Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0381/2017

Predložena besedila :

A8-0381/2017

Razprave :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Glasovanja :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Sprejeta besedila
PDF 1053kWORD 657k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I
P8_TA-PROV(2019)0381A8-0381/2017
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0134),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0117/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. julija 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 20162,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 22. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0381/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(2);

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 389, 21.10.2016, str. 67.2 UL C 185, 9.6.2017, str. 82.
(2) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 16. januarja 2019 (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0003).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/...(1) Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005
P8_TC1-COD(2016)0074

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(5) vzpostavlja skupno ribiško politiko (SRP) za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov.

(2)  Tehnični ukrepi so orodje, s katerimi se podpira izvajanje SRP. Vendar je ocena sedanje regulativne strukture tehničnih ukrepov pokazala, da najverjetneje ne bo izpolnila ciljev SRP in bi bilo za povečanje učinkovitosti tehničnih ukrepov treba oblikovati nov pristop, pri tem pa se osredotočiti na prilagoditev strukture upravljanja.

(3)  Treba bi bilo oblikovati okvir za ureditev tehničnih ukrepov. Ta okvir bi moral na eni strani vzpostaviti splošna pravila, ki se morajo uporabljati v vseh vodah Unije, in na drugi strani zagotoviti sprejetje tehničnih ukrepov, ki bi skozi postopek regionalizacije, uveden z Uredbo (EU) št. 1380/2013, upoštevali regionalne posebnosti ribolova.

(4)  Okvir bi moral zajemati ulov in iztovarjanje ribolovnih virov ter način uporabe ribolovnega orodja in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi.

(5)  Ta uredba bi se i bi se morala uporabljati za ribolovne operacije, ki jih v vodah Unije izvajajo plovila Unije in ribiška plovila tretjih držav in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, ter za ribiška plovila Unije, ki delujejo v najbolj oddaljenih regijah iz prvega odstavka člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V zvezi z ribiškimi plovili Unije in državljani držav članic bi se moral uporabljati tudi v vodah zunaj Unije za tehnične ukrepe, sprejete za upravno območje Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) in na območju Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

(6)  Po potrebi bi bilo treba tehnične ukrepe uporabljati za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in lupinarjev.

(7)  Tehnični ukrepi bi morali prispevati k doseganju ciljev SRP za ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa, zmanjšanje nenamernega ulova in odpravo zavržkov ter k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(8)  Tehnični ukrepi bi morali z uporabo selektivnega ribolovnega orodja in ukrepi za preprečevanje nenamernega ulova zlasti prispevati k zaščiti nedoraslih organizmov ali koncentracij drstečih se morskih vrst. Tehnični ukrepi bi morali prav tako zmanjšati ▌ vpliv ribolovnega orodja na morske ekosisteme, zlasti na občutljive vrste in habitate, kjer je ustrezno vključno s spodbudami. Prispevati bi morali tudi k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje za namene izpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS(7) in direktiv 2008/56/ES in 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta(8).

(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti ciljne vrednosti v zvezi z ravnmi nenamernega ulova, zlasti ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, in ravnmi naključnega ulova občutljivih vrst ter v zvezi s tem, v kolikšni meri so habitati morskega dna prizadeti zaradi ribolova. Te ciljne vrednosti bi morale odražati cilje SRP, okoljske zakonodaje Unije, zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta(9), ter najboljše mednarodne prakse.

(10)  Za zagotovitev enotnosti glede razumevanja in izvajanja tehničnih pravil bi bilo treba opredelitve ribolovnega orodja in ribolovnih operacij iz obstoječih uredb o tehničnih ukrepih posodobiti in konsolidirati.

(11)  Prepovedati bi bilo treba določeno škodljivo ribolovno orodje ali metode, ki uporabljajo eksplozive, strupene snovi, snovi za omamljanje, električni tok, pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave, vlečno opremo in grabilce za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov in določene podvodne puške. Prepovedati bi bilo treba prodajo, razstavljanje ali ponujanje v prodajo vseh morskih vrst, ulovljenih z uporabo takšnega orodja ali metod, če so to orodje in metode prepovedane na podlagi te uredbe.

(12)  Vlečna mreža z električnim tokom bi se lahko še naprej uporabljala v prehodnem obdobju do 30. junija 2021 in pod nekaterimi strogo določenimi pogoji.

(13)  Na podlagi mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) bi bilo treba določiti nekatera skupna pravila o omejitvi uporabe vlečnega orodja in pravila o konstrukciji vreče, da se preprečijo slabe prakse, ki vodijo v neselektivni ribolov.

(14)  Da bi omejili uporabo visečih mrež, s katerimi se ribolov lahko izvaja na obsežnem območju in je zato ulov občutljivih vrst precejšen, bi bilo treba konsolidirati obstoječe omejitve za uporabo takega ribolovnega orodja.

(15)  Glede na mnenje STECF bi moral biti ribolov z mirujočimi mrežami v razdelkih ICES 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j in 7k ter podobmočjih ICES 8, 9, 10 in 12 vzhodno od 27° Z v vodah z zaznamovano globino več kot 200 m še naprej prepovedan, da se zagotovi zaščita občutljivih globokomorskih vrst, pri čemer veljajo določena odstopanja.

(16)  Pri določenih redkih vrstah rib, kot so nekatere vrste morskih psov in raž, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile ohranitev teh vrst. Za zaščito teh vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova nanje.

(17)  Da bi se v skladu z direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES zagotovila zanesljiva zaščita občutljivih morskih vrst, kot so morski sesalci, morske ptice in morski plazilci, bi morale države članice vzpostaviti ukrepe za ublažitev, da bi se zmanjšal in, kjer je mogoče, odpravil ulov teh vrst z ribolovnim orodjem.

(18)  Da bi se zagotovila neprekinjena zaščita občutljivih morskih habitatov ob obali Irske, Združenega kraljestva in okoli Azorov, Madeire in Kanarskih otokov ter v upravnem območju NEAFC, bi bilo treba ohraniti obstoječe omejitve glede uporabe pridnenega ribolovnega orodja.

(19)  Kadar se na podlagi znanstvenega mnenja odkrijejo še drugi takšni habitati, bi moralo biti mogoče za zaščito teh habitatov uvesti podobne omejitve.

(20)  V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba določiti najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, da bi se zagotovila zaščita nedoraslih morskih organizmov in za določitev območja obnove staležev rib ter za opredelitev najmanjših velikosti za trženje.

(21)  Treba bi bilo določiti način merjenja velikosti morskih vrst.

(22)  Države članice bi morale imeti možnost, da izvedejo pilotne projekte in tako preučijo, kako bi lahko preprečili, zmanjšali in odpravili nenamerni ulov. Kadar iz izsledkov takih projektov ali iz znanstvenega mnenja izhaja, da je nenamerni ulov precejšen ▌, bi si morale države članice prizadevati za uvedbo tehničnih ukrepov za zmanjšanje takega ulova ▌.

(23)  Ta uredba bi morala določiti osnovne standarde za vsak morski bazen. Ti osnovni standardi izhajajo iz obstoječih tehničnih ukrepov ter upoštevajo mnenja STECF in deležnikov. Ti standardi bi morali vključevati osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja in ukrepe ohranjanja narave za ublažitev ulova občutljivih vrst na določenih območjih ter vse ostale obstoječe ukrepe za posamezne regije ▌.

(24)  Države članice bi morale imeti možnost, da v skladu s postopkom regionalizacije, določenim z Uredbo (EU) št. 1380/2013, pripravijo skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki se razlikujejo od teh osnovnih standardov, pri čemer upoštevajo znanstvene dokaze.

(25)  Takšni regionalni tehnični ukrepi bi morali ustvariti vsaj takšne koristi za ohranjanje morskih bioloških virov, ki so zlasti glede vzorcev izkoriščanja in ravni zagotovljene zaščite za občutljive vrste in habitate najmanj enakovredne koristim, ki jih ustvarjajo osnovni standardi.

(26)  Pri pripravi skupnih priporočil v zvezi z lastnostmi orodja glede na velikosti in vrsto, pri katerem je velikost mrežnega očesa drugačna od osnovnega standarda ▌ , bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ti ukrepi zagotavljajo najmanj podobne ali boljše selektivnosti od osnovnih orodij.

(27)  Pri pripravi skupnih priporočil v zvezi z ▌omejenimi območji ▌ za zaščito nedoraslih organizmov ali koncentracije drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti cilje, geografski obseg in trajanje zapor ter omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.

(28)  Pri pripravi skupnih priporočil v zvezi z ▌najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja ▌ bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da se doseže cilj SRP, in sicer zagotoviti zaščito nedoraslih morskih organizmov, hkrati pa preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.

(29)  Z regionalizacijo bi bilo treba predvideti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito občutljivih vrst, nedoraslih organizmov ali koncentracij drstečih se organizmov vzpostavi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoje za uvedbo takšnih območij, vključno z geografskim obsegom in trajanjem zapor, ter ureditve nadzora in spremljanja bi bilo treba določiti v ustreznih skupnih priporočilih.

(30)  Na podlagi ocene učinkov inovativnega orodja ▌ bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila uporaba ali razširitev uporabe takega inovativnega orodja ▌. Uporaba inovativnega ribolovnega orodja ne bi smela biti dovoljena, kadar znanstvena ocena pokaže, da bi njihova uporaba bistveno negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

(31)  Pri pripravi skupnih priporočil v zvezi z ▌zaščito občutljivih vrst in ▌ habitatov bi morale regionalne skupine držav članic imeti možnost, da oblikujejo dodatne ukrepe za ublažitev, da bi se zmanjšali učinki ribolova na take vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti občutljivih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe določenega ribolovnega orodja ali celo popolno prepoved njegove uporabe na zadevnem območju. Zlasti bi se take omejitve lahko uporabljale v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na določenih območjih že prišlo do precejšnega ulova občutljivih vrst.

(32)  Uredba (EU) št. 1380/2013 dovoljuje, da se za izvajanje obveznosti iztovarjanja oblikujejo začasni načrti o zavržkih, v primerih, kadar za ribištvo ni večletnih načrtov. Kot del takih načrtov bi morala biti dovoljena uvedba tehničnih ukrepov, ki so strogo povezani z izvajanjem obveznosti iztovarjanja in katerih namen je povečati selektivnost in čim bolj zmanjšati nenamerni ulov.

(33)   Obstajati bi morala možnost izvedbe pilotnih projektov za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov. Taki projekti bi lahko vključevali odstopanja od pravil o velikosti mrežnega očesa iz te uredbe, kolikor prispevajo k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti iz te uredbe.

(34)  V to uredbo bi bilo treba vključiti nekatere določbe o tehničnih ukrepih, ki jih sprejme NEAFC.

(35)  Da ne bi ovirale znanstvenega raziskovanja ali neposrednega obnavljanja in prenašanja staležev, se tehnični ukrepi iz te uredbe ne bi smeli uporabljati za operacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje takšnih dejavnosti. Zlasti če je za ribolovne operacije za namene znanstvenega raziskovanja potrebno takšno odstopanje od tehničnih ukrepov na podlagi te uredbe, bi morali zanje veljati ustrezni pogoji.

(36)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s sprejetjem nekaterih ukrepov v zvezi z rekreacijskim ribolovom, omejitvami za vlečno orodje, občutljivimi vrstami in habitati, seznamom rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov, opredelitvijo usmerjenega ribolova, pilotnimi projekti o popolnem dokumentiranju ulova in zavržkov ter tehničnimi ukrepi v okviru začasnih načrtov o zavržkih, pa tudi v zvezi z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, velikostmi mrežnega očesa, območji zaprtja in drugimi tehničnimi ukrepi v določenih morskih bazenih, ukrepih za ublažitev za občutljive vrste ter seznamom vrst ključnih referenčnih staležev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(10). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(37)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo specifikacij naprave za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev vlečnega orodja ali za omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja; opredelitvijo specifikacije selektivne naprave, pritrjene na opredeljeno osnovno orodje; opredelitvijo specifikacij vlečne mreže z električnim tokom; opredelitvijo omejitev glede konstrukcije orodja ter ukrepov za nadzor in spremljanje, ki jih sprejme država članice zastave; ter opredelitvijo pravila o ukrepih za nadzor in spremljanje, ki jih sprejme država članica zastave, kadar se uporablja mirujoče orodje na globini med 200 in 600 m, o ukrepih za nadzora in spremljanje, ki jih je treba sprejeti za določena zaprta ali omejena območja, in o lastnostih signalizacije in naprav, ki se uporabljajo za odvračanje kitov in delfinov od mirujočih mrež, in metod, ki se uporabljajo za zmanjšanje prilova morskih ptic, morskih plazilcev in želv. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(11).

(38)  Do 31. decembra 2020 in nato vsako tretje leto bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. V tem poročilu bi bilo treba oceniti, v kolikšni meri so tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevali k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti iz te uredbe.

(39)  Za namen navedenega poročila bi se lahko kot referenčno orodje za dolgoročno spremljanje napredka pri doseganju obstoječega cilja SRP, in sicer zmanjšati nenamerni ulov, uporabili ustrezni kazalniki selektivnosti, kot je znanstveni koncept dolžine optimalne selektivnosti (length of optimal selectivity = Lopt). V tem smislu ti kazalniki niso zavezujoče ciljne vrednosti, temveč orodja za spremljanje, ki se lahko uporabijo kot podlaga za razprave ali odločitve na regionalni ravni. Kazalnike in vrednosti za njihovo uporabo bi morala predložiti ustrezna znanstvena telesa, in sicer za več ključnih referenčnih staležev, in kazalniki bi morali upoštevati tudi mešani ribolov in velik prirast populacije. Komisija bi lahko te kazalnike vključila v poročilo o izvajanju te uredbe. Seznam ključnih referenčnih staležev bi moral vključevati pridnene vrste, ki se upravljajo v okviru omejitev ulova, pri čemer se upošteva relativni pomen iztovarjanja, zavržkov in pomembnosti ribištva v vsakem morskem bazenu.

(40)  Poročilo Komisije bi se moralo sklicevati tudi na mnenje ICES o doseženem napredku ali vplivu inovativnega orodja. Poročilo bi moralo oceniti koristi za morske ekosisteme, občutljive habitate in selektivnost ali negativne učinke nanje.

(41)  Na podlagi poročila Komisije, kadar obstajajo dokazi na regionalni ravni, da cilji in ciljne vrednosti niso bili doseženi, bi morale države članice v tej regiji predložiti načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev in ciljnih vrednosti. Komisija bi morala na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlagati morebitne potrebne spremembe te uredbe.

(42)  Zaradi številnih in pomembnih sprememb, ki jih je treba uvesti, bi bilo treba uredbe Sveta (ES) št. 894/97(12), (ES) št. 850/98(13), (ES) št. 2549/2000(14), (ES) št. 254/2002(15), (ES) št. 812/2004(16) in (ES) št. 2187/2005(17) razveljaviti.

(43)  Uredbi Sveta (ES) št. 1967/2006(18) in (ES) št. 1224/2009(19) ter Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(44)  Na Komisijo je trenutno preneseno pooblastilo za sprejemanje in spremembo tehničnih ukrepov na regionalni ravni na podlagi uredb (EU) 2016/1139(20), (EU) 2018/973(21), (EU) 2019/472(22) in (EU) 2019/...(23) Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnih načrtov za Baltsko morje, Severno morje, zahodne vode in zahodno Sredozemlje. Da bi se pojasnilo področje uporabe posameznih pooblastil in določilo, da morajo delegirani akti, sprejeti na podlagi pooblastil iz navedenih uredb, izpolnjevati določene zahteve iz te uredbe, bi bilo treba zaradi pravne varnosti navedene uredbe spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa tehnične ukrepe v zvezi z:

(a)  ulovom in iztovarjanjem morskih bioloških virov; ▌

(b)  načinom uporabe ribolovnega orodja ter

(c)  vplivom ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, v ribolovnih območjih iz člena 5 in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana, v vodah Unije.

2.  Členi 7, 10, 11 in 12 se uporabljajo tudi za rekreacijski ribolov. V primerih, kadar ima rekreacijski ribolov v posamezni regiji znaten vpliv, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov na podlagi člena 15 in v skladu s členom 29, s katerimi spremeni to uredbo tako, da določi, da se ustrezne določbe člena 13 ali delov A ali C prilog V do X ▌ uporabljajo tudi za rekreacijski ribolov.

3.  Ob upoštevanju pogojev, določenih v členih 25 in 26, se tehnični ukrepi iz te uredbe ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo zgolj za namene:

(a)  znanstvenih preiskav in

(b)  neposrednega obnavljanja ali prenašanja morskih vrst.

Člen 3

Cilji

1.  Tehnični ukrepi kot orodje, s katerim se podpira izvajanje SRP, prispevajo k ciljem SRP iz določb člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki se uporabljajo ▌.

2.  Tehnični ukrepi zlasti prispevajo k doseganju naslednjih ciljev:

(a)  optimizirati vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita nedoraslih organizmov in koncentracij drstečih se morskih bioloških virov;

(b)  zagotoviti, da se naključni ulov občutljivih morskih vrst, vključno z vrstami, navedenimi v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, ▌ ki je posledica ribolova, čim bolj zmanjša, in kjer je možno, odpravi, da ne ogroža stanja ohranjenosti teh vrst;

(c)  zagotoviti, vključno z ustreznimi spodbudami, da se negativni okoljski vplivi ribolova na morske habitate čim bolj zmanjšajo ▌;

(d)  vzpostaviti ukrepe za upravljanje ribištva za namene skladnosti z direktivami 92/43/EGS, 2000/60/ES, 2008/56/ES, zlasti za dosego dobrega okoljskega stanja v skladu s členom 9(1) navedene direktive, in Direktive 2009/147/EC.

Člen 4

Ciljne vrednosti

1.  Cilj tehničnih ukrepov je zagotoviti, da:

(a)  ▌ se ulov morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v skladu s členom 2(2) ▌ Uredbe (EU) št. 1380/2013 čim bolj zmanjša;

(b)  ▌ naključni ulov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst ne presega ravni, ki jih določajo zakonodaja Unije in mednarodni sporazumi, ki so za Unijo zavezujoči;

(c)  ▌ so okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na habitate morskega dna skladni s točko (j) člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Napredek pri doseganju teh ciljnih vrednosti ▌ se pregleda v okviru postopka poročanja iz člena 31.

Člen 30

Opredelitev ribolovnih območij

V tej uredbi se uporabljajo naslednje geografske opredelitve ribolovnih območij:

(a)  „Severno morje“ pomeni vode Unije v razdelkih ICES(24) 2a in 3a ter v podobmočju ICES 4;

(b)  „Baltsko morje“ pomeni vode Unije v razdelkih ICES 3b, 3c in 3d;

(c)  „severozahodne vode“ pomeni vode Unije v podobmočjih ICES 5 ▌, 6 in 7;

(d)  „jugozahodne vode“ pomeni podobmočja ICES 8, 9 in 10 (vode Unije) ter območja CECAF(25) 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 (vode Unije);

(e)  „Sredozemsko morje“ pomeni morske vode Sredozemlja vzhodno od črte 5°36′ Z;

(f)  „Črno morje“ pomeni vode geografskega podobmočja 29 GFCM , kakor je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(26);

(g)  „vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku“ pomeni vode okoli Guadeloupa, Francoske Gvajane, Martinika ter otokov Mayotte, Reunion in Saint-Martin pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice;

(h)  „upravno območje NEAFC“ pomeni vode območja Konvencije NEAFC, ki segajo preko voda ribolovne jurisdikcije pogodbenic, kakor so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(27);

(i)  „območje Sporazuma GFCM“ pomeni Sredozemsko morje in Črno morje ter sosednje vode, kakor so določene v Uredbi (EU) št. 1343/2011.

Člen 6

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013 uporabljajo naslednje opredelitve:

(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovna umrljivost porazdeljena glede na starostni in velikostni profil staleža;

(2)  „selektivnost“ pomeni količinsko izraženo verjetnost ulova morskih bioloških virov določene velikosti in/ali vrste;

(3)  „usmerjeni ribolov“ pomeni ribolovni napor, usmerjen na določeno vrsto ali skupino vrst, in je lahko dodatno opredeljen na regionalni ravni v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi člena 27(7) te uredbe;

(4)  „dobro okoljsko stanje“ pomeni okoljsko stanje morskih voda, kakor je opredeljeno v členu 3(5) Direktive 2008/56/ES;

(5)  „stanje ohranjenosti vrste“ pomeni vsoto vplivov, ki delujejo na zadevno vrsto in lahko dolgoročno učinkujejo na porazdelitev in številčnost njenih populacij;

(6)  „stanje ohranjenosti habitata“ pomeni vsoto vplivov, ki delujejo na naravni habitat in njegove tipične vrste, ki lahko dolgoročno učinkujejo na naravno porazdelitev, strukturo in delovanje ter dolgoročno preživetje njegovih tipičnih vrst;

(7)  „občutljivi habitat“ pomeni habitat, katerega stanje ohranjenosti, vključno z obsegom in stanjem (strukturo in delovanjem) njegovih biotskih in nebiotskih sestavnih delov, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljivi habitati vključujejo zlasti tipe habitatov iz Priloge I in habitate vrst iz Priloge II k Direktivi 92/43 EGS, habitate vrst iz Priloge I k Direktivi 2009/147/ES, habitate, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja iz Direktive 2008/56/ES, in ranljive morske ekosisteme, kakor so opredeljeni v točki (b) člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 734/2008(28);

(8)  „občutljiva vrsta“ pomeni vrsto, katere stanje ohranjenosti, vključno z njenim habitatom, porazdelitvijo, velikostjo populacije ali stanjem populacije, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljive vrste vključujejo zlasti vrste iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS, vrste, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES, in vrste, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja iz Direktive 2008/56/ES;

(9)  „male pelagične vrste“ pomeni vrste, kot so skuša, atlantski sled, šur, sardon, sardela, sinji mol, srebrenke, papalina in merjaščevka;

(10)  „svetovalni sveti“ pomeni skupine deležnikov, ustanovljene v skladu s členom 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(11)  „vlečna mreža“ pomeni ribolovno orodje, ki se aktivno vleče z enim ali več ribiškimi plovili in je sestavljeno iz mreže ▌, zadaj zaključene z vrečo;

(12)  „vlečno orodje“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke, strgače in podobno orodje ▌, ki jih eno ali več ribiških plovil ali kateri koli drug mehanski sistem aktivno potopi v vodo;

(13)  „pridnena vlečna mreža“ pomeni vlečno mrežo, zasnovano in opremljeno za uporabo na morskem dnu ali blizu njega;

(14)  „pridnena vlečna mreža za vleko v paru“ pomeni pridneno vlečno mrežo, ki jo vlečeta dve plovili hkrati, vsako po eno stran vlečne mreže. Vodoravna odprtina vlečne mreže se vzdržuje z razdaljo med ploviloma, ki vlečeta ribolovno orodje;

(15)  „pelagična vlečna mreža“ pomeni vlečno mrežo, zasnovano in opremljeno za uporabo v srednji globini;

(16)  „vlečna mreža z gredjo“ pomeni orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z gredjo, krilom ali podobno napravo;

(17)  „vlečna mreža z električnim tokom“ pomeni vlečno mrežo, ki za ribolov morskih bioloških virov uporablja električni tok;

(18)  „danska potegalka“ ali „škotska potegalka“ pomeni obkroževalno in vlečno orodje, ki se upravlja s plovila z dvema dolgima vrvema (potegalni vrvi), ki usmerjata ribe proti odprtini potegalke. Gre za orodje iz mrežnega materiala, ki je po obliki podobno pridneni vlečni mreži ▌;

(19)  „obalne potegalke“ pomeni obkroževalne mreže in vlečne potegalke, ki se nastavijo z ladje in vlečejo proti obali, saj se upravljajo z obale ali s plovila, ki je privezano ali zasidrano na obali;

(20)  „obkroževalne mreže“ pomeni mreže, s katerimi se ribe lovijo tako, da se obkrožijo s strani in od spodaj. Lahko so opremljene z zaporno vrvjo ali pa tudi ne;

(21)  „zaporna plavarica“ ali „krožne mreže“ pomeni vsako obkroževalno mrežo, katere dno se potegne skupaj z zaporno vrvjo na dnu mreže, ki je speljana skozi vrsto obročev ob spodnji vrvi, kar mreži omogoča, da se stisne in zapre;

(22)  „strgače“ pomeni orodje, ki se bodisi aktivno vleče z glavnim motorjem plovila (strgača, upravljana s plovila) bodisi vleče s pomočjo motornega vitla z zasidranega plovila (mehanizirana strgača) za nabiranje školjk, polžev ali spužev; sestavljene so iz mrežne vreče ali kovinske košare, nameščene na trden okvir ali palico različnih velikosti in oblik, katerih spodnji del ima lahko lopatico za strganje, ki je lahko zaobljena, ostra ali zobata ter je lahko opremljena z drsali in potopljivimi ploščami. Nekatere strgače so opremljene s hidravlično opremo (hidravlične strgače). Strgače, ki se potegujejo ročno ali z ročnim vitlom v plitvih vodah s plovilom ali brez in se z njimi nabirajo školjke, polži ali spužve (ročne strgače), se za namen te uredbe ne štejejo za vlečno orodje;

(23)  „mirujoče mreže“ pomeni vse vrste zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež, ki so ▌ pritrjene na morsko dno, ▌ v katere ribe priplavajo in se zapletejo ali omrežijo v mrežni material;

(24)  „viseča mreža“ pomeni mrežo, ▌ ki jo na vodni gladini ali na določeni globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je pripeta. Opremljena je lahko z napravami za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja ▌;

(25)  ▌ „zabodna mreža“ pomeni mirujočo mrežo iz enega samega kosa mreže, ki v vodi stoji navpično s pomočjo plovcev in obtežilnikov ▌;

(26)  ▌ „zapletna mreža“ pomeni mirujočo mrežo, ki jo sestavlja stena iz mrežnega materiala, obešenega na vrvi, zaradi česar je ohlapnejša kot zabodna mreža;

(27)  ▌ „trislojna mreža“ pomeni mirujočo mrežo iz več slojev mrežnega materiala z dvema zunanjima slojema z velikimi mrežnimi očesi, med katerima je sloj ▌ z majhnimi mrežnimi očesi ▌;

(28)  „kombinirana trislojna in zabodna mreža“ pomeni vsako stoječo zabodno mrežo, kombinirano s trislojno mrežo, ki predstavlja spodnji del;

(29)  ▌ „parangal“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi ▌ različne dolžine, na katero so ▌ v presledkih, prilagojenih ciljni vrsti, pritrjene stranske vrvi (predvrvice) ▌ s trnki. Glavna vrv je s sidrom pritrjena bodisi vodoravno na dno ali blizu dna bodisi navpično ali pa lahko plava na površini;

(30)  „vrše in košare“ pomeni pasti v obliki kletk ali košar z enim ali več vhodov, ki so namenjene lovu rakov, školjk ali rib, ki se nastavijo na morsko dno ali obesijo nad njim;

(31)  „ročna ribiška vrvica“ pomeni ▌ posamično ribiško vrvico z eno ali več vabami ali trnki z vabami ▌;

(32)  „andrejev križ“ pomeni grabilec, ki s škarjam podobnimi gibi z morskega dna nabira na primer školjke ali rdeče korale;

(33)  „vreča“ pomeni zadnji del vlečne mreže, ki je valjaste oblike z obsegom, ki je vsepovsod enak, ali zožene oblike. Lahko je sestavljena iz ene ali več ploskev (kosov mrežnega materiala) ▌, ki so pritrjene ena na drugo vzdolž svojih stranic, in lahko vključuje podaljšek, sestavljen iz ene ali več ploskev, ki so nameščene tik pred samo mrežo;

(34)  „velikost mrežnega očesa“ pomeni ▌:

(i)  za pletene mreže: najdaljšo razdaljo med dvema nasprotnima vozloma v istem mrežnem očesu, kadar je to v celoti razprostrto;

(ii)  za brezvozelne mreže: notranjo razdaljo med nasprotnima spojema v istem mrežnem očesu, kadar je to v celoti razprostrto po najdaljši mogoči osi;

(35)  „kvadratasto mrežno oko“ pomeni štirikotno mrežo, sestavljeno iz dveh sklopov vzporednih stranic iste nominalne dolžine, pri čemer je en sklop vzporeden vzdolžni osi mreže, medtem ko je drugi nanjo pravokoten;

(36)  „rombasto mrežno oko“ je sestavljeno iz štirih stranic enake dolžine, pri katerem sta dve diagonali mrežnega očesa pravokotni, ena pa je vzporedna vzdolžni osi mreže;

(37)  „T90“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke ali podobno vlečno orodje, ki ima vrečo in podaljšek iz mrežnega materiala s pletenimi rombastimi mrežnimi očesi, obrnjen za 90°, tako da glavna smer mrežnega materiala poteka vzporedno s smerjo vleke;

(38)  „izhodno okno Bacoma“ pomeni izhodno ploščo iz brezvozelnega mrežnega materiala s kvadratastimi mrežnimi očesi, pritrjeno na zgornjo ploskev vreče s spodnjim robom največ štiri očesa od vrvi za zavezovanje vreče;

(39)  „sejalna mreža“ pomeni kos mrežnega materiala, pritrjen na celoten obseg vlečne mreže za kozice pred mrežo ali podaljškom, ki se zoži v konico, kjer je pritrjena na spodnjo plast vlečne mreže za kozice. Kjer se sejalna mreža in vreča združita, se zareže izstopna odprtina, ki omogoča pobeg vrstam ali osebkom, ki so preveliki, da bi šli skozi sito, kozice pa lahko skozi sito prehajajo v vrečo;

(40)  ▌„globina“ ▌ pomeni vsoto višine mrežnih očes (vključno z vozli) v mreži, kadar so mokri in raztegnjeni pravokotno na plavajočo vrv;

(41)  „čas ribolova“ ali „čas potopitve“ pomeni obdobje od prve namestitve orodja v vodo do popolnega dviga orodja na krov ribiškega plovila;

(42)  „senzorji za spremljanje orodja“ pomeni daljinske elektronske senzorje, ki se namestijo na ribolovno orodje za spremljanje ključnih parametrov uspešnosti, kot sta razdalja med širilkami ali volumen ulova;

(43)  „vrv z utežmi“ pomeni vrv s trnki z vabami in dodanimi utežmi, da hitreje potone in se tako skrajša čas izpostavljenosti morskim pticam;

(44)  „zvočne odvračalne naprave“ pomeni ▌ naprave, s katerimi se vrste, kot so morski sesalci, z oddajanjem zvočnih signalov odvračajo od ribolovnega orodja;

(45)  „vrvi za odganjanje ptic“ (imenovane tudi plašilne vrvi) pomeni vrvi s trakovi, ki se ob uporabi trnkov z vabami vlečejo z visoke točke blizu krme ribiškega plovila, da se morske ptice odganjajo stran od trnkov;

(46)  „neposredno obnavljanje staleža“ pomeni dejavnost spuščanja živih divjih živali izbranih vrst v vode, kjer so naravno razširjene, in sicer z namenom, da bi naravno produkcijo vodnega okolja uporabili za povečanje števila osebkov, ki so na voljo za ribolov, in/ali da bi okrepili naravno prirast;

(47)  „prenašanje“ pomeni postopek, s katerim človek namerno prenaša in spušča določeno vrsto v območja z ustaljenimi populacijami te vrste;

(48)  „kazalnik uspešnosti glede selektivnosti“ pomeni referenčno orodje za dolgoročno spremljanje napredka pri doseganju cilja SRP, to je zmanjšati nenamerni ulov;

(49)  „podvodna puška“ pomeni pnevmatsko ali mehansko ročno puško za podvodni ribolov, s katero se izstreli sulica;

(50)  „dolžina optimalne selektivnosti (length of optimal selectivity = Lopt)“ pomeni povprečno dolžino ulova, izhajajočo iz najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ki optimizira rast osebkov v staležu.

POGLAVJE II

SKUPNI TEHNIČNI UKREPI

ODDELEK 1

Prepovedano ribolovno orodje in prepovedana uporaba

Člen 7

Prepovedano ribolovno orodje in prepovedane metode

1.  Pri ribolovu ali nabiranju morskih vrst je prepovedano uporabljati naslednje metode:

(a)  toksične ali korozivne snovi ali snovi za omamljanje;

(b)  električni tok, razen ▌ za vlečne mreže z električnim tokom, ki so dovoljene le na podlagi posebnih določb iz dela D Priloge V;

(c)  eksplozive;

(d)  pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave;

(e)  vlečno opremo za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov;

(f)  andrejeve križe in podobne grabilce za nabiranje zlasti rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov;

(g)  vse vrste projektilov, z izjemo tistih, ki se uporabljajo za usmrtitev tunov, ujetih v kletke ali pasti, ročnih sulic in podvodnih pušk, ki se uporabljajo za rekreacijski ribolov brez akvalunge, od zore do mraka;

2.  Ne glede na člen 2 se ta člen uporablja za plovila Unije v mednarodnih vodah in vodah tretjih držav, razen če pravila, sprejeta s strani večstranskih ribiških organizacij na podlagi dvostranskih ali večstranskih dogovorov ali s strani tretje države, izrecno določajo drugače.

ODDELEK 2

Splošne omejitve glede orodja in pogojev njegove uporabe

Člen 8

Splošne omejitve uporabe vlečnega orodja

1.  Za namene prilog V do XI velikost mrežnega očesa vlečnega orodja, kakor je določena v navedenih prilogah, pomeni minimalno velikost mrežnega očesa katerega koli dela vreče ali katerega koli podaljška, ki se nahaja na krovu ribiškega plovila in je pritrjen na katero koli vlečno mrežo oziroma primeren za pritrditev nanjo. Ta odstavek se ne uporablja za naprave iz mrežnega materiala, ki se uporabljajo za pritrditev senzorjev za spremljanje orodja ali kadar se uporabljajo skupaj z napravami za izločanje rib in želv. V delegiranem aktu, sprejetem na podlagi člena 15, se lahko določijo nadaljnja odstopanja za izboljšanje selektivnosti glede velikosti ali vrste za morske vrste.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za trgače. Vendar med katerim koli potovanjem, kadar so strgače na krovu, velja naslednje:

(a)  prepovedano je pretovarjati morske organizme;

(b)  v Baltskem morju je prepovedano obdržati na krovu ali iztovoriti katero koli količino morskih organizmov, razen če vsaj 85 % žive teže morskih organizmov predstavljajo školjke in/ali Furcellaria lumbricalis.

(c)  v vseh drugih morskih bazenih, razen v Sredozemskem morju, kjer se uporablja člen 13 Uredbe (ES) št. 1967/2006, je prepovedano obdržati na krovu ali iztovoriti katero koli količino morskih organizmov, razen če vsaj 95 % žive teže morskih organizmov predstavljajo školjke, polži in spužve.

Točki (b) in (c) tega odstavka se ne uporabljata za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Tak nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.

3.  Če eno ali več ribiških plovil istočasno vleče več kakor eno mrežo, morajo imeti vse mreže enako nominalno velikost mrežnega očesa. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov na podlagi člena 15 in v skladu s členom 29, s katerimi se odstopa od tega odstavka, kadar uporaba več mrež z različnimi velikostmi mrežnega očesa prinaša koristi za ohranjanje morskih bioloških virov, ki so vsaj enakovredne koristim obstoječih načinov ribolova.

4.  Prepovedano je uporabljati katero koli napravo, ki zamaši ali kako drugače dejansko zmanjša velikost mrežnega očesa vreče ali katerega koli dela vlečnega orodja, ter na krovu imeti katero koli tako napravo, ki je zasnovana posebej za ta namen. Ta odstavek ne izključuje uporabe posebnih naprav, ki se uporabljajo za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev vlečnega orodja ali omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila za specifikacijo vreč in naprav iz odstavka 4. Ti izvedbeni akti temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih in tehničnih mnenjih in lahko opredelijo:

(a)  omejitve debeline niti;

(b)  omejitve obsega vreče;

(c)  omejitve uporabe mrežnih materialov;

(d)  strukturo in pritrditev vreče;

(e)  dovoljene naprave za zmanjšanje obrabe in trganja ter

(f)  dovoljene naprave za omejitev pobega ulova.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).

Člen 9

Splošne omejitve uporabe mirujočih mrež in visečih mrež

1.  Prepovedano je imeti na krovu ali uporabljati eno ali več visečih mrež, katerih posamična ali skupna dolžina presega 2,5 km.

2.  Prepovedana je uporaba visečih mrež za ribolov vrst, naštetih v Prilogi III.

3.  Ne glede na odstavek 1 je v Baltskem morju prepovedano imeti na krovu ali uporabljati viseče mreže.

4.  Prepovedana je uporaba stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež za ribolov naslednjih vrst:

(a)  belega tuna (Thunnus alalunga),

(b)  tuna (Thunnus thynnus),

(c)  kostanjevke (Brama brama),

(d)  mečarice (Xiphias gladius),

(e)  morskih psov naslednjih vrst ali družin:

Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; vseh vrst iz družin Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae.

5.  Z odstopanjem od odstavka 4 se lahko naključni ulov v Sredozemskem morju največ treh osebkov vrst morskega psa iz navedenega odstavka obdrži na krovu ali iztovori, če te vrste niso zaščitene na podlagi prava Unije.

6.  Prepovedano je uporabljati kakršno koli stoječo zabodno mrežo, zapletno mrežo ali trislojno mrežo na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 m.

7.  Ne glede na odstavek 6 tega člena:

(a)  se uporabijo posebna odstopanja iz točke 6 dela C Priloge V, točke 9 dela C Priloge VI in točke 4 dela C Priloge VII, kadar je zaznamovana globina med 200 in 600 m;

(b)  se v Sredozemskem morju dovoli uporaba stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 m.

ODDELEK 3

Zaščita občutljivih vrst in habitatov

Člen 10

Prepovedane vrste rib in lupinarjev

1.  Prepovedano je ▌ loviti, obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati ribe ali lupinarje iz Priloge IV k Direktivi 92/43/EGS, razen v primerih, ko so odstopanja odobrena na podlagi člena 16 navedene direktive.

2.  Poleg vrst iz odstavka 1 je za plovila Unije prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo vrste, naštete v Prilogi I, ali vrste, katerih ribolov je prepovedan na podlagi drugih pravnih aktov Unije.

3.  Če so ujete naključno, se vrste iz odstavkov 1 in 2 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo nazaj v morje, razen za namene znanstvenega raziskovanja naključno ubitih osebkov v skladu z veljavnim pravom Unije.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29, s katerimi se spremeni seznam iz Priloge I, kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba ta seznam spremeniti.

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz točke (b) člena 4(1) in lahko upoštevajo mednarodne sporazume v zvezi z zaščito občutljivih vrst.

Člen 11

Ulov morskih ptic, morskih sesalcev in morskih plazilcev

1.  Prepovedan je ▌ ulov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje morskih sesalcev ali morskih plazilcev iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS in vrst morskih ptic, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES.

2.  Ko so ujete ▌, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo.

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti naključno, kolikor je ta dejavnost potrebna za pomoč pri regeneraciji posameznih živali in za znanstveno raziskovanje naključno ubitih osebkov, če so bili zadevni pristojni nacionalni organi o tem vnaprej v celoti obveščeni čim prej po ulovu in v skladu z veljavnim pravom Unije.

4.  Država članica lahko na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, sprejme ukrepe za ublažitev ali omejitve uporabe določenega orodja ▌. Takšni ukrepi čim bolj zmanjšajo in po možnosti odpravijo ulov vrst iz odstavka 1 tega člena, so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in so vsaj enako strogi kot tehnični ukrepi, ki se uporabljajo na podlagi prava Unije.

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz točke (b) člena 4(1). Države članice za namene nadzora obvestijo druge zadevne države članice o določbah, sprejetih v skladu z odstavkom 4 tega člena. Prav tako objavijo ustrezne informacije o takih ukrepih.

Člen 12

Zaščita občutljivih habitatov, vključno z ranljivimi morskimi ekosistemi

1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge.

2.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje priporoča spremembo seznama območij iz Priloge II, ▌se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 te uredbe in postopkom iz člena 11(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013, s katerimi se ustrezno spremeni Priloga II. Pri sprejemanju takšnih sprememb Komisija posebno pozornost nameni ublažitvi negativnih posledic premika ribolovnih dejavnosti na druga občutljiva območja.

3.  Kadar so taki habitati iz odstavka 1 ali drugi občutljivi habitati, vključno z ranljivimi morskimi ekosistemi, v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice, lahko navedena država članica v skladu s postopkom iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 vzpostavi zaprta območja ali druge ohranitvene ukrepe za zaščito takšnih habitatov. Takšni ukrepi so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter so vsaj enako strogi kot ukrepi iz prava Unije.

4.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz točke (c) člena 4(1).

ODDELEK 4

Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Člen 13

Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

1.  Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja morskih vrst, navedene v delu A prilog V do X k tej uredbi, se uporabljajo za namen:

(a)  zagotavljanja zaščite nedoraslih morskih organizmov v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)  določitve območij obnove staležev rib v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(c)  opredelitve najmanjših velikosti za trženje v skladu s členom 47(2) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(29).

2.  Velikost morskih vrst se izmeri v skladu s Prilogo IV.

3.  Kadar je določena več kot ena metoda merjenja velikosti morskih vrst, za osebek ne sme veljati, da je pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, če je velikost, izmerjena s katero koli od navedenih metod, enaka ali večja od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.

4.  Jastogi, rarogi ter školjke in polži, ki spadajo v katero koli vrsto, za katero je najmanjša referenčna velikost ohranjanja določena v prilogi V, VI ali VII se smejo obdržati na krovu le celi in se smejo izkrcati le celi.

ODDELEK 5

Ukrepi za zmanjšanje zavržkov

Člen 14

Pilotni projekti za preprečevanje nenamernega ulova

1.  Države članice lahko brez poseganja v člen 14 Uredbe (EU) št. 1380/2013 izvajajo pilotne projekte, s katerimi raziščejo metode za preprečevanje, čim večje zmanjšanje in odpravo nenamernega ulova ▌. Ti pilotni projekti upoštevajo mnenja ustreznih svetovalnih svetov in temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih.

2.  Kadar iz rezultatov teh pilotnih študij ali drugih znanstvenih mnenj izhaja, da je nenamerni ulov precejšen ▌, si zadevne države članice prizadevajo uvesti tehnične ukrepe za zmanjšanje takega nenamernega ulova v skladu ▌členom 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013. ▌

POGLAVJE III

REGIONALIZACIJA

Člen 15

Regionalni tehnični ukrepi

1.  Tehnični ukrepi, vzpostavljeni na regionalni ravni, so določeni v naslednjih prilogah:

(a)  v Prilogi V za Severno morje;

(b)  v Prilogi VI za severozahodne vode;

(c)  v Prilogi VII za jugozahodne vode;

(d)  v Prilogi VIII za Baltsko morje;

(e)  v Prilogi IX za Sredozemsko morje;

(f)  v Prilogi X za Črno morje;

(g)  v Prilogi XI za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku;

(h)  v Prilogi XIII za občutljive vrste.

2.  Zaradi upoštevanja regionalnih posebnosti zadevnih ribolovov se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, s katerimi se spremenijo, nadomestijo, razveljavijo ali se določi odstopanje od tehničnih ukrepov, določenih v prilogah iz odstavka 1 tega člena, tudi pri izvajanju obveznosti iztovarjanja v okviru člena 15(5) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Komisija takšne delegirane akte sprejme na podlagi skupnega priporočila, predloženega v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in v skladu z ustreznimi členi poglavja III te uredbe.

3.  Za namen sprejetja takih delegiranih aktov lahko države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes, skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje 24 mesecev in nato 18 mesecev po vsaki predložitvi poročila iz člena 31(1) te uredbe. Taka priporočila lahko predložijo tudi takrat, ko se jim to zdi potrebno.

4.  Tehnični ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 2 tega člena:

(a)  so namenjeni doseganju ciljev in ciljnih vrednosti iz členov 3 in 4 te uredbe;

(b)  so namenjeni doseganju ciljev in spoštovanju pogojev iz drugih zadevnih aktov Unije, sprejetih na področju SRP, zlasti večletnih načrtov iz členov 9 in 10 ▌Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(c)  so skladni z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013; ▌

(d)  ustvarijo vsaj takšne koristi za ohranjanje morskih bioloških virov, ki so zlasti glede vzorcev izkoriščanja in ravni zagotovljene zaščite za občutljive vrste in habitate najmanj enakovredne ukrepom iz odstavka 1. Upošteva se tudi morebitni vpliv ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem.

5.  Uporaba pogojev v zvezi s specifikacijo velikosti mrežnega očesa iz člena 27 in dela B prilog V do XI ne povzroči poslabšanja standardov selektivnosti, zlasti v smislu povečanja ulova nedoraslih organizmov, ki obstajajo v času začetka veljavnosti te uredbe, njen namen pa je doseči cilje in ciljne vrednosti iz členov 3 in 4.

6.  Države članice v skupnih priporočilih, predloženih z namenom sprejetja ukrepov ▌iz odstavka 2, zagotovijo znanstvene dokaze v podporo sprejetju teh ukrepov.

7.  Komisija lahko od STECF zahteva, da oceni skupna priporočila iz odstavka 2.

Člen 16

Selektivnost ribolovnega orodja glede na vrsto in velikost

Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi zlastnostmi orodja glede na velikost in vrste, ▌ zagotovi znanstveni dokaz, da ti ukrepi za določeno vrsto ali kombinacijo vrst zagotavljajo vsaj enako selektivnost kot orodje iz dela B prilog V do X in dela A Priloge XI.

Člen 17

Zaprta ali omejena območja za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov

Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z delom C prilog V do VIII in X ter delom B Priloge XI ali za uvedbo novih zaprtih ali omejenih območij, vsebuje naslednje elemente v zvezi s takšnimi zaprtimi ali omejenimi območji:

(a)  cilj zapore;

(b)  geografski obseg in trajanje zapore;

(c)  omejitve posebnega orodja ter

(d)  ureditev nadzora in spremljanja.

Člen 18

Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z delom A prilog V do X, spoštuje cilj zagotovitve zaščite nedoraslih morskih organizmov.

Člen 19

Zapore v realnem času in določbe o spremembi ribolovnega območja

1.  Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z vzpostavitvijo zapor v realnem času z namenom zagotovitve zaščite občutljivih vrst ali koncentracij nedoraslih organizmov, drstečih se rib ali lupinarjev, vsebuje naslednje elemente:

(a)  geografski obseg in trajanje zapore;

(b)  vrste in mejne vrednosti, zaradi katerih se uvede zapora;

(c)  uporabo visoko selektivnega orodja, ki omogoča dostop do sicer zaprtih območij, ter

(d)  ureditev nadzora in spremljanja.

2.  Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z določbami o spremembi ribolovnega območja, vsebuje:

(a)   vrste in mejne vrednosti, zaradi katerih se uvede obveznost spremembe ribolovnega območja;

(b)   razdaljo od predhodnega mesta ribolova, na katero se mora plovilo oddaljiti.

Člen 20

Inovativno ribolovno orodje

1.  Skupno priporočilo, predloženo z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z uporabo inovativnega ribolovnega orodja ▌ v določenem morskem bazenu, ▌ vsebuje oceno verjetnega vpliva uporabe tega orodja na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate. Zadevne države članice zberejo ustrezne podatke za tako oceno.

2.  Uporaba inovativnega ribolovnega orodja ni dovoljena, kadar ocene iz odstavka 1 kažejo, da bo njihova uporaba znatno negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

Člen 21

Ukrepi ohranjanja narave

Skupno priporočilo, predloženo ▌ z namenom sprejetja ukrepov iz člena 15(2) v zvezi z zaščito občutljivih vrst in habitatov, lahko zlasti:

(a)  vsebuje sezname občutljivih vrst in habitatov, ki so na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja najbolj ogroženi zaradi ribolovnih dejavnosti v zadevni regiji;

(b)  poleg ukrepov iz Priloge XIII določa uporabo dodatnih ali alternativnih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova vrst iz člena 11;

(c)  zagotavlja informacije o učinkovitosti obstoječih ukrepov za ublažitev in ureditvah spremljanja;

(d)   opredeljuje ukrepe, da bi se čim bolj zmanjšali učinki ribolovnega orodja na ▌občutljive habitate ▌;

(e)  določa omejitve glede ▌ načina uporabe določenega orodja ali uvaja popolno prepoved uporabe določenega ribolovnega orodja na območju, na katerem takšno orodje ogroža stanje ohranjenosti vrst iz členov 10 in 11, ki se nahajajo na zadevnem območju, ▌ ali druge občutljive habitate ▌.

Člen 22

Regionalni ukrepi v okviru začasnih načrtov o zavržkih

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov v začasnih načrtih o zavržkih iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, lahko ta priporočila med drugim vsebujejo naslednje elemente:

(a)  specifikacije ribolovnega orodja in pravila o njegovi uporabi;

(b)  specifikacije sprememb ribolovnega orodja ali uporabe selektivnih naprav za izboljšanje selektivnosti glede na velikost ali vrsto;

(c)  omejitve ali prepovedi uporabe določenega ribolovnega orodja ter ribolovnih dejavnosti na določenih območjih ali v določenih obdobjih;

(d)  najmanjše referenčne velikosti ohranjanja;

(e)  odstopanja, sprejeta na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti nedoraslih organizmov ali koncentracij drstečih se vrst rib ali lupinarjev.

Člen 23

Pilotni projekti za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, da bi se ta uredba dopolnila z opredelitvijo pilotnih projektov za oblikovanje sistema popolnega dokumentiranja ulova in zavržkov na podlagi merljivih ciljev in ciljnih vrednosti za namene upravljanja ribolova, ki temelji na rezultatih.

2.  Pilotni projekti iz odstavka 1 lahko odstopajo od ukrepov iz dela B prilog V do XI za določeno področje in za največ eno leto, če je mogoče dokazati, da ti pilotni projekti prispevajo k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti iz členov 3 in 4 in zlasti da je njihov namen izboljšati selektivnost zadevnega ribolovnega orodja ali prakse ali drugače zmanjšati njihov vpliv na okolje. To enoletno obdobje se lahko pod enakimi pogoji podaljša za dodatno leto. Omejeno je na največ 5 % plovil, namenjenih tej ribolovni dejavnosti, na državo članico.

3.  Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev pilotnih projektov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov. Ta skupna priporočila oceni STEFC ter oceno objavi. Države članice v šestih mesecih po zaključku projekta Komisiji predložijo poročilo z rezultati in podrobno oceno sprememb selektivnosti in drugih okoljskih vplivov.

4.  STECF oceni poročilo iz odstavka 3. V primeru, če je prispevek novega orodja ali prakse k doseganju cilja iz odstavka 2 ocenjen pozitivno, lahko Komisija predloži predlog v skladu s PDEU, ki dopušča splošno uporabo tega orodja ali prakse. Ocena STECF se objavi.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za dopolnitev te uredbe z določitvijo tehničnih specifikacij sistema za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov iz odstavka 1 tega člena.

Člen 24

Izvedbeni akti

1.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi:

(a)  specifikacije selektivnih naprav, pritrjenih na orodje iz dela B prilog V do IX;

(b)  podrobna pravila glede specifikacij ribolovnega orodja iz dela D Priloge V zvezi z omejitvami glede konstrukcije orodja in ukrepi nadzora in spremljanja, ki jih sprejme država članica zastave;

(c)  podrobna pravila o ukrepih nadzora in spremljanja, ki jih sprejme država članica zastave v zvezi z uporabo orodja iz točke 6 dela C Priloge V, točke 9 dela C Priloge VI in točke 4 dela C Priloge VII;

(d)  podrobna pravila o ukrepih nadzora in spremljanja, ki se sprejmejo za zaprta ali omejena območja iz točke 2 dela C Priloge V ter točk 6 in 7 dela C Priloge VI;

(e)  podrobna pravila o lastnostih signalizacije in uporabe zvočnih odvračalnih naprav iz dela A Priloge XIII;

(f)  podrobna pravila o zasnovi in uporabi vrvi za odganjanje ptic in obteženih vrvi iz dela B Priloge XIII;

(g)  podrobna pravila o specifikacijah izhodne naprave za želve iz dela C Priloge XIII.

2.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s ▌ členom 30(2).

POGLAVJE IV

ZNANSTVENE RAZISKAVE, NEPOSREDNO OBNAVLJANJE IN PRENAŠANJE STALEŽEV

Člen 25

Znanstvena raziskava

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se opravljajo ▌za znanstvene raziskave ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)  ribolovne operacije se izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice zastave;

(b)  Komisijo in države članice, ki imajo suverenost ali jurisdikcijo nad vodami, v katerih se izvajajo ribolovne operacije (v nadaljnjem besedilu: obalna država članica), se vsaj dva tedna vnaprej obvesti o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij, pri čemer se navedejo udeležena plovila in znanstvene raziskave, ki se bodo izvajale;

(c)  plovila, ki opravljajo ribolovne operacije, imajo veljavno dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(d)  če obalna država članica tako zahteva od države članice zastave, mora kapitan plovila med izvajanjem ribolovnih operacij vzeti na krov opazovalca iz obalne države članice, razen če to iz varnostnih razlogov ni mogoče;

(e)  ribolovne operacije, ki jih izvajajo komercialna plovila za namen znanstvene preiskave, so časovno omejene. Ko v ribolovnih operacijah, ki jih izvajajo komercialna plovila za namene znanstvene raziskave, sodeluje več kot šest komercialnih plovil, država članica zastave Komisijo obvesti najmanj tri mesece vnaprej in po potrebi zaprosi za mnenje STECF, ki potrdi, ali je ta raven udeležbe znanstveno utemeljena; če iz mnenja STECF izhaja, da raven udeležbe znanstveno ni utemeljena, zadevna država članica ustrezno spremeni pogoje, pod katerimi se opravlja znanstvena raziskava;

(f)  v primeru vlečne mreže z električnim tokom morajo plovila, ki izvajajo znanstveno raziskavo, upoštevati poseben znanstveni protokol, ki je del znanstvenega raziskovalnega načrta, ki ga je pregledal ali potrdil ICES ali STECF, pa tudi sistem za spremljanje, nadzor in ocenjevanje.

2.  Morske vrste, ulovljene za namene iz odstavka 1 tega člena, se lahko prodajajo, skladiščijo, razstavljajo ali ponujajo za prodajo, pod pogojem, da so vštete v kvote v skladu s členom 33(6) Uredbe (ES) št. 1224/2009 in, kadar je ustrezno:

(a)  so skladne z najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja iz prilog IV do X k tej uredbi ali

(b)  se prodajo za namene, ki niso neposredna prehrana ljudi.

Člen 26

Neposredno obnavljanje in prenašanje staležev

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo samo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja morskih organizmov, če se navedene operacije izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice ali držav članic, ki imajo neposredni interes za upravljanje.

2.  Kadar se neposredno obnavljanje ali prenašanje izvaja v vodah druge države članice ali držav članic, se Komisijo in vse te države članice vsaj 20 koledarskih dni vnaprej obvesti o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij.

POGLAVJE V

POGOJI V ZVEZI Z SPECIFIKACIJO VELIKOSTI MREŽNEGA OČESA

Člen 27

Pogoji v zvezi z specifikacijo velikosti mrežnega očesa

1.  Odstotki ulova iz prilog V do VIII pomenijo največji odstotek vrst, ki je dovoljen za izpolnitev pogojev v zvezi z določeno velikostjo mrežnega očesa iz teh prilog. Taki odstotki ne posegajo v obveznost iztovarjanja ulova iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Odstotki ulova se izračunajo kot delež žive teže vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju.

3.  Odstotki ulova iz odstavka 2 se lahko izračunajo na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev.

4.  Za namen tega člena se ekvivalentna teža celotnega škampa dobi tako, da se teža škampovih repov pomnoži s tri.

5.  Države članice lahko v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009 izdajo dovoljenja za ribolov za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki za ribolovne dejavnosti uporabljajo posebne velikosti mrežnega očesa iz prilog V do XI. Taka dovoljenja lahko začasno prekličejo ali odvzamejo, če ugotovijo, da plovilo ne izpolnjuje določenih odstotkov ulova iz prilog V do VIII.

6.  Ta člen ne posega v Uredbo (ES) št. 1224/2009.

7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov na podlagi člena 15 in v skladu s členom 29, da bi dodatno opredelila pojem „neposredni ribolov“ za zadevne vrste iz dela B prilog V do X in dela A Priloge XI. V ta namen zadevne države članice z neposrednim upravljalnim interesom za zadevni ribolov vsakršno skupno priporočilo prvič predložijo najpozneje … [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

POGLAVJE VI

TEHNIČNI UKREPI V UPRAVNEM OBMOČJU NEAFC

Člen 28

Tehnični ukrepi v upravnem območju NEAFC

Tehnični ukrepi, ki se uporabljajo v upravnem območju NEAFC, so določeni v Prilogi XII.

POGLAVJE VII

POSTOPKOVNE DOLOČBE

Člen 29

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2), člena 8(3), člena 10(4), člena 12(2), člena 15(2), člena 23(1) in (5), člena 27(7) in člena 31(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 2(2), člena 8(3), člena 10(4), člena 12(2), člena 15(2), člena 23(1) in (5), člena 27(7) in člena 31(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne države članice v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(2), člena 8(3), člena 10(4), člena 12(2), člena 15(2), člena 23(1) in (5), člena 27(7) in člena 31(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 30

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 47 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe Sveta (EU) št. 182/2011.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 31

Pregled in poročanje

1.  Do 31. decembra 2020 in nato vsako tretje leto predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in ocene, ki jo izvede STECF. V tem poročilu se oceni, v kolikšni meri tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 in ciljnih vrednosti iz člena 4. To poročilo se sklicuje tudi na mnenje ICES o doseženem napredku ali o učinku uporabe inovativnega orodja. Poročilo oceni koristi ali negativne učinke na morske ekosisteme, občutljive habitate in selektivnost.

2.  Poročilo iz odstavka 1 tega člena med drugim vsebuje oceno prispevka tehničnih ukrepov k optimizaciji vzorcev izkoriščanja, kot je določeno v točki (a) člena 3(2). V ta namen lahko poročilo vsebuje med drugim kot kazalnik učinkovitosti glede selektivnosti za ključne referenčne staleže za vrste, navedene v Prilogi XIV, dolžino optimalne selektivnosti (Lopt), in sicer v primerjavi s povprečno dolžino ulovljenih rib za vsako leto, ki se upošteva.

3.  Kadar to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi, države članice v tej regiji v dvanajstih mesecih po predložitvi poročila iz odstavka 1 predložijo načrt z ▌ ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev in ciljnih vrednosti ▌.

4.  Komisija lahko na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlaga potrebne spremembe te uredbe. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov na podlagi člena 15 in v skladu s členom 29, da se spremeni seznam vrst iz Priloge XIV.

Člen 32

Spremembe Uredbe (ES) št. 1967/2006

Uredba (ES) št. 1967/2006 se spremeni:

(a)  členi 3, 8 do 12, 14, 15, 16 in 25 se črtajo;

(b)  priloge ▌II, III in IV se črtajo.

Sklicevanja na črtane člene in priloge se štejejo za sklicevanja na ustrezne določbe te uredbe.

Člen 33

Spremembe Uredbe (ES) št. 1224/2009

V poglavju IV Uredbe (ES) št. 1224/2009 se naslov IV spremeni:

(a)  oddelek 3 se črta;

(b)  doda se naslednji oddelek:"

„Oddelek 4

'Predelava na krovu in pelagični ribolov’

Člen 54a

Predelava na krovu

1.  Na krovu ribiškega plovila je prepovedano izvajati kakršno koli fizično ali kemično predelavo rib za izdelavo ribje moke, ribjega olja ali podobnih izdelkov ali pretovarjanje ulova rib v takšne namene.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za:

   (a) predelavo ali pretovarjanje drobovja ali
   (b) proizvajanje surimija na krovu ribiške ladje.

Člen 54b

Omejitve glede ravnanja z ulovom in izpuščanja za plovila za pelagični ribolov

1.  Največja razdalja med prečkami v separatorju vode na krovu plovil za pelagični ribolov, ki lovijo skušo, atlantskega sleda in šura v območju Konvencije NEAFC, kakor je opredeljeno v členu 3(2) Uredbe (EU) št. 1236/2010, je 10 mm.

Prečke se zavarijo. Če se v separatorju vode uporabljajo odprtine namesto prečk, največji premer odprtin ne presega 10 mm. Odprtine v jaških pred separatorjem vode ne presegajo 15 mm v premeru.

2.  Plovilom za pelagični ribolov, ki delujejo v območju Konvencije NEAFC, je prepovedano izpuščati ribe pod njihovo vodno črto iz vmesnih bazenov ali hladilnih bazenov z morsko vodo.

3.  Kapitan plovila pošlje pristojnim ribiškim organom države članice zastave risbe, ki so jih potrdili pristojni organi države članice zastave in ki se nanašajo na zmogljivosti za ravnanje z ulovom in izpuščanje za plovila za pelagični ribolov, ki lovijo skušo, atlantskega sleda in šura v območju Konvencije NEAFC, ter vse spremembe teh risb. Pristojni organi države članice zastave plovila redno izvajajo preverjanja točnosti predloženih risb. Kopije se ves čas hranijo na krovu plovila.

Člen 54c

Omejitve uporabe samodejne sortirne opreme

1.  Na krovu ribiškega plovila je prepovedano prevažati ali uporabljati opremo, ki lahko samodejno sortira atlantskega sleda, skušo ali šura po velikosti ali spolu.

2.  Vendar pa sta prevažanje in uporaba takšne opreme dovoljena, če:

   (a) plovilo na krovu sočasno ne prevaža ali uporablja niti vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 70 milimetrov, niti ene ali več zapornih plavaric ali podobnega ribolovnega orodja ali
   (b) je celoten ulov, ki ga je mogoče zakonito obdržati na krovu:
   (i) shranjen v zamrznjenem stanju;
   (ii) so presortirane ribe zamrznjene takoj po sortiranju in se nobena presortirana riba ne vrne v morje ter
   (iii) je oprema vgrajena in nameščena na plovilo tako, da zagotavlja takojšnjo zamrznitev in ne omogoča vračanja morskih vrst v morje.

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena lahko vsako plovilo, ki se mu dovoli ribolov v Baltskem morju, Beltih ali Øresundu, prevaža samodejno sortirno opremo v Kattegatu, če je bilo izdano dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7. V dovoljenju za ribolov so določene vrste, območja, časovna obdobja in vsi drugi zahtevani pogoji, ki veljajo za uporabo in prevoz sortirne opreme na krovu.

4.  Ta člen se ne uporablja za Baltsko morje.“

"

Člen 34

Sprememba Uredbe (EU) št. 1380/2013

V členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se odstavek 12 nadomesti z naslednjim:"

„12. Pri vrstah, za katere ne velja obveznost iztovarjanja iz odstavka 1, se ulov vrst, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ne obdrži na krovu, pač pa se ga nemudoma vrne v morje, razen če se uporabi kot živa vaba.“

"

Člen 35

Sprememba Uredbe (EU) 2016/1139

1.  V Uredbi (EU) 2016/1139 se člen 8 spremeni:

(a)  v odstavku 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 glede naslednjih tehničnih ukrepov, kolikor niso zajeti v Uredbi (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta*(30):

_________________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/...(31)+ Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L ...).“;

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe in so skladni s členom 15(4) Uredbe (EU) 2019/…(32)

"

Člen 36

Spremembe Uredbe (EU) 2018/973

V Uredbi (EU) 2018/973 se člen 9 spremeni:

(a)  v odstavku 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za dopolnitev te uredbe v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi, kolikor niso zajeti v Uredbi (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta*(33):

_________________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/...(34)+ Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L ...).“;

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe in so skladni s členom 15(4) Uredbe (EU) 2019/…*(35).“;

"

Člen 37

Sprememba Uredbe (EU) 2019/472

V Uredbi (EU) 2019/472 se člen 9 spremeni:

(a)  v odstavku 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„1.Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za dopolnitev te uredbe v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi, ki niso zajeti v Uredbi (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta*(36)(37):

_________________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/...(38)+ Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L ...).“;

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2.Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe in so skladni s členom 15(4) Uredbe (EU) 2019/…*(39).“

"

Člen 38

Sprememba Uredbe (EU)2019/...(40)

1.  V Uredbi (EU) 2019/…+ se člen 13 spremeni:

(a)  v odstavku 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 za dopolnitev te uredbe v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi, ki niso zajeti v Uredbi (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta*(41)+.“;

_________________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/...+ Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L …).“;

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2.Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe in so skladni s členom 15(4) Uredbe (EU) 2019/…*(42).“;

"

Člen 39

Razveljavitve

Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene uredbe se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 40

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Prepovedane vrste

▌Vrste, katere je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo, kakor je določeno v členu 10(2):

(a)  naslednje vrste pilarjev v vseh vodah Unije:

(i)  ostrozobi pilar (Anoxypristis cuspidata);

(ii)  škratji pilar (Pristis clavata);

(iii)  drobnozobi pilar (Pristis pectinata);

(iv)  pilar (Pristis pristis);

(v)  zeleni pilar (Pristis zijsron);

(b)  morski pes orjak (Cetorhinus maximus) in beli morski volk (Carcharodon carcharias) v vseh vodah;

(c)  gladki svetilec (Etmopterus pusillus) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES IV ter v vodah Unije podobmočij ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(d)  Alfredova manta (Manta alfredi) v vseh vodah Unije;

(e)  manta (Manta birostris) v vseh vodah Unije;

(f)  naslednje vrste mant iz rodu Mobula v vseh vodah Unije:

(i)  vražja manta (Mobula mobular);

(ii)  mala gvinejska manta (Mobula rochebrunei);

(iii)  japonska manta (Mobula japanica);

(iv)  gladkorepa manta (Mobula thurstoni);

(v)  dolgoroga manta (Mobula eregoodootenkee);

(vi)  Munkova manta (Mobula munkiana);

(vii)  srpastokrila manta (Mobula tarapacana);

(viii)  kratkokrila manta (Mobula kuhlii);

(ix)  mala vražja manta (Mobula hypostoma);

(g)  norveška kljunata raža (Raja (Dipturus) nidarosiensis) v vodah Unije razdelkov ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h in 7k;

(h)  bela raža (Raja alba) v vodah Unije podobmočij ICES 6–10;

(i)  goslaši (Rhinobatidae) v vodah Unije podobmočij ICES 1–10 in 12;

(j)  sklat (Squatina squatina) v vseh vodah Unije;

(k)  atlantski losos (Salmo salar) in morska postrv (Salmo trutta) pri ribolovu s kakršno koli vlečno mrežo v vodah zunaj meje šestih milj, merjene od temeljnih črt držav članic v podobmočjih ICES 1, 2 in 4–10 (vode Unije);

(l)  nosata ozimica (Coregonus oxyrinchus) v razdelku ICES 4b (vode Unije);

(m)  jadranski jeseter (Acipenser naccarii) in atlantski jeseter (Acipenser sturio) v vodah Unije;

(n)  samice raroga (Palinurus spp.) in samice jastoga (Homarus gammarus) v Sredozemskem morju, razen kadar se uporabljajo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev;

(o)  morski datelj (Lithophaga lithophaga), leščur (Pinna nobilis) in zavrtača (Pholas dactylus) v vodah Unije v Sredozemskem morju;

(p)  diadema (Centrostephanus longispinus).

PRILOGA II

Zaprta območja za zaščito občutljivih habitatov

Za namene člena 12 se uporabljajo naslednje omejitve ribolovnih dejavnosti v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Del A

Severozahodne vode

1.  V naslednjih območjih je prepovedana uporaba pridnenih ali podobnih vlečnih mrež, stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež ali trislojnih mrež in pridnenih parangalov:

Belgica Mound Province:

–  51°29.4' S, 11°51.6' Z

–  51°32.4' S, 11°41.4' Z

–  51°15.6' S, 11°33.0' Z

–  51°13.8' S, 11°44.4' Z

–  51°29.4' S, 11°51.6' Z

Hovland Mound Province:

–  52°16.2' S, 13°12.6' Z

–  52°24.0' S, 12°58.2' Z

–  52°16.8' S, 12°54.0' Z

–  52°16.8' S, 12°29.4' Z

–  52°04.2' S, 12°29.4' Z

–  52°04.2' S, 12°52.8' Z

–  52°09.0' S, 12°56.4' Z

–  52°09.0' S, 13°10.8' Z

–  52°16.2' S, 13°12.6' Z

Severozahodna Plitvina ježevcev (območje I):

–  53°30.6' S, 14°32.4' Z

–  53°35.4' S, 14°27.6' Z

–  53°40.8' S, 14°15.6' Z

–  53°34.2' S, 14°11.4' Z

–  53°31.8' S, 14°14.4' Z

–  53°24.0' S, 14°28.8' Z

–  53°30.6' S, 14°32.4' Z

Severozahodna Plitvina ježevcev (območje II):

–  53°43.2' S, 14°10.8' Z

–  53°51.6' S, 13°53.4' Z

–  53°45.6' S, 13°49.8' Z

–  53°36.6' S, 14°07.2' Z

–  53°43.2' S, 14°10.8' Z

Jugozahodna Plitvina ježevcev:

–  51°54.6' S, 15°07.2' Z

–  51°54.6' S, 14°55.2' Z

–  51°42.0' S, 14°55.2' Z

–  51°42.0' S, 15°10.2' Z

–  51°49.2' S, 15°06.0' Z

–  51°54.6' S, 15°07.2' Z

2.  Vsa plovila za pelagični ribolov, ki izvajajo ribolov v območjih, kot so opisana v točki 1:

–  so na seznamu odobrenih plovil in se jim izda dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

–  imajo na krovu izključno ribolovno orodje za pelagični ribolov;

–  štiri ure vnaprej obvestijo irski center za spremljanje ribištva (Irish Fisheries Monitoring Centre), kakor je opredeljen v točki 15 člena 4 Uredbe (ES) št. 1224/2009, da nameravajo vpluti v območje za zaščito ranljivih globokomorskih habitatov, hkrati pa ga obvestijo o količinah rib, obdržanih na krovu;

–  imajo operativen, brezhibno delujoč in varen sistem za spremljanje plovil, ki je v celoti v skladu z ustreznimi pravili, kadar se nahajajo v območjih, opisanih v točki 1;

–  vsako uro pošiljajo poročila sistema za spremljanje plovil;

–  irski center za spremljanje ribištva obvestijo o izplutju iz območja, hkrati pa tudi o količinah rib, obdržanih na krovu, in

–  imajo na krovu vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče od 16 do 79 mm.

3.  V naslednjih območjih je prepovedana uporaba vseh pridnenih ali podobnih vlečnih mrež:

Darwin Mounds:

–  59°54' S, 6°55' Z

–  59°47' S, 6°47' Z

–  59°37' S, 6°47' Z

–  59°37' S, 7°39' Z

–  59°45' S, 7°39' Z

–  59°54' S, 7°25' Z

Del B

Jugozahodne vode

1.  El Cachucho

1.1  V naslednjih območjih je prepovedana uporaba pridnenih vlečnih mrež, stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež ali trislojnih mrež in pridnenih parangalov:

–  44°12' S, 5°16' Z

–  44°12' S, 4°26' Z

–  43°53' S, 4°26' Z

–  43°53' S, 5°16' Z

–  44°12' S, 5°16' Z

1.2.  Plovila, ki so v letih 2006, 2007 in 2008 izvajala usmerjeni ribolov tabinje belice (Phycis blennoides) s pridnenimi parangali, lahko nadaljujejo ribolov na območju južno od 44°00.00′ S, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

1.3.  Vsa plovila, ki so pridobila takšno dovoljenje za ribolov, imajo ne glede na svojo skupno dolžino operativen, brezhibno delujoč in varen sistem za spremljanje plovil, ki je v skladu z ustreznimi pravili, kadar lovijo v območju iz točke 1.1.

2.  Madeira in Kanarski otoki

V naslednjih območjih je prepovedana uporaba stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež v globinah več kot 200 m ali pridnenih vlečnih mrež ali podobnega vlečnega orodja:

–  27°00' S, 19°00' Z

–  26°00' S, 15°00' Z

–  29°00' S, 13°00' Z

–  36°00' S, 13°00' Z

–  36°00' S, 19°00' Z

3.  Azori

V naslednjih območjih se prepove uporaba stoječih zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež v globinah več kot 200 m ali pridnenih vlečnih mrež ali podobnega vlečnega orodja:

–  36°00' S, 23°00' Z

–  39°00' S, 23°00' Z

–  42°00' S, 26°00' Z

–  42°00' S, 31°00' Z

–  39°00' S, 34°00' Z

–  36°00' S, 34°00' Z

PRILOGA III

Seznam vrst, ki jih je prepovedano loviti z visečimi mrežami

–  Beli tun: Thunnus alalunga

–  Tun: Thunnus thynnus

–  Veleoki tun: Thunnus obesus

–  Črtasti tun: Katsuwonus pelamis

–  Palamida: Sarda sarda

–  Rumenoplavuti tun: Thunnus albacares

–  Črnoplavuti tun: Thunnus atlanticus

–  Pegasti tun: Euthynnus spp.

–  Južni tun: Thunnus maccoyii

–  Fregatni trupec: Auxis spp.

–  Kostanjevke: Brama rayi

–  Jadrovnice: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

–  Pahljačaste mečarice: Istiophorus spp.

–  Mečarice: Xiphias gladius

–  Paščuke: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

–  Delfinke: Coryphaena spp.

–  Morski psi: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

–  Glavonožci: vse vrste

PRILOGA IV

Merjenje velikosti morskega organizma

1.  Velikost ribe se meri, kakor je prikazano na sliki 1, od vrha glave do konca repne plavuti.

2.  Velikost škampa (Nephrops norvegicus) se meri, kakor je prikazano na sliki 2, kot:

–  dolžina koša, vzporedno z vzdolžno osjo koša, od zadnjega dela ene od očesnih jamic do središčne točke hrbtnega roba koša ali

–  celotna dolžina, od vrha čelne kosti (rostruma) do zadnjega roba telzona brez ščetin.

V primeru ločenih škampovih repov: od prednjega roba prvega navzočega člena repa do zadnjega roba telzona brez ščetin. Rep je treba meriti na hrbtni strani, ko je plosk in neraztegnjen.

3.  Velikost jastogov (Homarus gammarus) iz Severnega morja, razen Skaggeraka ali Kattegata, se meri, kakor je prikazano na sliki 3, kot dolžino koša, vzporedno z vzdolžno osjo koša, od zadnjega dela ene od očesnih jamic do zadnjega roba koša.

4.  Velikost jastoga (Homarus gammarus) iz Skagerraka ali Kattegata se meri, kakor je prikazano na sliki 3:

–  kot dolžino koša, vzporedno z vzdolžno osjo koša, od zadnjega dela ene od očesnih jamic do središčne točke hrbtnega roba koša, ali

–  kot celotno dolžino, od vrha čelne kosti do zadnjega roba telzona brez ščetin.

5.  Velikost raroga (Palinurus spp.) se meri, kakor je prikazano na sliki 4, kot dolžino koša, vzporedno z vzdolžno osjo koša, od vrha čelne kosti do središčne točke hrbtnega roba koša.

6.  Velikost školjk se meri, kakor je prikazano na sliki 5, čez najdaljši del lupine.

7.  Velikost morskega pajka (Maja squinado) se meri tako, kot je prikazano na sliki 6, kot dolžino koša, vzporedno z vzdolžno osjo koša, od sprednjega roba koša med čelnima ostema (rostrumoma) do zadnjega roba koša.

8.  Velikost velike rakovice (Cancer pagurus) se meri tako, kot je prikazano na sliki 7, kot največjo širino koša, merjeno pravokotno na vzdolžno os koša.

9.  Velikost blatark (Buccinum spp.) se meri, kakor je prikazano na sliki 8, kot dolžino lupine.

10.  Velikost mečaric (Xiphias gladius) se meri tako, kakor je prikazano na sliki 9, kot dolžino od spodnje čeljusti do repne plavuti.

Slika 1 Vrste rib

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000002.png

Slika 2 Škamp

(Nephrops norvegicus)

Slika 3 Jastog

(Homarus gammarus)

Slika 4 Rarogi

(Palinurus spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000005.png

Slika 5 Školjke

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000006.png

Slika 6 Morski pajek

(Maja squinado)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000007.png

Slika 7 Velika rakovica

(Cancer pagurus)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000008.png

Slika 8 Blatarke

(Buccinum spp.)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000009.png

Slika 9 Mečarica

(Xiphias gladius)

20190416-P8_TA-PROV(2019)0381_SL-p0000010.png

PRILOGA V

Severno morje(43)

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Severno morje

Trska (Gadus morhua)

35 cm

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Saj (Pollachius virens)

35 cm

Polak (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslič (Merluccius merluccius)

27 cm

Krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Morski listi (Solea spp.)

24 cm

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

27 cm

Mol (Merlangius merlangus)

27 cm

Leng (Molva molva)

63 cm

Modri leng (Molva dypterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

celotna dolžina 85 mm

dolžina koša 25 mm

repi škampa 46 mm

Skuša (Scomber spp.)

30 cm4

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm4

Šuri (Trachurus spp.)

15 cm4

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kg4

Brancin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm4

Jastog (Homarus gammarus)

87 mm (dolžina koša)

Morski pajek (Maja squinado)

120 mm

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp.)

40 mm

Brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus)

40 mm

Rebrasta ladinka (Venerupis pullastra)

38 mm

Japonska ladinka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)

40 mm

Lepotka (Callista chione)

6 cm

Nožničarke (Ensis spp.)

10 cm

Ovalna koritnica (Spisula solida)

25 mm

Donaksi (Donax spp.)

25 mm

Luščinasta nožničarka (Pharus legumen)

65 mm

Valovita blatarka (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g

Rarogi (Palinurus spp.)

95 mm (dolžina koša)

Dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dolžina koša)

Velika rakovica (Cancer pagurus)

140 mm1,2,3

Grebenasta pokrovača (Pecten maximus)

100 mm

Vrsta

Skaggerak/Kattegat

Trska (Gadus morhua)

30 cm

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Saj (Pollachius virens)

30 cm

Polak (Pollachius pollachius)

Oslič (Merluccius merluccius)

30 cm

Krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Morski listi (Solea spp.)

24 cm

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

27 cm

Mol (Merlangius merlangus)

23 cm

Leng (Molva molva)

Modri leng (Molva dypterygia)

Škamp (Nephrops norvegicus)

celotna dolžina 105 mm

repi škampa 59 mm

dolžina koša 32 mm

Skuša (Scomber spp.)

20 cm4

Atlantski sled (Clupea harengus)

18 cm4

Šuri (Trachurus spp.)

15 cm4

Jastog (Homarus Gammarus)

celotna dolžina 220 mm

dolžina koša 78 mm

1 V vodah Unije v razdelku ICES 4a. V razdelkih ICES 4b in 4c se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

2 V območju v razdelkih ICES 4b in 4c, omejenem s točko 53°28‘22" S, 0°09‘24" V, na obali Anglije, ravna črta, ki povezuje to točko s točko 53°28‘22" S, 0°22‘24" V, meja 6 milj Združenega kraljestva in ravna črta, ki povezuje točko na 51°54‘06" S, 1°30‘30" V s točko na obali Anglije na 51°55‘48" S, 1°17‘00" V, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 115 mm.

3 Za velike rakovice, ulovljene z vršami ali košarami, lahko največ 1 % teže skupnega ulova velike rakovice sestoji iz odlomljenih klešč. Za velike rakovice, ulovljene s katerim koli drugim ribolovnim orodjem, se lahko iztovori največ 75 kg odlomljenih klešč rakovic.

4 Z odstopanjem od člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se najmanjša referenčna velikost ohranjanja za sardele, sardone, atlantske slede, šure in skuše ne uporablja v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki se obdrži na krovu, za vsako od teh vrst.

Odstotek sardel, sardonov, atlantskih sledov, šurov ali skuš pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

Odstotek se lahko izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meja 10 % ne sme preseči.

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm ali najmanj 90 mm v Skagerraku in Kattegatu1.

1.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 1.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za Severno morje in Skagerrak in Kattegat, pod pogojem, da:

(i)  izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov trske, vahnje in saja ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju, ali

(ii)  se uporabijo druge spremembe selektivnosti, ki jih je na zahtevo ene ali več držav članic ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) in odobrila Komisija. Posledica teh sprememb selektivnosti je enaka ali boljša selektivnost za trsko, vahnjo in saja, kot jo zagotavlja velikost mrežnega česa 120 mm.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 100 mm2

Severno morje, južno od 57° 30′ S

Usmerjeni ribolov morske plošče in morskega lista z vlečnimi mrežami, vlečnimi mrežami z gredjo in potegalkami. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 90 mm.

Najmanj 80 mm2

Razdelka ICES 4b in 4c

Usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

Usmerjeni ribolov mola, skuše in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, z vlečnimi mrežami z gredjo. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 80 mm.

Najmanj 80 mm

Severno morje

Usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus). Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 120 mm ali izločevalna rešetka z največ 35 mm razdalje med prečkami ali enakovredna selektivna naprava.

Usmerjeni ribolov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 80 mm.

Usmerjeni ribolov raže.

Najmanj 80 mm

Razdelek ICES 4c

Usmerjeni ribolov morskega lista z uporabo vlečnih mrež. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 80 mm.

Najmanj 70 mm (kvadratasta mrežna očesa) ali 90 mm (rombasta mrežna očesa)

Skagerrak in Kattegat

Usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus). Pritrjena mora biti izločevalna rešetka z največ 35 mm razdalje med prečkami ali enakovredna selektivna naprava.

Najmanj 40 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lignjev (Loliginidae, Ommastrephidae).

Najmanj 35 mm

Skagerrak in Kattegat

Usmerjeni ribolov severne kozice (Pandalus borealis). Pritrjena mora biti izločevalna rešetka z največ 19 mm razdalje med prečkami ali enakovredna selektivna naprava.

Najmanj 32 mm

Celotno območje, razen Skagerraka in Kattegata

Usmerjeni ribolov severne kozice (Pandalus borealis). Pritrjena mora biti izločevalna rešetka z največ 19 mm razdalje med prečkami ali enakovredna selektivna naprava.

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli.

Usmerjeni ribolov norveškega moliča. Za ribolov norveškega moliča mora biti pritrjena izločevalna rešetka z največ 35 mm razdalje med prečkami.

Usmerjeni ribolov navadnih peščenih in Ezopovih kozic. V skladu z nacionalnimi ali regionalnimi predpisi mora biti pritrjena vlečna mreža z izločevalcem ali izločevalna rešetka.

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov prave peščenke.

1 V podrazdelkih Skagerrak in Kattegat mora biti pritrjena zgornja ploskev z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm ali zgornja ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm. V podrazdelku Kattegat je lahko pritrjena ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 120 mm (na mrežah od 1. oktobra do 31. decembra in na potegalkah od 1. avgusta do 31. oktobra).

2 Plovilom je prepovedana uporaba kakršnih koli vlečnih mrež z gredjo z velikostjo mrežnih očes med 32 in 99 mm severno od črte, ki povezuje naslednje točke: točko na zemljepisni širini 55oS na vzhodni obali Združenega kraljestva, nato vzhodno do zemljepisne širine 55o, zemljepisne dolžine 5oV, nato severno do zemljepisne širine 56oS in vzhodno do točke na zemljepisni širini 56°S na zahodni obali Danske. Prepovedana je uporaba kakršnih koli vlečnih mrež z gredjo z velikostjo mrežnih očes med 32 in 119 mm v razdelku ICES 2a in v delu podobmočja ICES 4 severno od 56° 00′ S.

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

2.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm.

2.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za Severno morje in Skagerrak in Kattegat, pod pogojem, da izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov trske, vahnje in saja ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 100 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov vahnje, mola, limande in brancina

Najmanj 90 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov bokoplute ali vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli.

Najmanj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli.

Del C

Zaprta ali omejena območja

1.  Zapora območja za zaščito prave peščenke v razdelkih ICES 4a in 4b

1.1  Ribolov prave peščenke s katerim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 32 mm je prepovedan na geografskem območju, ki je omejeno z vzhodno obalo Anglije in Škotske ter z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  vzhodna obala Anglije na zemljepisni širini 55°30'S

–  55o 30' S, 01o 00' Z

–  58o 00' S, 01o 00' Z

–  58o 00' S, 02o 00' Z

–  vzhodna obala Škotske na zemljepisni dolžini 02°00' Z.

1.2  Dovoljen je ribolov za namene znanstvenih preiskav, s katerimi se spremlja stalež prave peščenke na območju in posledice zapore.

2.  Zapora območja za zaščito mlade morske plošče v podobmočju ICES 4

2.1  Plovilom, katerih skupna dolžina presega 8 m, je prepovedana uporaba kakršne koli pridnene vlečne mreže, vlečne mreže z gredjo, danske potegalke ali podobnega vlečnega orodja na geografskih območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja WGS84:

(a)  območje znotraj 12 morskih milj od obal Francije, severno od zemljepisne širine 51°00' S, Belgije in Nizozemske do zemljepisne širine 53°00' S, merjeno od temeljnih črt;

(b)  območje, ki ga omejuje črta, ki povezuje naslednje koordinate:

(c)  točko na zahodni obali Danske na zemljepisni širini 57°00' S,

–  57°00' S, 7°15' V

–  55°00' S, 7°15' V

–  55°00' S, 7°00' V

–  54°30' S, 7°00' V

–  54°30' S, 7°30' V

–  54°00' S, 7°30' V

–  54°00' S, 6°00' V

–  53°50' S, 6°00' V

–  53°50' S, 5°00' V

–  53°30' S, 5°00' V

–  53°30' S, 4°15' V

–  53°00' S, 4°15' V

–  točko na obali Nizozemske na zemljepisni širini 53°00′ S

–  območje znotraj 12 navtičnih milj od zahodne obale Danske od zemljepisne širine 57°00' S severno do svetilnika Hirtshals, merjeno od temeljnih črt.

2.2  Naslednja plovila imajo dovoljenje za ribolov na območju iz točke 2.1:

(a)  plovila, katerih moč motorja ne presega 221 kW in ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali danske potegalke;

(b)  plovila v paru, katerih skupna moč motorjev nikoli ne presega 221 kW in ki uporabljajo pridnene vlečne mreže za vleko v paru;

(c)  plovilom, katerih moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež ali danskih potegalk, in plovilom v paru, katerih skupna moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež za vleko v paru pod pogojem, da taka plovila ne izvajajo usmerjenega ribolova morske plošče in morskega lista ter izpolnjujejo ustrezna pravila glede velikosti mrežnega očesa iz dela B te priloge.

2.3  Če plovila iz točke 2.2(a) uporabljajo vlečne mreže z gredjo, dolžina gredi oziroma skupna dolžina gredi, merjena kot vsota dolžin vseh gredi, ne sme presegati devetih metrov oziroma je ni mogoče podaljšati na dolžino več 9 m, razen pri uporabi orodja z velikostjo mrežnega očesa med 16 in 31 mm. Ribiškim plovilom, katerih osnovna dejavnost je ribolov navadnih peščenih kozic (Crangon crangon), se dovoli uporaba vlečnih mrež z gredjo, katere skupna dolžina, merjena kot vsota dolžin vseh gredi, presega 9 m pri uporabi orodja z velikostjo mrežnega očesa med 80 in 99 mm, pod pogojem, da je bilo za ta plovila izdano dodatno dovoljenje za ribolov.

2.4  Plovila, ki jim je dovoljen ribolov na območju iz točke 2.1, se vključijo v seznam, ki ga Komisiji pošlje vsaka država članica. Skupna moč motorjev plovil iz točke 2.2(a) na takšnem seznamu ne sme presegati skupne moči motorjev, kot je bila evidentirana za vsako državo članico na dan 1. januarja 1998. Ribiška plovila, ki jim je dovoljen ribolov, imajo dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

3.  Omejitve glede uporabe vlečnih mrež z gredjo znotraj 12 navtičnih milj od obale Združenega kraljestva

3.1  Plovilom je prepovedana uporaba kakršne koli vlečne mreže z gredjo na območju znotraj 12 navtičnih milj od obale Združenega kraljestva, merjeno od temeljnih črt teritorialnih voda.

3.2  Z odstopanjem od točke 3.1 se ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo v določenem območju dovoli pod pogojem, da:

–  moč motorja plovil ne presega 221 kW in skupna dolžina plovil ne presega 24 m ter

–  dolžina gredi oziroma skupna dolžina gredi, merjena kot vsota dolžin vseh gredi, ne presega 9 m ali je ni mogoče podaljšati na dolžino več kot 9 m, razen pri usmerjenem ribolovu navadnih peščenih kozic (Crangon crangon) z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa manj kot 31 mm.

4.  Omejitve glede ribolova papaline za zaščito atlantskega sleda v razdelku ICES 4b

Ribolov s kakršnim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 32 mm ali z mirujočimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa manj kot 30 mm je prepovedan na geografskih območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84, in v naslednjih obdobjih:

–  od 1. januarja do 31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra na statističnem območju ICES 39E8. Za namen te uredbe je navedeno območje ICES tisto območje, ki ga omejuje črta, ki teče naravnost vzhodno od vzhodne obale Združenega kraljestva vzdolž zemljepisne širine 55°00' S do točke na zemljepisni dolžini 1°00' Z, od tam pa naravnost proti severu do točke na zemljepisni širini 55°30' S in od tam naravnost proti zahodu do obale Združenega kraljestva;

–  od 1. januarja do 31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra v notranjih morskih vodah Moray Firtha zahodno od zemljepisne dolžine 3°30' Z ter v notranjih morskih vodah Firth of Fortha zahodno od zemljepisne dolžine 3°00' Z;

–  od 1. julija do 31. oktobra na geografskem območju, ki ga omejujejo naslednje koordinate:

–  zahodna obala Danske na zemljepisni širini 55°30' S

–  zemljepisna širina 55°30′ S, zemljepisna dolžina 7°00′ V

–  zemljepisna širina 57°00′ S, zemljepisna dolžina 7°00′ V

–  zahodna obala Danske na zemljepisni širini 57°00' S.

5.  Posebne določbe za Skagerrak in Kattegat v razdelku ICES 3a

5.1  Prepovedan je ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo v Kattegatu.

5.2  Plovilom Unije je prepovedan ribolov, ▌ obdržanje na krovu, ▌pretovarjanje, ▌iztovarjanje, skladiščenje, prodaja in razstavljanje ali ponujanje v prodajo lososa in morske postrvi. ▌

5.3  Prepovedana je uporaba vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 32 mm od 1. julija do 15. septembra v vodah, ki se nahajajo znotraj treh navtičnih milj od temeljnih črt v Skagerraku in Kattegatu, razen če opravljajo usmerjeni ribolov severne kozice (Pandalus borealis). Za usmerjeni ribolov ogorčice (Zoarces viviparus), glavačev (Gobiidae) ali kaplja (Cottus spp.) se smejo za uporabo kot vabe uporabiti mreže s katero koli velikostjo mrežnega očesa.

6.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES 3a in 4a.

6.1  V skladu s točko (a) člena 9(7) in z odstopanjem od točke 2 dela B te priloge se dovoli uporaba naslednjega orodja v vodah z zaznamovano globino manj kot 600 m:

–  stoječih zabodnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov osliča z velikostjo mrežnega očesa najmanj 100 mm in globino največ 100 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 25 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 24 ur;

–  zapletnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov morske spake, z velikostjo mrežnega očesa najmanj 250 mm in globino največ 15 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 100 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 72 ur.

6.2  Prepovedan je usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta(44) na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 m. Naključno ulovljene globokomorske morske pse, katerih ribolov je v tej uredbi in drugi zakonodaji Unije prepovedan, je treba popisati, zanje kar najbolj poskrbeti, da se ne poškodujejo, in jih takoj izpustiti. Globokomorski morski psi, za katere veljajo omejitve ulova, se obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če zadevni državi članici kvota ni na voljo ali ji ni na voljo v zadostni meri, sme Komisija uporabiti člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 6.1.

Del D

Uporaba vlečnih mrež z električnim tokom v razdelkih ICES 4b in 4c

1.  Ribolov z vlečno mrežo z električnim tokom se v vseh vodah Unije prepove od 1. julija 2021.

2.  V prehodnem obdobju, ki se konča 30. junija 2021, je ribolov z ▌vlečno mrežo z električnim tokom ▌v razdelkih ICES 4b in 4c še naprej dovoljen pod pogoji, določenimi v tem delu, in pogoji, opredeljenimi v skladu s ▌točko (b) člena 24(1) te uredbe, kar zadeva značilnosti uporabljenega toka ter ukrepe nadzora in spremljanja, južno od loksodrome, ki povezuje naslednje točke, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:

–  točko na vzhodni obali Združenega kraljestva na zemljepisni širini 55° S

–  vzhodno do zemljepisne širine 55° S, zemljepisne dolžine 5° V

–  severno od zemljepisne širine 56° S

–  vzhodno do točke na zahodni obali Danske na zemljepisni širini 56° S.

Veljajo naslednji pogoji:

(a)  največ 5 % ladjevja države članice z vlečnimi mrežami z gredjo uporablja vlečno mrežo z električnim tokom;

(b)  največja električna moč v kW za vsako vlečno mrežo z gredjo ne presega dolžine gredi v metrih, pomnožene z 1,25;

(c)  efektivna napetost med elektrodami je največ 15 V;

(d)  plovilo je opremljeno s samodejnim računalniškim sistemom upravljanja, ki beleži največjo moč, ki jo uporablja gred, in efektivno napetost med elektrodami za najmanj zadnjih 100 izvlečenj mreže. Nepooblaščena oseba tega samodejnega računalniškega sistema upravljanja ne more spreminjati;

(e)  prepovedana je uporaba ene ali več prepletenih plašilnih verig na vzpenjalni vrvi.

3.  V tem obdobju se nobenemu plovilu ne izda novo dovoljenje.

4.  Države članice lahko do 30. junija 2021 v vodah do 12 navtičnih milj od temeljne črte, ki so pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo, sprejmejo nediskriminatorne ukrepe za omejitev ali prepoved uporabe vlečne mreže z električnim tokom. Države članice Komisijo in zadevne države članice obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to točko.

5.  Če obalna država članica tako zahteva od države članice zastave, kapitan plovila, ki uporablja vlečno mrežo z električnim tokom, v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta(45) med izvajanjem ribolovnih operacij sprejme na krov opazovalca iz obalne države članice.

PRILOGA VI

Severozahodne vode

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Celotno območje

Trska (Gadus morhua)

35 cm

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Saj (Pollachius virens)

35 cm

Polak (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslič (Merluccius merluccius)

27 cm

Krilati romb (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Morski listi (Solea spp.)

24 cm

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

27 cm

Mol (Merlangius merlangus)

27 cm

Leng (Molva molva)

63 cm

Modri leng (Molva dypterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

Repi škampa

celotna dolžina 85 mm

dolžina koša 25 mm1

46 mm2

Skuša (Scomber spp.)

20 cm6

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm6

Šur (Trachurus spp.)

15 cm6

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kg6

Brancin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm6

Okati ribon (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm

Morski pajek (Maja squinado)

120 mm

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp.)

40 mm

Brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus)

40 mm

Rebrasta ladinka (Venerupis pullastra)

38 mm

Japonska ladinka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)

40 mm

Lepotka (Callista chione)

6 cm

Nožničarke (Ensis spp.)

10 cm

Ovalna koritnica (Spisula solida)

25 mm

Donaksi (Donax spp.)

25 mm

Luščinasta nožničarka (Pharus legumen)

65 mm

Valovita blatarka (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g

Rarogi (Palinurus spp.)

95 mm

Dolgoostna rdeča kozic (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dolžina koša)

Velika rakovica (Cancer pagurus)

140 mm34

Grebenasta pokrovača (Pecten maximus)

100 mm5

1 V razdelkih ICES 6a in 7a se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 70 mm za celotno dolžino in 20 mm za dolžino koša.

2 V razdelkih ICES 6a in 7a se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 37 mm.

3 V vodah Unije v podobmočjih ICES 5, 6 južno od 56° S in 7, razen v razdelkih ICES 7d, 7e in 7f, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

4 Za velike rakovice, ulovljene z vršami ali košarami, lahko največ 1 % teže skupnega ulova velike rakovice sestoji iz odlomljenih klešč. Za velike rakovice, ulovljene s katerim koli drugim ribolovnim orodjem, se lahko iztovori največ 75 kg odlomljenih klešč rakovic.

5 V razdelku ICES 7a severno od 52°30‘ S in razdelku ICES 7d se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 110 mm.

6 Z odstopanjem od člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se najmanjša referenčna velikost ohranjanja za sardele, sardone, atlantske slede, šure in skuše ne uporablja v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki se obdrži na krovu, za vsako od teh vrst.

Odstotek sardel, sardonov, atlantskih sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

Odstotek se lahko izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meja 10 % ne sme preseči.

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm ali najmanj 100 mm v podobmočju ICES 7b–7k.

1.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 1.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za severozahodne vode ▌, pod pogojem, da:

(i)  izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov trske, vahnje in saja ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju, ali

(ii)  se uporabijo druge spremembe selektivnosti, ki jih je na zahtevo ene ali več držav članic ocenil STECF in odobrila Komisija. Posledica teh sprememb selektivnosti je enaka ali boljša selektivnost za trsko, vahnjo in saja, kot jo zagotavlja velikost mrežnega česa 120 mm oziroma 100 mm v podobmočju ICES 7b–7k.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 80 mm2

Podobmočje ICES 7

Usmerjeni ribolov osliča, krilatega romba in morske spake ali usmerjeni ribolov mola, skuše in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli, s pridnenimi vlečnimi mrežami. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti vsaj 120 mm4, 6.

Usmerjeni ribolov morskega lista in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, z uporabo vlečnih mrež. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 80 mm4.

Najmanj 80 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus)3. Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 120 mm ali izločevalna rešetka z največ 35 mm razdalje med prečkami ali enakovredna selektivna naprava.

Najmanj 80 mm

Razdelki ICES 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h in 7j

Usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm5.

Najmanj 80 mm

Razdelka ICES 7d in 7e

Usmerjeni ribolov mola, skuše in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli, s pridnenimi vlečnimi mrežami.

Najmanj 40 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lignjev (Loliginidae, Ommastrephidae)

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli.

Usmerjeni ribolov navadnih peščenih in Ezopovih kozic. V skladu z nacionalnimi predpisi mora biti pritrjena vlečna mreža z izločevalcem ali izločevalna rešetka.

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov prave peščenke

1 Bo uvedeno postopoma v obdobju dveh let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2 Brez poseganja v člen 5 Uredbe Komisije (ES) št. 494/2002(46).

3 Za plovila z enostavno opremo v razdelku ICES 7a se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 70 mm.

4Brez poseganja v člen 2(5) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 737/2012(47).

5 Ta določba se ne uporablja za razdelek ICES 7d.

6 Ta določba se ne uporablja pri usmerjenem ribolovu mola, skuše in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, v razdelkih ICES 7d in 7e.

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

2.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm.

2.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za severozahodne vode, pod pogojem, da izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov trske, vahnje in saja ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 100 mm2

Celotno območje

Usmerjeni ribolov bokoplute ali vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli.

Usmerjeni ribolov mola, limande in brancina

Najmanj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli.

Usmerjeni ribolov bradača

1 Pri ribolovu morske spake se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 220 mm. Pri usmerjenem ribolovu polaka in osliča v razdelkih ICES 7d in 7e se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 110 mm.

2 V razdelku 7d se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 90mm.

3.  Ta del ne posega v Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/2034(48) glede ribolova, ki ga zajema navedena delegirana uredba.

Del C

Zaprta ali omejena območja

1.  Zaprto območje za ohranjanje trske v razdelku ICES 6a

Vsako leto od 1. januarja do 31. marca ter od 1. oktobra do 31. decembra je prepovedano izvajati kakršno koli ribolovno dejavnost s kakršnim koli vlečnim orodjem ali mirujočimi mrežami v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  55o 25' S, 7o 07' Z

–  55o 25' S, 7o 00' Z

–  55o 18' S, 6o 50' Z

–  55o 17' S, 6o 50' Z

–  55°17' S, 6°52' Z

–  55°25' S, 7°07' Z

2.  Zaprto območje za ohranjanje trske v razdelkih ICES 7f in 7g

2.1.  Vsako leto od 1. februarja do 31. marca je prepovedano izvajanje kakršnih koli ribolovnih dejavnosti v naslednjih statističnih območjih ICES: 30E4, 31E4 in 32E3. Ta prepoved se ne uporablja znotraj šestih navtičnih milj od temeljne črte.

2.2.  V določenih območjih in časovnih obdobjih je dovoljeno izvajati ribolovne dejavnosti, pri katerih se uporabljajo vrše in košare, pod pogojem, da:

(i)  na krovu ni nobenega drugega ribolovnega orodja razen vrš in košar, in

(ii)  se prilov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, iztovori in všteje v kvote.

2.3.  Dovoljen je usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst z vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manj kot 55 mm pod pogojem, da:

(i)  ni na krovu nobene mreže z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 55 mm, in

(ii)  se prilov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, iztovori in všteje v kvote.

3.  Zaprto območje za ohranjanje trske v razdelku ICES 7a

3.1.  Vsako leto je v obdobju od 14. februarja do 30. aprila prepovedana uporaba vseh pridnenih vlečnih mrež, potegalk ali podobnih vlečnih mrež, vseh zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež ali kakršnega koli ribolovnega orodja, opremljenega s trnki, v navedenem delu razdelka ICES 7a, omejenem z vzhodno obalo Irske in vzhodno obalo Severne Irske ter ravnimi črtami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  točko na vzhodni obali polotoka Ards na Severnem Irskem na 54°30′ S

–  54°30 S, 04°50' Z

–  53°15′ S, 04°50′ Z

–  točko na vzhodni obali Irske na 53° 15' S.

3.2.  Z odstopanjem od točke 1 se v območju in v časovnem obdobju iz navedene točke dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež, če so na te vlečne mreže pritrjene selektivne naprave, ki jih je ocenil STECF. ▌

4.  Predel Rockall za vahnjo v podobmočju ICES 6

Prepovedane so vse oblike ribolova, razen ribolova s parangalom, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  57o 00' S, 15o 00' Z

–  57o 00' S, 14o 00' Z

–  56o 30' S, 14o 00' Z

–  56o 30' S, 15o 00' Z

–  57o 00' S, 15o 00' Z

5.  Zaprto območje za ohranjanje škampa v razdelkih ICES 7c in 7k

5.1  Usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) in sorodnih vrst (in sicer trske, krilatega romba, morske spake, vahnje, mola, osliča, morske plošče, polaka, saja, raž, morskega lista, morskega menka, modrega lenga, lenga in trneža) je prepovedan vsako leto od 1. maja do 31. maja na geografskem območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  52°27' S, 12°19' Z

–  52°40' S, 12°30' Z

–  52°47' S, 12°39,60' Z

–  52°47' S, 12°56' Z

–  52°13,5' S, 13°53,83' Z

–  51°22' S, 14°24' Z

–  51°22' S, 14°03' Z

–  52°10' S, 13°25' Z

–  52°32' S, 13°07,50' Z

–  52°43' S, 12°55' Z

–  52°43' S, 12°43' Z

–  52°38,80' S, 12°37' Z

–  52°27' S, 12°23' Z

–  52°27' S, 12°19' Z

5.2.  Plovilom, ki imajo na krovu vrste iz točke 5.1, je prehod skozi Plitvino ježevcev dovoljen v skladu s členom 50(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6.  Posebna pravila za zaščito modrega lenga v razdelku ICES 6a

6.1.  Vsako leto od 1. marca do 31. maja je prepovedan usmerjeni ribolov modrega lenga v območjih razdelka ICES 6a, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Rob epikontinentalnega pasu Škotske:

–  59o 58' S, 07o 00' Z

–  59o 55' S, 06o 47' Z

–  59o 51' S, 06o 28' Z

–  59o 45' S, 06o 38' Z

–  59o 27' S, 06o 42' Z

–  59o 22' S, 06o 47' Z

–  59o 15' S, 07o 15' Z

–  59o 07' S, 07o 31' Z

–  58o 52' S, 07o 44' Z

–  58o 44' S, 08o 11' Z

–  58o 43' S, 08o 27' Z

–  58o 28' S, 09o 16' Z

–  58o 15' S, 09o 32' Z

–  58o 15' S, 09o 45' Z

–  58o 30' S, 09o 45' Z

–  59o 30' S, 07o 00' Z

–  59o 58' S, 07o 00' Z

Rob Rosemary bank:

–  60o 00' S, 11o 00' Z

–  59o 00' S, 11º 00' Z

–  59º 00' S, 09º 00' Z

–  59º 30' S, 09º 00' Z

–  59º 30' S, 10º 00' Z

–  60º 00' S, 10º 00' Z

–  60o 00' S, 11o 00' Z

Razen v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  59o 15' S, 10o 24' Z

–  59o 10' S, 10o 22' Z

–  59o 08' S, 10o 07' Z

–  59o 11' S, 09o 59' Z

–  59o 15' S, 09o 58' Z

–  59o 22' S, 10o 02' Z

–  59o 23' S, 10o 11' Z

–  59o 20' S, 10o 19' Z

–  59o 15' S, 10o 24' Z

6.2.  Prilov modrega lenga do zgornje meje šest ton se lahko obdrži na krovu in iztovori. Ko plovilo doseže zgornjo mejo šest ton modrega lenga:

(a)  takoj preneha z ribolovom in zapusti območje, v katerem se nahaja;

(b)  ne sme ponovno vpluti v nobeno od območij, dokler ulova ne iztovori;

(c)  ne sme vrniti v morje nobene količine modrega lenga.

6.3.  Vsako leto od 15. februarja do 15. aprila je prepovedano uporabljati pridnene vlečne mreže, parangale in mirujoče mreže v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  60o 58.76' S, 27o 27.32' Z

–  60o 56.02' S, 27o 31.16' Z

–  60o 59.76' S, 27o 43.48' Z

–  61o 03.00' S, 27o 39.41' Z

–  60o 58.76' S, 27o 27.32' Z

7.  Omejitve pri ribolovu skuše v razdelkih ICES 7e, 7f, 7g in 7h

7.1.  Prepovedan je usmerjeni ribolov skuše z vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 80 mm ali z zapornimi plavaricami – razen če teža skuš ne preseže 15 % žive teže celotne količine ujetih skuš in drugih morskih organizmov na krovu – v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

–  točko na južni obali Združenega kraljestva na 02° 00' Z

–  49° 30' S, 2° 00' Z

–  49° 30' S, 7° 00' Z

–  52° 00' S, 7° 00' Z

–  točko na zahodni obali Združenega kraljestva na 52° 00' S.

7.2.  Na območju, opredeljenem v točki 7.1, je dovoljeno loviti z:

–  mirujočimi mrežami in/ali ročnimi ribiškimi vrvicami;

–  pridnenimi vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je večja od 80 mm;

7.3.  Plovila, ki niso opremljena za ribolov in na katera se pretovarja skuša, so dovoljena v območju, opredeljenem v točki 7.1.

8.  Omejitve uporabe vlečnih mrež z gredjo znotraj 12 navtičnih milj od obale Združenega kraljestva in Irske

8.1.  Uporaba vseh vlečnih mrež z gredjo z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm je prepovedana v razdelku ICES 5b in podobmočju ICES 6 severno od zemljepisne širine 56° S.

8.2.  Plovilom se prepove uporaba vseh vlečnih mrež z gredjo v območju znotraj 12 navtičnih milj od obal Združenega kraljestva in Irske, merjeno od temeljnih črt, od katerih se merijo teritorialne vode.

8.3.  Ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo v določenem območju je dovoljen, če:

–  moč motorja plovila ne presega 221 kW in skupna dolžina plovila ne presega 24 m ter

–  dolžina gredi oziroma skupna dolžine gredi, merjena kot vsota posameznih gredi, ne presega 9 m ali je ni mogoče podaljšati na dolžino več kot 9 m, razen pri usmerjenem ribolovu navadnih peščenih kozic (Crangon crangon) z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 31 mm.

9.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j in 7k

9.1.  V skladu s točko (a) člena 9(7) in z odstopanjem od točke 2 dela B te priloge se dovoli uporaba naslednjega orodja v vodah z zaznamovano globino manj kot 600 m:

–  stoječih zabodnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov osliča z velikostjo mrežnega očesa vsaj 100 mm in globino največ 100 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 25 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 24 ur;

–  zapletnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov morske spake z velikostjo mrežnega očesa vsaj 250 mm in globino največ 15 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 100 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 72 ur.

9.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 m. Naključno ulovljene globokomorske morske pse, katerih ribolov je v tej uredbi in drugi zakonodaji Unije prepovedan, je treba popisati, zanje kar najbolj poskrbeti, da se ne poškodujejo, in jih takoj izpustiti. Globokomorski morski psi, za katere veljajo omejitve ulova, se obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če zadevni državi članici kvota ni na voljo ali ji ni na voljo v zadostni meri, sme Komisija uporabiti člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 9.1.

PRILOGA VII

Jugozahodne vode

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Celotno območje

Trska (Gadus morhua)

35 cm

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Saj (Pollachius virens)

35 cm

Polak (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslič (Merluccius merluccius)

27 cm

Krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Morski listi (Solea spp.)

24 cm

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

27 cm

Mol (Merlangius merlangus)

27 cm

Leng (Molva molva)

63 cm

Modri leng (Molva dypterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

celotna dolžina 70 mm,

dolžina koša 20 mm

Repi škampa

37 mm

Skuše (Scomber spp.)

20 cm6

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm6

Šuri (Trachurus spp.)

15 cm1, 6, 7

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kg 2 6

Brancin (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm6

Okati ribon (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm

Morski pajek (Maja squinado)

120 mm

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp.)

40 mm

Brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus)

40 mm

Rebrasta ladinka (Venerupis pullastra)

38 mm

Japonska ladinka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)

40 mm

Lepotka (Callista chione)

6 cm

Nožničarke (Ensis spp.)

10 cm

Ovalna koritnica (Spisula solida)

25 mm

Donaksi (Donax spp.)

25 mm

Luščinasta nožničarka (Pharus legumen)

65 mm

Valovita blatarka (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g3

Rarogi (Palinurus spp.)

95 mm

Dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

22 mm (dolžina koša)

Velika rakovica (Cancer pagurus)

140 mm ▌ 4,5

Grebenasta pokrovača (Pecten maximus)

100 mm

1 Najmanjša referenčna velikost ohranjanja se ne uporablja za šura (Trachurus picturatus), ujetega v vodah, ki mejijo na Azore in so pod suverenostjo ali jurisdikcijo Portugalske.

2 V podobmočju ICES 9 in območju CECAF 34.1.2 se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 9 cm.

3 V vseh vodah v navedenem delu vzhodnega srednjega Atlantika, ki vključuje razdelke 34.1.1, 34.1.2 in 34.1.3 ter podobmočje 34.2.0 ribolovne cone 34 regije CECAF, se uporablja teža brez drobovja 450 g.

4 V vodah Unije v podobmočjih ICES 8 in 9 se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

5 Za velike rakovice, ulovljene z vršami ali košarami, lahko največ 1 % teže skupnega ulova velike rakovice sestoji iz odlomljenih klešč. Za velike rakovice, ulovljene s katerim koli drugim ribolovnim orodjem, se lahko iztovori največ 75 kg odlomljenih klešč rakovic.

6 Z odstopanjem od člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se najmanjša referenčna velikost ohranjanja za sardele, sardone, atlantske slede, šure in skuše ne uporablja v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki se obdrži na krovu, za vsako od teh vrst.

Odstotek sardel, sardonov, atlantskih sledov, šurov ali skuš pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

Odstotek se lahko izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meja 10 % ne sme preseči.

7 Šura velikosti med 12 in 15 cm je lahko največ 5 %. Za preverjanje te količine se teža ulova pretvori s koeficientom 1,20. Te določbe se ne uporabljajo za ulov, za katerega velja obveznost iztovarjanja.

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 70 mm1, 2 ali najmanj 55 mm v razdelku ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23´ 48” Z.

1.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za jugozahodne vode, pod pogojem da:

(i)  izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov osliča ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju, ali

(ii)  se uporabijo druge spremembe selektivnosti, ki jih je na zahtevo ene ali več držav članic ocenil STECF in odobrila Komisija. Posledica teh sprememb selektivnosti je enaka ali boljša selektivnost za osliča, kot jo zagotavlja velikost mrežnega očesa 70 mm oziroma 50 mm v razdelku ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23´ 48” Z.

▌Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 55 mm

Celotno območje razen razdelka ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23´48” Z

Usmerjeni ribolov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli

Usmerjeni ribolov okatega ribona

Usmerjeni ribolov skuše, šura in sinjega mola s pridnenimi vlečnimi mrežami

Najmanj 35 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov klinastega lista

Vsaj 55 mm

Razdelek ICES 9a zahodno od zemljepisne dolžine 7° 23´ 48” Z

Usmerjeni ribolov rakov ▌

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli

Usmerjeni ribolov kozic (30 %) (Palaemon serratus, Crangon crangon) in rakovic (Polybius henslowii)

Manj kot 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov prave peščenke

1 Ta določba ne posega v člen 2 Uredbe (ES) št. 494/2002.

2 Za usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) mora biti med ribolovom v razdelkih ICES 8a, 8b, 8d in 8e pritrjena ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 100 mm ali enakovredna selektivna naprava. Za usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo mora biti v zgornji polovici sprednjega dela mreže pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

2.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 100 mm1 ali najmanj 80 mm v razdelku ICES 8c in podobmočju ICES 9.

2.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za jugozahodne vode, pod pogojem da izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov osliča ne presega 20 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 80 mm

Celotno območje razen razdelka ICES 8c in podobmočja ICES 9

Usmerjeni ribolov brancina, mola, romba, iverke in polaka

Najmanj 60 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli

Najmanj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst2, ki niso zajete drugje v tabeli

Najmanj 40 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov bradača, kozic (Penaeus spp.), morske bogomolke, klinastega lista in ustnače

1 Za usmerjeni ribolov morske spake se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 220 mm.

2 Za sardele se lahko uporablja velikost mrežnega očesa, manjša kot 40 mm.

Del C

Zaprta ali omejena območja

1.  Zaprto območje za ohranjanje osliča v razdelku ICES 9a

Prepovedan je ribolov z vsemi vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnimi vlečnimi mrežami na geografskih območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

(a)  od 1. oktobra do 31. januarja v naslednjem letu:

–  43° 46.5’ S, 07° 54.4’ Z

–  44° 01.5’ S, 07° 54.4’ Z

–  43° 25.0’ S, 09° 12.0’ Z

–  43° 10.0’ S, 09° 12.0’ Z

(b)  od 1. decembra do zadnjega dne februarja v naslednjem letu:

–  točko na zahodni obali Portugalske na 37° 50' S

–  37° 50' S, 09° 08’ Z

–  37° 00' S, 9° 07’ Z

–  točko na zahodni obali Portugalske na 37° 00' S

2.  Zaprta območja za ohranjanje škampa v razdelku ICES 9a

2.1.  Prepovedan je usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) z vsemi pridnenimi vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnimi vlečnimi mrežami ali košarami na geografskih območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

(a)  od 1. junija do 31. avgusta:

–  42° 23′ S, 08° 57′ Z

–  42° 00′ S, 08° 57′ Z

–  42° 00′ S, 09° 14′ Z

–  42° 04′ S, 09° 14′ Z

–  42° 09′ S, 09° 09′ Z

–  42° 12′ S, 09° 09′ Z

–  42° 23′ S, 09° 15′ Z

–  42° 23′ S, 08° 57′ Z

(b)  od 1. maja do 31. avgusta:

–  37° 45′ S, 09° 00′ Z

–  38° 10′ S, 09° 00′ Z

–  38° 10′ S, 09° 15′ Z

–  37° 45′ S, 09° 20′ Z

2.2.  Dovoljen je ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami ali podobnimi vlečnimi mrežami ali košarami v geografskih območjih in obdobju iz točke 2.1(b) pod pogojem, da se ves prilov škampa (Nephrops norvegicus) iztovori in všteje v kvote.

2.3.  Prepovedan je usmerjeni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) v geografskih območjih in izven obdobij iz točke 2.1. Prilov škampa (Nephrops norvegicus) se iztovori in všteje v kvote.

3.  Omejitve glede usmerjenega ribolova sardona v razdelku ICES 8c

3.1.  Prepovedan je usmerjeni ribolov sardona z uporabo pelagičnih vlečnih mrež v razdelku ICES 8c.

3.2.  Prepove se sočasno prevažanje na krovu pelagičnih vlečnih mrež in zapornih plavaric na krovu v razdelku ICES 8c.

4.  Uporaba mirujočih mrež v podobmočjih ICES 8, 9, 10 in 12 vzhodno od 27° Z

4.1.  V skladu s točko (a) člena 9(7) in z odstopanjem od točke 2 dela B te priloge se dovoli uporaba naslednjega orodja v vodah z zaznamovano globino manj kot 600 m:

–  stoječih zabodnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov osliča, z velikostjo mrežnega očesa vsaj 80 mm v razdelku ICES 8c in podobmočju ICES 9 ter 100 mm v vseh ostalih območjih in z globino največ 100 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 25 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 24 ur;

–  zapletnih mrež, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov morske spake z velikostjo mrežnega očesa vsaj 250 mm in globino največ 15 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 100 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 72 ur;

–  trislojnih mrež v pododbmočju ICES 9, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov morske spake, z velikostjo mrežnega očesa vsaj 220 mm in globino največ 30 mrežnih očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne presega 20 km na plovilo in je najdaljši čas namakanja 72 ur.

4.2.  Prepovedan je usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 m. Naključno ulovljene globokomorske morske pse, katerih ribolov je v tej uredbi in drugi zakonodaji Unije prepovedan, je treba popisati, zanje kar najbolj poskrbeti, da se ne poškodujejo, in jih takoj izpustiti. Globokomorski morski psi, za katere veljajo omejitve ulova, se obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če zadevni državi članici kvota ni na voljo ali ji ni na voljo v zadostni meri, sme Komisija uporabiti člen 105(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 4.1.

4.3.  Pogoji za ribolov z določenim vlečnim orodjem, dovoljenim v Biskajskem zalivu.

Z odstopanjem od določb člena 5(2) Uredbe (ES) št. 494/2002 o vzpostavljanju dodatnih tehničnih ukrepov za obnovitev staleža osliča v podobmočjih ICES 3–7 ter razdelkih ICES 8a, 8b, 8d in 8e se dovolijo ribolovne dejavnosti z uporabo vlečnih mrež, danskih potegalk in podobnega orodja z velikostjo mrežnega očesa od 70 do 99 milimetrov, z izjemo vlečnih mrež z gredjo, v območju, določenem v točki (b) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 494/2002, če ima orodje ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

PRILOGA VIII

Baltsko morje

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Geografska območja

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Trska (Gadus morhua)

Podrazdelki 22 do 32

35 cm

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

Podrazdelki 22 do 32

25 cm

Losos (Salmo salar)

Podrazdelki 22 do 30 in 32

Podrazdelek 31

60 cm

50 cm

Iverka (Platichthys flesus)

Podrazdelki 22 do 25

Podrazdelki 26, 27 in 28

Podrazdelki 29 do 32, južno od 59°

23 cm

21 cm

18 cm

Romb (Psetta maxima)

Podrazdelki 22 do 32

30 cm

Gladki romb (Scophthalmus rhombus)

Podrazdelki 22 do 32

30 cm

Jegulja (Anguilla anguilla)

Podrazdelki 22 do 32

35 cm

Morska postrv (Salmo trutta)

Podrazdelki 22 do 25 in 29 do 32

Podrazdelki 26, 27 in 28

40 cm

50 cm

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.1.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa iz T90 najmanj 120 mm ali najmanj 105 mm s pritrjenim izhodnim oknom Bacoma velikosti 120 mm.

1.2.  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za Baltsko morje, pod pogojem da:

(i)  izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter prilov trske ne presega 10 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju, ali

(ii)  se uporabijo druge spremembe selektivnosti, ki jih je na zahtevo ene ali več držav članic ocenil STECF in odobrila Komisija. Posledica teh sprememb selektivnosti je enaka ali boljša selektivnost za trsko, kot jo zagotavlja velikost mrežnega očesa iz T90 120 mm oziroma 105 mm s pritrjenim izhodnim oknom Bacoma velikosti 120 mm.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 90 mm

V podrazdelkih 22 in 23

Usmerjeni ribolov bokoplute1

Usmerjeni ribolov mola

Najmanj 32 mm

V podrazdelkih

22 do 27

Usmerjeni ribolov atlantskega sleda, skuše, šura in sinjega mola

Najmanj 16 mm

V podrazdelkih 22 do 27

Usmerjeni ribolov papaline2

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov vrst razen bokoplute, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli

Najmanj 16 mm

V podrazdelkih 28 do 32

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst, ki niso zajete drugje v tabeli

Manj kot 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov prave peščenke

1 Uporaba vlečne mreže z gredjo ni dovoljena.

2 Ulov lahko vsebuje do 45 % žive teže atlantskega sleda.

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

2.1  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja plovila uporabljajo velikost mrežnega očesa najmanj 110 mm ali 157 mm pri ribolovu lososa.

2.2  Brez poseganja v obveznost iztovarjanja in ne glede na točko 2.1 lahko plovila uporabljajo manjše velikosti mrežnega očesa, kot so navedene v naslednji tabeli za Baltsko morje, pod pogojem, da izpolnjujejo s tem povezane pogoje iz navedene tabele ter da prilov trske ne presega 10 % žive teže celotnega ulova vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju, ali 5 osebkov lososa.

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji1

Najmanj 90 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov bokoplutih vrst

Manj kot 90 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov ▌vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in ki niso zajete drugje v tabeli

1 Za plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 m, se prepove uporaba zabodnih mrež, zapletnih mrež ali trislojnih mrež v dolžini več kot 9 km, za plovila, katerih skupna dolžina presega 12 m, pa v dolžini 21 km. Najdaljši čas ribolova za tako ▌orodje je 48 ur, razen pri ribolovu pod ledom.

Del C

Zaprta ali omejena območja

1.  Omejitve pri ribolovu z vlečnim orodjem

Skozi celo leto je prepovedan ribolov s katerim koli vlečnim orodjem na zemljepisnem območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:

–  54° 23' S, 14° 35' V

–  54° 21' S, 14° 40' V

–  54° 17' S, 14° 33' V

–  54° 07' S, 14° 25' V

–  54° 10' S, 14° 21' V

–  54° 14' S, 14° 25' V

–  54° 17' S, 14° 17' V

–  54° 24' S, 14° 11' V

–  54° 27' S, 14° 25' V

–  54° 23' S, 14° 35' V

2.  Omejitve glede ribolova lososa in morske postrvi

2.1  Prepovedan je usmerjeni ribolov lososa (Salmo salar) ali morske postrvi (Salmo trutta):

(a)  od 1. junija do 15. septembra vsako leto v vodah podrazdelkov 22 do 31;

(b)  od 15. junija do 30. septembra vsako leto v vodah podrazdelka 32.

2.2.  Območje prepovedi v nelovni dobi je za štirimi navtičnimi miljami od temeljnih črt.

2.3.  Na krovu je dovoljeno obdržati lososa (Salmo salar) ali morsko postrv (Salmo trutta), ulovljene z mrežnimi pastmi.

3.  Posebni ukrepi za Riški zaliv

3.1.  Za ribolov v podrazdelku 28-1 morajo imeti ribiška plovila posebno dovoljenje za ribolov, izdano v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

3.2.  Države članice zagotovijo, da so plovila, ki jim je bilo izdano dovoljenje za ribolov iz točke 3.1. vključena na seznam, na katerem sta navedena njihovo ime in interna registrska številka in ki je javno dostopen na spletni strani, katere naslov vsaka država članica sporoči Komisiji in državam članicam.

3.3.  Plovila, vključena na seznam, izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)  skupna moč motorja (kW) plovil na tem seznamu ne sme presegati tiste, ki jo je imela vsaka država članica v podrazdelku 28-1 v letih 2000–2001, ter

(b)  moč motorja plovila ne sme nikoli presegati 221 kW.

3.4.  Vsako posamezno plovilo na seznamu iz točke 3.2 se lahko zamenja z drugim plovilom ali plovili pod pogojem, da:

(a)  takšna zamenjava ne poveča skupne moči motorja, kot je določena v točki 3.3(a) za zadevno državo članico, ter

(b)  moč motorja katerega koli nadomestnega plovila nikoli ne preseže 221 kW.

3.5.  Motor katerega koli plovila s seznama iz točke 3.2 se lahko zamenja pod pogojem, da:

(a)  zamenjava motorja ne povzroči, da bi moč motorja kadar koli presegla 221 kW, ter

(b)  moč zamenjanega motorja ni tolikšna, da bi zamenjava povečala skupno moč motorja, kot je določena v točki 3.3(a) za zadevno državo članico.

3.6.  V podrazdelku 28-1 se ribolov z vlečnimi mrežami prepove v vodah z globino manj kot 20 m.

4.  Območne omejitve ribolova

4.1.  Od 1. maja do 31. oktobra vsako leto je prepovedano izvajati kakršne koli ribolovne dejavnosti v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege, pri čemer se za njihovo določitev uporablja koordinatni sistem WGS84:

(a)  območje 1:

–  55° 45′ S, 15° 30′ V

–  55° 45′ S, 16° 30′ V

–  55° 00' S, 16° 30' V

–  55° 00' S, 16° 00' V

–  55° 15' S, 16° 00' V

–  55° 15′ S, 15° 30′ V

–  55° 45′ S, 15° 30′ V

(b)  območje 2:

–  55° 00′ S, 19° 14′ V

–  54° 48′ S, 19° 20′ V

–  54° 45′ S, 19° 19′ V

–  54° 45′ S, 18° 55′ V

–  55° 00′ S, 19° 14′ V

(c)  območje 3:

–  56° 13′ S, 18° 27′ V

–  56° 13′ S, 19° 31′ V

–  55° 59′ S, 19° 13′ V

–  56° 03′ S, 19° 06′ V

–  56° 00′ S, 18° 51′ V

–  55° 47′ S, 18° 57′ V

–  55° 30′ S, 18° 34′ V

–  56° 13′ S, 18° 27′ V

4.2.  Dovoljen je usmerjeni ribolov lososa z zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 157 mm, ali z visečimi parangali. Na krovu ne sme biti nobenega drugega orodja.

4.3.  Prepovedan je usmerjeni ribolov trske z orodjem iz točke 5.2.

5.  Omejitve za ribolov iverke in romba

5.1.  Prepovedano je na krovu zadržati naslednje vrste rib, kadar so ujete znotraj geografskih območij in v obdobjih, ki so navedena spodaj:

Vrsta

Geografska območja

Obdobje

Iverka

Podrazdelki 26 do 29 južno od 59° 30′ S

Podrazdelek 32

15.  februar do 15. maj

15.  februar do 31. maj

Romb

Podrazdelki 25, 26 in 28 južno od 56° 50′ S

1.  junij do 31. julij

5.2.  Prepovedan je usmerjeni ribolov z vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče, ki je enaka ali večja od 90 mm, ali z zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami ali trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 90 mm. Prilov iverke in romba se lahko obdrži na krovu in iztovori v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki se obdrži na krovu, v obdobjih iz točke 6.1.

6.  Omejitve ribolova jegulje

Prepovedano je na krovu zadržati jeguljo, ujeto s kakršnim koli aktivnim orodjem. Naključno ulovljeno jeguljo se ne poškoduje in se takoj izpusti.

PRILOGA IX

Sredozemsko morje

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Celotno območje

Brancin (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Špar (Diplodus annularis)

12 cm

Pic (Diplodus puntazzo)

18 cm

Šarg (Diplodus sargus)

23 cm

Fratrc (Diplodus vulgaris)

18 cm

Sardon (Engraulis encrasicolus)

9 cm1

Kirnje (Epinephelus spp.)

45 cm

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Oslič (Merluccius merluccius)

20 cm

Bradači (Mullus spp.)

11 cm

Divji ribon (Pagellus acarne)

17 cm

Okati ribon (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Ribon (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagar (Pagrus pagrus)

18 cm

Orjaška kirnja (Polyprion americanus)

45 cm

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm2, 4

Skuše (Scomber spp.)

18 cm

Morski list (Solea solea)

20 cm

Orada (Sparus aurata)

20 cm

Šuri (Trachurus spp.)

15 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

20 mm DK33

70 mm SD3

Jastog (Homarus gammarus)

105 mm DK3

300 mm SD3

Rarogi (Palinuridae)

90 mm DK3

Dolgoostna rdeča kozica (Parapenaeus longirostris)

20 mm DK3

Velika pokrovača (Pecten jacobaeus)

10 cm

Ladinke (Venerupis spp.)

25 mm

Venernice (Venus spp.)

25 mm

1 Države članice lahko pretvorijo najmanjšo referenčno velikost ohranjanja v 110 osebkov na kg.

2 Države članice lahko pretvorijo najmanjšo referenčno velikost ohranjanja v 55 osebkov na kg.

3 DK – dolžina koša, SD – skupna dolžina.

4 Ta najmanjša referenčna velikost ohranjanja se ne uporablja za zalege sardel, ki se iztovarjajo za človeško porabo in se lovijo z ladijskimi ali obalnimi potegalkami v skladu z nacionalnimi predpisi, kot je določeno v načrtu upravljanja iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1967/2006, pod pogojem, da je zadevni stalež sardel znotraj varnih bioloških meja.

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

Za Sredozemsko morje veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa ▌:

▌Velikost mrežnega očesa1

Geografska območja

Pogoji

Velikost kvadratastega mrežnega očesa vreče najmanj 40 mm2

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se lahko kot alternativa kvadratastega mrežnega očesa vreče velikosti 40 mm uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče velikosti 50 mm2.

Najmanj 20 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov sardel in sardonov

1 Prepovedana je uporaba mrežnega materiala z debelino niti več kot 3 mm ali večnitnega materiala ali mrežnega materiala z debelino niti več kot 6 mm na katerem koli delu pridnene vlečne mreže.

2 Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo en tip mreže (bodisi 40-milimetrska kvadratasta mrežna očesa ali 50-milimetrska rombasta mrežna očesa).

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za obkroževalne mreže

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 14 mm

Celotno območje

Ni pogojev

3.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

Za Sredozemsko morje veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za stoječe zabodne mreže:

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Ni pogojev

4.  Še naprej se uporabljajo veljavna odstopanja od določb, določenih v točkah 1, 2 in 3, za ladijske in obalne potegalke, za katere velja načrt upravljanja iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1967/2006, določena v okviru člena 9 navedene uredbe, razen če je v členu 15 te uredbe določeno drugače.

Del C

Omejitve glede uporabe ribolovnega orodja

1.  Omejitve glede uporabe strgač

Največja širina strgač je 3 m, razen v primeru strgač za usmerjeni ribolov spužve.

2.  Omejitve glede uporabe zapornih plavaric

Dolžina zapornih plavaric in plavaric brez zapornih vrvi se omeji na 800 m z globino 120 m, razen v primeru zapornih plavaric, ki se uporabljajo za usmerjeni ribolov tuna.

3.  Omejitve glede uporabe mirujočih mrež

3.1.  Prepovedana je uporaba naslednjih mirujočih mrež:

(a)  trislojne mreže z globino več kot 4 m,

(b)  stoječe zabodne mreže ali kombinirane trislojne in zabodne mreže z globino več kot 10 m, razen kadar so takšne mreže krajše od 500 m, ko je dovoljena globina največ 30 m.

3.2.  Prepovedana je uporaba vseh zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež z debelino niti več kot 0,5 mm.

3.3.  Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 2 500 m kombiniranih zabodnih in trislojnih mrež in 6 000 m kakršne koli zabodne mreže, zapletne mreže ali trislojne mreže.

4.  Omejitve glede uporabe parangalov

4.1.  Za plovila, ki opravljajo ribolov s pridnenimi parangali, je prepovedano imeti na krovu ali uporabljati več kot 5 000 trnkov, razen za plovila, ki se odpravljajo na ribolovna potovanja, daljša od 3 dni, ki imajo lahko na krovu ali uporabljajo največ 7 000 trnkov.

4.2.  Za plovila, ki opravljajo ribolov s površinskimi parangali, je na plovilo prepovedano imeti na krovu ali uporabljati več od:

(a)  2 500 trnkov pri usmerjenem ribolovu mečarice ter

(b)  5 000 trnkov pri usmerjenem ribolovu belega tuna.

4.3.  Plovilo na ribolovnih potovanjih, ki trajajo več kot 2 dni, ima lahko na krovu enako število dodatnih trnkov.

5.  Omejitve glede uporabe vrš in košar

Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 250 vrš ali košar na plovilo za ribolov globokomorskih rakov ▌.

6.  Omejitve glede usmerjenega ribolova okatega ribona

Prepovedan je usmerjeni ribolov okatega ribona (Pagellus bogaraveo) z naslednjim orodjem:

–  zabodnimi, zapletnimi ali trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 100 mm, ali

–  parangali s trnki s skupno dolžino manj kot 3,95 cm in širino manj kot 1,65 cm.

7.  Omejitve pri ribolovu s podvodnimi puškami

Prepovedan je ribolov s podvodnimi puškami, če se uporabljajo v povezavi z napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo (akvalunge), ali ponoči med sončnim zahodom in sončnim vzhodom.

PRILOGA X

Črno morje

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Romb (Psetta maxima)

45 cm

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje za pridnene staleže

Za Črno morje se uporabljajo naslednje velikosti mrežnega očesa ▌:

▌Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 40 mm

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se lahko kot alternativa kvadratastega mrežnega očesa vreče velikosti 40 mm uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče velikosti 50 mm1.

1 Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo en tip mreže (bodisi 40-milimetrska kvadratasta mrežna očesa ali 50-milimetrska rombasta mrežna očesa).

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

Za Črno morje se uporabljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 400 mm

Celotno območje

Stoječe zabodne mreže, če se uporabljajo pri ribolovu romba.

3.  Omejitve glede uporabe vlečnih mrež in strgač

Prepove se uporaba vlečnih mrež in strgač na globini več kot 1 000 m.

PRILOGA XI

Vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku

Del A

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

V vodah Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku se uporabljajo naslednje velikosti mrežnega očesa ▌:

▌Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 100 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Ni pogojev

Najmanj 45 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Usmerjeni ribolov kozic (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za obkroževalne mreže

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 14 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Del B

Zaprta ali omejena območja

Omejitve ribolovnih dejavnosti v coni 24 milj okrog Mayotta

Plovilom se prepove uporaba zapornih plavaric pri lovu na jate tunov ali tunom podobnih rib znotraj 24 navtičnih milj od obale otočja Mayotte, merjeno od temeljnih črt, od katerih se merijo teritorialne vode.

PRILOGA XII

Upravno območje NEAFC

Del A

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Vrsta

NEAFC

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Leng (Molva molva)

63 cm

Modri leng (Molva dypterygia)

70 cm

Skuša (Scomber spp.)

30 cm

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Del B

Velikost mrežnega očesa

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

V upravnem območju NEAFC se uporabljajo naslednje velikosti mrežnega očesa vreče:

Velikost mrežnega očesa vreče

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 100 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Vsaj 35 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov sinjega mola

Najmanj 32 mm

ICES

Podobmočji 1 in 2

Usmerjeni ribolov severne kozice (Pandalus borealis)

Pritrjena mora biti izločevalna rešetka z največ 22 mm razdalje med prečkami.

Najmanj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov skuše, kapelana in srebrenk

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

V upravnem območju NEAFC se uporabljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Najmanj 220 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Del C

Zaprta ali omejena območja

1.  Ukrepi za ribolov rdečega okuna v Irmingerjevem morju in vodah, ki mejijo nanj

1.1.  Ribolov rdečega okuna je prepovedan v mednarodnih vodah v podobmočju ICES 5 in vodah Unije v podobmočjih ICES 12 in 14.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je dovoljen ribolov rdečega okuna od 11. maja do 31. decembra na območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84 (v nadaljnjem besedilu: ohranitveno območje rdečega okuna):

—  64° 45′ S, 28° 30′ Z

—  62° 50′ S, 25° 45′ Z

—  61° 55′ S, 26° 45′ Z

—  61° 00′ S, 26° 30′ Z

—  59° 00′ S, 30° 00′ Z,

—  59° 00′ S, 34° 00′ Z,

—  61° 30′ S, 34° 00′ Z

—  62° 50′ S, 36° 00′ Z

—  64° 45′ S, 28° 30′ Z.

1.2.  Ne glede na točko 1.1 se lahko s pravnim aktom Unije ribolov rdečega okuna dovoli zunaj ohranitvenega območja rdečega okuna v Irmingerjevem morju in vodah, ki nanj mejijo, vsako leto od 11. maja do 31. decembra, in sicer na podlagi znanstvenega mnenja in pod pogojem, da je NEAFC v zvezi z rdečim okunom na tem geografskem območju pripravila obnovitveni načrt. Ta ribolov je dovoljen le plovilom Unije, ki so jim njihove države članice podelile ustrezna dovoljenja in jih priglasile Komisiji v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 1236/2010.

1.3.  Prepovedana je uporaba vlečnih mrež z mrežnimi očesi, manjšimi od 100 mm.

1.4.  Za rdečega okuna, ulovljenega pri takšnem ribolovu, se za ribe brez drobovja in glave, vključno z japonskim načinom razreza, uporablja pretvorbeni faktor 1,70.

1.5.  Kapitani ribiških plovil, ki izvajajo ribolov zunaj ohranitvenega območja rdečega okuna, pošiljajo dnevna poročila o ulovu, določena v točki (b) člena 9(1) Uredbe (EU) št. 1236/2010, potem ko so ribolovne dejavnosti zadevnega koledarskega dne zaključene. V poročilu so navedeni ulovi na krovu, ki so bili ulovljeni od zadnjega poročila o ulovih.

1.6.  Poleg člena 5 Uredbe (EU) št. 1236/2010 je dovoljenje za ribolov rdečega okuna veljavno le, če so poročila, ki jih plovila pošljejo, skladna s členom 9(1) navedene uredbe in evidentirana v skladu z njenim členom 9(3).

1.7.  Poročila iz točke 1.6 se pripravijo v skladu z ustreznimi pravili.

2.  Posebna pravila za zaščito modrega lenga

2.1.  Vsako leto od 1. marca do 31. maja je prepovedano obdržati na krovu vsakršno količino modrega lenga, ki presega 6 ton na ribolovno potovanje v območjih razdelka ICES 6a, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

(a)  Rob epikontinentalnega pasu Škotske:

—  59° 58′ S, 07° 00′ Z

—  59° 55′ S, 06° 47′ Z

—  59° 51′ S, 06° 28′ Z

—  59° 45′ S, 06° 38′ Z

—  59° 27′ S, 06° 42′ Z

—  59° 22′ S, 06° 47′ Z

—  59° 15′ S, 07° 15′ Z

—  59° 07′ S, 07° 31′ Z

—  58° 52′ S, 07° 44′ Z

—  58° 44′ S, 08° 11′ Z

—  58° 43′ S, 08° 27′ Z

—  58° 28′ S, 09° 16′ Z

—  58° 15′ S, 09° 32′ Z

—  58° 15′ S, 09° 45′ Z

—  58° 30′ S, 09° 45′ Z

—  59° 30′ S, 07° 00′ Z

—  59° 58′ S, 07° 00′ Z;

(b)  Rob Rosemary bank:

—  60° 00′ S, 11° 00′ Z

—  59° 00′ S, 11° 00′ Z

—  59° 00′ S, 09° 00′ Z

—  59° 30′ S, 09° 00′ Z

—  59° 30′ S, 10° 00′ Z

—  60° 00′ S, 10° 00′ Z

—  60° 00′ S, 11° 00′ Z

Razen v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

—  59° 15′ S, 10° 24′ Z

—  59° 10′ S, 10° 22′ Z

—  59° 08′ S, 10° 07′ Z

—  59° 11′ S, 09° 59′ Z

—  59° 15′ S, 09° 58′ Z

—  59° 22′ S, 10° 02′ Z

—  59° 23′ S, 10° 11′ Z

—  59° 20′ S, 10° 19′ Z

—  59° 15′ S, 10° 24′ Z.

2.2.  Kadar za modrega lenga velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se točka 2.1 ne uporablja.

V obdobju in na območjih iz točke 2.1 je prepovedan ribolov modrega lenga z uporabo katerega koli ribolovnega orodja.

2.3.  Ob vplutju na in izplutju z območij iz točke 2.1 kapetan ribiškega plovila v ladijskem dnevniku evidentira datum, čas ter kraj vplutja in izplutja.

2.4.  Če plovilo v katerem koli od obeh območij iz točke 2.1 doseže 6 ton modrega lenga:

(a)  takoj preneha z ribolovom in zapusti območje, v katerem se nahaja;

(b)  ne sme ponovno vstopiti v nobeno od območij, dokler ulova ne iztovori;

(c)  ne sme vrniti v morje nobene količine modrega lenga.

2.5.  Opazovalci iz člena 16 Uredbe (EU) 2016/2336, poslani na ribiška plovila, ki so v enem od območij iz točke 1, za ustrezne vzorce ulova modrega lenga izmerijo ribe v vzorcih in določijo njihovo stopnjo spolne zrelosti. Države članice na podlagi mnenja STECF oblikujejo podrobne protokole za vzorčenje in primerjanje rezultatov.

2.6.  Vsako leto od 15. februarja do 15. aprila je prepovedano uporabljati pridnene vlečne mreže, parangale in zabodne mreže v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

—  60° 58.76′ S, 27° 27.32′ Z

—  60° 56.02′ S, 27° 31.16′ Z

—  60° 59.76′ S, 27° 43.48′ Z

—  61° 03.00′ S, 27° 39.41′ Z

—  60° 58.76′ S, 27° 27.32′ Z.

3.  Ukrepi za ribolov rdečega okuna v mednarodnih vodah v podobmočjih ICES 1 in 2

3.1.  Usmerjeni ribolov rdečega okuna v mednarodnih vodah v podobmočjih ICES 1 in 2 je dovoljen samo v obdobju od 1. julija do 31. decembra vsako leto, in sicer za plovila, ki so prej lovila rdečega okuna v upravnem območju NEAFC.

3.2.  Plovila omejijo prilov rdečega okuna pri drugih ribolovih na največ 1 % celotnega ulova, obdržanega na krovu.

3.3.  Za rdečega okuna, ulovljenega pri takšnem ribolovu, se za ribe brez drobovja in glave, vključno z japonskim načinom razreza, uporablja pretvorbeni faktor 1,70.

3.4.  Z odstopanjem od točke (b) člena 9(1)( Uredbe (EU) št. 1236/2010 kapitani ribiških plovil, ki izvajajo ta ribolov, dnevno poročajo o ulovih.

3.5.  Poleg člena 5 Uredbe (EU) št. 1236/2010 je dovoljenje za ribolov rdečega okuna veljavno le, če so poročila, ki jih plovila pošljejo, skladna s členom 9(1) navedene uredbe in evidentirana v skladu z njenim členom 9(3).

3.6.  Države članice zagotovijo, da znanstveni opazovalci na krovu plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, zberejo znanstvene informacije. Zbrane informacije vsebujejo vsaj reprezentativne podatke o spolu, starosti in dolžini ulovljenih rib za različne globine. Pristojni organi v državah članicah te informacije sporočijo ICES.

3.7.  Komisija države članice obvesti o datumu, ko sekretariat NEAFC obvesti pogodbenice NEAFC, da je bil celotni dovoljeni ulov v celoti izkoriščen. Od tega datuma države članice plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, prepovejo usmerjeni ribolov rdečega okuna.

4.  Predel Rockall za vahnjo v podobmočju ICES 6

Prepovedane so vse oblike ribolova, razen ribolova s parangalom, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

—  57° 00′ S, 15° 00′ Z

—  57° 00′ S, 14° 00′ Z

—  56° 30′ S, 14° 00′ Z

—  56° 30′ S, 15° 00′ Z

—  57° 00′ S, 15° 00′ Z.

Del D

Zaprta območja za zaščito občutljivih habitatov1. Prepovedan je ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami in mirujočim orodjem, vključno s pridnenimi zabodnimi mrežami in pridnenimi parangali, v naslednjih območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Del Reykjaneškega hrbta:

—  55°04.5327′ S, 36°49.0135′ Z

—  55°05.4804′ S, 35°58.9784′ Z

—  54°58.9914′ S, 34°41.3634′ Z

—  54°41.1841′ S, 34°00.0514′ Z

—  54°00′ S, 34°00′ Z,

—  53°54.6406′ S, 34°49.9842′ Z

—  53°58.9668′ S, 36°39.1260′ Z

—  55°04.5327′ S, 36°49.0135′ Z

Območje severnega Srednjeatlantskega hrbta:

—  59°45′ S, 33°30′ Z

—  57°30′ S, 27°30′ Z

—  56°45′ S, 28°30′ Z

—  59°15′ S, 34°30′ Z

—  59°45′ S, 33°30′ Z

Območje srednjega Srednjeatlantskega hrbta (Prelom Charlieja Gibbsa in subpolarna frontalna cona):

—  53°30′ S, 38°00′ Z

—  53°30′ S, 36°49′ Z

—  55°04.5327′ S, 36°49′ Z

—  54°58.9914′ S, 34°41.3634′ Z

—  54°41.1841′ S, 34°00′ Z

—  53°30′ S, 30°00′ Z

—  51°30′ S, 28°00′ Z

—  49°00′ S, 26°30′ Z

—  49°00′ S, 30°30′ Z

—  51°30′ S, 32°00′ Z

—  51°30′ S, 38°00′ Z

—  53°30′ S, 38°00′ Z

Območje južnega Srednjeatlantskega hrbta:

—  44°30′ S, 30°30′ Z

—  44°30′ S, 27°00′ Z

—  43°15′ S, 27°15′ Z

—  43°15′ S, 31°00′ Z

—  44°30′ S, 30°30′ Z

Altair Seamounts:

—  45°00′ S, 34°35′ Z

—  45°00′ S, 33°45′ Z

—  44°25′ S, 33°45′ Z

—  44°25′ S, 34°35′ Z

—  45°00′ S, 34°35′ Z

Antialtair Seamounts:

—  43°45′ S, 22°50′ Z

—  43°45′ S, 22°05′ Z

—  43°25′ S, 22°05′ Z

—  43°25′ S, 22°50′ Z

—  43°45′ S, 22°50′ Z

Hatton Bank:

—  59°26′ S, 14°30′ Z

—  59°12′ S, 15°08′ Z

—  59°01′ S, 17°00′ Z

—  58°50′ S, 17°38′ Z

—  58°30′ S, 17°52′ Z

—  58°30′ S, 18°22′ Z

—  58°03′ S, 18°22′ Z

—  58°03′ S, 17°30′ Z

—  57°55′ S, 17°30′ Z

—  57°45′ S, 19°15′ Z

—  58°11.15′ S, 18°57.51′ Z

—  58°11.57′ S, 19°11.97′ Z

—  58°27.75′ S, 19°11.65′ Z

—  58°39.09′ S, 19°14.28′ Z

—  58°38.11′ S, 19°01.29′ Z

—  58°53.14′ S, 18°43.54′ Z

—  59°00.29′ S, 18°01.31′ Z

—  59°08.01′ S, 17°49.31′ Z

—  59°08.75′ S, 18°01.47′ Z

—  59°15.16′ S, 18°01.56′ Z

—  59°24.17′ S, 17°31.22′ Z

—  59°21.77′ S, 17°15.36′ Z

—  59°26.91′ S, 17°01.66′ Z

—  59°42.69′ S, 16°45.96′ Z

—  59°20.97′ S, 15°44.75′ Z

—  59°21′ S, 15°40′ Z

—  59°26′ S, 14°30′ Z

North West Rockall:

—  57°00′ S, 14°53′ Z

—  57°37′ S, 14°42′ Z

—  57°55′ S, 14°24′ Z

—  58°15′ S, 13°50′ Z

—  57°57′ S, 13°09′ Z

—  57°50′ S, 13°14′ Z

—  57°57′ S, 13°45′ Z

—  57°49′ S, 14°06′ Z

—  57°29′ S, 14°19′ Z

—  57°22′ S, 14°19′ Z

—  57°00′ S, 14°34′ Z

—  56°56′ S, 14°36′ Z

—  56°56′ S, 14°51′ Z

—  57°00′ S, 14°53′ Z

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Območje 1

—  56°24′ S, 15°37′ Z

—  56°21′ S, 14°58′ Z

—  56°04′ S, 15°10′ Z

—  55°51′ S, 15°37′ Z

—  56°10′ S, 15°52′ Z

—  56°24′ S, 15°37′ Z

Območje 2

55° 56.90 S -16° 11.30 Z

55° 58.20 S -16° 11.30 Z

55° 58.30 S -16° 02.80 Z

55° 56.90 S -16° 02.80 Z

55° 56.90S -16° 11.30 Z

Območje 3

55° 49.90 S -15° 56.00 Z

55° 48.50 S -15° 56.00 Z

55° 48.30 S -15° 50.60 Z

55° 49.60 S -15° 50.60 Z

55° 49.90 S -15° 56.00 Z

Edora's bank

56° 26.00 S -22° 26.00 Z

56° 28.00 S -22° 04.00 Z

56° 16.00 S -21° 42.00 Z

56° 05.00 S -21° 40.00 Z

55° 55.00 S -21° 47.00 Z

55° 45.00 S -22° 00.00 Z

55° 43.00 S -23° 14.00 Z

55° 50.00 S -23° 16.00 Z

56° 05.00 S -23° 06.00 Z

56° 18.00 S -22° 43.00 Z

56° 26.00 S -22° 26.00 Z

Southwest Rockall Bank

Območje 1

55° 58.16 S -16° 13.18 Z

55° 58.24 S -16° 02.56 Z

55° 54.86 S -16° 05.55 Z

55° 58.16 S -16° 13.18 Z

Območje 2

55° 55.86 S -15° 40.84 Z

55° 51.00 S -15° 37.00 Z

55° 47.86 S -15° 53.81 Z

55° 49.29 S -15° 56.39 Z

55° 55.86 S -15° 40.84 Z

Hatton-Rockall Basin

Območje 1

58° 00.15 S -15° 27.23 Z

58° 00.15 S -15° 38.26 Z

57° 54.19 S -15° 38.26 Z

57° 54.19 S -15° 27.23 Z

58° 00.15 S -15° 27.23 Z

Območje 2

58° 06.46 S -16° 37.15 Z

58° 15.93 S -16° 28.46 Z

58° 06.77 S -16° 10.40 Z

58° 03.43 S -16° 10.43 Z

58° 01.49 S -16° 25.19 Z

58° 02.62 S -16° 36.96 Z

58° 06.46 S -16° 37.15 Z

Hatton Bank 2

Območje 1

57° 51.76 S -18° 05.87 Z

57° 55.00 S -17° 30.00 Z

58° 03.00 S -17° 30.00 Z

57° 53.10 S -16° 56.33 Z

57° 35.11 S -18° 02.01 Z

57° 51.76 S -18° 05.87 Z

Območje 2

57° 59.96 S -19° 05.05 Z

57° 45.00 S -19° 15.00 Z

57° 50.07 S -18° 23.82 Z

57° 31.13 S -18° 21.28 Z

57° 14.09 S -19° 28.43 Z

57° 02.21 S -19° 27.53 Z

56° 53.12 S -19° 28.97 Z

56° 50.22 S -19° 33.62 Z

56° 46.68 S -19° 53.72 Z

57° 00.04 S -20° 04.22 Z

57° 10.31 S -19° 55.24 Z

57° 32.67 S -19° 52.64 Z

57° 46.68 S -19° 37.86 Z

57° 59.96 S -19° 05.05 Z

Logachev Mound:

—  55°17′ S, 16°10′ Z

—  55°34′ S, 15°07′ Z

—  55°50′ S, 15°15′ Z

—  55°33′ S, 16°16′ Z

—  55°17′ S, 16°10′ Z

West Rockall Mound:

—  57°20′ S, 16°30′ Z.

—  57°05′ S, 15°58′ Z

—  56°21′ S, 17°17′ Z

—  56°40′ S, 17°50′ Z

—  57°20′ S, 16°30′ Z

2.  Kadar pri ribolovnih dejavnostih v novih in obstoječih območjih pridnenega ribolova znotraj upravnega območja NEAFC količina živih koral ali živih spužev, ujetih med vleko, presega 60 kg živih koral in/ali 800 kg živih spužev, plovilo obvesti svojo državo zastave, preneha z ribolovom in se umakne vsaj dve morski milji stran od položaja, ki je po podatkih, ki so na voljo, najbližje natančnemu položaju, kjer je bil ulov izveden.

Priloga XIII

Ublažitveni ukrepi za zmanjšanje naključnega ulova občutljivih vrst

Uporabljajo se naslednji ukrepi za spremljanje in zmanjšanje naključnega ulova občutljivih vrst:

1.  ukrepi iz delov A, B in C.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zbiranje znanstvenih podatkov o naključnem ulovu občutljivih vrst.

3.  Na podlagi znanstvenih dokazov o negativnem učinku ribolovnega orodja na občutljive vrste, ki jih potrdita ICES ali STECF ali so potrjeni v okviru GFCM, države članice na podlagi člena 15 te uredbe predložijo skupna priporočil za dodatne ublažitvene ukrepe za zmanjšanje naključnega ulova zadevnih vrst ali na zadevnem območju.

4.  Države članice spremljajo in ocenijo učinkovitost ublažitvenih ukrepov, sprejetih v skladu s to prilogo.

Del A

Kiti in delfini

1.  Ribolov, pri katerem je obvezna uporaba zvočnih odvračalnih naprav

1.1.  Za plovila s skupno dolžino 12 m ali več se v spodaj navedenih območjih prepove uporaba ribolovnega orodja brez hkratne uporabe aktivnih zvočnih odvračalnih naprav.

Območje

Orodje

Območje Baltskega morja, omejeno s črto, ki teče od točke na švedski obali na zemljepisni dolžini 13° V, nato južno do zemljepisne širine 55° S, nato vzhodno do zemljepisne dolžine 14° V in nato severno do švedske obale, in območje, omejeno s črto, ki teče od točke na vzhodni švedski obali na zemljepisni širini 55° 30' S, nato vzhodno do zemljepisne dolžine 15° V, nato severno do zemljepisne širine 56° S, nato vzhodno do zemljepisne dolžine 16° V in nato severno do švedske obale

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže

Podrazdelek Baltskega morja 24 (razen zgoraj določenega območja)

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže

Podobmočje ICES 4 in razdelek ICES 3a (samo od 1. avgusta do 31. oktobra)

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže ali kombinacija teh mrež, katerih skupna dolžina ne presega 400 m

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže ≥ 220 mm

Razdelki ICES 7e, 7f, 7g, 7h in 7j

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže

Razdelek ICES 7d

Vse stoječe zabodne mreže ali zapletne mreže.

1.2.  Točka 1.1 se ne uporablja za ribolovne operacije, namenjene zgolj znanstvenim raziskavam, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod vodstvom zadevne države članice ali držav članic, njihov cilj pa je razvijanje novih tehničnih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova oziroma ubijanja kitov in delfinov.

1.3.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi z znanstvenimi študijami ali pilotnimi projekti spremljale in ocenile dolgoročne učinke zvočnih odvračalnih naprav pri zadevnih vrstah ribolova in območjih.

2.  Ribolov, ki ga je treba spremljati

2.1.  Sheme spremljanja se izvajajo na letni osnovi in so določene za plovila, ki plujejo pod zastavo držav članic, njihova celotna dolžina pa je 15 m ali več, in sicer za spremljanje prilova kitov in delfinov pri ribolovu in pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Območje

Orodje

Podobmočja ICES 6, 7 in 8

Pelagične vlečne mreže (posamezne in v paru)

Sredozemsko morje (vzhodno od črte 5° 36′ Z)

Pelagične vlečne mreže (posamezne in v paru)

Razdelki ICES 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c in 9a

Stoječa zabodna mreža ali zapletna mreža z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 80 mm

Podobmočje ICES 4, razdelek ICES 6a, in podobmočje ICES 7, razen razdelkov ICES 7c in 7k

Viseče mreže

Razdelki ICES 3a, 3b, 3c, 3d južno od 59° S, 3d severno od 59° (samo od 1. junija do 30. septembra) in podobmočja ICES 4 in 9

Pelagične vlečne mreže (posamezne in v paru)

Podobmočja ICES 6, 7 in 8 ter 9

Vlečne mreže z visoko odprtino

Razdelki ICES 3b, 3c in 3d

Stoječa zabodna mreža ali zapletna mreža z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 80 mm

2.2.  Točka 2.1 se ne uporablja za ribolovne operacije, namenjene zgolj znanstvenim raziskavam, ki se izvajajo z dovoljenjem in pod vodstvom zadevne države članice ali držav članic, njihov cilj pa je razvijanje novih tehničnih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova oziroma ubijanja kitov in delfinov.

Del B

Morske ptice

Če je iz podatkov iz točke 2 dela A razvidno, da je raven naključnega ulova morskih ptic pri posebnih vrstah ribolova tako visoka, da predstavlja resno nevarnost za ohranitveni status teh morskih ptic, države članice uporabljajo vrvi za odganjanje ptic in/ali obtežene vrvi, če je znanstveno dokazano, da v zadevnem območju takšna uporaba koristi ohranjanju, in, kadar je to praktično in koristno, nastavijo parangale v času teme z minimalno osvetlitvijo krova, ki je potrebna zaradi varnosti.

Del C

Morske želve

1.  Ribolov, pri katerem je obvezna uporaba izhodne naprave za želve

1.1.  Za plovila se v spodaj navedenih posebnih območjih prepove uporaba ribolovnega orodja brez hkratne uporabe izhodne naprave za želve.

Območje

Vrsta

Orodje

Vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku

Kozice (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Katera koli vlečna mreža za kozice

1.2  Komisija lahko sprejme izvedbene akte za določitev podrobnih pravil za specifikacijo naprave iz točke 1.1.

Priloga XIV

Vrste za kazalnike uspešnosti glede selektivnosti

Severno morje

Severozahodne vode

Jugozahodne vode

Baltsko morje

Sredozemsko morje

Trska

Trska

Oslič

Trska

Oslič

Vahnja

Vahnja

Mol

Morska plošča

Bradač

Saj

Saj

Krilati romb

 

 

Mol

Mol

 

 

 

Morska plošča

Morska plošča

 

 

 

(1)+ UL: prosimo, vstavite številko uredbe, sprejete v postopku 2018/0050(COD) (večletni načrt za zahodne vode).
(2)UL C 389, 21.10.2016, str. 67.
(3) UL C 185, 9.6.2017, str. 82.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(5) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(6) Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).
(7)Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
(8) Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).
(9) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1.)
(10) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(11) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(12) Uredba Sveta (ES) št. 894/97 z dne 29. aprila 1997 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranjanje ribolovnih virov (UL L 132, 23.5.1997, str. 1).
(13) Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).
(14) Uredba Sveta (ES) št. 2549/2000 z dne 17. novembra 2000 o dodatnih tehničnih ukrepih za obnovitev staleža trsk v Irskem morju (območje ICES VIIa) (UL L 292, 21.11.2000, str. 5)
(15) Uredba Sveta (ES) št. 254/2002 z dne 12. februarja 2002 o vzpostavitvi ukrepov, ki se v letu 2002 uporabljajo za ohranitev staležev trske v Irskem morju (razdelek ICES VIIa) (UL L 41, 13.2.2002, str. 1).
(16) Uredba Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 150, 30.4.2004, str. 12).
(17) Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).
(18) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
(19) Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(20) Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).
(21) Uredba (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (UL L 179, 16.7.2018, str. 1).
(22) Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL L 83, 25.3.2019, str. 1).
(23) Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi uredbe (ES) št. 508/2014 (UL L …). [UL: sklicevanje na postopek PE 32/19-2018/0050(COD)]
(24) Razdelki ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).
(25) Območja CECAF (vzhodni srednji Atlantik ali glavno ribolovno območje 34) so opredeljena v Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1.)
(26)Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).
(27) Uredba (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2791/1999 (UL L 348, 31.12.2010, str. 17).
(28) Uredba Sveta (ES) št. 734/2008 z dne 15. julija 2008 o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov (UL L 201, 30.7.2008, str. 8)
(29) Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).
(30)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko te uredbe ter v opombo številko in sklic UL na to uredbo.
(31)++ U: prosimo, vstavite številko uredbe, sprejete v postopku 2018/0050(COD) (večletni načrt za zahodne vode).
(32)+ UL: prosimo, vstavite številko te uredbe.
(33)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko te uredbe ter v opombo številko in sklic UL na to uredbo.
(34)++ U: prosimo, vstavite številko uredbe, sprejete v postopku 2018/0050(COD) (večletni načrt za zahodne vode).
(35)+ UL: prosimo, vstavite številko te uredbe.
(36)
(37)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko te uredbe ter v opombo številko in sklic UL na to uredbo
(38)++ UL: prosimo, vstavite številko uredbe, sprejete v postopku 2018/0050(COD) (večletni načrt za zahodne vode).
(39)+ UL: prosimo, vstavite številko te uredbe.
(40)+ UL: prosimo, vstavite številko uredbe, sprejete v postopku 2018/0050(COD) (večletni načrt za zahodne vode).
(41)++ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko te uredbe ter v opombo številko in sklic UL na to uredbo.
(42)+ UL: prosimo, vstavite številko te uredbe.
(43)––– V tej prilogi:je Kattegat na severu omejen s črto, ki gre iz svetilnika Skagen do svetilnika v Tistlarni, od tam pa do najbližje točke na švedski obali, na jugu pa s črto, ki gre od rta Hasenore do točke Gniben, od Korshagea do Spodsbjerga in od rta Gilbjerg do Kullna;je Skagerrak na zahodu omejen s črto, ki gre od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes, in na jugu s črto, ki gre od svetilnika Skagen do svetilnika v Tistlarni, od tam pa do najbližje točke na švedski obali;Severno morje obsega podobmočje ICES 4, sosedni del razdelka ICES 2a, ki leži južno od zemljepisne širine 64° S, in tisti del razdelka ICES 3a, ki ga ne zajema opredelitev Skagerraka, navedena v drugi alinei.
(44) Uredba (EU) 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (UL L 354, 23.12.2016, str. 1).
(45) Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).
(46) Uredba Komisije (ES) št. 494/2002 z dne 19. marca 2002 o vzpostavljanju dodatnih tehničnih ukrepov za obnovitev staleža osliča v podobmočjih III, IV, V, VI in VII ICES in razdelkih VIII a, b, d, e ICES (UL L 77, 20.3.2002, str. 8).
(47) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 737/2012 z dne 14. avgusta 2012 o varovanju nekaterih staležev v Keltskem morju (UL L 218, 15.8.2012, str. 8).
(48) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021 (UL L 327, 21.12.2018, str. 8).

Zadnja posodobitev: 18. april 2019Pravno obvestilo