Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 431kWORD 126k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0114),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0099/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0094/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 77 της 1.3.2018, σ. 2.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις
▌ και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων των κρατών μελών μέχρι στιγμής βασίζεται σε μια σειρά από μεμονωμένες νομικές πράξεις. Οι εν λόγω νομικές πράξεις καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες και τις διαρθρωτικές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, τις στατιστικές για την παραγωγή, το διεθνές (εντός και εκτός της Ένωσης) εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τις αλλοδαπές θυγατρικές, την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία, και τη χρήση ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε κοινό πλαίσιο όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς στην Ένωση(4).

(2)  Η δομή αυτή που βασίζεται σε μεμονωμένες νομικές πράξεις δεν παρέχει την αναγκαία συνοχή μεταξύ των επιμέρους στατιστικών τομέων, ούτε προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις στατιστικές σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της κυβέρνησης, καθώς και στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα. Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό νομικό πλαίσιο με στόχο να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των αντίστοιχων στατιστικών διαδικασιών.

(3)  Οι βελτιωμένες, ενοποιημένες στατιστικές διαδικασίες που βασίζονται σε κοινές μεθοδολογικές αρχές, κοινούς ορισμούς και κοινά κριτήρια ποιότητας θα πρέπει να οδηγήσουν σε εναρμονισμένες στατιστικές σχετικά με τη διάρθρωση, την οικονομική δραστηριότητα, τις συναλλαγές και τις επιδόσεις του επιχειρηματικού τομέα των της Ένωσης, οι οποίες θα διαθέτουν το επίπεδο συνάφειας και λεπτομέρειας που απαιτείται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

(4)  Το μητρώο EuroGroups θα διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, όπως η σύσταση 2003/361/ΕΚ(5) της Επιτροπής, που είναι συναφείς με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις θα μπορούν να ακολουθούνται καλύτερα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση. Αυτό είναι απαραίτητο για να προωθηθεί η ασφάλεια δικαίου και η επιχειρηματική προβλεψιμότητα, καθώς και για να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ με έδρα στην Ένωση.

(5)  Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως είναι το εγχειρίδιο Frascati για τις στατιστικές Ε&Α και το εγχειρίδιο του Όσλο για την καινοτομία και τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, είναι συναφείς με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ενωσιακών στατιστικών και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο των μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ενωσιακές στατιστικές είναι συγκρίσιμες με εκείνες που καταρτίζουν οι κύριοι διεθνείς εταίροι της Ένωσης. Ωστόσο, πρότυπα, οι συμφωνίες και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια κατά τη συλλογή ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα θέματα «Συνεισφορές έρευνας & ανάπτυξης» και «Καινοτομία».

(6)  Η διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη λαμβανομένων υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, άλλων πηγών στοιχείων εκτός των ερευνών. Προκειμένου να μετριαστεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών.

(7)  Η προοπτική του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) για το 2020 αναφέρει ότι τα στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλους τους στατιστικούς τομείς για την καλύτερη ανάλυση νεοεμφανιζόμενων φαινομένων (π.χ. παγκοσμιοποίηση) και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενωσιακών πολιτικών υψηλού αντικτύπου. Η παραγωγή στοιχείων θα πρέπει να βασίζεται σε αποτελεσματικές και αξιόπιστες στατιστικές διαδικασίες του ΕΣΣ. Το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κοινού νομικού πλαισίου σχετικά με τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ενσωμάτωση αλληλεξαρτώμενων διεργασιών παραγωγής που χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές.

(8)  Το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) που εγκρίθηκε με την απόφαση 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), που εφαρμόστηκε από το 2009 έως το 2013, αποσκοπούσε στην ευθυγράμμιση των στατιστικών που αφορούν τις επιχειρήσεις και το εμπόριο με τις νέες ανάγκες για στοιχεία και στην προσαρμογή του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που προέκυψαν από αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά τις προτεραιότητες και τις νέες δέσμες δεικτών, τον εξορθολογισμό του πλαισίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την πιο αποδοτική παραγωγή στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο, και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Intrastat θα πρέπει να μετατραπούν σε νομικά δεσμευτικές διατάξεις.

(9)  Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί πιο ευέλικτη προσέγγιση εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις για να υπάρχει δυνατότητα για προσαρμογές σε μεθοδολογικές εξελίξεις και έγκαιρη ανταπόκριση στις αναδυόμενες και δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες των χρηστών για στοιχεία που προκύπτουν από το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού τοπίου. Οι εν λόγω μελλοντικές προσαρμογές θα πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους και οι προκύπτουσες απαιτήσεις για νέα στοιχεία δεν θα πρέπει να συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες.

(10)  Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και του μητρώου EuroGroups ως βασικές υποδομές για τη συλλογή και την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή πληροφοριών για τη στατιστική ανάλυση του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των δημογραφικών του στοιχείων, για τον ορισμό του πληθυσμού της έρευνας και για τον καθορισμό ενός συνδέσμου με διοικητικές πηγές στοιχείων.

(11)  Για να διασφαλίζεται ο ρόλος των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και του μητρώου EuroGroups, θα πρέπει να προσδιοριστεί και να τεθεί σε εφαρμογή μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για όλες τις σχετικές μονάδες.

(12)  Η ορθή οριοθέτηση των ομίλων επιχειρήσεων στο μητρώο EuroGroups με έγκαιρα και αξιόπιστα στοιχεία θα πρέπει να επιτευχθεί με τη χρήση εναρμονισμένων κριτηρίων και την τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών όσον αφορά τους δεσμούς ελέγχου μεταξύ νομικών μονάδων που αποτελούν μέρος των ομίλων επιχειρήσεων.

(13)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής του ΕΣΣ και να μειωθεί η στατιστική επιβάρυνση για τους απαντώντες, οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, άμεσα και χωρίς δαπάνη, όλων των διοικητικών μητρώων σε εθνικό επίπεδο και ενσωμάτωσης των εν λόγω διοικητικών μητρώων στις στατιστικές, στον βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(14)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

(15)  Θα πρέπει να προβλεφθούν η ανταλλαγή μικροδεδομένων και η πρόσβαση σε αυτά από τις εθνικές στατιστικές αρχές που παράγουν στατιστικές για τις επιχειρήσεις και διαχειρίζονται το ευρωπαϊκό πλαίσιο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, με στόχο την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των εθνικών ή ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις ή τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή μικροδεδομένων θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(16)  Η δημιουργία μιας πρόσθετης πηγής στοιχείων με βάση την ανταλλαγή μικροδεδομένων για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών, μαζί με τη δυνατότητα χρήσης καινοτόμων μεθοδολογιών, ενισχύει την ευελιξία των κρατών μελών κατά την κατάρτιση στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να περιορίσουν τον φόρτο απόκρισης για τις επιχειρήσεις. Σκοπός της ανταλλαγής είναι η αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών για το διεθνές εμπόριο αγαθών ή η βελτίωση της ποιότητάς τους.

(17)  Η διαπραγμάτευση, η εφαρμογή και η επανεξέταση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή σε πολυμερές επίπεδο απαιτούν να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής οι απαραίτητες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις ροές εμπορικών συναλλαγών των κρατών μελών με τις τρίτες χώρες .

(18)  Θα πρέπει να διατηρηθεί στενή σχέση μεταξύ του συστήματος συλλογής στατιστικών πληροφοριών και των φορολογικών διατυπώσεων που συνδέονται με τον φόρο προστιθεμένης αξίας που υφίστανται στο πλαίσιο του εμπορίου αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Η σχέση αυτή, ιδίως για τους σκοπούς των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης εξαγωγέων και εισαγωγέων και ελέγχου της ποιότητας των συλλεγόμενων πληροφοριών.

(19)  Οι διασυνοριακές μετακινήσεις αγαθών, ιδίως από ή προς τρίτες χώρες, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Οι τελωνειακές αρχές διατηρούν ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και αρχεία που αφορούν τις εν λόγω μετακινήσεις. Οι πληροφορίες ή έγγραφα που συνδέονται με τις τελωνειακές διασαφήσεις, ή βασίζονται σε αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με το ενωσιακό εμπόριο αγαθών.

(20)  Προκειμένου να παράγουν στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών και να βελτιώσουν την ποιότητα των στατιστικών αυτών, οι εθνικές στατιστικές αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ▌ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών στις οποίες εμπλέκονται τελωνειακές αρχές περισσοτέρων του ενός κρατών μελών. Για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη κατάρτιση των στατιστικών, η ανταλλαγή των εν λόγω μικροδεδομένων μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις ή των εθνικών λογαριασμών σύμφωνα με τις έννοιες και τη μεθοδολογία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013, θα πρέπει να επιτρέπεται η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών, των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής (Eurostat) μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

(22)  Για να επιτελέσει τα καθήκοντά της που απορρέουν από τις Συνθήκες, ιδίως εκείνα που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της πλήρεις, επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην Ένωση, καθώς και για τις διεθνείς ροές εμπορικών συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης τέτοιες πληροφορίες προκειμένου να παρακολουθούν τις αγορές τους και τη διεθνή τους διάσταση.

(23)  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να προσπαθούν να απλοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή στατιστικών από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες ψηφιακές εξελίξεις κατά τη στιγμή καθορισμού των μέσων και των μεθόδων για τη συλλογή στατιστικών και θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις.

(24)  Προκειμένου να εκτιμηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στην Ένωση, είναι απαραίτητο να παρέχονται στατιστικές για τις επιχειρήσεις με διάρθρωση ανά τομέα δραστηριότητας. Ειδικότερα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στατιστικών για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί τον πλέον δυναμικό τομέα των σύγχρονων οικονομιών, κυρίως όσον αφορά το δυναμικό ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης του εν λόγω τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις με τον τομέα της μεταποίησης. Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Η αυξανόμενη ζήτηση για στατιστικές ισχύει και για τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους, όπως αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(9). Οι στατιστικές για το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την εκτίμηση των επιπτώσεων των φραγμών στο εμπόριο υπηρεσιών.

(25)  Ο κανονισμός (ΕΚ) 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την προστασία των απόρρητων στοιχείων. Ωστόσο, το ιδιαίτερα λεπτομερές επίπεδο πληροφόρησης στον τομέα των στατιστικών για το διεθνές εμπόριο αγαθών απαιτεί ειδικούς κανόνες όσον αφορά την τήρηση του απορρήτου. Ένας εισαγωγέας ή εξαγωγέας οφείλει να υποβάλει αίτημα στην εθνική στατιστική αρχή ώστε να μην κοινοποιούνται τα στατιστικά αποτελέσματα που επιτρέπουν την έμμεση ταυτοποίηση του εν λόγω εισαγωγέα ή εξαγωγέα. Το αίτημα θα πρέπει να θεωρείται αιτιολογημένο από την εθνική στατιστική αρχή όταν τα στατιστικά αποτελέσματα επιτρέπουν την έμμεση ταυτοποίησή του εν λόγω εισαγωγέα ή εξαγωγέα. Διαφορετικά, η εθνική στατιστική αρχή δύναται να διαδίδει τα στατιστικά αποτελέσματα σε μορφή που να επιτρέπει την έμμεση ταυτοποίηση του εν λόγω εισαγωγέα ή εξαγωγέα.

(26)  Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο κρατών μελών και Ένωσης απαιτούνται εναρμονισμένες στατιστικές για την οικονομία της Ένωσης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής απόδοσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνίας των πληροφοριών που καλύπτουν δραστηριότητες παραγωγής εμπορεύσιμων και μη προϊόντων και στο επιχειρηματικό τοπίο στο σύνολό του, ιδίως στη δημογραφία των επιχειρήσεων και την απασχόληση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων. Η πληροφόρηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία, τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

(27)  Χρειάζονται στατιστικές για την καινοτομία, τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών και την αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων για έξυπνη ανάπτυξη και απασχόληση. Η διευρυνόμενη ψηφιακή οικονομία και η αυξημένη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης στην Ένωση, και χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για τη στήριξη των σχετικών στρατηγικών και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

(28)  Οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις είναι επίσης απαραίτητες για την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(29)  Οι αξιόπιστες και έγκαιρες στατιστικές είναι απαραίτητες για την υποβολή αναφορών για την οικονομική εξέλιξη κάθε κράτους μέλους στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται ταχείς βραχυπρόθεσμους δείκτες για να αξιολογεί την οικονομική εξέλιξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

(30)  Αν και διατηρείται η αρχή παροχής στατιστικών για τις επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας, οι απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, την απλούστευση των μέτρων για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών που είναι σχετικά μικρές, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι πρόσθετες απαιτήσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στους απαντώντες.

(31)  Τα διεθνή πρότυπα, όπως η πρωτοβουλία για την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων (SDMX), και τα στατιστικά ή τεχνικά πρότυπα που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο του ΕΣΣ, όπως τα πρότυπα μεταδεδομένων και επικύρωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στον βαθμό που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) έχει εγκρίνει ένα πρότυπο του ΕΣΣ για τις εκθέσεις ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Τα πρότυπα αυτά θα συμβάλουν στην εναρμόνιση της διασφάλισης της ποιότητας και της υποβολής εκθέσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(32)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τα αναλυτικά θέματα που καθορίζονται στο παράρτημα ▌Ι ▌, καθώς και το ποσοστό κάλυψης για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να τροποποιεί και να συμπληρώνει ▌τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές και οι τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα παραρτήματα V και VI. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιήσει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και να διεξαχθούν οι εν λόγω διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(11). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(33)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την τεχνική εφαρμογή ορισμένων στοιχείων των απαιτήσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων, τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφαλείας και απορρήτου, τη διαδικασία για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, τις εκθέσεις για την ποιότητα των στοιχείων και τα μεταδεδομένα και τις παρεκκλίσεις, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Με τον ίδιο σκοπό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή επιπλέον εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου και τη διαδικασία για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, τις προδιαγραφές των σχετικών μεταδεδομένων, το χρονοδιάγραμμα, τις λεπτομέρειες για τη συλλογή και την κατάρτιση των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ποσοστού κάλυψης του συνόλου των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που σχετίζονται με τα συστατικά των στατιστικών στοιχείων για τα μικροδεδομένα που συλλέγονται ή καταρτίζονται, αντίστοιχα, ▌σχετικά με το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών τα οποία πρέπει να παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής, καθώς και τις σχετικές απλουστεύσεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(34)  Όπου αρμόζει, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί ανάλυση κόστους-οφέλους και να διασφαλίζει ότι καμία από τις δράσεις που προτείνει δεν συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες, ιδίως τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη για τους χρήστες και ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων.

(35)  Η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο αυτού, όταν η εν λόγω εφαρμογή έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές προσαρμογές στο εθνικό στατιστικό σύστημα ενός κράτους μέλους όσον αφορά τη διοργάνωση επιπλέον ερευνών ή μείζονες προσαρμογές των συστημάτων παραγωγής στατιστικών για να ληφθούν υπόψη νέες πηγές στοιχείων ή για να επιτραπεί ο συνδυασμός διαφόρων πηγών.

(36)  Σε περίπτωση που εντοπιστούν νέες απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία ή απαιτούνται βελτιώσεις για τα σύνολα στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογεί πιλοτικές μελέτες, οι οποίες θα εκπονούνται από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση. Κατά προτεραιότητα, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογεί πιλοτικές μελέτες που θα καλύπτουν το «Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών», τα «Ακίνητα», τους «Χρηματοοικονομικούς δείκτες» και το «Περιβάλλον και το κλίμα».

(37)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση κοινού πλαισίου στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, για λόγους εναρμόνισης και συγκρισιμότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(38)  Τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα αντικαταστήσουν τα μέτρα του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου(12), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου(13), της απόφασης (EΚ) αριθ. 1608/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Συνεπώς, οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν.

(39)  Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(40)  Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό νομικό πλαίσιο για:

α)  την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

β)  το ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «στατιστική μονάδα»: οι στατιστικές μονάδες όπως ορίζονται στον ▌κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου(22)·

β)  «μονάδα αναφοράς»: η μονάδα που παρέχει τα στοιχεία·

γ)  «τομέας»: ένα ή περισσότερα σύνολα στοιχείων που έχουν οργανωθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων·

δ)  «θέμα» ▌:το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να καταρτιστούν· κάθε θέμα καλύπτει ένα ή περισσότερα αναλυτικά θέματα·

ε)  «αναλυτικό θέμα»: το αναλυτικό περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να καταρτιστούν σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα· κάθε αναλυτικό θέμα καλύπτει μία ή περισσότερες μεταβλητές·

στ)  «μεταβλητή»: χαρακτηριστικό μιας μονάδας ▌που μπορεί να αναλάβει περισσότερες από μία δέσμη αξιών·

ζ)  «δραστηριότητα παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων» και «δραστηριότητα παραγωγής μη εμπορεύσιμων προϊόντων»: δραστηριότητες όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

η)  «παραγωγός εμπορεύσιμων προϊόντων» και «παραγωγός μη εμπορεύσιμων προϊόντων»: δραστηριότητες όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

θ)  «εθνικές στατιστικές αρχές»: οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και οι λοιπές εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

ι)  «έγκυρη πηγή»: ο μοναδικός πάροχος αρχείων στοιχείων που περιέχουν στοιχεία από το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 17·

ια)  «μικροδεδομένα»: ατομικές παρατηρήσεις ή μετρήσεις χαρακτηριστικών ταυτοποιήσιμων μονάδων αναφοράς ή στατιστικών μονάδων·

ιβ)  «χρήση για στατιστικούς σκοπούς»: ▌χρήση ▌κατά τον ορισμό του άρθρου 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

ιγ)  «απόρρητα στοιχεία»: στοιχεία κατά τον ορισμό του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

ιδ)  «φορολογικές αρχές»: οι εθνικές αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου(23)·

ιε)  «τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2013·

ιστ)  «πολυεθνικός όμιλος επιχειρήσεων»: ο όμιλος επιχειρήσεων (πολυεθνική ομάδα επιχειρήσεων) που διαθέτει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή νομικές μονάδες εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008·

2.  Για τους σκοπούς των άρθρων 11 έως 15 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «κράτος μέλος εξαγωγής»: το κράτος μέλος από το στατιστικό έδαφος του οποίου εξάγονται τα αγαθά με προορισμό το κράτος μέλος εισαγωγής·

β)  «κράτος μέλος εισαγωγής»: το κράτος μέλος στο στατιστικό έδαφος του οποίου εισάγονται αγαθά προερχόμενα από το κράτος μέλος εξαγωγής·

γ)  «αγαθά»: κάθε κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις καλύπτουν:

α)  τη διάρθρωση, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις επιδόσεις των στατιστικών μονάδων, τις δραστηριότητές τους στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις καλύπτουν επίσης τις στατιστικές σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της κυβέρνησης, καθώς και στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα·

β)  την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

2.  Το ευρωπαϊκό πλαίσιο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς καλύπτει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups, καθώς και τις ανταλλαγές μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 10.

α)  Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς περιλαμβάνουν:

i)  όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), καθώς και τις τοπικές μονάδες τους·

ii)  τις νομικές μονάδες από τις οποίες αποτελούνται οι επιχειρήσεις αυτές·

iii)  για τις επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω του μεγέθους τους, έχουν σημαντική επίδραση και των οποίων οι μονάδες οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ) έχουν σημαντική επίδραση στα συγκεντρωτικά (εθνικά) στοιχεία:

—  τις ΜΟΔ και το μέγεθος κάθε ΜΟΔ από τις οποίες αποτελούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις ή, εναλλακτικά,

—  τον κωδικό NACE, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24), των δευτερευουσών δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων και το μέγεθος κάθε δευτερεύουσας δραστηριότητας·

iv)  τους ομίλους επιχειρήσεων στους οποίους ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις.

β)  Το μητρώο EuroGroups περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου:

i)  όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), οι οποίες αποτελούν μέρος ενός πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων·

ii)  τις νομικές μονάδες από τις οποίες αποτελούνται οι επιχειρήσεις αυτές·

iii)  τους ομίλους επιχειρήσεων στους οποίους ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις.

γ)  Τα νοικοκυριά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου των μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγουν προορίζονται για ιδία κατανάλωση ή συνεπάγονται την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων.

δ)  Οι τοπικές μονάδες ξένων επιχειρήσεων που δεν αποτελούν χωριστές νομικές οντότητες (υποκαταστήματα) και ταξινομούνται ως οιονεί εταιρείες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013, θεωρούνται ως επιχειρήσεις για τους σκοπούς των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups.

ε)  Οι όμιλοι επιχειρήσεων προσδιορίζονται μέσω των δεσμών ελέγχου μεταξύ των νομικών μονάδων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

στ)  Όταν γίνεται αναφορά στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες που ασκούν, εν όλω ή εν μέρει, οικονομική δραστηριότητα και σε οικονομικά μη ενεργές νομικές μονάδες, οι οποίες αποτελούν μέρος επιχείρησης σε συνδυασμό με οικονομικά ενεργές νομικές μονάδες. Για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά θεωρείται οικονομική δραστηριότητα. Η κατοχή περιουσιακών στοιχείων και/ή υποχρεώσεων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες που συμβάλλουν στο ΑΕΠ, καθώς και η άμεση και έμμεση κατοχή ενεργών νομικών μονάδων, θεωρούνται οικονομική δραστηριότητα για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς. ▌

ζ)  Οι στατιστικές μονάδες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς ορίζονται σύμφωνα με τον ▌κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 4

Πηγές στοιχείων και μέθοδοι

1.  Τα κράτη μέλη παράγουν τις στατιστικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, καθώς και τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 9, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πηγές στοιχείων, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική επιβάρυνση για τους απαντώντες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των εθνικών στατιστικών αρχών. Οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες πηγές στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών αυτών, για την παραγωγή στατιστικών και τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 17:

α)  έρευνες: οι μονάδες αναφοράς που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη ▌παρέχουν επίκαιρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγωγή στατιστικών και τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού·

β)  διοικητικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, όπως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις·

γ)  ανταλλαγές μικροδεδομένων·

δ)  τυχόν άλλες σχετικές πηγές, μέθοδοι ή καινοτόμες προσεγγίσεις εφόσον αυτές επιτρέπουν την παραγωγή δεδομένων τα οποία είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις αυτές διαθέτουν επιστημονική βάση και ορθή τεκμηρίωση.

Άρθρο 5

Πρόσβαση σε διοικητικά μητρώα και κοινοποίηση πληροφοριών

1.  Σύμφωνα με ▌το άρθρο 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, οι εθνικές στατιστικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, άμεσα και χωρίς δαπάνη, όλων των διοικητικών μητρώων, καθώς και ενσωμάτωσης των μητρώων αυτών σε άλλες πηγές στοιχείων για την εκπλήρωση των στατιστικών απαιτήσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και την επικαιροποίηση των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και του μητρώου EuroGroups. Η πρόσβαση των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) περιορίζεται στα διοικητικά αρχεία του δικού τους αντίστοιχου δημόσιου διοικητικού συστήματος.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι φορολογικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα V.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 για να τροποποιεί και να συμπληρώνει τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές αρχές σύμφωνα με το παράρτημα V.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε κράτος μέλος παρέχει στις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα VI.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 για να τροποποιεί και να συμπληρώνει τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το παράρτημα VI.

4.  Για να καταρτίσουν εναρμονισμένες στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών και για να βελτιώσουν την ποιότητα των εν λόγω στατιστικών, οι εθνικές στατιστικές αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών ανταλλάσσουν μικροδεδομένα για στατιστικούς σκοπούς τα οποία λαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές τους σχετικά με τις εξαγωγές ή τις εισαγωγές αγαθών, για την εκτίμηση των οιονεί διαμετακομιστικών εξαγωγών ή εισαγωγών του κράτους μέλους τους, καθώς στις εν λόγω εξαγωγές ή εισαγωγές εμπλέκονται τελωνειακές αρχές περισσοτέρων του ενός κρατών μελών.

Για άλλες ροές στις οποίες εμπλέκονται τελωνειακές αρχές περισσότερων του ενός κρατών μελών, οι εθνικές στατιστικές αρχές ανταλλάσσουν τα αντίστοιχα μικροδεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές ή τις εισαγωγές αγαθών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών στατιστικών.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για να προσδιορίζει τις λεπτομέρειες για την ανταλλαγή στοιχείων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία

1.  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α)  Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις·

β)  Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας·

γ)  Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας·

δ)  Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες.

2.  Οι τομείς περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα που παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στο παράρτημα Ι:

α)  Πληθυσμός των επιχειρήσεων·

β)  Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

γ)  Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο·

δ)  Καινοτομία·

ε)  Διεθνές εμπόριο αγαθών·

στ)  Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών·

ζ)  Επενδύσεις·

η)  Εισροές εργασίας·

θ)  Αποτελέσματα και επιδόσεις·

ι)  Ακίνητα·

ια)  Τιμές·

ιβ)  Αγορές·

ιγ)  Συνεισφορές έρευνας & ανάπτυξης.

3.  Η περιοδικότητα, η περίοδος αναφοράς και η στατιστική μονάδα κάθε θέματος καθορίζονται στο παράρτημα II.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 για την τροποποίηση των αναλυτικών θεμάτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα I ▌.

5.  Κατά την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες ▌προϋποθέσεις:

α)  οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αποσκοπούν στην ουδετερότητα ή μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης και, σε κάθε περίπτωση, δεν συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες·

β)  δεν αντικαθίστανται από άλλο αναλυτικό θέμα πάνω από ένα αναλυτικό θέμα, κατά το μέγιστο, για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις», τρία λεπτομερή θέματα για τον τομέα «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας», δύο λεπτομερή θέματα για τον τομέα «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας» και δύο λεπτομερή θέματα για τον τομέα «Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες» που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και δεν προστίθεται πάνω από ένα, κατά το μέγιστο, αναλυτικό θέμα συνολικά για όλους τους τομείς για διάστημα πέντε συνεχόμενων ετών·

Το ανώτατο όριο για τα αναλυτικά θέματα που μπορούν να αντικατασταθούν δεν εφαρμόζεται για τα αναλυτικά θέματα σχετικά με την «Καινοτομία», τη «Χρήση ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο», και τις «Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας».

Το ανώτατο όριο δεν ισχύει για τις τροποποιήσεις που απορρέουν από ▌τις αλλαγές στα λογιστικά πλαίσια εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005. ▌

γ)  οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων, με εξαίρεση τα θέματα «Καινοτομία» και «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» για τα οποία οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δεκαπέντε μήνες, αντίστοιχα, πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

δ)  κάθε νέο αναλυτικό θέμα αξιολογείται δεόντως ως προς τη σκοπιμότητά του μέσω πιλοτικών μελετών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20.

Άρθρο 7

Τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία

1.  Για τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στοιχεία σχετικά με κάθε λεπτομερές θέμα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να προσδιορίζει περαιτέρω τα ακόλουθα συστατικά των στοιχείων που πρέπει να διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, τους τεχνικούς ορισμούς τους και τις απλουστεύσεις:

α)  μεταβλητές ▌·

β)  μονάδα μέτρησης·

γ)  στατιστικός πληθυσμός (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά τις δραστηριότητες παραγωγής ή τους παραγωγούς εμπορεύσιμων ή μη προϊόντων)·

δ)  ταξινομήσεις (συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος, των χωρών και εδαφών, καθώς και των καταλόγων με το είδος των συναλλαγών) και κατανομές·

ε)  διαβίβαση των επιμέρους αρχείων στοιχείων σε εθελοντική βάση·

στ)  χρήση των προσεγγίσεων και των απαιτήσεων ποιότητας·

ζ)  προθεσμία διαβίβασης των στοιχείων·

η)  πρώτη περίοδος αναφοράς·

θ)  αλλαγή στάθμισης και έτους βάσης για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις»·

ι)  περαιτέρω προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου αναφοράς, για το θέμα «Διεθνές εμπόριο αγαθών».

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τις απλουστεύσεις, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διατηρούνται οι εισροές που χρειάζονται για την κατάρτιση των λογιστικών πλαισίων εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005. Οι εκτελεστικές πράξεις, εκτός αυτών που ρυθμίζουν την πρώτη εφαρμογή του κανονισμού, εκδίδονται τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων για τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Για τα θέματα «Καινοτομία» και «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δεκαπέντε μήνες, αντιστοίχως, πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

3.  Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), εκτός από τα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως δ) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών σε κάθε τομέα που παρατίθεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει:

–  τις 22 μεταβλητές για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις»·

–  τις 93 μεταβλητές για τον τομέα «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας»·

–  τις 31 μεταβλητές για τον τομέα «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας»· και

–  τις 26 μεταβλητές για τον τομέα «Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες».

4.  Για τα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως δ), η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι συνολικοί αριθμοί των μεταβλητών δεν υπερβαίνουν:

–  τις 20 μεταβλητές για το θέμα «Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας»·

–  τις 73 μεταβλητές για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο»· και

–  τις 57 μεταβλητές για το θέμα «Καινοτομία».

5.  Όταν απαιτούνται νέα στοιχεία για την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών και την παροχή ορισμένου δείκτη ευελιξίας, η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει έως και 5 μεταβλητές για καθέναν από τους τομείς «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις», «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας» και «Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες» και έως 20 μεταβλητές για τον τομέα «Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας» σε οποιοδήποτε διάστημα πέντε συνεχόμενων ημερολογιακών ετών, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα εν λόγω ανώτατα όρια δεν εφαρμόζονται για τα θέματα «Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», «Καινοτομία» και «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο».

6.  Όταν απαιτούνται νέα δεδομένα για την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών με σκοπό την παροχή ορισμένου δείκτη ευελιξίας μετά τις πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 20, ο συνολικός αριθμός μεταβλητών για τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν αυξάνεται κατά πάνω από 10 μεταβλητές για όλους τους τομείς.

7.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει άρθρο 23 παράγραφος 2. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενα επιπλέον έξοδα και διοικητικές επιβαρύνσεις των κρατών μελών ή του απαντώντος, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης βελτίωσης της στατιστικής ποιότητας και κάθε άλλου άμεσου ή έμμεσου οφέλους που προκύπτει από την πρόσθετη προτεινόμενη δράση.

Τούτο δεν ισχύει για τις αλλαγές που απορρέουν από τροποποιήσεις ταξινομήσεων και ονοματολογιών, καθώς και αλλαγές στα λογιστικά πλαίσια εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκό πλαίσιο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

1.  Η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει το μητρώο EuroGroups πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς σε επίπεδο Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σε εθνικό επίπεδο ένα ή περισσότερα ▌εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, που διαθέτουν εναρμονισμένο κοινό πυρήνα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ως βάση για την προετοιμασία και τον συντονισμό ερευνών και ως πηγή πληροφοριών για τη στατιστική ανάλυση του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των δημογραφικών του στοιχείων, για τη χρήση διοικητικών στοιχείων και για τον εντοπισμό και τη συγκρότηση στατιστικών μονάδων.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat) ανταλλάσσουν στοιχεία για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

4.  Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups αποτελούν τη μόνη έγκυρη πηγή από την οποία προκύπτουν υψηλής ποιότητας και εναρμονισμένοι πληθυσμοί μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.

Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς αποτελούν την έγκυρη πηγή για τους πληθυσμούς των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς. Το μητρώο EuroGroups είναι η έγκυρη πηγή για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, ως πληθυσμός μητρώων για τις στατιστικές επιχειρήσεων που απαιτεί τον συντονισμό των διασυνοριακών πληροφοριών που αφορούν πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για το ευρωπαϊκό πλαίσιο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

1.  Οι στατιστικές και νομικές μονάδες που καλύπτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 8 χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ:

α)  λεπτομερή θέματα και αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του μητρώου·

β)  χρονική περίοδος αναφοράς και περιοδικότητα.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον ▌προσδιορισμό των μεταβλητών που αφορούν τα αναλυτικά θέματα των μητρώων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή στους απαντώντες.

Άρθρο 10

Ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου των μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

1.  Τα απόρρητα στοιχεία ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

α)  Η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων και των μονάδων που ανήκουν στους ομίλους αυτούς, που περιλαμβάνουν τις μεταβλητές όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, πραγματοποιείται, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ ▌των εθνικών στατιστικών αρχών διαφορετικών κρατών μελών, εφόσον η ανταλλαγή γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στην Ένωση. Τέτοιες ανταλλαγές αυτές μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται με σκοπό τη μείωση του φόρτου απόκρισης.

β)  Εφόσον η ανταλλαγή γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στην Ένωση και η εθνική στατιστική αρχή που παρέχει τα στοιχεία έχει εγκρίνει ρητά την ανταλλαγή, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να συμμετέχουν στην ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

2.  Τα απόρρητα στοιχεία ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών ως εξής:

α)  Οι εθνικές στατιστικές αρχές διαβιβάζουν στοιχεία για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων και τις μονάδες που ανήκουν στους ομίλους αυτούς, όπου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές που παρατίθενται στο παράρτημα IV, στην Επιτροπή (Eurostat), ώστε να παρέχουν, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, πληροφορίες για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στην Ένωση.

β)  Για να εξασφαλιστεί η συνεπής καταχώριση στοιχείων και για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει, στις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους, στοιχεία για πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που ανήκουν στους εν λόγω ομίλους, τα οποία περιλαμβάνουν τις μεταβλητές που παρατίθενται στο παράρτημα IV, όταν τουλάχιστον μία νομική μονάδα του ομίλου είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

γ)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα στην παραγωγή του μητρώου EuroGroups, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει ▌στις εθνικές στατιστικές αρχές τα στοιχεία για όλους τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο EuroGroups, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που ανήκουν σε αυτούς τους ομίλους, στα οποία περιλαμβάνονται οι μεταβλητές που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

3.  Τα απόρρητα στοιχεία ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών για την ταυτοποίηση των νομικών μονάδων ως εξής:

α)  Οι εθνικές στατιστικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με τις ενσωματωμένες νομικές μονάδες, τα οποία περιορίζονται στις μεταβλητές ταυτοποίησης, στις δημογραφικές μεταβλητές και στις παραμέτρους στρωματοποίησης, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, αποκλειστικά για τους σκοπούς της αποκλειστικής ταυτοποίησης των νομικών μονάδων στην Ένωση.

β)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα στην παραγωγή του μητρώου EuroGroups, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις εθνικές στατιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους στοιχεία σχετικά με τις νομικές μονάδες, τα οποία περιορίζονται στις μεταβλητές ταυτοποίησης, στις δημογραφικές μεταβλητές και στις παραμέτρους στρωματοποίησης, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των νόμιμων μονάδων στην Ένωση.

4.  Τα απόρρητα στοιχεία μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κεντρικών τραπεζών ως εξής:

Είναι δυνατόν να πραγματοποιείται, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εφόσον η ανταλλαγή γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στην Ένωση και εφόσον η ανταλλαγή έχει επιτραπεί ρητά από τις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό των τεχνικών λεπτομερειών των μεταβλητών που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

6.  Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου για τέτοια στοιχεία, καθώς και τη διαδικασία για την ανταλλαγή στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

7.  Όταν η Επιτροπή (Eurostat), οι εθνικές στατιστικές αρχές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία σχετικά με μονάδες που βρίσκονται εντός ή εκτός της εθνικής επικράτειας, δυνάμει του παρόντος άρθρου χειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικώς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Η διαβίβαση απόρρητων στοιχείων μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να γίνεται στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, απαιτείται ρητή άδεια της εθνικής αρχής που συνέλεξε τα στοιχεία.

8.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή και την επιβολή κυρώσεων για κάθε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που ανταλλάσσονται. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 11

Ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων

1.  Η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στην ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.  Οι εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχουν στις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τις στατιστικές πληροφορίες για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών προς το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

3.  Οι εθνικές στατιστικές αρχές των κρατών μελών εξαγωγής παρέχουν στις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση στην κατάρτιση των στατιστικών των στοιχείων που ανταλλάσσονται.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που θεωρούνται ως σχετικά μεταδεδομένα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την παροχή των πληροφοριών αυτών και των στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το κράτος μέλος που παρέχει τα απόρρητα στοιχεία που ανταλλάσσονται επιτρέπει τη χρήση τους για την παραγωγή άλλων στατιστικών από τις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

6.  Κατόπιν αιτήματος των εθνικών στατιστικών αρχών του κράτους μέλους εξαγωγής, το κράτος μέλος εισαγωγής μπορεί να παρέχει στις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τα μικροδεδομένα που συλλέγονται για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών που εισάγονται από το εν λόγω κράτος μέλος εξαγωγής.

Άρθρο 12

Ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών

1.  Οι στατιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 συνίστανται σε:

α)  μικροδεδομένα που συλλέγονται για τις στατιστικές του ενδοενωσιακού εμπορίου αγαθών,

β)  στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με ειδικά αγαθά ή μετακινήσεις,▌ και

γ)  στοιχεία που συγκεντρώνονται με βάση στοιχεία των τελωνειακών διασαφήσεων.

2.  Οι στατιστικές πληροφορίες που όντως συλλέγονται από έρευνες συγκυρίας ή διοικητικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 καλύπτουν τουλάχιστον το 95 % της αξίας των συνολικών ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών από κάθε κράτος μέλος σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μειώνοντας το ποσοστό κάλυψης σε συνάρτηση με τις τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις, διατηρώντας ταυτόχρονα στατιστικές που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τη συλλογή ή αντίστοιχα τη συγκέντρωση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για τον περαιτέρω προσδιορισμό της ▌εφαρμογής του ποσοστού κάλυψης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 13

Συστατικά των στατιστικών στοιχείων

1.  Τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα συστατικά στατιστικών στοιχείων:

α)  τον ατομικό αναγνωριστικό αριθμό που χορηγείται στον εταίρο φορέα στο κράτος μέλος εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ(25)·

β)  την περίοδο αναφοράς·

γ)  τη ροή·

δ)  το εμπόρευμα·

ε)  το κράτος μέλος-εταίρο·

στ)  τη χώρα καταγωγής·

ζ)  την αξία των αγαθών·

η)  την ποσότητα των αγαθών·

θ)  τη φύση της συναλλαγής.

Τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) μπορεί να περιέχουν το μεταφορικό μέσο και τους όρους παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος εξαγωγής συλλέγει τις μεταβλητές αυτές.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό των συστατικών στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) και για τον καθορισμό του καταλόγου των συστατικών στατιστικών στοιχείων που ισχύουν για τα συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις και των στοιχείων που συγκεντρώνονται βάσει των στοιχείων των τελωνειακών διασαφήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό ορισμένους όρους που πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας, να απλουστεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται εφόσον η απλούστευση αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των στατιστικών.

Σε ειδικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να συλλέγουν ένα μειωμένο σύνολο συστατικών στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή να συλλέγουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με ορισμένα από αυτά τα συστατικά στοιχείων σε λιγότερο λεπτομερές επίπεδο.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών σχετικά με αυτή την απλούστευση και τη μέγιστη αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών που επωφελούνται αυτής της απλούστευσης.

Άρθρο 14

Προστασία των ανταλλασσόμενων απόρρητων στοιχείων

1.  Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες απορρήτου:

α)  Τα αρχεία μικροδεδομένων που αφορούν εξαγωγείς των οποίων η αίτηση για το στατιστικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 19, γίνεται δεκτή από τις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής, παρέχονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής στις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής με την πραγματική αξία και όλα τα συστατικά στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και με μια επισήμανση που υποδηλώνει ότι το εν λόγω αρχείο μικροδεδομένων αποτελεί αντικείμενο απορρήτου.

β)  Οι εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά την κατάρτιση των στατιστικών αποτελεσμάτων των ενδοενωσιακών εισαγωγών, τα αρχεία μικροδεδομένων για τις εξαγωγές που αποτελούν αντικείμενο απορρήτου. Εάν οι εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής χρησιμοποιούν τα αρχεία μικροδεδομένων για εξαγωγές που αποτελούν αντικείμενο απορρήτου, διασφαλίζουν ότι η διάδοση των στατιστικών αποτελεσμάτων για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές, από τις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, σέβεται το στατιστικό απόρρητο που παρέχεται από τις εθνικές στατιστικές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου των στοιχείων που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου όπου προσδιορίζεται ο μορφότυπος, τα μέτρα ασφάλειας και το απόρρητο για τα στοιχεία αυτά, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κανόνων στην παράγραφο 1, καθώς και η διαδικασία για την ανταλλαγή στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή και την επιβολή κυρώσεων για κάθε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που ανταλλάσσονται. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 15

Πρόσβαση σε ανταλλασσόμενα απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς

Η πρόσβαση στα ανταλλασσόμενα απόρρητα στοιχεία μπορεί να παρέχεται σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων εθνικών στατιστικών αρχών του κράτους μέλους εξαγωγής που παρείχε τα στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 16

Ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων - ρήτρα εξουσιοδότησης

1.  Η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που συλλέγονται ή καταρτίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών των εμπλεκομένων κρατών μελών, των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής (Eurostat) μόνο για στατιστικούς σκοπούς, όταν η ανταλλαγή είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η ποιότητα και συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις ή των εθνικών λογαριασμών σύμφωνα με τις έννοιες και τη μεθοδολογία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

2.  Οι εθνικές στατιστικές αρχές, οι αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες, η Επιτροπή (Eurostat) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχουν αποκτήσει απόρρητα στοιχεία χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικώς και τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 17

Ποιότητα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις που διαβιβάζονται, καθώς και των εθνικών στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων και του μητρώου EuroGroups.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων με διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο.

4.  Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat):

α)  ετήσιες εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων για τα διαβιβαζόμενα στοιχεία. Στην περίπτωση πολυετών στατιστικών, η περιοδικότητα των εκθέσεων πρέπει να είναι η ίδια όπως και για τις στατιστικές·

β)  ετήσιες εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων που αφορούν τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς.

5.  Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στα κράτη μέλη ετήσιες εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων που σχετίζονται με το μητρώο EuroGroups.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες, το περιεχόμενο και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των εκθέσεων ποιότητας και μεταδεδομένων. Το περιεχόμενο των εκθέσεων περιορίζεται στις σημαντικότερες και πλέον ουσιώδεις πτυχές της ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Δεν επιφέρουν σημαντικό πρόσθετο κόστος ή επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή στους απαντώντες.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατόν για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με μείζονες μεθοδολογικές ή άλλες αλλαγές που επηρεάζουν την ποιότητα των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος κάθε τέτοιας αλλαγής.

8.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης, χωρίς αυτό να επιφέρει σημαντικό πρόσθετο κόστος ή επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή στους απαντώντες.

Άρθρο 18

Διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό τέτοιων προτύπων, καθώς και μιας διαδικασίας για τη διαβίβαση των στοιχείων και μεταδεδομένων. Όταν τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι απόρρητα, η πραγματική τιμή θα πρέπει να αποστέλλεται με επισήμανση που να προσδιορίζει ότι αποτελεί αντικείμενο απορρήτου και δεν μπορεί να κοινοποιηθεί ευρέως.

2.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη προβαίνουν σε στατιστικές αναλύσεις των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή (Eurostat), με τον μορφότυπο και τη διαδικασία που προσδιορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Η Επιτροπή (Eurostat) διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επιφέρουν σημαντικό πρόσθετο κόστος ή επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες.

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αιτήσεις της Επιτροπής δεν επιφέρουν σημαντική πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση στα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Απόρρητο όσον αφορά τη διάδοση στατιστικών στοιχείων για το διεθνές εμπόριο αγαθών

Η εθνική στατιστική αρχή, κατόπιν αιτήσεως ενός εισαγωγέα ή ▌εξαγωγέα αγαθών και μόνον, αποφασίζει σχετικά με τη διάδοση ▌στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικών με τις αντίστοιχες εισαγωγές ή εξαγωγές χωρίς καμία τροποποίηση ή, κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος του προαναφερόμενου εισαγωγέα ή εξαγωγέα, να τροποποιήσει τα στατιστικά αποτελέσματα ώστε να καταστήσει αδύνατη την ταυτοποίηση του εν λόγω εισαγωγέα ή εξαγωγέα για να γίνει σεβαστή η αρχή του στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 20

Πιλοτικές μελέτες

1.  Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει την ανάγκη για σημαντικές νέες απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία ή βελτιώσεις στα σύνολα στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δύναται να δρομολογήσει πιλοτικές μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, πριν από κάθε νέα συλλογή στοιχείων. Οι εν λόγω πιλοτικές μελέτες περιλαμβάνουν πιλοτικές μελέτες για το «διεθνές εμπόριο υπηρεσιών», τα «ακίνητα», τους «χρηματοοικονομικούς δείκτες» και το «περιβάλλον και κλίμα».

2.  Οι εν λόγω πιλοτικές έρευνες εκπονούνται για να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι σκόπιμη και εφικτή η συλλογή των στοιχείων. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αξιολογούνται από την Επιτροπή (Eurostat) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λαμβάνει υπόψη τα οφέλη και το πρόσθετο κόστος και επιβάρυνση από τη διενέργεια των βελτιώσεων, που οι μελέτες αυτές ενδέχεται να συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και για τις εθνικές στατιστικές αρχές.

3.  Κατόπιν της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή ετοιμάζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έκθεση για τα πορίσματα των μελετών της παραγράφου 1. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ανά διετία εφεξής αναφορικά με τη συνολική πρόοδο που έχει επιτελεστεί όσον αφορά τις πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο1. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή, εφόσον αρμόζει και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συνοδεύει τις εκθέσεις αυτές από προτάσεις για την εισαγωγή νέων απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία.

Άρθρο 21

Χρηματοδότηση

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση μπορεί να χορηγεί χρηματοδοτική υποστήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίζεται με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, έναντι του κόστους για:

α)  την ανάπτυξη ή την εφαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία και της επεξεργασίας στοιχείων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις·

β)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών οι οποίες αποβλέπουν σε υψηλότερη ποιότητα ή χαμηλότερο κόστος και διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η συλλογή και παραγωγή στατιστικών για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού πλαισίου των μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς·

γ)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών που αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών από τις μονάδες παροχής στοιχείων, ιδίως των ΜΜΕ.

δ)  τη συμμετοχή στις πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 20.

ε)  την ανάπτυξη ή βελτίωση διαδικασιών, συστημάτων πληροφορικής και παρεμφερών λειτουργιών υποστήριξης με σκοπό την παραγωγή στατιστικών υψηλότερης ποιότητας ή τη μείωση της διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης.

2.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 95 % των επιλέξιμων δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6 ▌και 12, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6 ▌και 12 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 6 ▌και 12 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 24

Παρεκκλίσεις

1.  Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή των εκτελεστικών μέτρων και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται δυνάμει αυτού στο εθνικό στατιστικό σύστημα κράτους μέλους απαιτεί μείζονες προσαρμογές, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του για περίοδο μέγιστης διάρκειας τριών ετών. Το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης. Ο αντίκτυπος στη δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη ή στον υπολογισμό των απαιτούμενων έγκαιρων και αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στοιχείων διατηρείται στο ελάχιστο. Η επιβάρυνση στους απαντώντες λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση της παρέκκλισης.

2.  Όταν μια παρέκκλιση που αφορά τους τομείς όπου διενεργούνται μελέτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20, εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, η Επιτροπή δύναται να παραχωρήσει νέα παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο ενός έτους, με εκτελεστικές πράξεις. Το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την παράταση αυτή στην Επιτροπή έξι μήνες πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί η τρέχουσα παρέκκλιση. Στην αιτιολόγηση της αίτησης αναπτύσσονται με λεπτομέρειες οι λόγοι υποβολής της.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις

1.  Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91, (ΕΚ) αριθ. 48/2004, (ΕΚ) αριθ. 716/2007, (ΕΚ) αριθ. 177/2008 και (ΕΚ) αριθ. 295/2008 και η απόφαση (ΕΚ) αριθ. 1608/2003 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου [2021].

2.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/1998 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

3.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 καταργείται από την 1 Ιανουαρίου [2021].

4.  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 638/2004 και (ΕΚ) αριθ. 471/2009 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου [2022].

5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων των εκθέσεων ποιότητας, όσον αφορά τις περιόδους αναφοράς που αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, το διάστημα πριν τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καθορίζονται σε αυτές τις παραγράφους.

6.  Οι παραπομπές στις καταργούμενες νομικές πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου [2021].

3.  Ωστόσο, το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 4 και τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου [2022].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Θέματα που καλύπτονται

Τομέας 1. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις

Θέματα

Αναλυτικά θέματα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

Δημογραφικά γεγονότα που αφορούν τις επιχειρήσεις ▌

Εισροές εργασίας

Απασχόληση

Εργασθείσες ώρες

Κόστος εργασίας

Τιμές

Τιμές εισαγωγής

Τιμές παραγωγού

Αποτελέσματα και επιδόσεις

Παραγωγή

Όγκος πωλήσεων

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών

Ακίνητα

Ακίνητα

Τομέας 2. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας

Θέματα

Αναλυτικά θέματα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

Πληθυσμός ενεργών επιχειρήσεων

Επιχειρηματικά δημογραφικά γεγονότα (γεννήσεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίωσης)

Επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό

Επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό ▌και εγχώριες θυγατρικές

Πληθυσμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο

Εισροές εργασίας

Απασχόληση

Απασχόληση που συνδέεται με επιχειρηματικά δημογραφικά γεγονότα (γεννήσεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίωσης)

Απασχόληση στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό

Απασχόληση στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό ▌και εγχώριες θυγατρικές

Εργασθείσες ώρες

Κόστος εργασίας

Εργατικό κόστος στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό

Εισροές Ε&Α

Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)

Απασχόληση στην Ε&Α

Δαπάνες για την Ε&Α επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Απασχόληση Ε&Α επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Δημόσια χρηματοδοτούμενη Ε&Α

Αγορές

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Εισαγωγές από τις επιχειρήσεις

Αποτελέσματα και επιδόσεις

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών

Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση

Αξία παραγωγής

Προστιθέμενη αξία

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Αξία της παραγωγής των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό ▌και εγχώριες θυγατρικές

Βιομηχανική παραγωγή

Εξαγωγές των επιχειρήσεων

Επενδύσεις

Ακαθάριστες επενδύσεις

Ακαθάριστες επενδύσεις των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό

Καινοτομία

Καινοτομία

Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο

Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο

Τομέας 3. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας

Θέματα

Αναλυτικά θέματα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

Πληθυσμός ανά περιφέρεια

Επιχειρηματικά δημογραφικά γεγονότα ανά περιφέρεια (γεννήσεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίωσης)

Εισροές εργασίας

Απασχόληση ανά περιφέρεια

Απασχόληση που συνδέεται με επιχειρηματικά δημογραφικά γεγονότα ανά περιφέρεια (γεννήσεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίωσης)

Κόστος εργασίας ανά περιφέρεια

Εισροές Ε&Α

Δαπάνες για την Ε&Α ανά περιφέρεια

Απασχόληση στην Ε&Α ανά περιφέρεια

Τομέας 4. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες

Θέματα

Αναλυτικά θέματα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

Πληθυσμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς

Εισροές εργασίας

Απασχόληση σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς

Κόστος εργασίας σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς

Επενδύσεις

Ακαθάριστες επενδύσεις από επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς

Αποτελέσματα και επιδόσεις

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους της χώρας αναφοράς

Διεθνές εμπόριο αγαθών

Ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών

Εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης

Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών

Εισαγωγές υπηρεσιών του FRIBS (χρέωση)

Εξαγωγές υπηρεσιών του FRIBS (πίστωση)

Καθαρό υπόλοιπο των υπηρεσιών του FRIBS (υπόλοιπο)

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Παράρτημα ΙI

Περιοδικότητα, περίοδος αναφοράς και στατιστική μονάδα των θεμάτων

Τομέας 1. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις

Θέματα

Περιοδικότητα

Περίοδος αναφοράς

Στατιστική μονάδα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

τριμηνιαία

τρίμηνο

νομική μονάδα

Εισροές εργασίας

τριμηνιαία (μηνιαία κατ’ επιλογή)

τρίμηνο (μήνας κατ’ επιλογή)

ΜΟΔ

Τιμές

ανά μήνα

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–  ▌τιμές παραγωγού υπηρεσιών και ▌τιμές παραγωγού για νέα κτίρια κατοικιών: τριμηνιαία

μήνας

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–  τιμές παραγωγού υπηρεσιών και τιμές παραγωγού για νέα κτίρια κατοικιών: τρίμηνο (μήνας κατ’ επιλογή)

ΜΟΔ

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  τιμές εισαγωγής: άνευ αντικειμένου

Αποτελέσματα και επιδόσεις

ανά μήνα

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ▌μικρές χώρες για το Τμήμα Στ της NACE: τριμηνιαία (μηνιαία κατ’ επιλογή)

μήνας

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  μικρές χώρες για το Τμήμα Στ της NACE: τρίμηνο (μήνας κατ’ επιλογή)

ΜΟΔ

 

ανά μήνα· τριμηνιαία για τις μικρές* χώρες για το Τμήμα Στ της NACE

*Όπως καθορίζεται με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

 

 

Ακίνητα

Τριμηνιαία (μηνιαία κατ’ επιλογή)

Τρίμηνο (μήνας κατ’ επιλογή)

άνευ αντικειμένου

Τομέας 2. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας

Θέματα

Περιοδικότητα

Περίοδος αναφοράς

Στατιστική μονάδα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Εισροές εργασίας

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Εισροές Ε&Α

ανά διετία·

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–▌ για τον τομέα κατανομής των επιδόσεων των εσωτερικών δαπανών Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α και τον αριθμό των ερευνητών, καθώς και για τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη (GBAORD) και την εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α: ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση για τον επιχειρηματικό τομέα

θεσμική μονάδα για τους άλλους τομείς

Αγορές

ετησίως

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ▌πληρωμές σε υπεργολάβους: ανά τριετία

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Αποτελέσματα και επιδόσεις

Ετησίως

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–  ▌κατανομή του κύκλου εργασιών για προϊόντα και τόπο διαμονής του πελάτη για τις ομάδες NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 και 73.2: ανά διετία

–  καθαρός κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες, καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες εκτός από τις κατασκευές, καθαρός κύκλος εργασιών από τις κατασκευές, καθαρός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών, καθαρός κύκλος εργασιών από εμπορευματικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και από δραστηριότητες μεσαζόντων, καθαρός κύκλος εργασιών από κατασκευές κτηρίων και καθαρός κύκλος εργασιών από εργασίες πολιτικού μηχανικού: ανά πενταετία

–▌έσοδα από υπεργολαβία: ανά τριετία

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–  πωληθείσα παραγωγή, παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας και πραγματική παραγωγή: ΜΟΔ

Επενδύσεις

ετησίως

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ▌για επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: ανά τριετία

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Καινοτομία

ανά διετία

περίοδος αναφοράς είναι η τριετής περίοδος πριν τη λήξη κάθε ζυγού ημερολογιακού έτους

επιχείρηση

Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο

ετησίως

ημερολογιακό έτος έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που ορίζει τις μεταβλητές·

ημερολογιακό έτος που ακολουθεί το έτος έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που ορίζει τις μεταβλητές για τις άλλες μεταβλητές·

επιχείρηση

Τομέας 3. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας

Θέματα

Περιοδικότητα

Περίοδος αναφοράς

Στατιστική μονάδα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  αριθμός τοπικών μονάδων (κατ’ επιλογή για το Τμήμα ΙΑ της NACE): τοπική μονάδα

Εισροές εργασίας

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις

–  αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε τοπικές μονάδες, ημερομίσθια και μισθοί σε τοπικές μονάδες: τοπική μονάδα

Εισροές Ε&Α

ανά διετία

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση για τον επιχειρηματικό τομέα· θεσμική μονάδα για τους άλλους τομείς

Τομέας 4. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες

Θέματα

Περιοδικότητα

Περίοδος αναφοράς

Στατιστική μονάδα

Πληθυσμός των επιχειρήσεων

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Εισροές εργασίας

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Επενδύσεις

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Αποτελέσματα και επιδόσεις

ετησίως

ημερολογιακό έτος

επιχείρηση

Διεθνές εμπόριο αγαθών

ανά μήνα

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ανά διετία για συνδυασμένη κατανομή κατά προϊόν και νόμισμα τιμολόγησης για εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών εκτός της ΕΕ

καθορίζεται με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

άνευ αντικειμένου

Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών

Ετησίως

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ▌κατανομές υπηρεσιών πρώτου επιπέδου: ανά τρίμηνο

ημερολογιακό έτος

με την ακόλουθη εξαίρεση

–  ▌κατανομές υπηρεσιών πρώτου επιπέδου: τρίμηνο

άνευ αντικειμένου

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

ανά τριετία

τρία ημερολογιακά έτη· έτος αναφοράς t και η περίοδος αναφοράς t-2 ως t

επιχείρηση

Παράρτημα III

Στοιχεία του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

Μέρος Α: Αναλυτικά θέματα μητρώου και αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός

1.  Οι μονάδες που περιλαμβάνονται στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και στο μητρώο EuroGroups όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού προσδιορίζονται με αναγνωριστικό κωδικό και με αναλυτικά θέματα των μητρώων που απαριθμούνται στο μέρος Γ.

2.  Οι μονάδες που περιλαμβάνονται στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και στο μητρώο EuroGroups προσδιορίζονται κατά μοναδικό τρόπο με έναν αναγνωριστικό κωδικό για τη διευκόλυνση του ρόλου υποδομής του ευρωπαϊκού πλαισίου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς. Οι εν λόγω αναγνωριστικοί κωδικοί θα παρέχονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί για νομικές μονάδες και πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων συναφείς με το μητρώο EuroGroups θα παρέχονται από την Επιτροπή (Eurostat). Για εθνικούς σκοπούς, οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν να διατηρούν πρόσθετους αναγνωριστικούς κωδικούς στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς.

Μέρος Β: Χρονική περίοδος αναφοράς και περιοδικότητα

3.  Τα στοιχεία που εισάγονται και αφαιρούνται από τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

4.  Η συχνότητα της ενημέρωσης εξαρτάται από το είδος της μονάδας, την εξεταζόμενη μεταβλητή, το μέγεθος της μονάδας και την πηγή που χρησιμοποιείται συνήθως για την ενημέρωση.

5.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετησίως αντίγραφο που αντανακλά την κατάσταση των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς στο τέλος του έτους και διατηρούν το αντίγραφο αυτό τουλάχιστον επί τριάντα έτη για σκοπούς ανάλυσης. Η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει ετησίως αντίγραφο που αντανακλά την κατάσταση του μητρώου EuroGroups στο τέλος του έτους και διατηρεί το αντίγραφο αυτό τουλάχιστον επί τριάντα έτη για σκοπούς ανάλυσης.

Μέρος Γ: Αναλυτικά θέματα όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων

Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και το μητρώο EuroGroups περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αναλυτικά θέματα ανά μονάδα για τις αντίστοιχες μονάδες που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

ΜΟΝΑΔΕΣ

Αναλυτικά θέματα

1.  ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ταυτοποίηση▌

Δημογραφικά γεγονότα

Παράμετροι στρωματοποίησης

Σύνδεσμοι με επιχείρηση

Σύνδεσμοι με άλλα μητρώα

Σύνδεσμος με όμιλο επιχειρήσεων

Έλεγχος μονάδων

Κυριότητα μονάδων

2.  ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταυτοποίηση▌

Δημογραφικά γεγονότα

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

3.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταυτοποίηση▌

Σύνδεσμος με άλλες μονάδες

Δημογραφικά γεγονότα

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

4.  ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ταυτοποίηση▌

Δημογραφικά γεγονότα

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Σύνδεσμοι με άλλες μονάδες και μητρώα

5.  ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

εάν καλύπτεται ως στατιστική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α στοιχείο iii)

Ταυτοποίηση▌

Δημογραφικά γεγονότα

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Σύνδεσμοι με άλλες μονάδες και μητρώα

Παράρτημα IV

Αναλυτικά θέματα και μεταβλητές για ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου των μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς

Η καταχώριση των μεταβλητών που χαρακτηρίζονται «υπό προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτική εφόσον υπάρχουν στα κράτη μέλη, συνιστάται δε η καταχώριση των μεταβλητών που χαρακτηρίζονται «κατ’ επιλογή».

1.  Στοιχεία προς διαβίβαση από τις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές προς την Επιτροπή (Eurostat) και τα οποία επιτρέπεται να ανταλλαγούν μεταξύ των αρμόδιων εθνικών στατιστικών αρχών [άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 10 παράγραφος 2]

Μονάδες

Αναλυτικά θέματα

Μεταβλητές

Νομική μονάδα

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας

 

Παράμετροι στρωματοποίησης

Νομική μορφή

Καθεστώς νομικής δραστηριότητας

Επισήμανση για κλάδους όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (υπό προϋποθέσεις)

Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (κατ’ επιλογή)

 

Έλεγχος μονάδων

Μεταβλητές ταυτοποίησης της νομικής μονάδας που είτε ελέγχεται είτε ελέγχει

 

Κυριότητα μονάδων

Μεταβλητές ταυτοποίησης της μονάδας που είτε την κατέχουν είτε κατέχει

Μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων (υπό προϋποθέσεις)

Όμιλος επιχειρήσεων

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρήσεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE

Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE (κατ’ επιλογή)

Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων (υπό προϋποθέσεις)

Καθαρός κύκλος εργασιών (υπό προϋποθέσεις)

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του ομίλου επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις)

Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες (κατ’ επιλογή)

Επιχείρηση

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Σύνδεσμος με άλλες μονάδες

Αναγνωριστικός(οί) κωδικός(οί) της(των) νομικής(ών) μονάδας(ων) από την(τις) οποία(ες) αποτελείται η επιχείρηση

Αναγνωριστικός κωδικός του ομίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει η επιχείρηση

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων

Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων

 

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Κωδικός κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE

Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων

Αριθμός μισθωτών

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών

Θεσμικός τομέας και υποτομέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013

2.  Στοιχεία προς διαβίβαση από την Επιτροπή (Eurostat) στις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές και τα οποία επιτρέπεται να ανταλλαγούν μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των αρμόδιων κεντρικών τραπεζών σε περίπτωση εξουσιοδότησης [άρθρο 10 παράγραφος 2 και άρθρο 10 παράγραφος 4]

Μονάδες

Αναλυτικά θέματα

Μεταβλητές

Νομική μονάδα

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας

 

Παράμετροι στρωματοποίησης

Νομική μορφή

Καθεστώς νομικής δραστηριότητας

Επισήμανση για κλάδους όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (υπό προϋποθέσεις)

Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (κατ’ επιλογή)

 

Σύνδεσμοι με επιχείρηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης της (των) επιχείρησης

(-σεων) στην(στις) οποία(-ες) ανήκει η μονάδα

Ημερομηνία σύνδεσης με την(τις) επιχείρηση(-σεις) (υπό προϋποθέσεις)

Ημερομηνία χωρισμού από την(τις) επιχείρηση

(-σεις) (υπό προϋποθέσεις)

 

Σύνδεσμοι με άλλα μητρώα

Σύνδεσμοι με άλλα μητρώα

 

Σύνδεσμος με όμιλο επιχειρήσεων

Μεταβλητές ταυτοποίησης του ομίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει η μονάδα

Ημερομηνία σύνδεσης με τον όμιλο επιχειρήσεων

Ημερομηνία χωρισμού από τον όμιλο επιχειρήσεων

 

Έλεγχος μονάδων

Μεταβλητές ταυτοποίησης της νομικής μονάδας που είτε ελέγχεται είτε ελέγχει

 

Κυριότητα μονάδων

Μεταβλητές ταυτοποίησης της μονάδας που είτε την κατέχουν είτε κατέχει

Μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), την(τις) οποία(ες) κατέχει η νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Μερίδια (%) της(των) μη εγκατεστημένης(ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(ων), η(οι) οποία(ες) κατέχει(ουν) τη νομική μονάδα (υπό προϋποθέσεις)

Ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων (υπό προϋποθέσεις)

Όμιλος επιχειρήσεων

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία έναρξης του ομίλου επιχειρήσεων

Ημερομηνία παύσης του ομίλου επιχειρήσεων

 

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρήσεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE

Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE (κατ’ επιλογή)

Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων (υπό προϋποθέσεις)

Καθαρός κύκλος εργασιών (υπό προϋποθέσεις)

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του ομίλου επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις)

Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες (κατ’ επιλογή)

Επιχείρηση

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Σύνδεσμος με άλλες μονάδες

Αναγνωριστικός(οί) κωδικός(οί) της(των) νομικής(ών) μονάδας(ων) από την(τις) οποία(ες) αποτελείται η επιχείρηση

Αναγνωριστικός κωδικός του πολυεθνικού ή εθνικού ομίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει η επιχείρηση

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων

Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων

 

Παράμετροι στρωματοποίησης και οικονομικές μεταβλητές

Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρήσεων σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE

Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE (υπό προϋποθέσεις)

Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων

Αριθμός μισθωτών

Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (κατ’ επιλογή)

Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών

Θεσμικός τομέας και υποτομέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013

3.  Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με ενσωματωμένες νομικές μονάδες για την ταυτοποίηση [άρθρο 10 παράγραφος 3]

3.1.  Στοιχεία προς διαβίβαση από τις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές προς την Επιτροπή (Eurostat) για εγκατεστημένες ενσωματωμένες νομικές μονάδες

Μονάδες

Αναλυτικά θέματα

Μεταβλητές

Νομική μονάδα

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας

 

Παράμετροι στρωματοποίησης

Νομική μορφή

Καθεστώς νομικής δραστηριότητας

Επισήμανση για κλάδους όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (υπό προϋποθέσεις)

3.2.  Στοιχεία προς διαβίβαση από τις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές προς την Επιτροπή (Eurostat) για αλλοδαπές ενσωματωμένες νομικές μονάδες

Μονάδες

Αναλυτικά θέματα

Μεταβλητές

Νομική μονάδα

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας

 

Παράμετροι στρωματοποίησης

Νομική μορφή (κατ’ επιλογή)

Καθεστώς νομικής δραστηριότητας

Επισήμανση για κλάδους όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (υπό προϋποθέσεις)

3.3.  Στοιχεία προς διαβίβαση από την Επιτροπή (Eurostat) προς τις αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές για ενσωματωμένες νομικές μονάδες

Μονάδες

Αναλυτικά θέματα

Μεταβλητές

Νομική μονάδα

Ταυτοποίηση

Μεταβλητές ταυτοποίησης

 

Δημογραφικά γεγονότα

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας

 

Παράμετροι στρωματοποίησης

Νομική μορφή

Καθεστώς νομικής δραστηριότητας

Επισήμανση για κλάδους όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 (υπό προϋποθέσεις)

Παράρτημα V

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος προς την εθνική στατιστική αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2

α)  πληροφορίες από επιστροφές ΦΠΑ που αφορούν υποκείμενους στον φόρο ή μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει, για την υπό εξέταση περίοδο, ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 251 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ή ενδοενωσιακές αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 251 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου,

β)  πληροφορίες από ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για τις ενδοενωσιακές παραδόσεις που συλλέγονται από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 264 και το άρθρο 265 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

γ)  πληροφορίες για τις ενδοενωσιακές αποκτήσεις που κοινοποιούν όλα τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου.

Παράρτημα VI

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος προς την εθνική στατιστική αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3

α)  πληροφορίες που ταυτοποιούν το πρόσωπο που διενεργεί ενδοενωσιακές εξαγωγές και ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών που καλύπτονται από τις τελωνειακές διατυπώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,

β)  τα στοιχεία καταχώρισης και ταυτοποίησης των οικονομικών παραγόντων που προβλέπονται στις τελωνειακές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με τον αριθμό EORI όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής,

γ)  το αρχείο με τις εγγραφές των εισαγωγών και εξαγωγών βασισμένο στις τελωνειακές διασαφήσεις που έγιναν αποδεκτές ή αποτέλεσαν αντικείμενο αποφάσεων των οικείων εθνικών τελωνειακών αρχών·

που έχουν κατατεθεί στις εν λόγω αρχές· ή

για τις οποίες υπάρχει συμπληρωματική διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 225 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, μέσω απευθείας ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα του κατόχου της άδειας.

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2) ΕΕ C 77 της 1.3.2018, σ. 2.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6).
(5)Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(6)Απόφαση αριθ. 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, περί προγράμματος εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου (MEETS) (EE L 340 της 19.12.2008, σ. 76).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164)
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)
(9)P8_TA-PROV(2016)0486.
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1)
(11)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(12)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1)
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών (ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1)
(14)Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 1)
(15)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009 (ΕΕ L 7 της 13.1.2004, σ. 1)
(16)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1)
(17)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49)
(18)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 17)
(19)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6).
(20)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13)
(21)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23)
(22)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1)
(23)Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
(24)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1)
(25)Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου