Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0359(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0296/2018

Ingivna texter :

A8-0296/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.20

Antagna texter :

P8_TA(2019)0378

Antagna texter
PDF 509kWORD 149k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)***I
P8_TA-PROV(2019)0378A8-0296/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0790),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0453/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av yttrandet av den 19 april 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0296/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.
(2) EUT C 262, 25.7.2018, s. 35.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010(1)
P8_TC1-COD(2017)0359

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT [...]

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,(2)

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,(3)

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4),

av följande skäl:

(1)  De regelmässiga förutsättningarna för finansiella instituts tillhandahållande av tjänster inom unionen måste omfatta robusta tillsynskrav. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av direktiv 2013/36/EU(5) och förordning (EU) nr 575/2013(6), medan auktorisationskrav och övriga krav avseende organisation och affärsetiskt uppförande fastställs i direktiv 2004/39/EG(7).

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna vid de olika verksamheterna i en stor del av värdepappersföretagen. Dessa värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå.

(3)  Vilka risker värdepappersföretag själva ådrar sig och utgör för sina kunder och de marknader på vilka de verkar beror på deras verksamheters art och volym, bland annat på om värdepappersföretagen agerar som ombud för sina kunder eller själva är parter i transaktionerna.

(4)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en alltför stor administrativ börda på värdepappersföretag.

(5)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags alla olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Sannolikheten för att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut. De risker som de flesta värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

(6)  De tillsynskrav i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 som värdepappersföretag omfattas av utgår från kraven för kreditinstitut. För värdepappersföretag vars auktorisation är begränsad till vissa investeringstjänster som inte regleras i den nuvarande tillsynsramen finns det ett flertal undantag från dessa krav. Därmed erkänns att dessa företag inte ådrar sig samma typ av risker som kreditinstitut. Värdepappersföretag som bedriver verksamhet bestående i handel i finansiella instrument i begränsad omfattning, som regleras i den nuvarande ramen, är underställda ramens krav gällande kapital men kan omfattas av undantag i fråga om likviditet, stora exponeringar och bruttosoliditet. Värdepappersföretag vars auktorisation inte har sådana begränsningar omfattas i likhet med kreditinstitut av tillsynsramen i dess helhet.

(7)  Handel med finansiella instrument i riskhanterings-, säkrings- eller likviditetshanteringssyfte eller för att ta riktningspositioner på instrumentens värde över tid, är en verksamhet som både kreditinstitut och värdepappersföretag som är auktoriserade att handla för egen räkning får ägna sig åt och som redan behandlas i den tillsynsram som fastställs genom direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. För att undvika en situation med olika spelregler, vilket kan leda till regelarbitrage mellan kreditinstitut och värdepappersföretag inom detta område, bör dessa värdepappersföretag därför även i fortsättningen omfattas av kapitalkrav baserade på de bestämmelserna för att täcka denna risk. Dessa värdepappersföretags exponeringar mot motparter i särskilda transaktioner och kapitalkraven avseende dessa omfattas också av reglerna, som därför bör fortsätta att gälla i förenklad form. Reglerna om stora exponeringar i den nuvarande ramen är även relevanta om dessa värdepappersföretags handelsexponeringar mot vissa motparter är särskilt stora och därför ger upphov till en alltför koncentrerad riskkälla om motparten skulle fallera. Även dessa bestämmelser bör därför fortsätta att tillämpas på värdepappersföretag på ett förenklat sätt.

(8)  Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(9)  Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som på grund av storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga värdepappersföretag bör emellertid även framöver omfattas av den nuvarande tillsynsramen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori till de värdepappersföretag som ramen i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 för närvarande är tillämplig på och omfattas inte av särskilda undantag från något av dess viktigaste krav. De största och mest sammanlänkade värdepappersföretagen har liknande affärsmodeller och riskprofiler som betydande kreditinstitut. De erbjuder ”bankliknande” tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Dessa värdepappersföretag bör därför även framöver omfattas av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Systemviktiga värdepappersföretag utgör dessutom på grund av sin storlek, sina affärsmodeller och riskprofiler ett lika stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som stora kreditinstitut.

(10)  Den särskilda tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör ta hänsyn till olika typer av värdepappersföretags affärsmetoder. Framför allt bör värdepappersföretag som kan generera de största riskerna för kunder, marknader eller sin egen ordnade funktion omfattas av tydliga och effektiva tillsynskrav som är anpassade till just dessa risker. Dessa tillsynskrav bör anpassas så att de står i proportion till typen av värdepappersföretag och värdepappersföretagets kunders intressen samt bidra till en friktionsfri och ordnad marknadsfunktion på de marknader där värdepappersföretagen verkar. De bör minska identifierade riskområden och bidra till att säkerställa att om ett värdepappersföretag fallerar ska det kunna avvecklas under ordnade former som orsakar minimal störning av stabiliteten på de finansiella marknaderna.

(11)   Den ordning som fastställs i denna förordning bör inte påverka den skyldighet som utsedda marknadsgaranter på handelsplatser i enlighet med direktiv 2014/65/EU har att lämna bud och kontinuerligt vara närvarande på marknaden.

(12)  Tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör tillämpas på varje värdepappersföretag på individuell basis. För att underlätta tillämpningen av tillsynskraven för värdepappersföretag i EU som ingår i en bankgrupp bör värdepappersföretag, för förhindrande av störning av vissa affärsmodeller vars risker redan omfattas av tillämpningen av tillsynsregler, tillåtas att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU om detta är lämpligt och förutsatt att detta godkänts av de behöriga myndigheterna och att detta val inte görs med regelarbitrage som syfte. Eftersom de risker som små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag ådrar sig i de flesta fall är begränsade bör de dessutom kunna utnyttja ett undantag från de särskilda tillsynskraven för värdepappersföretag, om de ingår i en bankgrupp eller en värdepappersföretagsgrupp som har sitt säte och står under grupptillsyn enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU eller enligt denna förordning och direktiv ----/--EU [IFD] beroende på vad som är tillämpligt i samma medlemsstat, eftersom en tillräcklig risktäckning i sådana fall skulle uppnås genom tillämpning av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU eller denna förordning och direktiv ----/--EU [IFD] på gruppen i dess helhet.

För grupper som enbart består av värdepappersföretag eller om konsolidering enligt förordning (EU) nr 575/2013 inte är tillämplig bör moderföretaget i sådana grupper, som motsvarighet till ▌behandlingen av grupper av värdepappersföretag enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, vara skyldigt att uppfylla kraven i denna förordning på gruppnivå I stället för konsolidering under tillsyn kan de behöriga myndigheterna, om sådana värdepappersföretagsgrupper avspeglar enklare strukturer eller riskprofiler, som alternativ tillåta moderföretagen i gruppen att ha tillräckligt kapital för att täcka det bokförda värdet av sina innehav i dotterföretagen. ▌

Om de utgör en del av en försäkringsgrupp bör även dessa små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag kunna utnyttja ett undantag från kraven på offentliggörande.

(13)  För att värdepappersföretag även i fortsättningen ska kunna använda sin befintliga kapitalbas för att uppfylla sina kapitalkrav enligt den särskilda tillsynsramen för värdepappersföretag bör definitionen och sammansättningen av kapitalbasen anpassas till förordning (EU) nr 575/2013. Det handlar bland annat om fullständiga avdrag av balansräkningsposter från kapitalbasen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, till exempel uppskjutna skattetillgångar och innehav av kapitalinstrument i andra enheter i den finansiella sektorn. Värdepappersföretag bör emellertid kunna undanta icke-betydande innehav av kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn från avdrag om de hålls för handel i syfte att stödja marknadsgarantverksamhet avseende dessa instrument. För att anpassa sammansättningen av kapitalbasen till förordning (EU) nr 575/2013 återspeglas kapitaltypernas motsvarande relationer i IFR-kontexten. För att säkerställa att kraven står i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad och är lättillgängliga för dem bör en översyn därefter göras av om det är lämpligt att fortsätta att anpassa kapitalbasens definition och sammansättning till förordning (EU) nr 575/2013.

(14)  För att säkerställa att värdepappersföretags verksamhet alltid bedrivs utifrån den kapitalnivå som var ett krav för deras auktorisation bör alla värdepappersföretag vid varje tidpunkt uppfylla ett permanent minimikapitalkrav som motsvarar det startkapital som krävdes för auktorisation att tillhandahålla relevanta investeringstjänster och som fastställts i enlighet med direktiv ---/--/EU [IFD].

(15)  För att minimikapitalkravet för små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag ska vara enkelt att tillämpa bör dessa ha ett kapital som motsvarar det högsta av antingen deras permanenta minimikapitalkrav eller en fjärdedel av deras fasta omkostnader beräknat på grundval av verksamheten året innan i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488(8). Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag som föredrar att fortsätta att tillämpa ytterligare försiktighet och undvika tröskeleffekter vid omklassificering bör inte förhindras att hålla en kapitalbas som överstiger den som krävs enligt den här förordningen eller att tillämpa åtgärder som är strängare än de som föreskrivs i den här förordningen.

(16)  För att ta hänsyn till den högre risken i värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade bör minimikapitalkravet för dessa vara det högre av antingen deras permanenta minimikapitalkrav, en fjärdedel av deras fasta omkostnader året innan eller summan av deras krav efter tillämpning av de riskfaktorer som är särskilt anpassade till värdepappersföretag (nedan kallade K-faktorer) och som sätter kapitalet i relation till riskerna inom värdepappersföretagens olika affärsområden.

(17)  Vid tillämpningen av de särskilda tillsynskraven för värdepappersföretag bör sådana företag betraktas som små och icke-sammanlänkade om de inte tillhandahåller investeringstjänster som medför en hög risk för kunder, marknader eller företagen själva, eller om deras storlek gör det mindre sannolikt att de skulle orsaka omfattande negativa effekter för kunder och marknader om de inneboende riskerna i deras verksamhet skulle materialiseras eller om de skulle fallera. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör därför definieras som företag som inte handlar för egen räkning eller ådrar sig risk genom handel med finansiella instrument, som inte håller kundtillgångar eller kundmedel ▌, som har tillgångar i diskretionär portföljförvaltning och icke-diskretionära (rådgivnings-)arrangemang till ett värde av mindre än 1,2 miljarder EUR, som hanterar kundorder i kontanttransaktioner till ett värde av mindre än 100 miljoner EUR per dag eller derivat till ett värde av mindre än 1 miljard EUR per dag, vars balansomslutning uppgår till mindre än 100 miljoner EUR, inklusive poster utanför balansräkningen, och vars totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster uppgår till mindre än 30 miljoner EUR.

(18)  För att förhindra regelarbitrage och minska incitamentet för värdepappersföretag att strukturera sin verksamhet så att de inte överskrider de tröskelvärden över vilka de inte räknas som små och icke-sammanlänkade företag, bör tröskelvärdena för förvaltat kapital, hantering av kundorder, balansomslutning och totala bruttointäkter tillämpas på sammantagen basis på alla värdepappersföretag som ingår i samma grupp. Övriga kriterier, dvs. om ett värdepappersföretag håller kunders medel, förvarar eller administrerar kunders tillgångar eller handlar med finansiella instrument och ådrar sig marknads- eller motpartsrisk, är binära och ger inget utrymme för sådan omstrukturering och bör därför bedömas på individuell basis. För att fortlöpande ta hänsyn till nya affärsmodeller och de risker som de medför bör dessa kriterier och tröskelvärden bedömas vid dagens slut, utom när det gäller hållande av kunders medel, som bör bedömas på intradagsbasis, och balansomslutning och totala bruttointäkter, som bör bedömas utifrån värdepappersföretagets ställning vid slutet av det senaste räkenskapsåret.

(19)  Om inte annat följer av de särskilda övergångsbestämmelserna i denna förordning bör ett värdepappersföretag som överskrider de föreskrivna tröskelvärdena eller inte uppfyller övriga kriterier inte betraktas som litet och icke-sammanlänkat utan omfattas av kraven för övriga värdepappersföretag. Detta bör ge värdepappersföretag ett incitament att planera sin affärsverksamhet så att de uppenbart räknas som små och icke-sammanlänkade företag. För att ett värdepappersföretag som inte uppfyller kraven för att betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat företag ska kunna omfattas av denna behandling bör en övervakningsfas föreskrivas under vilken företaget ska uppfylla kriterierna och underskrida de relevanta tröskelvärdena minst sex månader i följd.

(20)  Alla värdepappersföretag bör beräkna sina kapitalkrav utifrån en uppsättning K-faktorer som tar hänsyn till kundrisk (RtC), marknadsrisk (RtM) och företagsrisk (RtF). K‑faktorerna för RtC tar hänsyn till förvaltat kundkapital och kontinuerlig rådgivning (K‑AUM), tillgångar under förvaring och administration (K-ASA), hållande av kunders medel (K-CMH) och hantering av kundorder (K-COH).

(21)  K-faktorerna för RtM tar hänsyn till nettopositionsrisken (K-NPR) i enlighet med bestämmelserna om marknadsrisk i CRR eller, om detta tillåts av den behöriga myndigheten för särskilda typer av värdepappersföretag som handlar för egen räkning genom clearingmedlemmar, baserat på totala marginalsäkerheter som krävs av värdepappersföretagets clearingmedlem (K-CMG). Ett värdepappersföretag bör ha möjlighet att tillämpa K-NPR och K-CMG samtidigt på portföljbasis.

(22)  K-faktorerna för RtF tar hänsyn till ett värdepappersföretags exponering för sina transaktionsmotparters fallissemang (K-TCD) i enlighet med förenklade bestämmelser om motpartsrisk baserade på CRR, till koncentrationsrisken i värdepappersföretags stora exponeringar mot vissa motparter baserat på bestämmelserna i CRR om risken vid stora exponeringar i handelslagret (K-CON) och till operativa risker i samband med värdepappersföretagets dagliga handelsaktivitet (K-DTF).

(23)  Det samlade kapitalkravet med hänsyn till K-faktorerna är summan av K-faktorkraven för RtC, RtM och RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH och K-DTF handlar om volymen av den verksamhet som varje K-faktor avser. Volymerna för K-CMH, K-ASA ▌ och K‑DTF beräknas utifrån ett glidande medelvärde för de föregående nio kalendermånaderna. Volymen för K-COH beräknas utifrån ett glidande medelvärde för de föregående sex månaderna, medan K-AUM baseras på de föregående femton månaderna.

Volymerna multipliceras med de respektive koefficienter som fastställs i denna förordning i syfte att bestämma kapitalkravet. Kapitalkraven för K-NPR härrör från CRR, medan kapitalkraven för K-CON och K-TCD bygger på en förenklad tillämpning av motsvarande krav i CRR för hantering av stora exponeringar i handelslagret respektive hantering av motpartsrisk. Om företaget inte bedriver den aktuella verksamheten blir K-faktorn noll.

(24)  K-faktorerna för RtC är proxyvariabler för värdepappersföretags affärsområden där kunder kan tänkas lida skada om det uppstår problem. K-AUM tar hänsyn till risken att kunder lider skada på grund av en felaktig diskretionär förvaltning av kundportföljer eller brister i orderutförande och är till nytta för kunder genom att de försäkras oavbruten portföljförvaltning och rådgivning. K-ASA tar hänsyn till risken vid förvaring och administration av kunders tillgångar och säkerställer att värdepappersföretaget håller kapital i proportion till dessa tillgångar, oavsett om de redovisas i företagets egen balansräkning eller separat på andra konton. K-CMH tar hänsyn till risken för skada till följd av värdepappersföretagets hållande av kunders medel, med beaktande av huruvida de redovisas i företagets egen balansräkning eller separat på andra konton och arrangemang enligt tillämplig nationell lagstiftning föreskriver att kundmedlen ska bevaras i händelse av att värdepappersföretaget går i konkurs, blir insolvent eller försätts i resolution eller administration. K-CMH utesluter kundmedel som är insatta på ett bankkonto (hos en depåhållare) i kundens namn, om värdepappersföretaget har tillgång till dessa kundmedel via ett tredjepartsmandat. K-COH tar hänsyn till risken för kunder när ett företag utför sina order (i kundens, och inte i sitt eget, namn), till exempel i samband med kundtjänster som enbart rör orderutförande eller när ett företag ingår i en kedja för kundorder.

(25)  K-faktorn för RtM för värdepappersföretag som handlar för egen räkning baseras på bestämmelserna om marknadsrisk för positioner i finansiella instrument, valuta och råvaror i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse(9). Det betyder att värdepappersföretag kan välja att tillämpa antingen schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 (förenklade schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse) ▌, den reviderade schablonmetoden enligt förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse eller alternativet att använda internmetoden ▌, när dessa sistnämnda båda metoder blir tillämpliga på kreditinstitut inte endast för rapportering utan även för kapitalkrav. Under tiden, och åtminstone under de fem åren efter ikraftträdandet av [IFR], ska värdepappersföretag tillämpa ramen för marknadsrisker (schablonmetoder eller, i tillämpliga fall, intermetoden) i [nuvarande] CRR för beräkning av deras K-NPR. Om de bestämmelserna aldrig blir tillämpliga på kreditinstitut för kapitalkrav, ska värdepappersföretagen fortsätta att tillämpa kraven i del 3 avdelning IV i [nuvarande] förordning (EU) nr 575/2031 för beräkning av deras K-NPR.

Alternativt kan kapitalkravet för handelsföretag med positioner som omfattas av clearing, förutsatt den behöriga myndighetens godkännande och ett antal villkor, motsvara det totala marginalsäkerhetsbelopp som krävs av deras clearingmedlem multiplicerat med en fast multiplikator. Användningen av K-CMG bör i första hand bygga på handelsverksamhet som bedrivs av ett värdepappersföretag och som omfattas helt eller delvis av denna metod. Värdepappersföretagets behöriga myndighet kan emellertid också tillåta värdepappersföretaget att delvis använda K‑CMG-metoden, på så sätt att denna marginalsäkerhetsmetod används för alla positioner som omfattas av clearing eller marginalsäkerhet samtidigt som en av de tre alternativa metoderna för K-NPR används för portföljer som inte omfattas av clearing.

För att säkerställa att kraven står i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad och är lättillgängliga för dem inom ramen för denna förordning bör en översyn som därefter görs vad gäller tillämpningen av metoderna för beräkning av K-faktorerna omfatta lämpligheten i att fortsätta att anpassa beräkningen av K-NPR till reglerna om positioner i handelslagret i finansiella instrument, valuta och råvaror i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse.

(26)  För värdepappersföretag som handlar för egen räkning innebär K-faktorerna K-TCD och K-CON inom ramen för RtF en förenklad tillämpning av bestämmelserna i CRR om motpartsrisk respektive risk vid stora exponeringar. K-TCD tar hänsyn till värdepappersföretagets risk att motparter i OTC-derivat, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel ▌, marginalutlåningstransaktioner, andra transaktioner för värdepappersfinansiering samt mottagare av lån som beviljats av värdepappersföretaget på anknytningsgrund som en del av en investeringstjänst inte uppfyller sina skyldigheter. Detta genom att exponeringarnas värde, baserat på ersättningskostnad och ett tillägg för potentiell framtida exponering, multipliceras med riskfaktorer som är baserade på förordning (EU) nr 575/2013 och inräknat riskreducerande effekter av faktisk nettning och utväxling av säkerheter. För ytterligare anpassning av motpartsrisk till förordning (EU) nr 575/2013 läggs även en fast multiplikator på 1,2 och en multiplikator för kreditvärdighetsjustering till. Detta ska avspegla det aktuella marknadsvärdets motpartsrisk för värdepappersföretaget vid särskilda transaktioner. K‑CON tar hänsyn till koncentrationsrisken i förhållande till enskilda motparter eller motparter med stark inbördes anknytning inom den privata sektorn mot vilka företagen har exponeringar på mer än 25 % av sitt lagstadgade kapital, eller särskilda alternativa tröskelvärden för kreditinstitut eller andra värdepappersföretag genom att det införs ett kapitaltillägg i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 för stora exponeringar över dessa tröskelvärden.

K-DTF tar hänsyn till de operativa risker för ett värdepappersföretag, vilket under en dag genomför stora volymer av transaktioner för egen räkning eller för kunder i eget namn, som kan uppstå på grund av otillräckliga eller bristfälliga interna processer, den mänskliga faktorn, felaktiga system eller yttre omständigheter, baserat på det nominella värdet av daglig handelsverksamhet, justerat för räntederivats löptid i syfte att begränsa kapitalkravshöjningar för framför allt kortfristiga kontrakt där de konstaterade operativa riskerna är lägre.

(27)  Alla värdepappersföretag bör övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk, även med avseende på kunder. Bara värdepappersföretag som omfattas av ett minimikapitalkrav enligt K-faktorerna bör emellertid rapportera sina koncentrationsrisker till de behöriga myndigheterna. Värdepappersföretag som specialiserat sig på råvaruderivat eller utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat och som har stora koncentrerade exponeringar mot de icke-finansiella grupper som de tillhör får överskrida gränsvärdena för koncentrationsrisk utan att K-CON-kapitalkravet höjs, under förutsättning att de har anknytning till gruppens likviditets- eller riskhantering.

(28)  Alla värdepappersföretag bör ha interna förfaranden för att övervaka och hantera sina likviditetsbehov. Dessa förfaranden bör bidra till att säkerställa företagens långsiktiga ordnade funktion utan att förutsätta särskilda likviditetsavsättningar för perioder av stress. Värdepappersföretag bör därför vid varje tidpunkt ha likvida tillgångar som motsvarar minst en tredjedel av det krav som baseras på fasta omkostnader. De behöriga myndigheterna bör emellertid få undanta små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag från detta krav. Dessa likvida tillgångar bör vara av hög kvalitet och motsvara de tillgångar som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om likviditetstäckningskravet(10) samt de nedsättningar som är tillämpliga på tillgångarna enligt den delegerade förordningen. För att ta hänsyn till att värdepappersföretag har en annan likviditetsprofil än kreditinstitut bör förteckningen över lämpliga likvida tillgångar utökas med företagets icke intecknade egna medel och kortfristiga inlåning (som inte bör omfatta kundmedel eller finansiella instrument som tillhör kunder) samt vissa finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad.

Små och icke-sammanlänkade företag samt värdepappersföretag som inte auktoriserats för handels- eller emissionsgarantiverksamhet kan, om de inte är undantagna från likviditetskraven, därutöver inkludera kundfordringar och avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar i sina likvida tillgångar, förutsatt att de inte utgör mer än en tredjedel av minimilikviditetskravet, att de inte räknas in i några ytterligare likviditetskrav som fastställs av den behöriga myndigheten, och att de är föremål för en nedsättning på 50 %. I undantagsfall bör värdepappersföretag få underskrida tröskelvärdet genom att omsätta sina likvida tillgångar för att täcka likviditetsbehov, under förutsättning att de omedelbart underrättar den behöriga myndigheten. Alla finansiella garantier som utfärdas för kunder och som kan ge upphov till ökat likviditetsbehov om de infrias bör föranleda en nedsättning av de tillgängliga likvida tillgångarna med minst 1,6 % av garantiernas sammanlagda värde. För att säkerställa att kraven står i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad och är lättillgängliga för dem inom ramen för denna förordning bör en översyn därefter göras av lämpligheten hos de likvida tillgångar som kan räknas med i minimilikviditetskraven, inbegripet den fortsatta anpassningen till de som förtecknas i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om likviditetstäckningskravet, samt de nedsättningar som är tillämpliga på tillgångarna enligt den delegerade förordningen.

(29)  En proportionell ram för lagstadgad rapportering bör utvecklas tillsammans med den nya tillsynsordningen och noggrant anpassas till värdepappersföretagens verksamhet och tillsynsramens krav. Rapporteringskraven för värdepappersföretag bör omfatta kapitalbasens nivå och sammansättning, kapitalkrav, beräkningsunderlag för kapitalkraven, verksamhetsprofil och storlek i förhållande till parametrarna för att värdepappersföretag ska anses vara små och icke-sammanlänkade, likviditetskrav och efterlevnad av bestämmelserna om koncentrationsrisk.

Små och icke-sammanlänkade företag bör undantas från rapporteringen av koncentrationsrisk och endast behöva rapportera om likviditetskrav om de är tillämpliga på dem. EBA bör få i uppdrag att utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare specificerar mallar och förfaranden för den lagstadgade rapporteringen, som står i proportion till olika värdepappersföretags storlek och komplexitet och som särskilt tar hänsyn till huruvida värdepappersföretag ska betraktas som små och icke-sammanlänkade.

(30)  För att säkerställa transparens gentemot investerare och marknaderna i stort bör alla värdepappersföretag som inte betraktas som små och icke-sammanlänkande företag offentliggöra upplysningar om kapitalnivåer, kapitalkrav, bolagsstyrning samt ersättningspolicy och ersättningspraxis. ▌Små och icke-sammanlänkade företag bör inte omfattas av offentliggörandekraven, med undantag för om de emitterar primärkapitaltillskottsinstrument för att garantera transparens för investerare i sådana instrument.

(31)  Värdepappersföretag bör tillämpa en könsneutral ersättningspolicy, i enlighet med de principer som fastställs i artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vissa förtydliganden bör göras när det gäller kraven på offentliggörande av ersättningar. De krav på offentliggörande av ersättning som fastställs i denna förordning bör vara förenliga med målen för ersättningsreglerna, nämligen att fastställa och upprätthålla, för de personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagens riskprofil, en ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenliga med effektiv riskhantering. Värdepappersföretag som omfattas av ett undantag från vissa ersättningsregler bör dessutom vara skyldiga att offentliggöra information om detta undantag.

(32)  Lämpliga övergångsbestämmelser bör föreskrivas för att göra det lättare för värdepappersföretagen att övergå från kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU till kraven i denna förordning och direktiv (EU) ----/-- [IFD]. Framför allt bör det under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas vara möjligt för värdepappersföretag vars kapitalkrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas jämfört med kapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU att dämpa effekterna av potentiella ökningar genom att sätta ett tak för som innebär att kapitalkravet inte blir mer än dubbelt så högt som det relevanta kapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

För att inte missgynna nya värdepappersföretag med liknande profiler som befintliga företag bör värdepappersföretag som aldrig har omfattats av kapitalkrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas kunna sätta ett tak som innebär att kapitalkravet enligt denna förordning inte är mer än dubbelt så högt som det krav som är baserat på fasta omkostnader.

På samma sätt bör värdepappersföretag som endast omfattats av ett startkapitalkrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och vars kapitalkrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas jämfört med kravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas få sätta ett tak för sitt kapitalkrav enligt denna förordning som innebär att det inte är mer än dubbelt så högt som startkapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, med undantag för de lokala företag som avses i artikel 31 i direktiv 2013/36/EU, vilka under en övergångsperiod bör omfattas av ett särskilt kapitalkrav som återspeglar deras högre risknivå. För proportionalitetens skull bör också särskilda kapitalkrav under en övergångsperiod föreskrivas för mindre värdepappersföretag och de som tillhandahåller ett begränsat antal investeringstjänster och som inte skulle omfattas av föregående mening men vars bindande kapitalkrav skulle öka enligt den här förordningen jämfört med situationen enligt förordning (EU) nr 575/2013.

Dessa övergångsbestämmelser bör i tillämpliga fall även kunna utnyttjas av de värdepappersföretag som avses i artikel 498 i förordning (EU) nr 575/2013, där dessa företag undantas från kapitalbaskraven i den förordningen, medan startkapitalkraven för dessa värdepappersföretag ska bero på deras investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas bör deras kapitalkrav enligt dess övergångsbestämmelser beräknas med hänsyn till dessa tillämpliga nivåer.

Under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas eller till och med den dag då de antagna ändringarna av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU börjar tillämpas vad gäller kapitalkrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 1.84 i kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, beroende på vad som infaller senast, bör värdepappersföretag som omfattas av motsvarande bestämmelser i den här förordningen fortsätta att beräkna sitt kapitalkrav för handelslagret i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

(33)  De största värdepappersföretagen som erbjuder viktiga tjänster på den institutionella marknaden och investmentbankmarknaden (handel med finansiella instrument för egen räkning, garantiverksamhet för finansiella instrument eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande) har liknande affärsmodeller och riskprofiler som stora kreditinstitut. Deras verksamhet exponerar dem för kreditrisk, främst i form av motpartsrisk och marknadsrisk för positioner de tar för egen räkning på egna eller kunders vägnar. På grund av sin storlek och systemvikt utgör de därför en risk för den finansiella stabiliteten.

(34)  För nationella behöriga myndigheter är det en ytterligare utmaning att säkerställa en effektiv tillsyn av sådana stora företag. Trots att de största värdepappersföretagen erbjuder gränsöverskridande investmentbanktjänster i betydande omfattning står de, i egenskap av värdepappersföretag, under tillsyn av myndigheter utsedda enligt direktiv 2004/39/EU, vilka inte nödvändigtvis är samma behöriga myndigheter som de som utses enligt direktiv 2013/36/EU, och detta kan resultera i en situation med olika spelregler vid tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU. Det betyder att tillsynsmyndigheterna inte får den helhetsbild av stabilitetsläget som är nödvändig för en effektiv hantering av de risker som är förknippade med stora gränsöverskridande företag. Följden kan bli en mindre effektiv tillsyn och snedvridning av konkurrensen inom unionen. För att uppnå synergieffekter i tillsynen av gränsöverskridande verksamhet på den institutionella marknaden inom en grupp jämförbara aktörer, främja lika spelregler och skapa förutsättningar för en enhetlig tillsyn mellan olika grupper bör de största värdepappersföretagen därför få status som kreditinstitut.

(35)  Genom att dessa företag ska räknas som kreditinstitut bör de därför fortsätta att omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och stå under tillsyn av de behöriga myndigheter, bland annat ECB inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, som ansvarar för kreditinstitut. Därmed säkerställs en enhetlig och effektiv tillsyn av kreditinstitut och att det enhetliga regelverket för finansiella tjänster tillämpas på samma sätt på alla kreditinstitut beroende på deras systemvikt. För att förhindra regelarbitrage och minska risken att bestämmelserna kringgås bör behöriga myndigheter försöka undvika situationer där potentiellt systemviktiga grupper strukturerar sin verksamhet i syfte att inte överskrida tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b och kringgår skyldigheten att ansöka om auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8a i direktiv 2013/36/EU.

(36)  I artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013 definieras kreditinstitut som företag vars verksamhet består av någon av de verksamheter som anges i leden a och b i den artikeln.

Företag bör endast ha rätt att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning när de har erhållit auktorisation för dessa verksamheter i enlighet med direktiv 2013/36/EU.

Att man bedriver alla dessa verksamheter, inbegripet tar emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och beviljar krediter för egen räkning, bör inte vara ett nödvändigt villkor för att ett företag ska anses utgöra ett kreditinstitut i enlighet med den ändrade definitionen. Den ändrade definition av kreditinstitut som införs i och med denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av de nationella regelverk för auktorisation som genomförts av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 2013/36/EU och med direktiv [IFD], inbegripet eventuella bestämmelser som medlemsstaterna anser vara lämpliga för att förtydliga vilka verksamheter som får tas upp av de stora värdepappersföretag som omfattas av den ändrade definitionen av kreditinstitut.

(37)  Ett av syftena med den gruppbaserade tillsynen av kreditinstitut är dessutom att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och för att vara effektiv bör den omfatta alla grupper, även de där moderföretaget inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Alla kreditinstitut, även de som tidigare haft status som värdepappersföretag, bör därför omfattas av reglerna om behöriga myndigheters tillsyn av moderföretaget på individuell nivå och gruppnivå enligt avdelning VII avsnitt I kapitel 3 i direktiv 2013/36/EU.

(38)  Vidare kan stora värdepappersföretag som inte är systemviktiga men som handlar för egen räkning eller bedriver garantiverksamhet för finansiella instrument eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande fortfarande ha affärsmodeller och riskprofiler som liknar de hos andra systemviktiga institut. Med tanke på deras storlek och verksamhet kan de fortfarande utgöra en viss risk för den finansiella stabiliteten, och trots att en omvandling av dem till kreditinstitut inte anses lämplig med tanke på deras egenskaper och komplexitet bör de omfattas av samma tillsynsbehandling som sådana institut. För att förhindra regelarbitrage och minska risken att bestämmelserna kringgås bör behöriga myndigheter även försöka att undvika situationer där värdepappersföretag strukturerar sin verksamhet i syfte att inte överskrida tröskelvärdena i artikel 1.2 i denna förordning, och de behöriga myndigheterna bör inte i onödan begränsa sin rätt att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och tillsynskraven i direktiv 2013/36/EU på dem i enlighet med [artikel 5] i direktiv ----/--- [IFD].

(39)  Genom förordning (EU) nr 600/2014 infördes en harmoniserad EU-ordning för beviljande av tillträde för företag i tredjeland som erbjuder investeringstjänster eller investeringsverksamhet för godtagbara motparter och professionella kunder som är etablerade i unionen. Tillträde till den inre marknaden förutsätter att kommissionen antar ett beslut om likvärdighet och att Esma registrerar tredjelandsföretaget. Det är viktigt att likvärdigheten bedöms på grundval av relevant tillämplig unionslagstiftning och att det finns effektiva verktyg för att övervaka de villkor som ligger till grund för beslutet om likvärdighet. Registrerade företag i tredjeland bör därför vara skyldiga att till Esma årligen rapportera uppgifter om omfattningen av och tillämpningsområdet för sina tjänster och sin verksamhet i unionen. Även tillsynsmyndigheternas samarbete när det gäller att övervaka och kontrollera att likvärdighetsvillkoren uppfylls bör förbättras.

(40)  För att säkerställa lika spelregler och främja transparensen på unionsmarknaden bör förordning (EU) nr 600/2014 ändras så att systematiska internhandlares bud, prisförbättringar och utförandepriser omfattas av reglerna för tick size när man handlar i alla storlekar. Följaktligen bör de nu gällande tekniska tillsynsstandarderna avseende reglerna för tick size också tillämpas på deras utvidgade tillämpningsområde.

(41)  För att säkerställa investerarskydd och de finansiella marknadernas integritet och stabilitet i unionen bör kommissionen, när den antar ett beslut om likvärdighet, ta hänsyn till de potentiella risker som de tjänster och den verksamhet som företag från det berörda tredjelandet kan erbjuda i unionen till följd av beslutet kan ge upphov till. Deras systemvikt bör bedömas på grundval av kriterier som den sannolika omfattningen av och tillämpningsområdet för tjänster och verksamhet som erbjuds av företag från det berörda tredjelandet. Kommissionen kan även anse det vara lämpligt att ta hänsyn till om det berörda tredjelandet betraktas som en icke samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet enligt relevant EU-policy eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849(11). Kommissionen bör se särskilda tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som likvärdiga enbart om samma resultat uppnås. Vidare får kommissionen, i lämpliga fall, anta beslut om likvärdighet, begränsade till särskilda tjänster eller verksamheter eller kategorier av tjänster och verksamheter som anges i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

(42)  Eftersom syftet med denna förordning – dvs. att inrätta en effektiv och väl avpassad tillsynsram för att säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på stabila finansiella grunder och förvaltas på ett ordnat sätt som i relevanta fall tjänar kundernas intressen – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och på grund av sin omfattning och sina verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(43)  Europeiska bankmyndigheten (EBA) har tillsammans med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lagt fram en rapport baserad på noggranna bakgrundsanalyser, uppgiftsinsamling och samråd för att utforma en särskilt anpassad tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag som ligger till grund för den reviderade tillsynsramen för värdepappersföretag.

(44)  För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av denna förordning bör EBA få i uppdrag att utarbeta förslag till tekniska standarder som specificerar beräkningen av fasta omkostnader, beräkningen för att fastställa kapitalkrav som motsvarar den totala marginalsäkerhet som krävs av clearingmedlemmar samt mallarna för offentliggörande av upplysningar och lagstadgad rapportering enligt denna förordning.

(45)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för ytterligare specificering av förordningens definitioner och för tekniska justeringar av icke väsentliga delar av förordningens kapitalkrav. Det är särskilt viktigt att kommissionen under sitt beredningsarbete genomför lämpliga samråd, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i beredningen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med beredningen av delegerade akter.

(46)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och särskilt antagandet av EBA:s förslag till tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för offentliggörande och rapportering, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(47)  För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan den nuvarande tillsynsramen för både kreditinstitut och värdepappersföretag och denna förordning, ändras förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU för att undanta värdepappersföretag från deras tillämpningsområde. Värdepappersföretag som ingår i en bankgrupp bör emellertid även framöver omfattas av de bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för bankgruppen, till exempel de bestämmelser om mellanvarande moderföretag inom EU som avses i [artikel 21b] i direktiv 2013/36/EU och bestämmelserna om konsolidering under tillsyn i del ett avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FÖRSTA DELEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs enhetliga tillsynskrav som är tillämpliga på värdepappersföretag som är auktoriserade och står under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och vars uppfyllande av tillsynskraven enligt direktiv (EU) ----/--[IFD] övervakas i fråga om följande:

a)  Kapitalkrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade element av företagsrisk, kundrisk och marknadsrisk.

b)  Krav som begränsar koncentrationsrisken.

c)  Likviditetskrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade element av likviditetsrisk.

d)  Rapporteringskrav i fråga om leden a, b och c.

e)  Krav på offentliggörande av information.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska ett värdepappersföretag som är auktoriserat och står under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga 1 till direktiv 2014/65/EU tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013, om något av följande är tillämpligt men företaget inte är en råvaruhandlare, en utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag:

a)  Det totala värdet av värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar överstiger 15 miljarder EUR, beräknat på genomsnittet av de 12 senaste sammanhängande månaderna och utan att räkna med värdet av de enskilda tillgångarna hos något dotterföretag som bedriver någon av de verksamheter som avses i första stycket och som är etablerat utanför unionen.

b)  Det totala värdet av värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar understiger 15 miljarder EUR och värdepappersföretaget ingår i en grupp där det totala värdet av de konsoliderade tillgångarna för alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och har totala tillgångar på mindre än 15 miljarder EUR överstiger 15 miljarder EUR, beräknat på genomsnittet av de 12 senaste sammanhängande månaderna och utan att räkna med värdet av de enskilda tillgångarna hos något dotterföretag som bedriver någon av de verksamheter som avses i första stycket och som är etablerat utanför unionen.

c)  Värdepappersföretaget är föremål för ett beslut av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

3.  De värdepappersföretag som avses i denna punkt ska övervakas så att de uppfyller tillsynskraven enligt avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU.

4.  Punkt 2 ska inte tillämpas om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller något av de tröskelvärden som fastställs i den punkten beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, eller i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) ----/--[IFD] om den behöriga myndigheten beslutar det. Värdepappersföretaget ska utan onödigt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten om man under denna period överskrider ett tröskelvärde.

5.  Ett värdepappersföretag som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2 ska omfattas av kraven i artiklarna 55 och 61.

6.  Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter tillåta ett värdepappersföretag som är auktoriserat och står under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga 1 till direktiv 2014/65/EU att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013, om alla följande villkor är uppfyllda:

a)  Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med bestämmelserna i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)  Värdepappersföretaget meddelar den behöriga myndigheten enligt denna förordning och den samordnande tillsynsmyndigheten, i tillämpliga fall.

c)  Den behöriga myndigheten är förvissad om att tillämpningen av kapitalbaskraven i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå på värdepappersföretaget och gruppbaserat på hela gruppen, beroende på vad som är lämpligt, är tillsynsmässigt sund, inte resulterar i en minskning av värdepappersföretagets kapitalbaskrav i enlighet med denna förordning och inte används för regelarbitrage.

De behöriga myndigheterna ska informera värdepappersföretaget om ett beslut att tillåta tillämpningen av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU i enlighet med första stycket inom [två månader] från mottagandet av det meddelande som avses i led b, och ska informera EBA om detta. Om en behörig myndighet vägrar att tillåta att förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU tillämpas, ska den lämna en fullständig motivering.

De värdepappersföretag som avses i denna punkt ska övervakas så att de uppfyller tillsynskraven enligt avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU.

Vid tillämpningen av denna punkt ska artikel 7 i förordning (EU) nr 575/2013 inte tillämpas.

Artikel 2

Tillsynsbefogenheter

För att säkerställa att denna förordning efterlevs ska de behöriga myndigheterna ha de befogenheter och följa de förfaranden som fastställs i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Artikel 3

Värdepappersföretags tillämpning av striktare krav

Denna förordning ska inte hindra värdepappersföretag från att hålla en kapitalbas och dess komponenter och likvida tillgångar som överstiger kraven i denna förordning, eller tillämpa åtgärder som är striktare.

Artikel 4

Definitioner

1.  I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  anknutet företag: ett företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller bedriva liknande verksamhet som har samband med ett eller flera värdepappersföretags huvudsakliga verksamhet.

2.  kapitalförvaltningsbolag: ett kapitalförvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 4.1.19 ▌i förordning (EU) nr 575/2013.

3.  clearingmedlem: ett företag etablerat i en medlemsstat som motsvarar definitionen i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012.

4.  kund: kund enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2014/65/EU. Vid tillämpningen av del fyra avser kund vilken motpart till värdepappersföretaget som helst.

5.  Råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare enligt definitionen i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013.

6.  råvaruderivat: råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i förordning (EU) nr 600/2014.

7.  behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

8.  kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

9.  daglig handelsaktivitet: värdet av transaktioner i handelslagret om företaget handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar eller utför order på kunds vägnar i eget namn.

10.  handel för egen räkning: handel för egen räkning enligt definitionen i artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.

11.  derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014.

12.  konsoliderad tillsynssituation: situation som är resultatet av tillämpning av kraven i denna förordning i enlighet med artikel 7 på ett modervärdepappersföretag inom unionen, värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen som om det företaget tillsammans med alla värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen utgjorde ett enda värdepappersföretag. Vid tillämpningen av denna definition ska begreppen värdepappersföretag, finansiellt institut, anknutet företag och anknutet ombud även tillämpas på företag som etablerats i tredjeländer om dessa, ifall de varit etablerade i unionen, skulle uppfylla definitionerna av dessa termer.

13.  på gruppnivå: på grundval av den konsoliderade tillsynssituationen.

14.  utförande av order för kunds räkning: utförande av order för kunds räkning enligt definitionen i artikel 4.1.5 i direktiv 2014/65/EU.

15.  finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag men vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att bedriva en eller flera av de verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag, ett betalningsinstitut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366/EG av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden och ett kapitalförvaltningsbolag, men inte ett försäkringsholdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EU.

16.  finansiellt instrument: finansiellt instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU.

17.  finansiellt holdingföretag: finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

18.  enhet i den finansiella sektorn: enhet i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4.1.27 i förordning (EU) nr 575/2013.

19.  startkapital: startkapital enligt definitionen i artikel 3.17 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

20.  grupp av kunder med inbördes anknytning: grupp av kunder med inbördes anknytning enligt definitionen i artikel 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013.

21.  investeringsrådgivning: investeringsrådgivning enligt definitionen i artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU.

22.  kontinuerlig investeringsrådgivning: återkommande tillhandahållande av investeringsrådgivning och fortlöpande eller regelbunden bedömning och övervakning eller översyn av en kunds portfölj med finansiella instrument, inbegripet av de investeringar som kunden gjort på grundval av ett avtalsmässigt arrangemang.

23.  värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

24.  värdepappersinriktat holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen är värdepappersföretag eller finansiella institut, som har minst ett dotterföretag som är ett värdepappersföretag och som inte är ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

25.  investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

26.  värdepappersföretagsgrupp: en grupp av företag som består av ett moderföretag och dess dotterföretag eller av företag som uppfyller kraven i artikel 22 i direktiv 2013/34/EU, varav minst ett är ett värdepappersföretag, och som inte innehåller något kreditinstitut.

27.  K-faktorer: kapitalkrav som anges i del tre avdelning II för risker som ett värdepappersföretag utgör för kunder, marknader och sig självt.

28.  AUM (assets under management) eller förvaltat kapital: värdet av tillgångar som ett värdepappersföretag förvaltar för sina kunders räkning inom ramen för både diskretionär portföljförvaltning och icke-diskretionära arrangemang som utgör kontinuerlig investeringsrådgivning.

29.  CMH (client money held) eller hållande av kunders medel: de kundmedel som ett värdepappersföretag håller, med beaktande av de rättsliga arrangemangen för separation av tillgångar och oavsett vilket nationellt redovisningssystem som är tillämpligt på de kundmedel som hållas av värdepappersföretaget.

30.  ASA (assets safeguarded and administered) eller tillgångar under förvaring och administration: värdet av tillgångar som ett värdepappersföretag förvarar och administrerar för sina kunder ▌, oavsett om tillgångarna redovisas i värdepappersföretagets egen balansräkning eller separat på andra konton.

31.  COH (client orders handled) eller hantering av kundorder: värdet av order som ett värdepappersföretag hanterar för kunder genom att ta emot och vidarebefordra kundorder samt genom att utföra order för kunders räkning.

32.  CON (concentration risk) eller koncentrationsrisk: exponeringar i värdepappersföretagets handelslager mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning vars värde överstiger gränsvärdena i artikel 37.1.

33.  CMG (clearing margin given) eller ställd clearingmarginal: värdet av den totala marginalsäkerhet som krävs av en clearingmedlem eller en kvalificerad central motpart, om en ▌clearingmedlem eller en kvalificerad central motpart ansvarar för utförande och avveckling av ett värdepappersföretags transaktioner för egen räkning.

34.  DTF (daily trading flow) eller daglig handelsaktivitet: det dagliga värdet av transaktioner som ett värdepappersföretag genomför genom att handla för egen räkning eller genom att utföra order för kunders räkning i eget namn, exklusive värdet av order som ett värdepappersföretag handhar för kunder genom mottagande och vidarebefordran av kundorder och genom utförande av order för kunds räkning som redan beaktats i COH.

35.  NPR (net position risk) eller nettopositionsrisk: värdet av transaktioner som redovisas i värdepappersföretagets handelslager.

36.  TCD (trading counterparty default risk) eller motpartsrisk: exponeringar i värdepappersföretaget handelslager i instrument och transaktioner som avses i artikel 25 och som ger upphov till risk för fallissemang hos motparten.

37.  aktuellt marknadsvärde (CMV): nettomarknadsvärdet av portföljen av transaktioner eller värdepapperskomponenter som är föremål för nettning i enlighet med artikel 31.1, där både positiva och negativa marknadsvärden beaktas vid beräkningen av CMV.

38.  transaktioner med lång avvecklingscykel: transaktioner med lång avvecklingscykel enligt definitionen i artikel 272.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

39.  marginalutlåning: marginalutlåning enligt definitionen i artikel 272.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

40.  ledningsorgan: ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

41.  blandat finansiellt holdingföretag: blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 2002/87/EG.

42.  post utanför balansräkningen: endera av de poster som avses i bilaga I till förordning (EU) 575/2013.

43.  moderföretag: moderföretag i den mening som avses i artiklarna 2.9 och 22 i direktiv 2013/34/EU.

44.  ägarintresse: ägarintresse enligt definitionen i artikel 4.1.35 i förordning (EU) nr 575/2013.

45.  vinst: vinst enligt definitionen i artikel 4.1.121 i förordning (EU) nr 575/2013.

46.  kvalificerad central motpart: kvalificerad central motpart enligt definitionen i artikel 4.1.88 i förordning (EU) nr 575/2013.

47.  portföljförvaltning: portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.8 i direktiv 2014/65/EU.

48.   kvalificerat innehav: ett kvalificerat innehav enligt definitionen i artikel 4.1.36 i förordning (EU) nr 575/2013.

49.  transaktion för värdepappersfinansiering: en transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i förordning (EU) 2015/2365.

50.  separerade konton: vid tillämpningen av tabell 1 i artikel 15.2 konton med enheter där kundmedel som hålls av ett värdepappersföretag placeras i enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 och där det i tillämplig nationell lagstiftning föreskrivs att kundmedlen, i händelse av att värdepappersföretaget blir insolvent eller försätts i resolution eller ställs under förvaltarskap, inte får användas för att tillgodose fordringar i förhållande till värdepappersföretaget som inte är kundens fordringar.

51.  repa: en repa enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2015/2365.

52.  dotterföretag: ett dotterföretag i den mening som avses i artiklarna 2.10 och 22 i direktiv 2013/34/EU, inbegripet varje dotterföretag till ett dotterföretag till det företag som är det yttersta moderföretaget.

53.  anknutet ombud: ett anknutet ombud enligt definitionen i artikel 4.1.29 i direktiv 2014/65/EU.

54.  totala bruttointäkter: ett värdepappersföretags årliga rörelseintäkter från investeringstjänster och investeringsverksamhet som det är auktoriserat att tillhandahålla och bedriva, inklusive inkomster från ränteintäkter, från aktier och andra värdepapper med både rörlig och fast avkastning, från provisioner och avgifter, alla vinster och förluster som uppstår i samband med värdepappersföretagets handelstillgångar, innehav av värdepapper som är värderade till verkligt värde eller från säkringsverksamhet, men exklusive alla inkomster som inte har anknytning till investeringstjänsterna och investeringsverksamheten.

55.  handelslager: alla positioner i finansiella instrument och råvaror som innehas av ett värdepappersföretag, antingen i avsikt att bedriva handel eller för att säkra positioner som innehas i avsikt att bedriva handel.

56.  positioner som innehas i avsikt att bedriva handel: endera av följande:

a)  Egna positioner och positioner som härrör från verksamhet för kunders räkning och som marknadsgarant.

b)  Positioner avsedda för försäljning på kort sikt.

c)  Positioner med avsikt att dra nytta av faktiska eller förväntade kortsiktiga skillnader mellan inköps- och försäljningspris eller andra pris- eller räntevariationer.

57.  modervärdepappersföretag inom EU: ett värdepappersföretag i en medlemsstat som har ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut som dotterföretag, eller som har ett ägarintresse i ett sådant värdepappersföretag eller finansiellt institut, och som inte självt är ett dotterföretag till ett annat värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat eller till ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i en medlemsstat.

58.  värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU: ett värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat som inte självt är ett dotterföretag till ett värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat eller till ett annat värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat.

59.  blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU: moderföretag i en värdepappersföretagsgrupp som är ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 2002/87/EG.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 för att förtydliga följande:

a)  De definitioner som anges i punkt 1, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

b)  De definitioner som anges i punkt 1, för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna för tillämpningen av denna förordning.

AVDELNING II

KRAVENS TILLÄMPNINGSNIVÅ

KAPITEL 1

Tillämpning av kraven på individuell nivå

Artikel 5

Allmän princip

Värdepappersföretag ska uppfylla kraven i delarna två till sju på individuell nivå.

Artikel 6

Undantag

1.  De behöriga myndigheterna får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar delarna två till fyra, sex och sju om allt följande är tillämpligt:

a)  ▌Ett av följande villkor är uppfyllt:

i)  Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med bestämmelserna i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

ii)  Värdepappersföretaget är ett dotterföretag och ingår i en värdepappersföretagsgrupp som är föremål för gruppbaserad tillsyn i enlighet med artikel 7.

b)  Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma medlemsstats sida.

c)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller i enlighet med artikel 7 i denna förordning ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

d)  Kapitalbasen är lämpligt fördelad mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)  Värdepappersföretaget uppfyller villkoren i artikel 12.1.

ii)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

iii)  Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

iv)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget.

v)  Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

2.  Behöriga myndigheter får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar del sex om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)  Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i enlighet med artikel 228 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(12).

b)  Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma medlemsstats sida.

c)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med direktiv 2009/138/EG ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

d)  Kapitalbasen är lämpligt fördelad mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)  Värdepappersföretaget uppfyller villkoren i artikel 12.1.

ii)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

iii)  Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

iv)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget. och

v)  Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

3.  De behöriga myndigheterna får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar del fem om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)  Värdepappersföretaget omfattas av gruppbaserad tillsyn i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ingår i en värdepappersföretagsgrupp på vilken artikel 7.2 i denna förordning tillämpas och det undantag som föreskrivs i artikel 7.3 inte tillämpas.

b)  Moderföretaget på gruppnivå övervakar och utövar kontinuerlig tillsyn över likviditetspositionerna i alla institut och värdepappersföretag i den grupp eller undergrupp för vilken man tillämpar undantaget och sörjer för en tillräcklig likviditetsnivå för alla dessa institut och värdepappersföretag.

c)  Moderföretaget och värdepappersföretaget har ingått avtal, som av de behöriga myndigheterna bedöms som tillfredsställande, som medger fri överföring av medel dem emellan i syfte att kunna uppfylla enskilda och gemensamma skyldigheter när de uppkommer.

d)  Det finns inga rådande eller förutsebara praktiska eller rättsliga hinder mot att de avtal som åsyftas i led c uppfylls.

e)  De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller i enlighet med artikel 7 i denna förordning ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

KAPITEL 2

Konsolidering under tillsyn och undantag för en grupp av värdepappersföretag

Artikel 7

Konsolidering under tillsyn

1.  Ett modervärdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen ska uppfylla kraven i delarna två till fyra, del sex och del sju på gruppnivå. Moderföretaget och dess dotterföretag som omfattas av denna förordning ska inrätta en lämplig organisationsstruktur och lämpliga interna kontrollmekanismer för att säkerställa att de data som krävs för konsolidering behandlas och översänds på vederbörligt sätt. Det ska i synnerhet se till att dotterföretag som inte omfattas av denna förordning inför sådana arrangemang, processer och rutiner som garanterar en korrekt konsolidering.

2.  När del två tillämpas på gruppnivå ska, vid tillämpning av punkt 1, de regler som fastställs i del två avdelning II i förordning (EU) 575/2013 även tillämpas på värdepappersföretag.

När bestämmelserna i artiklarna 84.1, 85.1 och 87.1 i del två avdelning II i förordning (EU) 575/2013 tillämpas ska i det syftet endast hänvisningarna till artikel 92.1 gälla, och de ska följaktligen läsas som en hänvisning till kapitalkraven i motsvarande bestämmelser i IFR.

3.  Ett modervärdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen ska uppfylla kraven i del fem på grundval av den konsoliderade situationen.

4.  Genom avvikelse från punkt 3 får behöriga myndigheter undanta moderföretaget från överensstämmelse med punkt 3 med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagsgruppen samt dess komplexitet.

5.  EBA ska föreslå tekniska tillsynsstandarder för att närmare ange omfattningen av och metoderna för konsolidering under tillsyn av en värdepappersföretagsgrupp, i synnerhet i syfte att beräkna kravet baserat på fasta omkostnader, det permanenta minimikravet, K-faktorkravet på grundval av den konsoliderade situationen för värdepappersföretagsgruppen samt metoden och de nödvändiga uppgifterna för ett korrekt genomförande av punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 8

Gruppkapitaltest

1.  Genom undantag från artikel 7 får behöriga myndigheter tillåta att denna artikel tillämpas på gruppstrukturer som anses vara tillräckligt enkla om det inte föreligger några väsentliga risker för kunder eller för marknaden som härrör från värdepappersföretagsgruppen som helhet och som annars skulle kräva gruppbaserad tillsyn. De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA när de tillåter att denna artikel tillämpas.

2.  I denna artikel ska följande gälla:

i)  Med kapitalbasinstrument avses kapitalbas enligt definitionen i artikel 9 i denna förordning utan tillämpning av de avdrag som avses i artiklarna 36.1 i, 56 d och 66 d i förordning (EU) nr 575/2013.

ii)  Begreppen värdepappersföretag, finansiellt institut, anknutet företag och anknutet ombud ska även tillämpas på företag som etablerats i tredjeländer om dessa, ifall de varit etablerade i unionen, skulle uppfylla definitionerna av dessa termer i artikel 4.

3.  Ett värdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen, ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen och varje annat moderföretag som är ett värdepappersföretag, ett finansiellt institut, ett anknutet företag eller ett anknutet ombud i värdepappersföretagsgruppen ska åtminstone hålla kapitalbasinstrument som är tillräckliga för att täcka summan av följande:

a)  Det fullständiga bokförda värdet av alla dess innehav, efterställda fordringar och instrument som avses i artiklarna 36.1 i, 56 d och 66 d i förordning (EU) nr 575/2013 i värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen.

b)  Det totala beloppet av alla dess eventualförpliktelser till förmån för värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen.

4.  De behöriga myndigheterna får tillåta att ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen och varje annat moderföretag som är ett värdepappersföretag, ett finansiellt institut, ett anknutet företag eller ett anknutet ombud i värdepappersföretagsgruppen håller mindre kapitalbasmedel än det belopp som beräknats enligt punkt 1, förutsatt att detta belopp inte är lägre än summan av kapitalbaskraven på individuell nivå för dess dottervärdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud ▌ och det totala beloppet av eventualförpliktelser till förmån för dessa enheter.

Vid tillämpningen av denna punkt ▌ ska kapitalbaskraven för de dotterföretag som avses i föregående stycke och som är belägna i tredjeländer vara teoretiska kapitalbaskrav som säkerställer en tillfredsställande försiktighetsnivå för att täcka de risker som härrör från dessa dotterföretag, och godkännas av de behöriga myndigheterna.

5.  Ett modervärdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska ha system för att övervaka och kontrollera källor till kapital och finansiering för alla värdepappersföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagsgruppen.

DEL TVÅ

KAPITALBAS

Artikel 9

Kapitalbasens sammansättning

1.  Ett värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som består av summan av dess kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital, och samtliga nedanstående villkor ska alltid vara uppfyllda:

a)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_SV-p0000002.png,

b)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_SV-p0000003.png,

c)  ▌20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_SV-p0000004.png,

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_SV-p0000005.png

där

i)  kärnprimärkapital definieras i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013, primärkapitaltillskott definieras i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013 ▌ och supplementärkapital definieras i enlighet med del två avdelning 1 kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013,

ii)  D definieras i artikel 11.

2.  Med avvikelse från punkt 1 gäller följande:

a)  De avdrag som avses i artikel 36.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 ska gälla i full omfattning, utan tillämpning av artiklarna 39 och 48 i den förordningen.

b)  De avdrag som avses i artikel 36.1 e i förordning (EU) nr 575/2013 ska gälla i full omfattning, utan tillämpning av artikel 41 i den förordningen.

c)  De avdrag som avses i artiklarna 36.1 h, 56 c och 66 c i förordning (EU) nr 575/2013 ska, i den mån de avser innehav av kapitalinstrument som inte hålls i handelslagret, gälla i full omfattning, utan tillämpning av (de mekanismer som föreskrivs i) artiklarna 46, 60 och 70 i den förordningen.

d)  De avdrag som avses i artikel 36.1 i) i förordning (EU) nr 575/2013 ska gälla i full omfattning, utan tillämpning av artikel 48 i den förordningen,

e)  Följande villkor ska inte tillämpas vid beräkningen av värdepappersföretagens kapitalbas:

i)  ▌Artikel 49 i förordning (EU) nr 575/2013.

ii)  De avdrag som avses i artiklarna 36.1 h, 56 c och 66 c i förordning (EU) nr 575/2013 och relaterade bestämmelser i artiklarna 46, 60 och 70 i den förordningen, i den mån dessa avdrag avser innehav av kapitalinstrument som hålls i handelslagret.

iii)  Den utlösande händelse som avses i artikel 54.1 a i förordning (EU) nr 575/2013. Den utlösande händelsen ska i stället fastställas av värdepappersföretaget i villkoren för det primärkapitaltillskottinstrument som avses i punkt 1.

iv)  Det totala belopp som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 575/2013. Det belopp som ska skrivas ned eller konverteras ska vara hela kapitalbeloppet för det primärkapitaltillskottsinstrument som avses i punkt 1.

3.  Ett värdepappersföretag ska tillämpa de relevanta bestämmelserna i del två avdelning 1 kapitel 6 i förordning (EU) nr 575/2013 för att beräkna kapitalbaskrav enligt denna förordning. Vid tillämpning av dessa bestämmelser ska tillståndet från tillsynsmyndigheten i enlighet med artiklarna 77 och 78 i förordning (EU) nr 575/2013 anses beviljat om ett av villkoren i artikel 78.1 a eller artikel 78.4 är uppfyllt.

4.  Vid tillämpning av punkt 1 a får de behöriga myndigheterna för värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU som inte är juridiska personer eller aktiebolag eller som uppfyller villkoren i artikel 12.1 efter samråd med EBA tillåta att ytterligare instrument eller medel räknas som kapitalbas för dessa värdepappersföretag, förutsatt att dessa instrument eller medel också omfattas av behandlingen enligt artikel 22 i direktiv 86/635/EEG. EBA ska, tillsammans med Esma och på grundval av information som erhållits från varje behörig myndighet, upprätta, uppdatera och offentliggöra en förteckning över samtliga former av medel eller instrument i varje medlemsstat som räknas som sådan kapitalbas. Förordningen ska offentliggöras för första gången inom tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft.

5.  Innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn inom en värdepappersföretagsgrupp ska inte dras av i syfte att beräkna kapitalbas för något värdepappersföretag i gruppen på individuell basis, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

b)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även enheten i den finansiella sektorn.

c)  Det undantag som föreskrivs i artikel 8 används inte av de behöriga myndigheterna.

Artikel 10

Kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn

1.  Vid tillämpningen av denna del ska värdepappersföretag dra av de belopp som överstiger gränsvärdena i leden a och b när de fastställer de kärnprimärkapitalposter som avses i artikel 26 i förordning (EU) nr 575/2013:

a)  Ett kvalificerat innehav vars värde överstiger 15 % av värdepappersföretagets kapitalbas beräknad i enlighet med artikel 9 i denna förordning men utan tillämpning av det avdrag som avses i artikel 36.1 k i) i förordning (EU) nr 575/2013 i ett företag som inte är en enhet i den finansiella sektorn.

b)  Det sammanlagda värdet av ett värdepappersföretags kvalificerade innehav i företag som inte är enheter i den finansiella sektorn och som överstiger 60 % av dess kapitalbas beräknad i enlighet med artikel 9 i denna förordning men utan tillämpning av det avdrag som avses i artikel 36.1 k i) i förordning (EU) nr 575/2013.

2.  De behöriga myndigheterna får förbjuda värdepappersföretag att ha de kvalificerade innehav som avses i punkt 1 om de överstiger den procentandel av kapitalbasen som anges i den punkten. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål offentliggöra ett beslut att utöva denna befogenhet.

3.  Aktier i andra företag än enheter i den finansiella sektorn ska inte beaktas i beräkningen enligt punkt 1 om något av följande villkor uppfylls:

a)  Aktierna innehas tillfälligt under en finansiell biståndsinsats enligt artikel 79 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)  Innehavet av aktierna är en garanterad position som innehas i fem eller färre arbetsdagar.

c)  Aktierna innehas i värdepappersföretagets egna namn och för andras räkning.

4.  Aktier och andelar som inte utgör de finansiella anläggningstillgångar som avses i artikel 35.2 i direktiv 86/635/EEG ska inte ingå i den beräkning som beskrivs i punkt 1.

DEL TRE

KAPITALKRAV

AVDELNING I

ALLMÄNNA KRAV

Artikel 11

Kapitalbaskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska alltid ha en kapitalbas i enlighet med artikel 9 som uppgår till minst D, där D definieras som det högsta av följande värden:

a)  Kravet baserat på fasta omkostnader beräknat enligt artikel 13.

b)  Det permanenta minimikravet beräknat enligt artikel 14.

c)  K-faktorkravet beräknat enligt artikel 15.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska D, när ett värdepappersföretag ▌ uppfyller villkoren i artikel 12.1, definieras som det högsta av de värden som anges i punkt 1 a och b.

3.  Om behöriga myndigheter anser att ett värdepappersföretags affärsverksamhet har ändrats väsentligt får de kräva att värdepappersföretaget ska underställas ett annat kapitalkrav i denna artikel, i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 4 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

4.  Ett värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten så snart det upptäcker att det inte längre uppfyller eller inte längre kommer att uppfylla kraven i denna artikel.

Artikel 12

Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag

1.  Ett värdepappersföretag ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag om det uppfyller samtliga följande villkor:

a)  AUM (förvaltat kapital) beräknat i enlighet med artikel 17 understiger 1,2 miljarder EUR.

b)  COH (hantering av kundorder) beräknat i enlighet med artikel 20 understiger antingen

i)  100 miljoner EUR/dag för kontanttransaktioner, eller

ii)  1 miljard EUR/dag för derivat.

c)  ASA (tillgångar under förvaring och administration) beräknat i enlighet med artikel 19 är noll.

d)  CMH (hållande av kunders medel) beräknat i enlighet med artikel 18 är noll.

e)  DTF (daglig handelsaktivitet) beräknat i enlighet med artikel 32 är noll.

f)  NPR (nettopositionsrisk) eller CMG (ställd clearingmarginal) beräknat i enlighet med artiklarna 22 och 23 är noll.

g)  TCD (motpartsrisk) beräknat i enlighet med artikel 26 är noll.

h)  Värdepappersföretagets balansomslutning i och utanför balansräkningen understiger 100 miljoner EUR.

i)  Värdepappersföretagets totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster och investeringsverksamhet uppgår till högst 30 miljoner EUR beräknat som ett genomsnitt på grundval av årliga belopp från den tvåårsperiod som omedelbart föregick det givna räkenskapsåret.

Vid tillämpningen av leden a, b, c, e, f (om NPR avses) och av led g ska, genom avvikelse från bestämmelserna i avdelning II, värden vid dagens slut tillämpas.

Vid tillämpningen av led f ska, om CMG avses, intradagsvärden tillämpas.

Vid tillämpningen av led d och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 2 och 4 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 ska intradagsvärden tillämpas, med undantag av ett fel i bokföring eller kontoavstämning som felaktigt angav att ett värdepappersföretag har överskridit det tröskelvärde noll som avses i led d och som lösts före bankdagens slut. Värdepappersföretaget ska till den behöriga myndigheten utan dröjsmål meddela felet, orsakerna till att det uppstod och dess korrigering.

Vid tillämpningen av leden h och i ska de nivåer ▌vid slutet av det senaste räkenskapsåret för vilka räkenskaperna har avslutats och godkänts av ledningsorganet tillämpas. Om räkenskaperna inte har avslutats och godkänts sex månader efter att det senaste räkenskapsåret löpt ut ska ett värdepappersföretag använda preliminära räkenskaper.

Ett värdepappersföretag får beräkna värdena enligt led a och b genom att använda de metoder som anges i avdelning II, förutom att mätningarna ska göras under tolv månader och inkludera de tre senaste månadsvärdena. Värdepappersföretag som väljer denna beräkningsmetod ska underrätta den behöriga myndigheten om detta och tillämpa den valda metoden under en sammanhängande period på minst tolv kalendermånader.

2.  Villkoren i punkt 1 a, b, h och i ska tillämpas sammantaget på alla värdepappersföretag som ingår i en grupp. Vid mätning enligt led i får värdepappersföretagen utesluta eventuell dubbelräkning som kan uppstå i fråga om de totala intäkter som genereras inom gruppen.

Villkoren i punkt 1 c, d, e, f och g ska tillämpas individuellt på varje värdepappersföretag.

3.  Om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller samtliga villkor i punkt 1 ska det omedelbart upphöra att betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag.

Genom undantag från första stycket ska ett värdepappersföretag, om det inte längre uppfyller villkoren i punkt 1 a, b, h eller i men fortfarande uppfyller villkoren i punkt 1 cg, upphöra att betraktas som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag efter en period på tre månader räknat från och med den dag tröskelvärdet överskreds. Värdepappersföretaget ska utan onödigt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten om ett tröskelvärde överskrids.

4.  Om ett värdepappersföretag som inte har uppfyllt samtliga villkor i punkt 1 senare uppfyller dem ska det först efter en period på sex månader från och med den dag då villkoren uppfylldes anses ▌vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag, om ingen tröskel överskrids under den perioden och värdepappersföretaget utan dröjsmål har underrättat den behöriga myndigheten om detta.

Artikel 13

Krav baserat på fasta omkostnader

1.  Vid tillämpningen av artikel 11.1 a ska kravet baserat på fasta omkostnader uppgå till minst en fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året. Värdepappersföretagen ska använda siffror som beräknats enligt tillämpliga redovisningsregler.

2.  Om den behöriga myndigheten anser att ett värdepappersföretags verksamhet har ändrats väsentligt får den justera det kapitalbelopp som avses i punkt 1.

3.  Om ett värdepappersföretag inte har bedrivit sin affärsverksamhet i ett år efter den dag då det börjar tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet ska det, för den beräkning som avses i punkt 1, använda de förväntade fasta omkostnader som ingår i dess beräkningar för de första tolv månadernas handel och som lämnades in vid dess ansökan om auktorisation.

4.  EBA ska, i samråd med Esma, ▌utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att komplettera beräkningen av de krav som avses i punkt 1 som innefattar minst följande avdragsposter:

a)  Bonus till personalen och annan ersättning, om dessa är beroende av värdepappersföretagets nettovinst för respektive år.

b)  Anställdas, direktörers och partners vinstandelar.

c)  Annan vinstdisposition och annan rörlig ersättning om dessa är fullständigt diskretionära.

d)  Provisionskostnader och avgifter med direkt anknytning till avgifter eller provisioner som ska betalas, som ingår i de totala intäkterna, och där betalningen av de avgifter eller provisioner som ska betalas är knuten till det faktiska mottagandet av avgifter eller provisioner som ska betalas.

e)  Avgifter till anknutna ombud enligt definitionen i artikel 4.29 i direktiv 2014/65/EU.

f)  Icke återkommande utgifter från extraordinär verksamhet.

EBA ska också för tillämpningen av denna artikel specificera begreppet väsentlig förändring.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 14

Permanent minimikrav

Vid tillämpningen av artikel 11.1 b ska det permanenta minimikravet åtminstone motsvara det startkapital som anges i artikel 9 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

AVDELNING II

K-FAKTORKRAV

KAPITEL 1

Allmänna principer

Artikel 15

K-faktorkrav och tillämpliga koefficienter

1.  Vid tillämpning av artikel 11.1 c ska K-faktorkravet åtminstone uppgå till summan av följande:

a)  K-faktorer för RtC (kundrisk) beräknade i enlighet med kapitel 2.

b)  K-faktorer för RtM (marknadsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 3.

c)  K-faktorer för RtF (företagsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 4.

2.  Följande koefficienter ska tillämpas på respektive K-faktorer:

Tabell 1

K-FAKTORER

KOEFFICIENT

Kapital som förvaltas inom ramen för både diskretionär portföljförvaltning och icke-diskretionära rådgivande arrangemang av kontinuerlig art

K-AUM

0,02 %

Hållande av kunders medel

K-CMH (på separerade konton)

0,4 %

K-CMH (på icke-separerade konton)

0,5 %

Tillgångar under förvaring och administration

K-ASA

0,04 %

Hantering av kundorder

K-COH – kontanttransaktioner

0,1 %

 

K-COH – derivat

0,01 %

Daglig handelsaktivitet

K-DTF – kontanttransaktioner

0,1 %

 

K-DTF – derivat

0,01 %

3.  Ett värdepappersföretag ska övervaka värdet på sina K-faktorer för att upptäcka utvecklingstendenser som kan resultera i att dess kapitalkrav ändras väsentligt nästa rapportperiod och underrätta sin behöriga myndighet om ett sådant väsentligt ändrat kapitalkrav.

4.  Om behöriga myndigheter anser att värdepappersföretagets affärsverksamhet har ändrats väsentligt på ett sätt som påverkar storleken på ett relevant K-faktorkrav får de justera detta krav i enlighet med artikel 39.2 a i direktiv (EU) ----/--[IFD].

5.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna ska EBA, i samråd med Esma, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att

a)  komplettera denna förordning i syfte att fastställa metoder för beräkning av K-faktorerna i del tre avdelning II,

b)  specificera begreppet separerade konton i denna förordning vad gäller de villkor som säkerställer skyddet av kundens pengar vid ett värdepappersföretags fallissemang,

c)  specificera justeringarna av de K-DTF-koefficienter som avses i tabell 1 i punkt 2 om, i situationer med stressade marknadsförhållanden enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578, K-DTF-kraven verkar alltför restriktiva och skadar den finansiella stabiliteten.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 2

K-faktorer för RtC

Artikel 16

K-faktorkrav för RtC

K-faktorkravet för RtC beräknas enligt följande formel:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

där

a)  K-AUM är lika med AUM fastställt i enlighet med artikel 17, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

b)  K-CMH är lika med CMH fastställt i enlighet med artikel 18, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

c)  K-ASA är lika med ASA fastställt i enlighet med artikel 19, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

d)  K-COH är lika med COH fastställt i enlighet med artikel 20, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2.

Artikel 17

Fastställande av AUM för beräkning av K-AUM

1.  Vid beräkning av K-AUM ska AUM vara det glidande medelvärdet av de samlade månatliga tillgångar som förvaltas, fastställt den sista bankdagen i var och en av de föregående 15 kalendermånaderna omräknat till enhetens funktionella valuta vid denna tidpunkt, exklusive de tre senaste månadsvärdena.

AUM ska vara det ▌ aritmetiska medelvärdet av de resterande tolv månadsberäkningarna.

K-AUM ska beräknas den första bankdagen i varje kalendermånad.

2.  Om värdepappersföretaget formellt har delegerat ▌ kapitalförvaltningen till en annan finansiell enhet ska detta ▌ kapital inkluderas i det totala AUM-värde som fastställts i enlighet med punkt 1.

Om en annan finansiell enhet formellt har delegerat ▌ kapitalförvaltningen till värdepappersföretaget ska ▌detta kapital uteslutas ur det totala AUM-värde som fastställts i enlighet med punkt 1.

▌Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet inom kapitalförvaltning i mindre än 15 kalendermånader, ▌eller om det har gjort detta under en längre period som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag och nu överskrider tröskelvärdet för AUM, ska det vid beräkningen av K-AUM använda historiska AUM-data för den tidsperiod som beskrivs i punkt 1 så snart de blir tillgängliga. Den behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU ▌.

Artikel 18

Fastställande av CMH för beräkning av K-CMH

1.  Vid beräkning av K-CMH ska CMH vara det glidande medelvärdet av de samlade kundmedel som hålls per dag, fastställt i slutet av varje bankdag, under de föregående nio kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

CMH ska vara det ▌aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de resterande sex kalendermånaderna.

K-CMH ska beräknas den första bankdagen i varje kalendermånad.

2.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet inom hållande av kunders medel i mindre än nio kalendermånader, ska det ▌ vid beräkningen av K-CMH använda historiska CMH-data för den tidsperiod som beskrivs i punkt 1 så snart de blir tillgängliga.

Den behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU ▌.

Artikel 19

Fastställande av ASA för beräkning av K-ASA

1.  Vid beräkning av K-ASA ska ASA vara det glidande medelvärdet av de samlade tillgångarna under förvaring och administration per dag, beräknat i slutet av varje bankdag, under de föregående nio kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

ASA ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under resterande sex kalendermånader.

K-AUM ska beräknas den första bankdagen i varje kalendermånad.

2.  Om ett värdepappersföretag formellt har delegerat uppgifterna förvaring och administration av tillgångar till en annan finansiell enhet, eller om en annan finansiell enhet formellt har delegerat dessa uppgifter till värdepappersföretaget, ska detta kapital inkluderas i det totala ASA-värde som fastställts i enlighet med punkt 1.

3.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet inom förvaring och administration av tillgångar i mindre än sex kalendermånader, ska det vid beräkningen av K-ASA använda historiska ASA-data för den tidsperiod som beskrivs i punkt 1. Den behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU ▌.

Artikel 20

Fastställande av COH för beräkning av K-COH

1.  Vid beräkning av K-COH ska COH vara det glidande medelvärdet av den samlade hanteringen av kundorder per dag, fastställt under varje bankdag, under de föregående sex kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

COH ska vara ▌det aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de resterande tre kalendermånaderna.

K-COH ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.  COH ska fastställas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljningar för både kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

a)  För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

b)  För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska belopp.

Det teoretiska beloppet för räntederivat ska justeras för löptiden (i år) för dessa kontrakt. Det teoretiska beloppet ska multipliceras med durationen i följande formel:

Duration = löptid (i år) / 10

Utan att det påverkar det femte stycket ska COH omfatta transaktioner som utförs av värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster för investeringsfonders räkning.

COH ska omfatta transaktioner som uppstår till följd av investeringsrådgivning och avseende vilka ett värdepappersföretag inte beräknar K-AUM.

COH ska inte omfatta transaktioner som utförs av värdepappersföretaget och som uppstår till följd av hanteringen av en kunds investeringsportfölj om värdepappersföretaget redan beräknar K-AUM för den kundens investeringar eller om denna verksamhet avser sådan delegering av kapitalförvaltning till värdepappersföretaget som enligt artikel 17.2 inte bidrar till detta värdepappersföretags AUM.

COH ska inte omfatta transaktioner som värdepappersföretaget utför i eget namn på egna eller kunders vägnar.

Värdepappersföretag får undanta från beräkningen av COH alla order som inte har verkställts, om det uteblivna verkställandet beror på att kunden annullerar ordern i tid.

3.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet inom hantering av kundorder i mindre än sex kalendermånader eller har gjort detta under en längre period som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag, ska det vid beräkningen av K-COH använda historiska COH-data för den tidsperiod som beskrivs i punkt 1 så snart de blir tillgängliga. ▌Den behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på ▌de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU ▌.

KAPITEL 3

K-faktorer för RtM

Artikel 21

1.  K-faktorkravet för RtM för positioner i handelslagret i ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar ska vara antingen K-NPR, beräknat i enlighet med artikel 22, eller K-CMG, beräknat i enlighet med artikel 23.

2.  Ett värdepappersföretag ska förvalta sitt handelslager i enlighet med del tre avdelning I kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013.

3.  K-faktorkravet för RtM gäller för alla positioner i handelslagret, vilket i synnerhet omfattar positioner i skuldinstrument (inbegripet värdepapperiseringsinstrument), egetkapitalinstrument, företag för kollektiva investeringar, valuta och guld samt råvaror (inbegripet utsläppsrätter).

4.  Vid beräkning av K-faktorkravet för RtM ska ett värdepappersföretag inkludera positioner utanför handelslagret om dessa ger upphov till valutarisk eller råvarurisk.

Artikel 22

Beräkning av K-NPR

1.  Vid tillämpning av K-NPR ska kapitalkravet för positioner i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning, på egna eller kunders vägnar, beräknas med hjälp av någon av följande metoder:

a)  Den [förenklade schablon-] metod som anges i del tre avdelning IV kapitlen 2–4 i förordning (EU) nr 575/2013▌.

b)  Schablonmetoden i [del tre avdelning IV kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.84 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012].

c)  Internmetoden i [del tre avdelning IV kapitel 1 b i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.84 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012].

Artikel 23

Beräkning av K-CMG

1.  Vid tillämpningen av artikel 21 ska den behöriga myndigheten tillåta att ett värdepappersföretag beräknar K-CMG för alla positioner som ▌omfattas av clearing, eller på portföljbasis om hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet, på följande villkor:

a)  Värdepappersföretaget ingår inte i en grupp som omfattar ett kreditinstitut.

b)  En clearingmedlem i en kvalificerad central motpart ansvarar för clearing och avveckling av dessa transaktioner och denna clearingmedlem är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 i denna förordning, och transaktionerna clearas centralt i en kvalificerad central motpart eller avvecklas enligt principen leverans mot betalning under denna clearingmedlems ansvar.

c)  Beräkningen av den totala marginalsäkerhet som krävs av ▌clearingmedlemmen baseras på clearingmedlemmens marginalsäkerhetsmodell ▌.

Den behöriga myndighetens regelbundna bedömning bekräftar att denna marginalsäkerhetsmodell leder till marginalsäkerhetskrav som avspeglar riskegenskaperna hos de produkter som värdepappersföretaget handlar med och tar hänsyn till intervallet mellan indrivningar av marginalsäkerheter, till marknadens likviditet och till möjliga förändringar under transaktionens löptid.

Marginalsäkerhetskraven ska vara tillräckliga för att över en lämplig tidshorisont täcka eventuella förluster från minst 99 % av exponeringsrörelserna med en innehavsperiod på minst två bankdagar. De marginalsäkerhetsmodeller som denna clearingmedlem använder för att begära den marginalsäkerhet som avses i led c ovan ska alltid vara utformade så att en liknande försiktighetsnivå uppnås som den som krävs enligt bestämmelserna om krav på marginalsäkerheter i artikel 41 i förordning (EU) nr 648/2012.

d)  Värdepappersföretaget ska för den behöriga myndigheten visa att valet att beräkna RtM med K-CMG motiveras av vissa kriterier. Dessa kriterier kan inbegripa arten av företagets huvudsakliga verksamhet, som främst ska vara handelsverksamhet som omfattas av clearing och marginalsäkerhet under en clearingmedlems ansvar, och det faktum att annan verksamhet som bedrivs av värdepappersföretaget ska vara oväsentlig jämfört med denna huvudsakliga verksamhet.

e)  Den behöriga myndigheten har bedömt att valet av den eller de portföljer som omfattas av K-CMG inte har gjorts i syfte att bedriva arbitrage med kapitalbaskrav på ett oproportionerligt eller tillsynsmässigt osunt sätt.

2.  K-CMG ska vara det tredje högsta värdet av total marginalsäkerhet som clearingmedlemmen eller den kvalificerade centrala motparten dagligen krävt av värdepappersföretaget under de tre föregående månaderna multiplicerat med en faktor på 1,3.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa metoden för att beräkna den totala marginalsäkerhet som krävs och metoden för att beräkna K-CMG enligt punkt 2, i synnerhet när K-CMG tillämpas på portföljbasis, samt villkoren för efterlevnad av bestämmelserna i punkt 1 e.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 4

K-faktorer för Rtf

Artikel 24

K-faktorkrav för RtF

1.  K-faktorkravet för RtF beräknas enligt följande formel:

K-TCD + K-DTF + K-CON

där

K-TCD är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 26,

K-DTF är lika med DTF fastställt i enlighet med artikel 33, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2, och

K-CON är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 39.

K-TCD och K-CON ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar.

K-DTF ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna eller kunders vägnar och de transaktioner som ett värdepappersföretag ingår genom att utföra order på kunders vägnar i eget namn.

Avsnitt I

Motpartsrisk

Artikel 25

Tillämpningsområde

1.  Detta avsnitt gäller för följande kontrakt och transaktioner:

a)  Derivatkontrakt som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för följande:

i)  Derivatkontrakt som direkt eller indirekt clearas genom en ▌central motpart ▌om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)  Värdepappersföretagets positioner och tillgångar i samband med dessa transaktioner kan urskiljas och separeras, för både clearingmedlemmen och den centrala motparten, från de positioner och tillgångar som tillhör såväl clearingmedlemmen som dennes övriga kunder, och denna åtskillnad och separering leder till att dessa positioner och tillgångar är konkursskyddade enligt nationell rätt, om clearingmedlemmen eller en eller flera av dennes övriga kunder skulle fallera eller bli insolvent.

b)  De lagar, förordningar och avtalsmässiga arrangemang som är tillämpliga eller bindande för clearingmedlemmen underlättar överföringen av kundens positioner i samband med dessa kontrakt och transaktioner samt respektive säkerheter till en annan clearingmedlem inom den tillämpliga marginalriskperioden, om den ursprungliga clearingmedlemmen skulle drabbas av fallissemang eller insolvens.

c)  Värdepappersföretaget har ett opartiskt, skriftligt och motiverat juridiskt utlåtande där det konstateras att värdepappersföretaget i händelse av en rättslig prövning inte skulle bära några förluster på grund av att clearingmedlemmen eller någon av clearingmedlemmens kunder blir insolvent.

Derivatkontrakt som direkt eller indirekt clearas genom en kvalificerad central motpart anses uppfylla de ovannämnda villkoren.

ii)  Börshandlade derivatkontrakt.

iii)  Derivatkontrakt som företaget innehar för att säkra en position som härrör från verksamhet utanför handelslagret.

b)  Transaktioner med lång avvecklingscykel.

c)  Repor.

d)  Värdepappers- eller råvarulån.

e)  Marginalutlåning.

f)  Alla andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

g)  Krediter och lån som avses i avsnitt B punkt 2 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om företaget verkställer handeln i kundens namn eller mottar och vidarebefordrar ordern utan att utföra den.

2.  Transaktioner med följande typer av motparter ska undantas från beräkningen av K-TCD:

a)  Nationella regeringar och centralbanker, om de underliggande exponeringarna skulle åsättas riskvikten 0 % enligt artikel 114 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)  Multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

c)  Internationella organisationer som förtecknas i artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013.

3.  Med förbehåll för ett förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna får ett värdepappersföretag från beräkningen av K-TCD undanta transaktioner med en motpart som är dess moderföretag, dotterföretag, ett dotterföretag till dess moderföretag eller ett företag till vilket värdepappersföretaget står i ett sådant förhållande som avses i artikel 22.7 i direktiv 2013/34/EU. De behöriga myndigheterna ska bevilja godkännande om följande villkor är uppfyllda:

a)  Motparten är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut och omfattas av tillfredsställande tillsynskrav.

b)  Motparten ingår utan förbehåll i samma konsoliderade tillsyn som värdepappersföretaget i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller i enlighet med artikel 7 i denna förordning, eller motparten och värdepappersföretaget övervakas i fråga om uppfyllande av gruppkapitaltestet i enlighet med artikel 8 i denna förordning.

c)  Samma förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker gäller för motparten som för värdepappersföretaget.

d)  Motparten är etablerad i samma medlemsstat som värdepappersföretaget.

e)  Det finns inga rådande eller förutsedda väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att motparten snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till värdepappersföretaget.

4.  Genom undantag från detta avsnitt får ett värdepappersföretag, med den behöriga myndighetens godkännande, beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt som finns förtecknade i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och för de transaktioner som avses i punkt 1 b–f genom tillämpning av en av de metoder som anges i [del tre avdelning II kapitel 6 avsnitt 3, 4 eller 5 i förordning (EU) nr 575/2013] och beräkna de relaterade kapitalkraven genom att multiplicera exponeringsvärdet med den riskfaktor som fastställs för varje typ av motpart enligt tabell 2 i artikel 26.

Värdepappersföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 får beräkna det relaterade kapitalkravet genom att multiplicera de riskvägda exponeringsbeloppen, beräknade i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 avsnitt 1 i förordning (EU) nr 575/2013, med 8 %.

5.  Vid tillämpningen av undantaget i punkt 4 i denna artikel ska värdepappersföretagen även tillämpa en CVA-faktor genom att multiplicera kapitalkravet, beräknat i enlighet med punkt 2 i denna artikel, med CVA beräknat i enlighet med artikel 32.

I stället för att tillämpa CVA-faktorn som multiplikator får värdepappersföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 beräkna kapitalkraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med del tre avdelning VI i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 26

Beräkning av K-TCD

När det gäller K-TCD ska kapitalkravet beräknas med hjälp av följande formel:

Kapitalkrav = α * EV * RF * CVA

där α = 1,2

EV = det exponeringsvärde som beräknas i enlighet med artikel 27

RF = den riskfaktor som fastställs för varje typ av motpart enligt tabell 2

CVA = den kreditvärdighetsjustering som beräknas i enlighet med artikel 32.

Tabell 2

Typ av motpart

Riskfaktor

Nationella regeringar, centralbanker och offentliga

organ

1,6 %

Kreditinstitut och värdepappersföretag

1,6 %

Andra motparter

8 %

Artikel 27

Beräkning av exponeringsvärdet

Beräkningen av exponeringsvärdet ska göras i enlighet med följande formel:

Exponeringsvärde = max (0; RC + PFE - C)

där

RC = ersättningskostnad fastställd i enlighet med artikel 28,

PFE = potentiell framtida exponering fastställd i enlighet med artikel 29, och

C = säkerhet fastställd i enlighet med artikel 30.

Ersättningskostnad (RC) och säkerhet (C) ska tillämpas på alla transaktioner som avses i artikel 25.

Potentiell framtida exponering (PFE) gäller endast derivatkontrakt ▌.

Ett värdepappersföretag får beräkna ett enskilt exponeringsvärde på nettningsnivå för alla transaktioner som omfattas av ett nettningsavtal, med förbehåll för de villkor som fastställs i artikel 31. Om något av dessa villkor inte uppfylls ska värdepappersföretaget behandla varje transaktion som en egen nettningsmängd.

Artikel 28

Ersättningskostnad (RC)

Den ersättningskostnad som avses i artikel 27 ska fastställas på följande sätt:

a)  För derivatkontrakt ska RC vara det aktuella marknadsvärdet (CMV).

b)  För transaktioner med lång avvecklingscykel ska RC vara det kontanta avvecklingsbelopp som värdepappersföretaget ska betala eller motta efter avveckling. En fordring ska behandlas som ett positivt belopp och en skuld ska behandlas som ett negativt belopp.

c)  För repor och värdepappers- eller råvarulån ska RC vara beloppet av kontanter som lånats ut eller lånats in ▌. Kontanter som värdepappersföretaget lånat ut ska behandlas som ett positivt belopp och kontanter som värdepappersföretaget lånat in ska behandlas som ett negativt belopp.

d)  För transaktioner för värdepappersfinansiering, där båda delarna av transaktionen är värdepapper, ska RC vara det aktuella marknadsvärdet (CMV) på det värdepapper som värdepappersföretaget lånat ut. Det aktuella marknadsvärdet (CMV) ska höjas med användning av motsvarande volatilitetsjustering i tabell 4 i artikel 30.

e)  För marginalutlåning samt kredit och lån som avses i artikel 25.1 g ska RC vara tillgångens bokförda värde i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen.

Artikel 29

Potentiell framtida exponering

1.  Den potentiella framtida exponering (PFE) som avses i artikel 27 ska för varje derivat ▌utgöra produkten av

a)  det faktiska teoretiska belopp (EN) för transaktionen som fastställts i enlighet med punkterna 2–6 i denna artikel, och

b)  den regulatoriska faktor (SF) som fastställts i enlighet med punkt 7 i denna artikel.

2.  Det faktiska teoretiska beloppet (EN) ska vara produkten av det teoretiska beloppet beräknat i enlighet med punkt 3 i denna artikel, dess duration ▌beräknad i enlighet med punkt 4 i denna artikel, och dess regulatoriska delta ▌, beräknat i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

3.  Det teoretiska beloppet ska, såvida det inte är uttryckligt angivet och oförändrat fram till förfall, fastställas på följande sätt:

a)  När det gäller valutaderivatkontrakt ska det teoretiska beloppet definieras som det teoretiska beloppet för kontraktets valutadel, omräknat till inhemsk valuta. Om båda delarna av ett valutaderivat är denominerade i andra valutor än den inhemska valutan ska det teoretiska beloppet för varje del räknas om till inhemsk valuta, och den del som har det högsta värdet i inhemsk valuta ska utgöra det teoretiska beloppet.

b)  För aktie- och råvaruderivatkontrakt och utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat ska det teoretiska beloppet definieras som produkten av marknadspriset för en enhet av stocken och antalet enheter som transaktionen refererar till.

c)  För transaktioner med flera avkastningsalternativ som är utfallsberoende, däribland digitala optioner och Target Redemption Forwards ska värdepappersföretaget beräkna det teoretiska beloppet för varje utfall och använda det högsta beräknade beloppet.

d)  Om det teoretiska beloppet är en formel med marknadsvärden ska värdepappersföretaget använda de aktuella marknadsvärdena för att fastställa transaktionens teoretiska belopp.

e)  För swappar med varierande teoretiskt belopp såsom swappar där det teoretiska beloppet ökar eller minskar under löptiden (amortising/accreting swaps) ska värdepappersföretaget använda det genomsnittliga teoretiska beloppet för swappens återstående löptid som transaktionens teoretiska belopp.

f)  Swappar med hävstång (leveraged swaps) ska räknas om till det teoretiska beloppet för en likvärdig swap utan hävstång så att det angivna teoretiska beloppet, om alla räntesatser i en swap multipliceras med en faktor, multipliceras med faktorn på räntesatserna för att fastställa det teoretiska beloppet.

g)  För ett derivatkontrakt med flera utväxlingar av kapitalbelopp ska det teoretiska beloppet multipliceras med antalet utväxlingar av derivatkontraktets kapitalbelopp för att fastställa det teoretiska beloppet.

4.  Det teoretiska beloppet för räntederivatkontrakt och kreditderivatkontrakt för löptiden (i år) för dessa kontrakt ska justeras i enlighet med durationen i följande formel:

Duration = (1 – exp (-0,05 * löptid)) / 0,05

För andra derivatkontrakt än räntederivatkontrakt och kreditderivatkontrakt ska durationen vara lika med 1.

5.  Ett kontrakts löptid ska vara den sista dagen då kontraktet fortfarande kan lösas in.

Om derivatet refererar till värdet på ett annat ränte- eller kreditinstrument ska tiden fastställas på grundval av det underliggande instrumentet.

För optioner ska löptiden vara den senaste inlösendagen som anges i kontraktet.

För derivatkontrakt som är utformade på ett sådant sätt att utestående exponering avvecklas på vissa bestämda datum och villkoren justeras så att kontraktets verkliga värde blir noll, ska den återstående löptiden vara lika med tiden fram till nästa justeringsdag.

6.  Värdepappersföretaget får med hjälp av en lämplig modell göra egna beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner och swapoptioner, under förutsättning att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande. Modellen ska uppskatta graden av förändring av optionens värde i förhållande till små förändringar i marknadsvärdet på det underliggande instrumentet. För andra transaktioner än optioner och swapoptioner eller om ingen modell har godkänts av de behöriga myndigheterna, ska delta vara lika med 1 ▌.

7.  Den regulatoriska faktorn (SF) för varje tillgångsklass ska fastställas enligt följande tabell:

Tabell 3

Tillgångsklass

Regulatorisk faktor

Ränta

0,5 %

Valuta

4 %

Kredit

1 %

Aktie i ett enda namn

32 %

Aktieindex

20 %

Råvaror och utsläppsrätter

18 %

Annan

32 %

8.  En nettningsmängds potentiella framtida exponering ska vara summan av den potentiella framtida exponeringen av alla transaktioner i den nettningsmängden, multiplicerad med

a)  0,42, för nettningsmängder av transaktioner med finansiella och icke-finansiella motparter för vilka säkerheter vid behov utväxlas bilateralt med motparten i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 648/2012,

b)  1, för andra nettningsmängder.

Artikel 30

Säkerhet

1.  För alla ▌ säkerheter för både ▌ bilaterala transaktioner och clearade transaktioner enligt artikel 25 ska volatilitetsjusteringar göras i enlighet med följande tabell:

Tabell 4

Tillgångsklass

Volatilitetsjusteringar – repor

Volatilitetsjusteringar – andra transaktioner

Räntebärande värdepapper som emitterats av nationella regeringar eller centralbanker

≤ 1 år

0,707 %

1 %

> 1 år ≤ 5 år

2,121 %

3 %

> 5 år

4,243 %

6 %

Räntebärande värdepapper som emitterats av andra enheter

≤ 1 år

1,414 %

2 %

> 1 år ≤ 5 år

4,243 %

6 %

> 5 år

8,485 %

12 %

Värde-papperiserings-positioner

≤ 1 år

2,828 %

4 %

> 1 år ≤ 5 år

8,485 %

12 %

> 5 år

16,970 %

24 %

Börsnoterade aktier och konvertibler

14,143 %

20 %

Andra värdepapper och råvaror

17,678 %

25 %

Guld

10,607 %

15 %

Kontanta medel

0 %

0 %

I tabell 4 ska värdepapperiseringspositioner inte innefatta återvärdepapperiseringspositioner.

De behöriga myndigheterna får ändra volatilitetsjusteringen för vissa typer av råvaror för vilka det finns olika nivåer av prisvolatilitet. De ska underrätta EBA om sådana beslut och ange skälen till ändringarna.

2.  Säkerhetens värde ska beräknas enligt följande:

a)  För de transaktioner som avses i artikel 25.1 a, e och g ska säkerhetens värde vara värdet av de säkerheter som värdepappersföretaget tar emot från sin motpart, sänkt i enlighet med tabell 4.

b)  För de transaktioner som avses i artikel 25.1 b, c, d och f ska säkerhetens värde vara summan av det aktuella marknadsvärdet (CMV) av värdepappersdelen och nettovärdet av de säkerheter som ställs eller tas emot av värdepappersföretaget.

För transaktioner för värdepappersfinansiering, där båda delarna av transaktionen är värdepapper, ska säkerhetens värde vara det aktuella marknadsvärdet (CMV) på det värdepapper som värdepappersföretaget lånat in.

Om värdepappersföretaget köper eller har lånat ut värdepapperet ska CMV behandlas som ett negativt belopp och sänkas, till ett större negativt belopp, med användning av volatilitetsjusteringen i tabell 4. Om värdepappersföretaget säljer eller har lånat in värdepapperet ska CMV behandlas som ett positivt belopp och sänkas med användning av volatilitetsjusteringen i tabell 4.

Om olika typer av transaktioner omfattas av ett nettningsavtal, med förbehåll för de villkor som fastställs artikel 31, ska de tillämpliga volatilitetsjusteringarna för ”andra transaktioner” i tabell 4 tillämpas på respektive belopp beräknade enligt leden a och b per emittent inom varje tillgångsklass.

3.  Om det uppstår en valutaobalans mellan transaktionen och den säkerhet som ställs eller tas emot ska en ytterligare volatilitetsjustering på 8 % göras.

Artikel 31

Nettning

1.  Vid tillämpning av detta avsnitt får ett värdepappersföretag för det första behandla kontrakt som helt matchar varandra och som ingår i ett nettningsavtal som om de vore ett enda kontrakt med ett teoretiskt belopp som motsvarar nettointäkterna, och får för det andra räkna av andra transaktioner som är föremål för novation, där alla förpliktelser mellan värdepappersföretaget och dess motpart automatiskt aggregeras på så sätt att novationen lagligen ersätter tidigare bruttoförpliktelser med ett enda nettobelopp, och får för det tredje räkna av andra transaktioner där värdepappersföretaget säkerställer ▌ att följande villkor uppfyllts:

a)  Ett nettningsavtal med motparten eller annan överenskommelse ger upphov till en enda juridisk förpliktelse som omfattar alla ingående transaktioner, så att värdepappersföretaget endast antingen skulle ha rätt att fordra eller vara förpliktigad att betala nettosumman av de positiva och negativa marknadsvärdena av de ingående enskilda transaktionerna i händelse av att en motpart inte kan uppfylla sina skyldigheter på grund av något av följande:

i)  Fallissemang.

ii)  Konkurs.

iii)  Likvidation.

iv)  Liknande omständigheter.

b)  Nettningsavtalet innehåller inte någon klausul som vid en motparts fallissemang medger att en icke försumlig motpart endast behöver betala delvis eller inte alls till den fallerande partens konkursbo, även om den fallerande parten är en nettofordringsägare.

c)  Värdepappersföretag har erhållit ett oberoende, skriftligt och motiverat juridiskt yttrande där det konstateras att dess fordringar och förpliktelser i händelse av en rättslig prövning av nettningsavtalet skulle motsvara dem som avses i a enligt en rättslig ordning enligt följande:

–  Lagstiftningen i den jurisdiktion där motparten har sitt säte.

–  Om det gäller en motparts filial i ett annat land, lagstiftningen i den jurisdiktion där filialen är belägen.

–  Den lagstiftning som reglerar de enskilda transaktioner som ingår i nettningsavtalet.

–  Den lag som reglerar varje avtal eller överenskommelse som är nödvändig för att genomföra avtalet om nettning.

Artikel 32

Kreditvärdighetsjustering (CVA)

Vid tillämpningen av detta avsnitt avses med CVA en justering från marknadens mittvärde på portföljen av transaktioner med en motpart. Denna justering tar hänsyn till det aktuella marknadsvärdet på motpartens kreditrisk för värdepappersföretaget men inte till det aktuella marknadsvärdet på värdepappersföretagets kreditrisk för motparten.

CVA ska vara lika med 1,5 för alla transaktioner utom följande, för vilka CVA ska vara lika med 1:

a)  Transaktioner med icke-finansiella motparter enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EU) nr 648/2012 eller med icke-finansiella motparter etablerade i ett tredjeland, om dessa transaktioner inte överskrider clearingtröskeln enligt artikel 10.3 och 10.4 i den förordningen.

b)  Transaktioner inom grupper i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012.

c)  Transaktioner med lång avvecklingscykel.

d)  Transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet marginalutlåning, såvida inte den behöriga myndigheten fastställer att värdepappersföretagets exponeringar för kreditvärdighetsjusteringsrisk från dessa transaktioner är väsentliga.

e)  Krediter och lån som avses i artikel 25.1 g.

Avsnitt II

Daglig handelsaktivitet

Artikel 33

Fastställande av DTF för beräkning av K-DTF

1.  Vid beräkning av K-DTF ska DTF vara det glidande medelvärdet av den samlade handelsaktiviteten per dag, fastställt under varje bankdag, under de föregående nio kalendermånaderna, exklusive de tre närmast föregående kalendermånaderna.

DTF ska vara genomsnittet eller det enkla aritmetiska medelvärdet av de dagliga beräkningarna under de resterande sex kalendermånaderna.

K-DTF ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.  DTF ska fastställas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljning för både kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

a)  För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

b)  För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska belopp.

Det teoretiska beloppet för räntederivat ska justeras för löptiden (i år) för dessa kontrakt. Det teoretiska beloppet ska multipliceras med durationen i följande formel:

Duration = löptid (i år) / 10

3.  DTF ska inte omfatta transaktioner som utförts av värdepappersföretag i syfte att tillhandahålla portföljförvaltningstjänster för investeringsfonders räkning.

DTF ska omfatta transaktioner som värdepappersföretaget utför i eget namn på egna eller kunders vägnar.

4.  Om ett värdepappersföretag har bedrivit verksamhet och haft en daglig handelsaktivitet i mindre än nio kalendermånader, ska det vid beräkningen av K-DTF använda historiska DTF-data för den tidsperiod som beskrivs i punkt 1 så snart de blir tillgängliga ▌. Den behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU ▌.

KAPITEL 5

Artikel 34

Tillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot verksamheter som är kopplade till miljömässiga eller sociala mål

1.  EBA ska, efter samråd med ESRB, på basis av tillgängliga uppgifter och slutsatserna från kommissionens högnivågrupp om hållbar finansiering, bedöma huruvida det ur ett tillsynsperspektiv skulle vara motiverat med en särskild tillsynsbehandling – i form av justerade K-faktorer eller justerade K-faktorkoefficienter – av tillgångar som exponeras mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller sociala mål. EBA ska särskilt se över följande:

a)  Metodologiska alternativ för att bedöma tillgångsklassers exponering mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

b)  Särskilda riskprofiler för tillgångar som exponeras mot verksamheter som väsentligen är kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

c)  Risker relaterade till avskrivningar av tillgångar till följd av regleringsändringar, såsom klimatförändringsåtgärder.

d)  Potentiella effekter på den finansiella stabiliteten av en särskild tillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot verksamheter som väsentligen är kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

2.  EBA ska överlämna en rapport om sina resultat till kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den ... [två år efter ikraftträdandet av denna förordning].

3.  På grundval av den rapport som avses i punkt 2 ska kommissionen, i förekommande fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet.

DEL FYRA

KONCENTRATIONSRISK

Artikel 35

Övervakningsskyldighet

1.  Ett värdepappersföretag ska övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk i enlighet med denna del med hjälp av sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och robusta interna kontrollrutiner.

2.  Vid tillämpning av denna del ska begreppen kreditinstitut och värdepappersföretag omfatta privata och offentliga företag, inklusive deras filialer, som om de varit etablerade i unionen skulle betraktas som kreditinstitut eller värdepappersföretag enligt definitionen i denna förordning och som auktoriserats i ett tredjeland vars tillsyns- och regleringskrav åtminstone är likvärdiga med de krav som tillämpas i unionen.

Artikel 36

Beräkning av exponeringsvärdet

1.  Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 ska vid tillämpningen av denna del beräkna exponeringsvärdet gentemot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning genom sammanläggning av följande poster:

a)  Det positiva överskottet av ett värdepappersföretags långa positioner över dess korta positioner i alla de finansiella instrument i handelslagret ▌som har emitterats av ifrågavarande kund, med nettopositionen i varje instrument beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22.1 a–c.

Ett värdepappersföretag som vid tillämpningen av K-faktorkravet för RtM beräknar kapitalkraven för positioner i handelslagret i enlighet med den metod som fastställs i artikel 23 ska beräkna nettopositionen för dessa positioners koncentrationsrisk i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22.1 a.

b)  Exponeringsvärdet för transaktioner som avses i artikel 25.1 med ifrågavarande kund, beräknat på det sätt som fastställs i artikel 27.

Ett värdepappersföretag som vid tillämpningen av K-TCD beräknar kapitalkraven genom tillämpning av de metoder som avses i artikel 25.2 ska beräkna exponeringsvärdet för dessa transaktioner genom tillämpning av de metoder som anges i [del tre avdelning II kapitel 6 avsnitt 3, 4 eller 5 i förordning (EU) nr 575/2013].

2.   ▌Exponeringsvärdet gentemot en grupp av kunder med inbördes anknytning ska beräknas genom ▌sammanläggning av exponeringarna mot enskilda kunder inom gruppen, vilka ska behandlas som en enda exponering.

3.  Vid beräkningen av exponeringen mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning ska värdepappersföretag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera underliggande tillgångar i relevanta transaktioner och motparten i de underliggande exponeringarna.

Artikel 37

Gränsvärden för koncentrationsrisk och överskridande av exponeringsvärde

1.  Ett värdepappersföretags gränsvärde för koncentrationsrisk avseende exponeringsvärdet gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning ska vara 25 % av dess kapitalbas.

Om den enskilda kunden är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, eller när en grupp av kunder med inbördes anknytning innefattar ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag, ska gränsvärdet för koncentrationsrisk vara det högre av 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas och 150 miljoner EUR ▌, förutsatt att gränsvärdet för koncentrationsrisk förblir 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas när det gäller de samlade exponeringarna mot alla kunder med inbördes anknytning som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag ▌.

Om 150 miljoner EUR är mer än 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas får gränsvärdet för koncentrationsrisk inte överstiga 100 % av värdepappersföretagets kapitalbas.

2.  Om de gränsvärden som avses i punkt 1 överskrids ▌ ska ett värdepappersföretag uppfylla den anmälningsskyldighet som fastställs i artikel 38 och uppfylla ett kapitalbaskrav för överskridandet av exponeringsvärdet i ▌enlighet med artikel 39.

Ett värdepappersföretag ska beräkna ett överskridande av exponeringsvärdet gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning enligt följande formel:

överskridande av exponeringsvärde= EV – L

där

EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36

L = gränsvärde för koncentrationsrisk fastställt i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

3.  Exponeringsvärdet gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning ska inte överskrida följande:

a)  500 % av värdepappersföretagets kapitalbas om högst tio dagar har förflutit sedan överskridandet uppkom ▌.

b)  Sammanlagt 600 % av värdepappersföretagets ▌ kapitalbas för varje överskridande som har förelegat i över tio dagar ▌.

Artikel 38

Anmälningsskyldighet

1.  Om de gränsvärden som anges i artikel 37 ▌överskrids ska värdepappersföretaget utan dröjsmål till de behöriga myndigheterna anmäla överskridandets storlek, namnet på berörd enskild kund och, i tillämpliga fall, namnet på gruppen av kunder med inbördes anknytning.

2.  Behöriga myndigheter får bevilja värdepappersföretaget en begränsad tidsfrist att uppnå det gränsvärde som avses i artikel 37 ▌.

Artikel 39

Beräkning av K-CON

1.  Kapitalkravet för K-CON ska vara det totala beloppet av de kapitalkrav som beräknats för varje kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning såsom kapitalkravet på lämplig rad i tabell 6 kolumn 1, som utgör en del av det totala enskilda överskridandet multiplicerat med:

a)  200 % om överskridandet inte har förelegat i mer än tio dagar ▌.

b)  Motsvarande faktor i tabell 6 kolumn 2, efter perioden om tio dagar beräknad från och med den dag då överskridandet uppkom, genom att placera varje del av överskridandet på lämplig rad i tabell 6 kolumn 1.

2.  Kapitalkravet för det överskridande som avses i punkt 1 ska beräknas enligt följande formel:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0378_SV-p0000006.png

där

CRE = kapitalkravet för överskridandet.

CR = kapitalkrav för exponeringar mot en enskild kund eller grupper av kunder med inbördes anknytning, beräknat genom sammanläggning av kapitalkraven för exponeringarna mot enskilda kunder inom gruppen, vilka ska behandlas som en enda exponering.

EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36

EVE = överskridande av exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 37.2.

Med avseende på K-CON ska kapitalkraven för exponeringar som härrör från det positiva överskottet av ett värdepappersföretags långa positioner över dess korta positioner i alla de finansiella instrument i handelslagret som har emitterats av ifrågavarande kund, med nettopositionen i varje instrument beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22.1 a–c, endast innefatta krav för specifik risk.

Ett värdepappersföretag som vid tillämpningen av K-faktorkravet för RtM beräknar kapitalkraven för positioner i handelslagret i enlighet med den metod som fastställs i artikel 23 ska beräkna kapitalkravet för exponeringen avseende dessa positioners koncentrationsrisk i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22.1 a.

Tabell 6

Kolumn 1:

Överskridande av exponeringsvärde som en procentandel av kapitalbasen

Kolumn 2:

Faktorer

Upp till 40 %

200 %

Från 40 % till 60 %

300 %

Från 60 % till 80 %

400 %

Från 80 % till 100 %

500 %

Från 100 % till 250 %

600 %

Över 250 %

900 %

Artikel 40

Förfaranden för att förhindra att värdepappersföretag undviker kapitalkravet för K-CON

1.  Värdepappersföretag får inte tillfälligt överföra exponeringar som överskrider gränsvärdet i artikel 37 till ett annat företag, inom eller utanför samma grupp, eller genom att företa skentransaktioner för att avsluta exponeringen under den tiodagarsperiod som avses i artikel 39 och skapa en ny exponering.

2.  Värdepappersföretag ska ha system som säkerställer att varje överföring som avses i punkt 1 omedelbart anmäls till de behöriga myndigheterna.

Artikel 41

Undantag

1.  Följande exponeringar ska vara undantagna från de krav som anges i artikel 37:

a)  Exponeringar ▌ som i sin helhet dras av från värdepappersföretagets kapitalbas.

b)  ▌Exponeringar som uppkommit i samband med normal avveckling av betalningstjänster, valutatransaktioner, värdepapperstransaktioner och tjänster som avser penningöverföring.

c)  Exponeringar som utgör fordringar på följande ▌:

i)  ▌Stater, centralbanker, offentliga organ, internationella organisationer eller multilaterala utvecklingsbanker och exponeringar garanterade av eller gentemot sådana personer, om dessa exponeringar åsätts 0 % riskvikt enligt artiklarna 114–118 i förordning (EU) 575/2013.

ii)  ▌Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) stater.

iii)  Exponeringar mot och bidrag från obeståndsfonden till centrala motparter.

2.  Behöriga myndigheter får helt eller delvis undanta följande exponeringar från tillämpningen av artikel 37:

a)  Säkerställda obligationer.

b)  Ett värdepappersföretags exponeringar gentemot sitt moderföretag, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag, under förutsättning att dessa företag är föremål för samma tillsyn – antingen gruppbaserad i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller med artikel 7 i denna förordning, eller i fråga om uppfyllande av gruppkapitaltestet i enlighet med artikel 8 i denna förordning – som värdepappersföretaget självt i enlighet med denna förordning eller med motsvarande standarder i ett tredjeland, och följande villkor är uppfyllda:

i)  Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

ii)  Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även enheten i den finansiella sektorn.

Artikel 42

Undantag för råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare

1.  Bestämmelserna i denna del ska inte tillämpas på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare om samtliga följande villkor är uppfyllda ▌:

a)  Den andra motparten är en icke-finansiell motpart.

b)  Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker.

c)  Transaktionen kan bedömas minska de risker som är direkt kopplade till den icke-finansiella motpartens eller den aktuella gruppens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning.

2.  Ett värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten innan det utnyttjar det undantag som avses i punkt 1.

DEL FEM

LIKVIDITET

Artikel 43

Likviditetskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska hålla likvida tillgångar till ett belopp motsvarande minst en tredjedel av kravet baserat på fasta omkostnader beräknat enligt artikel 13.1.

Genom undantag från första stycket får behöriga myndigheter undanta värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 från tillämpning av bestämmelserna i första stycket och ska vederbörligen underrätta EBA om detta.

Vid tillämpning av första stycket ska likvida tillgångar vara något av följande, utan begränsning vad gäller deras sammansättning:

a)  De tillgångar som avses i artiklarna 10–13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, på samma villkor (urvalskriterier, tillämpliga nedsättningar) som i dessa artiklar.

b)  De tillgångar som avses i artikel 15 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, upp till ett absolut belopp på 50 miljoner EUR (eller motsvarande belopp i inhemsk valuta), på samma villkor (urvalskriterier, utom tröskelvärdet på 500 miljoner EUR som avses i artikel 15.1 i delegerad förordning (EU) 2015/61, tillämpliga nedsättningar) som i den artikeln.

c)  Finansiella instrument som inte omfattas av leden a och b som handlas på en handelsplats för vilken det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 i förordning (EU) nr 600/2014 och i artiklarna 1–5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567, och som är föremål för en nedsättning på 55 %.

d)  Icke intecknad kortfristig inlåning hos ett kreditinstitut, som ger värdepappersföretaget direkt tillgång till likviditet.

2.  Kontanter, kortfristig inlåning eller finansiella instrument som tillhör kunder, även om de innehas av värdepappersföretaget i eget namn, ska inte räknas som likvida tillgångar vid tillämpningen av punkt 1.

3.  Vid tillämpning av punkt 1 får ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 och ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 men som inte bedriver någon av de verksamheter som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU även inkludera kundfordringar och avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar i sina likvida tillgångar, om fordringarna uppfyller följande villkor:

a)  De utgör högst en tredjedel av det minimilikviditetskrav som avses i punkt 1.

b)  De ska inte inräknas i några ytterligare likviditetskrav som ställs av den behöriga myndigheten för företagsspecifika risker i enlighet med artikel 39.2 k i direktiv (EU) ----/--[IFD].

c)  De är föremål för en nedsättning på 50 %.

4.  Vid tillämpningen av punkt 1 andra stycket ska EBA i samråd med Esma utfärda riktlinjer som ytterligare specificerar de kriterier som de behöriga myndigheterna får beakta när de undantar värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 från likviditetskravet.

Artikel 44

Tillfällig sänkning av likviditetskravet

1.  Ett värdepappersföretag får, i undantagsfall och efter den behöriga myndighetens godkännande, minska sitt innehav av likvida tillgångar. ▌

2.  Det likviditetskrav som anges i artikel 43.1 ska åter vara uppfyllt inom 30 dagar från den ursprungliga minskningen.

Artikel 45

Kundgarantier

Ett värdepappersföretag ska öka sina likvida tillgångar med 1,6 % av de samlade garantier som beviljats kunder.

DEL SEX

VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Artikel 46

Tillämpningsområde

1.  Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 ska offentliggöra den information som anges i denna del samma dag som det offentliggör sin årsredovisning.

2.  Ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 och som emitterar primärkapitaltillskottsinstrument ska offentliggöra den information som anges i artiklarna 47, 49 och 50 samma dag som det offentliggör sin årsredovisning.

3.  Om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 ska det offentliggöra informationen i denna del från och med det räkenskapsår som följer på det räkenskapsår då det inte längre uppfyllde dessa villkor.

4.  Ett värdepappersföretag får själv fastställa lämpligt informationsmedium och lämplig publiceringsplats för att effektivt uppfylla de krav på offentliggörande som avses i punkterna 1 och 2. Alla upplysningar ska om möjligt offentliggöras via samma medium eller på samma plats. Om samma eller liknande information lämnas i två eller flera medier ska en hänvisning till den likvärdiga uppgiften i de andra medierna införas i vart och ett av medierna.

Artikel 47

Riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra sina mål och sin policy för riskhantering för varje separat riskkategori i delarna tre till fem, i enlighet med artikel 46, inbegripet en sammanfattning av sina strategier och processer för att hantera dessa risker samt en av ledningsorganet godkänd riskförklaring som ger en kortfattad beskrivning av värdepappersföretagets övergripande riskprofil i samband med affärsstrategin.

Artikel 48

Bolagsstyrning

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin interna bolagsstyrning, i enlighet med artikel 46:

a)  Antal styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har.

b)  Mångfaldspolicy när det gäller utnämning av medlemmar till ledningsorganet, dess mål och eventuella riktmärken enligt policyn, samt i vilken utsträckning dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

c)  Huruvida värdepappersföretaget har inrättat en separat riskkommitté och hur många gånger denna kommitté har sammanträtt årligen.

Artikel 49

Kapitalbas

1.  Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin kapitalbas, i enlighet med artikel 46:

a)  En fullständig avstämning av poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott, supplementärkapital samt filter och avdrag som tillämpats på värdepappersföretagets kapitalbas och balansräkningen i värdepappersföretagets reviderade årsredovisning.

b)  En beskrivning av de viktigaste egenskaperna hos kärnprimärkapital-, primärkapitaltillskott- och supplementärkapitalinstrument som emitterats av värdepappersföretaget.

c)  En beskrivning av samtliga begränsningar som har tillämpats på beräkningen av kapitalbasen i enlighet med denna förordning och de instrument ▌och avdrag som dessa begränsningar ska tillämpas på.

2.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa mallar för de upplysningar som anges i punkt 1 a, b ▌och e.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [18 månader från den dag då denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 50

Kapitalkrav

Ett värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om huruvida det uppfyller kraven i artikel 13.1 och i artikel 24 i direktiv (EU) ----/--[IFD], i enlighet med artikel 46:

a)  En sammanfattning av värdepappersföretagets metod för bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet.

b)  På den behöriga myndighetens begäran resultatet av värdepappersföretagets interna process för bedömning av kapitalbehov, inbegripet sammansättningen av den ytterligare kapitalbasen grundad på den översynsprocess som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU) ----/--[IFD].

c)  Kapitalkraven för K-faktor, i enlighet med ▌artikel 15, ▌i aggregerad form för RtM, RtF och RtC, på grundval av summan av de tillämpliga K-faktorerna.

d)  Krav baserat på fasta omkostnader fastställt i enlighet med artikel 13.

Artikel 51

Ersättningspolicy och ersättningspraxis

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om sin ersättningspolicy och ersättningspraxis, inbegripet aspekter som rör könsneutralitet och lönegapet mellan kvinnor och män, för de personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil, i enlighet med artikel 46:

a)  De viktigaste inslagen i ersättningssystemet, inbegripet nivån på rörlig ersättning och kriterier för tilldelningen av denna, policy för utbetalning i instrument, uppskovspolicy och kriterier för erhållande av rättigheter.

b)  Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning angivet i enlighet med artikel 30.2 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

c)  Aggregerad kvantitativ information om ersättningar, fördelat på personer i ledande befattning och den personal som väsentligt kan påverka värdepappersföretagens riskprofil, med angivande av följande:

i)  Ersättningsbelopp under räkenskapsåret, fördelat på fast ersättning med en beskrivning av fasta lönedelar och rörlig ersättning, samt antal mottagare.

ii)  Rörliga ersättningsbelopp och former av rörlig ersättning, fördelat på kontant ersättning, aktier och aktierelaterade instrument och andra typer separat för den del som betalas ut direkt och den uppskjutna delen.

iii)  Uppskjutna ersättningsbelopp under föregående resultatperioder, fördelat på den del där äganderätten övergår under räkenskapsåret och den del där äganderätten övergår påföljande år.

iv)  Uppskjutna ersättningsbelopp där äganderätten övergår under räkenskapsåret, minskade genom resultatjusteringar.

v)  Garanterad rörlig ersättning under räkenskapsåret och antal mottagare av sådan ersättning.

vi)  Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder och betalats ut under räkenskapsåret.

vii)  Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret, fördelat på den del som betalats ut direkt och den del som har skjutits upp, antal mottagare av sådana betalningar och den största utbetalning som har gjorts till en enskild person.

d)  Information om huruvida värdepappersföretaget omfattas av ett undantag enligt artikel 32.4 i direktiv (EU) ----/--[IFD].

Vid tillämpning av led d ska värdepappersföretag som omfattas av ett sådant undantag ange om undantaget har beviljats på grundval av led a eller led b i artikel 32.4 i direktiv (EU) ----/--[IFD], eller på grundval av båda. De ska även ange för vilken av ersättningsprinciperna som de tillämpar undantaget/undantagen, antal anställda som omfattas av undantaget/undantagen och deras totala ersättning, fördelat på fast respektive rörlig ersättning.

Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser i förordning (EU) 2016/679.

Artikel 52

Investeringspolicy

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som avses i artikel 32.4 a i direktiv (EU)---/---[IFD] offentliggör följande i enlighet med artikel 46:

a)  Andelen rösträtter som är knutna till aktier som innehas direkt eller indirekt av värdepappersföretaget, fördelat på medlemsstat och sektor.

b)  En fullständig beskrivning av röstningsbeteendet vid bolagsstämmorna i de företag vilkas aktier innehas i enlighet med punkt 2, röstmotiveringar och andelen förslag från företagets förvaltnings- eller ledningsorgan som värdepappersföretaget har godkänt.

c)  En förklaring av användningen av röstningsrådgivningsföretag.

d)  Röstningsriktlinjerna för de företag vilkas aktier innehas i enlighet med punkt 2.

Det krav på offentliggörande som avses i led b ska inte gälla om de avtalsmässiga arrangemangen för alla aktieägare som företräds av värdepappersföretaget vid bolagsstämman inte ger värdepappersföretaget tillstånd att rösta på deras vägnar såvida inte aktieägarna ger uttryckliga röstningsorder efter att ha mottagit dagordningen för mötet.

2.  Det värdepappersföretag som avses i punkt 1 ska endast efterleva punkt 1 avseende varje företag vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad och avseende de aktier som har rösträtter knutna till sig där andelen rösträtter som värdepappersföretaget innehar, direkt eller indirekt, överstiger tröskelvärdet på 5 % av alla rösträtter som är knutna till de aktier som företaget emitterat. Rösträtterna ska beräknas på grundval av alla aktier som medför rösträtt även om utövandet av denna rättighet tillfälligt har upphävts.

3.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa mallar för de upplysningar som anges i punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [18 månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 53

ESG-relaterade risker

Från och med den ... [3 år efter ikraftträdandet av denna förordning] ska värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som avses i punkt 4 i artikel 32 i direktiv (EU) ----/--[IFD] offentliggöra uppgifter om ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker enligt definitionen i den rapport som avses i [artikel 35 (ny) i direktiv (EU) ----/--[IFD] artikel 98.7c i direktiv 2013/36/EU.

Vid tillämpningen av det första stycket ska informationen offentliggöras en gång under det första året och därefter två gånger per år.

DEL SJU

VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS RAPPORTERING

Artikel 54

Rapporteringskrav

1.  Ett värdepappersföretag ska varje kvartal lämna in en rapport till de behöriga myndigheterna med alla följande upplysningar:

a)  Kapitalbasens storlek och sammansättning.

b)  Kapitalkrav.

c)  Beräkningar av kapitalkrav.

d)  Verksamhetsnivå med avseende på villkoren i artikel 12.1, inbegripet balansräkning och intäkter fördelade per investeringstjänst och tillämplig K-faktor.

e)  Koncentrationsrisk.

f)  Likviditetskrav.

Genom undantag från första stycket ska den rapporteringsfrekvens som fastställs i första stycket för värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 vara en gång per år.

2.  De uppgifter som anges i punkt 1 e ska inkludera de följande risknivåerna och rapporteras till de behöriga myndigheterna åtminstone på årlig basis:

a)  Koncentrationsrisk för motparters fallissemang och för positioner i handelslagret, för både enskilda motparter och på aggregerad nivå.

b)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kundmedel hålls.

c)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kunders värdepapper förvaras.

d)  Koncentrationsrisk gentemot kreditinstitut hos vilka värdepappersföretaget har sina egna bankmedel.

e)  Koncentrationsrisk med avseende på intäkter.

f)  De koncentrationsrisker som beskrivs i leden a–e beräknade med hänsyn tagen även till tillgångar och poster utanför balansräkningen som inte registreras i handelslagret utöver exponeringar som uppstår till följd av positioner i handelslagret.

Vid tillämpningen av denna punkt ska begreppen kreditinstitut och värdepappersföretag tillämpas i enlighet med artikel 35.2.

▌Genom undantag från punkt 1 ska ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 inte vara skyldigt att rapportera de uppgifter som anges i led e och, om undantag har beviljats i enlighet med artikel 43.1 andra stycket, i punkt 1 f i denna artikel.

Med tanke på de rapporteringskrav som fastställs i denna artikel ska EBA i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder som ska vara koncisa och stå i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad, och som ska beakta skillnaden i detaljnivå när det gäller information som lämnas av ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 för att fastställa följande:

a)  Formaten.

b)  Rapporteringsdatum och definitioner med tillhörande instruktioner som ska beskriva hur man använder dessa format.

EBA ska utarbeta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket senast den [18 månader från det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i detta stycke i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 55

Rapporteringskrav för värdepappersföretag som bedriver de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga 1 till direktiv 2014/65/EU med avseende på de tröskelvärden som avses i artikel 1.2 i denna förordning och artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.

1.  Värdepappersföretag ▌som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga 1 till direktiv 2014/65/EU ska kontrollera storleken på sina samlade tillgångar varje månad och rapportera dessa uppgifter till den behöriga myndigheten varje kvartal om det totala värdet på värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar överstiger 5 miljarder EUR, beräknat som ett genomsnitt av de 12 senaste på varandra följande månaderna. Den behöriga myndigheten ska informera EBA om detta.

2.  Om ett värdepappersföretag som avses i punkt 1 ingår i en grupp där ett eller flera andra företag är ett värdepappersföretag som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga 1 till direktiv 2014/65/EU, ska sådana värdepappersföretag kontrollera storleken på sina samlade tillgångar varje månad om det totala värdet på gruppens konsoliderade tillgångar överstiger 5 miljarder EUR, beräknat som ett genomsnitt av de 12 senaste på varandra följande månaderna. Sådana värdepappersföretag ska informera varandra om sina samlade tillgångar varje månad. Dessa värdepappersföretag ska ▌rapportera sina konsoliderade totala tillgångar till relevanta behöriga myndigheter varje kvartal. De behöriga myndigheterna ska informera EBA om detta.

3.  Om de värdepappersföretag som avses i punkterna 1 och 2 har ett genomsnitt av samlade månatliga tillgångar som uppgår till något av de tröskelvärden som anges i artikel 1.2 i denna förordning eller i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013, beräknat på genomsnittet av de 12 senaste på varandra följande månaderna, ska EBA underrätta dessa värdepappersföretag och de behöriga myndigheterna, inbegripet de myndigheter som ansvarar för auktorisation i enlighet med artikel [8a] i direktiv 2013/36/EU, om detta.

4.  Om en översyn som utförs i enlighet med artikel 36 i direktiv --/--/---- [IFD] visar att ett värdepappersföretag som avses i punkt 1 i denna artikel kan utgöra en sådan systemrisk som avses i artikel 23 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål meddela EBA om resultatet av denna översyn.

5.  EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare beskriva den skyldighet att lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna som avses i punkterna 1 och 2 för att möjliggöra effektiv övervakning av de tröskelvärden som anges i artikel [8a].1 a och b i direktiv 2013/36/EU.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

DEL ÅTTA

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 56

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.2 ska ges till kommissionen för ▌en period på 5 år från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2 och 15.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 och 15.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 57

Genomförandeakter

Fastställandet av de mallar för offentliggörande som föreskrivs i artikel 49.2 och av de format, rapporteringsdatum, definitioner och it-lösningar som ska tillämpas för rapportering enligt föreskrifterna i artikel 54.2 ska antas som genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.

Artikel 58

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av Europeiska bankkommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2004/10/EG(13). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(14).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

DEL NIO

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, RAPPORTER, ÖVERSYNER OCH ÄNDRINGAR

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 59

Övergångsbestämmelser

1.  Artiklarna 42–45 och 46–51 ska tillämpas på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare från och med [fem år från och med den dag denna förordning börjar tillämpas]

2.  Senast fem år från och med den dag denna förordning börjar tillämpas eller den dag de bestämmelser som avses i artikel 22.1 b och c börjar tillämpas på kreditinstitut avseende kapitalkrav i enlighet med [del tre avdelning IV kapitel 1a och 1b i förordning (EU) nr 575/2013, i enlighet med artikel 1.84 i förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012] beroende på vad som infaller senast, ska ett värdepappersföretag tillämpa de krav som anges i del tre avdelning IV i [nuvarande] förordning (EU) nr 575/2013 för att beräkna K-NPR.

3.  Genom undantag från artikel 11.1 a och c får värdepappersföretag under en femårsperiod från och med [den dag denna förordning börjar tillämpas] sätta följande tak för sina kapitalkrav:

a)  Dubbelt så högt som det relevanta kapitalkravet enligt del tre avdelning I kapitel 1 i förordning (EU) nr 575/2013, med beaktande av artikel 93.1 i den förordningen, om värdepappersföretaget fortfarande hade omfattats av kapitalkraven i den förordningen.

b)  Dubbelt så högt som det tillämpliga krav baserat på fasta omkostnader som fastställs i artikel 13 i denna förordning om värdepappersföretaget inte fanns den [dag då denna förordning börjar tillämpas] eller före detta datum.

4.  Genom undantag från artikel 11.1 b får värdepappersföretag under en femårsperiod från och med [den dag denna förordning börjar tillämpas] sätta följande tak för sina kapitalkrav:

a)  Dubbelt så högt som det startkapitalkrav som fastställs i avdelning IV i direktiv 2103/36/EU och som var tillämpligt [dagen före den dag denna förordning börjar tillämpas] utan att beakta artikel 31.1 b och c respektive 31.2 b och c i det direktivet om företaget dessförinnan bara omfattades av ett startkapitalkrav.

b)  Värdepappersföretag som fanns före [den dag denna förordning börjar tillämpas] får begränsa sina permanenta minimikapitalkrav i enlighet med artikel 93.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om de fortfarande hade omfattats av den förordningen, med förbehåll för en årlig ökning på åtminstone 5 000 EUR under denna femårsperiod.

c)  Värdepappersföretag som fanns före [den dag denna förordning börjar tillämpas] som inte har tillstånd att tillhandahålla sådana sidotjänster som avses i avsnitt B punkt 1 bilaga I till direktiv 2014/65/EU, som endast tillhandahåller en eller flera av de investeringstjänster eller investeringsverksamheter som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 i avsnitt A i bilaga I till det direktivet, som inte får inneha kunders kontanter eller värdepapper som tillhör företagets kunder och som därför aldrig får stå i skuld gentemot dessa, får begränsa sitt permanenta minimikapitalkrav till åtminstone 50 000 EUR, med förbehåll för en årlig ökning på åtminstone 5 000 EUR under denna femårsperiod.

5.  De undantag som fastställs i punkt 4 ska sluta gälla om ett värdepappersföretag får sin auktorisation förlängd den [den dag denna förordning börjar tillämpas] eller efter detta datum, så att ett högre startkapital krävs i enlighet med artikel 9 i direktiv [--/--/---- ][IFD].

6.   Företag som fanns före [den dag denna förordning träder i kraft] och som handlar för egen räkning på marknader för finansiella terminer eller optioner eller andra derivatinstrument och på kontantmarknader enbart i syfte att säkra positioner på derivatmarknader eller som handlar för andra medlemmars räkning på de marknaderna och som är garanterade av clearingmedlemmar på samma marknader, får om ansvaret för att säkerställa efterlevnaden av de avtal som ingås av sådana företag bärs av clearingmedlemmar på samma marknader, genom undantag från artikel 11 begränsa sina kapitalkrav under en period på fem år från och med [den dag denna förordning börjar tillämpas] till åtminstone 250 000 EUR, med förbehåll för en årlig ökning på åtminstone 100 000 EUR under denna femårsperiod.

Oberoende av huruvida ett företag som avses i denna punkt utnyttjar detta undantag ska bestämmelserna i punkt 4 a inte gälla för ett sådant företag.

Artikel 60

Undantag för företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

Värdepappersföretag som den dag denna förordning träder i kraft uppfyller villkoren i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och ännu inte har erhållit auktorisation som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU ska fortsätta att omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

Artikel 61

Undantag för värdepappersföretag som avses i artikel 1.2.

Ett värdepappersföretag som den dag som denna förordning träder i kraft uppfyller de villkor som fastställs i artikel 1.2 ska fortsätta att omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013 och i direktiv 2013/36/EU.

AVDELNING II

RAPPORTER OCH ÖVERSYN

Artikel 62 ▌

Översynsklausul

1.  Senast [3 år från den dag denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen, efter samråd med EBA och Esma, genomföra en översyn och avlägga en rapport, tillsammans med ett lagstiftningsförslag om det är lämpligt, om åtminstone följande:

a)  Villkoren för att värdepappersföretag ska betraktas som små och icke-sammanlänkade företag i enlighet med artikel 12.

b)  Metoderna för fastställande av K-faktorerna i del tre avdelning II, inbegripet investeringsrådgivning inom tillämpningsområdet för AUM, och i artikel 39.

c)  Koefficienterna i artikel 15.2.

d)  Den metod som används för att beräkna K-CMG, de kapitalkravsnivåer som härrör från K-CMG jämfört med K-NPR, och kalibreringen av den multiplikationsfaktor som fastställs i artikel 23.

e)  Bestämmelserna i artiklarna 43–45, och särskilt vilka likvida tillgångar som omfattas av likviditetskravet enligt artikel 43.1 a–c.

f)  Bestämmelserna i avsnitt 1 i del tre avdelning II kapitel 4.

g)  Tillämpningen av del tre på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare.

h)  Ändringen av definitionen av kreditinstitut i förordning (EU) nr 575/2013 genom artikel 63.3 a i denna förordning och potentiella oavsiktliga negativa konsekvenser.

i)  Bestämmelserna i artiklarna 47 och 48 i förordning (EU) nr 600/2014 och anpassningen av dem till ett enhetligt regelverk för likvärdighet inom finansiella tjänster.

j)  De tröskelvärden som fastställs i artikel 12.1 i denna förordning.

k)  Tillämpningen av FRTB-standarderna (Fundamental Review of the Trading Book) på värdepappersföretag.

l)  Metoden för att beräkna värdet för derivat i artikel 33.2 b och artikel 20.2 b och lämpligheten i att införa ett alternativt mått och/eller en alternativ kalibrering.

m)  De bestämmelser som fastställs i del två, särskilt vad gäller tillstånd att räkna ytterligare kapitalbasinstrument som kapitalbas i enlighet med artikel 9.4 och möjligheten att ge tillstånd till företag som uppfyller kraven i artikel 12.1.

n)  Villkoren för att värdepappersföretag ska få tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.2.

o)  Bestämmelsen i artikel 1.6.

p)  Relevansen av tillämpningen av de krav på offentliggörande som fastställs i artikel 52 för andra sektorer, inklusive de värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 och 1.6 i denna förordning och kreditinstitut så som de definieras i artikel 4.1.1 [--CRR--].

2.  Senast [ett år efter mottagandet av den rapport som avses i artikel 52.13 i Mifir] ska kommissionen lägga fram en rapport om vilka nya resurser som behövs när Esma får nya befogenheter och skyldigheter i enlighet med artikel [64] i förordning [IFR], inbegripet möjligheten för Esma att ta ut registreringsavgifter av tredjelandsföretag som registrerats av Esma i enlighet med artikel 46.2 i Mifir, tillsammans med ett lagstiftningsförslag i tillämpliga fall.

AVDELNING III

ÄNDRINGAR

Artikel 63

Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  I titeln ska ”och värdepappersföretag” utgå.

2.  I artikel 2 ska följande stycke läggas till:"

”När de tillämpar de bestämmelser som fastställs i artikel 1.2 och 1.6 i [förordning (EU) ---/----[IFR] ska de behöriga myndigheterna enligt definitionen i artikel 3.5 i [direktiv (EU) ----/--[IFD] behandla de värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 och 1.6 i [förordning (EU) ---/--- [IFR] som om dessa värdepappersföretag vore institut enligt den här förordningen.”.

"

3.  Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a)  Led 1 ska ersättas med följande:"

”1. kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i något av följande:

   a) Att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och att bevilja krediter för egen räkning.
   b) Att bedriva någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om något av följande är tillämpligt, men företaget inte är en råvaruhandlare, en utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag:
   i) Det samlade värdet av företagets konsoliderade tillgångar överstiger 30 miljarder EUR.
   ii) Det samlade värdet av företagets tillgångar understiger 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp där det ▌samlade värdet av de konsoliderade tillgångarna i alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/64/EU och vars totala respektive tillgångar understiger 30 miljarder EUR, överstiger 30 miljarder EUR.
   iii) Det samlade värdet av företagets tillgångar understiger 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp där det ▌samlade värdet av de konsoliderade tillgångarna i alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU överstiger 30 miljarder EUR, om den samordnande tillsynsmyndigheten beslutar detta i samråd med tillsynskollegiet för att motverka potentiella risker att bestämmelserna kringgås och potentiella risker för den finansiella stabiliteten i unionen.

När företaget ingår i en grupp från ett tredjeland ska, för tillämpningen av leden ii och iii, de totala tillgångarna för varje filial i gruppen från ett tredjeland som är auktoriserad i unionen ingå i det sammanlagda värdet av tillgångarna i alla företag i gruppen.”.

"

b)  Led 2 ska ersättas med följande:"

”2. värdepappersföretag: en person enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU, som auktoriserats enligt det direktivet, med undantag för kreditinstitut.”

"

c)  Led 3 ska ersättas med följande:"

”3. institut: ett kreditinstitut som auktoriserats enligt artikel 8 i direktiv 2013/36/EU eller ett företag som avses i artikel 8a.3 i direktiv 2013/36/EU.”.

"

d)  Led (4) ska utgå.

e)  Led 26 ska ersättas med följande:"

”26. finansiellt institut: ett företag som inte är ett institut eller ett renodlat industriellt holdingföretag men vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att utföra en eller flera av de verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet ett värdepappersföretag, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag, ett betalningsinstitut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och ett kapitalförvaltningsbolag, men inte ett försäkringsholdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EU.”.

"

f)  Led 29a ska ersättas med följande:"

”29a. modervärdepappersföretag i en medlemsstat: ett moderföretag i en medlemsstat som är ett värdepappersföretag.”.

"

g)  Led 29b ska ersättas med följande:"

”29b. modervärdepappersföretag inom EU: ett moderföretag inom EU som är ett värdepappersföretag.”.

"

h)  Led 51 ska ersättas med följande:"

”51. startkapital: den kapitalbas och den typ av kapitalbas som anges i artikel 12 i direktiv 2013/36/EU.”.

"

i)  Led 60 ska ersättas med följande:"

”60. kontantliknande instrument: ett insättningsbevis, inklusive obligationer, säkerställda obligationer eller andra icke-efterställda instrument, som har givits ut av ett institut eller ett värdepappersföretag, för vilket institutet redan erhållit full betalning och vilket ska villkorslöst återbetalas av institutet till det nominella värdet.”.

"

j)  Följande led ska läggas till som led (145):"

”145. råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: företag vars huvudsakliga verksamhet uteslutande består i att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet avseende de råvaruderivat eller råvaruderivatkontrakt som avses i punkterna 5, 6, 7, 9 och 10, de derivat av utsläppsrätter som avses i punkt 4 eller de utsläppsrätter som avses i avsnitt C punkt 11 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.”.

"

4.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

”4. Instituten ska uppfylla kraven i del sex i denna förordning på individuell nivå.

Följande institut ska inte vara skyldiga att uppfylla artikel 413.1 i denna förordning:

   a) Institut som också är auktoriserade i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012.
   b) Institut som också är auktoriserade i enlighet med artiklarna 16 och 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014, förutsatt att de inte utför någon omfattande löptidstransformering.
   c) Institut som har utsetts i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014, förutsatt att
   i) deras verksamhet begränsas till att erbjuda banktjänster, som tas upp i leden a–e i avsnitt C i bilagan till den förordningen, till värdepapperscentraler som auktoriserats i enlighet med artikel 16 i den förordningen och
   ii) de inte utför någon omfattande löptidstransformering.”.

"

b)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”(5) Institut för vilka behöriga myndigheter begärt undantag enligt artikel 7.1 eller 7.3, och institut som även är auktoriserade enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 ska inte vara skyldiga att uppfylla kraven i del sju på individuell nivå.”

"

5.  I del I avdelning II kapitel 2 om konsolidering under tillsyn ska en ny artikel införas som artikel 10a:"

”Artikel 10a

Tillämpning av tillsynskrav på gruppnivå om värdepappersföretagen är moderföretag Vid tillämpning av detta kapitel ska värdepappersföretag anses vara finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat▌ eller finansiella moderholdingföretag inom unionen ▌när sådana värdepappersföretag är moderföretag för ett institut eller ett värdepappersföretag som omfattas av denna förordning, såsom avses i artikel 1.2 eller 1.5 i IFR.”.

"

6.  Artikel 11.4 ska ersättas med följande:"

”4. Moderinstitut inom EU▌ ska uppfylla kraven i ▌del sex i denna förordning på gruppnivå om gruppen består av ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserade att tillhandahålla de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

Om ett undantag har beviljats enligt artikel 8.1–8.5 ska institut och, i tillämpliga fall, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som ingår i en likviditetsundergrupp, uppfylla kraven i del sex på gruppnivå eller på likviditetsundergruppens undergruppsnivå.”.

"

7.  Artikel 15 ska utgå.

8.  Artikel 16 ska utgå.

9.  Artikel 17 ska utgå.

10.  Artikel 81.1 ska led a ersättas med följande:"

”a) Dotterföretaget är något av följande:

   i) Ett institut.
   ii) Ett företag som enligt tillämplig nationell lagstiftning omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.
   iii) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag i ett tredjeland som omfattas av lika stränga tillsynskrav som de som tillämpas på kreditinstitut i det tredjelandet och om kommissionen i enlighet med artikel 107.4 har beslutat att dessa tillsynskrav minst motsvarar tillsynskraven i denna förordning.
   iv) Ett värdepappersföretag.”.

"

11.  Artikel 82.1 ska led a ersättas med följande:"

”a) Dotterföretaget är något av följande:

   i) Ett institut.
   ii) Ett företag som enligt tillämplig nationell lagstiftning omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.
   iii) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag i ett tredjeland som omfattas av lika stränga tillsynskrav som de som tillämpas på kreditinstitut i det tredjelandet och om kommissionen i enlighet med artikel 107.4 har beslutat att dessa tillsynskrav minst motsvarar tillsynskraven i denna förordning.
   iv) Ett värdepappersföretag.”.

"

12.  Artikel 84 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 a ska ersättas med följande:"

”1. Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade kärnprimärkapitalet genom att från detta företags minoritetsintressen dra resultatet av att summan i led a multipliceras med procenttalet i led b:

   a) Dotterföretagets kärnprimärkapital minus det lägsta av följande:
   i) Det belopp för kärnprimärkapitalet i dotterföretaget som behövs för att uppnå följande:
   1) Den summa som krävs i artikel 92.1 a, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av kärnprimärkapital.
   2) Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, den summa som krävs i artikel 11 i [förordningen om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR], det särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU)____/__[IFD] om tillsyn av värdepappersföretag och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av kärnprimärkapital.
   ii) Det belopp av konsoliderat kärnprimärkapital som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att tillgodose den summa som krävs i artikel 92.1 a, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av kärnprimärkapital.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”(3) Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav i enskilda fall, såsom föreskrivs i artikel 7, eller, beroende på vad som är tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning [...] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR] ska minoritetsintresset inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps- eller gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”.

"

13.  Artikel 85 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 a ska ersättas med följande:"

”1. Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags kvalificerande primärkapital som ingår i den konsoliderade kapitalbasen, genom att från detta företags kvalificerande primärkapital dra resultatet av att summan i led a multipliceras med procenttalet i led b:

   a) Dotterföretagets primärkapital minus det lägre av följande:
   i) Det belopp för primärkapitalet i dotterföretaget som behövs för att uppnå följande:
   1) Den summa som krävs i artikel 92.1 b, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av primärkapital.
   2) Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, den summa som krävs i artikel 11 i förordning [...] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR], det särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv […]om tillsyn av värdepappersföretag […] [IFD] och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av primärkapital.
   ii) Det belopp av konsoliderat primärkapital som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att tillgodose den summa som krävs i artikel 92.1 b, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska uppfyllas av primärkapital.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav i enskilda fall, såsom föreskrivs i artikel 7, eller, beroende på vad som är tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning [...] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR] ska primärkapitalinstrument inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps- eller gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”.

"

14.  Artikel 87 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 a ska ersättas med följande:"

”1. Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags kvalificerande kapitalbas som ingår i den konsoliderade kapitalbasen, genom att från detta företags kvalificerande kapitalbas dra resultatet av att summan i led a multipliceras med procenttalet i led b:

   a) Dotterföretagets kapitalbas minus det lägre av följande:
   i) Det kapitalbasbelopp som krävs av dotterbolaget för att uppfylla följande:
   1) Den summa som krävs i artikel 92.1 c, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer.
   2) Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, den summa som krävs i artikel 11 i förordning [...] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR], det särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU)____/__[IFD] om tillsyn av värdepappersföretag och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer.
   ii) Det kapitalbasbelopp som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att tillgodose den summa som krävs i artikel 92.1 c, de krav som avses i artiklarna 458 och 459, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU, kraven i artikel 500 och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav i enskilda fall, såsom föreskrivs i artikel 7, eller, beroende på vad som är tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning [...] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR] ska kapitalbaskraven inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps- eller gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”.

"

15.  Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska utgå.

b)  Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:"

”4. Om ägarkontrollen över ett sådant institut som avses i punkt 2 övertas av en annan fysisk eller juridisk person än den som tidigare hade ägarkontroll över institutet, ska institutets totala kapitalbas uppgå till lägst den nivå som krävs för startkapital.

5.  Om det sker en fusion mellan två eller flera institut som avses i punkt 2 ska institutets totala kapitalbas efter fusionen inte understiga den totala kapitalbasen för de fusionerade instituten vid tidpunkten för fusionen så länge kravet på startkapital inte har uppnåtts.

6.  Om de behöriga myndigheterna anser att det är nödvändigt för att säkra ett instituts solvens att kraven i punkt 1 uppfylls ska bestämmelserna i punkterna 2–4 inte gälla.”.

"

16.  Artikel 119.5 ska ersättas med följande:"

”5. Exponeringar mot finansiella institut som auktoriserats och övervakas av behöriga myndigheter och omfattas av tillsynskrav som i fråga om soliditet är jämförbara med dem som tillämpas för institut ska behandlas som exponeringar mot institut.

Vid tillämpningen av denna punkt ska tillsynskraven i förordning (EU) ---/--- [IFR] i fråga om soliditet anses jämförbara med dem som tillämpas för institut.”.

"

17.  I artikel 162.3 andra stycket ska led a ändras på följande sätt:"

”a) exponeringar mot institut eller värdepappersföretag till följd av avräkning av skulder i utländsk valuta,”.

"

18.  Avsnitt 2 i kapitel I i del tre avdelning I ska utgå den [fem år från och med den dag då förordning (EU) ---/---IFR börjar tillämpas].

19.  Artikel 197 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 c ska ersättas med följande:"

”c) Räntebärande värdepapper som getts ut av institut och värdepappersföretag, om dessa värdepapper av ett kreditvärderingsinstitut har tilldelats en kreditvärdering som enligt EBA:s bedömning motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller högre enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot institut enligt kapitel 2.”.

"

b)  I punkt 4 ska följande ord införas efter orden ”Ett institut får använda räntebärande värdepapper som har givits ut av andra institut”:"

”eller värdepappersföretag”.

"

20.  I artikel 200 ska led c ersättas med följande:"

”c) Instrument som har getts ut av ett tredjepartsinstitut eller ett värdepappersföretag och som kommer att återköpas av detta institut eller värdepappersföretag på begäran.”.

"

21.  I artikel 202 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

”Ett institut får använda institut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag samt exportkreditorgan som godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd som är berättigade till behandling enligt artikel 153.3, om de uppfyller samtliga följande villkor:”.

"

22.  Artikel 224.6 ska ersättas med följande:"

”6. När det gäller räntebärande värdepapper utan kreditvärdering som getts ut av institut eller värdepappersföretag och som uppfyller kriterierna för godtagbarhet enligt artikel 197.4, ska volatilitetsjusteringarna vara desamma som för värdepapper som getts ut av institut eller företag med en extern kreditutvärdering som fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 2 eller 3.”.

"

23.  I artikel 227.3 ska det nya ledet bb införas mellan led b och led c:"

”bb) Värdepappersföretag.”.

"

24.  I artikel 243 ska andra stycket ersättas med följande:"

”När det gäller kundfordringar ska första stycket led b inte tillämpas om kreditrisken för dessa fordringar helt täcks av ett godtagbart kreditriskskydd i enlighet med kapitel 4, förutsatt att den som i detta fall tillhandahåller skyddet är ett institut, ett värdepappersföretag, ett försäkringsföretag eller ett återförsäkringsföretag.”.

"

25.  I artikel 382.4 ska led b ersättas med följande:"

b) Transaktioner inom grupper i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012 om inte medlemsstaterna antar nationell lagstiftning som kräver en strukturell uppdelning inom en bankgrupp; om så är fallet får de behöriga myndigheterna kräva att sådana transaktioner inom grupper mellan strukturellt uppdelade enheter tas med i kapitalbaskraven.”.

"

26.  Artikel 388 ska utgå.

27.  Artikel 395.1 ska ersättas med följande:"

”1. Ett institut får inte ådra sig en exponering, efter det att hänsyn tagits till effekten av kreditriskreducering i enlighet med artiklarna 399–403, gentemot en kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning, vars värde överstiger 25 % av institutets primärkapital. Om kunden är ett institut eller ett värdepappersföretag eller om en grupp av kunder med inbördes anknytning inbegriper ett eller flera institut eller värdepappersföretag, ska detta värde inte överstiga det högsta beloppet av antingen 25 % av institutets primärkapital eller 150 miljoner EUR, förutsatt att summan av exponeringsvärdena, efter det att hänsyn tagits till effekten av kreditriskreducering i enlighet med artiklarna 399–403, gentemot alla kunder med inbördes anknytning som inte utgör institut, inte överstiger 25 % av institutets primärkapital.”.

"

28.  Artikel 402.3 ska ändras på följande sätt:

a)  Led a ska ersättas med följande:"

”a) Motparten är ett institut eller ett värdepappersföretag.”.

"

b)  Led e ska ersättas med följande:"

”e) Institutet rapporterar i enlighet med artikel 394 till de behöriga myndigheterna totalbeloppet för de exponeringar mot varje annat institut eller värdepappersföretag som behandlas i enlighet med denna punkt.”.

"

29.  I artikel 412 ska punkt 4a ersättas med följande:"

”4a. Den delegerade akt som avses i artikel 460.1 ska tillämpas på institut.’’.

"

30.  I artikel 422.8 ska led a i ersättas med följande:"

”i) ett institut eller värdepappersföretag som är moder- eller dotterföretag till institutet eller ett annat dotterföretag till samma moderinstitut eller modervärdepappersföretag,”.

"

31.  Artikel 425.1 ska ersättas med följande:"

”1. Instituten ska rapportera sina likviditetsinflöden. De maximala likviditetsinflödena ska vara likviditetsinflödena begränsade till 75 % av likviditetsutflödena. Instituten får undanta likviditetsinflöden från insättningar som görs hos andra institut och som är kvalificerade för de behandlingar som anges i artikel 113.6 och 113.7 från denna gräns. Instituten får från denna begränsning undanta likviditetsinflöden från fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som omfattas av artikel 129.4, 129.5 eller 129.6 eller obligationer som avses i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG. Instituten får undanta inflöden från subventionerade lån som institutet har förmedlat (pass through-lån). Med förbehåll för ett förhandsgodkännande från den behöriga myndighet som är ansvarig för den individuella övervakningen får institutet helt eller delvis undanta inflöden där insättaren är ett moder- eller dotterinstitut eller moder- eller dottervärdepappersföretag till institutet eller ett annat dotterföretag till samma moderinstitut eller -värdepappersföretag eller knuten till institutet genom ett förhållande i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.”.

"

32.  I artikel 428a.1 ska led d utgå.

33.  I artikel 456.1 ska leden f och g utgå.

34.  Artikel 493 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”Fram till den dag då förordning […] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR] börjar tillämpas ska inte bestämmelserna om stora exponeringar i artiklarna 387–403 tillämpas på värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda investeringstjänster eller investeringsverksamhet avseende finansiella instrument enligt punkterna 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG*.”.

"

b)  Punkt 2 ska utgå.

35.  Artikel 498 ska ersättas med följande:"

”Fram till den dag då förordning […] om tillsynskrav för värdepappersföretag [IFR] börjar tillämpas ska inte denna förordnings bestämmelser om kapitalbaskrav tillämpas på värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda investeringstjänster eller investeringsverksamhet avseende finansiella instrument enligt punkterna 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.”.

"

36.  I artikel 508 ska punkterna 2 och 3 utgå.

37.  I bilaga I ska punkt 1 d ersättas med följande:"

”d) Endosserade växlar, för vilka inget annat institut eller värdepappersföretag bär växelansvar.”.

"

38.  Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska led b ersättas med följande:"

b) De är inte någon skyldighet för ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”.

"

b)  I punkt 5 ska led b ändras på följande sätt:"

b) De är inte någon skyldighet för ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”.

"

c)  I punkt 6 ska led a ändras på följande sätt:"

”a) De representerar inte någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut, ett värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”.

"

d)  Punkt 7 ska ändras på följande sätt:"

”7. Andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3–6, vilka kvalificeras för 50 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”.

"

e)  Punkt 11 ska ändras på följande sätt:"

”11. Börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska valuta och inte emitterade av ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”.

"

Artikel 64

Ändringar av förordning (EU) nr 600/2014

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 1 ska följande punkt införas:"

”4a. Avdelning VII kapitel 1 i denna förordning ska också tillämpas på företag i tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver verksamhet inom unionen.”.

"

2.  I avdelning III ska rubriken ersättas med följande:"

”TRANSPARENS NÄR DET GÄLLER SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM BEDRIVER OTC-HANDEL OCH REGLER FÖR TICK SIZE FÖR SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE”

"

3.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 17a

Tick size

Systematiska internhandlares bud, prisförbättringar av dessa bud och utförandepriser ska vara förenliga med tick size som fastställs i enlighet med artikel 49 i direktiv 2014/65/EU.

Tillämpningen av tick size ska inte hindra systematiska internhandlare från att anpassa större order till mittpunkten för de aktuella köp- och säljkurserna.”.

"

4.  Artikel 46 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”d) Företaget har inrättat nödvändiga arrangemang och förfaranden för att rapportera den information som anges i punkt 6a.”.

"

b)  I punkt 4 ska sista stycket ersättas med följande:"

”Medlemsstaterna får tillåta företag i tredjeland att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet tillsammans med sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU inom det egna territoriet i enlighet med nationella system om kommissionen inte har fattat något beslut i enlighet med artikel 47.1, om ett sådant beslut har upphört att gälla eller om berörd tjänst eller verksamhet inte omfattas av kommissionens beslut.”.

"

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. Företag i tredjeland som tillhandahåller tjänster i enlighet med denna artikel ska före tillhandhållandet av varje investeringstjänst informera kunder som är etablerade i unionen om att de inte har rätt att tillhandahålla tjänster till andra kunder än godtagbara motparter och till professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU och att de inte omfattas av övervakning inom unionen. De ska uppge namn på och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för övervakningen i tredjelandet.

Informationen enligt första stycket ska lämnas skriftligen på ett väl synligt sätt.

Om ett företag i tredjeland tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investeringsverksamhet uteslutande på initiativ av en godtagbar motpart eller en professionell kund i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU som är etablerad i eller befinner sig i unionen, ska medlemsstaterna säkerställa att denna artikel inte tillämpas på företaget i tredjelands tillhandahållande av tjänsten eller utförande av verksamheten åt denna person, och inte heller i samband med en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Om ett företag i tredjeland försöker värva kunder eller potentiella kunder i unionen, inbegripet genom en enhet som agerar på dess vägnar eller har nära förbindelser med ett sådant företag i tredjeland eller någon annan person som agerar på uppdrag av en sådan enhet, ska det, utan att det påverkar förhållandena inom gruppen, inte betraktas som en tjänst som tillhandahålls uteslutande på kundens eget initiativ. Ett initiativ från sådana kunder ska inte ge företaget i tredjeland rätt att marknadsföra nya kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjänster till den berörda personen.”.

"

d)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 6a, 6b och 6c:"

”6a. Företag i tredjeland som tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i enlighet med denna artikel ska årligen informera Esma om följande:

   a) Omfattningen av och tillämpningsområdet för företagens tjänster och verksamhet i unionen, inbegripet den geografiska fördelningen över medlemsstaterna.
   b) För företag som bedriver verksamhet 3 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, deras minsta, genomsnittliga och största exponering mot motparter i EU per månad.
   c) För företag som tillhandahåller tjänst 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, det sammanlagda värdet på finansiella instrument från motparter i EU som garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de 12 senaste månaderna.
   d) Omsättningen och det samlade värdet av tillgångar som avser de tjänster och den verksamhet som avses i led a.
   e) Huruvida investerarskyddsarrangemang har vidtagits, och en detaljerad beskrivning av arrangemangen.
   f) Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som företaget tillämpar för att utföra de tjänster och den verksamhet som avses i led a.”.
   g) Bolagsstyrning, personer som innehar nyckelfunktioner för företagets verksamhet i unionen.
   h) All annan information som Esma eller de behöriga myndigheterna behöver för att utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning.

Esma ska vidarebefordra den information som erhållits i enlighet med denna punkt till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där ett företag i tredjeland tillhandahåller tjänster eller bedriver investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel.

Om så behövs för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning, får Esma, inbegripet på begäran av behörig myndighet i de medlemsstater där ett företag i tredjeland tillhandahåller tjänster eller bedriver investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel, uppmana företag i tredjeland som tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i enlighet med denna artikel att tillhandahålla ytterligare information om deras verksamhet.

6b.  Om ett företag i tredjeland tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i enlighet med denna artikel ska det företaget, under fem års tid, hålla uppgifter tillgängliga för Esma om samtliga order och samtliga transaktioner med finansiella instrument som de har utfört inom unionen, såväl för egen räkning som för en kunds räkning.

På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat där ett företag i tredjeland tillhandahåller tjänster eller bedriver investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel ska Esma ges tillgång till de relevanta uppgifter som hålls tillgängliga för dem i enlighet med första stycket och ska Esma göra dessa uppgifter tillgängliga för den behöriga myndighet som inkommer med begäran.

6c.  Om ett företag i tredjeland inte samarbetar i en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med artikel 47.2 eller inte i tid och på vederbörligt sätt tillgodoser en begäran från Esma i enlighet med punkterna 6a och 6b, får Esma dra in företagets registrering eller tillfälligt förbjuda eller begränsa dess verksamheter i enlighet med artikel 49.”.

"

e)  Punkt 7 ska ersättas med följande:"

”7. Esma ska, i samråd med EBA, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa vilken information som det ansökande företaget i tredjeland ska lämna i den ansökan om registrering som avses i punkt 4 och vilken information som ska rapporteras i enlighet med punkt 6a.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

f)  Följande punkt ska läggas till som punkt 8:"

”8. Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den ansökan om registrering som avses i punkt 4 ska lämnas in och den information som avses i punkt 6a ska rapporteras.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast [nio månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

5.  Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:"

”Kommissionen kan anta ett beslut i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2 avseende ett tredjeland som fastställer att dess rättsliga och tillsynsmässiga ramar uppfyller alla följande villkor:

   a) Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som har en likvärdig verkan som kraven i denna förordning, i direktiv 2013/36/EU, i förordning (EU) nr 575/2013, i direktiv (EU) ----/--[IFD] och förordning (EU)----/---[IFR], i direktiv 2014/65/EU och i de genomförandeåtgärder som antas enligt de förordningarna och direktiven.
   b) Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet är föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att gällande rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande uppfylls.
   c) Att det tredjelandets rättsliga ram ger ett effektivt likvärdigt system för erkännande av värdepappersföretag som auktoriserats enligt tredjeländers rättsordningar.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs av tredjeländers företag i unionen efter antagandet av det beslut som avses i första stycket sannolikt är systemviktiga för unionen får de rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som avses i första stycket bara anses ha likvärdig verkan som kraven i de akter som avses i det stycket efter en noggrann och ingående bedömning. Kommissionen ska för dessa ändamål även bedöma och ta hänsyn till graden av samstämmighet i tillsynen mellan det berörda tredjelandet och unionen.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 i syfte att ytterligare ange de förhållanden under vilka omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs av tredjeländers företag i unionen efter antagandet av ett sådant beslut om likvärdighet som avses i första stycket sannolikt är systemviktiga för unionen.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs av tredjeländers företag sannolikt är systemviktiga för unionen får kommissionen till ett beslut om likvärdighet koppla särskilda operativa villkor som säkerställer att Esma och de nationella behöriga myndigheterna har de verktyg som behövs för att förhindra regelarbitrage och att övervaka verksamheten vid värdepappersföretag i tredjeland som registrerats i enlighet med artikel 46.2 vad gäller tjänster som tillhandahålls och verksamhet som bedrivs i unionen genom att

   säkerställa att dessa företag uppfyller krav med en likvärdig verkan som de krav som avses i artiklarna 20 och 21,
   säkerställa att dessa företag uppfyller rapporteringskrav med en likvärdig verkan som de krav som avses i artikel 26, om sådan information inte kan erhållas direkt och kontinuerligt genom ett samförståndsavtal med den behöriga myndigheten i tredjelandet,
   säkerställa att dessa företag, i förekommande fall, uppfyller krav med en likvärdig verkan som den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28.

När kommissionen antar det beslut som avses i första stycket ska den ta hänsyn till huruvida tredjelandet betraktas som en icke samarbetsvillig jurisdiktion för skatteändamål enligt det relevanta politikområdet i unionen eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849.”.

"

b)  Punkt 1 andra stycket ska ersättas med följande:"

”Ramarna för tillsyn, organisation och marknadsuppförande i ett tredjeland får anses ha likvärdig verkan om de minst uppfyller följande villkor:

   a) Företag som tillhandahåller investeringstjänster och bedriver investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för godkännande och effektiv och kontinuerlig övervakning och kontroll av regelefterlevnaden.
   b) Företag som tillhandahåller investeringstjänster och bedriver investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för tillräckliga kapitalkrav. I synnerhet ska företag som bedriver verksamhet 3 eller tillhandahåller tjänst 6 enligt avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU vara föremål för kapitalkrav som är jämförliga med de som skulle gälla om företagen var etablerade i unionen.
   ba) Företag som tillhandahåller investeringstjänster och bedriver investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för lämpliga krav vad avser aktieägare och medlemmar av ledningsorganet.
   c) Företag som tillhandahåller investeringstjänster och bedriver investeringsverksamhet omfattas av fullgoda krav på marknadsuppförande och organisation.
   d) Marknadernas transparens och integritet säkerställs genom att marknadsmissbruk i form av insiderhandel och marknadsmanipulation förebyggs.

Vid tillämpning av det andra stycket ska kommissionen, när man bedömer likvärdigheten i ett tredjelands bestämmelser om den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28, även bedöma huruvida tredjelandets regelverk omfattar kriterier för utseende av handelsplatser som är godtagbara för uppfyllande av handelsskyldigheten som har en liknande verkan som de som avses i denna förordning eller i direktiv 2014/65/EU.”.

"

c)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:"

”a) Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma och de behöriga myndigheterna i berört tredjeland, inbegripet tillträde till alla uppgifter som Esma begär om de ej inom unionen etablerade företag som är auktoriserade i tredjeland och, i förekommande fall, formerna för hur Esma ska dela sådan information med behöriga myndigheter i medlemsstaterna.”.

"

d)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:"

”c) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet, inbegripet utredningar och inspektioner på plats som Esma kan komma att utföra i samarbete med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där företaget i tredjeland tillhandahåller tjänster eller bedriver investeringsverksamhet i enlighet med artikel 46, om så är nödvändigt för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning, efter att på vederbörligt sätt ha underrättat tredjelandets behöriga myndighet om detta.”.

"

e)   I punkt 2 ska ett nytt led läggas till som led d:"

”d) Förfarandena för begäran om information i enlighet med punkterna 6a och 6b i artikel 46 som Esma kan lämna till ett företag i tredjeland som är registrerat i enlighet med artikel 46.2.”.

"

f)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5:"

”5. Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen enligt artikel 1, i syfte att kontrollera huruvida de villkor som legat till grund för besluten fortfarande är uppfyllda. Esma ska årligen lämna in en konfidentiell rapport om övervakningsresultaten till kommissionen. Esma kan samråda med EBA om rapporten, om Esma anser det vara lämpligt.

Rapporten ska även återspegla de trender som iakttagits på grundval av uppgifter som samlats in enligt artikel 46.6a, särskilt om företag som bedriver verksamhet 3 eller tillhandahåller tjänst 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.”.

"

g)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5a:"

”5a. På grundval av den rapport som avses i artikel [47.5] ska kommissionen minst årligen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska omfatta en förteckning över de beslut om likvärdighet som kommissionen fattat eller dragit tillbaka under rapporteringsåret, samt eventuella åtgärder som Esma vidtagit i enlighet med artikel 49, och ge en förklaring av skälen för dessa beslut och åtgärder.

I det avseendet ska rapporten innehålla information om övervakningen av utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits. Den ska även innehålla en utvärdering av hur det gränsöverskridande tillhandahållandet av investeringstjänster av företag i tredjeland har utvecklats i allmänhet och i synnerhet vad gäller de tjänster och den verksamhet som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU. Rapporten ska i sinom tid dessutom innehålla information om kommissionens pågående bedömningar av likvärdigheten i ett tredjeland.

"

6.  Artikel 49 ska ersättas med följande:"

”Artikel 49

Åtgärder som ska vidtas av Esma

Esma får tillfälligt förbjuda eller begränsa ett företag i tredjeland från att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet med eller utan anknutna tjänster i enlighet med artikel 46.1 om företaget i tredjeland inte i tid och på vederbörligt sätt har efterlevt ett förbud eller en begränsning som det ålagts av Esma eller EBA i enlighet med artikel 40 och artikel 41 eller av en behörig myndighet i enlighet med artikel 42 eller har tillgodosett en begäran från Esma i enlighet med artikel 46.6a och 46.6b, eller om företaget i tredjeland inte samarbetar i en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med artikel 47.2.

Utan att det påverkar punkt 1 ska Esma återkalla ett företag i tredjelands registrering i det register som upprättats i enlighet med artikel 48 om Esma har hänskjutit frågan till tredjelandets behöriga myndighet och den behöriga myndigheten i det tredjelandet inte har vidtagit de lämpliga åtgärder som krävs för att skydda investerarna och en korrekt funktion hos unionens marknader eller inte har kunnat visa att det berörda företaget i tredjeland uppfyller de krav som är tillämpliga på företaget i tredjelandet, eller de villkor enligt vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har fattats, och något av följande är tillämpligt:

Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte endast den årliga information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att företaget i tredjeland vid tillhandahållandet av investeringstjänster och bedrivandet av investeringsverksamhet i unionen agerar på ett sätt som klart strider mot investerarnas intressen eller klart hindrar marknaderna från att fungera korrekt.

Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte endast den årliga information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att företaget i tredjeland vid tillhandahållandet av investeringstjänster och bedrivandet av investeringsverksamhet i unionen på ett allvarligt sätt har brutit mot de bestämmelser som i tredjelandet är tillämpliga på företaget och på grundval av vilka kommissionen har antagit beslutet i enlighet med artikel 47.1.

2a.  Esma ska i god tid underrätta tredjelandets behöriga myndighet om sin avsikt att vidta åtgärder i enlighet med punkt 1 eller 2.

Vid beslut om vidtagande av lämplig åtgärd enligt denna artikel ska Esma beakta arten av och allvaret i den risk som finns för investerarna och för en korrekt funktion hos unionens marknader, med hänsyn till följande kriterier:

   a) Riskens varaktighet och frekvens.
   b) Huruvida risken har påvisat allvarliga eller systemiska brister i de förfaranden som företaget i tredjeland tillämpar.
   c) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.
   d) Huruvida risken har uppstått avsiktligt eller genom försummelse.

Esma ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och det berörda företaget i tredjeland om varje åtgärd som antas i enlighet med punkt 1 eller punkt 2 och offentliggöra beslutet på sin webbplats.

Kommissionen ska göra en utvärdering av om de villkor enligt vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har fattats fortfar att gälla vad avser det berörda tredjelandet.”.

"

7.  I artikel 52 ska en ny punkt läggas till:"

”13. Senast den 31 december 2020 ska Esma bedöma personal- och resursbehoven till följd av de befogenheter och uppgifter den tilldelas i enlighet med artikel [64] i förordning [IFR] och överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”.

"

8.  Artikel 54.1 ska ersättas med följande:"

1. Företag i tredjeland ska kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster och bedriva verksamhet i medlemsstaterna i enlighet med nationella system fram till och med tre år efter det att kommissionen antagit ett beslut i förhållande till det relevanta tredjelandet i enlighet med artikel 47. Tjänster och verksamheter som inte omfattas av ett sådant beslut får fortsatt tillhandahållas inom ramen för nationella system.

"

Artikel 65

Ändring av förordning (EU) nr 806/2014 [SRMR]

I artikel 12a ska följande punkt läggas till som punkt 3:"

”3. I enlighet med artikel 67.4 i förordning (EU) [----/----IFR] ska hänvisningar i denna förordning till artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller värdepappersföretags kapitalbaskrav som avses i artikel 2 c i denna förordning betraktas enligt följande:

   Hänvisningar i denna förordning till artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den totala kapitalrelationen ska avse artikel 11.1 i förordning (EU) [----/----IFR].
   Hänvisningar i denna förordning till artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller totalt riskvägt exponeringsbelopp ska avse tillämpligt krav i artikel 11.1 i förordning (EU) [----/----IFR], multiplicerat med 12,5.

I enlighet med artikel 67.4 i förordning (EU) [----/----IFR] ska hänvisningar i denna förordning till artikel 104a i direktiv 2013/36/EU vad gäller ytterligare kapitalbaskrav för värdepappersföretag som avses i artikel 2 c i denna förordning anses hänvisa till artikel 40 i direktiv ---/---/EU [IFD].”.

"

Artikel 66

Ändring av förordning (EU) nr 1093/2010

Förordning (EU) nr 1093/2010 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 4.2 ska följande läggas till som led v:"

”v) när det gäller förordning (EU) ----/---- [IFR] och direktiv (EU)----/--[IFD], behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv ----/--/EU[IFD].”.

"

DEL TIO

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 67

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

1.  Denna förordning träder i kraft […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Denna förordning ska tillämpas från och med den [18 månader efter dagen för ikraftträdandet].

3.  Utan att det påverkar punkt 2 ska led 2 i artikel 64.1 gälla från ... [tre månader efter den här förordningens offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning].

4.  Vid tillämpning av tillsynskrav för värdepappersföretag ska hänvisningar till förordning (EU) nr 575/2013 i andra unionsrättsakter betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …,

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2) EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.
(3) Yttrande av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(4) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).
(8) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 av den 4 september 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader (EUT L 78, 24.3.2015, s. 1).
(9) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
(10) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
(13)Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36).
(14)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Senaste uppdatering: 26 april 2019Rättsligt meddelande