Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0048(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0094/2018

Pateikti tekstai :

A8-0094/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0382

Priimti tekstai
PDF 418kWORD 112k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0114),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0099/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 2 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0094/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 77, 2018 3 1, p.2.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Europos verslo statistikos, ▌ kuriuo panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  statistinė informacija apie valstybių narių įmonių ekonominę veiklą iki šiol plėtota, rengta ir skleista remiantis keliais atskirais teisės aktais. Tie teisės aktai apima trumpojo laikotarpio ir struktūrinę verslo statistiką, taip pat gamybos, tarptautinės (Sąjungos vidaus ir išorės) prekybos prekėmis ir paslaugomis, su užsieniu susijusių įmonių, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, inovacijų bei IRT naudojimo ir e. prekybos statistiką. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2008(3) Sąjungoje nustatyta bendra verslo registrų sistema statistikos tikslais;

(2)  tokia atskirais teisės aktais pagrįsta struktūra neužtikrinamas reikiamas nuoseklumas tarp atskirų statistikos sričių ir neskatinama laikytis integruoto požiūrio plėtojant, rengiant ir skleidžiant verslo statistiką. Šiame reglamente Europos verslo statistika taip pat turėtų apimti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistiką aukštojo mokslo sektoriuje, valdžios sektoriuje ir privačiajame ne pelno sektoriuje. Turėtų būti sukurta bendra teisinė sistema, kad būtų užtikrintas visos Europos verslo statistikos nuoseklumas ir būtų lengviau integruoti atitinkamus statistinius procesus;

(3)  geriau integruoti statistiniai procesai, grindžiami bendrais metodiniais principais, apibrėžtimis ir kokybės kriterijais, turėtų padėti užtikrinti Sąjungos verslo sektoriaus struktūros, ekonominės veiklos, sandorių ir veiklos rezultatų suderintą statistiką, kuri būtų pakankamai aktuali ir išsami, kad atitiktų naudotojų poreikius;

(4)  registru „EuroGroups“ bus užtikrinta, kad galėtų būti geriau laikomasi Sąjungos gairių, pavyzdžiui, Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB(4), kuri yra svarbi Europos verslo statistikai, ypač kalbant apie savarankiškų įmonių, kaip apibrėžta rekomendacijoje, identifikavimą. To reikia siekiant padidinti teisinį tikrumą ir verslo nuspėjamumą bei sukurti vienodas sąlygas Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ;

(5)  Europos verslo statistikai yra svarbios tarptautinės gairės, kaip antai MTTP statistikai skirtas Fraskačio vadovas ir inovacijų duomenims skirtas Oslo vadovas bei Jungtinių Tautų, EBPO, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių ir viršvalstybinių organizacijų priimti tarptautiniai susitarimai. Šių gairių turėtų būti kuo labiau laikomasi plėtojant, rengiant ir skleidžiant Sąjungos statistiką ir į jas turėtų atsižvelgta Europos statistinių verslo registrų sistema siekiant užtikrinti, kad Sąjungos statistika būtų palyginama su pagrindinių Sąjungos tarptautinių partnerių parengta statistika. Tačiau Sąjungos standartai, susitarimai ir gairės turėtų būti nuosekliai taikomi, kai renkama Europos verslo statistika pagal temas „Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros duomenys“ ir „Inovacijos“;

(6)  administracinė našta įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, turėtų būti kuo labiau sumažinta, kiek įmanoma naudojant ne tyrimus, o kitus duomenų šaltinius. Siekiant palengvinti naštą įmonėms, turėtų būti įmanoma nustatyti skirtingus duomenims keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

(7)  Europos statistikos sistemos (ESS) 2020 m. vizijoje nurodyta, kad siekiant geriau nagrinėti naujus reiškinius (pvz., globalizaciją) ir tinkamiau patenkinti svarbių sričių Sąjungos politikos reikmes turėtų būti naudojami įvairių statistikos sričių duomenys. Duomenų rengimas turėtų būti grindžiamas veiksmingais ir patikimais ESS statistiniais procesais. Platesnė verslo statistikos bendros teisinės sistemos aprėptis turėtų sudaryti sąlygas integruoti susijusius duomenų rengimo procesus, pasitelkiant įvairius šaltinius;

(8)  Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1297/2008/EB(5) priimta ir 2009–2013 m. vykdyta Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo programa (EĮPSM programa) buvo siekiama padėti su verslu ir prekyba susijusią statistiką priderinti prie naujų duomenų poreikių ir pritaikyti verslo statistikos rengimo sistemą. Į po šios programos vykdymo padarytas išvadas ir parengtas rekomendacijas dėl prioritetų ir naujų rodiklių rinkinių, su verslu susijusios statistikos sistemos racionalizavimo, veiksmingesnio įmonių ir prekybos statistikos rengimo ir Intrastato modernizavimo turėtų būti atsižvelgta parengiant teisiškai privalomas nuostatas;

(9)  reikia, kad Europos verslo statistikos sistemoje būtų laikomasi lankstesnio požiūrio, kad ji galėtų būti pritaikyta pasikeitus metodikai bei būtų laiku reaguojama į naujus tinkamai pagrįstus duomenų naudotojų poreikius, kylančius dėl kintančios ekonominės aplinkos, didėjančios globalizacijos ir verslo aplinkos sudėtingumo. Tokie būsimi pritaikymai turėtų būti grindžiami tinkama sąnaudų ir naudos analize, o naujais duomenims keliamais reikalavimais neturėtų būti sukurta didelės papildomos naštos ar sąnaudų valstybėms narėms ar respondentams;

(10)  turėtų būti sustiprintas nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“, kaip pagrindinės Europos verslo statistikos duomenų rinkimo ir rengimo infrastruktūros, vaidmuo. Nacionaliniai statistiniai verslo registrai turėtų būti naudojami kaip pagrindinis informacijos šaltinis siekiant atlikti verslo dalyvių ir jų demografijos statistinę analizę, apibrėžti tiriamąją populiaciją ir nustatyti sąsają su administraciniais duomenų šaltiniais;

(11)  siekiant užtikrinti tinkamą nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“ vaidmenį, turėtų būti apibrėžtas ir taikomas unikalus visų svarbių vienetų atpažinties kodas;

(12)  tinkama įmonių grupių apibrėžtis registre „EuroGroups“, pagrįsta savalaikiais ir patikimais duomenimis, turėtų būti nustatyta naudojant suderintus kriterijus ir reguliariai atnaujinant informaciją apie juridinių vienetų, priklausančių įmonių grupėms, kontrolės sąsajas;

(13)  siekiant padidinti ESS statistikos rengimo procesų veiksmingumą ir sumažinti statistinę naštą respondentams, nacionalinės statistikos institucijos turėtų turėti greitos ir nemokamos prieigos prie visų nacionalinių administracinių įrašų teisę, teisę jais naudotis bei juos jungti su statistiniais duomenimis, kiek to reikia Europos verslo statistikai plėtoti, rengti ir skleisti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009(6) 17a straipsnio nuostatas;

(14)  Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta bendroji Europos statistikos sistema. Visų pirma juo reikalaujama laikytis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo, statistikos konfidencialumo ir sąnaudų pagrįstumo principų;

(15)  verslo statistiką rengiančioms ir Europos statistinių verslo registrų sistemą prižiūrinčioms nacionalinėms statistikos institucijoms turėtų būti sudaryta galimybė keistis mikroduomenimis ir turėti prie jų prieigą, kad būtų galima plėtoti, rengti ir skleisti nacionalinę ar Europos verslo statistiką arba pagerinti jos kokybę. Todėl keitimasis mikroduomenimis turėtų būti apribotas ir vykdomas tik tinkamai pagrįstais atvejais;

(16)  sukuriant papildomą duomenų šaltinį, grindžiamą keitimusi mikroduomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, kartu su galimybe naudoti novatoriškas metodikas valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką, taip sudarant sąlygas valstybėms narėms sumažinti įmonėms tenkančią statistinės atskaitomybės naštą. Keitimosi tikslas – veiksmingai plėtoti, rengti ir skleisti Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistiką arba pagerinti jos kokybę;

(17)  kad būtų galima derėtis dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių ar daugiašalių prekybos ir investicijų susitarimų, juos įgyvendinti ir peržiūrėti, Komisija turėtų turėti galimybę susipažinti su reikiama statistine informacija apie valstybių narių prekybos su ES nepriklausančiomis šalimis srautus;

(18)  turėtų būti palaikoma glaudi sąsaja tarp statistinės informacijos rinkimo sistemos ir su pridėtinės vertės mokesčiu susijusių mokesčių formalumų prekybos prekėmis tarp valstybių narių srityje. Ši sąsaja leidžia, visų pirma Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos tikslais, identifikuoti eksportuotojus ir importuotojus ir patikrinti surinktos informacijos kokybę;

(19)  tarpvalstybinius prekių srautus, visų pirma iš ES nepriklausančių šalių ar į jas, prižiūri muitinės, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013(7). Muitinės saugo su tokiais srautais susijusią informaciją ar įrašus arba turi prie jų prieigą. Rengiant Sąjungos prekybos prekėmis statistiką turėtų būti naudojamasi informacija arba įrašais, susijusiais su muitinės deklaracijomis arba jomis pagrįstais;

(20)  kad galėtų parengti tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir pagerinti jos kokybę, valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos turėtų ▌ keistis duomenimis apie prekių importą ir eksportą, kurie apima daugiau kaip vienos valstybės narės muitinę. Siekiant užtikrinti suderintą statistikos rengimą, nacionalinių statistikos institucijų keitimasis šiais mikroduomenimis turėtų būti privalomas;

(21)  tam, kad būtų garantuota Europos verslo statistikos ar nacionalinių sąskaitų kokybė ir palyginamumas atsižvelgiant į Reglamente (ES) Nr. 549/2013 pateiktas sąvokas ir metodiką, atitinkamų valstybių narių nacionalinėms statistikos institucijoms, atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai (Eurostatui) keistis konfidencialiais duomenimis turėtų būti leidžiama tik statistikos tikslais;

(22)  Komisija, siekdama atlikti Sutartimis nustatytas užduotis, visų pirma susijusias su vidaus rinkos veikimu, turėtų turėti visą, atnaujintą ir patikimą informaciją apie prekių gamybą ir paslaugų teikimą Sąjungoje ir tarptautinės prekybos srautus. Tokios informacijos reikia ir įmonėms, kad jos galėtų stebėti savo rinkas ir jų tarptautinį aspektą;

(23)  valstybės narės arba kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turėtų siekti kiek įmanoma supaprastinti statistikos duomenų rinkimą iš Europos įmonių. Nacionalinės statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į naujausius skaitmeninius pokyčius tuo metu, kai rengiamos statistinių duomenų rinkimo priemonės ir metodai, ir turėtų būti skatinamos taikyti novatoriškus metodus;

(24)  Sąjungos įmonių našumui įvertinti reikia verslo statistikos, suskirstytos pagal veiklos sektorius. Visų pirma vis labiau didėja paslaugų sektoriaus – labiausiai kintančio moderniosios ekonomikos sektoriaus – statistikos poreikis, pirmiausia dėl šio sektoriaus potencialo, susijusio su augimu ir darbo vietų kūrimu, ir atsižvelgiant į ryšius su gamybos sektoriumi. Šią tendenciją dar labiau stiprina naujų skaitmeninių paslaugų plėtra. Statistinių duomenų poreikis taip pat padidėjo kūrybos ir kultūros pramonėje, kaip teigiama Europos Parlamento rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos(8). Prekybos paslaugomis statistika yra labai svarbi stebint paslaugų vidaus rinkos ir bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą ir vertinant kliūčių poveikį prekybai paslaugomis;

(25)  Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos yra šio reglamento pagrindas, be kita ko, kiek tai susiję su konfidencialių duomenų apsauga. Tačiau dėl labai aukšto informacijos tarptautinės prekybos prekėmis statistikos srityje išsamumo lygio reikalingos specialios taisyklės dėl konfidencialumo. Importuotojas arba eksportuotojas turi pateikti nacionalinei statistikos institucijai prašymą neatskleisti statistinių rezultatų, kuriais remiantis būtų galima netiesiogiai identifikuoti minėtą importuotoją ar eksportuotoją. Nacionalinė statistikos institucija turėtų laikyti prašymą pagrįstu, kai statistiniai rezultatai leidžia netiesiogiai identifikuoti minėtą importuotoją ar eksportuotoją. Kitu atveju nacionalinė statistikos institucija gali skleisti statistinius rezultatus tokia forma, kad būtų galima netiesiogiai nustatyti minėtą importuotoją ar eksportuotoją;

(26)  suderintos Sąjungos ekonomikos statistikos, ypač tokių sričių kaip klimato kaita ir efektyvus išteklių naudojimas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, inovacijos, informacinė visuomenė, apimanti rinkos ir ne rinkos veiklą, ir visos verslo aplinkos statistikos, visų pirma susijusios su verslo demografija ir su rinkos veikla susijusiu užimtumu, reikia tam, kad būtų galima valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis stebėti pažangą siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų. Tokia informacija leidžia sprendimus priimantiems asmenims priimti informacija pagrįstus politinius sprendimus, kad būtų kuriama žiniomis ir inovacijomis pagrįsta ekonomika, pagerintos mažųjų ir vidutinių įmonių galimybės patekti į bendrąją rinką, plėtojamas verslumas ir didinamas tvarumas bei konkurencingumas;

(27)  inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistikos reikia, kad būtų galima plėtoti ir stebėti politiką, kuria siekiama stiprinti valstybių narių konkurencingumą ir gerinti jų potencialą pažangaus augimo ir užimtumo srityje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Besiplečianti skaitmeninė ekonomika ir aktyviau naudojamos informacinių ir ryšių technologijos taip pat yra svarbūs Sąjungos konkurencingumo ir ekonomikos augimo veiksniai, o susijusioms strategijoms ir politikai remti, be kita ko, bendrajai skaitmeninei rinkai sukurti, reikia statistinių duomenų;

(28)  verslo statistika taip pat reikalinga rengiant nacionalines ir regionines sąskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013(9);

(29)  patikima ir savalaikė statistika reikalinga rengiant ataskaitas dėl kiekvienos valstybės narės ekonominės raidos bendrosios Sąjungos ekonominės politikos kontekste. Europos Centriniam Bankui būtina greitai gauti trumpojo laikotarpio statistiką, kad jis galėtų įvertinti valstybių narių ekonominę raidą atsižvelgdamas į bendrą pinigų politiką;

(30)  išlaikant principą, kad rengiama verslo statistika turėtų aprėpti visą ekonomiką, nustatant duomenims keliamus reikalavimus turėtų būti, kiek tai įmanoma, atsižvelgiama į supaprastinimo priemones, kuriomis mažinama našta valstybių narių verslo ekonomikai, kuri yra palyginti maža, laikantis proporcingumo principo. Papildomais reikalavimais respondentams neturėtų būti užkraunama neproporcingai didelė administracinė našta;

(31)  tarptautiniai standartai, kaip antai keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyva, ir ESS parengti statistiniai arba techniniai standartai, kaip antai metaduomenų ir patvirtinimo standartai, turėtų būti naudojami tiek, kiek jie svarbūs ir Europos verslo statistikai. Europos statistikos sistemos komitetas (ESSK) patvirtino kokybės ataskaitų ESS standartą pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnį. Šie standartai turėtų prisidėti prie kokybės užtikrinimo ir ataskaitų teikimo pagal šį reglamentą derinimo;

(32)  siekiant atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl I ▌ priede išvardytų išsamių potemių ir dėl Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti ir papildyti ▌reikalavimus, kokią informaciją mokesčių institucijos ir muitinės turi teikti pagal V ir VI priedus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(10) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(33)  Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai siekiant užtikrinti tam tikrų reikalavimų elementų, be kita ko, dėl statistinių verslo registrų, dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemoje formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, dėl duomenų ir metaduomenų perdavimo, duomenų kokybės ir metaduomenų ataskaitų bei dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, techninio įgyvendinimo vienodas sąlygas. Tuo pačiu tikslu Komisijai turėtų būti suteikti papildomi įgyvendinimo įgaliojimai dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką sąlygų, formato, saugumo ir konfidencialumo priemonių bei tvarkos, dėl atitinkamų metaduomenų specifikacijų, tvarkaraščio, statistinės informacijos apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, teikiamos importo valstybei narei, rinkimo ir rengimo sąlygų, viso Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio taikymo sąlygų ataskaitinio laikotarpio atžvilgiu, techninių specifikacijų, susijusių suatitinkamai parengtų surinktų mikroduomenų apie Sąjungos vidaus prekybą prekėmis statistinių duomenų elementais, teiktinais importo valstybei narei, nustatymo ir susijusių supaprastinimo priemonių. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

(34)  kai tikslinga, Komisija turėtų atlikti sąnaudų ir naudos analizę ir užtikrinti, kad dėl bet kokio jos siūlomo veiksmo nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta valstybėms narėms ar respondentams, ypač MVĮ, atsižvelgiant į tikėtiną naudą naudotojams ir tai, kad dėl to pagerės statistikos kokybė;

(35)  Komisija gali leisti taikyti nuo šio reglamento ar dėl jo priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų taikymo leidžiančias nukrypti nuostatas tais atvejais, kai dėl tokio taikymo valstybės narės nacionalinę sistemą reikia iš esmės keisti, kaip antai rengti papildomus tyrimus ar iš esmės keisti jos statistikos rengimo sistemą, kad ji būtų pritaikyta prie naujų duomenų šaltinių ar kad būtų galima derinti skirtingus šaltinius;

(36)  kai nustatomi nauji duomenų reikalavimai arba reikia patobulinti duomenų rinkinius, kuriems taikomas šis reglamentas, Komisija gali pradėti bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai vykdys valstybės narės. Pirmiausia Komisija gali pradėti bandomuosius tyrimus temomis „Tarptautinė prekyba paslaugomis“, „Nekilnojamasis turtas“, „Finansiniai rodikliai“ ir „Aplinka ir klimatas“;

(37)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą Europos verslo statistikos sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl suderinimo ir palyginamumo šio tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(38)  priemonės, nustatytos Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91(11), Tarybos reglamente (EB) Nr. 1165/98(12), Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (EB) Nr. 1608/2003(13), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 48/2004(14), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 638/2004(15), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 808/2004(16), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 716/2007(17), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 177/2008(18), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 295/2008(19) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 471/2009(20), turėtų būti pakeistos šiame reglamente nustatytomis priemonėmis. Todėl šie aktai turėtų būti panaikinti;

(39)  konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(40)  konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra teisinė sistema, skirta:

a)  Europos verslo statistikai, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, plėtoti, rengti ir skleisti;

b)  Europos nacionalinių statistinių verslo registrų sistemai ir registrui „EuroGroups“.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  statistinis vienetas – statistiniai vienetai, apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93(21) ▌;

b)  duomenis teikiantis vienetas – vienetas, kuris teikia duomenis;

c)  sritis – vienas arba keli duomenų rinkiniai, sudarytas (-i) taip, kad aprėptų konkrečias temas;

d)  tema – informacijos, kurią reikia parengti, turinys; kiekvieną temą sudaro viena ar daugiau potemių;

e)  potemė – informacijos, kurią reikia parengti, išsamus turinys, susijęs su konkrečia tema; kiekvieną potemę sudaro vienas ar daugiau kintamųjų;

f)  kintamasis – ▌ vieneto charakteristika, kuriai gali būti būdinga daugiau nei viena tam tikro verčių rinkinio vertė;

g)  rinkos veikla ir ne rinkos veikla – veiklos, apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 549/2013;

h)  rinkos gamintojas ir ne rinkos gamintojas – gamintojai, apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 549/2013;

i)  nacionalinės statistikos institucijos – kiekvienos valstybės narės paskirti nacionaliniai statistikos institutai ir kitos už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą atsakingos nacionalinės institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

j)  patikimas šaltinis – vienintelis duomenų įrašų, kuriuos sudaro nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“ duomenys, teikėjas, veikiantis pagal 17 straipsnyje nurodytus kokybės standartus;

k)  mikroduomenys – identifikuojamų duomenis teikiančių vienetų arba statistinių vienetų charakteristikų atskiri stebėjimo ar matavimo duomenys;

l)  naudojimas statistikos tikslams – ▌naudojimas ▌, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 8 punkte;

m)  konfidencialūs duomenys – duomenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 7 punkte;

n)  mokesčių institucijos – už Tarybos direktyvos 2006/112/EB(22) taikymą atsakingos valstybės narės nacionalinės institucijos;

o)  muitinė – muitinė, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 1 punkte;

p)  tarptautinė įmonių grupė – įmonių grupė, kurią sudaro mažiausiai dvi įmonės arba juridiniai vienetai, esantys skirtingose šalyse, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 177/2008 2 straipsnio d punkte;

2.  11–15 straipsniuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  eksporto valstybė narė – valstybė narė, iš kurios statistinės teritorijos prekės eksportuojamos į paskirties vietą importo valstybėje narėje;

b)  importo valstybė narė – valstybė narė, į kurios statistinę teritoriją prekės importuojamos iš eksporto valstybės narės;

c)  prekės – visas kilnojamasis turtas, įskaitant elektros energiją ir gamtines dujas.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Europos verslo statistika apima:

a)  statistinių vienetų struktūrą, ekonominę veiklą ir veiklos rezultatus, tų vienetų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų veiklą bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą ir e. prekybą, taip pat pasaulines vertės grandines. Šiame reglamente Europos verslo statistika taip pat apima mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistiką aukštojo mokslo sektoriuje, valdžios sektoriuje ir privačiajame ne pelno sektoriuje;

b)  gaminamų prekių gamybą ir paslaugų teikimą ir tarptautinę prekybą prekėmis ir paslaugomis.

2.  Europos statistinių verslo registrų sistema apima nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ bei jų tarpusavio keitimąsi informacija pagal 10 straipsnį.

a)  Nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose pateikiama tokia informacija:

i)  visos įmonės, kurios savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie bendrojo vidaus produkto (BVP), ir jų vienetai pagal vietą;

ii)  tas įmones sudarantys juridiniai vienetai;

iii)  įmonių, kurios dėl savo dydžio turi didelę įtaką ir kurių vienetai pagal veiklos rūšį (VVR) turi didelę įtaką suvestiniams (nacionaliniams) duomenims, atveju:

–  VVR ir tas įmones sudarančių atskirų VVR dydis, arba,

–  tų įmonių nepagrindinės veiklos NACE kodas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006(23), ir kiekvienos nepagrindinės veiklos apimtis;

iv)  įmonių grupės, kurioms tos įmonės priklauso.

b)  Registras „EuroGroups“ apima šiuos vienetus, apibrėžtus Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93:

i)  visas įmones, kurios savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie bendrojo vidaus produkto (BVP) ir priklauso tarptautinei įmonių grupei;

ii)  tas įmones sudarančius juridinius vienetus;

iii)  tarptautines įmonių grupes, kurioms tos įmonės priklauso.

c)  Namų ūkiai Europos statistinių verslo registrų sistemos taikymo sričiai nepriklauso, jei jų gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos asmeniniam vartojimui arba yra susijusios su tų namų ūkių nuosavybės nuoma.

d)  Užsienio įmonių vienetai pagal vietą, nesudarantys atskirų juridinių subjektų (filialų) ir priskiriami kvazibendrovėms pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013, nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ laikomi įmonėmis.

e)  Įmonių grupės nustatomos pagal kontrolės sąsajas tarp jų juridinių vienetų pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013.

f)  Kai daroma nuoroda į nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“, šis reglamentas taikomas tik vienetams, kurie visiškai arba iš dalies vykdo ekonominę veiklą, ir ekonomiškai neaktyviems juridiniams vienetams, kurie yra įmonės dalis, kai yra kartu su ekonomiškai aktyviais juridiniais vienetais. Europos statistinių verslo registrų sistemoje ekonomine veikla laikoma bet kuri veikla, kuria konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos. Turto ir (arba) įsipareigojimų valdymas ir (arba) turėjimas taip pat gali būti laikomi veikla. Be to, Europos statistinių verslo registrų sistemoje ▌ekonomine veikla laikomos ne rinkos paslaugos, kuriomis prisidedama prie BVP, ir aktyvių juridinių vienetų tiesioginis ir netiesioginis turto valdymas ir (arba) turėjimas.

g)  Europos statistinių verslo registrų sistemoje statistiniai vienetai apibrėžiami pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 696/93 ▌, atsižvelgiant į šiame straipsnyje nustatytus apribojimus.

II SKYRIUS

DUOMENŲ ŠALTINIAI

4 straipsnis

Duomenų šaltiniai ir metodai

1.  Valstybės narės rengia 6 ir 7 straipsniuose nurodytą statistiką ir pildo 9 straipsnyje nurodytus nacionalinius statistinius verslo registrus, naudodamosi visais atitinkamais duomenų šaltiniais, vengdamos per didelės naštos respondentams ir tinkamai atsižvelgdamos į nacionalinių statistikos institucijų sąnaudų veiksmingumą. Pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti nacionalinės statistikos institucijos gali naudoti šiuos duomenų šaltinius, įskaitant jų derinius, su sąlyga, kad rezultatai tenkina 17 straipsnyje nurodytus kokybės kriterijus:

a)  tyrimus: duomenis teikiantys vienetai, į kuriuos kreipėsi valstybės narės, ▌laiku teikia tikslią ir išsamią informaciją, kurios reikia pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti;

b)  administracinius įrašus, įskaitant mokesčių institucijų ir muitinių pateiktą informaciją, pavyzdžiui, metines finansines ataskaitas;

c)  mikroduomenis, kuriais apsikeista;

d)  visus kitus aktualius šaltinius, metodus ar naujoviškus būdus, jeigu juos taikant galima rengti palyginamus ir šiuo reglamentu nustatytus taikytinus konkrečius kokybės reikalavimus atitinkančius duomenis. Tokie metodai ir būdai turi būti moksliškai pagrįsti ir tinkamai dokumentuoti.

5 straipsnis

Prieiga prie administracinių įrašų ir informacijos perdavimas

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 17a straipsnį ▌ nacionalinės statistikos institucijos ir Komisija (Eurostatas) turi teisę į greitą ir nemokamą prieigą prie visų nacionalinių administracinių įrašų, teisę jais naudotis ir juos jungti su kitais duomenų šaltiniais, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų statistinių reikalavimų ir atnaujinami nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“. Nacionalinės statistikos institucijos ir Komisija (Eurostatas) turi prieigą tik prie jų atitinkamose viešojo administravimo sistemose esančių administracinių įrašų.

2.  Nedarant poveikio 1 daliai, kiekvienos valstybės narės mokesčių institucijos statistikos tikslais teikia kompetentingoms nacionalinėms statistikos institucijoms su prekių eksportu ir importu susijusią informaciją, kaip nurodyta V priede.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ir papildoma statistinė informacija, kurią pagal V priedą turi teikti mokesčių institucijos.

3.  Nedarant poveikio 1 daliai, kiekvienos valstybės narės muitinė statistikos tikslais teikia kompetentingoms nacionalinėms statistikos institucijoms su prekių eksportu ir importu susijusią informaciją, kaip nurodyta VI priede.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ir papildoma statistinė informacija, kurią pagal VI priedą turi teikti muitinės.

4.  Kad galėtų parengti suderintą tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir gerinti tokios statistikos kokybę, atitinkamų valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos statistikos tikslais keičiasi iš savo muitinių gautais su prekių eksportu ar importu susijusiais mikroduomenimis, siekiant įvertinti jų valstybės narės kvazitranzitinį eksportą ar importą, kadangi toks eksportas ar importas yra susijęs su daugiau kaip vienos valstybės narės muitinėmis.

Kitų srautų, kurie yra susiję su daugiau kaip vienos valstybės narės muitinėmis, atveju nacionalinės statistikos institucijos keičiasi su prekių eksportu ar importu susijusiais atitinkamais mikroduomenimis, siekiant pagerinti atitinkamos statistikos kokybę.

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų nustatytos keitimosi duomenimis pagal šį straipsnį sąlygos.

III SKYRIUS

VERSLO STATISTIKA

6 straipsnis

Duomenims keliami reikalavimai

1.  Europos verslo statistika apima tokias sritis:

a)  trumpojo laikotarpio verslo statistiką;

b)  šalies lygmens verslo statistiką;

c)  regioninę verslo statistiką;

d)  tarptautinės veiklos statistiką.

2.  sritys apima vieną ar daugiau toliau nurodytų temų, kurios išsamiau aprašytos I priede:

a)  verslo populiaciją;

b)  pasaulines vertės grandines;

c)  IRT naudojimą ir e. prekybą;

d)  inovacijas;

e)  tarptautinę prekybą prekėmis;

f)  tarptautinę prekybą paslaugomis;

g)  investicijas;

h)  darbo duomenis;

i)  veiklą ir rezultatus;

j)  nekilnojamąjį turtą;

k)  kainas;

l)  pirkimus;

m)  mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros duomenis.

3.  Kiekvienos temos periodiškumas, ataskaitinis laikotarpis ir statistinis vienetas nustatyti II priede.

4.  Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos I priede nurodytos potemės ▌.

5.  Naudodamasi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi tokių ▌sąlygų:

a)  deleguotaisiais aktais siekiama nepadidinti sąnaudų ar naštos arba jas sumažinti ir bet kokiu atveju dėl jų turi nesusidaryti didelės papildomos sąnaudos ar našta valstybėms narėms ar respondentams;

b)  per penkerių metų iš eilės laikotarpį kita poteme gali būti pakeista ne daugiau kaip viena srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ potemė, trys srities „Šalies lygmens verslo statistika“ potemės, dvi srities „Regioninė verslo statistika“ potemės ir dvi srities „Tarptautinės veiklos statistika“ potemės, išvardytos I priede, ir visose srityse iš viso gali būti pridėta ne daugiau kaip viena potemė.

Maksimali potemių, kurios gali būti pakeistos, riba netaikoma potemėms dėl inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos ir pasaulinių vertės grandinių.

Šios maksimalios ribos netaikomos pakeitimams, būtiniems ▌dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemų pakeitimų; ▌

c)  deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išskyrus temas „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“, dėl kurių deleguotieji aktai priimami likus atitinkamai ne mažiau kaip šešiems ir penkiolikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

d)  bet kuri nauja potemė tinkamai įvertinama dėl jos įgyvendinamumo valstybėms narėms atliekant bandomuosius tyrimus pagal 20 straipsnį.

7 straipsnis

Duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos

1.  Valstybės narės surenka kiekvienai I priede išvardytai potemei svarbius duomenis. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų tiksliau apibrėžti šie pagal šį reglamentą perduotinų duomenų elementai, jų techninės apibrėžtys ir supaprastinimo priemonės:

a)  kintamieji ▌;

b)  matavimo vienetas;

c)  statistinė populiacija (įskaitant reikalavimus, susijusius su rinkos ir ne rinkos veikla ar gamintojais);

d)  klasifikacijos (įskaitant produktų, šalių ir teritorijų, taip pat sandorio pobūdžių sąrašus) ir suskirstymas;

e)  atskirų duomenų įrašų savanoriškas perdavimas;

f)  artinių naudojimas ir kokybės reikalavimai;

g)  duomenų perdavimo terminas;

h)  pirmasis ataskaitinis laikotarpis;

i)  srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ ataskaitinių metų svorinis koeficientas ir pakeitimas;

j)  tolesnės specifikacijos, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, susijusios su tema „Tarptautinė prekyba prekėmis“.

2.  Naudodamasi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais dėl supaprastinimo priemonių, Komisija atsižvelgia į atitinkamos verslo ekonomikos dydį ir svarbą pagal proporcingumo principą, kad sumažintų naštą įmonėms. Be to, Komisija užtikrina, kad būtų toliau teikiami duomenys, reikalingi nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemoms parengti. Įgyvendinimo aktai, išskyrus tuos, kuriais reglamentuojamas šio reglamento pirminis įgyvendinimas, priimami likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki I priede išvardytų temų duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Įgyvendinimo aktai dėl temų „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“ priimami likus atitinkamai ne mažiau kaip šešiems ir penkiolikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

3.  Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 1 dalies a punktą, išskyrus šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies b–d punktuose išvardytas temas, Komisija užtikrina, kad bendras kiekvienos šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje išvardytos srities kintamųjų skaičius būtų ne didesnis nei:

–  22 kintamieji srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ atveju;

–  93 kintamieji srities „Šalies lygmens verslo statistika“ atveju;

–  31 kintamasis srities „Regioninė verslo statistika“ atveju ir

–  26 kintamieji srities „Tarptautinės veiklos statistika“ atveju.

4.  Šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies b–d punktuose išvardytų temų atveju Komisija užtikrina, kad bendras kintamųjų skaičius nebūtų didesnis nei:

–  20 kintamieji temos „Pasaulinės vertės grandinės“ atveju;

–  73 kintamieji temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ atveju ir

–  57 kintamieji temos „Inovacijos“ atveju.

5.  Kai reikia naujų duomenų, kad būtų galima reaguoti į naudotojų poreikius ir numatyti tam tikro laipsnio lankstumą, bet kuriuo penkerių iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu pagal 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus Komisija gali keisti ne daugiau kaip po penkis sričių „Trumpalaikio verslo statistika“, „Regioninė verslo statistika“ ir „Tarptautinės veiklos statistika“ kintamuosius ir ne daugiau kaip 20 srities „Šalies lygmens verslo statistika“ kintamųjų. Šie maksimalūs skaičiai netaikomi temoms „Pasaulinės vertės grandinės“, „Inovacijos“ ir „IRT naudojimas ir e. prekyba“.

6.  Kai reikia naujų duomenų, kad būtų galima reaguoti į naudotojų poreikius ir numatyti tam tikro laipsnio lankstumą, atlikus 20 straipsnyje nurodytus bandomuosius tyrimus, 3 dalyje nurodytų sričių kintamųjų bendras skaičius nedidinamas daugiau kaip 10 kintamųjų visose srityse.

7.  1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Rengiant tokius įgyvendinimo aktus atsižvelgiama į galimas valstybių narių ar respondentų papildomas sąnaudas ir administracinę naštą, kartu įvertinamas numatomas statistikos kokybės pagerėjimas ir bet kokia kitokia tiesioginė ar netiesioginė siūlomų papildomų veiksmų nauda.

Tai netaikoma pakeitimams, būtiniems dėl klasifikatorių ir nomenklatūrų pakeitimų, taip pat dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemų pakeitimų.

IV SKYRIUS

VERSLO REGISTRAI

8 straipsnis

Europos statistinių verslo registrų sistema

1.  Sąjungos lygmens statistikos tikslais Komisija (Eurostatas) sukuria tarptautinių įmonių grupių registrą „EuroGroups“.

2.  Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu sukuria vieną ar daugiau ▌nacionalinių statistinių verslo registrų, kurių bendras pagrindas yra suderintas pagal šį reglamentą, kuriais remiamasi rengiant ir koordinuojant tyrimus ir kurie naudojami kaip informacijos šaltinis, kai atliekama verslo populiacijos ir jos demografijos statistinė analizė, naudojami administraciniai duomenys ir identifikuojami bei sudaromi statistiniai vienetai.

3.  Valstybės narės ir Komisija (Eurostatas) keičiasi duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemoje, kaip nustatyta 10 straipsnyje.

4.  Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ yra patikimas šaltinis, kuriuo naudojamasi nustatant aukštos kokybės ir suderintas statistiniais verslo registrais grindžiamas populiacijas pagal šio reglamento 17 straipsnį, kurių reikia Europos statistikai rengti.

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai yra patikimas duomenų apie nacionaliniu statistiniu verslo registru grindžiamas populiacijas šaltinis. Registras „EuroGroups“ yra patikimas Europos statistikos sistemos šaltinis dėl registru grindžiamos populiacijos siekiant parengti verslo statistiką, kurią rengiant būtina derinti tarpvalstybinę informaciją, susijusią su tarptautinėmis įmonių grupėmis.

9 straipsnis

Europos statistinių verslo registrų sistemai taikomi reikalavimai

1.  Pagal 8 straipsnį į Europos statistinių verslo registrų sistemą įtraukiami statistiniai ir juridiniai vienetai apibūdinami šiais elementais, kurie išsamiau aprašyti III priede:

a)  registrų potemėmis ir unikaliu atpažinties kodu;

b)  atnaujinimo laiku ir periodiškumu.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų ▌nustatyti kintamieji, susiję su registrų potemėmis, išvardytomis III priede.

3.  Priimdama 2 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms ar respondentams nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta.

10 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis ir prieiga prie jų Europos statistinių verslo registrų sistemos tikslu

1.  Valstybės narės konfidencialiais duomenimis keičiasi taip:

a)  konfidencialiais duomenimis, apimančiais IV priede išvardytus kintamuosius, apie tarptautines įmonių grupes ir toms grupėms priklausančius vienetus išimtinai statistikos tikslais tarpusavyje keičiasi ▌įvairių valstybių narių nacionalinės statistikos institucijos, tais atvejais, kai to reikia informacijos apie tarptautines įmonių grupes kokybei užtikrinti Sąjungoje. Toks keitimasis duomenimis taip pat gali būti vykdomas siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą;

b)  tais atvejais, kai duomenimis keičiamasi, kad būtų užtikrinta informacijos apie tarptautines įmonių grupes kokybė Sąjungoje ir kai tam buvo gautas aiškus duomenis teikiančios kompetentingos nacionalinės statistikos institucijos leidimas, išimtinai statistikos tikslais keitimosi konfidencialiais duomenimis procese gali dalyvauti ir nacionaliniai centriniai bankai.

2.  Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės konfidencialiais duomenimis keičiasi taip:

a)  nacionalinės statistikos institucijos Komisijai (Eurostatui) perduoda duomenis, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius, apie tarptautines įmonių grupes ir toms grupėms priklausančius vienetus, kad išimtinai statistikos tikslais būtų teikiama informacija apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje;

b)  siekdama užtikrinti nuoseklų duomenų registravimą ir juos naudoti išimtinai statistikos tikslais, Komisija (Eurostatas) kiekvienos valstybės narės kompetentingoms nacionalinėms statistikos institucijoms perduoda duomenis, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius, apie tarptautines įmonių grupes, taip pat apie toms grupėms priklausančius vienetus, kai bent vienas grupės juridinis vienetas yra tos valstybės narės teritorijoje;

c)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir kokybiškas registro „EuroGroups“ pildymas, Komisija (Eurostatas) išimtinai statistikos tikslais perduoda nacionalinėms statistikos institucijoms ▌ duomenis, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius, apie visas į registrą „EuroGroups“ įrašytas tarptautines įmonių grupes, įskaitant toms grupėms priklausančius vienetus.

3.  Juridiniams vienetams identifikuoti Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės konfidencialiais duomenimis keičiasi taip:

a)  nacionalinės statistikos institucijos Komisijai (Eurostatui) perduoda duomenis, kurie apima tik identifikavimo ir demografinius kintamuosius bei stratifikacinius parametrus, išvardytus IV priede, apie inkorporuotus juridinius vienetus išimtinai juridinių vienetų Sąjungoje unikalaus identifikavimo tikslu;

b)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir kokybiškas registro „EuroGroups“ pildymas, Komisija (Eurostatas) perduoda kiekvienos valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms duomenis apie juridinius vienetus, kurie apima tik identifikavimo ir demografinius kintamuosius bei stratifikacinius parametrus, išvardytus IV priede, išimtinai juridinių vienetų identifikavimo Sąjungoje tikslu.

4.  Komisija (Eurostatas) ir centriniai bankai konfidencialiais duomenimis gali keistis taip:

keitimasis konfidencialiais duomenimis išimtinai statistikos tikslais gali vykti tarp Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių centrinių bankų bei tarp Komisijos (Eurostato) ir Europos Centrinio Banko, jei tokiu keitimusi siekiama užtikrinti informacijos apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje kokybę ir jei tam buvo gautas aiškus kompetentingų nacionalinių statistikos institucijų leidimas.

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų apibrėžti IV priede išvardytų kintamųjų techniniai duomenys.

6.  Siekiant užtikrinti, kad pagal šį straipsnį apsikeistais duomenimis būtų naudojamasi išimtinai statistikos tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kuriais nustatomas tokių duomenų formatas, saugumo ir konfidencialumo priemonės, taip pat keitimosi duomenimis tvarka.

7.  Komisija (Eurostatas), nacionalinės statistikos institucijos, nacionaliniai centriniai bankai ir Europos Centrinis Bankas, pagal šį straipsnį gavę konfidencialių duomenų apie vienetus, esančius nacionalinėje teritorijoje arba už jos ribų, tą informaciją tvarko konfidencialiai pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009.

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp nacionalinių statistikos institucijų ir Komisijos (Eurostato) vykdomas tiek, kiek to reikia išimtinai statistikos tikslais Europos statistikai rengti. Bet kokiam papildomam perdavimui būtina gauti aiškų duomenis surinkusios nacionalinės institucijos leidimą.

8.  Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems statistinių duomenų, kuriais keičiamasi, konfidencialumo pažeidimams ir už juos baustų. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

V SKYRIUS

KEITIMASIS KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS RENGIANT SĄJUNGOS VIDAUS PREKYBOS PREKĖMIS STATISTIKĄ

11 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis

1.  Valstybių narių keitimąsi konfidencialiais duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą išimtinai statistikos tikslais vykdo nacionalinės statistikos institucijos, padedančios plėtoti, rengti ir skleisti Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką.

Duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos, nurodytos 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat taikomos pagal šį skyrių keičiantis konfidencialiais duomenimis.

2.  Eksporto valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos teikia importo valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms statistinę informaciją apie jos Sąjungos vidaus prekių eksportą į tą valstybę narę, kaip nustatyta 12 straipsnyje.

3.  Eksporto valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos teikia importo valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms metaduomenis, kurie yra aktualūs tam, kad apsikeistais duomenimis būtų galima pasinaudoti rengiant statistiką.

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų nustatyta, kokia informacija laikytina aktualiais metaduomenimis, nurodytais 3 dalyje, taip pat nustatytas tokios informacijos ir 2 dalyje nurodytos statistinės informacijos pateikimo tvarkaraštis.

5.  Nedarant poveikio 1 daliai, valstybė narė, teikianti apsikeistus konfidencialius duomenis leidžia importo valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms juos naudoti rengiant kitus statistinius duomenis su sąlyga, kad šie duomenys būtų naudojami išimtiniai statistikos tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 V skyrių.

6.  Eksporto valstybės narės nacionalinių statistikos institucijų prašymu importo valstybė narė gali teikti eksporto valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms mikroduomenis, surinktus apie jos Sąjungos vidaus prekių importą iš tos eksporto valstybės narės.

12 straipsnis

Statistinė informacija, kuria turi būti keičiamasi

1.  11 straipsnio 2 dalyje nurodytą statistinę informaciją sudaro:

a)  mikroduomenys, surinkti Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos tikslu,

b)  duomenys, parengti apie specifines prekes arba prekių gabenimą, ▌ ir

c)  duomenys, parengti naudojant muitinių deklaracijose pateiktą išsamią informaciją.

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyta statistinė informacija, veiksmingai surinkta naudojant verslo tyrimus ar administracinius duomenis, apima bent 95 proc. vertės viso Sąjungos viduje atlikto kiekvienos valstybės narės prekių eksporto į visas kitas valstybes nares kartu.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas sumažinant šį aprėpties lygį reaguojant į techninius ir ekonominius pokyčius ir kartu išlaikant galiojančius kokybės standartus atitinkančią statistiką.

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų nustatytos techninės specifikacijos, susijusios su 1 dalyje nurodytos informacijos rinkimu ir atitinkamai rengimu, ir kad būtų išsamiau nustatytas 2 dalyje nurodyto aprėpties lygio taikymas ▌ ataskaitinio laikotarpio atžvilgiu.

13 straipsnis

Statistinių duomenų elementai

1.  12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti mikroduomenys apima tokius statistinių duomenų elementus:

a)  atskirą identifikacinį kodą, priskirtą ekonominės veiklos vykdytojui partneriui importo valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB(24) 214 straipsnį;

b)  ataskaitinį laikotarpį;

c)  srautą;

d)  prekę;

e)  valstybę narę partnerę;

f)  kilmės šalį;

g)  prekių vertę;

h)  prekių kiekį;

i)  sandorio pobūdį.

12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti mikroduomenys gali apimti transporto rūšį ir pristatymo sąlygas su sąlyga, kad eksporto valstybė narė šiuos kintamuosius renka.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų apibrėžti statistinių duomenų elementai, nurodyti a–i punktuose, ir statistinių duomenų elementų, taikomų specifinėms prekėms arba prekių judėjimui, sąrašas ir duomenys, rengiami naudojant muitinių deklaracijose pateiktą išsamią informaciją, nurodytą 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

2.  Tam tikromis kokybės reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis valstybės narės gali supaprastinti informaciją, kuri turi būti teikiama, jei toks supaprastinimas nedaro neigiamo poveikio statistikos kokybei.

Konkrečiais atvejais valstybės narės gali rinkti sumažintą statistinių duomenų elementų rinkinį, kaip nurodyta 1 dalyje, arba rinkti ne tokią išsamią su tam tikrais šiais duomenų elementais susijusią informaciją.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų apibrėžtos šio supaprastinimo sąlygos ir maksimali Sąjungos vidaus eksporto, kuriam taikomas toks supaprastinimas, vertė.

14 straipsnis

Konfidencialių duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga

1.  Taikomos tokios konfidencialumo taisyklės:

a)  su eksportuotoju, kurio prašymui dėl statistinių duomenų konfidencialumo pagal 19 straipsnį pritarė eksporto valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos, susijusius mikroduomenų įrašus eksporto valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos perduoda importo valstybės narės nacionalinėms statistikos institucijoms, pateikdamos tikrąją vertę ir visus statistinių duomenų elementus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalyje, ir pažymėdama, kad šiam mikroduomenų įrašui taikomi konfidencialumo reikalavimai.

b)  Importo valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos gali pasinaudoti eksporto mikroduomenų įrašais, kuriems taikomi konfidencialumo reikalavimai, rengdamos Sąjungos vidaus importo statistinius rezultatus. Jei importo valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos pasinaudoja eksporto mikroduomenų įrašais, kuriems taikomi konfidencialumo reikalavimai, ji užtikrina, kad importo valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos, skleisdamos statistinius rezultatus apie Sąjungos vidaus importą, laikytųsi statistinių duomenų konfidencialumo, kurį patvirtino eksporto valstybės narės nacionalinės statistikos institucijos.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų užtikrinta konfidencialių duomenų, kuriais keičiamasi pagal šį skyrių, apsauga, apibrėžiant tokių duomenų formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones, įskaitant 1 dalyje nurodytų taisyklių taikymo sąlygas, taip pat keitimosi duomenimis tvarką.

3.  Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems statistinių duomenų, kuriais keičiamasi, konfidencialumo pažeidimams ir už juos baustų. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

15 straipsnis

Prieiga prie konfidencialių duomenų, kuriais apsikeista, mokslo tikslais

Prieiga prie konfidencialių duomenų, kuriais apsikeista, gali būti suteikta mokslo tikslais statistines analizes vykdantiems tyrėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 23 straipsnį. Tam turi pritarti duomenis pateikusi eksporto valstybės narės kompetentinga nacionalinė statistikos institucija.

VI SKYRIUS

KEITIMASIS KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS EUROPOS VERSLO STATISTIKOS IR NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ TIKSLU

16 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis. Leidžianti nuostata

1.  Atitinkamų valstybių narių nacionalinėms statistikos institucijoms, atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai (Eurostatui) tarpusavyje keistis remiantis šiuo reglamentu renkamais arba rengiamais konfidencialiais duomenimis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 7 punkte, leidžiama tik statistikos tikslais, kai jais keistis būtina siekiant užtikrinti Europos verslo statistikos arba nacionalinių sąskaitų kokybę ir palyginamumą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 549/2013 sąvokomis ir metodikos.

2.  Konfidencialius duomenis gavusios nacionalinės statistikos institucijos, atitinkamas nacionalinis centrinis bankas, Komisija (Eurostatas) ir Europos Centrinis Bankas tą informaciją tvarko konfidencialiai ir naudoja juos išimtinai statistikos tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 V skyrių.

VII SKYRIUS

KOKYBĖ, PERDAVIMAS IR SKLAIDA

17 straipsnis

Kokybė

1.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių perduotos Europos verslo statistikos kokybei ir nacionalinių statistinių verslo registrų bei registro „EuroGroups“ kokybei užtikrinti.

2.  Šio reglamento tikslais taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

3.  Perduotų duomenų ir metaduomenų kokybę skaidriai ir patikrinamai vertina Komisija (Eurostatas).

4.  Šiuo tikslu valstybės narės Komisijai (Eurostatui) perduoda:

a)  perduotų duomenų metines kokybės ir metaduomenų ataskaitas. Daugiametės statistikos atveju ataskaitų teikimo periodiškumas atitinka statistikos teikimo periodiškumą;

b)  metines kokybės ir metaduomenų ataskaitas, susijusias su nacionaliniais statistiniais verslo registrais.

5.  Komisija (Eurostatas) valstybėms narėms teikia metines su registru „EuroGroups“ susijusias metaduomenų ir kokybės ataskaitas.

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamos metaduomenų ir kokybės ataskaitų perdavimo sąlygos, turinys ir terminai. Teikiamų ataskaitų turinys turi apimti tik svarbiausius ir esminius kokybės aspektus. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Dėl jų valstybėms narėms ar respondentams turi nesusidaryti didelės papildomos sąnaudos ar našta.

7.  Valstybės narės kuo greičiau praneša Komisijai (Eurostatui) apie bet kokią svarbią informaciją ar pokyčius, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu ir galinčius paveikti perduodamų duomenų kokybę. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie itin svarbius metodinius arba kitus pakeitimus, turinčius įtakos nacionalinių statistinių verslo registrų kokybei. Informacija pateikiama kuo skubiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius po bet kurio tokio pakeitimo įsigaliojimo.

8.  Tinkamai pagrįstu Komisijos (Eurostato) prašymu, valstybės narės pateikia statistinės informacijos kokybei įvertinti būtinos papildomos informacijos; dėl to valstybėms narėms ar respondentams turi nesusidaryti didelės papildomos išlaidos ar našta.

18 straipsnis

Duomenų ir metaduomenų perdavimas

1.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) pagal šį reglamentą reikalaujamus duomenis ir metaduomenis, remdamosi keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartais. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, kad būtų nustatyti tokie standartai ir duomenų bei metaduomenų perdavimo tvarka. Kai perduoti duomenys yra konfidencialūs, nusiųsta tikroji vertė bus pažymėta taip nurodant, kad jai taikomi konfidencialumo reikalavimai ir kad jos negalima skleisti.

2.  Tinkamai pagrįstu Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės vykdo nacionalinių statistinių verslo registrų statistines analizes ir perduoda informaciją Komisijai (Eurostatui), laikydamosi formato ir tvarkos, kurie turi būti apibrėžti įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad dėl tokių įgyvendinimo aktų valstybėms narėms ir respondentams nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta.

3.  Valstybės narės Komisijos (Eurostato) tinkamai pagrįstu prašymu perduoda jai visą atitinkamą informaciją, susijusią su šio reglamento įgyvendinimu valstybėse narėse. Dėl tokių Komisijos prašymų valstybėms narėms turi nesusidaryti didelė papildoma administracinė ar finansinė našta.

19 straipsnis

Su statistinių duomenų apie tarptautinę prekybą prekėmis sklaida susijęs konfidencialumas

Tik prekių importuotojo arba ▌ eksportuotojo prašymu nacionalinė statistikos institucija nusprendžia, ar su atitinkamu importu ar eksportu susijusius ▌ statistinius rezultatus skleisti be jokio dalinio pakeitimo, ar, minėtam importuotojui arba eksportuotojui pateikus pagrįstą prašymą, iš dalies pakeisti statistinius rezultatus, kad būtų neįmanoma identifikuoti šio importuotojo arba eksportuotojo siekiant laikytis statistinių duomenų konfidencialumo principo, pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20 straipsnio 3 dalies a punktą.

VIII SKYRIUS

BANDOMIEJI TYRIMAI IR FINANSAVIMAS

20 straipsnis

Bandomieji tyrimai

1.  Jei Komisija (Eurostatas) nustato, kad reikia priimti svarbius naujus duomenims taikomus reikalavimus ar patobulinti duomenų rinkinius, kuriems taikomas šis reglamentas, ji gali inicijuoti bandomuosius tyrimus, kuriuos iki bet kokio naujo duomenų rinkimo savanoriškai vykdo valstybės narės. Šie bandomieji tyrimai apima bandomuosius tyrimus temomis: „Tarptautinė prekyba paslaugomis“, „Nekilnojamasis turtas“, „Finansiniai rodikliai“ ir „Aplinka ir klimatas“.

2.  Tokie bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis. Šių tyrimų rezultatus Komisija (Eurostatas) vertina bendradarbiaudama (-as) su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais. Vertinant rezultatus atsižvelgiama į šių patobulinimų įvykdymo galimą naudą ir papildomas sąnaudas bei naštą įmonėms ir nacionalinėms statistikos institucijoms dėl šių tyrimų.

3.  Atlikus 2 dalyje nurodytą vertinimą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia 1 dalyje nurodytų tyrimų išvadų ataskaitą. Ši ataskaita skelbiama viešai.

4.  Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas dvejus metus Komisija pateikia ataskaitą apie bendrą 1 dalyje minėtų bandomųjų tyrimų pažangą. Šios ataskaitos skelbiamos viešai.

Jei tikslinga ir atsižvelgdama į 2 dalyje nurodytus rezultatus, Komisija kartu su šiomis ataskaitomis teikia pasiūlymus dėl naujų duomenims taikomų reikalavimų nustatymo.

21 straipsnis

Finansavimas

1.  Šiam reglamentui įgyvendinti Sąjunga gali nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms institucijoms, nurodytoms pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalį nustatytame sąraše, skirti finansinę paramą išlaidoms, susijusioms su:

a)  verslo statistikos duomenims taikomų reikalavimų rengimu ar įgyvendinimu ir duomenų tvarkymu;

b)  metodikų, kuriomis siekiama verslo statistikos rinkimo ir rengimo geresnės kokybės arba mažesnių sąnaudų ir administracinės naštos ir norima pagerinti Europos statistinių verslo registrų sistemą, rengimu;

c)  metodikų, kuriomis siekiama sumažinti duomenis teikiančių vienetų, visų pirma MVĮ, teikiamos būtinos pateikti informacijos teikimo administracinę ir finansinę naštą, rengimu;

d)  dalyvavimu 20 straipsnyje nurodytuose bandomuosiuose tyrimuose;

e)  procesų, IT sistemų ir panašių pagalbinių funkcijų kūrimu ar stiprinimu siekiant rengti geresnės kokybės statistiką arba sumažinti administracinę ir finansinę naštą.

2.  Sąjungos finansinis įnašas skiriamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 99/2013 7 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1291/2013 6 straipsnį.

3.  Šis Sąjungos finansinis įnašas turi neviršyti 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  5, 6 ▌ ir 12 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5, 6 ▌ ir 12 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 5, 6 ▌ ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

23 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

24 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  Tais atvejais, kai dėl šio reglamento arba pagal jį priimtų įgyvendinimo priemonių ir deleguotųjų aktų taikymo būtina iš esmės adaptuoti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą, Komisija įgyvendinimo aktais gali leisti ne ilgiau kaip trejus metus taikyti nuo šio reglamento taikymo leidžiančias nukrypti nuostatas. Per tris mėnesius nuo atitinkamo akto įsigaliojimo dienos valstybė narė Komisijai pateikia tinkamai pagrįstą prašymą. Poveikis valstybių narių duomenų palyginamumui arba laiku pateiktų ir reprezentatyvių Europos suvestinių duomenų apskaičiavimui turi būti minimalus. Suteikiant nukrypti leidžiančią nuostatą turi būti atsižvelgiama į respondentams tenkančią naštą.

2.  Jei laikotarpio, kuriam buvo leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl sričių, kuriose buvo atlikti 20 straipsnyje nurodyti bandomieji tyrimai, pabaigoje vis dar yra pagrindo ją taikyti, Komisija įgyvendinimo aktais gali leisti ne ilgiau kaip vienus metus taikyti tolesnę nukrypti leidžiančią nuostatą. Valstybė narė likus šešiems mėnesiams iki laikotarpio, kuriam buvo leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, pabaigos pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą pratęsti šį terminą. Prašymo pagrindime išsamiai paaiškinamos jo pateikimo priežastys.

3.  Šiuos įgyvendinimo aktus Komisija priima laikydamasi 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

25 straipsnis

Panaikinimas

1.  Reglamentai (EEB) Nr. 3924/91, (EB) Nr. 48/2004, (EB) Nr. 716/2007, (EB) Nr. 177/2008 ir (EB) Nr. 295/2008 ir Sprendimas (EB) Nr. 1608/2003 panaikinami nuo [2021 m.] sausio 1 d.

2.  Reglamentas (EB) Nr. 1165/1998 panaikinamas nuo 2024 m. sausio 1 d.

3.  Reglamentas (EB) Nr. 808/2004 panaikinamas nuo [2021 m.] sausio 1 d.

4.  Reglamentai (EB) Nr. 638/2004 ir (EB) Nr. 471/2009 panaikinami nuo [2022 m.] sausio 1 d.

5.  1–4 dalimis nedaromas poveikis tuose reglamentuose nustatytoms pareigoms, susijusioms su ataskaitinių laikotarpių, kurie visi ar kurių dalys sutampa su laikotarpiu prieš atitinkamas tose straipsnio dalyse nurodytas datas, duomenų ir metaduomenų, įskaitant kokybės ataskaitas, perdavimu.

6.  Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo [2021 m.] sausio 1 d.

3.  Tačiau 5 straipsnio 2–4 dalys ir 11–15 straipsniai taikomi nuo [2022 m.] sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I priedas

Įtraukiamos temos

1 sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Verslo demografiniai įvykiai ▌

Darbo duomenys

Užimtumas

Išdirbtos valandos

Darbo sąnaudos

Kainos

Importo kainos

Gamintojų kainos

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

Gamyba

Pardavimo apimtis

Grynoji apyvarta

Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamasis turtas

sritis. Šalies lygmens verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Veikiančių įmonių populiacija

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas)

Užsienio subjektų kontroliuojamos įmonės

Užsienio kontroliuojančiosios įmonės ▌ ir su jomis susijusios vietos įmonės

Tarptautinę prekybą vykdančių įmonių populiacija

Darbo duomenys

Užimtumas

Su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu) susijęs užimtumas

Užimtumas užsienio subjektų kontroliuojamose įmonėse

Užimtumas užsienio kontroliuojančiosiose įmonėse ▌ ir su jomis susijusiose vietos įmonėse

Išdirbtos valandos

Darbo sąnaudos

Darbo sąnaudos užsienio subjektų kontroliuojamose įmonėse

MTTP duomenys

MTTP išlaidos

MTTP užimtumas

MTTP išlaidos užsienio subjektų kontroliuojamose įmonėse

MTTP užimtumas užsienio subjektų kontroliuojamose įmonėse

Viešosiomis lėšomis finansuojami MTTP

Pirkimas

Prekių ir paslaugų pirkimas

Prekių atsargų pokytis

Užsienio subjektų kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimas

Įmonių vykdomas importas

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

Grynoji apyvarta

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

Produkcijos vertė

Pridėtinė vertė

Bendrasis likutinis perteklius

Užsienio subjektų kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

Užsienio subjektų kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

Užsienio subjektų kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

Užsienio kontroliuojančiųjų įmonių ▌ ir su jomis susijusių vietos įmonių grynoji apyvarta

Pramonės produkcija

Įmonių vykdomas eksportas

Investicijos

Bendrosios investicijos

Užsienio subjektų kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos

Inovacijos

Inovacijos

IRT naudojimas ir e. prekyba

IRT naudojimas ir e. prekyba

sritis. Regioninė verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Populiacija pagal regioną

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas) pagal regioną

Darbo duomenys

Užimtumas pagal regioną

Su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu) susijęs užimtumas pagal regioną

Darbo sąnaudos pagal regioną

MTTP duomenys

MTTP išlaidos pagal regioną

MTTP užimtumas pagal regioną

sritis. Tarptautinės veiklos statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, populiacija

Darbo duomenys

Užimtumas įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

Darbo sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

Investicijos

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, bendrosios investicijos

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, grynoji apyvarta

Tarptautinė prekyba prekėmis

Sąjungos vidaus prekyba prekėmis

Sąjungos išorės prekyba prekėmis

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Į FRIBS įtrauktų paslaugų importas (debetas)

Į FRIBS įtrauktų paslaugų eksportas (kreditas)

Į FRIBS įtrauktų paslaugų tinklas (balansas)

Pasaulinės vertės grandinės

Pasaulinės vertės grandinės

II priedas

Temų periodiškumas, ataskaitiniai laikotarpiai ir statistiniai vienetai

sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kas ketvirtį

ketvirtis

juridinis vienetas

Darbo duomenys

kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

ketvirtis (mėnuo, neprivaloma)

VVR

Kainos

kas mėnesį

su šiomis išimtimis

–  ▌gamintojų teikiamų paslaugų kainos ir gamintojų kainos, nustatytos naujiems gyvenamiesiems pastatams: kas ketvirtį

mėnuo

su šiomis išimtimis

gamintojų teikiamų paslaugų kainos ir gamintojų kainos, nustatytos naujiems gyvenamiesiems pastatams: ketvirtis (mėnuo, neprivaloma)

VVR

su šia išimtimi

–  importo kainos: netaikoma

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

kas mėnesį

su šia išimtimi

–  ▌mažos šalys teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis: kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

mėnuo

su šia išimtimi

–  mažos šalys teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis: kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

VVR

 

kas mėnesį; kas ketvirtį – mažos šalys* teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis

*Kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

 

 

Nekilnojamasis turtas

Kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

Ketvirtis (mėnuo, neprivaloma)

netaikoma

sritis. Šalies lygmens verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Darbo duomenys

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

MTTP duomenys

kas dvejus metus;

su šiomis išimtimis

–  ▌ sektorių veiklos rezultatai, išskirstyti pagal vidaus MTTP išlaidas, MTTP darbuotojus ir tyrėjų skaičių, taip pat valstybės biudžeto asignavmai MTTP (angl. GBAORD) ir nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTTP: kasmet

kalendoriniai metai

įmonė – verslo įmonių sektoriaus atžvilgiu

institucinis vienetas – kitų sektorių atžvilgiu

Pirkimas

kasmet

su šia išimtimi

–  ▌mokėjimai subrangovams: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

Kasmet

su šiomis išimtimis

–  ▌grynosios apyvartos suskirstymas pagal produktus ir kliento gyvenamąją vietą (NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ir 73.2): kas dvejus metus

–  žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta, pramonės veiklos grynoji apyvarta, pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta, statybų grynoji apyvarta, paslaugų veiklos grynoji apyvarta, pirkimo ir perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta, pastatų statybos grynoji apyvarta ir civilinės inžinerijos grynoji apyvarta: kas penkerius metus

–▌ subrangos pajamos: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė

su šiomis išimtimis

–  parduota produkcija, produkcija vykdant subrangos operacijas ir faktinė produkcija: VVR

Investicijos

kasmet

su šia išimtimi

–  ▌investicijos į nematerialųjį turtą: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė

Inovacijos

kas dvejus metus

ataskaitinis laikotarpis yra trejų metų laikotarpis iki kiekvienų lyginių kalendorinių metų pabaigos

įmonė

IRT naudojimas ir e. prekyba

kasmet

įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi kintamieji, priėmimo kalendoriniai metai

kalendoriniai metai po įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi kintamieji kitų kintamųjų atžvilgiu, priėmimo

įmonė

3 sritis. Regioninė verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

su šia išimtimi

–  vienetų pagal vietą skaičius ( teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis – neprivaloma): vienetas pagal vietą

Darbo duomenys

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

su šiomis išimtimis

–  darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vienetuose pagal vietą, atlygiai ir mėnesinės algos vienetuose pagal vietą: vienetas pagal vietą

MTTP duomenys

kas dvejus metus

kalendoriniai metai

įmonė – verslo įmonių sektoriaus atžvilgiu institucinis vienetas – kitų sektorių atžvilgiu

sritis. Tarptautinės veiklos statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Darbo duomenys

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Investicijos

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Veikla ir rezultatai ir veiksmingumas

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Tarptautinė prekyba prekėmis

kas mėnesį

su šia išimtimi

–  kas dvejus metus: ES išorės prekių importas ir eksportas, kartu suskirstytas pagal produktus ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

*bus nurodyta įgyvendinimo aktuose pagal 7 straipsnio 1 dalies l punktą.

Netaikoma

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Kasmet

su šia išimtimi

–  ▌paslaugų pirmo lygio suskirstymas: kas ketvirtį

kalendoriniai metai

su šia išimtimi

–  paslaugų pirmo lygio suskirstymas: ketvirtis

Netaikoma

Pasaulinės vertės grandinės

kas trejus metus

treji kalendoriniai metai ataskaitiniais metai t, o ataskaitinis laikotarpis nuo t-2 iki t

įmonė

III priedas

Europos statistinių verslo registrų sistemos elementai

A dalis. Registrų potemės ir unikalus atpažinties kodas

1.  Nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ išvardyti vienetai, apibrėžti šio reglamento 3 straipsnyje, apibūdinami identifikaciniu numeriu ir C dalyje nurodytomis registrų potemėmis.

2.  Nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ išvardytų vienetų unikali atpažintis užtikrinama identifikaciniu numeriu, kad būtų sudarytos sąlygos naudotis Europos statistinių verslo registrų sistema kaip infrastruktūra. Šiuos identifikacinius numerius suteiks nacionalinės statistikos institucijos. Registrui „EuroGroups“ svarbių juridinių vienetų ir tarptautinių įmonių grupių identifikacinius numerius suteiks Komisija (Eurostatas). Nacionaliniais tikslais nacionalinės statistikos institucijos gali nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose palikti papildomą identifikacinį numerį.

B dalis. Atnaujinimo laikas ir periodiškumas

3.  Informacija apie įtraukimą į nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ ar apie išbraukimą iš jų atnaujinama bent kartą per metus.

4.  Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo vieneto rūšies, konkretaus kintamojo, vieneto dydžio ir paprastai informacijai atnaujinti naudojamo šaltinio.

5.  Valstybės narės kasmet parengia nacionalinių statistinių verslo registrų kopijas, kuriose atsispindi registrų būklė metų pabaigoje, ir analizės tikslais tokias kopijas saugo bent 30 metų. Komisija (Eurostatas) kasmet parengia registro „EuroGroups“ kopiją, kurioje atsispindi jo būklė metų pabaigoje, ir analizės tikslais tokią kopiją saugo bent 30 metų.

C dalis. Verslo registrų potemės

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ apima toliau nurodytas atitinkamų vienetų, apibrėžtų šio reglamento 3 straipsnyje, potemes.

VIENETAI

Potemės

1.  JURIDINIAI VIENETAI

Identifikavimas▌

Demografiniai įvykiai

▌Stratifikaciniai parametrai

Ryšiai su įmone

Ryšiai su kitais registrais

Ryšys su įmonių grupe

Vienetų kontrolė

Vienetų nuosavybės ryšiai

2.  ĮMONIŲ GRUPĖ

Identifikavimas▌

Demografiniai įvykiai

▌Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

3.  ĮMONĖ

Identifikavimas▌

Ryšys su kitais vienetais

Demografiniai įvykiai

▌Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

4.  VIENETAS PAGAL VIETĄ

Identifikavimas▌

Demografiniai įvykiai

▌Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Ryšiai su kitais vienetais ir registrais

5.  VIENETAS PAGAL VEIKLOS RŪŠĮ

Jei laikomas statistiniu vienetu pagal 3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį

Identifikavimas▌

Demografiniai įvykiai

▌Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Ryšiai su kitais vienetais ir registrais

IV priedas

Potemės ir kintamieji, skirti keitimuisi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos tikslu.

Duomenys, pažymėti kaip „sąlyginis“ yra privalomi, jeigu valstybėje narėje jų yra, o pažymėti kaip „neprivalomi“ – rekomenduojami.

1.  Duomenys, kuriuos kompetetingos nacionalinės statistikos institucijos turi perduoti Komisijai (Eurostatui) ir kuriais tarpusavyje gali keistis kompetetingos nacionalinės statistikos institucijos [10 straipsnio 1 ir 2 dalys]

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (sąlyginis)

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (neprivalomas)

 

Vienetų kontrolė

Juridinio vieneto, kuris yra kontroliuojamas arba vykdo kontrolę, identifikaciniai kintamieji

 

Vienetų nuosavybės ryšiai

Juridinio vieneto, kuris nuosavybės teise priklauso arba kuriam nuosavybės teise priklauso, identifikaciniai kintamieji

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Akcijų pradžios / pabaigos data (sąlyginis)

Įmonių grupė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 2 skaitmenų lygmeniu (neprivalomas)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius (sąlyginis)

Grynoji apyvarta (sąlyginis)

Įmonių grupės visas turtas (sąlyginis)

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės arba vienetai pagal vietą (neprivalomas)

Įmonė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Ryšys su kitais vienetais

Įmonę sudarančių juridinių vienetų identifikaciniai numeriai

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifikacinis numeris

 

Demografiniai įvykiai

Veiklos pradžios data

Veiklos visiško nutraukimo data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonės pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų lygmeniu

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų skaičius

Grynoji apyvarta

Institucinis sektorius ir subsektorius pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013

2.  Duomenys, kuriuos Komisija (Eurostatas) turi perduoti kompetetingoms nacionalinėms statistikos institucijoms ir kuriais tarpusavyje gali keistis Komisija (Eurostatas) ir kompetentingi centriniai bankai, jeigu gautas leidimas [10 straipsnio 2 ir 4 dalys]

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (sąlyginis)

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (neprivalomas)

 

Ryšiai su įmone

Įmonės (-ių), kuriai (-ioms) priklauso vienetas, identifikaciniai kintamieji

Prisijungimo prie įmonės (-ių) data (sąlyginis)

Atsiskyrimo nuo įmonės (-ių) data (sąlyginis)

 

Ryšiai su kitais registrais

Ryšiai su kitais registrais

 

Ryšys su įmonių grupe

Įmonių grupės, kuriai priklauso vienetas, identifikaciniai kintamieji

Prisijungimo prie įmonių grupės data

Atsiskyrimo nuo įmonių grupės data

 

Vienetų kontrolė

Juridinio vieneto, kuris yra kontroliuojamas arba vykdo kontrolę, identifikaciniai kintamieji

 

Vienetų nuosavybės ryšiai

Juridinio vieneto, kuris nuosavybės teise priklauso arba kuriam nuosavybės teise priklauso, identifikaciniai kintamieji

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Akcijų pradžios / pabaigos data (sąlyginis)

Įmonių grupė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Įmonių grupės veiklos pradžios data

Įmonių grupės veiklos pabaigos data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 2 skaitmenų lygmeniu (neprivalomas)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius (sąlyginis)

Grynoji apyvarta (sąlyginis)

Įmonių grupės visas turtas (sąlyginis)

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės arba vienetai pagal vietą (neprivalomas)

Įmonė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Ryšys su kitais vienetais

Įmonę sudarančių juridinių vienetų identifikaciniai numeriai

Tarptautinės ar nacionalinės įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifikacinis numeris

 

Demografiniai įvykiai

Veiklos pradžios data

Veiklos visiško nutraukimo data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 4 skaitmenų lygmeniu (sąlyginis)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius, išreikštas etatų ekvivalentais (neprivalomas)

Grynoji apyvarta

Institucinis sektorius ir subsektorius pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2013

3.  Keitimasis duomenimis apie korporuotus juridinius vienetus identifikavimo tikslais [10 straipsnio 3 dalis]

3,1. Duomenys, kuriuos kompetetingos nacionalinės statistikos institucijos turi perduoti Komisijai (Eurostatui), apie korporuotus juridinius vienetus rezidentus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (sąlyginis)

3.2.  Duomenys, kuriuos kompetetingos nacionalinės statistikos institucijos turi perduoti Komisijai (Eurostatui), apie užsienio korporuotus juridinius vienetus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma (neprivalomas)

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (sąlyginis)

3.3.  Duomenys, kuriuos Komisija (Eurostatas) turi perduoti kompetetingoms nacionalinėms statistikos institucijoms, apie korporuotus juridinius vienetus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 549/2013 (sąlyginis)

V priedas

Informacija, kurią kiekvienos valstybės narės atsakingos mokesčių institucijos turi perduoti nacionalinei statistikos institucijai, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje

a)  informacija remiantis PVM deklaracijomis apie apmokestinamuosius asmenis ir neapmokestinamuosius juridinius asmenis, kurie už atitinkamą laikotarpį deklaravo prekių tiekimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio a punktą arba prekių įsigijimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio a punktą,

b)  informacija iš sumuojamųjų ataskaitų apie tiekimą Sąjungos viduje, remiantis sumuojamosiomis PVM ataskaitomis, pagal Direktyvos 2006/112/EB 264 ir 265 straipsnius,

c)  informacija apie įsigijimą Sąjungos viduje, kurią visos kitos valstybės narės pranešė pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2 dalį.

VI priedas

Informacija, kurią kiekvienos valstybės narės atsakingos muitinės turi perduoti nacionalinei statistikos institucijai, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje

a)  asmenį, kuris vykdo prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, eksportą Sąjungos viduje ir importą Sąjungos viduje, identifikuojanti informacija,

b)  ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo duomenys, numatyti pagal Europos Sąjungos muitinės nuostatas, prieinami su EORI kodu susijusioje elektroninėje sistemoje, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 7 straipsnyje,

c)  importo ir eksporto įrašai iš muitinės deklaracijų, kurios buvo priimtos arba dėl kurių nacionalinės muitinės priėmė sprendimus:

kurios buvo joms pateiktos; arba

dėl kurių papildoma deklaracija yra, remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 225 straipsniu, prieinama joms leidimo turėtojo sistemoje naudojant tiesioginę elektroninę prieigą.

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6).
(4)Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
(5)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1297/2008/EB dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos (OL L 340, 2008 12 19, p. 76).
(6)2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).
(7)2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
(10)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(11)1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1).
(12)1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1).
(13)2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL L 230, 2003 9 16, p. 1).
(14)2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo (OL L 7, 2004 1 13. p. 1).
(15)2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL L 102, 2004 4 7, p. 1).
(16)2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49).
(17)2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL L 171, 2007 6 29, p. 17).
(18)2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6).
(19)2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija) (OL L 97, 2008 4 9, p. 13).
(20)2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152, 2009 6 16, p. 23).
(21)1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).
(22)2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
(23)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1)
(24)2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas