Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2017

Внесени текстове :

A8-0381/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Приети текстове
PDF 1154kWORD 679k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
P8_TA-PROV(2019)0381A8-0381/2017
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0134),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0117/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.2,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 22 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0381/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 389, 21.10.2016 г., стр. 67.2 ОВ С 185, 9.6.2017 г., стр. 82.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 16 януари 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0003).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/…(1) на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0074

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) установява обща политика в областта на рибарството (ОПОР) за опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси.

(2)  Техническите мерки са инструменти за подкрепа на изпълнението на ОПОР. При все това оценката на настоящата им регулаторна структура във връзка с техническите мерки показа, че е малко вероятно да бъдат постигнати целите на ОПОР и че следва да бъде предприет нов подход, за да се увеличи ефективността на техническите мерки, като се обърне особено внимание на адаптирането на управленската структура.

(3)  Необходимо е да се разработи рамка за регулирането на техническите мерки. Тази рамка следва, от една страна, да установи общи правила, които да се прилагат във всички води на Съюза, и, от друга страна, да предвиди приемането на технически мерки, съобразени с регионалните особености на риболовната дейност посредством процеса на регионализация, въведен с Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(4)  Рамката следва да обхваща улова и разтоварването на рибни ресурси, както и експлоатацията на риболовните уреди и взаимодействието между риболовните дейности и морските екосистеми.

(5)  Настоящият регламент следва да се прилага за риболовни операции, извършвани във водите на Съюза от риболовни кораби на Съюза и на трети държави и от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, както и за риболовни кораби на Съюза, които извършват дейност във водите на Съюза в най-отдалечените региони, посочени в член 349, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Той следва също така да се прилага — за риболовните кораби на Съюза и на граждани на държавите членки — извън водите на Съюза по отношение на технически мерки, приети за регулаторната зона на Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) и зоната по Споразумението за Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM).

(6)  Когато е целесъобразно, техническите мерки следва да се прилагат за любителски риболов, който може да има значително въздействие върху запасите от риба и черупкови организми.

(7)  Техническите мерки следва да допринесат за постигане на целите на ОПОР за риболов на нивото на максимално устойчив улов, намаляване на нежелания улов и премахване на изхвърлянето на улов, както и за постигането на добро състояние на околната среда, както е посочено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6).

(8)  Техническите мерки следва да допринесат по-специално за защитата на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове чрез използване на селективни риболовни уреди и мерки за избягване на нежелания улов. Техническите мерки следва също ▌да сведат до минимум въздействието на риболовните уреди върху морските екосистеми, и по-специално върху уязвимите видове и местообитания, включително чрез използване на стимули, когато е целесъобразно. Те следва също да допринесат за наличието на мерки за управление за целите на спазването на задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета(7) и директиви 2008/56/ЕО и 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8).

(9)  За да се направи оценка на ефективността на техническите мерки, следва да се поставят конкретни цели във връзка с равнищата на нежелания улов, по-специално уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване, равнищата на случаен улов на уязвими видове и площта на местообитания на морското дъно, неблагоприятно засегнати от риболова. Тези цели следва да са съобразени с целите на ОПОР, със законодателството на Съюза в областта на околната среда, по-специално Директива 92/43/ЕИО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(9), и с най-добрите международни практики.

(10)  За да се гарантира еднакво разбиране и прилагане на техническите правила, определенията на риболовните уреди и на риболовните операции, съдържащи се в съществуващите регламенти за техническите мерки, следва да бъдат актуализирани и обединени.

(11)  Някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи вещества, електрически ток, пневматични чукове или други ударни инструменти, теглени устройства и кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове, както и някои харпуни, следва да бъдат забранени. Не следва да се позволява продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски видове, уловени с тези уреди или методи, когато те са забранени съгласно настоящия регламент.

(12)  Използването на електрически импулсен трал следва да остане възможно по време на преходния период до 30 юни 2021 г. и при спазването на определени строги условия.

(13)  Предвид становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) следва да бъдат установени някои общи правила, налагащи ограничения за използването на теглени риболовни уреди и конструкцията на трални торби, с цел да се предотвратят лоши практики, водещи до неселективен риболов.

(14)  С оглед ограничаването на използването на плаващи мрежи, с които може да се извършва риболов в голям периметър и да се улавят значителни количества уязвими видове, съществуващите ограничения за използване на тези риболовни уреди следва да бъдат обединени.

(15)  Предвид становището на НТИКР риболовът със статични мрежи в участъци 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j и 7k на ICES и в подзони 8, 9, 10 и 12 на ICES източно от 27° з.д. във води с картографирана дълбочина повече от 200 m следва да продължи да бъде забранен, за да се осигури защита на уязвимите дълбоководни видове, при прилагане на някои дерогации.

(16)  При определени редки видове риба, например някои видове акули и скатоподобни, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.

(17)  За да осигурят силна защита на уязвимите морски видове, като например морските бозайници, птици и влечуги, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, държавите членки следва да въведат смекчаващи мерки за намаляване до минимум и по възможност премахване на улова на тези видове в риболовните уреди.

(18)  С цел да се осигури непрекъснатост на опазването на уязвимите морски местообитания, разположени край бреговете на Ирландия, Обединеното кралство и около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и в регулаторната зона на NEAFC, съществуващите ограничения за използването на дънни риболовни уреди следва да бъдат запазени.

(19)  Ако в научни становища бъдат посочени други такива местообитания, следва да бъде възможно да се въведат подобни ограничения, за да се защитят тези местообитания.

(20)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да бъдат установени минимални референтни размери за опазване, за да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове и с цел да се определят зони за възстановяване на рибните запаси, както и с цел да се определят минимални размери за предлагане на пазара.

(21)  Следва да бъде определен начинът, по който трябва да се измерва размерът на морските видове.

(22)  Следва да бъде възможно държавите членки да изпълняват пилотни проекти с цел да се проучат начини за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов. Когато резултатите от тези проекти или научните становища показват, че е налице значителен нежелан улов, ▌ държавите членки следва да се стремят да въведат технически мерки с цел неговото намаляване ▌.

(23)  Настоящият регламент следва да установи минимални стандарти за всеки морски басейн. Тези минимални стандарти се основават на вече съществуващи технически мерки, като са съобразени със становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Тези стандарти следва да включват базови размери на окото за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, зони със забрана или ограничение за риболов, както и мерки за опазване на природата с цел намаляване на улова на уязвими видове в някои зони, както и други съществуващи технически мерки за отделни региони ▌.

(24)  Държавите членки следва да имат възможност да разработват въз основа на научните данни съвместни препоръки за подходящи технически мерки, които се отклоняват от тези минимални стандарти в съответствие с процеса на регионализация, установен в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(25)  Тези регионални технически мерки следва да водят най-малко до ползи за опазването на морските биологични ресурси, които са най-малко равностойни на минималните стандарти по отношение на моделите на експлоатация и нивото на защита, осигурено за уязвимите видове и местообитания.

(26)  При разработването на съвместни препоръки във връзка с характеристики на селективност на риболовните уреди, свързани с размери и видове, като алтернатива на изискванията за базов размер на окото, ▌регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези мерки водят най-малкото до същите или до подобрени характеристики на селективност като при базовите уреди.

(27)  При разработването на съвместни препоръки във връзка със ▌ зоните с ограничен достъп ▌ за защита на младите екземпляри и струпванията на хвърляща хайвер риба, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки целите, географския обхват и продължителността на забраните, както и ограниченията за уредите и механизмите за контрол и наблюдение.

(28)  При разработването на съвместни препоръки във връзка с ▌минималните референтни размери за опазване ▌ регионалните групи на държавите членки следва да гарантират зачитане на целта на ОПОР за защита на младите екземпляри морски видове и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.

(29)  Създаването на зони със забрана за риболов с незабавно приложение заедно с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за защита на уязвимите видове, младите екземпляри или струпванията на хвърляща хайвер риба следва да се осигури като възможност, която да бъде разработена чрез регионализация . Условията за определяне на подобни зони, включително и географския обхват и продължителността на забраните, както и механизмите за контрол и наблюдение следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.

(30)  Въз основа на оценки за въздействието на новаторските уреди, ▌ използването или разширяването на използването на такива уреди ▌ биха могли да бъдат включени като възможност в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че то ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.

(31)  При разработването на съвместни препоръки във връзка съсзащитата на уязвимите видове и ▌ местообитания, на регионалните групи на държавите членки следва да се позволи да разработят допълнителни смекчаващи мерки, за да се намали въздействието на риболова върху тези видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на уязвимите видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в определена зона. По-специално тези ограничения биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което в някои зони води до значителен улов на уязвими видове.

(32)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 предвижда възможност за въвеждане на временни планове за премахване на изхвърлянето на улов в изпълнение на задължението за разтоварване, когато няма многогодишни планове за съответния вид риболов. Като част от такива планове следва да се позволява установяването на технически мерки, които са тясно свързани с изпълнението на задължението за разтоварване и чиято цел е повишаване на селективността и възможно най-голямо намаляване на нежелания улов.

(33)  Следва да бъде предвидена възможност да се изпълняват пилотни проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията. Тези проекти могат да включват дерогации от правилата относно размерите на окото, предвидени в настоящия регламент, ако допринасят за постигане на неговите общи и измерими цели.

(34)  В настоящия регламент следва да бъдат включени разпоредби относно техническите мерки, приети от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC).

(35)  За да не се възпрепятства научноизследователската дейност и прякото зарибяване и заселване, техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не следва да се прилагат за операциите, които може да се окажат необходими за провеждане на такива дейности. По-специално, когато риболовните операции за целите на научно изследване изискват такава дерогация от техническите мерки по настоящия регламент, за тях следва да се прилагат подходящи условия.

(36)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за приемане на някои мерки по отношение на любителския риболов, ограниченията за теглени риболовни уреди, уязвимите видове и местообитания, списъка на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен, и определението за целеви риболов, пилотните проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията, технически мерки като част от временните планове за премахване на изхвърлянето на улов, както и мерки във връзка с минималните референтни размери за опазване, размерите на окото, зоните със забрана за риболов и други технически мерки в някои морски басейни, а също и смекчаващи мерки по отношение на уязвимите видове и списъка на видовете от запасите, които са ключови показатели. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г.(10) за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(37)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на установяването на спецификациите на съоръжения за намаляване на износването и за увеличаване на здравината на теглените уреди или за ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглените уреди; определянето на спецификациите на селективните устройства, прикрепени към определени базови риболовни уреди; определянето на спецификациите на електрическия импулсен трал; определянето на ограничения по отношение на конструкцията на уредите и на мерките за наблюдение и контрол, които трябва да бъдат приети от държавата членка на знамето; определянето на правила относно: мерките за наблюдение и контрол, които трябва да бъдат приети от държавата членка на знамето, когато се използват статични риболовни уреди на дълбочина между 200 и 600 m, за мерките за наблюдение и контрол, които трябва да бъдат приети за някои зони със забрана или ограничение за риболов, както и за сигнала и характеристиките на използване на устройствата, които служат за отблъскване на представители на китообразни от статични мрежи, и методите, използвани за намаляване на прилова на морски птици, морски влечуги и костенурки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(38)  До 31 декември 2020 г. и след това на всеки три години Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, изготвен въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и след оценка от страна на НТИКР. Този доклад следва да оцени в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите и измеримите цели на настоящия регламент.

(39)  За целите на изготвянето на посочения доклад могат да се използват подходящи показатели за селективност, например научното понятие за дължината на оптималната селективност (Lopt), като референтен инструмент за наблюдение на напредъка за постигане на целта на ОПОР за свеждане до минимум на нежелания улов. В този смисъл тези показатели не са обвързващи конкретни цели, а инструменти за наблюдение, които могат да послужат за основа на разисквания или решения на регионално равнище. Показателите и стойностите, които се използват за прилагането им, следва да бъдат поискани от съответните научни органи за редица запаси, които са ключови показатели, и следва да отчитат смесения риболов и пиковете за попълване на запасите. Комисията може да включи тези показатели в доклада за прилагането на настоящия регламент. Списъкът на запасите, които са ключови показатели, следва да включва запаси на дънни видове, управлявани чрез ограничения на улова, като се отчита относителното значение на разтоварванията, изхвърлянията и важността на риболова за всеки морски басейн.

(40)  В доклада на Комисията също така следва да се посочи становището на ICES относно постигнатия напредък или въздействието на новаторските уреди. В този доклад следва да се съдържат изводи за ползите и отрицателните последици върху морските екосистеми, уязвимите местообитания и селективността.

(41)  Ако въз основа на доклада на Комисията се установи, че на регионално равнище не са изпълнени общите и конкретните цели, държавите членки от този регион следва да представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели. Комисията следва също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад.

(42)  С оглед на значението и броя на измененията, които трябва да бъдат внесени, регламенти (EО) № 894/97(12), (EО) № 850/98(13), (EО) № 2549/2000(14), (EО) № 254/2002(15), (EО) № 812/2004(16) и (EО) № 2187/2005(17) на Съвета следва да бъдат отменени.

(43)  Регламенти (ЕО) № 1967/2006(18) и (ЕО) № 1224/2009(19) на Съвета и Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат съответно изменени.

(44)  Понастоящем Комисията разполага с правомощието да приема и изменя технически мерки на регионално равнище в рамките на регламенти (EС) 2016/1139(20), (EС) 2018/973(21), (EС) 2019/472(22) и (EС) 2019/…(23) на Европейския парламент и на Съвета, с които се утвърждават многогодишните планове за Балтийско море, Северно море, западните води и западната част на Средиземно море. С цел да се изясни обхватът на съответните правомощия и да се поясни, че делегираните актове, приети в съответствие с правомощията, предвидени в посочените регламенти, следва да отговарят на някои изисквания, установени в настоящия регламент, посочените регламенти следва бъдат изменени от съображения за правна сигурност,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установяват технически мерки относно:

а)  улова и разтоварването на морски биологични ресурси; ▌

б)  експлоатацията на риболовни уреди; и

в)  взаимодействието на риболовните дейности с морските екосистеми.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за дейности, извършвани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.

2.  Членове 7, 10, 11 и 12 се прилагат и по отношение на любителския риболов. В случаите, когато любителският риболов оказва значително въздействие в даден регион, на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел да измени настоящия регламент, като предвиди, че съответните разпоредби на член 13 или част А или В от приложения V—Х се прилагат ▌и по отношение на любителския риболов.

3.  При спазване на условията, предвидени в членове 25 и 26, техническите мерки, установени с настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани само за целите на:

а)  научните изследвания; и

б)  прякото зарибяване или заселването на морски видове.

Член 3

Общи цели

1.  Като инструменти в подкрепа на прилагането на ОПОР, техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в приложимите разпоредби на член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 ▌.

2.  Техническите мерки допринасят по-специално за постигане на следните цели:

а)  да се подобрят моделите на експлоатация, за да осигурят защитата на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски биологични ресурси;

б)  да се гарантира, че случайния улов на уязвими морски видове, включително на изброените в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, ▌ в резултат на риболова се свежда до минимум, а когато е възможно — се премахва, така че да няма заплаха за природозащитния статус на тези видове;

в)  да се гарантира, включително чрез използване на подходящи стимули, че отрицателните екологични въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум ▌;

г)  да се въведат мерки за управление на рибарството за целите на спазването на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО и 2008/56/ЕО, по-специално с цел постигане на добро състояние на околната среда в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и на Директива 2009/147/ЕО.

Член 4

Измерими цели

1.  Техническите мерки имат за цел да гарантират че:

а)  ▌ уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване е намален в рамките на възможното, в съответствие с член 2, параграф 2 ▌ от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

б)  ▌ случайният улов на уязвими морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на Съюза и в международните споразумения, които са обвързващи за Съюза.

в)  ▌ екологичните въздействия на риболовните дейности върху местообитанията на морското дъно са в съответствие с член 2, параграф 5, буква й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  Степента на напредъка към постигането на тези измерими цели ▌подлежи на преглед в рамките на процеса на докладване, уреден в член 31.

Член 5

Определяне на риболовните зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните географски определения на риболовните зони:

а)  „Северно море“ означава водите на Съюза в участъци 2a и 3a и подзона 4 на ICES(24);

б)  „Балтийско море“ означава водите на Съюза в участъци 3b, 3c и 3d на ICES;

в)  „северозападни води“ означава водите на Съюза в подзони 5, ▌ 6 и 7 на ICES;

г)  „югозападни води“ означава подзони 8, 9 и 10 на ICES (води на Съюза) и зони 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF(25) (води на Съюза);

д)  „Средиземно море“ означава водите на Средиземно море на изток от 5°36′ з.д.;

е)  „Черно море“ означава водите от географската подзона 29 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(26);

ж)  „води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан“ означава водите около Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен, които са под суверенитета или юрисдикцията на държава членка;

з)  „регулаторна зона на NEAFC“ означава водите в зоната на Конвенцията за NEAFC, които са извън водите под юрисдикция в областта на рибарството на договарящите страни, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета(27);

и)  „зона по Споразумението за GFCM“ означава Средиземно море и Черно море и свързващите води съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1343/2011.

Член 6

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, предвидидени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат следните определения:

1)  „модел на експлоатация“ означава начинът, по който смъртността от риболов се разпределя спрямо възрастовия профил и размера на даден запас;

2)  „селективност“ означава количествено изражение, представено като вероятността за улов на морски биологични ресурси с определен размер и/или вид ;

3)  „целеви риболов“ означава риболовно усилие, насочено към конкретен вид или група от видове, което може да бъде допълнително конкретизирано на регионално равнище в делегирани актове, приети в съответствие с член 27, параграф 7 от настоящия регламент;

4)  „добро състояние на околната среда“ означава състояние на морската среда съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО;

5)  „природозащитен статус на вид“ означава съвкупността от въздействията върху съответния вид, които могат да засегнат дългосрочното разпространение и изобилието на неговите популации;

6)  „природозащитен статус на местообитание“ означава съвкупността от въздействията върху естественото местообитание и характерните за него видове, които могат да засегнат неговото дългосрочно естествено разпространение, структура и функции, както и върху дългосрочното оцеляване на неговите характерни видове.

7)  „уязвимо местообитание“ е местообитание, чийто природозащитен статус, включително неговият пространствен обхват и състоянието (структура и функция) на неговите живи и неживи компоненти, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите местообитания включват по-специално местообитанията в приложение I и местообитанията на видовете, изброени в приложение II към Директива 92/43 ЕИО, местообитанията на видовете птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, местообитанията, чиято защита е необходима за постигане на добро състояние на околната среда съгласно Директива 2008/56/ЕО, и уязвимите морски екосистеми съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент № 734/2008 на Съвета(28);

8)  „уязвими видове“ са видовете, чийто природозащитен статус, включително техните местообитания, разпространение, размер на популацията или състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-специално видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, попадащи в обхвата на Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чиято защита е необходима за постигане на добро състояние на околната среда съгласно Директива 2008/56/ЕО;

9)  „малки пелагични видове“ означава видове като скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца и капрова риба;

10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013;

11)  „трал“ означава подвижен риболовен уред, теглен от един или повече риболовни кораби и състоящ се от мрежа, ▌ затворена откъм гърба с торба или с трална торба;

12)  „теглен уред“ означава подвижни тралове, датски грибове, драги и подобни уреди ▌, които се придвижват активно във водата от един или повече риболовни кораби или от друга механизирана система;

13)  „дънен трал“ означава трал, проектиран и съоръжен за експлоатация по морското дъно или в близост до него;

14)  „дънен трал, теглен от два кораба“ означава дънен трал, теглен едновременно от два кораба, като всеки от тях тегли някоя от страните на трала. Хоризонталният отвор на трала се поддържа от разстоянието между двата плавателни съда, докато те теглят уреда;

15)  „пелагичен трал“ е трал, проектиран и съоръжен за експлоатация в среднодълбоки води;

16)  „бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством бим, крило или подобно съоръжение;

17)  „електрически импулсен трал“ означава трал, който използва електрически ток за улова на морски биологични ресурси;

18)  „датски гриб“ или „шотландски сейнер“ означава ограждащ и теглен риболовен уред, управляван от плавателен съд чрез две дълги (грибни) въжета и проектиран така, че да направлява рибата към отвора на гриба. Този риболовен уред е направен от мрежа, която е подобна по конструкция на дънен трал ▌;

19)  „крайбрежни грибове“ означава заграждащи мрежи и теглени грибове, спускани от кораб и теглени към брега, докато се направляват от брега или от кораб, който е акостирал или е закотвен на брега;

20)  „ограждащи мрежи“ означава мрежи, които улавят рибата, като я ограждат едновременно отстрани и отдолу. Те могат да са оборудвани със затягащо въже;

21)  „гъргър“ и „кръгли мрежи“ означава ограждаща риболовна мрежа, чието дъно се затваря посредством затягащо въже, разположено на дъното на мрежата, което минава през определен брой халки заедно с граундроупа, като така позволява мрежата да бъде свивана и затваряна;

22)  „драги“ са уреди, теглени от основния корабен двигател (корабна драга) или буксирани от моторизирана лебедка от закотвен съд (механизирани драги) с цел улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, които се състоят от мрежеста торба или метален кош, монтиран на неподвижно закрепена рамка или пръчка с различни размер и форма, чиято долна част може да носи стъргало, което от своя страна би могло да бъде кръгло, остро или назъбено, и евентуално съоръжено с приспособления за спускане на товара и потапящи се капаци. Някои драги са оборудвани с хидравлични приспособления (хидравлични драги). Драгите, теглени ръчно или с ръчна лебедка в плитки води за улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, със или без лодка (ръчни драги), не се считат за теглени уреди за целите на настоящия регламент;

23)  „статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни мрежи, които са ▌ закотвени на морското дъно▌с цел рибите да влязат в тях и да се заплетат или да се впримчат в мрежата;

24)  „плаваща мрежа“ означава мрежа, ▌която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който може да е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране на мрежата или ограничаване на отклонението ѝ ▌;

25)  „▌ хрилна мрежа“ означава статична риболовна мрежа, изработена от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести ▌;

26)  „▌заплитаща мрежа“ означава статична мрежа, съставена от стена от мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа▌;

27)  „▌ тристенна мрежа“ означава статична мрежа, съставена от няколко слоя мрежа, като два външни слоя имат голям размер на окото, а вътрешният слой, разположен между двата други, има ▌ малък размер на окото ▌;

28)  „комбинирана хрилна мрежа“ е закотвена хрилна мрежа, комбинирана с тристенна мрежа, като последната представлява по-долната част;

29)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица ▌ с променлива дължина, към която на ▌интервали, зависещи от целевия вид, са прикрепени странични въжета с куки. Основната въдица е закотвена хоризонтално на дъното или в близост до него или вертикално, или е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;

30)  „винтери и кошове“ означава капани с един или повече входове във формата на клетки или кошници, които са предназначени за улов на ракообразни, мекотели или риба и които се поставят на морското дъното или са окачени над него;

31)  „ръчна въдица“ означава ▌единична риболовна въдица с една или повече примамки или куки със стръв▌;

32)  „кръстът на свети Андрей“ означава кош, с който се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;

33)  „трална торба“ означава най-задната част на трала, която има цилиндрична форма с еднаква обиколка във всяка част или заострена форма. Тя може да се състои от една или няколко мрежи (слоя мрежа) ▌, свързани странично една към друга, и може да включва удължението, което се състои от една или повече части, разположени непосредствено пред тралната торба в тесния смисъл на думата;

34)  „размер на окото“ означава :

i)  за мрежи с възли — най-дългото разстояние между два противоположни възела на един и същи отвор, когато той е напълно разпънат;

ii)  за мрежи без възли — разстоянието вътре в отвора между срещуположните връзки на един и същи отвор, когато той е напълно разпънат по най-дългата му възможна ос;

35)  „квадратно око“ означава четиристранен отвор, състоящ се от две двойки успоредни страни с еднаква номинална дължина, като едната двойка страни са успоредни, а другата двойка страни са перпендикулярни на надлъжната ос на мрежата;

36)  „ромбовидното око“ се състои от четири страни с еднаква дължина, като двата диагонала на отвора са перпендикулярни, а единият диагонал е успореден на надлъжната ос на мрежата;

37)  „Т90“ означава тралове, датски грибове или подобни теглени уреди, които имат торба и удължение, изработени от мрежа с ромбовидни отвори с възли, обърната на 90°, така че главната посока на вървите на мрежата да е успоредна на посоката на тегленето;

38)  „прозорец тип Bacoma“ означава отвор за измъкване, направен в слой мрежа с правоъгълни отвори без възли, монтиран в горната част на торбата, като долният му ръб е разположен на не повече от четири отвора от въжето за затягане на торбата;

39)  „мрежа сито“ означава слой мрежа, прикрепена по цялата обиколка на трала за скариди, в предната част на торбата или на удължението, и образуваща фуния на мястото, където е прикрепена към долната част на трала за скариди. На мястото, където мрежата сито и торбата са съединени, е изрязан отвор за измъкване, което позволява видовете или екземплярите, които са твърде големи, за да минат през ситото, да избягат, но при което скаридите се пропускат да преминат през ситото в торбата;

40)  „▌ пад“ ▌ означава сборът от височината на отворите (включително възлите) на мрежата, когато тя е мокра и изпъната перпендикулярно на плаващото въже;

41)  „време на потапяне“ или „време на престой във водата“ означава времето от първото спускане на риболовния уред във водата до момента, в който той е напълно прибран на борда на риболовния кораб;

42)  „сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които се поставят върху риболовните уреди с цел проследяване на основните работни параметри, като например разстоянието между тралните дъски или обема на улова;

43)  „въдица с тежести“ означава въдица с куки със стръв с допълнителна тежест за увеличаване на скоростта на потъването ѝ, като по този начин се ограничава времето, през което е достъпна за морски птици;

44)  „акустично възпиращо устройство“ означава ▌ устройство, чието предназначение е да отблъсква някои видове, като например морските бозайници, от риболовните уреди посредством излъчването на акустични сигнали;

45)  „серпентини за сплашване на птици“ (наричани също въдици със серпентини) означава серпентини, теглени отвисоко в близо до кърмата на риболовните кораби, докато се разполагат куките със стръв, с цел морските птици да остават настрана от куките;

46)  „пряко зарибяване на запасите“ е пускането на живи диви екземпляри от избрани видове във води, където те обичайно се срещат, за да се използва естественото производство на водната среда за увеличаването на броя на екземплярите, налични за риболов, и/или за увеличаването на естественото попълване;

47)  „заселване“ означава процесът, при който видовете целенасочено се пренасят и се пускат от хората в зони с установени популации на тези видове;

48)  „показател за ефективност на селективността“ означава референтен инструмент за наблюдение на напредъка за постигане на целта на ОПОР за свеждане до минимум на нежелания улов;

49)  „харпун“ означава пневматично или механично задвижвано ръчно оръжие, което изстрелва стрела за целите на подводния риболов;

50)  „дължина на оптималната селективност (Lopt)“ е средната дължина на уловените екземпляри, получена въз основа на най-добрите налични научни становища, чрез която се оптимизира растежът на отделните екземпляри в запасите.

ГЛАВА II

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

РАЗДЕЛ 1

Забранени риболовни уреди и употреби

Член 7

Забранени риболовни уреди и методи

1.  Забранява се риболовът или събирането на морски видове посредством следните методи:

а)  отровни, зашеметяващи или корозивни вещества;

б)  електрически ток, с изключение на ▌ електрическия импулсен трал, който е разрешен само при условията на специалните разпоредби на част Г от приложение V;

в)  взривни вещества,

г)  пневматични чукове или други ударни инструменти;

д)  теглени устройства за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове;

е)  „кръстът на свети Андрей“ и подобни кошове за събиране по-специално на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове;

ж)  всички видове изстрелвани средства, с изключение на използваните за умъртвяване на риба тон, уловена в клетки или капани, или на ръчни копия и харпуни, използвани в любителския риболов без акваланг и по време на светлата част от деня.

2.  Независимо от член 2, настоящият член се прилага по отношение на корабите на Съюза в международни води и водите на трети държави, освен когато в правилата, приети от международните организации в областта на рибарството, съгласно двустранни или многостранни споразумения или от трета държава, изрично е предвидено друго.

РАЗДЕЛ 2

Общи ограничения за уреди и условия за използването им

Член 8

Общи ограничения за използването на теглени уреди

1.  За целите на приложения V-XI размерът на окото на теглен уред, определен в посочените приложения, означава минималният размер на окото на тралната торба и на удължителя, които се намират на борда на риболовния кораб и които са прикачени или са пригодени за прикачване към всяка теглена риболовна мрежа. Настоящият параграф не се прилага за мрежови уреди, които се използват за прикрепването на сензори за проследяване на уредите или които се използват заедно с устройства, предотвратяващи улова на риба и костенурки. В делегиран акт, приет в съответствие с член 15, могат да бъдат предвидени допълнителни дерогации за повишаване на селективността по отношение на размера или вида за морските видове.

2.  Параграф 1 не се прилага за драгите. Въпреки това по време на риболовна кампания, когато драгите са на борда на риболовния кораб, се прилагат следните правила:

а)  забранява се да се прехвърлят на друг кораб морски организми; и

б)  в Балтийско море се забранява да се задържат на борда или да се разтоварват каквито и да са количества морски организми, освен ако най-малко 85 % от живото им тегло не представлява мекотели и/или Furcellaria lumbricalis;

в)  ) във всички други морски басейни, освен в Средиземно море, за което се прилага член 13 от Регламент (ЕС) № 1967/2006, се забранява да се задържат на борда или да се разтоварват каквито и да са количества морски организми, освен ако най-малко 95 % от теглото им не представлява двучерупчести мекотели, коремоноги и сюнгери.

Букви б) и в) от настоящия параграф не се прилагат за непреднамерения улов на видове, за които се прилага задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

3.  Ако няколко мрежи са теглени едновременно от един или няколко риболовни кораба, всяка от тях трябва да има еднакъв номинален размер на окото. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 за въвеждане на дерогация от настоящия параграф, когато използването на няколко мрежи с различен размер на окото води до ползи за опазването на морските биологични ресурси, които са най-малко равностойни на ползите от съществуващите риболовни методи.

4.  Забранява се използването на всякакви устройства, които препречват или по друг начин намаляват ефективно размера на окото на тралната торба или на която и да е част от тегления уред, както и наличието на борда на устройства, които са специално създадени за тази цел. Настоящият параграф не изключва използването на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за повишаване на здравината на тегления уред или за ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват подробни правила по отношение на спецификациите на тралните торби и устройствата, посочени в параграф 4. Тези актове за изпълнение се основават на най-добрите налични научни и технически становище и в тях може да се определят:

а)  ограничения на дебелината на влакното на мрежата;

б)  ограничения на обиколката на торбите;

в)  ограничения за използването на материалите за мрежи;

г)  структура и закрепване на торбите;

д)  разрешени устройства за намаляване на износването; и

е)  разрешени устройства за ограничаване на изплъзването на улова.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.

Член 9

Общи ограничения за използването на статични мрежи и плаващи мрежи

1.  Забранява се съхраняването на борда или използването на една или повече плаващи хрилни мрежи, чиято единична или обща дължина е по-голяма от 2,5 km.

2.  Забранява се използването на плаващи мрежи за улов на видовете, изброени в приложение III.

3.  Независимо от параграф 1, се забранява съхраняването на борда или използването на плаващи мрежи в Балтийско море.

4.  Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи за улов на следните видове:

а)  бял тон (Thunnus alalunga),

б)  червен тон (Thunnus thynnus),

в)  атлантическа платика (Brama brama),

г)  риба меч (Xiphias gladius),

д)  акули, спадащи към следните видове или семейства: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; всички видове Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.

5.  Чрез дерогация от параграф 4, случаен улов в Средиземно море от не повече от три екземпляра от видовете акули, посочени в същия параграф, може да бъде задържан на борда или разтоварен, при условие че те не са защитени видове съгласно правото на Съюза.

6.  Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е по-голяма от 200 m.

7.  Независимо от параграф 6 от настоящия член:

а)  специалните дерогации, посочени в част В, точка 6 от приложение V , част В, точка 9 от приложение VI и част В, точка 4 от приложение VII, се прилагат, когато картографираната дълбочина е между 200 и 600 m;

б)  разполагането на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е над 200 m, е разрешено в Средиземно море.

РАЗДЕЛ 3

Защита на уязвимите видове и местообитания

Член 10

Забранени за улов видове риби и ракообразни

1.  Забраняват се ▌ уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на риба или черупкови организми, посочени в приложение IV към Директива 92/43/ЕИО, освен ако не са предоставени дерогации съгласно член 16 от посочената директива.

2.  В допълнение към видовете, посочени в параграф 1, на корабите на Съюза се забранява да извършват риболов, задържат на борда, трансбордират, разтоварват, складират, продават, излагат или предлагат за продажба видовете, изброени в приложение I, или видовете, забранени за улов съгласно други правни актове на Съюза.

3.  Когато са уловени случайно, видовете по параграфи 1 и 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето, освен ако не се задържат за целите на научно изследване на случайно умъртвени екземпляри в съответствие с приложимото право на Съюза.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за изменение на списъка в приложение I, когато най-добрите налични научни становища сочат, че е необходимо изменение на този списък.

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква б), и могат да са съобразени с международните споразумения относно защитата на уязвимите видове.

Член 11

Улов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги

1.  Забраняват се ▌ уловът, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на морските бозайници и морските влечуги, посочени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, и на видовете морски птици, попадащи в обхвата на Директива 2009/147/ЕО.

2.  Когато бъдат уловени ▌, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени случайно, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури помощ за възстановяването на отделните животни и за целите за научно изследване на случайно умъртвени екземпляри, при условие че съответните компетентни национални органи са били обстойно информирани предварително, възможно най-скоро след улова и в съответствие с приложимото право на Съюза.

4.  Въз основа на най-добрите налични научни становища дадена държава членка може да въведе за корабите, плаващи под нейно знаме, смекчаващи мерки или ограничения за използването на някои риболовни уреди ▌. С тези мерки се свежда до минимум и — когато е възможно — се премахва улова на видовете, посочени в параграф 1 от настоящия член, те са съвместими с общите цели, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са най-малко толкова строги, колкото и техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква б) от настоящия член. За целите на контрола държавите членки информират останалите засегнати държави членки за разпоредбите, приети съгласно параграф 4 от настоящия член. Освен това те осигуряват публично достъпна подходяща информация за тези мерки.

Член 12

Защита на уязвими местообитания, включително уязвими морски екосистеми

1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение.

2.  Когато въз основа на най-добрите научни становища се препоръчва изменение на списъка на зоните, съдържащ се в приложение II ▌, на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове за съответно изменение на приложение II, в съответствие с член 29 от настощия регламент и съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При приемането на тези изменения Комисията обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните последици от преместването на риболовната дейност към други уязвими зони.

3.  Когато местообитанията, посочени в параграф 1, или други уязвими местообитания, включително уязвими морски екосистеми, се срещат във води, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка може да определя зони със забрана за риболов или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да са съвместими с общите цели, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да са най-малко толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.

4.  Мерките, приети съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член, са насочени към постигане на измеримата цел, определена в член 4, параграф 1, буква в).

РАЗДЕЛ 4

Минимални референтни размери за опазване

Член 13

Минимални референтни размери за опазване

1.  Минималните референтни размери за опазване на морските видове, определени в част А от приложения V — XI към настоящия регламент, се прилагат с цел:

а)  да се гарантира защитата на младите екземпляри морски видове в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)  да се определят зони за възстановяване на рибните запаси съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в)  да се определят минимални размери за предлагане на пазара в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета(29).

2.  Размерът на морските видове се измерва в съответствие с приложение IV.

3.  Ако за някой морски вид е предвиден повече от един метод за измерване на размера, екземплярът не се счита под минималния референтен размер за опазване, ако размерът му, измерен с който и да е от тези методи, е равен или по-голям от минималния референтен размер за опазване.

4.  Омарите, лангустите, двучерупчестите и коремоногите мекотели, спадащи към някой от видовете, за които в приложения V, VI или VII са определени минимални референтни размери за опазване, могат да бъдат задържани на борда и разтоварвани само цели.

РАЗДЕЛ 5

Мерки за намаляване на изхвърлянето на улов

Член 14

Пилотни проекти за избягване на нежелания улов

1.  Без да се засяга член 14 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов . Тези пилотни проекти следва да са съобразени със становищата на съответните консултативни съвети и да се основават на най-добрите налични научни становища.

2.  Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов е значителен, засегнатите държавите членки се стремят да въведат технически мерки за намаляване на нежелания улов в съответствие с ▌ член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. ▌

ГЛАВА III

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 15

Регионални технически мерки

1.  Техническите мерки, разработени на регионално равнище, се съдържат в следните приложения:

а)  в приложение V — за Северно море;

б)  в приложение VI — за северозападните води;

в)  в приложение VIІ — за югозападните води;

г)  в приложение VІІІ — за Балтийско море;

д)  в приложение IX — за Средиземно море;

е)  в приложение Х — за Черно море;

ж)  в приложение XI — за водите на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан;

з)  в приложение XIII — за уязвимите видове.

2.  За да се вземат предвид регионалните особености на съответните видове риболов, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за да изменя, допълва, отменя или въвежда дерогации от техническите мерки, заложени в посочените в параграф 1 от настоящия член приложения, включително при изпълнение на задължението за разтоварване по член 15, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Комисията приема делегираните актове въз основа на съвместна препоръка, представена в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и в съответствие с приложимите членове от глава III от настоящия регламент.

3.  За целите на приемането на такива делегирани актове държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за представянето на първата от тях е не по-късно от 24 месеца, а за следващите — 18 месеца след всяко представяне на доклада, посочен в член 31, параграф 1 от настоящия регламент. Те могат също така да представят такива препоръки, когато счетат за необходимо.

4.  Техническите мерки, приети съгласно параграф 2 от настоящия член:

а)  целят постигането на общите и конкретните цели, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент;

б)  целят постигането на общите цели и отговарят на условията, предвидени в други приложими актове на Съюза, приети в областта на ОПОР, по-специално в многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от ▌Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в)  са основани на принципите на доброто управление, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; ▌

г)  водят най-малко до такива ползи за опазването на морските биологични ресурси, че са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на моделите на експлоатация и нивото на защита, осигурено за уязвимите видове и местообитания. Потенциалното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема също се взема предвид.

5.  Прилагането на условията във връзка със спецификациите за размера на окото, определени в член 27 и в част Б от приложения V — XI, не може да води до влошаване на стандартите за селективност, съществуващи към момента на влизане в сила на настоящия регламент, по-специално от гледна точка на увеличаване на улова на млади екземпляри, и е насочено към постигането на общите и измеримите цели, определени в членове 3 и 4.

6.  В съвместните препоръки, представени с цел приемането на ▌посочените в параграф 2 мерки, държавите членки предоставят научни данни в подкрепа на приемането на тези мерки.

7.  Комисията може да поиска от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 2.

Член 16

Селективност на риболовните уреди по отношение на размера и видовете

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка схарактеристиките на селективност на риболовните уреди по отношение на размера и видовете, ▌съдържа научни данни, от които личи, че тези мерки водят до характеристики на селективност за конкретен вид или комбинация от видове, които са най-малко равностойни на характеристиките на селективност на уредите, предвидени в част Б от приложения V — X и в част А от приложение XI.

Член 17

Зони със забрана или ограничение за риболов, определени с цел защита на младите екземпляри и струпванията на хвърляща хайвер риба

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с част В на приложения V — VIII и X и част Б от приложение XI, или за определяне на нови зони със забрана или ограничение за риболов, включва посочените по-долу елементи по отношение на такива зони със забрана или ограничение за риболов:

а)  цел на забраната;

б)  обхват и продължителност на забраната;

в)  ограничения за определени риболовни уреди; и

г)  механизми за контрол и наблюдение.

Член 18

Минимални референтни размери за опазване

Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с част А от приложения V — X , е съобразена с общата цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове.

Член 19

Разпоредби относно зони със забрана за риболов с незабавно приложение и смяна на района

1.  Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка със ▌създаването на зони със забрана за риболов с незабавно приложение, за да се гарантира защитата на уязвимите видове или на струпванията на млади екземпляри, струпванията на хвърляща хайвер риба или струпванията на черупкови организми, включва следните елементи:

а)  географски обхват и продължителност на забраните;

б)  видове и прагови равнища, при които се прилагат забраните;

в)  използване на високо селективни риболовни уреди с цел да се позволи достъп до зони със забрана за риболов; и

г)  механизми за контрол и наблюдение.

2.  Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с разпоредбите за смяна на района, включва:

а)  видове и прагови равнища, при които се прилага задължението за смяна на района;

б)  разстояние, на което даден кораб се отдалечава от предходната си риболовна позиция.

Член 20

Новаторски риболовни уреди

1.  Съвместната препоръка, представена с цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка с използването на новаторски риболовни уреди ▌в рамките на даден морски басейн, ▌съдържа оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания. Съответните държави членки събират подходящите данни, необходими за такава оценка.

2.  Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако оценките, посочени в параграф 1, покажат, че тяхното използване ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.

Член 21

Мерки за опазване на природата

Съвместната препоръка, представена с ▌цел приемане на мерките, посочени в член 15, параграф 2, във връзка със защитата на уязвимите видове и местообитания може по-специално да включва:

а)  изготвяне на списъци на уязвимите видове и местообитания, които според най-добрите налични научни становища са изложени на най-голям риск от риболовните дейности в съответните региони;

б)  конкретизиране на използването на допълнителни или алтернативни мерки към мерките, посочени в приложение XIII, за да се сведе до минимум случайният улов на видовете, посочени в член 11;

в)  предоставяне на информация за ефективността на съществуващите мерки за смекчаване и механизми за наблюдение;

г)  конкретизиране на мерките за свеждане до минимум на въздействието на риболовните уреди върху ▌ уязвимите местообитания▌ ;

д)  конкретизиране на ограниченията за ▌ експлоатацията на определени уреди или въвеждането на обща забрана за използването на някои риболовни уреди в зона, в която такива уреди представляват заплаха за природозащитния статус на видовете в зоната съгласно членове 10 и 11 ▌ или за други уязвими местообитания ▌.

Член 22

Регионални мерки в рамките на временни планове за премахване на изхвърлянето на улов

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за установяването на технически мерки в рамките на плановете за премахване на изхвърлянето на улов, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, тези препоръки могат да съдържат, наред с другото, следните елементи:

а)  спецификации на риболовните уреди и правила за тяхното използване;

б)  спецификации на измененията в риболовните уреди или използването на устройства за повишаване на селективността по отношение на размера или видовете;

в)  ограничения или забрана за използването на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или през определени периоди;

г)  минимални референтни размери за опазване;

д)  дерогации, приети въз основа на член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на общите цели, определени в член 3, и по-специално за защитата на млади екземпляри или струпвания на хвърляща хайвер риба или черупкови организми.

Член 23

Пилотни проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 29 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на пилотни проекти за разработване на система за пълно документиране на улова и изхвърлянията въз основа на измерими общи и измерими цели, за целите на основано на резултатите управление на рибарството.

2.  Пилотните проекти, посочени в параграф 1, могат да се отклоняват от мерките, предвидени в част Б от приложения V – XI, за конкретна зона и за максимален срок от една година, при условие че може да се докаже, че тези пилотни проекти допринасят за постигане на общите и измеримите цели, определени в членове 3 и 4, и по-специално, целят подобряване на селективността на съответните риболовни уреди или съответната риболовна практика, или по друг начин намаляват тяхното въздействие върху околната среда. Едногодишният срок може да бъде удължен с още една година при същите условия. Приложението му е ограничено до не повече от 5 % от корабите, които извършват съответната дейност във всяка държава членка.

3.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за разработване на пилотните проекти, посочени в параграф 1, те предоставят научни данни, за да подкрепят тяхното приемане. НТИКР оценява тези съвместни препоръки и публикува оценката. В срок от шест месеца след приключването на проекта държавите членки представят на Комисията доклад за резултатите, включително подробна оценка на промените в селективността и другите прояви на въздействието върху околната среда.

4.  НТИКР оценява доклада, посочен в параграф 3. В случай на положителна оценка на приноса на новия уред или новата практика за постигането на общата цел, посочена в параграф 2, Комисията може да представи предложение в съответствие с ДФЕС, за да се даде възможност за общо използване на този уред или тази практика. Оценката на НТИКР се оповестява публично.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на техническите спецификации на системата за пълно документиране на улова и изхвърлянията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 24

Актове за изпълнение

1.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно следното:

а)  спецификации на селективните устройства, прикрепени към уредите, предвидени в част Б от приложения V — IX;

б)  подробни правила относно спецификациите на риболовните уреди, описани в част Г от приложение V, относно ограниченията за конструкцията на риболовни уреди и мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети от държавата членка на знамето;

в)  подробни правила относно мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети от държавата на знамето, при използване на уредите, посочени в част В, точка 6 от приложение V, част В, точка 9 от приложение VI, и част В, точка 4 от приложение VII;

г)  подробни правила относно мерките за контрол и наблюдение, които трябва да бъдат приети по отношение на зоните със забрана или ограничение за риболов, посочени в част В, точка 2 от приложение V и част В, точки 6 и 7 от приложение VI;

д)  подробни правила относно сигнала и характеристиките на използване на акустични устройства за отблъскване, посочени в част А от приложение XIII;

е)  подробни правила относно проектирането и разполагането на серпентини за сплашване на птици и парагади с тежести, посочени в част Б от приложение XIII;

ж)  подробни правила относно спецификациите относно устройства, предотвратяващи улавянето на костенурки, посочени в част В от приложение XIII.

2.  Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1. се приемат в съответствие с член ▌ 30, параграф 2.

ГЛАВА IV

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЯКО ЗАРИБЯВАНЕ И ЗАСЕЛВАНЕ

Член 25

Научни изследвания

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани ▌ с цел научни изследвания, при спазване на следните условия:

а)  риболовните операции се извършват с разрешението и под контрола на държавата членка на знамето;

б)  Комисията и държавата членка, във водите под суверенитета или под юрисдикцията на която се извършват риболовните операции (наричана по-долу „крайбрежната държава членка“), се уведомяват най-малко две седмици предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции, като се посочат подробности относно участващите кораби и научните изследвания, които ще се предприемат;

в)  корабът или корабите, извършващи риболовните операции, имат валидно разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

г)  ако крайбрежната държава членка отправи искане към държавата членка на знамето, от капитана на кораба се изисква да приеме на борда наблюдател от крайбрежната държава членка за продължителността на риболовните операции, освен ако това е невъзможно поради съображения за сигурност;

д)  риболовните операции, извършвани от търговски кораби за целите на научни изследвания, са ограничени във времето. Когато риболовните операции, извършвани от търговски кораби за конкретно изследване, включват повече от шест търговски кораба, Комисията се уведомява от държавата членка на знамето най-малко три месеца предварително и иска, когато е целесъобразно, становище от НТИКР, за да потвърди, че това ниво на участие е оправдано от научна гледна точка; ако, предвид становището на НТИКР, нивото на участие не е оправдано , засегнатата държава членка изменя съответно условията на научното изследване;

е)  при използване на електрически импулсен трал, корабите, извършващи научни изследвания, следват конкретен научен протокол като част от научноизследователски план, който е бил проверен или потвърден от ICES или НТИКР, както и система за наблюдение, контрол и оценка.

2.  Морските видове, уловени за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат продавани, складирани, излагани или предлагани за продажба, при условие че бъдат приспаднати от квотите в съответствие с член 33, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато е приложимо, и ако:

а)  отговарят на минималните референтни размери за опазване, определени в приложения IV — X към настоящия регламент; или

б)  се продават за цели, различни от пряка консумация от човека.

Член 26

Пряко зарибяване и заселване

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел пряко зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под контрола на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.

2.  Когато прякото зарибяване или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички тези държави членки се уведомяват, най-малко 20 календарни дни предварително, за намерението да се извършват такива риболовни операции.

ГЛАВА V

УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА РАЗМЕРА НА ОКОТО

Член 27

Условия във връзка със спецификациите за размера на окото

1.  Процентите от улова, посочени в приложения V— VIII, съответстват на максималния процент от позволените видове, който е допустим за целите на спазването на условията за конкретните размери на окото, определени в тези приложения. Тези проценти не засягат задължението за разтоварване на улова по член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.2. Процентите от улова се изчисляват като пропорционална част от живото тегло на всички биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс.

3.  Процентите от улова, посочени в параграф 2, могат да бъдат изчислени въз основа на една или няколко представителни проби.

4.  За целите на настоящия член, съответствието в тегло между целите лангустини и опашките от лангустини се получава, като се умножи теглото на опашките по три.

5.  Държавите членки могат да дават разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на кораби, плаващи под тяхно знаме, когато участват в риболовни дейности с използване на мрежи с конкретните размери на окото, предвидени в приложения V—XI. Тези разрешения може да бъдат временно или окончателно отнети, когато бъде установено, че корабът не е спазил определените проценти от улова, предвидени в приложения V—VIII.

6.  Настоящият член не засяга Регламент (ЕО) № 1224/2009.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел допълнително определяне на понятието „целеви риболов“ за съответните видове в част Б от приложения V — X и в част А от приложение XI. За тази цел държавите членки, които имат пряк управленски интерес в съответните видове риболов, представят за първи път съвместни препоръки не по-късно от … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ В РЕГУЛАТОРНАТА ЗОНА на NEAFC

Член 28

Технически мерки в регулаторната зона на NEAFC

Техническите мерки, приложими в регулаторната зона на NEAFC, са предвидени в Приложение XII.

ГЛАВА VII

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизането в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на пет-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на съответния срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след приемането на делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 8, параграф 3, член 10, параграф 4, член 12, параграф 2, член 15, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 5, член 27, параграф 7 и член 31, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането за акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 30

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с член 47 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Съвета.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Преглед и докладване

1.  До 31 декември 2020 г. и след това на всеки три години, и въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. В този доклад се оценява в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на целите, посочени в членове 3 и 4. В този доклад също така се посочва становището на ICES относно постигнатия напредък или въздействието в резултат от новаторските уреди. В доклада се правят заключения относно ползите и отрицателните последици за морските екосистеми, уязвимите местообитания и селективността.

2.  Докладът, посочен в параграф 1 от настоящия член, съдържа, наред с другото, оценка на приноса на техническите мерки за оптимизирането на моделите на експлоатация, предвидени в член 3, параграф 2, буква а). За тази цел докладът може да включва, наред с другото, за видовете, посочени в приложение XIV, като показател за ефективност на селективността за запасите, които са ключов показател — дължината на оптималната селективност (Lopt), сравнена със средната дължина на уловената риби за всяка година, за която се отнася докладът.

3.  Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище общите и конкретните цели не са изпълнени, в рамките на 12 месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки от този регион представят план, в който се определят ▌ действията, които да бъдат предприети, за да се допринесе за постигането на общите и измеримите цели ▌.

4.  Комисията може също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 15 и в съответствие с член 29 с цел изменение на списъка с видовете, съдържащ се в приложение XIV.

Член 32

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

а)  Членове 3, 8 — 12, 14, 15, 16 и 25 се заличават;

б)  приложения ▌ II, III и IV се заличават.

Всяко позоваване на заличените членове и приложения се тълкува като позоваване на съответните разпоредби на настоящия регламент.

Член 33

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

В глава IV от Регламент (ЕО) № 1224/2009 дял IV се изменя, както следва:

а)  раздел 3 се заличава;

б)  добавя се следният раздел:"

„Раздел 4

Преработка на борда и риболов на пелагични видове“

Член 54а

Преработка на борда

1.  Забранява се извършването на борда на риболовен кораб на каквато и да е физическа или химична преработка на риба за производството на брашна, масла или нсходни продукти, както и трансбордирането на улов от риба за такива цели.

2.  Параграф 1 не се прилага за:

   а) преработката или трансбордирането на карантия; или
   б) производството на сурими на борда на риболовен кораб.

Член 54б

Ограничения на обработката на улова и разтоварването за пелагични кораби

1.  Максималното разстояние между прътите във водния сепаратор на борда на пелагични кораби, извършващи риболов на скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, е 10 mm.

Прътите трябва да са заварени към уреда. Ако във водния сепаратор се използват отвори вместо пръти, максималният диаметър на отворите не може да надвишава 10 mm. Диаметърът на отворите в улеите пред водния сепаратор не може да надвишава 15 mm.

2.  За пелагичните кораби, извършващи дейност в зоната на Конвенцията NEAFC, е забранено да изхвърлят риба под своята водна линия, от буферни резервоари или резервоари с охладена морска вода.

3.  Капитанът на кораба изпраща на компетентните органи в областта на рибарството на държавата членка на знамето чертежите, свързани със съоръженията за обработка на улова и изхвърляне на риба, намиращи се на пелагичните кораби, които извършват риболов на скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, заверени от компетентните органи на държавата членка на знамето, както и всякакви изменения към тях. Компетентните органи на държавата членка на знамето на корабите извършват периодични проверки на точността на представените чертежи. На борда на кораба по всяко време се съхраняват копия от тях.

Член 54в

Ограничения за използването на устройство за автоматично сортиране

1.  Забранява се наличието или използването на борда на риболовен кораб на устройства, позволяващи автоматично сортиране по размери или по пол на херинга, скумрия или сафрид.

2.  Независимо от това, наличието и използването на тези устройства се разрешава, при условие че:

   а) на риболовния кораб не се намират или използват едновременно теглени мрежови уреди с размер на окото по-малък от 70 mm, или една или няколко мрежи гъргър или сходни риболовни уреди; или
   б) съвкупността от улова, който може законно да бъде задържан на борда:
   i) се складира в замразено състояние;
   ii) сортираните риби се замразяват непосредствено след сортирането им и не се връщат в морето; и
   iii) устройствата за автоматично сортиране са монтирани и разопложени на борда по такъв начин, че да се гарантира незабавното замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член всеки риболовен кораб, който има разрешението да извършва риболовни дейности в Балтийско море, Белтите или Оресунд, може да има на борда устройства за автоматично сортиране, докато се намира в Категат, при условие че му е издадено разрешение за риболов в съответствие с член 7. В разрешението за риболов се посочват видовете, зоните, периодите и всякакви други условия, приложими за използването и наличието на борда на устройствата за автоматично сортиране.

4.  Настоящият член не се прилага в Балтийско море. “.

"

Член 34

Изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013

Член 15, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се заменя със следното:"

„12. За видовете, за които не се прилага задължението за разтоварване, посочено в параграф 1, уловът на видове под минималния референтен размер за опазване не се задържа на борда, а незабавно се връща в морето, освен когато се използва като жива стръв.“.

"

Член 35

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139

1.  В Регламент (ЕС) № 2016/1139 член 8 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно посочените по-долу техническите мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/…на Европейския парламент и на Съвета*(30) .

_________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/…(31)+ на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ …).“

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Мерките, посочени в параграф 1 на настоящия член допринасят за постигането на целите, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент  (ЕС) 2019/…(32).“.

"

Член 36

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/973

В Регламент (ЕС) 2018/973 член 9 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/…на Европейския парламент и на Съвета*(33):

__________________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472(34) и (ЕС) 2019/…(35)+ на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ …).“.

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на целите, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/…(36).“.

"

Член 37

Изменение на Регламент (ЕС) № 2019/472

В Регламент (ЕС) 2019/472 член 9 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/…на Европейския парламент и на Съвета*(37):

__________________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/…(38)+ на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ …).“

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на целите, определени в член 3 от настоящия член, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/…(39).“

"

Член 38

Изменение на Регламент (ЕС) № 2019/...+

В Регламент (ЕС) 2019/…+ член 13 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент във връзка с посочените по-долу технически мерки, доколкото те не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/…на Европейския парламент и на Съвета*(40)+:“

__________________________

* Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съветаза опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/…(41) на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ …).“

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„ 2. Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, са насочени към постигането на общите цели, определени в член 3 от настоящия регламент, и са съобразени с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/…(42).“

"

Член 39

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 40

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Забранени видове

▌Видове, за които се прилага забрана за риболов, задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, складиране, продажба, излагане или предлагане за продажба, посочени в член 10, параграф 2:

а)  следните видове риба трион във всички води на Съюза:

i)  риба трион от вида Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);

ii)  риба трион от вида Pristis clavata (Pristis clavata);

iii)  дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);

iv)  риба трион от вида Pristis pristis (Pristis pristis);

v)  риба трион от вида Pristis zijsron (Pristis zijsron);

б)  гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води;

в)  гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от участък 2a на ICES и подзона IV на ICES, както и във водите на Съюза от подзони 1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14 на ICES;

г)  манта от вида Мanta alfredi (Manta alfredi) във всички води на Съюза;

д)  манта от вида Manta birostris (Manta birostris) във всички води на Съюза;

е)  следните видове манта (Mobula rays) във всички води на Съюза:

i)  дяволска риба (Mobula mobular);

ii)  манта от вида Mobula rochebrunei (Mobula rochebrunei);

iii)  манта от вида Mobula japanica (Mobula japanica);

iv)  манта от вида Mobula thurstoni (Mobula thurstoni);

v)  манта от вида Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi)  манта от вида Mobula munkiana (Mobula munkiana);

vii)  манта от вида Mobula tarapacana (Mobula tarapacana);

viii)  манта от вида Mobula kuhlii (Mobula kuhlii);

ix)  манта от вида Mobula hypostoma (Mobula hypostoma);

ж)  норвежки скат (Raja (Dipturus) nidarosiensis) във водите на Съюза от участъци 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h и 7k на ICES;

з)  бял скат (Raja alba) във водите на Съюза от подзони 6 — 10 на ICES;

и)  риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони 1 — 10 и 12 на ICES;

й)  морски ангел (Squatina squatina) във всички води на Съюза;

к)  сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) при риболов с всякакъв вид теглени мрежи във водите, отвъд границата от шест мили, измерени от основните изходни линии на държавите членки, в подзони 1, 2 и 4 – 10 на ICES (водите на Съюза);

л)   Coregonus oxyrinchus в участък 4b на ICES (води на Съюза);

м)  адриатическа есетра (Acipenser naccarii) и атлантическа есетра (Acipenser sturio) във води на Съюза;

н)  женски лангусти (Palinurus spp.) и женски омари (Homarus gammarus) в Средиземно море, освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване;

о)  миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga), лостура (Pinna nobilis) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море;

п)  средиземноморски морски таралеж (Centrostephanus longispinus).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Зони със забрана за риболов за защита на уязвимите местообитания

За целите на член 12 следните ограничения на риболовната дейност са приложими в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

Част А

Северозападни води

1.  Забранява се разполагането на дънни тралове или подобни теглени мрежи, закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи и кърмаци в следните зони:

провинция Belgica Mound:

–  51°29.4′ с.ш., 11°51.6′ з.д.

–  51°32.4’  с.ш., 11°41.4’ з.д.

–  51°15.6’ с.ш., 11°33.0’ з.д.

–  51°13.8’ с.ш., 11°44.4’ з.д.

–  51°29.4′ с.ш., 11°51.6′ з.д.

провинция Hovland Mound:

–  52°16.2′ с.ш., 13°12.6′ з.д.

–  52°24.0′ с.ш., 12°58.2′ з.д.

–  52°16.8′ с.ш., 12°54.0′ з.д.

–  52°16.8′ с.ш., 12°29.4′ з.д.

–  52°04.2′ с.ш., 12°29.4′ з.д.

–  52°04.2′ с.ш., 12°52.8′ з.д.

–  52°09.0′ с.ш., 12°56.4′ з.д.

–  52°09.0′ с.ш., 13°10.8′ з.д.

–  52°16.2′ с.ш., 13°12.6′ з.д.

северозападен Porcupine Bank зона I:

–  53°30.6′ с.ш., 14°32.4′ з.д.

–  53°35.4′ с.ш., 14°27.6′ з.д.

–  53°40.8′ с.ш., 14°15.6′ з.д.

–  53°34.2′ с.ш., 14°11.4′ з.д.

–  53°31.8′ с.ш., 14°14.4′ з.д.

–  53°24.0′ с.ш., 14°28.8′ з.д.

–  53°30.6′ с.ш., 14°32.4′ з.д.

северозападен Porcupine Bank зона II:

–  53°43.2 с.ш., 14°10.8′ з.д.

–  53°51.6′ с.ш., 13°53.4′ з.д.

–  53°45.6′ с.ш., 13°49.8′ з.д.

–  53°36.6′ с.ш., 14°07.2′ з.д.

–  53°43.2 с.ш., 14°10.8′ з.д.

югозападен Porcupine Bank:

–  51°54.6′ с.ш., 15°07.2′ з.д.

–  51°54.6′ с.ш., 14°55.2′ з.д.

–  51°42.0′ с.ш., 14°55.2′ з.д.

–  51°42.0′ с.ш., 15°10.2′ з.д.

–  51°49.2′ с.ш., 15°06.0′ з.д.

–  51°54.6′ с.ш., 15°07.2′ з.д.

2.  Всички пелагични кораби, които извършват риболов в зоните, описани в точка 1, трябва да :

–  са включени в списък на одобрените кораби и да имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

–  имат на борда си само пелагични уреди;

–  уведомяват четири часа предварително ирландския център за наблюдение на риболова (ЦНР) — съгласно определението в член 4, точка 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — за намерението си да навлязат в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, като същевременно съобщават количествата риба, държани на борда;

–  когато се намират в някоя от зоните, описани в точка 1, разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за наблюдение на корабите (VMS), която изцяло съответства на приложимите правила;

–  изготвят ежечасно доклади от VMS;

–  уведомяват ирландския ЦНР за напускането на зоната, като същевременно съобщават количествата риба, държани на борда; и

–  имат на борда тралове с торба с диапазон на размера на окото16—79 mm.

3.  Забранява се разполагането на дънни тралове или подобни теглени мрежи в следната зона:

Darwin Mounds:

–  59°54′ с.ш., 6°55′ з.д.

–  59°47′ с.ш., 6°47′ з.д.

–  59°47′ с.ш., 6°47′ з.д.

–  59°37′ с.ш., 7°39′ з.д.

–  59°45′ с.ш., 7°39′ з.д.

–  59°54′ с.ш., 7°25′ з.д.

Част Б

Югозападни води

1.  El Cachucho:

1.1  Забранява се разполагането на дънни тралове, закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи и кърмаци в следните зони:

–  44°12′ с.ш., 5°16′ з.д.

–  44°12′ с.ш., 4°26′ з.д.

–  43°53′ с.ш., 4°26′ з.д.

–  43°53′ с.ш., 5°16′ з.д.

–  44°12′ с.ш., 5°16′ з.д.

1.2.  Корабите, извършвали целеви риболов на брадата мерлуза (Phycis blennoides) с кърмаци през 2006, 2007 и 2008 г., могат да продължат да извършват риболов в зоната южно от 44°00,00′ с.ш., при условие че имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

1.3.  Когато извършват риболовни дейности в зоната, описана в параграф 1.1, всички кораби с такова разрешение за риболов, независимо от общата им дължина, разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за наблюдение на корабите (VMS), която изцяло съответства на приложимите правила.

2.  Мадейра и Канарските острови

Забранява се разполагането на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни хрилни мрежи при дълбочини над 200 m, както и дънни тралове или подобни теглени риболовни уреди в следните зони:

–  27°00′ с.ш., 19°00′ з.д.

–  26°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

–  29°00′ с.ш., 13°00′ з.д.

–  36°00′ с.ш., 13°00′ з.д.

–  36°00′ с.ш., 19°00′ з.д.

3.  Азорски острови

Забранява се разполагането на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни хрилни мрежи при дълбочини над 200 m, както и дънни тралове или подобни теглени риболовни уреди в следните зони:

–  36°00′ с.ш., 23°00′ з.д.

–  39°00′ с.ш., 23°00′ з.д.

–  42°00′ с.ш., 26°00′ з.д.

–  42°00′ с.ш., 31°00′ з.д.

–  39°00′ с.ш., 34°00′ з.д.

–  36°00′ с.ш., 34°00′ з.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на видовете със забрана за улов с плаващи мрежи

–  Бял тон: Thunnus alalunga

–  Червен тон: Malococephalus spp., Nezulmia spp., Trachyrhincus spp.

–  Дебел тон: Salmo salar

–  Ивичест тон: Katsuwonus pelamis

–  Паламуд: Sarda sarda

–  Албакор: Thunnus albacares

–  Чернопер тон: Thunnus atlanticus

–  Малък тон: Euthynnus spp.

–  Южен червен тон: Thunnus maccoyii

–  Обикновена ауксида: Auxis spp.

–  Атлантическа платика: Brama rayi

–  Марлини: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

–  Риба ветроход: Istiophorus spp.

–  Риба меч: Xiphias gladius

–  Сайра: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

–  Корифена: Coryphœna spp.

–  Акули: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae

–  Главоноги: всички видове

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Измерване на размера на екземплярите от морски организми

1.  Размерът на всяка риба се измерва от върха на муцуната до края на опашната перка, както е показано на фигура 1.

2.  Размерът на норвежкия омар (Nephrops norvegicus) се измерва, както е показано на фигура 2:

–  като дължина на главогръда, успоредно на средната ос от задната част на една от очните кухини до средната точка на периферния дорсален ръб на главогръда, или

–  като обща дължина, измерена от върха на хоботчето до задния край на пигидия, с изключение на плавниците.

В случай на отделни опашки от норвежки омар: от предния ръб на първия сегмент, открит на опашката, до задния край на пигидия, без да се включват плавниците. Измерването се извършва, като опашката е поставена на равно място, без изпъване и по дорсалния ръб.

3.  Размерът на омара (Homarus gammarus) от Северно море, с изключение на Skagerrak или Kattegat, се измерва, както е показано на фигура 3, като дължина на главогръда, успоредно на средната ос, от задната част на една от очните орбити до дисталния ръб на главогръда.

4.  Размерът на омара (Homarus gammarus) от Skagerrak или Kattegat се измерва, както е показано на фигура 3:

–  като дължина на главогръда, успоредно на средната ос от задната част на една от очните кухини до средната точка на периферния дорсален ръб на главогръда, или

–  като обща дължина, измерена от върха на хоботчето до задния край на пигидия, с изключение на плавниците.

5.  Размерът на лангустата (Palinurus spp.) се измерва, както е показано на фигура 4, като дължина на черупката, успоредно на средната ос от задната част на хоботчето до средната точка на периферния дорсален ръб на черупката.

6.  Размерът на двучерупчесто мекотело се измерва, както е показано на фигура 5, през най-дългата част на черупката.

7.  Размерът на морския паяк (Maia squinada) се измерва, както е показано на фигура 6, като дължина на главогръда, по протежение на средната ос, от ръба на главогръда между хоботчетата до задния ръб на главогръда.

8.  Размерът на морския рак (Cancer pagurus) се измерва, както е показано на фигура 7, като максимална ширина на главогръда, измерена перпендикулярно на предно-задната ос на главогръда.

9.  Размерът на морския охлюв (Buccinum spp.) се измерва, както е показано на фигура 8, като дължина на черупката.

10.  Размерът на рибата меч (Xiphias gladius) се измерва, както е показано на фигура 9, като дължина на тялото от долната челюст до развилката (LJFL).

Фигура 1 Рибни видове

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000002.png

Фигура 2 Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

Фигура 3 Омар

(Homarus gammarus)

Фигура 4 Лангуста

(Palinurus spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000005.png

Фигура 5 Двучерупчести мекотели

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000006.png

Фигура 6 Морски паяк

(Maia squinadо)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000007.png

Фигура 7 Морски рак

(Cancer pagurus)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000008.png

Фигура 8 Морски охлюв

(Buccinum spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000009.png

Фигура 9 Риба меч

(Xiphias gladius)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_BG-p0000010.png

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Северно море(43)

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Северно море

Треска (Gadus morhua)

35 cm

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Сайда (Pollachius virens)

35 cm

Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

30 cm

Мерлуза (Merluccius merluccius)

27 cm

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Морски език (Solea spp.)

24 cm

Морска писия (Pleuronectes platessa)

27 cm

Меджид (Merlangius merlangus)

27 cm

Молва (Molva molva)

63 cm

Синя молва (Molva dipterygia)

70 cm

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 85 mm,

дължина на главогръда 25 mm

Опашки от норвежки омар 46 mm

Скумрия (Scomber spp.)

30 cm 4

Херинга (Clupea harengus)

20 cm 4

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm 4

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/ kg 4

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm 4

Омар (Homarus gammarus)

87 mm (дължина на черупката)

Морски паяк (Maia squinadо)

120 mm

Кралска мида (Сhalamys spp.)

40 mm

Мида от вида Ruditapes decussatus (Ruditapes decussatus)

40 mm

Мида от вида Venerupis pullastra (Venerupis pullastra)

38 mm

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35 mm

Мида от вида Venus verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Червена мида (Callista chione)

6 cm

Мида енсис (Ensis spp.)

10 cm

Мида от вида Spisula solida (Spisula solida)

25 mm

Пясъчна мида (Donax spp.)

25 mm

Мида от вида Pharus legumen (Pharus legumen)

65 mm

Морски охлюв (Buccinum undatum.)

45 mm

Октопод (Octopus vulgaris)

750 g

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm (дължина на черупката)

Дълбоководна розова скарида (Parapenaeus longirostirs)

22 mm (дължина на главогръда)

Морски рак (Cancer pagurus)

140 mm1,2,3,

Миди Сен Жак (Pecten maximus)

100 mm

Вид

Скагерак и Категат

Треска (Gadus morhua)

30 cm

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Сайда (Pollachius virens)

30 cm

Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

Мерлуза (Merluccius merluccius)

30 cm

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Морски език (Solea spp.)

24 cm

Морска писия (Pleuronectes platessa)

27 cm

Меджид (Merlangius merlangus)

23 cm

Молва (Molva molva)

Синя молва (Molva dypterygia)

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 105 mm

Опашки от норвежки омар 59 mm

Дължина на главогръда 32 mm

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm 4

Херинга (Clupea harengus)

18 cm4

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm 4

Омар (Homarus gammarus)

Обща дължина 220 mm

Дължина на главогръда 78 mm

1 Във водите на Съюза от участък 4a на ICES. В участъците 4b и 4с на ICES се прилага минимален референтен размер за опазване от 130 mm.

2 В зона на участъците 4b и 4с на ICES, ограничена от точка, разположена на 53°28′22″ с.ш., 0°09′24″ и. д. на крайбрежието на Англия, права линия, свързваща тази точка с точка, разположена на 53°28′22″ с.ш., 0°22′24″ и.д., границата на 6-те мили на Обединеното кралство и права линия, свързваща точка, разположена на 51°54′06″ с.ш., 1°30′30″ и.д., с точка на крайбрежието на Англия на 51°55′48″ с.ш., 1°17′00″ и.д., се прилагат 115 cm като минимален референтен размер за опазване.

3 За морски раци, уловени с винтери или кошове, максимум 1 % от теглото на общия им улов може да бъде под формата на отделени щипци. За морски раци, уловени с други риболовни уреди, могат да бъдат разтоварени не повече от 75 kg под формата на отделени щипци.

4 Чрез дерогация от член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, минималните референтни размери за опазване на сардина, хамсия, херинга, сафрид и скумрия не се прилагат в рамките на ограничение от 10% от живото тегло на общия улов, задържан на борда за всеки от тези видове.

Процентът сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия под минималния референтен размер за опазване се изчислява като пропорционална част от живото тегло на всички морски организми на борда след сортирането им или при разтоварването им.

Процентът може да бъде изчислен въз основа на една или няколко представителни проби. Ограничението от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

1.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото най-малко 120 mm или най-малко 90 mm в Скагерак и Категат1.

1.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 1.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за Северно море, Скагерак и Категат, при условие че:

i)  са спазени свръзаните с това условия, посочени в таблицата, и че приловът на атлантическа треска, пикша и сайда не надхвърля 20 % от общия улов в живо тегло от всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс; или

ii)  са използвани други модификации на селективността, които са оценени от НТИКР по искане на една или повече държави членки и са одобрени от Комисията. Тези модификации на селективността водят до същите или по-добри характеристики на селективност за атлантическата треска, пикшата и сайдата, като при размер на окото 120 mm.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 100 mm2

Северно море на юг от 57º30’ с.ш.

Целеви риболов на писия и морски език с тралове с трални дъски, бим тралове и грибове. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 90 mm.

Най-малко 80 mm2

Участъци 4b и 4c на ICES

Целеви риболов на морски език с бим тралове. В горната половина на предната част на мрежата се монтира слой мрежа с размер на окото най-малко 180 mm.

Целеви риболов на видове, които не попадат в обхвата на ограниченията на улова с дънни тралове. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 80 mm.

Най-малко 80 mm

Северно море

Целеви риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus). Монтира се слой мрежа с квадратно око от поне 120 mm или сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm или устройство с равностойна селективност.

Целеви риболов на видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 80 mm.

Целеви риболов на морски лисици.

Най-малко 80 mm

ICES Участък 4с

Целеви риболов на морски език с тралове с трални дъски. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 80 mm.

Най-малко 70 mm (квадратно око) или 90mm (ромбовидно око)

Скагерак и Категат

Целеви риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus). Монтира се сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm или устройство с равностойна селективност.

Най-малко 40 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калмари (Lolignidae, Ommastrephidae).

Най-малко 35 mm

Скагерак и Категат

Целеви риболов на северна скарида (Pandalus borealis). Монтира се сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 19 mm или устройство с равностойна селективност.

Най-малко 32 mm

Цялата зона, с изключение на Скагерак и Категат

Целеви риболов на северна скарида (Pandalus borealis). Монтира се сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 19 mm или устройство с равностойна селективност.

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата.

Целеви риболов на норвежки паут. При улова на норвежки паут се монтира сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm.

Целеви риболов на сива и розова скарида. В съответствие с правилата, установени на национално или регионално равнище, трябва да се монтира разделящ трал или сортираща решетка.

Под 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пясъчна змиорка.

1 В подучастъци Скагерак и Категат се монтира горен слой мрежа с ромбовидно око с размер най-малко 270 mm или с квадратно око с размер най-малко 140 mm). В подучастък Категат (на траловете през периода от 1 октомври до 31 декември, а на грибовете в периода от 1 август до 31 октомври) може да се монтира слой мрежа с квадратно око най-малко 120 mm.

2 На риболовните кораби се забранява да използват бим тралове с размер на окото между 32 и 99 mm на север от линията, образувана от следните точки: от точка на източния бряг на Обединеното кралство, разположена на 55° с.ш., след това на изток до 55° с.ш., 5° и.д., след това на север до 56° с.ш. и на изток до точка на западния бряг на Дания, разположена на 56° с.ш. Забранява се използването на всякакви бим тралове с размер на окото между 32 и 119 mm в рамките на участък 2a на ICES и частта на подзона 4 на ICES, разположена на север от 56°00′ с.ш.

2.  Базови размери на окото за статични мрежи и плаващи мрежи

2.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото от най-малко 120 mm.

2.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окотосъгласно таблицата по-долу за Северно море, Скагерак и Категат, при условие че са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата, и че приловът на атлантическа треска, пикша и сайда не надхвърля 20% от общия улов в живо тегло на всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 100 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пикша, меджид, лиманда и лаврак

Най-малко 90 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калканоподобни, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата

Част В

Зони със забрана или ограничения за риболов

1.  Забрана за риболов с цел защита на запасите от пясъчна змиорка в участъци 4a и 4b на ICES

1.1  Уловът на пясъчна змиорка с теглени уреди с трална торба с размер на окото, по-малък от 32 mm, се забранява в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  източния бряг на Англия на 55°30´ с.ш.,

–  55o 30′ с.ш., 01o 00′ з.д.

–  58o 00′ с.ш., 01o 00′ з.д.

–  58o 00′ с.ш., 02o 00′ з.д.

–  източното крайбрежие на Шотландия на 02o 00′ з.д.

1.2.  Позволява се риболов с цел научни изследвания, за да се наблюдават запасите от пясъчна змиорка в тази зона и резултатите от забраната за риболов в тази зона.

2.  Забрана за риболов с цел защита на младите екземпляри писия в подзона 4 на ICES

2.1.  На корабите с обща дължина над 8 m се забранява да използват дънни тралове, бим тралове, датски грибове или сходни теглени уреди в географските зони, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

а)  зоната от 12 морски мили пред бреговете на Франция на север от 51°00´ северна ширина, на Белгия и на Холандия до 53°00´ северна ширина, измерени от изходните линии;

б)  зоната, ограничена от линия, свързваща следните координати:

в)  точка на западния бряг на Дания, разположена на 57°00´ с. ш.,

–  57°00’ с.ш., 7°15′ и.д.

–  55°00’ с.ш., 7°15′ и.д.

–  55°00’ с.ш., 7°00′ и.д.

–  54°30’ с.ш., 7°00′ и.д.

–  54°30’ с.ш., 7°30′ и.д.

–  54°00’ с.ш., 7°30′ и.д.

–  54°00’ с.ш., 6°00′ и.д.

–  53°50’ с.ш., 6°00′ и.д.

–  53°50’ с.ш., 5°00′ и.д.

–  53°30’ с.ш., 5°00′ и.д.

–  53°30’ с.ш., 4°15′ и.д.

–  53°00’ с.ш., 4°15′ и.д.

–  точка от крайбрежието на Нидерландия, разположена на 53°00′ с.ш.

–  зоната от 12 морски мили пред западния бряг на Дания от 57°00´ с. ш. до фара на Hirtshals, измерени от изходните линии.

2.2.  Следните кораби имат право да извършват риболов в зоната, посочена в точка 2.1:

а)  кораби, чиято двигателна мощност не надвишава 221 kW, които използват дънни тралове или датски грибове;

б)  кораби двойки, чиято комбинирана двигателна мощност не надвишава в нито един момент 221 kW и които използват дънни тралове, теглени от два кораба;

в)  на кораби, чиято двигателна мощност надвишава 221 kW, се разрешава да използват дънни тралове или датски грибове, а на кораби двойки, чиято комбинирана двигателна мощност надвишава 221 kW, се разрешава да използват дънни тралове, теглени от два кораба, при условие че не извършват целеви риболов на писия и морски език и спазват съответните правила за размера на окото, съдържащи се в част Б от настоящото приложение.

2.3  Когато съдовете, посочени в точка 2.2, буква а), използват бим тралове, дължината на бима или общата дължина на комбинираните бим тралове, изчислена като сбора от дължините на отделните бимове, не надвишава или не може да бъде удължена до повече от 9 m, освен когато извършват дейност с уреди с размери на окото между 16 и 31 mm. На риболовни кораби, чиято основна дейност е уловът на сива скарида (Crangon crangon), се разрешава да използват бим тралове, чиято обща дължина на бима, изчислена като сбора от дължините на всеки бим, превишава 9 m, когато извършват дейност с риболовен уред с размер на окото между 80 и 99 mm, при условие че имат допълнително разрешение за риболов.

2.4  Корабите, на които е разрешено да извършват риболов в зоната, посочена в точка 2.1, се включват в списък, който се предоставя на Комисията от всяка държава членка. Общата мощност на двигателите на съдовете, посочени в точка 2.2, буква а) и включени в списъка, не надвишава общата двигателна мощност, за която е имало данни за съответната държава членка към 1 януари 1998 г. Корабите, които могат да извършват риболов, трябва да имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.  Ограничения за използването на бим тралове в зоната от 12 морски мили от бреговете на Обединеното кралство

3.1  На риболовните кораби се забранява да използват бим тралове в зоната от 12 морски мили от бреговете на Обединеното кралство, измерени от изходните линии, които служат за отграничаване на териториалните води.

3.2  Чрез дерогация от точка 3.1 риболовът с бим тралове в посочената зона се разрешава, при условие че:

–  мощността на двигателя на кораба не надвишава 221 kW и общата му дължина не надвишава 24 m; и

–  дължината на бима или общата дължина на бимовете, изчислена като сбора от всички бимове, е не повече от 9 m или не може да бъде удължена до повече от 9 m, освен при целеви риболов на сива скарида (Crangon crangon) с минимален размер на окото по-малък от 31 mm.

4.  Ограничения за риболова на цаца с цел защита на херингата в участък 4b на ICES

Риболовът с теглени уреди с трална торба с размер на окото по-малък от 32 mm или статични мрежи с размер на окото по-малък от 30 mm се забранява в географските зони, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84, и по време на периодите, посочени по-долу:

–  от 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември в статистическия квадрат на ICES 39E8. По смисъла на настоящия регламент този квадрат на ICES е зоната, ограничена от линия, простираща се на пълен изток от източния бряг на Обединеното кралство, по продължение на 55°00´ северна ширина до точка, разположена на 1°00´ западна дължина, след това на пълен север до точка, разположена на 55°30´ северна ширина и след това на пълен запад до бреговете на Обединеното кралство;

–  от 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември във вътрешните води на Moray Firth, разположени на запад от 3°30´ з.д. и във вътрешните води на Firth of Forth, разположени на запад от 3°00´ з.д.;

–  от 1 юли до 31 октомври в географската зона, ограничена от следните координати:

–  западния бряг на Дания на 55°30´с.ш.

–  55°30′ с.ш., 7°00′ и.д.

–  57°00′ с.ш., 7° 00′ и.д.

–  западния бряг на Дания на 57°00´с.ш.

5.  Специални разпоредби за Скагерак и Категат в участък 3a на ICES

5.1  Забранява се риболовът с бим тралове в Категат.

5.2  На корабите на Съюза се забраняват риболовът, ▌ задържането на борда, ▌ трансбордирането, ▌ разтоварването, складирането, продажбата и излагането или предлагането за продажба на сьомга и морска пъстърва. ▌

5.3  Забранява се разполагането на теглени риболовни уреди с трална торба с размер на окото по-малък от 32 mm в периода от 1 юли до 15 септември във водите, разположени на разстояние три морски мили от изходните линии, в Скагерак и Категат, освен ако не се извършва целеви риболов на северна скарида (Pandalus borealis). За целеви риболов на майка змиорка (Zoarces viviparous), попчета (Gobiidae) или главочи (Cottus spp.) за използването им като стръв може да се използват мрежи с всякакъв размер на окото.

6.  Използване на статични мрежи в участъци 3a и 4a на ICES

6.1  В съответствие с член 9, параграф 7, буква а) и чрез дерогация от част Б, точка 2 от настоящото приложение, се разрешава използването на следните уреди във води с картографирана дълбочина под 600 m:

–  закотвени хрилни мрежи, използвани за целеви риболов на мерлуза, с размер на окото най-малко 100 mm и на дълбочина не повече от 100 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 25 km на кораб и максималното време на потапяне е 24 часа;

–  заплитащи мрежи, използвани за целеви риболов на морски дявол, с размер на окото най-малко 250 mm и на дълбочина не повече от 15 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 100 km и максималното време на потапяне е 72 часа.

6.2  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета(44), във води с картографирана дълбочина под 600 m. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, класифицирани като забранени за риболов в настоящия регламент и в други законодателни актове на Съюза, се регистрират, доколкото е възможно не се нараняват и незабавно се освобождават. Дълбоководните акули, за които се прилагат ограничения на улова, се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато съответната държава членка няма квота или квотата ѝ не е достатъчна, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на някоя държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 6.1.

Част Г

Използването на електрически импулсни тралове в участъци 4b и 4c на ICES

1.  Риболовът с електрически импулсен трал се забранява във всички води на Съюза, считано от 1 юли 2021 г.

2.  През преходния период, приключващ на 30 юни 2021 г., риболовът ▌ с електрически импулсен трал ▌ в участъци 4b и 4c на ICES продължава да е разрешен при условията, предвидени в настоящата част, и условията, определени съгласно ▌ член 24, параграф 1, буква б) ▌ от настоящия регламент, по отношение на характеристиките на използвания импулс и мерките за контрол и наблюдение, южно от локсодромата, образувана от следните точки, които се измерват съгласно координатна система WGS84:

–  точка на източния бряг на Обединеното кралство, разположена на 55° с.ш.

–  на изток до 55° с.ш., 5° и.д.

–  на север до 56° с.ш.

–  на изток до точка на западния бряг на Дания, разположена на 56° с.ш.

Прилагат се следните условия:

а)  не повече от 5% от бим траулерния флот на всяка държава членка използват електрически импулсен трал;

б)  максималната електрическа мощност в kW за всеки бим трал не надвишава повече от дължината в метри на бима, умножена по 1,25;

в)  действителното напрежение между електродите не надвишава повече от 15 V;

г)  корабът е оборудван с компютърна автоматична система за управление, която записва използваната максимална мощност на бим и действителното напрежение между електродите най-малко за последните 100 тегления. Тази компютърна автоматична система за управление не може да се променя от неупълномощени членове на персонала;

д)  забранено е да се използва една или повече допълнителни вериги пред футропа (долното въже).

3.  През този период не се издават нови лицензи на кораби.

4.  До 30 юни 2021 г. във водите, простиращи се до 12 морски мили от изходните линии под техен суверенитет или юрисдикция, държавите членки могат да вземат недискриминационни мерки за ограничаване или забрана на използването на електрически импулсен трал. Държавите членки информират Комисията и засегнатите държави членки за мерките, въведени съгласно настоящата точка.

5.  Ако крайбрежната държава членка отправи искане към държавата членка на знамето, капитанът на кораб, използващ електрически импулсен трал, приема на борда, съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета(45), наблюдател от крайбрежната държава членка за срока на риболовните операции.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Северозападни води

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Цялата зона

Треска (Gadus morhua)

35 cm

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Сайда (Pollachius virens)

35 cm

Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

30 cm

Мерлуза (Merluccius merluccius)

27 cm

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Морски език (Solea spp.)

24 cm

Морска писия (Pleuronectes platessa)

27 cm

Меджид (Merlangius merlangus)

27 cm

Молва (Molva molva)

63 cm

Синя молва (Molva dypterygia)

70 cm

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Опашки от норвежки омар

Обща дължина 85 mm

Дължина на главогръда 25 mm1

46 mm2

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm 6

Херинга (Clupea harengus)

20 cm 6

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm6

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра на килограм 6

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm 6

Северен пагел (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Омар (Homarus gammarus)

87 mm

Морски паяк (Maja squinado)

120 mm

Кралска мида (Chlamys spp.)

40 mm

Мида от вида Ruditapes decussatus (Ruditapes decussatus)

40 mm

Мида от вида Venerupis pullastra (Venerupis pullastra)

38 mm

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35 mm

Мида от вида Venus verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Червена мида (Callista chione)

6 cm

Мида енсис (Ensis spp.)

10 cm

Мида от вида Spisula solida (Spisula solida)

25 mm

Пясъчна мида (Donax spp.)

25 mm

Мида от вида Pharus legumen (Pharus legumen)

65 mm

Морски охлюв (Buccinum undatum.)

45 mm

Октопод (Octopus vulgaris)

750 g

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm

Океанска розова скарида (Parapeneus longirostris)

22 mm (дължина на главогръда)

Морски рак (Cancer pagurus)

140 mm3

Миди Сен Жак (Pecten maximus)

100 mm5

1 В участъци 6a и 7a на ICES като минимален референтен размер за опазване се прилагат 70 mm за общата дължина и 20 mm за дължината на главогръда.

2 В участъци 6a и 7a на ICES се прилагат 37 mm като минимален референтен размер за опазване.

3 Във водите на Съюза в подзони на ICES 5, 6, южно от 56° с.ш., и 7, с изключение на участъци 7d, 7e и 7f, като минимален референтен размер за опазване се прилагат 130 mm.

4 За морски раци, уловени с винтери или кошове, максимум 1 % от теглото на общия им улов може да бъде под формата на отделени щипци. За морски раци, уловени с други риболовни уреди, могат да бъдат разтоварени не повече от 75 kg под формата на отделени щипци.

5 В участъци 7а на ICES на север от 52° 30' с.ш. и 7d като минимален референтен размер за опазване се прилагат 110 mm.

6 Чрез дерогация от член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, минималните референтни размери за опазване на сардина, хамсия, херинга, сафрид и скумрия не се прилагат в рамките на ограничение от 10 % от живото тегло на общия улов, задържан на борда за всеки от тези видове.

Процентът сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия под минималния референтен размер за опазване се изчислява като пропорционална част от живото тегло на всички морски организми на борда след сортирането им или при разтоварването им.

Процентът може да бъде изчислен въз основа на една или няколко представителни проби. Ограничението от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на сушата, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

1.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото най-малко 120 mm1 или най-малко 100 mm в подзона 7b—7k на ICES.

1.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 1.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за северозападните води, ▌ при условие че:

i)  са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата , и че приловът на атлантическа треска, пикша и сайда не надхвърля 20 % от общия улов в живо тегло от всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс; или

ii)  са използвани други модификации на селективността, които са оценени от НТИКР по искане на една или повече държави членки и са одобрени от Комисията. Тези модификации на селективността водят до същите или по-добри характеристики на селективност за атлантическата треска, пикшата и сайдата като при размер на окото 120 mm или 100 mm в подзона 7b—7k на ICES.

▌Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 80 mm2

Подзона 7 на ICES

Целеви риболов на мерлуза, мегрим и морски дявол или целеви риболов на меджид, скумрия и видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата, с използване на дънни тралове. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 120 mm4, 6.

Целеви риболов на морски език и на видове, за които не се прилагат ограничения на улова, с използване на тралове с трални дъски. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 80 mm4.

Най-малко 80 mm

Цялата зона

Целеви риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus)3. Монтира се слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 120 mm или сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm или устройство с равностойна селективност.

Най-малко 80 mm

Участъци 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h и 7j на ICES

Целеви риболов на морски език с бим тралове. В горната половина на предната част на мрежата се монтира слой мрежа с минимален размер на окото най-малко 180 mm5.

Най-малко 80 mm

Участъци 7d и 7e на ICES

Целеви риболов на меджид, скумрия и видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата, с използване на дънни тралове.

Най-малко 40 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калмари (Lolignidae, Ommastrephidae)

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата.

Целеви риболов на сива и розова скарида. В съответствие с правилата, установени на национално равнище, трябва да се монтира разделящ трал или сортираща решетка

Под 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пясъчна змиорка

1 Ще бъде поетапно въвеждано в продължение на две години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2 Това не засяга член 5 от Регламент (EО) № 494/2002 на Комисията(46).

3 В участък7a на ICES за кораби с един риболовен уред се използва размер на окото най-малко 70 mm.

4 Това не засяга член 2, параграф 5 от Регламент за изпълнение (EО) № 737/2012 на Комисията(47).

5 Тази разпоредба не се прилага в участък 7d на ICES.

6 Тази разпоредба не се прилага при целеви риболов на меджид, скумрия и видове, за които не се прилагат ограничения на улова в участъци 7d и 7e на ICES.

2.  Базови размери на окото за статични мрежи и плаващи мрежи

2.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото най-малко 120 mm1x.

2.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за северозападните води, при условие че са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата, и че приловът на атлантическа треска, пикша и сайда не надхвърля 20% от общия улов в живо тегло на всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 100 mm2

Цялата зона

Целеви риболов на калканоподобни, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата

Целеви риболов на меджид, лиманда и лаврак

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата

Целеви риболов на червен барбун

1 При улов на морски дявол се използва размер на окото от най-малко 220 mm. При целеви риболов на сребриста сайда и мерлуза в участъци 7d и 7е на ICES се използва размер на окото от най-малко 100 mm.

2В участък 7d се прилага размер на окото от най-малко 90 mm.

3.  Настоящата част не засяга Делегиран регламент (ЕС) 2018/2034 на Комисията(48) по отношение на риболовни дейности, попадащи в обхвата на посочения делегиран регламент.

Част В

Зони със забрани или ограничения за риболов

1.  Зона със забрана за риболов с цел опазване на треската в участък 6a на ICES

От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забранява провеждането на риболовни дейности с използване на теглени риболовни уреди или статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

–  55o25′ с.ш., 7o07′ з.д.

–  55o25′ с.ш., 7o00′ з.д.

–  55o18′ с.ш., 6o50′ з.д.

–  55°17′ с.ш., 6o50′ з.д.

–  55°17′ с.ш., 6°52′ з.д.

–  55°25′ с.ш., 7°07′ з.д.

2.  Зона със забрана за риболов с цел опазване на треската в участъци 7f и 7g на ICES

2.1.  От 1 февруари до 31 март всяка година се забранява извършването на риболовна дейност в следните статистически квадранти на ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Тази забрана не се прилага в рамките на шест морски мили от изходните линии.

2.2.  Разрешава се извършването на риболовни дейности с използване на кошове и винтери в посочените зони и периоди, при условие че:

i)  на борда няма риболовен уред, различен от кошове и винтери, и

ii)  приловът на видове, за които се прилага задължението за разтоварване, се разтоварва и се приспада от квотите.

2.3  Разрешава се целевият риболов на дребни пелагични видове с теглени риболовни уреди с размер на окото, по-малък от 55 mm, при условие че:

i)  на борда няма мрежа с размер на окото, равен на или по-голям от 55 mm, и

ii)  приловът на видове, за които се прилага задължението за разтоварване, се разтоварва и се приспада от квотите.

3.  Зона със забрана за риболов с цел опазване на треската в участък 7a на ICES

3.1  В периода от 14 февруари до 30 април всяка година се забранява използването на дънни тралове, грибове или подобни теглени мрежи, хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи и риболовни уреди с куки в рамките на частта от участък 7a на ICES, ограничена от източния бряг на Ирландия и източния бряг на Северна Ирландия и правите линии, свързващи последователно следните географски координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

–  точка на източното крайбрежие на полуостров Ards в Северна Ирландия на 54°30′ с.ш.

–  54°30′ с.ш., 04°50′ з.д.

–  53°15′ с.ш., 04°50′ з.д.

–  точка на източния бряг на Ирландия на 53°15’ с.ш..

3.2  Чрез дерогация от точка 1, в зоната и периода, посочени в тази точка, използването на дънни тралове се разрешава, при условие че тези тралове са снабдени със селективни устройства, които са били оценени от НТИКР. ▌

4.  Защитна зона за пикша в Rockall в подзона 6 на ICES

Всички риболовни дейности, освен тези с парагади, се забраняват в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

–  57°00′ с.ш., 14°00′ з.д.

–  56°30′ с.ш., 14°00′ з.д.

–  56°30′ с.ш., 15°00′ з.д.

–  57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

5.  Зона със забрана за риболов с цел опазване на норвежкия омар в участъци 7с и 7k на ICES

5.1  Целевият риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus) и свързани с него видове (а именно атлантическа треска, мегрим, морски дявол, пикша, меджид, мерлуза, писия, сребриста сайда, сайда, морски лисици, обикновен морски език, менек, синя молва, молва и черноморска бодлива акула) се забранява от 1 май до 31 май всяка година в географската зона, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

–  52°27′ с.ш., 12°19′ з.д.

–  52°40′ с.ш., 12°30′ з.д.

–  52°47' с.ш., 12°39,60′ з.д.

–  52°47′ с.ш., 12°56′ з.д.

–  52°13,5' с.ш., 13°53,83′ з.д.

–  51°22′ с.ш., 14°24′ з.д.

–  51°22′ с.ш., 14°03′ з.д.

–  52°10′ с.ш., 13°25′ з.д.

–  52°32' с.ш., 13°07,50′ з.д.

–  52°43′ с.ш., 12°55′ з.д.

–  52°43′ с.ш., 12°43′ з.д.

–  52°38,80′ с.ш., 12°37′ з.д.

–  52°27′ с.ш., 12°23′ з.д.

–  52°27′ с.ш., 12°19′ з.д.

5.2.  Транзитното преминаване през Porcupine Bank с посочените в точка 5.1 видове на борда се разрешава в съответствие с член 50, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

6.  Специални правила за защита на синята молва в участък 6a на ICES

6.1.  От 1 март до 31 май всяка година целевият риболов на синя молва се забранява в зоните на участък 6a на ICES, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

ръба на шотландския континентален шелф

–  59°58′ с.ш., 07°00′ з.д.

–  59°55′ с.ш., 06°47′ з.д.

–  59°51′ с.ш., 06°28′ з.д.

–  59°45′ с.ш., 06°38′ з.д.

–  59°27′ с.ш., 06°42′ з.д.

–  59°22′ с.ш., 06°47′ з.д.

–  59°15′ с.ш., 07°15′ з.д.

–  59°07′ с.ш., 07°31′ з.д.

–  58°52′ с.ш., 07°44′ з.д.

–  58°44′ с.ш., 08°11′ з.д.

–  58°43′ с.ш., 08°27′ з.д.

–  58°28′ с.ш., 09°16′ з.д.

–  58°15′ с.ш., 09°32′ з.д.

–  58°15′ с.ш., 09°45′ з.д.

–  58°30′ с.ш., 09°45′ з.д.

–  59°30′ с.ш., 07°00′ з.д.

–  59°58′ с.ш., 07°00′ з.д.

Ръба на Rosemary bank

–  60°00′ с.ш., 11°00′ з.д.

–  59°00’ с.ш., 11°00′ з.д.

–  59°00´ с.ш., 09°00’ з.д.

–  59°30´ с.ш., 09°00’ з.д.

–  59°30´ с.ш., 10°00’ з .д.

–  60°00’ с.ш., 10°00’ з.д.

–  60°00′ с.ш., 11°00′ з.д.

с изключение на зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  59°15′ с.ш., 10°24′ з.д.

–  59°10′ с.ш., 10°22′ з.д.

–  59°08′ с.ш., 10°07′ з.д.

–  59°11′ с.ш., 09°59′ з.д.

–  59°15′ с.ш., 09°58′ з.д.

–  59°22′ с.ш., 10°02′ з.д.

–  59°23′ с.ш., 10°11′ з.д.

–  59°20′ с.ш., 10°19′ з.д.

–  59°15′ с.ш., 10°24′ з.д.

6.2  Прилов на синя молва в размер дошест тона може да се задържа на борда и да се разтоварва. Когато корабът достигне прага от шест тона синя молва, той:

а)  незабавно спира риболова и напуска зоната, в която се намира;

б)  няма право да навлиза отново в никоя от тези зони, докато не разтовари улова;

в)  няма право да връща в морето никакви количества синя молва.

6.3  От 15 февруари до 15 април всяка година се забранява използването на дънни тралове, парагади и статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  60°58,76′ с.ш., 27°27,32′ з.д.

–  60°56,02′ с.ш., 27°31,16′ з.д.

–  60°59,76′ с.ш., 27°43,48′ з.д.

–  61°03,00′ с.ш., 27°39,41′ з.д.

–  60°58,76′ с.ш., 27°27,32′ з.д.

7.  Ограничения за риболова на скумрия в участъци 7e, 7f, 7g и 7h на ICES

7.1.  Освен когато теглото на скумрията не надхвърля 15% от живото тегло на общото количество уловена скумрия и други морски организми на борда, целевият риболов на скумрия с теглени риболовни уреди с трална торба с размер на окото под 80 mm или с мрежи гъргър се забранява в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  точка на южния бряг на Обединеното кралство на 2°00´ з.д.

–  49°30′ с.ш., 2°00′ з.д.

–  49°30′ с.ш., 7°00′ з.д.

–  52°00′ с.ш., 7°00′ з.д.

–  точка на западния бряг на Обединеното кралство на 52° 00´ с.ш.,

7.2.  Риболовът в зоната, определена в точка 7.1, се разрешава:

–  със статични мрежи и/или въдици;

–  с дънни тралове, датски грибове или сходни теглени мрежи с размери на окото над 80 mm;

7.3.  Разрешава се достъпът на корабите, които не са оборудвани за риболов и на които се трансбордира скумрия, в зоната, определена в точка 7.1.

8.  Ограничения за използването на бим тралове в зоната от 12 морски мили от бреговете на Обединеното кралство и Ирландия

8.1.  Използването на бим тралове с размер на окото под 100 mm се забранява в участък 5b на ICES и в подзона 6 на ICES на север от 56° с.ш.

8.2.  На риболовните кораби се забранява да използват бим тралове в зоната от 12 морски мили от бреговете на Обединеното кралство и Ирландия, измерени от изходните линии, които служат за отграничаване на териториалните води.

8.3.  Риболов с бим тралове в посочената зона се разрешава, при условие че:

–  мощността на двигателя на кораба не надвишава 221 kW и дължината му не надвишава 24 m; както и

–  дължината на мачтите или общата дължина на мачтите, изчислена като сбора от всички мачти, е не повече от 9 m или не може да бъде удължена до повече от 9 m, освен при целеви риболов на сива скарида (Crangon crangon) с трална торба с минимален размер на окото под 31 mm.

9.  Използване на статични мрежи в участъци 5b, 6a, 6b, 7b,7c,7h, 7j и 7k на ICES

9.1.  В съответствие с член 9, параграф 7, буква а) и чрез дерогация от част Б, точка 2 от настоящото приложение, се разрешава използването на следните уреди във води с картографирана дълбочина под 600 m:

–  закотвени хрилни мрежи, използвани за целеви риболов на мерлуза, с размер на окото най-малко 100 mm и на дълбочина не повече от 100 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 25 km на кораб и максималното време на потапяне е 24 часа;

–  заплитащи мрежи, използвани за целеви риболов на морски дявол, с размер на окото най-малко 250 mm и на дълбочина не повече от 15 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 100 km и максималното време на потапяне е 72 часа.

9.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336, във води с картографирана дълбочина под 600 m. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, класифицирани като забранени за риболов в настоящия регламент и в други законодателни актове на Съюза, се регистрират, доколкото е възможно не се нараняват и незабавно се пускат обратно. Дълбоководните акули, за които се прилагат ограничения на улова, се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато съответната държава членка няма квота или квотата ѝ не е достатъчна, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на някоя държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 9.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Югозападни води

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Цялата зона

Треска (Gadus morhua)

35 cm

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Сайда (Pollachius virens)

35 cm

Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

30 cm

Мерлуза (Merluccius merluccius)

27 cm

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Морски език (Solea spp.)

24 cm

Морска писия (Pleuronectes platessa)

27 cm

Меджид (Merlangius merlangus)

27 cm

Молва (Molva molva)

63 cm

Синя молва (Molva dypterygia )

70 cm

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 70 mm

Дължина на главогръда 20 mm

Опашки от норвежки омар

37 mm

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm 6

Херинга (Clupea harengus)

20 cm 6

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm1,6x, 7

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра на килограм2, 6

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm 6

Северен пагел (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Омар (Homarus gammarus)

87 mm

Морски паяк (Maja squinado)

120 mm

Кралска мида (Chlamys spp.)

40 mm

Мида от вида Ruditapes decussatus (Ruditapes decussatus)

40 mm

Мида от вида Venerupis pullastra (Venerupis pullastra)

38 mm

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35 mm

Мида от вида Venus verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Червена мида (Callista chione)

6 cm

Мида енсис (Ensis spp.)

10 cm

Мида от вида Spisula solida (Spisula solida)

25 mm

Пясъчна мида (Donax spp.)

25 mm

Мида от вида Pharus legumen (Pharus legumen)

65 mm

Морски охлюв (Buccinum undatum.)

45 mm

Октопод (Octopus vulgaris)

750 g3

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm

Океанска розова скарида (Parapeneus longirostris)

22 mm (дължина на главогръда)

Морски рак (Cancer pagurus)

140 mm ▌ 4,5

Миди Сен Жак (Pecten maximus)

100 mm

1 Не се прилага минимален референтен размер за опазване за сафрид (Trachurus pictaratus), уловен във водите около Азорските острови и под суверенитета или юрисдикцията на Португалия.

2 В подзона 9 на ICES и зона 34.1.2 на CECAF се прилагат 9 cm като минимален референтен размер за опазване.

3 Във всички води, разположени в частта на централната източна част на Атлантическия океан, която обхваща участъци 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 и подзона 34.2.0 от риболовната зона 34 на CECAF, се прилага тегло на изкормената риба от 450 g.

4 Във водите на Съюза в подзони 8 и 9 на ICES се прилагат 130 mm като минимален референтен размер за опазване.

5 За морски раци, уловени с винтери или кошове, максимум 1 % от теглото на общия им улов може да бъде под формата на отделени щипци. За морски раци, уловени с други риболовни уреди, могат да бъдат разтоварени не повече от 75 kg под формата на отделени щипци.

6 Чрез дерогация от член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, минималните референтни размери за опазване на сардина, хамсия, херинга, сафрид и скумрия не се прилагат в рамките на ограничение от 10% от живото тегло на общия улов, задържан на борда за всеки от тези видове.

Процентът сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия под минималния референтен размер за опазване се изчислява като пропорционална част от живото тегло на всички морски организми на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

Процентът може да бъде изчислен въз основа на една или няколко представителни проби. Ограничението от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на сушата, превоза, складирането, излагането или продажбата.

7 Не повече от 5% може да се състоят от сафрид с размери между 12 и 15 cm. За целите на контрола на това количество прилаганият към теглото на улова коефициент за преобразуване е равен на 1,20. Тези разпоредби не се прилагат за улов, за който се прилага задължението за разтоварване.

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

1.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото най-малко 70 mm1, 2 или най-малко 55 mm в участък 9а на ICES, на изток от 7°23′48″ з.д.

1.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за югозападните води, при условие че:

i)  са спазени съответните условия, посочени в таблицата, и приловът на мерлуза не надхвърля 20% от общия улов в живо тегло от всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс; или

ii)  са използвани други модификации на селективността, които са оценени от НТИКР по искане на една или повече държави членки и са одобрени от Комисията. Тези модификации на селективността дават същите или по-добри характеристики за селективност за мерлузата, както при 70 mm или при 55 mm в участък 9a на ICES на изток от 7°23′48″ з.д.

▌Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 55 mm

Цялата зона, с изключение на участък 9a на ICES на изток от 7°23′48″ з.д.

Целеви риболов на видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата

Целеви риболов на северен пагел

Целеви риболов на скумрия, сафрид и син меджид с дънни тралове

Най-малко 35 mm

Цялата зона

Целеви риболов на морски език

Най-малко 55 mm

Участък 9a на ICES на запад от 7°23′48″ з.д.

Целеви риболов на ракообразни ▌

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата

Целеви риболов на скариди (Palaemon serratus, Crangon crangon) и раци (Polybius pilchardus)

Под 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пясъчна змиорка

1 Тази разпоредба не засяга член 2 от Регламент (EО) No 494/2002.

2 За целеви риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus) се монтира слой мрежа с квадратно око с размер най-малко 100 mm или устройство с равностойна селективност при риболов в участъци 8a, 8b, 8d и 8e на ICES. При целеви риболов на морски език с бим тралове в горната половина на предната част се монтира слой мрежа с размер на окото най-малко 180 mm.

2.  Базови размери на окото за статични мрежи и плаващи мрежи

2.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото най-малко 100 mm1 или най-малко 80 mm в участък 8с и подзона 9 на ICES.

2.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за югозападните води, при условие че са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата, и че приловът на мерлуза не надхвърля 20% от общия улов в живо тегло на всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 80 mm

Цялата зона, с изключение на участък 8c и подзона 9 на ICES

Целеви риболов на лаврак, меджид, калкан, писия и сребриста сайда

Най-малко 60 mm

Цялата зона

Целеви риболов на видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове2, които не са включени на друго място в таблицата

Най-малко 40 мм

Цялата зона

Целеви риболов на червен барбун, скариди (Penaeus spp), богомолкова скарида, морски език и лапина

1 За целеви риболов на морски дявол се използва размер на окото най-малко 220 mm.

2 За сардини може да се използва размер на окото по-малък от 40 mm.

Част В

Зони със забрана или ограничение за риболов

1.  Зона със забрана за риболов с цел опазване на мерлузата в участък 9a на ICES

Риболовът с тралове, датски грибове и подобни теглени мрежи се забранява в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

а)  от 1 октомври до 31 януари на следващата година:

–  43°46,5′ с.ш., 07°54,4′ з.д.

–  44°01,5′ с.ш., 07°54,4′ з.д.

–  43°25,0′ с.ш., 09°12,0′ з.д.

–  43°10,0′ с.ш., 09°12,0′ з.д.

б)  от 1 декември до последния ден на месец февруари на следващата година:

–  точка на западния бряг на Португалия, разположена на 37°50´ с.ш.

–  37°50′ с.ш., 09°08′ з.д.

–  37°00′ с.ш., 9°07′ з.д.

–  точка на западния бряг на Португалия, разположена на 37°00´ с.ш.

2.  Зона със забрана за риболон с цел опазване на норвежкия омар в участък 9a на ICES

2.1.  Целевият риболов на норвежки омар (Nephrops norevgicus) с дънни тралове, датски грибове и подобни теглени мрежи или с винтери се забранява в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

а)  от 1 юни до 31 август:

–  42°23′ с.ш., 08°57′ з.д.

–  42°00′ с.ш., 08°57′ з.д.

–  42°00′ с.ш., 09°14′ з.д.

–  42°04′ с.ш., 09°14′ з.д.

–  42°09′ с.ш., 09°09′ з.д.

–  42°12′ с.ш., 09°09′ з.д.

–  42°23′ с.ш., 09°15′ з.д.

–  42°23′ с.ш., 08°57′ з.д.

б)  от 1 май до 31 август:

–  37°45′ с.ш., 09°00′ з.д.

–  38°10′ с.ш., 09°00′ з.д.

–  38°10′ с.ш., 09°15′ з.д.

–  37°45′ с.ш., 09°20′ з.д.

2.2.  Разрешава се риболовът с дънни тралове или подобни теглени мрежи или винтери в географските зони и по време на периода, определен в точка 2.1, буква б), при условие че приловът на норвежки омар (Nephrops norvegicus) се разтоварва и приспада от квотите.

2.3.  Целевият риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus) в географските зони и извън периодите, посочени в точка 2.1, се забранява. Приловът на норвежки омар (Nephrops norvgicus) се разтоварва и се приспада от квотите.

3.  Ограничения за целеви риболов на хамсия в участък 8c на ICES

3.1.  Целевият риболов на хамсия с пелагични тралове в участък 8c на ICES се забранява.

3.2.  В участък 8c на ICES се забранява на борда да има едновременно пелагични тралове и мрежи гъргър.

4.  Използване на статични мрежи в подзони 8, 9, 10 и 12 на ICES източно от 27° з.д.

4.1.  В съответствие с член 9, параграф 7, буква а) и чрез дерогация от част Б, точка 2 от настоящото приложение, се разрешава използването на следните уреди във води с картографирана дълбочина под 600 m:

–  закотвени хрилни мрежи, използвани за целеви риболов на мерлуза, с размер на окото най-малко 80 mm в участък 8c и подзона 9 на ICES и 100 mm във всички останали зони и на дълбочина не повече от 100 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 25 km на кораб и максималното време на потапяне е 24 часа.

–  заплитащи мрежи, използвани за целеви риболов на морски дявол, с размер на окото най-малко 250 mm и на дълбочина не повече от 15 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 100 km и максималното време на потапяне е 72 часа;

–  тристенни хрилни мрежи в подзона 9, използвани за целеви риболов на морски дявол, с размер на окото най-малко 220 mm и на дълбочина не повече от 30 отвора, когато общата дължина на всички разгърнати мрежи не надвишава 20 km на кораб и максималното време на потапяне е 72 часа.

4.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/2336, във води с картографирана дълбочина под 600 m. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, класифицирани като забранени за риболов в настоящия регламент и в други законодателни актове на Съюза, се регистрират, доколкото е възможно не се нараняват и незабавно се пускат обратно. Дълбоководните акули, за които се прилагат ограничения на улова, се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато съответната държава членка няма квота или квотата ѝ не е достатъчна, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на някоя държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби повече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 4.1.

4.3.  Условия за риболов с използването на някои теглени уреди, разрешени в Бискайския залив.

Чрез дерогация от разпоредбите, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 494/2002 за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES 3 — 7 и участъци на ICES 8a, 8b, 8d и 8e, се разрешава извършването на риболовни дейности с използване на тралове, датски грибове и сходни уреди, с изключение на бим тралове с размер на окото в диапазона 70—99 mm, в зоната, определена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 494/2002, ако уредът е снабден с платно от мрежа с квадратно око с размер 100 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Балтийско море

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Географски зони

Минимален референтен размер за опазване

Треска (Gadus morhua)

Подучастъци 22—32

35 cm

Морска писия (Pleuronectes platessa)

Подучастъци 22—32

25 cm

Сьомга (Salmo salar)

Подучастъци 22—30 и 32

Подучастък 31

60 cm

50 cm

Писия (Platichthys flesus)

Подучастъци 22—25

Подучастъци 26, 27 и28

Подучастъци 29—32, на юг от 59°

23 cm

21 cm

18 cm

Калкан (Psetta maxima)

Подучастъци 22—32

30 cm

Средиземноморски калкан (Scophthalmus rhombus)

Подучастъци 22—32

30 cm

Змиорка обикновена (Anguilla Аnguilla)

Подучастъци 22—32

35 cm

Морска пъстърва (Salmo trutta)

Подучастъци 22—25 и 29—32

Подучастъци 26, 27 и 28

40 cm

50 cm

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

1.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват мрежи с размер на окото най-малко 120 mm, изработени от Т90, или най-малко 105 mm, снабдени с прозорец тип Bacoma от 120 mm.

1.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за Балтийско море, при условие че:

i)  са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата, и приловът на треска не надхвърля 10% от общия улов в живо тегло от всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс; или

ii)  са използвани други модификации на селективността, които са оценени от НТИКР по искане на една или повече държави членки и са одобрени от Комисията. Тези модификации на селективността водят до същите или по-добри характеристики на селективност за атлантическата треска, както при мрежи с размер на окото 120 мм, изработени от Т90, или с размер на окото 105 mm, снабдени с прозорец тип BACOMA от 120 mm.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 90 mm

Подучастъци 22 и 23

Целеви риболов на калканоподобни1

Целеви риболов на меджид

Най-малко 32 mm

В подучастъци

22–27

Целеви риболов на херинга, скумрия, сафрид и син меджид

Най-малко 16 mm

В подучастъци 22—27

Целеви риболов на цаца2

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на видове, различни от калканоподобни, за които не се прилагат ограничения на улова и не са включени на друго място в таблицата

Най-малко 16 mm

В подучастъци 28—32

Целеви риболов на дребни пелагични видове, които не са включени на друго място в таблицата

Под 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пясъчна змиорка

1 Не се разрешава използването на бим тралове.

2 Уловът може да съдържа до 45% херинга от живото тегло.

2.  Базови размери на окото за статични мрежи

2.1.  Без да се засяга задължението за разтоварване, корабите използват размер на окото от най-малко 110 mm или 157 mm при риболов на сьомга.

2.2.  Без да се засяга задължението за разтоварване и независимо от точка 2.1, корабите могат да използват по-малки размери на окото съгласно таблицата по-долу за Балтийско море, при условие че са спазени свързаните с това условия, посочени в таблицата, и че приловът на треска не надхвърля 10% от общия улов в живо тегло на всички морски биологични ресурси, разтоварени след всеки риболовен рейс, или 5 вида сьомга.

Размер на окото

Географски зони

Условия1

Най-малко 90 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калканоподобни видове

Под 90 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на ▌ видове, за които не се прилагат ограничения на улова и които не са включени на друго място в таблицата

1 Забранява се използването на хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи с размер над 9 km за кораби с обща дължина под 12 m, и 21 km за кораби с обща дължина над 12 m. Максималното време на потапяне за ▌ тези риболовни уреди е 48 часа, с изключение на случаите, когато се лови риба под ледена покривка.

Част В

Зони със забрана или ограничение за риболов

1.  Ограничения за риболов с теглени уреди

Забранено е през цялата година да се лови риба с теглени уреди в географските зони, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

–  54°23’ с.ш., 14°35′ и.д.

–  54°21’ с.ш., 14°40′ и.д.

–  54°17’ с.ш., 14°33′ и.д.

–  54°07’ с.ш., 14°25′ и.д.

–  54°10’ с.ш., 14°21′ и.д.

–  54°14’ с.ш., 14°25′ и.д.

–  54°17’ с.ш., 14°17′ и.д.

–  54°24’ с.ш., 14°11′ и.д.

–  54°27’ с.ш., 14°25′ и.д.

–  54°23’ с.ш., 14°35′ и.д.

2.  Ограничения за риболова на сьомга и морска пъстърва

2.1  Целевият риболов на сьомга (Salmo salar) или морска пъстърва (Salmo trutta) се забранява:

а)  от 1 юни до 15 септември всяка година във водите от подучастъци 22 — 31;

б)  от 15 юни до 30 септември всяка година във водите от подучастък 32.

2.2.  Зоните със забрана за риболов по време на закрития сезон се намират отвъд четири морски мили, измерени от изходните линии.

2.3.  Задържането на борда на сьомга (Salmo salar) или морска пъстърва (Salmo trutta), уловени с мрежи капани, е разрешено.

3.  Специални мерки за залива на Рига

3.1.  За извършването на риболов в подучастък 28-1 корабите трябва да имат разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.2.  Държавите членки гарантират, че корабите, за които е дадено разрешение за риболов по точка 3.1, се включват в списък, съдържащ техните имена и вътрешен регистрационен номер, който се помества на уебсайт, чийто адрес се предоставя на Комисията и държавите членки от всяка държава членка.

3.3.  Корабите, включени в този списък, трябва да отговарят на следните условия:

а)  общата мощност на двигателите (kW) на корабите от списъка не надвишава наблюдаваната за всяка държава членка през годините 2000-2001 в подучастък 28-1; и

б)  мощността на двигателя на отделен кораб не надвишава 221 kW по което и да е време.

3.4.  Всеки отделен кораб, включен в списъка, изискван по точка 3.2, може да бъде заменен от друг кораб или кораби, в случай че:

а)  замяната не води до увеличаване на общата мощност на двигателите, посочена в точка 3.3, буква а) за съответната държава членка; и

б)  мощността на двигателя на всеки заменен кораб в нито един момент не надвишава 221 kW.

3.5.  Двигателят на всеки отделен кораб, включен в списъка по точка 3.2, може да бъде заменен, при условие че:

а)  вследствие замяната на двигателя общата двигателна мощност на кораба не надвишава в нито един момент 221 kW; и

б)  мощността на заменения двигател не е такава, че замяната да е довела до увеличаване на общата мощност, посочена в точка 3.3, буква а) за съответната държава членка.

3.6.  В подучастък 28-1 риболовът с тралове е забранен във води с дълбочина под 20 m.

4.  Зони с ограничения за риболов

4.1.  Забранено е да се извършва риболовна дейност от всички видове от 1 май до 31 октомври всяка година в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

а)  Зона 1:

–  55°45′ с.ш., 15°30′ и.д.

–  55°45′ с.ш., 16°30′ и.д.

–  55°00’ с.ш., 16°30′ и.д.

–  55°00’ с.ш., 16°00′ и.д.

–  55°15′ с.ш., 16°00′ и.д.

–  55°15′ с.ш., 15°30′ и.д.

–  55°45′ с.ш., 15°30′ и.д.

б)  Зона 2:

–  55°00′ с.ш., 19°14′ и.д.

–  54°48′ с.ш., 19°20′ и.д.

–  54°45′ с.ш., 19°19′ и.д.

–  54°45′ с.ш., 18°55′ и.д.

–  55°00′ с.ш., 19°14′ и.д.

в)  Зона 3:

–  56°13’ с.ш., 18°27′ и.д.

–  56°13’ с.ш., 19°31′ и.д.

–  55°59′ с.ш., 19°13′ и.д.

–  56°03′ с.ш., 19°06′ и.д.

–  56°00′ с.ш., 18°51′ и.д.

–  55°47’ с.ш., 18°57′ и.д.

–  55°30′ с.ш., 18°34′ и.д.

–  56°13’ с.ш., 18°27′ и.д.

4.2.  Разрешава се целевият риболов на сьомга с хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни хрилни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 157 mm, или с плаващи парагади. На борда не може да се съхраняват други уреди.

4.3.  Забранява се целевият риболов на атлантическа треска с уредите, посочени в точка 5.2.

5.  Ограничения за риболова на писия и калкан

5.1.  Забранява се задържането на борда на следните видове риба, когато те са уловени в географските зони и в рамките на посочените по-долу периоди:

Вид

Географски зони

Период

Писия

Подучастъци 26–29 южно от 59° 30′ с.ш.

Подучастък 32

от 15 февруари до 15 май

от 15 февруари до 31 май

Калкан

Подучастъци 25, 26 и 28 южно от 56° 50′ с.ш.

от 1 юни до 31 юли

5.2.  Забранява се целевият риболов с тралове, датски грибове или подобни уреди с трална торба с размер на окото, по-голям или равен на 90 mm, или с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи с размер на окото, по-голям или равен на 90 mm. Приловът от писия и калкан може да се задържа на борда и да се разтоварва в рамките на ограничение от 10% от живото тегло на общия улов, задържан на борда, през периодите, посочени в точка 6.1.

6.  Ограничения при риболов на змиорка

Забранява се задържането на борда на змиорки, уловени с какъвто и да било активен уред. Когато са уловени случайно, змиорките не се нараняват и се освобождават незабавно.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Средиземно море

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Цялата зона

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Морска каракуда (Diplodus annularis)

12 cm

Морска хиена (Diplodus puntazzo)

18 cm

Ивичеста морска каракуда (Diplodus sargus)

23 cm

Обикновена морски каракуда (Diplodus vulgaris)

18 cm

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

9 cm1

Групери (Epinephelus spp.)

45 cm

Спарид (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Мерлуза (Merluccius merluccius)

20 cm

Барбуни (Mullus spp.)

11 cm

Сребрист пагел (Pagellus acarne.)

17 cm

Северен пагел (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Мерджан (Pagellus erythrinus)

15 cm

Морска каракуда (Pagrus pagrus)

18 cm

Каменен бибан (Polyprion americanus.)

45 cm

Средиземноморска сардина (Sardina pilchardus)

11 cm2, 4

Скумрия (Scomber spp.)

18 cm

Обикновен морски език (Solea vulgaris)

20 cm

Коца (Sparus aurata.)

20 cm

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

20 mm CL3

70 mm ТL3

Омар (Homarus gammarus)

105 mm CL3

300 mm ТL3

Лангуста (Palinuridae)

90 mm CL3

Океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris)

20 mm CL3

Миди Сен Жак (Pecten jacobeus)

10 cm

Черупкови (Venerupis spp.)

25 mm

Пясъчни (бели) миди (Venus spp.)

25 mm

1 Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 110 екземпляра на kg.

2 Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 55 екземпляра на kg.

3 CL – дължина на черупката; TL – обща дължина.

4 Минималният референтен размер за опазване не се прилага за дребна сардина, разтоварвана на сушата за консумация от човека, ако уловът е извършен с корабен гриб или крайбрежен гриб и разрешен в съответствие с националните разпоредби, предвидени в план за управление съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1967/2006, при условие че съответният запас от сардина е в рамките на безопасните биологични граници.

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

В Средиземно море се използват следните ▌ размери на окото.

▌ Размер на окото 1

Географскизони

Условия

Торба с квадратно око с размер най-малко 40 mm2

Цялата зона

Торба с ромбовидно око с размер 50 mm2 може да се използва като алтернатива на торба с квадратно око с размер 40 mm при надлежно обосновано искане от собственика на кораба

Най-малко 20 mm

Цялата зона

Целеви риболов на сардини и хамсия

1 Забранява се използването на мрежи с дебелина на влакното над 3mm или с многонишкови влакна, както и на мрежа с дебелина на влакното над 6mm в която и да е част на дънния трал.

2 Само един вид мрежа (с квадратно око с размер 40 mm или с ромбовидно око с размер 50 mm) може да бъде държана на борда или разгърната.

2.  Базови размери на окото за ограждащи мрежи

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Няма

3.  Базови размери на окото за статични мрежи

В Средиземно море се използват следните размери на окото за закотвени хрилни мрежи.

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Няма

4.  Съществуващите дерогации от разпоредбите, предвидени в точки 1, 2 и 3, за корабни и крайбрежни грибове, за които се прилага план за управление съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1967/2006, който е приет в рамките на член 9 от същия регламент, продължават да се прилагат, освен ако в член 15 от настоящия регламент не е определено друго.

Част В

Ограничения в използването на риболовните уреди

1.  Ограничения в използването на драги

Максималната ширина на драгите е 3 m, освен за драгите, използвани за целеви риболов на сюнгери.

2.  Ограничения в използването на мрежи гъргър

Дължината на мрежи гъргър и гъргър без затягащо въже се ограничава до 800 m при височина на спускането 120 m, освен за гъргъри, използвани за целеви улов на риба тон.

3.  Ограничения за използването на статични мрежи

3.1.  Забранява се използването на следните статични мрежи:

а)  тристенна хрилна мрежа със спускане над 4 m

б)  закотвена хрилна мрежа или комбинирани тристенни и хрилни мрежи със спускане над 10 m, освен когато такива мрежи са по-къси от 500 m, където се разрешава спускане на не повече от 30 m.

3.2.  Забранява се използването на всякакви хрилни мрежи, оплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи с дебелина на влакното над 0,5 mm.

3.3.  Забранява се държането на борда или залагането на повече от 2500 m комбинирани хрилни мрежи и тристенни хрилни мрежи и на повече от 6000 m хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи.

4.  Ограничения в използването на парагади

4.1.  Забранява се за кораби, извършващи риболов с кърмаци, да имат на борда или използват повече от 5000 куки, с изключение на корабите, извършващи риболовни рейсове, по-дълги от три дни, които могат да имат на борда си и да използват не повече от 7000 куки.

4.2.  Забранява се кораби с плаващи парагади да имат на борда или да използват по-голям брой куки на кораб от посочените по-долу:

а)  2 500 куки при целеви риболов на риба меч; и

б)  5 000 куки при целеви риболов на бял тон.

4.3.  Кораб, който извършва риболовни рейсове, по-дълги от два дни, може да държи на борда си съответен брой резервни куки.

5.  Ограничения в използването на кошове и винтери

Забранява се държането на борда или залагането на повече от 250 винтера или коша на кораб за улов на дълбоководни ракообразни ▌.

6.  Ограничения за целеви риболов на северен пагел

Забранява се целевият риболов на северен пагел (Pagellus bogaraveo) със следните уреди:

–  хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи с размер на окото под 100 mm;

–  парагади с куки с обща дължина под 3,95 cm и ширина под 1,65 cm.

7.  Ограничения за риболов с харпуни

Забранява се риболова с харпуни, ако се използват заедно с подводни апарати за дишане (акваланг) или нощем, в периода от залез до изгрев.

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Черно море

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

Минимален референтен размер за опазване

Калкан (Psetta maxima)

45 cm

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди за дънни запаси

В Черно море се използват следните ▌ размери на окото:

▌ Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 40 mm

Цялата зона

Торба с ромбовидно око с размер 50 mm1 може да се използва вместо торба с квадратно око с размер 40 mm при надлежно обосновано искане от собственика на кораба

1 Само един вид мрежа (с квадратно око с размер 40 mm или с ромбовидно око с размер 50 mm) може да бъде държана на борда или разгърната.

2.  Базови размери на окото за статични мрежи

В Черно море се използват статични мрежи със следните размери на окото:

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 400 mm

Цялата зона

Закотвени хрилни мрежи, когато се използват за улов на калкан

3.  Ограничения в използването на драги

Забранява се използването на тралове или драги на дълбочина над 1000 m.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан

Част А

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

Във водите на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан се използват следните ▌ размери на окото:

▌ Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 100 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Няма

Най-малко 45 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Целеви риболов на скариди (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.  Базови размери на окото за ограждащи мрежи

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Няма

Част Б

Зони със забрана или ограничение за риболов

Ограничения за риболовните дейности в зоната от 24 мили около Майот

На риболовните кораби се забранява да използват мрежи гъргър за пасажите от риба тон и подобни на нея видове в рамките на 24 морски мили от бреговете на Майот, измерени от изходните линии, които служат за отграничаване на териториалните води.

Приложение XII

Регулаторна зона NEAFC

Част А

Минимални референтни размери за опазване

Вид

NEAFC

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Молва (Molva molva)

63 cm

Синя молва (Molva dipterygia)

70 cm

Скумрия (Scomber spp.)

30 cm

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Част Б

Размери на окото

1.  Базови размери на окото за теглени риболовни уреди

В регулаторната зона на NEAFC се използват трални торби със следните размери на окото:

Размер на окото на тралната торба

Географски зони

Условия

Най-малко 100 mm

Цялата зона

Няма

Най-малко 35 mm

Цялата зона

Целеви риболов на син меджид

Най-малко 32 mm

Международен съвет за изследване на морето (ICES)

Подзони 1 & 2

Целеви риболов на северна скарида (Pandalus borealis)

Монтира се сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 22 mm

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на скумрия, мойва и атлантическа аргентина

2.  Базови размери на окото за статични мрежи

В в регулаторната зона на NEAFC се използват статични мрежи със следните размери на окото:

Размер на окото

Географски зони

Условия

Най-малко 220 mm

Цялата зона

Няма

Част В

Зони със забрана или ограничение за риболов

1.  Мерки за риболова на морски костур в морето Ирмингер и съседните води

1.1.  Забранява се риболовът на морски костур в международните води от подзона 5 на ICES и във водите на Съюза от подзони 12 и 14 на ICES.

Чрез дерогация от първа алинея се разрешава риболовът на морски костур от 11 май до 31 декември всяка година в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84 (наричана по-долу „зона за опазване на морския костур“):

—  64°45′ с.ш., 28°30′ з.д.

—  62°50′ с.ш., 25°45′ з.д.

—  61°55′ с.ш., 26°45′ з.д.

—  61°00′ с.ш., 26°30′ з.д.

—  59°00′ с.ш., 30°00′ з.д.

—  59°00′ с.ш., 34°00′ з.д.

—  61°30′ с.ш., 34°00′ з.д.

—  62°50′ с.ш., 36°00′ з.д.

—  64°45′ с.ш., 28°30′ з.д.

1.2.  Независимо от точка 1.11 с правен акт на Съюза риболовът на морски костур може да бъде разрешен в морето Ирмингер и съседните води извън зоната за опазване на морския костур от 11 май до 31 декември всяка година въз основа на научно становище и при условие че NEAFC е утвърдил план за възстановяване за морския костур в тази географска зона. В риболова участват само кораби на Съюза, които са получили надлежно разрешение от съответните държави членки и за които Комисията е била уведомена съгласно изискванията по член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010.

1.3.  Забранява се използването на тралове с размер на окото под 100 mm.

1.4.  Коефициентът на преобразуване, който се прилага при представянето на изкормен морски костур без глава, уловен при този риболов, включително при представяне след японски тип нарязване, е 1,70.

1.5.  Капитаните на риболовни кораби, извършващи риболов извън зоната за опазване на морския костур, предават докладите за улова, предвидени в член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1236/2010, ежедневно след приключване на риболовните операции за съответния календарен ден. В тях се посочва уловът на борда, уловен след последното съобщаване на улова.

1.6.  В допълнение към член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, разрешението за риболов на морски костур е валидно само ако предаваните от корабите доклади са в съответствие член 9, параграф 1 от посочения регламент и се записват в съответствие с член 9, параграф 3 от него.

1.7.  Докладите, посочени в точка 1.6, се изготвят в съответствие с приложимите правила.

2.  Специални правила за защита на синята молва

2.1.  От 1 март до 31 май всяка година се забранява задържането на борда на синя молва в количества, надвишаващи 6 тона на риболовен рейс в зоните на участък 6a на ICES, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

а)  ръба на шотландския континентален шелф

—  59°58′ с.ш., 07°00′ з.д.

—  59°55′ с.ш., 06°47′ з.д.

—  59°51′ с.ш., 06°28′ з.д.

—  59°45′ с.ш., 06°38′ з.д.

—  59°27′ с.ш., 06°42′ з.д.

—  59°22′ с.ш., 06°47′ з.д.

—  59°15′ с.ш., 07°15′ з.д.

—  59°07′ с.ш., 07°31′ з.д.

—  58°52′ с.ш., 07°44′ з.д.

—  58°44′ с.ш., 08°11′ з.д.

—  58°43′ с.ш., 08°27′ з.д.

—  58°28′ с.ш., 09°16′ з.д.

—  58°15′ с.ш., 09°32′ з.д.

—  58°15′ с.ш., 09°45′ з.д.

—  58°30′ с.ш., 09°45′ з.д.

—  59°30′ с.ш., 07°00′ з.д.

—  59°58′ с.ш., 07°00′ з.д.

б)  ръба на Rosemary bank

—  60°00′ с.ш., 11°00′ з.д.

—  59°00′ с.ш., 11°00′ з.д.

—  59°00′ с.ш., 09°00′ з.д.

—  59°30′ с.ш., 09°00′ з.д.

—  59°30′ с.ш., 10°00′ з.д.

—  60°00′ с.ш., 10°00′ з.д.

—  60°00′ с.ш., 11°00′ з.д.

с изключение на зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

—  59°15′ с.ш., 10°24′ з.д.

—  59°10′ с.ш., 10°22′ з.д.

—  59°08′ с.ш., 10°07′ з.д.

—  59°11′ с.ш., 09°59′ з.д.

—  59°15′ с.ш., 09°58′ з.д.

—  59°22′ с.ш., 10°02′ з.д.

—  59°23′ с.ш., 10°11′ з.д.

—  59°20′ с.ш., 10°19′ з.д.

—  59°15′ с.ш., 10°24′ з.д.

2.2.  Точка 2.1 не се прилага, когато за синята молва се прилага задължението за разтоварване, предвидено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на синя молва с използването на каквито и да е риболовни уреди в периода и зоните, посочени в точка 2.1.

2.3.  При влизане и излизане от зоните, посочени в точка 2.1, капитанът на риболовния кораб отбелязва датата, часа и мястото на влизане и излизане в корабния дневник.

2.4.  Ако корабът достигне улова от шест тона синя молва в някоя от двете зони, посочени в точка 2.1, той:

а)  незабавно спира риболова и напуска зоната, в която се намира;

б)  няма право да навлиза отново в никоя от тези зони, докато не разтовари улова;

в)  няма право да връща в морето никакви количества синя молва.

2.5.  Посочените в член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2336 наблюдатели, определени за риболовните кораби, намиращи се в посочените в точка 1 зони,измерват рибата в подходящи проби от улова на синя молва и определят стадия на полова зрелост на рибата в пробите. Въз основа на становищата на НТИКР държавите членки изготвят подробни протоколи за вземане на проби и за съпоставка на резултатите.

2.6.  От 15 февруари до 15 април всяка година се забранява използването на дънни тралове, парагади и хрилни мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

—  60°58.76′ с.ш., 27°27.32′ з.д.

—  60°56.02′ с.ш., 27°31.16′ з.д.

—  60°59.76′ с.ш., 27°43.48′ з.д.

—  61°03.00′ с.ш., 27°39.41′ з.д.

—  60°58.76′ с.ш., 27°27.32′ з.д.

3.  Мерки за риболова на морски костур в международни води от подзони 1 и 2 на ICES

3.1.  Целевият риболов на морски костур в международни води от подзони 1 и 2 на ICES се разрешава само през периода от 1 юли до 31 декември всяка година от кораби, които преди това са извършвали риболов на морски костур в регулаторната зона на NEAFC.

3.2.  Корабите ограничават своя прилов на морски костур при друг риболов до максимум 1 % от общия улов, задържан на борда.

3.3.  Коефициентът на преобразуване, който се прилага при представянето на изкормен морски костур без глава, уловен при този риболов, включително при представяне след японски тип нарязване, е 1,70.

3.4.  Чрез дерогация от член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1236/2010, капитаните на риболовни кораби, участващи в този вид риболов, докладват своя улов ежедневно.

3.5.  В допълнение към член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, разрешението за риболов на морски костур е валидно само ако предаваните от корабите доклади са в съответствие член 9, параграф 1 от посочения регламент и се записват в съответствие с член 9, параграф 3 от него.

3.6.  Държавите членки гарантират, че научните наблюдатели събират научна информация на борда на корабите, плаващи под тяхно знаме. Събраната информация включва най-малко представителни данни за пол, възраст и дължина по дълбочини. Тази информация се предоставя на ICES от компетентните органи на държавите членки.

3.7.  Комисията информира държавите членки за датата, на която секретариатът на NEAFC е уведомил договарящите страни в NEAFC, че общият допустим улов (ОДУ) е бил напълно усвоен. Държавите членки забраняват целевия риболов на морски костур от кораби, плаващи под тяхно знаме, от същата дата.

4.  Защитна зона за пикша в Rockall в подзона 6 на ICES

Всички риболовни дейности, освен тези с парагади, се забраняват в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

—  57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

—  57°00′ с.ш., 14°00′ з.д.

—  56°30′ с.ш., 14°00′ з.д.

—  56°30′ с.ш., 15°00′ з.д.

—  57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

Част Г

Зони със забрана за риболов за защита на уязвимите местообитания

1.  Забраняват се дънното тралене и риболовът със статични съоръжения, включително дънни хрилни мрежи и дънни парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

Част от хребета Reykjanes Ridge:

—  55°04.5327′ с.ш., 36°49.0135′ з.д.

—  55°05.4804′ с.ш., 35°58.9784′ з.д.

—  54°58.9914′ с.ш., 34°41.3634′ з.д.

—  54°41.1841′ с.ш., 34°00.0514′ з.д.

—  54°00′ с.ш., 34°00′ з.д.

—  53°54.6406′ с.ш., 34°49.9842′ з.д.

—  53°58.9668′ с.ш., 36°39.1260′ з.д.

—  55°04.5327′ с.ш., 36°49.0135′ з.д.

Северната част на средноатлантическия хребет:

—  59°45′ с.ш., 33°30′ з.д.

—  57°30′ с.ш., 27°30′ з.д.

—  56°45′ с.ш., 28°30′ з.д.

—  59°15′ с.ш., 34°30′ з.д.

—  59°45′ с.ш., 33°30′ з.д.

Средна част на средноатлантическия хребет (зона на разлома Charlie-Gibbs и субполярна предна зона):

—  53°30′ с.ш., 38°00′ з.д.

—  53°30′ с.ш., 36°49′ з.д.

—  55°04.5327′ с.ш., 36°49′ з.д.

—  54°58.9914′ с.ш., 34°41.3634′ з.д.

—  54°41.1841′ с.ш., 34°00′ з.д.

—  53°30′ с.ш., 30°00′ з.д.

—  51°30′ с.ш., 28°00′ з.д.

—  49°00′ с.ш., 26°30′ з.д.

—  49°00′ с.ш., 30°30′ з.д.

—  51°30′ с.ш., 32°00′ з.д.

—  51°30′ с.ш., 38°00′ з.д.

—  53°30′ с.ш., 38°00′ з.д.

Южна част на средноатлантическия хребет:

—  44°30′ с.ш., 30°30′ з.д.

—  44°30′ с.ш., 27°00′ з.д.

—  43°15′ с.ш., 27°15′ з.д.

—  43°15′ с.ш., 31°00′ з.д.

—  44°30′ с.ш., 30°30′ з.д.

Подводните възвишения Altair:

—  45°00′ с.ш., 34°35′ з.д.

—  45°00′ с.ш., 33°45′ з.д.

—  44°25′ с.ш., 33°45′ з.д.

—  44°25′ с.ш., 34°35′ з.д.

—  45°00′ с.ш., 34°35′ з.д.

Подводните възвишения Altair:

—  43°45′ с.ш., 22°50′ з.д.

—  43°45′ с.ш., 22°05′ з.д.

—  43°25′ с.ш., 22°05′ з.д.

—  43°25′ с.ш., 22°50′ з.д.

—  43°45′ с.ш., 22°50′ з.д.

Hatton Bank:

—  59°26′ с.ш., 14°30′ з.д.

—  59°12′ с.ш., 15°08′ з.д.

—  59°01′ с.ш., 17°00′ з.д.

—  58°50′ с.ш., 17°38′ з.д.

—  58°30′ с.ш., 17°52′ з.д.

—  58°30′ с.ш., 18°22′ з.д.

—  58°03′ с.ш., 18°22′ з.д.

—  58°03′ с.ш., 17°30′ з.д.

—  57°55′ с.ш., 17°30′ з.д.

—  57°45′ с.ш., 19°15′ з.д.

—  58°11.15′ с.ш., 18°57.51′ з.д.

—  58°11.57′ с.ш., 19°11.97′ з.д.

—  58°27.75′ с.ш., 19°11.65′ з.д.

—  58°39.09′ с.ш., 19°14.28′ з.д.

—  58°38.11′ с.ш., 19°01.29′ з.д.

—  58°53.14′ с.ш., 18°43.54′ з.д.

—  59°00.29′ с.ш., 18°01.31′ з.д.

—  59°08.01′ с.ш., 17°49.31′ з.д.

—  59°08.75′ с.ш., 18°01.47′ з.д.

—  59°15.16′ с.ш., 18°01.56′ з.д.

—  59°24.17′ с.ш., 17°31.22′ з.д.

—  59°21.77′ с.ш., 17°15.36′ з.д.

—  59°26.91′ с.ш., 17°01.66′ з.д.

—  59°42.69′ с.ш., 16°45.96′ з.д.

—  59°20.97′ с.ш., 15°44.75′ з.д.

—  59°21′ с.ш., 15°40′ з.д.

—  59°26′ с.ш., 14°30′ з.д.

Северозападен Rockall:

—  57°00′ с.ш., 14°53′ з.д.

—  57°37′ с.ш., 14°42′ з.д.

—  57°55′ с.ш., 14°24′ з.д.

—  58°15′ с.ш., 13°50′ з.д.

—  57°57′ с.ш., 13°09′ з.д.

—  57°50′ с.ш., 13°14′ з.д.

—  57°57′ с.ш., 13°45′ з.д.

—  57°49′ с.ш., 14°06′ з.д.

—  57°29′ с.ш., 14°19′ з.д.

—  57°22′ с.ш., 14°19′ з.д.

—  57°00′ с.ш., 14°34′ з.д.

—  56°56′ с.ш., 14°36′ з.д.

—  56°56′ с.ш., 14°51′ з.д.

—  57°00′ с.ш., 14°53′ з.д.

Югозападен Rockall (Empress of Britain Bank):

Зона 1

—  56°24′ с.ш., 15°37′ з.д.

—  56°21′ с.ш., 14°58′ з.д.

—  56°04′ с.ш., 15°10′ з.д.

—  55°51′ с.ш., 15°37′ з.д.

—  56°10′ с.ш., 15°52′ з.д.

—  56°24′ с.ш., 15°37′ з.д.

Зона 2

55°56.90 с.ш. -16°11.30 з.д.

55°58.20 с.ш.-16°11.30 з.д.

55°58.30 с.ш.-16°02.80 з.д.

55°56.90 с.ш. -16°02.80 з.д.

55°56.90 с.ш.-16°11.30 з.д.

Зона 3

55°49.90 с.ш. -15°56.00 з.д.

55°48.50 с.ш. -15°56.00 з.д.

55°48.30 с.ш. -15°50.60 з.д.

55°49.60 с.ш. -15°50.60 з.д.

55°49.90 с.ш. -15°56.00 з.д.

Edora's bank

56°26.00 с.ш.-22°26.00 з.д.

56°28.00 с.ш.-22°04.00 з.д.

56°16.00 с.ш. -21°42.00 з.д.

56°05.00 с.ш.-21°40.00 з.д.

55°55.00 с.ш.-21°47.00 з.д.

55°45.00 с.ш. -22°00.00 з.д.

55°43.00 с.ш.-23°14.00 з.д.

55°50.00 с.ш.-23°16.00 з.д.

56°05.00 с.ш.-23°06.00 з.д.

56°18.00 с.ш.-22°43.00 з.д.

56°26.00 с.ш. -22°26.00 з.д.

Брегът на Югозападен Rockall (Southwest Rockall Bank)

Зона 1

55°58.16 с.ш.-16°13.18 з.д.

55°58.24 с.ш. -16°02.56 з.д.

55°54.86 с.ш.-16°05.55 з.д.

55°58.16 с.ш.-16°13.18 з.д.

Зона 2

55°55.86 с.ш.-15°40.84 з.д.

55°51.00 с.ш.-15°37.00 з.д.

55°47.86 с.ш.-15°53.81 з.д.

55°49.29 с.ш.-15°56.39 з.д.

55°55.86 с.ш. -15°40.84 з.д.

Басейн Hatton-Rockall

Зона 1

58°00.15 с.ш.-15°27.23 з.д.

58°00.15 с.ш. -15°38.26 з.д.

57°54.19 с.ш. -15°38.26 з.д.

57°54.19 с.ш.-15°27.23 з.д.

58°00.15 с.ш.-15°27.23 з.д.

Зона 2

58° 06.46 с.ш. -16° 37.15 з.д.

58° 15.93 с.ш.-16° 28.46 з.д.

58° 06.77 с.ш. -16° 10.40 з.д.

58° 03.43 с.ш.-16° 10.43 з.д.

58° 01.49 с.ш. -16° 25.19 з.д.

58° 02.62 с.ш.-16° 36.96 з.д.

58° 06.46 с.ш. -16° 37.15 з.д.

Hatton Bank 2

Зона 1

57°51.76 с.ш.-18°05.87 з.д.

57°55.00 с.ш. -17°30.00 з.д.

58°03.00 с.ш.-17°30.00 з.д.

57°53.10 с.ш. -16°56.33 з.д.

57°35.11 с.ш.-18°02.01 з.д.

57°51.76 с.ш. -18°05.87 з.д.

Зона 2

57°59.96 с.ш.-19°05.05 з.д.

57°45.00 с.ш. -19°15.00 з.д.

57°50.07 с.ш.-18°23.82 з.д.

57°31.13 с.ш.-18°21.28 з.д.

57°14.09 с.ш. -19°28.43 з.д.

57°02.21 с.ш.-19°27.53 з.д.

56°53.12 с.ш.-19°28.97 з.д.

56°50.22 с.ш.-19°33.62 з.д.

56°46.68 с.ш.-19°53.72 з.д.

57°00.04 с.ш.-20°04.22 з.д.

57°10.31 с.ш.-19°55.24 з.д.

57°32.67 с.ш. -19°52.64 з.д.

57°46.68 с.ш.-19°37.86 з.д.

57°59.96 с.ш. -19°05.05 з.д.

Logachev Mound:

55°17′ с.ш. -16°10′ з.д.

55°34′ с.ш. -15°07′ з.д.

55°50′ с.ш. -15°15′ з.д.

55°33′ с.ш. -16°16′ з.д.

55°17′ с.ш. -16°10′ з.д.

Западен Rockall Mound:

57°20′ с.ш. -16°30′ з.д.

57°05′ с.ш. -15°58′ з.д.

56°21′ с.ш. -17°17′ з.д.

56°40′ с.ш. -17°50′ з.д.

57°20′ с.ш. -16°30′ з.д.

2.  Когато по време на риболовни операции в нови и съществуващи риболовни зони на морското дъно в регулаторната зона на NEAFC количеството уловени живи корали или живи сюнгери на използван риболовен уред надхвърля 60 kg живи корали и/или 800 kg живи сюнгери, корабът уведомява своята държава на знамето, спира риболова и се отдалечава на разстояние най-малко 2 морски мили от местоположението, за което данните показват, че е най-близкото до точното местоположение на улова.

Приложение ХIII

Смекчаващи мерки за намаляване на случайния улов на уязвими видове

Прилагат се следните мерки за наблюдение и намаляване на случайния улов на уязвими видове:

1.  Мерките, посочени в части А, Б и В.

2.  Държавите членки предприемат необходимите стъпки за събирането на научни данни за случайния улов на уязвими видове.

3.  В резултат на проверените от ICES, НТИКР или в рамките на GFCM научни данни за отрицателното въздействие на риболовните уреди върху уязвимите видове, държавите членки представят съвместни препоръки за допълнителни смекчаващи мерки за намаляване на случайния улов на засегнатите видове или в засегнатата зона въз основа на член 15 от настоящия регламент.

4.  Държавите членки извършват наблюдение и оценка на ефективността на смекчаващите мерки, предвидени в настоящото приложение.

Част А

Китоподобни

1.  Риболовни дейности, при които е задължително използването на акустични устройства за отблъскване

1.1.  На кораби с обща дължина 12 m или повече се забранява да използват риболовния уред в определените по-долу зони без същевременното използване на активни акустични устройства за отблъскване.

Зона

Риболовен уред

Зоната на Балтийско море, ограничена от линия от шведското крайбрежие до точка, разположена на 13°и.д., след това на юг до 55°с.ш., след това на изток до 14°и.д. и след това на север до крайбрежието на Швеция; и Зоната, ограничена от линия от източното шведско крайбрежие до точка, разположена на 55°30'с.ш., след това на изток до 15°и.д., след това на север до 56°с.ш., след това на изток до 16°и.д., след това на север до крайбрежието на Швеция

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи

Подучастък 24 в Балтийско море (с изключение на зоната, посочена по-горе)

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи

Подзона 4 и участък 3a на ICES (само от 1 август до 31 октомври)

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи или комбинация от тези мрежи, чиято обща дължина не надхвълря 400 m

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи ≥ 220 mm

Участъци 7e, 7f, 7g, 7h и 7j на ICES

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи

Участък 7d на ICES

Всякакви закотвени хрилни мрежи или заплитащи мрежи

1.2.  Точка 1.1. не се прилага за риболовни операции, извършвани само за целите на научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под контрола на държавата членка или засегнатите държави членки и които целят разработване на нови технически мерки за намаляване на случайния улов или умъртвяване на китоподобни.

1.3.  Чрез научни изследвания или пилотни проекти държавите членки предприемат необходимите стъпки за наблюдение и оценка на въздействието във времето на акустичните устройства за отблъскване при съответните риболовни дейности и зони.

2.  Наблюдавани видове риболов

2.1.  Схемите за наблюдение са на годишна основа и се прилагат за кораби, които плават под тяхно знаме и имат обща дължина 15 m или повече, с цел наблюдение на прилова на китоподобни в рамките на видовете риболов и при условията, посочени по-долу.

Зона

Риболовен уред

Подзони 6, 7 и 8 на ICES

Пелагични тралове (единични и теглени от два кораба)

Средиземно море (на изток от линия, разположена на 5°36’ з.д.)

Пелагични тралове (единични и теглени от два кораба)

Участъци 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c и 9a на ICES

Дънно заложена мрежа или заплитащи мрежи с размер на окото равен или по-голям от 80 mm

Подзона 4, участък 6a и подзона 7 на ICES, с изключение на участъци 7c и 7k

Плаващи мрежи

Участъци 3a, 3b, 3c, 3d на юг от 59°с.ш., 3d на север от 59°с.ш. (само от 1 юни до 30 септември) и подзони 4 и 9 на ICES 

Пелагични тралове (единични и теглени от два кораба)

Подзони 6, 7, 8 и 9 на ICES

Тралове с голям вертикален отвор

Участъци 3b, 3c и 3d на ICES

Дънно заложена мрежа или заплитащи мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 80 mm

2.2.  Точка 2.1 не се прилага за риболовни операции, извършвани само за целите на научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под контрола на съответната държава членка или съответните държави членки и които целят разработване на нови технически мерки за намаляване на случайния улов или умъртвяване на китоподобни.

Част Б

Морски птици

Ако данните, посочени в част А, точка 2 от настоящото приложение, сочат ниво на случаен уловна морски птици при някои риболовни дейности, което представлява сериозна заплаха за природозащитния статус на тези птици, държавите членки използват серпентини за сплашване на птици и/или парагади с тежести, ако е научно доказано, че използването им е от полза за опазването на околната среда в тази зона, а когато това е възможно и от полза, в тъмните часове поставят парагади с минималното палубно осветление, наложено от съображения за безопасност.

Част В

Морски костенурки

1.  Риболовни дейности, при които е задължително използването на устройство, предотвратяващо улова на костенурки.

1.1.  На корабите се забранява да използват риболовния уред в определените по-долу зони без същевременното използване на устройство, предотвратяващо улова на костенурки.

Зона

Вид

Риболовен уред

Води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан

Скариди (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Всякакви тралове за скариди

1.2  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се установяват подробни правила по отношение на спецификациите на устройството, посочено в точка 1.1.

Приложение ХIV

Видове във връзка с показателите за ефективност на селективността

Северно море

Северозападни води

Югозападни води

Балтийско море

Средиземно море

Треска

Треска

Мерлуза

Треска

Мерлуза

Пикша

Пикша

Меджид

Морска писия

Чарвен барбун

Сайда

Сайда

Мегрим

 

 

Меджид

Меджид

 

 

 

Морска писия

Морска писия

 

 

 

(1)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента в 2018/0050 (COD) (Многогодишен план за западната част на Средиземно море)
(2)OВ C 389, 21.10.2016 г., стр. 67.
(3)OВ C 185, 9.6.2017 г., стр. 82.
(4)Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(5)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(6)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(7)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(8)Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(9)Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(10)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(11)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(12)Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета от 29 април 1997 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 894/97 за установяване на някои технически мерки за опазване на рибните ресурси (ОB L 132, 23.5.1997 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕО) № 2549/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 г. относно създаването на допълнителни технически мерки за възстановяване на запасите от риба треска в Ирландско море (участък VІІа на ICES) (OВ L 292, 21.11.2000 г., стр.5).
(15)Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета от 12 февруари 2002 г. относно установяването на мерки, които да бъдат приложени през 2002 г., за възстановяване на запасите от треска в Ирландско море (участък VIIа на ICES) (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 (OВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 12).
(17)Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.)
(19)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(20)Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (OВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).
(21)Регламент (ЕС) 2018/973 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (OВ L 179, 16.7.2018 г., стр. 1).
(22)Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета (ОВ L 83, 25.3.2008 г., стр.1).
(23)Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … 2019 г. за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (ОВ L …). [OВ: междуинституционален номер 2018/0050 (COD)]
(24)Участъците на ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Международен съвет за изследване на морето) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).
(25)Зоните на CECAF (Централно-източна част на Атлантическия океан или главна риболовна зона 34 на ФАО) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1).
(26)Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
(27)Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета (ОВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 17).
(28)Регламент (ЕО) 734/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно опазването на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 8).
(29)Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).
(30)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на настоящия регламент и посочете в бележката под линия номера и данните за публикация в ОВ на настоящия регламент.
(31)++ОВ: Моля, въведете номера на регламента в 2018/0050 (COD) [Многогодишен план за западната част на Средиземно море].
(32)+ОВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.
(33)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на настоящия регламент и посочете в бележката под линия номера и данните за публикация в ОВ на настоящия регламент.
(34)
(35)++ОВ: Моля, въведете номера на регламента в 2018/0050 (COD) [Многогодишен план за западната част на Средиземно море].
(36)+ОВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.
(37)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на настоящия регламент и посочете в бележката под линия номера и данните за публикация в ОВ на настоящия регламент.
(38)++ОВ: Моля, въведете номера на регламента в 2018/0050 (COD) [Многогодишен план за западната част на Средиземно море]
(39)+ОВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.
(40)+ОВ: Моля, въведете номера на регламента в 2018/0050 (COD) [Многогодишен план за западната част на Средиземно море].
(41)++ОВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент и въведете данните за публикацията в ОВ на настоящия регламент в бележката под линия.
(42)+ОВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.
(43)——— За целите на настоящото приложение:Kattegat е ограничен от север от линия, свързваща фара на Skagen с фара на Tistlarna и продължаваща след това до точката, най-близка до бреговете на Швеция, на юг от линия от Hasenore Head до Gniven Point, от Korshage до Spodsbjerg и от Gilbjerg до Kullen.Skagerrak е ограничен от запад от линия, свързваща фара на Hanstholm с фара на Lindesnes и на юг от линия, свързваща фара на Skagen с фара на Tistlarna и продължаваща след това до най-близката точка до бреговете на Швеция,Северно море включва подзона 4 на ICES, частта, непосредствено граничеща със участък 2a на ICES, разположена на юг от 64° северна ширина и частта от участък 3а на ICES, която не попада в обхвата на определението за протока Skagerrak във второ тире.
(44) Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 1).
(45) Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).
(46) Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 г. за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES VIIIa, b, d и e (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 8).
(47) Регламент за изпълнение (ЕС) № 737/2012 на Комисията от 14 август 2012 г. относно опазването на някои видове запаси в Келтско море (ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 8).
(48) Делегиран регламент (ЕС) 2018/2034 на Комисията от 18 октомври 2018 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 — 2021 г. (OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 8).

Последно осъвременяване: 26 април 2019 г.Правна информация