Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0048(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0094/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0094/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0382

Hyväksytyt tekstit
PDF 368kWORD 115k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Asetus Euroopan yritystilastoista ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0114),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0099/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 2. tammikuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 77, 1.3.2018, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Euroopan yritystilastoista ▌ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jäsenvaltioiden yritysten taloudellista toimintaa koskevien tilastotietojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu ovat tähän saakka perustunet useisiin yksittäisiin säädöksiin. Kyseisissä säädöksissä käsitellään lyhyen aikavälin tilastoja ja rakennetilastoja sekä tilastoja, jotka koskevat tuotantoa, kansainvälistä (unionin sisäistä ja unionin ulkopuolista) tavara- ja palvelukauppaa, ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä, tutkimusta ja kehittämistä, innovointia, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja sähköistä kaupankäyntiä. Lisäksi on vahvistettu tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskeva yhteinen kehys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 177/2008(3).

(2)  Tällä yksittäisiin säädöksiin perustuvalla rakenteella ei saavuteta tarvittavaa johdonmukaisuutta yksittäisten tilastoalojen välillä eikä edistetä yhdennetyn lähestymistavan soveltamista yritystilastojen kehittämiseen, tuotantoon ja jakeluun. Tämän asetuksen soveltamista varten Euroopan yritystilastojen olisi katettava myös tutkimuksen ja kehittämisen tilastot korkeakoulutusalalta sekä julkiselta ja yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta. Olisi vahvistettava yhteinen oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan Euroopan yritystilastojen johdonmukaisuus ja helpotetaan vastaavien tilastoprosessien yhdentämistä.

(3)  Paremmin yhdennetyillä tilastoprosesseilla, jotka perustuvat yhteisiin menetelmäperiaatteisiin, määritelmiin ja laatukriteereihin, olisi saatava aikaan unionin yrityssektorin rakennetta, taloudellista toimintaa, liiketoimia ja tuloksia kuvaavia yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka ovat riittävän merkityksellisiä ja yksityiskohtaisia täyttääkseen käyttäjien tarpeet.

(4)  EuroGroups-rekisterillä varmistetaan, että Euroopan yritystilastojen kannalta merkityksellistä unionin ohjausta, kuten komission suositusta 2003/361/EY(4), voidaan noudattaa paremmin erityisesti edellä mainitun suosituksen määritelmän mukaisten riippumattomien yritysten tunnistamisessa. Se on tarpeen, jotta edistetään oikeusvarmuutta ja liiketoiminnan ennustettavuutta ja luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille.

(5)  Kansainväliset ohjeet, kuten T&K-tilastoja käsittelevä Frascati-käsikirja, innovaatiotietoja käsittelevä Oslon käsikirja sekä Yhdistyneiden kansakuntien, OECD:n, Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden kansainvälisten ja ylikansallisten organisaatioiden hyväksymät kansainväliset sopimukset, ovat merkityksellisiä Euroopan yritystilastojen kannalta. Tällaisia ohjeita olisi noudatettava mahdollisimman pitkälle unionin tilastojen kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa sekä tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen toiminnassa sen varmistamiseksi, että unionin tilastot ovat vertailukelpoisia unionin tärkeimpien kansainvälisten kumppanien laatimien tilastojen kanssa. Kerättäessä Euroopan yritystilastoja aiheista "Tutkimus- ja kehittämispanokset" ja "Innovointi" olisi kuitenkin noudatettava johdonmukaisesti unionin standardeja, sopimuksia ja ohjeita.

(6)  Yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta olisi rajoitettava mahdollisimman paljon ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon muut tietolähteet kuin kyselytutkimukset. Yrityksiin kohdistuvan rasitteen keventämiseksi pitäisi olla mahdollista asettaa erilaisia tietovaatimuksia jäsenvaltioiden yritystalouksien koon ja merkityksen mukaan.

(7)  Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) Vision 2020 -strategiassa todetaan, että eri tilastoalojen tietoja olisi voitava käyttää siten, että niiden avulla voidaan analysoida paremmin uusia ilmiöitä, kuten globalisaatiota, ja että ne saadaan palvelemaan paremmin EU:n politiikkoja, joilla on merkittäviä vaikutuksia. Tuotettujen tietojen olisi perustuttava Euroopan tilastojärjestelmän tehokkaisiin ja vakaisiin tilastoprosesseihin. Yritystilastoja koskevan yhteisen oikeudellisen kehyksen laajemman soveltamisalan ansiosta pitäisi olla mahdollista yhdentää toisistaan riippuvaiset tuotantoprosessit, joissa hyödynnetään monia eri tietolähteitä.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 1297/2008/EY(5) hyväksytyssä Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmassa (MEETS), jota toteutettiin vuosina 2009–2013, tavoitteena oli helpottaa yritystoiminta- ja kauppatilastojen mukauttamista uusiin tietotarpeisiin ja mukauttaa järjestelmää yritystilastojen tuottamiseen. Ohjelman perusteella tehdyt päätelmät ja suositukset, jotka koskevat painopisteitä ja uusia indikaattoreita, yritystoimintatilastoja koskevan kehyksen selkeyttämistä, yritys- ja kauppatilastojen tuotannon tehostamista ja Intrastat-tilastojen uudenaikaistamista, olisi muunnettava oikeudellisesti sitoviksi säännöksiksi.

(9)  Euroopan yritystilastoja koskevassa kehyksessä tarvitaan joustavampaa lähestymistapaa, joka antaa mahdollisuuden mukautua menetelmien kehittymiseen ja reagoida nopeasti tietojen käyttäjien uusiin ja asianmukaisesti perusteltuihin tarpeisiin, jotka johtuvat muuttuvista taloudellisista olosuhteista sekä globalisaation ja liiketoimintaympäristön monimutkaisuuden lisääntymisestä. Tällaisissa tulevissa mukautuksissa olisi tukeuduttava asianmukaiseen kustannus-hyötyanalyysiin, eikä tuloksena saaduissa uusissa tietovaatimuksissa saisi sälyttää merkittävää lisärasitetta tai merkittäviä lisäkustannuksia jäsenvaltioiden tai vastaajien kannettaviksi.

(10)  Kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien ja EuroGroups-rekisterin tehtävää toimia Euroopan yritystilastojen keruun ja laadinnan perusinfrastruktuurina olisi vahvistettava. Kansallisia tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä olisi käytettävä pääasiallisena tietolähteenä, kun suoritetaan yritysten perusjoukon ja yritysdemografian tilastoanalyysiä, määritellään tutkimuksen perusjoukko ja vahvistetaan yhteys hallinnollisiin tietolähteisiin.

(11)  Kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekistereiden ja EuroGroups-rekisterin tehtävän varmistamiseksi kaikille asiaankuuluville yksiköille olisi annettava yksilöllinen tunnus, joka olisi otettava käyttöön.

(12)  Konsernit olisi rajattava EuroGroups-rekisterissä ajankohtaisten ja luotettavien tietojen avulla käyttämällä yhdenmukaistettuja kriteereitä ja päivittämällä säännöllisesti tietoja konserneihin kuuluvien oikeudellisten yksiköiden välisistä määräysvaltasuhteista.

(13)  Jotta voitaisiin tehostaa Euroopan tilastojärjestelmän tilastojen tuotantoprosesseja ja keventää tilastoinnista vastaajille koituvaa rasitetta, kansallisilla tilastoviranomaisilla olisi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(6) 17 a artiklan säännösten mukaisesti oikeus päästä nopeasti ja maksutta kaikkiin kansallisiin hallinnollisiin rekistereihin, käyttää niitä ja yhdentää ne tilastoihin sikäli kuin se on tarpeen Euroopan yritystilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun kannalta.

(14)  Asetus (EY) N:o 223/2009 tarjoaa viitekehyksen Euroopan tilastoille. Siinä vaaditaan erityisesti ammatillisen riippumattomuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden, luotettavuuden, tilastosalaisuuden ja kustannustehokkuuden periaatteiden noudattamista.

(15)  Kansallisten tilastoviranomaisten, jotka tuottavat yritystilastoja ja ylläpitävät tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaista kehystä, olisi ryhdyttävä vaihtamaan mikrotietoja ja saatava käyttöoikeus tällaisiin tietoihin kansallisten yritystilastojen tai Euroopan yritystilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten tai Euroopan yritystilastojen laadun parantamista varten. Sen vuoksi mikrotietojen vaihto olisi rajoitettava asianmukaisesti perusteltuihin tapauksiin.

(16)  Luomalla uusi tietolähde, joka perustuu unionin sisäistä tavaravientiä koskevien mikrotietojen vaihtoon, ja mahdollistamalla innovatiivisten menetelmien käyttö jäsenvaltioille annetaan enemmän liikkumavaraa, kun ne laativat unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastojaan, jolloin ne voivat keventää yrityksille vastaamisesta aiheutuvaa rasitetta. Tietojenvaihdon tarkoituksena on oltava Euroopan kansainvälistä tavarakauppaa koskevien tilastojen tehokas kehittäminen, tuotanto ja jakelu tai niiden laadun parantaminen.

(17)  Unionin ja kolmansien maiden välisten tai monenvälisten kauppa- ja investointisopimusten neuvotteleminen, täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu edellyttävät, että komissio saa käyttöönsä tarvittavat tilastotiedot jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisistä kauppavirroista.

(18)  Tilastotietojen keruujärjestelmän ja arvonlisäveroon liittyvien veromuodollisuuksien nykyinen tiivis yhteys jäsenvaltioiden välisessä tavarakaupassa olisi säilytettävä. Tämä yhteys mahdollistaa viejien ja tuojien tunnistamisen ja kerättyjen tietojen laadun tarkastamisen erityisesti unionin sisäisen tavarakaupan tilastoja varten.

(19)  Rajat ylittävä tavaroiden liikkuminen erityisesti kolmansista maista tai kolmansiin maihin kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(7) mukaisen tullivalvonnan piiriin. Tulliviranomaiset ylläpitävät tällaista liikkumista koskevia tietoja tai rekistereitä tai niillä on pääsy tällaisiin tietoihin ja rekistereihin. Tulli-ilmoituksiin liittyviä tai perustuvia tietoja ja rekistereitä olisi käytettävä unionin tavarakaupan tilastojen tuottamiseen.

(20)  Jotta jäsenvaltioiden kansalliset tilastoviranomaiset voisivat tuottaa kansainvälistä tavarakauppaa koskevia tilastoja ja parantaa kyseisten tilastojen laatua, niiden olisi ▌ vaihdettava tietoja sellaisesta tavaroiden viennistä ja tuonnista, johon liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia. Tilastojen yhdenmukaisen laadinnan varmistamiseksi näiden mikrotietojen vaihdon kansallisten tilastoviranomaisten kesken olisi oltava pakollista.

(21)  Jotta varmistetaan Euroopan yritystilastojen tai kansantalouden tilinpidon laatu ja vertailtavuus asetuksen (EU) N:o 549/2013 käsitteiden ja menetelmien mukaisesti, olisi sallittava salassapidettävien tietojen vaihto asiaankuuluvien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten, asiaankuuluvien kansallisten keskuspankkien, Euroopan keskuspankin ja komission (Eurostat) kesken yksinomaan tilastotarkoituksiin.

(22)  Jotta komissio voisi hoitaa perussopimuksista johtuvat ja erityisesti sisämarkkinoiden toimintaan liittyvät tehtävänsä, sillä olisi oltava täydelliset, ajantasaiset ja luotettavat tiedot tavaroiden ja palvelujen tuotannosta unionissa ja kansainvälisistä kauppavirroista. Myös yritykset tarvitsevat tällaisia tietoja voidakseen seurata markkinoitaan ja niiden kansainvälistä ulottuvuutta.

(23)  Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi pyrittävä yksinkertaistamaan mahdollisimman pitkälle eurooppalaisia yrityksiä koskevien tilastotietojen keräämistä. Kansallisten tilastoviranomaisten olisi otettava huomioon viimeisin digitaalinen kehitys päätettäessä tilastotietojen keruuvälineistä

ja -menetelmistä, ja niitä olisi kannustettava ottamaan käyttöön innovatiivisia toimintatapoja.

(24)  On tarpeen tuottaa yritystilastoja toimialoittain, jotta voidaan mitata yritysten tuottavuutta unionissa. Erityisesti palvelualaa koskevilla tilastoilla on yhä enemmän kysyntää, koska palveluala on nykyajan talouksien dynaamisin ala varsinkin, kun otetaan huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja ja sen suhteet valmistusteollisuuteen. Tätä suuntausta voimistaa entisestään uusien digitaalisten palvelujen kehittyminen. Yhä kasvava tilastojen kysyntä koskee myös kulttuuriteollisuutta ja luovia aloja, kuten todetaan Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskevasta unionin johdonmukaisesta politiikasta(8). Palvelukaupan tilastot ovat olennaisen tärkeitä, kun seurataan palvelujen sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja arvioidaan palvelukaupan esteiden vaikutuksia.

(25)  Euroopan tilastoja koskeva asetus (EY) 223/2009 muodostaa tämän asetuksen viitekehyksen, myös salassapidettävien tietojen suojan osalta. Kansainvälisen tavarakaupan tilastotiedot ovat kuitenkin hyvin yksityiskohtaisia, mikä edellyttää salassapitoa koskevia erityissääntöjä. Tuojan tai viejän on esitettävä kansalliselle tilastoviranomaiselle pyyntö siitä, ettei sellaisia tilastollisia tuloksia luovuteta, joiden perusteella voidaan epäsuorasti tunnistaa kyseessä oleva tuoja tai viejä. Kansallisen tilastoviranomaisen olisi katsottava pyyntö perustelluksi siinä tapauksessa, että kyseessä oleva tuoja tai viejä voidaan tilastollisten tulosten perusteella tunnistaa epäsuorasti. Muussa tapauksessa kansallisen tilastoviranomainen voi jakaa tilastolliset tiedot sellaisessa muodossa, jonka pohjalta voi olla mahdollista tunnistaa epäsuorasti kyseessä oleva tuoja tai viejä.

(26)  Seurattaessa, miten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen edistyy jäsenvaltioiden ja unionin tasolla, unionin taloutta varten tarvitaan yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja resurssitehokkuutta, tutkimusta ja kehittämistä, innovointia ja tietoyhteiskuntaa ja jotka käsittävät sekä markkinatoiminnan että markkinattoman toiminnan. Yhdenmukaistettuja tilastoja tarvitaan myös yritysten koko toimintaympäristöstä, erityisesti yritysdemografiasta ja työllisyydestä markkinatoiminnan yhteydessä. Tällaisten tietojen avulla päätöksentekijät voivat tehdä poliittisia päätöksiä, joilla kehitetään taloutta tietämyksen ja innovoinnin pohjalta, parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille, kehitetään yrittäjyyttä sekä parannetaan kestävyyttä ja kilpailukykyä.

(27)  Innovointia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevia tilastoja tarvitaan kehitettäessä ja seurattaessa toimintapolitiikkoja, joiden tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja parantaa niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia kehittää älykästä kasvua ja työllisyyttä. Laajeneva digitaalitalous sekä tieto- ja viestintäteknologian lisääntynyt käyttö ovat myös tärkeitä kilpailukykyä ja kasvua edistäviä tekijöitä, ja tilastotietoja tarvitaan niitä koskevien strategioiden ja politiikkojen tueksi, muun muassa digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

(28)  Yritystilastoja tarvitaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013(9) mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon laatimiseen.

(29)  Luotettavia ja ajantasaisia tilastoja tarvitaan raportoimiseen kunkin jäsenvaltion talouskehityksestä unionin talouspolitiikan puitteissa. Euroopan keskuspankki tarvitsee nopeasti valmistuvia lyhyen aikavälin tilastoja voidakseen arvioida jäsenvaltioiden talouskehitystä yhteisen rahapolitiikan yhteydessä.

(30)  Vaikka tietovaatimuksissa noudatettaisiin periaatetta, jonka mukaan yritystilastoja on laadittava koko taloudesta, niissä olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava mahdollisimman hyvin huomioon yksinkertaistamistoimet, joilla kevennetään suhteellisen pienten jäsenvaltioiden yritystalouksiin kohdistuvaa rasitetta. Lisävaatimusten ei pitäisi aiheuttaa vastaajille kohtuutonta hallinnollista rasitetta.

(31)  Kansainvälisiä standardeja, kuten tilasto- ja metatiedon vaihtoa koskevaa SDMX-hanketta (Statistical Data and Metadata Exchange), ja Euroopan tilastojärjestelmässä laadittuja tilastollisia tai teknisiä standardeja, kuten metatieto- ja validointistandardeja, olisi käytettävä siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista myös eurooppalaisten yritystilastojen osalta. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on vahvistanut Euroopan tilastojärjestelmän laaturaporttien rakennestandardin asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. Näillä standardeilla olisi edistettävä laadunvarmistuksen ja laaturaportoinnin yhdenmukaistamista tämän asetuksen mukaisesti.

(32)  Jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä ▌I ▌ eritellyistä aiheista ja unionin sisäiseen tavaravientiin sovellettavista kattavuusasteista. Komissiolla olisi myös oltava valta muuttaa ja täydentää vaatimusta siitä, mitä tietoja vero- ja tulliviranomaisten on annettava liitteiden V ja VI mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(10) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(33)  Jotta voidaan varmistaa vaatimusten joidenkin osatekijöiden yhdenmukainen tekninen täytäntöönpano myös tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka käsittää tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtoa kokevan menettelyn tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten sekä tietojen ja metatietojen siirron, tietojen laatua ja metatietoja koskevan raportoinnin ja poikkeukset. Komissiolle olisi siirrettävä samaa tarkoitusta varten lisäksi täytäntöönpanovaltaa, joka käsittää yksityiskohtaiset säännöt, tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtoa koskevan menettelyn unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten, merkityksellisten metatietojen eritelmät, aikataulun, yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tuontijäsenvaltiolle unionin sisäisestä tavaraviennistä toimitettavien tilastotietojen keräämistä ja laadintaa, yksityiskohtaiset säännöt kattavuusasteen soveltamisesta koko unionin sisäiseen tavarakauppaan viiteajanjakson osalta, sellaisten mikrotietojen tilastollisia tietoelementtejä koskevien teknisten eritelmien vahvistaminen jotka laaditaan tai kerätään unionin sisäisestä tavarakaupasta ▌ ja toimitetaan tuontijäsenvaltiolle, sekä näihin liittyvät yksinkertaistukset. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(34)  Komission olisi tarvittaessa suoritettava kustannus-hyötyanalyysi ja varmistettava, ettei mikään sen ehdottama toimi aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille, etenkään pk-yrityksille, ottaen huomioon edut, joita käyttäjien odotetaan saavan, ja sen, että tämä johtaa tilastojen laadun paranemiseen.

(35)  Komissio voi myöntää poikkeuksia tämän asetuksen tai sen yhteydessä annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten soveltamisesta, jos niiden soveltaminen johtaa siihen, että jäsenvaltion kansallista tilastojärjestelmää on mukautettava merkittävästi järjestämällä ylimääräisiä kyselytutkimuksia tai tekemällä merkittäviä mukautuksia jäsenvaltion tilastotuotantojärjestelmään, jotta siinä voitaisiin käyttää uusia tietolähteitä tai yhdistää eri lähteitä.

(36)  Kun määritellään uusia tietovaatimuksia tai tarvitaan parannuksia tämän asetuksen kattamiin tietokokonaisuuksiin, komissio voi käynnistää pilottitutkimuksia, jotka jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta. Ensisijaisesti komissio voi käynnistää pilottitutkimuksia, jotka koskevat "kansainvälistä palvelukauppaa", "kiinteistöjä", "rahoitusta koskevia indikaattoreita" sekä "ympäristöä ja ilmastoa".

(37)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli vahvistaa yhteistä kehystä Euroopan yritystilastoja varten, vaan se voidaan yhdenmukaistamisen ja vertailtavuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(38)  Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi korvattava toimenpiteet, joista säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91(11), neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1165/98(12), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EY) N:o 1608/2003(13), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 48/2004(14), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 638/2004(15), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 808/2004(16), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 716/2007(17), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 177/2008(18), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 295/2008(19) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 471/2009(20). Kyseiset säädökset olisi sen vuoksi kumottava.

(39)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu.

(40)  Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella luodaan yhteinen oikeudellinen kehys seuraavia asioita varten:

a)  3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Euroopan yritystilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu,

b)  tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien eurooppalainen kehys ja EuroGroups-rekisteri.

2 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)  'tilastoyksiköllä' neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93(21) ▌ määriteltyjä tilastoyksiköitä;

b)  'raportointiyksiköllä' yksikköä, joka toimittaa tiedot;

c)  'alalla' yhtä tai useampaa tietokokonaisuutta, joka on jäsennetty tiettyjen aiheiden kattamiseksi;

d)  'aiheella' ▌kerättävän tiedon sisältöä; kukin aihe kattaa yhden tai useamman yksityiskohtaisen aiheen;

e)  'yksityiskohtaisella aiheella' jostain tietystä aiheesta kerättävän tiedon yksityiskohtaista sisältöä; kukin yksityiskohtainen aihe kattaa yhden tai useamman muuttujan;

f)  'muuttujalla' ▌ yksikön ominaispiirrettä, joka voi saada useamman kuin yhden arvon arvojoukosta;

g)  'markkinatoiminnalla' ja 'markkinattomalla toiminnalla' asetuksessa (EU) N:o 549/2013 määriteltyjä toimintoja;

h)  'markkinatuottajalla' ja 'markkinattomalla tuottajalla' asetuksessa (EU) N:o 549/2013 määriteltyjä tuottajia;

i)  'kansallisilla tilastoviranomaisilla' asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kunkin jäsenvaltion nimeämiä kansallisia tilastolaitoksia ja muita kansallisia viranomaisia, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta;

j)  'virallisella lähteellä' tilastointiin tarkoitetun kansallisen yritysrekisterin ja EuroGroups-rekisterin 17 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset täyttävät tiedot sisältävien aineistojen ainoaa toimittajaa;

k)  'mikrotiedoilla' yksittäisiä havaintoja tai mittauksia tunnistettavissa olevien raportointiyksiköiden tai tilastoyksiköiden ominaispiirteistä;

l)  'käytöllä tilastotarkoituksiin' asetuksen (EY) N:o 223/2009 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä ▌käyttöä ▌;

m)  'salassapidettävillä tiedoilla' asetuksen (EY) N:o 223/2009 3 artiklan 7 alakohdassa määriteltyjä tietoja;

n)  'veroviranomaisilla' neuvoston direktiivin 2006/112/EY(22) soveltamisesta vastaavia jäsenvaltion kansallisia viranomaisia;

o)  'tulliviranomaisilla' asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia;

p)  'monikansallisilla konserneilla' asetuksen (EY) N:o 177/2008 2 artiklan d alakohdan määritelmän mukaista konsernia, jolla on vähintään kaksi yritystä tai oikeudellista yksikköä, jotka sijaitsevat eri maissa.

2.  Jäljempänä olevissa 11–15 artiklassa tarkoitetaan

a)  'vientijäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jonka tilastoalueelta tavarat viedään niiden tuontijäsenvaltiossa olevaan määräpaikkaan;

b)  'tuontijäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jonka tilastoalueelle tavarat tuodaan vientijäsenvaltiosta;

c)  'tavaroilla' kaikkea irtainta omaisuutta, myös sähkövirtaa ja maakaasua.

3 artikla

Soveltamisala

1.  Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat asiat:

a)  tilastoyksiköiden rakenne, taloudellinen toiminta ja tulokset, niiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, niiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti sekä globaalit arvoketjut. Tämän asetuksen soveltamista varten Euroopan yritystilastot kattavat myös tutkimuksen ja kehittämisen tilastot korkeakoulutusalalta sekä julkiselta ja yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta;

b)  teollisuustuotteiden ja palveluiden tuotanto ja kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa.

2.  Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalainen kehys kattaa kansalliset tilastointiin tarkoitetut yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisterin sekä niiden välisen tiedonvaihdon 10 artiklan mukaisesti.

a)  Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit sisältävät seuraavat asiat:

i)  kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja niiden paikalliset yksiköt;

ii)  oikeudelliset yksiköt, joista nämä yritykset muodostuvat;

iii)  niiden yritysten osalta, joilla on kokonsa vuoksi huomattava vaikutus ja joiden toimialayksiköillä on huomattava vaikutus aggregoituihin (kansallisiin) tietoihin:

–  toimialayksikkö ja kunkin sellaisen toimialayksikön koko, joista kyseiset yritykset muodostuvat, tai vaihtoehtoisesti

–  kyseisten yritysten sivutoimialan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006(23) säädetty NACE-koodi ja kuhunkin sivutoimialaan kuuluvan toiminnan laajuus;

iv)  konsernit, joihin kyseiset yritykset kuuluvat.

b)  EuroGroups-rekisteri sisältää seuraavat neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 määritellyt yksiköt:

i)  kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset, jotka ovat osa monikansallista konsernia;

ii)  oikeudelliset yksiköt, joista nämä yritykset muodostuvat;

iii)  monikansalliset konsernit, joihin kyseiset yritykset kuuluvat.

c)  Kotitaloudet eivät kuulu tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen soveltamisalaan siltä osin kuin niiden tuottamat tavarat ja palvelut ovat niiden omaa kulutusta varten tai edellyttävät oman omaisuuden vuokraamista.

d)  Ulkomaisten yritysten paikallisia yksiköitä, jotka eivät muodosta erillistä oikeudellista yksikköä (sivuliikkeet) ja jotka luokitellaan asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti yritysmäisiksi yhteisöiksi, pidetään tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien sekä EuroGroups-rekisterin kannalta yrityksinä.

e)  Konsernit yksilöidään niiden oikeudellisten yksiköiden välisten määräysvaltasuhteiden avulla asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti.

f)  Kun kyseessä ovat tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja

EuroGroups-rekisteri, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan yksiköihin, jotka harjoittavat kokonaan tai osittain taloudellista toimintaa, ja taloudellisesti passiivisiin oikeudellisiin yksiköihin, jotka ovat osa yritystä yhdessä taloudellisesti aktiivisten oikeudellisten yksiköiden kanssa. Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen yhteydessä taloudellisena toimintana pidetään kaikkea toimintaa, joka käsittää tavaroiden ja palvelujen tarjoamista tietyillä markkinoilla. Varojen ja/tai velkojen hallussapitoa voidaan myös pitää toimintana. Markkinattomat palvelut, jotka vaikuttavat bruttokansantuotteeseen, sekä välitön ja välillinen aktiivisten oikeudellisten yksiköiden hallussapito katsotaan lisäksi tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen kannalta taloudelliseksi toiminnaksi.▌

g)  Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tilastoyksiköt määritellään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 ▌ mukaisesti, jollei tässä artiklassa säädetyistä rajoituksista muuta johdu.

II LUKU

TIETOLÄHTEET

4 artikla

Tietolähteet ja menetelmät

1.  Jäsenvaltioiden on tuotettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tilastot sekä 9 artiklassa tarkoitetut tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä käyttämällä ja niin, että samalla vältetään liiallista vastaajiin kohdistuvaa rasitetta ja otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisten tilastoviranomaisten kustannustehokkuus. Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää seuraavia tietolähteitä ja niiden yhdistelmiä tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen, edellyttäen, että tulokset täyttävät 17 artiklassa tarkoitetut laatukriteerit:

a)  kyselytutkimukset: raportointiyksiköt, joiden yhteistyötä jäsenvaltiot pyytävät, ▌ antavat ajantasaiset, tarkat ja täydelliset tiedot, joita tarvitaan tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen;

b)  hallinnolliset rekisterit, mukaan lukien vero- ja tulliviranomaisten tiedot, kuten vuositilinpäätökset;

c)  vaihdetut mikrotiedot;

d)  muut asiaankuuluvat lähteet, menetelmät tai innovatiiviset toimintatavat, kunhan ne mahdollistavat vertailukelpoisten ja tässä asetuksessa vahvistettujen erityisvaatimusten mukaisten tietojen tuotannon. Kyseisten menetelmien ja toimintatapojen on oltava tieteellisesti perusteltuja ja hyvin dokumentoituja.

5 artikla

Pääsy hallinnollisiin rekistereihin ja tietojen antaminen

1.  Kansallisilla tilastoviranomaisilla ja komissiolla (Eurostat) on asetuksen (EY) N:o 223/2009 17 a artiklan ▌ mukaisesti viipymättä ja maksutta pääsy kaikkiin hallinnollisiin rekistereihin, samoin kuin niiden käyttöoikeus, sekä oikeus integroida nämä rekisterit muihin tietolähteisiin tämän asetuksen mukaisten tilastollisten vaatimusten täyttämiseksi sekä tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien sekä EuroGroups-rekisterin päivittämiseksi. Kansallisten tilastoviranomaisten ja komission (Eurostat) pääsy on rajattu hallinnollisiin rekistereihin, jotka kuuluvat niiden kunkin omien julkisen hallinnon järjestelmien piiriin.

2.  Kunkin jäsenvaltion veroviranomaisten on annettava toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä V yksilöityjä tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyviä tietoja tilastotarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti sen muuttamiseksi ja täydentämiseksi, mitä tilastotietoja veroviranomaisten on liitteen V mukaisesti annettava.

3.  Kunkin jäsenvaltion tulliviranomaisen on annettava toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä VI yksilöityjä tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyviä tietoja tilastotarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti sen muuttamiseksi ja täydentämiseksi, mitä tilastotietoja tulliviranomaisten on liitteen VI mukaisesti annettava.

4.  Tuottaakseen yhdenmukaisia kansainvälistä tavarakauppaa koskevia tilastoja ja parantaakseen kyseisten tilastojen laatua asiaankuuluvien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten on vaihdettava tilastotarkoituksia varten tavaroiden vientiä tai tuontia koskevia mikrotietoja, jotka ne saavat omilta tulliviranomaisiltaan arvion tekemiseksi jäsenmaansa kauttakulkukauppaan rinnastettavasta tavaroiden viennistä tai tuonnista, ottaen huomioon, että tällaiseen vientiin tai tuontiin liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia.

Muiden sellaisten kauppavirtojen osalta, joihin liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia, kansallisten tilastoviranomaisten on vaihdettava vastaavia tavaroiden vientiä tai tuontia koskevia mikrotietoja asiaankuuluvien tilastojen laadun parantamiseksi.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaista tiedonvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

III LUKU

YRITYSTILASTOT

6 artikla

Tietovaatimukset

1.  Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat alat:

a)  lyhyen aikavälin yritystilastot

b)  maakohtaiset yritystilastot

c)  alueelliset yritystilastot

d)  kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot.

2.  Alat sisältävät yhden tai useamman seuraavista aiheista, jotka eritellään yksityiskohtaisemmin liitteessä I:

a)  yritysten perusjoukko

b)  globaalit arvoketjut

c)  tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

d)  innovointi

e)  kansainvälinen tavarakauppa

f)  kansainvälinen palvelukauppa

g)  investoinnit

h)  työpanokset

i)  tuotokset ja tulokset

j)  kiinteistöt

k)  hinnat

l)  ostot

m)  tutkimus- ja kehittämispanokset.

3.  Kunkin aiheen jaksollisuus, viiteajanjakso ja tilastoyksikkö vahvistetaan liitteessä II.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti liitteessä I eriteltyjen yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi ▌.

5.  Käyttäessään sille siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä komissio varmistaa, että seuraavat ▌edellytykset täyttyvät:

a)  delegoidut säädökset ovat kustannus- ja rasitusvaikutuksiltaan neutraaleja tai vähentävät niitä, eivätkä kyseiset säädökset missään tapauksessa aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille;

b)  enintään yksi lyhyen aikavälin yritystilastojen alaan kuuluva yksityiskohtainen aihe, kolme maakohtaisten yritystilastojen alaan kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, kaksi alueellisten yritystilastojen alaan kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta ja kaksi kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen alaan kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, jotka on lueteltu liitteessä I, korvataan toisella yksityiskohtaisella aiheella ja kaikkien alojen osalta yhteensä enintään yksi yksityiskohtainen aihe lisätään viiden peräkkäisen vuoden aikana;

Niille yksityiskohtaisille aiheille asetettua enimmäismäärää, jotka voidaan korvata, ei sovelleta innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin eikä globaalien arvoketjujen yksityiskohtaisiin aiheisiin.

Enimmäismäärää ei sovelleta muutoksiin, jotka johtuvat ▌ asetuksen (EY) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista. ▌

c)  delegoidut säädökset hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä lukuun ottamatta innovoinnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään viisitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä;

d)  mahdollisten uusien yksityiskohtaisten aiheiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan asianmukaisesti pilottitutkimuksilla, jotka jäsenvaltiot toteuttavat 20 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Tietovaatimusten tekniset eritelmät

1.  Liitteessä I lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden osalta jäsenvaltioiden on koottava kunkin yksityiskohtaisen aiheen kannalta merkitykselliset tiedot. Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään seuraavat tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien tietojen osatekijät sekä niiden tekniset määritelmät ja yksinkertaistukset:

a)  muuttujat ▌

b)  mittayksikkö

c)  tilaston perusjoukko (mukaan lukien vaatimukset, jotka koskevat markkinatoimintaa ja markkinatonta toimintaa tai markkinatuottajia ja markkinattomia tuottajia)

d)  luokitukset (mukaan lukien tuote-, maa- ja alueluokitukset sekä taloustoimen luonnetta koskevat luettelot)

e)  yksittäisten aineistojen vapaaehtoinen toimittaminen

f)  approksimaatioiden käyttö ja laatuvaatimukset

g)  tietojen toimittamisen määräaika

h)  ensimmäinen viiteajanjakso

i)  painotus ja perusvuoden muuttaminen lyhyen aikavälin yritystilastojen alalla

j)  muut eritelmät, mukaan lukien kansainvälisen tavarakaupan aihetta koskeva viiteajanjakso.

2.  Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua valtaa yksinkertaistusten osalta komissio ottaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti huomioon yritystalouksien koon ja merkityksen, jotta yrityksiin kohdistuvaa rasitetta kevennettäisiin. Lisäksi komissio varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaisen maksutasetilastokehyksen laatimisen edellyttämät lähtötiedot ovat edelleen saatavissa. Täytäntöönpanosäädökset, tämän asetuksen ensimmäistä soveltamista koskevia säädöksiä lukuun ottamatta, hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut aiheet. Innovoinnin aihetta koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään vähintään viisitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

3.  Antaessaan täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan b–d kohdassa lueteltuja aiheita, komissio varmistaa, että muuttujien kokonaismäärä kunkin tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa luetellun alan osalta on korkeintaan

–  22 muuttujaa lyhyen aikavälin yritystilastojen alan osalta;

–  93 muuttujaa maakohtaisten yritystilastojen alan osalta;

–  31 muuttujaa alueellisten yritystilastojen alan osalta; ja

–  26 muuttujaa kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen alan osalta.

4.  Tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa lueteltujen aiheiden osalta komissio varmistaa, että muuttujien kokonaismäärä on korkeintaan

–  20 muuttujaa globaalien arvoketjujen aiheen osalta;

–  73 muuttujaa tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aiheen osalta; ja

–  57 muuttujaa innovoinnin aiheen osalta.

5.  Kun tarvitaan uusia tietoja käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi ja tietyn joustovaran antamiseksi, komissio voi muuttaa korkeintaan 5:tä muuttujaa kutakin alaa kohti lyhyen aikavälin yritystilastojen, alueellisten yritystilastojen ja kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen alojen osalta ja korkeintaan 20:tä muuttujaa maakohtaisten yritystilastojen alan osalta millä tahansa viisi perättäistä kalenterivuotta kestävällä ajanjaksolla 3 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. Näitä enimmäismääriä ei sovelleta globaalien arvoketjujen, innovoinnin eikä tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aiheisiin.

6.  Kun tarvitaan uusia tietoa käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi ja tietyn joustovaran antamiseksi 20 artiklassa tarkoitettujen pilottitutkimusten perusteella, 3 kohdassa tarkoitettujen alojen osalta muuttujien kokonaismäärää korotetaan korkeintaan 10 muuttujalla kaikkien alojen osalta yhteensä.

7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Täytäntöönpanosäädösten valmistelussa on otettava huomioon jäsenvaltioille tai vastaajalle mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja hallinnollinen rasite sekä arvio ennakoidusta tilastojen laadun paranemisesta ja kaikki muut välittömät tai välilliset hyödyt, jotka ovat seurausta ehdotetuista lisätoimista.

Tämä ei koske muutoksia, jotka johtuvat asetuksen (EY) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista tai näissä asetuksissa oleviin luokituksiin ja nimikkeistöön tehtävistä muutoksista.

IV LUKU

YRITYSREKISTERIT

8 artikla

Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalainen kehys

1.  Komissio (Eurostat) perustaa unionin tason tilastotarkoituksia varten EuroGroups-rekisterin, joka käsittää monikansalliset konsernit.

2.  Jäsenvaltioiden on perustettava kansallisella tasolla yksi tai useampi tilastointiin tarkoitettu ▌ kansallinen yritysrekisteri, jossa yhteinen ydinrakenne on yhdenmukaistettu tämän asetuksen mukaisesti ja jota voidaan käyttää tutkimusten valmistelun ja koordinoinnin perustana ja yritysten perusjoukon ja yritysdemografian tilastollisen analyysin tietolähteenä sekä hallinnollisten tietojen käyttöä ja tilastoyksiköiden tunnistamista ja luomista varten.

3.  Jäsenvaltiot ja komissio (Eurostat) vaihtavat tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten tietoja 10 artiklan mukaisesti.

4.  Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri ovat virallinen lähde, josta johdetaan tämän asetuksen 17 artiklan mukaisesti laadukkaita ja yhdenmukaistettuja tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perusjoukkoja Euroopan tilastojen tuottamista varten.

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ovat kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perusjoukkojen virallinen lähde. EuroGroups-rekisteri on Euroopan tilastojärjestelmän rekisteriperusjoukon virallinen lähde monikansallisiin konserneihin liittyvien rajatylittävien tietojen yhteensovittamista edellyttävien yritystilastojen rekisteriperusjoukkona.

9 artikla

Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaista kehystä koskevat vaatimukset

1.  Edellä olevan 8 artiklan mukaisen tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen kattamille tilastoyksiköille ja oikeudellisille yksiköille ovat ominaisia seuraavat osatekijät, jotka määritetään tarkemmin liitteessä III:

a)  rekisterien yksityiskohtaiset aiheet ja yksilölliset tunnukset;

b)  aikaviite ja jaksollisuus.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään ▌liitteessä III lueteltuihin rekisterien yksityiskohtaisiin aiheisiin liittyvät muuttujat.

3.  Komissio varmistaa 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä antaessaan, ettei jäsenvaltioille tai vastaajille aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia tai -rasitetta.

10 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen ja käyttöoikeus tällaisiin tietoihin tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten

1.  Salassapidettäviä tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä seuraavasti:

a)  Monikansallisten konsernien ja kyseisiin konserneihin kuuluvien yksiköiden salassapidettävien tietoja, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, vaihdetaan yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten eri jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten ▌kesken, edellyttäen että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa. Tällaista tietojenvaihtoa voidaan toteuttaa myös vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi.

b)  Kansalliset keskuspankit voivat olla osallisina salassapidettävien tietojen vaihtamisessa yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin, edellyttäen että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa ja että tiedot antava toimivaltainen kansallinen tilastoviranomainen on nimenomaisesti antanut luvan tietojenvaihtoon.

2.  Salassapidettäviä tietoja vaihdetaan komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välillä seuraavasti:

a)  Kansalliset tilastoviranomaiset toimittavat monikansallisten konsernien ja niihin kuuluvien yksiköiden tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, komissiolle (Eurostat) monikansallisia konserneja unionissa koskevien tietojen tuottamiseksi yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin.

b)  Tietojen yhtenäisen rekisteröimisen varmistamiseksi ja niiden käyttämiseksi yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten komissio (Eurostat) toimittaa kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille monikansallisia konserneja ja niihin kuuluvia yksiköitä koskevat tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, kun vähintään yksi konsernin oikeudellinen yksikkö sijaitsee kyseisen jäsenvaltion alueella.

c)  Jotta varmistettaisiin tehokkuus ja korkea laatu EuroGroups-rekisterin tuottamisessa yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten, komissio (Eurostat) toimittaa kansallisille tilastoviranomaisille, ▌tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, kaikista EuroGroups-rekisteriin kirjatuista monikansallisista konserneista sekä niihin kuuluvista yksiköistä.

3.  Salassapidettäviä tietoja vaihdetaan komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välillä oikeudellisten yksiköiden tunnistamista varten seuraavasti:

a)  Kansalliset tilastoviranomaiset toimittavat liitteessä IV lueteltuihin tunnistamis- ja väestömuuttujiin ja ositusparametreihin rajatut tiedot yhtiöidyistä oikeudellisista yksiköistä komissiolle (Eurostat) yksinomaan oikeudellisten yksiköiden yksilöllistä tunnistamista varten unionissa.

b)  Jotta varmistettaisiin tehokkuus ja korkea laatu EuroGroups-rekisterin tuottamisessa, komissio (Eurostat) toimittaa kunkin jäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä IV lueteltuihin tunnistamis- ja väestömuuttujiin ja ositusparametreihin rajatut tiedot oikeudellisista yksiköistä ainoastaan oikeudellisten yksiköiden tunnistamista varten unionissa.

4.  Salassapidettäviä tietoja voidaan vaihtaa komission (Eurostat) ja keskuspankkien välillä seuraavasti:

Salassapidettäviä tietoja voidaan vaihtaa yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten komission (Eurostat) ja kansallisten keskuspankkien sekä komission (Eurostat) ja Euroopan keskuspankin välillä, edellyttäen että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa ja että siihen on toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten nimenomainen lupa.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään liitteessä IV lueteltujen muuttujien tekniset yksityiskohdat.

6.  Jotta varmistettaisiin, että tämän artiklan nojalla vaihdettuja tietoja käytetään yksinomaan tilastotarkoituksiin, komissiolle siirretään valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tällaisten tietojen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet sekä tiedonvaihtomenettely.

7.  Vastaanottaessaan kansallisella alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevia yksiköitä koskevia salassapidettäviä tietoja tämän artiklan nojalla komission (Eurostat), kansallisten tilastoviranomaisten, kansallisten keskuspankkien sekä Euroopan keskuspankin on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisesti asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

Salassapidettäviä tietoja voidaan toimittaa kansallisten tilastoviranomaisten ja komission (Eurostat) välillä siinä laajuudessa kuin tällainen toimittaminen on tarpeen yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten Euroopan tilastojen tuottamiseksi. Tietojen toimittamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

8.  Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat aiheellisia toimenpiteitä vaihdettuja tietoja koskevan tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

V LUKU

SALASSAPIDETTÄVIEN TIETOJEN VAIHTAMINEN UNIONIN SISÄISEN TAVARAKAUPAN TILASTOJA VARTEN

11 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen

1.  Unionin sisäistä tavaravientiä koskevien salassapidettävien tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten on toteutettava niiden kansallisten tilastoviranomaisten välillä, jotka osallistuvat unionin sisäisen tavarakaupan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun.

Tämän luvun mukaiseen salassapidettävien tietojen vaihtoon sovelletaan myös 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietovaatimusten teknisiä eritelmiä.

2.  Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille tilastotiedot unionin sisäisestä tavaraviennistään kyseiseen jäsenvaltioon 12 artiklan mukaisesti.

3.  Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille metatiedot, jotka ovat merkityksellisiä käytettäessä vaihdettuja tietoja tilastojen laatimisessa.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään, mitkä tiedot katsotaan 3 kohdassa tarkoitetuiksi merkityksellisiksi metatiedoiksi, ja määritetään kyseisten tietojen sekä 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen toimitusaikataulu.

5.  Jäsenvaltion, joka antaa vaihdettavat salassapidettävät tiedot, on annettava lupa siihen, että tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset käyttävät niitä muiden tilastojen tuottamiseen, minkä osalta edellytetään, että kyseisiä tietoja käytetään yksinomaan tilastotarkoituksiin asetuksen (EY) N:o 223/2009 V luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

6.  Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten pyynnöstä tuontijäsenvaltio voi toimittaa vientijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille omasta unionin sisäisestä tavaratuonnistaan kerätyt mikrotiedot, jotka koskevat tuontia kyseisestä vientijäsenvaltiosta.

12 artikla

Vaihdettavat tilastotiedot

1.  Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen on sisällettävä

a)  unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten kerätyt mikrotiedot

b)  tiettyjä tavaroita tai tiettyjä tavaroiden liikkeitä koskevat tiedot ▌ ja

c)  tiedot, jotka on koottu käyttämällä tulli-ilmoitusten tietoja.

2.  Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, yrityskyselyistä tai hallinnollisista tiedoista tosiasiallisesti kerättyjen tilastotietojen on katettava vähintään 95 prosenttia kunkin jäsenvaltion kaikkiin muihin jäsenvaltioihin suuntautuvan unionin sisäisen tavaraviennin kokonaisarvosta.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi alentamalla kyseistä kattavuusastetta tekniset ja taloudelliset muutokset huomioon ottaen, kuitenkin niin että tilastot täyttävät edelleen voimassa olevat laatustandardit.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät 1 kohdassa tarkoitetulle tietojen keräämiselle ja kokoamiselle ja tarkennetaan 2 kohdassa tarkoitetun kattavuusasteen soveltamista ▌ viiteajanjakson osalta.

13 artikla

Tilastolliset tietoelementit

1.  Edellä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen mikrotietojen on sisällettävä seuraavat tilastolliset tietoelementit:

a)  direktiivin 2006/112/EY(24) 214 artiklan mukainen yksilöllinen tunniste, joka on annettu tuontijäsenvaltiossa olevalle kauppakumppanille;

b)  viiteajanjakso

c)  virta

d)  hyödyke

e)  kauppakumppanina oleva jäsenvaltio

f)  alkuperämaa

g)  tavaroiden arvo

h)  tavaroiden määrä

i)  taloustoimen luonne.

Edellä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut mikrotiedot voivat sisältää kuljetusmuodon ja toimitusehdot edellyttäen, että vientijäsenvaltio kerää näiden muuttujien mukaisia tietoja.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään a–i alakohdassa tarkoitetut tilastolliset tietoelementit ja määritetään luettelo tilastollisista tietoelementeistä, joita sovelletaan 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin tavaroihin tai tiettyihin tavaroiden liikkeisiin sekä tulli-ilmoitusten tietoja käyttämällä koottaviin tietoihin.

2.  Jäsenvaltiot voivat tietyin laatuvaatimukset täyttävin edellytyksin yksinkertaistaa vaatimusta annettavista tiedoista, sikäli kuin yksinkertaistaminen ei heikennä tilastojen laatua.

Tietyissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat kerätä pienemmän kokonaisuuden 1 kohdassa tarkoitettuja tilastollisia tietoelementtejä tai kerätä joidenkin näiden tietoelementtien osalta vähemmän yksityiskohtaisia tietoja.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään kyseistä yksinkertaistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä unionin sisäisen viennin enimmäisarvo, johon yksinkertaistamista voidaan soveltaa.

14 artikla

Vaihdettavien salassapidettävien tietojen suojaaminen

1.  Sovelletaan seuraavia salassapitosääntöjä:

a)  Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava sellaiset mikrotietoaineistot, jotka liittyvät viejään, jonka esittämän 19 artiklan mukaisen salassapitoa koskevan pyynnön kyseiset viranomaiset ovat hyväksyneet, tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille siten, että niihin sisältyy todellinen arvo ja kaikki 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilastolliset tietoelementit sekä tunnus, joka osoittaa, että kyseessä on salassapidettävä mikrotietoaineisto.

b)  Tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset saavat käyttää vientiä koskevia salassapidettäviä mikrotietoaineistoja unionin sisäistä tuontia koskevien tilastollisten tulosten laatimiseen. Jos tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset käyttävät vientiä koskevia salassapidettäviä mikrotietoaineistoja, niiden on varmistettava, että niiden suorittamassa unionin sisäistä tuontia koskevien tilastollisten tulosten jakelussa noudatetaan tilastosalaisuutta, jota koskevan pyynnön vientijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset ovat hyväksyneet.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tämän luvun nojalla vaihdettujen salassapidettävien tietojen suojaamiseksi määritetään kyseisten tietojen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet, mukaan lukien 1 kohdan sääntöjen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä tiedonvaihtomenettely.

3.  Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin vaihdettuja tietoja koskevan tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

15 artikla

Käyttöoikeus vaihdettuihin salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten

Tutkijoille, jotka suorittavat tilastollisia analyyseja tieteellisiä tarkoituksia varten, voidaan myöntää käyttöoikeus vaihdettuihin salassapidettäviin tietoihin asetuksen (EY) N:o 233/2009 23 artiklan mukaisesti. Tähän vaaditaan tiedot toimittaneen vientijäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten hyväksyntä.

VI LUKU

SALASSAPIDETTÄVIEN TIETOJEN VAIHTAMINEN EUROOPAN YRITYSTILASTOJA JA KANSANTALOUDEN TILINPITOA VARTEN

16 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen – valtuuttamislauseke

1.  Tämän asetuksen perusteella kerättävien tai laadittavien salassapidettävien tietojen, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 3 artiklan 7 alakohdassa, vaihto asiaankuuluvien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten, asiaankuuluvien kansallisten keskuspankkien, Euroopan keskuspankin ja komission (Eurostat) kesken sallitaan yksinomaan tilastotarkoituksia varten edellyttäen, että kyseisten tietojen vaihtaminen on välttämätöntä Euroopan yritystilastojen tai kansantalouden tilinpidon laadun ja vertailtavuuden varmistamiseksi asetuksen (EU) N:o 549/2013 käsitteiden ja menetelmien mukaisesti.

2.  Kansalliset tilastoviranomaiset, asiaankuuluvat kansalliset keskuspankit, komissio (Eurostat) ja Euroopan keskuspankki, jotka ovat saaneet salassapidettäviä tietoja, käsittelevät kyseisiä tietoja luottamuksellisesti ja käyttävät niitä yksinomaan tilastotarkoituksia varten asetuksen (EY) N:o 223/2009 V luvun mukaisesti.

VII LUKU

LAATU, TOIMITTAMINEN JA JAKELU

17 artikla

Laatu

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen Euroopan yritystilastojen sekä tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien ja EuroGroups

-rekisterin laadun varmistamiseksi.

2.  Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja laatukriteerejä.

3.  Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun läpinäkyvällä ja todennettavissa olevalla tavalla.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tätä varten komissiolle (Eurostat)

a)  toimitettuja tietoja koskevat vuotuiset laatu- ja metatietoselvitykset. Määrävuosin laadittavien tilastojen tapauksessa selvitysten jaksollisuuden on oltava sama kuin tilastojen;

b)  tilastointiin tarkoitettuja kansallisia yritysrekistereitä koskevat vuotuiset laatu- ja metatietoselvitykset.

5.  Komissio (Eurostat) toimittaa EuroGroups-rekistereitä koskevat vuotuiset metatieto- ja laatuselvitykset jäsenvaltioille.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään

metatieto- ja laatuselvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisten selvitysten sisältö ja toimittamisen määräajat. Selvitysten sisältö rajataan tärkeimpiin ja olennaisimpiin laatunäkökohtiin. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niistä ei saa aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia eikä merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille eikä vastaajille.

7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) mahdollisimman pian kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitettavien tietojen laatuun. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) tärkeistä menetelmiin liittyvistä ja muista muutoksista, jotka vaikuttavat tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien laatuun. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tällaisen muutoksen voimaantulosta.

8.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava sille tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat lisätiedot, mistä ei saa aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia eikä merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

18 artikla

Tietojen ja metatietojen toimittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tässä asetuksessa vaaditut tiedot ja metatiedot tiedon- ja metatiedonsiirtostandardien mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kyseiset standardit sekä tietojen ja metatietojen toimitusmenettely. Jos toimitettavat tiedot ovat salassapidettäviä, tiedon todellinen arvo lähetetään merkittynä tunnuksella, joka osoittaa, että kyse on salassapidettävistä tiedoista, joiden jakelu on kiellettyä.

2.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä kerättävä tilastotiedot tilastointiin tarkoitetuista kansallisista yritysrekistereistä ja toimitettava ne komissiolle (Eurostat) siinä muodossa ja sitä menettelyä noudattaen, joka vahvistetaan 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen annettavissa täytäntöönpanosäädöksissä. Komissio (Eurostat) varmistaa, ettei näistä täytäntöönpanosäädöksistä aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia eikä merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä komissiolle (Eurostat) kaikki merkitykselliset tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Komission pyynnöistä ei saa aiheutua merkittävää hallinnollista lisärasitetta eikä taloudellisia rasitteita jäsenvaltioille.

19 artikla

Kansainvälistä tavarakauppaa koskevien tilastotietojen jakelua koskevat salassapitosäännökset

Kansallisten tilastoviranomaisten on yksinomaan tavaroiden tuojan tai viejän pyynnöstä päätettävä, jaetaanko sellaisia tilastollisia tuloksia, jotka liittyvät kyseiseen tuontiin tai vientiin, muuttamatta niitä, tai muutetaanko kyseessä olevan tuojan tai viejän perustellusta pyynnöstä tilastollisia tuloksia niin, että on mahdotonta tunnistaa kyseistä tuojaa tai viejää, tilastosalaisuuden periaatteen noudattamiseksi asetuksen (EY) N:o 223/2009 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

VIII LUKU

PILOTTITUTKIMUKSET JA RAHOITUS

20 artikla

Pilottitutkimukset

1.  Jos komissio (Eurostat) toteaa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tietokokonaisuudet edellyttävät merkittäviä uusia tietovaatimuksia tai parannuksia, se voi käynnistää pilottitutkimuksia, joita jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Kyseiset pilottitutkimukset koskevat "kansainvälistä palvelukauppaa", "kiinteistöjä", "rahoitusta koskevia indikaattoreita" sekä "ympäristöä ja ilmastoa".

2.  Pilottitutkimukset tehdään tietojen relevanssin ja niiden saantimahdollisuuksien arvioimiseksi. Komissio (Eurostat) arvioi näiden tutkimusten tuloksia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja pääasiallisten sidosryhmien kanssa. Tulosten arvioinnissa otetaan huomioon parannuksiin liittyvät hyödyt sekä lisäkustannukset ja lisärasite, joita kyseisisten tutkimusten perusteella mahdollisesti koituu yrityksille ja kansallisille tilastoviranomaisille.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kertomuksen 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tuloksista. Kyseinen kertomus julkistetaan.

4.  Komissio antaa kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen yleisestä edistymisestä 1 kohdassa mainittujen pilottitutkimusten toteuttamisessa. Nämä raportit asetetaan julkisesti saataville.

Komissio esittää tarvittaessa ja 2 kohdassa tarkoitetut tulokset huomioon ottaen näiden kertomusten yhteydessä ehdotuksia uusien tietovaatimusten asettamisesta.

21 artikla

Rahoitus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten unioni voi myöntää rahoitustukea kansallisille tilastolaitoksille ja muille asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdan nojalla laaditussa luettelossa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille seuraavia kustannuksia varten:

a)  yritystilastojen alan tietovaatimusten ja tietojenkäsittelyn kehittäminen tai soveltaminen;

b)  sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään parantamaan laatua tai vähentämään kustannuksia ja hallinnollista rasitetta yritystilastojen keräämisen ja tuottamisen osalta ja parantamaan tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaista kehystä;

c)  sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään vähentämään vaadittujen tietojen toimittamisesta raportointiyksiköille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista rasitetta;

d)  20 artiklassa tarkoitettuihin pilottitutkimuksiin osallistuminen;

e)  menettelyjen, tietojärjestelmien ja vastaavien tukitoimintojen kehittäminen tai tehostaminen laadukkaampien tilastojen tuottamiseksi tai hallinnollisen ja taloudellisen rasitteen vähentämiseksi.

2.  Unionin rahoitusosuus myönnetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 7 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1291/2013 6 artiklan mukaisesti.

3.  Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä ei saa ylittää 95:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

IX LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi

5, 6 ▌ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5, 6 ▌ ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 5, 6 ▌ ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

23 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

24 artikla

Poikkeukset

1.  Jos tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden ja delegoitujen säädösten soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastojärjestelmään edellyttää huomattavia mukautuksia, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä myöntää poikkeuksia asetuksen soveltamisesta enintään kolmeksi vuodeksi. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu pyyntö kolmen kuukauden kuluessa kyseessä olevan säädöksen voimaantulopäivästä. Poikkeuksista aiheutuvat vaikutukset jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuteen tai edellytettyjen ajantasaisten ja edustavien Euroopan aggregaattien laskemiseen on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Vastaajille aiheutuva rasite on otettava huomioon poikkeuksia myönnettäessä.

2.  Kun sellaisia aloja koskeva poikkeus, joilla on toteutettu 20 artiklassa tarkoitettuja pilottitutkimuksia, on edelleen perusteltu poikkeukselle myönnetyn määräajan päättyessä, komissio voi myöntää uuden poikkeuksen korkeintaan vuoden ajaksi antamalla täytäntöönpanosäädöksiä. Jäsenvaltion on toimitettava asianmukaisesti perusteltu pyyntö poikkeuksen jatkamisesta komissiolle kuutta kuukautta ennen sen määräajan päättymistä, joksi voimassa oleva poikkeus on myönnetty. Pyynnön perusteluissa on selvitettävä yksityiskohtaisesti syyt sen esittämiseen.

3.  Komissio hyväksyy tällaiset täytäntöönpanosäädökset 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

25 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3924/91, (EY) N:o 48/2004, (EY) N:o 716/2007, (EY) N:o 177/2008 ja (EY) N:o 295/2008 sekä päätös N:o 1608/2003/EY 1 päivästä tammikuuta [2021].

2.  Kumotaan asetus (EY) N:o 1165/1998 1 päivästä tammikuuta 2024.

3.  Kumotaan asetus (EY) N:o 808/2004 1 päivästä tammikuuta [2021].

4.  Kumotaan asetukset (EY) N:o 638/2004 ja (EY) N:o 471/2009 1 päivästä tammikuuta [2022].

5.  Edellä olevat 1–4 kohta eivät vaikuta tietojen ja metatietojen, laatuselvitykset mukaan lukien, siirtämiselle kyseisissä asetuksissa asetettuihin velvoitteisiin niiden viiteajanjaksojen osalta, jotka ajoittuvat kokonaan tai osittain ennen noissa kohdissa vahvistettuja vastaavia ajankohtia.

6.  Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

26 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta [2021].

3.  Sen 5 artiklan 2–4 kohtaa ja 11–15 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta [2022].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Liite I

Käsiteltävät aiheet

Ala 1. Lyhyen aikavälin yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Yritysten demografiset tapahtumat ▌

Työpanokset

Henkilöstömäärä

Tehdyt työtunnit

Työvoimakustannukset

Hinnat

Tuontihinnat

Tuottajahinnat

Tuotokset ja tulokset

Tuotanto

Myyntimäärä

Nettoliikevaihto

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Ala 2. Maakohtaiset yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Toiminnassa olevien yritysten perusjoukko

Yritysten demografiset tapahtumat (syntymät, kuolemat, eloonjäämiset)

Ulkomaisessa määräysvallassa olevat yritykset

Ulkomaista määräysvaltaa käyttävät yritykset ▌ ja kotimaiset osakkuus- ja tytäryhtiöt

Kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten perusjoukko

Työpanokset

Henkilöstömäärä

Yritysten demografisiin tapahtumiin (syntymiin, kuolemiin, eloonjäämisiin) liittyvä henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

Henkilöstömäärä ulkomaista määräysvaltaa käyttävissä yrityksissä ▌ ja kotimaisissa osakkuus- ja tytäryhtiöissä

Tehdyt työtunnit

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

T&K-panokset

T&K-menot

T&K-henkilöstömäärä

T&K-menot ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

T&K-henkilöstömäärä ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

Julkisesti rahoitettu T&K

Ostot

Tavaroiden ja palvelujen ostot

Tavaravaraston muutos

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten tavaroiden ja palvelujen ostot

Yritysten harjoittama tuonti

Tuotokset ja tulokset

Nettoliikevaihto

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

Tuotoksen arvo

Arvonlisäys

Käyttökate

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten nettoliikevaihto

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten tuotoksen arvo

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten arvonlisäys

Ulkomaista määräysvaltaa käyttävien yritysten ▌ ja kotimaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden nettoliikevaihto

Teollisuustuotanto

Yritysten harjoittama vienti

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten bruttoinvestoinnit

Innovointi

Innovointi

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

Ala 3. Alueelliset yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Perusjoukko alueittain

Yritysten demografiset tapahtumat (syntymät, kuolemat, eloonjäämiset) alueittain

Työpanokset

Henkilöstömäärä alueittain

Yritysten demografisiin tapahtumiin (syntymiin, kuolemiin, eloonjäämisiin) liittyvä henkilöstömäärä alueittain

Työvoimakustannukset alueittain

T&K-panokset

T&K-menot alueittain

T&K-henkilöstömäärä alueittain

Ala 4. Kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten perusjoukko, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Työpanos

Henkilöstömäärä ulkomailla olevissa yrityksissä, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Työvoimakustannukset ulkomailla olevissa yrityksissä, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Investoinnit

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten bruttoinvestoinnit, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Tuotokset ja tulokset

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten nettoliikevaihto, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Kansainvälinen tavarakauppa

Unionin sisäinen tavarakauppa

Unionin sisäinen tavarakauppa

Kansainvälinen palvelukauppa

FRIBS-palvelujen tuonti (menot)

FRIBS-palvelujen vienti (tulot)

Nettomääräiset FRIBS-palvelut (netto)

Globaalit arvoketjut

Globaalit arvoketjut

Liite II

Aiheiden jaksollisuus, viiteajanjakso ja tilastoyksikkö

Ala 1. Lyhyen aikavälin yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

neljännesvuosittain

neljännesvuosi

oikeudellinen yksikkö

Työpanokset

neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö

Hinnat

kuukausittain, seuraavin poikkeuksin:

–  ▌palveluja koskevien tuottajahintojen ▌ja uusia asuinrakennuksia koskevien tuottajahintojen osalta: neljännesvuosittain

kuukausi, seuraavin poikkeuksin:

–  palveluja koskevien tuottajahintojen ja uusia asuinrakennuksia koskevien tuottajahintojen osalta: neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö, seuraavin poikkeuksin:

–  tuontihinnat: ei sovelleta

Tuotokset ja tulokset

kuukausittain, seuraavin poikkeuksin:

–  ▌pienten maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F: neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

kuukausi, seuraavin poikkeuksin:

–  pienten maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F: neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö

 

kuukausittain; pienten* maiden osalta neljännesvuosittain, kun on kyse NACEn pääluokasta F

Sellaisina kuin ne on määritelty 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä.

 

 

Kiinteistöt

neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

ei sovelleta

Ala 2. Maakohtaiset yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

T&K-panokset

joka toinen vuosi;

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌kun on kyse oman T&K-toiminnan menojen, T&K-henkilöstön ja tutkijoiden lukumäärän jaottelusta suorittajasektoreittain sekä valtion T&K-rahoituksesta annettavista T&K-määrärahaosuuksista ja kansallisesta julkisesta rahoituksesta kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan: vuosittain

kalenterivuosi

yritys liiketoimintayritysten sektorin osalta

institutionaalinen yksikkö muiden sektoreiden osalta

Ostot

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌maksut alihankkijoille: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys

Tuotokset ja tulokset

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌kun on kyse nettoliikevaihdon jakautumisesta tuotteittain ja asiakkaan kotipaikan mukaan NACEn kolminumerotasoilla 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ja 73.2: joka toinen vuosi

–  kun on kyse maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnan nettoliikevaihdosta, teollisuustoiminnan liikevaihdosta, teollisuustoiminnan liikevaihdosta rakennustoimintaa lukuun ottamatta, rakennustoiminnan nettoliikevaihdosta, palvelutoiminnan nettoliikevaihdosta, kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnan nettoliikevaihdosta, rakennusten rakentamisen nettoliikevaihdosta ja tie- ja vesirakentamisen nettoliikevaihdosta: joka viides vuosi

–  ▌ tulot alihankinnasta: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

–  myyty tuotanto, alihankintana teetetty tuotanto ja varsinainen tuotanto: toimialayksikkö

Investoinnit

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌investoinnit aineettomaan omaisuuteen: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys

Innovointi

joka toinen vuosi

viiteajanjakso on kolmen vuoden jakso ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä

yritys

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

vuosittain

kalenterivuosi, jona annetaan täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan muuttujat;

muiden muuttujien osalta sitä vuotta seuraava kalenterivuosi, jona annetaan täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan muuttujat

yritys

Ala 3. Alueelliset yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

–  paikallisten yksikköjen lukumäärä (valinnainen NACEn pääluokan K osalta): paikallinen yksikkö

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

–  työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä paikallisissa yksiköissä, palkat ja palkkiot paikallisissa yksiköissä: paikallinen yksikkö

T&K-panokset

joka toinen vuosi

kalenterivuosi

yritys liiketoimintayritysten sektorin osalta; institutionaalinen yksikkö muiden sektoreiden osalta

Ala 4. Kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Investoinnit

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Tuotokset ja tulokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Kansainvälinen tavarakauppa

kuukausittain,

seuraavin poikkeuksin:

–joka toinen vuosi, kun on kyse EU:n ulkopuolelta peräisin olevan tavaroiden tuonnin ja viennin yhdistetystä tuotteen ja laskutusvaluutan mukaisesta jaottelusta

täsmennetään täytäntöönpanosäädöksissä 7 artiklan 1 kohdan l alakohdan mukaisesti

ei sovelleta

Kansainvälinen palvelukauppa

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌kun on kyse palvelujaottelun ensimmäisestä tasosta: neljännesvuosittain

kalenterivuosi,

seuraavin poikkeuksin:

–  ▌kun on kyse palvelujaottelun ensimmäisestä tasosta: neljännesvuosi

ei sovelleta

Globaalit arvoketjut

joka kolmas vuosi

kolme kalenterivuotta; viitevuosi t ja viiteajanjakso vuodesta t-2 vuoteen t

yritys

Liite III

Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen osatekijät

A osa: Rekisterien yksityiskohtaiset aiheet ja yksilölliset tunnukset

1.  Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroups-rekisterissä tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti luetellut yksiköt kuvataan käyttämällä tunnusnumeroa ja C osassa vahvistettuja rekisterien yksityiskohtaisia aiheita.

2.  Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroups-rekisterissä luetellut yksiköt on yksilöitävä tunnusnumerolla, jotta voidaan helpottaa tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen toimintaa infrastruktuurina. Kansalliset tilastoviranomaiset antavat nämä tunnusnumerot. EuroGroups-rekisterin kannalta merkityksellisten oikeudellisten yksiköiden ja monikansallisten konsernien tunnusnumerot antaa komissio (Eurostat). Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ylimääräistä tunnusnumeroa kansallisia tarkoituksia varten.

B osa: Aikaviite ja päivitystiheys

3.  Tilastointiin tarkoitettuihin kansallisiin yritysrekistereihin ja EuroGroups-rekisteriin otetaan ja niistä poistetaan tietoja vähintään kerran vuodessa.

4.  Päivitystiheys riippuu yksiköstä, kyseisestä muuttujasta, yksikön koosta ja päivittämiseen yleisesti käytetystä lähteestä.

5.  Jäsenvaltioiden on otettava vuosittain kopio, joka kuvastaa tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tilannetta vuoden lopussa, ja säilytettävä sitä vähintään 30 vuoden ajan analysointia varten. Komission (Eurostat) on otettava vuosittain kopio, joka kuvastaa EuroGroups-rekisterin tilannetta vuoden lopussa, ja säilytettävä sitä vähintään 30 vuoden ajan analysointia varten.

C osa: Yritysrekisterien yksityiskohtaiset aiheet

Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroup-rekisterissä on oltava jokaisesta tämän asetuksen 3 artiklassa määritellystä yksiköstä seuraavat yksityiskohtaiset aiheet yksiköittäin.

YKSIKÖT

Yksityiskohtaiset aiheet

1.  OIKEUDELLI-SET YKSIKÖT

Tunnistetiedot ▌

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit

Yhteydet yritykseen

Yhteydet muihin rekistereihin

Yhteys konserniin

Määräysvalta yksiköissä

Yksiköiden omistus

2.  KONSERNI

Tunnistetiedot ▌

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

3.  YRITYS

Tunnistetiedot ▌

Yhteydet muihin yksiköihin

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

4.  PAIKALLINEN YKSIKKÖ

Tunnistetiedot ▌

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yhteydet muihin yksiköihin ja rekistereihin

5.  TOIMIALA-YKSIKKÖ

jos otetaan huomioon tilastoyksikkönä 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti

Tunnistetiedot ▌

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yhteydet muihin yksiköihin ja rekistereihin

Liite IV

Yksityiskohtaiset aiheet ja muuttujat salassapidettävien tietojen vaihtoon, jota toteutetaan tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten

Kohdat, joissa on merkintä "ehdollinen", ovat pakollisia, jos tiedot ovat saatavissa jäsenvaltioissa, ja kohdat, joissa on merkintä "valinnainen", ovat suosituksia.

1.  Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) ja joiden vaihto toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten kesken sallitaan [10 artiklan 1 ja 2 kohta]

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista sivuliikkeistä (ehdollinen)

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista erityistä tarkoitusta varten perustetuista yksiköistä (valinnainen)

 

Määräysvalta yksiköissä

Joko määräysvallan alaisena tai määräysvallan käyttäjänä olevan oikeudellisen yksikön tunnistemuuttujat

 

Yksiköiden omistus

Joko omistuksen alaisena tai omistajana olevan yksikön tunnistemuuttujat

Osuudet (prosentteina) niistä raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävästä yksiköstä (pitävistä yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) niistä muualla kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) muualla kotipaikkaansa pitävästä oikeudellisesta yksiköstä (pitävistä oikeudellisista yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuuksien juoksuajan alkamis- ja päättymisajankohta (ehdollinen)

Konserni

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACE:n

2-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodi NACE:n

2-numerotasolla (valinnainen)

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä (ehdollinen)

Nettoliikevaihto (ehdollinen)

Konsernin kokonaisvarat (ehdollinen)

Maat, joihin muualla kuin raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävät yritykset tai paikalliset yksiköt ovat sijoittautuneet (valinnainen)

Yritys

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Yhteydet muihin yksiköihin

Niiden oikeudellisten yksiköiden tunnusnumerot, joista yritys muodostuu

Sen konsernin tunnusnumero, johon yritys kuuluu

 

Demografiset tapahtumat

Toiminnan aloittamispäivä

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yrityksen päätoimialakoodi NACE:n

4-numerotasolla

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä

Työntekijöiden lukumäärä

Nettoliikevaihto

Asetuksen (EY) N:o 549/2013 mukainen institutionaalinen sektori ja alasektori

2.  Tiedot, jotka komission (Eurostat) on määrä toimittaa toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille ja joiden vaihto komission (Eurostat) ja toimivaltaisten keskuspankkien kesken sallitaan, kun siihen on annettu lupa [10 artiklan 2 ja 4 kohta]

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista sivuliikkeistä (ehdollinen)

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista erityistä tarkoitusta varten perustetuista yksiköistä (valinnainen)

 

Yhteydet yritykseen

Niiden yritysten tunnistemuuttujat, joihin yksikkö kuuluu

Yritykseen (yrityksiin) liittämisen ajankohta (ehdollinen)

Yrityksestä (yrityksistä) erottamisen ajankohta (ehdollinen)

 

Yhteydet muihin rekistereihin

Yhteydet muihin rekistereihin

 

Yhteys konserniin

Sen konsernin tunnistemuuttujat, johon yksikkö kuuluu

Konserniin liittämisen ajankohta (ehdollinen)

Konsernista erottamisen ajankohta (ehdollinen)

 

Määräysvalta yksiköihin nähden

Joko määräysvallan alaisena tai määräysvallan käyttäjänä olevan oikeudellisen yksikön tunnistemuuttujat

 

Yksiköiden omistus

Joko omistuksen alaisena tai omistajana olevan yksikön tunnistemuuttujat

Osuudet (prosentteina) niistä raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävästä yksiköstä (pitävistä yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) niistä muualla kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) muualla kotipaikkaansa pitävästä oikeudellisesta yksiköstä (pitävistä oikeudellisista yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuuksien juoksuajan alkamis- ja päättymisajankohta (ehdollinen)

Konserni

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Konsernin toiminnan alkamisajankohta

Konsernin toiminnan päättymisajankohta

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACE:n

2-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodi NACE:n

2-numerotasolla (valinnainen)

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä (ehdollinen)

Nettoliikevaihto (conditional)

Konsernin kokonaisvarat (ehdollinen)

Maat, joihin muualla kuin raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävät yritykset tai paikalliset yksiköt ovat sijoittautuneet (valinnainen)

Yritys

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Yhteydet muihin yksiköihin

Niiden oikeudellisten yksiköiden tunnusnumerot, joista yritys muodostuu

Sen monikansallisen tai kansallisen konsernin tunnusnumero, johon yritys kuuluu

 

Demografiset tapahtumat

Toiminnan aloittamispäivä

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACE:n

4-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodi NACE:n

4-numerotasolla (ehdollinen)

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä

Työntekijöiden lukumäärä

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana (valinnainen)

Nettoliikevaihto

Asetuksen (EY) N:o 549/2013 mukainen institutionaalinen sektori ja alasektori

3.  Yhtiöityjä oikeudellisia yksikköjä koskevien tietojen vaihto tunnistamistarkoituksia varten [10 artiklan 3 kohta]

3.1.  Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä yhtiöidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista sivuliikkeistä (ehdollinen)

3.2.  Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) ulkomaisista yhtiöidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto (valinnainen)

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista sivuliikkeistä (ehdollinen)

3.3.  Tiedot, jotka komission (Eurostat) on määrä toimittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille yhtiöidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EY) N:o 549/2013 määritelmän mukaisista sivuliikkeistä (ehdollinen)

Liite V

5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka kunkin jäsenvaltion vastuussa olevat veroviranomaiset toimittavat kansalliselle tilastoviranomaiselle

a)  tiedot niiden verovelvollisten tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia, arvonlisäveroilmoituksista, jotka ovat tehneet ilmoituksen kyseessä olevalta verokaudelta unionin sisäisestä tavaroiden luovutuksesta neuvoston direktiivin 2006/112/EY 251 artiklan a alakohdan mukaisesti tai unionin sisäisestä tavaroiden hankinnasta edellä mainitun direktiivin 251 artiklan c alakohdan mukaisesti,

b)  direktiivin 2006/112/EY 264 ja 265 artiklan mukaisista arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksista kootut tiedot unionin sisäisiä luovutuksia koskevista yhteenvetoilmoituksista,

c)  unionin sisäisiä hankintoja koskevat tiedot, jotka kaikki muut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Liite VI

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka kunkin jäsenvaltion vastuussa olevat tulliviranomaiset toimittavat kansalliselle tilastoviranomaiselle

a)  tiedot, joista tunnistetaan henkilö, joka harjoittaa sellaista unionin sisäistä tavaroiden vientiä ja tuontia, jota koskevat sisäisen jalostuksen tullimenettelyt,

b)  talouden toimijoita koskevat rekisteröinti- ja tunnistetiedot, jotka annetaan Euroopan unionin tullisäädösten nojalla ja jotka ovat saatavilla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 7 artiklassa tarkoitetussa EORI

-numeroa koskevassa sähköisessä järjestelmässä,

c)  tuontia ja vientiä koskevat tiedot, jotka on saatu tulli-ilmoituksista, jotka kansalliset tulliviranomaiset ovat hyväksyneet tai joita varten kansalliset viranomaiset ovat tehneet päätöksiä,

joita koskeva ilmoitus on annettu niille, tai

joita koskeva täydentävä ilmoitus on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 225 artiklan mukaisesti niiden saatavilla suoralla tietoliikenneyhteydellä luvanhaltijan järjestelmään.

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (EUVL L 61, 5.3.2008, s. 6).
(4)Komission suositus mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1297/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS) (EUVLL 340, 19.12.2008, s. 76).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
(10)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(11)Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta (EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1).
(12)Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista (EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49).
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 17).
(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (EUVL L 61, 5.3.2008, s. 6).
(19)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista (uudelleen laadittu toisinto) (EUVLL 97, 9.4.2008, s. 13).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23).
(21)Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).
(22)Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
(23)21Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006 tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVLL 393, 30.12.2006, s. 1).
(24)Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus