Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0048(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2018

Predkladané texty :

A8-0094/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0382

Prijaté texty
PDF 405kWORD 113k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0114),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0099/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. januára 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0094/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 77, 1.3.2018, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa ▌ zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Rozvoj, tvorba a šírenie štatistických informácií o ekonomickej činnosti podnikov v členských štátoch boli doteraz založené na niekoľkých samostatných právnych aktoch. Uvedené právne akty sa vzťahujú na krátkodobú a štrukturálnu podnikovú štatistiku, štatistiku o výrobe, medzinárodnom obchode s tovarom a službami (v rámci EÚ a mimo EÚ), zahraničný afiliáciách, výskume a vývoji, využívaní inovácie a IKT a elektronickom obchode. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008(3) sa okrem toho stanovil spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely v Únii.

(2)  Táto štruktúra založená na samostatných právnych aktoch neposkytuje potrebnú konzistentnosť v rámci jednotlivých štatistických oblastí ani nepodporuje integrovaný prístup k rozvoju, tvorbe a šíreniu podnikových štatistík. Na účely tohto nariadenia by európske podnikové štatistiky mali zahŕňať aj štatistiky o výskume a vývoji v sektore vysokoškolského vzdelávania, verejnej správy a v súkromnom neziskovom sektore. Mal by sa vytvoriť spoločný právny rámec, ktorým sa zabezpečí konzistentnosť vo všetkých európskych podnikových štatistikách a uľahčí sa integrácia zodpovedajúcich štatistických postupov.

(3)  Výsledkom lepšie integrovaných štatistických postupov založených na spoločných metodických zásadách, definíciách a kritériách kvality by mali byť harmonizované štatistiky o štruktúre, ekonomických činnostiach, transakciách a výkonnosti podnikateľského sektora v Únii, ktoré spĺňajú úroveň relevantnosti a podrobností požadovaných na splnenie potrieb používateľov.

(4)  Register nadnárodných skupín podnikov zabezpečí lepšie zohľadňovanie usmernení Únie, akým je napr. odporúčanie Komisie 2003/361/ES(4), ktoré je relevantné z hľadiska európskych podnikových štatistík, a to najmä s ohľadom na identifikáciu samostatných podnikov v zmysle definície uvedenej v tomto odporúčaní. Toto je potrebné na posilnenie právnej istoty a predvídateľnosti v podnikaní a na vytvorenie rovnakých podmienok pre MSP usadené v Únii.

(5)  Pre európsku podnikovú štatistiku sú relevantné medzinárodné usmernenia, ako napr. manuál Frascati týkajúci sa štatistík výskumu a vývoja a manuál Oslo týkajúci sa údajov o inovácii, ako aj medzinárodné dohody, ktoré prijali OSN, OECD, Medzinárodný menový fond a iné medzinárodné a nadnárodné organizácie. Tieto usmernenia by sa mali v čo najväčšej miere dodržiavať pri rozvoji, tvorbe a šírení štatistík Únie, ako aj v kontexte európskeho rámca pre registre ekonomických subjektov, aby sa zabezpečila porovnateľnosť štatistík Únie so štatistikami, ktoré zostavujú hlavní medzinárodní partneri Únie. Pri zhromažďovaní európskych podnikových štatistík k tematickým oblastiam „vstupy výskumu a vývoja“ a „inovácia“ by sa však mali konzistentne uplatňovať štandardy, dohody a usmernenia Únie.

(6)  Administratívne zaťaženie podnikov a najmä malých a stredných podnikov by malo byť čo najmenšie, pričom by sa mali v čo najväčšej miere zohľadňovať zdroje údajov iné ako zisťovania. V záujme zníženia zaťaženia podnikov by mala existovať možnosť stanoviť rozdielne požiadavky na údaje v závislosti od veľkosti a významu podnikových ekonomík v členských štátoch.

(7)  Vo vízii 2020 Európskeho štatistického systému (ESS) sa konštatovalo, že v záujme lepšej analýzy nových javov (napr. globalizácia) a lepšej podpory politík Únie s veľkým vplyvom by sa údaje mali využívať vo všetkých štatistických oblastiach. Výstupné údaje by mali byť založené na efektívnych a spoľahlivých štatistických procesoch ESS. Širší rozsah spoločného právneho rámca pre podnikové štatistiky by mal umožniť integráciu navzájom závislých procesov tvorby, ktoré čerpajú z viacerých zdrojov.

(8)  Cieľom programu modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) prijatého rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES(5), ktorý prebiehal v rokoch 2009 – 2013, bolo pomôcť prispôsobiť podnikové a obchodné štatistiky novým potrebám v oblasti údajov a nastaviť systém na tvorbu podnikových štatistík. Závery a odporúčania vyplývajúce z tohto programu, pokiaľ ide o priority a nové súbory ukazovateľov, zefektívnenie rámca pre podnikové štatistiky, efektívnejšiu tvorbu podnikových a obchodných štatistík a modernizáciu Intrastatu, by sa mali premietnuť do právne záväzných ustanovení.

(9)  V rámci európskych podnikových štatistík je potrebný flexibilnejší prístup, ktorý umožní prispôsobenie sa metodickým zmenám a včasnú reakciu na vznikajúce a riadne odôvodnené potreby používateľov údajov, ktoré vyplývajú z meniacich sa hospodárskych podmienok a narastajúcej globalizácie, ako aj zo zložitosti podnikateľského prostredia. Toto budúce prispôsobenie by sa malo podporiť zodpovedajúcou analýzou nákladov a prínosov a výsledné nové požiadavky na údaje by nemali predstavovať významné dodatočné zaťaženie členských štátov alebo respondentov.

(10)  Mala by sa posilniť úloha vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a registra nadnárodných skupín podnikov ako základnej infraštruktúry na zber a zostavovanie európskej podnikovej štatistiky. Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov by sa mali využívať ako hlavný zdroj informácií na štatistickú analýzu populácie ekonomických subjektov a ich demografie, na vymedzenie populácie pre zisťovanie a na vytvorenie prepojenia s administratívnymi zdrojmi údajov.

(11)  V záujme zabezpečenia úlohy vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a registra nadnárodných skupín podnikov by sa mal definovať a používať jediný identifikátor pre všetky relevantné jednotky.

(12)  Správne vymedzenie skupín podnikov v Európskom registri skupín podnikov na základe včasných a spoľahlivých údajov by sa malo dosiahnuť používaním harmonizovaných kritérií a pravidelnou aktualizáciou informácií o kontrolných väzbách medzi právnymi jednotkami, ktoré sú súčasťou týchto skupín podnikov.

(13)  Na zvýšenie efektívnosti procesov tvorby štatistík v rámci ESS a na zníženie štatistického zaťaženia respondentov by mali mať vnútroštátne štatistické úrady v súlade s ustanoveniami článku 17a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(6) právo na prístup ku všetkým vnútroštátnym administratívnym záznamom a na ich bezodkladné a bezplatné používanie, ako aj na integráciu týchto administratívnych záznamov so štatistikami v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej podnikovej štatistiky.

(14)  Nariadenie (ES) č. 223/2009 predstavuje referenčný rámec pre európske štatistiky. Predovšetkým sa v ňom vyžaduje dodržiavanie zásad odbornej nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spoľahlivosti, štatistickej dôvernosti a nákladovej efektívnosti.

(15)  Malo by sa zaviesť, že vnútroštátne štatistické orgány, ktoré tvoria podnikové štatistiky a zachovávajú európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov, si budú na účely rozvoja, tvorby a šírenia vnútroštátnych alebo európskych podnikových štatistík alebo zvýšenia kvality európskych podnikových štatistík vymieňať mikroúdaje alebo si navzájom umožnia prístup k nim. Výmena mikroúdajov by sa preto mala obmedziť len na riadne odôvodnené prípady.

(16)  Vytvorenie dodatočného zdroja údajov založeného na výmene mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci Únie zvyšuje spolu s možnosťou používať inovačné metodiky flexibilitu členských štátov pri zostavovaní štatistík obchodu s tovarom v rámci Únie, čo umožňuje členským štátom znížiť spravodajské zaťaženie podnikov. Cieľom výmeny je efektívny rozvoj, tvorba a šírenie európskych štatistík medzinárodného obchodu s tovarom alebo zlepšenie jej kvality.

(17)  Na rokovanie o obchodných a investičných dohodách medzi Úniou a tretími krajinami alebo na multilaterálnej úrovni, ako aj na vykonávanie a preskúmanie takýchto dohôd by mala mať Komisia k dispozícii potrebné štatistické informácie o obchodných tokoch členských štátov s nečlenskými krajinami.

(18)  Medzi systémom na zber štatistických informácií a daňovými formalitami v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, ktoré existujú v rámci obchodu s tovarom medzi členskými štátmi, by sa malo zachovať úzke prepojenie. Toto prepojenie umožňuje identifikovať vývozcov a dovozcov a kontrolovať kvalitu zozbieraných informácií, najmä na účely štatistík o obchode s tovarom v rámci Únie.

(19)  Cezhraničný pohyb tovaru, najmä z nečlenských krajín alebo do nich, je predmetom colného dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013(7). Colné orgány uchovávajú informácie alebo záznamy týkajúce sa takéhoto pohybu alebo k nim majú prístup. Informácie alebo záznamy, ktoré sa týkajú colných vyhlásení alebo sú na nich založené, by sa mali využívať na tvorbu štatistiky o obchode s tovarom v Únii.

(20)  Na tvorbu štatistík o medzinárodnom obchode s tovarom a na zlepšenie kvality týchto štatistík by si vnútroštátne štatistické úrady ▌mali vymieňať údaje o dovoze a vývoze tovaru, ktorý sa týka colných orgánov vo viac než jednom členskom štáte. V záujme zaistenia harmonizovaného zostavovania štatistík by výmena týchto mikroúdajov medzi vnútroštátnymi štatistickými úradmi mala byť povinná.

(21)  Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti európskych podnikových štatistík alebo národných účtov v súlade s konceptami a metodikou nariadenia (EÚ) č. 549/2013 by sa na výlučne štatistické účely mala povoliť výmena dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými úradmi dotknutých členských štátov, národnými centrálnymi bankami, Európskou centrálnou bankou a Komisiou (Eurostat).

(22)  Aby Komisia mohla vykonávať svoje úlohy vyplývajúce zo zmlúv, najmä pokiaľ ide o úlohy týkajúce sa fungovania vnútorného trhu, mala by mať úplné, aktuálne a spoľahlivé informácie o produkcii tovaru a služieb v Únii a o medzinárodných obchodných tokoch. Takéto informácie potrebujú aj podniky, aby mohli monitorovať svoje trhy a ich medzinárodný rozmer.

(23)  Členské štáty alebo príslušné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať v čo najväčšej miere zjednodušiť zber štatistík od európskych podnikov. Vnútroštátne štatistické úrady by mali pri zriaďovaní nástrojov a metód zberu štatistických údajov zohľadňovať najnovší digitálny vývoj a mali by sa podporovať v zavádzaní inovatívnych prístupov.

(24)  Je potrebné poskytovať podnikové štatistiky členenú podľa odvetví činnosti, aby bolo možné merať produktivitu podnikov v Únii. Narastá predovšetkým dopyt po štatistikách o odvetví služieb, ktoré predstavuje najdynamickejšie odvetvie moderných ekonomík, najmä pokiaľ ide o potenciál tohto odvetvia v oblasti rastu a tvorby pracovných miest a o zohľadnenie vzťahov k odvetviu priemyselnej výroby. Tento trend sa ďalej posilňuje rozvojom nových digitálnych služieb. Dopyt po štatistických údajoch sa zvyšuje aj v tvorivom a kultúrnom priemysle, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu(8). Štatistiky o obchode so službami sú kľúčové pre monitorovanie fungovania vnútorného trhu so službami a digitálneho jednotného trhu a na posúdenie vplyvu prekážok na obchod so službami.

(25)  Nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike predstavuje referenčný rámec pre toto nariadenie, a to aj pokiaľ ide o ochranu dôverných údajov. Veľmi podrobná úroveň informácií v rámci štatistík o medzinárodnom obchode s tovarom si však vyžaduje osobitné pravidlá, pokiaľ ide o dôvernosť. Dovozca alebo vývozca musí vnútroštátnemu štatistickému úradu predložiť žiadosť, aby sa nezverejnili štatistické výsledky umožňujúce nepriamu identifikáciu uvedeného dovozcu alebo vývozcu. Vnútroštátny štatistický úrad by mal túto žiadosť považovať za odôvodnenú v prípade, že štatistické výsledky umožňujú nepriamo identifikovať daného dovozcu alebo vývozcu. V opačnom prípade môže vnútroštátny štatistický úrad zverejniť štatistické výsledky vo forme, v dôsledku ktorej môže byť možné nepriamo identifikovať uvedeného dovozcu alebo vývozcu.

(26)  Na monitorovanie pokroku pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 na úrovni členských štátov a na úrovni Únie sú pre hospodárstvo Únie potrebné harmonizované štatistiky o zmene klímy a efektívnom využívaní zdrojov, výskume a vývoji, inovácii a informačnej spoločnosti, ktoré zahŕňajú trhové aj netrhové činnosti, ako aj štatistiky podnikateľského prostredia ako celku, najmä pokiaľ ide o demografiu ekonomických subjektov a zamestnanosť v súvislosti s trhovými činnosťami. Takéto informácie umožňujú subjektom s rozhodovacími právomocami prijímať informované politické rozhodnutia v záujme vytvorenia ekonomiky založenej na znalostiach a inovácii, zlepšovať prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh, rozvíjať podnikanie a zvyšovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť.

(27)  Štatistiky o inovácií, výskume a vývoji sú potrebné na vytváranie a monitorovanie politík, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť členských štátov a zvýšiť ich strednodobý a dlhodobý potenciál v oblasti inteligentného rastu a zamestnanosti. Dôležitými stimulmi konkurencieschopnosti a rastu v Únii je aj expandujúca digitálna ekonomika a intenzívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií, pričom na podporu súvisiacich stratégií a politík vrátane dobudovania digitálneho jednotného trhu sú potrebné štatistické údaje.

(28)  Podnikové štatistiky sú potrebné aj na zostavovanie národných a regionálnych účtov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013(9).

(29)  Spoľahlivé a včasné štatistiky sú potrebné na podávanie správ o ekonomickom vývoji v jednotlivých členských štátoch v rámci hospodárskej politiky Únie. Európska centrálna banka potrebuje rýchlo dostupné krátkodobé štatistiky, aby mohla posúdiť hospodársky vývoj v členských štátoch v kontexte jednotnej menovej politiky.

(30)  Hoci by sa mala naďalej uplatňovať zásada poskytovania podnikových štatistík vzťahujúcich sa na celú ekonomiku, požiadavky na údaje by mali v súlade so zásadou proporcionality v čo najväčšej miere zohľadňovať zjednodušujúce opatrenia na zníženie zaťaženia pre podnikovú ekonomiku v členských štátoch, ktoré je relatívne malá. Dodatočné požiadavky by však nemali prinášať respondentom neprimeranú administratívnu záťaž.

(31)  Medzinárodné štandardy, ako je napr. iniciatíva SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, výmena štatistických údajov a metaúdajov), a štatistické alebo technické štandardy vypracované v rámci ESS, ako sú napr. metaúdaje a štandardy na overovanie správnosti údajov, by sa mali v potrebnej miere používať aj v prípade európskych podnikových štatistík. Výbor pre európsky štatistický systém (ESSC) schválil v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 štandardy ESS pre správy o kvalite. Tieto štandardy by mali prispieť k harmonizácii zabezpečovania kvality a podávania správ podľa tohto nariadenia.

(32)  S cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj by sa mala na Komisiu, pokiaľ ide o čiastkové témy uvedené v prílohe ▌I a mieru pokrytia v prípade vývozu tovaru v rámci Únie, delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Komisia by tiež mala mať právomoc meniť a dopĺňať informácie, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány v súlade s prílohami V a VI. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác viedla príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(10). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(33)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na technické vykonávanie určitých prvkov požiadaviek (aj pre štatistické registre ekonomických subjektov) by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, prenosu údajov a metaúdajov, poskytovania správ o kvalite údajov a správ o metaúdajoch a na účely výnimiek. V rovnakom zmysle by sa mali Komisii udeliť dodatočné vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formu a formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup na výmenu dôverných údajov na účely štatistík o obchode s tovarom v rámci Únie, špecifikácie príslušných metaúdajov, harmonogram, formy zberu a zostavovania štatistických informácií o vývoze tovaru v rámci Únie poskytovaných členskému štátu dovozu, spôsoby uplatňovania miery pokrytia celkového vývozu tovaru v rámci Únie s ohľadom na referenčné obdobie, stanovenie technických špecifikácií týkajúcich sa štatistických dátových prvkov pre zostavované alebo zozbierané ▌ mikroúdaje o obchode s tovarom v rámci Únie poskytované členskému štátu dovozu, ako aj súvisiace zjednodušenia. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

(34)  Komisia by mala v prípade potreby vykonať analýzu nákladov a prínosov a zabezpečiť, aby žiadne jej opatrenie nepredstavovalo pre členské štáty alebo respondentov, najmä MSP, významné dodatočné náklady alebo zaťaženie a aby takéto opatrenia viedli k vyššej kvalite štatistiky, berúc pritom do úvahy očakávané prínosy pre používateľov.

(35)  Komisia môže udeliť výnimky z uplatňovania tohto nariadenia alebo prijatých delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré s ním súvisia, ak takéto uplatňovanie vedie k väčším úpravám vnútroštátneho štatistického systému členského štátu, teda k organizovaniu dodatočných zisťovaní alebo k realizácii väčších úprav vnútroštátnych systémov tvorby štatistiky s cieľom zahrnúť nové zdroje údajov alebo umožniť kombinovanie rôznych zdrojov.

(36)  Ak sa stanovia nové požiadavky na údaje alebo je potrebné zlepšiť súbore údajov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, Komisia môže spustiť pilotné štúdie, ktoré na dobrovoľnom základe uskutočnia členské štáty. Komisia môže prioritne spustiť pilotné štúdie, ktoré sa budú týkať „medzinárodného obchodu so službami“, „nehnuteľností“, „finančných ukazovateľov“ a „životného prostredia a klímy“.

(37)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného rámca pre európske podnikové štatistiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov harmonizácie alebo porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(38)  Opatreniami stanovenými v tomto nariadení by sa mali nahradiť opatrenia stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 3924/91(11), nariadení Rady (ES) č. 1165/98(12), rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1608/2003(13), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004(14), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004(15), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 808/2004(16), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007(17), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008(18), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008(19) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(20). Uvedené akty by sa preto mali zrušiť.

(39)  Uskutočnili sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(40)  Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre Európsky štatistický systém,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný rámec pre:

a)  rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1;

b)  európsky rámec pre vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a register nadnárodných skupín podnikov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „štatistická jednotka“ je štatistická jednotka vymedzená v ▌nariadení Rady (EHS) č. 696/93(21);

b)  „spravodajská jednotka“ je jednotka, ktorá poskytuje údaje;

c)  „doména“ je jeden alebo viacero súborov údajov usporiadaných tak, aby zahŕňali špecifické témy;

d)  „téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú zostaviť, pričom každá téma sa vzťahuje na jednu alebo viacero čiastkových tém;

e)  „čiastková téma“ je podrobný obsah informácií, ktoré sa majú zostaviť a ktoré sa týkajú konkrétnej témy, pričom každá čiastková téma sa vzťahuje na jednu alebo viacero premenných;

f)  „premenná“ je charakteristika ▌jednotky, ktorá môže nadobudnúť viac než jednu hodnotu zo súboru hodnôt;

g)  „trhová činnosť“ a „netrhová činnosť“ sú činnosti vymedzené v nariadení (EÚ) č. 549/2013;

h)  „trhový výrobca“ a „netrhový výrobca“ sú výrobcovia vymedzení v nariadení (EÚ) č. 549/2013;

i)  „vnútroštátne štatistické úrady“ sú vnútroštátne štatistické inštitúcie, ktoré určili jednotlivé členské štáty, a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskych štatistík podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 223/2009;

j)  „smerodajný zdroj“ je jediný poskytovateľ údajových záznamov, ktoré obsahujú údaje z vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a z Európskeho registra skupín podnikov v súlade so štandardmi kvality uvedenými v článku 17;

k)  „mikroúdaje“ sú jednotlivé pozorovania alebo merania charakteristík identifikovateľných spravodajských jednotiek alebo štatistických jednotiek;

l)  „použitie na štatistické účely“ je ▌použitie ▌vymedzené v článku 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 223/2009;

m)  „dôverné údaje“ sú údaje vymedzené v článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 223/2009;

n)  „daňové orgány“ sú vnútroštátne orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie smernice Rady 2006/112/ES(22);

o)  „colné orgány“ sú colné orgány uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

p)  „nadnárodná skupina podnikov“ je skupina podnikov, ktorá pozostáva aspoň z dvoch podnikov alebo právnych jednotiek nachádzajúcich sa v rôznych krajinách, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 177/2008.

2.  Na účely článkov 11 až 15 sa uplatňujú tieto vymedzenia:

a)  „členský štát vývozu“ je členský štát, zo štatistického územia ktorého sa tovar vyváža do miesta určenia v členskom štáte dovozu;

b)  „členský štát dovozu“ je členský štát, na štatistické územie ktorého sa tovar dováža z členského štátu vývozu;

c)  „tovar“ je všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie a zemného plynu.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Európske podnikové štatistiky sa vzťahujú na:

a)  štruktúru, ekonomickú činnosť a výkonnosť štatistických jednotiek, ich činnosť v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, ich využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) a elektronický obchod, ako aj globálne hodnotové reťazce; Na účely tohto nariadenia sa európske podnikové štatistiky vzťahujú aj na štatistiky o výskume a vývoji v sektore vysokoškolského vzdelávania, verejnej správy a v súkromnom neziskovom sektore;

b)  produkciu tovaru a služieb a medzinárodný obchod s tovarom a so službami.

2.  Do európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov patria vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov, ako aj výmena medzi nimi v súlade s článkom 10.

a)  Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov zahŕňajú:

i)  všetky podniky, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti prispievajúce k hrubému domácemu produktu (HDP), a ich miestne jednotky;

ii)  právne jednotky, z ktorých tieto podniky pozostávajú;

iii)  v prípade podnikov, ktoré majú vzhľadom na svoju veľkosť významný vplyv a ktorých činnostné jednotky („Kind-of-Activity-Units“ (KAU)) majú významný vplyv na agregované (celoštátne) údaje:

–  KAU a veľkosť každej KAU, z ktorých pozostávajú tieto podniky, alebo – alternatívne –

–  kód NACE, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006(23), vzťahujúci sa vedľajšie činnosti týchto podnikov a rozsah každej z týchto vedľajších činností;

iv)  skupiny podnikov, ku ktorým tieto podniky patria.

b)  Európsky register skupín podnikov pozostáva z nasledujúcich jednotiek vymedzených v nariadení Rady (EHS) č. 696/93:

i)  všetky podniky, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti prispievajúce k hrubému domácemu produktu (HDP) a ktoré sú súčasťou nadnárodnej skupiny podnikov;

ii)  právne jednotky, z ktorých tieto podniky pozostávajú;

iii)  nadnárodné skupiny podnikov, ku ktorým tieto podniky patria.

c)  Do rozsahu pôsobnosti európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov nepatria domácnosti, pokiaľ sú tovar a služby, ktoré produkujú, určené na ich vlastnú spotrebu alebo zahŕňajú prenajímanie vlastného majetku.

d)  Miestne jednotky zahraničných podnikov, ktoré nepredstavujú samostatné právne subjekty (pobočky) a ktoré sú klasifikované ako kvázikorporácie v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013, sa na účely vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a Európskeho registra skupín podnikov považujú za podniky.

e)  Skupiny podnikov sa identifikujú na základe kontrolných väzieb medzi ich právnymi jednotkami v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013.

f)  Pri odkazoch na vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov sa toto nariadenie uplatňuje len na jednotky, ktoré úplne alebo čiastočne vykonávajú ekonomickú činnosť, a na ekonomicky neaktívne právne jednotky, ktoré sú súčasťou podniku v kombinácii s ekonomicky aktívnymi právnymi jednotkami. Na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov sa za ekonomickú činnosť považuje akákoľvek činnosť zahŕňajúca ponuku tovaru a služieb na určitom trhu. Za činnosť sa môže považovať aj držba aktív a/alebo pasív. Za ekonomické činnosti na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov sa okrem toho považujú netrhové služby prispievajúce k HDP, ako aj priame a nepriame vlastníctvo aktívnych právnych jednotiek ▌.

g)  Štatistické jednotky európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov sa vymedzujú v ▌nariadení Rady (EHS) č. 696/93, s obmedzeniami špecifikovanými v tomto článku.

KAPITOLA II

ZDROJE ÚDAJOV

Článok 4

Zdroje údajov a metódy

1.  Členské štáty zostavujú štatistiky uvedené v článkoch 6 a 7 a tvoria vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov uvedené v článku 9 s použitím akýchkoľvek relevantných zdrojov údajov, pričom zabraňujú nadmernému zaťaženiu respondentov a riadne zohľadňujú nákladovú efektívnosť vnútroštátnych štatistických úradov. Vnútroštátne štatistické úrady môžu na tvorbu štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia využívať tieto zdroje údajov vrátane ich kombinácií za predpokladu, že výsledky spĺňajú kritériá kvality uvedené v článku 17:

a)  zisťovania: spravodajské jednotky, od ktorých členské štáty požadujú údaje, ▌poskytnú včasné, presné a úplné informácie potrebné na tvorbu štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia;

b)  administratívne záznamy vrátane informácií od daňových a colných orgánov, ako sú napr. ročné účtovné závierky;

c)  vymieňané mikroúdaje;

d)  akékoľvek iné relevantné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy, pokiaľ tieto umožňujú tvorbu údajov, ktoré sú porovnateľné a v súlade s uplatniteľnými osobitnými požiadavkami kvality stanovenými v tomto nariadení. Takéto metódy a prístupy musia byť vedecky podložené a dobre zdokumentované.

Článok 5

Prístup k administratívnym záznamom a oznamovanie informácií

1.  V súlade s ▌článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 majú vnútroštátne štatistické úrady a Komisia (Eurostat) právo na okamžitý a bezplatný prístup ku všetkým administratívnym záznamom, na ich používanie a zlúčenie s inými zdrojmi údajov s cieľom splniť štatistické požiadavky podľa tohto nariadenia a aktualizovať vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov. Prístup vnútroštátnych štatistických úradov a Komisie (Eurostatu) sa obmedzuje na administratívne záznamy v rámci ich príslušného verejného administratívneho systému.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, daňové orgány v každom členskom štáte poskytujú na účely štatistík príslušným vnútroštátnym štatistickým úradom informácie týkajúce sa vývozu a dovozu tovaru, ako sa uvádzajú v prílohe V.

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť štatistické informácie, ktoré majú daňové orgány poskytovať v súlade s prílohou V.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, colné orgány v každom členskom štáte poskytujú na účely štatistík príslušným vnútroštátnym štatistickým úradom informácie týkajúce sa vývozu a dovozu tovaru, ako sa uvádzajú v prílohe VI.

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť štatistické informácie, ktoré majú colné orgány poskytovať v súlade s prílohou VI.

4.  Na tvorbu harmonizovaných štatistík o medzinárodnom obchode s tovarom a na zlepšenie kvality týchto štatistík si vnútroštátne štatistické úrady dotknutých členských štátov vymieňajú na štatistické účely mikroúdaje o dovoze a vývoze tovaru, ktoré dostali od svojich colných orgánov, a to na účely odhadu kvázi tranzitného vývozu alebo dovozu v ich členskom štáte, keďže tento dovoz a vývoz sa týkajú colných orgánov viac ako jedného členského štátu.

V prípade iných obchodných tokov, do ktorých sú zapojené colné orgány viac ako jedného členského štátu, si vnútroštátne štatistické úrady vymieňajú zodpovedajúce mikroúdaje týkajúce sa vývozu alebo dovozu tovaru s cieľom zlepšiť kvalitu príslušných štatistík.

5.  Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 na účely špecifikácie spôsobov výmeny údajov podľa tohto článku.

KAPITOLA III

PODNIKOVÉ ŠTATISTIKY

Článok 6

Požiadavky na údaje

1.  Európske podnikové štatistiky sa vzťahujú na tieto domény:

a)  krátkodobá podniková štatistika;

b)  podniková štatistika za krajinu;

c)  regionálna podniková štatistika;

d)  štatistika o medzinárodných činnostiach.

2.  Domény zahŕňajú jednu alebo viac z týchto tém, ktoré sa ďalej podrobne uvádzajú v prílohe I:

a)  populácia ekonomických subjektov;

b)  globálne hodnotové reťazce;

c)  využívanie IKT a elektronický obchod;

d)  inovácia;

e)  medzinárodný obchod s tovarom;

f)  medzinárodný obchod so službami;

g)  investície;

h)  vstupy práce;

i)  produkcia a výkony;

j)  nehnuteľnosti;

k)  ceny;

l)  nákupy;

m)  vstupy pre výskum a vývoj.

3.  Periodicita, referenčné obdobie a štatistická jednotka každej témy sú stanovené v prílohe II.

4.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22 na účely zmeny čiastkových tém uvedených v prílohe I ▌.

5.  Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty zabezpečí, aby boli splnené tieto ▌podmienky:

a)  cieľom delegovaných právnych aktov je neutralizovať alebo znížiť náklady a zaťaženie a členským štátom ani respondentom z nich v žiadnom prípade nevyplývajú žiadne významné dodatočné náklady ani zaťaženie;

b)  inou čiastkovou témou sa nenahradí viac ako jedna čiastková téma v doméne „Krátkodobá podniková štatistika“, tri čiastkové témy v doméne „Podniková štatistika za krajinu“, dve čiastkové témy v doméne „Regionálna podniková štatistika“ a dve čiastkové témy v doméne „Štatistika o medzinárodných činnostiach“, ako sa uvádza v prílohe I, pričom počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov sa nedoplní viac ako jedna čiastková téma v rámci všetkých domén;

Maximálny limit čiastkových tém, ktoré možno nahradiť, sa nevzťahuje na čiastkové témy týkajúce sa inovácie, používania IKT a elektronického obchodu a globálnych hodnotových reťazcov.

Maximálny limit sa nevzťahuje na zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien ▌účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. ▌

c)  delegované akty sa prijmú aspoň 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov s výnimkou aktov k témam „Inovácia“ a „Využívanie IKT a elektronický obchod“, pričom k téme „Inovácia“ sa prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a k téme „Využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň pätnásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

d)  každá nová čiastková téma sa náležite posúdi z hľadiska jej realizovateľnosti prostredníctvom pilotných štúdií, ktoré uskutočnia členské štáty v súlade s článkom 20.

Článok 7

Technické špecifikácie požiadaviek na údaje

1.  Členské štáty zostavujú v prípade čiastkových tém uvedených v prílohe I údaje ku každej čiastkovej téme. Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty na účely podrobnejšej špecifikácie nasledujúcich prvkov údajov, ktoré sa majú zasielať podľa tohto nariadenia, ich technických definícií a zjednodušení:

a)  premenné ▌;

b)  merná jednotka;

c)  štatistická populácia (vrátane požiadaviek týkajúcich sa trhových/netrhových činností alebo výrobcov);

d)  klasifikácie (vrátane klasifikácií produktov, krajín a území a druhov obchodu) a členenia;

e)  prenos individuálnych záznamov údajov na dobrovoľnom základe;

f)  použitie postupov aproximácie a požiadaviek na kvalitu;

g)  lehoty na prenos údajov;

h)  prvé referenčné obdobie;

i)  váženie a zmena východiskového roka v prípade domény „Krátkodobá podniková štatistika“;

j)  ďalšie špecifikácie – vrátane referenčného obdobiatýkajúce sa témy „Medzinárodný obchod s tovarom“.

2.  Komisia pri výkone svojich právomocí uvedených v odseku 1 týkajúcich sa zjednodušení zohľadňuje v súlade so zásadou proporcionality veľkosť a dôležitosť ekonomík podnikov, aby znížila zaťaženie podnikov. Komisia okrem toho zabezpečuje, aby sa zachoval vstup údajov potrebný na zostavovanie účtovného rámca národných a regionálnych účtov podľa nariadenia (ES) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Vykonávacie akty – s výnimkou aktov, ktorými sa upravuje prvé vykonávanie tohto nariadenia – sa prijmú najmenej 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov k témam uvedeným v prílohe I. V prípade témy „Inovácia“ sa vykonávacie akty prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a v prípade témy „Využívanie IKT a elektronický obchod“ aspoň pätnásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

3.  Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov v súlade s odsekom 1 písm. a) – s výnimkou tém uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b) až d) tohto nariadenia – zabezpečí, aby celkový počet premenných v každej doméne uvedenej v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia nepresiahol:

—  22 premenných v doméne „Krátkodobá podniková štatistika“;

—  93 premenných v doméne „Podniková štatistika za krajinu“;

—  31 premenných v doméne „Regionálna podniková štatistika“ a

—  26 premenných v doméne „Štatistika o medzinárodných činnostiach“.

4.  Pokiaľ ide o témy uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b) až d) tohto nariadenia, Komisia zabezpečí, aby celkový počet premenných nepresiahol:

—  20 premenných pre tému „Globálne hodnotové reťazce“;

—  73 premenných pre tému „Využívanie IKT a elektronický obchod“ a

—  57 premenných pre tému „Inovácia“.

5.  Vždy, keď sa na účely reakcie na potreby používateľov a zaistenia určitej miery flexibility vyžadujú nové údaje, Komisia môže v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 3 a v akomkoľvek období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov zmeniť najviac 5 premenných v doménach „Krátkodobá podniková štatistika“, „Regionálna podniková štatistika“ a „Štatistika o medzinárodných činnostiach“ a najviac 20 premenných v doméne „Podniková štatistika za krajinu“. Tieto maximálne hodnoty sa nevzťahujú na témy „Globálne hodnotové reťazce“, „Inovácia“ a „Používanie IKT a elektronický obchod“.

6.  Vždy, keď sa na účely reakcie na potreby používateľov a zaistenia určitej miery flexibility v nadväznosti na pilotné štúdie uvedené v článku 20 vyžadujú nové údaje, celkový počet premenných v doménach uvedených v odseku 3 sa pre všetky domény nezvýši o viac ako 10 premenných.

7.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2. Pri príprave takýchto vykonávacích aktov sa zohľadnia prípadné dodatočné náklady a administratívne zaťaženie pre členské štáty alebo respondentov, spolu s posúdením predpokladaného zlepšenia štatistickej kvality a akýchkoľvek iných priamych alebo nepriamych prínosov vyplývajúcich z dodatočného navrhovaného opatrenia.

To neplatí pre zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien týkajúcich sa klasifikácií a nomenklatúry, ako aj účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005.

KAPITOLA IV

REGISTRE EKONOMICKÝCH SUBJEKTOV

Článok 8

Európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.  Komisia (Eurostat) zriadi Európsky register nadnárodných skupín podnikov na štatistické účely na úrovni Únie.

2.  Členské štáty zriadia na vnútroštátnej úrovni jeden alebo viacero ▌vnútroštátnych registrov ekonomických subjektov, ktorých spoločný základ je harmonizovaný podľa tohto nariadenia, ako východisko pre prípravu a koordináciu zisťovaní, ako zdroj informácií pre štatistickú analýzu populácie ekonomických subjektov a jej demografie, na použitie administratívnych údajov a na identifikáciu a vytváranie štatistických jednotiek.

3.  Členské štáty a Komisia (Eurostat) si vymieňajú údaje na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, ako sa stanovuje v článku 10.

4.  Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a register nadnárodných skupín podnikov sú smerodajným zdrojom pre odvodzovanie vysokokvalitných a harmonizovaných populácií ekonomických subjektov zo štatistických registrov podľa článku 17 tohto nariadenia na účely tvorby európskych štatistík.

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov sú smerodajným zdrojom pre populácie z vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov. Register nadnárodných skupín podnikov je smerodajným zdrojom pre Európsky štatistický systém ako populácia získaná z registra pre podnikové štatistiky, ktorá si vyžaduje koordináciu cezhraničných informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov.

Článok 9

Požiadavky pre európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.  Štatistické a právne jednotky, ktoré sa podľa článku 8 sledujú v kontexte európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, majú nasledujúce charakteristiky, ktoré sú podrobne špecifikované v prílohe III:

a)  čiastkové témy a jedinečný identifikátor v registri;

b)  harmonogram a periodicita.

2.  Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 na účely ▌špecifikácie premenných súvisiacich s čiastočnými témami registrov uvedenými v prílohe III.

3.  Pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v odseku 2 Komisia zabezpečí, aby z nich pre členské štáty ani respondentov nevyplývali žiadne významné dodatočné náklady alebo zaťaženie.

Článok 10

Výmena dôverných údajov a prístup k nim na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.  Dôverné údaje sa medzi členskými štátmi vymieňajú takto:

a)  Dôverné údaje, ktoré obsahujú premenné uvedené v prílohe IV a ktoré sa týkajú medzinárodných skupín podnikov a jednotiek, ktoré patria do týchto skupín, si na výlučne štatistické účely vymieňajú ▌vnútroštátne štatistické úrady jednotlivých členských štátov, ak výmena slúži na zabezpečenie kvality informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii. Takáto výmena sa môže uskutočniť aj na účely zníženia spravodajského zaťaženia.

b)  Ak je cieľom výmeny zabezpečiť kvalitu informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii a výmena je výslovne povolená príslušným vnútroštátnym štatistickým úradom, ktorý poskytuje údaje, stranami výmeny dôverných údajov na výlučne štatistické účely môžu byť národné centrálne banky.

2.  Dôverné údaje sa medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi vymieňajú takto:

a)  Vnútroštátne štatistické úrady zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje o nadnárodných skupinách podnikov a jednotkách, ktoré patria do týchto skupín, vrátane premenných uvedených v prílohe IV, aby výlučne na štatistické účely poskytli informácie o nadnárodných skupinách podnikov v Únii.

b)  S cieľom zabezpečiť konzistentné zaznamenávanie a používanie údajov výlučne na štatistické účely Komisia (Eurostat) zasiela príslušným vnútroštátnym štatistickým úradom každého členského štátu údaje o nadnárodných skupinách podnikov a jednotkách, ktoré patria do týchto skupín, vrátane premenných uvedených v prílohe IV, ak sa minimálne jedna právna jednotka tejto skupiny nachádza na území daného členského štátu.

c)  S cieľom zabezpečiť pri vytváraní Európskeho registra skupín podnikov efektívnosť a vysokú kvalitu zasiela Komisia (Eurostat) vnútroštátnym štatistickým úradom údaje o všetkých nadnárodných skupinách podnikov zaregistrovaných v Európskom registri skupín podnikov, ako aj o jednotkách patriacim do týchto skupín vrátane premenných uvedených v prílohe IV.

3.  Dôverné údaje sa medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi na identifikáciu právnych jednotiek vymieňajú takto:

a)  Vnútroštátne štatistické úrady zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje o založených právnych jednotkách, ktoré sa obmedzujú na identifikačné a demografické premenné a stratifikačné parametre uvedené v prílohe IV, výlučne na účely jednoznačnej identifikácie právnych jednotiek v Únii.

b)  Na zabezpečenie efektívneho a vysokokvalitného vytvorenia registra nadnárodných skupín podnikov Komisia (Eurostat) výlučne na účely identifikácie právnych jednotiek v Únii zasiela vnútroštátnym štatistickým úradom v každom členskom štáte údaje o právnych jednotkách, ktoré sa obmedzujú na identifikačné a demografické premenné a stratifikačné parametre uvedené v prílohe IV.

4.  Dôverné údaje sa medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami môžu vymieňať takto:

Medzi Komisiou (Eurostatom) a národnými centrálnymi bankami a medzi Komisiou (Eurostatom) a Európskou centrálnou bankou sa môže výlučne na štatistické účely uskutočniť výmena dôverných údajov, ak výmena slúži na zabezpečenie kvality informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii a ak výmenu výslovne povolia príslušné vnútroštátne štatistické úrady.

5.  Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 na účely technickej špecifikácie premenných uvedených v prílohe IV.

6.  S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje podľa tohto článku vymieňali výlučne na štatistické účely, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti v prípade takýchto údajov, ako aj postup výmeny údajov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

7.  Keď Komisia (Eurostat), vnútroštátne štatistické úrady, národné centrálne banky a Európska centrálna banka dostanú dôverné údaje o jednotkách nachádzajúcich sa v rámci vnútroštátneho územia alebo mimo neho, zaobchádzajú s uvedenými informáciami podľa tohto článku dôverne v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009.

Prenos dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými úradmi a Komisiou (Eurostatom) sa uskutočňuje v rozsahu, v ktorom je takýto prenos výlučne na štatistické účely potrebný na tvorbu európskych štatistík. Akýkoľvek ďalší prenos musí výslovne povoliť vnútroštátny orgán, ktorý údaje zozbieral.

8.  Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akýmkoľvek porušeniam štatistickej dôvernosti vymieňaných údajov a na sankcionovanie takýchto porušení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

KAPITOLA V

VÝMENA DÔVERNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ŠTATISTÍK O OBCHODE S TOVAROM V RÁMCI ÚNIE

Článok 11

Výmena dôverných údajov

1.  Výmena dôverných údajov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vývoz tovaru v rámci Únie, sa uskutočňuje výlučne na štatistické účely medzi vnútroštátnymi štatistickými úradmi, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu štatistík o obchode s tovarom v rámci Únie.

Technické špecifikácie pre požiadavky na údaje uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 sa uplatňujú aj na výmenu dôverných údajov podľa tejto kapitoly.

2.  Vnútroštátne štatistické úrady členského štátu vývozu poskytnú vnútroštátnym štatistickým úradom členského štátu dovozu štatistické informácie o svojom vývoze tovaru v rámci Únie do uvedeného členského štátu podľa článku 12.

3.  Vnútroštátne štatistické úrady členského štátu vývozu poskytnú vnútroštátnym štatistickým úradom členského štátu dovozu metaúdaje potrebné na použitie vymieňaných údajov pri zostavovaní štatistík.

4.  Komisia je v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 oprávnená prijímať vykonávacie akty na účely špecifikácie informácií, ktoré sa majú považovať za relevantné metaúdaje podľa odseku 3, ako aj harmonogramu na poskytovanie týchto informácií a štatistických informácií uvedených v odseku 2.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členský štát poskytujúci dôverné údaje povolí ich použitie na tvorbu iných štatistík vnútroštátnymi štatistickými úradmi členského štátu dovozu za predpokladu, že sa tieto údaje použijú výlučne na štatistické účely v súlade s kapitolou V nariadenia (ES) č. 223/2009.

6.  Na požiadanie vnútroštátnych štatistických úradov členského štátu vývozu môže členský štát dovozu poskytnúť vnútroštátnym štatistickým úradom členského štátu vývozu zozbierané mikroúdaje o svojom dovoze tovaru v rámci Únie z uvedeného členského štátu vývozu.

Článok 12

Štatistické informácie, ktoré sa majú vymieňať

1.  Štatistické informácie uvedené v článku 11 ods. 2 pozostávajú z:

a)  mikroúdajov zozbieraných na účely štatistík o obchode s tovarom v rámci Únie,

b)  zostavených údajov o konkrétnom tovare alebo pohyboch tovaru, ▌a

c)  údajov zostavených s použitím údajov z colných vyhlásení.

2.  Štatistické informácie, ktoré sa zozbierali z podnikových zisťovaní alebo administratívnych údajov a ktoré sú uvedené v článku 11 ods. 2, pokrývajú aspoň 95 % hodnoty celkového vývozu tovaru v rámci Únie z každého členského štátu do všetkých ostatných členských štátov spolu.

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty podľa článku 22, aby zmenila toto nariadenie tak, že zníži mieru pokrytia s ohľadom na technický a ekonomický vývoj, pričom zachová štatistiky, ktoré spĺňajú platné štandardy kvality.

3.  Komisia je v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 oprávnená prijímať vykonávacie akty na stanovenie technických špecifikácií týkajúcich sa zberu, resp. zostavovania informácií uvedených v odseku 1 a na účely ďalšej špecifikácie ▌uplatňovania miery pokrytia uvedenej v odseku 2 s ohľadom na referenčné obdobie.

Článok 13

Prvky štatistických údajov

1.  Mikroúdaje uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) musia obsahovať tieto prvky štatistických údajov:

a)  individuálne identifikačné číslo pridelené partnerskému subjektu v členskom štáte dovozu v súlade s článkom 214 smernice 2006/112/ES(24);

b)  referenčné obdobie;

c)  tok;

d)  komodita;

e)  partnerský členský štát;

f)  krajina pôvodu;

g)  hodnota tovaru;

h)  množstvo tovaru;

i)  povaha transakcie.

Mikroúdaje uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) môžu obsahovať spôsob dopravy a podmienky dodania, ak členský štát vývozu tieto premenné zbiera.

Komisia je v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 oprávnená prijímať vykonávacie akty na účely špecifikácie prvkov štatistických údajov uvedených v písmenách a) až i) a špecifikácie zoznamu prvkov štatistických údajov, ktoré sa vzťahujú na špecifický tovar alebo pohyby tovaru, ako aj údajov zostavovaných na základe údajov z colných vyhlásení podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a c).

2.  Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa kvality, zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytovať, pokiaľ toto zjednodušenie nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu štatistík.

V špecifických prípadoch môžu členské štáty zhromažďovať zúžený súbor prvkov štatistických údajov uvedených v odseku 1 alebo zhromažďovať informácie súvisiace s niektorými z týchto prvkov údajov na menej podrobnej úrovni.

Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 na účely špecifikácie spôsobov tohto zjednodušenia a maximálnej hodnoty vývozu v rámci Únie, v prípade ktorého sa využívajú opatrenia zjednodušenia.

Článok 14

Ochrana vymieňaných dôverných údajov

1.  Pokiaľ ide o dôvernosť, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)  Vnútroštátne štatistické úrady členského štátu vývozu poskytujú vnútroštátnym štatistickým úradom členského štátu dovozu záznamy mikroúdajov o vývozcovi, ktorého požiadavku na štatistickú dôvernosť prijal v súlade s článkom 19, a to so skutočnou hodnotou a všetkými prvkami štatistických údajov uvedenými v článku 13 ods. 1 a s označením, že tento záznam je dôverný.

b)  Vnútroštátne štatistické úrady členského štátu dovozu môžu využívať záznamy mikroúdajov o vývoze, ktoré sú dôverné, na zostavovanie štatistických výsledkov o dovoze v rámci Únie. Ak vnútroštátne štatistické úrady členského štátu dovozu využívajú záznamy mikroúdajov o vývoze, ktoré sú dôverné, tak zabezpečia, aby sa pri šírení štatistických výsledkov o dovoze v rámci Únie vnútroštátnymi štatistickými úradmi členského štátu dovozu dodržiavala štatistická dôvernosť, ktorú udelili vnútroštátne štatistické úrady členského štátu vývozu.

2.  Komisia je v záujme zabezpečenia ochrany dôverných údajov vymieňaných podľa tejto kapitoly oprávnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti v prípade takýchto údajov vrátane spôsobov uplatňovania pravidiel uvedených v odseku 1, ako aj postup výmeny údajov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

3.  Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akýmkoľvek porušeniam štatistickej dôvernosti vymieňaných údajov a sankcionovanie takýchto porušení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Prístup k vymieňaným dôverným údajom na vedecké účely

Prístup k vymieňaným dôverným údajom sa môže v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť výskumným pracovníkom, ktorí na vedecké účely vykonávajú štatistické analýzy. Vyžaduje sa schválenie zo strany vnútroštátnych štatistických úradov členského štátu vývozu, ktorý údaje poskytol.

KAPITOLA VI

VÝMENA DÔVERNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY EURÓPSKYCH PODNIKOVÝCH ŠTATISTÍK A NÁRODNÝCH ÚČTOV

Článok 16

Výmena dôverných údajov – oprávňujúca doložka

1.  Vnútroštátne štatistické úrady dotknutých členských štátov, jednotlivé národné centrálne banky, Európska centrálna banka a Komisia (Eurostat) si výlučne na štatistické účely môžu medzi sebou vymieňať dôverné údaje vymedzené v článku 3 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009, ktoré sa zbierajú alebo zostavujú na základe tohto nariadenia, ak je takáto výmena potrebná na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti európskych podnikových štatistík alebo národných účtov v súlade s koncepciami a metodikou nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

2.  Vnútroštátne štatistické úrady, jednotlivé národné centrálne banky, Komisia (Eurostat) a Európska centrálna banka, ktoré získali dôverné údaje, s týmito informáciami zaobchádzajú dôverne a používajú ich výlučne na štatistické účely v súlade s kapitolou V nariadenia (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VII

KVALITA, PRENOS A ŠÍRENIE

Článok 17

Kvalita

1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných európskych podnikových štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a Európskeho registra skupín podnikov.

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.  Komisia (Eurostat) transparentným a overiteľným spôsobom posudzuje kvalitu zasielaných údajov a metaúdajov.

4.  Na tento účel zasielajú členské štáty Komisii (Eurostatu):

a)  ročné správy o kvalite údajov a o metaúdajoch k zasielaným údajom. V prípade viacročných štatistík je periodicita správ rovnaká ako v prípade týchto štatistík;

b)  ročné správy o kvalite údajov a o metaúdajoch k vnútroštátnym štatistickým registrom ekonomických subjektov.

5.  Komisia (Eurostat) poskytuje členským štátom výročné správy o kvalite údajov a správy o metaúdajoch k Európskemu registru skupín podnikov.

6.  Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú spôsoby, obsah a lehoty vzťahujúce sa na prenos správ o metaúdajoch a o kvalite údajov. Obsah predkladaných správ sa obmedzuje na najdôležitejšie a zásadné aspekty kvality. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2. Z vykonávacích aktov nevyplývajú pre členské štáty ani respondentov žiadne významné dodatočné náklady ani zaťaženie.

7.  Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by ovplyvnili kvalitu zasielaných údajov. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o významnejších metodických alebo iných zmenách, ktoré majú vplyv na kvalitu vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov. Informácie sa poskytujú čo najskôr a najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti takejto zmeny.

8.  Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) poskytnú členské štáty dodatočné informácie potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií, z ktorých pre členské štáty ani respondentov nevyplývajú žiadne významné dodatočné náklady ani zaťaženie.

Článok 18

Prenos údajov a metaúdajov

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje vyžadované podľa tohto nariadenia v súlade so štandardmi na výmenu údajov a metaúdajov. Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2 na účely stanovenia takýchto štandardov, ako aj postupu prenosu údajov a metaúdajov. Ako sú zasielané údaje dôverné, zašle sa skutočná hodnota s označením dôvernosti a údaje sa nemôžu šíriť.

2.  Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) vykonávajú členské štáty štatistické analýzy vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a informácie zasielajú Komisii (Eurostatu) v súlade s formátom a postupom, ktoré sa špecifikujú vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2. Komisia (Eurostat) zabezpečí, aby z týchto vykonávacích aktov nevyplývali pre členské štáty alebo respondentov žiadne významné dodatočné náklady ani zaťaženie.

3.  Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) jej členské štáty zašlú všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia v členských štátoch. Z takýchto žiadostí Komisie nevyplýva pre členské štáty žiadne významné dodatočné administratívne alebo finančné zaťaženie.

Článok 19

Dôvernosť pri šírení štatistických údajov o medzinárodnom obchode s tovarom

Vnútroštátne štatistické úrady iba na žiadosť dovozcu alebo ▌vývozcu tovaru rozhodnú, či budú šíriť ▌štatistické výsledky týkajúce sa dovozu alebo vývozu bez toho, aby ich upravili, alebo – na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého dovozcu alebo vývozcu – či štatistické výsledky upravia, aby znemožnili identifikáciu tohto dovozcu alebo vývozcu a dodržali tak zásadu štatistickej dôvernosti v súlade s článkom 20 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VIII

PILOTNÉ ŠTÚDIE A FINANCOVANIE

Článok 20

Pilotné štúdie

1.  Ak Komisia (Eurostat) zistí potrebu významných nových požiadaviek na údaje alebo zlepšenia súborov údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, môže začať pilotné štúdie, ktoré majú vykonať členské štáty na dobrovoľnom základe pred každým novým zberom údajov. Tieto pilotné štúdie zahŕňajú pilotné štúdie o medzinárodnom obchode so službami, nehnuteľnostiach, finančných ukazovateľoch a životnom prostredí a klíme.

2.  Tieto pilotné štúdie sa vykonajú s cieľom posúdiť relevantnosť a uskutočniteľnosť získavania údajov. Výsledky týchto štúdií vyhodnocuje Komisia (Eurostat) v spolupráci s členskými štátmi a hlavnými zainteresovanými stranami. Pri hodnotení výsledkov sa zohľadnia prínosy a dodatočné náklady a zaťaženie vyplývajúce zo zlepšení, ktoré z týchto štúdií môžu vyplývať pre podniky a vnútroštátne štatistické úrady.

3.  Komisia po hodnotení uvedenom v odseku 2 vypracuje v spolupráci s členskými štátmi správu o zisteniach štúdií uvedených v odseku 1. Táto správa sa zverejní.

4.  Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každé dva roky predloží Komisia správu o celkovom pokroku dosiahnutom v súvislosti s pilotnými štúdiami uvedenými v odseku 1. Tieto správy sa zverejnia.

Komisia v prípade potreby a po zohľadnení výsledkov uvedených v odseku 2 priloží k týmto správam návrhy na zavedenie nových požiadaviek na údaje.

Článok 21

Financovanie

1.  Únia môže na účely vykonávania tohto nariadenia poskytnúť vnútroštátnym štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 finančnú podporu na pokrytie nákladov na:

a)  rozvoj alebo uplatňovanie požiadaviek na údaje a spracúvanie údajov v oblasti podnikových štatistík;

b)  rozvoj metodiky na zvýšenie kvality alebo zníženie nákladov a administratívneho zaťaženia spojeného so zhromažďovaním a tvorbou podnikových štatistík a zlepšovaním európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov;

c)   rozvoj metodík, ktorých cieľom je znížiť administratívne a finančné zaťaženie spojené s poskytovaním požadovaných informácií spravodajskými jednotkami, najmä MSP.

d)  účasť na pilotných štúdiách uvedených v článku 20.

e)  rozvoj alebo zlepšenie procesov, systémov IT a podobných podporných funkcií v záujme tvorby kvalitnejších štatistík alebo zníženia administratívneho a finančného zaťaženia.

2.  Finančný príspevok Únie sa poskytuje v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 a článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013.

3.  Finančný príspevok Únie nepresiahne 95 % oprávnených nákladov.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5, 6 ▌a 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 5, 6, ▌ a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 5, 6, ▌ a 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 23

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 24

Výnimky

1.  Ak si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov, ktoré boli prijaté na jeho základe, vyžaduje vo vnútroštátnom štatistickom systéme členského štátu významné úpravy, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov udeliť výnimky z jeho uplatňovania na obdobie najviac troch rokov. Členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti dotknutého aktu. Zabezpečí sa, aby to malo čo najmenší vplyv na porovnateľnosť údajov členských štátov alebo na výpočet požadovaných včasných a reprezentatívnych európskych agregátov. Pri udeľovaní výnimky sa zohľadňuje zaťaženie respondentov.

2.  Ak je výnimka týkajúca sa oblastí, v ktorých sa uskutočnili pilotné štúdie uvedené v článku 20, na konci obdobia, na ktoré bola udelená, stále opodstatnená, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov udeliť následnú výnimku na obdobie najviac jedného roka. Členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o toto predĺženie šesť mesiacov pred uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená platná výnimka. V odôvodnení žiadosti sa podrobne uvedú dôvody jej predloženia.

3.  Komisia prijme uvedené vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 25

Zrušenie

1.  Nariadenia (EHS) č. 3924/91, (ES) č. 48/2004, (ES) č. 716/2007, (ES) č. 177/2008 a (ES) č. 295/2008 a rozhodnutie (ES) č. 1608/2003 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára [2021] .

2.  Nariadenie (ES) č. 1165/1998 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2024.

3.  Nariadenie (ES) č. 808/2004 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára [2021].

4.  Nariadenia (ES) č. 638/2004 a (ES) č. 471/2009 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára [2022].

5.  Odseky 1 až 4 nemajú vplyv na tie povinnosti stanovené v týchto nariadeniach, ktoré sa týkajú prenosu údajov a metaúdajov vrátane správ o kvalite, pokiaľ ide o referenčné obdobia, ktoré úplne alebo čiastočne uplynú pred dátumami stanovenými v uvedených odsekoch.

6.  Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 1. januára [2021].

3.  Článok 5 ods. 2 až 4 a články 11 až 15 sa však uplatňujú od 1. januára [2022].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

Príloha I

Zahrnuté témy

Doména 1. Krátkodobá podniková štatistika

Téma

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Demografické udalosti ekonomických subjektov

Vstupy práce

Zamestnanosť

Odpracované hodiny

Náklady práce

Ceny

Dovozné ceny

Výrobné ceny

Produkcia a výkony

Výroba

Objem predaja

Čisté tržby

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Doména 2. Podniková štatistika za krajinu

Téma

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia aktívnych podnikov

Demografické udalosti ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

Podniky s kontrolou v zahraničí

Podniky s kontrolou v zahraničí ▌a ich domáce afiliácie

Populácia podnikov zapojených do medzinárodného obchodu

Vstupy práce

Zamestnanosť

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

Zamestnanosť v podnikoch s kontrolou v zahraničí

Zamestnanosť v podnikoch s kontrolou v zahraničí ▌a ich domácich afiliáciách

Odpracované hodiny

Náklady práce

Náklady práce v podnikoch s kontrolou v zahraničí

Vstupy výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj v podnikoch s kontrolou v zahraničí

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja v podnikoch s kontrolou v zahraničí

Zamestnanosť v podnikoch s kontrolou v zahraničí

Spotreba

Spotreba tovaru a služieb

Zmena stavu zásob tovaru

Spotreba tovaru a služieb podnikov s kontrolou v zahraničí

Dovoz podnikov

Produkcia a výkony

Čisté tržby

Hrubá obchodná marža

Hodnota produkcie

Pridaná hodnota

Hrubý prevádzkový prebytok

Čisté tržby podnikov s kontrolou v zahraničí

Hodnota produkcie podnikov s kontrolou v zahraničí

Pridaná hodnota podnikov s kontrolou v zahraničí

Čisté tržby podnikov s kontrolou v zahraničí ▌a ich domácich afiliácií

Priemyselná výroba

Vývoz podľa podnikov

Investície

Hrubé investície

Hrubé investície podnikov s kontrolou v zahraničí

Inovácia

Inovácia

Využívanie IKT a elektronický obchod

Využívanie IKT a elektronický obchod

Doména 3. Regionálna podniková štatistika

Téma

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia podľa regiónov

Demografické udalosti ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

Vstupy práce

Zamestnanosť podľa regiónov

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

Náklady práce podľa regiónov

Vstupy výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj podľa regiónov

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja podľa regiónov

Doména 4. Štatistika o medzinárodných činnostiach

Téma

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia podnikov v zahraničí kontrolovaná rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Vstupy práce

Zamestnanosť v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Náklady práce v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Investície

Hrubé investície podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Produkcia a výkony

Čisté tržbt podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Medzinárodný obchod s tovarom

Obchod s tovarom v rámci Únie

Obchod s tovarom mimo Únie

Medzinárodný obchod so službami

Dovoz služieb FRIBS (platby)

Vývoz služieb FRIBS (inkasá)

Čistá hodnota služieb FRIBS (saldo)

Globálne hodnotové reťazce

Globálne hodnotové reťazce

PRÍLOHA II

Periodicita, referenčné obdobie a štatistická jednotka tém

Doména 1. Krátkodobá podniková štatistika

Téma

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

štvrťročne

štvrťrok

právna jednotka

Vstupy práce

štvrťročne (nepovinné: mesačne)

štvrťrok (nepovinné: mesiac)

KAU

Ceny

mesačne

s týmito výnimkami

–  v prípade výrobných cien za služby a v prípade výrobných cien za nové obytné budovy: štvrťročne

mesiac

s týmito výnimkami

–  v prípade výrobných cien za služby a v prípade výrobných cien za nové obytné budovy: štvrťrok (nepovinné: mesiac)

KAU

s touto výnimkou

–  dovozné ceny: neuplatňuje sa

Produkcia a výkony

mesačne

s touto výnimkou

v prípade malých krajín za sekciu F klasifikácie NACE: štvrťročne (nepovinné: mesačne)

mesiac

s touto výnimkou

–  v prípade malých krajín za sekciu F klasifikácie NACE: štvrťrok (nepovinné: mesiac)

KAU

 

mesačne; štvrťročne v prípade malých * krajín za sekciu F klasifikácie NACE

* Podľa vykonávacích aktov uvedených v článku 7 ods. 1.

 

 

Nehnuteľnosti

Štvrťročne (nepovinné: mesačne)

Štvrťrok (nepovinné: mesačne)

neuplatňuje sa

Doména 2. Podniková štatistika za krajinu

Téma

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

Kalendárny rok

podnik

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

Vstupy výskumu a vývoja

dvojročne;

s týmito výnimkami

–  v prípade členenia výdavkov na vlastný výskum a vývoj, zamestnancov výskumu a vývoja a počet výskumných pracovníkov, ako aj v prípade verejných rozpočtových prostriedkov na výskum a vývoj (ďalej len „GBARD“) a vnútroštátneho verejného financovania nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja: ročne

Kalendárny rok

Podnik za podnikateľský sektor

Inštitucionálna jednotka za ostatné sektory

Spotreba

ročne

s touto výnimkou

–  platby subdodávateľom: každé tri roky

kalendárny rok

podnik

Produkcia a výkony

ročne

s týmito výnimkami

–  v prípade členenia čistých tržieb podľa produktu a sídla klienta za skupiny 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 NACE: dvojročne

–  v prípade čistých tržieb z poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a priemyselných činností, čistých tržieb z priemyselných činností, čistých tržieb z priemyselných činností okrem stavebníctva, čistých tržieb zo stavebníctva, čistých tržieb z činností v oblasti služieb, čistých tržieb z obchodných činností nákupu a opätovného predaja a zo sprostredkovateľských činností, čistých tržieb z výstavby budov a čistých tržieb zo stavebného inžinierstva: každých päť rokov

–▌ príjmy zo subdodávateľstva: každé tri roky

Kalendárny rok

podnik

s týmito výnimkami

–  predaná výroba, výroba v rámci subdodávateľských operácií a samotná výroba: KAU

Investície

ročne

s touto výnimkou

–  ▌investície do nehmotných aktív: každé tri roky

Kalendárny rok

Podnik

Inovácia

dvojročne

referenčné obdobie je obdobie troch rokov pred koncom každého párneho kalendárneho roka

podnik

Využívanie IKT a elektronický obchod

ročne

kalendárny rok prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovujú premenné;

kalendárny rok nasledujúci po roku prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovujú premenné pre ostatné premenné

podnik

Doména 3. Regionálna podniková štatistika

Téma

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

Kalendárny rok

Podnik

s touto výnimkou

–  počet miestnych jednotiek (nepovinné pre sekciu K klasifikácie NACE): miestna jednotka

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

s týmito výnimkami

–  počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v miestnych jednotkách, mzdy a platy v miestnych jednotkách: miestna jednotka

Vstupy výskumu a vývoja

dvojročne

kalendárny rok

podnik za podnikateľský sektor; inštitucionálna jednotka za ostatné sektory

Doména 4. Štatistiky o medzinárodných činnostiach

Téma

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

kalendárny rok

podnik

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

Investície

ročne

Kalendárny rok

Podnik

Produkcia a výkony

ročne

kalendárny rok

podnik

Medzinárodný obchod s tovarom

mesačne

s touto výnimkou

–  v prípade kombinovaného členenia podľa produktu a fakturovanej meny za dovoz a vývoz tovaru mimo EÚ: dvojročne

podľa vykonávacích aktov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. l

neuplatňuje sa

Medzinárodný obchod so službami

ročne

s touto výnimkou

–  ▌ v prípade prvej úrovne členenia služieb: štvrťročne

kalendárny rok

s touto výnimkou

–  v prípade prvej úrovne členenia služieb: štvrťrok

neuplatňuje sa

Globálne hodnotové reťazce

každé tri roky

tri kalendárne roky; referenčný rok t a referenčné obdobie t-2 až t

podnik

Príloha III

Prvky európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov

Časť A: Čiastkové témy a jedinečný identifikátor v registri

1.  Jednotky uvedené vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov a v Európskom registri skupín podnikov podľa článku 3 tohto nariadenia sa charakterizujú pomocou identifikačného čísla a čiastkových tém v registri, ktoré sú špecifikované v časti C.

2.  Jednotky uvedené vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov a v Európskom registri skupín podnikov sú jedinečne identifikované identifikačným číslom, aby sa podporila úloha európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov ako infraštruktúry. Tieto identifikačné čísla poskytnú vnútroštátne štatistické úrady. Identifikačné čísla pre právne jednotky a skupiny nadnárodných podnikov, ktoré sú relevantné pre Európsky register skupín podnikov, poskytne Komisia (Eurostat). Vnútroštátne štatistické úrady môžu na vnútroštátne účely uchovávať vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov ďalšie identifikačné číslo.

Časť B: Harmonogram a periodicita

3.  Zápisy do vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a Európskeho registra skupín podnikov a výmazy z registrov sa aktualizujú minimálne raz ročne.

4.  Frekvencia aktualizácie závisí od typu jednotky, premennej, ktorá sa berie do úvahy, veľkosti jednotky a zdroja, ktorý sa všeobecne používa na aktualizáciu.

5.  Členské štáty každoročne urobia kópiu, ktorá odráža stav vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov na konci každého roku, a evidujú ju na obdobie najmenej 30 rokov na účely analýzy. Komisia (Eurostat) každoročne urobí kópiu, ktorá odráža stav Európskeho registra skupín podnikov na konci daného roku, a uchová ju na obdobie najmenej 30 rokov na účely analýzy.

Časť C: Čiastkové témy v registroch ekonomických subjektov

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a Európsky register skupín podnikov pre príslušné jednotky vymedzené v článku 3 tohto nariadenia obsahujú tieto čiastkové témy podľa jednotlivých jednotiek.

JEDNOTKY

Čiastkové témy

1.  PRÁVNE JEDNOTKY

Identifikácia

Demografické udalosti

▌Stratifikačné parametre

Prepojenia s podnikom

Prepojenia s inými registrami

Prepojenie so skupinou podnikov

Kontrola jednotiek

Vlastníctvo jednotiek

2.  SKUPINA PODNIKOV

Identifikácia

Demografické udalosti

▌Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

3.  PODNIK

Identifikácia

Prepojenia s inými jednotkami

Demografické udalosti

▌Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4.  MIESTNA JEDNOTKA

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

Prepojenia s inými jednotkami a registrami

5.  ČINNOSTNÁ JEDNOTKA

ak ide o štatistickú jednotku podľa článku 3 ods. 2 písm. a) bodu iii)

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

Prepojenia s inými jednotkami a registrami

Príloha IV

Čiastkové témy a premenné na výmenu dôverných údajov na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov

Položky označené ako „podmienené“ sú povinné, ak sú k dispozícii v členských štátoch, a položky označené ako „nepovinné“ sa odporúčajú.

1.  Údaje, ktoré majú vnútroštátne štatistické úrady poskytovať Komisii (Eurostatu) a ktoré si môžu vymieňať príslušné vnútroštátne štatistické úrady [článok 10 ods. 1 a článok 10 ods. 2]

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právne jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum založenia pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Status právnej aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (podmienené)

Označenie pre subjekty špeciálneho určenia v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (nepovinné)

 

Kontrola jednotiek

Identifikačné premenné kontrolovanej alebo kontrolujúcej právnej jednotky

 

Vlastníctvo jednotiek

Identifikačné premenné jednotky, ktorá vlastní alebo je vlastnená

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Dátum začiatku a konca vlastníckych podielov (podmienené)

Skupina podnikov

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

2-číselný kód hlavnej aktivity skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

2-číselný kód vedľajších aktivít skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (nepovinné)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (podmienené)

Čisté tržby (podmienené)

Celkové aktíva skupiny podnikov (podmienené)

Krajiny, v ktorých sa nachádzajú nerezidentské podniky alebo miestne jednotky (nepovinné)

Podnik

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Prepojenia s inými jednotkami

Identifikačné číslo(a) právnej jednotky (právnych jednotiek), z ktorej(ých) podnik pozostáva

Identifikačné číslo skupiny podnikov, ku ktorej podnik patrí

 

Demografické udalosti

Dátum začiatku činnosti

Dátum ukončenia činnosti

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4-číselný kód hlavnej aktivity podniku podľa klasifikácie NACE

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Počet zamestnancov

Čisté tržby

Inštitucionálny sektor a subsektor podľa nariadenia (ES) č. 549/2013

2.  Údaje, ktoré majú vnútroštátne štatistické úrady poskytovať Komisii (Eurostatu) a ktoré si môže vymieňať Komisia a príslušné centrálne banky v prípade povolenia [článok 10 ods. 2 a článok 10 ods. 4]

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum založenia pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (podmienené)

Označenie pre subjekty špeciálneho určenia v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (nepovinné)

 

Prepojenia s podnikom

Identifikačné premenné podniku(-ov), do ktorého (-ých) jednotka patrí

Dátum pripojenia k podniku (-om) (podmienené)

Dátum oddelenia od podniku (-ov) (podmienené)

 

Prepojenia s inými registrami

Prepojenia s inými registrami

 

Prepojenie so skupinou podnikov

Identifikačné premenné skupiny podnikov, do ktorej jednotka patrí

Dátum pripojenia ku skupine podnikov (podmienené)

Dátum oddelenia od skupiny podnikov (podmienené)

 

Kontrola jednotiek

Identifikačné premenné kontrolovanej alebo kontrolujúcej právnej jednotky

 

Vlastníctvo jednotiek

Identifikačné premenné jednotky, ktorá vlastní alebo je vlastnená

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Dátum začiatku a konca vlastníckych podielov (podmienené)

Skupina podnikov

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum vzniku skupiny podnikov

Dátum zániku skupiny podnikov

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

2-číselný kód hlavnej aktivity skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

2-číselný kód vedľajších aktivít skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (nepovinné)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (podmienené)

Čisté tržby (podmienené)

Celkové aktíva skupiny podnikov (podmienené)

Krajiny, v ktorých sa nachádzajú nerezidentské podniky alebo miestne jednotky (nepovinné)

Podnik

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Prepojenia s inými jednotkami

Identifikačné číslo(a) právnej jednotky (právnych jednotiek), z ktorej(ých) podnik pozostáva

Identifikačné číslo nadnárodnej alebo národnej skupiny podnikov, ku ktorej podnik patrí

 

Demografické udalosti

Dátum začiatku činnosti

Dátum ukončenia činnosti

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4-číselný kód hlavnej aktivity skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

4-číselný kód vedľajších aktivít skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (podmienené)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Počet zamestnancov

Počet zamestnancov zamestnaných na plný (prepočítaný) úväzok (nepovinné)

Čisté tržby

Inštitucionálny sektor a subsektor podľa nariadenia (ES) č. 549/2013

3.  Výmena údajov o založených právnych jednotkách na účely identifikácie [článok 10 ods. 3]

3.1.  Údaje o rezidentských založených právnych jednotkách, ktoré majú Komisii (Eurostatu) poskytovať príslušné vnútroštátne štatistické úrady

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum založenia pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (podmienené)

3.2.  Údaje o rezidentských založených právnych jednotkách, ktoré majú Komisii (Eurostatu) poskytovať príslušné vnútroštátne štatistické úrady

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum založenia pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma (nepovinné)

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (podmienené)

3.3.  Údaje o založených právnych jednotkách, ktoré má Komisia (Eurostat) zasielať príslušným vnútroštátnym štatistickým úradom

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum založenia pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Status právnej aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle vymedzenia uvedeného v nariadení (ES) č. 549/2013 (podmienené)

Príloha V

Informácie, ktoré majú poskytovať zodpovedné daňové orgány v každom členskom štáte vnútroštátnemu štatistickému úradu podľa článku 5 ods. 2

a)  informácie z daňových priznaní k DPH zdaniteľných osôb alebo nezdaniteľných právnických osôb, ktoré pre dané obdobie vykázali dodanie tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES alebo nadobudnutie tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES,

b)  informácie zo súhrnných výkazov o dodávkach v rámci Únie zozbieraných zo súhrnných výkazov DPH v súlade s článkami 264 a 265 smernice 2006/112/ES,

c)  informácie o nadobudnutiach v rámci Únie nahlásených všetkými ostatnými členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010.

Príloha VI

Informácie, ktoré majú poskytovať zodpovedné colné orgány v každom členskom štáte vnútroštátnemu štatistickému úradu podľa článku 5 ods. 3

a)  identifikačné informácie o osobe, ktorá vykonáva vývoz tovaru v rámci Únie a dovoz tovaru v rámci Únie, na ktorý sa vzťahuje colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku,

b)  registračné a identifikačné údaje ekonomických subjektov podľa colných ustanovení Európskej únie, ktoré sú k dispozícii v elektronickom systéme a ktoré sa týkajú čísla EORI, ako sa uvádza v článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447,

c)  záznamy o dovoze a vývoze z colných vyhlásení, ktoré prijali vnútroštátne colné orgány alebo ktoré boli predmetom súvisiacich rozhodnutí týchto colných orgánov:

ktoré boli u nich podané alebo

v prípade ktorých je v súlade s článkom 225 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 k dispozícii dodatočné colné vyhlásenie prostredníctvom priameho elektronického prístupu do systému držiteľa povolenia.

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6).
(4)Odporúčanie Komisie týkajúce sa definície malých a stredných podnikov (2003/361/ES) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(5)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES zo 16. decembra 2008 o Programe modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 76).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
(7)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).
(10)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(11)Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1).
(12)Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1).
(13)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 230, 16.9.2003, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1).
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1).
(16)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49).
(17)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 17).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6).
(19)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).
(21)Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).
(22)Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(24)Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie