Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0048(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2018

Indgivne tekster :

A8-0094/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0382

Vedtagne tekster
PDF 381kWORD 121k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0114),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0099/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 2. januar 2018 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0094/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om europæisk erhvervsstatistik ▌ og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af statistiske oplysninger om den økonomiske aktivitet i medlemsstaternes virksomheder har hidtil været baseret på en række individuelle retsakter. Disse retsakter dækker konjunkturstatistik og statistik over erhvervsstrukturer, statistik over produktion, international handel med varer og tjenesteydelser (inden for og uden for Unionen), udenlandske datterselskaber, forskning og udvikling, innovation samt anvendelse af IKT og e-handel. Endvidere blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008(3) fastlagt en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål i Unionen.

(2)  Denne struktur baseret på individuelle retsakter tilvejebringer ikke den nødvendige konsistens mellem individuelle statistiske områder, ligesom den heller ikke fremmer en integreret tilgang til udvikling, udarbejdelse og formidling af erhvervsstatistik. I denne forordning bør europæisk erhvervsstatistik også omfatte forsknings- og udviklingsstatistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer. Der bør fastlægges en fælles retlig ramme for at sikre konsistens i de forskellige europæiske erhvervsstatistikker og lette integrationen af de tilhørende statistiske processer.

(3)  Bedre integrerede statistiske processer, der er baseret på fælles metodiske principper, definitioner og kvalitetskriterier, bør føre til harmoniserede statistikker over Unionens erhvervssektors struktur, økonomiske aktiviteter, transaktioner og resultater, som er tilstrækkelig relevante og detaljerede til at opfylde brugernes behov.

(4)  EuroGroups-registret vil sikre, at EU-retningslinjer, f.eks. Kommissionens henstilling 2003/361/EF(4), der er relevante for europæisk erhvervsstatistik, kan følges bedre specielt med hensyn til identifikation af uafhængige virksomheder som defineret i henstillingen. Det er nødvendigt for at styrke retssikkerheden og forudsigeligheden i erhvervslivet og skabe lige vilkår for SMV'er i Unionen.

(5)  Internationale retningslinjer, f.eks. Frascatimanualen om FoU-statistikker og Oslomanualen om innovationsdata, samt internationale aftaler, som er indgået af De Forenede Nationer, OECD, Den Internationale Valutafond og andre internationale og overnationale organisationer, er relevante for europæisk erhvervsstatistik. Disse retningslinjer bør så vidt muligt følges ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af EU-statistikker og af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre for at sikre, at Unionens statistikker er sammenlignelige med de statistikker, som sammenstilles af Unionens vigtigste internationale partnere. Unionens standarder, aftaler og retningslinjer bør dog konsekvent anvendes i forbindelse med indsamlingen af data til europæisk erhvervsstatistik for så vidt angår emnerne "input til forskning og udvikling" og "innovation".

(6)  Den administrative byrde for virksomheder og navnlig for små og mellemstore virksomheder bør være så begrænset som muligt, idet andre datakilder end undersøgelser så vidt muligt tages i betragtning. For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, bør det være muligt at fastsætte forskellige krav til dataene afhængigt af størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

(7)  I det europæiske statistiske systems (ESS') vision for 2020 fastslås det, at data skal anvendes på tværs af statistiske områder, så nye fænomener bedre kan analyseres (f.eks. globaliseringen), og EU-politikker med stor indvirkning bedre kan understøttes. Dataoutputtet bør være baseret på effektive og robuste statistiske processer i ESS. Det bredere anvendelsesområde for den fælles retlige ramme for erhvervsstatistik bør åbne mulighed for integrering af indbyrdes afhængige produktionsprocesser, der trækker på flere forskellige kilder.

(8)  Det program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets), der blev vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1297/2008/EF(5) og løb fra 2009 til 2013, skulle hjælpe med at tilpasse erhvervs- og handelsstatistikken til nye databehov og justere systemet for udarbejdelse af erhvervsstatistikker. Konklusionerne og anbefalingerne fra dette program vedrørende prioriteter og nye indikatorsæt, strømlining af rammerne for erhvervsrelateret statistik, mere effektiv udarbejdelse af erhvervs- og handelsstatistik og modernisering af Intrastat bør omsættes til retligt bindende bestemmelser.

(9)  Der er behov for en mere fleksibel tilgang inden for rammerne af europæisk erhvervsstatistik, således at der bliver mulighed for tilpasninger af den metodiske udvikling og rettidig reaktion på brugeres nye og behørigt begrundede behov for data som følge af de omskiftelige økonomiske forhold og det stadig mere globaliserede og komplekse erhvervsliv. Sådanne fremtidige tilpasninger bør understøttes af passende cost-benefit-analyser, og de deraf følgende nye datakrav bør ikke medføre væsentlige yderligere byrder eller omkostninger for medlemsstaterne eller respondenterne.

(10)  De nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle som grundlæggende infrastruktur for indsamling og sammenstilling af europæisk erhvervsstatistik bør styrkes. De nationale statistiske virksomhedsregistre bør anvendes som den vigtigste informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og erhvervsdemografien, til definition af undersøgelsespopulationen og til etablering af forbindelse til administrative datakilder.

(11)  For at sikre de nationale statistiske virksomhedsregistres og EuroGroups-registrets rolle bør der fastlægges og indføres en unik identifikator for alle relevante enheder.

(12)  Den korrekte afgrænsning af koncerner i EuroGroups-registret ved hjælp af rettidige og pålidelige data bør opnås ved at anvende harmoniserede kriterier og regelmæssig opdatering af oplysningerne om kontrolrelationer mellem retlige enheder, der er en del af koncerner.

(13)  For at forbedre effektiviteten i de statistiske produktionsprocesser i ESS og lette statistikbyrden for respondenterne bør de nationale statistikmyndigheder have ret til hurtig og gratis adgang til alle nationale administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæisk erhvervsstatistik, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009(6).

(14)  Ved forordning (EF) nr. 223/2009 er der fastlagt en referenceramme for europæisk statistik. I henhold hertil skal principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet navnlig overholdes.

(15)  Med henblik på at udvikle, udarbejde og formidle national eller europæisk erhvervsstatistik eller forbedre kvaliteten af europæisk erhvervsstatistik bør de nationale statistikmyndigheder, der udarbejder erhvervsstatistik og vedligeholder den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, kunne udveksle og have adgang til mikrodata. Udveksling af mikrodata bør derfor begrænses til behørigt begrundede tilfælde.

(16)  Tilvejebringelsen af en yderligere datakilde, som er baseret på udveksling af mikrodata om eksport af varer inden for Unionen, øger sammen med muligheden for at anvende innovative metoder medlemsstaternes fleksibilitet ved sammenstilling af statistik over varehandel inden for Unionen; dette gør det muligt for medlemsstaterne at lette virksomhedernes indberetningsbyrde. Udvekslingen skal føre til en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk statistik over international handel med varer eller en forbedring af dens kvalitet.

(17)  Forhandlingen, gennemførelsen og revisionen af handels- og investeringsaftaler mellem Unionen og tredjelande eller på multilateralt plan kræver, at de nødvendige statistiske oplysninger om medlemsstaternes handel med tredjelande stilles til rådighed for Kommissionen.

(18)  Der bør opretholdes en tæt forbindelse mellem systemet til indsamling af statistiske oplysninger og de skatte- og afgiftsmæssige formaliteter vedrørende merværdiafgift, som findes i forbindelse med handelen med varer mellem medlemsstaterne. Med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen gør denne forbindelse det navnlig muligt at identificere eksportører og importører og kontrollere kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(19)  Grænseoverskridende varebevægelser, især fra eller til tredjelande, er undergivet toldtilsyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013(7). Toldmyndighederne opbevarer eller har adgang til oplysninger eller optegnelser, der vedrører sådanne bevægelser. Oplysninger eller optegnelser, der er knyttet til eller baseret på toldangivelser, bør anvendes til udarbejdelse af statistik over handelen med varer inden for Unionen.

(20)  For at kunne udarbejde statistik over international handel med varer og forbedre kvaliteten af denne statistik bør de nationale statistikmyndigheder i medlemsstaterne ▌udveksle oplysninger om import og eksport af varer, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat. For at sikre en harmoniseret sammenstilling af statistik bør det være obligatorisk at udveksle disse mikrodata mellem de nationale statistikmyndigheder.

(21)  For at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i forordning (EU) nr. 549/2013 bør det kun være tilladt at udveksle fortrolige data mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, de respektive nationale centralbanker, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen (Eurostat) til statistiske formål.

(22)  For at kunne udføre sine opgaver i henhold til traktaterne, navnlig opgaver vedrørende det indre markeds funktion, bør Kommissionen råde over fuldstændige, ajourførte og pålidelige oplysninger om produktionen af varer og tjenesteydelser i Unionen og om internationale handelsstrømme. Virksomheder har også brug for sådanne oplysninger til overvågning af deres markeder og disses internationale dimension.

(23)  Medlemsstaterne eller de nationale kompetente myndigheder bør bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af statistik fra europæiske virksomheder i størst muligt omfang. De nationale statistikmyndigheder bør tage hensyn til de seneste digitale udviklinger på det tidspunkt, hvor instrumenterne og metoderne til indsamling af statistik fastlægges, og bør opfordres til at gennemføre innovative tilgange.

(24)  Der er behov for erhvervsstatistik opdelt efter erhvervssektor for at kunne måle produktiviteten hos Unionens virksomheder. Der er navnlig en stigende efterspørgsel efter statistik vedrørende servicesektoren, som er den mest dynamiske sektor i de moderne økonomier, specielt hvad angår denne sektors potentiale for vækst og jobskabelse og med hensyn til forbindelserne til fremstillingssektoren. Denne udviklingstendens forstærkes yderligere af udviklingen af nye digitale tjenester. Den stigende efterspørgsel efter statistik gælder også for de kreative og kulturelle industrier som nævnt i Europa-Parlamentets beslutning om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier(8). Statistik over handelen med tjenesteydelser har stor betydning for overvågningen af, hvordan det indre marked for tjenesteydelser og det digitale indre marked fungerer, og vurderingen af, hvilke konsekvenser hindringer har for handelen med tjenesteydelser.

(25)  Forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker er referencerammen for denne forordning, herunder med hensyn til beskyttelse af fortrolige data. Da der i forbindelse med statistikker over international handel med varer er tale om meget detaljerede oplysninger, kræves der imidlertid særlige regler med hensyn til fortrolighed. En importør eller eksportør skal indgive en anmodning til den nationale statistikmyndighed om, at statistiske resultater, som gør det muligt indirekte at identificere den pågældende importør eller eksportør, ikke videregives. Anmodningen bør anses for begrundet af den nationale statistikmyndighed, såfremt de statistiske resultater gør det muligt indirekte at identificere den pågældende importør eller eksportør. Ellers kan den nationale statistikmyndighed formidle de statistiske resultater i en form, som gør det muligt indirekte at identificere den pågældende importør eller eksportør.

(26)  For at overvåge fremskridtene henimod de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien på medlemsstats- og EU-plan, kræves der harmoniseret statistik over Unionens økonomi på områderne klimaændringer og ressourceeffektivitet, forskning og udvikling, innovation og informationssamfundet, der både dækker markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige aktiviteter, samt om erhvervslivet som helhed, navnlig erhvervsdemografi og beskæftigelse i forbindelse med markedsmæssige aktiviteter. Ved hjælp af sådanne oplysninger kan beslutningstagerne træffe velunderbyggede politikbeslutninger med henblik på at udvikle en økonomi, der er baseret på viden og innovation, forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til det indre marked, fremme iværksætteri og forbedre bæredygtigheden og konkurrenceevnen.

(27)  Statistik over innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter er nødvendige for udviklingen og overvågningen af politikker, der har til formål at styrke konkurrenceevnen i medlemsstaterne og øge deres potentiale for intelligent vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. Den voksende digitale økonomi og den øgede anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier er også blandt de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og vækst i Unionen, og der er behov for statistiske data for at understøtte de relevante strategier og politikker, herunder fuldførelsen af det digitale indre marked.

(28)  Der er også behov for erhvervsstatistik til sammenstilling af nationale og regionale regnskaber i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013(9).

(29)  Pålidelig og rettidig statistik er nødvendig for at kunne aflægge rapport om den økonomiske udvikling i hver enkelt medlemsstat inden for rammerne af Unionens økonomiske politik. Den Europæiske Centralbank har brug for hurtigt tilgængelig konjunkturstatistik til vurdering af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne som led i en fælles valutapolitik.

(30)  Samtidig med at princippet om at levere erhvervsstatistik vedrørende hele økonomien fastholdes, bør datakravene i videst muligt omfang tage hensyn til forenklingsforanstaltninger for at lette byrden for virksomhedernes økonomi i de relativt små medlemsstater i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Yderligere krav bør ikke udgøre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for respondenterne.

(31)  Internationale standarder, f.eks. initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX), og statistiske eller tekniske standarder, der udarbejdes inden for ESS, f.eks. standarder for metadata og validering, bør i relevant omfang også anvendes til europæisk erhvervsstatistik. Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) har godkendt en ESS-standard for kvalitetsrapporterne i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Disse standarder bør bidrage til harmoniseringen af kvalitetssikring og rapportering i henhold til nærværende forordning.

(32)  For at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår de detaljerede emner, der er angivet i bilag▌ I ▌, samt dækningsgraden for eksport af varer inden for Unionen. Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelse til at ændre og supplere ▌de oplysninger, som skal forelægges af skattemyndighederne og toldmyndighederne i henhold til bilag V og VI. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(33)  For at sikre ensartede betingelser for den tekniske gennemførelse af visse elementer i kravene, herunder til statistiske virksomhedsregistre, foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, fremsendelsen af data og metadata, datakvaliteten og rapporterne om metadata samt indrømmelse af undtagelser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør med samme formål tillægges yderligere gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de nærmere bestemmelser om og foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen, specifikationerne for de relevante metadata, tidsplanen, de nærmere bestemmelser om indsamling og sammenstilling af statistiske oplysninger om eksport af varer inden for Unionen, der forelægges importmedlemsstaten, de nærmere bestemmelser om anvendelse af dækningsgraden for den samlede eksport af varer inden for Unionen med hensyn til referenceperioden, fastlæggelse af de tekniske specifikationer vedrørende de statistiske dataelementer for de mikrodata, der henholdsvis sammenstilles og indsamles ▌ om varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten, og de tilhørende forenklinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(34)  Om nødvendigt bør Kommissionen foretage cost-benefit-analyser og sikre, at de foranstaltninger, som den foreslår, ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne, særlig SMV'er, en væsentlig yderligere omkostning eller byrde, under hensyntagen til de forventede fordele for brugerne, og at det fører til en forbedring af den statistiske kvalitet.

(35)  Kommissionen kan indrømme undtagelser fra anvendelsen af denne forordning eller af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne forordning, hvis en sådan anvendelse medfører større tilpasninger af et nationalt statistisk system i en medlemsstat for så vidt angår tilrettelæggelse af yderligere undersøgelser eller gennemførelse af større tilpasninger af dens statistiske produktionssystem for at tilpasse sig nye datakilder eller muliggøre en kombination af forskellige kilder.

(36)  Når der konstateres behov for nye data, eller der er behov for forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, kan Kommissionen iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis. Kommissionen kan som en prioritet iværksætte pilotundersøgelser, der omfatter "international handel med tjenesteydelser", "fast ejendom", "finansielle indikatorer" og "miljø og klima".

(37)  Målet med denne forordning, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for europæisk erhvervsstatistik, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af harmonisering og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(38)  Foranstaltningerne i denne forordning bør erstatte foranstaltningerne i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91(11), Rådets forordning (EF) nr. 1165/98(12), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning (EF) nr. 1608/2003(13), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004(14), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004(15), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004(16), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007(17), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008(18), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008(19) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009(20).Disse retsakter bør derfor ophæves.

(39)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt.

(40)  Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der en fælles retlig ramme for:

a)  udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk erhvervsstatistik, jf. artikel 3, stk. 1

b)  den europæiske ramme for nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

Artikel 2

Definitioner

1.  I denne forordning forstås ved:

a)  "statistisk enhed": statistiske enheder som defineret i ▌Rådets forordning (EØF) nr. 696/93(21)

b)  "indberettende enhed": den enhed, der leverer dataene

c)  "område": et eller flere datasæt, der er struktureret med henblik på at dække bestemte emner

d)  "emne"▌: indholdet af de oplysninger, der skal sammenstilles, hvor hvert emne dækker et eller flere detaljerede emner

e)  "detaljeret emne": det detaljerede indhold af de oplysninger, der skal sammenstilles vedrørende et specifikt emne, hvor hvert detaljerede emne dækker en eller flere variabler

f)  "variabel": et kendetegn ved en enhed, ▌som kan antage mere end én værdi ud af et sæt værdier

g)  "markedsmæssig aktivitet" og "ikkemarkedsmæssig aktivitet": aktiviteter som defineret i forordning (EU) nr. 549/2013

h)  "markedsproducent" og "ikkemarkedsproducent": producenter som defineret i forordning (EU) nr. 549/2013

i)  "nationale statistikmyndigheder": de nationale statistiske kontorer, der er udpeget af hver medlemsstat og de øvrige nationale myndigheder, og som er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk statistik, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 223/2009

j)  "autoritativ kilde": den eneste leverandør af dataposter, der indeholder data fra de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret i overensstemmelse med de i artikel 17 nævnte kvalitetsstandarder

k)  "mikrodata": individuelle observationer eller målinger af kendetegn for identificerbare indberettende enheder eller statistiske enheder

l)  "anvendelse til statistiske formål": ▌ anvendelse ▌ som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 223/2009

m)  "fortrolige data": data som defineret i artikel 3, nr. 7), i forordning (EF) nr. 223/2009

n)  "skattemyndigheder": de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for anvendelsen af Rådets direktiv 2006/112/EF(22)

o)  "toldmyndigheder": toldmyndigheder som omhandlet i artikel 5, nr. 1), i forordning (EU) nr. 952/2013

p)  "multinational koncern": en koncern, hvor mindst to virksomheder eller retlige enheder er beliggende i forskellige lande, som defineret i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 177/2008

2.  I artikel 11-15 forstås ved:

a)  "eksportmedlemsstat": den medlemsstat, fra hvis statistikområde varer eksporteres til deres bestemmelsessted i importmedlemsstaten

b)  "importmedlemsstat": den medlemsstat, til hvis statistikområde varer importeres fra eksportmedlemsstaten

c)  "varer": alle løsøregenstande, herunder elektrisk energi og naturgas.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.  Europæisk erhvervsstatistik omfatter:

a)  de statistiske enheders struktur, økonomiske aktiviteter og resultater, deres forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, deres anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og e-handel samt globale værdikæder. I denne forordning omfatter europæisk erhvervsstatistik også forsknings- og udviklingsstatistik inden for den videregående uddannelsessektor, den offentlige sektor og private nonprofitsektorer

b)  produktionen af færdigvarer og tjenesteydelser og den internationale handel med varer og tjenesteydelser.

2.  Den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre omfatter de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret samt udvekslingen mellem dem i overensstemmelse med artikel 10.

a)  De nationale statistiske virksomhedsregistre omfatter:

i)  alle virksomheder, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet (BNP), og deres lokale enheder

ii)  de retlige enheder, som disse virksomheder består af

iii)  for de virksomheder, som på grund af deres størrelse har en væsentlig indflydelse, og hvis faglige enhed har en væsentlig indflydelse på de aggregerede (nationale) data:

—  den faglige enhed og størrelsen af hver faglig enhed, som disse virksomheder består af, eller alternativt

—  NACE-koden som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006(23) for de pågældende virksomheders biaktiviteter og størrelsen af hver biaktivitet

iv)  koncerner , som de pågældende virksomheder tilhører.

b)  EuroGroups-registret omfatter følgende enheder, der defineres i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93:

i)  alle virksomheder, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet (BNP), og som er en del af en multinational koncern

ii)  de retlige enheder, som disse virksomheder består af

iii)  multinationale koncerner , som de pågældende virksomheder tilhører.

c)  Husholdningerne er ikke omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, eftersom de producerer varer og tjenesteydelser til eget forbrug eller udlejer egen fast ejendom.

d)  Udenlandske virksomheders lokale enheder, som ikke udgør særskilte retlige enheder (filialer), og som er klassificeret som kvasiselskaber i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013, betragtes som virksomheder i de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

e)  Koncerner identificeres ud fra kontrolrelationerne mellem deres retlige enheder i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013.

f)  Når der henvises til nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret, finder denne forordning kun anvendelse på enheder, som udelukkende eller delvis udøver en økonomisk aktivitet , og økonomisk inaktive retlige enheder, som er en del af en virksomhed i kombination med økonomisk aktive retlige enheder. For så vidt angår den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre betragtes enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer og tjenesteydelser på et givet marked, som en økonomisk aktivitet. Besiddelse af aktiver og/eller forpligtelser kan også betragtes som en aktivitet. Ikkemarkedsmæssige tjenesteydelser, som bidrager til bruttonationalproduktet, og direkte og indirekte besiddelser af aktive retlige enheder betragtes desuden i forbindelse med den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre som økonomisk aktivitet.▌

g)  Statistiske enheder inden for den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre defineres som i ▌Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 med forbehold af begrænsningerne i nærværende artikel.

KAPITEL II

DATAKILDER

Artikel 4

Datakilder og metoder

1.  Medlemsstaterne udarbejder de statistikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7, samt de nationale statistiske virksomhedsregistre, der er omhandlet i artikel 9, idet de anvender alle relevante datakilder, dog uden at pålægge respondenterne en urimelig byrde, og tager behørigt hensyn til de nationale statistikmyndigheders omkostningseffektivitet. De nationale statistikmyndigheder kan anvende følgende datakilder, herunder kombinationer heraf, til udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning, forudsat at resultaterne overholder de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 17:

a)  undersøgelser: De indberettende enheder skal ▌ give rettidige, korrekte og fuldstændige oplysninger til brug for udarbejdelse af de statistikker og de nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning, når medlemsstaterne anmoder herom

b)  administrative registre, herunder oplysninger fra skatte- og toldmyndigheder som f.eks. årsregnskaber

c)  udvekslede mikrodata

d)  eventuelle andre relevante kilder, metoder eller innovative tilgange, så længe de muliggør udarbejdelse af data, der er sammenlignelige og er i overensstemmelse med de gældende specifikke kvalitetskrav fastlagt i denne forordning. De pågældende metoder og tilgange skal være videnskabeligt baserede og veldokumenterede.

Artikel 5

Adgang til administrative registre og meddelelse af oplysninger

1.  I overensstemmelse med ▌artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009 har de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i andre datakilder for at opfylde de statistiske krav i henhold til nærværende forordning og ajourføre de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret. De nationale statistikmyndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang begrænses til administrative registre inden for deres respektive offentlige administrative systemer.

2.  Uden at dette berører stk. 1, giver skattemyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål om eksport og import af varer, jf. bilag V.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre og supplere de statistiske oplysninger, som skattemyndighederne skal fremlægge i henhold til bilag V.

3.  Uden at dette berører stk. 1, giver toldmyndighederne i hver medlemsstat de kompetente nationale statistikmyndigheder oplysninger til statistiske formål om eksport og import af varer, jf. bilag VI.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre og supplere de statistiske oplysninger, som toldmyndighederne skal fremlægge i henhold til bilag VI.

4.  For at udarbejde harmoniseret statistik over international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik udveksler de nationale statistikmyndigheder i de berørte medlemsstater mikrodata til statistiske formål om eksport eller import af varer, som de har modtaget af deres toldmyndigheder, med henblik på estimering af deres medlemsstats kvasitransiteksport eller ‑import, eftersom eksporten eller importen involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat.

For andre strømme, der involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat, udveksler de nationale statistikmyndigheder de tilsvarende mikrodata om eksporten eller importen af varer for at forbedre kvaliteten af den pågældende statistik.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at fastlægge de nærmere bestemmelser om udveksling af data i henhold til nærværende artikel.

KAPITEL III

ERHVERVSSTATISTIK

Artikel 6

Datakrav

1.  Europæisk erhvervsstatistik omfatter følgende områder:

a)  konjunkturstatistik

b)  erhvervsstatistik på landeniveau

c)  regional erhvervsstatistik

d)  statistik over internationale aktiviteter.

2.  Områderne omfatter et eller flere af følgende emner som nærmere beskrevet i bilag I:

a)  virksomhedspopulation

b)  globale værdikæder

c)  IKT-anvendelse og e-handel

d)  innovation

e)  international handel med varer

f)  international handel med tjenesteydelser

g)  investeringer

h)  forbrug af arbejdskraft

i)  output og resultater

j)  fast ejendom

k)  priser

l)  køb

m)  input til forskning og udvikling.

3.  Hyppigheden, referenceperioden og den statistiske enhed for hvert emne er fastsat i bilag II.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på ændring af de detaljerede emner i bilag I ▌.

5.  Ved udøvelsen af sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter sikrer Kommissionen, at følgende ▌betingelser er opfyldt:

a)  De delegerede retsakter sigter mod at være omkostnings- og byrdeneutrale eller omkostnings- og byrdereducerende, og de må under ingen omstændigheder pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

b)  Højst et detaljeret emne for området "konjunkturstatistik", tre detaljerede emner for området "erhvervsstatistik på landeniveau", to detaljerede emner for området "regional erhvervsstatistik" og to detaljerede emner for området "statistik over internationale aktiviteter", der er anført i bilag I, erstattes af et andet detaljeret emne, og højst et detaljeret emne i alt for alle områder tilføjes over en periode på fem på hinanden følgende år.

Maksimumtærsklen for de detaljerede emner, der kan erstattes, gælder ikke for de detaljerede emner "innovation", "IKT-anvendelse og e-handel" samt "globale værdikæder".

Denne maksimumtærskel gælder ikke for ændringer, som skyldes ▌ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005. ▌

c)  Delegerede retsakter vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene med undtagelse af emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel", hvor de delegerede retsakter vedtages henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

d)  Ethvert nyt detaljeret emne vurderes behørigt for så vidt angår gennemførlighed ved hjælp af pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne i medfør af artikel 20.

Artikel 7

Tekniske specifikationer for datakravene

1.  For de detaljerede emner, der er opført i bilag I, sammenstiller medlemsstaterne data af relevans for hvert detaljeret emne. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på nærmere at angive følgende elementer i de data, der skal fremsendes i henhold til denne forordning, deres tekniske definitioner og forenklinger:

a)  variabler ▌

b)  måleenhed

c)  statistisk population (herunder kravene med hensyn til markedsmæssige/ikkemarkedsmæssige aktiviteter eller producenter)

d)  klassifikationer (herunder produkt, lande og områder samt lister over transaktionstyper) og opdelinger

e)  fremsendelse af individuelle dataposter på frivillig basis

f)  anvendelse af approksimationer og kvalitetskrav

g)  frist for fremsendelse af data

h)  første referenceperiode

i)  vægtning og ændring af basisår for området "konjunkturstatistik"

j)  yderligere specifikationer, herunder referenceperioden, vedrørende emnet "international handel med varer".

2.  Ved udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser for så vidt angår forenklinger tager Kommissionen hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for at lette byrden for virksomhederne. Desuden sikrer Kommissionen, at det nødvendige input til sammenstilling af national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i henhold til forordning (EF) nr. 184/2005 opretholdes. Gennemførelsesretsakter, undtagen dem, der regulerer den første gennemførelse af nærværende forordning, vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene for de emner, der er opført i bilag I. For emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel" vedtages gennemførelsesretsakterne henholdsvis mindst seks måneder og mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

3.  Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 1, litra a), undtagen for emnerne i denne forordnings artikel 6, stk. 2, litra b)-d), sikrer den, at det samlede antal variabler for hvert område i denne forordnings artikel 6, stk. 1, ikke overstiger:

–  22 variabler for området "konjunkturstatistik"

–  93 variabler for området "erhvervsstatistik på landeniveau"

–  31 variabler for området "regional erhvervsstatistik" og

–  26 variabler for området "statistik over internationale aktiviteter".

4.  For emnerne i denne forordnings artikel 6, stk. 2, litra b)-d), sikrer Kommissionen, at det samlede antal variabler ikke overstiger:

–  20 variabler for emnet "globale værdikæder"

–  73 variabler for emnet "IKT-anvendelse og e-handel" og

–  57 variabler for emnet "innovation".

5.  Når der er behov for nye data for at imødekomme brugernes behov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet, kan Kommissionen højst ændre fem variabler for hvert af områderne "konjunkturstatistik", "regional erhvervsstatistik" og "statistik over internationale aktiviteter" og højst 20 variabler for området "erhvervsstatistik på landeniveau" i en periode på fem på hinanden følgende kalenderår i overensstemmelse med de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter. Disse maksimumtærskler gælder ikke for emnerne "globale værdikæder", "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel".

6.  Når der er behov for nye data for at imødekomme brugernes behov og for at sikre en vis grad af fleksibilitet efter de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser, øges det samlede antal variabler for de i stk. 3 omhandlede områder med højst ti variabler for alle områder.

7.  De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2. Ved udarbejdelsen af sådanne gennemførelsesretsakter tages der hensyn til eventuelle ekstra omkostninger og administrative byrder for medlemsstaterne eller respondenterne tillige med en vurdering af den forventede forbedring af den statistiske kvalitet og andre direkte eller indirekte fordele som følge af den yderligere foreslåede foranstaltning.

Dette gælder ikke for ændringer, som skyldes ændringer i klassifikationer og nomenklaturer, samt ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005.

KAPITEL IV

VIRKSOMHEDSREGISTRE

Artikel 8

Den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.  Kommissionen (Eurostat) opretter EuroGroups-registret over multinationale koncerner til statistiske formål på EU-plan.

2.  Medlemsstaterne opretter på nationalt plan et eller flere ▌nationale statistiske virksomhedsregistre, hvoraf en fælles kerne harmoniseres i overensstemmelse med denne forordning, som grundlag for forberedelse og koordinering af undersøgelser, som informationskilde til statistisk analyse af virksomhedspopulationen og erhvervsdemografien, til anvendelse af administrative data og til identifikation og konstruktion af statistiske enheder.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen (Eurostat) udveksler data med henblik på den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre som fastsat i artikel 10.

4.  De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret er den autoritative kilde til udledning af harmoniserede statistiske virksomhedsregisterpopulationer af høj kvalitet i henhold til nærværende forordnings artikel 17 med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker.

De nationale statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til nationale statistiske virksomhedsregisterpopulationer. EuroGroups-registret er den autoritative kilde til det europæiske statistiske system som en registerpopulation for erhvervsstatistik, der kræver koordinering af grænseoverskridende oplysninger om multinationale koncerner.

Artikel 9

Krav til den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.  De statistiske og retlige enheder, der i overensstemmelse med artikel 8 er omfattet af den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre, er kendetegnet ved følgende elementer, som er nærmere angivet i bilag III:

a)  registrets detaljerede emner og den unikke identifikator

b)  tidsplan og hyppighed.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at ▌fastlægge variablerne vedrørende registrets detaljerede emner, jf. bilag III.

3.  Når Kommissionen vedtager de i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter, sikrer den, at medlemsstaterne eller respondenterne ikke pålægges væsentlige yderligere omkostninger eller byrder.

Artikel 10

Udveksling af og adgang til fortrolige data i forbindelse med den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

1.  Fortrolige data udveksles mellem medlemsstaterne som følger:

a)  Udvekslingen af fortrolige data, som omfatter variablerne i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, finder sted, udelukkende til statistiske formål, mellem ▌de nationale statistikmyndigheder i de forskellige medlemsstater, hvis udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen. En sådan udveksling kan også finde sted med det formål at reducere indberetningsbyrden.

b)  Hvis udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen, og den relevante nationale statistikmyndighed, der leverer dataene, udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen, kan de nationale centralbanker være parter i udvekslingen af fortrolige data, udelukkende til statistiske formål.

2.  Fortrolige data udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne som følger:

a)  De nationale statistikmyndigheder fremsender data, som omfatter variablerne i bilag IV, om multinationale koncerner og om enheder, der tilhører sådanne koncerner, til Kommissionen (Eurostat) for at levere oplysninger, udelukkende til statistiske formål, om multinationale koncerner i Unionen.

b)  For at sikre et sammenhængende sæt af data og udelukkende anvende dem til statistiske formål fremsender Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat data, som omfatter variablerne i bilag IV, om multinationale koncerner, herunder enheder, der tilhører sådanne koncerner, når mindst én retlig enhed i koncernen er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

c)  For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret, udelukkende til statistiske formål, fremsender Kommissionen (Eurostat) til de ▌nationale statistikmyndigheder data, som omfatter variablerne i bilag IV, om alle multinationale koncerner, der er registreret i EuroGroups-registret, herunder enheder, der tilhører disse koncerner.

3.  Fortrolige data til identifikation af retlige enheder udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne som følger:

a)  De nationale statistikmyndigheder fremsender data om retlige enheder, der er registreret i selskabsform, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene, jf. bilag IV, til Kommissionen (Eurostat) udelukkende med henblik på entydig identifikation af retlige enheder i Unionen.

b)  For at sikre effektivitet og høj kvalitet i forbindelse med udarbejdelsen af EuroGroups-registret fremsender Kommissionen (Eurostat) data om retlige enheder, begrænset til identifikationsvariablerne, de demografiske variabler og stratifikationsparametrene, jf. bilag IV, til de nationale statistikmyndigheder i hver medlemsstat udelukkende med henblik på identifikation af retlige enheder i Unionen.

4.  Fortrolige data kan udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og centralbankerne som følger:

Udveksling, udelukkende til statistiske formål, af fortrolige data mellem Kommissionen (Eurostat) og de nationale centralbanker samt mellem Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank kan finde sted, hvis udvekslingen har til formål at sikre kvaliteten af oplysninger om multinationale koncerner i Unionen, og de kompetente nationale statistikmyndigheder udtrykkeligt har givet tilladelse til udvekslingen.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at fastsætte de tekniske detaljer for variablerne, jf. bilag IV.

6.  For at sikre, at de data, der udveksles i henhold til denne artikel, udelukkende anvendes til statistiske formål, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data samt proceduren for dataudvekslingen, efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

7.  Når Kommissionen (Eurostat), de nationale statistikmyndigheder, de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank modtager fortrolige data om enheder, der er beliggende inden eller uden for det nationale område, i henhold til denne artikel, behandler de disse oplysninger fortroligt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

Fremsendelse af fortrolige data mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) finder sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig udelukkende til statistiske formål for udarbejdelse af europæiske statistikker. Ved enhver yderligere fremsendelse kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

8.  Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed for de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

KAPITEL V

UDVEKSLING AF FORTROLIGE DATA MED HENBLIK PÅ STATISTIK OVER VAREHANDEL INDEN FOR UNIONEN

Artikel 11

Udveksling af fortrolige data

1.  Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne om eksport af varer inden for Unionen finder sted, udelukkende til statistiske formål, mellem de nationale statistikmyndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle statistik over varehandel inden for Unionen.

De tekniske specifikationer for datakravene, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på udveksling af fortrolige data i overensstemmelse med dette kapitel.

2.  De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten statistiske oplysninger om dens eksport af varer inden for Unionen til denne medlemsstat, jf. artikel 12.

3.  De nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten giver de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten de metadata, der er relevante for anvendelsen af de udvekslede data til sammenstilling af statistik.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke oplysninger der skal betragtes som relevante metadata som omhandlet i stk. 3, samt tidsplanen for leveringen af disse oplysninger og de statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

5.  Uden at dette berører stk. 1, giver den medlemsstat, der leverer de udvekslede fortrolige data, tilladelse til, at de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten anvender dem til udarbejdelse af andre statistikker, forudsat at disse data udelukkende anvendes til statistiske formål i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EF) nr. 223/2009.

6.  Efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten kan importmedlemsstaten give de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten de mikrodata, der er indsamlet om dens import af varer inden for Unionen fra den pågældende eksportmedlemsstat.

Artikel 12

Statistiske oplysninger, der skal udveksles

1.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, består af:

a)  mikrodata indsamlet med henblik på statistik over varehandelen inden for Unionen

b)  data sammenstillet om særlige varer eller varebevægelser ▌ og

c)  data sammenstillet ved hjælp af oplysninger i toldangivelserne.

2.  De i artikel 11, stk. 2, omhandlede statistiske oplysninger, som reelt er indsamlet ved hjælp af konjunkturundersøgelser eller administrative data, skal dække mindst 95 % af værdien af hver medlemsstats samlede eksport af varer inden for Unionen til alle de øvrige medlemsstater tilsammen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22 med henblik på at ændre denne forordning ved at mindske denne dækningsgrad på baggrund af den tekniske og økonomiske udvikling, samtidig med at statistik, der opfylder de gældende kvalitetsstandarder, bevares.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at fastsætte de tekniske specifikationer vedrørende henholdsvis indsamling og sammenstilling af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og med henblik på yderligere at fastlægge ▌anvendelsen af den i stk. 2 omhandlede dækningsgrad for så vidt angår referenceperioden.

Artikel 13

Statistiske dataelementer

1.  De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), skal indeholde følgende statistiske dataelementer:

a)  det individuelle identifikationsnummer, der er tildelt partneroperatøren i importmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 214 i direktiv 2006/112/EF(24)

b)  referenceperioden

c)  strømmen

d)  varen

e)  partnermedlemsstaten

f)  oprindelseslandet

g)  varernes værdi

h)  varemængden

i)  transaktionstypen.

De mikrodata, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), kan indeholde transportformen og leveringsbetingelserne, forudsat at eksportmedlemsstaten indsamler disse variabler.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at fastlægge de statistiske dataelementer, der er omhandlet i litra a)-i), og fastlægge listen over de statistiske dataelementer, der gælder for særlige varer eller varebevægelser, og de data, der er sammenstillet ved hjælp af oplysningerne i toldangivelserne, jf. artikel 12, stk. 1, litra b)

og c).

2.  Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder kvalitetskravene, forenkle de oplysninger, der skal gives, så længe en sådan forenkling ikke får negative konsekvenser for statistikkens kvalitet.

I særlige tilfælde kan medlemsstaterne indsamle et reduceret sæt statistiske dataelementer som omhandlet i stk. 1 eller indsamle oplysningerne vedrørende visse af disse dataelementer på et mindre detaljeret niveau.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på at fastlægge de nærmere bestemmelser om denne forenkling og den maksimale værdi af den eksport inden for Unionen, der kan drage fordel af denne forenkling.

Artikel 14

Beskyttelse af udvekslede fortrolige data

1.  Følgende fortrolighedsbestemmelser finder anvendelse:

a)  Mikrodataposter vedrørende en eksportør, hvis anmodning om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 19 er accepteret af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten, stilles af de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten til rådighed for de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten med den faktiske værdi og alle de statistiske dataelementer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, og med et flag, der angiver, at denne mikrodatapost er underlagt fortrolighedskrav.

b)  De nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten kan gøre brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, ved sammenstillingen af statistiske resultater vedrørende import inden for Unionen. Hvis de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten gør brug af mikrodataposter om eksport, som er underlagt fortrolighedskrav, sikrer de, at de statistiske resultater om import inden for Unionen, der formidles af de nationale statistikmyndigheder i importmedlemsstaten, overholder den statistiske fortrolighed, som de nationale statistikmyndigheder i eksportmedlemsstaten har givet tilsagn om.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at sikre beskyttelsen af de fortrolige data, der udveksles i henhold til dette kapitel, og for at fastlægge foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed for sådanne data, herunder de nærmere bestemmelser om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 samt proceduren for udveksling af data, efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for enhver krænkelse af princippet om statistisk fortrolighed for de udvekslede data. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Artikel 15

Adgang til udvekslede fortrolige data til videnskabelige formål

Adgang til de udvekslede fortrolige data kan gives til forskere, der udfører statistiske analyser til videnskabelige formål, i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 223/2009. Der kræves tilladelse fra de kompetente nationale statistikmyndigheder i den eksportmedlemsstat, som leverede dataene.

KAPITEL VI

UDVEKSLING AF FORTROLIGE DATA MED HENBLIK PÅ EUROPÆISK ERHVERVSSTATISTIK OG NATIONALREGNSKABER

Artikel 16

Udveksling af fortrolige data – bemyndigelsesbestemmelse

1.  Det er kun tilladt at udveksle fortrolige data som defineret i artikel 3, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009, som indsamles eller sammenstilles på grundlag af nærværende forordning, mellem de berørte medlemsstaters nationale statistikmyndigheder, de respektive nationale centralbanker, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen (Eurostat) til statistiske formål, såfremt udvekslingen er nødvendig for at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af europæisk erhvervsstatistik eller nationalregnskaber i overensstemmelse med begreberne og metoden i forordning (EU) nr. 549/2013.

2.  De nationale statistikmyndigheder, den respektive nationale centralbank, Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank, der har modtaget fortrolige data, behandler disse oplysninger fortroligt og anvender dem udelukkende til statistiske formål i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VII

KVALITET, FREMSENDELSE OG FORMIDLING

Artikel 17

Kvalitet

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre kvaliteten af den europæiske erhvervsstatistik, der fremsendes, og af de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret.

2.  Med henblik på nærværende forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

3.  Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata på en gennemsigtig og kontrollerbar måde.

4.  Med henblik herpå fremsender medlemsstaterne følgende til Kommissionen (Eurostat):

a)  årlige kvalitets- og metadatarapporter for de data, der fremsendes. For flerårige statistikker er rapporternes hyppighed den samme som for statistikkerne

b)  årlige kvalitets- og metadatarapporter vedrørende de nationale statistiske virksomhedsregistre.

5.  Kommissionen (Eurostat) fremlægger årlige metadata- og kvalitetsrapporter vedrørende EuroGroups-registret for medlemsstaterne.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, hvori de nærmere bestemmelser om, indholdet af og fremsendelsesfrister for metadata- og kvalitetsrapporterne fastlægges. Indholdet af indberetningen begrænses til de vigtigste og mest nødvendige kvalitetsaspekter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2. De må ikke pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

7.  Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til gennemførelsen af denne forordning, der kan påvirke kvaliteten af de fremsendte data. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om væsentlige metodemæssige eller andre ændringer, som påvirker kvaliteten af de nationale statistiske virksomhedsregistre. Oplysningerne skal gives så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter, at en sådan ændring er trådt i kraft.

8.  Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne yderligere oplysninger, som er nødvendige for at evaluere de statistiske oplysningers kvalitet, og som ikke må pålægge medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

Artikel 18

Fremsendelse af data og metadata

1.  Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2, med henblik på fastlæggelse af disse standarder samt proceduren for fremsendelse af dataene og metadataene. Hvis de fremsendte data er fortrolige, vil den faktiske værdi blive sendt med et flag, der angiver, at den er underlagt fortrolighedskrav og ikke må videreformidles.

2.  Efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen (Eurostat) foretager medlemsstaterne statistiske analyser af de nationale statistiske virksomhedsregistre og fremsender resultaterne til Kommissionen (Eurostat) i et format og efter en procedure, som fastlægges i gennemførelsesretsakter, der vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2. Kommissionen (Eurostat) sikrer, at disse gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere omkostning eller byrde.

3.  Efter en behørigt begrundet anmodning fremsender medlemsstaterne relevante oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne. Sådanne anmodninger fra Kommissionen må ikke pålægge medlemsstaterne en væsentlig yderligere administrativ eller finansiel byrde.

Artikel 19

Fortrolighed vedrørende formidling af statistiske data om international handel med varer

Kun efter anmodning fra en importør eller ▌eksportør af varer beslutter den nationale statistikmyndighed, om ▌statistiske resultater om den respektive import eller eksport skal formidles uden ændring, eller efter begrundet anmodning fra den pågældende importør eller eksportør at ændre de statistiske resultater , således at det gøres umuligt at identificere den pågældende importør eller eksportør for at overholde princippet om statistisk fortrolighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 223/2009.

KAPITEL VIII

PILOTUNDERSØGELSER OG FINANSIERING

Artikel 20

Pilotundersøgelser

1.  Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er behov for væsentlige nye datakrav eller forbedringer af de datasæt, der er omfattet af denne forordning, kan den iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis, inden en ny dataindsamling. Disse pilotundersøgelser omfatter pilotundersøgelser om "international handel med tjenesteydelser", "fast ejendom", "finansielle indikatorer" og "miljø og klima".

2.  Sådanne pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og gennemførligt at indsamle disse data. Resultaterne af undersøgelserne evalueres af Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste interessenter. Ved evalueringen af resultaterne tages der hensyn til de fordele og de yderligere omkostninger og byrder i forbindelse med forbedringerne, som disse undersøgelser kan medføre for virksomhederne og de nationale statistikmyndigheder.

3.  Efter den i stk. 2 omhandlede evaluering udarbejder Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en rapport om resultaterne af de i stk. 1 omhandlede undersøgelser. Rapporten offentliggøres.

4.  Kommissionen aflægger rapport to år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert andet år om de overordnede fremskridt, der er gjort med hensyn til de i stk. 1 omhandlede pilotundersøgelser. Disse rapporter gøres offentligt tilgængelige.

Kommissionen lader, hvis det er relevant og under hensyntagen til de i stk. 2 omhandlede resultater, disse rapporter ledsage af forslag om indførelse af nye datakrav.

Artikel 21

Finansiering

1.  Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan Unionen give de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder på den liste, der er fastlagt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, finansiel støtte til omkostningerne i forbindelse med:

a)  udvikling eller gennemførelse af datakrav og databehandling inden for erhvervsstatistik

b)  udvikling af metoder til at øge kvaliteten eller reducere omkostningerne og den administrative byrde ved indsamling og udarbejdelse af erhvervsstatistik og til at forbedre den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

c)  udvikling af metoder, der sigter mod at reducere den administrative og finansielle byrde, der er forbundet med de indberettende enheders, særlig SMV'ers, levering af de krævede oplysninger

d)  deltagelse i de i artikel 20 omhandlede pilotundersøgelser

e)  udvikling eller forbedring af processer, IT-systemer og lignende støttefunktioner med henblik på at udarbejde statistikker af højere kvalitet eller reducere den administrative og finansielle byrde.

2.  Unionens finansielle bidrag ydes i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013.

3.  Unionens finansielle bidrag må ikke overstige 95 % af de støtteberettigede omkostninger.

KAPITEL IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, 6 ▌og 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 5, 6 ▌og 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, 6 ▌og 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 23

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 24

Undtagelser

1.  Hvis anvendelsen af denne forordning eller gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil kræver store tilpasninger af en medlemsstats nationale statistiske system, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter indrømme undtagelser fra dens anvendelse i maksimalt tre år. Medlemsstaten indgiver en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen inden for tre måneder efter den pågældende retsakts ikrafttræden. Virkningen på sammenligneligheden af medlemsstaternes data eller beregningen af de krævede rettidige og repræsentative europæiske aggregater holdes på et minimum. Byrden for respondenterne tages i betragtning, når der indrømmes en undtagelse.

2.  Hvis der fortsat er grundlag for en undtagelse vedrørende de områder, hvor der er gennemført pilotundersøgelser, jf. artikel 20, ved slutningen af den periode, som den var indrømmet for, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter indrømme en efterfølgende undtagelse i maksimalt et år. Medlemsstaten indgiver en behørigt begrundet anmodning om denne forlængelse til Kommissionen seks måneder før udgangen af den periode, som den aktuelle undtagelse er indrømmet for. I begrundelsen for anmodningen redegøres der i detaljer for grundene til at indgive den.

3.  Kommissionen vedtager disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

Artikel 25

Ophævelse

1.  Forordning (EØF) nr. 3924/91, (EF) nr. 48/2004, (EF) nr. 716/2007, (EF) nr. 177/2008 og (EF) nr. 295/2008 og beslutning nr. 1608/2003/EF ophæves med virkning fra den 1. januar [2021].

2.  Forordning (EF) nr. 1165/1998 ophæves med virkning fra den 1. januar 2024.

3.  Forordning (EF) nr. 808/2004 ophæves med virkning fra den 1. januar [2021].

4.  Forordning (EF) nr. 638/2004 og (EF) nr. 471/2009 ophæves med virkning fra den 1. januar [2022].

5.  Stk. 1-4 berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i disse forordninger om fremsendelse af data og metadata, herunder kvalitetsrapporter, vedrørende referenceperioder, der helt eller delvist ligger før de respektive datoer i de pågældende stykker.

6.  Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 26

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den anvendes fra den 1. januar [2021].

3.  Artikel 5, stk. 2-4, og artikel 11-15 anvendes dog fra den 1. januar [2022].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

Bilag I

Emner, som skal dækkes

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Erhvervsdemografiske begivenheder ▌

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Priser

Importpriser

Producentpriser

Output og resultater

Produktion

Salgsmængde

Nettoomsætning

Fast ejendom

Fast ejendom

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af aktive virksomheder

Erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Udenlandsk kontrollerede virksomheder

Udenlandsk kontrollerende virksomheder ▌og indenlandske datterselskaber

Population af virksomheder involveret i international handel

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede virksomheder

Beskæftigelse i udenlandsk kontrollerende virksomheder ▌og indenlandske datterselskaber

Præsterede arbejdstimer

Arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger i udenlandsk kontrollerede virksomheder

FoU-input

FoU-udgifter

FoU-beskæftigelse

FoU-udgifter i udenlandsk kontrollerede virksomheder

FoU-beskæftigelse i udenlandsk kontrollerede virksomheder

Offentligt finansieret FoU

Køb

Køb af varer og tjenesteydelser

Ændring i beholdning af varer

Udenlandsk kontrollerede virksomheders køb af varer og tjenesteydelser

Virksomheders import

Output og resultater

Nettoomsætning

Bruttoavance på varer til videresalg

Produktionsværdi

Værditilvækst

Overskud af produktionen, brutto

Udenlandsk kontrollerede virksomheders nettoomsætning

Udenlandsk kontrollerede virksomheders produktionsværdi

Udenlandsk kontrollerede virksomheders værditilvækst

Nettoomsætning i udenlandsk kontrollerende virksomheder ▌og i indenlandske datterselskaber

Industriproduktion

Virksomheders eksport

Investeringer

Bruttoinvesteringer

Udenlandsk kontrollerede virksomheders bruttoinvesteringer

Innovation

Innovation

IKT-anvendelse og e-handel

IKT-anvendelse og e-handel

Område 3: Regional erhvervsstatistik

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population efter region

Erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse efter region

Beskæftigelse i forbindelse med erhvervsdemografiske begivenheder efter region (nyoprettede virksomheder, virksomhedslukninger, virksomhedsoverlevelser)

Arbejdsomkostninger efter region

FoU-input

FoU-udgifter efter region

FoU-beskæftigelse efter region

Område 4: Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Detaljerede emner

Virksomhedspopulation

Population af virksomheder i udlandet, der kontrolleres af residente institutionelle enheder i det indberettende land

Forbrug af arbejdskraft

Beskæftigelse i virksomheder i udlandet, der kontrolleres af residente institutionelle enheder i det indberettende land

Arbejdsomkostninger i virksomheder i udlandet, der kontrolleres af residente institutionelle enheder i det indberettende land

Investeringer

Bruttoinvesteringer foretaget af virksomheder i udlandet, der kontrolleres af residente institutionelle enheder i det indberettende land

Output og resultater

Nettoomsætning i virksomheder i udlandet, der kontrolleres af residente institutionelle enheder i det indberettende land

International handel med varer

Varehandel inden for Unionen

Varehandel uden for Unionen

International handel med tjenesteydelser

Import af FRIBS-tjenesteydelser (debet)

Eksport af FRIBS-tjenesteydelser (kredit)

FRIBS-tjenesteydelser – netto (saldo)

Globale værdikæder

Globale værdikæder

Bilag II

Hyppigheden, referenceperioden og den statistiske enhed for emnerne

Område 1: Konjunkturstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Kvartalsvis

Kvartal

Retlig enhed

Forbrug af arbejdskraft

Kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Faglig enhed

Priser

Månedlig

med følgende undtagelser

–  ▌producentpriser for tjenesteydelser ▌og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis

Måned

med følgende undtagelser

–  producentpriser for tjenesteydelser og producentpriser for nye bygninger til beboelse: kvartalsvis (måned, valgfrit)

Faglig enhed

med følgende undtagelse

–  importpriser: ikke relevant

Output og resultater

Månedlig

med følgende undtagelse

–  ▌små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Måned

med følgende undtagelse

–  små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE: kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Faglig enhed

 

Månedlig; kvartalsvis for små* lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE

*Jf. de i artikel 7, stk. 1, omhandlede gennemførelsesretsakter.

 

 

Fast ejendom

Kvartalsvis (månedlig, valgfrit)

Kvartal (månedlig, valgfrit)

Ikke relevant

Område 2: Erhvervsstatistik på landeniveau

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årligt

Kalenderår

Virksomhed

Forbrug af arbejdskraft

Årligt

Kalenderår

Virksomhed

FoU-input

Hvert andet år

med følgende undtagelser

–▌ opdeling af egne FoU-udgifter, FoU-personale og antal forskere efter aktivitetssektor samt for offentlige bevillinger eller udgifter til forskning og udvikling, bevillinger til FoU og national offentlig finansiering til tværnationalt koordineret FoU: årlig

Kalenderår

Virksomhed for erhvervslivet

Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Køb

Årlig

med følgende undtagelse

–  ▌betalinger til underentreprenører: hvert tredje år

Kalenderår

Virksomhed

Output og resultater

Årlig

med følgende undtagelser

–  ▌opdeling af nettoomsætning efter produkt og kundens hjemsted for NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2: hvert andet år

nettoomsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter, nettoomsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed, nettoomsætning ved tjenesteydelser, nettoomsætning ved køb og videresalg og ved formidlingsaktiviteter, nettoomsætning ved bygningsarbejder og nettoomsætning ved anlægsarbejder: hvert femte år

–▌ indkomst fra underentrepriser: hvert tredje år

Kalenderår

Virksomhed

med følgende undtagelser

–  solgt produktion, produktion i underentreprise og faktisk produktion: faglig enhed

Investeringer

Årlig

med følgende undtagelse

–  ▌investeringer i immaterielle aktiver: hvert tredje år

Kalenderår

Virksomhed

Innovation

Hvert andet år

Referenceperioden er perioden på tre år inden udgangen af ethvert lige kalenderår

Virksomhed

IKT-anvendelse og e-handel

Årlig

Det kalenderår, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne, vedtages;

Kalenderåret efter det år, hvor den gennemførelsesretsakt, der fastlægger variablerne for de øvrige variabler, vedtages

Virksomhed

Område 3. Regional erhvervsstatistik

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

med følgende undtagelse

–  antal lokale enheder (valgfrit for hovedafdeling K i NACE): lokal enhed

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

med følgende undtagelser

–  antal ansatte og selvstændige i lokale enheder, lønninger og andet vederlag i lokale enheder: lokal enhed

FoU-input

Hvert andet år

Kalenderår

Virksomhed for erhvervslivet Institutionel enhed for de øvrige sektorer

Område 4. Statistik over internationale aktiviteter

Emner

Hyppighed

Referenceperiode

Statistisk enhed

Virksomhedspopulation

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

Forbrug af arbejdskraft

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

Investeringer

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

Output og resultater

Årlig

Kalenderår

Virksomhed

International handel med varer

Månedlig

med følgende undtagelse

–  hvert andet år for kombineret opdeling efter produkt og faktureringsvaluta for import og eksport af varer uden for Unionen

Skal anføres i de i artikel 7, stk. 1, litra l), omhandlede gennemførelsesretsakter

Ikke relevant

International handel med tjenesteydelser

Årlig

med følgende undtagelse

–  ▌opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Kalenderår

med følgende undtagelse

–  opdeling af tjenesteydelser på første niveau: kvartalsvis

Ikke relevant

Globale værdikæder

Hvert tredje år

Tre kalenderår, referenceår t og referenceperiode t-2 til t

Virksomhed

Bilag III

Elementer i den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

Del A: Registrets detaljerede emner og unikke identifikator

1.  De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret som defineret i denne forordnings artikel 3, forsynes med et identifikationsnummer sammen med de i del C anførte detaljerede emner for registret.

2.  De enheder, der er opført i de nationale statistiske virksomhedsregistre og i EuroGroups-registret, identificeres entydigt ved hjælp af et identifikationsnummer for at styrke den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistres infrastrukturfunktion. Disse identifikationsnumre leveres af de nationale statistikmyndigheder. De identifikationsnumre for retlige enheder og multinationale koncerner, der er relevante for EuroGroups-registret, leveres af Kommissionen (Eurostat). De nationale statistikmyndigheder kan til nationale formål bibeholde yderligere identifikationsnumre i de nationale statistiske virksomhedsregistre.

Del B: Tidsplan og hyppighed

3.  Nyoprettelser i og fjernelse af enheder fra de nationale virksomhedsregistre og EuroGroups-registret sker mindst en gang om året.

4.  Ajourføringshyppigheden afhænger af enhedens kendetegn, den pågældende variabel, enhedens størrelse og den kilde, der almindeligvis anvendes til ajourføringen.

5.  Medlemsstaterne kopierer hvert år de nationale virksomhedsregistre i den form, de har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål. Kommissionen (Eurostat) kopierer hvert år EuroGroups-registret i den form, det har ved årets udgang, og opbevarer kopien i mindst 30 år til analyseformål.

Del C: Detaljerede emner for virksomhedsregistrene

De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret indeholder for de respektive enheder, der er defineret i denne forordnings artikel 3, følgende detaljerede emner pr. enhed.

ENHEDER

Detaljerede emner

1.  RETLIGE ENHEDER

Identifikation▌

Demografiske begivenheder

▌Stratifikationsparametre

Relation til virksomhed

Relationer til andre registre

Relation til koncern

Kontrol over enheder

Ejerskabsforhold

2.  KONCERN

Identifikation▌

Demografiske begivenheder

▌Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

3.  VIRKSOMHED

Identifikation▌

Relation til andre enheder

Demografiske begivenheder

▌Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

4.  LOKAL ENHED

Identifikation▌

Demografiske begivenheder

▌Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre

5.  FAGLIG ENHED

hvis omfattet som statistisk enhed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iii)

Identifikation▌

Demografiske begivenheder

▌Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Relationer til andre enheder og registre

Bilag IV

Detaljerede emner og variabler til udveksling af fortrolige data i forbindelse med den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre

Hvor "betinget" er angivet i feltet, er oplysningen påkrævet, hvis den er tilgængelig i medlemsstaterne, og hvor "valgfrit" er angivet i feltet, anbefales det at afgive oplysning.

1.  Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat), og som kan udveksles mellem de kompetente nationale statistikmyndigheder [artikel 10, stk. 1, og artikel 10, stk. 2]

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Retlig enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den retlige enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (betinget)

Flag for special purpose entities som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (valgfrit)

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den retlige enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerskabsforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de residente retlige enheder, der ejes af den retlige enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de residente retlige enheder, der ejer den retlige enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkeresidente retlige enheder, der ejes af den retlige enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkeresidente retlige enheder, der ejer den retlige enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkeresidente virksomheder eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Virksomhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de retlige enheder, som virksomheden består af

Identifikationsnummer for den koncern, som virksomheden tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Virksomhedens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i henhold til forordning (EF) nr. 549/2013

2.  Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder, og som kan udveksles mellem Kommissionen (Eurostat) og de kompetente centralbanker i tilfælde af tilladelse [artikel 10, stk. 2, og artikel 10, stk. 4]

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Retlig enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den retlige enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (betinget)

Flag for special purpose entities som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (valgfrit)

 

Relation til virksomhed

Identifikationsvariabler for den eller de virksomheder, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med virksomheden eller virksomhederne (betinget)

Dato for udskillelse fra virksomheden eller virksomhederne (betinget)

 

Relationer til andre registre

Relationer til andre registre

 

Relation til koncern

Identifikationsvariabler for den koncern, som enheden tilhører

Dato for sammenslutning med koncernen

Dato for udskillelse fra koncernen

 

Kontrol over enheder

Identifikationsvariabler for den retlige enhed, som enten er kontrolleret eller kontrollerer

 

Ejerskabsforhold

Identifikationsvariabler for enhed, som enten ejes eller ejer

Andele (%) i den eller de residente retlige enheder, der ejes af den retlige enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de residente retlige enheder, der ejer den retlige enhed (betinget)

Andele (%) i den eller de ikkeresidente retlige enheder, der ejes af den retlige enhed (betinget)

Andele (%) som indehaves af den eller de ikkeresidente retlige enheder, der ejer den retlige enhed (betinget)

Start- og slutdato for andele (betinget)

Koncern

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Dato for etablering af koncernen

Dato for koncernens ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 2-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 2-cifret niveau i NACE (valgfrit)

Antal ansatte og selvstændige (betinget)

Nettoomsætning (betinget)

Koncernens samlede aktiver (betinget)

Lande, hvor ikkeresidente virksomheder eller lokale enheder er beliggende (valgfrit)

Virksomhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Relation til andre enheder

Identifikationsnummer eller -numre for den eller de retlige enheder, som virksomheden består af

Identifikationsnummer for den multinationale eller nationale koncern, som virksomheden tilhører

 

Demografiske begivenheder

Dato for påbegyndelse af aktiviteterne

Dato for aktiviteternes endelige ophør

 

Stratifikationsparametre og økonomiske variabler

Koncernens hovedaktivitet på 4-cifret niveau i NACE

Koncernens biaktiviteter på 4-cifret niveau i NACE (betinget)

Antal ansatte og selvstændige

Antal ansatte

Antal ansatte i fuldtidsækvivalenter (valgfrit)

Nettoomsætning

Institutionel sektor og delsektor i henhold til forordning (EF) nr. 549/2013

3.  Udveksling af data om retlige enheder, der er registreret i selskabsform med henblik på identifikation [artikel 10, stk. 3]

3.1.  Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om residente retlige enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Retlig enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den retlige enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (betinget)

3.2.  Data, der skal fremsendes af de kompetente nationale statistikmyndigheder til Kommissionen (Eurostat) om udenlandske retlige enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Retlig enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den retlige enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form (valgfrit)

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (betinget)

3.3.  Data, der skal fremsendes af Kommissionen (Eurostat) til de kompetente nationale statistikmyndigheder om retlige enheder, der er registreret i selskabsform

Enheder

Detaljerede emner

Variabler

Retlig enhed

Identifikation

Identifikationsvariabler

 

Demografiske begivenheder

Oprettelsesdato for juridiske personer eller dato for administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

Dato, hvor den retlige enhed ophørte

 

Stratifikationsparametre

Retlig form

Aktivitetens retlige status

Flag for brancher som defineret ved forordning (EF) nr. 549/2013 (betinget)

Bilag V

Oplysninger, som de ansvarlige skattemyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, jf. artikel 5, stk. 2

a)  oplysninger fra momsangivelserne for de afgiftspligtige personer eller de ikkeafgiftspligtige juridiske personer, som for den givne periode har anmeldt leveringer af varer inden for Unionen, jf. artikel 251, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF, eller erhvervelser af varer inden for Unionen, jf. artikel 251, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF

b)  oplysninger fra oversigterne om leveringer inden for Unionen taget fra momsoversigterne, jf. artikel 264 og 265 i direktiv 2006/112/EF

c)  oplysninger om erhvervelser inden for Unionen som meddelt af alle andre medlemsstater, jf. artikel 21, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010.

Bilag VI

Oplysninger, som de ansvarlige toldmyndigheder i hver medlemsstat skal give til den nationale statistikmyndighed, jf. artikel 5, stk. 3

a)  oplysninger til identifikation af den person, der foretager eksport inden for Unionen og import inden for Unionen af varer, der er omfattet af toldprocedurerne for aktiv forædling

b)  registrerings- og identifikationsdata for erhvervsdrivende, som findes i henhold til EU's toldbestemmelser, og som er tilgængelige i det elektroniske system vedrørende EORI-nummer, der er omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

c)  de registreringer om import og eksport baseret på toldangivelser, som er godkendt eller gjort til genstand for toldafgørelser af de nationale toldmyndigheder,

og som er indgivet hos dem, eller

for hvilke den supplerende angivelse i henhold til artikel 225 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 er tilgængelig gennem direkte elektronisk adgang i bevillingshaverens system.

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).
(4)Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 76).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
(10)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(11)Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1).
(12)Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1).
(13)Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker vedrørende videnskab og teknologi (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1).
(15)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1).
(16)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49).
(17)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 17).
(18)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6).
(19)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13).
(20)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).
(21)Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).
(22)Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
(23)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(24)Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

Seneste opdatering: 17. april 2019Juridisk meddelelse