Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0048(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0094/2018

Texte depuse :

A8-0094/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0382

Texte adoptate
PDF 370kWORD 115k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0114),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0099/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 2 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0094/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 1.3.2018, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica europeană a întreprinderilor, ▌ de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticii întreprinderilor(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice referitoare la activitatea economică a întreprinderilor din statele membre s-a bazat, până în prezent, pe o serie de acte juridice individuale. Actele juridice respective vizează statistica structurală și pe termen scurt a întreprinderilor, statisticile privind producția, comerțul internațional (din interiorul și din afara Uniunii) cu bunuri și servicii, filialele străine, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și utilizarea TIC și comerțul electronic. În plus, un cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor din Uniune a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(3).

(2)  Această structură bazată pe acte juridice individuale nu asigură coerența necesară între diversele domenii statistice și nici nu promovează o abordare integrată în ceea ce privește elaborarea, producerea și difuzarea de statistici de întreprindere. În sensul prezentului regulament, statistica europeană a întreprinderilor ar trebui să acopere și statisticile privind cercetarea și dezvoltarea din sectorul învățământului superior, cel al administrației publice și din sectorul privat non-profit. Ar trebui să fie stabilit un cadru juridic comun pentru a se asigura consecvența între statisticile europene de întreprindere și pentru a se facilita integrarea proceselor statistice corespunzătoare.

(3)  O mai bună integrare a proceselor statistice bazate pe principii metodologice, definiții și criterii de calitate comune ar trebui să conducă la statistici armonizate privind structura, activitățile economice, tranzacțiile și performanțele sectorului întreprinderilor din Uniune care respectă nivelul de pertinență și de detaliu necesare pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor.

(4)  Registrul EuroGroups va asigura o mai bună respectare a orientărilor Uniunii, cum ar fi Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei(4), relevantă pentru statistica europeană a întreprinderilor, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor autonome, astfel cum sunt definite în recomandare. Acest lucru este necesar pentru a consolida securitatea juridică și predictibilitatea pentru întreprinderi, precum și pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-urile cu sediul în Uniune.

(5)  Orientările internaționale, cum ar fi Manualul Frascati privind statisticile din domeniul cercetării și dezvoltării și Manualul Oslo privind datele din domeniul inovării, precum și acordurile internaționale adoptate de Organizația Națiunilor Unite, OCDE, Fondul Monetar Internațional și alte organizații internaționale și supranaționale, sunt relevante pentru statistica europeană a întreprinderilor. Astfel de orientări ar trebui să fie urmate, în măsura posibilului, în elaborarea, producerea și difuzarea de statistici ale Uniunii și de cadrul european al registrelor statistice ale întreprinderilor, cu scopul de a se asigura comparabilitatea statisticilor Uniunii cu cele compilate de principalii parteneri internaționali ai Uniunii. Cu toate acestea, standardele, acordurile și orientările Uniunii ar trebui să fie aplicate în mod consecvent în momentul colectării statisticilor europene de întreprindere pentru subiectele „Intrări privind cercetarea și dezvoltarea” și „Inovare”.

(6)  Sarcina administrativă pentru întreprinderi și, în special, pentru întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să fie cât mai limitată, luând în considerare, în măsura posibilului, alte surse de date decât anchetele. Pentru a ușura sarcina administrativă a întreprinderilor, ar trebui să fie posibil să se stabilească cerințe diferite în materie de date, în funcție de mărimea și de importanța economiilor comerciale ale statelor membre.

(7)  În Viziunea 2020 a Sistemului Statistic European (SSE) s-a afirmat că datele ar trebui să fie utilizate pentru toate domeniile statistice cu scopul de a analiza mai bine fenomenele emergente (de exemplu, globalizarea) și de a deservi mai eficient politicile Uniunii cu un impact important. Datele rezultate ar trebui să se bazeze pe procese statistice eficiente și solide ale SSE. Domeniul de aplicare mai larg al cadrului juridic comun pentru statistica întreprinderilor ar trebui să permită integrarea proceselor de producție interdependente care utilizează surse multiple.

(8)  Programul pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) adoptat în temeiul Deciziei 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5), derulat din 2009 până în 2013, a avut drept scop să sprijine adaptarea statisticilor de întreprindere și referitoare la comerț la noile necesități în materie de date și să modifice sistemul pentru producerea statisticilor de întreprindere. Concluziile și recomandările care decurg din acest program în ceea ce privește prioritățile și noile seturi de indicatori, raționalizarea cadrului pentru statisticile referitoare la întreprinderi, producerea mai eficientă a statisticilor de întreprindere și referitoare la comerț, precum și modernizarea sistemului Intrastat ar trebui să fie transpuse în dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic.

(9)  Este nevoie de o abordare mai flexibilă în cadrul statisticii europene a întreprinderilor, pentru a permite adaptările la evoluțiile metodologice și o reacție promptă la noile necesități justificate în mod corespunzător în materie de date ale utilizatorilor, rezultate din schimbările produse în mediul economic, precum și din creșterea globalizării și a complexității mediului de afaceri. Astfel de adaptări viitoare ar trebui să se bazeze pe o analiză costuri-beneficii adecvată, iar noile cerințe rezultate în materie de date nu ar trebui să impună o sarcină administrativă sau costuri suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

(10)  Ar trebui consolidat rolul registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și cel al registrului EuroGroups, ca infrastructură de bază pentru colectarea și compilarea statisticilor europene de întreprindere. Registrele statistice naționale ale întreprinderilor ar trebui să fie utilizate ca principală sursă de informații pentru analiza statistică a populației întreprinderilor și a demografiei acesteia, pentru definirea populației care face obiectul anchetei și pentru stabilirea legăturii cu sursele de date administrative.

(11)  În vederea garantării rolului registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și al registrului EuroGroups, ar trebui să fie definit și implementat un număr unic de identificare pentru toate unitățile relevante.

(12)  Delimitarea corespunzătoare, cu date fiabile și de actualitate, a grupurilor de întreprinderi în registrul EuroGroups ar trebui realizată prin utilizarea unor criterii armonizate și prin actualizarea periodică a informațiilor privind relațiile de control dintre unitățile juridice care fac parte din grupurile de întreprinderi.

(13)  În vederea îmbunătățirii eficienței proceselor de producere a statisticilor SSE și pentru a reduce sarcina statistică a respondenților, autoritățile statistice naționale ar trebui să aibă dreptul de a accesa și de a utiliza, cu promptitudine și gratuit, toate registrele administrative naționale și de a integra aceste registre administrative cu statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene de întreprindere, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(6).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene. În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate a informațiilor statistice și eficiență a costurilor.

(15)  Ar trebui să fie introduse schimbul de microdate și accesul la acestea pentru autoritățile statistice naționale care se ocupă de producerea de statistici de întreprindere și de întreținerea cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor, pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici naționale sau europene de întreprindere sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene de întreprindere. Schimbul de microdate ar trebui, prin urmare, să fie limitat la cazurile justificate corespunzător.

(16)  Crearea unei surse suplimentare de date bazate pe schimbul de microdate privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii, împreună cu posibilitatea de a utiliza metodologii inovatoare, conduce la creșterea flexibilității pentru statele membre în activitatea lor de compilare de statistici privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii, permițând astfel statelor membre să reducă sarcina de răspuns a întreprinderilor. Scopul schimbului este dezvoltarea, producerea și difuzarea eficientă a statisticilor europene referitoare la comerțul internațional cu bunuri sau ameliorarea calității acestora.

(17)  Negocierea, punerea în aplicare și revizuirea acordurilor comerciale și de investiții dintre Uniune și țări terțe sau la nivel multilateral impun ca informațiile statistice necesare privind fluxurile comerciale ale statelor membre cu țările terțe să fie puse la dispoziția Comisiei.

(18)  Ar trebui menținută o legătură strânsă între sistemul de colectare a informațiilor statistice și formalitățile fiscale legate de taxa pe valoarea adăugată, care există în cadrul comerțului cu bunuri între statele membre. Această legătură permite, în special, în scopul statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii, să se identifice exportatorii și importatorii și să se verifice calitatea informațiilor colectate.

(19)  Circulația transfrontalieră a mărfurilor, în special din sau către țările terțe, face obiectul supravegherii vamale, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(7). Autoritățile vamale păstrează sau au acces la informațiile sau la evidențele referitoare la circulația respectivă. Informațiile sau evidențele, care sunt legate de declarațiile vamale sau care se bazează pe acestea, ar trebui să fie utilizate pentru producerea statisticilor privind comerțul cu bunuri la nivelul Uniunii.

(20)  În scopul de a produce statistici privind comerțul internațional cu bunuri și pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre ar trebui să ▌facă schimb de date privind importurile și exporturile de bunuri care implică autoritățile vamale din mai multe state membre. Pentru a asigura compilarea armonizată a statisticilor, schimbul de microdate de acest tip între autoritățile statistice naționale ar trebui să fie obligatoriu.

(21)  Pentru a proteja calitatea și comparabilitatea statisticilor europene de întreprindere sau a conturilor naționale în conformitate cu conceptele și metodologia din Regulamentul (UE) nr. 549/2013, schimbul de date confidențiale între autoritățile statistice naționale ale statelor membre în cauză, băncile centrale naționale respective, Banca Centrală Europeană și Comisie (Eurostat) ar trebui să fie permis numai în scopuri statistice.

(22)  În scopul de a-și îndeplini sarcinile care decurg din tratate, în special sarcinile legate de funcționarea pieței interne, Comisia ar trebui să dispună de informații complete, fiabile și de actualitate privind producția de bunuri și de servicii din Uniune și privind fluxurile comerciale internaționale. Întreprinderile au, de asemenea, nevoie de astfel de informații pentru a-și monitoriza piețele și dimensiunea internațională.

(23)  Statele membre sau autoritățile naționale competente ar trebui să facă eforturi în vederea simplificării la maximum a colectării de date statistice de la întreprinderile europene. Autoritățile statistice naționale ar trebui să ia în considerare cele mai recente evoluții digitale în momentul stabilirii instrumentelor și metodelor de colectare a datelor statistice și ar trebui încurajate să pună în aplicare abordări inovatoare.

(24)  Este necesar să se elaboreze statistici de întreprindere structurate pe sectoare de activitate, pentru a putea măsura productivitatea întreprinderilor din Uniune. În special, există o cerere crescândă de statistici în sectorul serviciilor, care este cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și ținând cont de relațiile sale cu sectorul de producție. Această tendință este consolidată în continuare prin dezvoltarea de noi servicii digitale. Cererea tot mai mare de statistici este valabilă și pentru industriile culturale și creative, după cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative(8). Statisticile privind comerțul cu servicii sunt esențiale pentru monitorizarea funcționării pieței interne a serviciilor și a pieței unice digitale și pentru evaluarea impactului barierelor în calea comerțului cu servicii.

(25)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene constituie cadrul de referință pentru prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor confidențiale. Cu toate acestea, nivelul de informare foarte detaliat din domeniul statisticilor referitoare la comerțul internațional de bunuri impune norme specifice în materie de confidențialitate. Importatorul sau exportatorul trebuie să prezinte autorității statistice naționale o cerere prin care să solicite ca rezultatele statistice care permit identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului în cauză să nu fie divulgate. Cererea ar trebui considerată justificată de autoritatea statistică națională în cazul în care rezultatele statistice permit identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului în cauză. În caz contrar, autoritatea statistică națională poate difuza rezultatele statistice într-o formă care ar putea permite identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului în cauză.

(26)  Monitorizarea progresului în direcția realizării obiectivelor stabilite de Strategia Europa 2020 la nivelul statelor membre și al Uniunii necesită statistici armonizate pentru economia Uniunii în ceea ce privește schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, cercetarea și dezvoltarea, inovarea, societatea informațională care acoperă atât activitățile de piață, cât și pe cele nonpiață, precum și mediul de afaceri în ansamblul său, în special cu privire la demografia întreprinderilor și la ocuparea forței de muncă legată de activitățile de piață. Aceste informații permit factorilor de decizie să ia decizii informate în materie de politică pentru a dezvolta o economie întemeiată pe cunoaștere și inovare, pentru a îmbunătăți accesul la piața unică pentru întreprinderile mici și mijlocii, a dezvolta spiritul antreprenorial și a îmbunătăți sustenabilitatea și competitivitatea.

(27)  Statisticile privind activitățile de inovare, de cercetare și de dezvoltare sunt necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor care urmăresc consolidarea competitivității statelor membre și creșterea potențialului lor pe termen mediu și lung în materie de creștere economică inteligentă și de creare de locuri de muncă. Extinderea economiei digitale și utilizarea crescândă a tehnologiilor informației și comunicațiilor se numără, de asemenea, printre principalii factori determinanți ai competitivității și ai creșterii economice în Uniune, iar datele statistice sunt necesare pentru a sprijini strategiile și politicile conexe, inclusiv finalizarea pieței unice digitale.

(28)  Statistica întreprinderilor este necesară inclusiv pentru compilarea conturilor naționale și regionale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(9).

(29)  Statisticile fiabile și de actualitate sunt necesare în vederea raportării cu privire la evoluția economică din fiecare stat membru în cadrul politicii economice a Uniunii. Bancă Centrală Europeană are nevoie de statistici pe termen scurt rapide, în vederea evaluării dezvoltării economice în statele membre în contextul politicii monetare unice.

(30)  Menținând principiul punerii la dispoziție a statisticilor de întreprindere referitoare întreaga economie, cerințele în materie de date ar trebui să aibă în vedere, în măsura în care este posibil, măsuri de simplificare pentru reducerea sarcinii impuse acelor economii comerciale ale statelor membre care sunt relativ mici, în conformitate cu principiul proporționalității. Cerințele suplimentare nu ar trebui să constituie o sarcină administrativă disproporționată pentru respondenți.

(31)  Standardele internaționale, cum ar fi inițiativa privind schimbul de date și metadate statistice (SDMX), precum și standardele tehnice sau statistice elaborate în cadrul SSE, precum metadatele și standardele de validare, ar trebui să fie utilizate, în măsura în care este relevant, inclusiv pentru statistica europeană a întreprinderilor. Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) a aprobat un standard al SSE pentru rapoartele de calitate, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Aceste standarde ar trebui să contribuie la armonizarea asigurării calității și a raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

(32)  Pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește subiectele detaliate prevăzute în anexa ▌ I ▌, precum și în privința ratei de acoperire pentru exporturile de bunuri în interiorul Uniunii. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a modifica și de a completa ▌ informațiile care urmează să fie furnizate de autoritățile fiscale și de cele vamale, în conformitate cu anexele V și VI. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(10). În mod special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(33)  Ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare tehnică a anumitor elemente ale cerințelor, inclusiv pentru registrele statistice ale întreprinderilor, formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor, transmiterea datelor și a metadatelor, calitatea datelor, rapoartele privind metadatele și derogările. În același scop, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare suplimentare în ceea ce privește modalitățile și formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul statisticilor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, specificațiile aferente metadatelor relevante, calendarul, modalitățile de colectare și de elaborare a informațiilor statistice privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii care sunt furnizate statului membru de import, modalitățile de aplicare a ratei de acoperire din totalul exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii în ceea ce privește perioada de referință, stabilirea specificațiilor tehnice privind elementele de date statistice pentru microdatele compilate, respectiv colectate ▌cu privire la schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii care urmează să fie furnizate statului membru de import și simplificările aferente. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(34)  Dacă este cazul, Comisia ar trebui să efectueze o analiză costuri-beneficii și să se asigure că niciuna dintre acțiunile pe care le promovează nu impune un cost sau o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți, în special pentru IMM-uri, ținând seama de beneficiile preconizate pentru utilizatori, și că respectivele acțiuni contribuie la creșterea calității statistice.

(35)  Comisia poate acorda derogări de la aplicarea prezentului regulament sau a actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în acest context, în cazul în care o astfel de aplicare duce la modificări majore ale unui sistem statistic național al unui stat membru, în ceea ce privește organizarea de anchete suplimentare sau efectuarea de adaptări majore ale sistemelor sale de producere a statisticilor pentru a integra noile surse de date sau pentru a permite o combinație de diferite surse.

(36)  Atunci când sunt identificate noi cerințe în materie de date sau atunci când sunt necesare îmbunătățiri ale seturilor de date care fac obiectul prezentului regulament, Comisia poate lansa studii-pilot care să fie desfășurate, în mod voluntar, de statele membre. Ca prioritate, Comisia poate lansa studii-pilot care să vizeze „comerțul internațional cu servicii”, „bunurile imobiliare”, „indicatorii financiari” și „mediul și clima”.

(37)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui cadru comun pentru statistica europeană a întreprinderilor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, din motive de armonizare și de comparabilitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(38)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să le înlocuiască pe cele din Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului(11), din Regulamentul (CE) nr. 1165/98(12) al Consiliului, din Decizia (CE) nr. 1608/2003 a Parlamentului European și a Consiliului(13), din Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(14), din Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(15), din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(16), din Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului(17), din Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(18), din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(19) și din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(20). Prin urmare, actele respective ar trebui să fie abrogate.

(39)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.

(40)  Comitetul Sistemului Statistic European a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru:

(a)  elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene de întreprindere, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1);

(b)  cadrul european al registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups.

Articolul 2

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „unitate statistică” înseamnă o unitate statistică în sensul definiției ▌din Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului(21);

(b)  „unitate raportoare” înseamnă unitatea care furnizează datele;

(c)  „domeniu” înseamnă unul sau mai multe seturi de date organizate astfel încât să acopere anumite subiecte;

(d)  „subiect” înseamnă conținutul informațiilor care trebuie să fie compilate, fiecare subiect cuprinzând unul sau mai multe subiecte detaliate;

(e)  „subiect detaliat” înseamnă conținutul detaliat al informațiilor care trebuie să fie compilate cu privire la un anumit subiect, fiecare subiect detaliat acoperind una sau mai multe variabile;

(f)  „variabilă” înseamnă o caracteristică a unei unități ▌care poate lua mai mult de o valoare dintr-o serie de valori;

(g)  „activitate de piață” și „activitate nonpiață” înseamnă activități în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(h)  „producător de piață” și „producător nonpiață” înseamnă producători în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(i)  „autorități statistice naționale” înseamnă institutele naționale de statistică desemnate de fiecare stat membru și celelalte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(j)  „sursă sigură” înseamnă singurul furnizor de registre de date care conțin date provenite din registrul statistic național al întreprinderilor și din registrul EuroGroups, în conformitate cu standardele de calitate prevăzute la articolul 17;

(k)  „microdate” înseamnă observații sau măsurători individuale ale caracteristicilor unităților raportoare sau ale unităților statistice care pot fi identificate;

(l)  „utilizare în scopuri statistice” înseamnă ▌ utilizarea ▌astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(m)  „date confidențiale” înseamnă date în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(n)  „autorități fiscale” înseamnă autoritățile naționale din statul membru, responsabile pentru aplicarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului(22);

(o)  „autorități vamale” înseamnă autorități vamale conform descrierii de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(p)  „grup multinațional de întreprinderi” înseamnă un grup de întreprinderi din cadrul căruia cel puțin două întreprinderi sau unități juridice sunt amplasate în țări diferite, conform definiției de la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 177/2008;

(2)  În sensul articolelor 11-15, se aplică următoarele definiții:

(a)  „stat membru de export” înseamnă statul membru de pe al cărui teritoriu statistic sunt exportate bunurile către destinația lor din statul membru de import;

(b)  „stat membru de import” înseamnă statul membru pe al cărui teritoriu statistic sunt importate bunurile din statul membru de export;

(c)  „bunuri” înseamnă toate bunurile mobile, inclusiv energia electrică și gazele naturale.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

(1)  Statistica europeană a întreprinderilor acoperă:

(a)  structura, activitățile economice și performanța unităților statistice, activitățile lor de cercetare, dezvoltare și inovare, utilizarea de către acestea a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a comerțului electronic, precum și lanțurile valorice globale. În sensul prezentului regulament, statistica europeană a întreprinderilor ar trebui să acopere și statisticile privind cercetarea și dezvoltarea din sectorul învățământului superior, cel al administrației publice și din sectorul privat non-profit;

(b)  producția de bunuri prelucrate și de servicii și comerțul internațional cu bunuri și servicii.

(2)  Cadrul european al registrelor statistice ale întreprinderilor acoperă registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups, precum și schimburile dintre acestea, în conformitate cu articolul 10.

(a)  Registrele statistice naționale ale întreprinderilor cuprind:

(i)  toate întreprinderile care desfășoară activități economice și care contribuie la produsul intern brut (PIB), precum și unitățile lor locale;

(ii)  unitățile juridice din care sunt alcătuite respectivele întreprinderi;

(iii)  pentru acele întreprinderi care, ca urmare a dimensiunii lor, exercită o influență semnificativă și ale căror unități de activitate economică (UAE) au o influență semnificativă asupra datelor (naționale) agregate:

—  UAE și dimensiunea fiecărei UAE în care constau întreprinderile respective sau, ca alternativă,

—  codul NACE, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(23) corespunzător activităților secundare ale întreprinderilor respective și dimensiunii fiecărei activități secundare;

(iv)  grupurile de întreprinderi din care fac parte întreprinderile respective.

(b)  Registrul EuroGroups cuprinde următoarele unități, definite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului:

(i)  toate întreprinderile care desfășoară activități economice care contribuie la produsul intern brut (PIB) și care fac parte dintr-un grup multinațional de întreprinderi;

(ii)  unitățile juridice din care sunt alcătuite respectivele întreprinderi;

(iii)  grupurile multinaționale de întreprinderi din care fac parte întreprinderile respective.

(c)  Gospodăriile populației nu intră în domeniul de aplicare al cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor, în măsura în care bunurile și serviciile produse de acestea sunt destinate consumului propriu sau implică închirierea bunurilor proprii.

(d)  Unitățile locale ale întreprinderilor străine, care nu constituie entități juridice separate (sucursale) și care sunt clasificate drept cvasisocietăți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013, sunt considerate întreprinderi în scopul registrelor naționale statistice ale întreprinderilor și al registrului EuroGroups.

(e)  Grupurile de întreprinderi sunt identificate prin relațiile de control dintre unitățile lor juridice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(f)  Atunci când face trimitere la registrele statistice naționale ale întreprinderilor și la registrul EuroGroups, prezentul regulament se aplică numai unităților care, integral sau parțial, desfășoară o activitate economică și unităților juridice inactive din punct de vedere economic, care fac parte dintr-o întreprindere în combinație cu unități juridice active din punct de vedere economic. Din punctul de vedere al cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor, orice activitate care implică o ofertă de bunuri și de servicii pe o anumită piață este considerată drept activitate economică. Deținerea de active și/sau de pasive poate fi, de asemenea, considerată drept activitate. În plus, serviciile necomerciale care contribuie la PIB, precum și deținerea directă și indirectă de unități juridice active sunt considerate drept activități economice din punctul de vedere al cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor.▌

(g)  Unitățile statistice aparținând cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor sunt definite ca în ▌Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului, sub rezerva limitărilor precizate la prezentul articol.

CAPITOLUL II

SURSE DE DATE

Articolul 4

Surse de date și metode

(1)  Statele membre produc statisticile menționate la articolele 6 și 7, precum și registrele statistice naționale ale întreprinderilor menționate la articolul 9, folosind toate sursele relevante de date, evitând în același timp crearea de sarcini administrative excesive pentru respondenți și ținând seama în mod corespunzător de eficacitatea din punctul de vedere al costurilor a autorităților statistice naționale. Autoritățile statistice naționale pot utiliza următoarele surse de date, inclusiv combinațiile dintre acestea, în vederea producerii statisticilor și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor impuse în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca rezultatele să respecte criteriile de calitate menționate la articolul 17:

(a)  anchete: unitățile raportoare solicitate de statele membre ▌furnizează informații de actualitate, corecte și complete care sunt necesare pentru producerea statisticilor și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor impuse în temeiul prezentului regulament;

(b)  evidențe administrative, inclusiv informațiile obținute de la autoritățile fiscale și vamale, cum ar fi situațiile financiare anuale;

(c)  schimburi de microdate;

(d)  orice alte surse, metode sau abordări inovatoare relevante, în măsura în care acestea permit producerea unor date comparabile și conforme cu cerințele de calitate specifice aplicabile prevăzute în prezentul regulament. Astfel de metode și abordări sunt fundamentate științific și bine documentate.

Articolul 5

Accesul la registrele administrative și comunicarea informațiilor

(1)  În conformitate cu ▌articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, autoritățile statistice naționale și Comisia (Eurostat) au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra respectivele registre cu alte surse de date, pentru a îndeplini cerințele statistice menționate în prezentul regulament și a actualiza registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups. Accesul de către autoritățile statistice naționale și de către Comisie (Eurostat) se limitează la registrele administrative din cadrul propriilor lor sisteme administrative publice.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), autoritățile fiscale din fiecare stat membru furnizează autorităților statistice naționale competente informații în scopuri statistice legate de exporturile și de importurile de bunuri, după cum se specifică în anexa V.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru a modifica și completa informațiile statistice care trebuie furnizate de către autoritățile fiscale, în conformitate cu anexa V.

(3)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), autoritatea vamală din fiecare stat membru furnizează autorităților statistice naționale competente informații în scopuri statistice legate de exporturile și de importurile de bunuri, după cum se specifică în anexa VI.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru a modifica și a completa informațiile statistice care trebuie furnizate de către autoritățile vamale, în conformitate cu anexa VI.

(4)  În scopul de a produce statistici armonizate privind comerțul internațional cu bunuri și de a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre în cauză fac schimb, în scopuri statistice, de microdate primite de la autoritățile lor vamale privind importurile și exporturile de bunuri în vederea estimării exporturilor și importurilor cvasitranzit ale statului lor membru, întrucât exporturile și importurile respective implică autoritățile vamale din mai mult de un stat membru.

Pentru alte fluxuri care implică autoritățile vamale din mai mult de un stat membru, autoritățile statistice naționale fac schimb de microdate corespunzătoare legate de exporturile sau importurile de bunuri pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor în cauză.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2) pentru a specifica modalitățile de efectuare a schimburilor de date în conformitate cu prezentul articol.

CAPITOLUL III

STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR

Articolul 6

Cerințe în materie de date

(1)  Statistica europeană a întreprinderilor acoperă următoarele domenii:

(a)  statisticile de întreprindere pe termen scurt;

(b)  statisticile de întreprindere la nivel național;

(c)  statisticile de întreprindere la nivel regional;

(d)  statisticile privind activitățile internaționale.

(2)  Domeniile includ unul sau mai multe dintre următoarele subiecte, astfel cum se precizează în detaliu în anexa I:

(a)  populația întreprinderilor;

(b)  lanțuri valorice globale;

(c)  utilizarea TIC și comerțul electronic;

(d)  inovarea;

(e)  comerțul internațional cu bunuri;

(f)  comerțul internațional cu servicii;

(g)  investițiile;

(h)  componentele forței de muncă;

(i)  rezultatele și performanța;

(j)  bunurile imobiliare;

(k)  prețurile;

(l)  achizițiile;

(m)  intrările privind cercetarea și dezvoltarea.

(3)  Periodicitatea, perioada de referință și unitatea statistică a fiecărui subiect sunt specificate în anexa II.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru a modifica subiectele detaliate menționate în anexa I ▌.

(5)  Atunci când își exercită competențele de a adopta acte delegate, Comisia se asigură că sunt îndeplinite următoarele ▌condiții:

(a)  actele delegate vizează un impact neutru la nivelul costurilor și al sarcinii administrative sau o reducere a acestora și, în orice caz, nu impun un cost sau o sarcină administrativă suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți;

(b)  pe o perioadă de cinci ani consecutivi, un prag maxim reprezentat de un subiect detaliat pentru domeniul „statisticile de întreprindere pe termen scurt”, trei subiecte detaliate pentru domeniul „statisticile de întreprindere la nivel național”, două subiecte detaliate pentru domeniul „statisticile de întreprindere la nivel regional” și două subiecte detaliate pentru domeniul „statisticile privind activitățile internaționale” enumerate în anexa I este înlocuit cu un alt subiect detaliat și se adaugă maximum un subiect detaliat în total pentru toate domeniile;

Pragul maxim al subiectelor detaliate care pot fi înlocuite nu se aplică subiectelor detaliate privind inovarea, utilizarea TIC și comerțul electronic și lanțurile valorice globale.

Pragul maxim nu se aplică modificărilor care rezultă din ▌modificările aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. ▌

(c)  actele delegate se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, cu excepția subiectelor „Inovarea” și „Utilizarea TIC și comerțul electronic”, în cazul cărora actele delegate se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, cincisprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

(d)  orice subiect detaliat nou este evaluat în mod corespunzător în ceea ce privește fezabilitatea sa prin intermediul unor studii-pilot efectuate de către statele membre în conformitate cu articolul 20.

Articolul 7

Specificații tehnice ale cerințelor în materie de date

(1)  Statele membre compilează date relevante pentru fiecare dintre subiectele detaliate enumerate în anexa I. Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în scopul de a detalia următoarele elemente ale datelor care trebuie transmise în temeiul prezentului regulament, precum și definițiile tehnice și simplificările acestora:

(a)  variabilele ▌;

(b)  unitatea de măsură;

(c)  populația statistică (inclusiv cerințele în ceea ce privește activitățile sau producătorii de piață/nonpiață);

(d)  clasificările (inclusiv produsul, țările și teritoriile, precum și listele privind tipul de tranzacții) și defalcările;

(e)  transmiterea registrelor individuale de date, în mod voluntar;

(f)  utilizarea de aproximări și cerințe de calitate;

(g)  termenul de transmitere a datelor;

(h)  prima perioadă de referință;

(i)  ponderarea și schimbarea anului de bază pentru domeniul „statisticile de întreprindere pe termen scurt”;

(j)  specificații suplimentare, inclusiv perioada de referință, legate de subiectul „comerțul internațional de mărfuri”.

(2)  Atunci când își exercită competențele menționate la alineatul (1) referitoare la simplificări, Comisia ia în considerare amploarea și importanța economiilor comerciale, în conformitate cu principiul proporționalității, pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor. În plus, Comisia trebuie să se asigure că se vor asigura, în continuare, datele de intrare necesare pentru elaborarea cadrelor contabile ale conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și ale statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Actele de punere în aplicare, cu excepția celor care reglementează prima punere în aplicare a prezentului regulament, se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, în cazul subiectelor enumerate la anexa I. În cazul subiectelor „Inovarea” și „Utilizarea TIC și comerțul electronic”, actele de punere în aplicare se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, cincisprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

(3)  Atunci când adoptă actele de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (1) litera (a), cu excepția subiectelor enumerate la articolul 6 alineatul (2) literele (b)-(d) din prezentul regulament, Comisia se asigură că numărul total de variabile din fiecare domeniu enumerat la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament nu depășește:

–  22 de variabile pentru domeniul „statisticile de întreprindere pe termen scurt”;

–  93 de variabile pentru domeniul „statisticile de întreprindere la nivel național”;

–  31 de variabile pentru domeniul „statisticile de întreprindere la nivel regional” și

–  26 de variabile pentru domeniul „statisticile privind activitățile internaționale”.

(4)  Pentru subiectele enumerate la articolul 6 alineatul (2) literele (b)-(d) din prezentul regulament, Comisia se asigură că numărul total de variabile nu depășește:

–  20 de variabile pentru subiectul „lanțurile valorice globale”;

–  73 de variabile pentru subiectul „utilizarea TIC și comerțul electronic”; și

–  57 de variabile pentru subiectul „inovarea”.

(5)  Ori de câte ori sunt necesare date noi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor și pentru a oferi un anumit grad de flexibilitate, Comisia poate modifica maximum 5 variabile pentru fiecare dintre domeniile „statisticile de întreprindere pe termen scurt”, „statisticile de întreprindere la nivel regional” și „statisticile privind activitățile internaționale” și nu mai mult de 20 de variabile pentru domeniul „statistici de întreprindere la nivel național” pe orice perioadă de cinci ani calendaristici consecutivi, în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la alineatul (3). Aceste praguri maxime nu se aplică subiectelor „lanțurile valorice globale”, „inovarea” și „utilizarea TIC și comerțul electronic”.

(6)  Ori de câte ori sunt necesare date noi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor, pentru a oferi un anumit grad de flexibilitate ca urmare a studiilor-pilot menționate la articolul 20, numărul total de variabile pentru domeniile menționate la alineatul (3) nu crește cu mai mult de 10 variabile pentru toate domeniile.

(7)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2). La elaborarea unor astfel de acte de punere în aplicare se iau în calcul orice costuri sau sarcini administrative suplimentare suportate de statele membre sau de respondent, împreună cu o evaluare a creșterii estimate a calității statistice și cu orice alte beneficii directe sau indirecte care rezultă din acțiunile suplimentare propuse.

Aceasta nu se aplică modificărilor care rezultă din modificările aduse clasificărilor și nomenclaturilor și nici modificărilor aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005.

CAPITOLUL IV

REGISTRELE ÎNTREPRINDERILOR

Articolul 8

Cadrul european al registrelor statistice ale întreprinderilor

(1)  Comisia (Eurostat) instituie registrul EuroGroups al grupurilor multinaționale de întreprinderi în scopuri statistice la nivelul Uniunii.

(2)  Statele membre creează, la nivel național, unul sau mai multe registre statistice naționale ▌ale întreprinderilor, un nucleu comun al acestora fiind armonizat în conformitate cu prezentul regulament, ca bază pentru pregătirea și coordonarea anchetelor statistice și ca sursă de informații pentru analiza statistică a populației întreprinderilor și a demografiei acesteia, pentru utilizarea datelor administrative și pentru identificarea și constituirea unităților statistice.

(3)  Statele membre și Comisia (Eurostat) efectuează schimburi de date în contextul cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor, astfel cum este prevăzut la articolul 10.

(4)  Registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups reprezintă sursa sigură pentru obținerea unor populații de înaltă calitate și armonizate bazate pe registrele statistice ale întreprinderilor, în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament, pentru producerea de statistici europene.

Registrele statistice naționale ale întreprinderilor sunt sursa sigură pentru constituirea, la nivel național, a unor populații bazate pe registrele statistice ale întreprinderilor. Registrul EuroGroups este sursa sigură pentru Sistemul Statistic European în ceea ce privește populația bazată pe registre pentru statisticile de întreprindere care necesită coordonarea transfrontalieră a informațiilor și care se referă la grupurile multinaționale de întreprinderi.

Articolul 9

Cerințe aferente cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor

(1)  Unitățile statistice și juridice care aparțin cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor în conformitate cu articolul 8 se caracterizează prin următoarele elemente, detaliate în anexa III:

(a)  subiectele detaliate ale registrului și numărul unic de identificare;

(b)  termenele și periodicitatea.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2) pentru a specifica variabilele legate de subiectele detaliate din registru, enumerate în anexa III.

(3)  Atunci când adoptă actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2), Comisia se asigură că nu există costuri sau sarcini suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

Articolul 10

Schimbul de informații și accesul la date confidențiale în contextul cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor

(1)  Datele confidențiale sunt schimbate între statele membre după cum urmează:

(a)  Schimbul de date confidențiale privind grupurile multinaționale de întreprinderi și unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, are loc, exclusiv în scopuri statistice, între ▌autoritățile statistice naționale din diferite state membre, în cazul în care schimbul respectiv este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune. Aceste schimburi pot avea loc, de asemenea, cu scopul de a reduce sarcina de răspuns.

(b)  În cazul în care schimbul respectiv este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune, iar schimbul este autorizat în mod explicit de autoritatea statistică națională competentă care furnizează datele, băncile centrale naționale pot fi părți la schimbul de date confidențiale, exclusiv în scopuri statistice.

(2)  Datele confidențiale sunt schimbate între Comisie (Eurostat) și statele membre după cum urmează:

(a)  Autoritățile statistice naționale transmit Comisiei (Eurostat) date privind grupurile multinaționale de întreprinderi și unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, în vederea furnizării de informații, exclusiv în scopuri statistice, privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune.

(b)  Pentru a asigura o înregistrare consecventă a datelor și pentru a le utiliza exclusiv în scopuri statistice, Comisia (Eurostat) transmite autorităților statistice naționale competente din fiecare stat membru date privind grupurile multinaționale de întreprinderi, inclusiv privind unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, în cazul în care cel puțin o unitate juridică a grupului este localizată pe teritoriul respectivului stat membru.

(c)  Pentru a asigura eficiența și calitatea ridicată în elaborarea registrului EuroGroups, exclusiv în scopuri statistice, Comisia (Eurostat) transmite ▌autorităților statistice naționale date privind toate grupurile multinaționale de întreprinderi înregistrate în registrul EuroGroups, inclusiv unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV.

(3)  Datele confidențiale sunt schimbate între Comisie (Eurostat) și statele membre pentru identificarea unităților juridice, după cum urmează:

(a)  Autoritățile statistice naționale transmit Comisiei (Eurostat) date referitoare la unitățile juridice înregistrate, limitate la variabilele de identificare și la variabilele demografice și la parametrii de stratificare, astfel cum figurează în anexa IV, exclusiv în scopul identificării unice a unităților juridice din Uniune.

(b)  Pentru a asigura eficiența și calitatea ridicată în elaborarea registrului EuroGroups, Comisia (Eurostat) transmite autorităților statistice naționale din fiecare stat membru date referitoare la unitățile juridice, limitate la variabilele de identificare și la variabilele demografice și la parametrii de stratificare, astfel cum figurează în anexa IV, exclusiv în scopul identificării unităților juridice din Uniune.

(4)  Datele confidențiale pot fi schimbate între Comisie (Eurostat) și băncile centrale, după cum urmează:

Se poate realiza schimbul de date confidențiale, exclusiv în scopuri statistice, între Comisie (Eurostat) și băncile centrale naționale, precum și între Comisie (Eurostat) și Banca Centrală Europeană, în cazul în care respectivul schimb este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune și este autorizat în mod explicit de autoritatea statistică națională competentă.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2) pentru a specifica detaliile tehnice legate de variabilele enumerate în anexa IV.

(6)  Pentru a se asigura că datele care fac obiectul schimbului în temeiul prezentului articol sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte de punere în aplicare care stabilesc formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate pentru astfel de date, precum și procedura pentru schimbul de date, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(7)  În cazul în care Comisia (Eurostat), autoritățile statistice naționale, băncile centrale naționale și Banca Centrală Europeană primesc date confidențiale privind unitățile situate în interiorul sau în afara teritoriului național, în conformitate cu prezentul articol, acestea tratează respectivele informații în regim confidențial, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile statistice naționale și Comisie (Eurostat) are loc în măsura în care respectiva transmitere este necesară exclusiv în scopuri statistice pentru elaborarea de statistici europene. Orice transmitere suplimentară trebuie autorizată în mod expres de autoritatea națională care a colectat datele.

(8)  Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice a datelor care fac obiectul schimburilor. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

CAPITOLUL V

SCHIMBUL DE DATE CONFIDENȚIALE ÎN SCOPUL STATISTICILOR PRIVIND COMERȚUL CU BUNURI ÎN INTERIORUL UNIUNII

Articolul 11

Schimbul de date confidențiale

(1)  Schimbul de date confidențiale între statele membre cu privire la exporturile de bunuri în interiorul Uniunii are loc, exclusiv în scopuri statistice, între autoritățile statistice naționale care contribuie la elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii.

Specificațiile tehnice pentru cerințele în materie de date menționate la articolul 7 alineatele (1) și (2) se aplică, de asemenea, schimbului de date confidențiale în conformitate cu prezentul capitol.

(2)  Autoritățile statistice naționale din statul membru de export furnizează autorităților statistice naționale din statul membru de import informațiile statistice privind exporturile sale de bunuri din interiorul Uniunii către statul membru respectiv, astfel cum se prevede la articolul 12.

(3)  Autoritățile statistice naționale din statul membru de export furnizează autorităților statistice naționale din statul membru de import metadate relevante pentru utilizarea la elaborarea de statistici a datelor care au făcut obiectul schimbului.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în scopul de a specifica informațiile care trebuie considerate drept metadate relevante, astfel cum sunt menționate la alineatul (3), precum și calendarul pentru furnizarea acestor informații și a informațiilor statistice menționate la alineatul (2), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(5)  Fără a aduce atingere alineatului (1), statul membru care furnizează datele confidențiale care au făcut obiectul schimbului autorizează utilizarea acestora pentru producerea altor statistici de către autoritățile statistice naționale ale statului membru de import, cu condiția ca aceste date să fie utilizate exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(6)  La cererea autorităților statistice naționale din statul membru de export, statul membru de import poate furniza autorităților statistice naționale din statul membru de export microdatele colectate cu privire la importurile în interiorul Uniunii de bunuri importate din statul membru de export respectiv.

Articolul 12

Informațiile statistice care urmează să facă obiectul schimburilor

(1)  Informațiile statistice menționate la articolul 11 alineatul (2) constau în:

(a)  microdate colectate în scopul statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii,

(b)  date compilate cu privire la anumite bunuri sau mișcări și

(c)  date compilate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale.

(2)  Informațiile statistice, colectate efectiv din anchetele privind întreprinderile sau datele administrative menționate la articolul 11 alineatul (2), acoperă cel puțin 95 % din valoarea exporturilor totale de bunuri din interiorul Uniunii ale fiecărui stat membru către toate celelalte state membre, luate împreună.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 cu scopul de a modifica prezentul regulament, reducând această rată de acoperire în funcție de evoluțiile tehnice și economice, menținând, în același timp, statistici care respectă standardele de calitate în vigoare.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2) pentru a stabili specificațiile tehnice privind colectarea și, respectiv, compilarea informațiilor menționate la alineatul (1) și în scopul de a preciza mai amănunțit modalitățile de aplicare a ratei de acoperire menționate la alineatul (2), în ceea ce privește perioada de referință.

Articolul 13

Elemente de date statistice

(1)  Microdatele menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) conțin următoarele elemente de date statistice:

(a)  numărul individual de identificare atribuit operatorului partener din statul membru de import, în conformitate cu articolul 214 din Directiva 2006/112/CE(24);

(b)  perioada de referință;

(c)  fluxul;

(d)  marfa;

(e)  statul membru partener;

(f)  țara de origine;

(g)  valoarea bunurilor;

(h)  cantitatea de bunuri;

(i)  natura tranzacției.

Microdatele menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) pot conține modul de transport și condițiile de livrare, în cazul în care statul membru de export colectează aceste variabile.

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2) în scopul de a preciza elementele de date statistice menționate la literele (a)-(i), precum și pentru a preciza lista elementelor de date statistice care se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice și datele elaborate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale menționate la articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (c).

(2)  Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate, atât timp cât o astfel de simplificare nu are efecte dăunătoare asupra calității statisticilor.

În anumite cazuri, statele membre pot colecta un set redus de elemente de date statistice, astfel cum se menționează la alineatul (1), sau pot colecta informații cu privire la unele dintre aceste elemente de date la un nivel mai puțin detaliat.

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2) pentru a specifica modalitățile acestei simplificări și valoarea maximă a exporturilor din interiorul Uniunii care beneficiază de această simplificare.

Articolul 14

Protecția datelor confidențiale care fac obiectul schimburilor

(1)  Se aplică următoarele norme de confidențialitate:

(a)  Înregistrările de microdate referitoare la un exportator a cărui cerere de confidențialitate statistică, efectuată în conformitate cu articolul 19, a fost acceptată de către autoritatea statistică națională din statul membru de export, sunt furnizate de către autoritățile statistice naționale din statul membru de export autorităților statistice naționale ale statului membru de import, cu valoarea reală și cu toate elementele de date statistice menționate la articolul 13 alineatul (1), împreună cu o mențiune care să indice faptul că înregistrările de microdate respective fac obiectul confidențialității.

(b)  În procesul de elaborare a rezultatelor statistice privind importurile în interiorul Uniunii, autoritățile statistice naționale din statul membru de import pot utiliza înregistrări de microdate pentru exporturile care fac obiectul confidențialității. În cazul în care autoritățile statistice naționale din statul membru de import utilizează înregistrări de microdate privind exporturile care fac obiectul confidențialității, acestea se asigură că difuzarea rezultatelor statistice privind importurile în interiorul Uniunii de către autoritățile statistice naționale din statul membru de import respectă confidențialitatea statistică acordată de către autoritățile statistice naționale din statul membru de export.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a asigura protecția datelor confidențiale care fac obiectul schimburilor în temeiul prezentului capitol, precizând formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate pentru astfel de date, inclusiv modalitățile de aplicare a normelor menționate la alineatul (1), precum și procedura pentru schimbul de date, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(3)  Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice a datelor care fac obiectul schimburilor. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 15

Accesul la date confidențiale care fac obiectul schimburilor în scopuri științifice

Accesul la date confidențiale care fac obiectul schimburilor poate fi acordat cercetătorilor care realizează analize statistice în scopuri științifice, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Este necesară obținerea aprobării din partea autorităților statistice naționale din statul membru de export care a furnizat datele.

CAPITOLUL VI

SCHIMBUL DE DATE CONFIDENȚIALE ÎN SCOPUL STATISTICILOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE ȘI AL CONTURILOR NAȚIONALE

Articolul 16

Schimbul de date confidențiale – clauza de abilitare

(1)  Schimbul de date confidențiale, conform definiției de la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, colectate sau compilate în temeiul prezentului regulament este permis între autoritățile statistice naționale ale statelor membre în cauză, băncile centrale naționale respective, Banca Centrală Europeană și Comisie (Eurostat) numai în scopuri statistice, în cazul în care schimbul este necesar pentru a proteja calitatea și comparabilitatea statisticilor europene de întreprindere sau a conturilor naționale în conformitate cu conceptele și metodologia din Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(2)  Autoritățile statistice naționale, banca centrală națională respectivă, Comisia (Eurostat) și Banca Centrală Europeană care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

CAPITOLUL VII

CALITATEA, TRANSMITEREA ȘI DIFUZAREA

Articolul 17

Calitatea

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea statisticilor europene de întreprindere care sunt transmise, precum și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și a registrului EuroGroups.

(2)  În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate care sunt prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3)  Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor și a metadatelor transmise într-un mod transparent și verificabil.

(4)  În acest scop, statele membre transmit Comisiei (Eurostat):

(a)  rapoarte anuale privind calitatea și metadatele pentru datele transmise. În cazul statisticilor multianuale, periodicitatea rapoartelor este aceeași ca și în cazul statisticilor;

(b)  rapoarte anuale privind calitatea și metadatele asociate registrelor statistice naționale ale întreprinderilor.

(5)  Comisia (Eurostat) pune la dispoziția statelor membre rapoarte anuale privind metadatele și calitatea legate de registrul EuroGroups.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile, conținutul și termenele pentru transmiterea rapoartelor privind metadatele și calitatea. Conținutul raportării se limitează la cele mai importante și vitale aspecte ale calității. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2). Acestea nu impun un cost sau o sarcină administrativă suplimentară semnificativă statelor membre sau respondenților.

(7)  Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise. Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la modificările metodologice majore sau la alte modificări care afectează calitatea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor. Informațiile sunt furnizate cât mai repede posibil și în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a oricăror astfel de modificări.

(8)  În urma unei cereri justificate în mod corespunzător din partea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice, ceea ce nu impune costuri sau sarcini suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților.

Articolul 18

Transmiterea datelor și a metadatelor

(1)  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele și metadatele cerute prin prezentul regulament în conformitate cu standardele privind schimbul de date și de metadate. Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2) pentru a stabili astfel de standarde, precum și procedura de transmitere a datelor și a metadatelor. Atunci când datele transmise sunt confidențiale, valoarea reală va fi transmisă împreună cu o mențiune care indică faptul că aceasta face obiectul confidențialității și nu poate fi difuzată.

(2)  În urma unei cereri justificate în mod corespunzător din partea Comisiei (Eurostat), statele membre efectuează analize statistice ale registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și transmit informațiile Comisiei (Eurostat), într-un format și conform unei proceduri care urmează a fi specificate în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2). Comisia (Eurostat) se asigură că actele de punere în aplicare respective nu impun costuri sau sarcini suplimentare considerabile statelor membre sau respondenților.

(3)  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat), în urma unei cereri justificate în mod corespunzător, orice informații relevante privind punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre. Aceste cereri ale Comisiei nu impun statelor membre o sarcină administrativă sau financiară suplimentară semnificativă.

Articolul 19

Confidențialitatea în ceea ce privește difuzarea datelor statistice privind comerțul internațional cu bunuri

Numai la cererea unui importator ▌sau a unui exportator ▌de bunuri, autoritatea statistică națională decide dacă difuzează sau nu rezultatele statistice privind respectivele importuri sau exporturi fără nicio modificare sau, ca urmare a cererii justificate a importatorului sau a exportatorului în cauză, dacă modifică sau nu rezultatele statistice astfel încât să facă imposibilă identificarea importatorului sau a exportatorului în vederea respectării principiului confidențialității statistice, în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

CAPITOLUL VIII

STUDIILE-PILOT ȘI FINANȚAREA

Articolul 20

Studii-pilot

(1)  În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică necesitatea unor noi cerințe semnificative în materie de date sau a unor îmbunătățiri ale seturilor de date care fac obiectul prezentului regulament, Comisia poate lansa studii-pilot care urmează să fie realizate de statele membre, pe bază de voluntariat, înainte de a se efectua o nouă colectare de date. Aceste studii-pilot includ studii-pilot privind „comerțul internațional cu servicii”, „bunurile imobiliare”, „indicatorii financiari” și „mediul și clima”.

(2)  Astfel de studii-pilot sunt efectuate în scopul de a evalua relevanța și fezabilitatea obținerii datelor. Rezultatele acestor studii sunt evaluate de Comisie (Eurostat) în cooperare cu statele membre și cu principalele părți interesate. Evaluarea rezultatelor ține seama de beneficiile și de costurile și sarcina suplimentare aferente obținerii îmbunătățirilor, pe care aceste studii le-ar putea genera pentru întreprinderi și pentru autoritățile statistice naționale.

(3)  În urma evaluării menționate la alineatul (2), Comisia pregătește, în cooperare cu statele membre, un raport privind rezultatele studiilor menționate la alineatul (1). Raportul respectiv este făcut public.

(4)  Comisia prezintă un raport la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la doi ani, cu privire la progresele globale înregistrate în ceea ce privește studiile-pilot menționate la alineatul (1). Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.

Dacă este cazul și ținând seama de rezultatele menționate la alineatul (2), Comisia însoțește aceste rapoarte de propuneri de introducere a unor noi cerințe în materie de date.

Articolul 21

Finanțare

(1)  Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Uniunea poate acorda sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate în lista alcătuită în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru costurile legate de:

(a)  elaborarea sau punerea în aplicare a unor cerințe în materie de date și prelucrarea datelor în domeniul statisticii întreprinderilor;

(b)  elaborarea de metodologii care să vizeze sporirea calității sau reducerea costurilor și a sarcinii administrative aferente colectării și producerii statisticilor de întreprindere, precum și de îmbunătățirea cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor;

(c)  elaborarea de metodologii care să vizeze reducerea sarcinii administrative și financiare aferente furnizării informațiilor solicitate de către unitățile de raportare, în special IMM-uri;

(d)  participarea la studiile-pilot menționate la articolul 20;

(e)  crearea sau dezvoltarea de procese, sisteme informatice și funcții de suport similare cu scopul de a produce statistici de calitate superioară sau de a reduce sarcina administrativă și financiară.

(2)  Contribuția financiară a Uniunii se acordă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3)  Această contribuție financiară a Uniunii nu depășește 95 % din costurile eligibile.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5, 6 ▌și 12 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 5, 6, ▌și 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 5, 6 ▌și 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 24

Derogări

(1)  În cazul în care aplicarea prezentului regulament sau a măsurilor de punere în aplicare și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia în sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia poate acorda, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, derogări de la aplicarea acestuia pentru o perioadă maximă de trei ani. Statul membru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a actului respectiv. Impactul asupra comparabilității datelor statelor membre sau asupra calculului agregatelor europene la zi și reprezentative necesare este menținut la minimum. La acordarea derogării se ia în considerare sarcina pentru respondenți.

(2)  În cazul în care o derogare privind domeniile în care au fost efectuate studiile-pilot menționate la articolul 20 este în continuare justificată la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia poate acorda o derogare ulterioară pentru o perioadă maximă de un an, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Statul membru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător vizând o astfel de prelungire, cu șase luni înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată derogarea în vigoare. Justificarea cererii prezintă în detaliu motivele pentru care a fost depusă.

(3)  Comisia adoptă aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 25

Abrogare

(1)  Regulamentele (CEE) nr. 3924/91, (CE) nr. 48/2004, (CE) nr. 716/2007, (CE) nr. 177/2008 și (CE) nr. 295/2008 și Decizia (CE) nr. 1608/2003 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie [2021].

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1165/1998 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2024.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie [2021].

(4)  Regulamentele (CE) nr. 638/2004 și (CE) nr. 471/2009 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie [2022].

(5)  Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere obligațiilor prevăzute în regulamentele respective privind transmiterea datelor și a metadatelor, inclusiv a rapoartelor de calitate, în ceea ce privește perioadele de referință care cad, în totalitate sau parțial, înainte de datele respective stabilite la alineatele în cauză.

(6)  Trimiterile la actele abrogate se consideră trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 26

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Acesta se aplică de la 1 ianuarie [2021].

(3)  Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (2)-(4) și articolele 11-15 se aplică de la 1 ianuarie [2022].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

Anexa I

Subiecte care trebuie acoperite

Domeniul 1. Statistici de întreprindere pe termen scurt

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Evenimente demografice ale întreprinderilor ▌

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă

Ore lucrate

Costul forței de muncă

Prețurile

Prețurile de import

Prețurile producătorului

Rezultate și performanță

Producția

Volumul vânzărilor

Cifra de afaceri netă

Bunuri imobiliare

Bunuri imobiliare

Domeniul 2. Statistici de întreprindere la nivel de țară

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația întreprinderilor active

Evenimente demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

Întreprinderile aflate sub control străin

Întreprinderile care exercită control în străinătate ▌și filialele autohtone

Populația întreprinderilor implicate în comerțul internațional

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile care exercită control în străinătate ▌și în filialele autohtone

Ore lucrate

Costul forței de muncă

Costul forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în întreprinderi aflate sub control străin

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării în întreprinderi aflate sub control străin

Cercetare și dezvoltare finanțate din fonduri publice

Achiziții

Achiziții de bunuri și servicii

Variația stocurilor de bunuri

Achiziții de bunuri și servicii de către întreprinderile aflate sub control străin

Importurile de către întreprinderi

Rezultate și performanță

Cifra de afaceri netă

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

Valoarea producției

Valoarea adăugată

Excedentul brut de exploatare

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor aflate sub control străin

Valoarea producției în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Valoarea adăugată în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate ▌și a filialelor autohtone

Producția industrială

Exporturile efectuate de întreprinderi

Investiții

Investiții brute

Investiții brute ale întreprinderilor aflate sub control străin

Inovarea

Inovarea

Utilizarea TIC și comerțul electronic

Utilizarea TIC și comerțul electronic

Domeniul 3. Statistici de întreprindere la nivel regional

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația, pe regiuni

Evenimente demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă, pe regiuni

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

Costul forței de muncă, pe regiuni

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea, pe regiuni

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării, pe regiuni

Domeniul 4. Statistici privind activitățile internaționale

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația de întreprinderi din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Costul forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Investiții

Investiții brute ale întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Rezultate și performanță

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Comerțul internațional cu bunuri

Comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii

Comerțul cu bunuri în exteriorul Uniunii

Comerțul internațional cu servicii

Importuri de servicii FRIBS (debit)

Exporturi de servicii FRIBS (credit)

Valoarea netă a serviciilor FRIBS (sold)

Lanțuri valorice globale

Lanțuri valorice globale

Anexa II

Periodicitatea, perioada de referință și unitatea statistică ale subiectelor

Domeniul 1. Statistici de întreprindere pe termen scurt

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

trimestrial

trimestru

unitate juridică

Componente ale forței de muncă

trimestrial (lunar – opțional)

trimestru (lună – opțional)

UAE

Prețurile

lunar

cu următoarele excepții

–  ▌prețurile de producție ale serviciilor ▌și prețurile de producție pentru noile clădiri rezidențiale: trimestrial

lună

cu următoarele excepții

–  prețurile de producție ale serviciilor și prețurile de producție pentru noile clădiri rezidențiale: trimestru (lună – opțional)

UAE

cu următoarea excepție

–  prețuri de import: nu se aplică

Rezultate și performanță

lunar

cu următoarea excepție

–  ▌țările mici pentru Secțiunea F din NACE: trimestrial (lunar – opțional)

lună

cu următoarea excepție

–  țările mici pentru Secțiunea F din NACE: trimestru (lună – opțional)

UAE

 

lunar; trimestrial pentru țările mici* pentru Secțiunea F din NACE

*Astfel cum se specifică în actele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1).

 

 

Bunuri imobiliare

Trimestrial (lunar – opțional)

Trimestru (lunar – opțional)

nu se aplică

Domeniul 2. Statistici de întreprindere la nivel de țară

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

Componente ale forței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

o dată la doi ani;

cu următoarele excepții

–  ▌defalcarea pe sectoare de activitate a cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii, a lucrătorilor în domeniul cercetării și dezvoltării și a numărului de cercetători, precum și pentru alocările din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD) și finanțarea publică națională acordată activităților de cercetare și dezvoltare coordonate la nivel transnațional: anual

an calendaristic

întreprindere pentru sectorul întreprinderilor

unitatea instituțională pentru celelalte sectoare

Achiziții

anual

cu următoarea excepție

–  ▌plățile efectuate către subcontractanți: o dată la trei ani

an calendaristic

întreprindere

Rezultate și performanță

Anual

cu următoarele excepții

–  ▌detalierea pe produse și pe rezidența clienților a cifrei de afaceri nete pentru diviziunile NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 și 73.2: o dată la doi ani

–  Cifra de afaceri netă din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale; cifra de afaceri netă din activitățile industriale; cifra de afaceri netă din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor; cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor; cifra de afaceri netă a activităților de servicii; cifra de afaceri netă din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități de intermediere; cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor și cifra de afaceri netă din construcții civile: o dată la cinci ani

–  ▌veniturile din subcontractare: o dată la trei ani

an calendaristic

întreprindere

cu următoarele excepții

–  producția vândută, producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate și producția efectivă: UAE

Investiții

anual

cu următoarea excepție

–  ▌investițiile în active necorporale: o dată la trei ani

an calendaristic

întreprindere

Inovarea

o dată la doi ani

perioada de referință este perioada de trei ani anterioară sfârșitului fiecărui an calendaristic par

întreprindere

Utilizarea TIC și comerțul electronic

anual

anul calendaristic al adoptării actului de punere în aplicare prin care se stabilesc variabilele;

anul calendaristic care urmează anului de adoptare a actului de punere în aplicare prin care se stabilesc variabilele pentru celelalte variabile

întreprindere

Domeniul 3. Statistici de întreprindere la nivel regional

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

cu următoarea excepție

–  numărul de unități locale (pentru Secțiunea K din NACE – opțional): unitate locală

Componente ale

forței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

cu următoarele excepții

–  numărul de angajați și lucrători independenți în unități locale, remunerații și salarii în unități locale: unitate locală

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

o dată la doi ani

an calendaristic

întreprindere pentru sectorul întreprinderilor; unitatea instituțională pentru celelalte sectoare

Domeniul 4. Statistici privind activitățile internaționale

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

Componente ale forței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

Investiții

anual

an calendaristic

întreprindere

Rezultate și performanță

anual

an calendaristic

întreprindere

Comerțul internațional cu bunuri

lunar

cu următoarea excepție

–  o dată la doi ani pentru defalcarea pe produse combinate și pe monede de facturare a importurilor din exteriorul UE și a exporturilor de bunuri

urmează să se specifice în actele de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (l)

Nu se aplică

Comerțul internațional cu servicii

Anual

cu următoarea excepție

–  ▌defalcările pe servicii de prim nivel: trimestrial

an calendaristic

cu următoarea excepție

–  defalcările pe servicii de prim nivel: trimestru

Nu se aplică

Lanțuri valorice globale

o dată la trei ani

trei ani calendaristici; anul de referință t și perioada de referință cuprinsă între t-2 și t

întreprindere

Anexa III

Elemente ale cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor

Partea A: Subiecte detaliate referitoare la registre și numărul unic de identificare

1.  Unitățile înscrise în registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în registrul EuroGroups, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, sunt caracterizate printr-un număr de identificare și prin subiectele detaliate referitoare la registre specificate în partea C.

2.  Unitățile înscrise în registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în registrul EuroGroups sunt identificate într-un mod unic printr-un număr de identificare pentru a facilita rolul de infrastructură al cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor. Aceste numere de identificare vor fi furnizate de autoritățile statistice naționale. Numerele de identificare ale unităților juridice și ale grupurilor multinaționale de întreprinderi, relevante pentru registrul EuroGroups, vor fi furnizate de către Comisie (Eurostat). Autoritățile statistice naționale pot adăuga în registrele statistice naționale ale întreprinderilor un număr de identificare suplimentar de utilizat în scopuri naționale.

Partea B: Termene și periodicitate

3.  Intrările și eliminările de date în/din registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în/din registrul EuroGroups se actualizează cel puțin o dată pe an.

4.  Frecvența de actualizare depinde de tipul unității, de variabila luată în considerare, de dimensiunea unității și de sursa utilizată în general pentru actualizare.

5.  Statele membre întocmesc anual o copie care reflectă starea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor la sfârșitul anului și păstrează respectiva copie timp de cel puțin 30 de ani, în scopul analizei datelor. Comisia (Eurostat) întocmește anual o copie care reflectă starea registrului EuroGroups la sfârșitul anului și păstrează respectiva copie timp de cel puțin 30 de ani, în scopul analizei datelor.

Partea C: Subiecte detaliate referitoare la registrele întreprinderilor

Pentru unitățile definite la articolul 3 din prezentul regulament, registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups conțin următoarele subiecte detaliate, pe unități.

UNITĂȚI

Subiecte detaliate

1.  UNITĂȚI JURIDICE

Identificare▌

Evenimente demografice

Parametri de stratificare

Legături cu întreprinderea

Legături cu alte registre

Legătura cu grupul de întreprinderi

Controlul unităților

Acționariatul unităților

2.  GRUP DE ÎNTREPRINDERI

Identificare▌

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

3.  ÎNTREPRINDERE

Identificare▌

Legătura cu alte unități

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

4.  UNITATE LOCALĂ

Identificare▌

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

Legături cu alte unități și registre

5.  UNITATE TIP DE ACTIVITATE

în cazul în care este inclusă ca unitate statistică, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2a) punctul (iii)

Identificare▌

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

Legături cu alte unități și registre

Anexa IV

Subiecte detaliate și variabile pentru schimbul de date confidențiale în contextul cadrului european al registrelor statistice ale întreprinderilor

Punctele marcate ca fiind „condiționale” sunt obligatorii în cazul în care sunt disponibile în statele membre, iar punctele marcate ca fiind „opționale” sunt recomandate.

1.  Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) și care pot fi schimbate între autoritățile statistice naționale competente [articolul 10 alineatele (1) și (2)]

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (condițional)

Mențiune pentru entitățile cu scop special, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (opțional)

 

Controlul unităților

Variabile de identificare ale unității juridice care fie este controlată, fie exercită controlul

 

Acționariatul unităților

Variabile de identificare ale unității care fie este deținută, fie este proprietar

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Data de început și de sfârșit a acțiunilor (condițional)

Grupul de întreprinderi

Identificare

Variabile de identificare

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre (opțional)

Număr de angajați și de lucrători independenți (condițional)

Cifra de afaceri netă (condițional)

Activele totale ale grupului de întreprinderi (condițional)

Țările în care sunt situate întreprinderile nerezidente sau unitățile locale (opțional)

Întreprindere

Identificare

Variabile de identificare

 

Legătura cu alte unități

Numărul (numerele) de identificare al(e) unității (unităților) juridice din care este formată întreprinderea

Numărul de identificare al grupului de întreprinderi căruia îi aparține întreprinderea

 

Evenimente demografice

Data începerii activității

Data încetării definitive a activității

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a întreprinderii la nivel NACE cu 4 cifre

Număr de angajați și de lucrători independenți

Număr de angajați

Cifra de afaceri netă

Sector și subsector instituțional conform Regulamentului (CE) nr. 549/2013

2.  Datele care trebuie transmise de către Comisie (Eurostat) autorităților statistice naționale competente și care pot fi schimbate între Comisie (Eurostat) și băncile centrale competente în cazul autorizării [articolul 10 alineatele (2) și (4)]

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (condițional)

Mențiune pentru entitățile cu scop special, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (opțional)

 

Legături cu întreprinderea

Variabile de identificare ale întreprinderii (întreprinderilor) căreia (cărora) îi (le) aparține unitatea

Data asocierii la întreprindere (întreprinderi) (condițional)

Data separării de întreprindere (întreprinderi) (condițional)

 

Legături cu alte registre

Legături cu alte registre

 

Legătura cu grupul de întreprinderi

Variabile de identificare ale grupului de întreprinderi căruia îi aparține unitatea

Data asocierii la grupul de întreprinderi

Data separării de grupul de întreprinderi

 

Controlul unităților

Variabile de identificare ale unității juridice care fie este controlată, fie exercită controlul

 

Acționariatul unităților

Variabile de identificare ale unității care fie este deținută, fie este proprietar

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Data de început și de sfârșit a acțiunilor (condițional)

Grupul de întreprinderi

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Data de începere a grupului de întreprinderi

Data încetării grupului de întreprinderi

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre (opțional)

Număr de angajați și de lucrători independenți (condițional)

Cifra de afaceri netă (condițional)

Activele totale ale grupului de întreprinderi (condițional)

Țările în care sunt situate întreprinderile nerezidente sau unitățile locale (opțional)

Întreprindere

Identificare

Variabile de identificare

 

Legătura cu alte unități

Numărul (numerele) de identificare al(e) unității (unităților) juridice din care este formată întreprinderea

Numărul de identificare al grupului de întreprinderi multinațional sau național căruia îi aparține întreprinderea

 

Evenimente demografice

Data începerii activității

Data încetării definitive a activităților

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 4 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 4 cifre (condițional)

Număr de angajați și de lucrători independenți

Număr de angajați

Număr de angajați în echivalent de norme întregi (opțional)

Cifra de afaceri netă

Sector și subsector instituțional conform Regulamentului (CE) nr. 549/2013

3.  Schimburi de date privind unitățile juridice înregistrate, în scopul identificării [articolul 10 alineatul (3)]

3.1.  Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) cu privire la unitățile juridice înregistrate rezidente

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (condițional)

3.2.  Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) cu privire la unitățile juridice înregistrate străine

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică (opțional)

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (condițional)

3.3.  Datele care trebuie transmise de către Comisie (Eurostat) către autoritățile statistice naționale competente cu privire la unitățile juridice înregistrate

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 549/2013 (condițional)

Anexa V

Informații care trebuie furnizate de autoritățile fiscale responsabile din fiecare stat membru autorității statistice naționale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (2)

(a)  informații din declarațiile de TVA ale persoanelor impozabile sau ale persoanelor juridice neimpozabile care au declarat, pentru perioada în cauză, livrări de bunuri în interiorul Uniunii în conformitate cu articolul 251 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului sau achiziții de bunuri în interiorul Uniunii în conformitate cu articolul 251 litera (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului;

(b)  informații din declarațiile recapitulative privind livrările în interiorul Uniunii colectate prin declarațiile recapitulative de TVA în conformitate cu articolele 264 și 265 din Directiva 2006/112/CE;

(c)  informații privind achizițiile efectuate în interiorul Uniunii, comunicate de toate celelalte state membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului.

Anexa VI

Informații care trebuie furnizate de autoritățile vamale responsabile din fiecare stat membru autorității statistice naționale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (3)

(a)  informații care identifică persoana care efectuează exporturile în interiorul Uniunii și importurile în interiorul Uniunii de bunuri care fac obiectul procedurilor vamale de perfecționare activă;

(b)  datele de înregistrare și de identificare a operatorilor economici prevăzute în temeiul legislației vamale a Uniunii Europene, disponibile în sistemul electronic referitor la numărul EORI, astfel cum este menționat la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei;

(c)  evidențele privind importurile și exporturile din declarațiile vamale care au fost acceptate sau care au făcut obiectul unor decizii ale autorităților vamale naționale referitoare la acestea:

care au fost depuse la autoritățile vamale naționale sau

pentru care, în conformitate cu articolul 225 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei, declarația suplimentară este pusă la dispoziția autorităților vamale naționale prin acces electronic direct în sistemul titularului autorizației.

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDICO-LINGVISTICE.
(2)2 Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.
(3)Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului european și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (JO L 61, 5.3.2008, p. 6).
(4)Recomandarea Comisiei privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(5)Decizia nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) (JO L 340, 19.12.2008, p. 76).
(6)Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(7)Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486
(9)Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).
(10)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(11)Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 374, 31.12.1991, p. 1).
(12)Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, p. 1).
(13)Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 230, 16.9.2003, p. 1).
(14)Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009 (JO L 7, 13.1.2004, p. 1).
(15)Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (JO L 102, 7.4.2004, p. 1).
(16)Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (JO L 143, 30.4.2004, p. 49).
(17)Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine (JO L 171, 29.6.2007, p. 17).
(18)Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (JO L 61, 5.3.2008, p. 6).
(19)Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) (JO L 97, 9.4.2008, p. 13).
(20)Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
(21)Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1).
(22)Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
(23)Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1)
(24)Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

Ultima actualizare: 17 aprilie 2019Notă juridică