Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0391/2018

Внесени текстове :

A8-0391/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0380

Приети текстове
PDF 404kWORD 117k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Европейски орган по труда ***I
P8_TA-PROV(2019)0380A8-0391/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0131),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46, член 48, член 53, параграф 1, член 62 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0118/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 46 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 21 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по транспорт и туризъм, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0391/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз в броя, следващ този, в който се публикува окончателният законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 128.
(2) OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 16.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344
P8_TC1-COD(2018)0064

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 46 и 48 ▌от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги са основни принципи на вътрешния пазар в Съюза, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)  В съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и борбата с дискриминацията. В съответствие с член 9 ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с насърчаването на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(3)  Европейският стълб на социалните права бе предмет на съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г. по време на социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа в Гьотеборг. По време на същата среща бе подчертана необходимостта хората да се превърнат в приоритет, за да се разгърне социалното измерение на Съюза и да се насърчи сближаването чрез усилия на всички равнища, както бе потвърдено в заключенията на Европейския съвет от срещата му на 14 и 15 декември 2017 г.

(4)  В Съвместната си декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018 – 2019 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията поеха ангажимент за предприемане на действия за укрепване на социалното измерение на Съюза чрез работа за подобряване на координацията на системите за социална сигурност, чрез предпазване на работниците от рискове за здравето на работното място, чрез гарантиране на справедливо третиране за всички на пазара на труда в Съюза посредством осъвременяване на правилата относно командироването на работници, както и чрез допълнително подобряване на трансграничното прилагане на законодателството на Съюза.

(5)  За да се защитят правата на мобилните работници и да се насърчи лоялната конкуренция между дружествата, по-специално малките и средните предприятия (МСП), е от решаващо значение да се подобри трансграничното прилагане на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност и да се отстранят свързаните с това злоупотреби.

(6)  Следва да бъде създаден Европейски орган по труда (наричан по-долу „Органът“), за да се спомогне за укрепването на справедливостта и доверието във вътрешния пазар. Целите на Органа следва да бъдат ясно определени, като се обърне особено внимание на ограничен кръг задачи, за да се гарантира, че наличните средства се използват възможно най-ефикасно в областите, в които Органът може да осигури най-голяма добавена стойност. За тази цел Органът следва да подпомага държавите членки и Комисията във връзка с подобряването на достъпа до информация, следва да подкрепя ▌изпълнението на задълженията на държавите членки и сътрудничеството между тях при последователното, ефикасното и ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, свързано с трудовата мобилност на цялата територия на Съюза, както и при координацията на системите за социална сигурност в рамките на Съюза, и следва да изпълнява функциите на медиатор и да улеснява намирането на решения при ▌спорове ▌.

(7)  Подобряването на достъпа на физическите лица и работодателите, особено МСП, до информация за техните права и задължения в областта на трудовата мобилност, свободното движение на услуги и координацията на системите за социална сигурност е от решаващо значение, за да им се предостави възможност да се ползват от пълния потенциал на вътрешния пазар.

(8)  Органът следва да изпълнява своите дейности в областта на трудовата мобилност на цялата територия на Съюза и координацията на системите за социална сигурност, включително свободното движение на работници, командироването на работници и силно мобилните услуги. Той следва също така да засили сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд и други ситуации, които излагат на риск правилното функциониране на вътрешния пазар, като например субектите „пощенски кутии“ и фиктивната самостоятелна заетост, без да се засяга компетентността на държавите членки да вземат решения относно националните мерки. В случаите, когато при извършването на своите дейности Органът узнае за предполагаеми нередности, включително в области на правото на Съюза ▌, като например нарушения на условията на труд, правилата за здраве и безопасност или експлоатация на труда, той следва да може да ги докладва и да си сътрудничи по тези въпроси с националните органи на съответните държави членки, и ако е целесъобразно — с Комисията и други компетентни органи на Съюза ▌.

(9)   Обхватът на дейностите на Органа следва да включва прилагането на правните актове на Съюза, посочени в настоящия регламент, включително бъдещите изменения на тези актове. Този списък следва да бъде разширен при приемането на допълнителни правни актове на Съюза в областта на трудовата мобилност на цялата територия на Съюза.

(10)   Органът следва активно да допринася за усилията на Съюза и националните усилия в областта на трудовата мобилност на цялата територия на Съюза и координацията на системите за социална сигурност, като изпълнява своите задачи в пълно сътрудничество с институциите и органите на Съюза и с държавите членки, като се избягва дублиране на дейностите и се насърчават полезните взаимодействия и взаимното допълване.

(11)  Органът следва да допринася за улесняването на прилагането и изпълнението на правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент, както и да подкрепя изпълнението на тези разпоредби, които се прилагат чрез общоприложими колективни трудови договори в съответствие с практиките на държавите членки. За тази цел Органът следва да създаде единен уебсайт на Съюза за целите на достъпа до всички уебсайтове на Съюза, които са от значение в тази област, както и до националните уебсайтове, създадени в съответствие с Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(4) и Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5). Без да се засягат задачите и дейностите на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета(6) (наричана по-долу „Административната комисия“), Органът следва да оказва помощ и за координацията на системите за социална сигурност ▌.

(12)  В някои случаи бе приета специална правна уредба на Съюза за отделни сектори, за да се отговори на специфичните потребности в определени сектори, като например в областта на международния транспорт, включително автомобилния, железопътния и морския транспорт, транспорта по вътрешни водни пътища и въздушния транспорт. В обхвата на настоящия регламент Органът следва също така да осигури прилагането на свързаните с трансграничната трудова мобилност и социалната сигурност аспекти на специалната правна уредба на Съюза за отделни сектори. Обхватът на дейностите на Органа, по-специално необходимостта от разширяването на дейностите му във връзка с допълнителни правни актове на Съюза, които уреждат специфични за отделни сектори потребности в областта на международния транспорт, следва да подлежи на периодична оценка и когато е целесъобразно, на преразглеждане.

(13)  Дейностите на Органа следва да са насочени към физическите лица, спрямо които се прилага правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент, включително работници, самостоятелно заети лица и лица, търсещи работа ▌. В тези групи физически лица следва да бъдат включени както гражданите на Съюза, така и гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, като например командировани работници, ▌лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и дългосрочно пребиваващи лица, както и членовете на техните семейства, в съответствие с правото на Съюза, което урежда тяхната мобилност в рамките на Съюза.

(14)  Създаването на Органа не следва да създава нови права или задължения за физическите лица или работодателите, включително икономическите оператори или организациите с нестопанска цел. Дейностите на Органа следва да са насочени към физическите лица или работодателите в степента, в която за тях се прилага правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент. Засиленото сътрудничество в областта на правоприлагането не следва да създава прекомерна административна тежест за мобилните работници или за работодателите, по-специално МСП, нито да възпира трудовата мобилност.

(15)  За да се гарантира, че физическите лица и работодателите могат да се възползват от предимствата на справедлив и ефективен вътрешен пазар, Органът следва да подкрепя държавите членки в насърчаването на възможностите за улесняване на трудовата мобилност или за предоставянето на услуги и наемането на персонал навсякъде в рамките на Съюза, включително възможностите за достъп до услуги за трансгранична мобилност, като например трансграничното намиране на съответствия за работни места, стажове и професионални практики, и до схеми за мобилност, като например „Твоята първа работа с EURES“ или „ErasmusPRO“. Органът следва също така да допринесе за подобряване на прозрачността на информацията, включително относно правата и задълженията, предвидени в правото на Съюза, и за подобряване на достъпа на физическите лица и работодателите до услуги, в сътрудничество с други информационни услуги на Съюза като „Вашата Европа — Съвети“, като използва в пълна степен и осигурява съгласуваност с информацията на портала „Вашата Европа“, който е основата на единната цифрова платформа, създадена с Регламент (EС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета(7).

(16)  За тези цели Органът следва да сътрудничи с други съответни инициативи и мрежи на Съюза, по-специално Eвропейската мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ)(8), Европейската мрежа за предприятията ▌, Граничното координационно звено ▌SOLVIT(9) и Комитета на старшите инспектори по труда (КСИТ), както и със съответните национални служби, като например органите за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, създадени от държавите членки съгласно Директива 2014/54/ЕС. Органът следва да замени Комисията в управлението на Европейското бюро за координация на европейската мрежа на службите по заетостта (EURES), ▌създадено съгласно Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета(10), включително във връзка с определянето на нуждите на потребителите и изискванията на предприятията във връзка с ефективността на портала EURES и на свързаните с него услуги в областта на информационните технологии (ИТ), с изключение на предоставянето на ИТ услуги и експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктура, които ще продължат да се осигуряват от Комисията.

(17)  С оглед на осигуряване на справедливо, опростено и ефективно прилагане и изпълнение на правото на Съюза Органът следва да подкрепя сътрудничеството и навременния обмен на информация между държавите членки. Работещите в рамките на Органа национални служители за връзка, заедно с другите служители, следва да подкрепят изпълнението на задълженията за сътрудничество от страна на държавите членки, да ускоряват обмена между тях чрез процедури за намаляване на закъсненията, както и да установяват връзка с други национални представителства за връзка, органи и звена за контакт, създадени съгласно правото на Съюза. Органът следва да насърчава използването на новаторски подходи за ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество, включително инструменти за електронен обмен на данни като системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност и Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), и да допринася за цифровизирането на процедурите и усъвършенстването на ИТ инструментите, използвани за обмен на съобщения между националните органи.

(18)  С цел увеличаване на капацитета на държавите членки да осигурят защитата на хората, упражняващи правото си на свободно движение, и да вземат мерки срещу нередностите с трансгранично измерение във връзка с правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент, Органът следва да подкрепя националните органи при извършване на съгласувани и съвместни инспекции, включително чрез улесняване на осъществяването на инспекциите в съответствие с член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Тези инспекции следва да се извършват или по искане на държавите членки, или по предложение на Органа с тяхно съгласие. Органът следва да предоставя стратегическа, логистична и техническа подкрепа на държавите членки, които участват в съгласувани или съвместни инспекции, при пълно зачитане на изискванията за поверителност. Инспекциите следва да се извършват със съгласието на съответните държави членки и съгласно националното право и практика на държавите членки, в които те се извършват. Държавите членки следва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с националното си право и практика.

(19)  Съгласуваните и съвместните инспекции не следва да заменят, нито да накърняват националните правомощия. Националните органи следва също така да бъдат изцяло включени в процеса на тези инспекции и следва да разполагат с пълни правомощия. Когато инспекциите на национално равнище са възложени на профсъюзи, съгласуваните и съвместните инспекции следва да се извършват само с предварителното съгласие на съответните социални партньори и в сътрудничество с тях.

(20)  За да бъдат проследявани новите тенденции, предизвикателства и пропуски в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социалната сигурност, Органът — в сътрудничество с държавите членки и, когато е целесъобразно, социалните партньори — следва да разработи аналитичен капацитет и капацитет за оценка на риска. Това следва да включва извършването на анализи и проучвания на пазара на труда, както и партньорски проверки. Органът следва да наблюдава потенциалните дисбаланси по отношение на уменията и трансграничните трудови потоци, включително евентуалното им въздействие върху териториалното сближаване. Органът следва също така да подкрепя оценката на риска, посочена в член 10 от Директива 2014/67/ЕС. Органът следва да гарантира високо равнище на полезно взаимодействие и взаимно допълване с агенциите, службите и мрежите на Съюза. Това следва да включва търсене на информация от SOLVIT и подобни услуги относно специфични за сектора предизвикателства и системни проблеми във връзка с трудовата мобилност в обхвата на настоящия регламент. Органът следва също така да улеснява и рационализира дейностите във връзка със събирането на данни, предвидени в правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент. Това не води до нови задължения за докладване за държавите членки.

(21)  С цел засилване на капацитета на националните органи в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социалната сигурност и подобряване на съгласуваното прилагане на правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент Органът следва да предоставя оперативна помощ за националните органи, включително чрез разработването на практически насоки, обучения и програми за взаимно обучение, включително за инспекциите по труда с цел преодоляване на предизвикателства, като фиктивната самостоятелна заетост и злоупотребите с командироването на работници, насърчаване на проекти за взаимопомощ, улесняване на обмена на служители, посочен в член 8 на Директива 2014/67/ЕС, и чрез подкрепа за държавите членки в организирането на кампании за повишаване на осведомеността, с които физическите лица и работодателите се информират за техните права и задължения. Органът следва да насърчава обмена, разпространението и прилагането на добри практики и знания, както и взаимното разбиране на различните национални системи и практики.

(22)  Органът следва да развива полезни взаимодействия между своята задача за гарантиране на справедлива трудова мобилност и противодействието на недекларирания труд. За целите на настоящия регламент „противодействие“ на недекларирания труд означава предотвратяването и възпирането на недекларирания труд и борбата с него, както и насърчаването на неговото деклариране. Въз основа на знанията и работните методи на европейската платформа за засилване на сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд, създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета(11), Органът с участието на социалните партньори следва да създаде постоянна работна група, също наречена „Платформата“, за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд. Органът следва да осигури плавно прехвърляне на съществуващите дейности на платформата, създадена с Решение (ЕС) 2016/344, към новата работна група на Органа.

(23)  Органът следва да изпълнява функциите на медиатор ▌. Държавите членки следва да могат да отнесат до Органа индивидуални спорове за медиация , след като не са успели да ги разрешат посредством пряк контакт или взаимен диалог. Медиацията следва да се прилага само за спорове между държавите членки, докато физическите лица и работодателите, изправени пред трудности при упражняване на правата си в Съюза, следва да продължат да ползват службите на национално равнище и на равнището на Съюза за разрешаването на тези случаи, като например мрежата SOLVIT, до които Органът следва да препраща такива случаи. Мрежата SOLVIT следва също така да може да препраща към Органа за разглеждане случаите, в които проблемът не може да бъде решен поради различия между националните администрации. Органът следва да изпълнява функциите си на медиатор, без да се засяга компетентността на Съда на Европейския съюз (наричан по-долу „Съдът на ЕС“) по тълкуването на правото на Съюза и без да се засяга компетентността на Административната комисия.

(24)  Европейската рамка за оперативна съвместимост предлага принципи и препоръки относно начините за подобряване на управлението на дейностите по оперативната съвместимост и предоставянето на обществени услуги, за установяване на взаимоотношения между организации и трансгранични взаимоотношения, за рационализиране на процесите за поддържане на цялостен цифров обмен, и за гарантиране на това, че както с действащото, така и с новото законодателство се подкрепят принципите на оперативната съвместимост. Европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост е структура с общо предназначение, съставена от принципи и насоки относно прилагането на решенията за оперативна съвместимост, посочени в Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета(12). При разглеждането на въпроси в областта на оперативната съвместимост Органът следва да се ръководи и подкрепя от европейската рамка за оперативна съвместимост и европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост.

(25)  Органът следва да има за цел да предоставя по-добър достъп до онлайн информация и услуги за заинтересованите страни в Съюза и на национално равнище, както и да улеснява обмена на информация между тях. Ето защо Органът следва да насърчава използването на цифрови инструменти, когато това е възможно. Освен ИТ системите и уебсайтовете, цифровите инструменти, като например онлайн платформите и базите данни, имат все по-голямо значение на пазара на трансграничната трудова мобилност. Поради това тези инструменти са полезни за осигуряване на лесен достъп до съответната онлайн информация и за улесняване на обмена на информация за заинтересованите страни в Съюза и на национално равнище във връзка с техните трансгранични дейности.

(26)  Органът следва да се стреми към осигуряването на съответствие на уебсайтовете и мобилните приложения, създадени за изпълнението на установените в настоящия регламент задачи, с приложимите изисквания на Съюза във връзка с достъпността. С Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета(13) е въведено изискването държавите членки да гарантират, че уебсайтовете на техните публични органи са достъпни в съответствие с принципите на разпознаваемост, оперативност, разбираемост и стабилност и отговарят на изискванията на същата директива. Посочената директива не е приложима за уебсайтовете и мобилните приложения на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Въпреки това Органът следва да полага усилия за спазването на принципите, установени в посочената директива.

(27)  Органът следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

(28)  Принципът на равенство е основен принцип на правото на Съюза. Съгласно този принцип равенството между жените и мъжете се гарантира във всички области, включително заетостта, труда и трудовото възнаграждение. Всички страни следва да се стремят към постигането на балансирано представителство на жените и мъжете в Управителния съвет и в Групата на заинтересованите страни. Управителният съвет също следва да се стреми да постигне тази цел по отношение на своя председател и заместник-председател, разглеждани заедно.

(29)  Държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в Управителния съвет с цел да се гарантира ефективната дейност на Органа. Европейският парламент, както и междуотрасловите организации на социалните партньори на равнището на Съюза с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите и с подходящо представителство на МСП, могат също да представят кандидатури за представители в Управителния съвет. При определянето на състава на Управителния съвет, включително при избора на неговия председател и заместник-председател, следва да се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опита и квалификациите. С цел ефективната и ефикасна дейност на Органа Управителният съвет по-специално следва да приеме годишна работна програма, да упражнява функциите си във връзка с бюджета на Органа, да приеме финансовите правила, приложими за Органа, да назначи изпълнителен директор и да установи процедури, по реда на които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Органа. Представители от трети държави, които прилагат правилата на Съюза, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да могат да участват в заседанията на Управителния съвет като наблюдатели.

(30)  В изключителни случаи, когато е необходимо да се запази максимално равнище на поверителност, независимият експерт, назначен от Европейския парламент, и представителите на междуотрасловите организации на социалните партньори на равнището на Съюза не следва да участват в обсъжданията на Управителния съвет. Това правило следва да бъде предвидено по ясен начин чрез разпоредба в процедурния правилник на Управителния съвет и обхватът му следва да се ограничава до чувствителна информация във връзка с отделни случаи, за да се гарантира, че ефективното участие на експерта и представителите в работата на Управителния съвет няма да бъде неоправдано ограничавано.

(31)  Следва да бъде назначен изпълнителен директор, който да осигурява цялостното административно управление на Органа и изпълнението на задачите, възложени на Органа. Другите служители могат да заместват изпълнителния директор, когато това бъде счетено за необходимо, за да се гарантира ежедневното управление на Органа, в съответствие с вътрешните правила на Органа, без да се създават допълнителни ръководни длъжности.

(32)  Без да се засягат правомощията на Комисията, Управителният съвет и изпълнителният директор следва да бъдат независими при изпълнението на своите задължения и да действат в обществен интерес.

(33)  Органът следва пряко да разчита на опита на съответните заинтересовани страни в областите, попадащи в обхвата на настоящия регламент посредством специална група на заинтересованите страни. Нейните членове следва да бъдат представители на социалните партньори на равнището на Съюза, включително признатите секторни социални партньори в Съюза, представляващи различни сектори, засегнати от проблеми, свързани с трудовата мобилност. Групата на заинтересованите страни следва да получава обобщена информация и да може да представя становищата си на Органа при поискване или по своя инициатива. При извършване на дейността си Групата на заинтересованите страни ще взема надлежно предвид становищата и ще ползва експертния опит на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и на Консултативния комитет относно свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета(14).

(34)  С цел да се гарантира неговата пълна автономност и независимост Органът следва да получи независим бюджет с приходи от общия бюджет на Съюза и от доброволни финансови вноски от държавите членки и от третите държави, участващи в работата на Органа. В изключителни и надлежно обосновани случаи Органът следва също така да може да получава финансиране под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства и да събира такси за публикации и за всяка услуга, предоставяна от него.

(35)  Преводаческите услуги, необходими за дейността на Органа, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (наричан по-долу „Центърът за преводи“). Органът следва да си сътрудничи с Центъра за преводи с цел установяване на показатели за качество, своевременност и поверителност, ясно определяне на потребностите и приоритетите на Органа и създаване на прозрачни и обективни процедури за процеса на превод.

(36)  Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679(15) или Регламент (ЕС) 2018/1725(16) на Европейския парламент и на Съвета, в зависимост от случая. Това включва въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за изпълнение на задълженията, наложени с посочените регламенти, по-специално мерки, свързани със законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правата на субектите на данни.

(37)  За да се осигури прозрачност при работата на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(17). Дейностите на Органа следва да подлежат на контрол от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 ДФЕС.

(38)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да се прилага спрямо Органа, който следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

(39)  Държавата членка — домакин на Органа, следва да предостави възможно най-добри условия, за се осигури правилното осъществяване на дейността му.

(40)  С оглед на гарантирането на ясни и прозрачни условия на работа и на равнопоставеност на служителите, към персонала и изпълнителния директор на Органа следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(18) (наричани по-долу съответно „Правилникът за персонала“ и „Условията за работа“), включително правилата за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност.

(41)  Органът следва да си сътрудничи с агенциите на Съюза съобразно съответните области на компетентност, по-специално с тези в областта на заетостта и социалната политика, въз основа на техния експертен опит и постигането на максимални полезни взаимодействия: Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF), както и – по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на хора – с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст). Това сътрудничество следва да осигури координация, да насърчава полезните взаимодействия и да избягва дублиране в техните дейности.

(42)  Органът и Административната комисия следва да си сътрудничат тясно с цел постигане на полезни взаимодействия и избягване на дублиране в областта на координацията на системите за социална сигурност.

(43)  С цел дейността на съществуващите структури в областите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, да придобие оперативно измерение, Органът следва да изпълнява задачите на Техническия комитет по въпросите на свободното движение на работници, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 492/2011, на Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, създаден с Решение 2009/17/ЕО на Комисията(19), включително във връзка с обмена на информация за административното сътрудничество, помощта във връзка с правоприлагането и трансграничното изпълнение, и на платформата, създадена с Решение (ЕС) 2016/344. След като Органът започне своята дейност, посочените структури следва да престанат да съществуват. Управителният съвет може да реши да създаде специализирани работни групи и експертни комисии.

(44)  Консултативният комитет за координация на системите за социална сигурност, създаден с Регламент (ЕО) № 883/2004, и Консултативният комитет за свободното движение на работници, създаден с Регламент (ЕС) № 492/2011, осигуряват форум за консултации със социалните партньори и представителите на правителствата на национално равнище. Органът следва да допринася към тяхната работа и може да участва в заседанията им.

(45)  За да се отрази новата институционална структура, регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 следва да бъдат изменени, а ▌Решение (ЕС) 2016/344 следва да бъде отменено от момента, в който Органът започне своята дейност.

(46)  Органът следва да зачита многообразието от национални системи на колективни трудови правоотношения, както и автономността на социалните партньори, както изрично е посочено в ДФЕС. Участието в дейностите на Органа не засяга правомощията, задълженията и отговорностите на държавите членки съгласно, наред с друго, приложимите конвенции на Международната организация на труда (МОТ), като Конвенция № 81 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията, и не засяга правомощията на държавите членки да регулират националните колективни трудови правоотношения, да извършват медиация във връзка с тях или да ги наблюдават , по-специално по отношение на упражняването на правото на колективни преговори и колективни действия.

(47)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно ▌в рамките на своя обхват да допринесе за осигуряването на справедлива трудова мобилност на цялата територия на Съюза и на помощ на държавите членки и на Комисията при координацията на системите за социална сигурност в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, ако те действат некоординирано, а поради трансграничния характер на тези дейности и необходимостта от засилено сътрудничество между държавите членки може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(48)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, залегнали по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и признати в член 6 ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИНЦИПИ

Член 1

Учредяване, предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се създава Европейски орган по труда (наричан по-долу „Органът“).

2.  Органът подпомага държавите членки и Комисията в процеса на ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза в областта на трудовата мобилност на цялата територия на Съюза и координацията на системите за социална сигурност в рамките на Съюза. Органът действа в обхвата на актовете на Съюза, посочени в параграф 4, включително всички директиви, регламенти и решения, приети въз основа на тези актове, както и всеки следващ правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа.

3.  Настоящият регламент не засяга по никакъв начин упражняването на основните права, признати от държавите членки и на равнището на Съюза, включително правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия в рамките на специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното право и практика. Също така той не засяга правото на договаряне, сключване и изпълнение на колективни трудови договори или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното право и практика.

4.  Областта на дейностите на Органа обхваща следните актове на Съюза, включително всички техни бъдещи изменения:

а)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(20);

б)  Директива 2014/67/ЕС;

в)  Регламент (ЕО) № 883/2004(21) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета(22), включително разпоредбите на регламенти (ЕИО) № 1408/71(23) и (ЕИО) № 574/72(24), доколкото все още са приложими, Регламент (ЕС) 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета(25) и Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета(26), разширяващи обхвата на разпоредбите на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 към гражданите на трети държави, спрямо които тези разпоредби все още не се прилагат единствено на основание тяхното гражданство;

г)  Регламент (ЕС) № 492/2011;

д)  Директива 2014/54/ЕС;

е)  Регламент (ЕС) 2016/589;

ж)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета(27);

з)  Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(28);

и)  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(29).

5.  Обхватът на дейностите на Органа обхваща разпоредбите на настоящия регламент относно сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд.

6.  Настоящият регламент зачита правомощията на държавите членки по отношение на прилагането и изпълнението на правните актове на Съюза, посочени в параграф 4.

Той не засяга правата и задълженията на физическите лица и работодателите, предоставени съгласно правото на Съюза и националното право и практика, нито произтичащите от тях права и задължения на националните органи, нито признатата от ДФЕС автономност на социалните партньори.

Настоящият регламент не засяга действащите двустранни споразумения и договорености за административно сътрудничество между държавите членки, и по-специално тези, отнасящи се до съгласуваните и съвместните инспекции.

Член 2

Цели

Целите на Органа са да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност на цялата територия на Съюза и да оказва съдействие на държавите членки и на Комисията при координацията на системите за социална сигурност в рамките на Съюза. За тази цел и в рамките на обхвата по член 1 Органът:

а)  улеснява достъпа ▌до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност на цялата територия на Съюза, както и до услуги от значение за тях;

б)  улеснява и засилва сътрудничеството между държавите членки при прилагането на съответното право на Съюза на цялата му територия, включително улеснява съгласуваните и съвместните инспекции;

в)  изпълнява функциите на медиатор и улеснява намирането на решение в случаи на трансгранични спорове между държавите членки; както и

г)  подкрепя сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд.

Член 3

Правно положение

1.  Органът е орган на Съюза със собствена правосубектност.

2.  Във всяка държава членка Органът притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно нейното национално право. Той може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

ГЛАВА II

ЗАДАЧИ НА ОРГАНА

Член 4

Задачи на Органа

За да постигне целите си, Органът изпълнява следните задачи:

а)  улеснява достъпа ▌до информация ▌и координира EURES в съответствие с членове 5 и 6;

б)  улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел последователно, ефикасно и ефективно прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза в съответствие с член 7;

в)  координира и подкрепя съгласуваните и съвместните инспекции в съответствие с членове 8 и 9;

г)  извършва анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност, в съответствие с член 10;

д)  подкрепя държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза в съответствие с член 11;

е)  подкрепя държавите членки при противодействието на недекларирания труд в съответствие с член 12;

ж)  изпълнява функциите на медиатор по спорове между ▌ държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза в съответствие с член 13.

Член 5

Информация за ▌трудовата мобилност

Органът подобрява наличността, качеството и достъпността на информацията от общ характер, предоставяна на физическите лица, работодателите и организациите на социалните партньори относно техните права и задължения, произтичащи от актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 4, с цел улесняване на трудовата мобилност на цялата територия на Съюза. За тази цел Органът:

а)  допринася за предоставянето на необходимата информация за правата и задълженията на физическите лица в положение на трансгранична трудова мобилност, включително чрез единен уебсайт за целия Съюз, функциониращ като единна платформа за достъп до информационни източници и услуги на равнището на Съюза и на национално равнище, на всички официални езици на Съюза, създадена с Регламент (ЕС) 2018/1724;

б)  подкрепя държавите членки при прилагането на Регламент (ЕС) 2016/589;

в)  подкрепя държавите членки по отношение на изпълнението на задълженията за достъп до и разпространение на информация във връзка със свободното движение на работници, по-специално съгласно член 6 от Директива 2014/54/ЕС и член 22 от Регламент (ЕС) 2016/589, във връзка с координацията на системите за социална сигурност съгласно член 76, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и във връзка с командироването на работници съгласно член 5 от Директива 2014/67/ЕС, включително посредством посочване на национални информационни източници, например единния официален национален уебсайт;

г)  подкрепя държавите членки по отношение на подобряването на точността, пълнотата и лесното използване на съответните национални информационни източници и услуги в съответствие с критериите за качество, установени в Регламент (ЕС) 2018/1724;

д)  подкрепя държавите членки по отношение на рационализирането на предоставянето на доброволна основа на информация и услуги за физическите лица и работодателите във връзка с трансграничната мобилност ▌;

е)  улеснява сътрудничеството между компетентните органи, определени в съответствие с Директива 2014/54/ЕС, които предоставят информация, насоки и помощ на физическите лица и работодателите в областта на трудовата мобилност в рамките на вътрешния пазар.

Член 6

Координация на EURES

С цел осигуряване на подкрепа на държавите членки при предоставянето на услуги на физическите лица и работодателите чрез EURES, като например трансграничното намиране на съответствия между свободните места за работа, стажове и професионални практики и автобиографиите, като по този начин се улеснява трудовата мобилност на цялата територия на Съюза, Органът управлява Европейското бюро за координация на EURES, създадено съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2016/589.

Европейското бюро за координация под управлението на Органа изпълнява отговорностите си в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2016/589, с изключение на техническата експлоатация и техническото разработване на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, които продължават да се управляват от Комисията. Под ръководството на изпълнителния директор съгласно член 22, параграф 4, буква н) от настоящия регламент Органът гарантира, че тази дейност е съобразена изцяло с изискванията на приложимото законодателство за защита на данните, включително изискването за назначаване на служител за защита на данните в съответствие с член 36 от настоящия регламент.

Член 7

Сътрудничество и обмен на информация между държавите членки

1.  Органът улеснява сътрудничеството и ускорения обмен на информация между държавите членки и подкрепя ефективното изпълнение на задълженията им за сътрудничество, включително във връзка с обмена на информация, установени в правото на Съюза в обхвата на настоящия регламент.

За тази цел ▌Органът по-специално:

а)  по искане на една или повече държави членки подкрепя на националните органи да открият съответните звена за контакт на националните органи в други държави членки;

б)  по искане на една или повече държави членки улеснява последващите действия по искания и обмена на информация между националните органи, като предоставя логистична и техническа подкрепа, включително услуги за писмен и устен превод, и посредством обмен на информация относно състоянието на случаите;

в)  насърчава, споделя и допринася за разпространението на най-добри практики между държавите членки;

г)  по искане на една или повече държави членки, когато е относимо, улеснява и подкрепя трансграничните процедури, свързани с налагане на санкции и глоби, в рамките на обхвата на настоящия регламент съгласно член 1;

д)  докладва на Комисията два пъти годишно за неуредените искания между държавите членки и ако е необходимо, препраща тези искания за медиация в съответствие с член 13.

2.  По искане на една или повече държави членки и в изпълнение на своите задачи Органът предоставя информация в подкрепа на съответната държава членка при ефективното прилагане на актовете на Съюза в рамките на компетентността на Органа.

3.  Органът насърчава използването на електронни инструменти и процедури за обмен на съобщения между националните органи, включително ИСВП ▌.

4.  Органът насърчава използването на новаторски подходи за ефективно и ефикасно трансгранично сътрудничество и насърчава потенциалното използване ▌на механизми за електронен обмен и на бази данни между държавите членки, за да се улесни достъпът до данни в реално време и разкриването на измами, и може да предлага подобрения на използването на тези механизми и бази данни. Органът представя на Комисията доклади с цел доразвиване на механизми за електронен обмен и на бази данни.

Член 8

Координиране и подкрепа на съгласуваните и съвместните инспекции

1.  По искане на една или повече държави членки Органът координира и подкрепя съгласуваните или съвместните инспекции в областите, попадащи в рамките на компетентността на Органа. ▌Органът може също така по своя инициатива да предложи на органите на съответните държави членки да извършат съгласувана или съвместна инспекция.

Съгласуваните и съвместните инспекции се извършват със съгласието на съответните държави членки.

Организациите на социалните партньори на национално равнище могат да отнасят случаи до Органа.

2.  За целите на настоящия регламент:

а)  съгласуваните инспекции са инспекции, които се извършват едновременно в две или повече държави членки по свързани случаи, като всеки национален орган действа на своята територия и — когато е целесъобразно — се подкрепят от служители на Органа;

б)  съвместните инспекции са инспекции, които се извършват в държава членка с участието на националните органи на една или повече други заинтересовани държави членки и — когато е целесъобразно — се подкрепят от служители на Органа.

3.  В съответствие с принципа на лоялното сътрудничество държавите членки полагат усилия да участват в съгласувани или съвместни инспекции.

Съгласувана или съвместна инспекция се организира по предварително споразумение между всички участващи държави членки, като националните им служители за връзка, определени съгласно член 32, уведомяват за това споразумение.

Ако една или повече държави членки решат да не участват в съгласуваната или съвместната инспекция, националните органи на другите държави членки извършват инспекция само в участващите държави членки. Държавите членки, които са решили да не участват в инспекцията, запазват поверителността на информацията относно инспекцията.

4.  Органът установява и приема правила за осигуряване на подходящи последващи действия, когато държава членка реши да не участва в съгласувана или съвместна инспекция.

В тези случаи съответната държава членка уведомява без ненужно забавяне Органа и другите заинтересовани държави членки в писмена форма, включително по електронен път, относно мотивите на своето решение и евентуално относно мерки, които възнамерява да предприеме за разрешаване на случая, както и относно резултатите от тези мерки, когато станат известни. Органът може да предложи държавата членка, която не е участвала в съгласувана или съвместна инспекция, да извърши собствена инспекция на доброволна основа.

5.  Държавите членки и Органът запазват поверителността на информацията относно планираните инспекции по отношение на трети лица.

Член 9

Ред и условия за извършването на съгласувани и съвместни инспекции

1.  Редът и условията за извършване на съгласувана или съвместна инспекция, включително обхватът и целта на инспекцията и, когато е целесъобразно, договореностите във връзка с участието на служители на Органа в инспекцията, се установяват в споразумение за извършването на съответната инспекция ▌между участващите държави членки и Органа. Споразумението може да съдържа разпоредби, които позволяват съгласуваните или съвместните инспекции, след като бъдат одобрени и планирани, да се извършват в кратък срок. Органът изготвя образец на споразумение в съответствие с правото на Съюза, както и с националното право и практика.

2.  Съгласуваните и съвместните инспекции ▌се извършват в съответствие с правото и практиката на ▌държавите членки, в които те се извършват. Последващите действия във връзка с инспекциите се извършват в съответствие с правото и практиката на съответните държави членки.

3.  Съгласуваните и съвместните инспекции се извършват по оперативно ефективен начин. За тази цел в споразумението за инспекцията държавите членки предоставят на длъжностните лица от друга държава членка, която участва в такава инспекция, подходящи функции и правомощия в съответствие с правото и практиката на държавата членка, в която се извършва инспекцията.

4.  Органът предоставя на държавите членки, извършващи съгласувани или съвместни инспекции, концептуална, логистична и техническа подкрепа и, когато е целесъобразно, експертна правна помощ, ако заинтересованата държава членка поиска това, включително услуги за писмен и устен превод.

5.  Служители на Органа могат да присъстват на инспекциите като наблюдатели, да предоставят логистична подкрепа и могат да участват в съгласувана или съвместна инспекция с предварителното съгласие на държавата членка, на чиято територия те ще предоставят помощ за извършването на инспекцията, в съответствие с правото и практиката на съответната държава членка.

6.  Националният орган на държавата членка, която извършва съгласувана или съвместна инспекция, докладва на Органа за резултатите от инспекцията в държавата членка и за цялостното оперативно протичане на съгласуваната или съвместната инспекция най-късно шест месеца след приключването на инспекцията.

7.  Информацията, събрана по време на съгласувани или съвместни инспекции, може да бъде използвана като доказателство в съдебни производства в съответните държави членки съгласно правото и практиката в тези държави членки.

8.  Информацията за съгласуваните и съвместните инспекции, координирани от Органа, както и информацията, предоставяна от държавите членки и от Органа съгласно член 8, параграфи 2 и 3, се включва в доклади, които се представят два пъти годишно на Управителния съвет. Тези доклади се изпращат и на Групата на заинтересованите страни, като чувствителната информация се редактира надлежно. В годишния отчет за дейността на Органа се включва годишен доклад за подкрепените от Органа инспекции.

9.  Ако в хода на съгласувани или съвместни инспекции или на някоя от своите дейности Органът узнае за предполагаеми нередности при прилагането на правото на Съюза ▌, той може да съобщи за тях на ▌съответната държава членка и на Комисията, когато е целесъобразно.

Член 10

Анализи на трудовата мобилност и оценка на риска

1.  Органът, в сътрудничество с държавите членки и, когато е целесъобразно, със социалните партньори, оценява рисковете и извършва анализи на трудовата мобилност и координацията на системите за социалната сигурност на цялата територия на Съюза. Оценката на риска и анализите се отнасят до въпроси, като например дисбалансите на пазара на труда, специфичните за сектора предизвикателства и системните проблеми, и Органът може да извършва тематични задълбочени анализи и проучвания с цел изследването на конкретни трудности. Когато прави оценки на риска и извършва анализи, Органът използва във възможно най-голяма степен относимите и актуални статистически данни от съществуващи проучвания, гарантира взаимно допълване с агенции и служби на Съюза и с национални органи, агенции и служби и ползва техните експертни знания и опит, включително в областите на борбата с измамите, експлоатацията, дискриминацията, изготвянето на прогнози във връзка с уменията и здравословните и безопасни условия на труд.

2.  Органът организира партньорски проверки между държавите членки, които са съгласни да участват, с цел:

а)  разглеждане на всякакви въпроси, трудности и специфични проблеми, които могат да възникнат във връзка с изпълнението и практическото прилагане на правото на Съюза в рамките на компетентността на Органа, както и осигуряването на спазването му на практика;

б)  подобряване на последователността при предоставянето на услуги за физическите лица и за предприятията;

в)  подобряване на познаването и взаимното разбиране на различните системи и практики, както и оценяване на ефективността на различните мерки на политиката, включително превантивните и възпиращите мерки.

3.  След приключването на работата по оценка на риска или извършване на анализ Органът ▌съобщава констатациите си на Комисията, както и пряко на съответните държави членки, като очертава възможните мерки за отстраняване на установените слабости.

В годишните си доклади до Европейския парламент и до Комисията Органът включва резюме на своите констатации.

4.  Когато е целесъобразно, Органът събира статистически данни, съставени и предоставени от държавите членки в областите на правото на Съюза в рамките на компетентността на Органа. По този начин Органът се стреми да рационализира съществуващите дейности за събиране на данни в тези области с цел избягване на дублирането при събирането на данни. В съответните случаи се прилага член 15. Органът поддържа връзка с Комисията (Евростат) и споделя резултатите от дейностите си за събиране на данни, когато е целесъобразно.

Член 11

Подкрепа за изграждането на капацитет

Органът подкрепя държавите членки при изграждането на капацитет, насочен към насърчаване на последователното прилагане на правото на Съюза във всички области, посочени в член 1. По-конкретно Органът извършва следните дейности:

а)  в сътрудничество с националните органи и, когато е целесъобразно, социалните партньори изготвя общи незадължителни насоки, предназначени за държавите членки и социалните партньори, включително насоки за инспекциите в случаите с трансгранично измерение, както и общоприети определения и общи понятия, като се основава на дейността, осъществена на национално равнище и на равнището на Съюза;

б)  насърчава и подкрепя взаимопомощта под формата на партньорски и групови дейности, както и схемите за обмен и командироване на служители между националните органи;

в)  насърчава обмена и разпространението на опит и добри практики, включително на примери за сътрудничество между съответните национални органи;

г)  разработва секторни и междусекторни програми за обучение, включително за инспекциите по труда, и специализирани учебни материали, включително чрез онлайн методи на обучение;

д)  насърчава организирането на кампании за повишаване на осведомеността, включително кампании за информиране на физическите лица и работодателите, особено МСП, за техните права и задължения и за възможностите, с които разполагат.

Член 12

Европейска платформа с цел за засилване на сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд

1.  Европейската платформа за засилване на сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (наричана по-долу „Платформата“ ), създадена в съответствие с член 16, параграф 2, подкрепя дейностите на Органа за противодействие на недекларирания труд чрез:

а)  задълбочаване на сътрудничеството между съответните органи на държавите членки и другите участници с цел по-ефикасно и по-ефективно противодействие на недекларирания труд в различните му форми и на невярно деклариран труд, свързан с недеклариран труд, включително на фиктивната самостоятелна заетост;

б)  подобряване на капацитета на различните съответни органи и участници от държавите членки за противодействие на недекларирания труд в трансграничните му аспекти, като по този начин се допринася за осигуряване на равнопоставеност;

в)  повишаване на обществената осведоменост по въпроси, свързани с недекларирания труд и неотложната необходимост от предприемане на подходящи действия, както и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие на недекларирания труд;

г)  осъществяване на дейностите, посочени в приложението.

2.  Органът насърчава сътрудничеството между държавите членки чрез:

а)  обмен на най-добри практики и информация;

б)  развиване на експертни познания и разработване на анализи, като се избягва дублирането на дейности;

в)  насърчаване и улесняване на новаторските подходи към ефективното и ефикасно трансгранично сътрудничество и оценяването на опита;

г)  осигуряване на принос към хоризонтално разбиране на въпросите, свързани с недекларирания труд.

3.  Платформата се състои от:

а)  високопоставен представител, назначен от всяка държава членка;

б)  представител на Комисията;

в)  най-много четирима представители на междуотраслови организации на социалните партньори на равнището на Съюза, които се назначават от тези организации, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите.

4.  На заседанията на Платформата могат да присъстват като наблюдатели следните заинтересовани страни, като техният принос се взема надлежно предвид:

а)  най-много 14 представители на организации на социалните партньори от сектори, в които е широко разпространен недекларираният труд, като тези представители се назначават от тези социални партньори, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите;

б)  по един представител от Eurofound, от EU-OSHA и от МОТ;

в)  по един представител от всяка трета държава от Европейското икономическо пространство.

Други наблюдатели, различни от посочените в първа алинея, могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на Платформата, като техният принос се взема надлежно предвид.

Платформата се председателства от представител на Органа.

Член 13

Медиация между държавите членки

1.  Органът може да улеснява намирането на решение при спор между две или повече държави членки във връзка с отделни случаи на прилагане на правото на Съюза в областите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, без да се засягат правомощията на Съда на ЕС. Целта на медиацията е да се помирят противоречащите гледни точки на държавите членки, които са страни по спора, и да се приеме необвързващо становище.

2.  Ако спорът не може да бъде разрешен чрез преки контакти и диалог между държавите членки, които са страни по спора, Органът започва процедура по медиация по искане на една или повече от засегнатите държави членки. Органът може също да предложи да започне процедура по медиация по собствена инициатива. Медиацията се провежда само със съгласието на всички държави членки, които са страни по спора.

3.  Първият етап на медиацията се провежда между държавите членки, които са страни по спора, и медиатор, който приема необвързващо становище по общо съгласие. Експерти от държавите членки, Комисията и Органа могат да участват в първия етап на медиацията с консултативна функция.

4.  Ако не бъде намерено решение на първия етап на медиацията, Органът започва втори етап на медиация пред Съвета по медиация, при условие че бъде постигнато споразумение между всички държави членки, които са страни по спора.

5.  Съветът по медиация, съставен от експерти от държавите членки, различни от тези, които са страни по спора, се стреми да помири гледните точки на държавите членки, които са страни по спора, и да се постигне съгласие по необвързващо становище. Експерти от Комисията и Органа могат да участват във втория етап на медиацията с консултативни функции.

6.  Управителният съвет приема процедурния правилник за медиацията, включително работните правила и назначаването на медиатори, приложимите срокове, участието на експерти от държавите членки, Комисията и Органа, както и възможността Съветът по медиация да заседава в комисии, съставени от няколко членове.

7.  Участието на държавите членки, които са страни по спора, в двата етапа на процедурата по медиация е доброволно. Ако държава членка реши да не участва в медиацията, тя уведомява писмено, включително по електронен път, Органа и останалите държави членки, които са страни по спора, за мотивите за своето решение в срока, определен в процедурния правилник, посочен в параграф 6.

8.  Когато представят случай за медиация, държавите членки гарантират, че всички лични данни, свързани с този случай, са анонимизирани по такъв начин, че субектът на данните вече не може да бъде идентифициран. Органът не обработва личните данни на физическите лица, засегнати от случая, в нито един момент в хода на медиацията.

9.  Не е допустима медиация от страна на Органа по спорове, по които има висящи съдебни производства на национално равнище или на равнището на Съюза. Ако в хода на медиацията бъде образувано съдебно производство, процедурата по медиация се спира.

10.  Медиацията не засяга компетентността на Административната комисия, включително всички вземани от нея решения. При медиацията се вземат предвид всички относими решения на Административната комисия.

11.  Когато спорът изцяло или частично се отнася до въпроси, свързани със социалната сигурност, Органът уведомява Административната комисия.

За да се осигури добро сътрудничество, да се координират дейностите по взаимно съгласие и да се избегне дублиране в случаи на медиация, които засягат както въпросите на социалната сигурност, така и трудовото право, Административната комисия и Органът сключват споразумение за сътрудничество.

По искане на Административната комисия и със съгласието на държавите членки, които са страни по спора, Органът препраща въпроси, свързани със социалната сигурност, на Административната комисия, в съответствие с член 74а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Медиацията може да продължи по въпроси, които не са свързани със социалната сигурност.

По искане на държава членка, която е страна по спора, Органът препраща въпроси, свързани с координацията на системите за социална сигурност, на Административната комисия. Препращането може да се извърши на всеки етап на медиацията. Медиацията може да продължи по въпроси, които не са свързани със социалната сигурност.

12.  В срок от три месеца след приемането на необвързващото становище държавите членки, които са страни по спора, съобщават на Органа за мерките, които са предприели в резултат на становището, а ако не са предприели мерки — за причините, поради които не са го направили.

13.  Органът докладва на Комисията два пъти годишно резултатите от случаите, в които е провел медиация, и случаите, които не са били разгледани.

Член 14

Сътрудничество с агенции и специализирани органи

Органът се стреми във всички свои дейности да осигурява сътрудничество, да избягва дублирането, да насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване с други децентрализирани агенции на Съюза и специализирани органи, като например Административната комисия. За тази цел Органът може да сключва споразумения за сътрудничество с компетентни агенции на Съюза, като например Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Европол и Евроюст.

Член 15

Оперативна съвместимост и обмен на информация

Органът координира, изготвя и прилага рамки за оперативна съвместимост с цел гарантиране на обмена на информация между държавите членки, а също и с него. Тези рамки за оперативна съвместимост се основават на европейската рамка за оперативна съвместимост ▌и на европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост, посочени в Решение (ЕС) 2015/2240, и се подкрепят от тях.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНА

Член 16

Административна и управленска структура

1.  Административната и управленска структура на Органа се състои от:

а)  Управителен съвет;

б)  изпълнителен директор;

в)  Група на заинтересованите страни.

2.  За изпълнението на специфичните си задачи или за специфични области на политиката Органът може да създава работни групи или експертни комисии, които се състоят от представители на държавите членки или на Комисията или от външни експерти, като прилага процедура за подбор, или от комбинация от посочените. Той създава Платформата, посочена в член 12, като постоянна работна група, и Съвета по медиация, посочен в член 13.

Процедурният правилник на тези работни групи и комисии се изготвя от Органа след консултация с Комисията. ▌

Член 17

Състав на Управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои от ▌:

а)  един член от всяка държава членка;

б)  двама членове, представляващи Комисията;

в)  един независим експерт, назначен от Европейския парламент;

г)  четирима членове, представляващи междуотраслови организации на социалните партньори на равнището на Съюза, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите.

Само членовете, посочени в първа алинея, букви а) и б), имат право на глас.

2.  Всеки член на Управителния съвет има заместник. Заместникът представлява члена при отсъствие на последния.

3.  Членовете, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), и техните заместници се назначават от техните държави членки ▌.

Комисията назначава членовете, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б).

Европейският парламент назначава експерта, посочен в параграф 1, първа алинея, буква в).

Междуотрасловите организации на социалните партньори на равнището на Съюза назначават своите представители, а Европейският парламент назначава своя независим експерт, след като се уверят, че няма конфликт на интереси.

Членовете на Управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областите, посочени в член 1, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането.

Всички страни, представени в Управителния съвет, се стремят да ограничат честите смени на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на Управителния съвет. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на жените и мъжете в състава на Управителния съвет.

4.  Всеки член и заместник подписват писмена декларация в момента на встъпването си в длъжност, в която заявяват, че не се намират в положение на конфликт на интереси. Всеки член и заместник актуализират своята декларация, когато има промяна в обстоятелствата във връзка с наличието на конфликт на интереси. Органът публикува декларациите и актуализациите им на своя уебсайт.

5.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този мандат може да бъде подновяван.

6.  Представителите на трети държави, които прилагат правото на Съюза в областите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, могат да участват в заседанията и обсъжданията на Управителния съвет като наблюдатели.

7.  Представител на Eurofound, представител на EU-OSHA, представител на Cedefop и представител на Европейската фондация за обучение могат да бъдат поканени да участват като наблюдатели на заседанията на Управителния съвет, за да се повиши ефективността на агенциите и полезните взаимодействия между тях.

Член 18

Функции на Управителния съвет

1.  Управителният съвет по-специално:

а)  предоставя стратегически насоки и наблюдава дейността на Органа;

б)  приема с мнозинство от две трети от членовете с право на глас годишния бюджет на Органа и упражнява други функции във връзка с бюджета на Органа съгласно глава IV;

в)  разглежда и приема консолидирания годишен отчет за дейността на Органа, включващ преглед на изпълнението на задачите му, и го изпраща до 1 юли всяка година на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и публикува консолидирания годишен отчет за дейността;

г)  приема финансовите правила, приложими за Органа, в съответствие с член 29;

д)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите, свързани с мерките, които трябва да бъдат предприети, и ползите от тях;

е)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независимите експерти, както и на членовете на Групата на заинтересованите страни и на работните групи и комисиите на Органа, посочени в член 16, параграф 2, а също и на командированите национални експерти и други служители, които не са наети от Органа, както е посочено в член 33, и ежегодно публикува на своя уебсайт декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет;

ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и за разпространение на информация по член 36, параграф 3 въз основа на анализ на потребностите;

з)  приема своя процедурен правилник;

и)  приема процедурния правилник за медиацията съгласно член 13;

й)  създава работни групи и експертни комисии съгласно член 16, параграф 2 и приема техните процедурни правилници ▌;

к)  упражнява в съответствие с параграф 2 по отношение на персонала на Органа правомощията на органа по назначаването, предоставени с Правилника за длъжностните лица, и на органа, оправомощен да сключва трудови договори, предоставени с Условията за работа(наричани по-долу „правомощията на органа по назначаването“);

л)  приема правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

м)  създава, когато е целесъобразно, структура за вътрешен одит;

н)  назначава изпълнителния директор и, когато е целесъобразно, удължава мандата му или го отстранява от длъжност ▌в съответствие с член 31;

о)  в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

п)  установява процедурата за подбор на членовете и техните заместници, влизащи в състава на Групата на заинтересованите страни, създадена в съответствие с член 23, и назначава тези членове и техните заместници;

р)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

с)  взема всички решения за създаването на вътрешни комитети или други органи на Органа и когато е необходимо, за тяхното изменение, като взема предвид потребностите на Органа във връзка с дейността, както и доброто финансово управление;

т)  одобрява проекта на единния програмен документ на Органа, посочен в член 24, преди представянето му на Комисията за становище;

у)  приема, след като получи становището на Комисията, единния програмен документ на Органа с мнозинство от две трети от членовете на Управителния съвет с право на глас и в съответствие с член 24.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия може да бъдат временно отнети. Изпълнителният директор може да делегира вторично тези правомощия.

3.  Когато изключителни обстоятелства го налагат, Управителният съвет може с решение временно да отнеме делегираните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор, както и вторично делегираните от изпълнителния директор правомощия и да ги упражнява пряко или да ги делегира на един от своите членове или на служител, различен от изпълнителния директор.

Член 19

Председател на Управителния съвет

1.  Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове с право на глас и се стреми към постигане на баланс между половете. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на Управителния съвет с право на глас.

Ако при първото гласуване не бъде постигне мнозинство от две трети, се организира второ гласуване, при което председателят и заместник-председателят се избират с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет с право на глас.

Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако председателят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години. Той може да бъде подновяван еднократно. Когато обаче членството на председателя и на заместник-председателя в Управителния съвет изтича по време на мандата им, мандатът им изтича автоматично на същата дата.

Член 20

Заседания на Управителния съвет

1.  Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя.

2.  Председателят организира обсъжданията съобразно точките в дневния ред. Членовете, посочени в член 17, параграф 1, първа алинея, букви в) и г), не участват в обсъжданията на въпроси, свързани с чувствителна информация във връзка с отделни случаи, съгласно процедурния правилник на Управителния съвет.

3.  Изпълнителният директор на Органа участва в обсъжданията без право на глас.

4.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той заседава по искане на своя председател, на Комисията или на най-малко една трета от своите членове.

5.  Управителният съвет свиква заседание с Групата на заинтересованите страни най-малко веднъж годишно.

6.  Управителният съвет може да покани всяко лице или всяка организация, чието становище може да представлява интерес, да присъства на заседанията му като наблюдател, включително членовете на Групата на заинтересованите страни.

7.  Членовете на Управителния съвет и техните заместници могат, при спазване на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани на заседанията от съветници или експерти.

8.  Органът осигурява секретариата на Управителния съвет.

Член 21

Правила за гласуване в Управителния съвет

1.  Без да се засягат член 18, параграф 1, букви б) и у), член 19, параграф 1 и член 31, параграф 8, Управителният съвет взема решения с мнозинство от членовете си с право на глас.

2.  Всеки член с право на глас разполага с един глас. Ако член с право на глас отсъства, неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.  Изпълнителният директор на Органа ▌участва в обсъжданията без право на глас.

4.  В процедурния правилник на Управителния съвет се определят по-подробно редът и условията за гласуване, по-специално обстоятелствата, при които член на Управителния съвет може да действа от името на друг негов член, както и обстоятелствата, при които за гласуване се използват писмени процедури.

Член 22

Задачи на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор управлява Органа и има за цел осигуряване на баланс между половете в рамките на Органа. Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3.  Изпълнителният директор е законният представител на Органа.

4.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Органа съгласно настоящия регламент, и по-специално ▌:

а)  за ежедневното административно управление на Органа;

б)  за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет;

в)  за изготвянето на проекта на единния програмен документ и за предаването му на Управителния съвет за одобрение;

г)  за изпълнението на единния програмен документ и за докладването пред Управителния съвет за неговото изпълнение;

д)  за изготвянето на проекта на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа и за представянето му пред Управителния съвет за оценка и приемане;

е)  за изготвянето на план за действие във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки и от разследванията на OLAF и за докладването за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред Управителния съвет;

ж)  за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF за разследване, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности – чрез събиране на неправомерно платените суми и когато е приложимо, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни, включително имуществени санкции;

з)  за изготвянето на стратегия за борба с измамите за Органа и за нейното представяне на Управителния съвет за одобрение;

и)  за изготвянето на проекта на финансовите правила, приложими за Органа, и за представянето им на Управителния съвет;

й)  за изготвянето на предварителната прогноза за приходите и разходите на Органа като част от единния програмен документ на Органа и за изпълнението на бюджета на Органа;

к)  в съответствие с решението, посочено в член 18, параграф 2 – за вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

л)  за вземането на решения относно вътрешните структури на Органа, включително, когато е необходимо, относно функциите на заместването, които могат да обхващат ежедневното управление на Органа, и когато е необходимо, за тяхното изменение, като се отчитат потребностите, свързани с дейността на Органа и доброто бюджетно управление;

м)  когато е приложимо – за сътрудничеството с агенции на Съюза и за сключването на споразумения за сътрудничество с тях;

н)  за изпълнението на мерките, определени от Управителния съвет за прилагането на Регламент (ЕО) 2018/1725 от страна на Органа;

о)  за информирането на Управителния съвет, когато са представени становища от страна на Групата на заинтересованите страни.

5.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо един или повече служители да работят в една или повече държави членки, както и дали е необходимо да създаде представителство за връзка в Брюксел, което да подпомага сътрудничеството на Органа с компетентните институции и органи на Съюза. Преди да реши да създаде местно представителство или представителство за връзка, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на Управителния съвет и на държавата членка, в която ще се намира представителството. В решението се конкретизира обхватът на дейностите, които ще се изпълняват в представителството, като това се прави по начин, чрез който се избягват ненужните разходи и дублирането на административни функции на Органа. Може да е необходимо сключването на споразумение за седалището с държавата членка, в която ще се намира съответното представителство.

Член 23

Група на заинтересованите страни

1.  За да се улеснят консултациите със съответните заинтересовани страни и да се извличат ползи от експертния им опит в областите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, се създава Група на заинтересованите страни. Групата на заинтересованите страни се създава към Органа и нейните функции са консултативни.

2.  Групата на заинтересованите страни получава обобщена информация и може, по искане на Органа или по своя собствена инициатива, да представя становища пред Органа относно:

а)  въпроси, свързани с прилагането и изпълнението на правото на Съюза в областите, обхванати от настоящия регламент, включително относно анализите и оценката на риска на трансграничната трудова мобилност, посочени в член 10;

б)  проекта на консолидирания годишен отчет за дейността на Органа, посочен в член 18;

в)  проекта на единния програмен документ, посочен в член 24.

3.  Групата на заинтересованите страни се председателства от изпълнителния директор и заседава най-малко два пъти годишно по инициатива на изпълнителния директор или по искане на Комисията.

4.  Групата на заинтересованите страни се състои от двама представители на Комисията и 10 представители на социалните партньори на равнището на Съюза, с равно представителство на профсъюзите и организациите на работодателите, включително признати секторни социални партньори в Съюза, представляващи сектори, които са особено силно засегнати от въпросите за трудовата мобилност.

5.  Кандидатите за членове на Групата на заинтересованите страни и за техни заместници се определят от организациите им и се назначават от Управителния съвет. Заместниците се назначават от Управителния съвет ▌при същите условия като членовете и автоматично заместват членовете, които отсъстват. Доколкото е възможно, се постига подходящ баланс между половете и подходящо представителство на МСП.

6.  Органът осигурява секретариата на Групата на заинтересованите страни. Групата на заинтересованите страни приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове с право на глас. Процедурният правилник се одобрява от Управителния съвет.

7.  Групата на заинтересованите страни може да кани на заседанията си експерти и представители на международни организации.

8.  Органът прави публично достояние становищата, съветите и препоръките на Групата на заинтересованите страни, както и резултатите от консултациите с нея, освен когато се прилагат изисквания за поверителност.

ГЛАВА IV

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНА

Раздел 1

Единен програмен документ на Органа

Член 24

Годишно и многогодишно програмиране

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на единен програмен документ, в който се съдържат по-специално многогодишната и годишната програма в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(30), като взема предвид насоките на Комисията и съветите, представени от Групата на заинтересованите страни.

2.  До 30 ноември всяка година Управителният съвет приема проекта за единен програмен документ, посочен в параграф 1. Управителният съвет изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията посочения документ до 31 януари на следващата година, както и всяка по-късна негова актуализирана версия.

Единният програмен документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и ако е необходимо, се коригира съответно.

3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. Тя съдържа също така описание на дейностите, които ще се финансират, и количеството на финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяка дейност. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Органа бъде възложена нова задача в рамките на обхвата на настоящия регламент.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема в съответствие със същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

4.  В многогодишната работна програма се посочва общите стратегически програмни елементи, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. За всяка дейност в нея също така се посочва индикативното разпределение на финансовите и човешките ресурси, които се считат за необходими за постигането на поставените цели.

Стратегическите програмни елементи се актуализират, когато е целесъобразно, по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 40.

Член 25

Съставяне на бюджета

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителна прогноза за приходите и разходите на Органа за следващата финансова година, която включва щатното разписание, и я изпраща на Управителния съвет.

2.  Предварителната прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 24, параграф 3, и е съобразена с финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

3.  Въз основа на предварителната прогноза ▌Управителният съвет приема прогноза за приходите ▌на Органа за следващата финансова година и я изпраща на Комисията до 31 януари всяка година.

4.  Комисията изпраща прогнозата за приходите на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза. Прогнозата се предоставя и на Органа.

5.  Въз основа на прогнозата за приходите Комисията вписва в проекта на общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 ДФЕС.

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската от общия бюджет на Съюза, предназначена за Органа.

7.  Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа.

8.  Управителният съвет приема бюджета на Органа. Този бюджет става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и ако е необходимо, се коригира съответно.

9.  За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Органа, се прилага Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

Раздел 2

Представяне, изпълнение и контрол на бюджета на Органа

Член 26

Устройство на бюджета

1.  За всяка финансова година се изготвя прогноза за всички приходи и разходи на Органа , която се отразява в бюджета на Органа. Финансовата година съвпада с календарната година.

2.  Бюджетът на Органа е балансиран по отношение на приходите и разходите.

3.  Без да се засягат други ресурси, приходите на Органа включват:

а)  вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза;

б)  всички доброволни финансови вноски от държавите членки;

в)  всички вноски от трети държави, участващи в работата на Органа съгласно член 42;

г)  възможно финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или отпускане на ad hoc безвъзмездни средства в съответствие с финансовите правила на Органа, посочени в член 29, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза;

д)  таксите, получени за публикации и услуги, предоставени от Органа.

4.  Разходите на Органа включват възнагражденията на персонала, административните и инфраструктурните разходи, както и оперативните разходи.

Член 27

Изпълнение на бюджета

1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Органа.

2.  Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с констатациите от процедурите по оценка.

Член 28

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  Счетоводителят на Органа изпраща предварителните отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N+1).

2.  До 1 март на година N+1 счетоводителят на Органа предоставя и необходимата счетоводна информация за целите на консолидирането на счетоводителя на Комисията по начин и форма, указани от последния.

3.  Органът изпраща доклада за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N+1.

4.  След като получи забележките на Сметната палата по междинния отчет на Органа за година N, счетоводителят на Органа изготвя на своя отговорност окончателния отчет на Органа. Изпълнителният директор го представя на Управителния съвет за становище.

5.  Управителният съвет дава становище относно окончателния отчет на Органа за година N.

6.  До 1 юли на година N+1 счетоводителят на Органа изпраща окончателния финансов отчет за година N заедно със становището на Управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.  До 15 ноември на година N+1 в Официален вестник на Европейския съюз се публикува линк към уебсайта, съдържащ окончателния отчет на Органа.

8.  До 30 септември на година N+1 изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на забележките, направени в годишния ѝ доклад. Изпълнителният директор изпраща този отговор и до Управителния съвет и Комисията.

9.  Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N, в съответствие с член 261, параграф 3 от Финансовия регламент.

10.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N+2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 29

Финансови правила

Финансовите правила, приложими за Органа, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен когато това се налага за дейността на Органа и когато Комисията е дала предварително съгласие.

ГЛАВА V

ПЕРСОНАЛ

Член 30

Обща разпоредба

За персонала на Органа се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа , както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа .

Член 31

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Органа в съответствие с член 2, буква а) от Условията за работа.

2.  Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията след открита и прозрачна процедура по подбор. Избраният кандидат се приканва да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове. Тази размяна на мнения не трябва да води до неоправдано забавяне на назначаването на изпълнителния директор.

3.  За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Органът се представлява от председателя на Управителния съвет.

4.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа.

5.  Като взема предвид оценката, посочена в параграф 4, Управителният съвет може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно и за не повече от пет години.

6.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен съгласно параграф 5, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след изтичането на общия срок.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност само с решение на Управителния съвет. В решението си Управителният съвет взема предвид оценката на Комисията относно работата на изпълнителния директор, посочена в параграф 4.

8.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от членовете с право на глас.

Член 32

Национални служители за връзка

1.  Всяка държава членка определя един национален служител за връзка, който да бъде командирован като национален експерт в Органа и да работи в неговото седалище в съответствие с член 33.

2.  Националните служители за връзка допринасят за изпълнението на задачите на Органа, включително като улесняват сътрудничеството и обмена на информация, посочени в член 7, ▌и подкрепата за инспекциите, посочена в член 8. Освен това те действат като национални звена за контакт ▌по въпроси от техните държави членки и свързани с техните държави членки, като отговарят на тези въпроси пряко или като осъществяват връзка със своите държавни администрации.

3.  Националните служители за връзка имат право да искат и да получават от своите държави членки цялата информация от значение съгласно настоящия регламент, при пълно зачитане на националното право и практика на техните държави членки, по-специално по отношение на защитата на данните и правилата за поверителност.

Член 33

Командировани национални експерти и други служители

1.  Освен националните служители за връзка Органът може да използва във всички области на своята дейност други командировани национални експерти или други служители, които не са наети от Органа.

2.  Управителният съвет приема решение за установяване на правилата относно командироването на национални експерти, включително на националните служители за връзка.

Глава VI

Общи и заключителни разпоредби

Член 34

Привилегии и имунитети

По отношение на Органа и на неговия персонал се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 35

Езиков режим

1.  По отношение на Органа се прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент № 1 на Съвета(31).

2.  Услугите за превод, необходими за дейността на Органа, се предоставят от Центъра за преводи ▌.

Член 36

Прозрачност, защита на личните данни и комуникация

1.  По отношение на документите, съхранявани от Органа, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001. В срок от шест месеца от датата на първото си заседание Управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.  Управителният съвет установява мерки с цел спазване на задълженията, установени в Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално тези, отнасящи се до назначаването на длъжностно лице за защита на данните на Органа, и тези, свързани със законосъобразността на обработването на данни, сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данни.

3.  Органът може да участва в комуникационни дейности по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за комуникационни дейности не може да бъде във вреда на ефективното изпълнение на задачите на Органа, посочени в член 4. Комуникационните дейности се осъществяват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от Управителния съвет.

Член 37

Борба с измамите

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, в рамките на шест месеца от началото на дейността си Органът се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички служители на Органа, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.  Сметната палата има правомощия за извършване на одит, по документи и въз основа на проверки на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза чрез Органа.

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(32), с оглед установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Органа.

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Органа за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

Член 38

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и на чувствителна некласифицирана информация

Органът приема свои правила за сигурност, равностойни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицирана информация на Европейския съюз и на чувствителна некласифицирана информация, установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443(33) и (ЕС, Евратом) 2015/444(34) на Комисията. Правилата за сигурност на Органа обхващат inter alia разпоредби относно обмена, обработването и съхранението на такава информация.

Член 39

Отговорност

1.  Договорната отговорност на Органа се урежда от приложимото към договора право.

2.  Съдът на ЕСе компетентен да се произнася съгласно арбитражни клаузи, съдържащи се в договори, сключени от Органа.

3.  В случаи на извъндоговорна отговорност Органът, в съответствие с основните принципи, които са общи за правото на държавите членки, поправя вредите, причинени от неговите отдели или служители при изпълнението на техните задължения.

4.  Съдът на ЕС е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за вреди, посочени в параграф 3.

5.  Личната отговорност на служителите на Органа спрямо него се урежда от приложимите към тях разпоредби на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

Член 40

Оценка и преразглеждане

1.  До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на работата на Органа във връзка с неговите цели, правомощия и задачи. В оценката по-специално се разглежда опитът, придобит от процедурата по медиация съгласно член 13. Извършва се също така оценка на необходимостта от изменение на правомощията на Органа и обхвата на дейностите му, включително разширяването на този обхват, така че да се включат специфичните за сектора потребности, както и на финансовите последици от такова изменение, като се вземе предвид работата, извършвана от агенциите на Съюза в тези области. В оценката се разглеждат също така възможностите за допълнително полезно взаимодействие и съгласуване с агенции на Съюза, осъществяващи дейност в областта на заетостта и социалната политика. Въз основа на оценката Комисията може да представи, когато е целесъобразно, законодателно предложение за преразглеждане на обхвата на настоящия регламент.

2.  Ако Комисията сметне, че запазването на Органа вече не е оправдано от гледна точка на целите, правомощията и задачите му, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

3.  Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет заключенията от оценката. Резултатите от оценката се оповестяват публично.

Член 41

Административни разследвания

Дейностите на Органа подлежат на разследване от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 ДФЕС.

Член 42

Сътрудничество с трети държави и международни организации

1.  Доколкото това е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засяга компетентността на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и с международни организации.

За тази цел Органът може, с разрешение на Управителния съвет и след получаване на одобрение от Комисията, да установява работни договорености с компетентните органи на трети държави и с международни организации. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза или държавите членки.

2.  Органът е отворен за участието на трети държави, които са сключили споразумения със Съюза за тази цел.

Съгласно съответните разпоредби на споразуменията, посочени в първа алинея, се постигат договорености за определяне по-специално на характера, мащаба и начина, по който съответните трети държави ще участват в работата на Органа, включително разпоредбите, свързани с участието в инициативите, предприети от Органа, финансовите вноски и персонала. По въпросите, свързани с персонала, посочените договорености при всички случаи трябва да са в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

3.  Комисията гарантира, че Органът действа в рамките на своите правомощия и съществуващата институционална рамка, като сключва подходящи работни договорености с изпълнителния директор на Органа.

Член 43

Споразумение за седалището и условия за дейността

1.  Необходимите разпоредби за установяването на Органа в държавата членка домакин, както и конкретните правила, приложими в държавата членка домакин по отношение на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, членовете на персонала и членовете на техните семейства, се установяват в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, в която се намира седалището, което се сключва след получаването на одобрение от Управителния съвет и не по-късно от ... 2 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент *.

2.  Държавата членка домакин, в която е седалището на Органа, осигурява възможно най-добрите условия за безпроблемната и ефективна дейност на Органа, включително многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 44

Започване на дейността на Органа

1.  Органът започва своята дейност с капацитет за изпълнение на собствения си бюджет до …2 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент .

2.  Комисията отговаря за създаването и първоначалната дейност на Органа, докато последният започне да извършва дейността си самостоятелно▌. За тази цел:

а)  докато изпълнителният директор поеме своите задължения след назначаването си от Управителния съвет в съответствие с член 31, Комисията може да назначи свой служител, който да действа като временен изпълнителен директор и да изпълнява задълженията, възложени на изпълнителния директор;

б)  чрез дерогация от член 18, параграф 1, буква к) и до приемането на решение, както е посочено в член 18, параграф 2, временният изпълнителен директор упражнява правомощията на органа по назначаването;

в)  Комисията може да предоставя помощ на Органа, по-специално чрез командироването на свои длъжностни лица за осъществяване на дейностите на Органа под ръководството на временния изпълнителен директор или на изпълнителния директор;

г)  временният изпълнителен директор може да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, вписани в бюджета на Органа, след получаването на одобрение от Управителния съвет, и може да сключва договори, включително договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на Органа.

Член 45

Изменения на Регламент (ЕО) № 883/2004

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)  В член 1 се вмъква следната буква ▌:"

„на) „Европейски орган по труда“ е органът, създаден с Регламент (ЕС).../...на Европейския парламент и на Съвета(35)*, и посочен в член 74а;

_________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ…).

.“

"

2)  Вмъква се следният член:"

Член 74а

Европейски орган по труда

1.  Без да се засягат задачите и дейностите на Административната комисия, Европейският орган по труда подкрепя прилагането на настоящия регламент в съответствие със задачите, които са му възложени с Регламент (ЕС) .../... + . Административната комисия си сътрудничи с Европейския орган по труда, за да се координират техните дейности по взаимно съгласие и да се избягва дублиране. За тази цел тя сключва споразумение за сътрудничество с Европейския орган по труда.

2.  В съответствие с член 13, параграф 11, трета алинея от Регламент (ЕС) .../... (36) Административната комисия може да поиска от Европейския орган по труда да препрати даден въпрос, свързан със социалната сигурност, за медиация.

"

▌“

Член 46

Изменения на Регламент (ЕС) № 492/2011

Регламент (ЕС) № 492/2011 се изменя, както следва:

1)  В член 26 се добавя следната алинея:"

„Европейският орган по труда, създаден с Регламент (ЕС) .../... (37)*на Европейския парламент и на Съвета, участва в заседанията на Консултативния комитет като наблюдател, като предоставя техническо съдействие и експертен опит, когато е целесъобразно.

_________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ…).“

"

2)  Членове 29 – 34 се заличават, считано от датата, на която Органът започне да извършва дейността си съгласно член 44, параграф 1 от настоящия регламент;

3)  Член 35 се заменя със следното:"

„Член 35

Правилникът за дейността на Консултативния комитет, в сила към 8 ноември 1968 г., продължава да се прилага.“

"

4)  Член 39 се заменя със следното:"

„Член 39

Административните разходи на Консултативния комитет се включват в общия бюджет на Европейския съюз в раздела, отнасящ се до Комисията."

"

Член 47

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/589

Регламент (ЕС) 2016/589 се изменя, както следва:

1)  Член 1 се изменя, както следва:

а)  буква а) се заменя със следното:"

„a) организацията на мрежата EURES между Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки;“

"

б)  буква б) се заменя със следното:"

„б) сътрудничеството между Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки по отношение на обмена на съответни налични данни относно свободни работни места, заявления за работа и автобиографии;“

"

в)  буква е) се заменя със следното:"

„е) популяризиране на мрежата EURES на равнището на Съюза чрез ефективни мерки за комуникация от страна на Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки.“

"

2)  В член 3 се добавя следната точка ▌:"

„8) „Европейски орган по труда“ е органът, създаден с Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета(38)*

_________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ…).“

"

3)  В член 4 параграф 2 се заменя със следното:"

„Осигурява се достъп за хората с увреждания до информацията, предоставяна на портала EURES, и услугите за подпомагане на национално равнище. Комисията, Европейското бюро за координация и членовете и партньорите на EURES определят средствата за осигуряването на достъп в зависимост от съответните си задължения.“

"

4)  Член 7, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  буква а) се заменя със следното:"

„a) Европейско бюро за координация, което се създава в рамките на Европейския орган по труда и което отговаря за оказването на съдействие на мрежата EURES при извършването на дейностите ѝ;“

"

б)  добавя се следната буква ▌:"

„д) Комисията.“

"

5)  Член 8 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  уводната част се заменя със следното:"

„Европейското бюро за координация съдейства на мрежата EURES в извършването на нейната дейност, по-специално като разработва и провежда, в тясно сътрудничество с НБК и Комисията, следните дейности:“

"

ii)  в буква а) подточка i) се заменя със следното:"

„i) като собственик на системата за портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги, определяне на нуждите на потребителите и бизнес изискванията, които ще бъдат предадени на Комисията за функционирането и разработването на портала, включително неговите системи и процедури за обмен на информация за свободни работни места, заявления за работа, автобиографии, придружаващи документи и друга информация, в сътрудничество с други компетентни информационни и консултантски служби или мрежи на Съюза и инициативи;“

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Европейското бюро за координация се управлява от Европейския орган по труда. Европейското бюро за координация поддържа редовен диалог с представителите на социалните партньори на равнището на Съюза.“

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Европейското бюро за координация изготвя своите многогодишни работни програми след консултация с групата за координация, посочена в член 14, и с Комисията.“

"

6)  В член 9, параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) сътрудничеството с Комисията, Европейския орган по труда и държавите членки по отношение на комплексното обслужване във връзка със свободни работни места в рамките на разпоредбите на глава III;“

"

7)  В член 14 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Групата за координация се състои от представители на подходящо равнище от Комисията, Европейското бюро за координация и националните бюра за координация.“

"

8)  В член 16 параграф 6 се заменя със следното: "

„6. Държавите членки, съвместно с Комисията и Европейското бюро за координация, разглеждат всяка възможност за даване на предимство на граждани на Съюза при заемането на свободни работни места, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането на работа в Съюза. Държавите членки могат да приемат необходимите за тази цел мерки.“

"

9)  В член 19 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки сътрудничат помежду си, с Комисията и с Европейското бюро за координация в областта на оперативната съвместимост между националните системи и европейската класификация, разработена от Комисията. Комисията информира редовно държавите членки за промените в европейската класификация.“

"

10)  Член 29 се заменя със следното:"

„Член 29

Обмен на информация относно потоците и моделите

Комисията и държавите членки следят и оповестяват данни за потоците и моделите на трудовата мобилност в Съюза въз основа на докладите на Европейския орган по труда, като използват статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.“.

"

Член 48

Отмяна

▌Решение (ЕС) 2016/344 се отменя, считано от датата, на която Органът започне да извършва дейността си съгласно член 44, параграф 1 от настоящия регламент.

Позоваванията на ▌Решение (ЕС) 2016/344 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дейности на Платформата, създадена в съответствие с член 16, параграф 2

В подкрепа на целите на Органа за противодействие на недекларирания труд Платформата по-специално се стреми да:

i)  подобри познанията за недекларирания труд, включително причините, регионалните различия и трансграничните му аспекти, посредством общи определения и общи понятия, основани на доказателства инструменти за измерване, и насърчаване на сравнителния анализ; да изгради взаимно разбиране за различните системи и практики за противодействие на недекларирания труд и да анализира ефективността на политическите мерки, включително превантивните мерки и санкциите;

ii)  улесни и оцени различните форми на сътрудничество между държавите членки и, когато е целесъобразно, трети държави, като например обмен на персонал, използване на бази данни, съвместни дейности и съвместни обучения, и да създаде система за обмен на информация за административно сътрудничество чрез използване на специален модул за недекларирания труд в рамките на ИСВП;

iii)  създаде инструменти, например база от знания, за ефективно споделяне на информация и опит и разработване на насоки за правоприлагане, наръчници за добри практики, общоприети принципи за инспекции за противодействие на недекларирания труд и общи дейности, като например европейски кампании; да оцени опита от такива инструменти;

iv)  разработи програма за партньорско обучение с цел набелязване на добри практики във всички области, свързани с противодействието на недекларирания труд, и да организира партньорски проверки за проследяване на напредъка в противодействието на недекларирания труд в държавите членки, които избират да участват в подобни проверки;

v)  да обменя опит между националните органи в прилагането на правото на Съюза, свързано с противодействието на недекларирания труд.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

относно Регламент (ЕС) 2019/XX на Европейския парламент и на Съвета

(публикува се в серия L на ОВ, в броя, следващ публикуването на Регламента за Европейския орган по труда)

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват, че процесът на избор на местоположението на седалището на Европейския орган по труда (ЕОТ) все още не е приключил към момента на приемане на регламента за учредяването му.

Като припомнят задължението за лоялно и прозрачно сътрудничество и Договорите, трите институции признават значението на обмена на информация от началните етапи на процеса на избор на седалището на ЕОТ.

Обменът на информация на такъв ранен етап ще улесни трите институции при упражняването на правата им съгласно Договорите в хода на съответните процедури.

Европейският парламент и Съветът отбелязват намерението на Комисията да предприеме всички подходящи мерки, за да може в учредителния регламент да бъде включена разпоредба относно местоположението на седалището на ЕОТ, както и да гарантира, че ЕОТ извършва дейността си самостоятелно в съответствие с посочения регламент.

(1)ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 128.
(2)ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 16.
(3)Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(4)Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
(5)Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8).
(6)Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).
(8)Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).
(9)Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).
(10)Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).
(11) Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12).
(12)Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA²) като средство за модернизиране на публичния сектор (OВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 1).
(13)Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(17)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(18)ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(19)Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 26).
(20)Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
(21)Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).
(22)Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).
(23)Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).
(24)Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).
(25)Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1).
(26) Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 1).
(27)Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
(28)Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
(29)Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(30)Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(31)Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).
(32)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(33)Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(34)Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(35)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента в PE-CONS 49/19 (2018/0064(COD) и в бележката под линия - номера, датата, заглавието и данните за публикацията на регламента.
(36)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента в PE-CONS 49/19 (2018/0064(COD).
(37)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента в PE-CONS 49/19 (2018/0064(COD) и в бележката под линия - номера, датата, заглавието и данните за публикацията на регламента.
(38)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента в PE-CONS 49/19 (2018/0064(COD) и в бележката под линия - номера, датата, заглавието и данните за публикацията на регламента.

Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация