Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0048(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0094/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0094/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0382

Pieņemtie teksti
PDF 435kWORD 119k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0114),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0099/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 2. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 20. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0094/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 77, 1.3.2018., 2. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ▌ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Statistikas informācijas par dalībvalstu uzņēmumu saimniecisko darbību izstrāde, sagatavošana un izplatīšana līdz šim ir bijusi balstīta vairākos atsevišķos tiesību aktos. Minētie tiesību akti attiecas uz īstermiņa statistiku un uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, ražošanas statistiku, starptautisko (Savienības iekšējo un ārējo) preču un pakalpojumu tirdzniecību, statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pētniecību un izstrādi, inovāciju, IKT izmantojumu un e-komerciju. Turklāt ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008 (3) Savienībā tika izveidota kopēja uzņēmumu reģistru sistēma statistikas vajadzībām.

(2)  Šī struktūra, kas balstīta uz atsevišķiem tiesību aktiem, nenodrošina vajadzīgo saskaņotību starp atsevišķām statistikas jomām, kā arī neveicina integrētu pieeju uzņēmējdarbības statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai. Šajā regulā Eiropas uzņēmējdarbības statistikai būtu jāietver arī pētniecības un izstrādes statistika augstākās izglītības, pārvaldības un privātajā bezpeļņas sektorā. Lai nodrošinātu saskaņotību starp Eiropas uzņēmējdarbības statistiku un atvieglotu attiecīgo statistikas procesu integrāciju, būtu jāizstrādā kopīgs tiesiskais regulējums.

(3)  Integrētākiem statistikas procesiem, kuru pamatā ir kopīgi metodoloģiskie principi, definīcijas un kvalitātes kritēriji, būtu jārezultējas ar Savienības uzņēmējdarbības nozares saskaņotu struktūras, saimnieciskās darbības, darījumu un snieguma statistiku, kas atbilst lietderības un detalizācijas pakāpei, kuru sagaida lietotāji.

(4)  Reģistrs Eurogroups nodrošinās to, ka būs iespējams labāk sekot Savienības norādījumiem, piemēram, Komisijas ieteikumam 2003/361/EK (4), kas attiecas uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, jo īpaši attiecībā uz autonomu uzņēmumu identificēšanu, kā definēts ieteikumā. Tas ir vajadzīgs, lai veicinātu juridisko noteiktību un uzņēmējdarbības paredzamību un lai veidotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā reģistrētiem MVU.

(5)  Eiropas uzņēmējdarbības statistika ir saistīta ar starptautiskiem norādījumiem, piemēram, Fraskati (Frascati) rokasgrāmatu par pētniecības un izstrādes statistiku un Oslo rokasgrāmatu par inovācijas datiem, un starptautiskajiem nolīgumiem, ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija, ESAO, Starptautiskais Valūtas fonds un citas starptautiskās un pārvalstiskās organizācijas. Šādi norādījumi pēc iespējas būtu jāievēro, izstrādājot, sagatavojot un izplatot Savienības statistiku, kā arī Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmai, lai nodrošinātu, ka Savienības statistikas dati ir salīdzināmi ar Savienības galveno starptautisko partneru apkopotajiem statistikas datiem. Tomēr, vācot Eiropas uzņēmējdarbības statistiku par tematiem "Pētniecības un izstrādes ielaide" un "Inovācija", būtu konsekventi jāpiemēro Savienības standarti, nolīgumi un pamatnostādnes.

(6)  Administratīvais slogs uzņēmējdarbībai un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu pēc iespējas jāsamazina, papildus apsekojumiem iespējami plaši ņemot vērā citus datu avotus. Lai mazinātu uzņēmumu slogu, vajadzētu būt iespējai noteikt atšķirīgas datu prasības atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozīmes dalībvalstu ekonomikās.

(7)  Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) redzējumā 2020. gadam norādīts, ka dati būtu jāizmanto visās statistikas jomās, lai varētu labāk analizēt jaunās tendences (piemēram, globalizāciju) un tie labāk kalpotu nozīmīgas ietekmes Savienības politikas izstrādē. Datu rezultāti būtu jābalsta uz efektīviem un stabiliem ESS statistikas procesiem. Uzņēmējdarbības statistikas kopīgā tiesiskā regulējuma plašākam tvērumam vajadzētu sekmēt savstarpēji atkarīgu no dažādiem avotiem iegūtu datu sagatavošanas procesu integrāciju.

(8)  Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (MEETS) programma, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1297/2008/EK (5) un kas darbojās no 2009. līdz 2013. gadam, bija vērsta uz to, lai atbalstītu uzņēmumu un tirdzniecības statistikas pielāgošanu jaunām datu vajadzībām un koriģētu uzņēmējdarbības statistikas sagatavošanas sistēmu. No šīs programmas izrietošie secinājumi un ieteikumi attiecībā uz prioritātēm un jauniem rādītāju mērķkopumiem, ar uzņēmējdarbību saistītas statistikas regulējuma racionalizēšanu, efektīvākas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas veicināšanu un Intrastat modernizāciju, būtu jāpārvērš juridiski saistošos noteikumus.

(9)  Eiropas uzņēmējdarbības statistikas sistēmai ir vajadzīga elastīgāka pieeja nolūkā veikt pielāgojumus metodoloģiskiem jauninājumiem un savlaicīgi reaģēt uz jaunām un pienācīgi pamatotām lietotāju vajadzībām, kas izriet no ekonomikas vides izmaiņām un pieaugošās globalizācijas un uzņēmējdarbības sarežģītības. Šādiem nākotnes pielāgojumiem vajadzētu būt pamatotiem ar atbilstīgu izmaksu un ieguvumu analīzi un attiecīgajām datu prasībām nebūtu jārada dalībvalstīm vai respondentiem būtisku papildu slogu vai izmaksas.

(10)  Būtu jāstiprina valstu statistisko uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra nozīme, jo tie ir pamata infrastruktūra Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vākšanai un apkopošanai. Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri būtu jāizmanto kā galvenais informācijas avots statistikas analīzei par uzņēmumu populāciju un uzņēmumu demogrāfiju, apsekojuma populācijas noteikšanai un saiknes izveidei ar administratīviem datu avotiem.

(11)  Lai nodrošinātu valstu statistisko uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra lomu, attiecībā uz visām attiecīgajām vienībām būtu jānosaka un jāievieš unikāls identifikators.

(12)  EuroGroups reģistrā, izmantojot saskaņotus kritērijus un regulāri atjauninātu informāciju par kontroles saitēm starp uzņēmumu grupu juridiskajām vienībām, būtu jānodrošina kārtīgs uzņēmumu grupu iedalījums ar savlaicīgiem un ticamiem datiem.

(13)  Lai uzlabotu ESS statistikas sagatavošanas procesu efektivitāti un lai samazinātu statistikas slogu respondentiem, valsts statistikas iestādēm vajadzētu būt tiesībām nekavējoties un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt statistikā, ciktāl tas nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas uzņēmējdarbības statistiku saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (6) 17.a pantā.

(14)  Regula (EK) Nr. 223/2009 nodrošina Eiropas statistikas atsauces sistēmu. Jo īpaši tajā prasīta atbilstība profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, ticamības, statistikas konfidencialitātes un izmaksu lietderības principiem.

(15)  Valsts statistikas iestādēm, kuras izstrādā uzņēmējdarbības statistiku un uztur Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmu, būtu jāsniedz iespēja piekļūt mikrodatiem un apmainīties ar tiem, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu valstu vai Eiropas uzņēmējdarbības statistiku vai uzlabotu tās kvalitāti. Mikrodatu apmaiņa tādējādi būtu jāierobežo, veicot to tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

(16)  Papildu datu avota izveide, balstoties uz mikrodatu par preču eksportu Savienības iekšienē apmaiņu, papildus iespējai izmantot inovatīvas metodoloģijas, palielina dalībvalstu elastīgumu attiecībā uz Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas apkopošanu, tādējādi dodot dalībvalstīm iespēju samazināt uzņēmumu informācijas sniegšanas slogu. Apmaiņas mērķis ir Eiropas statistikas par starptautisko preču tirdzniecību efektīva izstrāde, sagatavošana un izplatīšana vai tās kvalitātes uzlabošana.

(17)  Sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm vai daudzpusējiem nolīgumiem, to īstenošana un pārskatīšana paredz, ka Komisijai būtu jādara pieejama nepieciešamā statistikas informācija par dalībvalstu tirdzniecības plūsmām ar valstīm, kas nav dalībvalstis.

(18)  Būtu jāsaglabā cieša saikne starp statistikas informācijas vākšanas sistēmu un ar pievienotās vērtības nodokli saistītām fiskālajām formalitātēm, kas pastāv dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā. Šī saikne, jo īpaši Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, ļauj noteikt eksportētājus un importētājus un pārbaudīt savāktās informācijas kvalitāti.

(19)  Preču pārrobežu kustība, jo īpaši uz trešām valstīm vai no tām, ir pakļauta muitas uzraudzībai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (7). Muitas dienestiem ir informācija vai ieraksti, kas attiecas uz šādu kustību, vai piekļuve tiem. Ar muitas deklarācijām saistīta vai uz tām balstīta informācija vai ieraksti būtu jāizmanto statistikas sagatavošanā par preču tirdzniecību Savienībā.

(20)  Lai sagatavotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, valsts statistikas iestādēm dalībvalstīs būtu ▌jāapmainās ar datiem par preču importu un eksportu, kurā iesaistīti vairāku dalībvalstu muitas dienesti. Lai nodrošinātu saskaņotu statistikas apkopošanu, minēto mikrodatu apmaiņai starp valsts statistikas iestādēm vajadzētu būt obligātai.

(21)  Lai garantētu Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vai nacionālo kontu kvalitāti un salīdzināmību atbilstīgi konceptiem un metodoloģijai Regulā (ES) Nr. 549/2013, būtu jāatļauj konfidenciālu datu apmaiņa starp attiecīgo dalībvalstu valsts statistikas iestādēm, attiecīgajām valstu centrālajām bankām, Eiropas centrālo banku un Komisiju (Eurostat) vienīgi statistiskiem mērķiem.

(22)  Lai Komisija varētu veikt savus uzdevumus, kas izriet no Līgumiem, jo īpaši tos, kas saistīti ar iekšējā tirgus darbību, tai vajadzētu būt pieejai pilnīgai, jaunākajai un ticamai informācijai par preču ražošanu un pakalpojumiem Savienībā un par starptautiskās tirdzniecības plūsmām. Šāda informācija ir vajadzīga arī uzņēmumiem, lai uzraudzītu savus tirgus un savu starptautisko dimensiju.

(23)  Dalībvalstīm vai valsts kompetentajām iestādēm būtu jācenšas pēc iespējas vairāk vienkāršot statistikas datu vākšanu no Eiropas uzņēmumiem. Valsts statistikas iestādēm vajadzētu ņemt vērā jaunākās digitālās pārmaiņas laikā, kad tiek noteikti instrumenti un metodes statistikas datu vākšanai, un tās vajadzētu mudināt īstenot inovatīvas pieejas.

(24)  Lai novērtētu Savienības uzņēmumu ražīgumu, ir nepieciešams nodrošināt pa darbības nozarēm strukturētu uzņēmējdarbības statistiku. Jo īpaši – arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc statistikas par pakalpojumu nozari, kas ir dinamiskākā nozare mūsdienu ekonomikās, it īpaši attiecībā uz minētās nozares izaugsmes un darbvietu veidošanas potenciālu un ņemot vērā tās attiecības ar ražošanas nozari. Šo tendenci vēl vairāk pastiprina jaunu digitālo pakalpojumu attīstība. Augošais pieprasījums pēc statistikas datiem attiecas arī uz kultūras un radošajām nozarēm, kā norādīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku (8). Pakalpojumu tirdzniecības statistikai ir būtiska loma pakalpojumu iekšējā tirgus un digitālā vienotā tirgus darbības uzraudzībā un tirdzniecības šķēršļu ietekmes uz pakalpojumiem novērtēšanā.

(25)  Regula (EK) 223/2009 par Eiropas statistiku ir atsauces sistēma šai regulai, tostarp attiecībā uz konfidenciālu datu aizsardzību. Tomēr, tā kā statistika par starptautisko preču tirdzniecību ir ļoti detalizēta, tai vajadzīgi īpaši noteikumi par konfidencialitāti. Importētājam vai eksportētājam ir jāiesniedz lūgums valsts statistikas iestādei par to, ka statistikas rezultāti, kas ļauj netieši identificēt minēto importētāju vai eksportētāju, netiek izpausti. Valsts statistikas iestādei lūgums būtu jāuzskata par pamatotu, ja statistikas rezultāti ļauj netieši identificēt minēto importētāju vai eksportētāju. Pretējā gadījumā valsts statistikas iestāde var izplatīt statistikas rezultātus formā, kas var dot iespēju netieši identificēt minēto importētāju vai eksportētāju.

(26)  Lai novērtētu virzību uz stratēģijā "Eiropa 2020" izvirzītajiem mērķiem gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, ir vajadzīga saskaņota statistika par Savienības ekonomiku attiecībā uz klimata pārmaiņām un resursu efektīvu izmantošanu, pētniecību un izstrādi, inovāciju, informācijas sabiedrību gan tirgus, gan ārpustirgus griezumā un uzņēmējdarbības vidi kopumā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības demogrāfiju un ar tirgus darbībām saistīto nodarbinātību. Šāda informācija ļauj lēmumu pieņēmējiem pieņemt kompetentus politikas lēmumus nolūkā attīstīt ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un inovācija, uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum, attīstīt uzņēmējdarbības garu un uzlabot ilgtspēju un konkurētspēju.

(27)  Statistika par inovācijas, pētniecības un izstrādes darbībām ir nepieciešama tādas politikas izstrādei un uzraudzībai, kuras mērķis ir uzlabot dalībvalstu konkurētspēju un vairot to vidējā termiņa un ilgtermiņa gudras izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Digitālās ekonomikas paplašināšanās un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantojuma pieaugums arī ir starp tiem būtiskajiem faktoriem, kas veicina konkurētspēju un izaugsmi Savienībā, un attiecīgo stratēģiju un politikas atbalstam ir nepieciešami statistikas dati, kā arī digitālā vienotā tirgus pabeigšana.

(28)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 uzņēmējdarbības statistika ir nepieciešama arī nacionālo un reģionālo kontu apkopošanai (9).

(29)  Lai ziņotu par ekonomikas attīstību katrā dalībvalstī saskaņā ar Savienības ekonomikas politiku, ir nepieciešama ticama un savlaicīga statistika. Lai izvērtētu ekonomikas attīstību dalībvalstīs saistībā ar vienotu monetāro politiku, Eiropas Centrālajai bankai nepieciešama ātra īstermiņa statistika.

(30)  Pieturoties pie principa par uzņēmējdarbības statistikas nodrošināšanu par visu ekonomiku, saskaņā ar proporcionalitātes principu datu prasībās, ciktāl iespējams, būtu jāietver vienkāršošanas pasākumi nolūkā mazināt slogu uzņēmējdarbības ekonomikām salīdzinoši mazās dalībvalstīs. Īstenojot papildu prasības, nevajadzētu radīt nesamērīgu administratīvo slogu respondentiem.

(31)  Starptautiskie standarti, piemēram, Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) iniciatīva un statistikas vai tehniskie standarti, kas izstrādāti ESS, piemēram, metadatu un validācijas standarti, būtu jāizmanto, ciktāl tie attiecas arī uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku. Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK) ir apstiprinājusi ESS standartu kvalitātes ziņojumu struktūrai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. pantu. Šiem standartiem būtu jāpalīdz saskaņot kvalitātes nodrošināšanu un ziņošanu par kvalitāti šīs regulas ietvaros.

(32)  Lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās tendences, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I ▌ pielikumā izklāstītajiem sīki izstrādātajiem tematiem, kā arī Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītājiem. Komisijai vajadzētu arī būt pilnvarotai grozīt un papildināt ▌informāciju, kas iesniedzama nodokļu iestādēm un muitas dienestiem saskaņā ar V un VI pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (10). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(33)  Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus tehniskajai īstenošanai attiecībā uz prasību atsevišķiem elementiem, tostarp par statistiskiem uzņēmumu reģistriem, formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkiem, datu un metadatu nosūtīšanu, datu kvalitāti un metadatu ziņojumiem un atkāpēm. Šim pašam nolūkam Komisijai būtu jāpiešķir papildu īstenošanas pilnvaras attiecībā uz kārtību un formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, attiecīgo metadatu specifikācijām, grafiku, kārtību, kādā vāc un apkopo Savienības iekšējā preču eksporta statistisko informāciju, ko sniedz importa dalībvalstij, kārtību, kādā piemēro kopējā Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītāju attiecībā uz pārskata periodu, nosakot tehniskās specifikācijas saistībā ar statistikas datu elementiem mikrodatiem, kas attiecīgi apkopoti ▌par Savienības iekšējo preču tirdzniecību un ko sniedz importa dalībvalstij, un saistītajiem vienkāršojumiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(34)  Attiecīgā gadījumā Komisijai būtu jāveic izmaksu un ieguvumu analīze un jānodrošina, ka neviena tās ierosinātā darbība neuzliek būtiskas papildu izmaksas vai slogu dalībvalstīm vai respondentiem, jo īpaši MVU, ņemot vērā paredzamos lietotāju ieguvumus, un ka minētās darbības uzlabo statistikas datu kvalitāti.

(35)  Komisija var piešķirt atkāpes attiecībā uz šīs regulas vai deleģēto un īstenošanas aktu, kas pieņemti tās kontekstā, piemērošanu, ja šādai piemērošanai ir nepieciešami būtiski dalībvalsts statistikas sistēmas pielāgojumi, kas izpaužas kā papildu apsekojumu organizēšana vai apjomīgu pielāgojumu īstenošana statistikas veidošanas sistēmā, lai paredzētu jaunu datu avotu izmantošanu vai padarītu iespējamu dažādu datu avotu kombinēšanu.

(36)  Kad ir identificētas datu prasības vai vajadzīgi uzlabojumi datu kopās, uz kurām attiecas šī regula, Komisija var sākt izmēģinājuma pētījumus, kurus dalībvalstis veic brīvprātīgi. Komisija prioritārā kārtā var sākt izmēģinājuma pētījumus, kas aptvers "starptautisko pakalpojumu tirdzniecību", "nekustamo īpašumu", "finanšu rādītājus" un "vidi un klimatu".

(37)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izstrādāt vienotu sistēmu Eiropas uzņēmējdarbības statistikai, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet saskaņošanas un salīdzināmības dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(38)  Šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem būtu jāaizstāj pasākumi, kas paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 (11), Padomes Regulā (EK) Nr. 1165/98 (12), Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā (EK) Nr. 1608/2003 (13), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 48/2004 (14), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 638/2004 (15), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 808/2004 (16), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 716/2007 (17), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 177/2008 (18), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 295/2008 (19) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 471/2009 (20).Minētie tiesību akti tādējādi būtu jāatceļ.

(39)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

(40)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek izveidots vienots tiesiskais regulējums attiecībā uz:

a)  3. panta 1. punktā minētās Eiropas uzņēmējdarbības statistikas izstrādāšanu, sagatavošanu un izplatīšanu;

b)  Eiropas valstu statistisko uzņēmumu reģistru sistēmu un EuroGroups reģistru.

2. pants

Definīcijas

1.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)  "statistikas vienība" ir statistikas vienības, kā definēts ▌Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (21);

b)  "ziņošanas vienība" ir vienība, kas sniedz datus;

c)  "joma" ir viena vai vairākas datu kopas, kas sakārtotas tā, lai aptvertu konkrētus tematus;

d)  "temats" ▌ir apkopojamās informācijas saturs, un katrs temats aptver vienu vai vairākus sīki izstrādātus tematus;

e)  "sīki izstrādāts temats" ir apkopojamās informācijas sīki izstrādāts saturs saistībā ar konkrētu tematu, un katrs sīki izstrādātais temats aptver vienu vai vairākus mainīgos lielumus;

f)  "mainīgais lielums" ir vienības raksturlielums, ▌kas var uzrādīt vairāk nekā vienu vērtību no vērtību kopas;

g)  "tirgus darbība" un "ārpustirgus darbība" ir darbības, kā definēts Regulā (ES) Nr. 549/2013;

h)  "tirgus ražotājs" un "ārpustirgus ražotājs" ir ražotāji, kā definēts Regulā (ES) Nr. 549/2013;

i)  "valsts statistikas iestādes" ir katras dalībvalsts nozīmētas valsts statistikas iestādes un citas valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 1. un 2. punktā;

j)  "autoritatīvs avots" ir vienīgais tādu datu ierakstu sniedzējs, kuri satur valsts statistiskā uzņēmumu reģistra un EuroGroups reģistra datus saskaņā ar kvalitātes standartiem, kas minēti 17. pantā;

k)  "mikrodati" ir identificējamu ziņošanas vienību vai statistikas vienību raksturlielumu individuālie novērojumi vai mērījumi;

l)  "izmantošana statistiskiem mērķiem" ir ▌izmantošana, ▌kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 8. punktā;

m)  "konfidenciāli dati" ir dati, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 7. punktā;

n)  "nodokļu dienesti" ir dalībvalsts iestādes, kuras atbild par Padomes Direktīvas 2006/112/EK piemērošanu (22);

o)  "muitas dienesti" ir muitas dienesti, kā minēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 1. punktā;

p)  "starptautiska uzņēmumu grupa" ir uzņēmumu grupa, kurā ir vismaz divi uzņēmumi vai juridiskas vienības, kas atrodas dažādās valstīs, kā definēts Regulas (EK) Nr. 177/2008 2. panta d) apakšpunktā.

2.  Šīs regulas 11.–15. pantā piemēro šādas definīcijas:

a)  "eksporta dalībvalsts" ir dalībvalsts, no kuras statistikas teritorijas preces eksportē uz to galamērķi importa dalībvalstī;

b)  "importa dalībvalsts" ir dalībvalsts, kuras statistikas teritorijā preces ieved no eksporta dalībvalsts;

c)  "preces" ir jebkāds kustams īpašums, ieskaitot elektroenerģiju un dabasgāzi.

3. pants

Darbības joma

1.  Eiropas uzņēmējdarbības statistikas darbības joma ietver:

a)  statistikas vienību struktūru, saimnieciskās darbības un sniegumu, to pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības, to informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantojumu un e-komerciju, kā arī globālās vērtību ķēdes. Šajā regulā Eiropas uzņēmējdarbības statistika ietver arī pētniecības un izstrādes statistiku augstākās izglītības, pārvaldības un privātajā bezpeļņas sektorā;

b)  rūpniecības preču ražošanu un pakalpojumus un preču un pakalpojumu starptautisko tirdzniecību.

2.  Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēma ietver valstu statistiskos uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru, kā arī datu savstarpējo apmaiņu starp tiem saskaņā ar šīs regulas 10. pantu.

a)  Valstu statistisko uzņēmumu reģistru darbības joma ietver:

i)  visus uzņēmumus, kas veic saimniecisko darbību, kura ietekmē iekšzemes kopproduktu (IKP), un to vietējās vienības;

ii)  juridiskas vienības, kas ir šajos uzņēmumos;

iii)  tiem uzņēmumiem, kuriem, ņemot vērā to lielumu, ir būtiska ietekme un kuru darbības veida vienībām (DVV) ir būtiska ietekme uz agregētiem (valsts līmeņa) datiem:

—  DVV un katras DVV, no kā minētie uzņēmumi sastāv, lielumu, vai – alternatīvā kārtā –

—  minēto uzņēmumu sekundāro darbību un katras sekundārās darbības NACE kodu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (23);

iv)  uzņēmumu grupas, pie kurām minētie uzņēmumi pieder;

b)  reģistrs Eurogroups ietver šādas Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 definētas vienības:

i)  visus uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbību, kas ietekmē iekšzemes kopproduktu (IKP), un kuri ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā;

ii)  juridiskas vienības, kas ir šajos uzņēmumos;

iii)  starptautiskas uzņēmumu grupas, pie kurām minētie uzņēmumi pieder;

c)  mājsaimniecības neietilpst Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas darbības jomā, ciktāl tās ražo preces un pakalpojumus pašu patēriņam vai izīrē pašu īpašumu;

d)  ārvalstu uzņēmumu vietējās vienības, kas nav atsevišķas juridiskas vienības (filiāles) un ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 klasificē kā kvazisabiedrības, valstu statistisko uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra nolūkos uzskata par uzņēmumiem;

e)  uzņēmumu grupas nosaka, izmantojot kontroles saites starp to juridiskajām vienībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013;

f)  atsauces uz valstu statistiskajiem uzņēmumu reģistriem un EuroGroups reģistru šajā regulā attiecas vienīgi uz tām vienībām, kas pilnībā vai daļēji veic saimniecisko darbību, un ekonomiski neaktīvām juridiskām vienībām, kas ir uzņēmuma daļa kombinācijā ar ekonomiski aktīvām juridiskām vienībām. Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkos saimnieciskā darbība ir jebkura darbība, kas ietver preču un pakalpojumu piedāvāšanu konkrētā tirgū. Aktīvu un/vai saistību turēšanu arī var uzskatīt par saimniecisko darbību. Turklāt ārpustirgus pakalpojumus, kas ietekmē IKP, kā arī tiešu un netiešu aktīvu juridisko vienību turēšanu Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkos uzskata par saimniecisko darbību▌;

g)  Statistikas vienības, kas ietilpst Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmā, tiek definētas, kā norādīts ▌Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93, ievērojot šajā pantā noteiktos ierobežojumus.

II NODAĻA

DATU AVOTI

4. pants

Datu avoti un metodes

1.  Dalībvalstis sagatavo 6. un 7. pantā minētos statistikas datus, kā arī 9. pantā minētos valstu statistiskos uzņēmumu reģistrus, izmantojot visus attiecīgos datu avotus, vienlaikus izvairoties no pārmērīga sloga respondentiem un pienācīgi ņemot vērā valsts statistikas iestāžu izmaksu lietderību. Valsts statistikas iestādes statistikas datu un valsts statistisko uzņēmumu reģistru sagatavošanai, kā prasīts saskaņā ar šo regulu, var izmantot šādus datu avotus, tostarp to kombinācijas, ar noteikumu, ka rezultāti atbilst 17. pantā minētajiem kvalitātes kritērijiem:

a)  apsekojumus: dalībvalstu nozīmētas ziņošanas vienības ▌ nodrošina savlaicīgu, precīzu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama statistikas datu un valstu statistisko uzņēmumu reģistru sagatavošanai, kā prasīts saskaņā ar šo regulu;

b)  administratīvos ierakstus, tostarp informāciju no nodokļu iestādēm un muitas dienestiem, piemēram, gada finanšu pārskatus;

c)  datu apmaiņas rezultātā iegūtos mikrodatus;

d)  jebkādus citus attiecīgus avotus, metodes vai inovatīvas pieejas, ciktāl tās ļauj sagatavot datus, kas ir salīdzināmi un atbilst piemērojamajām konkrētajām kvalitātes prasībām, kas paredzētas šajā regulā. Šādas metodes un pieejas ir zinātniski pamatotas un pienācīgi dokumentētas.

5. pants

Piekļuve administratīvajiem ierakstiem un informācijas paziņošana

1.  Saskaņā ar ▌Regulas (EK) Nr. 223/2009 17.a pantā izklāstītajiem principiemvalsts statistikas iestādēm un Komisijai (Eurostat) ir tiesības nekavējoties un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt ar citiem datu avotiem, lai izpildītu šajā regulā paredzētās statistikas prasības un atjauninātu valstu statistiskos uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru. Valsts statistikas iestādēm un Komisijai (Eurostat) ir piekļuve tikai tiem administratīvajiem ierakstiem, kas ir šo iestāžu attiecīgajās publiskās administrācijas sistēmās.

2.  Neskarot 1. punktu, katras dalībvalsts nodokļu iestādes sniedz kompetentajām valsts statistikas iestādēm informāciju statistiskiem mērķiem par preču eksportu un importu, kā precizēts V pielikumā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu un papildinātu statistisko informāciju, kas nodokļu iestādēm jāsniedz saskaņā ar V pielikumu.

3.  Neskarot 1. punktu, katras dalībvalsts muitas dienests sniedz kompetentajām valsts statistikas iestādēm informāciju statistiskiem mērķiem par preču eksportu un importu, kā precizēts VI pielikumā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu un papildinātu statistisko informāciju, kas muitas dienestiem jāsniedz saskaņā ar VI pielikumu.

4.  Lai sagatavotu saskaņotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, attiecīgo dalībvalstu valsts statistikas iestādes statistiskiem mērķiem apmainās ar mikrodatiem, kas saņemti no muitas dienestiem un ir saistīti ar preču eksportu un importu, lai novērtētu savas dalībvalsts kvazitranzīta eksportu vai importu, jo minētajā eksportā vai importā ir iesaistīti vairāku dalībvalstu muitas dienesti.

Attiecībā uz citām plūsmām, kas ietver vairāk nekā vienas dalībvalsts muitas dienestus, valsts statistikas iestādes apmainās ar atbilstīgiem mikrodatiem, kas saistīti ar preču eksportu vai importu, lai uzlabotu attiecīgās statistikas kvalitāti.

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai precizētu šajā pantā paredzētās datu apmaiņas kārtību.

III NODAĻA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS STATISTIKA

6. pants

Datu prasības

1.  Eiropas uzņēmējdarbības statistika attiecas uz šādām jomām:

a)  īstermiņa uzņēmējdarbības statistika;

b)  valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika;

c)  reģionālā uzņēmējdarbības statistika;

d)  statistika par starptautiskām darbībām.

2.  Jomas ietver vienu vai vairākus šādus tematus, kā sīkāk izklāstīts I pielikumā:

a)  uzņēmumu populācija;

b)  globālās vērtību ķēdes;

c)  IKT izmantojums un e-komercija;

d)  inovācija;

e)  preču starptautiskā tirdzniecība;

f)  pakalpojumu starptautiskā tirdzniecība;

g)  ieguldījumi;

h)  darbaspēka izlietojums;

i)  rezultāti un sniegums;

j)  nekustamais īpašums;

k)  cenas;

l)  pirkumi;

m)  pētniecības un izstrādes ielaide.

3.  Katra temata periodiskums, pārskata periods un statistikas vienība ir norādīti II pielikumā.

4.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 22. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikumā ▌norādītos sīki izstrādātos tematus.

5.  Īstenojot savas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, Komisija nodrošina, ka tiek ievēroti šādi ▌ nosacījumi:

a)  deleģētie akti ir vērsti uz izmaksu un sloga neitralitāti vai samazināšanu un katrā ziņā nerada dalībvalstīm vai respondentiem ievērojamas papildu izmaksas vai slogu;

b)  attiecībā uz jomu "īstermiņa uzņēmējdarbības statistika" ne vairāk kā vienu sīki izstrādātu tematu, attiecībā uz jomu "valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika" trīs sīki izstrādātus tematus, attiecībā uz jomu "reģionālā uzņēmējdarbības statistika" divus sīki izstrādātus tematus un attiecībā uz jomu "statistika par starptautiskām darbībām" divus sīki izstrādātus tematus, kas minēti I pielikumā, aizstāj ar citu sīki izstrādātu tematu un pievieno kopumā ne vairāk kā vienu sīki izstrādātu tematu attiecībā uz visām jomām piecu secīgu gadu periodā.

Maksimālo robežvērtību sīki izstrādātajiem tematiem, ko var aizstāt, nepiemēro sīki izstrādātajiem tematiem par inovāciju, IKT izmantojumu un e-komerciju un globālajām vērtības ķēdēm.

Noteiktais maksimums neattiecas uz grozījumiem, ▌kas izriet no izmaiņām uzskaites ietvarā, ko izmanto, sagatavojot nacionālos un reģionālos kontus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005; ▌

c)  deleģētos aktus pieņem vismaz 18 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām, izņemot attiecībā uz datiem tematos "Inovācija" un "IKT izmantojums un e-komercija", par kuriem deleģētos aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un piecpadsmit mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām;

d)  jebkuru sīki izstrādātu tematu pienācīgi izvērtē attiecībā uz tā iespējamību, veicot izmēģinājuma pētījumus, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 20. pantu.

7. pants

Datu prasību tehniskās specifikācijas

1.  Attiecībā uz sīki izstrādātajiem tematiem, kas uzskaitīti I pielikumā, dalībvalstis apkopo datus par katru sīki izstrādātu tematu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai sīkāk precizētu šādus saskaņā ar šo regulu nosūtāmo datu elementus, tehniskās definīcijas un vienkāršošanas pasākumus:

a)  mainīgie lielumi ▌;

b)  mērvienība;

c)  statistikas populācija (tostarp prasības attiecībā uz tirgus/ārpustirgus darbībām vai ražotājiem);

d)  klasifikācijas (tostarp produktu, valstu un teritoriju, kā arī darījuma veidu saraksts) un dalījumi;

e)  atsevišķu datu ierakstu nosūtīšana pēc brīvprātības principa;

f)  tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības;

g)  datu nosūtīšanas termiņš;

h)  pirmais pārskata periods;

i)  jomas "īstermiņa uzņēmējdarbības statistika" svērums un bāzes gada maiņa;

j)  sīkākas specifikācijas, tostarp pārskata periods saistībā ar tematu "starptautiskā preču tirdzniecība".

2.  Īstenojot 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz vienkāršošanu, saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisija ņem vērā uzņēmuma lielumu un nozīmi nolūkā mazināt uzņēmumu slogu. Turklāt Komisija nodrošina, ka tiek sniegti ievaddati, kas vajadzīgi, lai apkopotu uzskaites ietvaru nacionālajiem un reģionālajiem kontiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005. Īstenošanas aktus, izņemot tos, ar kuriem reglamentē šīs regulas sākotnējo īstenošanu, pieņem vismaz 18 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām attiecībā uz I pielikumā minētajiem tematiem. Tematos "Inovācija" un "IKT izmantojums un e-komercija", par kuriem īstenošanas aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un piecpadsmit mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

3.  Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, izņemot šīs regulas 6. panta 2. punkta b)–d) apakšpunktā minētos tematus, Komisija nodrošina, ka mainīgo lielumu kopējais skaits katrā jomā, kura minēta šīs regulas 6. panta 1. punktā, nepārsniedz:

–  22 mainīgos lielumus jomai "Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika";

–  93 mainīgos lielumus jomai "Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika";

–  31 mainīgo lielumu jomai "Reģionālā uzņēmējdarbības statistika"; un

–  26 mainīgos lielumus jomai "Statistika par starptautiskām darbībām".

4.  Attiecībā uz šīs regulas 6. panta 2. punkta b)–d) apakšpunktā minētajiem tematiem Komisija nodrošina, ka kopējais mainīgo lielumu skaits nepārsniedz:

–  20 mainīgos lielumus tematam "Globālās vērtības ķēdes";

–  73 mainīgos lielumus tematam "IKT izmantojums un e-komercija"; un

–  57 mainīgos lielumus tematam "Inovācija".

5.  Kad vien nepieciešami jauni dati, lai reaģētu uz lietotāju vajadzībām un nodrošinātu zināmu elastības līmeni, Komisija var izmainīt ne vairāk kā 5 mainīgos lielumus katrai no šādām jomām: "Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika", "Reģionālā uzņēmējdarbības statistika" un "Statistika par starptautiskām darbībām", un ne vairāk kā 20 mainīgos lielumus jomai "Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika" jebkurā piecu secīgu kalendāro gadu periodā saskaņā ar 3. punktā minētajiem īstenošanas aktiem. Minētās maksimālās robežvērtības nepiemēro tematiem "Globālās vērtības ķēdes" un "IKT izmantojums un e-komercija".

6.  Kad vien ir nepieciešami jauni dati, lai reaģētu uz lietotāju vajadzībām un nodrošinātu zināmu elastības līmeni, ievērojot 20. pantā minētos izmēģinājuma pētījumus, kopējo mainīgo lielumu skaitu 3. punktā minētajām jomām nepalielina par vairāk nekā 10 mainīgajiem lielumiem visām jomām.

7.  Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Sagatavojot šādus īstenošanas aktus, ņem vērā iespējamās dalībvalstij vai respondentam radītās papildu izmaksas un administratīvo slogu, kā arī paredzamā statistikas kvalitātes uzlabojuma izvērtējumu un jebkādus citus tiešus vai netiešus ieguvumus, ko sniegtu ierosinātie papildu pasākumi.

To nepiemēro izmaiņām, kas izriet no grozījumiem klasifikācijās un nomenklatūrās, kā arī izmaiņām uzskaites ietvarā, ko izmanto, sagatavojot nacionālos un reģionālos kontus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005.

IV NODAĻA

UZŅĒMUMU REĢISTRI

8. pants

Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēma

1.  Komisija (Eurostat) Savienības līmenī statistiskiem mērķiem izveido starptautisko uzņēmumu grupu reģistru EuroGroups.

2.  Dalībvalstis valstu līmenī izveido vienu vai vairākus ▌valsts statistiskos uzņēmumu reģistrus, kurus pamatos saskaņo atbilstīgi šai regulai un kuri ir līdzeklis apsekojumu sagatavošanai un koordinācijai, kā arī informācijas avots uzņēmumu populācijas un uzņēmumu demogrāfijas statistikas analīzei, administratīvo datu izmantošanai un statistikas vienību noteikšanai un izveidei.

3.  Dalībvalstis un Komisija (Eurostat) apmainās ar datiem, kas nepieciešami Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas vajadzībām, kā noteikts 10. pantā.

4.  Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri un EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs avots nolūkā Eiropas statistikas sagatavošanai iegūt augstas kvalitātes un saskaņotas statistisko uzņēmumu reģistru populācijas saskaņā ar šīs regulas 17. pantu.

Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri ir autoritatīvs valsts statistisko uzņēmumu reģistru populāciju avots. EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs Eiropas Statistikas sistēmas reģistru populāciju avots uzņēmējdarbības statistikai, attiecībā uz kuru ir nepieciešama pārrobežu informācijas koordinēšana saistībā ar starptautiskām uzņēmumu grupām.

9. pants

Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas prasības

1.  Statistikas un juridiskajām vienībām, kas saskaņā ar 8. pantu ietilpst Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmā, ir raksturīgi šādi elementi, kas sīkāk precizēti III pielikumā:

a)  reģistra sīki izstrādāti temati un unikālais identifikators;

b)  grafiks un periodiskums.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai ▌precizētu mainīgos lielumus saistībā ar reģistra sīki izstrādātiem tematiem, kas minēti III pielikumā.

3.  Pieņemot 2. punktā minētos īstenošanas aktus, Komisija nodrošina, ka dalībvalstīm vai respondentiem netiek piemērotas būtiskas papildu izmaksas vai slogs.

10. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa un piekļuve tiem Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkiem

1.  Konfidenciālu datu apmaiņa starp dalībvalstīm notiek šādi:

a)  konfidenciāla datu apmaiņa par starptautiskām uzņēmumu grupām un tām piederošajām vienībām, kas aptver IV pielikumā minētos mainīgos lielumus, notiek vienīgi statistiskiem mērķiem starp ▌ dažādu dalībvalstu valsts statistikas iestādēm, ja šī apmaiņa notiek, lai nodrošinātu informācijas par starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā kvalitāti. Šāda apmaiņa var notikt arī, lai mazinātu informācijas sniegšanas slogu;

b)  ja apmaiņa notiek, lai nodrošinātu informācijas par starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā kvalitāti, un apmaiņu skaidri atļāvusi kompetentā valsts statistikas iestāde, kura sniedz datus, valstu centrālās bankas vienīgi statistiskiem mērķiem var piedalīties konfidenciālu datu apmaiņā.

2.  Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm notiek šādi:

a)  valsts statistikas iestādes Komisijai (Eurostat) nosūta datus par starptautiskām uzņēmumu grupām un tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā minētos mainīgos lielumus, lai vienīgi statistiskiem mērķiem sniegtu informāciju par starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā;

b)  lai nodrošinātu datu konsekventu ierakstīšanu un izmantošanu vienīgi statistiskiem mērķiem, Komisija (Eurostat) nosūta katras dalībvalsts kompetentajām valsts statistikas iestādēm datus par starptautiskām uzņēmumu grupām, tostarp par tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā minētos mainīgos lielumus, ja vismaz viena vienība no šīs grupas atrodas minētajā dalībvalstī;

c)  lai EuroGroups reģistra sagatavošanā nodrošinātu efektivitāti un augstu kvalitāti, Komisija (Eurostat) ▌vienīgi statistiskiem mērķiem valsts statistikas iestādēm nosūta datus par starptautiskām uzņēmumu grupām, kas reģistrētas EuroGroups reģistrā, tostarp par tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā minētos mainīgos lielumus.

3.  Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm nolūkā identificēt juridiskās vienības notiek šādi:

a)  valsts statistikas iestādes vienīgi Savienības juridisko vienību unikālas identifikācijas nolūkā nosūta Komisijai (Eurostat) datus par reģistrētām juridiskām vienībām, aprobežojoties ar identifikāciju un demogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem un stratifikācijas parametriem, kas minēti IV pielikumā;

b)  lai EuroGroups reģistra sagatavošanā nodrošinātu efektivitāti un augstu kvalitāti, Komisija (Eurostat) vienīgi Savienības juridisko vienību unikālas identifikācijas nolūkā katras dalībvalsts valsts statistikas iestādēm nosūta datus par juridiskām vienībām, aprobežojoties ar identifikāciju un demogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem un stratifikācijas parametriem, kas minēti IV pielikumā.

4.  Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām notiek šādi.

Konfidenciālu datu apmaiņa var notikt vienīgi statistiskiem mērķiem starp Komisiju (Eurostat) un valstu centrālajām bankām, kā arī starp Komisiju (Eurostat) un Eiropas Centrālo banku, ja šī apmaiņa notiek, lai nodrošinātu informācijas par starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā kvalitāti, un ja apmaiņu skaidri atļauj kompetentās valsts statistikas iestādes.

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai precizētu IV pielikumā minēto mainīgo lielumu tehniskos datus.

6.  Saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo pantu nosūtītie dati tiek izmantoti vienīgi statistiskiem mērķiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus attiecībā uz šādiem datiem, kā arī procedūru datu apmaiņai.

7.  Komisija (Eurostat), valsts statistikas iestādes, valstu centrālās bankas un Eiropas Centrālā banka, saskaņā ar šo pantu saņemot konfidenciālus datus par vienībām, kas atrodas to valsts teritorijā vai ārpus tās, rīkojas ar šo informāciju kā ar konfidenciālu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009.

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp valsts statistikas iestādēm un Komisiju (Eurostat) īsteno tiktāl, ciktāl šāda nosūtīšana ir vajadzīga vienīgi statistiskiem mērķiem Eiropas statistikas sagatavošanai. Jebkuru citu datu nosūtīšanai ir jāsaņem skaidra atļauja no valsts iestādes, kas ir savākusi attiecīgos datus.

8.  Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu apmaiņas rezultātā iegūto statistikas datu konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

V NODAĻA

KONFIDENCIĀLU DATU APMAIŅA SAVIENĪBAS IEKŠĒJĀS PREČU TIRDZNIECĪBAS STATISTIKAS NOLŪKIEM

11. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa

1.  Konfidenciālu datu par Savienības iekšējo preču eksportu apmaiņa starp dalībvalstīm notiek vienīgi statistiskiem mērķiem starp valsts statistikas iestādēm, kas piedalās Savienības iekšējo preču tirdzniecības statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā.

Datu prasību tehniskās specifikācijas, kas minētas 7. panta 1. un 2. punktā, attiecas arī uz konfidenciālu datu apmaiņu, kuru īsteno saskaņā ar šo nodaļu.

2.  Eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes sniedz importa dalībvalsts valsts statistikas iestādēm statistikas informāciju par Savienības iekšējo preču eksportu uz minēto dalībvalsti, kā noteikts 12. pantā.

3.  Eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes sniedz importa dalībvalsts valsts statistikas iestādēm metadatus, kas ir būtiski nosūtīto datu izmantošanai statistikas apkopošanā.

4.  Saskaņā ar 23. panta 2. punktā minētu pārbaudes procedūra Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai precizētu informāciju, ko uzskata par 3. punktā minētajiem būtiskajiem metadatiem, kā arī šīs informācijas sniegšanas grafiku un 2. punktā minēto statistikas informāciju.

5.  Neskarot 1. punktu, dalībvalsts, kas sniedz apmaiņas rezultātā iegūtos konfidenciālos datus, atļauj tos izmantot importa dalībvalsts valsts statistikas iestādēm, lai sagatavotu citus statistikas datus, ar noteikumu, ka minētie dati tiek izmantoti vienīgi statistiskiem mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 V nodaļu.

6.  Pēc eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes pieprasījuma importa dalībvalsts var sniegt eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādēm savāktos mikrodatus par Savienības iekšējo preču importu no minētās eksporta dalībvalsts.

12. pants

Apmaiņai paredzētā statistikas informācija

1.  Šīs regulas 11. panta 2. punktā minētā informācija ietver:

a)  mikrodatus, kas savākti Savienības iekšējo preču tirdzniecības statistikas nolūkos,

b)  par konkrētām precēm vai preču apriti apkopotus datus ▌un

c)  datus, kas apkopoti, izmantojot muitas deklarācijā iekļautās ziņas.

2.  Statistikas informācija, kas efektīvi ievākta no minētajiem uzņēmumu apsekojumiem vai administratīvajiem datiem, kā minēts 11. panta 2. punktā, aptver vismaz 95 % no kopējā Savienības iekšējā preču eksporta vērtības, proti, no katras dalībvalsts eksporta uz visām pārējām dalībvalstīm kopā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu, sašaurinot minēto tvērumu, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās tendences, vienlaikus uzturot statistiku, kas atbilst spēkā esošajiem kvalitātes standartiem.

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai izklāstītu tehniskās specifikācijas saistībā ar 1. punktā minētās informācijas vākšanas vai apkopošanas kārtību un sīkāk precizētu 2. punktā minēto tvēruma ▌piemērošanas kārtību attiecībā uz pārskata periodu.

13. pants

Statistikas datu elementi

1.  Šīs regulas 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie mikrodati ietver šādus statistikas datu elementus:

a)  individuāls identifikācijas numurs, kas piešķirts importa dalībvalsts ekonomikas dalībniekam, kas ir partneris, saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK (24) 214. pantu;

b)  pārskata periods;

c)  plūsma;

d)  prece;

e)  partnerdalībvalsts;

f)  izcelsmes valsts;

g)  preču vērtība;

h)  preču daudzums;

i)  darījuma veids.

Šīs regulas 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie mikrodati var ietvert pārvadājuma veidu un piegādes noteikumus, ar noteikumu, ka eksporta dalībvalsts ievāc šādus mainīgos lielumus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai precizētu a)–i) punktā minētos statistikas datu elementus, kā arī precizētu to statistikas datu elementu sarakstu, ko piemēro attiecībā uz konkrētām precēm vai apriti un 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem, ko apkopo, izmantojot muitas deklarācijās sniegtās ziņas.

2.  Ievērojot konkrētus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot sniedzamo informāciju, ja vien šāda vienkāršošana neatstāj negatīvu ietekmi uz statistikas datu kvalitāti.

Īpašos gadījumos dalībvalstis var vākt ierobežotu 1. punktā minēto statistikas datu elementu kopu vai vākt mazāk detalizētu informāciju, kas saistīta ar šiem datu elementiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai precizētu šādu vienkāršošanu un maksimālo Savienības iekšējā eksporta apjomu, uz kuru šāda vienkāršošana ir attiecināma.

14. pants

Datu apmaiņas rezultātā iegūto konfidenciālo datu aizsardzība

1.  Piemēro šādus konfidencialitātes noteikumus:

a)  Mikrodatu ierakstus, kas saistīti ar eksportētāju, kura lūgumu par statistikas konfidencialitāti saskaņā ar 19. pantu eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes ir pieņēmušas, eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes sniedz importa dalībvalsts valsts statistikas iestādēm ar faktisko vērtību un visiem 13. panta 1. punktā minētajiem statistikas datu elementiem un ar norādi, ka šie mikrodatu ieraksti ir konfidenciāli;

b)  importa dalībvalsts valsts statistikas iestādes var izmantot eksporta mikrodatu ierakstus, uz kuriem attiecas konfidencialitāte, Savienības iekšējā importa statistikas rezultātu apkopošanai. Ja importa dalībvalsts valsts statistikas iestādes izmanto eksporta mikrodatu ierakstus, uz kuriem attiecas konfidencialitāte, tā nodrošina, ka importa dalībvalsts valsts statistikas iestādes, izplatot Savienības iekšējā importa statistikas rezultātus, ievēro eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestāžu noteikto statistikas datu konfidencialitāti.

2.  Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai nodrošinātu konfidenciālo datu aizsardzību, kas nosūtīti saskaņā ar šo nodaļu, precizējot šādu datu formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus, tostarp 1. punkta noteikumu piemērošanas kārtību, kā arī procedūru datu apmaiņai.

3.  Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu nosūtīto statistikas datu konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

15. pants

Piekļuve datu apmaiņas rezultātā iegūtajiem konfidenciālajiem datiem zinātniskās izpētes nolūkos

Piekļuvi nosūtītajiem konfidenciālajiem datiem var piešķirt pētniekiem, kas veic statistikas analīzi zinātniskās izpētes nolūkos, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 23. pantu. Ir nepieciešams saņemt atļauju no eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādēm, kuras ir sniegušas datus.

VI NODAĻA

KONFIDENCIĀLU DATU APMAIŅA EIROPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STATISTIKAS UN NACIONĀLO KONTU NOLŪKOS

16. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa – iespējas došanas klauzula

1.  Apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 7. punktā un kurus ievāc vai apkopo saskaņā ar šo regulu, tiek atļauta starp attiecīgo dalībvalstu valsts statistikas iestādēm, attiecīgajām valstu centrālajām bankām, Eiropas Centrālo banku un Komisiju (Eurostat) vienīgi statistiskiem mērķiem, ja apmaiņa ir nepieciešama, lai garantētu Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vai nacionālo kontu kvalitāti un salīdzināmību, ievērojot konceptus un metodoloģiju Regulā (ES) Nr. 549/2013.

2.  Valsts statistikas iestādes, attiecīgā valsts centrālā banka, Komisija (Eurostat) un Eiropas Centrālā banka, kas saņēmušas konfidenciālus datus, rīkojas ar minēto informāciju kā ar konfidenciālu un izmanto to vienīgi statistiskiem mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 V nodaļu.

VII NODAĻA

KVALITĀTE, NOSŪTĪŠANA UN IZPLATĪŠANA

17. pants

Kvalitāte

1.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtītās Eiropas uzņēmējdarbības statistikas, valsts statistisko uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra kvalitāti.

2.  Šīs regulas nolūkos piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

3.  Komisija (Eurostat) pārredzami un pārbaudāmi novērtē nosūtīto datu un metadatu kvalitāti.

4.  Šim nolūkam dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nosūta:

a)  gada kvalitātes un metadatu ziņojumus par nosūtītajiem datiem. Vairākgadu statistikas gadījumā ziņojumu periodiskums ir tāds pats kā statistikas datiem;

b)  gada kvalitātes un metadatu ziņojumus, kas saistīti ar valsts statistiskajiem uzņēmumu reģistriem.

5.  Komisija (Eurostat) sniedz dalībvalstīm gada metadatu un kvalitātes ziņojumus saistībā ar EuroGroups reģistru.

6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē metadatu un kvalitātes ziņojumu nosūtīšanas kārtību, saturu un termiņus. Ziņošanas saturs aptver tikai svarīgākos un būtiskākos kvalitātes aspektus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Ar tiem dalībvalstīm vai respondentiem netiek radītas ievērojamas papildu izmaksas vai slogs.

7.  Dalībvalstis pēc iespējas drīz sniedz Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju vai ziņas par izmaiņām attiecībā uz šīs regulas īstenošanu, kas varētu ietekmēt nosūtīto datu kvalitāti. Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par būtiskām metodikas vai citām izmaiņām, kas ietekmē valsts statistisko uzņēmumu reģistru kvalitāti. Šo informāciju sniedz pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad šādas izmaiņas stājušās spēkā.

8.  Pēc pienācīgi pamatota Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz papildu informāciju, kas ir vajadzīga, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti, un kas dalībvalstīm vai respondentiem nerada ievērojamas papildu izmaksas vai slogu.

18. pants

Datu un metadatu nosūtīšana

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) šajā regulā paredzētos datus un metadatus saskaņā ar datu un metadatu apmaiņas standartiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā, lai noteiktu šādus standartus, kā arī procedūru datu un metadatu nosūtīšanai. Ja nosūtītie dati ir konfidenciāli, faktiskās vērtības tiks nosūtītas ar norādi, ka uz minētajiem datiem attiecas konfidencialitāte un tos nevar izplatīt.

2.  Pēc pienācīgi pamatota Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis valsts statistiskajiem uzņēmumu reģistriem veic statistisko analīzi un nosūta informāciju Komisijai (Eurostat), ievērojot formātu un procedūru, ko precizē īstenošanas aktos saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisija (Eurostat) nodrošina, lai ar šādiem īstenošanas aktiem netiktu radītas ievērojamas papildu izmaksas vai slogs dalībvalstīm vai respondentiem.

3.  Dalībvalstis pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma nosūta Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs. Šādi Komisijas pieprasījumi nerada ievērojamu papildu administratīvo vai finansiālo slogu dalībvalstīm.

19. pants

Statistikas datu izplatīšanas konfidencialitāte attiecībā uz starptautisko preču tirdzniecību

Tikai tad, ja to prasa kāds preču importētājs vai ▌eksportētājs, valsts statistikas iestāde pieņem lēmumu, vai izplatīt ▌statistikas rezultātus par attiecīgo importu vai eksportu bez jebkādiem grozījumiem vai grozīt statistikas rezultātus pēc pienācīgi pamatota minētā importētāja vai eksportētāja pieprasījuma tā, lai statistikas konfidencialitātes principa ievērošanas nolūkos nebūtu iespējams identificēt minēto importētāju vai eksportētāju, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 20. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

VIII NODAĻA

IZMĒĢINĀJUMA PĒTĪJUMI UN FINANSĒJUMS

20. pants

Izmēģinājuma pētījumi

1.  Ja Komisija (Eurostat) konstatē, ka attiecībā uz šīs regulas darbības jomā esošajām datu kopām ir nepieciešams noteikt būtiskas jaunas datu prasības vai uzlabojumus, tā var ierosināt izmēģinājuma pētījumus, ko pēc brīvprātības principa veic dalībvalstis pirms jaunu datu vākšanas. Starp minētajiem izmēģinājuma pētījumiem ir izmēģinājuma pētījumi par "starptautisko pakalpojumu tirdzniecību", "nekustamo īpašumu", "finanšu rādītājiem" un "vidi un klimatu".

2.  Šādus izmēģinājuma pētījumus veic, lai novērtētu datu iegūšanas lietderību un iespējamību. Šo pētījumu rezultātus izvērtē Komisija (Eurostat) sadarbībā ar dalībvalstīm un galvenajām ieinteresētajām personām. Novērtējot rezultātus, tiek ņemti vērā ieguvumi un papildu izmaksas un slogs, ko rada uzlabojumi, kurus minētie pētījumi var sniegt uzņēmumiem un valsts statistikas iestādēm.

3.  Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo ziņojumu par 1. pantā minētajos pētījumos konstatēto. Minēto ziņojumu publisko.

4.  Komisija divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc diviem gadiem ziņo par vispārējo progresu attiecībā uz 1. punktā minētajiem izmēģinājuma pētījumiem. Šos ziņojumus dara publiski pieejamus.

Attiecīgā gadījumā Komisija, ņemot vērā 2. punktā minētos rezultātus, šiem ziņojumiem pievieno priekšlikumus ieviest jaunas datu prasības.

21. pants

Finansējums

1.  Šīs regulas īstenošanas nolūkos Savienība valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, kas iekļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktu izveidotajā sarakstā, var piešķirt finansiālu atbalstu, lai segtu izmaksas:

a)  datu prasību un datu apstrādes izstrādei vai īstenošanai uzņēmējdarbības statistikas jomā;

b)  tādas metodikas izstrādei, kuras mērķis ir paaugstināt uzņēmējdarbības statistikas vākšanas un sagatavošanas kvalitāti vai mazināt izmaksas un administratīvo slogu un uzlabot Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmu;

c)  tādas metodikas izstrādei, kuras mērķis ir samazināt administratīvo un finansiālo slogu informatīvajām vienībām, jo īpaši MVU, saistībā ar prasītās informācijas sniegšanu;

d)  dalībai 20. pantā minētajos izmēģinājuma pētījumos;

e)  procesu, IT sistēmu un līdzīgu atbalsta funkciju izstrādei vai pilnveidošanai nolūkā sagatavot kvalitatīvāku statistiku vai samazināt administratīvo un finansiālo slogu.

2.  Savienības finansiālo ieguldījumu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 99/2013 7. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1291/2013 6. pantu.

3.  Minētais Savienības finansiālais ieguldījums nepārsniedz 95 % no attiecināmajām izmaksām.

X NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 6. ▌un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5., 6.▌ un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlāk, kā tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 5., 6.▌ un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts ir paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

23. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

24. pants

Atkāpes

1.  Ja šīs regulas vai saskaņā ar to pieņemto īstenošanas pasākumu un deleģēto aktu piemērošanas nolūkos kādas dalībvalsts statistikas sistēmā ir jāveic būtiski pielāgojumi, Komisija ar īstenošanas aktiem var piešķirt atkāpes tās piemērošanai uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Dalībvalsts trijos mēnešos pēc attiecīgā akta spēkā stāšanās dienas iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu pieprasījumu. Ietekme uz dalībvalstu datu salīdzināmību vai uz savlaicīgu un reprezentatīvu Eiropas agregātu aprēķinu būtu jāsaglabā minimālā līmenī. Piešķirot atkāpi, tiek ņemts vērā respondentiem radītais slogs.

2.  Ja atkāpe attiecībā uz jomām, kurās tika veikti 20. pantā minētie izmēģinājuma pētījumi, joprojām ir pamatota, beidzoties laikposmam, uz kuru tā tika piešķirta, Komisija ar īstenošanas aktiem var piešķirt turpmāku atkāpi ilgākais uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Dalībvalsts pienācīgi pamatotu pieprasījumu šim pagarinājumam Komisijai iesniedz sešus mēnešus pirms tā laikposma beigām, uz kuru bija piešķirta līdzšinējā atkāpe. Pieprasījuma pamatojumā tiek sīki izklāstīti tā iesniegšanas iemesli.

3.  Šos īstenošanas aktus Komisija pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

25. pants

Atcelšana

1.  Regulu (EEK) Nr. 3924/91, (EK) Nr. 48/2004, (EK) Nr. 716/2007, (EK) Nr. 177/2008 un (EK) Nr. 295/2008 un Lēmumu (EK) Nr. 1608/2003 atceļ no [2021. gada] 1. janvāra.

2.  Regulu (EK) Nr. 1165/1998 atceļ no 2024. gada 1. janvāra.

3.  Regulu (EK) Nr. 808/2004 atceļ no [2021. gada] 1. janvāra.

4.  Regulu (EK) Nr. 638/2004 un (EK) Nr. 471/2009 atceļ no [2022. gada] 1. janvāra.

5.  Šā panta 1.–4. punkta noteikumi neskar minētajās regulās izklāstītos pienākumus attiecībā uz datu un metadatu, tostarp kvalitātes ziņojumu, nosūtīšanu tajos pārskata periodos, kuri pilnībā vai daļēji iekrīt laikā pirms minētajos punktos noteiktajiem datumiem.

6.  Atsauces uz atceltajiem aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

26. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no [2021. gada] 1. janvāra.

3.  Tomēr 5. panta 2.–4. punktu un 11.–15. pantu piemēro no [2022. gada] 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I pielikums

Aptveramie temati

1.  sfēra Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Sīki izstrādāti temati

Uzņēmumu populācija

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi ▌

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība

Nostrādātās stundas

Darbaspēka izmaksas

Cenas

Importa cenas

Ražotāja cenas

Rezultāti un sniegums

Ražošanas apjoms

Pārdošanas apjoms

Neto apgrozījums

Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

2.  sfēra Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Sīki izstrādāti temati

Uzņēmumu populācija

Aktīvo uzņēmumu populācija

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi (dibināšanas, slēgšanas, dzīvotspējas rādītāji)

Ārvalstu kontrolēti uzņēmumi

Ārvalstu kontrolējošie uzņēmumi ▌ un iekšzemes filiāles

Starptautiskajā tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu populācija

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, slēgšanas, dzīvotspējas rādītāji)

Nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Nodarbinātība ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos ▌ un iekšzemes filiālēs

Nostrādātās stundas

Darbaspēka izmaksas

Darbaspēka izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

Pētniecības un izstrādes izdevumi

Pētniecības un izstrādes nodarbinātība

Pētniecības un izstrādes izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Pētniecības un izstrādes nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Publiski finansēta pētniecība un izstrāde

Pirkumi

Preču un pakalpojumu pirkumi

Preču krājumu izmaiņas

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu pirkumi

Imports pēc uzņēmumiem

Rezultāti un sniegums

Neto apgrozījums

Bruto peļņas norma par precēm tālākpārdošanai

Izlaides vērtība

Pievienotā vērtība

Bruto pamatdarbības pārpalikums

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu ▌ un iekšzemes filiāļu neto apgrozījums

Rūpniecības produkcija

Eksports pēc uzņēmumiem

Ieguldījumi

Bruto ieguldījumi

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi

Inovācija

Inovācija

IKT izmantojums un e-komercija

IKT izmantojums un e-komercija

3.  sfēra Reģionālā uzņēmējdarbības statistika

Temati

Sīki izstrādāti temati

Uzņēmumu populācija

Populācija pa reģioniem

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi pa reģioniem (dibināšanas, slēgšanas, dzīvotspējas rādītāji)

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība pa reģioniem

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, slēgšanas, dzīvotspējas rādītāji) pa reģioniem

Darbaspēka izmaksas pa reģioniem

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

Pētniecības un izstrādes izdevumi pa reģioniem

Pētniecības un izstrādes nodarbinātība pa reģioniem

4.  sfēra Statistika par starptautiskām darbībām

Temati

Sīki izstrādāti temati

Uzņēmumu populācija

Tādu uzņēmumu populācija ārvalstīs, kurus kontrolē ziņotājā valstī rezidējošas institucionālās vienības

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņotājā valstī rezidējošas institucionālās vienības

Darbaspēka izmaksas tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņotājā valstī rezidējošas institucionālās vienības

Ieguldījumi

Tādu ārvalstīs esošu uzņēmumu bruto ieguldījumi, kurus kontrolē ziņotājā valstī rezidējošas institucionālās vienības,

Rezultāti un sniegums

Tādu uzņēmumu neto apgrozījums ārvalstīs, kurus kontrolē ziņotājā valstī rezidējošas institucionālās vienības,

Starptautiskā preču tirdzniecība

Savienības iekšējā preču tirdzniecība

Savienības ārējā preču tirdzniecība

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

FRIBS pakalpojumu imports (debets)

FRIBS pakalpojumu eksports (kredīts)

FRIBS pakalpojumu neto (bilance)

Globālās vērtību ķēdes

Globālās vērtību ķēdes

II pielikums

Periodiskums, pārskata periods un tematu statistikas vienība

1.  sfēra Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi ceturksnī

ceturksnis

juridiska vienība

Darbaspēka izlietojums

reizi ceturksnī (fakultatīvi – mēnesī)

ceturksnis ((fakultatīvi – mēnesis)

DVV

Cenas

reizi mēnesī

ar šādiem izņēmumiem

–  attiecībā uz ražotāju cenām ▌ pakalpojumiem un ražotāju cenām ▌ jaunām dzīvojamām ēkām – reizi ceturksnī

mēnesis

ar šādiem izņēmumiem

–  attiecībā uz ražotāju cenām pakalpojumiem un ražotāju cenām jaunām dzīvojamām ēkām – ceturksnis (fakultatīvi – mēnesis)

DVV

ar šādu izņēmumu

–  attiecībā uz importa cenām – nepiemēro

Rezultāti un sniegums

reizi mēnesī

ar šādu izņēmumu

–  ▌attiecībā uz mazām valstīm NACE F sadaļā – reizi ceturksnī (fakultatīvi – mēnesī)

mēnesis

ar šādu izņēmumu

–  attiecībā uz mazām valstīm NACE F sadaļā – ceturksnis (fakultatīvi – mēnesis)

DVV

 

Reizi mēnesī; reizi ceturksnī attiecībā uz mazām valstīm* NACE F sadaļā

* Kā noteikts 7. panta 1. punktā minētajos īstenošanas aktos.

 

 

Nekustamais īpašums

Reizi ceturksnī (fakultatīvi – mēnesī)

ceturksnis ((fakultatīvi – reizi mēnesī)

nepiemēro

2.  sfēra Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Darbaspēka izlietojums

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

Reizi divos gados;

ar šādiem izņēmumiem

–  ▌attiecībā uz iekšējo pētniecības un izstrādes izdevumu snieguma dalījuma sektoru, pētniecības un izstrādes personālu un pētnieku skaitu, kā arī uz valsts budžeta apropriācijām vai pētniecības un izstrādes izdevumiem piešķīrumos pētniecības un izstrādes nolūkiem (GBAORD) un valsts publisko finansējumu, ko piešķir transnacionāli koordinētai pētniecībai un izstrādei – reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmumu sektora uzņēmums

citu sektoru institucionālā vienība

Pirkumi

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

–  ▌attiecībā uz maksājumiem apakšuzņēmējiem – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

Rezultāti un sniegums

Reizi gadā

ar šādiem izņēmumiem

–  ▌attiecībā uz neto apgrozījuma dalījumu pēc produktu un pēc klientu atrašanās vietas NACE 69.1, 69.2., 70.2., 71.1., 71.2. un 73.2. – reizi divos gados

–  attiecībā uz neto apgrozījumu no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām, neto apgrozījumu no rūpnieciskām darbībām, neto apgrozījumu no rūpnieciskām darbībām, izņemot celtniecību, neto apgrozījumu no celtniecības, neto apgrozījumu no pakalpojumu sniegšanas darbībām, neto apgrozījumu no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām, neto apgrozījumu no būvniecības un neto apgrozījumu no inženiertehniskās būvniecības – reizi piecos gados

–  ▌attiecībā uz ieņēmumiem no apakšuzņēmuma līgumiem – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādiem izņēmumiem

–   attiecībā uz pārdoto produkciju, produkciju apakšuzņēmuma līgumu darbībās un faktisko produkciju – DVV

Ieguldījumi

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

–  ▌ attiecībā uz ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

Inovācija

reizi divos gados

pārskata periods ir trīs gadu laikposms pirms katra pāra kalendārā gada beigām

uzņēmums

IKT izmantojums un e-komercija

reizi gadā

kalendārais gads, kad ir pieņemts īstenošanas akts, kurā ir noteikti mainīgie lielumi;

kalendārais gads pēc tā īstenošanas akta pieņemšanas gada, kurā ir noteikti mainīgie lielumi citiem mainīgajiem lielumiem;

uzņēmums

3.  sfēra Reģionālā uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādu izņēmumu

–  attiecībā uz vietējo vienību skaitu (fakultatīvi attiecībā uz NACE K sadaļu) – vietējā vienība

Darbaspēka izlietojums

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādiem izņēmumiem

–  attiecībā uz darbinieku un pašnodarbinātu personu skaitu vietējās vienības, darba samaksu un algām vietējās vienībās – vietējā vienība

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

reizi divos gados

kalendārais gads

uzņēmumu sektora uzņēmums; citu sektoru institucionālā vienība

4.  sfēra Statistika par starptautiskām darbībām

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Darbaspēka izlietojums

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Ieguldījumi

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Rezultāti un sniegums

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Starptautiskā preču tirdzniecība

reizi mēnesī

ar šādu izņēmumu

reizi divos gados attiecībā uz ES papildu preču importa un eksporta kombinēto produkta un faktūras valūtas dalījumu

precizējams īstenošanas aktos saskaņā ar 7. panta 1. punkta l) apakšpunktu

nepiemēro

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

–  ▌attiecībā uz pirmā līmeņa pakalpojumu dalījumiem – reizi ceturksnī

kalendārais gads

ar šādu izņēmumu

–  attiecībā uz pirmā līmeņa pakalpojumu dalījumiem – ceturksnis

nepiemēro

Globālās vērtību ķēdes

reizi trijos gados

trīs kalendārie gadi; pārskata gads t un pārskata periods t-2 līdz t

uzņēmums

III pielikums

Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas elementi

A daļa: Sīki izstrādāti reģistra temati un unikālais identifikators

1.  Vienībām, kas uzskaitītas valsts statistiskajos uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā, kā definēts šīs regulas 3. pantā, piešķir identifikācijas numuru un sīki izstrādātus reģistra tematus, kas precizēti C daļā.

2.  Vienībām, kas uzskaitītas valsts statistiskajos uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā, nosaka unikālu identifikācijas numuru, lai veicinātu Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmas infrastruktūras nozīmi. Šos identifikācijas numurus piešķirs valsts statistikas iestādes. Juridiskām vienībām un starptautiskām uzņēmumu grupām saistībā ar EuroGroups reģistru identifikācijas numurus nodrošinās Komisija (Eurostat). Valsts statistikas iestādes savām vajadzībām var nodrošināt papildu identifikācijas numuru valsts statistiskajos uzņēmumu reģistros.

B daļa. Grafiks un periodiskums

3.  Ierakstus un svītrojumus valsts statistiskajos uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā atjaunina vismaz reizi gadā.

4.  Atjaunināšanas biežums ir atkarīgs no vienības veida, konkrētā mainīgā lieluma, vienības lieluma un avota, ko parasti lieto atjaunināšanai.

5.  Dalībvalstis ik gadu veido kopiju, kas atspoguļo valsts statistisko uzņēmumu reģistru stāvokli gada beigās, un analīzes vajadzībām glabā šo kopiju vismaz 30 gadus. Komisija (Eurostat) ik gadu veido kopiju, kas atspoguļo EuroGroups reģistra stāvokli gada beigās, un analīzes vajadzībām glabā šo kopiju vismaz 30 gadus.

C daļa: Sīki izstrādāti uzņēmumu reģistru temati

Valsts statistiskajos uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā attiecībā uz attiecīgajām vienībām, kas noteiktas šīs regulas 3. pantā, ir šādi sīki izstrādāti temati par katru vienību.

VIENĪBAS

Sīki izstrādāti temati

1.  JURIDISKA VIENĪBA

Identifikācija ▌

Demogrāfiski notikumi

▌ Stratifikācijas parametri

SAITES AR UZŅĒMUMU

Saites ar citiem reģistriem

Saite ar uzņēmumu grupu

Vienību kontrole

Īpašumtiesības uz vienībām

2.  UZŅĒMUMU GRUPA

Identifikācija ▌

Demogrāfiski notikumi

▌Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

3.  UZŅĒMUMS

Identifikācija ▌

Saite ar citām vienībām

Demogrāfiski notikumi

▌Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

4.  VIETĒJĀ VIENĪBA

Identifikācija ▌

Demogrāfiski notikumi

▌Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Saites ar citām vienībām un reģistriem

5.  DARBĪBAS VEIDA VIENĪBA

ja ir kā statistikas vienība saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļu

Identifikācija ▌

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Saites ar citām vienībām un reģistriem

IV pielikums

Sīki izstrādāti temati un mainīgie lielumi konfidenciālu datu apmaiņai nolūkā piekļūt Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru sistēmai

Elementi ar norādi "nosacījums" ir obligāti, ja tie ir dalībvalstīm pieejami, un elementi ar norādi "fakultatīvs" ir ieteicami.

1.  Datus kompetentās valsts statistikas iestādes nosūta Komisijai (Eurostat), un ar tiem ir atļauta apmaiņa starp kompetentajām valsts statistikas iestādēm [10. panta 1. punkts un 2. punkts].

Vienības

Sīki izstrādāti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskās vienības vairs nav

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (nosacījums)

Norāde attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (fakultatīvs)

 

Vienību kontrole

Tās juridiskās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura tiek kontrolēta vai kura kontrolē

 

Īpašumtiesības uz vienībām

Tās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura ir īpašumā vai kura ir īpašniece

Tās (-o) rezidējošās(-o) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) rezidējošās(-o) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Tās (-o) nerezidējošās(-o) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) nerezidējošās(-o) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Akciju vai daļu sākuma un beigu datums (nosacījums)

Uzņēmumu grupa

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE divciparu līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE divciparu līmenī (fakultatīvs)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits (nosacījums)

Neto apgrozījums (nosacījums)

Uzņēmumu grupas aktīvu summa (nosacījums)

Valstis, kurās atrodas nerezidējošie uzņēmumi vai vietējās vienības (fakultatīvs)

Uzņēmums

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Saite ar citām vienībām

Tās (-o) juridiskās(-o) vienības(-u) identifikācijas numurs, kura(-as) veido uzņēmumu

Tās uzņēmumu grupas identifikācijas numurs, pie kuras uzņēmums pieder

 

Demogrāfiski notikumi

Darbību sākuma datums

Darbību galīgās izbeigšanas datums

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmuma pamatdarbības kods NACE četrciparu līmenī

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

Darbinieku skaits

Neto apgrozījums

Institucionālais sektors un apakšsektors saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2013

2.  Dati, kuri Komisijai (Eurostat) jānosūta kompetentajām valsts statistikas iestādēm un ar kuriem ir atļauta apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un kompetentajām valsts statistikas iestādēm [10. panta 2. punkts un 4. punkts].

Vienības

Sīki izstrādāti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskās vienības vairs nav

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (nosacījums)

Norāde attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (fakultatīvs)

 

Saites ar uzņēmumu

Tā(-o) uzņēmuma(-u) identifikācijas mainīgie lielumi, pie kura(-iem) vienība pieder

Datums, kad tā pievienojās uzņēmumam (-iem) (nosacījums)

Datums, kad tā atdalījās no uzņēmuma (-iem) (nosacījums)

 

Saites ar citiem reģistriem

Saites ar citiem reģistriem

 

Saite ar uzņēmumu grupu

Tās uzņēmumu grupas identifikācijas mainīgie lielumi, pie kuras vienība pieder

Datums, kad tā pievienojās uzņēmumu grupai

Datums, kad tā atdalījās no uzņēmuma grupas

 

Vienību kontrole

Tās juridiskās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura tiek kontrolēta vai kura kontrolē

 

Īpašumtiesības uz vienībām

Tās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura ir īpašumā vai kura ir īpašniece

Tās (-o) rezidējošās(-o) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) rezidējošās(-o) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Tās (-o) nerezidējošās(-o) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) nerezidējošās(-o) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Akciju vai daļu sākuma un beigu datums (nosacījums)

Uzņēmumu grupa

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Uzņēmuma grupas sākuma datums

Uzņēmuma grupas pastāvēšanas beigu datums

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE divciparu līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE divciparu līmenī (fakultatīvs)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits (nosacījums)

Neto apgrozījums (nosacījums)

Uzņēmumu grupas aktīvu summa (nosacījums)

Valstis, kurās atrodas nerezidējošie uzņēmumi vai vietējās vienības (fakultatīvs)

Uzņēmums

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Saite ar citām vienībām

Tās (-o) juridiskās(-o) vienības(-u) identifikācijas numurs, kura(-as) veido uzņēmumu

Tās starptautiskās vai valsts uzņēmumu grupas identifikācijas numurs, pie kuras uzņēmums pieder

 

Demogrāfiski notikumi

Darbību sākuma datums

Darbību galīgās izbeigšanas datums

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE četrciparu līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE četrciparu līmenī (nosacījums)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

Darbinieku skaits

Ar pilnslodzes ekvivalentu izteikts darbinieku skaits (fakultatīvs)

Neto apgrozījums

Institucionālais sektors un apakšsektors saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2013

3.  Identifikācijas nolūkos veikta datu apmaiņa par reģistrētām juridiskajām vienībām [10. panta 3. punkts]

3.1.  Dati par rezidējošām, reģistrētām juridiskajām vienībām, kuri kompetentajām valsts statistikas iestādēm ir jānosūta Komisijai (Eurostat)

Vienības

Sīki izstrādāti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskās vienības vairs nav

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (nosacījums)

3.2.  Dati par reģistrētām ārvalstu juridiskajām vienībām, kuri kompetentajām valsts statistikas iestādēm ir jānosūta Komisijai (Eurostat)

Vienības

Sīki izstrādāti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskās vienības vairs nav

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma (fakultatīvs)

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (nosacījums)

3.3.  Dati par reģistrētām juridiskajām vienībām, kuri Komisijai (Eurostat) ir jānosūta kompetentajām valsts statistikas iestādēm

Vienības

Sīki izstrādāti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskās vienības vairs nav

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm, kas ir definētas Regulā (EK) Nr. 549/2013 (nosacījums)

V pielikums

Informācija, kas katras dalībvalsts atbildīgajām nodokļu iestādēm ir jāsniedz valsts statistikas iestādei, kā minēts 5. panta 2. punktā

a)  no PVN deklarācijām iegūta informācija par nodokļa maksātājiem vai juridiskām personām, kas nav nodokļa maksātājas, proti, par to deklarētajām attiecīgajā periodā Savienībā piegādātajām precēm saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 251. panta a) punktu vai par to deklarēto preču iegādi Savienībā saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 251. panta c) punktu,

b)  no kopsavilkuma paziņojumiem iegūta informācija par piegādēm Savienībā, kura no PVN kopsavilkuma paziņojumiem ir iegūta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 264. un 265. pantu,

c)  tā informācija par iegādēm Savienībā, kuru ir paziņojušas visas pārējās dalībvalstis saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 21. panta 2. punktu.

VI pielikums

Informācija, kas katras dalībvalsts atbildīgajām muitas iestādēm ir jāsniedz valsts statistikas iestādei, kā minēts 5. panta 3. punktā

a)  informācija, ar kuru identificē personu, kas Savienībā veic preču eksportu un preču importu, uz kuriem attiecas muitas procedūras par ievešanu pārstrādei,

b)  tirgus dalībnieku reģistrācijas un identifikācijas dati, kas ir paredzēti saskaņā ar Eiropas Savienības muitas noteikumiem un ir pieejami elektroniskajā sistēmā saistībā ar EORI numuru, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 7. pantā,

c)  no muitas deklarācijām iegūti ieraksti par importu un eksportu, kuri ir pieņemti vai uz kuriem attiecas valsts muitas iestāžu lēmumi:

kas kopā ar tiem ir iesniegti vai

kam ar tiešu elektronisku piekļuvi atļaujas turētāja sistēmā ir pieejama papildu deklarācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES)  2015/2447 225.pantu.

(1)* TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 177/2008 (2008. gada 20. februāris), ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.).
(4)Komisijas ieteikums par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (2003/361/EK) (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1297/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas programmu (MEETS) (OV L 340, 19.12.2008., 76. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
(7)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.)
(8)P8_TA-PROV(2016)0486
(9)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).
(10)OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
(11)Padomes Regula (EK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.).
(12)Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku (OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp.).
(13)Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK (2003. gada 22. jūlijs) par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (OV L 230, 16.9.2003., 1. lpp.).
(14)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā (OV L 7, 13.1.2004., 1. lpp.).
(15)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.).
(16)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.).
(17)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 716/2007 (2007. gada 20. jūnijs) attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (OV L 171, 29.6.2007., 17. lpp.).
(18)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 177/2008 (2008. gada 20. februāris), ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.).
(19)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 295/2008 (2008. gada 11. marts) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (OV L 97, 9.4.2008., 13. lpp.).
(20)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).
(21)Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).
(22)Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
(23)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(24)Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums