Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0048(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0094/2018

Esitatud tekstid :

A8-0094/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0382

Vastuvõetud tekstid
PDF 308kWORD 118k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (COM(2017)0114 – C8‑0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0114),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0099/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. märtsi 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8‑0094/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… Euroopa ettevõtlusstatistika kohta ▌ ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Liikmesriikide ettevõtjate majandustegevust käsitleva statistika arendamine, tegemine ja levitamine on seni tuginenud mitmele eraldiseisvale õigusaktile. Need õigusaktid hõlmavad lühiajalist ja struktuurset ettevõtlusstatistikat, tootmise statistikat, rahvusvahelist (liidusisest ja liiduvälist) kauplemist kaupade ja teenustega, välismaiseid tütarettevõtteid, teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ning IKT kasutamist ja e-kaubandust. Lisaks loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 177/2008(3) statistika eesmärgil moodustatud Euroopa Liidu ettevõtlusregistrite ühine raamistik.

(2)  Selline üksikutel õigusaktidel põhinev struktuur ei taga vajalikku järjepidevust eri statistikavaldkondade vahel ega soodusta integreeritud lähenemist ettevõtlusstatistika arendamisele, tegemisele ja levitamisele. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmama ka teadus- ja arendustegevuse statistikat kõrgharidus-, valitsus- ja eraõiguslike mittetulundusühingute sektoris. Euroopa ettevõtlusstatistika järjepidevuse tagamiseks ja vastavate statistiliste protsesside integreerimise lihtsustamiseks tuleks luua ühine õigusraamistik.

(3)  Paremini integreeritud statistilised protsessid, mis põhinevad ühistel metoodikapõhimõtetel, mõistetel ja kvaliteedikriteeriumidel, peaksid andma tulemuseks ühtlustatud statistika liidu ettevõtlussektori struktuuri, majandustegevuse, tehingute ja toimimise kohta ning mis vastab kasutajate vajaduste rahuldamiseks vajalikule asjakohasuse ja täpsuse tasemele.

(4)  EuroGroupsi registriga tagatakse liidu suuniste, nagu Euroopa ettevõtlusstatistika jaoks asjakohase komisjoni soovituse 2003/361/EÜ(4) parem järgimine, eelkõige seoses soovituses määratletud autonoomsete ettevõtete kindlakstegemisega. Seda on vaja õiguskindluse ja ettevõtlusalase prognoositavuse edendamiseks ning liidus asuvatele VKEdele võrdsete võimaluste loomiseks.

(5)  Rahvusvahelised juhendid, nt Frascati käsiraamat teadus- ja arendustegevuse statistika kohta ja Oslo käsiraamat, mis käsitleb innovaatikaandmeid, ning ÜRO, OECD, Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude rahvusvaheliste või rahvusüleste organisatsioonide sõlmitud rahvusvahelised lepingud, on Euroopa ettevõtlusstatistika jaoks olulise tähtsusega. Selliseid juhendeid tuleks võimalikult suures ulatuses järgida liidu statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel ning ka statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku tegevuses, et tagada liidu statistika võrreldavus liidu peamiste rahvusvaheliste partnerite koostatud statistikaga. Üldteemade „Teadus- ja arendustegevuse sisendid“ ja „Innovatsioon“ alla kuuluva Euroopa ettevõtlusstatistika kogumisel tuleks siiski järjepidevalt rakendada liidu standardeid, lepinguid ja suuniseid.

(6)  Ettevõtete ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormus peaks olema võimalikult piiratud, võttes võimaluse korral arvesse muid andmeallikaid peale uuringute. Ettevõtete halduskoormuse leevendamiseks peaks olema võimalik kehtestada erinevaid andmenõudeid sõltuvalt liikmesriikide ettevõttemajanduse suurusest ja tähtsusest.

(7)  Euroopa statistikasüsteemi (ESS) 2020. aasta visioonis on kirjas, et andmeid tuleks kasutada statistikavaldkondade üleselt, et paremini analüüsida uusi nähtusi (nt üleilmastumist) ja olla kasulikum liidu olulise mõjuga poliitikasuundade jaoks. Andmeväljastus peaks tuginema Euroopa statistikasüsteemi tõhusatele ja usaldusväärsetele statistilistele protsessidele. Ettevõtlusstatistika ühise õigusraamistiku laiem kohaldamisala peaks võimaldama mitmele allikale tuginevate omavahel seotud koostamisprotsesside integreerimist.

(8)  Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programm (MEETS), mis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 1297/2008/EÜ(5) ja mis oli käigus aastatel 2009–2013, oli suunatud ettevõtlus- ja kaubandusstatistika toetamisele uute andmevajadustega kohanemisel ja ettevõtlusstatistika tegemise süsteemi kohandamisel. Selle programmi järeldused ja soovitused, mis käsitlevad prioriteete ja uusi näitajate kogumeid, ettevõtlusstatistika raamistiku ühtlustamist, ettevõtlus- ja kaubandusstatistika tegemise tõhustamist ning Intrastati kaasajastamist, tuleks vormida õiguslikult siduvateks säteteks.

(9)  Euroopa ettevõtlusstatistika raamistikus valitseb vajadus paindlikuma lähenemisviisi järele, et võimaldada kohandusi vastavalt metoodika arengule ning õigeaegset reageerimist andmete kasutajate uutele ja nõuetekohaselt põhjendatud vajadustele, mis on tingitud muutuvast majanduskeskkonnast ning suurenevast üleilmastumisest ja ettevõtlusmaastiku keerukusest. Selliseid tulevikukohandusi peaks toetama nõuetekohane kulude-tulude analüüs ja uued andmenõuded ei tohiks tekitada liikmesriikidele või andmeesitajatele märkimisväärset lisakoormust või -kulu.

(10)  Riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja EuroGroupsi registri roll peaks laienema peamiseks Euroopa ettevõtlusstatistika kogumise ja koostamise infrastruktuuriks. Riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid tuleks kasutada peamise teabeallikana ettevõtluse ja selle demograafia statistilisel analüüsimiseks, vaatlusaluse populatsiooni määratlemiseks ning haldusallikatega ühenduse loomiseks.

(11)  Riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja EuroGroupsi registri rolli tagamiseks tuleks kõigi asjaomaste üksuste jaoks kindlaks määrata ja kasutusele võtta kordumatu tunnus.

(12)  Ettevõtete grupi kindel piiritlemine EuroGroupsi registris ajakohaste ja usaldusväärsete andmetega tuleks saavutada ühtlustatud kriteeriumide kasutamisega ning ettevõtete gruppi kuuluvate juriidiliste üksuste vahelisi kontrollisuhteid käsitleva teabe regulaarse ajakohastamisega.

(13)  Euroopa statistikasüsteemi statistika tegemise protsesside tõhususe suurendamiseks ja andmeesitajate koormuse vähendamiseks peaks riiklikel statistikaasutustel olema õigus pääseda viivitamata ja tasuta juurde kõigile riiklikele haldusandmetele, neid kasutada ja integreerida need statistikaga, niivõrd kui see on vajalik Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009(6) artikli 17a sätetele.

(14)  Määrusega (EÜ) nr 223/2009 nähakse ette Euroopa statistika võrdlusraamistik. Eelkõige nõutakse nimetatud määruses ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, usaldusväärsuse, statistilise konfidentsiaalsuse ja kulutasuvuse põhimõtete järgimist.

(15)  Riikliku ja Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa ettevõtlusstatistika kvaliteedi parandamiseks tuleks näha ette võimalus, et riiklikud statistikaasutused, kes teevad ettevõtlusstatistikat ja haldavad statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikku, saavad vahetada mikroandmeid ja neile juurde pääseda. Mikroandmete vahetus peaks seetõttu piirduma nõuetekohaselt põhjendatud juhtudega.

(16)  Kaupade liidusisest eksporti käsitlevate mikroandmete vahetamisel põhineva täiendava andmeallika loomine koos võimalusega kasutada uuenduslikke metoodikaid suurendab liikmesriikide paindlikkust liidusisese kaubavahetuse statistika koostamisel, võimaldades neil seega vähendada ettevõtete koormust andmeesitamisel. Andmevahetuse eesmärk on Euroopa rahvusvahelist kaubavahetust käsitleva statistika tõhus arendamine, tegemine ja levitamine või selle kvaliteedi parandamine.

(17)  Liidu ja kolmandate riikide vaheliste või mitmepoolsete kaubandus- ja investeerimislepingute alased läbirääkimised ning nende rakendamine ja läbivaatamine eeldavad liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi kaubavoogusid käsitleva vajaliku statistilise teabe komisjonile kättesaadavaks tegemist.

(18)  Tihe seos statistiliste andmete kogumise süsteemi ja käibemaksuga seotud fiskaalformaalsuste vahel liikmesriikidevahelise kaubavahetuse kontekstis peaks säilima. Tänu sellele seosele on eelkõige võimalik teha liidusisese kaubavahetuse statistika tarbeks kindlaks eksportijaid ja importijaid ning kontrollida kogutud andmete kvaliteeti.

(19)  Kaupade piiriülese liikumise, eelkõige kolmandatest riikidest liitu ja vastupidi toimuva liikumise suhtes kohaldatakse tollijärelevalvet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013(7) sätetele. Selliseid liikumisi käsitlev teave või dokumendid on tolliasutuste valduses või neile kättesaadavad. Tollideklaratsioonidega seotud või neil põhinevat teavet või dokumente tuleks kasutada liidu kaubavahetuse statistika tegemiseks.

(20)  Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika koostamiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks peaksid riiklikud statistikaasutused liikmesriikides ▌vahetama kaupade impordi- ja ekspordiandmeid, mis hõlmavad rohkem kui ühe liikmesriigi tolliasutusi. Statistika ühtlustatud tegemise tagamiseks peaks nende mikroandmete vahetamine riiklike statistikaasutuste vahel olema kohustuslik.

(21)  Euroopa ettevõtlusstatistika ja rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 549/2013 mõistete ja metoodikaga tuleks lubada konfidentsiaalsete andmete vahetamist asjaomaste liikmesriikide riiklike statistikaasutuste, vastavate riikide keskpankade, Euroopa Keskpanga ja komisjoni (Eurostat) vahel üksnes statistilistel eesmärkidel.

(22)  Aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks, eriti seoses siseturu toimimisega, peaks komisjoni käsutuses olema täielik, ajakohane ja usaldusväärne teave kaupade tootmise ja teenuste osutamise kohta liidus ning rahvusvaheliste kaubavoogude kohta. Sellist teavet vajavad ka ettevõtted, et jälgida oma turgusid ja oma rahvusvahelist mõõdet.

(23)  Liikmesriigid või liikmesriikide pädevad asutused peaksid püüdma Euroopa ettevõtetelt statistika kogumist võimalikult palju lihtsustada. Riiklikud statistikaasutused peaksid võtma statistika kogumise vahendite ja meetodite kehtestamise ajal arvesse kõige uuemaid digitaalseid arenguid ning neid tuleks innustada kasutama innovatiivseid lähenemisviise.

(24)  Liidu ettevõtete tootlikkuse mõõtmiseks on vaja esitada tegevusvaldkondade järgi struktureeritud ettevõtlusstatistikat. Eelkõige valitseb üha suurenev nõudlus teenindussektori statistika järele, kuna see on tänapäevase majanduse kõige dünaamilisem sektor, eriti seoses kasvu- ja tööhõivepotentsiaaliga ning suhete tõttu töötleva tööstusega. Seda suundumust tugevdab veelgi uute digitaalteenuste arendamine. Kasvav nõudlus statistika järele valitseb ka kultuuri- ja loomemajanduses, nagu on märkinud Euroopa Parlament oma resolutsioonis ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta(8). Teenustekaubanduse statistika on väga tähtis teenuste siseturu ja digitaalse ühtse turu toimimise jälgimiseks ning teenustekaubanduse tõkete mõju hindamiseks.

(25)  Määrus (EÜ) 223/2009 Euroopa statistika kohta kujutab endast käesoleva määruse võrdlusraamistikku, sealhulgas seoses konfidentsiaalsete andmete kaitsega. Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika väga üksikasjalikud andmed nõuavad siiski spetsiifilisi konfidentsiaalsusnorme. Importija või eksportija peab esitama riiklikule statistikaasutusele taotluse, et statistilisi tulemusi, mis võimaldavad kõnealust importijat või eksportijat statistiliselt tuvastada, ei avalikustataks. Riiklik statistikaasutus peaks pidama taotlust põhjendatuks, kui statistilised tulemused võimaldavad kõnealust importijat või eksportijat kaudselt tuvastada. Vastasel korral võib riiklik statistikaasutus levitada statistilisi tulemusi kujul, mis võib võimaldada kõnealuse importija või eksportija kaudset tuvastamist.

(26)  Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide suunas liikumise jälgimine liikmesriikide ja liidu tasandil eeldab sellist ühtlustatud statistikat liidu majanduse kohta, mis puudutab kliimamuutusi ja ressursitõhusust, teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni, infoühiskonna turupõhist ja turuvälist tegevust ning ettevõtlusmaastikku tervikuna, eriti seoses ettevõtluse demograafiaga ja tööhõivega turupõhises tegevuses. Selline teave aitab otsusetegijatel teha põhjendatud poliitilisi otsuseid, et arendada teadmistel ja innovaatikal põhinevat majandust, parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu ühtsele turule, edendada ettevõtlusvaimu ning parandada kestlikkust ja konkurentsivõimet.

(27)  Innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust käsitlev statistika on vajalik sellise poliitika arendamiseks ja jälgimiseks, mille eesmärk on tugevdada liikmesriikide konkurentsivõimet ning suurendada nende keskpikka ja pikaajalist potentsiaali aruka majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks. Üha laienev digitaalmajandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sagedasem kasutus on samuti ühed peamised liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu allikad ning statistilised andmed on vajalikud vastavate strateegiate ja poliitikasuundade, kaasa arvatud digitaalse ühtse turu väljakujundamise toetamiseks.

(28)  Ettevõtlusstatistikat on vaja ka rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise loomiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013(9) kohaselt.

(29)  Usaldusväärne ja ajakohane statistika on vajalik iga liikmesriigi majandusarengut käsitlevate aruannete koostamiseks liidu majanduspoliitika raamistikus. Euroopa Keskpangal on vaja kiiresti kättesaadavat kiirstatistikat liikmesriikide majandusarengu hindamiseks ühtse rahapoliitika raames.

(30)  Andmenõuete puhul tuleks lisaks majandust tervikuna käsitleva ettevõtlusstatistika esitamise põhimõttele võtta võimalust mööda arvesse lihtsustavaid meetmeid, mis kergendaksid suhteliselt väikeste liikmesriikide ettevõttemajanduste koormust vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Lisanõuded ei tohiks tekitada andmeesitajatele ebaproportsionaalset halduskoormust.

(31)  Rahvusvahelisi standardeid, näiteks statistiliste andmete ja metaandmete vahetuse (SDMX) algatus, ja Euroopa statistikasüsteemi raames välja töötatud statistilisi või tehnilisi standardeid näiteks metaandmete ja valideerimise kohta tuleks kasutada asjakohasel määral ka Euroopa ettevõtlusstatistika huvides. Euroopa statistikasüsteemi komitee (ESSC) on toetanud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteediaruannete standardit kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 12. Need standardid peaksid aitama kaasa kvaliteedi tagamise ja kvaliteediaruandluse ühtlustamisele käesoleva määruse alusel.

(32)  Selleks et võtta arvesse majanduslikku ja tehnilist arengut, tuleks komisjonile anda õigus võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte I ▌lisas esitatud detailsete teemade ning kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra kohta. Samuti peaks komisjon saama muuta ja täiendada ▌maksuhaldurite ja tolliasutuste poolt vastavalt V ja VI lisale esitatavat teavet. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(10) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(33)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused nõuete teatavate osade tehnilisel rakendamisel, sealhulgas seoses statistiliste ettevõtlusregistritega, andmeedastuse vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikuga seotud otstarbel, andmete ja metaandmete edastamise, andmete kvaliteedi ja metaandmete aruannete esitamise ja erandite tegemisega, tuleks anda komisjonile rakendamisvolitused. Samal otstarbel tuleks komisjonile anda täiendavad rakendamisvolitused seoses liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil toimuva andmeedastuse üksikasjade ja vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega, asjaomaste metaandmete üksikasjadega, kaupade liidusisest eksporti käsitleva ja importivale liikmesriigile esitatava statistilise teabe kogumise ja koostamise ajakava ja üksikasjadega, üksikasjadega kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra rakendamisel seoses vaatlusperioodiga, esitades tehnilised üksikasjad, mis on seotud importivale liikmesriigile liidusisese kaubavahetuse kohta kogutud ▌esitatavate vastavalt koostatud mikroandmete statistiliste andmeelementidega, ning vastavate lihtsustustega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

(34)  Vajaduse korral peaks komisjon tegema kulude-tulude analüüsi ja tagama, et ükski temapoolne meede ei põhjusta liikmesriikidele või andmeesitajatele, eelkõige VKEdele, märkimisväärset lisakulu või -koormust, võttes arvesse andmekasutajate eeldatavat kasu, ning et see parandab statistika kvaliteeti.

(35)  Komisjon võib kehtestada käesoleva määruse või selle raames vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohaldamise suhtes erandeid, kui selline kohaldamine tingib suured muudatused liikmesriigi riiklikus statistikasüsteemis seoses täiendavate uuringute korraldamisega või statistika tegemise süsteemi põhjaliku kohandamisega uute andmeallikate kasutuselevõtuks või eri allikate kombineerimise võimaldamiseks.

(36)  Kui tehakse kindlaks uued andmenõuded või kui käesoleva määrusega hõlmatud andmekogudesse on vaja teha parandusi, võib komisjon korraldada katseuuringuid, mille viivad läbi liikmesriigid vabatahtlikkuse alusel. Esmajärjekorras võib komisjon korraldada katseuuringud teemadel „rahvusvaheline teenustekaubandus“, „kinnisvara“, „finantsnäitajad“ ning „keskkond ja kliima“.

(37)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on Euroopa ettevõtlusstatistika ühise raamistiku loomine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda ühtlustamise ja võrreldavusega seotud põhjustel paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(38)  Käesolevas määruses sätestatud meetmed peaksid asendama nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91(11), nõukogu määruses (EÜ) nr 1165/98(12), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses (EÜ) nr 1608/2003(13), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 48/2004(14), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 638/2004(15), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 808/2004(16), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 716/2007(17), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 177/2008(18), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 295/2008(19) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 471/2009(20) sätestatud meetmed. Seetõttu tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada.

(39)  Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud.

(40)  Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine õigusraamistik:

a)  artikli 3 lõikes 1 osutatud Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks;

b)  riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku ja EuroGroupsi registri tarbeks.

Artikkel 2

Mõisted

1.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „statistiline üksus“ – nõukogu määruses (EMÜ) nr 696/93(21) ▌ määratletud statistilised üksused;

b)  „aruandeüksus“ – andmeid esitav üksus;

c)  „valdkond“ – üks või mitu andmekogumit, mis on korrastatud konkreetsete üldteemade hõlmamiseks;

d)  „üldteema“ ▌– koostatava teabe sisu, kusjuures iga üldteema hõlmab ühte või mitut detailset teemat;

e)  „detailne teema“ – konkreetse üldteemaga seoses koostatava teabe üksikasjalik sisu, kusjuures iga detailne teema hõlmab ühte või mitut muutujat;

f)  „muutuja“ – ▌üksuse tunnus, millel võib olla rohkem kui üks väärtus mingist väärtuste komplektist;

g)  „turupõhine tegevus“ ja „turuväline tegevus“ – määruses (EL) nr 549/2013 määratletud tegevused;

h)  „turupõhine tootja“ ja „turuväline tootja“ – määruses (EL) nr 549/2013 määratletud tootjad;

i)  „riiklikud statistikaasutused“ – iga liikmesriigi määratud riiklikud statistikaametid ja teised siseriiklikud asutused, kes vastutavad Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõigetes 1 ja 2;

j)  „autoriteetne allikas“ – riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja EuroGroupsi registri andmeid sisaldavate andmekirjete ainus esitaja vastavalt artiklis 17 osutatud kvaliteedistandarditele;

k)  „mikroandmed“ – eristatavate aruandeüksuste või statistiliste üksuste tunnuste üksikvaatlused või -mõõtmised;

l)  „kasutamine statistilistel eesmärkidel“ – määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 punktis 8 määratletud ▌kasutamine;

m)  „konfidentsiaalsed andmed“ – määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 punktis 7 määratletud andmed;

n)  „maksuhaldurid“ – nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ(22) kohaldamise eest vastutavad asutused liikmesriigis;

o)  „tolliasutused“ – määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 1 osutatud tolliasutused;

p)  „rahvusvaheline ettevõtete grupp“ – ettevõtete grupp, mille liikmetest vähemalt kaks ettevõtet või juriidilist üksust asuvad erinevates riikides, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 177/2008 artikli 2 punktis d.

2.  Artiklite 11–15 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „eksportiv liikmesriik“ – liikmesriik, kelle statistiliselt territooriumilt eksporditakse kaupa selle sihtkohta importivas liikmesriigis;

b)  „importiv liikmesriik“ – liikmesriik, kelle statistilisele territooriumile imporditakse kaupa eksportivast liikmesriigist;

c)  „kaup“ – kõik vallasasjad, kaasa arvatud elektrienergia ja maagaas.

Artikkel 3

Kohaldamisala

1.  Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmab järgmist:

a)  statistiliste üksuste struktuur, majandustegevus ja tulemuslikkus, nende teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, nende info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine ja e-kaubandus ning üleilmsed väärtusahelad. Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmab Euroopa ettevõtlusstatistika ka teadus- ja arendustegevuse statistikat kõrgharidus-, valitsus- ja eraõiguslike mittetulundusühingute sektoris;

b)  tööstustoodete tootmine ja teenuste osutamine ning rahvusvaheline kauplemine kaupade ja teenustega.

2.  Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistik hõlmab riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja EuroGroupsi registrit ning nendevahelist andmevahetust vastavalt artiklile 10.

a)  Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid hõlmavad järgmist:

i)  kõik majandustegevusega tegelevad ettevõtted, mis osalevad sisemajanduse koguprodukti (SKP) loomises, ning nende kohalikud üksused;

ii)  juriidilised üksused, millest need ettevõtted koosnevad;

iii)  ettevõtete puhul, millel tulenevalt oma suurusest on märkimisväärne mõju ja mille tegevusalaüksustel on märkimisväärne mõju (riigi) koondandmetele:

—  iga tegevusalaüksus, millest need ettevõtted koosnevad, ja iga sellise üksuse suurus või teise võimalusena

—  nende ettevõtete kõrvaltegevusalade NACE kood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006(23) sätestatule ja iga kõrvaltegevusala maht;

iv)  ettevõtete grupid, millesse need ettevõtted kuuluvad.

b)  EuroGroupsi register koosneb järgmistest üksustest, nagu on määratletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 696/93:

i)  kõik majandustegevusega tegelevad ettevõtted, mis osalevad sisemajanduse koguprodukti (SKP) loomises ja kuuluvad rahvusvahelisse ettevõtete gruppi;

ii)  juriidilised üksused, millest need ettevõtted koosnevad;

iii)  rahvusvahelised ettevõtete grupid, millesse need ettevõtted kuuluvad.

c)  Kodumajapidamised ei kuulu statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku kohaldamisalasse niivõrd, kuivõrd nende toodetavad kaubad ja osutatavad teenused on ette nähtud nende enda tarbeks või hõlmavad oma vara rendileandmist.

d)  Välisriikide ettevõtete kohalikud üksused, mis ei moodusta eraldiseisvaid juriidilisi üksusi (filiaale) ning mis on määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt liigitatud kvaasikorporatiivseteks ettevõteteks, loetakse ettevõteteks riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja EuroGroupsi registri kasutamisel.

e)  Ettevõtete grupid tehakse kindlaks nende juriidiliste üksuste vaheliste kontrollisuhete kaudu vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013.

f)  Kui viidatakse riiklikele statistilistele ettevõtlusregistritele ja EuroGroupsi registrile, kohaldatakse käesolevat määrust ainult selliste üksuste suhtes, mis tegelevad täielikult või osaliselt majandustegevusega, ja majanduslikult passiivsete juriidiliste üksuste suhtes, mis koos majanduslikult aktiivsete juriidiliste üksustega moodustavad osa ettevõttest. Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku kohaldamisel loetakse majandustegevuseks igasugune tegevus, mis seisneb toodete ja teenuste pakkumises asjaomasel turul. Majandustegevuseks võib pidada ka varade ja/või kohustuste omamist. Ka turuväliseid teenuseid, millega osaletakse SKP loomisel, samuti otsest ja kaudset osalust aktiivsetes juriidilistes üksustes loetakse statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku kohaldamisel majandustegevuseks.▌

g)  Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku statistilised üksused määratletakse vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 696/93 ▌, kohaldades käesolevas artiklis kindlaksmääratud piiranguid.

II PEATÜKK

ANDMEALLIKAD

Artikkel 4

Andmeallikad ja meetodid

1.  Liikmesriigid teevad artiklites 6 ja 7 osutatud statistikat ja koostavad artiklis 9 osutatud riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid, kasutades kõiki asjakohaseid andmeallikaid, vältides samal ajal liigset koormust andmeesitajatele ning võttes nõuetekohaselt arvesse riiklike statistikaasutuste kulutasuvust. Riiklikud statistikaasutused võivad käesoleva määruse alusel nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite koostamiseks kasutada järgmisi andmeallikaid, sealhulgas nende kombinatsioone, tingimusel et tulemused vastavad artiklis 17 osutatud kvaliteedikriteeriumidele:

a)  uuringud: aruandeüksused esitavad liikmesriikide nõudmisel ajakohase, täpse ja täieliku teabe, mis on vajalik käesoleva määruse alusel nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite koostamiseks;

b)  haldusandmed, sealhulgas maksuhalduritelt ja tolliasutustelt saadud teave, näiteks raamatupidamise aastaaruanded;

c)  vahetatud mikroandmed;

d)  kõik muud asjakohased allikad, meetodid või innovatiivsed lähenemisviisid niivõrd, kuivõrd need võimaldavad koostada andmeid, mis on võrreldavad ning kooskõlas käesolevas määruses sätestatud kohaldatavate konkreetsete kvaliteedinõuetega. Sellised meetodid ja lähenemisviisid on teaduslikult põhjendatud ja põhjalikult dokumenteeritud.

Artikkel 5

Juurdepääs haldusandmetele ja teabe edastamine

1.  Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 17a ▌on riiklikel statistikaasutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus pääseda kiiresti ja tasuta juurde kõikidele haldusandmetele, neid kasutada ja integreerida neid muude andmeallikatega, et täita statistikanõudeid käesoleva määruse alusel ning ajakohastada riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja EuroGroupsi registrit. Riiklike statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostat) juurdepääs piirdub haldusandmetega, mis kuuluvad nende enda avalikku haldussüsteemi.

2.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, annavad iga liikmesriigi maksuhaldurid pädevatele riiklikele statistikaasutusele statistilistel eesmärkidel V lisas täpsustatud teavet kaupade ekspordi ja impordi kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta ja täiendada maksuhaldurite poolt vastavalt V lisale esitatavat statistilist teavet.

3.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, annab iga liikmesriigi tolliasutus pädevatele riiklikele statistikaasutusele statistilistel eesmärkidel VI lisas täpsustatud teavet kaupade ekspordi ja impordi kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta ja täiendada tolliasutuste poolt vastavalt VI lisale esitatavat statistilist teavet.

4.  Rahvusvahelise kaubavahetuse ühtlustatud statistika tegemiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks võivad asjaomaste liikmesriikide riiklikud statistikaasutused vahetada statistilistel eesmärkidel oma tolliasutustelt saadud mikroandmeid kaupade impordi ja ekspordi kohta, et hinnata oma liikmesriigi kaudtransiidi teel toimunud eksporti või importi, kuna selline eksport või import hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi tolliasutusi.

Muude kaubavoogude puhul, mis hõlmavad enam kui ühe liikmesriigi tolliasutusi, vahetavad riiklikud statistikaasutused kaupade ekspordi või impordiga seotud vastavaid mikroandmeid, eesmärgiga parandada asjaomase statistika kvaliteeti.

5.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada käesoleva artikli kohase andmevahetuse üksikasju.

III PEATÜKK

ETTEVÕTLUSSTATISTIKA

Artikkel 6

Andmenõuded

1.  Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmab järgmisi valdkondi:

a)  lühiajaline ettevõtlusstatistika;

b)  ettevõtlusstatistika riigi tasandil;

c)  piirkondlik ettevõtlusstatistika;

d)  statistika rahvusvahelise tegevuse kohta.

2.  Valdkonnad hõlmavad üht või mitut järgmist üldteemat, mida on üksikasjalikult kirjeldatud I lisas:

a)  ettevõtlus;

b)  üleilmsed väärtusahelad;

c)  IKT kasutamine ja e-kaubandus;

d)  innovatsioon;

e)  rahvusvaheline kaubavahetus;

f)  rahvusvaheline teenustekaubandus;

g)  investeeringud;

h)  tööjõusisendid;

i)  väljundid ja tulemuslikkus;

j)  kinnisvara;

k)  hinnad;

l)  ostutehingud;

m)  teadus- ja arendustegevuse sisendid.

3.  Üldteemade perioodilisus, vaatlusperiood ja statistiline üksus on sätestatud II lisas.

4.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte I lisas sätestatud detailsete teemade muutmiseks ▌.

5.  Kasutades õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte, tagab komisjon, et täidetud on järgmised ▌tingimused:

a)  delegeeritud õigusaktide eesmärk on tasakaalustada või vähendada kulusid ja koormust ning nendega ei tohi mingil juhul kaasneda märkimisväärset lisakulu või -koormust liikmesriikidele või andmeesitajatele;

b)  viie järjestikuse aasta pikkuse perioodi jooksul asendatakse I lisas loetletud valdkonnas „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“ maksimaalselt üks detailne teema, valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“ maksimaalselt kolm detailset teemat, valdkonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ maksimaalselt kaks detailset teemat ning valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“ maksimaalselt kaks detailset teemat mõne muu detailse teemaga ja kõikide valdkondade peale kokku lisatakse maksimaalselt üks detailne teema.

Asendatavate detailsete teemade maksimumarvu ei kohaldata üldteemade „Innovatsioon“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ja „Üleilmsed väärtusahelad“ detailsete teemade puhul.

Maksimumarvu nõuet ei kohaldata muudatuste suhtes, mis tulenevad ▌rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt; ▌

c)  delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu, välja arvatud üldteemade „Innovatsioon“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul, kus delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vastavalt vähemalt kuus ja 15 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu;

d)  iga uue detailse teema teostatavust hinnatakse nõuetekohaselt, kasutades liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 20 korraldatavaid katseuuringuid.

Artikkel 7

Andmenõuete tehnilised üksikasjad

1.  Liikmesriigid koguvad asjakohaseid andmeid iga I lisas loetletud detailse teema kohta. Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte, et täpsustada järgmisi käesoleva määruse alusel edastatavaid andmeelemente, nende tehnilist määratlust ja lihtsustusi:

a)  muutujad ▌;

b)  mõõtühik;

c)  statistiline populatsioon (sh turupõhiste/turuväliste tegevuste või tootjatega seotud nõuded);

d)  liigitused (sh toodete, riikide ja territooriumide ning tehinguliikide loetelud) ja jaotused;

e)  üksikandmete edastamine vabatahtlikkuse alusel;

f)  lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded;

g)  andmeedastuse tähtaeg;

h)  esimene vaatlusperiood;

i)  statistiline kaal ja baasaasta muutmine valdkonnas „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“;

j)  lisatunnused, sealhulgas vaatlusperiood, üldteema „Rahvusvaheline kaubavahetus“ puhul.

2.  Lõikes 1 osutatud volituste kasutamisel seoses lihtsustustega võtab komisjon vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele arvesse ettevõttemajanduste suurust ja tähtsust, et leevendada ettevõtete koormust. Lisaks tagab komisjon, et säilitatakse vajalik sisend rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Rakendusaktid, välja arvatud käesoleva määruse esmakordset kohaldamist reguleerivad rakendusaktid, võetakse I lisas loetletud üldteemade puhul vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu. Üldteemade „Innovatsioon“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul võetakse rakendusaktid vastu vastavalt vähemalt kuus ja viisteist kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

3.  Lõike 1 punkti a kohaselt rakendusaktide vastuvõtmisel, välja arvatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktides b–d loetletud üldteemade puhul, tagab komisjon, et muutujate koguarv käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 loetletud igas valdkonnas ei ületa:

–  22 muutujat valkdonnas „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“;

–  93 muutujat valkdonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“;

–  31 muutujat valkdonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ning

–  26 muutujat valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“.

4.  Käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktides b–d loetletud üldteemade puhul tagab komisjon, et muutujate koguarv ei ületa:

–  20 muutujat üldteema “Üleilmsed väärtusahelad“ puhul;

–  73 muutujat üldteema “IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul ning

–  57 muutujat üldteema „Innovatsioon“ puhul.

5.  Kui kasutajate vajaduste rahuldamiseks ja teatava paindlikkuse võimaldamiseks on vaja uusi andmeid, võib komisjon viie järjestikuse kalendriaasta pikkuse perioodi jooksul kooskõlas lõikes 3 osutatud rakendusaktidega muuta maksimaalselt viit muutujat vastavalt valdkondades „Lühiajaline ettevõtlusstatistika“, „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ja „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“ ja maksimaalselt 20 muutujat valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“. Neid maksimumarve ei kohaldata üldteemade „Üleilmsed väärtusahelad“, „Innovatsioon“ ja „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ puhul.

6.  Kasutajate vajaduste rahuldamiseks ja teatava paindlikkuse võimaldamiseks pärast artiklis 20 osutatud katseuuringuid ei suurendata lõikes 3 osutatud valdkondade muutujate koguarvu rohkem kui 10 muutuja võrra kõikide valdkondade kohta.

7.  Lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Selliste rakendusaktide koostamisel võetakse arvesse liikmesriikidele või andmeesitajale tulenevat võimalikku täiendavat kulu ja halduskoormust koos hinnanguga statistika kvaliteedi prognoositava paranemise kohta ning täiendavatest kavandatud meetmetest tulenevat mis tahes muud otsest või kaudset kasu.

Seda ei kohaldata muudatuste suhtes, mis tulenevad muutustest liigitustes ja nomenklatuurides ning rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muutmisest määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt.

IV PEATÜKK

ETTEVÕTLUSREGISTRID

Artikkel 8

Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistik

1.  Komisjon (Eurostat) loob liidu tasandil statistilistel eesmärkidel rahvusvaheliste ettevõtete gruppide EuroGroupsi registri.

2.  Liikmesriigid moodustavad riiklikul tasandil ühe või mitu ▌riiklikku statistilist ettevõtlusregistrit, millel on käesoleva määruse kohaselt ühtlustatud ühine põhisisu ning mida kasutatakse statistiliste uuringute ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks ning teabeallikana ettevõtete ja nende demograafia statistiliseks analüüsimiseks, haldusandmete kasutamiseks ning statistiliste üksuste kindlakstegemiseks ja koostamiseks.

3.  Liikmesriigid ja komisjon (Eurostat) vahetavad statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku jaoks andmeid vastavalt artikli 10 sätetele.

4.  Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja EuroGroupsi register on Euroopa statistika tegemise autoriteetne allikas kvaliteetsete ja ühtlustatud ettevõtlust käsitlevate statistiliste registriandmete saamiseks käesoleva määruse artikli 17 kohaselt.

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid on autoriteetne allikas riiklike ettevõtlust käsitlevate statistiliste registriandmete saamiseks. EuroGroupsi register on Euroopa statistikasüsteemi registriandmete autoriteetne allikas ettevõtlusstatistika saamiseks, mis nõuab rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva piiriülese teabe koordineerimist.

Artikkel 9

Nõuded statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikule

1.  Artikli 8 kohaselt statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikku kuuluvaid statistilisi ja juriidilisi üksusi iseloomustavad järgmised elemendid, mida on täpsemalt kirjeldatud III lisas:

a)  registri detailsed teemad ja kordumatu tunnus;

b)  kestus ja perioodilisus.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada III lisas loetletud registri detailsete teemadega seotud muutujaid.

3.  Komisjon tagab lõikes 2 osutatud rakendusaktide vastuvõtmisel, et liikmesriikidele või andmeesitajatele ei tulene märkimisväärset lisakulu või -koormust.

Artikkel 10

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine ja juurdepääs nendele vastavalt statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku vajadustele

1.  Liikmesriigid vahetavad konfidentsiaalseid andmeid järgmiselt.

a)  Rahvusvahelisi ettevõtete gruppe ja neisse kuuluvaid üksusi käsitlevaid konfidentsiaalseid andmeid, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, vahetatakse eranditult statistilistel eesmärkidel ▌eri liikmesriikide riiklike statistikaasutuste vahel nii, et andmevahetusega tagatakse liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet. Selline andmevahetus võib toimuda ka andmeesitamise koormuse vähendamise eesmärgil.

b)  Kui andmevahetuse eesmärk on tagada liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet ja andmevahetuseks on andnud eranditult loa andmeid esitav pädev riiklik statistikaasutus, võivad konfidentsiaalsete andmete vahetamises eranditult statistilistel eesmärkidel osaleda ka riikide keskpangad.

2.  Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid vahetavad konfidentsiaalseid andmeid järgmiselt.

a)  Riiklikud statistikaasutused edastavad rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, komisjonile (Eurostatile), et esitada eranditult statistilistel eesmärkidel teavet rahvusvaheliste ettevõtete gruppide kohta liidus.

b)  Selleks et tagada andmete järjepidev registreerimine ja kasutada neid eranditult statistilistel eesmärkidel, edastab komisjon (Eurostat) iga liikmesriigi pädevatele riiklikele statistikaasutustele rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, kui vähemalt üks selle grupi juriidiline üksus asub selle liikmesriigi territooriumil.

c)  Selleks et tagada tõhusus ja kõrge kvaliteet EuroGroupsi registri koostamisel eranditult statistilistel eesmärkidel, edastab komisjon (Eurostat) riiklikele statistikaasutustele EuroGroupsi registris registreeritud rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest.

3.  Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid vahetavad konfidentsiaalseid andmeid juriidiliste üksuste identifitseerimiseks järgmiselt.

a)  Riiklikud statistikaasutused edastavad inkorporeeritud juriidilisi üksusi käsitlevad andmed, mis piirduvad IV lisas loetletud identifitseerimis- ja demograafiliste muutujate ja stratifitseerimisparameetritega, komisjonile (Eurostatile) eranditult eesmärgiga kordumatult tuvastada juriidilised üksused liidus.

b)  Selleks et tagada tõhusus ja kõrge kvaliteet EuroGroupsi registri koostamisel, edastab komisjon (Eurostat) iga liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele juriidilisi üksusi käsitlevad andmed, mis piirduvad IV lisas loetletud identifitseerimis- ja demograafiliste muutujate ning stratifitseerimisparameetritega, eranditult eesmärgiga tuvastada juriidilised üksused liidus.

4.  Komisjon (Eurostat) ja keskpangad võivad vahetada konfidentsiaalseid andmeid järgmiselt.

Konfidentsiaalseid andmeid võib eranditult statistilistel eesmärkidel vahetada komisjoni (Eurostat) ja riikide keskpankade vahel ning komisjoni (Eurostat) ja Euroopa Keskpanga vahel, kui andmevahetuse eesmärk on tagada liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet ja kui pädevad riiklikud statistikaasutused on teabevahetuseks sõnaselgelt loa andnud.

5.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada IV lisas loetletud muutujate tehnilisi üksikasju.

6.  Selleks et tagada käesoleva artikli alusel vahetatud andmete eranditult statistilistel eesmärkidel kasutamine, antakse komisjonile õigus võtta vastu rakendusakte, milles kehtestatakse selliste andmete vorm, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmed ja andmete vahetamise menetlus kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

7.  Kui komisjon (Eurostat), riiklikud statistikaasutused, riikide keskpangad ja Euroopa Keskpank saavad konfidentsiaalseid andmeid üksuste kohta, mis asuvad riigi territooriumil või väljaspool seda, siis käsitlevad nad käesoleva artikli kohaselt kõnealust teavet konfidentsiaalselt kooskõlas määrusega (EÜ) nr 223/2009.

Konfidentsiaalsete andmete edastamine riiklike statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostati) vahel toimub ulatuses, mis on vajalik eranditult statistilistel eesmärkidel Euroopa statistika tegemiseks. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

8.  Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära vahetatud andmete statistilise konfidentsiaalsuse nõude rikkumist ja karistada selliste õigusrikkumiste eest. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

V PEATÜKK

KONFIDENTSIAALSETE ANDMETE VAHETUS LIIDUSISESE KAUBAVAHETUSE STATISTIKA EESMÄRGIL

Artikkel 11

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine

1.  Kaupade liidusisest eksporti käsitlevate konfidentsiaalsete andmete vahetamine liikmesriikide vahel toimub üksnes statistilistel eesmärkidel ja riiklike statistikaasutuste vahel, kes panustavad liidusisese kaubavahetuse statistika arendamisse, tegemisse ja levitamisse.

Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmenõuete tehnilised üksikasjad kehtivad ka konfidentsiaalsete andmete vahetamise suhtes vastavalt käesolevale peatükile.

2.  Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele sellesse liikmesriiki kaupade liidusisest eksporti käsitleva statistilise teabe vastavalt artikli 12 sätetele.

3.  Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele metaandmed, mis on seotud vahetatud andmete kasutamisega statistika koostamisel.

4.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 3 osutatud asjakohasteks metaandmeteks loetav teave ning kõnealuse teabe ja lõikes 2 osutatud statistilise teabe esitamise ajakava vastavalt artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

5.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, lubab vahetatud konfidentsiaalset teavet esitav liikmesriik kasutada seda importiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste poolt muu statistika tegemiseks, tingimusel et neid andmeid kasutatakse eranditult statistilistel eesmärkidel kooskõlas määruse (EL) nr 223/2009 V peatükiga.

6.  Eksportiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste taotlusel võib importiv liikmesriik esitada eksportiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele mikroandmed, mis on kogutud eksportivast liikmesriigist imporditud kaupade liidusisese impordi kohta.

Artikkel 12

Vahetatav statistiline teave

1.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud statistiline teave sisaldab järgmisi andmeid:

a)  liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil kogutud mikroandmed;

b)  konkreetsete kaupade või liikumiste kohta koostatud andmed ▌ning

c)  tollideklaratsioonide andmete põhjal koostatud andmed.

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud statistiline teave, mis on tulemuslikult kogutud ettevõtlusuuringute teel või haldusandmetest, hõlmab vähemalt 95 % igast liikmesriigist kõikidesse teistesse liikmesriikidesse eksporditavate kaupade koguväärtusest.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, vähendades nimetatud kaetuse määra vastavalt tehnika ja majanduse arengule, säilitades samal ajal statistika, mis vastab kehtivatele kvaliteedistandarditele.

3.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et määrata kindlaks tehnilised üksikasjad seoses lõikes 1 osutatud teabe kogumise ja koostamisega ning täiendavalt täpsustada lõikes 2 osutatud kaetuse määra ▌kohaldamist seoses vaatlusperioodiga.

Artikkel 13

Statistilised andmeelemendid

1.  Artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud mikroandmed sisaldavad järgmisi statistilisi andmeelemente:

a)  importiva liikmesriigi partnerettevõtjale antud individuaalne tunnusnumber vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ(24) artiklile 214;

b)  vaatlusperiood;

c)  voog;

d)  kaup;

e)  partnerliikmesriik;

f)  päritoluriik;

g)  kaupade väärtus;

h)  kaupade kogus;

i)  tehingu liik.

Artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud mikroandmed võivad sisaldada transpordiliiki ja tarneklausleid, kui eksportiv liikmesriik neid muutujaid kogub.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada punktides a–i osutatud statistilisi andmeelemente, konkreetsete kaupade või liikumiste puhul kohaldatavate statistiliste andmeelementide loetelu ning artikli 12 lõike 1 punktides b ja c osutatud tollideklaratsioonide abil koostatud andmeid.

2.  Liikmesriigid võivad teatud tingimustel, mis vastavad kvaliteedinõuetele, esitatavat teavet lihtsustada, eeldusel et lihtsustamisega ei kahjustata statistika kvaliteeti.

Erijuhtudel võivad liikmesriigid koguda kas vähendatud koguses lõikes 1 osutatud statistilisi andmeelemente või vähem detailset teavet mõne sellise andmeelemendi kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et täpsustada sellise lihtsustamise üksikasju ja lihtsustust kasutava liidusisese ekspordi maksimumväärtust.

Artikkel 14

Vahetatud konfidentsiaalsete andmete kaitse

1.  Kohaldatakse järgmisi konfidentsiaalsusnõudeid.

a)  Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad mikroandmed eksportija kohta, kelle statistilise konfidentsiaalsuse taotluse eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused artikli 19 kohaselt heaks kiitsid, importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele koos tegeliku väärtuse ja kõigi artikli 13 lõikes 1 osutatud statistiliste andmeelementidega ning märkega selle kohta, et asjaomase mikroandmekirje suhtes kehtib konfidentsiaalsuse nõue.

b)  Importiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused võivad kasutada eksporti käsitlevaid konfidentsiaalseid mikroandmekirjeid liidusisese impordi statistika koostamisel. Kui importiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused kasutavad eksporti käsitlevaid konfidentsiaalseid mikroandmekirjeid, siis tagavad nad, et liidusisest importi käsitleva statistika levitamisel importiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste poolt järgitakse eksportiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste antud statistilist konfidentsiaalsust.

2.  Komisjonile antakse kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega õigus võtta käesoleva peatüki alusel vahetatud konfidentsiaalsete andmete kaitse tagamiseks vastu rakendusakte, milles on sätestatud selliste andmete vorm, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmed, sealhulgas lõikes 1 esitatud reeglite rakendamise üksikasjad, ning andmete vahetamise menetlus.

3.  Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära vahetatavate andmete statistilise konfidentsiaalsuse nõude rikkumist ja karistada selliste õigusrikkumiste eest. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 15

Juurdepääs vahetatud konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikel eesmärkidel

Juurdepääsu vahetatud konfidentsiaalsetele andmetele võib anda teadlastele, kes teevad teaduslikul otstarbel statistilist analüüsi vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 23. Seejuures on nõutav andmed esitanud eksportiva liikmesriigi pädevate riiklike statistikaasutuste heakskiit.

VI PEATÜKK

KONFIDENTSIAALSETE ANDMETE VAHETAMINE EUROOPA ETTEVÕTLUSSTATISTIKA JA RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMISE JAOKS

Artikkel 16

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine – volitusklausel

1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 punktis 7 määratletud konfidentsiaalseid andmeid, mida kogutakse või mis koostatakse käesoleva määruse alusel, on lubatud vahetada asjaomaste liikmesriikide riiklike statistikaasutuste, vastavate riikide keskpankade, Euroopa Keskpanga ja komisjoni (Eurostati) vahel üksnes statistilistel eesmärkidel, kui andmete vahetamine on vajalik Euroopa ettevõtlusstatistika ja rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 549/2013 mõistete ja metoodikaga.

2.  Riiklikud statistikaasutused, vastavad riikide keskpangad, komisjon (Eurostat) ja Euroopa Keskpank, kes on saanud konfidentsiaalset teavet, käsitlevad seda teavet konfidentsiaalselt ja kasutavad seda eranditult statistilistel eesmärkidel vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 V peatükile.

VII PEATÜKK

KVALITEET, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

Artikkel 17

Kvaliteet

1.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatud Euroopa ettevõtlusstatistika ning riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja EuroGroupsi registri kvaliteet.

2.  Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

3.  Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete ja metaandmete kvaliteeti läbipaistval ja kontrollitaval viisil.

4.  Selleks edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile):

a)  iga-aastased kvaliteedi- ja metaandmete aruanded edastatud andmete kohta. Mitmeaastase statistika puhul on aruannete perioodilisus sama mis statistika puhul;

b)  iga-aastased kvaliteedi- ja metaandmete aruanded riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite kohta.

5.  Komisjon (Eurostat) esitab liikmesriikidele igal aastal aruanded EuroGroupsi registri metaandmete ja kvaliteedi kohta.

6.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kvaliteedi- ja metaandmete aruannete üksikasjad, sisu ja tähtajad. Aruannete sisu piirdub kõige olulisemate peamiste kvaliteediaspektidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Nendega ei tekitata liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu ega -koormust.

7.  Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) esimesel võimalusel käesoleva määruse rakendamisega seotud asjakohase teabe või muudatused, mis võivad mõjutada edastatud andmete kvaliteeti. Liikmesriigid teatavad komisjonile (Eurostat) peamistest metoodilistest või muudest muutustest, mis mõjutavad riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite kvaliteeti. Teave esitatakse esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui kuus kuud pärast asjaomase muutuse jõustumist.

8.  Komisjoni (Eurostat) nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad liikmesriigid lisateabe, mis on vajalik statistiliste andmete kvaliteedi hindamiseks, ilma et sellega kaasneks märkimisväärset lisakulu või -koormust liikmesriikidele või andmeesitajatele.

Artikkel 18

Andmete ja metaandmete edastamine

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) käesoleva määrusega nõutavad andmed ja metaandmed kooskõlas andmete ja metaandmete vahetamise standarditega. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega vastu rakendusakte, et kehtestada nimetatud standardid ning andmete ja metaandmete edastamise kord. Kui edastatud andmed on konfidentsiaalsed, edastatakse tegelik väärtus koos märkusega, et andmed on konfidentsiaalsed ega kuulu levitamisele.

2.  Komisjoni (Eurostati) nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral teevad liikmesriigid riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite statistilisi analüüse ja edastavad teabe komisjonile (Eurostat), järgides vormi ja menetlust, mis määratakse kindlaks artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud rakendusaktides. Komisjon (Eurostat) tagab, et sellised rakendusaktid ei tekita liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu või -koormust.

3.  Liikmesriigid edastavad nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral komisjonile (Eurostatile) kogu asjakohase teabe käesoleva määruse rakendamise kohta liikmesriikides. Selliste komisjoni taotlustega ei kaasne liikmesriikide jaoks märkimisväärset täiendavat haldus- ega finantskoormust.

Artikkel 19

Rahvusvahelist kaubavahetust käsitlevate statistiliste andmete levitamise konfidentsiaalsus

Riiklikud statistikaasutused otsustavad üksnes kaupade importija või ▌eksportija taotlusel, kas nad levitavad ▌statistilisi tulemusi vastava impordi või ekspordi kohta ilma muudatusteta või muudavad pärast kõnealuse importija või eksportija põhjendatud taotlust statistilisi tulemusi viisil, mis teeb kõnealuse importija või eksportija tuvastamise võimatuks, et järgida statistika konfidentsiaalsuse põhimõtet vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 20 lõike 3 punktile a.

VIII PEATÜKK

KATSEUURINGUD JA RAHASTAMINE

Artikkel 20

Katseuuringud

1.  Kui komisjon (Eurostat) teeb kindlaks vajaduse uute ulatuslike andmenõuete järele või käesoleva määrusega hõlmatud andmekogumite parandamise järele, võib ta algatada katseuuringud, mille viivad läbi liikmesriigid vabatahtlikkuse alusel enne mis tahes uut andmete kogumist. Need katseuuringud hõlmavad katseuuringuid teemadel „rahvusvaheline teenustekaubandus“, „kinnisvara“, „finantsnäitajad“ ning „keskkond ja kliima“.

2.  Katseuuringute eesmärk on hinnata andmekogumise asjakohasust ja teostatavust. Nende uuringute tulemusi hindab komisjon (Eurostat) koostöös liikmesriikide ja peamiste sidusrühmadega. Tulemuste hindamisel võetakse arvesse parandustest tulenevat kasu ning lisakulu ja -koormust, mida need uuringud võivad tuua kaasa ettevõtetele ja riiklikele statistikaasutustele.

3.  Pärast lõikes 2 osutatud hindamist koostab komisjon koostöös liikmesriikidega aruande lõikes 1 osutatud uuringute tulemuste kohta. See aruanne avalikustatakse.

4.  Komisjon esitab kahe aasta möödumisel alates käesoleva määruse jõustumisest ja seejärel iga kahe aasta järel aruande lõikes 1 nimetatud katseuuringute üldiste edusammude kohta. Need aruanded avalikustatakse.

Asjakohasel juhul ja võttes arvesse lõikes 2 osutatud tulemusi, lisab komisjon nendele aruannetele ettepanekud uute andmenõuete kohta.

Artikkel 21

Rahastamine

1.  Liit võib käesoleva määruse rakendamiseks anda riiklikele statistikaasutustele ja muudele määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõike 2 alusel koostatud loetelus osutatud riiklikele ametiasutustele rahalist abi järgmiste kulude katmiseks:

a)  andmenõuete väljatöötamine või rakendamine ja andmete töötlemine ettevõtlusstatistika valdkonnas;

b)  ettevõtlusstatistika kogumise ja tegemise kvaliteedi parandamist või kulude ja halduskoormuse vähendamist võimaldavate meetodite väljatöötamine ning statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku parandamine;

c)  aruandeüksustelt, eriti VKEdelt nõutava teabe esitamisega seotud haldus- ja finantskoormuse vähendamist võimaldavate meetodite väljatöötamine;

d)  artiklis 20 osutatud katseuuringutes osalemine;

e)  protsesside, IT-süsteemide ja sarnaste tugifunktsioonide arendamine või edendamine eesmärgiga teha kvaliteetsemat statistikat või vähendada haldus- ja finantskoormust.

2.  Liidu rahaline toetus eraldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 99/2013 artikliga 7 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1291/2013 artikliga 6.

3.  Liidu rahaline toetus ei ületa 95 % rahastamiskõlblikest kuludest.

IX PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklites 5, 6 ▌ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 5, 6 ▌ja 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artiklite 5, 6 ▌ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 23

Komitee

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on loodud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 24

Erandid

1.  Kui käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud rakendusmeetmete ja delegeeritud õigusaktide kohaldamine eeldab suuri kohandamisi liikmesriigi statistikasüsteemis, võib komisjon teha rakendusaktidega määruse kohaldamise suhtes erandeid kuni kolmeks aastaks. Liikmesriik esitab komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud taotluse kolme kuu jooksul alates asjaomase õigusakti jõustumise kuupäevast. Mõju liikmesriikide andmete võrreldavusele või nõutavate ajakohaste ja representatiivsete Euroopa koondandmete arvutamisele peab olema minimaalne. Erandi andmisel võetakse arvesse koormust andmeesitajatele.

2.  Kui artiklis 20 osutatud katseuuringutega hõlmatud valdkondades antud erand on erandi kestuse lõppedes endiselt põhjendatud, võib komisjon teha rakendusaktidega täiendava erandi maksimaalselt üheks aastaks. Liikmesriik esitab selliseks pikendamiseks komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud taotluse kuus kuud enne kehtiva erandi kestuse lõppu. Taotluses selgitatakse üksikasjalikult taotluse esitamise põhjusi.

3.  Komisjon võtab need rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

1.  Määrused (EMÜ) nr 3924/91, (EÜ) nr 48/2004, (EÜ) nr 716/2007, (EÜ) nr 177/2008 ja (EÜ) nr 295/2008 ning otsus (EÜ) nr 1608/2003 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist [2021].

2.  Määrus (EÜ) nr 1165/1998 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2024.

3.  Määrus (EÜ) nr 808/2004 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist [2021].

4.  Määrused (EÜ) nr 638/2004 ja (EÜ) nr 471/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist [2022].

5.  Lõikeid 1–4 kohaldatakse, ilma et see mõjutaks nimetatud määrustes kehtestatud kohustusi seoses andmete ja metaandmete, sealhulgas kvaliteediaruannete edastamisega vaatlusperioodide kohta, mis eelnevad tervikuna või osaliselt nendes lõigetes nimetatud kuupäevadele.

6.  Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 26

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist [2021].

3.  Artikli 5 lõikeid 2–4 ja artikleid 11–15 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist [2022].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I lisa

Hõlmatavad teemad

1.  valdkond. Lühiajaline ettevõtlusstatistika

Üldteemad

Detailsed teemad

Ettevõtlus

Ettevõtluse demograafilised sündmused ▌

Tööjõusisendid

Tööhõive

Töötunnid

Tööjõukulud

Hinnad

Impordihinnad

Tootjahinnad

Väljundid ja tulemuslikkus

Toodang

Müügimaht

Netokäive

Kinnisvara

Kinnisvara

2.  valdkond. Ettevõtlusstatistika riigi tasandil

Üldteemad

Detailsed teemad

Ettevõtlus

Tegutsevate ettevõtete kogum

Ettevõtluse demograafilised sündmused (asutamised, tegevuse lõpetamised ja püsimajäämised)

Välisriigi kontrolli all olevad ettevõtted

Välismaised kontrollivad ettevõtted ▌ja kodumaised sidusettevõtted

Rahvusvahelises kaubanduses osalevate ettevõtete kogum

Tööjõusisendid

Tööhõive

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (asutamised, tegevuse lõpetamised ja püsimajäämised) seotud tööhõive

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete tööhõive

Tööhõive välismaistes kontrollivates ettevõtetes ▌ ja kodumaistes sidusettevõtetes

Töötunnid

Tööjõukulud

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete tööjõukulud

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

Teadus- ja arendustegevuse kulud

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive

Teadus- ja arendustegevuse kulud välisriigi kontrolli all olevates ettevõtetes

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive välisriigi kontrolli all olevates ettevõtetes

Avaliku sektori rahastatud teadus- ja arendustegevus

Ostutehingud

Kaupade ja teenuste ostud

Kaubavarude muutumine

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ostud

Ettevõtete import

Väljundid ja tulemuslikkus

Netokäive

Kogukasum kaupade edasimüümisest

Väljundi väärtus

Lisandväärtus

Tegevuse koguülejääk

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete netokäive

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete väljundi väärtus

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus

Välismaiste kontrollivate ettevõtete ▌ja kodumaiste sidusettevõtete netokäive

Tööstustoodang

Ettevõtete eksport

Investeeringud

Koguinvesteeringud

Välisriigi kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud

Innovatsioon

Innovatsioon

IKT kasutamine ja e-kaubandus

IKT kasutamine ja e-kaubandus

3.  valdkond. Piirkondlik ettevõtlusstatistika

Üldteemad

Detailsed teemad

Ettevõtlus

Ettevõtlus piirkondade kaupa

Ettevõtluse demograafilised sündmused (asutamised, tegevuse lõpetamised ja püsimajäämised) piirkondade kaupa

Tööjõusisendid

Tööhõive piirkondade kaupa

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (asutamised, tegevuse lõpetamised ja püsimajäämised) seotud tööhõive piirkondade kaupa

Tööjõukulud piirkondade kaupa

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

Teadus- ja arendustegevuse kulud piirkondade kaupa

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive piirkondade kaupa

4.  valdkond. Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta

Üldteemad

Detailsed teemad

Ettevõtlus

Välisriikides asuvad ettevõtted, mille üle on kontroll andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsetel üksustel

Tööjõusisend

Tööhõive välisriikides asuvates ettevõtetes, mille üle on kontroll andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsetel üksustel

Tööjõukulud välisriikides asuvates ettevõtetes, mille üle on kontroll andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsetel üksustel

Investeeringud

Koguinvesteeringud välisriikides asuvate ettevõtete poolt, mille üle on kontroll andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsetel üksustel

Väljundid ja tulemuslikkus

Netokäive välisriikides asuvates ettevõtetes, mille üle on kontroll andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsetel üksustel

Rahvusvaheline kaubavahetus

Liidusisene kaubavahetus

Liiduväline kaubavahetus

Rahvusvaheline teenuskaubandus

FRIBS alla kuuluvate teenuste import (deebet)

FRIBS alla kuuluvate teenuste eksport (kreedit)

FRIBS alla kuuluvate teenuste netobilanss (saldo)

Üleilmsed väärtusahelad

Üleilmsed väärtusahelad

II lisa

Perioodilisus, vaatlusperiood ja statistiline üksus üldteemade puhul

1.  valdkond. Lühiajaline ettevõtlusstatistika

Üldteemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord kvartalis

kvartal

juriidiline üksus

Tööjõusisendid

kord kvartalis (valikuliselt kord kuus)

kvartal (valikuliselt kuu)

tegevusalaüksus

Hinnad

kord kuus;

järgmiste eranditega

–  ▌teenuste tootjahinnad ▌ja tootjahinnad uuselamute puhul: kord kvartalis

kuu

järgmiste eranditega

–  teenuste tootjahinnad ja tootjahinnad uuselamute puhul: kvartal (valikuliselt kuu)

tegevusalaüksus

järgmise erandiga

–  impordihinnad: ei kohaldata

Väljundid ja tulemuslikkus

kord kuus;

järgmise erandiga

–  ▌NACE F jao väikeriigid: kord kvartalis (valikuliselt kord kuus)

kuu

järgmise erandiga

–  NACE F jao väikeriigid: kvartal (valikuliselt kuu)

tegevusalaüksus

 

kord kuus; kord kvartalis NACE F jao väikeriikide* puhul

*Nagu on sätestatud artikli 7 lõikes 1 osutatud rakendusaktides.

 

 

Kinnisvara

kord kvartalis (valikuliselt kord kuus)

Kvartal (valikuliselt kuu)

Ei kohaldata

2.  valdkond. Ettevõtlusstatistika riigi tasandil

Üldteemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Tööjõusisendid

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord kahe aasta jooksul;

järgmiste eranditega

–▌sektoripõhiselt jaotatuna teadus- ja arendustegevuse kulutused ning teadus- ja arendustöötajate ja teadlaste arv, samuti valitsuse teadus- ja arendustegevuse eelarveeraldised (GBARD) ja riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse riiklikest vahenditest rahastamine: kord aastas

kalendriaasta

ettevõte äriettevõtete sektori puhul

institutsionaalne üksus muude sektorite puhul

Ostutehingud

kord aastas

järgmise erandiga

–  ▌maksed alltöövõtjatele: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

Väljundid ja tulemuslikkus

Kord aastas

järgmiste eranditega

–  ▌NACE jagude 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ja 73.2 netokäibe toote ja kliendi asukoha põhise jaotuse puhul: kord kahe aasta jooksul

–  põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse netokäive; tööstuse netokäive; tööstuse netokäive, välja arvatud ehitus; ehitustegevuse netokäive; teenuste netokäive; kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive; hoonete ehitamise netokäive; tsiviilehituse netokäive: iga viie aasta järel

–▌ alltöövõtust saadud tulu: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

järgmiste eranditega

–  müüdud toodang, toodang allhanke alusel ja tegelik toodang: tegevusalaüksus

Investeeringud

kord aastas

järgmise erandiga

–  ▌investeeringud immateriaalsesse varasse: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

Innovatsioon

kord kahe aasta jooksul

vaatlusperiood on kolmeaastane periood enne iga kalendriaasta lõppu

ettevõte

IKT kasutamine ja e-kaubandus

kord aastas

muutujaid kehtestava rakendusakti vastuvõtmise kalendriaasta;

muude muutujate puhul muutujaid kehtestava rakendusakti vastuvõtmisele järgnev kalendriaasta

ettevõte

3.  valdkond. Piirkondlik ettevõtlusstatistika

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

järgmise erandiga

–  kohalike üksuste arv (vabatahtlik NACE K jao puhul): kohalik üksus

Tööjõusisendid

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

järgmiste eranditega

–  töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv kohalikes üksustes, palgad ja töötasud kohalikes üksustes: kohalik üksus

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord kahe aasta jooksul

kalendriaasta

ettevõte äriettevõtete sektori puhul; institutsionaalne üksus muude sektorite puhul

4.  valdkond. Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Tööjõusisendid

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Investeeringud

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Väljundid ja tulemuslikkus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Rahvusvaheline kaubavahetus

kord kuus

järgmise erandiga

–  kord kahe aasta jooksul kaupade liiduvälises impordis ja ekspordis toote ja arve esitamise vääringu põhise ühisjaotuse puhul

sätestatakse rakendusaktis vastavalt artikli 7 lõike 1 punktile l

Ei kohaldata

Rahvusvaheline teenuskaubandus

kord aastas

järgmise erandiga

–  ▌esmatasandi teenuste jaotuse puhul: kord kvartalis

kalendriaasta

järgmise erandiga

–  esmatasandi teenuste jaotuse puhul: kvartal

Ei kohaldata

Üleilmsed väärtusahelad

iga kolme aasta järel

kolm kalendriaastat; vaatlusaasta t ja vaatlusperiood t-2 kuni t

ettevõte

III LISA

Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku elemendid

A osa. Registri konkreetsed teemad ja kordumatu tunnus

1.  Käesoleva määruse artiklis 3 määratletud riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites ja EuroGroupsi registris loetletud üksustele antakse tunnusnumber ja need jaotatakse C osas esitatud detailsete teemade kaupa.

2.  Riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites ja EuroGroupsi registris loetletud üksusi on võimalik üheselt tuvastada tunnusnumbriga, mis lihtsustab statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku taristulist rolli. Tunnusnumbrid antakse riiklike statistikaasutuste poolt. EuroGroupsi registri seisukohast oluliste juriidiliste üksuste ja rahvusvaheliste ettevõtete gruppide tunnusnumbrid annab komisjon (Eurostat). Riiklikud statistikaasutused võivad riigisiseseks otstarbeks säilitada riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites täiendavaid tunnusnumbreid.

B osa. Kestus ja perioodilisus

3.  Riiklikesse statistilistesse ettevõtlusregistritesse ja EuroGroupsi registrisse kandmisi ja sealt kustutamisi ajakohastatakse vähemalt kord aastas.

4.  Ajakohastamise sagedus sõltub üksuse liigist, konkreetsetest andmetest, üksuse suurusest ja ajakohastamiseks üldjuhul kasutatavast allikast.

5.  Liikmesriigid teevad kord aastas riiklikust statistilisest ettevõtlusregistrist koopia aastalõpu seisuga ning seda koopiat säilitatakse analüüsimiseks vähemalt 30 aastat. Komisjon (Eurostat) teeb kord aastas EuroGroupsi registrist koopia aastalõpu seisuga ning seda koopiat säilitatakse analüüsimiseks vähemalt 30 aastat.

C osa. Ettevõtlusregistrite konkreetsed teemad

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja EuroGroupsi register peavad käesoleva määruse artiklis 3 nimetatud üksuste puhul sisaldama järgmisi konkreetseid teemasid.

ÜKSUSED

Detailsed teemad

1.  JURIIDILISED ÜKSUSED

Identifitseerimine▌

Demograafilised sündmused

▌Stratifitseerimisparameetrid

Ühendused ettevõttega

Ühendused teiste registritega

Ühendus ettevõtete kontserniga

Üksuste kontroll

Üksuste omandiõigus

2.  ETTEVÕTETE GRUPP

Identifitseerimine▌

Demograafilised sündmused

▌Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

3.  ETTEVÕTE

Identifitseerimine▌

Ühendus teiste üksustega

Demograafilised sündmused

▌Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

4.  KOHALIK ÜKSUS

Identifitseerimine▌

Demograafilised sündmused

▌Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ühendused teiste üksuste ja registritega

5.  TEGEVUSALAÜKSUS

kui on statistilise üksusena hõlmatud artikli 3 lõike 2a punkti iii kohaselt

Identifitseerimine▌

Demograafilised sündmused

▌Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ühendused teiste üksuste ja registritega

IV lisa

Detailsed teemad ja muutujad konfidentsiaalsete andmete vahetamise puhul vastavalt statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku vajadustele

Kirjed märkega „tingimuslik“ on kohustuslikud, kui need on liikmesriikides kättesaadavad, ja kirjed märkega „valikuline“ on soovituslikud.

1.  Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed, mida võib vahetada pädevate riiklike statistikaasutuste vahel [artikli 10 lõige 1 ja artikli 10 lõige 2]

Üksused

Detailsed teemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Aktiivsust käsitlev õiguslik staatus

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud filiaalide puhul (tingimuslik)

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud eriotstarbelise rahastamisvahendi puhul (valikuline)

 

Üksuste kontroll

Identifitseerimise muutujad juriidilise üksuse puhul, mis on kas kontrollitav või kontrolliv

 

Üksuste omandiõigus

Identifitseerimise muutujad üksuse puhul, mis on kas kellegi omanduses või on ise omaja

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Omandiosa tekkimise ja lõppemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõtete grupp

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE kahenumbrilisel tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE kahenumbrilisel tasemel (valikuline)

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv (tingimuslik)

Netokäive (tingimuslik)

Ettevõtete grupi koguvarad (tingimuslik)

Riigid, kus mitteresidendist ettevõtted või kohalikud üksused asuvad (valikuline)

Ettevõte

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Ühendus teiste üksustega

Ettevõtte osadeks oleva(te) juriidilis(t)e üksus(t)e registreerimisnumber/-numbrid

Ettevõtteid hõlmava ettevõtete grupi registreerimisnumber

 

Demograafilised sündmused

Tegevuse alustamise kuupäev

Tegevuse lõpliku lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtte põhitegevusala kood NACE neljanumbrilisel tasemel

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv

Töötajate arv

Netokäive

Institutsionaalne sektor ja allsektor vastavalt määrusele (EÜ) nr 549/2013

2.  Komisjoni (Eurostat) poolt pädevatele riiklikele statistikaasutustele edastatavad andmed, mida võib vahetada komisjoni (Eurostati) ja pädevate keskpankade vahel, kui selleks on antud luba [artikli 10 lõige 2 ja artikli 10 lõige 4]

Üksused

Detailsed teemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Aktiivsust käsitlev õiguslik staatus

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud filiaalide puhul (tingimuslik)

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud eriotstarbelise rahastamisvahendi puhul (valikuline)

 

Ühendused ettevõttega

Identifitseerimise muutujad ettevõtte (ettevõtete) puhul, millesse üksus kuulub

Ettevõtte (ettevõtetega) ühinemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõttest (ettevõtetest) eraldumise kuupäev (tingimuslik)

 

Ühendused teiste registritega

Ühendused teiste registritega

 

Ühendus ettevõtete grupiga

Identifitseerimise muutujad ettevõtte grupi puhul, millesse üksus kuulub

Ettevõtete grupiga ühinemise kuupäev

Ettevõtete grupist eraldumise kuupäev

 

Üksuste kontroll

Identifitseerimise muutujad juriidilise üksuse puhul, mis on kas kontrollitav või kontrolliv

 

Üksuste omandiõigus

Identifitseerimise muutujad üksuse puhul, mis on kas kellegi omanduses või on ise omaja

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Omandiosa tekkimise ja lõppemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõtete grupp

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Ettevõtete grupi alguskuupäev

Ettevõtete grupi lõpetamiskuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE kahenumbrilisel tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE kahenumbrilisel tasemel (valikuline)

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv (tingimuslik)

Netokäive (tingimuslik)

Ettevõtete grupi koguvarad (tingimuslik)

Riigid, kus mitteresidendist ettevõtted või kohalikud üksused asuvad (valikuline)

Ettevõte

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Ühendus teiste üksustega

Ettevõtte osadeks oleva(te) juriidilis(t)e üksus(t)e registreerimisnumber/-numbrid

Ettevõtteid hõlmava rahvusvahelise või riigisisese ettevõtete grupi registreerimisnumber

 

Demograafilised sündmused

Tegevuse alustamise kuupäev

Tegevuse lõpliku lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE neljanumbrilisel tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE neljanumbrilisel tasemel (valikuline)

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv

Töötajate arv

Töötajate arv täistööajale taandatuna (valikuline)

Netokäive

Institutsionaalne sektor ja allsektor vastavalt määrusele (EÜ) nr 549/2013

3.  Andmete vahetamine inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta identifitseerimise eesmärgil [artikli 10 lõige 3]

3.1.  Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed residendist inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Detailsed teemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Aktiivsust käsitlev õiguslik staatus

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud filiaalide puhul (tingimuslik)

3.2.  Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed välismaiste inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Detailsed teemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm (valikuline)

Aktiivsust käsitlev õiguslik staatus

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud filiaalide puhul (tingimuslik)

3.3.  Komisjoni (Eurostati) poolt pädevatele riiklikele statistikaasutustele edastavad andmed inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Detailsed teemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Aktiivsust käsitlev õiguslik staatus

Märkega määruses (EÜ) nr 549/2013 määratletud filiaalide puhul (tingimuslik)

V lisa

Igas liikmesriigis vastutavate maksuhaldurite poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav artikli 5 lõikes 2 osutatud teave

a)  käibedeklaratsioonidelt pärit teave maksukohustuslaste või mittemaksukohustuslastest juriidiliste isikute kohta, kes on deklareerinud kõnealuse perioodi kohta liidusiseseid kaubatarneid vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 251 punktile a või kaupade liidusisest soetamist vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 251 punktile c;

b)  koondaruannetelt pärit teave liidusiseste kaubatarnete kohta, mis on kogutud käibemaksu koondaruannetelt vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 264 ja 265;

c)  teave liidusiseste soetamiste kohta, millest on teatanud kõik teised liikmesriigid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 904/2010 artikli 21 lõikele 2.

VI lisa

Igas liikmesriigis vastutava tolliasutuse poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav artikli 5 lõikes 3 osutatud teave

a)  identifitseerimisandmed isiku kohta, kes teostab seestöötlemise tolliprotseduuriga hõlmatud kaupade liidusisest eksporti ja liidusisest importi;

b)  registreerimis- ja identifitseerimisandmed ettevõtjate kohta, mis on esitatud Euroopa Liidu tolliseadustiku alusel ja mis on kättesaadavad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2447 artiklis 7 osutatud EORI-numbriga seotud elektroonilises süsteemis;

c)  importi ja eksporti käsitlevad andmed, mis on pärit tollideklaratsioonidelt, mis aktsepteeriti riiklike tolliasutuste poolt või mille kohta tehti nimetatud asutuste poolt vastav otsus;

mis esitati neile; või

mille kohta on tehtud neile vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2447 artiklile 225 kättesaadavaks lisadeklaratsioon, kasutades otsest elektroonilist juurdepääsu loaomaniku süsteemi kaudu.

(1)* TEKST EI OLE ÕIGUSKEELELISELT TOIMETATUD.
(2)Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 177/2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (ELT L 61, 5.3.2008, lk 6).
(4)Komisjoni soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (2003/361/EÜ) (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus nr 1297/2008/EÜ Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programmi (MEETS) kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 76).
(6)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
(7)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
(10)ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(11)Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta (EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1).
(12)Nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta (EÜT L 162, 5.6.1998, lk 1).
(13)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsus nr 1608/2003/EÜ teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta (ELT L 230, 16.9.2003, lk 1).
(14)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 48/2004 ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009 (ELT L 7, 13.1.2004, lk 1).
(15)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 102, 7.4.2004, lk 1).
(16)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 49).
(17)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 171, 29.6.2007, lk 17).
(18)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruar 2008. aasta määrus (EÜ) nr 177/2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (ELT L 61, 5.3.2008, lk 6).
(19)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 97, 9.4.2008, lk 13).
(20)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).
(21)Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks (EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1).
(22)Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
(23)Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(24)Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 17. aprill 2019Õigusalane teave