Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0048(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0094/2018

Внесени текстове :

A8-0094/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Приети текстове :

P8_TA(2019)0382

Приети текстове
PDF 464kWORD 128k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Регламент относно европейската бизнес статистика ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0114),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0099/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 януари 2018(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0094/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика ▌ и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Разработването, изготвянето и разпространението на статистическа информация за икономическата дейност на предприятията в държавите членки досега се основава на определен брой отделни правни актове. Тези правни актове обхващат краткосрочната и структурната бизнес статистика, статистиката за производството, международната търговия със стоки и услуги (вътресъюзната и тази с държави извън Съюза), чуждестранните свързани предприятия, научноизследователската и развойната дейност, иновациите, както и използването на ИКТ и електронната търговия. Освен това с Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета бе установена обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели в Съюза(3).

(2)  Тази структура, основана на отделни правни актове, не осигурява необходимата съгласуваност между отделните статистически области, нито пък насърчава интегриран подход към разработването, изготвянето и разпространението на бизнес статистика. За целите на настоящия регламент европейската бизнес статистика следва да обхваща също статистическити данни от научноизследователската и развойната дейност в сектора на висшето образование, правителствения сектор и частния сектор с нестопанска цел. Следва да се създаде обща законодателна рамка, за да се гарантира съгласуваност в рамките на цялата европейска бизнес статистика и да се улесни интегрирането на съответните статистически процеси.

(3)  Наличието на по-добре интегрирани статистически процеси, основани на общи методологични принципи, определения и критерии за качество, следва да доведе до хармонизирана статистика за структурата, икономическите дейности, операциите и ефективността на бизнес сектора в Съюза, която да отговаря на нивото на относимост и подробност, необходимо за посрещане на потребностите на ползвателите.

(4)  Регистърът EuroGroups ще гарантира, че насоките на Съюза, като Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(4), които са от значение за европейската бизнес статистика, могат по-добре да бъдат следвани, особено по отношение на идентифицирането на автономните предприятия, както е определено в препоръката. Това е необходимо, за да се повиши правната сигурност и предвидимост на бизнес средата и за да се създадат условия на равнопоставеност за МСП, установени в Съюза.

(5)  От значение за европейската бизнес статистика са различни международни насоки, като например Наръчникът на Фраскати по отношение на статистиката за научноизследователската и развойната дейност и Наръчникът от Осло относно иновационните данни, както и международни споразумения, приети от ООН, ОИСР, Международния валутен фонд и други международни и наднационални организации. Доколкото е възможно, тези насоки следва да бъдат вземани предвид при разработването, изготвянето и разпространението на статистиката на Съюза и от Европейската рамка на статистическите бизнес регистри, за да се осигури съпоставимост на статистиката на Съюза със съставяната от неговите основни международни партньори. Стандартите, споразуменията и насоките на Съюза обаче следва последователно да се прилагат при събирането на европейска бизнес статистика за темите „Ресурси за научноизследователски и развойни дейности“ и „Иновации“.

(6)  Административната тежест за бизнеса, и по-специално за малките и средните предприятия, следва да бъде ограничена до възможния минимум, като се вземат под внимание, доколкото е възможно, други източници на данни освен изследванията. С цел облекчаване на тежестта за предприятията следва да е възможно да се установят различни изисквания по отношение на данните в зависимост от големината и значението на бизнес секторите на държавите членки.

(7)  Във визията за Европейската статистическа система (ЕСС) до 2020 г. се подчертава, че данните следва да се използват в различни статистически области за по-добро анализиране на нововъзникващите явления (напр. глобализация) и за по-добро подпомагане на политиките на Съюза с голямо въздействие. Информационният резултат следва да се основава на ефикасни и надеждни статистически процеси на ЕСС. По-широкият обхват на общата правна рамка за бизнес статистиката следва да даде възможност за интегриране на взаимозависими процеси на изготвяне на статистика, които се основават на множество източници.

(8)  С Програмата за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS), приета с Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5), която се прилагаше в периода 2009 — 2013 г., се целеше да се подпомогне адаптирането на бизнес статистиката и търговската статистика към новите потребности от данни, както и на системата за изготвяне на бизнес статистика. Произтичащите от тази програма заключения и препоръки по отношение на приоритетите и новите набори от показатели, рационализирането на рамката за свързаната с бизнеса статистика, по-ефективното изготвяне на статистиката за предприятията и търговията и модернизирането на Интрастат следва да послужат за основа на правно обвързващи разпоредби.

(9)  Налице е необходимост от по-гъвкав подход в рамките на европейската бизнес статистика, за да се даде възможност за адаптиране към промените в методологията и за навременна реакция по отношение на нововъзникващите и надлежно обосновани потребности на ползвателите на данни, произтичащи от променящата се икономическа среда и засилващата се глобализация и сложност на бизнес средата. В подкрепа на това бъдещо адаптиране следва да се извърши подходящ анализ на разходите и ползите, а произтичащите от него нови изисквания по отношение на данните следва да не налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или за респондентите.

(10)  Ролята на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups следва да бъде засилена и те да се считат за основна инфраструктура за събиране и съставяне на европейска бизнес статистика. Националните статистически бизнес регистри следва да се използват като основен източник на информация за статистически анализ на съвкупността от предприятия и тяхната демография, за определяне на изследваната съвкупност и за установяване на връзка с административни източници на данни.

(11)  С цел да се гарантира ролята на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups, следва да бъде определен и въведен уникален идентификатор за всички съответни единици.

(12)  Правилното разграничаване на групите предприятия в регистъра EuroGroups с актуални и надеждни данни следва да бъде постигнато чрез използване на хармонизирани критерии и редовно актуализиране на информацията за връзките на контрол между юридическите единици, които са част от групите от предприятия.

(13)  С цел да се подобри ефикасността на процесите на изготвяне на статистика в рамките на ЕСС и да се намали статистическата тежест за респондентите, националните статистически органи следва да имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и интегриране със статистиката, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска бизнес статистика, в съответствие с разпоредбите на член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6).

(14)  Регламент (ЕО) № 223/2009 осигурява референтна рамка за европейската статистика. По-специално той съдържа изискването европейската статистика да е съобразена с принципите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност.

(15)  Националните статистически органи, които изготвят бизнес статистика и поддържат Европейската рамка на статистическите бизнес регистри, следва да могат да обменят микроданни и да имат достъп до микроданни за целите на разработването, изготвянето и разпространението на национална или европейска бизнес статистика или за повишаване на качеството на европейската бизнес статистика. Следователно обменът на микроданни следва да се ограничи само до надлежно обосновани случаи.

(16)  Създаването на допълнителен източник на данни въз основа на обмена на микроданни за вътресъюзния износ на стоки, заедно с възможността за използване на иновативни методологии, увеличава гъвкавостта на държавите членки при тяхното съставяне на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, като по този начин се дава възможност на държавите членки да намалят тежестта за предприятията респонденти. Целта на този обмен е ефективното разработване, изготвяне и разпространяване на европейска статистика за международната търговия със стоки или подобряването на нейното качество.

(17)  Договарянето, изпълнението и прегледът на търговските и инвестиционните споразумения между Съюза и трети държави или на многостранните такива споразумения налагат Комисията да разполага с необходимата статистическа информация за търговските потоци на държавите членки с трети държави.

(18)  Следва да се поддържа тясна връзка между системата за събиране на статистическа информация и свързаните с данъка върху добавената стойност формалности, които съществуват в контекста на търговията със стоки между държавите членки. Тази връзка дава възможност, по-специално за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, за идентифициране на износителите и вносителите и за проверка на качеството на събраната информация.

(19)  Трансграничното движение на стоки, по-специално от държави извън ЕС и към такива държави, е обект на митнически контрол в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7). Митническите органи съхраняват или имат достъп до информация или записи във връзка с това движение. Информацията или записите, които са свързани с митнически декларации или се основават на такива декларации, следва да се използват за изготвяне на статистиката за търговията на Съюза със стоки.

(20)  За да изготвят статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, националните статистически органи в държавите членки следва ▌ да обменят данни за вноса и износа на стоки, които попадат в компетенциите на митническите органи на повече от една държава членка. За да се осигури хармонизираното съставяне на статистическите данни, обменът на тези микроданни между националните статистически органи следва да бъде задължителен.

