúid chéanna nó atá nasctha leis an institiúid trí ghaol de réir bhrí Airteagal 12(1) de Threoir 83/349/CEE.".

"

(32)  In Airteagal 428a, scriostar pointe (d) de mhír 1.

(33)  In Airteagal 456(1), scriostar pointe (f) agus pointe (g).

(34)  Leasaítear Airteagal 493 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"Go dtí an dáta a chuirfear i bhfeidhm Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], ní bheidh feidhm ag na forálacha a bhaineann le neamhchosaintí móra a leagtar síos in Airteagal 387 go hAirteagal 403 maidir le gnólachtaí infheistíochta a mbaineann a bpríomhghnó go heisiach le seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí 5, 6, 7, 9, 10 agus 11 de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus nach raibh feidhm ag Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* ina leith an 31 Nollaig 2006.";

"

(b)  scriostar mír 2.

(35)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 498:"

Go dtí an dáta a chuirfear i bhfeidhm Rialachán […] maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], ní bheidh feidhm ag na forálacha a bhaineann le ceanglais cistí dílse a leagtar amach sa Rialachán seo maidir le gnólachtaí infheistíochta a mbaineann a bpríomhghnó go heisiach le seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí 5, 6, 7, 9, 10 agus 11 de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus nach raibh feidhm ag Treoir 2004/39/CE ina leith an 31 Nollaig 2006.".

"

(36)  In Airteagal 508, scriostar mír 2 agus mír 3.

(37)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (1)(d) d'Iarscríbhinn I:"

"(d) formhuinithe ar bhillí nach bhfuil ainm institiúide nó gnólachta infheistíochta eile orthu;".

"

(38)  Leasaítear Iarscríbhinn III mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (3)(b):"

"(b) ní oibleagáid de chuid institiúide nó gnólachta infheistíochta nó de chuid ceann ar bith dá heintitis chleamhnaithe iad.";

"

(b)  leasaítear mír (5)(b) mar seo a leanas:"

"(b) ní oibleagáid de chuid institiúide nó gnólachta infheistíochta nó de chuid ceann ar bith dá heintitis chleamhnaithe iad.";

"

(c)  leasaítear mír (6)(a) mar seo a leanas:"

"(a) ní hionann iad agus éileamh ar eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin (SSPE), ar institiúid nó gnólacht infheistíochta nó ar cheann ar bith dá heintitis chleamhnaithe;";

"

(d)  leasaítear mír 7 mar seo a leanas:"

"7. Urrúis inaistrithe seachas na hurrúis sin dá dtagraítear i bpointe 3 go pointe 6 a cháilíonn d'ualú riosca 50 % nó níos mó ná sin faoi Roinn 2 de Theideal II de Chuid a Trí nó a bhfuil sé rátáilte go hinmheánach go bhfuil cáilíocht chreidmheasa choibhéiseach acu, agus ní hionann iad agus éileamh ar SSPE, ar institiúid nó gnólacht infheistíochta nó ar cheann ar bith dá heintitis chleamhnaithe.";

"

(e)  leasaítear mír 11 mar seo a leanas:"

"11. Scaireanna gnáthchothromais atá trádáilte ar an stocmhalartán agus atá imréitithe ar bhonn lárnach, agus atá mar fhochuid de mhórinnéacs malartáin, ainmnithe in airgeadra intíre an Bhallstáit agus nach n-eisítear ag institiúid ná gnólacht infheistíochta ná ag aon cheann de chleamhnaithe na hinstitiúide nó an ghnólachta infheistíochta sin.".

"

Airteagal 64

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 600/2014

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 mar seo a leanas:

(1)  Cuirtear isteach an mhír seo a leanas in Airteagal 1:"

"4a. Chomh maith leis sin, tá feidhm ag Teideal VII de Chaibidil 1 den Rialachán seo maidir le gnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann gníomhaíochtaí laistigh den Aontas.".

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Theideal III:"

"TRÉDHEARCACHT LE hAGHAIDH INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA AGUS GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA A THRÁDÁLANN THAR AN gCUNTAR AGUS CÓRAS MÉIDEANNA TICEANNA D'INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA".

"

(3)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

"Airteagal 17a

Méideanna ticeanna

Luachanna ó inmheánaitheoirí córasacha, feabhsuithe praghais ar na luachanna sin agus praghsanna forghníomhúcháin, comhlíonfaidh siad na méideanna ticeanna a leagtar amach i gcomhréir le hAirteagal 49 de Threoir 2014/65/AE.

Le cur i bhfeidhm na méideanna ticeanna, ní chuirfear cosc ar inmheánaitheoirí córasacha orduithe ar mórscála a mheaitseáil ag lárphointe laistigh de na praghsanna tairgthe agus tairisceana reatha.

"

(4)  Leasaítear Airteagal 46 mar seo a leanas:

(a)  i mír 2, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(d) tá na socruithe agus na nósanna imeachta is gá bunaithe ag an ngnólacht chun an fhaisnéis a leagtar amach i mír 6a a thuairisciú.";

"

(b)  i mír 4, cuirfear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh:"

"Féadfaidh na Ballstáit a cheadú do ghnólachtaí tríú tír seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó gníomhaíochtaí infheistíochta a fheidhmiú ina gcríocha, mar aon le seirbhísí coimhdeachta do chontrapháirtithe incháilithe agus cliaint ghairmiúla de réir bhrí Roinn I d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE i gcomhréir leis na córais náisiúnta in éagmais an chinnidh ón gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 47(1), i gcás nach mbeidh feidhm ag an gcinneadh sin a thuilleadh, nó i gcás nach mbeidh na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí lena mbaineann cumhdaithe ag an gcinneadh ón gCoimisiún.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Gnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí i gcomhréir leis an Airteagal seo, cuirfidh siad in iúl do chliaint atá bunaithe san Aontas, sula soláthrófar aon seirbhísí infheistíochta, nach bhfuil cead acu seirbhísí a sholáthar do chliaint eile seachas contrapháirtithe incháilithe agus cliaint ghairmiúla de réir bhrí Roinn I d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus nach bhfuil siad faoi réir maoirseachta san Aontas. Cuirfidh siad in iúl ainm agus seoladh an údaráis inniúil atá freagrach as maoirseacht sa tríú tír.

Cuirfear an fhaisnéis sa chéad fhomhír ar fáil i scríbhinn agus ar bhealach feiceálach.

Contrapháirtí incháilithe nó cliant gairmiúil de réir bhrí Roinn I d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus atá bunaithe nó lonnaithe san Aontas, i gcás ina dtionscnóidh sé, ar a thionscnamh eisiach féin, seirbhís nó gníomhaíocht infheistíochta a bheidh á soláthar ag gnólacht tríú tír, áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis an tseirbhís nó leis an ngníomhaíocht sin a bheith á soláthar ag an ngnólacht tríú tír don duine sin, lena n-áirítear caidreamh a bhaineann go sonrach le soláthar na seirbhíse nó na gníomhaíochta sin. Gan dochar do chaidreamh inghrúpa, i gcás ina ndéanfaidh gnólacht tríú tír, lena n-áirítear trí eintiteas atá ag gníomhú thar a cheann nó a bhfuil dlúthnaisc aige leis an ngnólacht tríú tír sin nó le haon duine eile atá ag gníomhú thar ceann an eintitis sin, cliaint nó cliaint ionchasacha a shireadh san Aontas, ní mheasfar gur seirbhís í sin a soláthraíodh ar thionscnamh eisiach féin an chliaint. Le tionscnamh ó na cliaint sin, ní bheidh an gnólacht tríú tír i dteideal catagóirí nua táirgí infheistíochtaí nó seirbhísí infheistíochta a mhargú don duine aonair sin.";

"

(d)  cuirtear isteach mír 6a, mír 6b agus mír 6c seo a leanas:"

"6a. Gnólachtaí tríú tír a chuireann seirbhísí ar fáil nó a dhéanann gníomhaíochtaí i gcomhréir leis an Airteagal seo, cuirfidh siad ESMA ar an eolas, ar bhonn bliantúil, faoin méid seo a leanas:

   (a) scála agus raon feidhme na seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí arna gcur ar fáil agus arna ndéanamh ag na gnólachtaí san Aontas, lena n-áirítear a ndáileadh geografach ó Bhallstát go Ballstát;
   (b) i gcás gnólachtaí a dhéanann gníomhaíocht a liostaítear i bpointe (3) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, a neamhchosaint mhíosúil, idir neamhchosaint íosta, neamhchosaint mheánach agus neamhchosaint uasta, ar chontrapháirtithe AE;
   (c) i gcás gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhís a liostaítear i bpointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, luach iomlán na n-ionstraimí airgeadais arna dtionscnamh ó chontrapháirtithe AE a frithghealladh nó a cuireadh ar bhonn ceangaltais dhaingin le 12 mhí anuas;
   (d) láimhdeachas agus luach comhiomlán na sócmhainní i gcomhréir leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a);
   (e) cibé acu an ndearnadh socruithe i dtaobh cosaint infheisteoirí, agus tuairisc mhionsonraithe air sin;
   (f) an beartas bainistithe riosca agus socruithe arna gcur i bhfeidhm ag an ngnólacht maidir leis na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) a sholáthar agus a dhéanamh.";
   (g) na socruithe rialachais, lena n-áirítear na príomhfheidhmeannaigh maidir le gníomhaíochtaí an ghnólachta san Aontas;
   (h) aon fhaisnéis eile is gá chun go mbeidh ESMA nó na húdaráis inniúla in ann a gcúraimí a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo;

Cuirfidh ESMA an fhaisnéis a gheofar i gcomhréir leis an mír seo in iúl do na húdaráis inniúla sna Ballstáit ina soláthraíonn gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo.

I gcás inar gá chun gur féidir le ESMA nó leis na húdaráis inniúla a chúraimí nó a gcúraimí a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh ESMA, lena n-áirítear ar iarraidh ó údarás inniúil sna Ballstáit ina soláthraíonn gnólacht tríú tíre seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, a iarraidh ar ghnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a dhéanann gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, tuilleadh faisnéise maidir lena gcuid oibríochtaí a chur ar fáil.

6b.  I gcás ina soláthróidh gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanfaidh sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, na sonraí a bhaineann le gach ordú agus gach idirbheart in ionstraimí airgeadais a rinne an gnólacht sin san Aontas, bíodh sé ar a chuntas féin nó ar son cliaint, déanfaidh sé iad a choimeád ar fáil do ESMA ar feadh tréimhse cúig bliana.

Ar iarraidh ón údarás inniúil i mBallstát i gcás ina soláthróidh gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanfaidh sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, déanfaidh ESMA rochtain ar na sonraí ábhartha a choimeádtar ar fáil dó i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus cuirfidh sé na sonraí sin ar fáil don údarás inniúil iarrthach.

6c.  I gcás nach gcomhoibreoidh gnólacht tríú tír in imscrúdú nó i gcigireacht ar an láthair arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 47(2), nó i gcás nach gcomhlíonfaidh an gnólacht iarraidh ó ESMA i gcomhréir le mír 6a agus mír 6b in am trátha agus ar bhealach cuí, féadfaidh ESMA clárú an ghnólachta sin a tharraingt siar nó gníomhaíochtaí an ghnólachta a thoirmeasc nó a shrianadh ar bhonn sealadach i gcomhréir le hAirteagal 49.".

"

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

"7. Déanfaidh ESMA, i gcomhairle le ÚBE, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an fhaisnéis nach mór don ghnólacht tríú tír is iarratasóir a sholáthar san iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 agus an fhaisnéis nach mór a thuairisciú i gcomhréir le mír 6a a shonrú.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.";

"

(f)  cuirtear isteach an mhír 8 seo a leanas:"

"8. Forbróidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun a shonrú an fhormáid ina bhfuil an t-iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 le cur isteach agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 6a le tuairisciú.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.".

"

(5)  Leasaítear Airteagal 47 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 1:"

"Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 51(2) i ndáil le tríú tír ina ndearbhófar go n‑áirithíonn socruithe dlíthiúla agus maoirseachta an tríú tír sin gach ceann de na nithe seo a leanas:

   (a) go gcomhlíonann gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin ceanglais maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí agus ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, i dTreoir 2013/36/AE, i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i dTreoir (AE) ----/-- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus i Rialachán (AE) ----/--- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus i dTreoir 2014/65/AE agus sna bearta cur chun feidhme arna nglacadh faoi na rialacháin agus na treoracha sin;
   (b) go bhfuil gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach lena áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais is infheidhme maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí; agus
   (c) go bhforáiltear le creat dlíthiúil an tríú tír sin do chóras coibhéiseach éifeachtach le haghaidh aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta atá údaraithe faoi chórais dlí tríú tír;

I gcás inar dócha, tar éis an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh, go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas, ní fhéadfar a mheas go bhfuil éifeacht choibhéiseach ag na ceanglais maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí leis na ceanglais a leagtar amach sna gníomhartha dá dtagraítear san fhomhír sin ach amháin tar éis measúnú mionsonraithe gráinneach a dhéanamh. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar an gcóineasú maoirseachta idir an tríú tír lena mbaineann agus an tAontas agus cuirfidh sé an méid sin san áireamh.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 50 chun tuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis na himthosca faoinar dócha, tar éis cinneadh coibhéise dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh, go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas.

I gcás inar dócha go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas, féadfaidh an Coimisiún coinníollacha sonracha oibríochtúla a cheangal de chinneadh coibhéise lena áirithiú go bhfuil ag ESMA agus ag údaráis náisiúnta inniúla na huirlisí is gá chun arbatráiste rialála a chosc agus faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnólachtaí infheistíochta tríú tír atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 46(2) i leith seirbhísí a sholáthraítear agus gníomhaíochtaí a dhéantar san Aontas mar seo a leanas:

   deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann na gnólachtaí sin na ceanglais ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 20 agus Airteagal 21;
   deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann na gnólachtaí sin na ceanglais tuairiscithe ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 26, i gcás nach féidir an fhaisnéis sin a fháil go díreach agus ar bhonn leanúnach a bhuí le meabhrán tuisceana le húdarás inniúil tríú tír;
   deimhin a dhéanamh de, i gcás inarb infheidhme, go gcomhlíonann na gnólachtaí sin na ceanglais ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis an oibleagáid trádála dá dtagraítear in Airteagal 23 agus Airteagal 28.

Agus an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír á ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an aithnítear an tríú tír mar dhlínse neamh‑chomhoibríoch chun críoch cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír a bhfuil ardriosca ag baint léi de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír de mhír 1:"

"Féadfar a mheas go bhfuil éifeacht choibhéiseach ag creat an tríú tír maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó i gcás ina gcomhlíonfaidh an creat sin na coinníollacha uile seo a leanas:

   (a) tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir údarú agus faoi réir maoirseachta agus forfheidhmiú éifeachtach ar bhonn leanúnach;
   (b) tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir ceanglais chaipitil leordhóthanacha. Gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe (3) nó pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, tá siad, go háirithe, faoi réir ceanglais chaipitil is inchomparáide leis na ceanglais sin a chuirfidís i bhfeidhm dá mbeidís bunaithe san Aontas.
   (ba) tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir ceanglais iomchuí is infheidhme maidir le scairshealbhóirí agus comhaltaí dá gcomhlacht bainistíochta;
   (c) tá gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta faoi réir ceanglais maidir le hiompar gnó agus eagrúchán;
   (d) áirithítear trédhearcacht agus sláine an mhargaidh trí dhrochúsáid margaidh i bhfoirm déileáil cos istigh agus cúbláil margaidh a chosc.

Chun críche an dara fomhír, nuair a dhéantar measúnú ar choibhéis rialacha tríú tír maidir leis an oibleagáid trádála a leagtar amach in Airteagal 23 agus Airteagal 28, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú freisin an bhforáiltear le creat dlíthiúil an tríú tír do chritéir chun ionaid trádála a ainmniú atá incháilithe maidir leis an oibleagáid trádála a chomhlíonadh, ar critéir iad a bhfuil an éifeacht chéanna acu agus atá ag na critéir sin a leagtar amach faoin Rialachán seo nó faoi Threoir 2014/65/AE.";

"

(c)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"(a) an sásra don mhalartú faisnéise idir ESMA agus údaráis inniúla na dtríú tíortha lena mbaineann, lena n-áirítear rochtain ar gach faisnéis a iarrann ESMA faoi na gnólachtaí nach de chuid AE iad atá údaraithe i dtríú tíortha agus, i gcás inarb ábhartha, na modúlachtaí a bhaineann le comhroinnt na faisnéise sin ag ESMA tar éis sin le húdaráis inniúla na mBallstát;";

"

(d)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) na nósanna imeachta maidir le comhordú gníomhaíochtaí maoirseachta, lena n‑áirítear imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a fhéadfaidh ESMA a dhéanamh, i gcomhar leis na húdaráis inniúla sna Ballstáit ina soláthraíonn an gnólacht tríú tíre seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 46, i gcás inar gá sin a dhéanamh chun cúraimí ESMA nó an údaráis inniúil a bhaint amach i gcomhréir leis an Rialachán seo, tar éis údarás inniúil an tríú tír a chur ar an eolas ina leith.";

"

(e)  i mír 2, cuirtear isteach an pointe (d) nua seo a leanas:"

"(d) na nósanna imeachta lena mbaineann iarraidh ar fhaisnéis de bhun mhír 6a agus mír 6b d'Airteagal 46 a fhéadfaidh ESMA a chur faoi bhráid gnólacht tríú tír atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 46(2).";

"

(f)  cuirtear isteach an mhír 5 seo a leanas:"

"5. Déanfaidh ESMA faireachán ar na forbairtí rialála agus maoirseachta, ar na cleachtais forfheidhmiúcháin agus ar fhorbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha a mbeidh cinntí coibhéise glactha ag an gCoimisiún ina leith de bhun mhír 1 chun a fhíorú an bhfuil na coinníollacha ar glacadh na cinntí ar a mbonn fós á gcomhlíonadh. Cuirfidh ESMA, ar bhonn bliantúil, tuarascáil rúnda faoi bhráid an Choimisiúin maidir le torthaí an fhaireacháin sin. I gcás ina measfaidh ESMA gurb iomchuí sin, féadfaidh ESMA dul i gcomhairle le ÚBE faoin tuarascáil.

Leis an tuarascáil freisin, léireofar na treochtaí a thugtar faoi deara ar bhonn na sonraí a bhailítear faoi Airteagal 46(6a), go háirithe i dtaobh gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE.";

"

(g)  cuirtear isteach an mhír 5a seo a leanas:"

"5a. Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear in Airteagal [47(5)], tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar bhonn bliantúil ar a laghad. Sa tuarascáil, beidh liosta de na cinntí coibhéise a rinne nó a tharraing an Coimisiún siar le linn na bliana tuairiscithe, mar aon le haon bhearta a rinne ESMA de bhun Airteagal 49, agus tabharfar míniú ar an réasúnaíocht a thacaíonn leis na cinntí agus leis na bearta sin.

Chuige sin, beidh sa tuarascáil faisnéis faoin bhfaireachán ar na forbairtí maidir le rialáil agus maoirseacht, faoi na cleachtais forfheidhmiúcháin agus forbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha ar glacadh cinntí coibhéise ina leith. Sa tuarascáil, féachfar chomh maith ar an gcaoi ar tháinig forbairt ar sholáthar trasteorann seirbhísí infheistíochta ag gnólachtaí tríú tír go ginearálta agus, go háirithe, maidir le seirbhísí agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus pointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE. Beidh sa tuarascáil freisin, in am trátha, faisnéis maidir le measúnuithe coibhéise atá idir lámha ag an gCoimisiún i dtaca le tríú tír.".

"

(6)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 49:"

"Airteagal 49

Bearta atá le déanamh ag ESMA

Féadfaidh ESMA, ar bhonn sealadach, toirmeasc nó srian a chur ar ghnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh le seirbhísí coimhdeacha nó gan aon seirbhísí coimhdeacha i gcomhréir le hAirteagal 46(1) i gcás ina dteipfidh ar ghnólacht tríú tír aon toirmeasc nó srian a chomhlíonadh arna fhorchur ag ESMA nó ÚBE i gcomhréir le hAirteagal 40 nó Airteagal 41 nó ag údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 42 nó iarraidh ó ESMA a chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) agus (6b) in am trátha agus ar bhealach cuí, nó i gcás nach gcomhoibreoidh gnólacht tríú tír in imscrúdú nó i gcigireacht ar an láthair arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 47(2).

Gan dochar do mhír 1, déanfaidh ESMA clárú gnólachta tríú tír sa chlár arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 48 a tharraingt siar i gcás inar chuir ESMA an t-ábhar faoi bhráid údarás inniúil an tríú tír agus nach ndearna an t-údarás inniúil sin na bearta iomchuí is gá chun infheisteoirí nó feidhmiú cuí na margaí san Aontas a chosaint, nó i gcás inar theip air a léiriú go gcomhlíonann an gnólacht tríú tír lena mbaineann na ceanglais is infheidhme maidir leis sa tríú tír, nó na coinníollacha faoinar glacadh cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1), agus go bhfuil feidhm ag aon cheann de na nithe seo a leanas:

tá ag ESMA cúiseanna a bhfuil bunús maith leo agus atá bunaithe ar fhianaise dhoiciméadaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis bhliantúil a chuirtear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) ach gan a bheith teoranta don fhaisnéis sin, chun a chreidiúint go bhfuil an gnólacht tríú tír, le linn dó seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar san Aontas, ag gníomhú ar bhealach ar soiléir go ndéanfaidh sé dochar do leasanna infheisteoirí nó d'fheidhmiú ordúil na margaí;

tá ag ESMA cúiseanna a bhfuil bunús maith leo agus atá bunaithe ar fhianaise dhoiciméadaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis bhliantúil a chuirtear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) ach gan a bheith teoranta don fhaisnéis sin, chun a chreidiúint go bhfuil an gnólacht tríú tír, le linn dó seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar san Aontas, tar éis sárú tromchúiseach a dhéanamh ar na forálacha is infheidhme maidir leis sa tríú tír agus ar ghlac an Coimisiún an Cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) ina leith;

2a.  Cuirfidh ESMA in iúl d'údarás inniúil an tríú tír go bhfuil sé beartaithe aige beart a dhéanamh i gcomhréir le mír 1 nó mír 2 in am trátha.

Sula ndéanfaidh ESMA cinneadh faoin ngníomhaíocht iomchuí is ceart a dhéanamh faoin Airteagal seo, cuirfidh sé san áireamh cineál agus tromchúis an riosca d'infheisteoirí agus feidhmiú cuí na margaí san Aontas, ag féachaint do na critéir seo a leanas:

   (a) fad agus minicíocht an riosca a bhí ann;
   (b) ar nocht an riosca laigí tromchúiseacha nó sistéamacha i nósanna imeachta gnólachtaí tríú tír;
   (c) an raibh an riosca ina chúis le coireacht airgeadais, ar éascaíodh coireacht airgeadais de dheasca an riosca nó an raibh coireacht airgeadais inchurtha i leith an riosca ar shlí eile;
   (d) ar tháinig an riosca chun cinn d'aon ghnó nó le faillí.

Cuirfidh ESMA an Coimisiún agus gnólacht an tríú tír lena mbaineann ar an eolas gan mhoill faoi aon bheart a glacadh i gcomhréir le mír 1 nó mír 2 agus foilseoidh sé a chinneadh ar a shuíomh gréasáin.

Déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú an bhfuil na coinníollacha faoinar glacadh cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) ann fós i ndáil leis an tríú tír lena mbaineann.".

"

(7)  In Airteagal 52, cuirtear isteach mír nua:"

"13. Faoin 31 Nollaig 2020, déanfaidh ESMA measúnú ar na riachtanais foirne agus ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as a chumhachtaí agus a dhualgais a ghlacadh de láimh i gcomhréir le hAirteagal [64] den Rialachán [maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin.".

"

(8)  Cuirfear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 d'Airteagal 54:"

1. Beidh gnólachtaí tríú tír in ann leanúint de sheirbhísí agus gníomhaíochtaí a sholáthar sna Ballstáit, i gcomhréir leis na córais náisiúnta, go dtí trí bliana tar éis cinneadh a bheith glactha ag an gCoimisiún i ndáil leis an tríú tír ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 47. Seirbhísí agus gníomhaíochtaí nach gcumhdaítear le cinneadh den sórt sin, féadfar leanúint de bheith á soláthar faoi chóras náisiúnta.

"

Airteagal 65

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 [an Rialachán maidir leis an Sásra Réitigh Aonair]

In Airteagal 12a, cuirtear isteach an mhír nua 3 seo a leanas:"

"3. I gcomhréir le hAirteagal 67(4) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], déanfar tagairtí sa Rialachán seo d'Airteagal 92 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais cistí dílse gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 2(c) den Rialachán seo a fhorléiriú mar seo a leanas:

   Le tagairtí d'Airteagal 92(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le cóimheas caipitil iomlán sa Rialachán seo, tagrófar d'Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta];
   Le tagairtí d'Airteagal 92(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le méid iomlán na neamhchosanta ar riosca sa Rialachán seo, tagrófar don cheanglas is infheidhme in Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] arna iolrú faoi 12.5.

I gcomhréir le hAirteagal 67(4) de Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta], déanfar tagairtí sa Rialachán seo d'Airteagal 104a de Threoir 2013/36/AE maidir le ceanglas cistí dílse breise gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 2(c) den Rialachán seo a fhorléiriú mar thagairtí d'Airteagal 40 de Threoir ---/---/AE [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta].".

"

Airteagal 66

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 mar seo a leanas:

(1)  In Airteagal 4(2), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(v) maidir le Rialachán (AE) ----/---- [an Rialachán maidir le gnólachtaí infheistíochta] agus Treoir (AE) ----/-- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta], údaráis inniúla mar a shainmhínítear in Airteagal 3(5) de Threoir (AE) ----/-- [an Treoir maidir le gnólachtaí infheistíochta] iad.".

"

CUID A DEICH

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 67

Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i bhfeidhm

1.  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an […] lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo ón [18 mí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm].

3.  D'ainneoin mhír 2, beidh feidhm ag pointe (2) d'Airteagal 64(1) trí mhí tar éis ... [an lá a fhoilsítear an Rialachán seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.]

4.  Chun críocha na gceanglas stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta, déanfar tagairtí do Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngníomhartha eile de chuid an Aontais a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)* NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL.
(2)IO C 378, 19.10.2018, lch. 5.
(3)Tuairim an 19 Aibreán 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
(4)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019.
(5)Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).
(7)Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle (IO L 145, 30.4.2004, lch. 1).
(8)Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/488 ón gCoimisiún an 4 Meán Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 241/2014 maidir le ceanglais cistí dílse ar ghnólachtaí bunaithe ar fhorchostais sheasta (IO L 78, 24.3.2015, lch. 1).
(9)Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.
(10) Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh institiúidí creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).
(11)Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).
(12)Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais, agus gabháil don ghnó sin, (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).
(13)Cinneadh 2004/10/CE ón gCoimisiún an 5 Samhain 2003 lena mbunaítear an Coiste Baincéireachta Eorpach (IO L 3, 7.1.2004, lch. 36).
(14)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

An nuashonrú is déanaí: 26 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil