Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0074(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0381/2017

Testi mressqa :

A8-0381/2017

Dibattiti :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Testi adottati :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Testi adottati
PDF 1119kWORD 664k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi marini permezz ta' miżuri tekniċi ***I
P8_TA-PROV(2019)0381A8-0381/2017
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007 (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1343/2011 u(UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (COM(2016)0134) – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0134),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0117/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-13 ta' Lulju 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Diċembru 20162,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-22 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0381/2017).

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 389 21.10.2016, p. 67.2 ĠU C 185, 9.6.2017, p. 82.
(2) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fis-16 ta’ Jannar 2018 (Testi adottati, P8_TA(2018)0003).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) Nru 2019/ …(1)+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005
P8_TC1-COD(2016)0074

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jistabbilixxi Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għall-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd.

(2)  Il-miżuri tekniċi huma għodod biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-PKS. Madankollu, evalwazzjoni tal-istruttura regolatorja attwali relattivament għall-miżuri tekniċi wriet li din aktarx mhijiex ser tilħaq l-objettivi tal-PKS u għandu jittieħed approċċ ġdid sabiex tiżdied l-effettività tal-miżuri tekniċi, b'enfasi fuq l-adattament tal-istruttura tal-governanza.

(3)  Hemm bżonn jiġi żviluppat qafas għar-regolamentazzjoni tal-miżuri tekniċi. Dak il-qafas għandu, minn naħa waħda, jistabbilixxi regoli ġenerali li jkunu meħtieġa japplikaw fl-ilmijiet tal-Unjoni kollha u, min-naħa l-oħra, jipprevedi l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi li jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet reġjonali tas-sajd permezz tal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni introdott mir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(4)  Il-qafas jenħtieġ li jkopri l-qbid u l-ħatt l-art ta' riżorsi tas-sajd kif ukoll it-tħaddim tal-irkaptu tas-sajd u l-interazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd mal-ekosistemi tal-baħar.

(5)  Dan ir-Regolamenti jenħtieġ li japplika għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqin f'ilmijiet tal-Unjoni minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, u minn ċittadini tal-Istati Membri – mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ewlenija tal-Istat tal-bandiera – kif ukoll għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw f'ilmijiet tal-Unjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi msemmijin fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Jenħtieġ li dan japplika wkoll, fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u ta' ċittadini tal-Istati Membri, f'ilmijiet mhux tal-Unjoni għal miżuri tekniċi adottati għaż-Żona Regolatorja tal-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) u ż-Żona tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (GFCM).

(6)  Fejn ikun rilevanti, il-miżuri tekniċi jenħtieġ li japplikaw għas-sajd rikreattiv, li jista' jkollu impatt sinifikanti fuq l-istokkijiet tal-ħut u l-ispeċijiet ta' frott tal-baħar bil-qoxra.

(7)  Il-miżuri tekniċi jenħtieġ li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-PKS li jsir sajd f'livelli ta' rendiment sostenibbli massimu, li jitnaqqsu qabdiet mhux mixtieqa u li jiġi eliminat l-iskartar ta' qabdiet, u jikkontribwixxu biex jinkiseb status ambjentali tajjeb kif stipulat fid-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6).

(8)  Jenħtieġ li, b'mod speċifiku, il-miżuri tekniċi jikkontribwixxu għall-protezzjoni ta’ speċijiet tal-baħar li jkunu għadhom qed jikbru u l-ġlejjeb permezz ta' rkaptu selettiv u ta' miżuri biex jiġu evitati l-qabdiet mhux mixtieqa. Il-miżuri tekniċi jenħtieġ li wkoll jimminimizzaw ▌l-impatti tal-irkaptu tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u b'mod partikolari fuq speċijiet u ħabitats sensittivi, inkluż fejn adatt bl-użu ta' inċentivi. Jenħtieġ li jikkontribwixxu wkoll biex ikun hemm fis-seħħ miżuri ta' ġestjoni għall-finijiet ta' konformità mal-obbligi skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(7) u d-Direttivi 2008/56/KE u 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8).

(9)  Sabiex tiġi evalwata l-effettività tal-miżuri tekniċi, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri relatati mal-livelli ta' qabdiet mhux mixtieqa, b'mod partikolari qabdiet ta' speċijiet tal-baħar ta' daqsijiet anqas mid-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, mal-livell ta' qabdiet aċċessorji ta' speċijiet sensittivi u mal-għadd ta' ħabitats ta' qiegħ il-baħar milquta ħażin mis-sajd. Jenħtieġ li dawk il-miri jirriflettu l-objettivi tal-PKS, il-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni – b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 92/43 u d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) – u l-aħjar prassi internazzjonali.

(10)  Sabiex tkun żgurata l-uniformità fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tar-regoli tekniċi, jenħtieġ li jiġu aġġornati u kkonsolidati d-definizzjonijiet ta' rkaptu tas-sajd u ta' attivitajiet tas-sajd li hemm fir-regolamenti tal-miżuri tekniċi eżistenti.

(11)  Ċertu rkaptu distruttiv jew metodi distruttivi li jużaw splussivi, veleni, sustanzi stupefaċenti, il-kurrent elettriku, imrietel pnewmatiċi jew strumenti tal-perkussjoni oħrajn, tagħmir irmunkat u ħattafa għall-ħsad tal-qroll aħmar jew tipi oħrajn ta' qroll u speċijiet simili u ċerti ħarpuns għall-qroll jenħtieġ li jkunu pprojbiti. Jenħtieġ li ma jkunx permess li tinbiegħ, tintwera jew tkun offruta għall-bejgħ kwalunkwe speċi tal-baħar maqbuda bl-użu ta' tali rkaptu jew tali metodi fejn dawn huma pprojbiti taħt dan ir-Regolament.

(12)  L-użu ta' tkarkir bl-impulsi elettriċi jenħtieġ li jibqa' possibbli matul perijodu tranżizzjonali sat-30 ta' Ġunju 2021 u taħt ċerti kondizzjonijiet stretti.

(13)  Fid-dawl ta' parir mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti regoli komuni li jiddefinixxu r-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-irkaptu rmunkat u fuq il-kostruzzjoni tal-manki, biex jipprevjenu milli tiġi żviluppata l-prassi ħażina li twassal għal sajd mhux selettiv.

(14)  Sabiex jiġi limitat l-użu tal-għażel tat-tisqif li jista' jistad fuq żoni kbar u li jwassal għal qabdiet sinifikanti ta' speċijiet sensittivi, ir-restrizzjonijiet eżistenti fuq l-użu ta' tali rkaptu tas-sajd għandhom jiġu kkonsolidati.

(15)  Fid-dawl tal-parir tal-STECF, is-sajd bix-xbieki statiċi fid-diviżjonijiet tal-ICES 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j u 7k u fis-subżoni tal-ICES 8, 9, 10 u 12 fil-lvant ta' 27° W f'ilmijiet b'fond ta' aktar minn 200 metru, għandu jibqa' pprojbit, biex jiġu protetti l-ispeċijiet sensittivi tal-baħar fond, soġġett għal ċerti derogi.

(16)  Għal ċerti speċijiet ta' ħut rari, fosthom xi speċijiet ta' klieb il-baħar u ta' raj, saħansitra attività limitata tas-sajd tista' tirriżulta f'riskju serju għall-konservazzjoni tagħhom. Sabiex jiġu protetti speċijiet bħal dawn jenħtieġ li tiġi introdotta projbizzjoni ġenerali tas-sajd għalihom.

(17)  Biex ikunu jistgħu jipproteġu tabilħaqq speċijiet tal-baħar sensittivi bħall-mammiferi tal-baħar, l-għasafar tal-baħar u r-rettili tal-baħar imsemmija fid-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu miżuri ta' mitigazzjoni biex jimminimizzaw u, fejn possibbli, jeliminaw il-qabdiet ta' tali speċijiet bl-irkaptu tas-sajd.

(18)  Sabiex tingħata protezzjoni kontinwa lill-ħabitats tal-baħar sensittivi li jinsabu 'l barra mill-kosti tal-Irlanda, tar-Renju Unit u madwar l-Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji, kif ukoll fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC, ir-restrizzjonijiet eżistenti fuq l-użu tal-irkaptu tal-qiegħ jenħtieġ li jibqgħu.

(19)  Fejn il-parir xjentifiku jidentifika ħabitats oħrajn bħal dawn, jenħtieġ li tkun possibbli l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet simili biex jipproteġu dawk il-ħabitats.

(20)  Skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jenħtieġ li jiġu stabbiliti d-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-ħut li għadu qed jikber tal-ispeċijiet tal-baħar u biex jiġu stabbiliti żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut, kif ukoll biex jiġu kostitwiti daqsijiet minimi għall-kummerċjalizzazzjoni.

(21)  Jenħtieġ li jiġi definit il-mod li bih għandu jitkejjel id-daqs tal-ispeċi tal-baħar.

(22)  Jenħtieġ li tkun possibbli għall-Istati Membri li jwettqu proġetti pilota bil-għan li jesploraw metodi sabiex jevitaw, jimminimizzaw u jeliminaw qabdiet mhux mixtieqa. Fejn ir-riżultati ta' dawk il-proġetti jew parir xjentifiku jindikaw li hemm qabdiet mhux mixtieqa sinifikanti ▌, l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jistabbilixxu miżuri tekniċi li jnaqqsu dawn il-qabdiet ▌.

(23)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi standards ta' referenza għal kull baċir tal-baħar. Dawk l-istandards ta' referenza jinkisbu minn miżuri tekniċi eżistenti, u dan filwaqt li jitqiesu l-parir tal-STECF u l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati. Jenħtieġ li dawk l-istandards jikkonsistu f'daqsijiet tal-malja ta' referenza għall-irkaptu rmunkat u għax-xbieki statiċi, f'daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, f'żoni magħluqa jew ristretti, kif ukoll f'miżuri ta' konservazzjoni tan-natura sabiex jimmitigaw il-qabdiet ta' speċijiet sensittivi f'ċerti żoni u fi kwalunkwe miżura teknika speċifikament reġjonali oħra eżistenti▌.

(24)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti għal miżuri tekniċi adegwati li jvarjaw minn dawn l-istandards ta' referenza skont il-proċess ta' reġjonalizzazzjoni stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013, ibbażati fuq evidenza xjentifika.

(25)  Tali miżuri tekniċi reġjonali jenħtieġ li bħala minimu jwasslu għal benefiċċji għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar li huma tal-inqas ekwivalenti għal dawk derivati mill-istandards ta' referenza, b'mod partikolari f'termini ta' mudelli ta' sfruttament u l-livell ta' protezzjoni provduta għal speċijiet u ħabitats sensittivi.

(26)  Meta jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti relatati ma' karatteristiċi ta' rkaptu selettiv skont id-daqs u l-ispeċi bħala alternattivi għad-daqsijiet tal-malja ta' referenza▌ jenħtieġ li l-gruppi reġjonali tal-Istati Membri jiżguraw li tali miżuri tal-inqas iwasslu għal karatteristiċi ta' selettività simili jew aħjar mill-irkaptu ta' referenza.

(27)  Meta jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti relattivament għal ▌ żoni ristretti▌ biex jipproteġu ħut li għadu qed jikber u l-ġlejjeb, fir-rakkomandazzjonijiet konġunti tagħhom il-gruppi reġjonali tal-Istati Membri jenħtieġ li jiddefinixxu l-objettivi, il-limitu ġeografiku u d-durata tal-għeluq kif ukoll ir-restrizzjonijiet tal-irkaptu u l-arranġamenti dwar il-kontrolli u l-monitoraġġ.

(28)  Meta jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti relattivament għal ▌daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni ▌, il-gruppi reġjonali tal-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li jkun rispettat l-objettiv tal-PKS li tiżgura l-protezzjoni taż-żgħar tal-ispeċijiet tal-baħar, filwaqt li jiżguraw li ma tiġi introdotta ebda distorsjoni fis-suq u li ma jinħoloq ebda suq għal speċijiet iżgħar mid-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni.

(29)  Permezz tar-reġjonalizzazzjoni jenħtieġ li jitħalla lok biex, bħala miżura addizzjonali għall-protezzjoni ta' speċijiet sensittivi, ħut li għadu qed jikber jew ġlejjeb, tiġi żviluppata l-possibbiltà li jinħolqu żoni li jingħalqu f'ħin reali, u dan flimkien ma' dispożizzjonijiet dwar meta ż-żona tinbidel. Il-kondizzjonijiet biex jiġu stabbiliti tali żoni, inklużi l-limitu ġeografiku u d-durata tal-għeluq, ki ukoll l-arranġamenti ta' kontroll u ta' monitoraġġ, jenħtieġ li jiġu definiti fir-rakkomandazzjonijiet konġunti rilevanti.

(30)  Fuq il-bażi ta' valutazzjoni tal-impatti tal-irkaptu innovattiv ▌, l-użu, jew l-estensjoni tal-użu, ta' tali irkaptu innovattiv▌ jista' jiġi inkluż bħala alternattiva fir-rakkomandazzjonijiet konġunti tal-gruppi reġjonali tal-Istati Membri. L-użu tal-irkaptu innovattiv jenħtieġ li ma jkunx permess fejn valutazzjoni xjentifika turi li dan iwassal għal impatti negattivi sinifikanti fuq ħabitats sensittivi u speċijiet mhux fil-mira.

(31)  Meta jiżviluppaw rakkomandazzjonijiet konġunti marbuta ▌ mal-protezzjoni ta' speċijiet u ▌ ħabitats sensittivi, jenħtieġ li l-gruppi reġjonali tal-Istati Membri jkunu jistgħu jiżviluppaw miżuri ta' mitigazzjoni addizzjonali sabiex inaqqsu l-impatti tas-sajd fuq l-ispeċijiet u l-ħabitats sensittivi. Fejn l-evidenza xjentifika turi li hemm theddida serja għall-istatus ta' konservazzjoni ta' speċijiet u ħabitats sensittivi, jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu restrizzjonijiet addizzjonali fuq il-kostruzzjoni u l-funzjonament ta' ċertu rkaptu jew anke jintroduċu projbizzjoni totali fuq l-użu tiegħu f'żona partikolari. B'mod partikolari tali restrizzjonijiet jistgħu jiġu applikati għall-użu tal-għażel tat-tisqif li f'ċerti żoni wassal għal qabdiet sinifikanti ta' speċijiet sensittivi.

(32)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jippermetti li jiġu stabbiliti pjanijiet temporanji ta' skartar ta' qabdiet għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art, f'każijiet fejn ma jkun hemm ebda pjan pluriennali fis-seħħ għaż-żona tas-sajd ikkonċernata. Bħala parti minn dawn il-pjanijiet jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġu stabbiliti miżuri tekniċi, marbutin strettament mal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art, u li l-għan tagħhom ikun li titkattar is-selettività u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa.

(33)  Jenħtieġ li jkun possibbli li jitwettqu proġetti pilota dwar dokumentazzjoni sħiħa tal-qabdiet u tal-iskartar ta' qabdiet. Tali proġetti jistgħu jinvolvu derogi mir-regoli dwar id-daqsijiet tal-malji stabbiliti f'dan ir-Regolament sakemm dawn jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi u l-miri ta' dan ir-Regolament.

(34)  Ċerti dispożizzjonijiet dwar miżuri tekniċi adottati mill-NEAFC jenħtieġ li jiġu inklużi f'dan ir-Regolament.

(35)  Sabiex ma jkunx hemm tfixkil għar-riċerka xjentifika jew ir-ripopolazzjoni jew it-trapjantar diretti, il-miżuri tekniċi previsti f'dan ir-Regolament jenħtieġ li ma japplikawx għal operazzjonijiet li jaf ikunu neċessarji għal tali attivitajiet. B'mod partikolari, fejn l-operazzjonijiet tas-sajd għall-iskopijiet ta' riċerka xjentifika jeżiġu tali deroga mill-miżuri tekniċi taħt dan ir-Regolament, jenħtieġ li huma jkunu soġġetti għal kondizzjonijiet adatti.

(36)  Is-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta' ċerti miżuri fir-rigward tas-sajd rikreattiv, restrizzjonijiet fuq irkaptu rmunkat, speċijiet u ħabitats sensittivi, il-lista ta' ħut u frott tal-baħar bil-qoxra projbiti minn sajd dirett, id-definizzjoni ta' sajd dirett, proġetti pilota dwar dokumentazzjoni sħiħa tal-qabdiet u tal-iskartar ta' qabdiet, u miżuri tekniċi bħala parti minn pjanijiet ta' skartar temporanji kif ukoll fir-rigward tad-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, id-daqs tal-malji tax-xbieki, iż-żoni magħluqa u miżuri tekniċi oħra f'ċerti baċiri tal-baħar, miżuri ta' mitigazzjoni għal speċijiet sensittivi u l-lista ta' speċi ta' stokkijiet indikaturi ewlenin. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(10). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(37)  Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni biex tiġi stabbilita l-ispeċifikazzjoni ta' tagħmir biex jitnaqqas it-tkagħbir bl-użu ta', u jissaħħaħ, l-irkaptu rmunkat jew biex tiġi limitata l-ħarba tal-qabdiet fil-parti ta' quddiem tal-irkaptu rmunkat; biex tiġi ddefinita l-ispeċifikazzjoni tat-tagħmir ta' selezzjoni imqabbad ma' rkaptu ta' referenza definit; sabiex ikunu definiti l-ispeċifikazzjonijiet tat-tkarkir bl-impuls elettriku; biex jiġu definiti r-restrizzjonijiet fuq il-kostruzzjoni tal-irkaptu u biex jiġu definiti l-miżuri ta' kontroll u ta' monitoraġġ li jkunu ser jiġu adottati mill-Istat Membru tal-bandiera; u biex jiġu definiti regoli dwar il-miżuri ta' kontroll u ta' monitoraġġ li jkunu ser jiġu adottati mill-Istat Membru tal-bandiera meta jintuża rkaptu statiku f'fond ta' bejn 200 u 600 metru, dwar il-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ li jkunu ser jiġu adottati għal ċerti żoni magħluqa jew ristretti, u dwar il-karatteristiċi tas-sinjal u tal-implimentazzjoni ta' tagħmir użat biex iżommu ċ-ċetaċji 'l bogħod mix-xbieki statiċi u biex jiġu definiti wkoll il-metodi użati biex jimminimizzaw il-qabdiet aċċessorji ta' għasafar tal-baħar, rettili tal-baħar u fkieren tal-baħar. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11).

(38)  Sal-31 ta' Diċembru 2020, u sussegwentement kull tielet sena, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u mill-Kunsilli Konsultattivi rilevanti u wara evalwazzjoni mill-STECF. Dak ir-rapport jenħtieġ li jivvaluta kemm il-miżuri tekniċi fil-livell reġjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni jkunu kkontribwixxew biex jinkisbu l-objettivi u jintlaħqu l-miri ta' dan ir-Regolament.

(39)  Għall-għan ta' dak ir-rapport, jistgħu jintużaw indikaturi tas-selettività adegwati, bħall-kunċett xjentifiku tat-tul ta' selettività ottimali (Lopt), bħala għodda ta' referenza għall-monitoraġġ tal-progress maż-żmien lejn l-objettivi tal-PKS ta' minimizzazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa. F'dak is-sens, dawk l-indikaturi mhumiex miri vinkolanti, iżda għodod ta' monitoraġġ li jistgħu jinfurmaw deliberazzjonijiet jew deċiżjonijiet fil-livell reġjonali. L-indikaturi, u l-valuri użati għall-applikazzjoni tagħhom, jenħtieġ li jintalbu minn korpi xjentifiċi adatti għal għadd ta' stokkijiet indikaturi ewlenin li jieħdu kont ukoll tas-sajd imħallat u żidiet qawwija f'daqqa fir-reklutaġġ . Il-Kummissjoni tista' tinkludi dawn l-indikaturi fir-rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-lista tal-istokkijiet indikaturi ewlenin tinkludi l-ispeċijiet demersali li huma ġestiti mil-limiti ta' qbid, b'kont meħud tal-importanza relattiva tal-ħatt l-art, l-iskartar ta' qabdiet u r-rilevanza tal-attività partikolari tas-sajd għal kull baċir tal-baħar.

(40)  Ir-rapport tal-Kummissjoni jenħtieġ ukoll li jirreferi għall-parir tal-ICES dwar il-progress li jkun sar jew l-impatt tal-irkaptu innovattiv. Jenħtieġ li r-rapport jislet konklużjonijiet dwar il-benefiċċji għal, jew l-effetti negattivi fuq, l-ekosistemi tal-baħar, ħabitats sensittivi u s-selettività.

(41)  Abbażi tar-rapport tal-Kummissjoni, meta fil-livell reġjonali jkun hemm evidenza li l-objettivi u l-miri ma jkunux intlaħqu, jenħtieġ li l-Istati Membri f'dak ir-reġjun jippreżentaw pjan li jistipula l-azzjonijiet korrettivi li jridu jittieħdu sabiex ikun żgurat li dawk l-objettivi u l-miri jistgħu jintlaħqu. Abbażi ta' dak ir-rapport, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipproponi wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kwalunkwe emenda għal dan ir-Regolament li tqis neċessarja.

(42)  Minħabba n-numru u l-importanza tal-emendi li għandhom isiru, jenħtieġ li jitħassru r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97(12), (KE) Nru 850/98(13), (KE) Nru 2549/2000(14), (KE) Nru 254/2002(15), (KE) Nru 812/2004(16) u (KE) Nru 2187/2005(17).

(43)  Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006(18) u (KE) Nru 1224/2009(19) u r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jenħtieġ li jiġu emendati kif meħtieġ.

(44)  Il-Kummissjoni attwalment għandha s-setgħa li tadotta u temenda miżuri tekniċi fil-livell reġjonali taħt ir-Regolamenti (UE) 2016/1139(20), (UE) 2018/973(21), (UE) 2019/472(22) u (UE) Nru 2019/ …(23) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jistabbilixxu pjanijiet pluriennali għall-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-Ilmijiet tal-Punent u l-Mediterran tal-Punent. Sabiex jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat rispettivi, u jkun speċifikat li l-atti delegati adottati skont l-għoti ta' setgħat previsti f'dawk ir-Regolamenti għandhom jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li dawk ir-Regolamenti jiġu emendati fl-interess taċ-ċertezza legali,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri tekniċi dwar:

(a)  il-qbid u ħatt l-art tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar; ▌

(b)  it-tħaddim tal-irkaptu tas-sajd; u

(c)  l-interazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd mal-ekosistemi tal-baħar.

Artikolu 2

Kamp ta' Applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet li jsiru minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ewlenija tal-Istat tal-bandiera, fiż-żoni tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 5 kif ukoll minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' pajjiżi terzi, u li jkunu rreġistrati fihom, meta jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.  L-Artikoli 7, 10, 11 u 12 għandhom japplikaw ukoll għas-sajd rikreattiv. F'każijiet fejn is-sajd rikreattiv ikollu impatt sinifikanti f'reġjun partikolari, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15 u f'konformità mal-Artikolu 29 biex temenda dan ir-Regolament billi jiġi previst li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 13 jew il-partijiet A jew C tal-Annessi V sa X ▌ japplikaw ukoll għas-sajd rikreattiv.

3.  Soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 25 u 26, il-miżuri tekniċi stipulati f'dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet tas-sajd li jsiru biss bl-iskop ta':

(a)  investigazzjonijiet xjentifiċi, u

(b)  ripopolazzjoni jew trapjantar diretti ta' speċijiet tal-baħar.

Artikolu 3

Objettivi

1.  Bħala għodod li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-PKS, il-miżuri tekniċi għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PKS stipulati fid-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013▌.

2.  Il-miżuri tekniċi b'mod partikolari għandhom jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi li ġejjin:

(a)  itejbu kemm jista' jkun il-mudelli ta' sfruttament biex jipprovdu protezzjoni għall-ħut li għadu qed jikber jew għall-ġlejjeb tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

(b)  jiżguraw li l-qabdiet aċċessorji ta' speċijiet tal-baħar sensittivi, inklużi dawk elenkati fid-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE, ▌ li jirriżultaw mis-sajd, jitnaqqsu kemm jista' jkun u, fejn possibbli, jiġu eliminati sabiex ma jikkostitwixxux theddida għall-istat ta' konservazzjoni ta' dawn l-ispeċijiet;

(c)  jiżguraw, inkluż bl-użu ta' inċentivi adatti, li l-impatti ambjentali negattivi tas-sajd fuq il-ħabitats tal-baħar jiġu minimizzati ▌;

(d)  għandhom fis-seħħ miżuri ta' ġestjoni tas-sajd għall-finijiet ta' konformità mad-Direttivi 92/43/KEE, 2000/60/KE, 2008/56/KE, b'mod partikolari bil-għan li jinkiseb status ambjentali tajjeb f'konformità mal-Artikolu 9(1) ta' dik id-Direttiva, u 2009/147/KE.

Artikolu 4

Miri

1.  Il-miżuri tekniċi għandu jkollhom l-għan li jiżguraw li:

(a)  ▌ il-qabdiet ta' speċijiet tal-baħar iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni jitnaqqsu kemm jista' jkun f'konformità mal-Artikolu 2(2) ▌ tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(b)  ▌ il-qabdiet aċċessorji ta' mammiferi tal-baħar, rettili tal-baħar, għasafar tal-baħar u speċijiet oħrajn mhux sfruttati kummerċjalment ma jaqbżux il-livelli previsti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni u fi ftehimiet internazzjonali li huma vinkolanti għall-Unjoni.

(c)  ▌ l-impatti ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-ħabitats li jinsabu f'qiegħ il-baħar jikkonformaw mal-punt (j) tal-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2.  Il-punt sa fejn ikun sar progress lejn dawk il-miri ▌għandu jiġi rieżaminat bħala parti mill-proċess ta' rappurtar stipulat fl-Artikolu 31.

Artikolu 5

Definizzjoni taż-żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ġeografiċi taż-żoni tas-sajd li ġejjin:

(a)  "il-Baħar tat-Tramuntana" tfisser ilmijiet tal-Unjoni fid-diviżjonijiet(24) 2a u 3a u s-subżona 4 tal-ICES;

(b)  "il-Baħar Baltiku" tfisser ilmijiet tal-Unjoni fid-diviżjonijiet 3b, 3c u 3d tal-ICES;

(c)  "l-ilmijiet tal-Majjistral" tfisser l-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni 5 , 6 u 7 tal-ICES;

(d)  "l-ilmijiet tal-Lbiċ" tfisser is-subżoni 8, 9 u 10 tal-ICES (ilmijiet tal-Unjoni) u ż-żoni(25) CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2.0 (ilmijiet tal-Unjoni);

(e)  "il-Baħar Mediterran" tfisser l-ilmijiet marittimi tal-Mediterran lejn il-Lvant mil-linja 5°36′ W;

(f)  "il-Baħar l-Iswed" tfisser l-ilmijiet tas-subżona ġeografika 29 GFCM kif definiti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(26);

(g)  "ilmijiet tal-Unjoni fl-Oċean Indjan u fil-Punent tal-Atlantiku" tfisser l-ilmijiet madwar Guadaloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stat Membru;

(h)  "iż-Żona Regolatorja tan-NEAFC" tfisser l-ilmijiet taż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC li jinsabu barra mill-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd tal-Partijiet Kontraenti kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(27);

(i)  "iż-Żona ta' Ftehim tal-GFCM" tfisser il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed u l-ilmijiet li jgħaqqduhom, kif definit fir-Regolament (UE) Nru 1343/2011.

Artikolu 6

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "mudell ta' sfruttament" tfisser kif il-mortalità mis-sajd hi distribwita fil-profil tal-età u d-daqs ta' stokk partikolari;

(2)  "selettività" tfisser espressjoni kwantitattiva li tindika l-probabbiltà li jinqabdu riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ta' ċertu daqs u/jew speċijiet;

(3)  "sajd dirett" tfisser l-isforz ta' sajd maħsub għal speċi jew grupp ta' speċijiet speċifiċi u jistgħu jiġu speċifikati b'mod ulterjuri f'livell reġjonali f'atti delegati adottati skont l-Artikolu 27(7) ta' dan ir-Regolament;

(4)  "status ambjentali tajjeb" tfisser l-istatus ambjentali tal-ilmijiet tal-baħar kif definit fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2008/56/KE;

(5)  "stat ta' konservazzjoni ta' speċi" tfisser l-influwenzi kollha li jagħfsu fuq l-ispeċijiet konċernati u li jistgħu jaffettwaw it-tqassim fit-tul u l-abbundanza tal-popolazzjonijiet tagħhom;

(6)  "stat ta' konservazzjoni ta' ħabitat" tfisser l-influwenzi kollha li jagħfsu fuq il-ħabitat naturali u l-ispeċijiet tipiċi tiegħu li jistgħu jaffettwaw it-tqassim naturali tiegħu fit-tul, l-istruttura u l-funzjonijiet kif ukoll l-għajxien fit-tul tal-ispeċijiet tipiċi tiegħu;

(7)  "ħabitat sensittiv" tfisser ħabitat li l-istat ta' konservazzjoni tiegħu, inkluż il-firxa tiegħu u l-kundizzjoni (struttura u funzjoni) tal-komponenti bijotiċi u abijotiċi tiegħu, huwa affettwat b'mod negattiv minn pressjonijiet ġejjin minn attivitajiet tal-bniedem, inkluż l-attivitajiet tas-sajd. Il-ħabitats sensittivi jinkludu, b'mod partikolari, tipi ta' ħabitats elenkati fl-Anness I, u ħabitats ta' speċijiet elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 92/43/KEE, ħabitats ta' speċijiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2009/147/KE, ħabitats li l-protezzjoni tagħhom hija meħtieġa sabiex jinkiseb status ambjentali tajjeb taħt id-Direttiva 2008/56/KE u ekosistemi tal-baħar vulnerabbli kif definiti mill-punt (b) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill 734/2008(28);

(8)  "speċi sensittiva" tfisser speċi li l-istat ta' konservazzjoni tagħha, inkluż il-ħabitat, id-distribuzzjoni, id-daqs tal-popolazzjoni jew il-kundizzjoni tal-popolazzjoni tagħha, huwa affettwat b'mod negattiv minn pressjonijiet ġejjin minn attivitajiet tal-bniedem, inkluż l-attivitajiet tas-sajd. L-ispeċijiet sensittivi, b'mod partikolari, jinkludu speċijiet imsemmija fl-Annessi II u IV tad-Direttiva 92/43/KEE, speċijiet koperti mid-Direttiva 2009/147/KE u speċijiet li l-protezzjoni tagħhom hija meħtieġa sabiex jiksbu status ambjentali tajjeb taħt id-Direttiva 2008/56/KE;

(9)  "speċijiet pelaġiċi żgħar" tfisser speċijiet bħall-kavalli, l-aringi, is-sawrell, l-inċova, is-sardin, l-istokkafixx, l-arġentina, il-laċċa kaħla u l-pixxi trumbetta;

▌(10) "Kunsilli Konsultattivi" tfisser gruppi ta' partijiet ikkonċernati stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(11)  "xibka tat-tkarkir" tfisser irkaptu rmunkat b'mod attiv minn bastiment wieħed jew aktar tas-sajd u li jikkonsisti f'xibka ▌ magħluqa fuq wara minn borża jew manka;

(12)  "irkaptu rmunkat" tfisser kwalunkwe xibka tat-tkarkir, tartarun Daniż, gangmu u rkaptu simili ▌ li jiġi mċaqlaq b'mod attiv fl-ilma minn bastiment tas-sajd wieħed jew iktar jew minn kwalunkwe sistema mekkanizzata oħra;

(13)  "xibka tat-tkarkir tal-qiegħ" tfisser irkaptu tat-tkarkir magħmul u armat sabiex jitħaddem f'qiegħ il-baħar jew kważi;

(14)  "xibka tat-tkarkir tal-qiegħ bil-paranzi" tfisser xibka tat-tkarkir tal-qiegħ irmunkata minn żewġ dgħajjes fl-istess ħin, kull waħda tirmunka naħa tax-xibka tat-tkarkir. Il-fetħa orizzontali tax-xibka tat-tkarkir tinżamm bid-distanza bejn iż-żewġ bastimenti waqt li jirmunkaw l-irkaptu;

(15)  "xibka tat-tkarkir pelaġiku" tfisser xibka tat-tkarkir magħmula u armata sabiex topera f'nofs l-ilma;

(16)  "xibka tat-tkarkir bi travu" tfisser irkaptu b'xibka tat-tkarkir miftuħa orizzontalment bi travu, ġewnaħ jew apparat simili;

(17)  "tkarkir bl-impulsi elettriċi" tfisser xibka tat-tkarkir li tuża kurrent elettriku biex jinqabdu riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

(18)  "tartarun Daniż" jew "tartarun Skoċċiż" ifissru tagħmir ċirkondanti u rmunkat, imħaddem minn dgħajsa permezz ta' żewġ ħbula twal (ħbula tat-tartarun) magħmul sabiex jidderieġi l-ħut lejn il-fetħa tat-tartarun. L-irkaptu hu magħmul minn xibka li hi simili fl-għamla tagħha għal xibka tat-tkarkir tal-qiegħ ▌;

(19)  "tartaruni tax-xatt" tfisser xbieki tat-tidwir u tartaruni rmunkati mixħutin minn dgħajsa u rmunkati mix-xatt filwaqt li jiġu operati mill-kosta jew minn bastiment irmiġġat jew ankrat mal-kosta;

(20)  "xbieki tat-tidwir" tfisser xbieki li jaqbdu l-ħut billi jdawruhom kemm miż-żewġ naħat u kif ukoll minn taħt. Jistgħu jkunu jew ma jkunux mgħammra b'vajjina;

(21)  "tartarun tal-borża" jew "tartaruni tal-lampara" jfissru kwalunkwe xibka tat-tidwir fejn il-qiegħ jingħaqad permezz ta' ħabel tal-għeluq li jinsab fil-qiegħ tax-xibka, li tgħaddi minn serje ta' anelli tul il-ħabel tal-art, li jippermetti li x-xibka tinġibed f'borża u tingħalaq;

(22)  "gangmi" tfisser irkaptu li jkun attivament irmunkat mill-magna prinċipali tad-dgħajsa (gangmi tad-dgħajsa) jew miġbud b'winċ motorizzat minn bastiment ankrat (gangmi mekkanizzati) għall-qbid ta' bivalvi, gasteropadi jew sponoż u li jikkonsisti f' xibka borża jew f'baskett tal-metall immuntati fuq qafas riġidu jew virga ta' qies u forma varjabbli li l-parti ta' taħt tagħhom tista' ġġorr xafra barraxa li tista' tkun jew fit-tond, ippuntata jew bis-snien, u tista' wkoll tkun mgħammra bi skarpi u twavel tal-għadds. Xi gangmi huma mgħammra b'tagħmir idrawliku (gangmi idrawliċi). Il-gangmi miġbudin bl-idejn jew b'winċ manwali f'ilmijiet baxxi bi jew mingħajr dgħajsa għall-qbid ta' bivalvi, gasteropodi jew sponoż (gangmi tal-idejn) ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala rkaptu rmunkat għall-finijiet ta' dan ir-Regolament;

(23)  "xbieki statiċi" tfisser kwalunkwe tip ta' għażel, xibka tat-tħabbil jew parit ▌ ankrat ma' qiegħ il-baħar ▌ biex il-ħut jgħum fih u jitħabbel jew jeħel fix-xbieki;

(24)  "għażel tat-tisqif " tfisser ▌ xibka miżmuma fuq wiċċ l-ilma jew f'ċerta distanza taħtu permezz ta' apparat li jżomm f'wiċċ l-ilma, li jinġarru mal-kurrent jew liberament jew bid-dgħajsa li jkun imqabbad magħha. Dan jista' jkun mgħammar b'apparat intiż biex jistabbilizza x-xibka jew jillimita kemm tinġarr mill-kurrent ▌;

(25)  "▌għażel" tfisser xibka magħmula minn biċċa xibka statika unika u miżmuma wieqfa fl-ilma permezz ta' sufruni u piżijiet ▌;

(26)  "▌ għażel tat-tħabbil" tfisser xibka statika li tikkonsisti f'ħajt ta' xibka armat b'mod li x-xibka tiddendel fuq il-ħbula sabiex toħloq ammont akbar ta' tixbik maħlul mill-għażel ▌;

(27)  "▌ parit" tfisser xibka statika magħmula minn bosta saffi jew aktar ta' xbieki b'żewġ saffi fuq barra ta' daqs tal-malja▌ kbir b'saff b'malja bejniethom▌;

(28)  "parit xkitt" tfisser kwalunkwe għażel tal-qiegħ li l-parti t'isfel tiegħu tkun ikkombinata ma' parit;

(29)  "konz" tfisser irkaptu tas-sajd li jikkonsisti fi xlief ewlieni ▌ ta' tul varjabbli, li magħha jitqabbdu brazzoli bi snanar ▌ spazjati skont l-ispeċi fil-mira. Ix-xlief ewlieni jkun ankrat orizzontalment fuq, jew qrib, il-qiegħ jew vertikalment, jew jista' jitħalla jinġarr mal-kurrent fil-wiċċ;

(30)  "nases u kavetti" tfisser nases f'għamla ta' gaġeġ jew qfief li għandhom dħul wieħed jew aktar, iddisinjati biex jaqbdu l-krustaċej, molluski jew ħut, li jitqiegħdu fuq qiegħ il-baħar jew sospiżi fuqu;

(31)  "xlief" tfisser ▌ xlief tas-sajd wieħed b'rixa jew sunnara bil-lixka waħda jew aktar ▌;

(32)  ''St.Andrew's cross'' huwa ħattaf li jagħmel użu minn azzjoni simili għal dik ta' mqass sabiex jaħsad pereżempju l-molluski bivalvi jew il-qroll aħmar minn qiegħ il-baħar;

(33)  "manka" tfisser l-aktar parti ta' wara tax-xibka tat-tkarkir, li tkun f'forma ta' ċilindru, jiġifieri bl-istess ċirkonferenza t-tul kollu, jew f'forma konika. Din tista' tkun magħmula minn panel wieħed jew aktar (biċċiet ta' xbieki) ▌ imwaħħlin flimkien tul il-ġnub tagħhom u jistgħu jinkludu l-biċċa miżjuda li tkun magħmula minn panel wieħed jew aktar li jkunu jinstabu eżatt quddiem il-manka sensu stricto;

(34)  "daqs tal-malja" tfisser ▌:

(i)  għax-xbieki bl-għoqod: l-itwal distanza bejn żewġ ġonot opposti fl-istess malja meta din tkun mifruxa għalkollox;

(ii)  għal xbieki mingħajr għoqod: id-distanza ta' ġewwa bejn il-ġonot opposti fl-istess malja meta din tkun mifruxa għalkollox tul l-itwal assi possibbli tagħha;

(35)  "malja kwadra" tfisser malja b'erba' naħat magħmula minn żewġ settijiet ta' vireg paralleli tal-istess tul nominali, fejn sett wieħed huwa parallel għall-assi lonġitudinali tax-xibka, u s-sett l-ieħor huwa perpendikulari għall-istess assi;

(36)  "malja maqrut" hi magħmula minn erba' naħat tal-istess tul fejn iż-żewġ dijagonali tax-xibka huma perpendikolari u wieħed mid-dijagonali hu parallel għall-assi lonġitudinali tax-xibka;

(37)  "T90" tfisser xbieki tat-tkarkir, tartaruni Daniżi jew irkaptu rmunkat simili li għandu manka u biċċa tal-estensjoni prodotta minn tip ta' xbieki bil-malja forma ta' djamant imdawra 90° biex b'hekk id-direzzjoni prinċipali kif inhi għaddejja l-ispaga tax-xibka tkun parallela għad-direzzjoni tal-irmunkar;

(38)  "fetħa għall-ħrib tat-tip Bacoma" tfisser panel ta' ħruġ fi xbieki b'malja kwadra mingħajr għoqod mwaħħla fil-panel ta' fuq ta' manka bit-tarf t'isfel tiegħu mhux aktar minn erba' malji mis-siegla tal-għeluq;

(39)  "xibka passatur" tfisser biċċa xibka mwaħħla maċ-ċirkonferenza sħiħa tax-xibka tat-tkarkir għall-gambli quddiem il-manka jew il-biċċa tal-estensjoni, li tiġi għall-ponta fejn hi mwaħħla mas-saff t'isfel tax-xibka tat-tkarkir tal-gambli. Toqba tal-ħruġ tinfetaħ fejn jiltaqgħu x-xibka passatur u l-manka, biex b'hekk tippermetti li l-ispeċijiet jew l-individwi li huma kbar wisq biex jgħaddu mill-passatur, jaħarbu, filwaqt li l-gambli jistgħu jgħaddu mill-passatur għal ġol-manka;

(40)  "▌waqgħa" ▌ tfisser is-somma tal-għoli tal-malji (inkluż l-għoqod) f'xibka meta mxarrba u mġebbda perpendikolari mal-lett;

(41)  "ħin ta' immersjoni jew żmien fl-ilma" tfisser il-perijodu mill-mument meta l-irkaptu jitniżżel l-ewwel darba fl-ilma sal-mument meta l-irkaptu jittella' kompletament abbord il-bastiment tas-sajd;

(42)  "sensuri ta' monitoraġġ tal-irkaptu" tfisser sensuri elettroniċi mill-bogħod li jitpoġġew fuq l-irkaptu biex iwettqu monitoraġġ tal-parametri ta' prestazzjoni ewlenin bħad-distanza bejn id-diriġenti jew il-volum tal-qabda;

(43)  "xlief imtaqqal" tfisser xlief ta' snanar bil-lixka b'piż żejjed biex jegħreq iktar, u b'hekk jitnaqqsu l-veloċità u l-ħin tal-esponiment għal għasafar tal-baħar;

(44)  "apparat akustiku deterrenti" tfisser ▌ apparat immirat biex jiskoraġġixxilil ċerti speċijiet bħall-mammiferi tal-baħar milli jersqu lejn l-irkaptu billi jibgħat sinjali akustiċi;

(45)  "naffara tal-għasafar" (imsejħa wkoll linji tori) tfisser linji (b'żigarelli miġbuda minn punt għoli qrib il-poppa tal-bastimenti tas-sajd waqt li snanar bil-lixka jintużaw bl-iskop li jgerrxu l-għasafar tal-baħar mis-snanar;

(46)  "ripopolament dirett" tfisser l-attività li jinħelsu annimali selvaġġi ħajjin ta' speċi magħżula f'ilmijiet fejn jeżistu b'mod naturali, sabiex tintuża l-produzzjoni naturali tal-ambjent akkwatiku biex jiżdied in-numru ta' individwi disponibbli għall-industriji tas-sajd u/jew jiżdied ir-reklutaġġ naturali;

(47)  "trapjantar" tfisser il-proċess li bih speċi hija ttrasportata intenzjonalment u meħlusa mill-bniedem f'żoni b'popolazzjonijiet stabbiliti ta' dak l-ispeċi;

(48)  "indikatur tal-prestazzjoni ta' selettività" tfisser għodda ta' referenza biex jiġi mmonitorjat il-progress maż-żmien lejn il-kisba tal-objettivi tal-PKS ta' minimizzazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

(49)  "xkubetta li tispara foxxni" tfisser xkubetta li tinżamm fl-idejn, motorizzata pnewmatika jew mekkanikament li tispara foxxni għall-fini ta' sajd taħt l-ilma;

(50)  "tul ta' selettività ottimali (Lopt)" huwa t-tul medju ta' qbid', ipprovdut mill-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli, li jottimizza it-tkabbir ta' individwi fi stokk.

KAPITOLU II

MIŻURI TEKNIĊI KOMUNI

TAQSIMA 1

Irkaptu u Użi tas-Sajd Ipprojbiti

Artikolu 7

Irkaptu u metodi tas-sajd ipprojbiti

1.  Għandu jkun ipprojbit li jinqabdu jew jinħasdu speċijiet tal-baħar bl-użu tal-metodi li ġejjin:

(a)  sustanzi tossiċi, stupefaċenti jew korrużivi;

(b)  kurrent elettriku ħlief għall-użu ▌ tat-tkarkir bl-impuls elettriku, li għandu jkun permess biss taħt id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Parti D tal-Anness V;

(c)  splussivi;

(d)  imrietel pnewmatiċi jew strumenti ta' perkussjoni oħrajn;

(e)  strumenti rmunkati għall-ħsad tal-qroll aħmar jew tipi oħrajn ta' qroll jew organiżmi simili tal-qroll;

(f)  St Andrew's cross u ħattafa simili tiegħu, partikolarment għall-ħsad ta' qroll aħmar jew tipi ta' qroll oħrajn u speċijiet jixbhu lill-qroll;

(g)  kwalunkwe tip ta' projettili, bl-eċċezzjoni ta' dawk użati għall-qtil tat-tonn fil-gaġġa jew maqbud fit-tunnara jew il-lanez miżmuma bl-idejn u ħarpuns użati fis-sajd rikreattiv tal-għadis mingħajr akkwalung u miż-żerniq sa nżul ix-xemx;

2.  Minkejja l-Artikolu 2, dan l-Artikolu għandu japplika għal bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet internazzjonali u fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi, ħlief fejn ir-regoli adottati mill-organizzazzjonijiet multilaterali tas-sajd, skont ftehimiet bilaterali jew multilaterali, jew minn pajjiż terz, ma jipprevedux speċifikament mod ieħor.

TAQSIMA 2

Restrizzjonijiet Ġenerali fuq Irkaptu tas-Sajd u Kondizzjonijiet għall-Użu Tiegħu

Artikolu 8

Restrizzjonijiet ġenerali fuq l-użu ta' rkaptu rmunkat

1.  Għall-fini tal-Annessi V sa XI, id-daqs tal-malja tal-irkaptu rmunkat kif stipulat f'dawk l-Annessi għandu jfisser d-daqs minimu tal-malja ta' kwalunkwe parti tal-mankau kwalunkwe biċċa tal-estensjoni misjuba abbord bastiment tas-sajd u mwaħħla ma' kwalunkwe xibka rmunkata jew li tkun adatta biex titwaħħal magħha. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal apparat tax-xbieki li jintuża biex jitwaħħlu sensuri għall-monitoraġġ tal-irkaptu jew meta jintuża flimkien ma' apparat għall-esklużjoni ta' ħut u fkieren tal-baħar. Derogi ulterjuri biex tittejjeb is-selettività tad-daqs jew l-ispeċijiet jistgħu jiġu previsti f'att delegat adottat f'konformità mal-Artikolu 15.

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal gangmi. Madankollu, matul kwalunkwe vjaġġ meta jinġarru gangmi abbord għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a)  it-trasbord ta' organiżmi marini għandu jkun ipprojbit;

(b)  fil-Baltiku, għandu jkun ipprojbit li tinżamm abbord jew li tkun żbarkata kull kwantità ta' organiżmi marini ħlief jekk għall-inqas 85 % bil-piż ħaj minnha ma jkunx jikkonsisti f'molluski u/jew Furcellaria lumbricalis;

(c)  f'kull baċir ieħor tal-baħar, ħlief fil-Baħar Mediterran, fejn japplika l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 , għandu jkun ipprojbit li tinżamm abbord jew li tinħatt kwalunkwe kwantità ta' organiżmi tal-baħar ħlief jekk mill-inqas 95 % tal-piż ħaj tagħha tkun tikkonsisti minn molluski bivalvi, gasteropodi u sponoż.

Il-punti (b) u (c) ma għandhomx japplikaw għall-qabdiet aċċessorji ta' speċijiet soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Tali qabdiet aċċessorji għandhom jinħattu u jingħaddu u jitnaqqsu mill-kwoti.

3.  Kull meta jkunu qegħdin jiġu rmunkati iktar minn xibka waħda minn bastiment tas-sajd jew minn iktar minn bastiment tas-sajd wieħed, kull xibka għandu jkollha l-istess daqs nominali tal-malja. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15 u skont l-Artikolu 29 li jidderogaw minn dan il-paragrafu, fejn l-użu ta' diversi xbieki b'daqsijiet tal-malja differenti jwassal għal benefiċċji għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar li huma tal-inqas ekwivalenti għal dawk tal-metodi tas-sajd eżistenti.

4.  Għandu jkun ipprojbit l-użu ta' kwalunkwe apparat li jostakola jew li b'xi mod ieħor inaqqas b'mod effettiv id-daqs tal-malja tal-manka jew xi parti tal-irkaptu rmunkat, kif ukoll li jġorr abbord kwalunkwe apparat bħal dan li huwa mfassal speċifikament għal dak il-għan. Dan il-paragrafu ma għandux teskludi l-użu ta' apparat speċifikat li jintuża biex inaqqas it-tkagħbir bl-użu ta', u sabiex isaħħaħ, l-irkaptu rmunkat, jew sabiex jillimita l-ħarba ta' qabdiet fil-parti ta' quddiem tal-irkaptu rmunkat.

5.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-ispeċifikazzjoni ta' manki u l-apparat imsemmi fil-paragrafu 4. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku u tekniku disponibbli u jistgħu jiddefinixxu:

(a)  ir-restrizzjonijiet fuq il-ħxuna tal-ispag;

(b)  ir-restrizzjonijiet fuq iċ-ċirkonferenza tal-manki;

(c)  ir-restrizzjonijiet fuq l-użu ta' materjali tax-xbieki;

(d)  l-istruttura u twaħħil ta' manki;

(e)  l-apparat li jista' jintuża sabiex inaqqas it-tkagħbir bl-użu; u

(f)  l-apparat li jista' jintuża sabiex jillimita l-ħarba ta' dak li jinqabad.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 30(2).

Artikolu 9

Restrizzjonijiet ġenerali fuq l-użu tax-xbieki statiċi u l-għażel tat-tisqif

1.  Għandu jkun ipprojbit li jkun hemm abbord jew jintuża għażel tat-tisqif wieħed jew aktar li t-tul individwali jew totali tiegħu huwa ta' aktar minn 2,5 kilometru.

2.  Għandu jkun ipprojbit li jintuża għażel tat-tisqif sabiex jinqabdu l-ispeċijiet elenkati fl-Anness III.

3.  Minkejja l-paragrafu 1, għandu jkun ipprojbit li jkun hemm abbord jew jintuża kwalunkwe għażel tat-tisqif fil-Baħar Baltiku.

4.  Għandu jkun ipprojbit li jintużaw għeżula tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil u pariti biex jinqabdu l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)  Alonga (Thunnus alalunga),

(b)  Tonn (Thunnus thynnus),

(c)  Pixxiluna (Brama brama),

(d)  Pixxispad (Xiphias gladius),

(e)  Klieb il-baħar li jagħmlu parti mill-ispeċijiet jew mill-familji li ġejjin Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; l-ispeċijiet kollha ta' Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.

5.  B'deroga mill-paragrafu 4, il-qabdiet aċċessorji fil-Baħar Mediterran ta' mhux iżjed minn tliet eżemplari tal-ispeċijiet ta' klieb il-baħar imsemmija f'dak il-paragrafu jistgħu jinżammu abbord jew jinħattu dment li ma jkunux speċijiet protetti skont id-dritt tal-Unjoni.

6.  Fejn il-mappa turi fond ikbar minn 200 metru, l-għeżula tal-qiegħ, ix-xbieki tat-tħabbil u l-parit ma jistgħu jintużaw fl-ebda pożizzjoni.

7.  Minkejja l-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu:

(a)  derogi speċifiċi kif speċifikati fil-punt 6 tal-Parti C tal-Anness V, fil-punt 9 tal-Parti C tal-Anness VI u fil-punt 4 tal-Parti C tal-Anness VII għandhom japplikaw fejn il-fond fuq il-mappa huwa bejn 200 u 600 metru;

(b)  l-użu ta' għeżul tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil u pariti fi kwalunkwe pożizzjoni fejn il-fond indikat fuq il-mappa nawtika jkun ta' iktar minn 200 metru għandu jkun permess fil-Baħar Mediterran.

TAQSIMA 3

Protezzjoni ta' Speċijiet u Ħabitats Sensittivi

Artikolu 10

Speċijiet ta' ħut u frott tal-baħar bil-qoxra projbit

1.  Il-qbid▌, iż-żamma abbord, it-trasbord jew ħatt l-art ta' speċijiet ta' ħut jew frott tal-baħar bil-qoxra msemmija fl-Anness IV għad-Direttiva 92/43/KEE għandu jkun ipprojbit ħlief meta jingħataw derogi taħt l-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva.

2.  Minbarra l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-bastimenti tal-Unjoni għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu, iżommu abbord, jittrasbordaw, iħottu, jaħżnu, jbiegħu, juru jew joffru għall-bejgħ l-ispeċijiet elenkati fl-Anness I jew speċijiet li għalihom is-sajd huwa pprojbit taħt atti legali oħrajn tal-Unjoni.

3.  Meta jinqabdu b'mod aċċidentali, l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhiex issirilhom ħsara u għandhom jintefgħu lura l-baħar immedjatament ħlief għall-għan li jippermetti riċerka xjentifika fuq eżemplari maqtula inċidentalment f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.

4.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 biex temenda l-lista stabbilita fl-Anness I, fejn l-aħjar parir xjentifiku disponibbli jindika li hemm bżonn emenda f'dik il-lista.

5.  Il-miżuri adottati skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandu jkollhom l-għan li jiksbu l-mira stipulata fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) u jistgħu jieħdu kont tal-ftehimiet internazzjonali dwar il-protezzjoni ta' speċijiet sensittivi.

Artikolu 11

Qabdiet aċċessorji ta' mammiferi tal-baħar, għasafar tal-baħar u rettili tal-baħar

1.  Il-qbid▌, iż-żamma abbord, it-trasbord jew ħatt l-art ta' mammiferi tal-baħar jew rettili tal-baħar imsemmija fl-Annessi II u IV għad-Direttiva 92/43/KEE u ta' speċijiet ta' għasafar tal-baħar koperti bid-Direttiva 2009/147/KE għandu jkun ipprojbit.

2.  Meta▌ jinqabdu inċidentalment, l-ispeċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex issirilhom ħsara u għandhom jintefgħu l-baħar immedjatament.

3.  Minkejja l-paragrafi 1 u 2, iż-żamma abbord, it-trasbord jew ħatt l-art tal-eżemplari ta' speċijiet tal-baħar imsemmija fil-paragrafu 1 li jkunu nqabdu aċċidentalment, għandu jkun permess dment li din l-attività tkun meħtieġa biex tiżgura assistenza fl-irkupru tal-annimali individwali u biex tkun tista' ssir riċerka xjentifika ta' eżemplari maqtula inċidentalment, dment li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kkonċernati jkunu ġew infurmati b'kollox minn qabel malajr kemm jista' jkun wara l-qabda u f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.

4.  Abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli, Stat Membru jista', għal bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, jadotta miżuri ta' mitigazzjoni jew restrizzjonijiet fuq l-użu ta' ċertu rkaptu▌. Miżuri bħal dawn għandhom jimminimizzaw u, fejn possibbli, jeliminaw il-qabdiet tal-ispeċi imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u għandhom ikunu kompatibbli mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u jkunu mill-anqas stretti daqs miżuri tekniċi applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni.

5.  Miżuri adottati skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandhom jimmiraw li jiksbu l-mira stipulata fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1). Għall-finijiet ta' kontroll, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Istati Membri kkonċernati l-oħra bid-dispożizzjonijiet adottati skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Huma għandhom ukoll iqiegħdu informazzjoni adegwata dwar dawn il-miżuri għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Artikolu 12

Protezzjoni għal ħabitats sensittivi inkluż ekosistemi tal-baħar vulnerabbli

1.  Għandu jkun ipprojbit li jintuża l-irkaptu speċifikat fl-Anness II fiż-żoni rilevanti stipulati f'dak l-Anness.

2.  Fejn l-aħjar parir xjentifiku disponibbli jirrakkomanda emenda tal-lista ta' żoni speċifikati fl-Anness II, ▌ il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 ta' dan ir-Regolament u skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex temenda l-Anness II kif meħtieġ. Meta tadotta tali emendi, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-mitigazzjoni ta' effetti negattivi kkaġunati mill-ispostament tal-attività tas-sajd għal żoni sensittivi oħrajn.

3.  Fejn il-ħabitats imsemmija fil-paragrafu 1 jew ħabitats sensittivi oħra, inkluż ekosistemi tal-baħar vulnerabbli, jinstabu fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew fil-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru, dak l-Istat Membru jista' jistabbilixxi żoni magħluqa jew miżuri ta' konservazzjoni oħrajn sabiex jipproteġi dawn il-ħabitats, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Tali miżuri għandhom ikunu kompatibbli mal-objettivi tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u jkunu mill-anqas stretti daqs il-miżuri tad-dritt tal-Unjoni.

4.  Il-miżuri adottati skont il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jimmiraw sabiex jiksbu l-mira stipulata fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1).

TAQSIMA 4

Daqsijiet Minimi ta' Referenza għall-Konservazzjoni

Artikolu 13

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

1.  Id-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet tal-baħar speċifikati fil-Parti A tal-Annessi V sa X ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw bil-għan li:

(a)  jiżguraw il-protezzjoni tal-ħut li għadu qed jikber ta' speċijiet tal-baħar skont l-Artikolu 15(11) u (12) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)  jistabbilixxu żoni ta' rkupru ta' stokkijiet tal-ħut skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(c)  jikkostitwixxu d-daqsijiet minimi għall-kummerċjalizzazzjoni skont l-Artikolu 47(2) tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(29).

2.  Id-daqs ta' speċijiet tal-baħar għandu jitkejjel f'konformità mal-Anness IV.

3.  Fejn hemm aktar minn metodu wieħed ta' kejl ta' speċi tal-baħar, l-eżemplari ma għandux jitqies li huwa iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni jekk id-daqs li jitkejjel bi kwalunkwe wieħed minn dawn il-metodi huwa ugwali għal, jew akbar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni.

4.  L-awwisti Ewropej, l-awwisti u l-molluski bivalvi u gasteropodi li jappartjenu għal xi speċi li għalihom hu stabbilit daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni fl-Annessi V, VI jew VII, jistgħu jinżammu abbord biss sħaħ u jistgħu jinħattu biss sħaħ.

TAQSIMA 5

Miżuri biex Jitnaqqas l-Iskartar Ta' Qabdiet

Artikolu 14

Proġetti pilota biex jiġu evitati l-qabdiet mhux intenzjonati

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, , l-Istati Membri jistgħu jwettqu proġetti pilota bil-għan li jesploraw metodi sabiex jevitaw, jimminimizzaw u jeliminaw il-qabdiet mhux intenzjonati ▌. Dawn il-proġetti pilota għandhom jikkunsidraw l-opinjonijiet tal-Kunsilli Konsultattivi rilevanti, u jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli.

2.  Fejn ir-riżultati ta' dawn l-istudji pilota jew parir xjentifiku ieħor jindikaw li l-qabdiet mhux intenzjonati ▌ huma sinifikanti, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jagħmlu ħilithom biexjistabbilixxu miżuri tekniċi li jnaqqsu dawk il-qabdiet mhux intenzjonati f'konformità ▌ mal-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. ▌

KAPITOLU III

REĠJONALIZZAZZJONI

Artikolu 15

Miżuri tekniċi reġjonali

1.  Miżuri tekniċi stabbiliti fil-livell reġjonali huma stipulati fl-Annessi li ġejjin:

(a)  fl-Anness V għall-Baħar tat-Tramuntana;

(b)  fl-Anness VI għall-Ilmijiet tal-Majjistral;

(c)  fl-Anness VII għall-Ilmijiet tal-Lbiċ;

(d)  fl-Anness VIII għall-Baħar Baltiku;

(e)  fl-Anness IX għall-Baħar Mediterran;

(f)  fl-Anness X għall-Baħar l-Iswed;

(g)  fl-Anness XI għall-Ilmijiet tal-Unjoni fl-Oċean Indjan u fl-Atlantiku tal-Punent;

(h)  fl-Anness XIII għal speċijiet sensittivi.

2.  Sabiex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet reġjonali tas-sajd rilevanti, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 sabiex temenda, tissupplimenta, tħassar jew tidderoga mill-miżuri tekniċi stabbiliti fl-Annessi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, inkluż fl-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-kuntest tal-Artikolu 15(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati abbażi ta' rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u f'konformità mal-Artikoli rilevanti tal-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament.

3.  Għall-fini tal-adozzjoni ta' tali atti delegati, l-Istati Membri li għandhom interess dirett fil-ġestjoni jistgħu jressqu rakkomandazzjonijiet konġunti f'konformità mal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-ewwel darba sa mhux aktar tard minn 24 xahar u mbagħad 18-il xahar wara kull sottomissjoni tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 31(1) ta' dan ir-Regolament. Huma jistgħu wkoll jissottomettu tali rakkomandazzjonijiet meta jqisu li jkunu meħtieġa.

4.  Il-miżuri tekniċi adottati skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu:

(a)  għandu jkollhom l-għan li jilħqu l-objettivi u l-miri stipulati fl-Artikoli 3 u 4 ta' dan ir-Regolament;

(b)  għandu jkollhom l-għan li jilħqu l-objettivi u jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'atti rilevanti oħra tal-Unjoni adottati fil-qasam tal-PKS, b'mod partikolari fil-pjanijiet pluriennali msemmija fl-Artikoli 9 u 10 ▌ tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(c)  għandhom ikunu ggwidati mill-prinċipji ta' governanza tajba stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013; ▌

(d)  għandhom bħala minimu jwasslu għal benefiċċji għall-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar li huma tal-inqas ekwivalenti b'mod partikolari f'termini ta' mudelli ta' sfruttament u l-livell ta' protezzjoni provdut għal speċijiet u ħabitats sensittivi, għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1. L-impatt potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar għandu jiġi kkunsidrat ukoll.

5.  L-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet relattivament għall-ispeċifikazzjonijiet għad-daqs tal-malja stipulati fl-Artikolu 27 u fil-Parti B tal-Annessi V sa XI ma għandhiex twassal għal deterjorazzjoni tal-istandards tas-selettività, b'mod partikolari f'termini ta' żieda fil-qabdiet ta' ħut li għadu qed jikber, eżistenti fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u għandu jkollha l-għan li tilħaq l-objettivi u l-miri stipulati fl-Artikoli 3 u 4.

6.  Fir-rakkomandazzjonijiet konġunti ppreżentati għall-fini tal-adozzjoni tal-miżuri ▌msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu evidenza xjentifika biex jappoġġaw l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri.

7.  Il-Kummissjoni tista' titlob lill-STECF jivvaluta r-rakkomandazzjonijiet konġunti msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 16

Selettività tal-irkaptu tas-sajd skont l-ispeċijiet u d-daqs

Rakkomandazzjoni konġunta sottomessa għall-fini tal-adozzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2) fir-rigward ta'karatteristiċi ta' selettività tal-irkaptu skont id-daqs u skont l-ispeċi ▌għandha tipprovdi evidenza xjentifika li turi li dawk il-miżuri jirriżultaw f'karatteristiċi ta' selettività ekwivalenti għal speċijiet speċifiċi jew kombinazzjoni ta' speċijiet li tal-inqas ikunu ekwivalenti għall-karatteristiċi ta' selettività ta' rkaptu stabbiliti fil-Parti B tal-Annessi V sa X u fil-Parti A tal-Anness XI.

Artikolu 17

Żoni magħluqin jew ristretti sabiex jipproteġu l-ħut li għadu qed jikber u l-ġlejjeb

Rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata għall-fini tal-adozzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2) relattivament għall-Parti C tal-Annessi V sa VIII u X u l-Parti B tal-Anness XI jew biex jiġu stabbiliti żoni magħluqin jew ristretti ġodda għandha tinkludi l-elementi li ġejjin fir-rigward ta' dawn iż-żoni magħluqin jew ristretti f'dawk ir-rakkomandazzjonijiet konġunti:

(a)  l-objettiv tal-għeluq;

(b)  il-limitu ġeografiku u d-durata tal-għeluq;

(c)  restrizzjonijiet fuq irkaptu speċifiku; u

(d)  arranġamenti ta' kontroll u monitoraġġ.

Artikolu 18

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata għall-fini li jiġu adottati l-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2) fir-rigward tal-Parti A tal-Annessi V sa X għandha tirrispetta l-objettiv li tkun żgurata l-protezzjoni ta' speċijiet tal-baħar li jkunu għadhom qed jikbru.

Artikolu 19

Żoni li jingħalqu f'ħin reali u dispożizzjonijiet dwar meta żona tinbidel

1.  Rakkomandazzjoni konġunta sottomessa bil-għan li tadotta l-miżuri msemmija fl-Artikolu 15 (2) fir-rigward ▌ tal-ħolqien ta' għeluq f'ħin reali ▌bil-għan li tiżgura l-protezzjoni ta' speċijiet sensittivi jew ta’ aggregazzjonijiet ta' ħut li għadhom qed jikbru, ħut riproduttivi jew frott tal-baħar bil-qoxra, għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)  il-limitu ġeografiku u d-durata tal-għeluq;

(b)  l-ispeċijiet u l-livelli ta' limitu li jiskattaw l-għeluq;

(c)  l-użu ta' rkaptu selettiv ħafna li jippermetti l-aċċess għal żoni li kieku jkunu żoni magħluqin; u

(d)  arranġamenti ta' kontroll u monitoraġġ.

2.  Rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata għall-fini tal-adozzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2), relattivament għal dispożizzjonijiet dwar meta ż-żona tinbidel, għandha tinkludi:

(a)  l-ispeċijiet u l-livelli limitu li jiskattaw obbligu ta' bdil ta' żona;

(b)  id-distanza li bastiment għandu jitbiegħed mill-pożizzjoni tas-sajd preċedenti tiegħu.

Artikolu 20

Irkaptu innovattiv tas-sajd

1.  Rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata għall-fini li jiġu adottati l-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2) relattivament għall-użu ta' rkaptu innovattiv tas-sajd, ▌ f'baċir tal-baħar speċifiku ▌ għandu jkun fih valutazzjoni tal-impatti probabbli tal-użu ta' tali rkapti fuq l-ispeċijiet immirati u fuq speċijiet u ħabitats sensittivi. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiġbru d-data xierqa meħtieġa għal din il-valutazzjoni.

2.  L-użu ta' rkaptu innovattiv ma għandux ikun permess fejn il-valutazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jindikaw li l-użu tiegħu ser iwassal għal impatti negattivi sinifikanti fuq ħabitats sensittivi u speċijiet mhux fil-mira.

Artikolu 21

Miżuri għall-konservazzjoni tan-natura

Rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata ▌ għall-fini li jiġu adottati l-miżuri msemmija fl-Artikolu 15(2), relattivament għall-protezzjoni ta' speċijiet u ħabitats sensittivi, tista', b'mod partikolari:

(a)  tiżviluppa listi ta' speċijiet u ħabitats sensittivi li l-aktar huma f'riskju mill-attivitajiet tas-sajd fir-reġjun rilevanti abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

(b)  tispeċifika l-użu ta' miżuri addizzjonali jew alternattivi għal dawk imsemmija fl-Anness XIII sabiex jimminimizzaw il-qabdiet aċċessorji tal-ispeċijiet imsemmija fl-Artikolu 11;

(c)  tipprovdi informazzjoni dwar l-effettività ta' miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti u arranġamenti ta' monitoraġġ;

(d)  jispeċifikaw miżuri sabiex jimminimizzaw l-impatti tal-irkaptu fuq ▌ il-ħabitats sensittivi ▌;

(e)  jispeċifikaw ir-restrizzjonijiet fuq ▌it-tħaddim ta' ċertu rkaptu jew jintroduċu projbizzjoni totali fuq l-użu ta' ċertu rkaptu f'żona fejn tali rkaptu jirrappreżenta theddida għall-istat ta' konservazzjoni tal-ispeċijiet f'dik iż-żona kif imsemmi fl-Artikoli 10 u 11 ▌ jew ħabitats sensittivi oħrajn ▌.

Artikolu 22

Miżuri reġjonali fil-qafas ta' pjanijiet temporanji ta' skartar ta' qabdiet

1.  Meta l-Istati Membri jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti għall-istabbiliment ta' miżuri tekniċi fil-pjanijiet temporanji ta' skartar ta' qabdiet imsemmija fl-Artikolu 15(6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, dawk ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, l-elementi li ġejjin:

(a)  speċifikazzjonijiet dwar l-irkaptu u r-regoli li jirregolaw l-użu tiegħu;

(b)  speċifikazzjonijiet dwar il-modifiki ta' rkaptu jew dwar l-użu ta' apparat selettiv sabiex tittejjeb is-selettività tad-daqs jew l-ispeċi;

(c)  restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-użu ta' ċertu rkaptu, u fuq attivitajiet tas-sajd, f'ċerti żoni jew matul ċerti perijodi;

(d)  daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni;

(e)  derogi approvati skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2.  Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jimmiraw li jilħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3 u b'mod partikolari dawk dwar il-protezzjoni ta' ħut li għadhom qed jikbru jew aggregazzjonijiet riproduttivi ta' ħut jew frott tal-baħar bil-qoxra.

Artikolu 23

Proġetti pilota dwar dokumentazzjoni sħiħa tal-qabdiet u tal-qbid skartat

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, li jissupplimentaw dan ir-Regolament permezz ta' definizzjoni ta' proġetti pilota li jiżviluppaw sistema ta' dokumentazzjoni sħiħa tal-qabdiet u l-qbid skartat abbażi ta' objettivi u miri li jistgħu jitkejlu, bil-għan ta' ġestjoni bbażata fuq ir-riżultati tas-sajd.

2.  Il-proġetti pilota msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jidderogaw mill-miżuri stabbiliti fil-Parti B tal-Annessi V sa XI għal żona speċifika u għal perijodu massimu ta' sena, sakemm ikun jista' jintwera li tali proġetti pilota jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi u l-miri stipulati fl-Artikoli 3 u 4, b'mod partikolari, jimmiraw li jtejbu s-selettività tal-irkaptu tas-sajd jew il-prattika kkonċernata jew inkella jnaqqsu l-impatt tiegħu fuq l-ambjent. Dak il-perijodu ta' sena jista' jiġi estiż b'sena addizzjonali taħt l-istess kondizzjonijiet. Dan għandu jkun limitat għal mhux aktar minn 5 % tal-bastimenti f'dak il-mestier għal kull Stat Membru.

3.  Fejn l-Istati Membri jibagħtu rakkomandazzjonijiet konġunti għall-istabbiliment ta' proġetti pilota kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jipprovdu evidenza xjentifika sabiex jappoġġaw l-adozzjoni tagħhom. L-STECF għandu jevalwa dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti u dik il-valutazzjoni jagħmilha pubblika. Fi żmien sitt xhur mill-konklużjoni tal-proġett, l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati, inkluż valutazzjoni dettaljata tat-tibdil fis-selettività u impatti ambjentali oħrajn.

4.  L-STECF għandu jevalwa r-rapport imsemmi fil-paragrafu 3. F'każ ta' valutazzjoni pożittiva tal-kontribuzzjoni tal-irkaptu l-ġdid jew il-prattika l-ġdida għall-objettiv imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta f'konformità mat-TFUE biex tippermetti l-użu ġeneralizzat ta' dak l-irkaptu jew dik il-prattika. Il-valutazzjoni tal-STECF għandha ssir pubblika.

5.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29 li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jiddefinixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' sistema għal dokumentazzjoni sħiħa ta' qabdiet u rimi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 24

Atti ta' Implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu dan li ġej:

(a)  l-ispeċifikazzjonijiet tat-tagħmir ta' għażla mwaħħal mal-irkaptu stipulat fil-Parti B tal-Annessi V sa IX;

(b)  regoli dettaljati dwar l-ispeċifikazzjonijiet tal-irkaptu deskritti fil-Parti D tal-Anness V relattivament għal restrizzjonijiet fuq il-kostruzzjoni ta' rkaptu u l-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ li ser jiġu adottati mill-Istat Membru tal-bandiera;

(c)  regoli dettaljati dwar il-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ li ser jiġu adottati mill-Istat Membru tal-bandiera meta jintuża l-irkaptu msemmi fil-punt 6 tal-Parti C tal-Anness V, fil-punt 9 tal-Parti C tal-Anness VI u fil-punt 4 tal-Parti C tal-Anness VII;

(d)  regoli dettaljati dwar il-miżuri ta' kontroll u ta' monitoraġġ li jkunu ser jiġu adottati għaż-żoni magħluqin jew ristretti deskritti fil-punt 2 tal-Parti C tal-Anness V, u fil-punti 6 u 7 tal-Parti C tal-Anness VI;

(e)  regoli dettaljati dwar il-karatteristiċi tas-sinjal u tal-implimentazzjoni ta' apparat akustiku deterrenti kif imsemmi fil-Part A tal-Anness XIII;

(f)  regoli dettaljati dwar id-disinn u l-użu ta' lettijiet bin-naffara u linji mtaqqla kif imsemmi fil-Parti B tal-Anness XIII;

(g)  regoli dettaljati dwar l-ispeċifikazzjonijiet għall-apparat għall-esklużjoni tal-fkieren tal-baħar imsemmi fil-Parti C tal-Anness XIII.

2.  L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati f'konformità ▌ mal-Artikolu 30(2).

KAPITOLU IV

RIĊERKA XJENTIFIKA, RIPOPOLAZZJONI DIRETTA U TRAPJANTAR

Artikolu 25

Riċerka xjentifika

1.  Il-miżuri tekniċi previsti f'dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet tas-sajd li jitwettqu ▌għall-fini ta' investigazzjonijiet xjentifiċi soġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)  l-attivitajiet tas-sajd għandhom jitwettqu bil-permess u taħt l-awtorità tal-Istat Membru tal-bandiera;

(b)  il-Kummissjoni u l-Istat Membru li fl-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tiegħu jitwettqu l-attivitajiet tas-sajd ("l-Istat Membru tal-kosta"), għandhom jiġu infurmati tal-anqas ġimagħtejn qabel, bl-intenzjoni li jkunu ser jitwettqu attivitajiet tas-sajd bħal dawn, u għandhom jiġu inklużi dettalji dwar il-bastimenti involuti u l-investigazzjonijiet xjentifiċi li jkunu ser isiru;

(c)  il-bastiment jew bastimenti li jwettqu l-attivitajiet tas-sajd għandu jkollhom awtorizzazzjoni għas-sajd f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(d)  jekk issir talba mill-Istat Membru tal-kosta lill-Istat Membru tal-bandiera, il-kaptan tal-bastiment għandu jintalab itella' abbord osservatur mill-Istat Membru tal-kosta waqt l-attivitajiet tas-sajd, sakemm dan ma jkunx impossibbli għal raġunijiet ta' sigurtà;

(e)  operazzjonijiet ta' sajd imwettqa minn bastimenti kummerċjali għall-finijiet ta' investigazzjoni xjentifika għandhom ikunu limitati fiż-żmien. Meta l-operazzjonijiet tas-sajd imwettqa minn bastimenti kummerċjali għal riċerka speċifika jinvolvu aktar minn sitt bastiment kummerċjali, il-Kummissjoni għandha tkun infurmata mill-Istat Membru tal-bandiera mill-inqas tliet xhur bil-quddiem u għandha tfittex, fejn ikun xieraq, il-parir tal-STECF biex tikkonferma li dan il-livell ta' parteċipazzjoni huwa ġustifikat fuq il-bażi ta' raġunijiet xjentifiċi; jekk il-livell ta' parteċipazzjoni mhux ikkunsidrat ġustifikat abbażi tal-parir tas-STECF, l-Istat Membru kkonċernat għandu jemenda l-kundizzjonijiet ta' riċerka xjentifika kif xieraq;

(f)  fil-każ ta' tkarkir bl-impulsi elettriċi, il-bastimenti li jwettqu riċerka xjentifika għandhom isegwu protokoll xjentifiku speċifiku bħala parti minn pjan ta' riċerka xjentifika li ġiet riveduta jew ivvalidata mill-ICES jew mill-STECF, kif ukoll sistema għall-monitoraġġ, il-kontroll u l-evalwazzjoni.

2.  L-ispeċijiet tal-baħar li jinqabdu għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jistgħu jinbiegħu, jinħażnu, jintwerew jew jiġu offruti għall-bejgħ, dment li jingħaddu skont il-kwoti f'konformità mal-Artikolu 33(6) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 fejn applikabbli, u:

(a)  jilħqu d-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni stipulati fl-Annessi IV sa X ta' dan ir-Regolament; jew

(b)  jinbiegħu għal finijiet li mhumiex dawk tal-konsum dirett mill-bniedem.

Artikolu 26

Ripopolazzjoni diretta u trapjantar

1.  Il-miżuri tekniċi previsti f'dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għal attivitajiet tas-sajd li jitwettqu biss bil-għan tar-ripopolazzjoni diretta jew it-trapjantar ta' speċijiet tal-baħar, dment li dawk l-attivitajiet isiru bil-permess u taħt l-awtorità tal-Istat Membru jew l-Istati Membri li jkollhom interess dirett b'rabta mal-ġestjoni.

2.  Meta r-ripopolazzjoni diretta jew it-trapjantar artifiċjali jsir fl-ilmijiet ta' Stat Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn, il-Kummissjoni u dawk l-Istati Membri kollha għandhom ikunu informati, mill-anqas 20 jum kalendarju minn qabel, bl-intenzjoni li jitwettqu dawn l-attivitajiet tas-sajd.

KAPITOLU V

KONDIZZJONIJIET RELATTIVI GĦALL-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET GĦAD-DAQS TAL-MALJA

Artikolu 27

Kondizzjonijiet relattivi għall-ispeċifikazzjonijiet għad-daqs tal-malja

1.  Il-persentaġġi tal-qabdiet imsemmija fl-Annessi V sa VIII għandhom ifissru l-persentaġġ minimu ta' speċijiet permessi biex jikkwalifika għad-daqsijiet speċifiċi tal-malja stipulati f'dawk l-Annessi. Dawn il-persentaġġi għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-qabdiet jinħattu l-art li jinsab fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2.  Il-persentaġġi tal-qabdiet għandhom jiġu kkalkulati bħala l-proporzjon tal-piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jkunu nħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

3.  Il-persentaġġi tal-qabdiet imsemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jiġu kkalkulati abbażi ta' kampjun rappreżentattiv wieħed jew aktar.

4.  Għall-fini ta' dan l-Artikolu, il-piż ekwivalenti ta' skampu sħiħ għandu jinkiseb billi l-piż tad-dnieb tal-iskampu jiġi mmultiplikat bi tlieta.

5.  L-Istati Membri jistgħu joħorġu awtorizzazzjonijiet tas-sajd f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom meta jkunu qegħdin iwettqu attivitajiet tas-sajd filwaqt li jużaw il-malji ta' daqsijiet speċifiċi previsti fl-Annessi V sa XI. Tali awtorizzazzjonijiet jistgħu jiġu sospiżi jew irtirati meta jkun instab li bastiment ma jkunx ikkonforma mal-persentaġġi definiti tal-qabdiet previsti fl-Annessi V sa VIII.

6.  Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

7.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 u f'konformità mal-Artikolu 29 sabiex tkompli tiddefinixxi t-terminu "sajd dirett" għal speċijiet rilevanti fil-Parti B tal-Annessi V sa X u l-Parti A tal-Anness XI. Għal dan l-għan, l-Istati Membri li jkollhom interess dirett b'rabta mal-ġestjoni fil-qasam tas-sajd ikkonċernat għandhom jippreżentaw kwalunkwe rakkomandazzjoni konġunta għall-ewwel darba sa mhux aktar tard minn ...[12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

KAPITOLU VI

MIŻURI TEKNIĊI FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NEAFC

Artikolu 28

Miżuri tekniċi fiż-żona regolatorja tan-NEAFC

Fl-Anness XII jinsabu stabbiliti miżuri tekniċi applikabbli fiż-żona regolatorja tan-NEAFC.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 29

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 10(4), l-Artikolu 12(2), l-Artikolu 15(2), l-Artikolu 23(1) u (5), l-Artikolu 27(7) u l-Artikolu 31(4) għal perijodu ta' ħames snin minn ...[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa sa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni sa mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(2), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 10(4), l-Artikolu 12(2), l-Artikolu 15(2), l-Artikolu 23(1) u (5), l-Artikolu 27(7) u l-Artikolu 31(4) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti deżinjati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 10(4), l-Artikolu 12(2), l-Artikolu 15(2), l-Artikolu 23(1) u (5), l-Artikolu 27(7) u l-Artikolu 31(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 30

Proċedura ta' Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura stabbilit mill-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Rieżami u rappurtar

1.  Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, u abbażi tal-informazzjoni pprovduta minn Stati Membri u l-Kunsilli Konsultattivi rilevanti u wara evalwazzjoni mill-STECF, il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jivvaluta sa fejn il-miżuri tekniċi, fil-livell reġjonali kif ukoll fil-livell tal-Unjoni, ikkontribwixxew biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3 u biex jintlaħqu l-miri stipulati fl-Artikolu 4. Ir-rapport għandu jirreferi wkoll għall-parir mill-ICES dwar il-progress li sar, jew l-impatt li jirriżulta mill-irkaptu innovattiv. Ir-rapport għandu jasal għal konklużjonijiet rigward il-benefiċċji għal, jew l-effetti negattivi fuq, l-ekosistemi tal-baħar, il-ħabitats sensittivi u s-selettività.

2.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jinkludi, fost l-oħrajn, valutazzjoni tal-kontribut tal-miżuri tekniċi biex jiġu ottimizzati l-mudelli ta' sfruttament, kif previst fil-punt (a) tal-Artikolu 3(2). Għal dak l-għan, ir-rapport jista' jinkludi, fost l-oħrajn, bħala indikatur tal-prestazzjoni ta' selettività għall-istokkijiet indikaturi ewlenin għall-ispeċijiet elenkati fl-Anness XIV, it-tul ta' selettività ottimali (Lopt) imqabbel mat-tul medju tal-ħut li jinqabad għal kull sena koperta.

3.  Abbażi ta' dak ir-rapport, fejn fil-livell reġjonali jkun hemm evidenza li l-objettivi u l-miri ma ntlaħqux, l-Istati Membri f'dak ir-reġjun għandhom, fi żmien tnax-il xahar wara li jkun ġie ppreżentat ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, jippreżentaw pjan li jistipula ▌ l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu bħala kontribut biex jinkisbu dawk l-objettivi u l-miri ▌.

4.  Il-Kummissjoni tista' tipproponi wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kwalunkwe emenda meħtieġa għal dan ir-Regolament abbażi ta' dak ir-rapport. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15 u f'konformità mal-Artikolu 29 sabiex temenda l-lista ta' speċijiet stabbilita fl-Anness XIV.

Artikolu 32

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1967/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 huwa emendat kif ġej:

(a)  jitħassru l-Artikoli 3, 8 sa 12, 14, 15, 16 u 25;

(b)  jitħassru l-Annessi ▌ II, III u IV.

Ir-referenzi għall-Artikoli u l-Annessi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 33

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1224/2009

Fil-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, it-Titolu IV huwa emendat kif ġej:

(a)  titħassar it-Taqsima 3;

(b)  tiżdied it-Taqsima li ġejja:"

ʻTaqsima 4

Ipproċessar Abbord u Sajd Pelaġiku

Artikolu 54a

Ipproċessar abbord

1.  It-twettiq abbord bastiment tas-sajd ta' kwalunkwe pproċessar fiżiku jew kimiku ta' ħut sabiex ikun prodott frakass tal-fdal tal-ħut, żejt tal-ħut, jew prodotti simili, jew biex ikunu trasferiti qabdiet ta' ħut għal tali għanijiet għandu jkun ipprojbit.

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika:

   (a) għall-ipproċessar jew it-trasbord tal-ġewwieni tal-ħut; jew
   (b) għall-produzzjoni ta' surimi abbord bastiment tas-sajd.

Artikolu 54b

Restrizzjonijiet fuq il-ġestjoni tal-qabdiet u r-rimi lura tal-ħut fuq bastimenti pelaġiċi

1.  L-ispazju massimu bejn il-vireg fis-separatur tal-ilma abbord bastimenti tas-sajd pelaġiku li jistadu għall-kavalli, l-aringi u s-sawrell u li joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC hekk kif definit fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010 għandu jkun 10 mm.

Il-vireg għandhom jiġu wweldjati f'posthom. Jekk fis-separatur tal-ilma jintużaw toqob minflok vireg, id-dijametru massimu tat-toqob ma għandux ikun aktar minn 10 mm. It-toqob fiż-żrieraq li jkunu quddiem is-separatur tal-ilma ma għandux ikollhom dijametru ta' aktar minn 15-il mm.

2.  Il-bastimenti tas-sajd pelaġiku li joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC m'għandhom ikunu jistgħu jarmu l-ħut taħt il-livell tal-ilma tagħhom minn tankijiet li jarmu bil-mod (buffer tanks) jew minn tankijiet għall-ilma baħar imkessaħ (refrigerated seawater - RSW).

3.  Il-pjanijiet marbuta mal-ġestjoni tal-qabdiet u mal-kapaċitajiet ta' rimi lura ta' ħut tal-bastimenti pelaġiċi li jistadu għall-kavalli, l-aringi u s-sawrell fiż-Żona ta' Konvenzjoni tan-NEAFC, u li huma ċertifikati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-bandiera, kif ukoll kwalunkwe modifika li ssirilhom għandhom jintbagħtu mill-kaptan tal-bastiment lill-awtoritajiet kompetenti tas-sajd tal-Istat Membru tal-bandiera. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-bandiera tal-bastimenti għandhom iwettqu verifiki perjodiċi tal-livell ta' preċiżjoni tal-pjanijiet ippreżentati. Fuq il-bastiment għandha dejjem tinżamm kopja tagħhom.

Artikolu 54c

Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' tagħmir ta' għażla awtomatiku

1.  Iż-żamma jew l-użu abbord ta' bastiment tas-sajd ta' tagħmir li jkun jista jagħżel awtomatikament aringi jew sawrell jew kavalli, skont id-daqs jew skont is-sess, għandu jkun ipprojbit.

2.  Madanakollu, il-ġarr u l-użu ta' tali tagħmir għandu jkun permess jekk:

   (a) il-bastiment ma jġorrx jew ma jużax abbord fl-istess ħin irkaptu rmunkat b'daqs tal-malja ta' inqas minn 70 mm jew tartarun tal-borża waħda jew aktar jew irkaptu tas-sajd simili; jew
   (b) il-qabda sħiħa li tista' tinżamm abbord legalment:
   (i) tinħażen fi stat iffriżat;
   (ii) il-ħut magħżul huwa ffriżat minnufih wara li jintgħażel u ebda mill-ħut li ma jkunx intgħażel ma jintefa' lura l-baħar; u
   (iii) it-tagħmir ikun installat u jinsab fuq il-bastiment b'tali mod li jiżgura l-iffriżar minnufih tal-ħut u ma jippermettix it-tfigħ lura l-baħar tal-ispeċijiet tal-baħar.

3.  Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe bastiment awtorizzat li jistad fil-Baħar Baltiku, fil-Belts jew fis-Sound jista' jġorr tagħmir ta' għażla awtomatiku fil-Kattegat dment li tkun inħarġet awtorizzazzjoni għas-sajd skont l-Artikolu 7. L-awtorizzazzjoni għas-sajd għandha tiddefinixxi l-ispeċijiet, iż-żoni, il-perijodi ta' żmien u kull kondizzjoni oħra applikabbli meħtieġa għall-użu u l-ġarr abbord tat-tagħmir ta' għażla.

4.  Dan l-Artikolu ma għandux japplika fil-Baħar Baltiku.’.

"

Artikolu 34

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1380/2013

Fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-paragrafu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

ʻ12. Għall-ispeċijiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art kif speċifikat fil-paragrafu 1, il-qabdiet ta' speċijiet taħt id-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni ma għandhomx jinżammu abbord, iżda għandhom jiġu rritornati fil-baħar minnufih, ħlief meta jintużaw bħala lixka ħajja.ʼ.

"

Artikolu 35

Emendi għar-Regolament (UE) 2016/1139

1.  Fir-Regolament (UE) 2016/1139, l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

ʻIl-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 fir-rigward tal-miżuri tekniċi li ġejjin, sa fejn ma jkunux koperti mir-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*(30) ;

_____________________________________

* Regolament (UE) 2019/…+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' …+ dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) Nru 2019/ ….(31)+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (ĠU ...).’;

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej: "

ʻ2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 2019/…(32).ʼ.

"

Artikolu 36

Emendi għar-Regolament (UE) 2018/973

Fir-Regolament (UE) 2018/973, l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

ʻ1. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-miżuri tekniċi li ġejjin, sa fejn ma jkunux koperti mir-Regolament (UE) 2019/…tal-Parlament Ewropoew u tal-Kunsill*(33) ;

_____________________________________

* Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) Nru 2019/ …(34)+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (ĠU ...).ʼ;

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej: "

ʻ2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 2019/…(35).ʼ.

"

Artikolu 37

Emendi għar-Regolament (UE) 2019/472

Fir-Regolament (UE) 2019/472, l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

‘1 Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-miżuri tekniċi li ġejjin, sa fejn ma jkunux koperti mir-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*(36):

_____________________________________

* Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' …+ dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) Nru 2019/ …(37)+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (ĠU ...).ʼ;

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej: "

ʻ2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 2019/… (38).ʼ.

"

Artikolu 38

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 2019/...(39)

Fir-Regolament (UE) 2019/ ...+, l-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

‘1. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament u f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-miżuri tekniċi li ġejjin, sa fejn ma jkunux koperti mir-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*(40)+:

_____________________________________

* Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' …dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta' ekosistemi tal-baħar permezz ta' miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) Nru 2019/ …+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 (ĠU ...).ʼ;

"

(b)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej: "

ʻ2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament u għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 2019/…. (41).ʼ.

"

Artikolu 39

Tħassir

Ir-Regolamenti (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 huma mħassra.

Ir-referenzi għar-Regolamenti mħassra għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 40

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Speċijiet Ipprojbiti

Speċijiet li għalihom hemm il-projbizzjoni tas-sajd, iż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, il-bejgħ, il-wiri jew l-offerta għall-bejgħ, kif imsemmi fl-Artikolu 10(2):▌

(a)  l-ispeċijiet li ġejjin ta' pixxisega fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni:

(i)  il-pixxisega rqiqa (Anoxypristis cuspidata);

(ii)  il-pixxisega nana (Pristis clavata);

(iii)  il-pixxiserrieq (Pristis pectinata);

(iv)  il-pixxisega komuni (Pristis pristis);

(v)  il-pixxisega ħadra (Pristis zijsron);

(b)  il-gabdoll (Cetorhinus maximus) u l-kelb il-baħar abjad (Carcharodon carcharias) fl-ilmijiet kollha;▌

(c)  il-mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona IV tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(d)  ir-rajja manta tal-iskoll (Manta alfredi) fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni;

(e)  il-manta ġiganta (Manta birostris) fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni;

(f)  l-ispeċijiet li ġejjin ta' raj tal-qrun fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni:

(i)  il-baqra (Mobula mobular);

(ii)  ir-raja tal-qrun minuri tal-Guinea (Mobula rochebrunei);

(iii)  il-mobula denbha xewka (Mobula japanica);

(iv)  il-mobula denbha lixx (Mobula thurstoni);

(v)  il-mobula qrunha twal (Mobula eregoodootenkee);

(vi)  ir-raja tal-qrun ta' Munk (Mobula munkiana);

(vii)  ir-raja tal-qrun taċ-Ċilì (Mobula tarapacana);

(viii)  ir-raja tal-qrun tal-ġewnaħ qasir (Mobula kuhlii);

(ix)  ir-raja tal-qrun minuri (Mobula hypostoma);

(g)  ir-raja tan-Norveġja (Raja (Dipturus) nidarosiensis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h u 7k; tal-ICES;

(h)  il-ħamiema (Raja alba) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6–10;

(i)  il-guitarfishes (Rhinobatidae) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 1–10 u 12 tal-ICES;

(j)  l-ixkatlu komuni (Squatina squatina) fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni;

(k)  is-salamun (Salmo salar) u t-trota tal-baħar (Salmo trutta) meta s-sajd isir bi kwalunkwe xibka rmunkata fl-ilmijiet 'il barra mil-limitu ta' sitt mili mkejjel mil-linji bażi tal-Istati Membri fis-subżoni 1, 2 u 4–10 tal-ICES (ilmijiet tal-Unjoni);

(l)  houting (Coregonus oxyrhynchus) fid-diviżjoni 4b tal-ICES (ilmijiet tal-Unjoni);

(m)  storjun tal-Adrijatiku (Acipenser naccarii) u storjun komuni (Acipenser sturio) fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(n)   l-awwista u l-awwista Ewropea, ta' sess femminili mimlija bil-bajd (Palinurus spp. u Homarus gammarus) fil-Baħar Mediterran ħlief meta użati għal skopijiet ta' ripopolazzjoni diretta jew trapjantar;

(o)  id-date shell (Lithophaga lithophaga), nakkra tal-ħarira (Pinna nobilis) u l-folas komuni (Pholas dactylus) f'ilmijiet tal-Unjoni fil-Baħar Mediterran;

(p)  rizza tax-xewk twal (Centrostephanus longispinus).

ANNESS II

Żoni magħluqin għall-protezzjoni ta' ħabitats sensittivi

Għall-finijiet tal-Artikolu 12, ir-restrizzjonijiet li ġejjin fuq l-attività tas-sajd huma applikabbli fiż-żoni magħluqin billi jingħaqdu sekwenzjalment mal-linji rombu l-koordinati li ġejjin, li għandhom ikunu imkejla skont is-sistema WGS84:

Parti A

Ilmijiet tal-Majjistral

1.  Għandu jkun ipprojbit li jintużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew xbieki rmunkati simili, għażel tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil jew pariti u konzijiet tal-qiegħ ġewwa ż-żoni li ġejjin:

Il-Provinċja tal-Belgica Mound:

–  51°29.4' N, 11°51.6' W

–  51°32.4' N, 11°41.4' W

–  51°15.6' N, 11°33.0' W

–  51°13.8' N, 11°44.4' W

–  51°29.4' N, 11°51.6' W

Il-Provinċja tal-Hovland Mound:

–  52°16.2' N, 13°12.6' W

–  52°24.0' N, 12°58.2' W

–  52°16.8' N, 12°54.0' W

–  52°16.8' N, 12°29.4' W

–  52°04.2' N, 12°29.4' W

–  52°04.2' N, 12°52.8' W

–  52°09.0' N, 12°56.4' W

–  52°09.0' N, 13°10.8' W

–  52°16.2' N, 13°12.6' W

Il-Majjistral tal-Porcupine Bank iż-Żona I:

–  53°30.6' N, 14°32.4' W

–  53°35.4' N, 14°27.6' W

–  53°40.8' N, 14°15.6' W

–  53°34.2' N, 14°11.4' W

–  53°31.8' N, 14°14.4' W

–  53°24.0' N, 14°28.8' W

–  53°30.6' N, 14°32.4' W

Il-Majjistral tal-Porcupine Bank iż-Żona II:

–  53°43.2' N, 14°10.8' W

–  53°51.6' N, 13°53.4' W

–  53°45.6' N, 13°49.8' W

–  53°36.6' N, 14°07.2' W

–  53°43.2' N, 14°10.8' W

Il-Lbiċ tal-Porcupine Bank:

–  51°54.6' N, 15°07.2' W

–  51°54.6' N, 14°55.2' W

–  51°42.0' N, 14°55.2' W

–  51°42.0' N, 15°10.2' W

–  51°49.2' N, 15°06.0' W

–  51°54.6' N, 15°07.2' W

2.  Il-bastimenti tas-sajd pelaġiku li jistadu fiż-żoni kif deskritt fil-punt 1 għandhom:

–  ikunu fuq lista ta' bastimenti awtorizzati u tinħarġilhom awtorizzazzjoni għas-sajd skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

–  iġorru abbord esklużivament irkaptu pelaġiku;

–  jagħtu notifika erba' sigħat minn qabel bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu f'żona għall-protezzjoni ta' ħabitats tal-baħar fond vulnerabbli liċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd Irlandiż (ĊMS) kif definit fil-punt 15 tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u fl-istess waqt jinnotifikaw dwar il-kwantitajiet ta' ħut miżmuma abbord;

–  ikollhom Sistema ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS) sikura u li taħdem għalkollox, li tikkonforma bis-sħiħ mar-regoli rispettivi meta preżenti fi kwalunkwe waħda miż-żoni deskritti fil-punt 1;

–  jagħmlu rapporti tal-VMS kull siegħa;

–  jinformaw liċ-ĊMS Irlandiż bit-tluq tagħhom miż-żona u fl-istess ħin jinnotifikaw dwar il-kwantità ta' ħut miżmuma abbord; u

–  ikollhom abbord xbieki tat-tkarkir b'daqs tal-malja tal-manka bejn 16-79 mm.

3.  Għandu jkun ipprojbit li jintużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew xbieki rmunkati simili fiż-żoni li ġejjin:

Darwin Mounds:

–  59°54' N, 6°55' W

–  59°47' N, 6°47' W

–  59°37' N, 6°47' W

–  59°37' N, 7°39' W

–  59°45' N, 7°39' W

–  59°54' N, 7°25' W

Parti B

Ilmijiet tal-Lbiċ

1.  El Cachucho

1.1.  Għandu jkun ipprojbit li jintużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, għeżul tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil jew pariti u konzijiet tal-qiegħ ġewwa ż-żoni li ġejjin:

–  44°12' N, 5°16' W

–  44°12' N, 4°26' W

–  43°53' N, 4°26' W

–  43°53' N, 5°16' W

–  44°12' N, 5°16' W

1.2.  Bastimenti li wettqu attivitajiet ta' sajd dirett b'konzijiet tal-qiegħ fl-2006, l-2007 u l-2008 għal-lipp abjad (Phycis blennoides) jistgħu jibqgħu jistadu fiż-żona fin-Nofsinhar ta' 44°00.00' N dment li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

1.3.  Il-bastimenti kollha li kisbu din l-awtorizzazzjoni tas-sajd għandhom, irrispettivament mit-tul totali tagħhom, ikollhom fl-użu tagħhom VMS sikura, operattiva, li taħdem għalkollox u li tikkonforma mar-regoli rispettivi, meta wettqu attivitajiet ta' sajd fiż-żona deskritta fil-punt 1.1.

2.  Madeira u l-Gżejjer Kanarji

Għandu jkun ipprojbit li jintużaw għeżul tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil u pariti f'fond ta' iktar minn 200 m jew xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew irkaptu rmunkat simili fiż-żoni li ġejjin:

–  27°00' N, 19°00' W

–  26°00' N, 15°00' W

–  29°00' N, 13°00' W

–  36°00' N, 13°00' W

–  36°00' N, 19°00' W

3.  L-Azores

Għandu jkun ipprojbit li jintużaw għeżul tal-qiegħ, xbieki tat-tħabbil u pariti f'fond ta' iktar minn 200 m jew xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew irkaptu rmunkat simili fiż-żoni li ġejjin:

–  36°00' N, 23°00' W

–  39°00' N, 23°00' W

–  42°00' N, 26°00' W

–  42°00' N, 31°00' W

–  39°00' N, 34°00' W

–  36°00' N, 34°00' W

ANNESS III

Lista ta' speċijiet li l-qabda tagħhom bl-għażel tat-tisqif hija pprojbita

–  Alonga: Thunnus alalunga

–  Tonn: Thunnus thynnus

–  Tonn obeż: Thunnus obesus

–  Palamit: Katsuwonus pelamis

–  Plamtu: Sarda sarda

–  Tonn isfar: Thunnus albacares

–  Tonn iswed: Thunnus atlanticus

–  Kubrit: Euthynnus spp.

–  Tonn tan-Nofsinhar: Thunnus maccoyii

–  Tumbrell: Auxis spp.

–  Abramida tal-oċean: Brama rayi

–  Marlini: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

–  Sailfishes: Istiophorus spp.

–  Pixxispad: Xiphias gladius

–  Imsell: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

–  Lampuki: Coryphœna spp.

–  Klieb il-baħar: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae

–  Ċefalopodi: l-ispeċijiet kollha

ANNESS IV

Kejl tad-daqs ta' organiżmu tal-baħar

1.  Id-daqs ta' kull ħuta għandu jitkejjel, kif muri fil-Figura 1, mit-tarf ta' barra nett tal-ħalq sat-tarf tal-pinna tad-denb.

2.  Id-daqs tal-iskampu (Nephrops norvegicus) għandu jitkejjel kif muri fil-Figura 2:

–  bħala t-tul tal-karapaċa, b'mod parallel mal-linja tan-nofs, minn wara l-ħofra tal-għajn sal-punt tan-nofs tax-xifer dorsali tat-tarf tal-karapaċa, jew

–  bħala t-tul totali, mill-ponta tar-rostrum sat-tarf ta' wara tat-telson, li ma jinkludix is-setae.

Fil-każ ta' dnieb tal-iskampu maqtugħin: mit-tarf ta' quddiem tal-ewwel segment tad-denb preżenti sat-tarf ta' wara tat-telson, li ma jinkludix is-setae. Id-denb għandu jitkejjel ċatt, mhux stirat u fuq il-ġenb dorsali.

3.  Id-daqs ta' awwista Ewropea (Homarus gammarus) mill-Baħar tat-Tramuntana minbarra Skagerrak jew Kattegat għandu jitkejjel kif muri fil-Figura 3, bħala t-tul tal-karapaċa, b'mod parallel mal-linja tan-nofs, minn wara waħda mill-ħofor tal-għajnejn sax-xifer tat-tarf tal-karapaċa.

4.  Id-daqs ta' awwista Ewropea (Homarus gammarus) minn Skagerrak jew Kattegat għandu jitkejjel kif muri fil-Figura 3:

–  jew bħala t-tul tal-karapaċi, b'mod parallel mal-linja tan-nofs, minn wara l-ħofra tal-għajn sal-punt tan-nofs tax-xifer dorsali tat-tarf tal-karapaċa, jew,

–  bħala t-tul totali, mill-ponta tar-rostrum sat-tarf ta' wara tat-telson, li ma jinkludix is-setae.

5.  Id-daqs tal-awwista (Palinurus spp.) għandu jitkejjel kif muri fil-Figura 4 bħala t-tul tal-karapaċi, b'mod parallel mal-linja tan-nofs, mill-ponta tar-rostrum sal-punt tan-nofs tax-xifer dorsali tat-tarf tal-karapaċi.

6.  Id-daqs ta' kull mollusk bivalv għandu jitkejjel kif muri fil-Figura 5, tul l-itwal parti tal-qoxra.

7.  Id-daqs tal-għaġuża (Maja squinado) għandu jitkejjel, kif muri fil-Figura 6, bħala t-tul tal-karapaċa, tul il-linja tan-nofs, mit-tarf tal-karapaċa bejn ir-rostri sat-tarf ta' wara tal-karapaċa.

8.  Id-daqs ta' granċ jittiekel (Cancer pagurus) għandu jitkejjel, kif muri fil-Figura 7, bħala l-wisa' massima tal-karapaċa mkejla b'mod perpendikulari mal-linja tan-nofs antero-posterjuri tal-karapaċa.

9.  Id-daqs ta' bronja (Buccinum spp.) għandu jitkejjel, kif muri fil-Figura 8, bħala t-tul tal-qoxra.

10.  Id-daqs ta' pixxispad (Xiphias gladius) għandu jitkejjel, kif muri fil-Figura 9, bħala t-tul mix-xedaq ta' isfel sal-furketta (LJFL).

Figura 1 Speċijiet tal-ħut

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000002.png

Figura 2 Skampu

(Nephrops norvegicus)

Figura 3 Awwista Ewropea

(Hommarus gammarus)

Figura 4 Awwista

(Palinurus spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000005.png

Figura 5 Molluski bivalvi

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000006.png

Figura 6 Għeġejjeż

(Maja squinado)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000007.png

Figura 7 Granċ jittiekel

(Cancer pagurus)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000008.png

Figura 8 Bronja

(Buccinum spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000009.png

Figura 9 Pixxispad

(Xiphias gladius)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_MT-p0000010.png

ANNESS V

Baħar tat-Tramuntana(42)

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Baħar tat-Tramuntana

Bakkaljaw (Gadus morhua)

35 cm

Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

35 cm

Pollakkju (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluzz (Merluccius merluccius)

27 cm

Megrim (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Lingwata (Solea spp.)

24 cm

Barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlangu (Merlangius merlangus)

27 cm

Lipp (Molva molva)

63 cm

Linarda (Molva dipterygia)

70 cm

Skampu (Nephrops norvegicus)

Tul totali 85 mm,

Tul tal-karapaċa ta' 25 mm

Dnieb tal-iskampu 46 mm

Kavalli (Scomber spp.)

30 cm 4

Aringa (Clupea harengus)

20 cm 4

Sawrell (Trachurus spp.)

15 cm 4

Inċova (Engraulis encrasicolus)

12-il cm jew 90 individwu kull kg 5

Spnott (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm 4

Awwista Ewropea (Homarus gammarus)

87 mm (tul tal-karapaċa)

Għaġuża (Maja squinado)

120 mm

Imrewħa (Chalamys spp.)

40 mm

Arzella nigra (Ruditapes decussatus)

40 mm

Arzella (Venerupis pullastra)

38 mm

Gandoffla tal-għonq qasir (Venerupis philippinarum)

35 mm

Gandoffla (Venus verrucosa)

40 mm

Kannellina (Callista chione)

6 cm

Gandoffla tal-leħja (Ensis spp.)

10 cm

Gandoffla Atalantika (Spisula solida)

25 mm

Gandoffa Donax (Donax spp.)

25 mm

Gandoffla fażola (Pharus legumen)

65 mm

Bronja (Buccinum undatum.)

45 mm

Qarnit (Octopus vulgaris)

750 g

Awwisti (Palinurus spp.)

95 mm (tul tal-karapaċa)

Gamblu abjad (Parapenaeus longirostris)

22 mm (tul tal-karapaċa)

Granċ jittiekel (Cancer pagurus)

140 mm1,2,3

Arzella tal-pellegrini (Pecten maximus)

100 mm

Speċijiet

Skagerrak/Kattegat

Bakkaljaw (Gadus morhua)

30 cm

Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

30 cm

Pollakkju (Pollachius pollachius)

-

Merluzz (Merluccius merluccius)

30 cm

Megrim (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Lingwata komuni (Solea spp.)

24 cm

Barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlangu (Merlangius merlangus)

23 cm

Lipp (Molva molva)

-

Linarda (Molva dypterygia)

-

Skampu (Nephrops norvegicus)

Tul totali 105 mm

Dnieb tal-iskampu 59 mm

Tul tal-karapaċa 32 mm

Kavall (Scomber spp.)

20 cm 4

Aringa (Clupea harengus)

18 cm 4

Sawrell (Trachurus spp.)

15 cm 4

Awwista Ewropea (Homarus gammarus)

Tul totali 220 mm

Tul tal-karapaċa 78 mm

1 F'ilmijiet tal-Unjoni fid-diviżjoni 4a tal-ICES. Fid-Diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES, għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 130 mm.

2 F'żona fid-Diviżjoni 4b u 4c tal-ICES limitata minn punt f'53°28'22"N, 0°09'24"E, fuq il-kosta tal-Ingilterra, linja dritta li tgħaqqad dan il-punt ma' 53°28'22"N, 0°22'24"E, il-fruntiera ta' 6 mili tar-Renju Unit, u linja dritta li tgħaqqad punt f'51°54'06"N, 1°30'30"E ma' punt fuq il-kosta tal-Ingilterra f'51°55'48"N, 1°17'00"E, għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 115-il mm.

3 Għal granċijiet li jittieklu maqbudin f'nases u kavetti, massimu ta' 1 % bil-piż tal-qabda totali ta' granċijiet li jittieklu jista' jikkonsisti f'idejn maqlugħin. Għal granċijiet li jittieklu maqbudin bi kwalunkwe rkaptu tas-sajd ieħor, massimu ta' 75 kg ta' idejn maqlugħin ta' granċijiet jistgħu jinħattu l-art.

4 B'deroga mill-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, id-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni tas-sardina, l-inċova, l-aringa, is-sawrell u l-kavall ma għandhomx japplikaw fi ħdan il-limitu ta' 10 % tal-piż ħaj tal-qabdiet totali miżmuma abbord ta' kull waħda minn dawn l-ispeċijiet.

Il-persentaġġ ta' sardin, inċova, aringi, sawrell jew kavalli li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għandu jiġi kkalkulat bħala l-proporzjon tal-piż ħaj tal-organiżmi kollha tal-baħar abbord wara li jkunu ġew magħżula jew wara li jkunu nħattu l-art.

Il-persentaġġ jista' jiġi kkalkolat fuq il-bażi ta' kampjun rappreżentattiv wieħed jew aktar. Il-limitu ta' 10 % ma għandux jinqabeż matul it-trasbord, il-ħatt l-art, it-trasport, il-ħażna, il-wiri jew il-bejgħ.

Parti B

Daqsijiet tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malji ta' referenza għal irkaptu rmunkat

1.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 120 mm jew mill-inqas 90 mm fi Skagerrak u Kattegat1.

1.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art u minkejja l-punt 1.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet tal-malji iżgħar kif elenkat fit-tabella li ġejja għall-Baħar tat-Tramuntana, Skagerrak u Kattegat dment li:

(i)  ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed ma jaqbżux l-20 % tal-qabda totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd; jew

(ii)  jintużaw modifiki ta' selettività oħra li kienu vvalutati mill-STECF fuq talba ta' Stat Membru wieħed jew aktar u approvati mill-Kummissjoni. Dawk il-modifiki ta' selettività għandhom jirriżultaw fl-istess karatteristiċi ta' selettività, jew karatteristiċi aħjar, għall-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed bħal dawk ta' 120 mm.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-anqas 100 mm2

Baħar tat-Tramuntana fin-Nofsinhar ta' 57º30'N

Sajd dirett għall-barbun tat-tbajja' u l-lingwata bix-xbieki tat-tkarkir bid-diriġenti, x-xbieki tat-tkarkir bi travu u t-tartaruni. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 90 mm.

Mill-anqas 80 mm2

Diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES

Sajd dirett għal-lingwata bi xbieki tat-tkarkir bi travu. Għandu jitqabbad pannell b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 180 mm imwaħħal fin-nofs ta' fuq tal-parti ta' quddiem tax-xibka.

Sajd dirett għall-merlangu, il-kavall u speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 80 mm.

Mill-inqas 80 mm

Baħar tat-Tramuntana

Sajd dirett għall-iskampu (Nephrops norvegicus). Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-anqas 120 mm jew għarbiel bi spazju massimu tal-vireg ta' 35 mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti.

Sajd dirett għal speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 80 mm.

Sajd dirett għar-rebekkini u r-raj.

Mill-inqas 80 mm

Diviżjoni 4c tal-ICES

Sajd dirett għal-lingwata bi xbieki tat-tkarkir bi travu. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 80 mm.

Mill-inqas 70 mm (malja kwadra) jew 90 mm (malja maqrut)

Skagerrak u Kattegat

Sajd dirett għall-iskampu (Nephrops norvegicus). Għandu jitqabbad għarbiel bi spazju massimu tal-vireg ta' 35 mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti.

Mill-inqas 40 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-klamari (Lolignidae, Ommastrephidae).

Mill-inqas 35 mm

Skagerrak u Kattegat

Sajd dirett għall-gamblu tal-fond tat-Tramuntana (Pandalus borealis). Għandu jitqabbad għarbiel bi spazju massimu tal-vireg ta' 19-il mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti.

Mill-inqas 32 mm

Iż-żona kollha minbarra Skagerrak u Kattegat

Sajd dirett għall-gamblu tal-fond tat-Tramuntana (Pandalus borealis). Għandu jitqabbad għarbiel bi spazju massimu tal-vireg ta' 19 mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti.

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella.

Sajd dirett għall-merluzz tan-Norveġja. Għandu jitqabbad għarbiel bi spazju bi spazju massimu tal-vireg ta' 35 mm fis-sajd għall-merluzz tan-Norveġja.

Sajd dirett għal gambli komuni u gambli Aesop. Għandha titqabbad xibka tat-tkarkir għas-separazzjoni jew għarbiel f'konformità mar-regoli stabbiliti f'livell nazzjonali jew reġjonali.

Inqas minn 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għaċ-ċiċċirell.

1 Fis-subdiviżjonijiet ta' Skagerrak u Kattegat, għandu jitqabbad pannell ta' fuq b’malji maqrut b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 270 mm jew malja kwadra b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 140 mm. Fis-subdiviżjoni ta' Kattegat, għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 120 mm (fuq ix-xbieki tat-tkarkir fil-perijodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru, u fuq it-tartaruni fil-perijodu mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Ottubru).

2 Il-bastimenti għandhom ikunu pprojbiti milli jużaw kwalunkwe xibka tat-tkarkir bi travu b'daqs tal-malja ta' bejn it-32 u d-99 mm fit-Tramuntana ta' linja magħquda bil-punti li ġejjin b'punt fil-kosta tal-Lvant tar-Renju Unit f'latitudni ta' 55°N, imbagħad fil-Lvant għal latitudni ta' 55°, lonġitudni ta' 5°E, imbagħad fit-Tramuntana għal latitudni ta' 56°N u l-Lvant għal punt fil-kosta tal-Punent tad-Danimarka f'latitudni ta' 56°N. Huwa pprojbit li tintuża kwalunkwe xibka tat-tkarkir bi travu b'daqs tal-malja li jvarja minn 32 sa 119-il mm fid-Diviżjoni 2a tal-ICES u dik il-parti tas-Subżona 4 tal-ICES għat-Tramuntana ta' 56° 00′ N.

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi u l-għażel tat-tisqif.

2.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 120°mm.

2.2.  Bla preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet iżgħar tal-malji kif elenkat fit-tabella li ġejja għall-Baħar tat-Tramuntana, Skagerrak u Kattegat dment li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed ma jaqbżux l-20 % tal-qabdiet totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 100 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal-merluzz tal-linja sewda, il-merlangu, il-limanda u l-ispnott

Mill-inqas 90 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-pixxiċatt jew speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Mill-inqas 50 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Parti C

Żoni magħluqin jew ristretti

1.  Għeluq ta' żona biex jiġi protett iċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 4a u 4b tal-ICES

1.1.  Is-sajd għaċ-ċiċċirell bi kwalunkwe rkaptu rmunkat b'qies tal-malja tal-manka inqas minn 32 mm għandu jkun ipprojbit fiż-żona ġeografika li tmiss mal-kosta tal-Lvant tal-Ingilterra u l-Iskozja, u magħluqa billi jingħaqdu sekwenzjalment mal-linji rombu l-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84:

–  il-kosta tal-Lvant tal-Ingilterra fuq latitudni ta' 55o30' N

–  55o 30' N, 01o 00' W

–  58o 00' N, 01o 00' W

–  58o 00' N, 02o 00' W

–  il-kosta tal-Lvant tal-Iskozja fuq lonġitudni ta' 02o00' W.

1.2.  Is-sajd għall-investigazzjoni xjentifika għandu jkun permess sabiex jiġi ssorveljat l-istokk taċ-ċiċċirell f'din iż-żona u l-effett tal-għeluq.

2.  Għeluq ta' żona sabiex ikun protett barbun li għadu qed jikber fis-subżona 4 tal-ICES

2.1.  Bastimenti li jaqbżu tul ta' 8 metri tul b'kollox għandhom ikunu pprojbiti milli jużaw xibka tat-tkarkir tal-qiegħ, xibka tat-tkarkir bi travu, tartarun Daniż jew irkaptu rmunkat simili ġewwa ż-żoni ġeografiċi magħluqin billi jingħaqdu sekwenzjalment mal-linji rombu l-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont il-WGS84:

(a)  iż-żona ġewwa 12-il mil nawtiku mill-kosta ta' Franza, Tramuntana tal-latitudni 51°00' N, il-Belġju, u n-Netherlands sal-latitudni 53°00' N, imkejla mil-linji bażi;

(b)  iż-żona limitata b'linja li tgħaqqad il-koordinati li ġejjin:

(c)  punt fuq il-kosta tal-Punent tad-Danimarka fil-latitudni 57°00'N,

–  57°00' N, 7°15' E

–  55°00' N, 7°15' E

–  55°00' N, 7°00' E

–  54°30'N, 7°00' E

–  54°30' N, 7°30' E

–  54°00' N, 7°30' E

–  54°00' N, 6°00' E

–  53°50' N, 6°00' E

–  53°50' N, 5°00' E

–  53°30' N, 5°00' E

–  53°30' N, 4°15' E

–  53°00' N, 4°15' E

–  punt fuq il-kosta tan-Netherlands fil-latitudni 53°00'N

–  iż-żona ġewwa 12-il mil nawtiku mill-kosta tal-Punent tad-Danimarka minn 57°00'N fit-tramuntana sal-Fanal ta' Hirtshals, imkejla mil-linji bażi.

2.2.  Il-bastimenti li ġejjin għandhom permess jistadu fiż-żona msemmija fil-punt 2.1:

(a)  bastimenti li s-saħħa tal-magna tagħhom ma taqbiżx il-221kW li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni Daniżi;

(b)  par bastimenti mqabbla li s-saħħa tal-magni tagħhom flimkien ma taqbiżx il-221kW fi kwalunkwe ħin li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ bil-paranzi;

(c)  bastimenti li s-saħħa tal-magna tagħhom taqbeż il-221 kW għandhom jitħallew jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni Daniżi, u par bastimenti mqabbla li s-saħħa tal-magni tagħhom flimkien taqbeż il-221 kW għandhom jitħallew jużaw par xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ bil-paranzi dment li dawn il-bastimenti ma jistadux direttament għall-barbun tat-tbajja' u l-lingwata u jirrispettaw ir-regoli tad-daqs tal-malja rilevanti li jinsabu fil-Parti B ta' dan l-Anness.

2.3.  Meta l-bastimenti msemmija fil-punt 2.2(a) jużaw xbieki tat-tkarkir bi travu, it-tul tat-travu, jew it-tul aggregat tax-xibka tat-tkarkir bi travu mkejla bħala s-somma tat-tul ta' kull travu, ma għandux ikun ikbar minn jew ma jistax jiġi estiż għal tul li jkun ikbar minn 9 metri għajr meta joperaw bi rkaptu li jkollu daqs tal-malja ta' bejn is-16 u l-31 mm. Il-bastimenti li l-attività ewlenija tagħhom tkun is-sajd għall-gamblu komuni (Crangon crangon) għandhom jitħallew jużaw xbieki tat-tkarkir bi travu li t-tul aggregat tat-travu tagħhom, imkejjel bħala s-somma tat-tul ta' kull travu, ikun ikbar minn 9 metri meta joperaw bi rkaptu li d-daqs tal-malja tiegħu jkun bejn it-80 u d-99 mm, dment li tkun inħarġet awtorizzazzjoni addizzjonali tas-sajd għal dawk il-bastimenti.

2.4.  Bastimenti li jitħallew jistadu fiż-żona msemmija fil-punt 2.1 għandhom jiġu inklużi f'lista li għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni minn kull Stat Membru. Is-saħħa totali tal-magna tal-bastimenti msemmija fil-punt 2.2 (a) fil-lista ma għandhiex taqbeż is-saħħa totali tal-magna attestata għal kull Stat Membru fl-1 ta' Jannar 1998. Il-bastimenti tas-sajd permessi għandu jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

3.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' xbieki tat-tkarkir bi travu sa 12-il mil nawtiku mill-kosta tar-Renju Unit

3.1.  Bastimenti ma għandhomx jitħallew jużaw kwalunkwe xibka tat-tkarkir bi travu ġewwa ż-żoni sa 12-il mil nawtiku mill-kosta tar-Renju Unit, imkejla mil-linji bażi tal-ibħra territorjali.

3.2.  Permezz ta' deroga mill-punt 3.1, is-sajd bi xbieki tat-tkarkir bi travu ġewwa ż-żona speċifikata għandu jkun permess dment li:

–  Is-saħħa tal-magna tal-bastimenti ma taqbiżx il-221 kW u t-tul totali tagħhom ma jaqbiżx l-24 metru;

–  It-tul tat-travu jew it-tul aggregat tat-travu, imkejjel bħala t-total ta' kull travu mhuwiex aktar minn 9 metri, jew ma jistax jiġi estiż għal tul ta' aktar minn 9 metri, ħlief fis-sajd dirett għall-gamblu komuni Crangon crangon b'daqs minimu tal-malja ta' inqas minn 31 mm.

4.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd għal-laċċa kaħla sabiex tkun protetta l-aringa fid-diviżjoni 4b tal-ICES

Is-sajd bi kwalunkwe rkaptu rmunkat b'daqs tal-malja tal-manka ta' inqas minn 32 mm jew bix-xbieki statiċi b'daqs tal-malja ta' inqas minn 30 mm għandu jkun ipprojbit fiż-żoni ġeografiċi magħluqin billi jingħaqdu sekwenzjalment bil-linji rombu l-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont il-WGS84, u matul il-perijodi msemmija:

–  mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu, u mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru, ġewwa ż-żona statistika ICES 39E8. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, din iż-żona tal-ICES għandha tkun iż-żona limitata b'linja lejn il-Lvant mill-kosta tal-Lvant tar-Renju Unit tul il-latitudni 55°00' N sa punt fil-lonġitudni 1°00' W, minn hemm lejn it-Tramuntana għal punt fil-latitudni 55°30' N u minn hemm lejn il-Punent għall-kosta tar-Renju Unit;

–  mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu, u mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru, ġewwa l-ibħra interni ta' Moray Firth fil-Punent tal-lonġitudni 3°30' W, u fl-ibħra interni ta' Firth of Forth fil-Punent tal-lonġitudni 3°00' W,

–  mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Ottubru, ġewwa ż-żona ġeografika limitata mill-koordinati li ġejjin:

–  il-kosta tal-Punent tad-Danimarka fil-latitudni 55°30' N

–  il-latitudni 55°30' N, il-lonġitudni 7°00' E

–  il-latitudni 57°00' N, il-lonġitudni 7°00' E

–  il-kosta tal-Punent tad-Danimarka fil-latitudni 57°00' N

5.  Dispożizzjonijiet speċifiċi għal Skagerrak u Kattegat fid-diviżjoni 3a tal-ICES

5.1.  Għandu jkun ipprojbit is-sajd bi xbieki tat-tkarkir bi travu f'Kattegat.

5.2.  Għandu jkun ipprojbit li bastimenti tal-Unjoni jistadu għal, ▌ iżommu abbord, ▌ jittrasbordaw, ▌ iħottu, jaħżnu, ibigħu u juru jew joffru għall-bejgħ salamun u trota tal-baħar. ▌

5.3.  Għandu jkun ipprojbit li jintuża rkaptu rmunkat b'daqs tal-malja tal-manka ta' inqas minn 32 mm mill-1 ta' Lulju sal-15 ta' Settembru fl-ilmijiet li jinsabu tliet mili nawtiċi mil-linji bażi fi Skagerrak u Kattegat sakemm ma jkunux qed jagħmlu sajd dirett għall-Gamblu tal-Fond tat-Tramuntana (Pandalus borealis). Għal sajd dirett għal eelpout (Zoarces viviparous), gobies (Gobiidae) jew scorpion fish (Cottus spp.) għal użu bħala lixka, jistgħu jintużaw xbieki bi kwalunkwe daqs tal-malja.

6.  Użu ta' xbieki statiċi fid-diviżjonijiet 3a u 4a tal-ICES

6.1.  F'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 9(7) u b'deroga mill-Parti B, il-Punt 2, ta' dan l-Anness, għandu jkun permess l-użu tal-irkaptu li ġej f'ilmijiet b'fond indikat fuq il-mappa nawtika ta' inqas minn 600 metru:

–  Għeżul tal-qiegħ użati għas-sajd dirett għall-merluzz b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 100 mm u mhux aktar minn 100 majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-25 km għal kull bastiment u l-ħin massimu tal-immersjoni huwa ta' 24 siegħa;

–  Xbieki tat-tħabbil użati għal sajd dirett għall-petriċa b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 250 mm u mhux aktar minn 15-il majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-100 km u l-ħin massimu tal-immersjoni huwa ta' 72 siegħa.

6.2.  Is-sajd dirett għal klieb il-baħar tal-fond kif elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 2016/2336 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(43) b'fond indikat fuq il-mappa nawtika ta' anqas minn 600 metru għandu jkun ipprojbit. Meta jinqabdu aċċidentalment, il-klieb il-baħar tal-fond ikklassifikati bħala pprojbiti f'dan ir-Regolament u f'leġislazzjoni oħra tal-Unjoni għandhom, jiġu rreġistrati, kemm jista' jkun mingħajr ma jiġrilhom ħsara, u għandhom jinħelsu minnufih. Klieb il-baħar tal-fond soġġetti għal-limiti ta' qbid għandhom jinżammu abbord. Dawn il-qabdiet għandhom jinħattu l-art u jingħaddu fil-kwoti. F'sitwazzjonijiet fejn kwota ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli b'mod suffiċjenti għall-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-Artikolu 105(5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Meta l-qabdiet aċċidentali ta' klieb il-baħar tal-fond mill-bastimenti ta' kwalunkwe Stat Membru jaqbżu 10 tunnellati, dawn il-bastimenti ma jistgħux igawdu aktar mid-derogi stipulati fil-punt 6.1.

Parti D

L-użu ta' xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku fid-diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES

1.  Is-sajd bix-xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku għandu jkun ipprojbit fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni sa mill-1 ta' Lulju 2021.

2.  Matul il-perijodu tranżitorju li jintemm fit-30 ta' Ġunju 2021, is-sajd ▌bix-xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku ▌ fid-diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES għandu jibqa' permess skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din il-Parti u kwalunkwe kondizzjoni definita f'konformità ▌mal-punt (b) ▌tal-Artikolu 24(1) ta' dan ir-Regolament, rigward il-karatteristiċi tal-impuls użat u l-miżuri ta' kontroll u monitoraġġ fis-seħħ fin-Nofsinhar ta' linja rombu magħquda mill-punti li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  punt fuq il-kosta tal-Lvant tar-Renju Unit fil-latitudni 55°N

–  il-Lvant għal-latitudni 55°N, lonġitudni 5°E

–  it-Tramuntana għal-latitudni 56°N

–  il-Lvant għal punt fuq il-kosta tal-Punent tad-Danimarka fil-latitudni 56°N

Għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)  mhux aktar minn 5 % tal-flotta tat-tkarkir bi travu għal kull Stat Membru tuża x-xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku;

(b)  is-saħħa elettrika massima f'kW għal kull xibka tat-tkarkir bi travu ma tkunx aktar mit-tul f'metri tat-travu immultiplikat b'1,25;

(c)  il-vultaġġ effettiv bejn l-elettrodi ma jkunx aktar minn 15-il V;

(d)  il-bastiment ikun mgħammar b'sistema ta' ġestjoni kompjuterizzata awtomatika li tirreġistra s-saħħa massima użata għal kull travu u l-vultaġġ effettiv bejn l-elettrodi mill-inqas għall-aħħar 100 ġibda. Ma jkunx possibbli li persunal mhux awtorizzat jimmodifika din is-sistema ta' ġestjoni kompjuterizzata awtomatika;

(e)  ikun ipprojbit l-użu ta' katina għall-gambli waħda jew aktar quddiem il-kalament taċ-ċomb.

3.  Matul dan il-perijodu ma għandhomx jingħataw liċenzji ġodda lil ebda bastiment.

4.  Sat-30 ta' Ġunju 2021 fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri mhux diskriminatorji biex jillimitaw jew jipprojbixxu l-użu ta' xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bir-restrizzjonijiet implimentati skont dan il-punt.

5.  Jekk mitlub mill-Istat Membru tal-kosta lill-Istat Membru tal-bandiera, il-kaptan ta' bastiment li juża xbieki tat-tkarkir bl-impuls elettriku għandu, f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(44), jieħu abbord osservatur mill-Istat Membru kostali matul l-operazzjonijiet tas-sajd.

ANNESS VI

Ilmijiet tal-Majjistral

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Żona sħiħa

Bakkaljaw (Gadus morhua)

35 cm

Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

35 cm

Pollakkju (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluzz (Merluccius merluccius)

27 cm

Megrim (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Lingwata komuni (Solea spp.)

24 cm

Barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlangu (Merlangius merlangus)

27 cm

Lipp (Molva molva)

63 cm

Linarda (Molva dypterygia)

70 cm

Skampu (Nephrops norvegicus)

Dnieb tal-Iskampu

Tul totali 85 mm,

Tul tal-karapaċa ta' 25 mm1

46 mm2

Kavalli (Scomber spp.)

20 cm 6

Aringa (Clupea harengus)

20 cm 6

Sawrell (Trachurus spp.)

15-il cm6

Inċova (Engraulis encrasicolus)

12-il cm jew 90 individwu kull kg 6

Spnott (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11-il cm 6

Paġella ħamra (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Awwista Ewropea (Hommarus gammarus)

87 mm

Għaġuża (Maja squinado)

120 mm

Imrewħa (Chlamys spp.)

40 mm

Arzella nigra (Ruditapes decussatus)

40 mm

Arzella (Venerupis pullastra)

38 mm

Gandoffla tal-għonq qasir (Venerupis philippinarum)

35 mm

Gandoffla (Venus verrucosa)

40 mm

Kannellina (Callista chione)

6 cm

Gandoffla tal-leħja (Ensis spp.)

10 cm

Gandoffla Atalantika (Spisula solida)

25 mm

Gandoffa Donax (Donax spp.)

25 mm

Gandoffla fażola (Pharus legumen)

65 mm

Bronja (Buccinum undatum.)

45 mm

Qarnit (Octopus vulgaris)

750 g

Awwisti (Palinurus spp.)

95 mm

Gamblu abjad (Parapenaeus longirostris)

22 mm (tul tal-karapaċa)

Granċ jittiekel (Cancer pagurus)

140 mm3

Arzella tal-pellegrini (Pecten maximus)

100 mm5

1 Fid-diviżjonijiet 6a u 7a tal-ICES għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' tul totali ta' 70 mm u b'tul tal-karapaċa ta' 20 mm.

2 Fid-diviżjonijiet 6a u 7a tal-ICES għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 37 mm.

3 Fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni V, VI tal-ICES fin-Nofsinhar ta' 56° N u VII, ħlief id-diviżjonijiet VIId, e, f tal-ICES, għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 130 mm.

4 Għal granċijiet li jittieklu maqbudin f'nases u kavetti, massimu ta' 1 % bil-piż tal-qabda totali ta' granċ jittiekel tista' tikkonsisti f'idejn maqlugħin. Għal granċijiet li jittieklu maqbudin bi kwalunkwe rkaptu tas-sajd ieħor, massimu ta' 75 kg ta' idejn maqlugħin ta' granċ jistgħu jinħattu l-art.

5 Fid-diviżjoni VIIa tal-ICES fit-Tramuntana ta' 52°30'N, u d-diviżjoni VIId tal-ICES, għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 110 mm.

6 B'deroga mill-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, id-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni tas-sardina, l-inċova, l-aringa, is-sawrell u l-kavall ma għandhomx japplikaw fi ħdan il-limitu ta' 10 % tal-piż ħaj tal-qabdiet totali miżmuma abbord ta' kull waħda minn dawn l-ispeċijiet.

Il-persentaġġ ta' sardin, inċovi, aringi, sawrell jew kavalli li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għandu jiġi kkalkolat bħala l-proporzjon tal-piż ħaj tal-organiżmi kollha tal-baħar abbord wara li jkunu ġew magħżula jew wara li jkunu nħattu l-art.

Il-persentaġġ jista' jiġi kkalkolat fuq il-bażi ta' kampjun rappreżentattiv wieħed jew aktar. Il-limitu ta' 10 % ma għandux jinqabeż matul it-trasbord, il-ħatt l-art, it-trasport, il-ħażna, il-wiri jew il-bejgħ.

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

1.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 120 mm1, jew mill-inqas 100 mm fis-subżona 7b-7k tal-ICES.

1.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art u minkejja l-punt 1.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet tal-malji iżgħar kif elenkat fit-tabella li ġejja għall-ilmijiet tal-Baħar tat-Tramuntana ▌dment li:

(i)  ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed ma jaqbżux l-20 % tal-qabda totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd; jew

(ii)  jintużaw modifiki ta' selettività oħra li ġew ivvalutati mill-STECF fuq talba ta' Stat Membru wieħed jew aktar u approvati mill-Kummissjoni. Dawk il-modifiki ta' selettività għandhom jirriżultaw fl-istess karatteristiċi ta' selettività, jew karatteristiċi aħjar, għall-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed bħal dawk ta' 120 mm, jew 100 mm fis-subżona 7b-7k tal-ICES, rispettivament.

▌Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-anqas 80 mm2

Subżona 7 tal-ICES

Sajd dirett għall-merluzz, il-megrim u l-petriċa jew sajd dirett għal-merlangu, il-kavall u speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella, bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 120 mm4, 6.

Sajd dirett għal-lingwata u speċijiet mhux koperti minn limiti ta' qbid, bl-użu ta’ xbieki tat-tkarkir bid-diriġenti. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-inqas 80 mm4.

Mill-inqas 80 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-Iskampu (Nephrops norvegicus)3. Għandu jitqabbad pannell b'malji kwadri ta' mill-anqas 120 mm jew għarbiel bi spazju massimu tal-vireg ta' 35 mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti.

Mill-inqas 80 mm

Diviżjonijiet 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h u 7j tal-ICES

Sajd dirett għal-lingwata bi xbieki tat-tkarkir bi travu. Għandu jitqabbad pannell b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 180 mm5 imqabbad fin-nofs ta' fuq tal-parti ta' quddiem tax-xibka.

Mill-inqas 80 mm

Diviżjonijiet 7d u 7e tal-ICES

Sajd dirett għall-merlangu, il-kavall u speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella, bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ.

Mill-inqas 40 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-klamari (Lolignidae, Ommastrephidae)

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella.

Sajd dirett għal gambli komuni u gambli Aesop. Għandha titqabbad xibka tat-tkarkir għas-separazzjoni jew għarbiel f'konformità mar-regoli stabbiliti f'livell nazzjonali

Inqas minn 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għaċ-ċiċċirell

1Għandu jiddaħħal gradwalment fuq perijodu ta' sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2 Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 494/2002(45).

3 Għandu japplika daqs tal-malja ta' mill-inqas 70 mm għal bastimenti tat-tip 'single rig' fid-diviżjoni 7a tal-ICES.

4 Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2 (5) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 737/2012(46).

5 Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għad-diviżjoni 7d tal-ICES.

6 Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għas-sajd dirett għall-merlangu, il-kavall u speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid fid-diviżjonijiet 7d u 7e tal-ICES.

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi u l-għażel tat-tisqif

2.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 120 mm1.

2.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet iżgħar tal-malji kif elenkat fit-tabella li ġejja għall-ilmijiet tal-Majjistral dment li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, il-merluzz tal-linja sewda u l-pollakkju iswed ma jaqbżux l-20 % tal-qabdiet totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-anqas 100 mm2

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-pixxiċatt jew speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Sajd dirett għall-merlangu, il-limanda u l-ispnott

Mill-inqas 50 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Sajd dirett għat-trilja tal-ħama

1 Meta jsir sajd għall-petriċa għandu jintuża daqs tal-malja ta' mill-inqas 220 mm. Meta jsir sajd dirett għall-pollakkju u l-merluzz fid-diviżjonijiet 7d u 7e tal-ICES għandu jintuża daqs tal-malja ta' mill-inqas 110 mm.

2 Fid-diviżjoni 7d, mill-inqas 90 mm għandu japplika.

3.  Din il-Parti hija mingħajr preġudizzju għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2034(47), għas-sajd kopert minn dak ir-Regolament Delegat.

Parti C

Żoni magħluqin jew ristretti

1.  Żona magħluqa għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fid-diviżjoni 6a tal-ICES

Mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu, u mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena, għandu jkun ipprojbit li ssir kwalunkwe attività tas-sajd li tuża kwalunkwe rkaptu rmunkat jew xbieki statiċi fiż-żona magħluqa billi jingħaqdu sekwenzjalment mal-linji rombu l-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  55o25' N, 7o07' W

–  55o25' N, 7o00' W

–  55o18' N, 6o50' W

–  55°17' N, 6o50' W

–  55°17' N, 6°52' W

–  55°25 N, 7°07 W

2.  Żona magħluqa għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fid-diviżjonijiet 7f u 7g tal-ICES

2.1.  Mill-1 ta' Frar sal-31 ta' Marzu ta' kull sena, għandha tkun ipprojbita kwalunkwe attività ta' sajd fir-rettangoli statistiċi tal-ICES li ġejjin: 30E4, 31E4, 32E3. Din il-projbizzjoni ma għandhiex tapplika 'l ġewwa minn 6 mili nawtiċi mil-linja bażi.

2.2.  Għandu jkun permess li jsiru attivitajiet ta' sajd bl-użu ta' nases u kavetti ġoż-żoni u l-perijodi ta' żmien speċifikati, dment li:

(i)  ebda rkaptu tas-sajd għajr nases u kavetti ma jinġarr abbord, u

(ii)  qabdiet sekondarji ta' speċijiet soġġetti għall-obbligu tal-ħatt l-art għandhom jinħattu u jingħaddu skont il-kwoti.

2.3.  Għandu jkun permess sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar bi rkaptu rmunkat b'daqs tal-malja anqas minn 55 mm, dment li:

(i)  ebda xibka b'malji daqs jew akbar minn 55 mm ma tinġarr abbord, u

(ii)  qabdiet sekondarji ta' speċijiet soġġetti għall-obbligu tal-ħatt l-art għandhom jinħattu u jingħaddu skont il-kwoti.

3.  Żona magħluqa għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fid-diviżjoni 7a tal-ICES

3.1.  Fil-perijodu mill-14 ta' Frar sat-30 ta' April ta' kull sena għandu jkun ipprojbit li jintużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, tartaruni jew xbieki rmunkati simili, lanqas għeżul, pariti, xbieki tat-tħabbil jew kwalunkwe rkaptu tas-sajd ieħor li fih is-snanar fi ħdan dik il-parti tad-diviżjoni 7a tal-ICES magħluqa mill-kosta tal-Lvant tal-Irlanda u l-kosta tal-Lvant tal-Irlanda ta' Fuq u linji dritti li jgħaqqdu sekwenzjalment il-koordinati ġeografiċi li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  punt fuq il-kosta tal-lvant tal-peniżola tal-Ards fl-Irlanda ta' Fuq fi 54°30'N

–  54°30 N, 04°50' W

–  53°15 N, 04°50' W

–  punt mill-kosta tal-Lvant tal-Irlanda fi 53° 15' N

3.2.  B'deroga mill-punt 1, fiż-żona u l-perijodu ta' żmien imsemmijin hemmhekk l-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ għandu jkun permess sakemm dawn ix-xbieki jitqabbdu b'tagħmir ta' selettività li ġie vvalutat mis-STECF. ▌

4.  Il-kaxxa Rockall Haddock fis-subżona 6 tal-ICES

Is-sajd kollu, għajr dak bil-konzijiet, għandu jiġi pprojbit fiż-żoni magħluqin bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu bis-sistema tal-koordinati WGS84:

–  57o00' N, 15o00' W

–  57o00' N, 14o00' W

–  56o30' N, 14o00' W

–  56o30' N, 15o00' W

–  57o00' N, 15o00' W

5.  Żona magħluqa għall-konservazzjoni tal-iskampu fid-diviżjonijiet 7c u 7k tal-ICES

5.1.  Is-sajd dirett għall-iskampu (Nephrops norvegicus) u speċijiet assoċjati (jiġifieri bakkaljaw, petriċa, merluzz tal-linja sewda, merlangu, merluzz, barbun, pollakju, rebekkini u raj, lingwata komuni, tusk, linarda, lipp u mazzola griża) għandu jiġi pprojbit mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Mejju ta' kull sena fiż-żona ġeografika magħluqa magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  52°27' N, 12°19' W

–  52°40' N, 12°30' W

–  52°47' N, 12°39,60' W

–  52°47' N, 12°56' W

–  52°13,5' N, 13°53,83'W

–  51°22' N, 14°24' W

–  51°22' N, 14°03' W

–  52°10' N, 13°25' W

–  52°32' N, 13°07,50' W

–  52°43' N, 12°55'W

–  52°43' N, 12°43' W

–  52°38,80' N, 12°37' W

–  52°27' N, 12°23' W

–  52°27' N, 12°19' W

5.2.  It-tranżitu mill-Porcupine Bank filwaqt li jinġarru abbord l-ispeċijiet imsemmijin fil-punt 5.1 għandu jkun permess skont l-Artikolu 50(3), (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

6.  Regoli speċjali għall-protezzjoni tal-linarda fid-diviżjoni 6a tal-ICES

6.1.  Mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Mejju ta' kull sena għandu jkun ipprojbit sajd dirett għal-linarda fiż-żoni tad-diviżjoni 6a tal-ICES magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84:

It-tarf tal-blata kontinentali Skoċċiża

–  59o58' N, 07o00' W

–  59o55' N, 06o47' W

–  59o51' N, 06o28' W

–  59o45' N, 06o38' W

–  59o27' N, 06o42' W

–  59o22' N, 06o47' W

–  59o15' N, 07o15' W

–  59o07' N, 07o31' W

–  58o52' N, 07o44' W

–  58o44' N, 08o11' W

–  58o43' N, 08o27' W

–  58o28' N, 09o16' W

–  58o15' N, 09o32' W

–  58o15' N, 09o45' W

–  58o30' N, 09o45' W

–  59o30' N, 07o00' W

–  59o58' N, 07o00' W

It-tarf ta' Rosemary bank

–  60o00' N, 11o00' W

–  59o00' N, 11º00' W

–  59º00' N, 09º00' W

–  59º30' N, 09º00' W

–  59º30' N, 10º00' W

–  60º00' N, 10º00' W

–  60o00' N, 11o00' W

Mhux inkluża ż-żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, imkejlin skont is-sistema WGS84:

–  59o15' N, 10o24' W

–  59o10' N, 10o22' W

–  59o08' N, 10o07' W

–  59o11' N, 09o59' W

–  59o15' N, 09o58' W

–  59o22' N, 10o02' W

–  59o23' N, 10o11' W

–  59o20' N, 10o19' W

–  59o15' N, 10o24' W

6.2.  Qabda inċidentali ta' linarda sa limitu ta' sitt tunnellati tista' jinżamm abbord u tinħatt l-art. Ladarba bastiment jilħaq dan il-limitu ta' sitt tunnellati ta' linarda:

(a)  għandu jieqaf mis-sajd immedjatament u joħroġ miż-żona li jinsab fiha;

(b)  ma għandux jerġa' jidħol f'xi waħda miż-żoni sakemm il-qabda tiegħu tkun ġiet żbarkata;

(c)  ma jistax jerġa' jitfa' lura l-baħar kwalunkwe kwantità ta' linarda.

6.3.  Mill-15 ta' Frar sal-15 ta' April ta' kull sena, għandu jkun ipprojbit l-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, konzijiet u xbieki statiċi f'żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  60o58.76' N, 27o27.32' W

–  60o56.02' N, 27o31.16' W

–  60o59.76' N, 27o43.48' W

–  61o03.00' N, 27o39.41' W

–  60o58.76' N, 27o27.32' W

7.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd għas-sawrell fid-diviżjonijiet 7e, 7f, 7g u 7h tal-ICES

7.1.  Is-sajd dirett għall-kavall bi rkaptu rmunkat b'daqs tal-malji tal-manka ta' inqas minn 80 mm jew b'tartaruni tal-borża għandu jkun ipprojbit, għajr fejn il-piż tal-kavall ma jaqbiżx il-15 % tal-piż ħaj tal-kwantitajiet totali tal-kavall u organiżmi oħra tal-baħar abbord li jkunu nqabdu, f'żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS8:

–  fuq il-kosta tan-Nofsinhar tar-Renju Unit fi 02°00' W

–  49° 30' N, 2° 00' W

–  49° 30' N, 7° 00' W

–  52° 00' N, 7° 00' W

–  punt fuq il-kosta tal-Punent tar-Renju Unit fi 52° 00' N.

7.2.  Għandu jkun permess is-sajd fiż-żona definita fil-punt 7.1 bi:

–  xbieki statiċi u/jew xolfa;

–  xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, tartaruni Daniżi jew xbieki rmunkati simili oħrajn, b'daqs tal-malji akbar minn 80 mm;

7.3.  Bastimenti li mhumiex mgħammra għas-sajd u li fihom jiġi ttrasbordat is-sawrell għandhom ikunu permessi fiż-żona definita fil-punt 7.1.

8.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' xbieki tat-tkarkir bi travu sa 12-il mil nawtiku mill-kosta tar-Renju Unit u l-Irlanda

8.1.  L-użu ta' kwalunkwe xibka tat-tkarkir bi travu ta' daqs tal-malja anqas minn 100 mm għandu jkun ipprojbit fid-diviżjoni 5b tal-ICES u s-subżona 6 tal-ICES tat-Tramuntana tal-latitudni 56°N.

8.2.  Bastimenti għandhom ikunu pprojbiti milli jużaw xi xbieki tat-tkarkir bi travu ġewwa ż-żoni fi 12-il mil nawtiku mill-kosti tar-Renju Unit u l-Irlanda, imkejla mil-linji bażi minn fejn ikunu mkejla l-ibħra territorjali.

8.3.  Is-sajd bi xbieki tat-tkarkir bi travu ġo żona speċifika għandu jkun permess sakemm:

–  Is-saħħa tal-magna tal-bastimenti ma taqbiżx il-221 kW u t-tul totali tagħhom ma jaqbiżx l-24 metru; u

–  It-tul tat-travu jew it-tul aggregat tat-travu, imkejjel bħala t-total ta' kull travu mhuwiex aktar minn 9 metri, jew ma jistax jiġi estiż għal tul ikbar minn 9 metri, ħlief fis-sajd dirett għall-gamblu komuni (Crangon crangon) b'daqs tal-malja tal-manka ta' inqas minn 31 mm.

9.  L-użu ta' xbieki statiċi fid-diviżjonijiet 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j, u 7k tal-ICES

9.1.  F'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 9(7) u b'deroga mill-Parti B, Punt 2, ta' dan l-Anness, għandu jkun permess l-użu tal-irkaptu li ġej f'ilmijiet b'fond indikat fuq il-mappa nawtika ta' inqas minn 600 metru:

–  Għeżul tal-qiegħ użati għal sajd dirett għall-merluzz b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 100 mm u mhux aktar minn 100 majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-25 km għal kull bastiment u l-ħin tal-immersjoni massimu huwa 24 siegħa.

–  Xbieki tat-tħabbil użati għal sajd dirett għall-petrika b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 250 mm u mhux aktar minn 15-il majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-100 km u l-ħin tal-immersjoni massimu huwa ta' 72 siegħa.

9.2.  Is-sajd dirett għal klieb il-baħar tal-fond kif imniżżel fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2016/2336 f'fond ta' anqas minn 600 metru għandu jkun ipprojbit. Meta jinqabdu inċidentalment, klieb il-baħar tal-fond ikklassifikati bħala pprojbiti f'dan ir-Regolament jew f'leġislazzjoni oħra tal-Unjoni għandhom jiġu rreġistrati, kemm jista' jkun mingħajr ma jiġrilhom xejn, u għandhom jinħelsu minnufih. Klieb il-baħar tal-fond soġġetti għal-limiti ta' qbid għandhom jinżammu abbord. Dawn il-qabdiet għandhom jinħattu l-art u jingħaddu fil-kwoti. F'sitwazzjonijiet fejn kwota ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli b'mod suffiċjenti għall-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-Artikolu 105(5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Meta l-qabdiet inċidentali ta' klieb il-baħar tal-fond mill-bastimenti ta' kwalunkwe Stat Membru jaqbżu l-10 tunnellati, dawk il-bastimenti ma jistgħux igawdu aktar mid-derogi stipulati fil-punt 9.1.

ANNESS VII

Ilmijiet tal-Lbiċ

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Żona sħiħa

Bakkaljaw (Gadus morhua)

35 cm

Merluzz tal-linja sewda (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Pollakkju iswed (Pollachius virens)

35 cm

Pollakkju (Pollachius pollachius)

30 cm

Merluzz (Merluccius merluccius)

27 cm

Megrim (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Lingwata komuni (Solea spp.)

24 cm

Barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlangu (Merlangius merlangus)

27 cm

Lipp (Molva molva)

63 cm

Linarda (Molva dypterygia)

70 cm

Skampu (Nephrops norvegicus)

Tul totali 70 mm,

Tul tal-karapaċa ta' 20 mm

Dnieb tal-Iskampu

37 mm

Kavalli (Scomber spp.)

20 cm 6

Aringa (Clupea harengus)

20 cm 6

Sawrell (Trachurus spp.)

15-il cm1, 6, 7

Inċova (Engraulis encrasicolus)

12-il cm jew 90 individwu kull kg2 6

Spnott (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

11-il cm 6

Paġella ħamra (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Awwista Ewropea (Hommarus gammarus)

87 mm

Għaġuża (Maja squinado)

120 mm

Imrewħa (Chlamys spp.)

40 mm

Arzella nigra (Ruditapes decussatus)

40 mm

Arzella (Venerupis pullastra)

38 mm

Gandoffli tal-għonq qasir (Venerupis philippinarum)

35 mm

Gandoffla (Venus verrucosa)

40 mm

Kannellina (Callista chione)

6 cm

Gandoffla tal-leħja (Ensis spp.)

10 cm

Gandoffla Atalantika (Spisula solida)

25 mm

Gandoffa Donax (Donax spp.)

25 mm

Gandoffla fażola (Pharus legumen)

65 mm

Bronja (Buccinum undatum.)

45 mm

Qarnit (Octopus vulgaris)

750 g3

Awwisti (Palinurus spp.)

95 mm

Gamblu abjad (Parapenaeus longirostris)

22 mm (tul tal-karapaċa)

Granċ jittiekel (Cancer pagurus)

140 mm ▌ 4,5

Arzella tal-pellegrini (Pecten maximus)

100 mm

1 Ebda daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ma għandu japplika għal sawrella kaħla (Trachurus picturatus) maqbuda fl-ilmijiet qrib il-gżejjer Azores u taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Portugall.

2 Fis-subżona 9 tal-ICES u żona 34.1.2 tal-CECAF għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 9 cm.

3 Fl-ilmijiet kollha f'dik il-parti tal-Atlantiku tal-Lvant ċentrali li fih hemm id-diviżjonijiet 34.1.1, 34.1.2 u 34.1.3 u s-subżona 34.2.0 taż-żona tas-sajd 34 tar-reġjun tas-CECAF għandu japplika piż tal-ħut imnaddaf ta' 450 g.

4 Fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni 8 u 9 tal-ICES għandu japplika daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ta' 130 mm.

5 Għal granċijiet li jittieklu maqbudin f'nases u kavetti, massimu ta' 1 % bil-piż tal-qabda totali ta' granċ jittiekel tista' tikkonsisti f'idejn maqlugħin. Għal granċijiet li jittieklu maqbudin bi kwalunkwe rkaptu tas-sajd ieħor, massimu ta' 75 kg ta' idejn maqlugħin ta' granċ jistgħu jinħattu l-art.

6 B'deroga mill-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, id-daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni tas-sardina, l-inċova, l-aringa, is-sawrell u l-kavall ma għandhomx japplikaw fi ħdan il-limitu ta' 10 % tal-piż ħaj tal-qabdiet totali miżmuma abbord ta' kull waħda minn dawn l-ispeċijiet.

Il-perċentwal ta' sardin, inċovi, aringi, sawrell jew kavalli li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni għandu jiġi kkalkolat bħala l-proporzjon tal-piż ħaj tal-organiżmi kollha tal-baħar abbord wara li jkunu ġew magħżula jew wara li jkunu nħattu l-art.

Il-perċentwal jista' jiġi kkalkulat abbażi ta' kampjun rappreżentattiv wieħed jew aktar. Il-limitu ta' 10 % ma għandux jinqabeż matul it-trasbord, ħatt l-art, it-trasport, il-ħażna, il-wiri jew il-bejgħ.

7 Mhux aktar minn 5 % jista' jikkonsisti minn sawrell ta' bejn it-12 u l-15-il cm. Għall-finijiet tal-kontroll ta' dik il-kwantità, il-fattur ta' konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-piż tal-qabdiet għandu jkun 1,20. Dawn id-dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw għal qabdiet li huma soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art.

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

1.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 70 mm1, 2, jew mill-inqas 55 mm fid-diviżjoni 9a tal-ICES fil-Lvant tal-lonġitudni 7°23´48"W.

1.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet tal-malji iżgħar kif elenkati fit-tabella li ġejja għall-ilmijiet tal-Lbiċ dment li:

(i)  ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-merluzz ma jaqbżux l-20 % tal-qabda totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd; jew

(ii)  jintużaw modifiki ta' selettività oħra li ġew ivvalutati mill-STECF fuq talba ta' Stat Membru wieħed jew aktar u approvati mill-Kummissjoni. Dawk il-modifiki ta' selettività għandhom jirriżultaw fl-istess karatteristiċi jew aħjar ta' selettività għall-merluzz bħal dik ta' 70 mm, jew 55 mm fid-diviżjoni 9a tal-ICES fil-Lvant tal-lonġitudni 7°23´48" W rispettivament.

▌Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 55 mm

Iż-żona kollha minbarra d-diviżjoni 9a tal-ICES fil-Lvant tal-lonġitudni 7°23´48"W

Sajd dirett għal speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Sajd dirett għal paġella ħamra

Sajd dirett għall-kavall, is-sawrell u l-istokkafixx bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ

Mill-inqas 35 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal-lingwata tar-rigi

Mill-inqas 55 mm

Diviżjoni 9a tal-ICES fil-Punent tal-lonġitudni 7°23´48"W

Sajd dirett għal krustaċji ▌

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Sajd dirett għall-gambli (Palaemon serratus, Crangon crangon), u l-granċ (Polybius henslowi)

Iżgħar minn 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għaċ-ċiċċirell

1 Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 494/2002.

2 Għas-sajd dirett għall-Iskampun (Nephrops norvegicus), għandu jitqabbad pannell b'malja kwadra ta' mill-inqas 100 mm jew tagħmir ta' selettività ekwivalenti meta jsir is-sajd fid-diviżjonijiet 8a, 8b, 8d u 8e. tal-ICES. Għas-sajd dirett għal-lingwata bi xbieki tat-tkarkir bi travu, għandu jitqabbad pannell b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 180 mm imwaħħla fin-nofs ta' fuq tal-parti ta' quddiem tax-xibka.

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi u l-għażel tat-tisqif

2.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 100 mm1, jew mill-inqas 80 mm fid-diviżjoni 8c tal-ICES u s-subżona 9 tal-ICES.

2.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet iżgħar tal-malji kif elenkati fit-tabella li ġejja għal ilmijiet tal-Lbiċ dment li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-merluzz ma jaqbżux l-20 % tal-qabdiet totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 80 mm

Iż-żona kollha minbarra is-subżona 8c tal-ICESu s-subżona 9 tal-ICES

Sajd dirett għall-ispnotta, il-merlangu, il-barbun imperjali, il-barbun u l-pollakkju

Mill-inqas 60 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet mhux soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Mill-inqas 50 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet2 pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Mill-inqas 40 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għat-trilja ħamra, il-gambli (Penaeus spp), il-gambli mantis, il-lingwata tar-rigi u l-Labridae

1 Għas-sajd dirett għall-petriċa għandu jintuża daqs tal-malja ta' mill-inqas 220 mm.

2 Għas-sardina jista' jintuża daqs tal-malja ta' inqas minn 40 mm.

Parti C

Żoni magħluqin jew ristretti

1.  Żona magħluqa għall-konservazzjoni tal-merluzz fid-diviżjoni 9a tal-ICES

Is-sajd bi xbieki tat-tkarkir, tartarun Daniż jew xbieki rmunkati simili għandu jkun ipprojbit fiż-żoni ġeografiċi magħluqin bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu bis-sistema tal-koordinati WGS84:

(a)  mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara:

–  43°46,5'N, 07°54,4'W

–  44°01,5'N, 07°54,4'W

–  43°25,0'N, 09°12,0'W

–  43°10,0'N, 09°12,0'W

(b)  mill-1 ta' Diċembru sal-aħħar ġurnata ta' Frar tas-sena ta' wara:

–  punt fuq il-kosta tal-Punent tal-Portugall fil-latitudni 37°50'N

–  37°50'N, 09°08'W

–  37°00'N, 9°07'W

–  punt fuq il-kosta tal-Punent tal-Portugall fi 37°00'N

2.  Żoni magħluqin għall-konservazzjoni tal-iskampu fid-diviżjoni 9a tal-ICES

2.1.  Is-sajd dirett għall-iskampu (Nephrops norevgicus) bi xbieki tat-tkarkir, tartarun Daniż jew xbieki rmunkati simili jew kavetti għandu jkun ipprojbit fiż-żoni ġeografiċi magħluqin bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema tal-koordinati WGS84:

(a)  mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Awwissu:

–  42°23′ N, 08°57′ W

–  42°00′ N, 08°57′ W

–  42°00′ N, 09°14′ W

–  42°04′ N, 09°14′ W

–  42°09′ N, 09°09′ W

–  42°12′ N, 09°09′ W

–  42°23′ N, 09°15′ W

–  42°23′ N, 08°57′ W

(b)  mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Awwissu:

–  37°45′ N, 09°00′ W

–  38°10′ N, 09°00′ W

–  38°10′ N, 09°15′ W

–  37°45′ N, 09°20′ W

2.2.  Għandu jkun permess li jsir sajd bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew xbieki rmunkati simili jew kavetti fiż-żoni ġeografiċi u matul il-perijodu kif deskritt fil-punt 2.1(b) dment li l-qabdiet aċċessorji kollha tal-iskampu (Nephrops norvegicus) jinħattu l-art u jingħaddu skont il-kwoti.

2.3.  Is-sajd dirett għall-iskampu (Nephrops norvegicus) fiż-żoni ġeografiċi u barra mill-perijodi msemmijin fil-punt 2.1, għandu jkun ipprojbit. Qabdiet aċċessorji tal-iskampu (Nephrops norvegicus) għandhom jinħattu l-art u jingħaddu skont il-kwoti.

3.  Restrizzjonijiet fuq sajd dirett għall-inċova fid-diviżjoni 8c tal-ICES

3.1.  Is-sajd dirett għall-inċova bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir pelaġiku fid-diviżjoni 8c tal-ICES għandu jkun ipprojbit.

3.2.  Il-ġarr abbord ta' xbieki tat-tkarkir pelaġiku u tartaruni tal-borża fl-istess ħin fid-diviżjoni 8c tal-ICES għandu jkun ipprojbit.

4.  L-użu ta' xbieki statiċi fis-subżoni8, 9, 10, u 12 tal-ICES Lvant ta' 27°W

4.1.  F'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 9(7) u b'deroga mill-Parti B, Punt 2, ta' dan l-Anness, għandu jkun permess l-użu tal-irkaptu li ġej f'ilmijiet b'fond indikat fuq il-mappa nawtika ta' inqas minn 600 metru:

–  Għażel tal-qiegħ użat għas-sajd dirett għall-merluzz b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 80 mm fid-diviżjoni 8c tal-ICES u fis-subżona 9 tal-ICES u ta' 100 mm fiż-żoni kollha li jifdal u mhux aktar minn 100 malja fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-25 km għal kull bastiment u l-ħin tal-immersjoni massimu huwa 24 siegħa.

–  Xbieki tat-tħabbil użati għal sajd dirett għall-petrika b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 250 mm u mhux aktar minn 15-il majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx il-100 km u l-ħin tal-immersjoni massimu huwa ta' 72 siegħa.

–  Pariti fis-subżona 9 tal-ICES użati għas-sajd dirett għall-petrika b'daqs tal-malja ta' mill-anqas 220 mm u mhux aktar minn 30 majla fond, fejn it-tul totali tax-xbieki kollha użati ma jaqbiżx l-20 km għal kull bastiment u l-ħin tal-immersjoni massimu huwa 72 siegħa.

4.2.  Is-sajd dirett għal klieb il-baħar tal-fond kif imniżżel fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 2016/2336 f'fond ta' anqas minn 600 metru għandu jkun ipprojbit. Meta jinqabdu inċidentalment, klieb il-baħar tal-fond ikklassifikati bħala pprojbiti f'dan ir-Regolament jew f'leġislazzjoni oħra tal-Unjoni għandhom, jiġu rreġistrati, kemm jista' jkun mingħajr ma jiġrilhom xejn, u għandhom jinħelsu minnufih. Klieb il-baħar tal-fond soġġetti għal-limiti ta' qbid għandhom jinżammu abbord. Dawn il-qabdiet għandhom jinħattu l-art u jingħaddu fil-kwoti. F'sitwazzjonijiet fejn kwota ma tkunx disponibbli jew ma tkunx disponibbli b'mod suffiċjenti għall-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-Artikolu 105(5) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Meta l-qabdiet inċidentali ta' klieb il-baħar tal-fond mill-bastimenti ta' kwalunkwe Stat Membru jaqbżu l-10 tunnellati, dawn il-bastimenti ma jistgħux igawdu aktar mid-derogi stipulati fil-punt 4.1.

4.3.  Kondizzjonijiet għas-sajd bl-użu ta' ċertu rkaptu rmunkat awtorizzat fil-Bajja ta' Biscay.

B'deroga mid-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 494/2002 li jistabbilixxi miżuri tekniċi addizzjonali għall-irkupru tal-ħażniet ta' merluzz fis-subżoni ICES 3-7 u t-taqsimiet ICES 8a, 8b 8d u 8e, għandu jkun permess li ssir attività tas-sajd bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir, tartaruni Daniżi u rkaptu simili, għajr xbieki tat-tkarkir bi travu, b'malji ta' daqs li jvarja minn 70 sa 99 mm fiż-żona definita fil-punt (b) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 494/2002 jekk l-irkaptu jkun mgħammar b'pannell bil-malji kwadri ta' 100 mm.

ANNESS VIII

Il-Baħar Baltiku

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Żoni Ġeografiċi

Daqs Minimu ta' Referenza għall-Konservazzjoni

Bakkaljaw (Gadus morhua)

Subdiviżjonijiet 22-32

35 cm

Barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa)

Subdiviżjonijiet 22-32

25 cm

Salamun (Salmo salar)

Subdiviżjonijiet 22-30 u 32

Subdiviżjoni 31

60 cm

50 cm

Barbun (Platichthys flesus)

Subdiviżjonijiet 22-25

Subdiviżjonijiet 26, 27 u 28

Subdiviżjonijiet 29-32, Nofsinhar ta' 59°

23 cm

21 cm

18-il cm

Barbun imperjali (Psetta maxima)

Subdiviżjonijiet 22-32

30 cm

Barbun lixx (Scophthalmus rhombus)

Subdiviżjonijiet 22-32

30 cm

Sallur (Anguilla Anguilla)

Subdiviżjonijiet 22-32

35 cm

Trota tal-baħar (Salmo trutta)

Subdiviżjonijiet 22-25 u 29-32

Subdiviżjonijiet 26, 27 u 28

40 cm

50 cm

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

1.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 120 mm magħmula minn T90 jew mill-inqas 105 mm mgħammra b'tieqa tal-ħruġ tat-tip BACOMA ta' 120 mm.

1.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet tal-malji iżgħar kif elenkati fit-tabella li ġejja għall-Baħar Baltiku dment li:

(i)  ikun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'dik it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw ma jaqbżux l-10 % tal-qabda totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd; jew

(ii)  jintużaw modifiki ta' selettività oħra li ġew ivvalutati mill-STECF fuq talba ta' Stat Membru wieħed jew aktar u approvati mill-Kummissjoni. Dawk il-modifiki ta' selettività għandhom jirriżultaw fl-istess karatteristiċi jew aħjar ta' selettività għall-bakkaljaw bħal dik ta' T90 ta' 120 mm, jew ta' 105 mm mgħammra b'tieqa tal-ħruġ tat-tip BACOMA ta' 120 mm, rispettivament.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 90 mm

Fis-subdiviżjonijiet 22 u 23

Sajd dirett għall-pixxiċatt1

Sajd dirett għall-merlangu

Mill-inqas 32 mm

Fis-subdiviżjonijiet

22-27

Sajd dirett għall-aringa, il-kavall, is-sawrell u l-istokkafixx

Mill-inqas 16-il mm

Fis-subdiviżjonijiet 22-27

Sajd dirett għal-laċċa kaħla2

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet għajr il-pixxiċatt u li mhumiex soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Mill-inqas 16-il mm

Fis-subdiviżjonijiet 28-32

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

Inqas minn 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għaċ-ċiċċirell

1 L-użu ta' tkarkir bil-lasta ma għandux jiġi awtorizzat.

2 Il-qabda tista' tikkonsisti minn sa 45 % ta' aringi skont il-piż ħaj.

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi

2.1.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-ħatt l-art, il-bastimenti għandhom jużaw daqs tal-malja ta' mill-inqas 110 mm, jew 157 mm meta jsir sajd għas-salamun.

2.2.  Mingħajr preġudizzju għall-obbligu ta' ħatt l-art, u minkejja l-punt 2.1, il-bastimenti jistgħu jużaw daqsijiet iżgħar tal-malji kif elenkati fit-tabella li ġejja għall-Baħar Baltiku dment li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet assoċjati stabbiliti f'din it-tabella, u l-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw ma jaqbżux l-10 % tal-qabdiet totali f'piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd jew ħames speċijiet ta' salamun.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet1

Mill-inqas 90 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet ta' pixxiċatt

Inqas minn 90 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet pelaġiċi żgħar

Mill-anqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għal speċijiet ▌li mhumiex soġġetti għal limiti ta' qbid u li mhumiex koperti f'parti oħra tat-tabella

1 L-użu ta' għażel, xbieki tat-tħabbil jew pariti ta' aktar minn 9 km għall-bastimenti b'tul totali ta' inqas minn 12-il metru u 21 km għal bastimenti b'tul totali ta’ aktar minn 12-il metru għandu jkun ipprojbit. Il-ħin tal-immersjoni massimu ▌għal tali rkaptugaħndu jkun ta' 48 siegħa ħlief meta s-sajd isir taħt is-silġ.

Parti C

Żoni magħluqin jew ristretti

1.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd bi rkaptu rmunkat

Għandu jkun ipprojbit tul is-sena kollha li jsir sajd bi kwalunkwe rkaptu rmunkat fiż-żona ġeografika magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema ta' koordinati WGS84:

–  54°23' N, 14°35' E

–  54°21' N, 14°40' E

–  54°17' N, 14°33' E

–  54°07' N, 14°25' E

–  54°10' N, 14°21' E

–  54°14' N, 14°25' E

–  54°17' N, 14°17' E

–  54°24' N, 14°11' E

–  54°27' N, 14°25' E

–  54°23' N, 14°35' E

2.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd għas-salamun u għat-trota tal-baħar

2.1.  Is-sajd dirett għas-salamun (Salmo salar) jew għat-trota tal-baħar (Salmo trutta) għandu jkun ipprojbit:

(a)  mill-1 ta' Ġunju sal-15 ta' Settembru kull sena fl-ilmijiet tas-subdiviżjonijiet 22 sa 31;

(b)  mill-15 ta' Ġunju sat-30 ta' Settembru kull sena fl-ilmijiet tas-subdiviżjoni 32.

2.2.  Iż-żona ta' projbizzjoni matul l-istaġun magħluq għandha tkun lil hinn minn erba' mili nawtiċi mkejla mil-linji bażi.

2.3.  Iż-żamma abbord ta' salamun (Salmo salar) jew trota tal-baħar (Salmo trutta) maqbudin bi xbieki nassa għandha tkun permessa.

3.  Miżuri speċifiċi għall-Golf ta' Riga

3.1.  Sabiex isir sajd fis-subdiviżjoni 28-1, il-bastimenti għandhom ikollhom permess tas-sajd maħruġ skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

3.2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti li nħarġilhom il-permess tas-sajd imsemmi fil-punt 3.1 jiġu inklużi f'lista li jkun fiha l-isem u n-numru ta' reġistrazzjoni interna tagħhom, li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq sit web, li l-indirizz tiegħu jkun ipprovdut minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

3.3.  Il-bastimenti inklużi fil-lista għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)  il-qawwa totali tal-magni (kW) tal-bastimenti fil-listi ma għandhiex tkun aktar minn dik osservata għal kull Stat Membru fis-snin 2000-2001 fis-subdiviżjoni 28-1; u

(b)  is-saħħa tal-magni ta' bastiment ma għandhiex tkun ikbar minn 221 kW fi kwalunkwe waqt.

3.4.  Kwalunkwe bastiment individwali fil-lista msemmija fil-punt 3.2 jista' jiġi sostitwit b'bastiment jew bastimenti oħrajn, bil-kondizzjoni li:

(a)  tali sostituzzjoni ma twassalx għal żieda fit-total tas-saħħa tal-magni kif indikat fil-punt 3.3(a) fl-Istat Membru kkonċernat; u

(b)  il-qawwa tal-magni ta' kwalunkwe bastiment ta' sostituzzjoni ma taqbiżx il-221 kW fi kwalunkwe waqt.

3.5.  Il-magna ta' kwalunkwe bastiment individwali inkluż fil-lista msemmija fil-punt 3.2 tista' tiġi sostitwita, bil-kondizzjoni li:

(a)  is-sostituzzjoni ta' magna ma twassalx sabiex il-qawwa tal-magni tal-bastiment taqbeż il-221 kW fi kwalunkwe waqt; u

(b)  is-saħħa tal-magna ta' sostituzzjoni ma tkunx tali li s-sostituzzjoni twassal għal żieda fis-saħħa totali tal-magni kif indikat fil-punt 3.3(a) għall-Istat Membru kkonċernat.

3.6.  Fis-subdiviżjoni 28-1, is-sajd bix-xbieki tat-tkarkir għandu jkun ipprojbit f'ilmijiet b'fond ta' inqas minn 20 metru.

4.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd skont iż-żona

4.1.  Għandu jkun ipprojbit li ssir kwalunkwe attività tas-sajd mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru kull sena fiż-żoni magħluqin bit-tgħaqqid sekwenzjali b'linji rombu tal-pożizzjonijiet li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema tal-koordinati WGS84:

(a)  Żona 1:

–  55°45′ N, 15°30′ E

–  55°45′ N, 16°30′ E

–  55°00′ N, 16°30′ E

–  55°00′ N, 16°00′ E

–  55°15′ N, 16°00′ E

–  55°15′ N, 15°30′ E

–  55°45′ N, 15°30′ E

(b)  Żona 2:

–  55°00′ N, 19°14′ E

–  54°48′ N, 19°20′ E

–  54°45′ N, 19°19′ E

–  54°45′ N, 18°55′ E

–  55°00′ N, 19°14′ E

(c)  Żona 3:

–  56°13′ N, 18°27′ E

–  56°13′ N, 19°31′ E

–  55°59′ N, 19°13′ E

–  56°03′ N, 19°06′ E

–  56°00′ N, 18°51′ E

–  55°47′ N, 18°57′ E

–  55°30′ N, 18°34′ E

–  56°13′ N, 18°27′ E

4.2.  Is-sajd dirett għas-salamun b'għażel, xbieki tat-tħabbil u pariti b'daqs tal-malja ta' 157 mm jew ikbar jew b'konzijiet tal-wiċċ għandu jkun permess. L-ebda rkaptu ieħor ma għandu jinżamm abbord.

4.3.  Is-sajd dirett għall-bakkaljaw bl-irkaptu speċifikat fil-punt 5.2 għandu jkun ipprojbit.

5.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd għall-barbun u għall-barbun imperjali

5.1.  Iż-żamma abbord tal-ispeċijiet ta' ħut li ġejjin għandha tkun ipprojbita meta dawn jinqabdu fiż-żoni ġeografiċi u matul il-perijodi msemmijin hawn taħt:

Speċijiet

Żoni Ġeografiċi

Perijodu

Barbun

Subdiviżjonijiet 26-29, fin-Nofsinhar ta' 59° 30′ N

Subdiviżjoni 32

Mill-15 ta' Frar sal-15 ta' Mejju

Mill-15 ta' Frar sal-31 ta' Mejju

Barbun imperjali

Subdiviżjonijiet 25, 26 u 28, fin-Nofsinhar ta' 56° 50′ N

Mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Lulju

5.2.  Is-sajd dirett bi xbieki tat-tkarkir, tartaruni Daniżi jew irkaptu simili b'daqs tal-malja tal-manka ta' 90 mm jew akbar jew b'għeżul, xbieki tat-tħabbil jew pariti b'daqs tal-malja ta' 90 mm jew akbar għandu jkun ipprojbit. Qabdiet aċċessorji ta' barbun u barbun imperjali jistgħu jinżammu abbord u jinħattu l-art f'limitu ta' 10 % tal-piż ħaj tal-qabda sħiħa miżmuma abbord matul il-perijodi msemmija fil-punt 6.1.

6.  Restrizzjonijiet fuq sajd għas-sallur

Iż-żamma abbord ta' sallur maqbud bi kwalunkwe rkaptu attiv għandha tkun ipprojbita. Meta jinqabad inċidentalment, is-sallur m'għandhiex issirlu ħsara u għandu jinħeles mill-ewwel.

ANNESS IX

Il-Baħar Mediterran

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Żona Sħiħa

Spnott (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sparlu (Diplodus annularis)

12-il cm

Mogħża (Diplodus puntazzo)

18-il cm

Sargu komuni (Diplodus sargus)

23 cm

Xirgħien (Diplodus vulgaris)

18-il cm

Inċova (Engraulis encrasicolus)

9 cm1

Ċeren u Dott (Epinephelus spp.)

45 cm

Ajula (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Merluzz (Merluccius merluccius)

20 cm

Trilja tal-ħama (Mullus spp.)

11-il cm

Bażuga (Pagellus acarne.)

17-il cm

Paġella ħamra (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Paġella ħamra (Pagellus erythrinus)

15-il cm

Pagru (Pagrus pagrus)

18-il cm

Ħanżir tal-fond (Polyprion americanus.)

45 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11-il cm2, 4

Kavalli (Scomber spp.)

18-il cm

Lingwata komuni (Solea vulgaris)

20 cm

Awrat (Sparus aurata)

20 cm

Sawrell (Trachurus spp.)

15-il cm

Skampu (Nephrops norvegicus)

20 mm CL3

70 mm TL3

Awwista Ewropea (Homarus gammarus)

105 mm CL3

300 mm TL3

Awwisti (Palinuridae)

90 mm CL3

Gamblu abjad (Parapenaeus longirostris)

20 mm CL3

Scallop (Pecten jacobaeus)

10 cm

Vongole (Venerupis spp.)

25 mm

Gandoffli (Venus spp.)

25 mm

1 L-Istati Membri jistgħu jaqilbu d-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni f'110 kampjun kull kg.

2 L-Istati Membri jistgħu jaqilbu d-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni f'55 kampjun kull kg.

3 CL – tul tal-karapaċa; TL – tul totali.

4 Dan id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni ma għandux japplika għaż-żgħar tas-sardin li jinħattu l-art għall-konsum mill-bniedem jekk dawn ikunu nqabdu b'tartaruni jew b'tartaruni tax-xatt u awtorizzati skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali stabbiliti fi pjan ta' ġestjoni kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 , dment li l-istokk ta' sardin ikkonċernat ikun fil-limiti bijoloġiċi sikuri.

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

Id-daqsijiet tal-malji ▌ li ġejjin għandhom japplikaw fil-Baħar Mediterran.

▌ Daqs tal-Malja1

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Manka b'malji kwadri ta' mill-inqas 40 mm2

Żona sħiħa

Manka b'malja maqrut ta' 50 mm2 tista' tintuża bħala alternattiva għall-manka b'malji kwadri ta' mill-inqas 40 mm fuq talba ġġustifikata tal-kaptan tal-bastiment

Mill-inqas 20 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għas-sardin u l-inċova

1 Għandu jkun ipprojbit l-użu ta' xbieki bi ħxuna tal-ispag akbar minn 3 mm jew bi brim multiplu; jew xbieki bi ħxuna tal-brim akbar minn 6 mm fi kwalunkwe parti ta' xibka tat-tkarkir tal-qiegħ.

2 Tip wieħed biss ta' xibka (jew bil-malji kwadri ta' 40 mm jew bil-malji maqrut ta' 50 mm) huwa permess li jinżamm abbord jew jintuża.

2.  Daqs tal-malja ta' referenza għax-xbieki tat-tidwir

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 14-il mm

Żona sħiħa

Xejn

3.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi

Id-daqsijiet tal-malja għall-għażel tal-qiegħ li ġejjin għandhom japplikaw fil-Baħar Mediterran.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Xejn

4.  Għandhom jibqgħu japplikaw id-derogi eżistenti mid-dispożizzjonijiet stipulati fil-punti 1, 2 u 3 għat-tartaruni u t-tartaruni tax-xatt li huma affettwati minn pjan ta' ġestjoni kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 u maħruġa fil-qafas tal-Artikolu 9 ta' dak ir-Regolament sakemm ma jiġix iddeterminat mod ieħor permezz tal-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament.

Parti C

Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' rkaptu tas-sajd

1.  Restrizzjonijiet fuq l-użu tal-gangmi

Il-wisgħa massima tal-gangmi għandha tkun ta' 3 metri, ħlief għal gangmi użati għal sajd dirett għal sponoż.

2.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' tartaruni tal-borża

It-tul ta' tartaruni tal-borża u tartaruni mingħajr borża għandu jkun ristrett għal 800 metru b'fond ta' 120 metru, ħlief fil-każ ta' tartaruni tal-borża użati għal sajd dirett għat-tonn.

3.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' xbieki statiċi

3.1.  Għandu jkun ipprojbit l-użu tax-xbieki statiċi li ġejjin:

(a)  Parit bi profondità ta' aktar minn 4 metri

(b)  Għażel tal-qiegħ jew parit u għażel ikkombinati bi profondità ta' aktar minn 10 metri ħlief meta dawn ix-xbieki jkunu iqsar minn 500 metru, fejn tkun permessa profondità ta' mhux aktar minn 30 metru.

3.2.  Għandu jkun ipprojbit l-użu ta' kwalunkwe għażel, xibka tat-tħabbil jew parit mibnija bi ħxuna tal-ispag eħxen minn 0,5mm.

3.3.  Għandu jkun ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu ssettjati aktar minn 2 500 metru ta' parit xkitt u 6 000 metru ta' kwalunkwe għażel, xibka tat-tħabbil jew parit.

4.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' konzijiet

4.1.  Għandu jkun ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-qiegħ li jkollhom abbord jew jużaw aktar minn 5,000 sunnara ħlief għal bastimenti li jagħmlu vjaġġi tas-sajd ta' aktar minn 3 ijiem li jista' jkollhom abbord jew jużaw mhux aktar minn 7,000 sunnara.

4.2.  Għandu jkun ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-wiċċ li jkollhom abbord jew jużaw aktar min-numru ta' snanar għal kull bastiment kif ġej:

(a)  2,500 sunnara meta jsir sajd dirett għall-pixxispad; u

(b)  5,000 sunnara meta jsir sajd dirett għall-alongi.

4.3.  Bastiment li jagħmel vjaġġ tas-sajd ta' aktar minn jumejn jista' jkollu abbord numru ekwivalenti ta' snanar żejda.

5.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' nases u kavetti

Għandu jkun ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu ssettjati aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ ▌.

6.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd dirett għal paġella ħamra

Is-sajd dirett għall-paġell aħmar (Pagellus bogaraveo) bl-irkaptu li ġej għandu jkun ipprojbit:

–  għeżul, xbieki tat-tħabbil jew pariti b'daqs tal-malji iżgħar minn 100 mm;

–  konzijiet bi snanar ta' tul totali ta' anqas minn 3,95 cm u ħxuna ta' anqas minn 1,65 cm.

7.  Restrizzjonijiet fuq is-sajd bi xkbetti li jisparaw foxxni

Għandu jkun ipprojbit is-sajd bi xkbetti li jisparaw foxxni jekk jintużaw flimkien ma' apparat tat-teħid tan-nifs taħt l-ilma (aqualung) jew filgħaxija minn inżul ix-xemx sakemm jisbaħ.

ANNESS X

Il-Baħar l-Iswed

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

Daqs Minimu ta' Referenza għall-Konservazzjoni

Barbun imperjali (Psetta maxima)

45 cm

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat għal stokkijiet demersali

Id-daqsijiet tal-malja ▌ li ġejjin għandhom japplikaw fil-Baħar l-Iswed:

▌ Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-anqas 40 mm

Żona sħiħa

Manka b'malja maqrut ta' 50 mm1 tista' tintuża bħala alternattiva għall-manka b'malji kwadri ta' mill-inqas 40 mm fuq talba ġġustifikata tas-sid tal-bastiment

1 Tip wieħed biss ta' xibka (jew bil-malji kwadri ta' 40 mm jew bil-malji maqrut ta' 50 mm) huwa permess li jinżamm abbord jew jintuża.

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi

Id-daqsijiet tal-malja għax-xbieki statiċi li ġejjin għandhom japplikaw fil-Baħar l-Iswed:

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 400 mm

Żona sħiħa

Għażel tal-qiegħ meta jintuża biex jinqabad il-barbun imperjali

3.  Restrizzjonijiet fuq l-użu ta' xbieki tat-tkarkir u gangmi

L-użu ta' xbieki tat-tkarkir jew gangmi f'fond ta' aktar minn 1000 metru għandu jkun ipprojbit.

ANNESS XI

Ilmijiet tal-Unjoni fl-Oċean Indjan u fl-Atlantiku tal-Punent

Parti A

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

Id-daqsijiet tal-malja ▌li ġejjin għandhom japplikaw fl-ilmijiet tal-Unjoni fl-Oċean Indjan u fl-Atlantiku tal-Punent.

▌ Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 100 mm

L-ibħra kollha 'il barra mill-kosta tad-dipartiment Franċiż ta' Guyana li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' Franza

Xejn

Mill-inqas 45 mm

L-ibħra kollha 'il barra mill-kosta tad-dipartiment Franċiż ta' Guyana li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' Franza

Sajd dirett għall-gamblu (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.  Daqs tal-malja ta' referenza għax-xbieki tat-tidwir

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 14-il mm

Żona sħiħa

Xejn

Parti B

Żoni magħluqin jew ristretti

Restrizzjonijiet fuq attivitajiet tas-sajd fiż-żona ta' 24 mil madwar Mayotte

Il-bastimenti għandhom ikunu pprojbiti milli jużaw tartaruni tal-borża fuq tonn u speċijiet ta' ħut li jixbhu lit-tonn sa 24 mil nawtiku mill-kosta ta' Mayotte, imkejla mil-linji bażi minn fejn jitkejlu l-ibħra territorjali.

ANNESS XII

Iż-Żona Regolatorja tan-NEAFC

Parti A

Daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni

Speċijiet

NEAFC

Bakkaljaw żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lipp (Molva molva)

63 cm

Linarda (Molva dipterygia)

70 cm

Kavalli (Scomber spp.)

30 cm

Aringi (Clupea harengus)

20 cm

Parti B

Qisien tal-malji

1.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għal irkaptu rmunkat

Id-daqsijiet tal-malji tal-manka li ġejjin għandhom japplikaw fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC.

Daqs tal-Malja tal-Manka

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 100 mm

Żona sħiħa

Xejn

Mill-inqas 35 mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-istokkafixx

Mill-inqas 32 mm

ICES

Subżoni 1 u 2

Sajd dirett għall-gamblu tal-fond tat-Tramuntana (Pandalus borealis)

Għandha titqabbad gradilja li tissepara bi spazju massimu tal-vireg ta' 22 mm

Mill-inqas 16-il mm

Żona sħiħa

Sajd dirett għall-kavall, il-kapelin u l-arġentina

2.  Daqsijiet tal-malja ta' referenza għax-xbieki statiċi

Id-daqsijiet tal-malja għax-xbieki statiċi li ġejjin għandhom japplikaw fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC.

Daqs tal-Malja

Żoni Ġeografiċi

Kondizzjonijiet

Mill-inqas 220mm

Żona sħiħa

Xejn

Parti C

Żoni magħluqin jew ristretti

1.  Miżuri għas-sajd tar-redfish fil-Baħar Irminger u l-ilmijiet ta' madwaru

1.1.  Għandu jkun ipprojbit li jinqabad ir-redfish fl-ibħra internazzjonali tas-subżona 5 tal-ICES u l-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 12 u 14 tal-ICES.

Permezz ta' deroga mill-ewwel subparagrafu, għandu jkun permess li jinqabad ir-redfish mill-11 ta' Mejju sal-31 ta' Diċembru fiż-żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, u li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84 ("Iż-Żona ta' Konservazzjoni tar-Redfish"):

—  64°45′ N, 28°30′ W

—  62°50′ N, 25°45′ W

—  61°55′ N, 26°45′ W

—  61°00′ N, 26°30′ W

—  59°00′ N, 30°00′ W

—  59°00′ N, 34°00′ W

—  61°30′ N, 34°00′ W

—  62°50′ N, 36°00′ W

—  64°45′ N, 28°30′ W.

1.2.  Minkejja l-punt 1.1, jista' jiġi permess is-sajd għar-redfish, permezz ta' att legali tal-Unjoni, barra miż-Żona ta' Konservazzjoni tar-Redfish fil-Baħar Irminger u l-ilmijiet ta' madwaru mill-11 ta' Mejju sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena abbażi ta' parir xjentifiku u sakemm, fir-rigward tar-redfish f'dik iż-żona ġeografika, in-NEAFC tkun stabbiliet pjan ta' rkupru. F'dan is-sajd għandhom jipparteċipaw biss bastimenti tal-Unjoni li jkunu ġew debitament awtorizzati mill-Istat Membru rispettiv tagħhom u li jkunu ġew innotifikati lill-Kummissjoni kif meħtieġ skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010.

1.3.  Għandu jkun projbit l-użu ta' xbieki tat-tkarkir b'malji ta' inqas minn 100 mm.

1.4.  Il-fattur ta' konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-preżentazzjoni tal-ħuta mnaddfa u bla ras, inkluż il-preżentazzjoni fil-forma ta' qatgħa Ġappuniża, tar-redfish maqbud f'din is-sajda għandu jkun 1,70.

1.5.  Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd impenjati fis-sajda barra ż-Żona ta' Konservazzjoni tar-Redfish, għandhom jittrażmettu r-rapport tal-qabda previst fil-punt (b) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010, kuljum wara li jitlestew l-operazzjonijiet tas-sajd ta' dik il-ġurnata kalendarja. Ir-rapport għandu jindika l-qabdiet abbord li saru mill-aħħar komunikazzjoni tal-qbid.

1.6.  Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010, awtorizzazzjoni biex wieħed jistad għar-redfish għandha tkun valida biss jekk ir-rapporti trażmessi minn bastimenti jkunu skont l-Artikolu 9(1) ta' dak ir-Regolament u rreġistrati skont l-Artikolu 9(3) tiegħu.

1.7.  Ir-rapporti msemmija fil-punt 1.6 għandhom isiru skont ir-regoli rilevanti.

2.  Regoli speċjali għall-protezzjoni tal-linarda

2.1.  Mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Mejju ta' kull sena għandu jkun ipprojbit li tinżamm abbord kwantità ta' linarda li taqbeż is-6 tunnellati għal kull vjaġġ tas-sajd fiż-żoni tad-diviżjoni 6a tal-ICES, magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84:

(a)  It-tarf tal-blata kontinentali Skoċċiża

—  59°58′ N, 07°00′ W

—  59°55′ N, 06°47′ W

—  59°51′ N, 06°28′ W

—  59°45′ N, 06°38′ W

—  59°27′ N, 06°42′ W

—  59°22′ N, 06°47′ W

—  59°15′ N, 07°15′ W

—  59°07′ N, 07°31′ W

—  58°52′ N, 07°44′ W

—  58°44′ N, 08°11′ W

—  58°43′ N, 08°27′ W

—  58°28′ N, 09°16′ W

—  58°15′ N, 09°32′ W

—  58°15′ N, 09°45′ W

—  58°30′ N, 09°45′ W

—  59°30′ N, 07°00′ W

—  59°58′ N, 07°00′ W;

(b)  It-tarf ta' Rosemary bank

—  60°00′ N, 11°00′ W

—  59°00′ N, 11°00′ W

—  59°00′ N, 09°00′ W

—  59°30′ N, 09°00′ W

—  59°30′ N, 10°00′ W

—  60°00′ N, 10°00′ W

—  60°00′ N, 11°00′ W

Mhux inkluża ż-żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, imkejlin skont is-sistema WGS84:

—  59°15′ N, 10°24′ W

—  59°10′ N, 10°22′ W

—  59°08′ N, 10°07′ W

—  59°11′ N, 09°59′ W

—  59°15′ N, 09°58′ W

—  59°22′ N, 10°02′ W

—  59°23′ N, 10°11′ W

—  59°20′ N, 10°19′ W

—  59°15′ N, 10°24′ W.

2.2.  Fejn il-linarda tkun soġġetta għall-obbligu ta' ħatt l-art stipulat fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-punt 2.1 ma għandux japplika.

Is-sajd għal-linarda bi kwalunkwe rkaptu fil-perijodu u fiż-żoni msemmijin fil-punt 2.1 għandu jiġi pprojbit.

2.3.  Meta jidħol u meta joħroġ miż-żoni msemmija fil-punt 2.1, il-kaptan ta' bastiment tas-sajd għandu jirreġistra d-data, il-ħin u l-post tad-dħul u tal-ħruġ fil-ġurnal ta' abbord.

2.4.  F'żona waħda jew l-oħra miż-żewġ żoni msemmija fil-punt 2.1, jekk bastiment jilħaq is-6 tunnellati ta' linardi:

(a)  għandu jieqaf mis-sajd immedjatament u joħroġ miż-żona li jinsab fiha;

(b)  ma għandux jerġa' jidħol f'xi waħda miż-żoni sakemm il-qabda tiegħu tkun tħattet l-art;

(c)  ma jistax jerġa' jitfa' lura l-baħar kwalunkwe kwantità ta' linarda.

2.5.  L-osservaturi msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2016/2336 li jkunu assenjati għall-bastimenti tas-sajd preżenti f'waħda miż-żoni msemmija fil-punt 2.1 għandhom, għal kampjuni xierqa tal-qabdiet ta' linarda, ikejlu l-ħut fil-kampjuni u jiddeterminaw l-istadju tal-maturità sesswali tal-ħut subkampjunat. Abbażi tal-parir mogħti mill-STECF, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu protokolli dettaljati għall-kampjunar u għall-ġbir ta' riżultati.

2.6.  Mill-15 ta' Frar sal-15 ta' April ta' kull sena, għandu jkun ipprojbit l-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, konzijiet u għeżula f'żona magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, u li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84:

—  60°58.76′ N, 27°27.32′ W

—  60°56.02′ N, 27°31.16′ W

—  60°59.76′ N, 27°43.48′ W

—  61°03.00′ N, 27°39.41′ W

—  60°58.76′ N, 27°27.32′ W.

3.  Miżuri għas-sajd tar-redfish f'ilmijiet internazzjonali fis-subżoni 1 u 2 tal-ICES

3.1.  Is-sajd dirett għar-redfish f'ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 2 tal-ICES għandu jkun permess biss fil-perijodu mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena minn bastimenti li preċedentement intużaw fis-sajd għar-redfish fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC.

3.2.  Il-bastimenti għandhom jillimitaw il-qabdiet aċċessorji tagħhom tar-redfish f'sajdiet oħrajn għal massimu ta' 1 % tal-qabda totali miżmuma abbord.

3.3.  Il-fattur ta' konverżjoni li għandu jiġi applikat għall-preżentazzjoni tal-ħuta mnaddfa u bla ras, inkluż il-preżentazzjoni fil-forma ta' qatgħa Ġappuniża, tar-redfish maqbud f'din is-sajda għandu jkun 1,70.

3.4.  B'deroga mill-punt (b) tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd involuti f'din is-sajda għandhom jirrapportaw il-qabdiet tagħhom ta' kuljum.

3.5.  Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1236/2010, awtorizzazzjoni biex wieħed jistad għar-redfish għandha tkun valida biss jekk ir-rapporti trażmessi minn bastimenti jkunu skont l-Artikolu 9(1) ta' dak ir-Regolament u rreġistrati skont l-Artikolu 9(3) tiegħu.

3.6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni xjentifika tinġabar minn osservaturi xjentifiċi abbord il-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom. Bħala minimu l-informazzjoni miġbura għandha tinkludi data rappreżentattiva dwar is-sess, l-età u l-kompożizzjoni skont it-tul, skont il-fond. Din l-informazzjoni għandha tkun rappurtata lill-ICES mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri.

3.7.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar id-data li fiha s-Segretarjat tal-NEAFC ikun innotifika lill-Partijiet Kontraenti tan-NEAFC li l-qabdiet totali permissibbli (TAC) ikunu ġew eżawriti. Minn dik id-data l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu s-sajd dirett għar-redfish minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

4.  Il-kaxxa Rockall Haddock fis-subżona 6 tal-ICES

Is-sajd kollu, għajr dak bil-konzijiet, għandu jiġi pprojbit fiż-żoni magħluqa bit-tgħaqqid sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, li għandhom jitkejlu bis-sistema WGS84:

—  57°00′ N, 15°00′ W

—  57°00′ N, 14°00′ W

—  56°30′ N, 14°00′ W

—  56°30′ N, 15°00′ W

—  57°00′ N, 15°00′ W.

Parti D

Żoni magħluqin għall-protezzjoni ta' ħabitats sensittivi

1.  Għandu jkun ipprojbit it-tkarkir tal-qiegħ u s-sajd b'irkaptu statiku, inkluż għeżul u konzijiet tal-qiegħ, fiż-żoni li ġejjin li jagħqdu sekwenzjali mal-linji ta' rombu tal-koordinati li ġejjin, u li għandhom jitkejlu skont is-sistema WGS84:

Parti mir-Reykjanes Ridge:

—  55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W

—  55°05.4804′ N, 35°58.9784′ W

—  54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W

—  54°41.1841′ N, 34°00.0514′ W

—  54°00′ N, 34°00′ W

—  53°54.6406′ N, 34°49.9842′ W

—  53°58.9668′ N, 36°39.1260′ W

—  55°04.5327′ N, 36°49.0135′ W

Iż-żona MAR tat-Tramuntana:

—  59°45′ N, 33°30′ W

—  57°30′ N, 27°30′ W

—  56°45′ N, 28°30′ W

—  59°15′ N, 34°30′ W

—  59°45′ N, 33°30′ W

Iż-żona MAR tan-nofs (iż-żona Charlie-Gibbs Fracture u r-Reġjun Frontali Subpolari):

—  53°30′ N, 38°00′ W

—  53°30′ N, 36°49′ W

—  55°04.5327′ N, 36°49′ W

—  54°58.9914′ N, 34°41.3634′ W

—  54°41.1841′ N, 34°00′ W

—  53°30′ N, 30°00′ W

—  51°30′ N, 28°00′ W

—  49°00′ N, 26°30′ W

—  49°00′ N, 30°30′ W

—  51°30′ N, 32°00′ W

—  51°30′ N, 38°00′ W

—  53°30′ N, 38°00′ W

Iż-żona MAR tan-nofsinhar:

—  44°30′ N, 30°30′ W

—  44°30′ N, 27°00′ W

—  43°15′ N, 27°15′ W

—  43°15′ N, 31°00′ W

—  44°30′ N, 30°30′ W

L-Altair Seamounts:

—  45°00′ N, 34°35′ W

—  45°00′ N, 33°45′ W

—  44°25′ N, 33°45′ W

—  44°25′ N, 34°35′ W

—  45°00′ N, 34°35′ W

L-Antialtair Seamounts:

—  43°45′ N, 22°50′ W

—  43°45′ N, 22°05′ W

—  43°25′ N, 22°05′ W

—  43°25′ N, 22°50′ W

—  43°45′ N, 22°50′ W

Hatton Bank:

—  59°26′ N, 14°30′ W

—  59°12′ N, 15°08′ W

—  59°01′ N, 17°00′ W

—  58°50′ N, 17°38′ W

—  58°30′ N, 17°52′ W

—  58°30′ N, 18°22′ W

—  58°03′ N, 18°22′ W

—  58°03′ N, 17°30′ W

—  57°55′ N, 17°30′ W

—  57°45′ N, 19°15′ W

—  58°11.15′ N, 18°57.51′ W

—  58°11.57′ N, 19°11.97′ W

—  58°27.75′ N, 19°11.65′ W

—  58°39.09′ N, 19°14.28′ W

—  58°38.11′ N, 19°01.29′ W

—  58°53.14′ N, 18°43.54′ W

—  59°00.29′ N, 18°01.31′ W

—  59°08.01′ N, 17°49.31′ W

—  59°08.75′ N, 18°01.47′ W

—  59°15.16′ N, 18°01.56′ W

—  59°24.17′ N, 17°31.22′ W

—  59°21.77′ N, 17°15.36′ W

—  59°26.91′ N, 17°01.66′ W

—  59°42.69′ N, 16°45.96′ W

—  59°20.97′ N, 15°44.75′ W

—  59°21′ N, 15°40′ W

—  59°26′ N, 14°30′ W

North West Rockall:

—  57°00′ N, 14°53′ W

—  57°37′ N, 14°42′ W

—  57°55′ N, 14°24′ W

—  58°15′ N, 13°50′ W

—  57°57′ N, 13°09′ W

—  57°50′ N, 13°14′ W

—  57°57′ N, 13°45′ W

—  57°49′ N, 14°06′ W

—  57°29′ N, 14°19′ W

—  57°22′ N, 14°19′ W

—  57°00′ N, 14°34′ W

—  56°56′ N, 14°36′ W

—  56°56′ N, 14°51′ W

—  57°00′ N, 14°53′ W

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Żona 1

—  56°24′ N, 15°37′ W

—  56°21′ N, 14°58′ W

—  56°04′ N, 15°10′ W

—  55°51′ N, 15°37′ W

—  56°10′ N, 15°52′ W

—  56°24′ N, 15°37′ W

Żona 2

55°56.90 N -16°11.30 W

55°58.20 N -16°11.30 W

55°58.30 N -16°02.80 W

55°56.90 N -16°02.80 W

55°56.90 N -16°11.30 W

Żona 3

55°49.90 N -15°56.00 W

55°48.50 N -15°56.00 W

55°48.30 N -15°50.60 W

55°49.60 N -15°50.60 W

55°49.90 N -15°56.00 W

Edora's bank

56°26.00 N -22°26.00 W

56°28.00 N -22°04.00 W

56°16.00 N -21°42.00 W

56°05.00 N -21°40.00 W

55°55.00 N -21°47.00 W

55°45.00 N -22°00.00 W

55°43.00 N -23°14.00 W

55°50.00 N -23°16.00 W

56°05.00 N -23°06.00 W

56°18.00 N -22°43.00 W

56°26.00 N -22°26.00 W

Southwest Rockall Bank

Żona 1

55°58.16 N -16°13.18 W

55°58.24 N -16°02.56 W

55°54.86 N -16°05.55 W

55°58.16 N -16°13.18 W

Żona 2

55°55.86 N -15°40.84 W

55°51.00 N -15°37.00 W

55°47.86 N -15°53.81 W

55°49.29 N -15°56.39 W

55°55.86 N -15°40.84 W

Hatton-Rockall Basin

Żona 1

58°00.15 N-15°27.23 W

58°00.15 N -15°38.26 W

57°54.19 N -15°38.26 W

57°54.19 N -15°27.23 W

58°00.15 N -15°27.23 W

Żona 2

58° 06.46 N -16° 37.15 W

58° 15.93 N -16° 28.46 W

58° 06.77 N -16° 10.40 W

58° 03.43 N -16° 10.43 W

58° 01.49 N -16° 25.19 W

58° 02.62 N -16° 36.96 W

58° 06.46 N -16° 37.15 W

Hatton Bank 2

Żona 1

57°51.76 N -18°05.87 W

57°55.00 N -17°30.00 W

58°03.00 N -17°30.00 W

57°53.10 N -16°56.33 W

57°35.11 N -18°02.01 W

57°51.76 N -18°05.87 W

Żona 2

57°59.96 N -19°05.05 W

57°45.00 N -19°15.00 W

57°50.07 N -18°23.82 W

57°31.13 N -18°21.28 W

57°14.09 N -19°28.43 W

57°02.21 N -19°27.53 W

56°53.12 N -19°28.97 W

56°50.22 N -19°33.62 W

56°46.68 N -19°53.72 W

57°00.04 N -20°04.22 W

57°10.31 N -19°55.24 W

57°32.67 N -19°52.64 W

57°46.68 N -19°37.86 W

57°59.96 N -19°05.05 W

Logachev Mound:

—  55°17′ N, 16°10′ W

—  55°34′ N, 15°07′ W

—  55°50′ N, 15°15′ W

—  55°33′ N, 16°16′ W

—  55°17′ N, 16°10′ W

West Rockall Mound:

—  57°20′ N, 16°30′ W

—  57°05′ N, 15°58′ W

—  56°21′ N, 17°17′ W

—  56°40′ N, 17°50′ W

—  57°20′ N, 16°30′ W

2.  Meta, waqt operazzjonijiet tas-sajd f'żoni ġodda u eżistenti għas-sajd tal-qiegħ fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC, il-kwantità ta' qroll ħaj u sponoż ħajjin maqbuda għal kull irkaptu taqbeż 60 kg ta' qroll ħaj u/jew 800 kg ta' sponoż ħajjin, il-bastiment għandu jinforma lill-Istat tiegħu tal-bandiera, iwaqqaf is-sajd u jimxi tal-anqas 2 mili nawtiċi 'l bogħod mill-pożizzjoni fejn l-evidenza turi li hija l-eqreb għall-pożizzjoni eżatta fejn saret il-qabda.

Anness XIII

Miżuri ta' mitigazzjoni biex jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali ta' speċijiet sensittivi

Il-miżuri li ġejjin biex jimmonitorjaw u jnaqqsu l-qabdiet inċidentali ta' speċijiet sensittivi għandhom japplikaw:

1.  Il-miżuri stabbiliti fil-Partijiet A, B u C.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiġbru data xjentifika dwar qabdiet inċidentali ta' speċijiet sensittivi.

3.  B'riżultat ta' evidenza xjentifika, ivvalidata mill-ICES, STECF, jew fil-qafas tal-GFCM, tal-impatti negattivi tal-irkaptu fuq speċijiet sensittivi, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rakkomandazzjonijiet konġunti għal miżuri ta' mitigazzjoni addizzjonali għat-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali tal-ispeċijiet ikkonċernati jew f'żona kkonċernata abbażi tal-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament.

4.  L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw u jivvalutaw l-effettività tal-miżuri ta' mitigazzjoni stabbiliti skont dan l-Anness.

Parti A

Ċetaċji

1.  Sajd li fih l-użu ta' apparati akustiċi deterrenti huwa mandatorju

1.1.  Għandu jkun ipprojbit li bastimenti b'tul totali ta' 12-il metru jew aktar jużaw l-irkaptu f'żoni speċifiċi kif definit hawn taħt mingħajr l-użu simultanju ta' apparat akustiku deterrenti attiv.

Żona

Irkaptu

Żona tal-Baħar Baltiku delimitata b'linja għaddejja mill-kosta Żvediża fil-punt fl-lonġitudni 13°E, minn hemm lejn in-nofsinhar għall-latitudni 55° N, minn hemm lejn il-lvant għal-lonġitudni 14° E, minn hemm lejn it-tramuntana għall-kosta tal-Iżvezja; u, Żona delimitata minn linja għaddejja mill-kosta tal-lvant tal-Iżvezja fil-punt f'latitudni 55°30' N, minn hemm lejn il-lvant għall-lonġitudni 15° E, minn hemm lejn it-tramuntana għall-latitudni 56° N, minn hemm lejn il-lvant għall-lonġitudni 16° E minn hemm lejn it-tramuntana il-kosta tal-Iżvezja

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil

Il-Baħar Baltiku subdiviżjoni 24 (ħlief għaż-żona koperta hawn fuq)

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil

Is-subżona 4 u d-diviżjoni 3a tal-ICES (mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Ottubru biss)

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil, jew parit xkitt, li t-tul totali tagħhom ma jaqbiżx l-400 metru

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil ≥220 mm

Diviżjonijiet 7e, 7f, 7g, 7h u 7j tal-ICES

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil

Diviżjoni 7d tal-ICES

Kwalunkwe għażel tal-qiegħ jew xibka tat-tħabbil

1.2.  Il-punt 1.1 ma għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd magħmulin biss bl-għan uniku ta' investigazzjonijiet xjentifiċi li jsiru bl-awtorizzazzjoni u taħt l-awtorità tal-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernat/i u li l-għan tagħhom huwa li jiżviluppaw miżuri tekniċi ġodda sabiex inaqqsu l-qbid inċidentali jew il-qtil ta' ċetaċji.

1.3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jimmonitorjaw u jivvalutaw permezz ta' studji xjentifiċi jew proġetti pilota, l-effetti tal-użu ta' apparat akustiku deterrenti maż-żmien fis-sajd u ż-żoni kkonċernati.

2.  Sajd li għandu jiġi mmonitorjat

2.1.  L-iskemi ta' monitoraġġ għandhom isiru kull sena u jiġu stabbiliti għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li t-tul totali tagħhom ikun 15-il m jew aktar biex jimmonitorjaw il-qabda aċċessorja ta' ċetaċji, għas-sajd u l-kondizzjonijiet definiti hawn taħt.

Żona

Irkaptu

Subżoni 6, 7 u 8 tal-ICES

Xbieki tat-tkarkir pelaġiku (singli u pari)

Il-Baħar Mediterran (il-Lvant tal-linja 5° 36' Punent

Xbieki tat-tkarkir pelaġiku (singli u pari)

Diviżjonijiet 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, u 9a tal-ICES

Għażel tal-qiegħ jew xbieki tat-tħabbil li jużaw daqsijiet tal-malji ugwali jew ikbar minn 80 mm

Subżona 4 tal-ICES, diviżjoni 6a tal-ICES, u subżona 7 tal-ICES bl-eċċezzjoni tad-diviżjonijiet 7c u 7k tal-ICES

Għażel tat-tisqif

Diviżjonijiet 3a, 3b, 3c, 3d tal-ICES in-Nofsinhar ta' 59° N, 3d it-Tramuntana ta' 59 ° (mill-1 ta' Ġunju sat-30 ta' Settembru biss) u s-subżoni 4 u 9 tal-ICES

Xbieki tat-tkarkir pelaġiku (singli u pari)

Subżoni 6, 7, 8 u 9 tal-ICES

Tartaruni high-opening

Diviżjonijiet 3b, 3c, u 3d tal-ICES

Għażel tal-qiegħ jew xbieki tat-tħabbil li jużaw daqsijiet tal-malji ugwali jew ikbar minn 80 mm

2.2.  Il-punt 2.1 ma għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd magħmulin biss bl-għan ta' investigazzjonijiet xjentifiċi li jsiru bl-awtorizzazzjoni u taħt l-awtorità tal-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernat/i li l-għan tagħhom huwa li jiżviluppaw miżuri tekniċi ġodda biex inaqqsu l-qbid inċidentali jew il-qtil ta' ċetaċji.

Parti B

Tjur tal-baħar

Meta d-data msemmija fil-punt 2 tal-Parti A tindika livell ta' qabdiet aċċessorji ta' tjur tal-baħar f'sajdiet speċifiċi li jikkostitwixxi theddida serja għall-istatus ta' konservazzjoni ta' dawk it-tjur tal-baħar, l-Istati Membri għandhom jużaw xlief bin-naffara u/jew xlief imtaqqal, jekk ikun xjentifikament ippruvat li tali użu jkun ta' benefiċċju għall-konservazzjoni f'dik iż-żona, u fejn ikun prattiku u ta' benefiċċju għandhom jissettjaw konzijiet matul is-sigħat li fihom ikun għadu d-dlam bl-inqas dawl possibbli fuq il-gverta meħtieġ għal raġunijiet ta' sikurezza.

Parti C

Fkieren tal-baħar

1.  Sajd fejn huwa obbligatorju l-użu ta' apparat għall-esklużjoni tal-fkieren tal-baħar.

1.1.  Għandu jkun ipprojbit li bastimenti jużaw l-irkaptu speċifikat hawn taħt f'żoni speċifiċi kif definit hawn taħt mingħajr l-użu simultanju ta' apparat għall-esklużjoni tal-fkieren tal-baħar.

Żona

Speċijiet

Irkaptu

Ilmijiet tal-Unjoni fl-Oċean Indjan u fl-Atlantiku tal-Punent

Gambli (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Kull xibka tat-tkarkir għall-gambli

1.2.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-ispeċifikazzjoni tal-apparat imsemmi fil-punt 1.1.

Anness XIV

Speċijiet għall-indikaturi tal-prestazzjoni ta' selettività

Baħar tat-Tramuntana

Ilmijiet tal-Majjistral

Ilmijiet tal-Lbiċ

Baħar Baltiku

Baħar Mediterran

Bakkaljaw

Bakkaljaw

Merluzz

Bakkaljaw

Merluzz

Merluzz tal-linja sewda

Merluzz tal-linja sewda

Merlangu

Barbun tat-tbajja'

Trill

Pollakkju iswed (saithe)

Pollakkju iswed (saithe)

Megrim

 

 

Merlangu

Merlangu

 

 

 

Barbun tat-tbajja'

Barbun tat-tbajja'

 

 

 

(1)++ ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD) (MAP tal-Punent tal-Mediterran).
(2)ĠU C 389, 21.10.2016, p. 67.
(3)ĠU C 185, 9.6.2017, p. 82.
(4)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(5)Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).
(6)Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
(7)Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
(8)Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).
(9)Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(10)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(11)Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(12)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/97 tad-29 ta' April 1997 li jippreskrivi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd (ĠU L 132, 23.5.1997, p. 1).
(13)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta' Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1).
(14)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2549/2000 tas-17 ta' Novembru 2000 li jistabbilixxi miżuri tekniċi addizzjonali għall-irkuprar tal-istokk tal-bakkaljaw fil-Baħar Irlandiż (Diviżjoni VIIa tal-ICES) (ĠU L 292, 21.11.2000, p. 5).
(15)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 254/2002 tat-12 ta' Frar 2002 li jistabbilixxi miżuri li għandhom ikunu applikabbli fl-2002 għall-irkupru tal-istokk tal-bakkaljaw fil-Baħar Irlandiż (id-diviżjoni VIIa tal-ICES) (ĠU L 41, 13.2.2002, p. 1).
(16)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 tas-26 ta' April 2004 li jippreskrivi miżuri li jikkonċernaw qabdiet inċidentali ta' ċetaċji fil-meded (żoni) tas-sajd u jemenda r-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 12).
(17)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).
(18)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1626/94 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11).
(19)Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).
(20) Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-bakkaljaw, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1).
(21) Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil- Baħar tat-Tramuntana u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u (KE) Nru 1342/2008 (ĠU L 179, 16.7.2018, p. 1).
(22) Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet mistada fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolamenti (UE) 2016/1139 u (UE) 2018/973, u li jħassar ir-Regolamenti tal Kunsill (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 (ĠU L 83, 25.3.2019, p. 1).
(23) Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 (ĠU ...) [ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD)].
(24)Iż-żoni ICES (Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).
(25)Iż-żoni CECAF (l-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew iż-Żona ta' sajd prinċipali 34 tal-FAO) huma kif iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).
(26)Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (ĠU L 347, 30.12.2011, p. 44).
(27)Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2010 li jistabbilixxi skema ta' kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2791/1999 (ĠU L 348, 31.12.2010, p. 17).
(28)Regolament tal-Kunsill (KE) 734/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 dwar il-protezzjoni ta' ekosistemi marini vulnerabbli f'ibħra internazzjonali mill-impatti ħżiena tal-irkaptu tas-sajd tal-qiegħ (ĠU L 201, 30.7.2008, p. 8).
(29) Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1).
(30)+ ĠU: daħħal fit-test in-numru ta’ dan ir-Regolament u daħħal in-numru u r-referenza tal-ĠU għal dan ir-Regolament fin-nota tal-qiegħ.
(31)++ ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD) (MAP tal-Punent tal-Mediterran).
(32)+ ĠU: daħħal in-numru ta’ dan ir-Regolament.
(33)+ ĠU: daħħal fit-test in-numru ta’ dan ir-Regolament u daħħal in-numru u r-referenza tal-ĠU għal dan ir-Regolament fin-nota tal-qiegħ.
(34)++ ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD) (MAP tal-Punent tal-Mediterran).
(35)+ ĠU: daħħal in-numru ta’ dan ir-Regolament.
(36)+ ĠU: daħħal fit-test in-numru ta’ dan ir-Regolament u daħħal in-numru u r-referenza tal-ĠU għal dan ir-Regolament fin-nota tal-qiegħ.
(37)++ ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD) (MAP tal-Punent tal-Mediterran).
(38)+ ĠU: daħħal in-numru ta’ dan ir-Regolament.
(39)+ ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament adottat fil-proċedura PE-CONS 32/19 - 2018/0050 (COD) (MAP tal-Punent tal-Mediterran).
(40)++ ĠU: daħħal fit-test in-numru ta’ dan ir-Regolament u daħħal in-numru u r-referenza tal-ĠU għal dan ir-Regolament fin-nota tal-qiegħ.
(41)+ ĠU: daħħal in-numru ta’ dan ir-Regolament.
(42)——— Għall-finijiet ta' dan l-Anness:Il-Kattegat hu limitat fit-Tramuntana b'linja mill-fanal tal-port ta' Skagen sal-fanal tal-port f'Tistlarna, u minn hemm għall-eqreb punt fuq il-kosta Żvediża, u fin-Nofsinhar b'linja minn Hasenøre Head sa Gniben Point, minn Korshage sa Spodsbjerg, u minn Gilbjerg Head sa Kullen.Skagerrak hu limitat fil-Punent minn linja mill-fanal tal-port ta' Hanstholm sal-fanal tal-port ta' Lindesnes, u fin-Nofsinhar b'linja mill-fanal tal-port ta' Skagen sal-fanal tal-port ta' Tistlarna, u minn hemm għall-eqreb punt fuq il-kosta Żvediża,Il-Baħar tat-Tramuntana għandu jinkludi s-subżona 4 tal-ICES, il-parti li tmiss mad-Diviżjoni 2a tal-ICES li tinsab fin-Nofsinhar tal-latitudni 64º N, u dik il-parti tad-Diviżjoni 3a tal-ICES li mhijiex koperta bid-definizzjoni ta' Skagerrak mogħtija fit-tieni inċiż.
(43) Regolament (UE) 2016/2336 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi kondizzjonijiet speċifiċi għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 1).
(44) Regolament (UE) 2017/1004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta’ qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni dwar is-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 (ĠU L 157, 20.6.2017, p. 1).
(45) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 494/2002 tad-19 ta' Marzu 2002 li jistabbilixxi miżuri tekniċi addizzjonali għall-irkupru tal-ħazniet ta' marlozz fis-sub-żoni ICES III, IV, V, VI u VII u t-taqsimiet ICES VIII a, b, d, e (ĠU L 77, 20.3.2002, p. 8).
(46) Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 737/2012 tal- 14 ta’ Awwissu 2012 dwar il-protezzjoni ta’ ċerti stokkijiet fil-Baħar Ċeltiku (ĠU L 218, 15.8.2012, p. 8).
(47) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2034 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021 (ĠU L 327, 21.12.2018, p. 8).

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Mejju 2019Avviż legali