(21)  За да се гарантира качеството и съпоставимостта на европейската бизнес статистика или на националните сметки в съответствие с концепциите и методологията на Регламент (ЕС) № 549/2013, обменът на поверителни данни следва да бъде разрешен между националните статистически органи на съответните държави членки, съответните национални централни банки, Европейската централна банка и Комисията (Евростат) само за статистически цели.

(22)  За да може да изпълнява своите произтичащи от Договорите задачи, особено свързаните с функционирането на вътрешния пазар, Комисията следва да разполага с пълна, актуална и надеждна информация за производството на стоки и услуги в Съюза и за международните търговски потоци. Предприятията също се нуждаят от тази информация, за да следят своите пазари и тяхното международно измерение.

(23)  Държавите членки или компетентните национални органи следва да се стремят да опростят събирането на статистически данни от европейските предприятия във възможно най-голяма степен. Националните статистически органи следва да отчитат най-новите развития в областта на цифровите технологии при установяването на инструментите и методите за събиране на статистически данни и следва да бъдат насърчавани да прилагат новаторски подходи.

(24)  Съществува необходимост да се осигури структурирана по сектори на дейност бизнес статистика с цел измерване на производителността на предприятията в Съюза. Налице е по-специално нарастващо търсене на статистика за сектора на услугите, който е най-динамичният сектор на модерните икономики, особено по отношение на потенциала му за растеж и за създаване на работни места и предвид връзките му с производствения сектор. Тази тенденция се засилва допълнително от разработването на нови цифрови услуги. Нарастващото търсене на статистически данни е налице също така и в творческите и културните индустрии, както се заявява в резолюцията на Европейския парламент относно съгласувана политика на ЕС за културните и творческите индустрии(8). Статистиката за търговията с услуги е от основно значение за наблюдението на функционирането на вътрешния пазар на услугите и цифровия единен пазар и за определяне на въздействието на пречките върху търговията с услуги.

(25)  Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика представлява референтната рамка за настоящия регламент, включително по отношение на защитата на поверителни данни. Все пак, най-подробното ниво на информация в областта на статистиката за международната търговия със стоки изисква специфични правила от гледна точка на поверителността. Вносител или износител трябва да представи искане до националния статистически орган за това статистическите резултати, които дават възможност за непряко идентифициране на съответния вносители или износител, да не се оповестяват. Националният статистически орган следва да счита искането за обосновано, когато статистическите резултати дават възможност за непряко идентифициране на съответния вносители или износител. В противен случай националният статистически органи може да разпространи статистическите резултати под форма, която да направи възможно непрякото идентифициране на съответния вносител или износител.

(26)  За наблюдението на напредъка по постигането на поставените със стратегията „Европа 2020“ цели на равнището на държавите членки и на Съюза е необходима хармонизирана статистика за икономиката на Съюза относно изменението на климата и ефективното използване на ресурсите, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество с обхващане както на пазарните, така и на непазарните дейности, и относно бизнес средата като цяло, по-специално по отношение на бизнес демографията и заетостта във връзка с пазарните дейности. Тази информация дава възможност на отговорните за вземането на решения лица да вземат фактически обосновани решения в областта на съответната политика, с цел изграждане на основана на знания и иновации икономика, подобряване на достъпа до единния пазар за малките и средните предприятия, развиване на предприемачеството и подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността.

(27)  Необходима е статистика за иновациите и за научноизследователските и развойните дейности за целите на разработването и наблюдението на политики, насочени към укрепване на конкурентоспособността на държавите членки и увеличаване на техния средносрочен и дългосрочен потенциал за интелигентен растеж и за създаване на работни места. Сред основните фактори за повишаване на конкурентоспособността и растежа в Съюза са наличието на растяща цифрова икономика и по-широкото използване на информационните и комуникационните технологии, като са необходими статистически данни в подкрепа на съответните стратегии и политики, включително завършването на изграждането на цифровия единен пазар.

(28)  Бизнес статистика е необходима и за изготвяне на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(29)  Необходими са надеждни и актуални статистически данни за целите на докладването по отношение на икономическото развитие на всяка от държавите членки в рамките на икономическата политика на Съюза. Европейската централна банка се нуждае от възможно най-актуална краткосрочна статистика за целите на оценяването на икономическото развитие на държавите членки в контекста на единната парична политика.

(30)  При запазване на принципа за осигуряване на бизнес статистика за цялата икономика, изискванията по отношение на данните следва да са съобразени, доколкото е възможно, с мерки за опростяване с цел облекчаване на тежестта върху бизнес секторите на държавите членки, които са относително малки, в съответствие с принципа на пропорционалност. Допълнителните изисквания не следва да налагат непропорционална административна тежест за респондентите.

(31)  Международните стандарти, като например инициативата за обмен на статистически данни и метаданни (SDMX — Statistical Data and Metadata Exchange), и разработените в рамките на ЕСС статистически или технически стандарти, като например стандартите за метаданни и валидиране, следва да се използват, доколкото се отнасят и за европейската бизнес статистика. Комитетът на Европейската статистическа система (КЕСС) прие Стандарт на ЕСС за докладите за качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Тези стандарти следва да допринесат за хармонизирането на осигуряването на качеството и на докладването по настоящия регламент.

(32)  С цел отчитане на икономическите и техническите промени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на посочените в приложение ▌I ▌ подробни теми, както и на процента на обхващане за вътресъюзния износ на стоки. Комисията следва да има и правомощието да изменя и допълва ▌ информацията, която да се предоставя от данъчните и митническите органи, в съответствие с приложения V и VI. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(10) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(33)  С цел да се осигурят еднакви условия за техническото изпълнение на определени елементи от изискванията, включително за статистическите бизнес регистри, формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри, предаването на данни и метаданни, докладите за качеството на данните и за метаданните и дерогациите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Със същата цел на Комисията следва да бъдат предоставени допълнителни изпълнителни правомощия по отношение на условията и формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, спецификациите на значимите метаданни, графика, условията за събиране и съставяне на статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки, която се предава на държавата членка на вноса, условията за прилагане на процента на обхващане на общия вътресъюзен износ на стоки по отношение на референтния период, като се определят техническите спецификации, свързани с елементите на статистическите данни за съответно съставените и събрани ▌относно вътресъюзната търговия със стоки микроданни, които трябва да бъдат предоставени на държавата членка на внос, и свързаните с това опростявания. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

(34)  Когато това е уместно, Комисията следва да извърши анализ на разходите и ползите и да гарантира, че с никое предлагано от нея действие не се налага значителен допълнителен разход или тежест за държавите членки или за респондентите, по‑специално за МСП, като се вземат предвид очакваните ползи за ползвателите, и че така се стига до увеличаване на качеството на статистиката.

(35)  Комисията може да предостави дерогации от прилагането на настоящия регламент или на приетите във връзка с него делегирани актове и актове за изпълнение, когато това прилагане налага значително адаптиране на националната статистическа система на дадена държава членка под формата на организирането на допълнителни изследвания или извършването на значително адаптиране на нейната система за изготвяне на статистика, за да се вземат предвид нови източници на данни или да се даде възможност за комбиниране на различни източници.

(36)  При установяването на необходимост от нови изисквания по отношение на данните или подобрения на масивите от данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, Комисията може да започне пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки на доброволна основа. Като приоритет, Комисията може да започне пилотни проучвания, които ще обхванат „международната търговия с услуги“, „недвижимите имоти“, „финансовите показатели“ и „околната среда и климата“.

(37)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща рамка за европейска бизнес статистика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но по причини, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(38)  Установените в настоящия регламент мерки следва да заменят тези в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета(11), Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета(12), Решение (ЕО) № 1608/2003 на Европейския парламент и на Съвета(13), Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и на Съвета(14), Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета(15), Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета(18), Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета(19) и Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета(20). Поради това посочените актове следва да бъдат отменени.

(39)  Проведена бе консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(40)  Проведена бе консултация с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща правна рамка за:

а)  разработването, изготвянето и разпространението на европейската бизнес статистика, посочена в член 3, параграф 1;

б)  Европейската рамка на националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „статистическа единица“ означава статистическите отчетни единици, определени в ▌Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета(21);

б)  „отчетна единица“ означава единицата, която предоставя данните;

в)  „област“ означава един или няколко масива от данни, организирани с цел обхващане на конкретни теми;

г)  „тема“ ▌ означава съдържанието на информацията, която трябва да се съставя, като всяка тема обхваща една или повече подробни теми;

д)  „подробна тема“ означава подробното съдържание на информацията, която трябва да се съставя, свързана с конкретна тема, като всяка подробна тема обхваща една или повече променливи;

е)  „променлива“ означава характеристика на дадена ▌ единица, която може да приеме повече от една стойност от определен набор от стойности;

ж)  „пазарна дейност“ и „непазарна дейност“ означават дейностите, определени в Регламент (ЕС) № 549/2013;

з)  „пазарен производител“ и „непазарен производител“ означават производителите, определени в Регламент (ЕС) № 549/2013;

и)  „национални статистически органи“ означава определените от всяка държава членка национални статистически институти и другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, в съответствие с посоченото в член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

й)  „достоверен източник“ означава единственият източник на записи на данни, съдържащи данни от националните статистически бизнес регистри и от регистъра EuroGroups, в съответствие със стандартите за качество, посочени в член 17;

к)  „микроданни“ означава индивидуални наблюдения или измервания на характеристиките на разпознаваеми отчетни или статистически единици;

л)  „използване за статистически цели“ означава ▌използване ▌ в съответствие с определението в член 3, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

м)  „поверителни данни“ означава данни в съответствие с определението в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

н)  „данъчни органи“ означава националните органи в държавата членка, отговорни за прилагането на Директива 2006/112/ЕО на Съвета(22);

о)  „митнически органи“ означава митнически органи в съответствие с посоченото в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

п)  „мултинационална група от предприятия“ означава група от предприятия, в която има поне две предприятия или юридически единици, разположени в различни страни, както е определено в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 177/2008.

2.  За целите на членове 11 — 15 се прилагат следните определения:

а)  „държава членка на износ“ означава държавата членка, от чиято статистическа територия се изнасят стоки за тяхното местоназначение в държавата членка на внос;

б)  „държава членка на внос“ означава държавата членка, на чиято статистическа територия се внасят стоки от държавата членка на внос;

в)  „стоки“ означава всички видове движимо имущество, включително електрическа енергия и природен газ.

Член 3

Обхват

1.  Европейската бизнес статистика обхваща:

а)  структурата, икономическите дейности и ефективността на статистическите единици, техните научноизследователски и развойни дейности и дейности в областта на иновациите, тяхното използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронна търговия, както и глобалните вериги за създаване на стойност. За целите на настоящия регламент европейската бизнес статистика обхваща също статистическите данни от научноизследователската и развойната дейност в сектора на висшето образование, правителствения сектор и нестопанския частен сектор;

б)  производството на промишлени стоки и предоставянето на услуги, както и международната търговия със стоки и услуги.

2.  Европейската рамка на статистическите бизнес регистри обхваща националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups, както и обмена между тях в съответствие с член 10.

а)  Националните статистически бизнес регистри обхващат:

i)  всички извършващи икономически дейности предприятия, които допринасят за брутния вътрешен продукт (БВП), и техните местни единици;

ii)  юридическите единици, от които са съставени тези предприятия;

iii)  за предприятията, които поради размера си оказват съществено влияние и чиито единици по вид дейност (ЕВД) оказват съществено влияние върху агрегираните (национални) данни:

–  ЕВД и размерът на всяка ЕВД, от която са съставени тези предприятия, или като алтернатива,

–  кода по NACE, определен в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета(23), на второстепенните дейности на тези предприятия и размера на всяка второстепенна дейност;

iv)  групите от предприятия, към които принадлежат тези предприятия.

б)  Регистърът EuroGroups обхваща следните единици, определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета:

i)  всички извършващи икономически дейности предприятия, които допринасят за брутния вътрешен продукт (БВП) и са част от мултинационална група от предприятия;

ii)  юридическите единици, от които са съставени тези предприятия;

iii)  мултинационалните групи от предприятия, към които принадлежат тези предприятия.

в)  Домакинствата не попадат в обхвата на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри, доколкото произвежданите от тях стоки и услуги са предназначени за тяхно собствено потребление или са свързани с отдаването под наем на собствено имущество.

г)  Местните единици на чуждестранни предприятия, които не представляват отделни юридически лица (клонове) и са класифицирани като квазикорпорации в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013, се считат за предприятия за целите на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups.

д)  Групите от предприятия се идентифицират чрез връзките на контрол между техните юридически единици в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013.

е)  При позоваване на националните статистически бизнес регистри и на регистъра EuroGroups настоящият регламент се прилага само по отношение на единиците, които — изцяло или частично — извършват икономическа дейност, и икономически неактивните юридически единици, които са част от предприятие в съчетание с икономически активни юридически единици. За целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри всяка дейност, която включва предлагането на стоки и услуги на даден пазар, се счита за икономическа дейност. Държането на активи и/или пасиви също може да се счита за дейност. Освен това непазарните услуги, допринасящи за БВП, както и прякото и непрякото участие в капитала на активни юридически единици, също се считат за икономически дейности за целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри.▌

ж)  Статистическите единици в рамките на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри се определят в съответствие с ▌ Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета при спазване на определените в настоящия член ограничения.

ГЛАВА II

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Член 4

Източници на данни и методи

1.  Държавите членки изготвят статистиката, посочена в членове 6 и 7, както и националните статистически бизнес регистри, посочени в член 9, като използват всички подходящи източници на данни и същевременно избягват налагането на прекомерна тежест върху респондентите и надлежно вземат предвид разходната ефективност на националните статистически органи. Националните статистически органи могат да използват следните източници на данни, включително съчетание от тях, за изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент, при условие че резултатите отговарят на критериите за качество, посочени в член 17:

а)  изследвания: отчетните единици, към които държавите членки са отправили искане, ▌ предоставят актуална, точна и пълна информация, необходима за изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент;

б)  административни записи, включително информация от данъчните и митническите органи, като например годишни финансови отчети;

в)  обменени микроданни;

г)  всякакви други релевантни източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват изготвянето на данни, които са съпоставими и са в съответствие с приложимите специфични изисквания за качество, предвидени в настоящия регламент; Тези методи и подходи са научно обосновани и добре документирани.

Член 5

Достъп до административни записи и съобщаване на информация

1.  В съответствие с ▌член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009 националните статистически органи и Комисията (Евростат) имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и да интегрират тези записи с други източници на данни, за да изпълнят статистическите изисквания по настоящия регламент и да актуализират националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups. Достъпът на националните статистически органи и на Комисията (Евростат) е ограничен до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

2.  Без да се засяга параграф 1, данъчните органи във всяка държава членка предоставят на компетентните национални статистически органи информация за статистически цели, свързана с износа и вноса на стоки, както е посочено в приложение V.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22, за да изменя и допълва статистическата информация, която трябва да се предостави от страна на данъчните органи съгласно приложение V.

3.  Без да се засяга параграф 1, митническият орган във всяка държава членка предоставя на компетентните национални статистически органи информацияза статистически цели, свързана с износа и вноса на стоки, както е посочено в приложение VI.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22,за да изменя и допълва статистическата информация, която трябва да се предостави от страна на митническите органи съгласно приложение VI.

4.  За да изготвят хармонизирана статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, националните статистически органи на съответните държавите членки обменят микроданни за статистически цели, получени от техните митнически органи и свързани с износа или вноса на стоки, за оценката на квазитранзитния износ или внос на тяхната държава членка, тъй като този износ или внос засяга митническите органи на повече от една държава членка.

За други потоци, които засягат митническите органи на повече от една държава членка, националните статистически органи обменят съответните микроданни, свързани с износа или вноса на стоки, с цел подобряване на качеството на съответната статистика.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на определянето на условията за обмена на данни съгласно настоящия член.

ГЛАВА III

БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Член 6

Изисквания по отношение на данните

1.  Европейската бизнес статистика обхваща следните области:

а)  краткосрочна бизнес статистика;

б)  бизнес статистика на национално равнище;

в)  регионална бизнес статистика;

г)  статистика за международните дейности.

2.  Областите включват една или повече от следните теми, както е обяснено подробно в приложение I:

а)  съвкупност от предприятия;

б)  глобални вериги за създаване на стойност;

в)  използване на ИКТ и електронна търговия;

г)  иновации;

д)  международна търговия със стоки;

е)  международна търговия с услуги;

ж)  инвестиции;

з)  вложен труд;

и)  резултати и ефективност;

й)  недвижими имоти;

к)  цени;

л)  покупки;

м)  ресурси за научноизследователски и развойни дейности.

3.  Периодичността, референтният период и статистическата единица на всяка тема се определят в приложение II.

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел изменение на подробните теми, посочени в приложение I ▌.

5.  При упражняване на правомощието си да приема делегирани актове Комисията се уверява, че са изпълнени следните ▌ условия:

а)  стремежът е делегираните актове да са неутрални по отношение на разходите и тежестта или да водят до тяхното намаляване, и при всички положения не налагат значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите;

б)  не повече от една подробна тема за област „Краткосрочна бизнес статистика“, три подробни теми за област „Бизнес статистика на национално равнище“, две подробни теми за област „Регионална бизнес статистика“ и две подробни теми за област „Статистика за международните дейности“, изброени в приложение I, се заменят с друга подробна тема и не повече от една подробна тема общо за всички области се добавя за период от пет последователни години;

Максималният праг на подробните теми, които могат да бъдат заменени, не се прилага за подробните теми „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“.

Това ограничение не се отнася за измененията, произтичащи от ▌ промените в счетоводните рамки на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. ▌

в)  делегираните актове се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период, с изключение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“, за които тези актове се приемат съответно най-малко шест и петнадесет месеца преди края на референтния за данните период.

г)  всяка нова подробна тема се оценява надлежно от гледна точка на нейната осъществимост чрез пилотни проучвания, извършвани от държавите членки в съответствие с член 20.

Член 7

Технически спецификации на изискванията по отношение на данните

1.  По отношение на посочените в приложение I подробни теми държавите членки съставят данни, които са от значение за всяка от тези теми. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел допълнително уточняване на следните елементи на предаваните по настоящия регламент данни, техните технически определения и опростяванията:

а)  променливи ▌;

б)  мерна единица;

в)  статистическа съвкупност (включително изискванията по отношение на пазарните/непазарните дейности или производители);

г)  класификации (включително за продукта, държавите и териториите, както и естеството на списъците на операциите) и разбивки;

д)  незадължително предаване на отделни записи на данни;

е)  използване на приблизителни стойности и изисквания за качество;

ж)  краен срок за предаване на данните;

з)  първи референтен период;

и)  претегляне и промяна на базовата година за областта „Краткосрочна бизнес статистика“;

й)  допълнителни спецификации, включително референтния период, свързани с тема „Международна търговия със стоки“.

2.  При упражняване на посочените в параграф 1 правомощия по отношение на опростяванията Комисията взема под внимание размера и значимостта на бизнес секторите в съответствие с принципа на пропорционалност с цел облекчаване на тежестта за предприятията. Освен това Комисията прави нужното за поддържане на ресурса, необходим за съставяне на рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. По отношение на посочените в приложение I теми актовете за изпълнение, с изключение на тези, които уреждат началния период на прилагане на настоящия регламент, се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период. По отношение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“ актовете за изпълнение се приемат съответно най-малко шест и петнадесет месеца преди края на референтния за данните период.

3.  Когато приема актове за изпълнение в съответствие с параграф 1, буква а), с изключение на темите, изброени в член 6, параграф 2, букви б) — г) от настоящия регламент, Комисията гарантира, че общият брой на променливите във всяка област, посочена в член 6, параграф 1 от настоящия регламент, не надвишава:

–  22 променливи за област „Краткосрочна бизнес статистика“;

–  93 променливи за област „Бизнес статистика на национално равнище“;

–  31 променливи за област „Регионална бизнес статистика“; както и

–  26 променливи за област „Статистика за международните дейности“.

4.  За темите, изброени в член 6, параграф 2, букви б) — г) от настоящия регламент, Комисията гарантира, че общият брой на променливите не надвишава:

–  20 променливи за тема „Глобални вериги за създаване на стойност“;

–  73 променливи за тема „Използване на ИКТ и електронна търговия“; както и

–  57 променливи за тема „Иновации“.

5.  Когато са необходими нови данни, за да се отговори на потребностите на ползвателите и да се осигури известна степен на гъвкавост, Комисията може да променя не повече от 5 променливи за всяка от областите „Краткосрочна бизнес статистика“, „Регионална бизнес статистика“ и „Статистика за международните дейности“ и не повече от 20 променливи за областта „Бизнес статистика на национално равнище“ в който и да е период от пет последователни календарни години, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в параграф 3. Тези ограничения не се прилагат за темите „Глобални вериги за създаване на стойност“, „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“.

6.  Когато са необходими нови данни, за да се отговори на потребностите на ползвателите и да се осигури известна степен на гъвкавост след пилотните проучвания, посочени в член 20, общият брой на променливите за областите, посочени в параграф 3, не се увеличава с повече от 10 променливи за всички области.

7.  Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2. При подготовката на такива актове за изпълнение потенциалните допълнителни разходи и административната тежест върху държавите членки или респондента се вземат под внимание, заедно с оценка на очакваното подобрение на качеството на статистиката и всяка друга пряка или непряка полза в резултат на допълнително предложеното действие.

Това не се отнася за промените, произтичащи от ▌ измененията в класификациите и номенклатурите, както и за промените в счетоводните рамки на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005.

ГЛАВА IV

БИЗНЕС РЕГИСТРИ

Член 8

Европейска рамка на статистическите бизнес регистри

1.  Комисията (Евростат) създава на равнището на Съюза регистъра EuroGroups на мултинационалните групи от предприятия за целите на статистиката.

2.  Държавите членки създават на национално равнище по един или повече ▌национални статистически бизнес регистри, чиято обща база е хармонизирана в съответствие с настоящия регламент и които да служат за основа за подготовката и координацията на изследвания, за източник на информация за статистическия анализ на съвкупността от предприятия и тяхната демография, за използването на административни данни и за идентифициране и създаване на статистически единици.

3.  Държавите членки и Комисията (Евростат) обменят данни за целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри в съответствие с посоченото в член 10.

4.  Националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups са достоверните източници за получаване, в съответствие с член 17 от настоящия регламент, на висококачествени и хармонизирани съвкупности, основани на статистически бизнес регистри, за целите на изготвянето на европейска статистика.

Националните статистически бизнес регистри са достоверният източник за получаване на национално равнище на съвкупности, основани на статистически бизнес регистри. Регистърът EuroGroups е достоверният източник за получаване на равнището на Европейската статистическа система, като основана на регистри съвкупност за целите на изготвянето на бизнес статистика, за която е необходима координация на трансгранична информация, свързана с мултинационалните групи от предприятия.

Член 9

Изисквания по отношение на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри

1.  Статистическите и юридическите единици от обхвата на Европейската рамка на националните статистически бизнес регистри в съответствие с член 8 се характеризират със следните елементи, както допълнително е уточнено в приложение III:

а)  подробните теми на регистрите и уникалният идентификатор;

б)  сроковете и периодичността.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на ▌ определянето на променливите, свързани с подробните теми на регистрите, изброени в приложение III.

3.  Когато приема актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, Комисията гарантира, че не се налагат значителни допълнителни разходи или тежест за държавите членки или за респондентите.

Член 10

Обмен на поверителни данни и достъп до такива данни за целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри

1.  Държавите членки обменят поверителни данни при следните условия:

а)  обменът на поверителни данни за мултинационалните групи от предприятия и за принадлежащите към тези групи единици, в това число променливите, изброени в приложение IV, се извършва изключително за статистически цели между ▌ националните статистически органи на отделните държави членки, като този обмен трябва да гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза. Този обмен може да се извършва и с цел намаляване на тежестта за респондентите;

б)  когато обменът трябва да гарантира качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза и той е изрично разрешен от компетентния национален статистически орган, който предоставя данните, националните централни банки могат да бъдат страна по обмена на поверителни данни изключително за статистически цели.

2.  Комисията (Евростат) и държавите членки обменят поверителни данни при следните условия:

а)  националните статистически органи предават на Комисията (Евростат) данни за мултинационалните групи от предприятия и за принадлежащите към тези групи единици, в това число променливите, изброени в приложение IV, с цел предоставяне изключително за статистически цели на информация за мултинационалните групи от предприятия в Съюза;

б)  с цел да се осигури съгласувано отразяване на данните и тяхното използване изключително за статистически цели, Комисията (Евростат) предава на компетентните национални статистически органи във всяка държава членка данни за мултинационалните групи от предприятия, включително за принадлежащите към тези групи единици, в това число променливите, изброени в приложение IV, когато поне една юридическа единица на съответната група се намира на територията на съответната държава членка;

в)  с цел да се осигури ефикасност и високо качество при изготвянето на регистъра EuroGroups, изключително за статистически цели, Комисията (Евростат) предава на ▌националните статистически органи ▌ данни за всички вписани в регистъра EuroGroups мултинационални групи от предприятия, включително за принадлежащите към тези групи единици, в това число променливите, изброени в приложение IV.

3.  Комисията (Евростат) и държавите членки обменят поверителни данни за идентифициране на юридическите единици при следните условия:

а)  националните статистически органи предават на Комисията (Евростат) данни за регистрираните юридически единици, ограничени до идентификационните и демографските променливи и стратификационните параметри, изброени в приложение IV, изключително за целите на уникалното идентифициране на юридическите единици в Съюза;

б)  с цел да се осигури ефикасност и високо качество при изготвянето на регистъра EuroGroups, Комисията (Евростат) предава на националните статистически органи на всяка държава членка данни за юридически единици, ограничени до идентификационните и демографските променливи и стратификационните параметри, изброени в приложение IV, изключително за целите на идентифицирането на юридическите единици в Съюза.

4.  Комисията (Евростат) и централните банки могат да обменят поверителни данни при следните условия:

Между Комисията (Евростат) и националните централни банки, както и между Комисията (Евростат) и Европейската централна банка може да се осъществи изключително за статистически цели обмен на поверителни данни, когато с обмена се осигурява качеството на информацията за мултинационалните групи от предприятия в Съюза и когато обменът е изрично разрешен от компетентните национални статистически органи.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на определянето на техническите подробности на променливите, изброени в приложение IV.

6.  За да се гарантира, че обменяната по настоящия член информация се използва изключително за статистически цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на формàта и мерките за сигурност и поверителност на тези данни, както и за определяне на процедурата за обмен на данни, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

7.  Когато Комисията (Евростат), националните статистически органи, националните централни банки или Европейската централна банка получат поверителни данни за единици, разположени на националната територия или извън нея, съгласно настоящия член те обработват информацията при спазване на поверителността в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

Предаването на поверителни данни между националните статистически органи и Комисията (Евростат) се осъществява дотолкова, доколкото то е необходимо за изготвянето на европейска статистика. Всяко допълнително предаване трябва да бъде изрично разрешено от събралия данните национален орган.

8.  Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност на обменяните данни. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

ГЛАВА V

ОБМЕН НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА ВЪТРЕСЪЮЗНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

Член 11

Обмен на поверителни данни

1.  Обменът между държавите членки на поверителни данни за вътресъюзния износ на стоки се осъществява изключително за статистически цели между националните статистически органи, които участват в разработването, изготвянето и разпространението на статистика за вътресъюзната търговия със стоки.

Техническите спецификации за посочените в член 7, параграфи 1 и 2 изисквания по отношение на данните се прилагат и за обмена на поверителни данни в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

2.  Националните статистически органи на държавата членка на износ предоставят на националните статистически органи на държавата членка на внос статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки от първата за втората държава членка в съответствие с посоченото в член 12.

3.  Националните статистически органи на държавата членка на износ предоставят на националните статистически органи на държавата членка на внос метаданните, които са от значение за използването на обменяните данни при изготвянето на статистика.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за целите на уточняването на информацията, която трябва да се счита за значими метаданни в съответствие с посоченото в параграф 3, както и графика за предоставяне на тази информация и посочената в параграф 2 статистическа информация, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

5.  Без да се засяга параграф 1, държавата членка, която предоставя обменяните поверителни данни, разрешава използването им за изготвянето на други статистически данни от националните статистически органи на държавата членка на внос, при условие че тези данни се използват изключително за статистически цели в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 223/2009.

6.  По искане на националните статистически органи на държавата членка на износ държавата членка на внос може да предостави на тези органи събраните микроданни за своя вътресъюзен внос на стоки от тази държава членка на износ.

Член 12

Статистическа информация, която подлежи на обмен

1.  Статистическата информация, посочена в член 11, параграф 2, се състои от:

а)  микроданни, събрани за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки,

б)  данни за специфични стоки или движения,▌ и

в)  данни, съставени чрез използване на данните от митническите декларации.

2.  Статистическата информация, ефективно събрана от бизнес проучвания или административни данни, посочена в член 11, параграф 2, обхваща най-малко 95 % от общата стойност на вътресъюзния износ на стоки от всяка държава членка за всички останали държави членки, взети заедно.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел изменение на настоящия регламент чрез намаляване на този процент на обхващане предвид техническите и икономическите промени, като същевременно продължат да се спазват действащите стандарти за качество на статистиката.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на определянето на техническите спецификации, свързани със събирането и съответното съставяне на посочената в параграф 1 информация и за целите на допълнителното уточняване на ▌ прилагането на посочения в параграф 2 процент на обхващане, по отношение на референтния период.

Член 13

Елементи на статистическите данни

1.  Микроданните, посочени в член 12, параграф 1, буква а), съдържат следните елементи на статистическите данни:

а)  индивидуалния идентификационен номер, определен за оператора партньор в държавата членка на внос, в съответствие с член 214 на Директива 2006/112/ЕО(24);

б)  референтния период;

в)  потока;

г)  стоката;

д)  партниращата държава членка;

е)  държавата на произход;

ж)  стойността на стоките;

з)  количеството на стоките;

и)  естеството на операцията.

Микроданните, посочени в член 12, параграф 1, буква а), може да съдържат вида транспорт и срока на доставка, при условие че тези променливи се събират от държавата членка на износ.

На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за определяне на посочените в букви а) — и) елементи на статистическите данни и за определяне на списъка на елементите на статистическите данни, приложими за данните за специфичните стоки или движения и за данните, съставени чрез използване на данните от митническите декларации, посочени в член 12, параграф 1, букви б) и в).

2.  При определени условия, които да отговарят на изискванията за качество, държавите членки могат да опростят информацията, която се предоставя, доколкото опростяването не оказва отрицателно въздействие върху качеството на статистиката.

В конкретни случаи държавите членки могат да събират намален набор от посочените в параграф 1 елементи на статистическите данни или да събират информация, свързана с някои от тези елементи на данните, с по-ниска степен на подробност.

На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на определянето на условията за това опростяване и на максималната стойност на вътресъюзния износ, за който може да се ползва това опростяване.

Член 14

Защита на обменяните поверителни данни

1.  Прилагат се следните правила за поверителност:

а)  Записите на микроданни, свързани с даден износител, чието искане за статистическа поверителност в съответствие с член 19 е било прието от националните статистически органи на държавата членка на износ, се предоставят от тези органи на националните статистически органи на държавата членка на внос с действителната им стойност и с всички посочени в член 13, параграф 1 елементи на статистическите данни, както и с флаг, показващ, че съответният запис на микроданни е поверителен.

б)  Националните статистически органи на държавата членка на внос може да използват поверителни записи на микроданни за износа при съставянето на статистическите резултати за вътресъюзния внос. Ако националните статистически органи на държавата членка на внос използват поверителни записи на микроданни за износа, те правят необходимото при извършваното от тях разпространение на статистическите резултати за вътресъюзния внос да се спазва статистическата поверителност, предоставена от националните статистически органи на държавата членка на износ.

2.  С цел да се гарантира защитата на обменяните в съответствие с настоящата глава поверителни данни, на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на формàта и мерките за сигурност и поверителност на тези данни, включително условията за прилагане на правилата по параграф 1, както и процедурата за обмен на данни, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

3.  Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност на обменяните данни. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 15

Достъп до обменяните поверителни данни за научни цели

Достъп до обменяните поверителни данни може да се предостави на изследователи, извършващи статистически анализи за научни цели, в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Изисква се одобрението на компетентните национални статистически органи на държавата членка на износ, които са предоставили данните.

ГЛАВА VI

ОБМЕН НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС СТАТИСТИКА И НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

Член 16

Обмен на поверителни данни — клауза за предоставяне на възможност

1.  Обменът на поверителни данни, както е определено в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета, които се събират или съставят въз основа на настоящия регламент, се разрешава между националните статистически органи на съответните държави членки, съответните национални централни банки, Европейската централна банка и Комисията (Евростат) само за статистически цели, когато обменът е необходим за гарантиране на качеството и съпоставимостта на европейската бизнес статистика или националните сметки в съответствие с понятията и методологията на Регламент (ЕС) № 549/2013.

2.  Националните статистически органи, съответната национална централна банка, Комисията (Евростат) и Европейската централна банка, които са получили поверителни данни, обработват тази информация при спазване на поверителността и я използват изключително за статистически цели в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ГЛАВА VII

КАЧЕСТВО, ПРЕДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Член 17

Качество

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират качеството на предаваната европейска бизнес статистика, както и на националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups.

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.  Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни по прозрачен и проверим начин.

4.  За тази цел държавите членки предават на Комисията (Евростат):

а)  годишни доклади за качеството и за метаданните за предадените данни. В случай на многогодишна статистическа информация, честотата на докладите е същата като тази за статистическата информация;

б)  годишни доклади за качеството и за метаданните, свързани с националните статистически бизнес регистри.

5.  Комисията (Евростат) предоставя на държавите членки свързани с регистъра EuroGroups годишни доклади за метаданните и за качеството.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на условията, съдържанието и сроковете за предаване на докладите за метаданните и за качеството. Съдържанието на докладите се ограничава до най‑важните и съществени аспекти на качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2. Те не налагат значителен допълнителен разход или тежест за държавите членки или за респондентите.

7.  Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) възможно най-скоро за всяка значима информация или промяна във връзка с прилагането на настоящия регламент, която би засегнала качеството на предаваните данни. Държавите членки информират Комисията (Евростат) за основните методологични или други промени, които засягат качеството на националните статистически бизнес регистри. Информацията се предоставя във възможно най-кратък срок, и не по-късно от шест месеца след влизането в сила на всяка такава промяна.

8.  След надлежно обосновано искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят допълнителната информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация, която не налага значителен допълнителен разход или тежест за държавите членки или за респондентите.

Член 18

Предаване на данните и метаданните

1.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) изискваните с настоящия регламент данни и метаданни в съответствие със стандарти за обмен на данни и метаданни. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, за целите на установяването на такива стандарти, както и на процедура за предаване на данните и метаданните. Когато предаваните данни са поверителни, се изпраща действителната стойност с флаг, показващ, че данните са поверителни и не могат да бъдат разпространявани.

2.  След надлежно обосновано искане от страна на Комисията (Евростат) държавите членки извършват статистически анализи на националните статистически бизнес регистри и предават информацията на Комисията (Евростат), като следват формат и процедура, които са уточнени с актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2. Комисията (Евростат) гарантира, че тези актове за изпълнение не налагат значителен допълнителен разход или тежест за държавите членки или за респондентите.

3.  Държавите членки предават на Комисията (Евростат), след надлежно обосновано искане, всяка значима информация във връзка с прилагането на настоящия регламент в държавите членки. Такива искания на Комисията не налагат значителна допълнителна административна или финансова тежест за държавите членки.

Член 19

Поверителност по отношение на разпространението на статистически данни за международната търговия със стоки

Само по искане на вносител или ▌износител на стоки националният статистически орган решава дали да разпространява ▌статистически резултати, свързани със съответния внос или износ, без изменения или, след обосновано искане от страна на съответния вносител или износител, да измени статистическите резултати, за да направи невъзможно идентифицирането на този вносител или износител, с оглед спазване на принципа на статистическата поверителност, в съответствие с член 20, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ГЛАВА VIII

ПИЛОТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

Член 20

Пилотни проучвания

1.  Когато Комисията (Евростат) установи необходимост от съществени нови изисквания по отношение на данните или подобрения на масивите от данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, тя може да започне пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки на доброволна основа, преди да се предприемат нови събирания на данни. Тези пилотни проучвания включват пилотни проучвания относно „международната търговия с услуги“, „недвижимите имоти“, „финансовите показатели“ и „околната среда и климата“.

2.  Такива пилотни проучвания се провеждат с оглед да се прецени значимостта и възможността да се получат данните. Резултатите от тези проучвания се оценяват от Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите членки и основните заинтересовани лица. При оценката на резултатите се вземат предвид ползите и допълнителните разходи и тежест от постигането на подобренията, които тези проучвания могат да създадат за предприятията и за националните статистически органи.

3.  След извършване на оценката по параграф 2, Комисията изготвя в сътрудничество с държавите членки доклад за констатациите от проучванията, посочени в параграф 1. Докладът се оповестява публично.

4.  Комисията докладва две години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки две години след това относно общия напредък по отношение на пилотните проучвания, посочени в параграф 1. Тези доклади се оповестяват публично.

Комисията, ако е целесъобразно и като взема предвид резултатите, посочени в параграф 2, придружава тези доклади с предложения за въвеждане на нови изисквания за данните.

Член 21

Финансиране

1.  За целите на прилагането на настоящия регламент Съюзът може да предоставя финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в списъка, съставен в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите за:

а)  разработване или изпълнение на изискванията по отношение на данните и обработката на данни в областта на бизнес статистиката;

б)  разработване на методологии, с които се цели постигане на по-високо качество или по-ниски разходи и административна тежест при събирането и изготвянето на бизнес статистика, както и подобряване на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри;

в)   разработване на методики, които имат за цел да занижат административната и финансова тежест при предоставяне на изискваната информация от отчетните единици, и по-специално от МСП;

г)  участие в пилотните проучвания, посочени в член 20;

д)  разработване или подобряване на процеси, информационни системи и подобни подпомагащи функции с цел изготвяне на статистика с по-високо качество или намаляване на административната и финансова тежест.

2.  Финансовото участие на Съюза се осигурява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета и член 6 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Това финансово участие на Съюза не надвишава 95 % от допустимите разходи.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 6 ▌ и 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 5-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 5, 6, ▌ и 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след деня на публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 5, 6, ▌ и 12, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 24

Дерогации

1.  Когато за прилагането на настоящия регламент или на приетите във връзка с него мерки за изпълнение и делегирани актове в рамките на националната статистическа система на държава членка е необходимо значително адаптиране, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение дерогации от прилагането му за максимален срок от три години. Държавата членка представя на Комисията надлежно обосновано искане в срок от три месеца от датата на влизане в сила на съответния акт. Въздействието върху съпоставимостта на данните на държавите членки или върху изчисляването на необходимите навременни и представителни европейски агрегати се свежда до минимум. При предоставянето на дерогацията тежестта върху респондентите се взема под внимание.

2.  Когато в края на периода, за който е била предоставена, дерогацията относно областите, в които са извършени пилотните проучвания, посочени в член 20, е все още оправдана, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение последваща дерогация за максимален период от една година. Държавата членка подава до Комисията надлежно обосновано искане за това удължаване шест месеца преди края на периода, за който е била предоставена текущата дерогация. Обосновката на искането съдържа подробно описание на причините за неговото представяне.

3.  Комисията приема тези актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 25

Отмяна

1.  Регламенти (ЕИО) № 3924/91, (ЕО) № 48/2004, (ЕО) № 716/2007, (ЕО) № 177/2008 и (ЕО) № 295/2008 и Решение (ЕО) № 1608/2003 се отменят, считано от 1 януари [2021 г.].

2.  Регламент (ЕО) № 1165/1998 се отменя, считано от 1 януари 2024 г.

3.  Регламент (ЕО) № 808/2004 се отменя, считано от 1 януари [2021 г.].

4.  Регламенти (ЕО) № 638/2004 и (ЕО) № 471/2009 се отменят, считано от 1 януари [2022 г.].

5.  Параграфи 1—4 не засягат задълженията, установени в тези регламенти относно предаването на данни и метаданни, включително доклади за качеството, по отношение на референтни периоди, които изцяло или частично са преди съответните дати, посочени в тези параграфи.

6.  Позоваванията на отменените актове се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 26

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от 1 януари [2021 г.].

3.  Член 5, параграфи 2—4 и членове 11—15 обаче се прилагат от 1 януари [2022 г.].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение I

Теми, които следва да бъдат обхванати

Област 1. Краткосрочна бизнес статистика

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Бизнес демографски събития ▌

Вложен труд

Заетост

Отработени часове

Разходи за труд

Цени

Цени на вноса

Цени на производител

Резултати и ефективност

Производство

Обем на продажбите

Нетен оборот

Недвижими имоти

Недвижими имоти

Област 2. Бизнес статистика на национално равнище

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност от действащите предприятия

Бизнес демографски събития (раждане, смърт, оцеляване)

Предприятия под чуждестранен контрол

Предприятия, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, ▌ и местни свързани предприятия

Съвкупност от предприятията, извършващи международна търговия

Вложен труд

Заетост

Заетост, свързана с бизнес демографски събития (раждане, смърт, оцеляване)

Заетост в предприятията под чуждестранен контрол

Заетост в предприятията, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, ▌ и в местните свързани предприятия

Отработени часове

Разходи за труд

Разходи за труд в предприятията под чуждестранен контрол

Ресурси за НИРД

Разходи за НИРД

Заетост в областта на НИРД

Разходи за НИРД в предприятията под чуждестранен контрол

Заетост в областта на НИРД в предприятията под чуждестранен контрол

Публично финансирана НИРД

Покупки

Покупки на стоки и услуги

Промяна в запасите на стоки

Покупки на стоки и услуги, извършени от предприятията под чуждестранен контрол

Внос на предприятията

Резултати и ефективност

Нетен оборот

Брутна печалба от стоки за препродажба

Стойност на продукцията

Добавена стойност

Брутен опериращ излишък

Нетен оборот на предприятията под чуждестранен контрол

Стойността на продукцията на предприятията под чуждестранен контрол

Добавена стойност на предприятията под чуждестранен контрол

Нетен оборот на предприятията, осъществяващи контрол над чуждестранни предприятия, ▌и на местните свързани предприятия

Промишлено производство

Износ на предприятията

Инвестиции

Брутни инвестиции

Брутни инвестиции на предприятията под чуждестранен контрол

Иновации

Иновации

Използване на ИКТ и електронна търговия

Използване на ИКТ и електронна търговия

Област 3. Регионална бизнес статистика

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност по региони

Бизнес демографски събития по региони (раждане, смърт, оцеляване)

Вложен труд

Заетост по региони

Заетост, свързана с бизнес демографски събития по региони (раждане, смърт, оцеляване)

Разходи за труд по региони

Ресурси за НИРД

Разходи за НИРД по региони

Заетост в областта на НИРД по региони

Област 4. Статистика за международните дейности

Теми

Подробни теми

Съвкупност от предприятия

Съвкупност от предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Вложен труд

Заетост в предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Разходи за труд в предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Инвестиции

Брутни инвестиции на предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Резултати и ефективност

Нетен оборот на предприятията в чужбина, контролирани от резидентни институционални единици на отчитащата държава

Международна търговия със стоки

Вътресъюзна търговия със стоки

Извънсъюзна търговия със стоки

Международна търговия с услуги

Внос на услуги от обхвата на регламента FRIBS (дебит)

Износ на услуги от обхвата на регламента FRIBS (кредит)

Нето услуги от обхвата на регламента FRIBS (салдо)

Глобални вериги за създаване на стойност

Глобални вериги за създаване на стойност

Приложение II

Периодичност, референтен период и статистическа единица на темите

Област 1. Краткосрочна бизнес статистика

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж на три месеца

тримесечие

юридическа единица

Вложен труд

веднъж на три месеца (на месец, по избор)

тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

Цени

веднъж месечно

със следните изключения

–  ▌цени на производител за услугите и ▌цени на производител за нови жилищни сгради: веднъж на три месеца

месец

със следните изключения

–  цени на производител за услугите и цени на производител за нови жилищни сгради: тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

със следното изключение

–  цени на вноса: не е приложимо

Резултати и ефективност

веднъж месечно

със следното изключение

–  ▌малки държави за раздел F от NACE: веднъж на три месеца (на месец, по избор)

месец

със следното изключение

–  малки държави за раздел F от NACE: тримесечие (месец, по избор)

ЕВД

 

веднъж месечно; веднъж на три месеца за малките* държави за раздел F от NACE

*Както е уточнено в актовете за изпълнение, посочени в член 7, параграф 1.

 

 

Недвижими имоти

Веднъж на три месеца (на месец, по избор)

Тримесечие (месец, по избор)

не е приложимо

Област 2. Бизнес статистика на национално равнище

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

годишно

календарна година

предприятие

Вложен труд

годишно

календарна година

предприятие

Ресурси за НИРД

веднъж на две години;

със следните изключения

–▌ разбивка на вътрешните разходи за НИРД по сектор на дейността, заетите с НИРД лица и броя на изследователите, както и за държавните бюджетни кредити или разходи за научноизследователска и развойна дейност (GBAORD), разпределените средства за НИРД и националното публично финансиране на НИРД, координирана на транснационално равнище: веднъж годишно

календарна година

предприятие за сектор „Стопански предприятия“

институционална единица за другите сектори

Покупки

веднъж годишно

със следното изключение

–  ▌плащания за подизпълнители: веднъж на три години

календарна година

предприятие

Резултати и ефективност

Веднъж годишно

със следните изключения

–  ▌ разбивка на нетния оборот по продукт и местопребиваване на клиента за групи 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 и 73.2 от NACE: веднъж на две години

–  нетен оборот от селско, горско и рибно стопанство и промишлени дейности, нетен оборот от промишлени дейности без строителството, нетен оборот от строителство, нетен оборот от дейности по предоставяне на услуги, нетен оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности, нетен оборот от строителство на сгради и нетен оборот от строителство на съоръжения: веднъж на пет години

–▌ приходи от подизпълнение: веднъж на три години

календарна година

предприятие

със следните изключения

–  продадено производство, производство в рамките на възложени на подизпълнители операции и действително производство: ЕВД

Инвестиции

веднъж годишно

със следното изключение

–  ▌инвестиции в нематериални активи: веднъж на три години

календарна година

предприятие

Иновации

веднъж на две години

референтният период е три години преди изтичането на всяка четна календарна година

предприятие

Използване на ИКТ и електронна търговия

веднъж годишно

календарната година на приемането на акта за изпълнение, определящ променливите;

календарната година след годината на приемане на акта за изпълнение, определящ променливите за другите променливи

предприятие

Област 3. Регионална бизнес статистика

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж годишно

календарна година

предприятие

със следното изключение

–  брой на местните единици (по избор за раздел К на NACE): местна единица

Вложен труд

веднъж годишно

календарна година

предприятие

със следните изключения

–  брой на заетите лица и самостоятелно заетите лица в местните единици, надниците и заплатите в местните единици: местна единица

ресурси за НИРД

веднъж на две години

календарна година

предприятие за сектор „Стопански предприятия“; институционална единица за другите сектори

Област 4. Статистика за международните дейности

Теми

Периодичност

Референтен период

Статистическа единица

Съвкупност от предприятия

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Вложен труд

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Инвестиции

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Резултати и ефективност

веднъж годишно

календарна година

предприятие

Международна търговия със стоки

веднъж месечно

със следното изключение

–  веднъж на две години за комбинираната разбивка по продукт и валута на фактуриране за вноса на стоки от държави извън ЕС и износа за такива държави

да се уточни в актовете за изпълнение, посочени в член 7, параграф 1, буква л)

Не е приложимо

Международна търговия с услуги

Веднъж годишно

със следното изключение

–  ▌първо ниво на разбивка на услугите: веднъж на три месеца

календарна година

със следното изключение

–  първо ниво на разбивка на услугите: тримесечие

Не е приложимо

Глобални вериги за създаване на стойност

Веднъж на три години

три календарни години; референтна година t и референтния период от t-2 до t

предприятие

Приложение III

Елементи на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри

Част А: Подробни теми на регистрите и уникален идентификатор

1.  Определените в член 3 от настоящия регламент единици, включени в националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups, се характеризират с идентификационен номер и с посочените в част В подробни теми на регистрите.

2.  Единиците, включени в националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups, получават уникален идентификационен номер, за да се улесни инфраструктурната роля на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри. Тези идентификационни номера ще бъдат предоставени от националните статистически органи. Идентификационните номера за юридическите единици и мултинационалните групи от предприятия, които са от значение за регистъра EuroGroups, ще бъдат предоставени от Комисията (Евростат). За цели на национално равнище националните статистически органи могат да поддържат допълнителни идентификационни номера в националните статистически бизнес регистри.

Част Б: Срокове и периодичност

3.  Вписванията в националните статистически бизнес регистри и в регистъра EuroGroups, както и заличаванията от тези регистри, се актуализират поне веднъж годишно.

4.  Честотата на актуализиране зависи от вида единица, съответната променлива, размера на единицата и обичайно използвания при актуализирането източник.

5.  Държавите членки ежегодно изготвят копие, което отразява състоянието на националните статистически бизнес регистри в края на годината, и пазят това копие поне 30 години за аналитични цели. Комисията (Евростат) ежегодно изготвя копие, което отразява състоянието на регистъра EuroGroups в края на годината, и пази това копие поне 30 години за аналитични цели.

Част В: Подробни теми за бизнес регистрите

За съответните единици, определени в член 3 от настоящия регламент, националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups съдържат следните подробни теми по единици.

ЕДИНИЦИ

Подробни теми

1.  ЮРИДИЧЕСКА ЕДИНИЦА

Идентификация▌

Демографски събития

▌Стратификационни параметри

Връзки с предприятието

Връзки с други регистри

Връзка с групата от предприятия

Контрол на единиците

Собственост на единиците

2.  ГРУПА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Идентификация▌

Демографски събития

▌Стратификационни параметри и икономически променливи

3.  ПРЕДПРИЯТИЕ

Идентификация▌

Връзка с други единици

Демографски събития

▌Стратификационни параметри и икономически променливи

4.  МЕСТНА ЕДИНИЦА

Идентификация▌

Демографски събития

▌Стратификационни параметри и икономически променливи

Връзки с други единици и регистри

5.  ЕДИНИЦА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ,

ако попада в обхвата като статистическа единица в съответствие с член 3, параграф 2, буква а), подточка iii)

Идентификация▌

Демографски събития

▌Стратификационни параметри и икономически променливи

Връзки с други единици и регистри

Приложение IV

Подробни теми и променливи за обмена на поверителни данни за целите на Европейската рамка на статистическите бизнес регистри

Единиците с отбелязване „условни“ са задължителни, ако такива има в държавите членки, а единиците с отбелязване „незадължителни“ са препоръчителни.

1.  Данните, които следва да бъдат предадени от компетентните национални статистически органи на Комисията (Евростат) и за които има разрешение за обмен между компетентните национални статистически органи [член 10, параграф 1 и член 10, параграф 2]

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (условно)

Флаг за предприятия със специално предназначение, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (незадължително)

 

Контрол на единиците

Идентификационни променливи на юридическата единица, която контролира или е контролирана

 

Собственост на единиците

Идентификационни променливи на единица, която е притежавана или притежава

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дата на начало-край на дяловете (условно)

Група от предприятия

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE (незадължително)

Брой на наетите и самонаетите лица (условно)

Нетен оборот (условно)

Общо активи на групата от предприятия (условно)

Държави, където са разположени нерезидентни предприятия или местни единици (незадължително)

Предприятие

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Връзка с други единици

Идентификационен(ни) номер(а) на юридическата(ите) единица(и), от която(ито) се състои предприятието

Идентификационен номер на групата от предприятия, към която принадлежи предприятието

 

Демографски събития

Дата на започване на дейността

Дата на окончателно прекратяване на дейността

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на предприятието по 4-значното ниво на NACE

Брой на наетите и самонаетите лица

Брой на наетите лица

Нетен оборот

Институционален сектор и подсектор в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013

2.  Данните, които следва да бъдат предадени от Комисията (Евростат) на компетентните национални статистически органи и за които има разрешение за обмен между Комисията (Евростат) и компетентните централни банки в случай на разрешение [член 10, параграф 2 и член 10, параграф 4]

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (условно)

Флаг за предприятия със специално предназначение, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (незадължително)

 

Връзки с предприятието

Идентификационни променливи на предприятието(ята), към което(които) единицата принадлежи

Дата на асоцииране към предприятието(ята) (условно)

Дата на отделяне от предприятието(ята) (условно)

 

Връзки с други регистри

Връзки с други регистри

 

Връзка с групата от предприятия

Идентификационни променливи на групата от предприятия, към която единицата принадлежи

Дата на асоцииране към групата от предприятия

Дата на отделяне от групата от предприятия

 

Контрол на единиците

Идентификационни променливи на юридическата единица, която контролира или е контролирана

 

Собственост на единиците

Идентификационни променливи на единица, която е притежавана или притежава

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от резидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), притежавана(и) от юридическата единица (условно)

Дялове (%) от нерезидентна(и) юридическа(и) единица(и), която(които) притежава(т) юридическата единица (условно)

Дата на начало-край на дяловете (условно)

Група от предприятия

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на начало на дейността на групата от предприятия

Дата на прекратяване на дейността на групата от предприятия

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 2-значното ниво на NACE (незадължително)

Брой на наетите и самонаетите лица (условно)

Нетен оборот (условно)

Общо активи на групата от предприятия (условно)

Държави, където са разположени нерезидентни предприятия или местни единици (незадължително)

Предприятие

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Връзка с други единици

Идентификационен(ни) номер(а) на юридическата(ите) единица(и), от която(ито) се състои предприятието или предприятията

Идентификационен номер на мултинационалната или национална група от предприятия, към която принадлежи предприятието

 

Демографски събития

Дата на започване на дейността

Дата на окончателно прекратяване на дейността

 

Стратификационни параметри и икономически променливи

Код на основната дейност на групата от предприятия по 4-значното ниво на NACE

Вторична дейност на групата от предприятия по 4-значното ниво на NACE (условно)

Брой на наетите и самонаетите лица

Брой на наетите лица

Брой на наетите лица, преизчислени към пълно работно време (незадлъжително)

Нетен оборот

Институционален сектор и подсектор в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013

3.  Обмен на данни за регистрираните юридически единици за целите на идентифициране [член 10, параграф 3]

3.1.  Данните, които следва да бъдат предадени от компетентните национални статистически органи на Комисията (Евростат) за резидентните регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (условно)

3.2.  Данните, които следва да бъдат предадени от компетентните национални статистически органи на Комисията (Евростат) за чуждестранни регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма (незадължително)

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (условно)

3.3.  Данните, които следва да бъдат предадени от Комисията (Евростат) на компетентните национални статистически органи за регистрирани юридически единици

Единици

Подробни теми

Променливи

Юридическа единица

Идентификация

Идентификационни променливи

 

Демографски събития

Дата на учредяване за юридическите лица или на официалното признаване като икономически оператор за физическите лица

Дата, на която юридическата единица е прекратила дейността си

 

Стратификационни параметри

Правна форма

Статут на юридическата дейност

Флаг за клонове, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 549/2013 (условно)

Приложение V

Информация, която следва да бъде предоставена от компетентните данъчни органи на всяка държава членка на националния статистически орган, посочен в член 5, параграф 2

а)  информация от справки-декларациите за ДДС на данъчно задължените лица или на данъчно незадължените юридически лица, които са декларирали за въпросния период вътресъюзни доставки на стоки в съответствие с член 251, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета или вътресъюзно придобиване на стоки в съответствие с член 251, буква в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета,

б)  информация от обобщените декларации за вътресъюзни доставки, събрани от обобщените декларации за ДДС в съответствие с членове 264 и 265 от Директива 2006/112/ЕО,

в)  информация за вътресъюзни придобивания, съобщена от всички други държави членки в съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета.

Приложение VI

Информация, която следва да бъде предоставена от компетентните митнически органи във всяка държава членка на националния статистически орган, посочен в член 5, параграф 3

а)  информация, идентифицираща лицето, което извършва вътресъюзен износ и внос на стоки, обхванати от митническите процедури за активно усъвършенстване,

б)  данните за регистрацията и идентификацията на икономическите оператори, предвидени в митническите разпоредби на Европейския съюз, които са на разположение в електронната система по отношение на EORI номера по член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията,

в)  записите за вноса и износа от митническите декларации, които са били приети или са били предмет на решения на националните митнически органи, свързани с тях:

които са били депозирани при тях; или

във връзка с които, в съответствие с член 225 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията, допълнителната декларация е на тяхно разположение чрез пряк електронен достъп до системата на титуляра на разрешението.

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6).
(4)Препоръка на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/EО) (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(5)Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS), (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 76).
(6)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(7)Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486
(9)Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).
(10)OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(11)Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1).
(13)Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (ОВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49).
(17)Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 17).
(18)Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6).
(19)Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен) (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13).
(20)Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).
(21)Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).
(22)Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(23)Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(24)Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация