Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0048(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2018

Předložené texty :

A8-0094/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0382

Přijaté texty
PDF 410kWORD 117k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0114),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0099/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. ledna 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0094/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 77, 1.3.2018, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o evropských podnikových statistikách ▌a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Vývoj, tvorba a šíření statistických informací o ekonomické činnosti podniků v členských státech byly dosud založeny na několika jednotlivých právních aktech. Tyto právní akty se vztahují na krátkodobou a strukturální statistiku podniků, statistiku o výrobě, mezinárodním (uvnitř Unie a mimo Unii) obchodu se zbožím a službami, zahraničních afilacích, výzkumu a vývoji, inovacích, využívání informačních a komunikačních technologiích a elektronickém obchodování. Kromě toho byl nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008(3) stanoven společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely v Unii.

(2)  Tato struktura založená na jednotlivých právních aktech neposkytuje nezbytnou soudržnost mezi jednotlivými statistickými oblastmi a nepodporuje integrovaný přístup k vývoji, tvorbě a šíření podnikových statistik. Pro účely tohoto nařízení by součástí evropských podnikových statistik měly být také statistiky výzkumu a vývoje v odvětví vysokoškolského vzdělávání, veřejné správy a soukromého neziskového sektoru. Aby se zajistila soudržnost mezi evropskými podnikovými statistikami a usnadnila se integrace odpovídajících statistických procesů, měl by být vytvořen společný právní rámec.

(3)  Lépe integrované statistické procesy založené na společných metodických zásadách, definicích a kritériích kvality by měly vést k harmonizovaným statistikám o struktuře, ekonomických činnostech, transakcích a výkonnosti podnikového sektoru v Unii, které úrovní relevantnosti a podrobnosti uspokojují potřeby uživatelů.

(4)  Evropský registr skupin podniků zajistí, že pokyny Unie, jako je například doporučení Komise 2003/361/ES(4), jež jsou relevantní pro evropské podnikové statistiky, lze lépe dodržovat, zejména s ohledem na identifikaci nezávislých podniků vymezených v uvedeném doporučení. To je nezbytné v zájmu posílení právní jistoty a předvídatelnosti obchodních příležitostí a vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky se sídlem v Unii.

(5)  Mezinárodní pokyny, jako jsou manuál Frascati týkající se statistiky výzkumu a vývoje a manuál Oslo týkající se údajů o inovacích a mezinárodní dohody přijaté OSN, OECD, Mezinárodním měnovým fondem a dalšími mezinárodními a nadnárodními organizacemi, jsou pro evropské podnikové statistiky relevantní. Tyto pokyny by se v co možná největší míře měly při vývoji, tvorbě a šíření unijních statistik a v rámci evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů dodržovat, aby se zajistilo, že unijní statistiky jsou srovnatelné se statistikami sestavenými hlavními mezinárodními partnery Unie. Při sběru evropských podnikových statistik týkajících se témat „vstupy výzkumu a vývoje“ a „inovace“ by se však měly důsledně uplatňovat unijní normy, dohody a pokyny.

(6)  Administrativní zátěž podniků, a zejména malých a středních podniků, by měla být co možná nejnižší, přičemž by se měly v co největší možné míře zohlednit jiné zdroje údajů než zjišťování. Za účelem zmírnění zátěže podniků by mělo být možné stanovit odlišné požadavky na údaje v závislosti na velikosti a významu podnikových ekonomik členských států.

(7)  Ve vizi 2020 Evropského statistického systému (ESS) se uvádí, že údaje by se měly používat napříč statistickými oblastmi, aby bylo možné lépe analyzovat nové jevy (např. globalizaci) a lépe sloužit unijním politikám s velkým dopadem. Datové výstupy by se měly zakládat na účinných a robustních statistických procesech. Širší oblast působnosti společného právního rámce pro podnikové statistiky by měla umožnit integraci vzájemně provázaných produkčních procesů, které čerpají z více zdrojů.

(8)  Cílem programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS), přijatého rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES(5), jenž probíhal od roku 2009 do roku 2013, bylo přispět k tomu, aby se statistiky související s podnikáním a obchodem přizpůsobily novým potřebám v oblasti údajů, a upravit systém pro tvorbu podnikových statistik. Závěry a doporučení vyplývající z tohoto programu, pokud jde o priority a nové soubory ukazatelů, racionalizaci rámce pro statistiky související s podnikáním, účinnější tvorbu statistik podnikání a obchodu a modernizaci Intrastatu, by měly být převedeny do právně závazných ustanovení.

(9)  Je potřebný flexibilnější přístup v rámci evropských podnikových statistik, který umožní přizpůsobení s ohledem na metodický vývoj a včasnou reakci na vznikající a řádně odůvodněné potřeby uživatelů údajů, které vyplývají z měnícího se ekonomického prostředí a rostoucí globalizace a komplexnosti podnikatelského prostředí. Tato budoucí přizpůsobení by měla být podložena adekvátní analýzou nákladů a přínosů a výsledné nové požadavky na údaje by neměly představovat významné dodatečné zatížení či náklady pro členské státy a pro respondenty.

(10)  Měla by se posílit úloha národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků jakožto základní infrastruktury pro sběr a sestavování evropských podnikových statistik. Národní statistické registry ekonomických subjektů by se měly používat jako hlavní zdroj informací pro statistickou analýzu populace podniků a jejich demografie, pro definici populace zjišťování a pro vytvoření propojení s administrativními zdroji údajů.

(11)  Za účelem zajištění úlohy národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků by měl být vymezen a zaveden jedinečný identifikátor pro všechny příslušné jednotky.

(12)  Jasného vymezení skupin podniků v Evropském registru skupin podniků na základě včasných a spolehlivých údajů by se mělo dosáhnout použitím harmonizovaných kritérií a pravidelnou aktualizací informací o kontrolních vazbách mezi právními jednotkami, které jsou součástí skupin podniků.

(13)  Aby se zvýšila účinnost procesů statistické produkce ESS a snížilo statistické zatížení respondentů, měly by mít vnitrostátní statistické orgány právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem vnitrostátním administrativním záznamům a na jejich využívání a právo tyto administrativní záznamy integrovat do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, tvorbu a šíření evropských podnikových statistik, v souladu s článkem 17a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(6).

(14)  Nařízení (ES) č. 223/2009 zajišťuje referenční rámec pro evropskou statistiku. Vyžaduje mimo jiné dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů.

(15)  Mělo by být stanoveno, že vnitrostátní statistické orgány, které vytvářejí podnikové statistiky a udržují evropský rámec statistických registrů ekonomických subjektů, si mohou vyměňovat mikrodata a mohou k nim mít přístup za účelem vývoje, tvorby a šíření vnitrostátních nebo evropských podnikových statistik nebo za účelem zvýšení kvality evropských podnikových statistik. Výměna mikrodat by proto měla být omezena na řádně odůvodněné případy.

(16)  Vytvoření dalšího zdroje údajů na základě výměny mikrodat o vývozu zboží uvnitř Unie spolu s možností použít inovativní metodiky zvyšuje flexibilitu členských států při sestavování statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, což umožňuje členským státům snížit zpravodajskou zátěž podniků. Účelem výměny je efektivní vývoj, tvorba a šíření statistik evropského mezinárodního obchodu se zbožím či zlepšení jejich kvality.

(17)  Sjednávání, provádění a přezkum obchodních a investičních dohod mezi Unií a třetími zeměmi či na mnohostranné úrovni vyžaduje, aby Komise měla k dispozici potřebné statistické informace o obchodních tocích mezi členskými státy a třetími zeměmi.

(18)  Měla by být zajištěna úzká vazba mezi systémem sběru statistických informací a daňovými formalitami souvisejícími s daní z přidané hodnoty, které se vztahují k obchodu se zbožím mezi členskými státy. Tato vazba umožňuje především pro účely statistiky obchodu se zbožím uvnitř Unie identifikovat vývozce a dovozce a kontrolovat kvalitu shromážděných informací.

(19)  Přeshraniční pohyb zboží, zejména z nebo do třetích zemí, podléhá celnímu dohledu, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013(7). Celní orgány uchovávají informace nebo záznamy týkající se těchto pohybů nebo k nim mají přístup. Informace nebo záznamy, které souvisejí s celními prohlášeními nebo jsou na nich založené, by se měly používat pro tvorbu statistik o obchodu se zbožím uvnitř Unie.

(20)  Za účelem tvorby statistik o mezinárodním obchodu se zbožím a zlepšení kvality uvedených statistik by si měly vnitrostátní statistické orgány v členských státech ▌vyměňovat údaje o dovozu a vývozu zboží, jež se týkají celních orgánů více než jednoho členského státu. Za účelem zajištění harmonizovaného sestavování statistik by výměna těchto mikrodat mezi vnitrostátními statistickými orgány měla být povinná.

(21)  Má-li být zachována kvalita a srovnatelnost evropských podnikových statistik nebo národních účtů v souladu s koncepcemi a metodikou nařízení (EU) č. 549/2013, měla by být umožněna výměna důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány dotčených členských států, příslušnými národními centrálními bankami, Evropskou centrální bankou a Komisí (Eurostatem) pouze pro statistické účely.

(22)  Aby mohla Komise plnit své úkoly vyplývající ze smluv, zejména úkoly související s fungováním vnitřního trhu, měla by mít k dispozici úplné, aktuální a spolehlivé informace o produkci zboží a služeb v Unii a o mezinárodních obchodních tocích. Také podniky potřebují uvedené informace, aby mohly monitorovat svá odbytiště a jejich mezinárodní rozměr.

(23)  Členské státy nebo vnitrostátní příslušné orgány by měly usilovat o to, aby se v co největší možné míře zjednodušil sběr statistických údajů v evropských podnicích. Vnitrostátní statistické orgány by měly zohlednit nejnovější vývoj v digitální oblasti v době, kdy jsou stanovovány nástroje a metody pro shromažďování statistických údajů, a měly být vybízeny k provádění inovativních přístupů.

(24)  Je třeba poskytovat podnikové statistiky v členění podle sektoru činnosti, aby bylo možné měřit produktivitu podniků v Unii. Zejména roste poptávka po statistikách o sektoru služeb, což je nejdynamičtější sektor moderních ekonomik, zejména vzhledem k jeho potenciálu, pokud jde o růst a tvorbu pracovních míst, a vzhledem k vztahům s výrobním sektorem. Tento trend je nadále posílen rozvojem nových digitálních služeb. Rostoucí poptávka po statistických údajích je i v případě kreativního a kulturního odvětví, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví(8). Statistiky o obchodu se službami jsou nezbytné pro monitorování fungování vnitřního trhu služeb a jednotného digitálního trhu a posuzování dopadů překážek na obchod se službami.

(25)  Nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice je referenčním rámcem pro toto nařízení, včetně ochrany důvěrných údajů. Maximální podrobnost informací v oblasti statistik mezinárodního obchodu se zbožím však vyžaduje v souvislosti s důvěrností údajů zvláštní pravidla. Dovozce nebo vývozce musí vnitrostátnímu statistickému orgánu předložit žádost, aby statistické výsledky umožňující nepřímou identifikaci daného dovozce nebo vývozce nebyly zveřejněny. Žádost by měl vnitrostátní statistický orgán považovat za odůvodněnou, pokud statistické výsledky umožňují nepřímo identifikovat daného dovozce nebo vývozce. V opačném případě může vnitrostátní statistický orgán šířit statistické výsledky v podobě, jež může umožnit nepřímo identifikovat daného dovozce nebo vývozce.

(26)  Monitorování pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených strategií Evropa 2020 na úrovni členských států a na úrovni Unie vyžaduje harmonizované statistiky o hospodářství Unie, pokud jde o změnu klimatu a účinné využívání zdrojů, výzkum a vývoj, inovace, informační společnost, pokrývající jak tržní, tak netržní činnosti, a o celkovém podnikatelském prostředí, zejména o demografii podniků a zaměstnanosti související s tržními činnostmi. Takové informace umožňují subjektům s rozhodovací pravomocí přijímat informovaná politická rozhodnutí k rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích, zlepšení přístupu malých a středních podniků na jednotný trh, rozvíjení podnikání a zvýšení udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

(27)  Statistiky o inovacích, výzkumu a vývoji jsou potřebné pro rozvoj a monitorování politik, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti členských států a zvýšení jejich střednědobého a dlouhodobého potenciálu pro inteligentní růst a zaměstnanost. Expandující digitální ekonomika a širší využívání informačních a komunikačních technologií jsou také významnou hnací silou konkurenceschopnosti a růstu v Unii a k podpoře souvisejících strategií a politik, včetně dokončení jednotného digitálního trhu, jsou zapotřebí statistické údaje.

(28)  Podnikové statistiky jsou rovněž nezbytné pro sestavování národních a regionálních účtů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013(9).

(29)  K podávání zpráv o hospodářském vývoji v každém členském státě v rámci hospodářské politiky Unie je nutné mít k dispozici spolehlivé a včasné statistiky. Evropská centrální banka potřebuje rychle dostupné krátkodobé statistiky pro hodnocení hospodářského vývoje v členských státech v kontextu jednotné měnové politiky.

(30)  Požadavky na údaje by měly, při současném dodržování zásady poskytování podnikových statistik o celém hospodářství, co možná nejvíce zohledňovat zjednodušující opatření ke zmírnění zátěže podnikové ekonomiky v členských státech, které jsou relativně malé, v souladu se zásadou proporcionality. Další požadavky by pro respondenty neměly představovat nepřiměřenou administrativní zátěž.

(31)  Mezinárodní standardy, jako je iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX), a statistické nebo technické normy vypracované v rámci ESS, jako jsou standardy pro metadata a ověřování, by se měly používat v příslušném rozsahu též pro evropské podnikové statistiky. Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC) schválil standard ESS pro zprávy o kvalitě v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 223/2009. Tyto standardy by měly přispět k harmonizaci prokazování kvality a podávání zpráv o kvalitě podle tohoto nařízení.

(32)  Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o dílčí témata uvedená v příloze▌ I ▌a míru pokrytí pro vývoz zboží uvnitř Unie. Komise by rovněž měla mít pravomoc měnit a doplňovat ▌informace, které mají poskytnout správci daně a celní orgány podle příloh V a VI. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(10). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(33)  V zájmu zajištění jednotných podmínek by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické provedení některých prvků požadavků včetně těch, které se týkají statistických registrů ekonomických subjektů, o formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup výměny důvěrných údajů pro účely evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů, předávání údajů a metadat, zprávy o kvalitě údajů a metadatech a výjimky. Za stejným účelem by měly být Komisi svěřeny doplňující prováděcí pravomoci, pokud jde o způsoby a formát, opatření na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro výměnu důvěrných údajů pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie, specifikace relevantních metadat, harmonogram, způsoby sběru a sestavování statistických informací o vývozu zboží uvnitř Unie poskytovaných členskému státu dovozu, způsoby uplatňování míry pokrytí celkového vývozu zboží uvnitř Unie s ohledem na referenční období stanovující technické specifikace týkající se statistických datových prvků pro mikrodata sestavená, respektive shromážděná ▌o obchodu se zbožím uvnitř Unie, které se mají poskytnout členskému státu dovozu, a související zjednodušení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

(34)  V příslušných případech by měla Komise provést analýzu nákladů a přínosů a zajistit, aby žádné z navrhovaných opatření nepředstavovalo významné dodatečné náklady nebo zatížení pro členské státy nebo respondenty, zejména pro malé a střední podniky, a měla by současně zohlednit očekávané přínosy pro uživatele a to, že vedou ke zvýšení statistické kvality.

(35)  Komise může udělovat výjimky z uplatňování tohoto nařízení či aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých v souvislosti s tímto nařízením, pokud toto uplatňování má za následek větší úpravy národního statistického systému členského státu, pokud jde o organizaci doplňujících zjišťování nebo provedení větších úprav systému statistické produkce, aby vyhověl novým zdrojům údajů nebo umožnil kombinaci různých zdrojů.

(36)  Pokud se zjistí nové požadavky na údaje nebo je-li nezbytné zlepšování souborů údajů, na něž se vztahuje toto nařízení, může Komise zahájit pilotní studie, které členské státy provádějí na dobrovolném základě. Komise může přednostně zahájit pilotní studie, které se budou vtahovat na „mezinárodní obchod se službami“, „nemovitosti“, „finanční ukazatele“ a „životní prostředí a klima“.

(37)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zavedení společného rámce pro evropské podnikové statistiky, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu harmonizace a srovnatelnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(38)  Opatřeními stanovenými v tomto nařízení by se měla nahradit opatření nařízení Rady (EHS) č. 3924/91(11), nařízení Rady (ES) č. 1165/98(12), rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1608/2003(13), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004(14), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004(15), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004(16), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007(17), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008(18), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008(19) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(20). Uvedené akty by proto měly být zrušeny.

(39)  Návrh byl konzultován s evropským inspektorem ochrany údajů.

(40)  Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zavádí společný právní rámec pro:

a)  vývoj, tvorbu a šíření evropských podnikových statistik, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1;

b)  evropský rámec národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „statistickou jednotkou“ statistické jednotky vymezené v ▌nařízení Rady (EHS) č. 696/93(21);

b)  „zpravodajskou jednotkou“ jednotka, která dodává údaje;

c)  „oblastí“ jeden nebo několik souborů údajů uspořádaných tak, aby pokryly určitá témata;

d)  „tématem“ ▌obsah informací, které mají být sestaveny, přičemž každé téma pokrývá jedno nebo více dílčích témat;

e)  „dílčím tématem“ podrobný obsah informací, které mají být sestaveny po určité téma, přičemž každé dílčí téma pokrývá jednu nebo více proměnných;

f)  „proměnnou“ charakteristika ▌jednotky, která může nabýt více než jedné hodnoty ze souboru hodnot;

g)  „tržní činností“ a „netržní činností“ činnosti vymezené v nařízení (EU) č. 549/2013;

h)  „tržními výrobci“ a „netržními výrobci“ výrobci vymezení v nařízení (EU) č. 549/2013;

i)  „vnitrostátními statistickými orgány národní statistické úřady určené každým členským státem a jiné vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 223/2009;

j)  „určujícím zdrojem“ jediný poskytovatel datových záznamů týkajících se údajů národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků v souladu se standardy kvality uvedenými v článku 17;

k)  „mikrodaty“ jednotlivá zjišťování nebo měření charakteristik identifikovatelných zpravodajských jednotek nebo statistických jednotek;

l)  „použitím pro statistické účely“ ▌použití ▌vymezené v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 223/2009;

m)  „důvěrnými údaji“ údaje vymezené v čl. 3 bodě 7 nařízení (ES) č. 223/2009;

n)  „správci daně“ vnitrostátní orgány v členském státě odpovědné za uplatňování směrnice Rady 2006/112/ES(22);

o)  „celními orgány“ celní orgány vymezené v čl. 5 bodě 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

p)  „nadnárodní skupinou podniků“ skupina podniků, která se skládá z alespoň dvou podniků nebo právních jednotek nacházejících se v různých zemích podle čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 177/2008.

2.  Pro účely článků 11 až 15 se rozumí:

a)  „členským státem vývozu“ členský stát, z jehož statistického území je zboží vyváženo do místa určení v členském státě dovozu;

b)  „členským státem dovozu“ členský stát, na jehož statistické území je zboží dováženo z členského státu vývozu;

c)  „zbožím“ jakýkoli movitý majetek, včetně elektrické energie a zemního plynu.

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Evropské podnikové statistiky se týkají:

a)  struktury, ekonomických činností a výkonnosti statistických jednotek, jejich činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jejich využívání informačních a komunikačních technologií (IKT), jejich elektronického obchodování a globálních hodnotových řetězců. Pro účely tohoto nařízení jsou součástí evropských podnikových statistik také statistiky výzkumu a vývoje v odvětví vysokoškolského vzdělávání, veřejné správy a soukromého neziskového sektoru;

b)  výroby průmyslového zboží a služeb a mezinárodního obchodu se zbožím a službami.

2.  Evropský rámec statistických registrů ekonomických subjektů se týká národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků a výměn mezi nimi v souladu s článkem 10.

a)  Národní statistické registry ekonomických subjektů zahrnují:

i)  všechny podniky, které vykonávají ekonomické činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu (HDP), a jejich místní jednotky;

ii)  právní jednotky, které tyto podniky tvoří;

iii)  pro ty podniky, které z důvodu své velikosti mají významný vliv a jejichž činnostní jednotky mají významný vliv na souhrnné (národní) údaje:

—  činnostní jednotky a velikost každé z činnostních jednotek, které tyto podniky tvoří, anebo alternativně,

—  kód NACE podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006(23) pro vedlejší činnosti těchto podniků a velikost každé vedlejší činnosti;

iv)  skupiny podniků, do nichž tyto podniky patří.

b)  Evropský registr skupin podniků zahrnuje následující jednotky definované v nařízení Rady (EHS) č. 696/93:

i)  všechny podniky, které vykonávají ekonomické činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu (HDP) a jsou součástí nadnárodní skupiny podniků;

ii)  právní jednotky, které tyto podniky tvoří;

iii)  nadnárodní skupiny podniků, do nichž tyto podniky patří.

c)  Domácnosti nespadají do oblasti působnosti evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů, pokud jsou zboží i služby, které produkují, určeny pro jejich vlastní spotřebu nebo zahrnují pronájem vlastních nemovitostí.

d)  Místní jednotky zahraničních podniků bez samostatné právní existence (pobočky) a zatříděné mezi kvazikorporace podle nařízení (EU) č. 549/2013 se pro účely národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků považují za podniky.

e)  Skupiny podniků se identifikují na základě kontrolních vazeb mezi jejich právními jednotkami podle nařízení (EU) č. 549/2013.

f)  Pokud se odkazuje na národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků, vztahuje se toto nařízení pouze na jednotky, které zcela nebo zčásti vykonávají ekonomickou činnost, a na ekonomicky neaktivní právní jednotky, které jsou součástí podniku v kombinaci s ekonomicky aktivními právními jednotkami. Pro účely evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů se ekonomickou činností rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na daném trhu. Držení majetku nebo závazků může být rovněž považováno za činnost. Za ekonomickou činnost se pro účely evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů považují rovněž netržní služby, které přispívají k HDP, a přímá či nepřímá majetková účast v aktivních právních jednotkách. ▌

g)  Statistické jednotky v evropském rámci statistických registrů ekonomických subjektů jsou vymezeny podle ▌nařízení Rady (EHS) č. 696/93 s výhradou omezení uvedených v tomto článku.

KAPITOLA II

ZDROJE ÚDAJŮ

Článek 4

Zdroje údajů a metody

1.  Členské státy vytvářejí statistiky uvedené v článcích 6 a 7 a také národní statistické registry ekonomických subjektů podle článku 9 za použití jakýchkoli relevantních zdrojů údajů, přičemž se vyhnou nadměrnému zatěžování respondentů a náležitě zohlední nákladovou efektivnost vnitrostátních statistických orgánů. Vnitrostátní statistické orgány mohou k tvorbě statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení použít tyto zdroje údajů, včetně jejich kombinací, za předpokladu, že výsledky splňují kritéria kvality uvedená v článku 17:

a)  zjišťování: zpravodajské jednotky, které jsou členskými státy vyzvány, ▌ poskytnou včasné, přesné a úplné informace potřebné pro tvorbu statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů požadovaných podle tohoto nařízení;

b)  administrativní záznamy, včetně informací od správců daně a celních orgánů, jako jsou roční účetní závěrky;

c)  vyměňovaná mikrodata;

d)  jakékoli jiné relevantní zdroje, metody nebo inovativní přístupy, pokud umožňují tvorbu údajů, které jsou srovnatelné a v souladu s použitelnými specifickými požadavky kvality stanovenými tímto nařízením. Takovéto metody a přístupy musí být vědecky podložené a řádně doložené.

Článek 5

Přístup k administrativním záznamům a sdělování informací

1.  V souladu s ▌článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009 mají vnitrostátní statistické orgány a Komise (Eurostat) právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům a na jejich využívání a právo tyto záznamy integrovat s jinými zdroji údajů ke splnění statistických požadavků podle tohoto nařízení a aktualizaci národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků. Přístup vnitrostátních statistických orgánů a Komise (Eurostatu) se omezuje na administrativní záznamy v rámci jejich příslušného systému veřejné správy.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, správci daně v každém členském státě poskytnou příslušným vnitrostátním statistickým orgánům pro statistické účely informace týkající se vývozu a dovozu zboží, jak je uvedeno v příloze V.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, pokud jde o změnu a doplnění statistických informací, které mají správci daně poskytnout podle přílohy V.

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, celní orgán v každém členském státě poskytne příslušným vnitrostátním statistickým orgánům pro statistické účely informace týkající se vývozu a dovozu zboží, jak je uvedeno v příloze VI.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, pokud jde o změnu a doplnění statistických informací, které mají celní orgány poskytnout podle přílohy VI.

4.  Za účelem tvorby harmonizovaných statistik o mezinárodním obchodu se zbožím a zlepšení kvality uvedených statistik si vnitrostátní statistické orgány dotčených členských států vyměňují mikrodata pro statistické účely získaná od jejich celních orgánů, která se týkají vývozu nebo dovozu zboží, pro odhad kvazitranzitního vývozu nebo dovozu z jejich členských států, neboť tento vývoz nebo dovoz se týká celních orgánů více než jednoho členského státu.

V případě jiných toků, které se týkají celních orgánů více než jednoho členského státu, si vnitrostátní statistické orgány vyměňují odpovídající mikrodata, která se týkají vývozu nebo dovozu zboží, s cílem zlepšit kvalitu dotčených statistik.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení forem výměny údajů podle tohoto článku.

KAPITOLA III

PODNIKOVÉ STATISTIKY

Článek 6

Požadavky na údaje

1.  Evropské podnikové statistiky pokrývají tyto oblasti:

a)  krátkodobá podniková statistika;

b)  podniková statistika na celostátní úrovni;

c)  regionální podniková statistika;

d)  statistika o mezinárodní činnosti.

2.  Oblasti zahrnují jedno nebo více z následujících témat, která jsou podrobněji stanovena v příloze I:

a)  populace;

b)  globální hodnotové řetězce;

c)  využívání IKT a elektronické obchodování;

d)  inovace;

e)  mezinárodní obchod se zbožím;

f)  mezinárodní obchod se službami;

g)  investice;

h)  vstupy pracovní síly;

i)  výstupy a výkonnost;

j)  nemovitosti;

k)  ceny;

l)  nákup;

m)  vstupy výzkumu a vývoje.

3.  Periodicita, referenční období a statistická jednotka každého tématu je stanovena v příloze II.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22 za účelem změny dílčích témat stanovených v příloze I ▌.

5.  Při výkonu své pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci zajistí Komise, aby byly splněny tyto ▌podmínky:

a)  akty v přenesené pravomoci mají za cíl dosažení neutrality, pokud jde o náklady a zátěž, nebo jejich snížení a v žádném případě nepředstavují významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či pro respondenty;

b)  v období pěti po sobě následujících let se nejvýše jedno dílčí téma pro oblast „krátkodobá podniková statistika“, tři dílčí témata pro oblast „podniková statistika na celostátní úrovni“, dvě dílčí témata pro oblast „regionální podniková statistika“ a dvě dílčí témata pro oblast „statistika o mezinárodní činnosti“ uvedená v příloze I nahrazují jiným dílčím tématem a doplňuje se nejvýše jedno dílčí téma celkově pro všechny oblasti.

Maximální limit dílčích témat, jež mohou být nahrazena, se neuplatňuje na dílčí témata v oblasti inovací, využívání IKT a elektronického obchodování a na globální hodnotové řetězce.

Toto maximum se nevztahuje na změny, které vyplývají ze ▌změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005; ▌

c)  akty v přenesené pravomoci se přijímají nejpozději 18 měsíců před koncem referenčního období údajů s výjimkou tématu „inovace“, v jehož případě se akty v přenesené pravomoci přijímají alespoň šest měsíců před koncem referenčního období údajů, a tématu „využívání IKT a elektronické obchodování“, v jehož případě se akty v přenesené pravomoci přijímají alespoň patnáct měsíců před koncem referenčního období údajů;

d)  jakékoli nové dílčí téma je řádně posouzeno z hlediska jeho proveditelnosti prostřednictvím pilotních studií prováděných členskými státy v souladu s článkem 20.

Článek 7

Technické specifikace požadavků na údaje

1.  Pro dílčí témata uvedená v příloze I sestavují členské státy údaje relevantní pro každé dílčí téma. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem bližšího stanovení následujících prvků údajů, které mají být předány podle tohoto nařízení, jejich technických definic a zjednodušení:

a)  proměnné ▌;

b)  jednotka měření;

c)  statistický soubor (včetně požadavků ohledně tržních/netržních činností nebo výrobců);

d)  klasifikace (včetně seznamu výrobků, zemí a území a také povahy transakcí) a členění;

e)  předávání jednotlivých záznamů údajů na dobrovolném základě;

f)  použití aproximací a požadavky na kvalitu;

g)  lhůta pro předání údajů;

h)  první referenční období;

i)  váhy a změna základního roku pro oblast „krátkodobá podniková statistika“;

j)  další specifikace včetně referenčního období pro téma „mezinárodní obchod se zbožím“.

2.  Při výkonu pravomoci uvedené v odstavci 1 s ohledem na zjednodušení přihlédne Komise k velikosti a významu podnikových ekonomik v souladu se zásadou proporcionality, aby zmírnila zatěžování podniků. Komise kromě toho zajistí, že zůstane zachován vstup potřebný pro sestavování účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (ES) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005. Prováděcí akty, s výjimkou těch, které upravují první uplatňování tohoto nařízení, se přijímají nejpozději 18 měsíců před koncem referenčního období údajů pro témata uvedená v příloze I. Prováděcí akty pro téma „inovace“ se přijímají alespoň šest měsíců a pro téma „využívání IKT a elektronické obchodování“ alespoň patnáct měsíců před koncem referenčního období údajů.

3.  Při přijímání prováděcích aktů v souladu s odst. 1 písm. a), s výjimkou témat uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. b) až d) tohoto nařízení, Komise zajistí, že celkový počet proměnných v každé oblasti uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení nepřesahuje:

–  22 proměnných pro oblast „krátkodobá podniková statistika“;

–  93 proměnných pro oblast „podniková statistika na celostátní úrovni“;

–  31 proměnných pro oblast „regionální podniková statistika“ a

–  26 proměnných pro oblast „statistika o mezinárodní činnosti“.

4.  Pro témata uvedená v čl. 6 odst. 2 písm. b) až d) tohoto nařízení Komise zajistí, že celkový počet proměnných nepřesahuje:

–  20 proměnných pro téma „globální hodnotové řetězce“;

–  73 proměnných pro téma „využívání IKT a elektronické obchodování“ a

–  57 proměnných pro téma „inovace“.

5.  Kdykoli se požadují nové údaje s cílem reagovat na potřeby uživatelů a poskytnout jistý stupeň flexibility, může Komise změnit nejvýše 5 proměnných pro každou z oblastí „podniková statistika na celostátní úrovni“, „regionální podniková statistika“ a „statistika o mezinárodní činnosti“ a nejvýše 20 proměnných pro oblast „podniková statistika na celostátní úrovni“ v jakémkoli období pěti po sobě následujících kalendářních roků, v souladu s prováděcími akty uvedenými v odstavci 3. Tato maxima se nevztahují na témata „globální hodnotové řetězce“, „inovace“ a „využívání IKT a elektronické obchodování“.

6.  Kdykoli se požadují nové údaje s cílem reagovat na potřeby uživatelů a poskytnout jistý stupeň flexibility v návaznosti na pilotní studie uvedené v článku 20, celkový počet proměnných pro oblasti uvedené v odstavci 3 se zvyšuje maximálně o 10 proměnných pro všechny oblasti.

7.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. Při vypracovávání takových prováděcích aktů se zohlední případné dodatečné náklady a administrativní zátěž členských států nebo respondentů, a to společně s posouzením plánovaného zlepšení statistické kvality a veškerými dalšími přímými či nepřímými přínosy vyplývajícími z dodatečně navrhovaných opatření.

To se nevztahuje na změny, které vyplývají ze změn v klasifikacích a nomenklaturách, jakož i ze změn účetních rámců národních a regionálních účtů podle nařízení (EU) č. 549/2013 a statistiky platební bilance podle nařízení (ES) č. 184/2005.

KAPITOLA IV

REGISTR EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 8

Evropský rámec statistických registrů ekonomických subjektů

1.  Komise (Eurostat) zřídí na úrovni Unie Evropský registr skupin podniků týkající se nadnárodních skupin podniků pro statistické účely.

2.  Členské státy zřídí na národní úrovni jeden či více ▌národních statistických registrů ekonomických subjektů, jejichž společný základ je harmonizován podle tohoto nařízení, jež budou sloužit jako nástroj pro přípravu a koordinaci zjišťování, jako zdroj informací pro statistickou analýzu populace a její demografie, pro využití administrativních údajů a pro identifikaci a tvorbu statistických jednotek.

3.  Členské státy a Komise (Eurostat) si pro účely evropského rámce registrů ekonomických subjektů vyměňují údaje, jak je stanoveno v článku 10.

4.  Národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků jsou určujícím zdrojem pro získávání vysoce kvalitních a harmonizovaných populací ve statistických registrech ekonomických subjektů v souladu s článkem 17 tohoto nařízení pro tvorbu evropských statistik.

Národní statistické registry ekonomických subjektů jsou určujícím zdrojem pro populace registrované v národních statistických registrech ekonomických subjektů. Evropský registr skupin podniků je určujícím zdrojem v Evropském statistickém systému jakožto populace v registru pro podnikové statistiky, které vyžadují koordinaci přeshraničních informací souvisejících s nadnárodními skupinami podniků.

Článek 9

Požadavky na evropský rámec statistických registrů ekonomických subjektů

1.  Statistické a právní jednotky zahrnuté v evropském rámci statistických registrů ekonomických subjektů podle článku 8 jsou charakterizovány následujícími prvky, které jsou blíže stanoveny v příloze III:

a)  dílčí témata registrů a jedinečný identifikátor;

b)  časový plán a periodicita.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty v souladu s přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem ▌ stanovení proměnných týkajících se dílčích témat registru uvedených v příloze III.

3.  Při přijímání prováděcích aktů uvedených v odstavci 2 Komise zajistí, aby nepředstavovaly významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

Článek 10

Výměna důvěrných údajů a přístup k nim pro účely evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů

1.  Důvěrné údaje se vyměňují mezi členskými státy takto:

a)  Výměna důvěrných údajů o nadnárodních skupinách podniků a jednotkách, které do nich patří, zahrnující proměnné uvedené v příloze IV, se uskutečňuje výlučně pro statistické účely mezi ▌vnitrostátními statistickými orgány jednotlivých členských států, má-li tato výměna zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii. Tyto výměny se mohou také uskutečňovat za účelem snížení zpravodajské zátěže.

b)  Má-li tato výměna zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii a je-li tato výměna výslovně povolena příslušným vnitrostátním statistickým orgánem, který poskytuje údaje, mohou se výměny důvěrných údajů výlučně pro statistické účely účastnit národní centrální banky.

2.  Důvěrné údaje se vyměňují mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy takto:

a)  Vnitrostátní statistické orgány předávají údaje o nadnárodních skupinách podniků a jednotkách, které do nich patří, zahrnující proměnné uvedené v příloze IV, Komisi (Eurostatu), aby výlučně pro statistické účely poskytly informace o nadnárodních skupinách podniků v Unii.

b)  K zajištění konzistentního záznamu údajů a k jejich využití výlučně pro statistické účely předá Komise (Eurostat) příslušným vnitrostátním statistickým orgánům v každém členském státě údaje o nadnárodní skupině podniků, včetně jednotek, které do nich patří, zahrnující proměnné uvedené v příloze IV, pokud se alespoň jedna právní jednotka skupiny nachází na území daného členského státu.

c)  Aby se zajistila efektivita a vysoká kvalita v rámci tvorby Evropského registru skupin podniků, předá Komise (Eurostat) ▌vnitrostátním statistickým orgánům výlučně pro statistické účely údaje o všech nadnárodních skupinách podniků zaznamenaných v Evropském registru skupin podniků, včetně jednotek, které do nich patří, zahrnující proměnné uvedené v příloze IV.

3.  Důvěrné údaje se vyměňují mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy k identifikaci právních jednotek takto:

a)  Vnitrostátní statistické orgány předávají údaje o evidovaných právních jednotkách, omezené na identifikaci a demografické proměnné a parametry stratifikace uvedené v příloze IV, Komisi (Eurostatu) výlučně za účelem identifikace právních jednotek v Unii.

b)  Aby se zajistila efektivita a vysoká kvalita v rámci tvorby Evropského registru skupin podniků, předá Komise (Eurostat) vnitrostátním statistickým orgánům v každém členském státě údaje o právních jednotkách, omezující se na identifikaci a demografické proměnné a parametry stratifikace uvedené v příloze IV, výlučně za účelem identifikace právních jednotek v Unii.

4.  Důvěrné údaje se mohou vyměňovat mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami takto:

Výměna důvěrných údajů se může uskutečňovat výlučně pro statistické účely mezi Komisí (Eurostatem) a národními centrálními bankami a mezi Komisí (Eurostatem) a Evropskou centrální bankou, má-li tato výměna zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii a tuto výměnu výslovně povolily příslušné vnitrostátní statistické orgány.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty v souladu s přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení technických podrobností proměnných uvedených v příloze IV.

6.  Za účelem zajištění, že se údaje vyměňované podle tohoto článku použijí výlučně pro statistické účely, je Komisi svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, pokud jde o stanovení formátu, opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany těchto důvěrných údajů a také postupu pro výměnu údajů, přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

7.  Pokud Komise (Eurostat), vnitrostátní statistické orgány, národní centrální banky a Evropská centrální banka obdrží důvěrné údaje o jednotkách, které se nacházejí na vnitrostátním území nebo se nacházejí mimo vnitrostátní území, podle tohoto článku, nakládají s těmito informacemi jako s důvěrnými v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009.

Předání důvěrných údajů mezi vnitrostátními statistickými orgány a Komisí (Eurostatem) probíhá v rozsahu, v jakém je takové předání nezbytné výlučně pro statistické účely pro tvorbu evropských statistik. Jakékoli jiné předání musí výslovně schválit vnitrostátní orgán, který údaje shromáždil.

8.  Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoli porušení statistické důvěrnosti vyměňovaných údajů a stanoví sankce za její porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

KAPITOLA V

VÝMĚNA DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY STATISTIKY OBCHODU SE ZBOŽÍM UVNITŘ UNIE

Článek 11

Výměna důvěrných údajů

1.  Výměna důvěrných údajů mezi členskými státy o vývozu zboží uvnitř Unie se provádí výlučně pro statistické účely mezi vnitrostátními statistickými orgány, které se podílejí na vývoji, tvorbě a šíření statistik o obchodu se zbožím uvnitř Unie.

Technické specifikace pro požadavky na údaje uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2 se rovněž vztahují na výměnu důvěrných údajů v souladu s touto kapitolou.

2.  Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytují vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu statistické informace o svém vývozu zboží uvnitř Unie do daného členského státu, jak je stanoveno v článku 12.

3.  Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytují vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu metadata relevantní pro použití vyměňovaných údajů při sestavování statistik.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem určení, které informace mají být považovány za relevantní metadata uvedená v odstavci 3, a také stanovení harmonogramu pro poskytování těchto informací a statistických informací uvedených v článku 2 přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

5.  Aniž je dotčen odstavec 1, členský stát, který poskytuje vyměňované důvěrné údaje, povolí jejich používání pro tvorbu jiných statistik vnitrostátními statistickými orgány členského státu dovozu za předpokladu, že tyto údaje jsou používány výlučně pro statistické účely v souladu s kapitolou V nařízení (ES) č. 223/2009.

6.  Členský stát dovozu může vnitrostátním statistickým orgánům členského státu vývozu na jejich žádost poskytnout shromážděná mikrodata o svém dovozu zboží uvnitř Unie, které se dováží z daného členského státu vývozu.

Článek 12

Statistické informace, které se mají vyměňovat

1.  Statistickými informacemi uvedenými v čl. 11 odst. 2 jsou:

a)  mikrodata shromážděná pro účely statistik obchodu se zbožím uvnitř Unie,

b)  sestavené údaje o specifickém zboží nebo pohybu ▌a

c)  údaje sestavené použitím údajů z celních prohlášení.

2.  Statistické informace účinně shromážděné z průzkumů v podnikatelském sektoru nebo administrativní údaje uvedené v čl. 11 odst. 2 pokrývají alespoň 95 % hodnoty celkového vývozu zboží uvnitř Unie každého členského státu do všech ostatních členských států dohromady.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, pokud jde o změnu tohoto nařízení v tom smyslu, že se sníží míra pokrytí s ohledem na technický a hospodářský vývoj, přičemž statistiky nadále splní platné standardy kvality.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení technických specifikací týkajících se způsobů shromažďování, respektive sestavování informací uvedených v odstavci 1 a za účelem bližšího stanovení ▌uplatnění míry pokrytí uvedené v odstavci 2 s ohledem na referenční období.

Článek 13

Statistické datové prvky

1.  Mikrodata uvedená v čl. 12 odst. 1 písm. a) obsahují tyto statistické datové prvky:

a)  osobní identifikační číslo přidělené partnerskému subjektu v členském státě dovozu v souladu s článkem 214 směrnice 2006/112/ES(24);

b)  referenční období;

c)  směr pohybu;

d)  druh zboží;

e)  partnerský členský stát;

f)  země původu;

g)  hodnota zboží;

h)  množství zboží;

i)  povaha transakce.

Mikrodata uvedená v čl. 12 odst. 1 písm. a) mohou obsahovat druh dopravy a dodací podmínky, pokud tyto proměnné členský stát vývozu shromažďuje.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení statistických datových prvků uvedených v písmenech a) až i) a stanovení seznamu statistických datových prvků, které se vztahují na specifické zboží nebo pohyb, a údajů, které se shromažďují použitím informací z celních prohlášení, uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b) a c).

2.  Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány, pokud takové zjednodušení nemá negativní dopady na kvalitu statistik.

Ve zvláštních případech mohou členské státy omezit soubor statistických datových prvků uvedený v odstavci 1 nebo shromažďovat informace týkající se některých z těchto datových prvků na méně podrobné úrovni.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení forem tohoto zjednodušení a maximální hodnoty vývozu uvnitř Unie, na kterou se toto zjednodušení vztahuje.

Článek 14

Ochrana vyměňovaných důvěrných údajů

1.  Uplatní se tato pravidla důvěrnosti:

a)  Vnitrostátní statistické orgány členského státu vývozu poskytnou vnitrostátním statistickým orgánům členského státu dovozu záznamy mikrodat týkající se vývozce, jehož žádost o statistickou důvěrnost podle článku 19 vnitrostátní statistický orgán členského státu vývozu přijal, se skutečnými hodnotami a všemi statistickými datovými prvky uvedenými v čl. 13 odst. 1 a s označením indikujícím, že na tento záznam mikrodat se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti.

b)  Vnitrostátní statistické orgány členského státu dovozu mohou záznamy mikrodat o vývozu, na které se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti, použít při sestavování statistických výsledků o dovozu uvnitř Unie. Pokud vnitrostátní statistické orgány členského státu dovozu použijí záznamy mikrodat o vývozu, na které se vztahují požadavky na zachování důvěrnosti, zajistí, aby byla při šíření statistických výsledků o dovozu uvnitř Unie vnitrostátními statistickými orgány členského státu dovozu zachována statistická důvěrnost udělená vnitrostátními statistickými orgány členského státu vývozu.

2.  Za účelem zajištění ochrany důvěrných statistických údajů vyměňovaných podle této kapitoly je Komisi svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, pokud jde o stanovení formátu, opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti těchto údajů, včetně způsobů uplatňování pravidel uvedených v odstavci 1, a také postup pro výměnu údajů, přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

3.  Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoli porušení statistické důvěrnosti vyměňovaných údajů a stanoví sankce za její porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 15

Přístup k vyměňovaným důvěrným údajům pro vědecké účely

Přístup k vyměňovaným důvěrným údajům může být udělen výzkumným pracovníkům provádějícím statistické analýzy pro vědecké účely v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 223/2009. Vyžaduje se souhlas příslušných vnitrostátních statistických orgánů členského státu vývozu, které údaje poskytly.

KAPITOLA VI

VÝMĚNA DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY EVROPSKÝCH PODNIKOVÝCH STATISTIK A NÁRODNÍCH ÚČTŮ

Článek 16

Výměna důvěrných údajů – zmocňovací ustanovení

1.  Povoluje se výměna důvěrných údajů ve smyslu čl. 3 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009, které jsou shromážděné nebo sestavené na základě tohoto nařízení, mezi vnitrostátními statistickými orgány dotčených členských států, příslušnými národními centrálními bankami, Evropskou centrální bankou a Komisí (Eurostatem) pouze pro statistické účely, je-li tato výměna nezbytná pro zajištění kvality a srovnatelnosti evropských podnikových statistik nebo národních účtů v souladu s koncepcemi a metodikou nařízení (EU) č. 549/2013.

2.  Vnitrostátní statistické orgány, příslušná národní centrální banka, Komise (Eurostat) a Evropská centrální banka, které obdrží důvěrné údaje, nakládají s těmito informacemi v souladu s kapitolou V nařízení (ES) č. 223/2009 jako s důvěrnými a používají je výlučně pro statistické účely.

KAPITOLA VII

KVALITA, PŘEDÁVÁNÍ A ŠÍŘENÍ

Článek 17

Kvalita

1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění kvality předávaných evropských podnikových statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků.

2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.  Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předaných údajů a metadat transparentním a ověřitelným způsobem.

4.  Za tímto účelem předávají členské státy Komisi (Eurostatu):

a)  roční zprávy o kvalitě a metadatech týkající se předávaných údajů. V případě víceletých statistik je periodicita zpráv stejná jako u těchto statistik;

b)  roční zprávy o kvalitě a metadatech týkající se národních statistických registrů ekonomických subjektů.

5.  Komise (Eurostat) poskytuje členským státům roční zprávy o metadatech a kvalitě týkající se Evropského registru skupin podniků.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, které stanoví formu, obsah a lhůty pro předávání zpráv o metadatech a kvalitě. Obsah zpráv se omezí na nejdůležitější a nejzákladnější aspekty kvality. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. Nepředstavují významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

7.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) co nejdříve o všech relevantních informacích nebo změnách ohledně uplatňování tohoto nařízení, které by ovlivnily kvalitu předávaných údajů. Členské státy informují Komisi (Eurostat) o významných metodických či jiných změnách, které mají dopad na kvalitu národních statistických registrů ekonomických subjektů. Uvedené informace se poskytnou co nejdříve a nejpozději šest měsíců po vstupu jakékoli změny v platnost.

8.  Na řádně odůvodněnou žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací, což nesmí představovat významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

Článek 18

Předávání údajů a metadat

1.  Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadované tímto nařízením v souladu se standardy pro výměnu údajů a metadat. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2 za účelem stanovení uvedených standardů a postupu předávání údajů a metadat. V případě předávání údajů, které jsou důvěrné, se zašlou skutečné hodnoty s označením indikujícím, že se na ně vztahují požadavky na zachování důvěrnosti a že je nelze šířit.

2.  Na řádně odůvodněnou žádost Komise (Eurostatu) provádějí členské státy statistické analýzy národních statistických registrů ekonomických subjektů a informace předávají Komisi (Eurostatu), přičemž dodržují formát a postup, které jsou stanoveny v prováděcích aktech přijatých přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. Komise (Eurostat) zajistí, aby tyto prováděcí akty nepředstavovaly významné dodatečné náklady ani zátěž pro členské státy či respondenty.

3.  Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) na její řádně odůvodněnou žádost veškeré informace o uplatňování tohoto nařízení v členských státech. Tyto žádosti Komise nesmějí představovat významnou dodatečnou administrativní ani finanční zátěž pro členské státy.

Článek 19

Důvěrnost týkající se šíření statistických údajů o mezinárodním obchodu se zbožím

Pouze na základě žádosti dovozce nebo ▌vývozce zboží vnitrostátní statistický orgán rozhodne, zda šířit ▌statistické výsledky týkající se příslušného dovozu nebo vývozu beze změny anebo na řádně odůvodněnou žádost daného dovozce nebo vývozce, změnit statistické výsledky, aby bylo nemožné identifikovat tohoto dovozce nebo vývozce s cílem splnit zásadu statistické důvěrnosti v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VIII

PILOTNÍ STUDIE A FINANCOVÁNÍ

Článek 20

Pilotní studie

1.  Zjistí-li Komise (Eurostat), že je třeba stanovit významné nové požadavky na údaje nebo zlepšit soubory údajů, na které se vztahuje toto nařízení, může před jakýmkoli novým sběrem údajů zahájit pilotní studie, které mají provést členské státy na dobrovolném základě. Tyto pilotní studie zahrnují pilotní studie týkající se „mezinárodního obchodu se službami“, „nemovitostí“, „finančních ukazatelů“ a „životního prostředí a klimatu“.

2.  Účelem provádění těchto pilotních studií je posoudit relevanci a proveditelnost získání údajů. Výsledky těchto studií vyhodnotí Komise (Eurostat) ve spolupráci s členskými státy a hlavními zúčastněnými stranami. Hodnocení výsledků zohlední přínosy a dodatečné náklady a zátěž v souvislosti s těmito zlepšeními, které tyto studie mohou představovat pro podniky a vnitrostátní statistické orgány.

3.  V návaznosti na hodnocení uvedené v odstavci 2 Komise vypracuje ve spolupráci s členskými státy zprávu o zjištěních na základě těchto studií podle odstavce 1. Tato zpráva se zveřejní.

4.  Komise podává dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé dva roky zprávu o celkovém pokroku dosaženém v oblasti pilotních studií uvedených v odstavci 1. Tyto zprávy se zveřejní.

Komise s ohledem na výsledky uvedené v odstavci 2 případně tyto zprávy doplní návrhy na zavedení nových požadavků na poskytování údajů.

Článek 21

Financování

1.  Unie může pro účely uplatňování tohoto nařízení poskytnout národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným na seznamu zavedeném podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009 finanční podporu určenou na náklady na:

a)  vývoj nebo zavedení požadavků na údaje a zpracování údajů v oblasti podnikových statistik;

b)  vývoj metodik s cílem zvýšit kvalitu nebo snížit náklady a administrativní zátěž související se sběrem a tvorbou podnikových statistik a zdokonalit evropský rámec statistických registrů ekonomických subjektů;

c)  vývoj metodik, které mají za cíl snížit administrativní a finanční zátěž související s poskytováním požadovaných informací zpravodajskými jednotkami, zejména malými a středními podniky;

d)  účast na pilotních studiích uvedených v článku 20;

e)  rozvoj nebo posílení postupů, informačních systémů a podobných podpůrných funkcí s cílem vytvářet statistiky vyšší kvality nebo snížit administrativní a finanční zátěž.

2.  Finanční příspěvek Unie se poskytuje v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 a článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013.

3.  Finanční příspěvek Unie nepřesáhne 95 % způsobilých nákladů.

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 5, 6 ▌a 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 6, ▌ a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 5, 6, ▌a 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 23

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 24

Výjimky

1.  V případě, že jsou pro uplatňování tohoto nařízení nebo prováděcích opatření a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě nutné větší úpravy národního statistického systému členského státu, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů udělit výjimky z jeho uplatňování na nejvýše tři roky. Členské stát předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost do tří měsíců od data vstupu dotyčného aktu v platnost. Dopad na srovnatelnost údajů členských států nebo na výpočet požadovaných včasných a reprezentativních evropských agregátů musí být omezen na minimum. Při udělování výjimky se zohlední zátěž respondentů.

2.  Pokud je výjimka týkající se oblastí, kde byly provedeny pilotní studie uvedené v článku 20, stále odůvodněná na konci období, na které byla udělena, může Komise formou prováděcích aktů udělit další výjimku na období nejvýše jednoho roku. Členský stát předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost o prodloužení šest měsíců před koncem období, na které byla stávající výjimka udělena. V odůvodnění žádosti se podrobně uvedou důvody pro její předložení.

3.  Komise přijme uvedené prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 25

Zrušení

1.  Nařízení (EHS) č. 3924/91, (ES) č. 48/2004, (ES) č. 716/2007, (ES) č. 177/2008 a (ES) č. 295/2008 a rozhodnutí (ES) č. 1608/2003 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna [2021].

2.  Nařízení (ES) č. 1165/1998 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2024.

3.  Nařízení (ES) č. 808/2004 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna [2021].

4.  Nařízení (ES) č. 638/2004 a (ES) č. 471/2009 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna [2022].

5.  Odstavci 1 až 4 nejsou dotčeny povinnosti stanovené v uvedených nařízeních, která se týkají předávání údajů a metadat, včetně zpráv o kvalitě, pokud jde o referenční období, která zcela nebo zčásti spadají do doby před příslušnými daty uvedenými ve zmíněných odstavcích.

6.  Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 1. ledna [2021].

3.  Ustanovení čl. 5 (odst. 2 až 4) a článků 11 až 15 se však použijí od 1. ledna [2022].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

Příloha I

Zahrnutá témata

Oblast 1 Krátkodobé podnikové statistiky

Témata

Dílčí témata

Populace

Podnikové demografické události ▌

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost

Odpracované hodiny

Náklady práce

Ceny

Dovozní ceny

Ceny výrobců

Výstupy a výkonnost

Produkce

Objem prodeje

Čistý obrat

Nemovitosti

Nemovitosti

Oblast 2 Podnikové statistiky na celostátní úrovni

Témata

Dílčí témata

Populace

Populace aktivních podniků

Podnikové demografické události (vznik, zánik, přežití)

Podniky pod zahraniční kontrolou

Podniky a jejich domácí afilace vykonávající vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí ▌

Populace podniků zapojených do mezinárodního obchodu

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi (vznik, zánik, přežití)

Zaměstnanost v podnicích pod zahraniční kontrolou

Zaměstnanost v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí ▌

Odpracované hodiny

Náklady práce

Náklady práce v podnicích pod zahraniční kontrolou

Vstupy výzkumu a vývoje

Výdaje na výzkum a vývoj

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji

Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou

Veřejně financovaný výzkum a vývoj

Nákup

Nákup zboží a služeb

Změna stavu zásob zboží

Nákup zboží a služeb podniků pod zahraniční kontrolou

Dovoz realizovaný podniky

Výstupy a výkonnost

Čistý obrat

Hrubé obchodní rozpětí

Hodnota produkce

Přidaná hodnota

Hrubý provozní přebytek

Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí ▌

Průmyslová výroba

Vývoz realizovaný podniky

Investice

Hrubé investice

Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou

Inovace

Inovace

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

Oblast 3 Regionální podnikové statistiky

Témata

Dílčí témata

Populace

Populace podle regionů

Podnikové demografické události podle regionů (vznik, zánik, přežití)

Vstupy pracovní síly

Zaměstnanost podle regionů

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi podle regionů (vznik, zánik, přežití)

Náklady práce podle regionů

Vstupy výzkumu a vývoje

Výdaje na výzkum a vývoj podle regionů

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle regionů

Oblast 4 Statistiky o mezinárodní činnosti

Témata

Dílčí témata

Populace

Populace podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Vstup pracovní síly

Zaměstnanost v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Náklady práce v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Investice

Hrubé investice podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Výstupy a výkonnost

Čistý obrat podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

Mezinárodní obchod se zbožím

Obchod se zbožím uvnitř Unie

Obchod se zbožím mimo Unii

Mezinárodní obchod se službami

Dovoz FRIBS služeb (výdaje)

Vývoz FRIBS služeb (příjmy)

Bilance FRIBS služeb (saldo)

Globální hodnotové řetězce

Globální hodnotové řetězce

Příloha II

Periodicita, referenční období a statistická jednotka témat

Oblast 1 Krátkodobé podnikové statistiky

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace

čtvrtletní

čtvrtletí

právní jednotka

Vstupy pracovní síly

čtvrtletní (měsíční – volitelné)

čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

Ceny

měsíční

s těmito výjimkami

–  ▌ceny ▌výrobců ve službách a ceny výrobců nových obytných budov: čtvrtletní

měsíc

s těmito výjimkami

–  ceny výrobců ve službách a ceny výrobců nových obytných budov: čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

s těmito výjimkami

–  dovozní ceny: nepoužije se

Výstupy a výkonnost

měsíční

s těmito výjimkami

–  ▌malé země u sekce F NACE: čtvrtletní (měsíční – volitelné)

měsíc

s těmito výjimkami

–  ▌malé země u sekce F NACE: čtvrtletí (měsíc – volitelné)

činnostní jednotka

 

měsíční; čtvrtletní v případě malých* zemí u sekce F NACE

*Jak je uvedeno v prováděcím aktu podle čl. 7 odst. 1.

 

 

Nemovitosti

Čtvrtletní (měsíční – volitelné)

čtvrtletí (měsíc – volitelné)

nepoužije se

Oblast 2 Podnikové statistika na celostátní úrovni

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy výzkumu a vývoje

dvouletá;

s těmito výjimkami

–  ▌členění podle sektoru provádění vnitřních výdajů na výzkum a vývoj, pracovníků ve výzkumu a vývoji a počtu výzkumných pracovníků a také u státních rozpočtových výdajů pro výzkum a vývoj (GBARD) a vnitrostátního veřejného financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje: roční

kalendářní rok

podnik v podnikatelském sektoru

institucionální jednotka v ostatních sektorech

Nákup

roční

s touto výjimkou

–  ▌platby subdodavatelům: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

Výstupy a výkonnost

roční

s těmito výjimkami

–  ▌členění čistého obratu podle produktu a bydliště zákazníka pro skupiny 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 NACE: dvouletá

–  čistý obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností, čistý obrat z průmyslových činností, čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví, čistý obrat ze stavebnictví, čistý obrat z činností v oblasti služeb, čistý obrat z obchodních činností nákupu a dalšího prodeje a ze zprostředkovatelských činností, čistý obrat z pozemního stavitelství a čistý obrat z inženýrského stavitelství: každých pět let

–  ▌ příjmy za subdodávky: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

s těmito výjimkami

–  prodaná produkce, produkce v rámci subdodavatelské činnosti a skutečná produkce: činnostní jednotka

Investice

roční

s touto výjimkou

–  ▌investice do nehmotných aktiv: každé tři roky

kalendářní rok

podnik

Inovace

dvouletá

referenčním obdobím je tříleté období před koncem každého sudého kalendářního roku

podnik

Využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

roční

kalendářní rok, v němž byl přijat prováděcí akt stanovující proměnné;

v případě ostatních proměnných: kalendářní rok následující po roce, v němž byl přijat prováděcí akt stanovující proměnné

podnik

Oblast 3 Regionální podnikové statistiky

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace

roční

kalendářní rok

podnik

s touto výjimkou

–  počet místních jednotek (volitelné pro sekci K NACE): místní jednotka

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

s těmito výjimkami

–  počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v místních jednotkách, mzdy a platy v místních jednotkách: místní jednotka

Vstupy výzkumu a vývoje

dvouletá

kalendářní rok

podnik v podnikatelském sektoru; institucionální jednotka v ostatních sektorech

Oblast 4 Statistiky o mezinárodní činnosti

Témata

Periodicita

Referenční období

Statistická jednotka

Populace

roční

kalendářní rok

podnik

Vstupy pracovní síly

roční

kalendářní rok

podnik

Investice

roční

kalendářní rok

podnik

Výstupy a výkonnost

roční

kalendářní rok

podnik

Mezinárodní obchod se zbožím

měsíční

s touto výjimkou

–  dvouletá u dovozu a vývozu zboží mimo EU pro kombinované členění podle komodity a fakturované měny

bude stanoveno v prováděcích aktech podle čl. 7 odst. 1 písm. l)

nepoužije se

Mezinárodní obchod se službami

roční

s touto výjimkou

–  ▌první úroveň třídění služeb: čtvrtletní

kalendářní rok

s touto výjimkou

–  první úroveň třídění služeb: čtvrtletí

nepoužije se

Globální hodnotové řetězce

každé tři roky

tři kalendářní roky; referenční rok t a referenční období t – 2 až t

podnik

Příloha III

Prvky evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů

Část A: Dílčí témata registru a jedinečný identifikátor

1.  Jednotky uvedené v národních statistických registrech ekonomických subjektů a Evropském registru skupin podniků podle definice v článku 3 tohoto nařízení jsou charakterizovány identifikačním číslem a dílčími tématy registru specifikovanými v části C.

2.  Jednotky uvedené v národních statistických registrech ekonomických subjektů a Evropském registru skupin podniků jsou jedinečně identifikovány identifikačním číslem za účelem podpory infrastrukturní funkce evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů. Tato identifikační čísla poskytnou vnitrostátní statistické orgány. Identifikační čísla právních jednotek a nadnárodních skupin podniků relevantní pro Evropský registr skupin podniků poskytne Komise (Eurostat). Vnitrostátní statistické orgány mohou v národních statistických registrech ekonomických subjektů uchovávat další identifikační čísla pro vnitrostátní účely.

Část B: Časový plán a periodicita

3.  Zápisy do národních statistických registrů ekonomických subjektů a Evropského registru skupin podniků a výmazy z těchto registrů se aktualizují alespoň jednou ročně.

4.  Četnost aktualizace závisí na druhu jednotky, dotyčné proměnné, velikosti jednotky a zdroji obecně používaném pro aktualizaci.

5.  Členské státy pořizují každoročně kopii národních statistických registrů ekonomických subjektů, která zachycuje jejich stav na konci roku, a uchovávají ji pro analytické účely po dobu nejméně 30 let. Komise (Eurostat) pořizuje každoročně kopii Evropského registru skupin podniků, která zachycuje jeho stav na konci roku, a uchovávají ji pro analytické účely po dobu nejméně 30 let.

Část C: Dílčí témata pro registry ekonomických subjektů

Národní statistické registry ekonomických subjektů a Evropský registr skupin podniků pro příslušné jednotky vymezené v článku 3 tohoto nařízení obsahují následující dílčí témata rozdělená dle typu jednotky.

JEDNOTKY

Dílčí témata

1.  1 PRÁVNÍ JEDNOTKY

Identifikace ▌

Demografické události

Parametry stratifikace

Vazby na podnik

Vazby na jiné registry

Vazba na skupinu podniků

Kontrola jednotek

Vlastnictví jednotek

2.  SKUPINA PODNIKŮ

Identifikace ▌

Demografické události

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

3.  PODNIK

Identifikace ▌

Vazba na jiné jednotky

Demografické události

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

4.  MÍSTNÍ JEDNOTKA

Identifikace ▌

Demografické události

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Vazby na jiné jednotky a registry

5.  ČINNOSTNÍ JEDNOTKA

jedná-li se o statistickou jednotku podle čl. 3 odst. 2 písm. a) bodu iii)

Identifikace ▌

Demografické události

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Vazby na jiné jednotky a registry

Příloha IV

Dílčí témata a proměnné pro výměnu důvěrných údajů pro účely evropského rámce statistických registrů ekonomických subjektů

Položky označené jako „podmíněné“ jsou povinné, pokud jsou v členských státech k dispozici, a položky označené jako „volitelné“ jsou doporučené.

1.  Údaje, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu) a které si mohou příslušné vnitrostátní statistické orgány vyměňovat [čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 2]

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Status zákonné aktivity

Ukazatel odvětví, jak jsou vymezena v nařízení (ES) č. 549/2013 (podmíněné)

Ukazatel jednotek pro speciální účel, jak jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 549/2013 (volitelné)

 

Kontrola jednotek

Identifikační proměnné právní jednotky, která je pod kontrolou, nebo kontrolu vykonává

 

Vlastnictví jednotek

Identifikační proměnné jednotky, která je vlastněna, nebo která je vlastníkem

Podíly (v %) v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Datum začátku a konce držby podílů (podmíněné)

Skupina podniků

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Dvoumístný kód převažující činnosti skupiny podniků dle klasifikace NACE

Dvoumístný kód vedlejších činností skupiny podniků dle klasifikace NACE (volitelné)

Počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (podmíněné)

Čistý obrat (podmíněné)

Celková aktiva skupiny podniků (podmíněné)

Země, v nichž se nacházejí nerezidentní podniky či místní jednotky (volitelné)

Podniky

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Vazba na jiné jednotky

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Identifikační číslo skupiny podniků, k níž daný podnik patří

 

Demografické události

Datum zahájení činnosti

Datum ukončení činnosti

 

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Čtyřmístný kód převažující činnosti podniku dle klasifikace NACE

Počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Počet zaměstnanců

Čistý obrat

Institucionální sektor a subsektor podle nařízení (ES) č. 549/2013

2.  Údaje, které má Komise (Eurostat) předávat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům a které si mohou Komise (Eurostat) a příslušné centrální banky vyměňovat, mají-li k tomu povolení [čl. 10 odst. 2 a čl. 10 odst. 4]

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Status zákonné aktivity

Ukazatel odvětví, jak jsou vymezena v nařízení (ES) č. 549/2013 (podmíněné)

Ukazatel jednotek pro speciální účel, jak jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 549/2013 (volitelné)

 

Vazby na podnik

Identifikační proměnné podniku či podniků, k nimž daná jednotka patří

Datum přidružení k podniku či podnikům (podmíněné)

Datum oddělení od podniku či podniků (podmíněné)

 

Vazby na jiné registry

Vazby na jiné registry

 

Vazba na skupinu podniků

Identifikační proměnné skupiny podniků, k níž daná jednotka patří

Datum přidružení ke skupině podniků

Datum oddělení od skupiny podniků

 

Kontrola jednotek

Identifikační proměnné právní jednotky, která je pod kontrolou, nebo kontrolu vykonává

 

Vlastnictví jednotek

Identifikační proměnné jednotky, která je vlastněna, nebo která je vlastníkem

Podíly (v %) v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (podmíněné)

Podíly (v %) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku (podmíněné)

Datum začátku a konce držby podílů (podmíněné)

Skupina podniků

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum zahájení činnosti skupiny podniků

Datum ukončení činnosti skupiny podniků

 

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Dvoumístný kód převažující činnosti skupiny podniků dle klasifikace NACE

Dvoumístný kód vedlejších činností skupiny podniků dle klasifikace NACE (volitelné)

Počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (podmíněné)

Čistý obrat (podmíněné)

Celková aktiva skupiny podniků (podmíněné)

Země, v nichž se nacházejí nerezidentní podniky či místní jednotky (volitelné)

Podniky

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Vazba na jiné jednotky

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Identifikační číslo nadnárodní či vnitrostátní skupiny podniků, k níž daný podnik patří

 

Demografické události

Datum začátku činnosti

Datum ukončení činnosti

 

Parametry stratifikace a hospodářské proměnné

Čtyřmístný kód převažující činnosti skupiny podniků dle klasifikace NACE

Čtyřmístný kód vedlejších činností skupiny podniků dle klasifikace NACE (podmíněné)

Počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovních úvazek (volitelné)

Čistý obrat

Institucionální sektor a subsektor podle nařízení (ES) č. 549/2013

3.  Výměny údajů o evidovaných právních jednotkách za účelem identifikace [čl. 10 odst. 3]

3.1  Údaje o rezidentních evidovaných právních jednotkách, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Status zákonné aktivity

Ukazatel odvětví, jak jsou vymezena v nařízení (ES) č. 549/2013 (podmíněné)

3.2  Údaje o zahraničních evidovaných právních jednotkách, které mají příslušné vnitrostátní statistické orgány předávat Komisi (Eurostatu)

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma (volitelné)

Status zákonné aktivity

Ukazatel odvětví, jak jsou vymezena v nařízení (ES) č. 549/2013 (podmíněné)

3.3  Údaje o evidovaných právních jednotkách, které má Komise (Eurostat) předávat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům

Jednotky

Dílčí témata

Proměnné

Právní jednotka

Identifikace

Identifikační proměnné

 

Demografické události

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

Datum zániku právní jednotky

 

Parametry stratifikace

Právní forma

Status zákonné aktivity

Ukazatel odvětví, jak jsou vymezena v nařízení (ES) č. 549/2013 (podmíněné)

Příloha V

Informace, které mají poskytovat příslušní správci daně v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 2

a)  údaje z přiznání k DPH týkající se osob povinných k dani či právnických osob nepovinných k dani, které za dané období přiznaly dodání zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES nebo pořízení zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. c) uvedené směrnice,

b)  údaje ze souhrnných hlášení týkající se dodání uvnitř Unie, získané ze souhrnných hlášení pro účely DPH v souladu s články 264 a 265 směrnice 2006/112/ES,

c)  údaje o pořízeních uvnitř Unie sdělené všemi ostatními členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 904/2010.

Příloha VI

Informace, které mají poskytovat příslušné celní orgány v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 3

a)  informace pro účely identifikace dané osoby, která uvnitř Unie uskutečňuje vývoz a dovoz zboží, na něž se vztahuje celní režim aktivního zušlechťovacího styku,

b)  registrační a identifikační údaje hospodářských subjektů poskytovaných v souladu s celními předpisy Evropské unie a jsou dostupné v elektronickém systému týkajícím se čísla EORI podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447,

c)  záznamy o dovozu a vývozu získané z celních prohlášení, která byla přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, jež se jich týkala:

která byla u těchto celních orgánů podána, nebo

u kterých mají tyto celní orgány v souladu s článkem 225 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 k dispozici doplňkové celní prohlášení prostřednictvím přímého elektronického přístupu do systému držitele povolení.

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6).
(4)Doporučení Komise o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
(5)Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 76).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
(7)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
(10)Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(11)Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1).
(12)Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1).
(13)Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1).
(14)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1).
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1).
(16)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).
(17)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17).
(18)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6).
(19)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).
(20)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23).
(21)Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).
(22)Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(23)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(24)Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění