Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0048(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0094/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0094/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0382

Usvojeni tekstovi
PDF 354kWORD 122k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0114),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0099/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 2. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0094/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 77, 1.3.2018., str. 2.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama ▌ i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Razvoj, izrada i diseminacija statističkih informacija o gospodarskim djelatnostima poduzeća država članica do sada su se temeljili na nizu pojedinačnih pravnih akata. Tim su pravnim aktima obuhvaćene kratkoročne i strukturne poslovne statistike, statistike o proizvodnji, međunarodnoj trgovini robom i uslugama (unutar Unije i izvan nje), stranim povezanim poduzećima, istraživanju i razvoju, inovacijama te uporabi IKT-a i e‑trgovini. Nadalje, Uredbom (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(3) uspostavljen je zajednički okvir za poslovne registre u statističke svrhe u Uniji.

(2)  Tom strukturom, koja se temelji na pojedinačnim pravnim aktima, ne osigurava se potrebna dosljednost u pojedinačnim statističkim područjima niti se promiče integrirani pristup razvoju, izradi i diseminaciji poslovnih statistika. Za potrebe ove Uredbe europske poslovne statistike trebale bi obuhvaćati i statističke podatke o istraživanju i razvoju u sektoru visokog obrazovanja, državnom sektoru i privatnom neprofitnom sektoru. Trebalo bi uspostaviti zajednički pravni okvir kako bi se osigurala dosljednost u europskim poslovnim statistikama i olakšala integracija odgovarajućih statističkih postupaka.

(3)  Bolja integracija statističkih postupaka utemeljenih na zajedničkim metodološkim načelima, definicijama i kriterijima kvalitete trebala bi dovesti do usklađenih statistika o strukturi, gospodarskim djelatnostima, transakcijama i uspješnosti poslovnog sektora u Uniji kojima se zadovoljava razina relevantnosti i pojedinosti potrebna za ispunjavanje potreba korisnika.

(4)  Registrom EuroGroups osigurat će se bolje praćenje smjernica Unije koje su važne za europske poslovne statistike, primjerice Preporuke Komisije 2003/361/EZ (4), posebno u pogledu identifikacije samostalnih poduzeća u smislu navedene preporuke. To je potrebno kako bi se poticalo pravnu sigurnost i predvidljivost za poduzeća te stvorilo jednake uvjete za sve MSP-ove sa sjedištem u Uniji.

(5)  Za europske su poslovne statistike relevantne međunarodne smjernice kao što su Priručnik iz Frascatija za statistike o istraživanju i razvoju i Priručnik iz Osla za podatke o inovacijama te međunarodni sporazumi koje su donijeli Ujedinjeni narodi, OECD, Međunarodni monetarni fond i druge međunarodne i nadnacionalne organizacije. U mjeri u kojoj je to moguće, te bi smjernice trebalo slijediti u razvoju, izradi i diseminaciji statistika Unije te u europskom okviru statističkih poslovnih registara kako bi se osigurala usporedivost statistika Unije sa statistikama koje su sastavili glavni međunarodni partneri Unije. Međutim, trebalo bi dosljedno primjenjivati standarde, sporazume i smjernice Unije pri prikupljanju europskih poslovnih statistika za teme „doprinosi u pogledu istraživanja i razvoja” i „inovacije”.

(6)  Administrativno opterećenje poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća, trebalo bi u najvećoj mjeri ograničiti uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, druge izvore podataka koji nisu istraživanja. Kako bi se ublažilo opterećenje poduzeća, trebalo bi biti moguće utvrditi različite zahtjeve u pogledu podataka ovisno o veličini i važnosti poslovnih djelatnosti država članica.

(7)  U programu Vizija europskog statističkog sustava (ESS) 2020. navedeno je da bi podatke trebalo upotrebljavati u različitim statističkim područjima radi bolje analize novih pojava (npr. globalizacije) i boljeg doprinošenja politikama Unije s visokim učinkom. Izlazni podaci trebali bi se temeljiti na učinkovitim i pouzdanim statističkim postupcima ESS-a. Širim područjem primjene zajedničkog pravnog okvira za poslovne statistike trebala bi se omogućiti integracija međuovisnih postupaka izrade uz upotrebu više izvora.

(8)  Cilj Programa za modernizaciju europskih statistika o poduzećima i trgovini (MEETS), koji je donesen Odlukom 1297/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) i provodio se od 2009. do 2013., bilo je pružanje pomoći pri prilagodbi statistika o poduzećima i trgovini novim potrebama za podacima i prilagodbi sustava za izradu poslovnih statistika. Zaključke i preporuke proizišle iz tog programa u pogledu prioriteta i novih skupova pokazatelja, pojednostavnjenja okvira za poslovne statistike, učinkovitije izrade statistika o poduzećima i trgovini te modernizacije Intrastata trebalo bi pretvoriti u pravno obvezujuće odredbe.

(9)  Postoji potreba za fleksibilnijim pristupom u okviru europskih poslovnih statistika kako bi se omogućile prilagodbe metodološkom razvoju i pravodobno odgovorilo na nove i opravdane potrebe korisnika podataka proizišle iz promjenjivog gospodarskog okruženja te sve veće globalizacije i složenosti poslovnog okruženja. Takve buduće prilagodbe trebalo bi poduprijeti odgovarajućom analizom troškova i koristi, a nastalim novim zahtjevima u pogledu podataka ne bi trebalo državama članicama ili ispitanicima nametnuti znatno dodatno opterećenje ili trošak.

(10)  Ulogu nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups trebalo bi ojačati kao temeljnu infrastrukturu za prikupljanje i sastavljanje europskih poslovnih statistika. Nacionalne statističke poslovne registre trebalo bi upotrebljavati kao glavne izvore informacija za statističku analizu populacije i demografije poduzeća, za definiranje populacije za istraživanja i za uspostavu veze s izvorima administrativnih podataka.

(11)  Kako bi se osigurala uloga nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups, trebalo bi definirati i uvesti jedinstveni identifikator za sve relevantne jedinice.

(12)  Pravilno razgraničenje skupina poduzeća u registru EuroGroups s pomoću pravodobnih i pouzdanih podataka trebalo bi postići primjenom usklađenih kriterija i redovitim ažuriranjem informacija o kontrolnim vezama među pravnim jedinicama koje su dio skupina poduzeća.

(13)  Kako bi se unaprijedilo učinkovitost postupaka za izradu statistika ESS-a i smanjilo statističko opterećenje ispitanika, nacionalna statistička tijela trebala bi imati pravo besplatno i bez odgode pristupiti svim nacionalnim administrativnim evidencijama i služiti se njima te integrirati te administrativne evidencije u statistike u mjeri u kojoj je to potrebno za razvoj, izradu i diseminaciju europskih poslovnih statistika u skladu s odredbama utvrđenima u članku 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(14)  Uredbom (EZ) br. 223/2009 pruža se referentni okvir za europske statistike. Njome se posebno zahtijeva poštovanje načela stručne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti.

(15)  Za nacionalna statistička tijela koja izrađuju poslovne statistike i održavaju europski okvir statističkih poslovnih registara trebalo bi uvesti razmjenu mikropodataka i pristup mikropodacima za razvoj, izradu i diseminaciju nacionalnih ili europskih poslovnih statistika ili za povećanje kvalitete europskih poslovnih statistika. Stoga bi razmjenu mikropodataka trebalo ograničiti na opravdane slučajeve.

(16)  Stvaranjem dodatnog izvora podataka na temelju razmjene mikropodataka o izvozu robe unutar Unije uz mogućnost primjene inovativnih metodologija povećava se fleksibilnost država članica u sastavljanju statistika o trgovini robom unutar Unije i time im se omogućuje da smanje izvještajno opterećenje poduzećâ. Svrha su razmjene učinkoviti razvoj, izrada i diseminacija europskih statistika o međunarodnoj trgovini robom ili poboljšanje njihove kvalitete.

(17)  Za pregovore o sporazumima o trgovini i ulaganjima između Unije i trećih zemalja ili između više strana te njihovu provedbu i preispitivanje nalaže se da bi Komisiji na raspolaganje trebalo staviti potrebne statističke informacije o trgovinskim tokovima država članica sa zemljama nečlanicama.

(18)  Trebalo bi održavati blisku vezu između sustava za prikupljanje statističkih informacija i fiskalnih formalnosti koje se odnose na porez na dodanu vrijednost i postoje u okviru trgovine robom među državama članicama. Tom se vezom posebno omogućuje utvrđivanje izvoznika i uvoznika te provjera kvalitete prikupljenih informacija za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije.

(19)  Prekogranično kretanje robe, posebno iz zemalja nečlanica ili u njih, podliježe carinskom nadzoru kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(7). Carinska tijela čuvaju informacije ili evidencije o takvom kretanju ili imaju pristup njima. Informacije ili evidencije koje se odnose na carinske deklaracije ili se na njima temelje trebalo bi upotrebljavati za izradu statistika o trgovini robom u Uniji.

(20)  Za izradu statistika o međunarodnoj trgovini robom i poboljšanje njihove kvalitete nacionalna statistička tijela u državama članicama trebala bi ▌razmjenjivati podatke o uvozu i izvozu robe koji uključuju carinska tijela više država članica. Kako bi se osiguralo usklađeno prikupljanje statističkih podataka, razmjena tih mikropodataka između nacionalnih statističkih tijela trebala bi biti obavezna.

(21)  Kako bi se očuvalo kvalitetu i usporedivost europskih poslovnih statistika ili nacionalnih računa u skladu s konceptima i metodologijom iz Uredbe (EU) br. 549/2013, trebalo bi omogućiti razmjenu povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela dotičnih država članica, odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka, Europske središnje banke i Komisije (Eurostata) isključivo u statističke svrhe.

(22)  Za provedbu svojih zadaća proizišlih iz Ugovora, posebno zadaća povezanih s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, Komisija bi trebala imati potpune, ažurirane i pouzdane informacije o proizvodnji robe i usluga u Uniji i o međunarodnim trgovinskim tokovima. Poduzećima su isto tako potrebne takve informacije za praćenje njihovih tržišta i međunarodne dimenzije.

(23)  Države članice ili nacionalna nadležna tijela trebali bi nastojati u najvećoj mjeri pojednostavniti prikupljanje statističkih podataka od europskih poduzeća. Nacionalna statistička tijela trebala bi uzeti u obzir najnovija digitalna dostignuća u trenutku utvrđivanja instrumenata i metoda za prikupljanje statističkih podataka te ih treba poticati na provedbu inovativnih pristupa.

(24)  Za mjerenje produktivnosti poduzeća u Uniji potrebno je osigurati poslovne statistike strukturirane po području djelatnosti. Posebno postoji sve veća potražnja za statistikama o uslužnom sektoru, koji je najdinamičniji sektor modernih gospodarstava, posebno s obzirom na potencijal tog sektora za rast i stvaranje radnih mjesta te uzimajući u obzir odnose s proizvodnim sektorom. Taj trend dodatno se pojačava razvojem novih digitalnih usluga. Potražnja za statistikama raste i u kreativnim i kulturnim industrijama, kao što se navodi u rezoluciji Europskog parlamenta o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije(8). Statistike o trgovini uslugama ključne su za praćenje funkcioniranja unutarnjeg tržišta usluga i jedinstvenog digitalnog tržišta te za procjenu učinka prepreka na trgovinu uslugama.

(25)  Uredba (EZ) 223/2009 o europskoj statistici predstavlja referentni okvir za ovu Uredbu, među ostalim u pogledu zaštite povjerljivih podataka. Međutim, zbog izrazito detaljne razine informacija u području statistike o međunarodnoj trgovini robom nalažu se posebna pravila s obzirom na povjerljivost. Uvoznik ili izvoznik mora nacionalnom statističkom tijelu podnijeti zahtjev za neotkrivanjem statističkih rezultata kojima se omogućuje neizravna identifikacija navedenog uvoznika ili izvoznika. Nacionalno statističko tijelo trebalo bi zahtjev smatrati opravdanim ako se statističkim rezultatima omogućuje neizravna identifikacija navedenog uvoznika ili izvoznika. U suprotnome nacionalno statističko tijelo može diseminirati statističke rezultate u obliku iz kojeg može biti moguće neizravno identificirati navedenog uvoznika ili izvoznika.

(26)  Za praćenje napretka prema ciljevima postavljenima u strategiji Europa 2020. na razini država članica i Unije potrebne su usklađene statistike za gospodarstvo Unije o klimatskim promjenama i učinkovitoj uporabi resursa, istraživanju i razvoju, inovacijama, informacijskom društvu kojima su obuhvaćene i tržišne i netržišne djelatnosti te o poslovnom okruženju kao cjelini, posebno o demografiji poduzeća i zapošljavanju povezanom s tržišnim djelatnostima. Takvim se informacijama donositeljima odluka omogućuje donošenje informiranih odluka o politikama u cilju razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, poboljšanja pristupa jedinstvenom tržištu za mala i srednja poduzeća, razvoja poduzetništva te poboljšanja održivosti i konkurentnosti.

(27)  Statistike o inovacijskim, istraživačkim i razvojnim djelatnostima potrebne su za razvoj i praćenje politika čiji je cilj jačanje konkurentnosti država članica i povećanje njihova srednjoročnog i dugoročnog potencijala za pametan rast i zapošljavanje. Digitalno gospodarstvo koje se širi i povećana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija isto su tako među važnim pokretačima konkurentnosti i rasta u Uniji, a statistički podaci potrebni su za potporu povezanim strategijama i politikama, uključujući dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta.

(28)  Poslovne su statistike potrebne i za sastavljanje nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(9).

(29)  Pouzdane i pravodobne statistike neophodne su za izvješćivanje o gospodarskom razvoju u svakoj državi članici u okviru gospodarske politike Unije. Europska središnja banka treba u kratkom roku raspolagati kratkoročnim statistikama kako bi procijenila gospodarski razvoj u državama članicama u okviru jedinstvene monetarne politike.

(30)  Poštujući načelo pružanja poslovnih statistika o cjelokupnom gospodarstvu, zahtjevima u pogledu podataka trebalo bi u mjeri u kojoj je to moguće uzeti u obzir mjere pojednostavnjenja za smanjenje opterećenja poduzeća u relativno malim državama članicama u skladu s načelom proporcionalnosti. Dodatni zahtjevi ne bi trebali predstavljati nerazmjerno administrativno opterećenje za ispitanike.

(31)  Međunarodne standarde poput inicijative za razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX) te statističke ili tehničke standarde razrađene u okviru ESS-a poput standarda za metapodatke i provjeru trebalo bi primjenjivati u mjeri u kojoj je to relevantno i za europske poslovne statistike. Odbor za europski statistički sustav (ESSC) potvrdio je ESS-ov standard za izvješća o kvaliteti u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Tim bi standardima trebalo doprinijeti usklađivanju osiguravanja kvalitete i izvješćivanja o kvaliteti u skladu s ovom Uredbom.

(32)  Kako bi se uzelo u obzir gospodarska i tehnička dostignuća, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora u pogledu detaljnih tema utvrđenih u prilogu▌ I. ▌ te stope obuhvata za izvoz robe unutar Unije. Komisija bi također trebala imati ovlast za izmjenu i dopunu ▌informacija koje se trebaju dostaviti poreznim i carinskim tijelima u skladu s prilozima V. i VI. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(10) Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

(33)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za tehničku provedbu određenih elemenata zahtjeva, uključujući one za statističke poslovne registre, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara, dostave podataka i metapodataka, izvješća o kvaliteti podataka i metapodacima te odstupanja. U istu bi svrhu dodatne provedbene ovlasti trebalo dodijeliti Komisiji u pogledu načinâ i formata, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije, specifikacija relevantnih metapodataka, vremenskog rasporeda, načinâ prikupljanja i sastavljanja statističkih informacija o izvozu robe unutar Unije koje se pružaju državi članici uvoza, načinâ primjene stope obuhvata ukupnog izvoza robe unutar Unije s obzirom na referentno razdoblje, utvrđivanja tehničkih specifikacija koje se odnose na elemente statističkih podataka za sastavljene odnosno prikupljene mikropodatke ▌ o trgovini robom unutar Unije koje je potrebno pružiti državi članici uvoza i povezanih pojednostavnjenja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(34)  Ako je to prikladno, Komisija bi trebala provesti analizu troškova i koristi te osigurati da se nijednim predloženim djelovanjem državama članicama ili ispitanicima, osobito MSP-ovima, ne nameće znatan dodatni trošak ili opterećenje uzimajući u obzir očekivane koristi za korisnike, kao i to da se predloženim djelovanjem dovodi do unapređenja kvalitete statistike.

(35)  Komisija može odobriti odstupanja od primjene ove Uredbe ili delegiranih i provedbenih akata donesenih u okviru nje ako takva primjena dovodi do velikih prilagodaba nacionalnog statističkog sustava države članice u smislu organizacije dodatnih istraživanja ili uvođenja velikih prilagodaba njezina sustava za izradu statistika kako bi se uključili novi izvori podataka ili omogućilo kombiniranje različitih izvora.

(36)  Ako se utvrde novi zahtjevi u pogledu podataka ili ako su potrebna poboljšanja skupova podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, Komisija može pokrenuti pokusne studije koje države članice provode na dobrovoljnoj osnovi. Komisija može kao prioritet pokrenuti pokusne studije koje će obuhvatiti „međunarodnu trgovinu uslugama”, „nekretnine”, „financijske pokazatelje” te „okoliš i klimu”.

(37)  Budući da cilj ove Uredbe, odnosno uspostavu zajedničkog okvira za europske poslovne statistike, ne mogu u dostatnoj mjeri ostvariti države članice, već se on radi usklađivanja i usporedivosti može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(38)  Mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi trebalo bi zamijeniti mjere iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91(11), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98(12), Odluke (EZ) br. 1608/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(13), Uredbe (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća(14), Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća(15), Uredbe (EZ) 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća(16), Uredbe (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća(17), Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(18), Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(19) i Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(20). Stoga bi te akte trebalo staviti izvan snage.

(39)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

(40)  Provedeno je savjetovanje s Odborom za europski statistički sustav,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički pravni okvir za:

(a)  razvoj, izradu i diseminaciju europskih poslovnih statistika iz članka 3. stavka 1.;

(b)  europski okvir nacionalnih statističkih poslovnih registara i registar EuroGroups.

Članak 2.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „statistička jedinica” znači statističke jedinice kako su definirane u ▌Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93(21);

(b)  „izvještajna jedinica” znači jedinica koja dostavlja podatke;

(c)  „područje” znači jedan ili više skupova podataka koji su organizirani kako bi se njima obuhvatile određene teme;

(d)  „tema” ▌znači sadržaj informacija koje je potrebno sastaviti, pri čemu svaka tema obuhvaća jednu ili više detaljnih tema;

(e)  „detaljna tema” znači detaljan sadržaj informacija koje je potrebno sastaviti o određenoj temi, pri čemu svaka detaljna tema obuhvaća jednu ili više varijabli;

(f)  „varijabla” znači značajka ▌jedinice koja može preuzeti više skupova vrijednosti;

(g)  „tržišna aktivnost” i „netržišna aktivnost” znači aktivnosti kako su definirane u Uredbi (EU) br. 549/2013;

(h)  „tržišni proizvođač” i „netržišni proizvođač” znači proizvođači kako su definirani u Uredbi (EU) br. 549/2013;

(i)  „nacionalna statistička tijela” znači nacionalni zavodi za statistiku koje određuje svaka država članica i druga nacionalna tijela nadležna za razvoj, izradu i diseminaciju europskih statistika iz članka 5. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(j)  „mjerodavni izvor” znači jedini pružatelj evidencija podataka koje sadržavaju podatke iz nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups u skladu sa standardima kvalitete iz članka 17.;

(k)  „mikropodaci” znači pojedinačna promatranja ili mjerenja značajki izvještajnih ili statističkih jedinica koje je moguće identificirati;

(l)  „uporaba u statističke svrhe” znači ▌uporaba ▌kako je definirana u članku 3. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(m)  „povjerljivi podaci” znači podaci kako su definirani u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(n)  „porezna tijela” znači nacionalna tijela u državi članici koja su nadležna za primjenu Direktive Vijeća 2006/112/EZ(22);

(o)  „carinska tijela” znači carinska tijela iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.;

(p)  „skupina multinacionalnih poduzeća” znači skupina poduzeća koja ima najmanje dva poduzeća ili pravne jedinice u različitim zemljama kako je utvrđeno člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 177/2008;

2.  Za potrebe članaka od 11. do 15. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „država članica izvoza” znači država članica na statističkom području iz koje se roba izvozi na odredište u državi članici uvoza;

(b)  „država članica uvoza” znači država članica na statističkom području u koju se roba uvozi iz države članice izvoza;

(c)  „roba” znači sva pokretna imovina, uključujući električnu energiju i prirodni plin.

Članak 3.

Područje primjene

1.  Europskim poslovnim statistikama obuhvaćeni su:

(a)  struktura, gospodarske djelatnosti i uspješnost statističkih jedinica, njihove istraživačke i razvojne te inovacijske djelatnosti, njihova uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i e-trgovina te globalni lanci vrijednosti. Za potrebe ove Uredbe europske poslovne statistike obuhvaćaju i statističke podatke o istraživanju i razvoju u sektoru visokog obrazovanja, državnom sektoru i privatnom neprofitnom sektoru;

(b)  proizvodnja gotovih proizvoda i usluga te međunarodna trgovina robom i uslugama.

2.  Europskim okvirom statističkih poslovnih registara obuhvaćeni su nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups te razmjene među njima u skladu s člankom 10.

(a)  Nacionalni statistički poslovni registri obuhvaćaju:

i.  sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose bruto domaćem proizvodu (BDP) i njihove lokalne jedinice;

ii.  pravne jedinice od kojih se ta poduzeća sastoje;

iii.  za ona poduzeća koja zbog svoje veličine imaju znatan utjecaj i čije jedinice prema vrsti djelatnosti (JVD) znatno utječu na agregirane (nacionalne) podatke:

–  JVD i veličinu svakog JVD-a od kojeg se ta poduzeća sastoje ili, alternativno,

–  oznaku NACE kako je utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(23) sporednih djelatnosti tih poduzeća i veličinu svake sporedne djelatnosti;

iv.  skupine poduzeća kojima ta poduzeća pripadaju.

(b)  Registar EuroGroups obuhvaća sljedeće jedinice, definirane u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93:

i.  sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose bruto domaćem proizvodu (BDP) i koja su dio skupine multinacionalnih poduzeća;

ii.  pravne jedinice od kojih se ta poduzeća sastoje;

iii.  skupine multinacionalnih poduzeća kojima ta poduzeća pripadaju.

(c)  Kućanstva nisu obuhvaćena europskim okvirom statističkih poslovnih registara u mjeri u kojoj su roba i usluge koje proizvode predviđeni za vlastitu potrošnju ili uključuju iznajmljivanje vlastite imovine.

(d)  Lokalne jedinice stranih poduzeća koje ne čine zasebne pravne subjekte (podružnice) i koje su u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 klasificirane kao kvazi-društva smatraju se poduzećima za potrebe nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups.

(e)  Skupine poduzeća utvrđuju se na temelju kontrolnih veza među njihovim pravnim jedinicama u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013.

(f)  Pri upućivanju na nacionalne statističke poslovne registre i registar EuroGroups ova se Uredba primjenjuje samo na jedinice koje u cijelosti ili djelomično obavljaju gospodarsku djelatnost te na gospodarski neaktivne pravne jedinice koje su dio poduzeća u kombinaciji s gospodarski aktivnim pravnim jedinicama. Za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara gospodarskom se djelatnošću smatra svaka djelatnost koja se sastoji od ponude robe i usluga na određenom tržištu. Posjedovanje imovine i/ili obveza može se isto tako smatrati djelatnošću. Osim toga, netržišne usluge kojima se pridonosi BDP-u te izravni i neizravni udjeli u aktivnim pravnim jedinicama smatraju se gospodarskim djelatnostima za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara.▌

(g)  Statističke jedinice u okviru europskog okvira statističkih poslovnih registara definirane su kao u ▌ Uredbi (EEZ) br. 696/93 Vijeća i podliježu ograničenjima utvrđenima u ovom članku.

POGLAVLJE II.

IZVORI PODATAKA

Članak 4.

Izvori podataka i metode

1.  Države članice izrađuju statistike iz članaka 6. i 7. te nacionalne statističke poslovne registre iz članka 9. služeći se svim relevantnim izvorima podataka, izbjegavajući pritom prekomjerno opterećenje ispitanika i uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost nacionalnih statističkih tijela. Pod uvjetom da su rezultati u skladu s kriterijima kvalitete iz članka 17., nacionalna statistička tijela mogu se za izradu statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju ovom Uredbom služiti sljedećim izvorima podataka, što uključuje njihove kombinacije:

(a)  ispitivanjima: izvještajne jedinice koje su pozvale države članice ▌pružaju pravodobne, točne i potpune informacije potrebne za izradu statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju ovom Uredbom;

(b)  administrativnim evidencijama, uključujući informacije poreznih i carinskih tijela kao što su godišnji financijski izvještaji;

(c)  razmijenjenim mikropodacima;

(d)  svim drugim relevantnim izvorima, metodama ili inovativnim pristupima, u mjeri u kojoj omogućuju proizvodnju podataka koji su usporedivi i usklađeni s primjenjivim posebnim zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđenima ovom Uredbom. Takve metode i pristupi znanstveno su utemeljeni i propisno dokumentirani.

Članak 5.

Pristup administrativnim evidencijama i priopćavanje informacija

1.  U skladu s ▌člankom 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009 nacionalna statistička tijela i Komisija (Eurostat) imaju pravo besplatno i bez odgode pristupiti svim administrativnim evidencijama i služiti se njima te integrirati te evidencije s drugim izvorima podataka kako bi se ispunili statistički zahtjevi iz ove Uredbe i ažurirali nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups. Pristup nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) ograničen je na administrativne evidencije u okviru njihovih odgovarajućih javnih administrativnih sustava.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., porezna tijela u svakoj državi članici pružaju nadležnim nacionalnim statističkim tijelima u statističke svrhe informacije o izvozu i uvozu robe kako je navedeno u Prilogu V.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. o izmjeni i dopuni statističkih informacija koje trebaju pružiti porezna tijela u skladu s Prilogom V.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., carinsko tijelo u svakoj državi članici pruža nadležnim nacionalnim statističkim tijelima u statističke svrhe informacije o izvozu i uvozu robe kako je navedeno u Prilogu VI.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. o izmjeni i dopuni statističkih informacija koje trebaju pružiti carinska tijela u skladu s Prilogom VI.

4.  Kako bi se izradile usklađene statistike o međunarodnoj trgovini robom i poboljšala njihova kvaliteta, nacionalna statistička tijela dotičnih država članica u statističke svrhe razmjenjuju mikropodatke koje su primila od svojih carinskih tijela o izvozu ili uvozu robe za procjenu kvazitranzitnog izvoza ili uvoza s obzirom na to da taj izvoz ili uvoz uključuje carinska tijela više država članica.

Za druge tokove koji uključuju carinska tijela više država članica nacionalna statistička tijela razmjenjuju odgovarajuće mikropodatke o izvozu ili uvozu robe kako bi se poboljšala kvaliteta dotičnih statistika.

5.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja načinâ razmjena podataka u skladu s ovim člankom.

POGLAVLJE III.

POSLOVNE STATISTIKE

Članak 6.

Zahtjevi u pogledu podataka

1.  Europskim poslovnim statistikama obuhvaćena su sljedeća područja:

(a)  kratkoročne poslovne statistike;

(b)  poslovne statistike na razini zemlje;

(c)  regionalne poslovne statistike;

(d)  statistike o međunarodnim djelatnostima.

2.  Područja uključuju jednu ili više sljedećih tema kako je detaljnije utvrđeno u Prilogu I.:

(a)  populaciju poduzeća;

(b)  globalne lance vrijednosti;

(c)  uporabu IKT-a i e-trgovinu;

(d)  inovacije;

(e)  međunarodnu trgovinu robom;

(f)  međunarodnu trgovinu uslugama;

(g)  ulaganja;

(h)  inpute rada;

(i)  rezultate i uspješnost;

(j)  nekretnine;

(k)  cijene;

(l)  kupnje;

(m)  inpute u pogledu istraživanja i razvoja.

3.  Periodičnost, referentno razdoblje i statistička jedinica svake teme utvrđeni su u Prilogu II.

4.  Komisija je u skladu s člankom 22. ovlaštena za donošenje delegiranih akata o izmjeni detaljnih tema navedenih u Prilogu I. ▌.

5.  Pri izvršavanju svojih ovlasti za donošenje delegiranih akata Komisija osigurava ispunjavanje sljedećih ▌ uvjeta:

(a)  delegirani akti usmjereni su na neutralnost ili smanjenje troškova i opterećenja te se njima ni u kojem slučaju državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatan dodatni trošak ili opterećenje;

(b)  u razdoblju od pet uzastopnih godina drugom se detaljnom temom zamjenjuju najviše: jedna detaljna tema u području „kratkoročne poslovne statistike”, tri detaljne teme u području „poslovne statistike na razini zemlje”, dvije detaljne teme u području „regionalne poslovne statistike” i dvije detaljne teme u području „statistike o međunarodnim djelatnostima” navedene u Prilogu I., dok se u istom razdoblju u sva područja ukupno dodaje najviše jedna detaljna tema;

Gornja granica za detaljne teme koje se mogu zamijeniti ne primjenjuje se na detaljne teme o inovacijama, uporabi IKT-a i e-trgovini te globalnim lancima vrijednosti.

Gornja se granica ne primjenjuje na ▌izmjene koje proizlaze iz promjena računovodstvenih okvira nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. ▌

(c)  delegirani se akti donose najmanje 18 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke, osim za teme „inovacije” te „uporaba IKT-a i e-trgovina”, za koje se delegirani akti donose najmanje šest odnosno 15 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

(d)  izvedivost svake nove detaljne teme propisno se procjenjuje pokusnim studijama koje provode države članice u skladu s člankom 20.

Članak 7.

Tehničke specifikacije zahtjeva u pogledu podataka

1.  Za detaljne teme navedene u Prilogu I. države članice sastavljaju podatke relevantne za svaku detaljnu temu. Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u svrhu daljnjeg utvrđivanja sljedećih elemenata podataka koje je potrebno dostaviti na temelju ove Uredbe, njihovih tehničkih definicija i pojednostavnjenja:

(a)  varijabli ▌;

(b)  mjerne jedinice;

(c)  statističke populacije (uključujući zahtjeve u pogledu tržišnih/netržišnih djelatnosti ili proizvođača);

(d)  klasifikacija (uključujući popise proizvoda, zemalja i područja te vrsta transakcija) i raščlamba;

(e)  dobrovoljne dostave pojedinačnih evidencija podataka;

(f)  uporabe približnih vrijednosti i zahtjeva u pogledu kvalitete;

(g)  roka za dostavu podataka;

(h)  prvog referentnog razdoblja;

(i)  ponderiranja i promjene bazne godine za područje „kratkoročne poslovne statistike”;

(j)  daljnjih specifikacija u vezi s temom „međunarodna trgovina robom”, uključujući referentno razdoblje.

2.  Pri izvršavanju ovlasti iz stavka 1. u pogledu pojednostavnjenjâ Komisija uzima u obzir veličinu i važnost poslovnih djelatnosti u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi se smanjilo opterećenje poduzeća. Osim toga, Komisija osigurava održavanje doprinosa potrebnih za sastavljanje računovodstvenih okvira za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. Provedbeni akti, uz iznimku onih kojima se uređuje prva provedba ove Uredbe, donose se najmanje 18 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke za teme navedene u Prilogu I. Za teme „inovacije” i „uporaba IKT-a i e-trgovina” provedbeni se akti donose najmanje šest odnosno 15 mjeseci prije završetka referentnog razdoblja za podatke.

3.  Pri donošenju provedbenih akata u skladu sa stavkom 1. točkom (a), osim u slučaju tema navedenih u članku 6. stavku 2. točkama od (b) do (d) ove Uredbe, Komisija osigurava da ukupan broj varijabli u svakom području navedenome u članku 6. stavku 1. ove Uredbe ne premašuje:

–  22 varijable za područje „kratkoročne poslovne statistike”;

–  93 varijable za područje „poslovne statistike na razini zemlje”;

–  31 varijablu za područje „regionalne poslovne statistike” i

–  26 varijabli za područje „statistike o međunarodnim djelatnostima”.

4.  Za teme iz članka 6. stavka 2. točaka od (b) do (d) ove Uredbe Komisija osigurava da ukupan broj varijabli ne premašuje:

–  20 varijabli za temu „globalni lanci vrijednosti”;

–  73 varijable za temu „uporaba IKT-a i e-trgovina” i

–  57 varijabli za temu „inovacije”.

5.  Kad god su potrebni novi podaci kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika i osiguralo određenu razinu fleksibilnosti, Komisija može promijeniti najviše pet varijabli po području za „kratkoročne poslovne statistike”, „regionalne poslovne statistike” i „statistike o međunarodnim djelatnostima” te najviše 20 varijabli za područje „poslovna statistika na razini zemlje” u bilo kojem razdoblju od pet uzastopnih kalendarskih godina u skladu s provedbenim aktima iz stavka 3. Te se gornje granice ne primjenjuju na teme „globalni lanci vrijednosti”, „inovacije” i „uporaba IKT-a i e-trgovina”.

6.  Kad god su potrebni novi podaci kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika te predvidio određen stupanj fleksibilnosti nakon pokusnih studija iz članka 20., ukupni broj varijabli za područja iz stavka 3. uvećava se za najviše 10 varijabli za sva područja.

7.  Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. Tijekom pripreme tih provedbenih akata uzimaju se u obzir mogući dodatni troškovi i administrativno opterećenje za države članice ili za ispitanika, zajedno s procjenom predviđenog unapređenja kvalitete statistike i svim drugim izravnim ili neizravnim koristima proizašlima iz dodatne predložene mjere.

Navedeno se ne primjenjuje na ▌izmjene koje proizlaze iz izmjena klasifikacija i nomenklatura te promjena računovodstvenih okvira nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005.

POGLAVLJE IV.

POSLOVNI REGISTRI

Članak 8.

Europski okvir statističkih poslovnih registara

1.  Komisija (Eurostat) u statističke svrhe na razini Unije uspostavlja registar skupina multinacionalnih poduzeća EuroGroups.

2.  Države članice na nacionalnoj razini uspostavljaju jedan ili više ▌ nacionalnih statističkih poslovnih registara, čiji je zajednička osnova usklađena s ovom Uredbom, kao temelj za pripremu i koordinaciju istraživanja, kao izvor informacija za statističke analize populacije i demografije poduzeća, za uporabu administrativnih podataka i za identifikaciju i oblikovanje statističkih jedinica.

3.  Države članice i Komisija (Eurostat) razmjenjuju podatke za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara kako je utvrđeno u članku 10.

4.  Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups mjerodavni su izvor za dobivanje visokokvalitetnih i usklađenih populacija statističkih poslovnih registara za izradu europskih statistika u skladu s člankom 17. ove Uredbe.

Nacionalni statistički poslovni registri mjerodavni su izvor za populacije nacionalnih statističkih poslovnih registara. Registar EuroGroups mjerodavni je izvor europskom statističkom sustavu kao populacija registara za poslovne statistike za koje je potrebna koordinacija prekograničnih informacija u vezi sa skupinama multinacionalnih poduzeća.

Članak 9.

Zahtjevi za europski okvir statističkih poslovnih registara

1.  Statističke i pravne jedinice obuhvaćene europskim okvirom statističkih poslovnih registara u skladu s člankom 8. obilježene su sljedećim elementima koji su dodatno utvrđeni u Prilogu III.:

(a)  detaljnim temama registra i jedinstvenim identifikatorom;

(b)  vremenskim rasporedom i periodičnošću.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu ▌utvrđivanja varijabli u vezi s detaljnim temama registra navedenima u Prilogu III.

3.  Pri donošenju provedbenih akata iz stavka 2. Komisija osigurava da se državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatan dodatan trošak ili opterećenje.

Članak 10.

Razmjena povjerljivih podataka i pristup njima za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara

1.  Države članice razmjenjuju povjerljive podatke kako slijedi:

(a)  razmjena povjerljivih podataka skupina multinacionalnih poduzeća i jedinica koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV., odvija se isključivo u statističke svrhe među ▌nacionalnim statističkim tijelima različitih država članica, pri čemu se razmjenom treba osigurati kvaliteta informacija skupina multinacionalnih poduzeća u Uniji. Takve se razmjene mogu odvijati i u svrhu smanjenja izvještajnog opterećenja;

(b)  ako razmjenom treba osigurati kvalitetu informacija o skupinama multinacionalnih poduzeća u Uniji te je nadležno nacionalno statističko tijelo koje pruža podatke izričito odobri, nacionalne središnje banke mogu biti stranke u razmjeni povjerljivih podataka isključivo u statističke svrhe.

2.  Komisija (Eurostat) i države članice razmjenjuju povjerljive podatke kako slijedi:

(a)  nacionalna statistička tijela dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke skupina multinacionalnih poduzeća i jedinica koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV., kako bi isključivo u statističke svrhe pružila informacije o skupinama multinacionalnih poduzeća u Uniji;

(b)  kako bi osigurala dosljednu evidenciju podataka i upotrijebila ih isključivo u statističke svrhe, Komisija (Eurostat) dostavlja nadležnim nacionalnim statističkim tijelima svake države članice podatke o skupinama multinacionalnih poduzeća, uključujući jedinice koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV.,ako se najmanje jedna pravna jedinica skupine nalazi na državnom području te države članice;

(c)  Kako bi osigurala učinkovitost i visoku kvalitetu u izradi registra EuroGroups, isključivo u statističke svrhe, Komisija (Eurostat) dostavlja ▌nacionalnim statističkim tijelima podatke o svim skupinama multinacionalnih poduzeća evidentiranima u registru EuroGroups, uključujući jedinice koje pripadaju tim skupinama, kojima su obuhvaćene varijable navedene u Prilogu IV.

3.  Komisija (Eurostat) i države članice razmjenjuju povjerljive podatke za identifikaciju pravnih jedinica kako slijedi:

(a)  Nacionalna statistička tijela dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o osnovanim pravnim jedinicama, koji su ograničeni na identifikacijske i demografske varijable te stratifikacijske parametre, kako su navedeni u Prilogu IV., isključivo u svrhu jedinstvene identifikacije pravnih jedinica u Uniji.

(b)  Kako bi osigurala učinkovitost i visoku kvalitetu u izradi registra EuroGroups, Komisija (Eurostat) dostavlja nacionalnim statističkim tijelima svake države članice podatke o pravnim jedinicama, koji su ograničeni na identifikacijske i demografske varijable te stratifikacijske parametre, kako su navedeni u Prilogu IV., isključivo u svrhu identifikacije pravnih jedinica u Uniji.

4.  Komisija (Eurostat) i središnje banke mogu razmjenjivati povjerljive podatke kako slijedi:

Razmjena povjerljivih podataka, isključivo u statističke svrhe, može se odvijati između Komisije (Eurostata) i nacionalnih središnjih banaka te između Komisije (Eurostata) i Europske središnje banke, pri čemu se razmjenom osigurava kvaliteta informacija o skupinama multinacionalnih poduzeća u Uniji te su tu razmjenu izričito odobrila nadležna nacionalna statistička tijela.

5.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja tehničkih pojedinosti u vezi s varijablama navedenima u Prilogu IV.

6.  Kako bi osigurala da se podaci razmijenjeni na temelju ovog članka upotrebljavaju isključivo u statističke svrhe, Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju oblika te mjera sigurnosti i povjerljivosti za takve podatke, kao i postupka za razmjenu podataka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

7.  Ako Komisija (Eurostat), nacionalna statistička tijela, nacionalne središnje banke i Europska središnja banka prime povjerljive podatke o jedinicama koje se nalaze na državnom području ili izvan njega, one na temelju ovog članka povjerljivo postupaju s tim informacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

Dostava povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) odvija se u mjeri u kojoj je takva dostava nužna isključivo u statističke svrhe za izradu europskih statistika. Svaku daljnju dostavu mora izričito odobriti nacionalno tijelo koje je prikupilo podatke.

8.  Države članice i Komisija poduzimaju odgovarajuće mjere za sprječavanje i kažnjavanje svih povreda statističke povjerljivosti razmijenjenih podataka. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće.

POGLAVLJE V.

RAZMJENA POVJERLJIVIH PODATAKA ZA POTREBE STATISTIKA O TRGOVINI ROBOM UNUTAR UNIJE

Članak 11.

Razmjena povjerljivih podataka

1.  Razmjena povjerljivih podataka o izvozu robe unutar Unije među državama članicama, isključivo u statističke svrhe, odvija se među nacionalnim statističkim tijelima koja doprinose razvoju, izradi i diseminaciji statistika o trgovini robom unutar Unije.

Tehničke specifikacije za zahtjeve u pogledu podataka iz članka 7. stavaka 1. i 2. isto se tako primjenjuju na razmjenu povjerljivih podataka u skladu s ovim poglavljem.

2.  Nacionalna statistička tijela države članice izvoza pružaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza statističke informacije o svojem izvozu robe unutar Unije u tu državu članicu kako je utvrđeno u članku 12.

3.  Nacionalna statistička tijela države članice izvoza pružaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza metapodatke relevantne za uporabu razmijenjenih podataka pri sastavljanju statistika.

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u svrhu utvrđivanja informacija koje treba smatrati relevantnim metapodacima iz stavka 3. te vremenskog rasporeda za pružanje tih informacija i statističkih informacija iz stavka 2., u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

5.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., država članica koja dostavlja razmijenjene povjerljive podatke odobrava njihovu uporabu za izradu drugih statističkih podataka od strane nacionalnih statističkih tijela države članice uvoza, uz uvjet da se ti podaci isključivo rabe u statističke svrhe u skladu s poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

6.  Država članica uvoza može na zahtjev nacionalnih statističkih tijela države članice izvoza pružiti nacionalnim statističkim tijelima države članice izvoza prikupljene mikropodatke o svojem uvozu robe unutar Unije, koja je uvezena iz te države članice izvoza.

Članak 12.

Statističke informacije koje treba razmjenjivati

1.  Statističke informacije iz članka 11. stavka 2. sastoje se od:

(a)  mikropodataka prikupljenih za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije,

(b)  podataka prikupljenih o određenoj robi ili kretanjima ▌ i

(c)  podataka sastavljenih uporabom pojedinosti iz carinskih deklaracija.

2.  Statističkim informacijama koje su stvarno prikupljene na temelju poslovnih istraživanja ili administrativnih podataka iz članka 11. stavka 2. obuhvaćeno je najmanje 95 % vrijednosti ukupnog izvoza robe unutar Unije svake države članice u sve ostale države članice zajedno.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. radi izmjene ove Uredbe smanjenjem stope obuhvata s obzirom na tehnički i gospodarski razvoj uz istodobno održavanje statistika koje ispunjavaju važeće standarde kvalitete.

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja tehničkih specifikacija povezanih s prikupljanjem odnosno sastavljanjem informacija iz stavka 1. te za potrebe daljnjeg utvrđivanja ▌primjene stope obuhvata iz stavka 2., u vezi s referentnim razdobljem.

Članak 13.

Elementi statističkih podataka

1.  Mikropodaci iz članka 12. stavka 1. točke (a) sadržavaju sljedeće elemente statističkih podataka:

(a)  pojedinačni identifikacijski broj dodijeljen subjektu partneru u državi članici uvoza, u skladu s člankom 214. Direktive 2006/112/EZ(24);

(b)  referentno razdoblje;

(c)  tok;

(d)  robu;

(e)  državu članicu partnera;

(f)  zemlju podrijetla;

(g)  vrijednost robe;

(h)  količinu robe;

(i)  vrstu transakcije.

Mikropodaci iz članka 12. stavka 1. točke (a) mogu sadržavati način prijevoza i uvjete isporuke, pod uvjetom da država članica izvoza prikuplja te varijable.

Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja elemenata statističkih podataka iz točaka od (a) do (i) i za utvrđivanje popisa elemenata statističkih podataka koji se primjenjuju za određenu robu ili kretanja te podataka sastavljenih uporabom pojedinosti iz carinskih deklaracija iz članka 12. stavka 1. točaka (b) i (c).

2.  Države članice mogu, pod određenim uvjetima kojima se zadovoljavaju zahtjevi kvalitete, pojednostavniti informacije koje treba pružiti uz uvjet da takvo pojednostavnjenje nema štetne učinke na kvalitetu statistika.

Države članice u posebnim slučajevima mogu prikupljati smanjeni skup elemenata statističkih podataka iz stavka 1. ili na manje podrobnoj razini prikupljati informacije koje se odnose na neke od tih elemenata podataka.

Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja načina tog pojednostavnjenja i maksimalne vrijednosti izvoza unutar Unije za koji se ostvaruje korist od tog pojednostavnjenja.

Članak 14.

Zaštita razmijenjenih povjerljivih podataka

1.  Primjenjuju se sljedeća pravila o povjerljivosti:

(a)  Nacionalna statistička tijela države članice izvoza pružaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza evidencije mikropodataka povezane s izvoznikom čiji su zahtjev za statističkom povjerljivošću u skladu s člankom 19. prihvatila nacionalna statistička tijela države članice izvoza, uključujući stvarnu vrijednost i sve elemente statističkih podataka iz članka 13. stavka 1. i oznaku da je riječ o povjerljivoj evidenciji mikropodataka.

(b)  Nacionalna statistička tijela države članice uvoza mogu se služiti povjerljivim evidencijama mikropodataka o izvozu pri sastavljanju statističkih rezultata o uvozu unutar Unije. Ako se služe povjerljivim evidencijama mikropodataka o izvozu, nacionalna statistička tijela države članice uvoza osiguravaju da se pri diseminaciji statističkih rezultata o uvozu unutar Unije koju provode nacionalna statistička tijela države članice uvoza poštuje statistička povjerljivost koju su odobrila nacionalna statistička tijela države članice izvoza.

2.  Kako bi osigurala zaštitu povjerljivih podataka razmijenjenih na temelju ovog poglavlja, Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata kojima se utvrđuju oblik te mjere sigurnosti i povjerljivosti za takve podatke, uključujući načine primjene pravilâ iz stavka 1., te postupak za razmjenu podataka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

3.  Države članice i Komisija poduzimaju odgovarajuće mjere za sprječavanje i kažnjavanje svih povreda statističke povjerljivosti razmijenjenih podataka. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 15.

Pristup razmijenjenim povjerljivim podacima u znanstvene svrhe

Pristup razmijenjenim povjerljivim podacima može se odobriti istraživačima koji provode statističke analize u znanstvene svrhe u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Pritom je potrebno odobrenje nadležnih nacionalnih statističkih tijela države članice izvoza koje je pružilo podatke.

POGLAVLJE VI.

RAZMJENA POVJERLJIVIH PODATAKA ZA POTREBE EUROPSKIH POSLOVNIH STATISTIKA I NACIONALNIH RAČUNA

Članak 16.

Razmjena povjerljivih podataka – ovlašćujuća klauzula

1.  Razmjena povjerljivih podataka, kako su definirani u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, koji se prikupljaju ili sastavljaju na temelju ove Uredbe, dopuštena je između nacionalnih statističkih tijela dotičnih država članica, odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka, Europske središnje banke i Komisije (Eurostata) samo u statističke svrhe, ako je ta razmjena nužna za očuvanje kvalitete i usporedivosti europskih poslovnih statistika ili nacionalnih računa u skladu s konceptima i metodologijom iz Uredbe (EU) br. 549/2013.

2.  Nacionalna statistička tijela, odgovarajuća nacionalna središnja banka, Komisija (Eurostat) i Europska središnja banka koji su dobili povjerljive podatke postupaju s tim informacijama u tajnosti i rabe ih isključivo u statističke svrhe u skladu s poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

POGLAVLJE VII.

KVALITETA, DOSTAVA I DISEMINACIJA

Članak 17.

Kvaliteta

1.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje kvalitete dostavljenih europskih poslovnih statistika te nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups.

2.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.  Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka na transparentan i provjerljiv način.

4.  U tu svrhu države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju:

(a)  godišnja izvješća o kvaliteti i metapodacima za dostavljene podatke. Za višegodišnje statistike periodičnost izvješća jednaka je kao i za statistike;

(b)  godišnja izvješća o kvaliteti i metapodacima koja se odnose na nacionalne statističke poslovne registre.

5.  Komisija (Eurostat) državama članicama dostavlja godišnja izvješća o metapodacima i kvaliteti koja se odnose na registar EuroGroups.

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata kojima se utvrđuju načini, sadržaj i rokovi za dostavu izvješća o metapodacima i kvaliteti. Sadržaj izvješća ograničen je na najvažnije i ključne aspekte kvalitete. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. Njima se državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatan dodatan trošak ili opterećenje.

7.  Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) u najkraćem mogućem roku o svim relevantnim informacijama ili promjenama u pogledu provedbe ove Uredbe koje bi mogle utjecati na kvalitetu dostavljenih podataka. Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o glavnim metodološkim ili drugim promjenama koje utječu na kvalitetu nacionalnih statističkih poslovnih registara. Informacije se dostavljaju u što kraćem roku, a najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu svake takve promjene.

8.  Slijedom valjano utemeljenog zahtjeva Komisije (Eurostata) države članice pružaju dodatne informacije potrebne za evaluaciju kvalitete statističkih informacija, kojima se državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatan dodatan trošak ili opterećenje.

Članak 18.

Dostava podataka i metapodataka

1.  Države članice pružaju Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardima za razmjenu podataka i metapodataka. Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. u svrhu utvrđivanja takvih standarda i postupka za dostavu podataka i metapodataka. Ako su dostavljeni podaci povjerljivi, stvarna vrijednost šalje se uz oznaku da je riječ o povjerljivoj vrijednosti koja se stoga ne može diseminirati.

2.  Slijedom valjano utemeljenog zahtjeva Komisije (Eurostata) države članice provode statističke analize nacionalnih statističkih poslovnih registara i dostavljaju informacije Komisiji (Eurostatu) poštujući oblik i postupak koji se utvrđuju u provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. Komisija (Eurostat) osigurava da se takvim provedbenim aktima državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatan dodatan administrativni trošak ili opterećenje.

3.  Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu), slijedom valjano utemeljenog zahtjeva, sve relevantne informacije u pogledu provedbe ove Uredbe u državama članicama. Takvim zahtjevima Komisije ne nameće se znatno dodatno administrativno ili financijsko opterećenje za države članice.

Članak 19.

Povjerljivost u pogledu diseminacije statističkih podataka o međunarodnoj trgovini robom

Nacionalno statističko tijelo, isključivo na zahtjev uvoznika iliizvoznika robe, donosi odluku o tome diseminiraju li se ▌statistički rezultati koji se odnose na dotični uvoz ili izvoz bez izmjena ili ih je, slijedom valjano obrazloženog zahtjeva navedenog uvoznika ili izvoznika, potrebno izmijeniti kako bi bilo nemoguće identificirati tog uvoznika ili izvoznika u svrhu uvažavanja načela statističke povjerljivosti u skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 223/2009.

POGLAVLJE VIII.

POKUSNE STUDIJE I FINANCIRANJE

Članak 20.

Pokusne studije

1.  Ako utvrdi potrebu za znatnim novim zahtjevima u pogledu podataka ili poboljšanjima skupova podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, Komisija (Eurostat) može pokrenuti pokusne studije koje države članice trebaju provesti na dobrovoljnoj osnovi prije bilo kojeg novog prikupljanja podataka. Te pokusne studije uključuju pokusne studije o „međunarodnoj trgovini uslugama”, „nekretninama”, „financijskim pokazateljima” i „okolišu i klimi”.

2.  Takve pokusne studije provode se kako bi se ocijenili relevantnost i izvedivost dobivanja podataka. Komisija (Eurostat), u suradnji s državama članicama i glavnim dionicima, evaluira rezultate tih studija. Pri evaluaciji rezultata uzimaju se u obzir koristi te dodatni troškovi i opterećenje u vezi s poboljšanjima koja te studije mogu donijeti poduzećima i nacionalnim statističkim tijelima.

3.  Slijedom evaluacije iz stavka 2., Komisija u suradnji s državama članicama priprema izvješće o nalazima studija iz stavka 1. To se izvješće objavljuje.

4.  Komisija svake dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe te svake dvije godine nakon toga podnosi izvješće o ukupnom napretku u vezi s pokusnim studijama iz stavka 1. Ta izvješća dostupna su javnosti.

Komisija, prema potrebi i uzimajući u obzir rezultate navedene u stavku 2., tim izvješćima prilaže prijedloge za uvođenje novih zahtjeva u pogledu podataka.

Članak 21.

Financiranje

1.  Za provedbu ove Uredbe Unija može osigurati financijsku potporu nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima s popisa utvrđenog na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za troškove:

(a)  razvoja ili provedbe zahtjeva u pogledu podataka te obrade podataka u području poslovnih statistika;

(b)  razvoja metodologija čiji je cilj povećanje kvalitete ili smanjenje troškova i administrativnog opterećenja prikupljanja i izrade poslovnih statistika te poboljšanja europskog okvira statističkih poslovnih registara;

(c)  razvoja metodologija čiji je cilj smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za izvještajne jedinice koje pružaju tražene informacije, osobito MSP-ove.

(d)  sudjelovanja u pokusnim studijama iz članka 20.

(e)  razvoja ili poboljšanja procesa, IT-sustava i sličnih potpornih funkcija u cilju izrade kvalitetnijih statistika ili smanjenja administrativnog i financijskog opterećenja.

2.  Financijski doprinos Unije osigurava se u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te člankom 6. Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

3.  Taj financijski doprinos Unije ne premašuje 95 % prihvatljivih troškova.

POGLAVLJE IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 6. ▌i 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 5., 6., ▌i 12. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 5., 6. ▌i 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 23.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Navedeni Odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 24.

Odstupanja

1.  Ako su za primjenu ove Uredbe ili provedbenih mjera i delegiranih akata donesenih na temelju nje potrebne velike prilagodbe u nacionalnom statističkom sustavu države članice, Komisija može provedbenim aktima odobriti odstupanja od njezine primjene u maksimalnom trajanju od tri godine. Država članica podnosi valjano utemeljen zahtjev Komisiji u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu dotičnog akta. Učinak na usporedivost podataka država članica ili izračun zahtijevanih pravodobnih i reprezentativnih europskih agregata svodi se na najmanju moguću mjeru. Pri odobravanju odstupanja uzima se u obzir opterećenje ispitanikâ.

2.  Ako je odstupanje koje se odnosi na područja u kojima su provedene pokusne studije iz članka 20. i dalje opravdano na kraju razdoblja za koje je odobreno odstupanje, Komisija može provedbenim aktima odobriti naknadno odstupanje za razdoblje od najviše jedne godine. Država članica Komisiji podnosi valjano utemeljen zahtjev za to produljenje šest mjeseci prije kraja razdoblja za koje je odobreno trenutačno odstupanje. U obrazloženju zahtjeva podrobno se razrađuju razlozi za njegovo podnošenje.

3.  Komisija navedene provedbene akte donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

Članak 25.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredbe (EEZ) br. 3924/91, (EZ) br. 48/2004, (EZ) br. 716/2007, (EZ) br. 177/2008 i (EZ) br. 295/2008 te Odluka (EZ) br. 1608/2003 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja [2021.].

2.  Uredba (EZ) br. 1165/1998 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2024.

3.  Uredba (EZ) br. 808/2004 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja [2021.].

4.  Uredbe (EZ) br. 638/2004 i (EZ) br. 471/2009 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja [2022.].

5.  Stavcima od 1. do 4. ne dovode se u pitanje obveze utvrđene u tim uredbama u vezi s prijenosom podataka i metapodataka, uključujući izvješća o kvaliteti, u pogledu referentnih razdoblja koja u cijelosti ili djelomično dospijevaju prije odgovarajućih datuma navedenih u tim stavcima.

6.  Upućivanja na akte stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 26.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 1. siječnja [2021.].

3.  Međutim, članak 5. stavci od 2. do 4. i članci od 11. do 15. primjenjuju se od 1. siječnja [2022.].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

Prilog I.

Teme koje treba obuhvatiti

Područje 1. Kratkoročne poslovne statistike

Teme

Detaljne teme

Populacija poduzeća

Demografski događaji u poduzećima ▌

Inputi rada

Zaposlenost

Odrađeni sati

Troškovi rada

Cijene

Uvozne cijene

Proizvođačke cijene

Rezultati i uspješnost

Proizvodnja

Obujam prodaje

Neto prihod

Nekretnine

Nekretnine

Područje 2. Poslovne statistike na razini zemlje

Teme

Detaljne teme

Populacija poduzeća

Populacija aktivnih poduzeća

Demografski događaji u poduzećima (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

Poduzeća pod stranom kontrolom

Strana vladajuća poduzeća ▌i domaća povezana društva

Populacija poduzeća koja se bave međunarodnom trgovinom

Inputi rada

Zaposlenost

Zaposlenost povezana s demografskim događajima u poduzećima (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

Zaposlenost u poduzećima pod stranom kontrolom

Zaposlenost u stranim vladajućim poduzećima ▌i domaćim povezanim društvima

Odrađeni sati

Troškovi rada

Troškovi rada u poduzećima pod stranom kontrolom

Inputi istraživanja i razvoja

Izdaci za istraživanja i razvoj

Zaposlenost u istraživanjima i razvoju

Izdaci za istraživanja i razvoj u poduzećima pod stranom kontrolom

Zaposlenost u istraživanjima i razvoju u poduzećima pod stranom kontrolom

Javno financirana istraživanja i razvoj

Kupnja

Kupnja robe i usluga

Promjene zaliha robe

Kupnja robe i usluga poduzećâ pod stranom kontrolom

Uvoz poduzeća

Rezultati i uspješnost

Neto prihod

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

Vrijednost proizvodnje

Dodana vrijednost

Bruto poslovni višak

Neto prihod poduzećâ pod stranom kontrolom

Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod stranom kontrolom

Dodana vrijednost poduzećâ pod stranom kontrolom

Neto prihod stranih vladajućih poduzeća ▌i domaćih povezanih društava

Industrijska proizvodnja

Izvoz poduzećâ

Ulaganja

Bruto ulaganja

Bruto ulaganja poduzećâ pod stranom kontrolom

Inovacije

Inovacije

Uporaba IKT-a i e-trgovina

Uporaba IKT-a i e-trgovina

Područje 3. Regionalne poslovne statistike

Teme

Detaljne teme

Populacija poduzeća

Populacija po regiji

Demografski događaji u poduzećima po regiji (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

Inputi rada

Zaposlenost po regiji

Zaposlenost povezana s demografskim događajima u poduzećima po regiji (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

Troškovi rada po regiji

Inputi istraživanja i razvoja

Izdaci za istraživanja i razvoj po regiji

Ukupna zaposlenost po regiji

Područje 4. Statistike o međunarodnim djelatnostima

Teme

Detaljne teme

Populacija poduzeća

Populacija poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Inputi rada

Zaposlenost u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Troškovi rada u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Ulaganja

Bruto ulaganja poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Rezultati i uspješnost

Neto prihod poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Međunarodna trgovina robom

Trgovina robom unutar Unije

Trgovina robom izvan Unije

Međunarodna trgovina uslugama

Uvoz usluga u okviru uredbe FRIBS (dugovanja)

Izvoz usluga u okviru uredbe FRIBS (potraživanja)

Neto usluge u okviru uredbe FRIBS (saldo)

Globalni lanci vrijednosti

Globalni lanci vrijednosti

Prilog II.

Periodičnost, referentno razdoblje i statistička jedinica sadržaja

Područje 1. Kratkoročne poslovne statistike

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Populacija poduzeća

tromjesečno

tromjesečje

pravna jedinica

Inputi rada

tromjesečno (mjesečno neobvezno)

tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

Cijene

mjesečno

uz sljedeće iznimke

–  ▌proizvođačke cijene usluga ▌i proizvođačke cijene novih stambenih zgrada: tromjesečno

mjesec

uz sljedeće iznimke

–  proizvođačke cijene usluga i proizvođačke cijene novih stambenih zgrada: tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

uz sljedeću iznimku

–  uvozne cijene: nije primjenjivo

Rezultati i uspješnost

mjesečno

uz sljedeću iznimku

–  ▌male zemlje za odjeljak F NACE-a: tromjesečno (mjesečno neobvezno)

mjesec

uz sljedeću iznimku

–  male zemlje za odjeljak F NACE-a: tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

 

mjesečno; tromjesečno za male* zemlje za odjeljak F NACE-a

*Kako je navedeno u provedbenim aktima iz članka 7. stavka 1.

 

 

Nekretnine

Tromjesečno (mjesečno neobvezno)

Tromjesečje (mjesečno neobvezno)

nije primjenjivo

Područje 2. Poslovne statistike na razini zemlje

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Populacija poduzeća

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi rada

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi istraživanja i razvoja

svake dvije godine;

uz sljedeće iznimke

–▌ sektor raščlambe uspješnosti internih izdataka za istraživanje i razvoj, osoblje u području istraživanja i razvoja i broj istraživača, kao i za sredstva za istraživanje i razvoj iz državnog proračuna (GBARD) te nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranih istraživanja i razvoja: godišnje

kalendarska godina

poduzeće za poslovni sektor

institucionalna jedinica za druge sektore

Kupnja

jedanput godišnje

uz sljedeću iznimku

–  ▌plaćanja podizvođačima: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

Rezultati i uspješnost

Jedanput godišnje

uz sljedeće iznimke

–  ▌raščlamba neto prihoda po proizvodu i mjestu rezidentnosti klijenta za NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 i 73.2: svake dvije godine

–  neto prihod od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti, neto prihod od industrijskih djelatnosti, neto prihod od industrijskih djelatnosti koje ne uključuju građevinarstvo, neto prihod od građevinarstva, neto prihod od uslužnih djelatnosti, neto prihod od trgovačkih djelatnosti kupnje i preprodaje te od posredničkih djelatnosti, neto prihod od gradnje zgrada i neto prihod od niskogradnje: svakih pet godina

–▌ prihod od podugovarateljskih poslova: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeće iznimke

–  prodana proizvodnja, proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova i stvarna proizvodnja: JVD

Ulaganja

jedanput godišnje

uz sljedeću iznimku

–  ▌ulaganja u nematerijalnu imovinu: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

Inovacije

svake dvije godine

referentno razdoblje je trogodišnje razdoblje prije kraja svake parne kalendarske godine

poduzeće

Uporaba IKT-a i e-trgovina

jedanput godišnje

kalendarska godina donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuju varijable;

za druge varijable, kalendarska godina koja slijedi iza godine donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuju varijable

poduzeće

Područje 3. Regionalne poslovne statistike

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Populacija poduzeća

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeću iznimku

–  broj lokalnih jedinica (neobvezno za odjeljak K NACE-a): lokalna jedinica

Inputi rada

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeće iznimke

–  broj zaposlenih i samozaposlenih osoba u lokalnim jedinicama, nadnice i plaće u lokalnim jedinicama: lokalna jedinica

Inputi istraživanja i razvoja

svake dvije godine

kalendarska godina

poduzeće za poslovni sektor; institucionalna jedinica za druge sektore

Područje 4. Statistike o međunarodnim djelatnostima

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Populacija poduzeća

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi rada

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Ulaganja

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Rezultati i uspješnost

jedanput godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Međunarodna trgovina robom

mjesečno

uz sljedeću iznimku

–  svake dvije godine za kombiniranu raščlambu po proizvodu i valuti računa za dodatni uvoz robe u EU i izvoz robe iz EU-a

treba utvrditi provedbenim aktima u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (l)

Nije primjenjivo

Međunarodna trgovina uslugama

Jedanput godišnje

uz sljedeću iznimku

–  ▌prva razina raščlambe po uslugama: tromjesečno

kalendarska godina

uz sljedeću iznimku

–  ▌prva razina raščlambe po uslugama: tromjesečno

Nije primjenjivo

Globalni lanci vrijednosti

svake tri godine

tri kalendarske godine; referentna godina t i referentno razdoblje t-2 do t

poduzeće

Prilog III.

Elementi europskog okvira statističkih poslovnih registara

Dio A: Detaljne teme i jedinstvena identifikacijska oznaka u registru

1.  Jedinice navedene u nacionalnim statističkim poslovnim registrima i registru EuroGroups iz članka 3. ove Uredbe obilježene su identifikacijskim brojem i detaljnim temama registra navedenima u dijelu C.

2.  Jedinice navedene u nacionalnim statističkim poslovnim registrima i registru EuroGroups identificiraju se isključivo identifikacijskim brojem kako bi se olakšala infrastrukturna uloga europskog okvira statističkih poslovnih registara. Te će identifikacijske brojeve osigurati nacionalna statistička tijela. Identifikacijske brojeve za pravne jedinice i skupine multinacionalnih poduzeća relevantne za registar EuroGroups osigurat će Komisija (Eurostat). Nacionalna statistička tijela mogu za nacionalne potrebe zadržati dodatni identifikacijski broj u nacionalnim statističkim poslovnim registrima.

Dio B: Vremenski raspored i periodičnost

3.  Unosi u nacionalne statističke poslovne registre i registar EuroGroups i ispisi iz njih ažuriraju se najmanje jedanput godišnje.

4.  Učestalost ažuriranja ovisi o vrsti jedinice, promatranoj varijabli, veličini jedinice i izvoru koji se obično upotrebljava za ažuriranje.

5.  Države članice svake godine izrađuju primjerak u kojem se odražava stanje nacionalnih statističkih poslovnih registara na kraju godine i taj primjerak čuvaju najmanje 30 godina za potrebe analize. Komisija (Eurostat) svake godine izrađuje primjerak u kojem se odražava stanje registra EuroGroups na kraju godine i taj primjerak čuva najmanje 30 godina za potrebe analize.

Dio C: Detaljne teme za poslovne registre

Za odgovarajuće jedinice iz članka 3. ove Uredbe nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups sadržavaju sljedeće detaljne teme po jedinici.

JEDINICE

Detaljne teme

1.  PRAVNE JEDINICE

Identifikacija▌

Demografski događaji

▌Stratifikacijski parametri

Veze s poduzećem

Veze s drugim registrima

Veza sa skupinom poduzeća

Kontrola jedinica

Vlasništvo nad jedinicama

2.  SKUPINA PODUZEĆA

Identifikacija▌

Demografski događaji

▌Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

3.  PODUZEĆE

Identifikacija▌

Veza s drugim jedinicama

Demografski događaji

▌Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

4.  LOKALNA JEDINICA

Identifikacija▌

Demografski događaji

▌Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Veze s drugim jedinicama i registrima

5.  JEDINICA PO VRSTI DJELATNOSTI

ako je obuhvaćena kao statistička jedinica u skladu s člankom 3. stavkom 2.a podstavkom iii.

Identifikacija▌

Demografski događaji

▌Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Veze s drugim jedinicama i registrima

Prilog IV.

Detaljne teme i varijable za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europskog okvira statističkih poslovnih registara

Stavke s oznakom „uvjetno” obvezne su u slučaju da su dostupne u državama članicama, dok se stavke s oznakom „neobvezno” preporučuju.

1.  Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu), a u pogledu kojih je dopuštena razmjena među nadležnim nacionalnim statističkim tijelima [članak 10. stavak 1. i članak 10. stavak 2.]

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja (za pravne osobe) ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta (za fizičke osobe)

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Status pravne djelatnosti

Oznaka za podružnice kako su definirane Uredbom (EZ) br. 549/2013 (uvjetno)

Oznaka za subjekte posebne namjene kako su definirani Uredbom (EZ) br. 549/2013 (neobvezno)

 

Kontrola jedinica

Identifikacijske varijable pravne jedinice koja je pod kontrolom ili provodi kontrolu

 

Vlasništvo nad jedinicama

Identifikacijske varijable jedinice koja je u vlasništvu ili je vlasnica

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Datum početka i završetka udjela (uvjetno)

Skupina poduzeća

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a (neobvezno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba (uvjetno)

Neto prihod (uvjetno)

Ukupna imovina skupine poduzeća (uvjetno)

Zemlje u kojima se nalaze nerezidentna poduzeća ili lokalne jedinice (neobvezno)

Poduzeće

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Veza s drugim jedinicama

Identifikacijski brojevi pravnih jedinica od kojih se sastoji poduzeće

Identifikacijski broj skupine poduzeća kojoj pripada poduzeće

 

Demografski događaji

Datum početka djelatnosti

Datum konačnog prestanka djelatnosti

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Broj zaposlenika

Neto prihod

Institucionalni sektor i podsektor prema Uredbi (EZ) br. 549/2013

2.  Podaci koje Komisija (Eurostat) treba dostaviti nadležnim nacionalnim statističkim tijelima, a u pogledu kojih je dopuštena razmjena između Komisije (Eurostata) i nadležnih središnjih banaka u slučaju odobrenja [članak 10. stavak 2. i članak 10. stavak 4.]

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja (za pravne osobe) ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta (za fizičke osobe)

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Status pravne djelatnosti

Oznaka za podružnice kako su definirane Uredbom (EZ) br. 549/2013 (uvjetno)

Oznaka za subjekte posebne namjene kako su definirani Uredbom (EZ) br. 549/2013 (neobvezno)

 

Veze s poduzećem

Identifikacijske varijable poduzeća kojoj (kojima) pripada jedinica

Datum pridruživanja poduzećima (uvjetno)

Datum odvajanja od poduzeća (uvjetno)

 

Veze s drugim registrima

Veze s drugim registrima

 

Veza sa skupinom poduzeća

Identifikacijske varijable skupine poduzeća kojoj pripada jedinica

Datum pridruživanja skupini poduzeća

Datum odvajanja od skupine poduzeća

 

Kontrola jedinica

Identifikacijske varijable pravne jedinice koja je pod kontrolom ili provodi kontrolu

 

Vlasništvo nad jedinicama

Identifikacijske varijable jedinice koja je u vlasništvu ili je vlasnica

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Datum početka i završetka udjela (uvjetno)

Skupina poduzeća

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum početka djelovanja skupine poduzeća

Datum prestanka djelovanja skupine poduzeća

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a (neobvezno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba (uvjetno)

Neto prihod (uvjetno)

Ukupna imovina skupine poduzeća (uvjetno)

Zemlje u kojima se nalaze nerezidentna poduzeća ili lokalne jedinice (neobvezno)

Poduzeće

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Veza s drugim jedinicama

Identifikacijski brojevi pravnih jedinica od kojih se sastoji poduzeće

Identifikacijski broj multinacionalne ili nacionalne skupine poduzeća kojoj pripada poduzeće

 

Demografski događaji

Datum početka djelatnosti

Datum konačnog prestanka djelatnosti

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a (uvjetno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Broj zaposlenika

Broj zaposlenika u ekvivalentnima punog radnog vremena (neobvezno)

Neto prihod

Institucionalni sektor i podsektor prema Uredbi (EZ) br. 549/2013

3.  Razmjena podataka o osnovanim pravnim jedinicama za potrebe identifikacije [članak 10. stavak 3.]

3.1.  Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu) o rezidentnim osnovanim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja (za pravne osobe) ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta (za fizičke osobe)

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Status pravne djelatnosti

Oznaka za podružnice kako su definirane Uredbom (EZ) br. 549/2013 (uvjetno)

3.2.  Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu) o stranim osnovanim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja (za pravne osobe) ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta (za fizičke osobe)

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik (neobvezno)

Status pravne djelatnosti

Oznaka za podružnice kako su definirane Uredbom (EZ) br. 549/2013 (uvjetno)

3.3.  Podaci koje Komisija (Eurostat) treba dostaviti nadležnim nacionalnim statističkim tijelima o osnovanim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja (za pravne osobe) ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta (za fizičke osobe)

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Status pravne djelatnosti

Oznaka za podružnice kako su definirane Uredbom (EZ) br. 549/2013 (uvjetno)

Prilog V.

Informacije koje odgovorna porezna tijela u svakoj državi članici dostavljaju nacionalnom statističkom tijelu kako je navedeno u članku 5. stavku 2.

(a)  informacije iz prijava PDV-a o poreznim obveznicima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, koji su za dotično razdoblje prijavili isporuke robe unutar Unije u skladu s člankom 251. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ ili stjecanje robe unutar Unije u skladu s člankom 251. točkom (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ,

(b)  informacije iz rekapitulacijskih izvješća o isporukama unutar Unije prikupljene iz rekapitulacijskih izvješća o PDV-u u skladu s člancima 264. i 265. Direktive 2006/112/EZ,

(c)  informacije o stjecanjima unutar Unije koje su priopćile sve druge države članice u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010.

Prilog VI.

Informacije koje odgovorna carinska tijela u svakoj državi članici dostavljaju nacionalnom statističkom tijelu, kako je navedeno u članku 5. stavku 3.

(a)  informacije za identifikaciju osobe koja unutar Unije izvozi i uvozi robu obuhvaćenu carinskim postupcima unutarnje proizvodnje,

(b)  registracijski i identifikacijski podaci o gospodarskim subjektima predviđeni u skladu s carinskim odredbama Europske unije, koji su dostupni u elektroničkom sustavu u vezi s registracijskim i identifikacijskim brojem gospodarskog subjekta (EORI) iz članka 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447,

(c)  evidencije o uvozu i izvozu iz carinskih deklaracija koje su prihvatila nacionalna carinska tijela ili koje su bile predmet odluka tih tijela:

koje su podnesene tim nacionalnim carinskim tijelima; ili

za koje je dopunska deklaracija, u skladu s člankom 225.. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, stavljena na raspolaganje na temelju izravnog elektroničkog pristupa u sustavu nositelja odobrenja.

(1)* TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(3)Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5.3.2008., str. 6.).
(4)Preporuka Komisije o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (2003/361/EZ) (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
(5)Odluka br. 1297/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o Programu za modernizaciju europskih statistika o poduzećima i trgovini (MEETS) (SL L 340, 19.12.2008., str. 76.).
(6)Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
(7)Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).
(10)SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(11)Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 374, 31.12.1991., str. 1.).
(12)Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5.6.1998., str. 1.).
(13)Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (SL L 230, 16.9.2003., str. 1.).
(14)Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009. (SL L 7, 13.1.2004., str. 1.).
(15)Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7.4.2004., str. 1.).
(16)Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (SL L 143, 30.4.2004., str. 49.).
(17)Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171, 29.6.2007., str. 17.).
(18)Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5.3.2008., str. 6.).
(19)Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.).
(20)Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).
(21)Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30.3.1993., str. 1.).
(22)Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).
(23)Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(24)Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena