Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0048(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0094/2018

Predložena besedila :

A8-0094/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0382

Sprejeta besedila
PDF 404kWORD 118k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Uredba o evropski statistiki podjetij ***I
P8_TA-PROV(2019)0382A8-0094/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0114),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0099/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 2. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. marca 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0094/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 77, 1.3.2018, str. 2.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij in ▌ razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij(1)
P8_TC1-COD(2017)0048

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Razvoj, priprava in širjenje statističnih informacij o gospodarski dejavnosti podjetij v državah članicah so doslej temeljili na številnih posameznih pravnih aktih. Navedeni pravni akti zajemajo kratkoročno in strukturno statistiko podjetij ter statistiko o proizvodnji, mednarodni blagovni menjavi in trgovini s storitvami (znotraj Unije in zunaj nje), tujih povezanih podjetjih, raziskavah in razvoju, inovacijah, uporabi IKT in e-trgovanju. Poleg tega Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta vzpostavlja skupni okvir za poslovne registre v statistične namene v Uniji(3).

(2)  Ta struktura, ki temelji na posameznih pravnih aktih, ne zagotavlja potrebne usklajenosti posameznih statističnih področij in ne spodbuja celostnega pristopa k razvoju, pripravi in širjenju statistike podjetij. Za namene te uredbe bi morala evropska statistika podjetij zajemati tudi statistiko o raziskavah in razvoju v sektorju visokošolskega izobraževanja ter vladnem sektorju in zasebnem neprofitnem sektorju. Vzpostaviti bi bilo treba skupni pravni okvir, da se zagotovi usklajenost evropske statistike podjetij in olajša povezovanje ustreznih statističnih postopkov.

(3)  Bolje povezani statistični postopki, ki temeljijo na skupnih metodoloških načelih, opredelitvah pojmov in merilih kakovosti, bi morali zagotoviti usklajeno statistiko o strukturi, gospodarskih dejavnostih, poslih in uspešnosti poslovnega sektorja v Uniji, ki bo dovolj pomembna in podrobna, da se izpolnijo potrebe uporabnikov.

(4)  Register EuroGroups bo zagotavljal, da se bodo smernice Unije, na primer Priporočilo Komisije 2003/361/ES(4), ki so pomembne za evropsko statistiko podjetij, bolje upoštevale, zlasti v zvezi z določanjem samostojnih podjetij, kot so opredeljena v zadevnem priporočilu. To je potrebno za spodbujanje pravne varnosti in predvidljivosti poslovanja ter vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za MSP s sedežem v Uniji.

(5)  Za evropsko statistiko podjetij so pomembne mednarodne smernice, kot sta priročnik Frascati za statistiko o raziskavah in razvoju ter priročnik iz Osla o inovacijskih podatkih in mednarodnih sporazumih, ki so ju sprejeli Združeni narodi, OECD, Mednarodni denarni sklad ter druge mednarodne in nadnacionalne organizacije. Takšne smernice bi se morale čim bolj upoštevati pri razvoju, pripravi in širjenju statističnih podatkov Unije, upoštevati pa bi jih bilo treba tudi v evropskem okviru statističnih poslovnih registrov, da se zagotovi primerljivost statistike Unije s statistiko, ki jo urejajo glavni mednarodni partnerji Unije. Vendar bi bilo treba pri zbiranju evropske statistike podjetij o vsebinah „raziskave in razvoj“ ter „inovacije“ dosledno upoštevati standarde, sporazume in smernice Unije.

(6)  Upravno breme za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja, bi bilo treba čim bolj omejiti, pri tem pa čim bolj upoštevati druge podatkovne vire, ki niso statistične raziskave. Za zmanjšanje bremena za podjetja bi bilo treba omogočiti, da se določijo različne zahteve po podatkih glede na velikost in pomembnost podjetij držav članic.

(7)  V Viziji 2020 evropskega statističnega sistema (ESS) je navedeno, da bi se morali podatki uporabljati na različnih statističnih področjih, kar bi omogočilo boljšo analizo nastajajočih pojavov (npr. globalizacije) in bolj koristilo politikam Unije z velikim učinkom. Izhodni podatki bi morali temeljiti na učinkovitih in zanesljivih statističnih postopkih ESS. Širše področje uporabe skupnega pravnega okvira za statistiko podjetij bi moralo omogočiti povezovanje medsebojno odvisnih procesov priprave podatkov, ki bi črpali iz različnih virov.

(8)  Program za posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine (MEETS), sprejet s Sklepom št. 1297/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta(5), ki se je izvajal med leti 2009 in 2013, je bil namenjen za pomoč pri prilagoditvi statistik podjetij in trgovine novim potrebam po podatkih in prilagoditvi sistema za pripravo poslovnih statistik. Sklepi in priporočila o prednostnih nalogah in novih sklopih kazalnikov, poenostavitvi okvira za statistiko podjetij, učinkovitejši pripravi statistike podjetij in statistike o trgovini ter posodobitvi Intrastata, sprejeti na podlagi programa, bi se morali prenesti v pravno zavezujoče določbe.

(9)  Potreben je prožnejši pristop v okviru evropske statistike podjetij, da se omogočijo prilagoditve metodološkemu razvoju in pravočasen odziv na nastajajoče in ustrezno utemeljene potrebe uporabnikov po podatkih, ki so posledica spreminjajočega se ekonomskega okolja ter večje globalizacije in zapletenosti poslovnega okolja. Take prihodnje prilagoditve bi morale biti podprte z ustrezno analizo stroškov in koristi, posledične nove zahteve po podatkih pa državam članicam ali respondentom ne bi smele nalagati znatnega dodatnega bremena ali stroškov.

(10)  Vlogo nacionalnih statističnih poslovnih registrov in registra EuroGroups bi bilo treba okrepiti, tako da bi predstavljali osnovno infrastrukturo za zbiranje in pripravo evropske statistike podjetij. Nacionalni statistični poslovni registri bi se morali uporabljati kot glavni vir informacij za statistično analizo populacije in demografije podjetij, za opredelitev populacije, vključene v raziskavo, in za vzpostavitev povezave do upravnih podatkovnih virov.

(11)  Da se zagotovi vloga nacionalnih statističnih poslovnih registrov in registra EuroGroups, bi bilo treba za vse zadevne enote določiti in uvesti enotni identifikator.

(12)  Ustrezen opis podjetij v registru EuroGroups s pravočasnimi in zanesljivimi podatki bi bilo treba doseči z uporabo usklajenih meril in rednim posodabljanjem informacij o kontrolnih povezavah med pravnimi enotami, ki so del skupine podjetij.

(13)  Za izboljšanje učinkovitosti postopkov priprave statistike ESS in zmanjšanje statističnega bremena za respondente bi morali imeti nacionalni statistični organi pravico do takojšnjega in brezplačnega dostopa do vseh nacionalnih upravnih evidenc in njihove uporabe ter vključitve teh upravnih evidenc v statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in širjenje evropske statistike podjetij, v skladu z določbami člena 17a Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(14)  Uredba (ES) št. 223/2009 določa referenčni okvir za evropsko statistiko. Določa zlasti skladnost z načeli strokovne neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, zanesljivosti, statistične zaupnosti in stroškovne učinkovitosti.

(15)  Nacionalnim statističnim organom, ki pripravljajo statistiko podjetij in vzdržujejo evropski okvir statističnih poslovnih registrov, bi bilo treba omogočiti izmenjavo in dostop do mikropodatkov za namene razvoja, priprave in širjenja nacionalne ali evropske statistike podjetij ali za izboljšanje kakovosti evropske statistike podjetij. Izmenjavo mikropodatkov bi bilo zato treba omejiti na ustrezno utemeljene primere.

(16)  Vzpostavitev dodatnega podatkovnega vira na podlagi izmenjave mikropodatkov o izvozu blaga znotraj Unije skupaj z možnostjo uporabe inovativnih metodologij povečuje prožnost za države članice pri pripravi statistike o blagovni menjavi znotraj Unije, kar državam članicam omogoča, da zmanjšajo breme poročanja podjetij. Namen izmenjave je učinkovit razvoj, priprava in širjenje statistike o evropski mednarodni blagovni menjavi ali izboljšanje kakovosti te statistike.

(17)  Za pogajanje, izvajanje in pregled trgovinskih sporazumov in sporazumov o naložbah med Unijo in tretjimi državami ali večstranskih trgovinskih sporazumov in sporazumov o naložbah bi morala imeti Komisija na voljo potrebne statistične informacije o trgovinskih tokovih držav članic z državami nečlanicami.

(18)  Ohraniti bi bilo treba tesno povezavo med sistemom zbiranja statističnih informacij in davčnimi formalnostmi, povezanimi z davkom na dodano vrednost, ki obstajajo v okviru blagovne menjave med državami članicami. Ta povezava omogoča, zlasti za namen statistike o blagovni menjavi znotraj Unije, identifikacijo izvoznikov in uvoznikov ter preverjanje kakovost zbranih informacij.

(19)  Za čezmejni pretok blaga, zlasti iz držav, ki niso članice EU, in v te države se izvaja carinski nadzor, kot je določen z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(7). Carinski organi hranijo informacije ali vodijo evidence o takih gibanjih oziroma imajo dostop do njih. Informacije ali evidence, ki so povezane s carinskimi deklaracijami ali temeljijo na njih, bi se morale uporabiti za pripravo statistike o blagovni menjavi v Uniji.

(20)  Za pripravo statistike o mednarodni blagovni menjavi in izboljšanje njene kakovosti bi morali nacionalni statistični organi v državah članicah ▌izmenjevati podatke o uvozu in izvozu blaga, pri katerem so udeleženi carinski organi več kot ene države članice. Da bi zagotovili usklajeno zbiranje statističnih podatkov, bi morala biti izmenjava teh mikropodatkov med nacionalnimi statističnimi organi obvezna.

(21)  Da bi zagotovili kakovost in primerljivost evropske statistike podjetij ali nacionalnih računov v skladu s pojmi in metodologijo iz Uredbe (EU) št. 549/2013, bi bilo treba izključno za statistične namene dovoliti izmenjavo zaupnih podatkov med nacionalnimi statističnimi organi zadevnih držav članic, ustreznimi nacionalnimi centralnimi bankami, Evropsko centralno banko in Komisijo (Eurostatom).

(22)  Komisija bi morala imeti za opravljanje svojih nalog, ki izhajajo iz Pogodb, zlasti v zvezi z delovanjem notranjega trga, popolne, posodobljene in zanesljive informacije o proizvodnji blaga in storitvah v Uniji ter mednarodnih trgovinskih tokovih. Podjetja potrebujejo takšne informacije tudi za spremljanje svojih trgov in svoje mednarodne vpetosti.

(23)  Države članice ali pristojni nacionalni organi bi si morali prizadevati, da se pridobivanje statističnih podatkov od evropskih podjetij kar najbolj poenostavi. Pri vzpostavljanju instrumentov in določanju metod za zbiranje statističnih podatkov bi morali nacionalni statistični organi upoštevati najnovejši digitalni razvoj ter čim bolj uporabljati inovativne pristope.

(24)  Zagotoviti je treba statistiko podjetij, ki je strukturirana po sektorju dejavnosti, s katero bi se merila produktivnost podjetij v Uniji. Zlasti se veča povpraševanje po statistiki o storitvenem sektorju, ki je predvsem v smislu svojega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest ter ob upoštevanju odnosa s predelovalno industrijo najbolj dinamičen sektor sodobnih gospodarstev. Ta trend se še dodatno krepi zaradi razvoja novih digitalnih storitev. Vse večje povpraševanje po statističnih podatkih se kaže tudi v kreativnih in kulturnih panogah, kot je navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo(8). Statistika o trgovini s storitvami je bistvena za spremljanje delovanja notranjega trga storitev in enotnega digitalnega trga ter ocenjevanje učinka ovir na trgovino s storitvami.

(25)  Uredba (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki je referenčni okvir za to uredbo, tudi v zvezi z varstvom zaupnih podatkov. Vendar pa zelo podrobna raven informacij na področju statistike o mednarodni blagovni menjavi zahteva posebna pravila glede zaupnosti. Uvoznik ali izvoznik mora nacionalnemu statističnemu organu predložiti zahtevek, da se statistični rezultati, ki omogočajo posredno identifikacijo zadevnega uvoznika ali izvoznika, ne razkrijejo. Nacionalni statistični organ bi moral ta zahtevek šteti za utemeljen, če bi statistični rezultati omogočili posredno identifikacijo zadevnega uvoznika ali izvoznika. Če temu ni tako, lahko nacionalni statistični organ širi statistične rezultate v obliki, ki lahko omogoči posredno identifikacijo zadevnega uvoznika ali izvoznika.

(26)  Za spremljanje napredka pri doseganju ciljev, določenih v strategiji Evropa 2020, na ravni držav članic in Unije je v okviru gospodarstva Unije potrebna harmonizirana statistika o podnebnih spremembah in učinkoviti rabi virov, raziskavah in razvoju, inovacijah, informacijski družbi, ki zajema tržne in netržne dejavnosti, ter celotnem poslovnem okolju, zlasti o demografiji podjetij in zaposlovanju, povezanem s tržnimi dejavnostmi. Takšne informacije nosilcem odločitev omogočajo, da sprejemajo informirane politične odločitve za razvoj gospodarstva na podlagi znanja in inovacij, izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do enotnega trga, razvoj podjetništva ter izboljšanje trajnosti in konkurenčnosti.

(27)  Statistika o dejavnostih, povezanih z inovacijami, raziskavami in razvojem, je potrebna za razvoj in spremljanje politik, ki so namenjene okrepitvi konkurenčnosti držav članic ter povečanju njihovega srednjeročnega in dolgoročnega potenciala za pametno rast in zaposlovanje. Tudi širjenje digitalnega gospodarstva ter večja uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij sta pomembna dejavnika za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v Uniji, statistični podatki pa so potrebni za podporo povezanih strategij in politik, vključno z dokončanjem enotnega digitalnega trga.

(28)  Statistika podjetij je poleg tega potrebna za pripravo nacionalnih in regionalnih računov v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(9).

(29)  Zanesljiva in pravočasna statistika je potrebna za poročanje o gospodarskem razvoju v vsaki državi članici v okviru ekonomske politike Unije. Evropska centralna banka potrebuje hitro kratkoročno statistiko za ocenjevanje gospodarskega razvoja v državah članicah v okviru enotne monetarne politike.

(30)  V zahtevah po podatkih bi bilo treba čim bolj upoštevati ukrepe za poenostavitev, s katerimi se v skladu z načelom sorazmernosti olajša breme za gospodarstva držav članic, ki so razmeroma majhna, pri čemer je treba upoštevati tudi načelo zagotavljanja statistike podjetij o celotnem gospodarstvu. Dodatne zahteve ne bi smele predstavljati nesorazmernega upravnega bremena za respondente.

(31)  Mednarodni standardi, kot je pobuda za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov (Statistical Data and Metadata Exchange – SDMX), ter statistični ali tehnični standardi, razviti v okviru ESS, kot so standardi za metapodatke in potrjevanje, bi se morali v ustreznem obsegu uporabljati tudi za evropsko statistiko podjetij. Odbor za evropski statistični sistem (ESSC) je v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 223/2009 odobril standard ESS za poročila o kakovosti. Ti standardi bi morali prispevati k usklajevanju zagotavljanja kakovosti in poročanja v skladu s to uredbo.

(32)  Za upoštevanje gospodarskega in tehničnega razvoja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejeme akte v zvezi s podvsebinami, določenimi v Prilogi ▌ I ▌, in stopnjami zajetja za izvoz blaga znotraj Unije. Komisija bi morala biti pooblaščena tudi za spremembo in dopolnitev ▌informacij, ki jih v skladu s prilogama V in VI zagotavljajo davčni in carinski organi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(10). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(33)  Za zagotovitev enotnih pogojev tehničnega izvajanja nekaterih elementov zahtev, vključno glede statističnih poslovnih registrov, oblike, ukrepov v zvezi z varnostjo in zaupnostjo ter glede postopka izmenjave zaupnih podatkov za namene evropskega okvira statističnih poslovnih registrov, prenosa podatkov in metapodatkov, poročil o kakovosti podatkov in poročil o metapodatkih ter glede odstopanj, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Z enakim namenom bi bilo treba na Komisijo prenesti dodatna izvedbena pooblastila v zvezi s podrobnostmi in obliko, ukrepi glede varnosti in zaupnosti ter s postopkom za izmenjavo zaupnih podatkov za namen statistike o blagovni menjavi znotraj Unije, specifikacijo ustreznih metapodatkov, časovnim načrtom, načini zbiranja in urejanja statističnih informacij o izvozu blaga znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, načini uporabe stopnje zajetja vsega izvoza blaga znotraj Unije glede referenčnega obdobja, določitvijo tehničnih specifikacij, povezanih s statističnimi podatkovnimi elementi za mikropodatke, pripravljene oziroma zbrane ▌v zvezi z blagovno menjavo znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, in s povezanimi poenostavitvami. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

(34)  Komisija bi morala po potrebi opraviti analizo stroškov in koristi ter zagotoviti, da noben predlagan ukrep ne bo nalagal znatnih dodatnih stroškov ali bremena državam članicam ali respondentom, zlasti MSP, pri čemer se upoštevajo pričakovane koristi za uporabnike, in da bo izboljšal kakovost statistike.

(35)  Komisija lahko odobri odstopanja od uporabe te uredbe ali delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v njenem okviru, če bi bile zaradi take uporabe potrebne velike prilagoditve nacionalnega statističnega sistema države članice v smislu organizacije dodatnih statističnih raziskav ali izvedbe velikih prilagoditev sistema priprave statistike, da bi se upoštevali novi podatkovni viri ali omogočila kombinacija različnih virov.

(36)  Če se ugotovijo nove zahteve po podatkih ali če je treba izboljšati sklope podatkov, ki jih zajema ta uredba, lahko Komisija začne pilotne študije, ki jih prostovoljno izvajajo države članice. Komisija lahko prednostno začne pilotne študije, ki se nanašajo na „mednarodno trgovino s storitvami“, „nepremičnine“, „finančne kazalnike“ in „okolje in podnebje“.

(37)  Ker cilja te uredbe, tj. vzpostavitve skupnega okvira za evropsko statistiko podjetij, države članice ne morajo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi usklajevanja in primerljivosti lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(38)  Ukrepi, določeni v tej uredbi, bi morali nadomestiti ukrepe iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91(11), Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98(12), Odločbe (ES) št. 1608/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(13), Uredbe (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(14), Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(15), Uredbe (ES) 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta(16), Uredbe (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta(17), Uredbe (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(18), Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(19) in Uredbe (ES) No 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(20). Te akte bi bilo zato treba razveljaviti.

(39)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

(40)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa skupni pravni okvir za:

(a)  razvoj, pripravo in širjenje evropske statistike podjetij, kot je opredeljena v členu 3(1);

(b)  evropski okvir nacionalnih statističnih poslovnih registrov in register EuroGroups.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „statistična enota“ pomeni statistične enote, kot so opredeljene v ▌Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93(21);

(b)  „poročevalska enota“ pomeni enoto, ki zagotavlja podatke;

(c)  „področje“ pomeni enega ali več sklopov podatkov, organiziranih tako, da zajamejo določene vsebine;

(d)  „vsebina“ ▌pomeni vsebino informacij, ki se zbirajo, pri čemer vsaka vsebina zajema eno ali več podvsebin;

(e)  „podvsebina“ pomeni podrobno vsebino informacij, ki se zbirajo v povezavi z določeno vsebino, pri čemer vsaka podvsebina zajema eno ali več spremenljivk;

(f)  „spremenljivka“ pomeni značilnost ▌enote, ki lahko prevzame več kot en sklop vrednosti;

(g)  „tržna dejavnost“ in „netržna dejavnost“ pomenita dejavnosti, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 549/2013;

(h)  „tržni proizvajalec“ in „netržni proizvajalci“ pomenita proizvajalce, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 549/2013;

(i)  „nacionalni statistični organi“ pomeni nacionalne statistične urade, ki jih imenujejo posamezne države članice, in druge nacionalne organe, odgovorne za razvoj, pripravo in širjenje evropske statistike iz člena 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 223/2009;

(j)  „avtoritativni vir“ pomeni edinega ponudnika evidenc podatkov, ki vsebujejo podatke iz nacionalnega statističnega poslovnega registra in podatke iz registra EuroGroups, v skladu s standardi kakovosti iz člena 17;

(k)  „mikropodatki“ pomeni posamezne ugotovitve ali mere značilnosti prepoznavnih poročevalskih enot ali statističnih enot;

(l)  „uporaba za statistične namene“ pomeni ▌uporabo ▌, kot je opredeljena v členu 3(8) Uredbe (ES) št. 223/2009;

(m)  „zaupni podatki“ pomeni podatke, kot so opredeljeni v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009;

(n)  „davčni organi“ pomeni nacionalne organe v državi članici, ki so odgovorni za izvajanje Direktive Sveta 2006/112/ES(22);

(o)  „carinski organi“ pomeni carinske organe iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 952/2013;

(p)  „mednarodna skupina podjetij“ pomeni skupino podjetij, ki jo sestavljata najmanj dve podjetji ali pravni enoti, ki se nahajata v različnih državah, kot je opredeljeno v členu 2(d) Uredbe (ES) št. 177/2008.

2.  Za namene členov 11 do 15 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „država članica izvoza“ pomeni državo članico na statističnem ozemlju, katere blago se izvaža v namembni kraj države članice uvoza;

(b)  „država članica uvoza“ pomeni državo članico na statističnem ozemlju, katere blago se uvaža iz države članice izvoza;

(c)  „blago“ pomeni vse premično premoženje, vključno z električno energijo in zemeljskim plinom.

Člen 3

Področje uporabe

1.  Evropska statistika podjetij zajema:

(a)  strukturo, gospodarske dejavnosti in uspešnost statističnih enot, njihove dejavnosti, povezane z raziskavami, razvojem in inovacijami, uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in e-trgovanje ter globalne vrednostne verige. Za namene te uredbe evropska statistika podjetij zajema tudi statistiko o raziskavah in razvoju v sektorju visokošolskega izobraževanja ter vladnem sektorju in zasebnem neprofitnem sektorju;

(b)  proizvodnjo končnih izdelkov in storitev ter mednarodno blagovno menjavo in mednarodno trgovino s storitvami.

2.  Evropski okvir statističnih poslovnih registrov zajema nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups ter izmenjave med njimi v skladu s členom 10.

(a)  Nacionalni statistični poslovni registri zajemajo:

(i)  vsa podjetja, ki opravljajo gospodarske dejavnosti in prispevajo k bruto domačemu proizvodu (BDP), in njihove lokalne enote;

(ii)  pravne enote, iz katerih so sestavljena navedena podjetja;

(iii)  pri podjetjih, ki imajo zaradi svoje velikosti precejšen vpliv in katerih enote enovrstne dejavnosti (EED) imajo precejšen vpliv na zbirne (nacionalne) podatke:

–  EED in velikost posameznih EED, iz katerih so sestavljena zadevna podjetja, ali pa

–  oznako NACE, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(23) in se nanaša na stranske dejavnosti zadevnih podjetij in obseg posamezne stranske dejavnosti;

(iv)  skupine podjetij, katerim pripadajo zadevna podjetja.

(b)  Register EuroGroups zajema naslednje enote, opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93:

(i)  vsa podjetja, ki opravljajo gospodarske dejavnosti in prispevajo k bruto domačemu proizvodu (BDP) ter so del mednarodne skupine podjetij;

(ii)  pravne enote, iz katerih so sestavljena navedena podjetja;

(iii)  mednarodne skupine podjetij, katerim pripadajo zadevna podjetja.

(c)  Gospodinjstva ne spadajo na področje uporabe evropskega okvira statističnih poslovnih registrov, če so blago in storitve, ki jih proizvajajo oziroma opravljajo, namenjeni za lastno porabo ali vključujejo oddajanje nepremičnine v lasti v najem.

(d)  Lokalne enote tujih podjetij, ki niso ločene pravne osebe (podružnice) in so klasificirane kot neprave družbe v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013, se za namene nacionalnih statističnih poslovnih registrov in registra EuroGroups štejejo za podjetja.

(e)  Skupine podjetij se opredelijo s povezavami glede nadzora med njihovimi pravnimi enotami v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2013.

(f)  Pri sklicevanju na nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups se ta uredba uporablja le za enote, ki v celoti ali delno opravljajo gospodarsko dejavnost, in za gospodarsko neaktivne pravne enote, ki so del podjetja v povezavi z gospodarsko aktivnimi pravnimi enotami. Za namene evropskega okvira statističnih poslovnih registrov se vsaka dejavnost, ki vključuje ponujanje blaga in storitev na danem trgu, šteje za gospodarsko dejavnost. Za dejavnost se lahko šteje tudi posedovanje sredstev in/ali obveznosti. Poleg tega se netržne storitve, ki prispevajo k BDP, ter posredne in neposredne udeležbe v aktivnih pravnih enotah za namene evropskega okvira statističnih poslovnih registrov štejejo za gospodarsko dejavnost.▌

(g)  Statistične enote znotraj evropskega okvira statističnih poslovnih registrov so opredeljene v skladu z ▌Uredbo Sveta (EGS) št. 696/93, ob upoštevanju omejitev iz tega člena.

POGLAVJE II

PODATKOVNI VIRI

Člen 4

Podatkovni viri in metode

1.  Države članice pripravijo statistiko iz členov 6 in 7 ter nacionalne statistične poslovne registre iz člena 9, pri čemer uporabijo vse relevantne podatkovne vire in se izogibajo prekomerni obremenitvi respondentov ter ustrezno upoštevajo stroškovno učinkovitost nacionalnih statističnih organov. Nacionalni statistični organi lahko za pripravo statistike in nacionalnih statističnih poslovnih registrov, ki se zahtevajo s to uredbo, uporabijo naslednje podatkovne vire, vključno s kombinacijami teh virov, pod pogojem, da rezultati ustrezajo merilom kakovosti iz člena 17:

(a)  statistične raziskave: poročevalske enote ▌na zahtevo držav članic zagotovijo pravočasne, točne in popolne informacije, ki so potrebne za pripravo statistike in nacionalnih statističnih poslovnih registrov, ki se zahtevajo s to uredbo;

(b)  upravne evidence, vključno z informacijami davčnih in carinskih organov, kot so letni računovodski izkazi;

(c)  izmenjane mikropodatke;

(d)  vse druge ustrezne vire, metode ali inovativne pristope, pod pogojem, da omogočajo pripravo podatkov, ki so primerljivi in skladni z veljavnimi posebnimi zahtevami glede kakovosti, določenimi v tej uredbi. Te metode in pristopi so znanstveno podprti in dobro dokumentirani.

Člen 5

Dostop do administrativnih evidenc in sporočanje informacij

1.  V skladu s ▌členom 17a Uredbe (ES) št. 223/2009 imajo nacionalni statistični organi in Komisija (Eurostat) pravico do takojšnjega in brezplačnega dostopa do vseh administrativnih evidenc in njihove uporabe ter povezovanja teh evidenc z drugimi podatkovnimi viri, da izpolnijo statistične zahteve iz te uredbe ter posodobijo nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups. Dostop nacionalnih statističnih organov in Komisije (Eurostata) je omejen na administrativne evidence znotraj njihovih zadevnih sistemov javne uprave.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 davčni organi v vsaki državi članici zagotovijo pristojnim nacionalnim statističnim organom za statistične namene informacije o izvozu in uvozu blaga, kot je določeno v Prilogi V.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spremembo in dopolnitev statističnih informacij, ki jih zagotovijo davčni organi v skladu s Prilogo V.

3.  Brez poseganja v odstavek 1 carinski organ v vsaki državi članici zagotovi pristojnim nacionalnim statističnim organom za statistične namene informacije o izvozu in uvozu blaga, kot je določeno v Prilogi VI.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spremembo in dopolnitev statističnih informacij, ki jih zagotovijo carinski organi v skladu s Prilogo VI.

4.  Za pripravo harmonizirane statistike o mednarodni blagovni menjavi in izboljšanje njene kakovosti si nacionalni statistični organi zadevnih držav članic za statistične namene izmenjajo mikropodatke, ki jih prejmejo od svojih carinskih organov v zvezi z izvozom ali uvozom blaga, zaradi ocene nepravega tranzitnega izvoza ali uvoza zadevne države članice, ker so pri takšnem izvozu ali uvozu udeleženi carinski organi več kot ene države članice.

Za druge tokove, pri katerih so udeleženi carinski organi več kot ene države članice, si nacionalni statistični organi izmenjajo ustrezne mikropodatke, povezane z izvozom ali uvozom blaga, da bi izboljšali kakovost zadevne statistike.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se določijo načini izmenjave podatkov v skladu s tem členom.

POGLAVJE III

STATISTIKA PODJETIJ

Člen 6

Zahteve po podatkih

1.  Evropska statistika podjetij zajema naslednja področja:

(a)  kratkoročna statistika podjetij,

(b)  nacionalna statistika podjetij,

(c)  regionalna statistika podjetij,

(d)  statistika o mednarodnih dejavnostih.

2.  Področja zajemajo eno ali več od naslednjih vsebin, ki so podrobneje opredeljene v Prilogi I:

(a)  populacija podjetij,

(b)  globalne vrednostne verige,

(c)  uporaba IKT in e-trgovanje,

(d)  inovacije,

(e)  mednarodna blagovna menjava,

(f)  mednarodna trgovina s storitvami,

(g)  naložbe,

(h)  vložki dela,

(i)  rezultati in uspešnost,

(j)  nepremičnine,

(k)  cene,

(l)  nabava,

(m)  vložki za raziskave in razvoj.

3.  Periodičnost, referenčno obdobje in statistična enota vsake vsebine so določeni v Prilogi II.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spremembo podvsebin, opredeljenih v Prilogi I ▌.

5.  Komisija pri izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov zagotovi, da so izpolnjeni naslednji ▌pogoji:

(a)  delegirani akti so namenjeni nevtralnosti ali zmanjšanju stroškov in bremena ter v nobenem primeru ne nalagajo znatnih dodatnih stroškov ali bremena za države članice ali respondente;

(b)  v petih zaporednih letih se lahko nadomestijo z drugo podvsebino največ ena podvsebina za področje „kratkoročna statistika podjetij“, tri podvsebine za področje „nacionalna statistika podjetij“, dve podvsebini za področje „regionalna statistika podjetij“ in dve podvsebini za področje „statistika o mednarodnih dejavnostih“ iz Priloge I, medtem ko se lahko v petih zaporednih letih za vsa področja doda največ ena podvsebina.

Omejitev praga za podvsebine, ki jih je mogoče nadomestiti, se ne uporablja za podvsebine v zvezi z inovacijami, uporabo IKT in e-trgovanjem ter globalno vrednostno verigo.

Omejitev se ne uporablja za spremembe, ki izhajajo iz ▌sprememb računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2013 in plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005; ▌

(c)  delegirani akti se sprejmejo vsaj 18 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov, razen za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“, za kateri se delegirani akti sprejmejo vsaj šest oziroma 15 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov;

(d)  izvedljivost vsakršne nove podvsebine se ustrezno oceni s pilotnimi študijami, ki jih izvajajo države članice v skladu s členom 20.

Člen 7

Tehnične specifikacije zahtev po podatkih

1.  Za podvsebine iz Priloge I države članice zberejo podatke, pomembne za vsako podvsebino. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, v katerih se podrobneje opredelijo naslednji podatkovni elementi, ki se pošljejo v skladu s to uredbo, njihove tehnične opredelitve in poenostavitve:

(a)  spremenljivke ▌;

(b)  merske enote;

(c)  statistična populacija (vključno z zahtevami za tržne/netržne dejavnosti ali proizvajalce);

(d)  klasifikacije (vključno z izdelkom, državami in ozemlji ter seznami narave poslov) in razčlenitve;

(e)  prostovoljno pošiljanje posameznih evidenc podatkov;

(f)  uporaba približkov in zahteve glede kakovosti;

(g)  rok za pošiljanje podatkov;

(h)  prvo referenčno obdobje;

(i)  uteževanje in sprememba referenčnega leta za področje „kratkoročna statistika podjetij“;

(j)  dodatne specifikacije, vključno z referenčnim obdobjem, povezane z vsebino „mednarodna trgovina z blagom“.

2.  Pri izvajanju pooblastil iz odstavka 1 v zvezi s poenostavitvami Komisija v skladu z načelom sorazmernosti upošteva velikost in pomembnost podjetij, da se zmanjša breme za podjetja. Poleg tega Komisija zagotovi, da se ohranijo vhodni podatki, potrebni za pripravo računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2013 in plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005. Izvedbeni akti, z izjemo aktov, ki urejajo prvo izvajanje te uredbe, se za vsebine iz Priloge I sprejmejo vsaj 18 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov. Za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“ se izvedbeni akti sprejmejo vsaj šest oziroma 15 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov.

3.  Komisija pri sprejemanju izvedbenih aktov v skladu s točko (a) odstavka 1, razen za vsebine iz točk (b) do (d) člena 6(2) te uredbe, zagotovi, da skupno število spremenljivk na vsakem področju iz člena 6(1) te uredbe ne presega:

–  22 spremenljivk za področje „kratkoročna statistika podjetij“;

–  93 spremenljivk za področje „nacionalna statistika podjetij“;

–  31 spremenljivk za področje „regionalna statistika podjetij“ in

–  26 spremenljivk za področje „statistika o mednarodnih dejavnostih“.

4.  Za vsebine iz točk (b) do (d) člen 6(2) te uredbe Komisija zagotovi, da skupno število spremenljivk ne presega:

–  20 spremenljivk za vsebino „globalne vrednostne verige“;

–  73 spremenljivk za vsebino „uporaba IKT in e-trgovanje“ in

–  57 spremenljivk za vsebino „inovacije“.

5.  Če so zaradi izpolnjevanja potreb uporabnikov in zagotovitve določene stopnje prožnosti potrebni novi podatki, lahko Komisija spremeni največ pet spremenljivk za vsako od področij „kratkoročna statistika podjetij“, „regionalna statistika podjetij“ in „statistika o mednarodnih dejavnostih“ ter največ 20 spremenljivk za področje „nacionalna statistika podjetij“ v katerem koli obdobju petih zaporednih koledarskih let, v skladu z izvedbenimi akti iz odstavka 3. Te omejitve se ne uporabljajo za vsebine „globalne vrednostne verige“, „inovacije“ in „uporaba IKT in e-trgovanje“.

6.  Kadar so na podlagi pilotnih študij iz člena 20 za izpolnjevanje potreb uporabnikov in zagotovitev določene stopnje prožnosti potrebni novi podatki, se skupno število spremenljivk za področja iz odstavka 3 ne poveča za več kot deset spremenljivk za vsa področja.

7.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2). Pri pripravi teh izvedbenih aktov se upoštevajo morebitni dodatni stroški in upravna bremena za države članice ali respondenta skupaj z oceno načrtovanega izboljšanja kakovosti statističnih podatkov in vseh drugih neposrednih ali posrednih koristi zaradi dodatnih predlaganih ukrepov.

Ne uporabljajo se za spremembe, ki izhajajo iz sprememb klasifikacij in nomenklatur ter sprememb računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 in plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005.

POGLAVJE IV

POSLOVNI REGISTRI

Člen 8

Evropski okvir statističnih poslovnih registrov

1.  Komisija (Eurostat) za statistične namene na ravni Unije vzpostavi register EuroGroups mednarodnih skupin podjetij.

2.  Države članice na nacionalni ravni vzpostavijo enega ali več ▌nacionalnih statističnih poslovnih registrov, katerih skupna osnova je usklajena v skladu s to uredbo in ki se uporabljajo kot osnova za pripravo in usklajevanje raziskav ter vir informacij za statistično analizo populacije in demografije podjetij, za uporabo upravnih podatkov ter za odkrivanje in oblikovanje statističnih enot.

3.  Države članice in Komisija (Eurostat) si za namene evropskega okvira statističnih poslovnih registrov izmenjujejo podatke, kot je določeno v členu 10.

4.  Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroups so avtoritativni vir za izpeljavo visokokakovostnih in harmoniziranih populacij statističnih poslovnih registrov v skladu s členom 17 te uredbe za pripravo evropske statistike.

Nacionalni statistični poslovni registri so avtoritativni vir za populacije nacionalnih statističnih poslovnih registrov. Register EuroGroups je avtoritativni vir za evropski statistični sistem kot populacija registrov za statistiko podjetij, za kar je potrebno usklajevanje čezmejnih informacij v zvezi z mednarodnimi skupinami podjetij.

Člen 9

Zahteve za evropski okvir statističnih poslovnih registrov

1.  Za statistične in pravne enote, ki jih zajema evropski okvir statističnih poslovnih registrov v skladu s členom 8, so značilni naslednji elementi, ki so podrobneje opredeljeni v Prilogi III:

(a)  register podvsebin in edinstveni identifikator,

(b)  referenčno obdobje in periodičnost.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se ▌določijo spremenljivke, povezane s podvsebinami registra, navedenimi v Prilogi III.

3.  Pri sprejemanju izvedbenih aktov iz odstavka 2 Komisija zagotovi, da se državam članicam ali respondentom ne naložijo večji dodatni stroški ali bremena.

Člen 10

Izmenjava in dostop do zaupnih podatkov za namen evropskega okvira statističnih poslovnih registrov

1.  Države članice si zaupne podatke izmenjujejo na naslednja načina:

(a)  Zaupne podatke o mednarodnih skupinah podjetij in enotah, ki so del teh skupin, vključno s spremenljivkami iz Priloge IV, si izključno za statistične namene izmenjujejo ▌nacionalni statistični organi različnih držav članic, če je izmenjava namenjena zagotovitvi kakovosti informacij o mednarodnih skupinah podjetij v Uniji. Take izmenjave lahko potekajo tudi za zmanjšanje bremena poročanja.

(b)  Če je izmenjava namenjena zagotovitvi kakovosti informacij o mednarodnih skupinah podjetij v Uniji in jo izrecno odobri pristojni nacionalni statistični organ, ki priskrbi informacije, so nacionalne centralne banke lahko stranke pri izmenjavi zaupnih podatkov izključno za statistične namene.

2.  Komisija (Eurostat) in države članice si zaupne podatke izmenjujejo na naslednje načine:

(a)  Nacionalni statistični organi Komisiji (Eurostatu) pošljejo podatke o mednarodnih skupinah podjetij in enotah, ki so del teh skupin, vključno s spremenljivkami iz Priloge IV, da izključno za statistične namene zagotovijo informacije o mednarodnih skupinah podjetij v Uniji.

(b)  Za zagotovitev dosledne evidence podatkov in njihove uporabe izključno za statistične namene Komisija (Eurostat) pošlje pristojnim nacionalnim statističnim organom vsake države članice podatke o mednarodnih skupinah podjetij in tudi podatke o enotah, ki so del teh skupin, vključno s spremenljivkami iz Priloge IV, če se vsaj ena pravna enota skupine nahaja na ozemlju navedene države članice.

(c)  Za zagotovitev učinkovitosti in visoke kakovosti priprave registra EuroGroups pošlje Komisija (Eurostat), izključno za statistične namene, ▌nacionalnim statističnim organom podatke o vseh mednarodnih skupinah podjetij, ki so evidentirane v registru EuroGroups, in tudi o enotah, ki so del teh skupin, vključno s spremenljivkami iz Priloge IV.

3.  Komisija (Eurostat) in države članice si za identifikacijo pravnih enot zaupne podatke izmenjujejo na naslednja načina:

(a)  Nacionalni statistični organi Komisiji (Eurostatu) pošljejo podatke o registriranih pravnih enotah, ki se nanašajo samo na identifikacijo in demografske spremenljivke ter stratifikacijske parametre, kot je navedeno v Prilogi IV, izključno za namen edinstvene identifikacije pravnih enot v Uniji.

(b)  Za zagotovitev učinkovitosti in visoke kakovosti priprave registra EuroGroups pošlje Komisija (Eurostat) nacionalnim statističnim organom vsake države članice podatke o pravnih enotah, ki se nanašajo samo na identifikacijo in demografske spremenljivke ter stratifikacijske parametre, kot je navedeno v Prilogi IV, izključno za namen identifikacije pravnih enot v Uniji.

4.  Komisija (Eurostat) in centralne banke si zaupne podatke izmenjujejo na naslednji način:

Komisija (Eurostat) in nacionalne centralne banke ter Komisija (Eurostat) in Evropska centralna banka si lahko izmenjujejo zaupne podatke izključno za statistične namene, če je izmenjava namenjena zagotovitvi kakovosti informacij o mednarodnih skupinah podjetij v Uniji ter jo izrecno odobrijo pristojni nacionalni statistični organi.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se določijo tehnične podrobnosti spremenljivk iz Priloge IV.

6.  Za zagotovitev, da se podatki, izmenjani v skladu s tem členom, uporabljajo izključno za statistične namene, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se določijo oblika ter ukrepi v zvezi z varnostjo in zaupnostjo takih podatkov ter postopek za izmenjavo podatkov.

7.  Če Komisija (Eurostat), nacionalni statistični organi, nacionalne centralne banke in Evropska centralna banka na podlagi tega člena prejmejo zaupne podatke o enotah na nacionalnem ozemlju ali zunaj njega, navedene informacije obravnavajo zaupno v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009.

Nacionalni statistični organi in Komisija (Eurostat) si zaupne podatke pošiljajo, če je to potrebno izključno za statistične namene za pripravo evropske statistike. Vsako nadaljnje pošiljanje mora izrecno odobriti nacionalni organ, ki je zbral te podatke.

8.  Države članice in Komisija sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev in kaznovanje vseh kršitev statistične zaupnosti izmenjanih podatkov. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

POGLAVJE V

IZMENJAVA ZAUPNIH PODATKOV ZA NAMEN STATISTIKE O BLAGOVNI MENJAVI ZNOTRAJ UNIJE

Člen 11

Izmenjava zaupnih podatkov

1.  Izmenjava zaupnih podatkov med državami članicami o izvozu blaga znotraj Unije poteka izključno za statistične namene med nacionalnimi statističnimi organi, kar prispeva k razvoju, pripravi in širjenju statistike o blagovni menjavi znotraj Unije.

Tehnične specifikacije za zahteve po podatkih, kot so določene v členu 7(1) in (2), se uporabljajo tudi za izmenjavo zaupnih podatkov v skladu s tem poglavjem.

2.  Nacionalni statistični organi države članice izvoza zagotovijo nacionalnim statističnim organom države članice uvoza statistične informacije o svojem izvozu blaga znotraj Unije v navedeno državo članico, kot je določeno v členu 12.

3.  Nacionalni statistični organi države članice izvoza zagotovijo nacionalnim statističnim organom države članice uvoza metapodatke, pomembne za uporabo izmenjanih podatkov pri pripravi statistike.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih opredeli, katere informacije se štejejo za pomembne metapodatke iz odstavka 3 ter časovni načrt za zagotovitev teh informacij in statističnih informacij iz odstavka 2.

5.  Brez poseganja v odstavek 1 država članica, ki zagotavlja izmenjane zaupne podatke, nacionalnim statističnim organom države članice uvoza dovoli, da jih lahko uporabijo za pripravo drugih statistik, če se ti podatki uporabijo izključno za statistične namene v skladu s poglavjem V Uredbe (ES) št. 223/2009.

6.  Država članica uvoza lahko na zahtevo nacionalnih statističnih organov države članice izvoza zagotovi nacionalnim statističnim organom države članice izvoza mikropodatke, ki jih je zbrala o uvozu blaga znotraj Unije, uvoženem iz navedene države članice izvoza.

Člen 12

Statistične informacije, ki se izmenjujejo

1.  Statistične informacije iz člena 11(2) sestavljajo:

(a)  mikropodatki, zbrani za namen statistike o blagovni menjavi znotraj Unije,

(b)  podatki, zbrani o posameznem blagu ali gibanjih,▌ in

(c)  podatki, zbrani z uporabo podrobnosti iz carinskih deklaracij.

2.  Statistične informacije iz člena 11(2), ki se dejansko zberejo iz raziskav pri podjetjih ali upravnih podatkov, zajemajo vsaj 95 % vrednosti vsega izvoza blaga znotraj Unije iz vsake posamezne države članice v vse ostale države članice skupaj.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spremembo te uredbe, in sicer z zmanjšanjem te stopnje zajetja glede na tehnični in gospodarski razvoj, pri čemer se ohrani statistika, ki izpolnjuje veljavne standarde kakovosti.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih določi tehnične specifikacije v zvezi z zbiranjem oziroma urejanjem informacij iz odstavka 1 in dodatno opredeli ▌uporabo stopnje zajetja iz odstavka 2, kar zadeva referenčno obdobje.

Člen 13

Statistični podatkovni elementi

1.  Mikropodatki iz točke (a) člena 12(1) vključujejo naslednje statistične podatkovne elemente:

(a)  posamično identifikacijsko številko, dodeljeno partnerskemu subjektu v državi članici uvoza v skladu s členom 214 Direktive 2006/112/ES(24);

(b)  referenčno obdobje;

(c)  tok;

(d)  blago;

(e)  partnersko državo članico;

(f)  državo porekla;

(g)  vrednost blaga;

(h)  količino blaga;

(i)  vrsto posla.

Mikropodatki iz točke (a) člena 12(1) lahko vsebujejo informacije o načinu prevoza in dobavne pogoje, če država članica izvoza zbira te spremenljivke.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se opredelijo statistični podatkovni elementi iz točk (a) do (i) ter določi seznam statističnih podatkovnih elementov, ki so relevantni za posamezno blago ali gibanje, ter podatkov, ki se zberejo z uporabo podrobnosti iz carinskih deklaracij iz točk (b) in (c) člena 12(1).

2.  Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki izpolnjujejo zahteve glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba predložiti, kolikor takšna poenostavitev ne škodi kakovosti statistike.

V posebnih primerih lahko države članice zberejo manjši sklop statističnih podatkovnih elementov iz odstavka 1 ali zberejo informacije, povezane z nekaterimi od teh podatkovnih elementov, na manj podrobni ravni.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se opredelijo načini izvajanja teh poenostavitev in najvišja vrednost izvoza znotraj Unije, za katero se lahko izkoristi ta poenostavitev.

Člen 14

Varstvo izmenjanih zaupnih podatkov

1.  Uporabljata se naslednji pravili o zaupnosti:

(a)  Nacionalni statistični organi države članice izvoza predložijo nacionalnim statističnim organom države članice uvoza evidenco mikropodatkov v zvezi z izvoznikom, kateremu so nacionalni statistični organi države članice izvoza odobrili zahtevek za statistično zaupnost v skladu s členom 19, pri čemer evidenca vsebuje pravilno vrednost in vse statistične podatkovne elemente iz člena 13(1) ter oznako, da za to evidenco mikropodatkov velja zaupnost.

(b)  Nacionalni statistični organi države članice uvoza lahko uporabijo evidence mikropodatkov o izvozu, za katere velja zaupnost, za pripravo statističnih rezultatov o uvozu znotraj Unije. Če nacionalni statistični organi države članice uvoza uporabljajo evidence mikropodatkov o izvozu, za katere velja zaupnost, poskrbijo, da pri širjenju statističnih rezultatov o uvozu znotraj Unije spoštujejo statistično zaupnost, ki so jo odobrili nacionalni statistični organi države članice izvoza.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2) za zagotovitev varstva zaupnih podatkov, izmenjanih v skladu s tem poglavjem; v teh aktih se opredelijo oblika ter ukrepi glede varnosti in zaupnosti takih podatkov, vključno z načini uporabe pravil iz odstavka 1, ter postopek za izmenjavo podatkov.

3.  Države članice in Komisija sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev in kaznovanje vseh kršitev statistične zaupnosti izmenjanih podatkov. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 15

Dostop do izmenjanih zaupnih podatkov za znanstvene namene

Dostop do izmenjanih zaupnih podatkov se lahko v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 223/2009 dodeli raziskovalcem, ki izvajajo statistične analize za znanstvene namene. Potrebna je odobritev nacionalnih statističnih organov države članice izvoza, ki so predložili podatke.

POGLAVJE VI

IZMENJAVA ZAUPNIH PODATKOV ZA NAMEN EVROPSKE STATISTIKE PODJETIJ IN NACIONALNIH RAČUNOV

Člen 16

Izmenjava zaupnih podatkov – omogočitvena klavzula

1.  Izmenjava zaupnih podatkov, kot so opredeljeni v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ki se zbirajo ali urejajo na podlagi te uredbe, se samo za statistične namene dovoli med nacionalnimi statističnimi organi zadevnih držav članic, ustreznimi nacionalnimi centralnimi bankami, Evropsko centralno banko in Komisijo (Eurostatom), če je izmenjava nujna za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti evropske statistike podjetij ali nacionalnih računov v skladu s pojmi in metodologijo iz Uredbe (EU) št. 549/2013.

2.  Nacionalni statističnimi organi, ustrezna nacionalna centralna banka, Komisija (Eurostat) in Evropska centralna banka, ki prejmejo zaupne podatke, te informacije obravnavajo zaupno in jih uporabljajo samo za statistične namene v skladu s poglavjem V Uredbe (ES) št. 223/2009.

POGLVJE VII

KAKOVOST, POŠILJANJE IN ŠIRJENJE

Člen 17

Kakovost

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti poslane evropske statistike podjetij in nacionalnih statističnih poslovnih registrov ter registra EuroGroups.

2.  Za namene te uredbe se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

3.  Komisija (Eurostat) na pregleden in preverljiv način oceni kakovost poslanih podatkov in metapodatkov.

4.  Za ta namen države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo:

(a)  letna poročila o kakovosti in metapodatkih za poslane podatke. V primeru večletne statistike je periodičnost poročil enaka periodičnosti statistike;

(b)  letna poročila o kakovosti in metapodatkih, povezana z nacionalnimi statističnimi poslovnimi registri.

5.  Komisija (Eurostat) državam članicam pošlje letna poročila o metapodatkih in kakovosti, povezana z registrom EuroGroups.

6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, v katerih se opredelijo načini, vsebina in roki za pošiljanje poročil o metapodatkih in kakovosti. Vsebina poročanja se omeji na najpomembnejše in bistvene vidike kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2). Državam članicam ali respondentom ne nalagajo večjih dodatnih stroškov ali bremena.

7.  Države članice v najkrajšem možnem času obvestijo Komisijo (Eurostat) o vseh pomembnih informacijah ali spremembah v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki bi vplivale na kakovost poslanih podatkov. Države članice obvestijo Komisijo (Eurostat) o velikih metodoloških ali drugih spremembah, ki vplivajo na kakovost nacionalnih statističnih poslovnih registrov. Informacije pošljejo v najkrajšem možnem času in najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti vsake takšne spremembe.

8.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno ustrezno utemeljeno zahtevo posredujejo vse potrebne dodatne informacije za oceno kakovosti statističnih informacij, kar pa državam članicam ali respondentom ne nalaga večjih dodatnih stroškov ali bremena.

Člen 18

Pošiljanje podatkov in metapodatkov

1.  Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo podatke in metapodatke, ki se zahtevajo s to uredbo, v skladu s standardi izmenjave podatkov in metapodatkov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2), v katerih se določijo takšni standardi ter postopek za pošiljanje podatkov in metapodatkov. Kadar so poslani podatki zaupni, se pravilna vrednost pošlje z oznako, da so podatki zaupne narave in se ne smejo širiti.

2.  Države članice na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije (Eurostata) izvajajo statistične analize nacionalnih statističnih poslovnih registrov in pošiljajo informacije Komisiji (Eurostatu), pri čemer upoštevajo obliko in postopek, ki sta opredeljena v izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2). Komisija (Eurostat) zagotovi, da se s temi izvedbenimi akti državam članicam ali respondentom ne nalagajo večji dodatni stroški ali breme.

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na ustrezno utemeljeno zahtevo pošljejo vse pomembne informacije o izvajanju te uredbe v državah članicah. Komisija s temi zahtevami državam članicam ne nalaga znatnega dodatnega upravnega ali finančnega bremena.

Člen 19

Zaupnost širjenja statističnih podatkov o mednarodni blagovni menjavi

Nacionalni statistični organ se samo na zahtevo uvoznika ali izvoznika ▌blaga odloči, ali bo širil statistične rezultate ▌v zvezi z zadevnim uvozom ali izvozom brez kakršne koli spremembe oziroma ali jih bo na utemeljeno zahtevo zadevnega uvoznika ali izvoznika v skladu s členom 20(3)(a) Uredbe (ES) št. 223/2009 spremenil tako, da ne bo mogoča identifikacija tega uvoznika ali izvoznika in bo tako upoštevano načelo statistične zaupnosti.

POGLAVJE VIII

PILOTNE ŠTUDIJE IN FINANCIRANJE

Člen 20

Pilotne študije

1.  Če Komisija (Eurostat) ugotovi, da so potrebne bistvene nove zahteve po podatkih ali izboljšave sklopov podatkov, ki jih zajema ta uredba, lahko začne pilotne študije, ki jih pred vsakim zbiranjem novih podatkov prostovoljno izvedejo države članice. Te pilotne študije vključujejo pilotne študije o „mednarodni trgovini s storitvami“, „nepremičninah“, „finančnih kazalnikih“ ter „okolju in podnebju“.

2.  Take pilotne študije se izvedejo za oceno relevantnosti in izvedljivosti pridobivanja podatkov. Komisija (Eurostat) v sodelovanju z državami članicami in glavnimi zainteresiranimi stranmi oceni rezultate teh študij. Pri oceni rezultatov se upoštevajo koristi ter dodatni stroški in breme zaradi izboljšav, ki bi jih te študije lahko predstavljale za podjetja in nacionalne statistične organe.

3.  Komisija po oceni iz odstavka 2 v sodelovanju z državami članicami pripravi poročilo o ugotovitvah študij iz odstavka 1. To poročilo se objavi.

4.  Komisija dve leti po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaki dve leti poroča o splošnem napredku v zvezi s pilotnimi študijami iz odstavka 1. Ta poročila so javno dostopna.

Komisija po potrebi in ob upoštevanju rezultatov iz odstavka 2 tem poročilom priloži predloge za uvedbo novih zahtev po podatkih.

Člen 21

Financiranje

1.  Unija lahko nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom s seznama, pripravljenega na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009, dodeli finančno podporo za stroške:

(a)  razvoja ali izvajanja zahtev po podatkih in obdelave podatkov na področju statistike podjetij;

(b)  razvoja metodologij, namenjenih povečanju kakovosti ali znižanju stroškov ter upravnega bremena zbiranja in priprave statistike podjetij ter izboljšanju evropskega okvira statističnih poslovnih registrov;

(c)  razvoja metodologij za zmanjšanje upravnega in finančnega bremena pri sporočanju zahtevanih informacij s strani poročevalskih enot, zlasti MSP;

(d)  sodelovanja v pilotnih študijah iz člena 20;

(e)  razvoja ali izboljšanja postopkov, sistemov IT in podobnih podpornih funkcij za pripravo bolj kakovostne statistike ali za zmanjšanje upravnega in finančnega bremena.

2.  Finančni prispevek Unije se zagotovi v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter členom 6 Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

3.  Ta finančni prispevek Unije ne presega 95 % upravičenih stroškov.

POGLAVJE IX

KONČNE DOLOČBE

Člen 22

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 6 ▌in 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz členov 5, 6 ▌in 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5, 6 ▌in 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 23

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 24

Odstopanja

1.  Če so za uporabo te uredbe ali izvedbenih ukrepov in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi, potrebne velike prilagoditve nacionalnega statističnega sistema države članice, lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri odstopanje od njene uporabe za največ tri leta. Država članica pošlje Komisiji ustrezno utemeljeno zahtevo v treh mesecih od začetka veljavnosti zadevnega akta. Vpliv na primerljivost podatkov držav članic ali na izračun potrebnih pravočasnih in reprezentativnih evropskih zbirnih podatkov je čim manjši. Pri odobritvi odstopanja se upošteva obremenitev respondentov.

2.  Če je odstopanje v zvezi s področji, na katerih so bile izvedene pilotne študije iz člena 20, še vedno upravičeno ob koncu obdobja, za katero je bilo odobreno, lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri nadaljnje odstopanje za največ eno leto. Država članica pošlje Komisiji ustrezno utemeljeno zahtevo za to podaljšanje šest mesecev pred koncem obdobja, za katero je bilo odobreno aktualno odstopanje. V utemeljitvi zahteve so podrobno opredeljeni razlogi za njeno predložitev.

3.  Komisija sprejme navedene izvedbene akte v skladu s postopkom pregleda iz člena 23(2).

Člen 25

Razveljavitev

1.  Uredbe (EGS) št. 3924/91, (ES) št. 48/2004, (ES) št. 716/2007, (ES) št. 177/2008 in (ES) št. 295/2008 ter Odločba št. 1608/2003/ES se razveljavijo z učinkom od 1. januarja [2021].

2.  Uredba (ES) št. 1165/1998 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2024.

3.  Uredba (ES) št. 808/2004 se razveljavi z učinkom od 1. januarja [2021].

4.  Uredbi (ES) št. 638/2004 in (ES) št. 471/2009 se razveljavita z učinkom od 1. januarja [2022].

5.  Odstavki 1 do 4 ne posegajo v obveznosti iz navedenih uredb v zvezi s prenosom podatkov in metapodatkov, vključno s poročili o kakovosti, kar zadeva referenčna obdobja, ki se v celoti ali deloma končajo pred zadevnimi datumi, določenimi v navedenih odstavkih.

6.  Sklicevanja na razveljavljene akte se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 26

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od 1. januarja [2021].

3.  Člen 5(2 do 4) in členi 11 do 15 pa se uporabljajo od 1. januarja [2022].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

Priloga I

Zajete vsebine

Področje 1. Kratkoročna statistika podjetij

Vsebina

Podvsebina

Populacija podjetij

demografski dogodki podjetij ▌

Vložki dela

zaposlovanje

opravljene ure

stroški dela

Cene

uvozne cene

cene proizvajalca

Rezultati in uspešnost

proizvodnja

obseg prodaje

čisti prihodek

Nepremičnine

nepremičnine

Področje 2. Nacionalna statistika podjetij

Vsebina

Podvsebina

Populacija podjetij

populacija aktivnih podjetij

demografski dogodki podjetij (ustanovitve, zaprtja, preživetja)

podjetja pod tujim nadzorom

tuja obvladujoča podjetja ▌in domača povezana podjetja

populacija podjetij, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino

Vložki dela

zaposlovanje

zaposlovanje, povezano z demografskimi dogodki podjetja (ustanovitve, zaprtja, preživetja)

zaposlovanje v podjetjih pod tujim nadzorom

zaposlovanje v tujih obvladujočih podjetjih ▌in domačih povezanih podjetjih

opravljene ure

stroški dela

stroški dela v podjetjih pod tujim nadzorom

Vložki za raziskave in razvoj

odhodki za raziskave in razvoj

zaposlovanje za raziskave in razvoj

odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom

zaposlovanje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom

javno financiranje raziskav in razvoja

Nabava

nabava blaga in storitev

sprememba zalog blaga

nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom

uvoz podjetij

Rezultati in uspešnost

čisti prihodek

bruto trgovska marža

vrednost proizvodnje

dodana vrednost

bruto poslovni presežek

čisti prihodek podjetij pod tujim nadzorom

vrednost proizvodnje podjetij pod tujim nadzorom

dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom

čisti prihodek tujih obvladujočih podjetij ▌in domačih povezanih podjetij

industrijska proizvodnja

izvoz podjetij

Naložbe

bruto naložbe

bruto naložbe podjetij pod tujim nadzorom

Inovacije

inovacije

Uporaba IKT in e-trgovanje

uporaba IKT in e-trgovanje

Področje 3. Regionalna statistika podjetij

Vsebina

Podvsebina

Populacija podjetij

populacija po regijah

demografski dogodki podjetij po regijah (ustanovitve, zaprtja, preživetja)

Vložki dela

zaposlovanje po regijah

zaposlovanje, povezano z demografskimi dogodki podjetij po regijah (ustanovitve, zaprtja, preživetja)

stroški dela po regijah

Vložki za raziskave in razvoj

odhodki za raziskave in razvoj po regijah

zaposlovanje za raziskave in razvoj po regijah

Področje 4. Statistika o mednarodnih dejavnostih

Vsebina

Podvsebina

Populacija podjetij

populacija podjetij v tujini pod nadzorom rezidenčnih institucionalnih enot v državi poročevalki

Vložki dela

zaposlovanje v podjetjih v tujini pod nadzorom rezidenčnih institucionalnih enot v državi poročevalki

stroški dela v podjetjih v tujini pod nadzorom rezidenčnih institucionalnih enot v državi poročevalki

Naložbe

bruto naložbe po podjetjih v tujini pod nadzorom rezidenčnih institucionalnih enot v državi poročevalki

Rezultati in uspešnost

čisti prihodek podjetij v tujini pod nadzorom rezidenčnih institucionalnih enot v državi poročevalki

Mednarodna blagovna menjava

blagovna menjava v Uniji

blagovna menjava zunaj Unije

Mednarodna trgovina s storitvami

uvoz storitev v okviru uredbe FRIBS (v breme)

izvoz storitev v okviru uredbe FRIBS (v dobro)

neto storitve v okviru uredbe FRIBS (saldo)

Globalne vrednostne verige

globalne vrednostne verige

Priloga II

Periodičnost, referenčno obdobje in statistična enota vsebin

Področje 1. Kratkoročna statistika podjetij

Vsebina

Periodičnost

Referenčno obdobje

Statistična enota

Populacija podjetij

četrtletna

četrtletje

pravna enota

Vložki dela

četrtletna (mesečna neobvezno)

četrtletje (mesec neobvezno)

EED

Cene

mesečna

z naslednjimi izjemami

–  ▌cene ponudnika storitev ▌in cene ponudnika novih stanovanjskih zgradb: četrtletna

mesec

z naslednjimi izjemami

–  cene ponudnika storitev in cene ponudnika novih stanovanjskih zgradb: četrtletje (mesec neobvezno)

EED

z naslednjimi izjemami

–  uvozne cene: ni relevantno

Rezultati in uspešnost

mesečna

z naslednjimi izjemami

–  ▌majhne države za področje F NACE: četrtletna (mesečna neobvezno)

mesec

z naslednjimi izjemami

–  ▌majhne države za področje F NACE: četrtletje (mesec neobvezno)

EED

 

mesečna; četrtletna za majhne* države za področje F NACE

*V skladu z izvedbenimi akti iz člena 7(1).

 

 

Nepremičnine

četrtletna (mesečna neobvezno)

četrtletje (mesec neobvezno)

ni relevantno

Področje 2. Nacionalna statistika podjetij

Vsebina

Periodičnost

Referenčno obdobje

Statistična enota

Populacija podjetij

letna

koledarsko leto

podjetje

Vložki dela

letna

koledarsko leto

podjetje

Vložki za raziskave in razvoj

vsaki dve leti;

z naslednjimi izjemami

–▌ sektor razčlenitve uspešnosti notranjih odhodkov za raziskave in razvoj, zaposlene na področju raziskav in razvoja ter število raziskovalcev ter za državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj (GBARD) ter nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se usklajujejo na nadnacionalni ravni: letna

koledarsko leto

podjetje za poslovni sektor

institucionalna enota za druge sektorje

Nabava

letna

z naslednjimi izjemami

–  ▌plačila podizvajalcem: vsaka tri leta

koledarsko leto

podjetje

Rezultati in uspešnost

letna

z naslednjimi izjemami

–  ▌razčlenitev čistih prihodkov po izdelku in prebivališču stranke za NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 in 73.2: vsaki dve leti

–  čisti prihodek od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti, čisti prihodek od industrijskih dejavnosti, čisti prihodek od industrijskih dejavnosti brez gradnje, čisti prihodek od gradnje, čisti prihodek od storitvenih dejavnosti, čisti prihodek od dejavnosti trgovine v zvezi z nabavo in nadaljnjo prodajo ter posredniških dejavnosti, čisti prihodek od zgradb in čisti prihodek od gradbeništva: vsakih pet let

–▌ dohodek od oddajanja naročil podizvajalcem: vsaka tri leta

koledarsko leto

podjetje

z naslednjimi izjemami

–  prodano blago, proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev in dejanska proizvodnja: EED

Naložbe

letna

z naslednjimi izjemami

–  ▌naložbe v neopredmetena sredstva: vsaka tri leta

koledarsko leto

podjetje

Inovacije

vsaki dve leti

referenčno obdobje je triletno obdobje pred koncem vsakega sodega koledarskega leta

podjetje

Uporaba IKT in e-trgovanje

letna

koledarsko leto sprejetja izvedbenega akta, ki določa spremenljivke;

koledarsko leto, ki sledi letu sprejetja izvedbenega akta, v katerem so določene spremenljivke, za druge spremenljivke

podjetje

Področje 3. Regionalna statistika podjetij

Vsebina

Periodičnost

Referenčno obdobje

Statistična enota

Populacija podjetij

letna

koledarsko leto

podjetje

z naslednjimi izjemami

–  število lokalnih enot (neobvezno za področje K NACE): lokalna enota

Vložki dela

letna

koledarsko leto

podjetje

z naslednjimi izjemami

–  število zaposlenih in samozaposlenih oseb v lokalnih enotah, plače v lokalnih enotah: lokalna enota

Vložki za raziskave in razvoj

vsaki dve leti

koledarsko leto

podjetje za poslovni sektor; institucionalna enota za druge sektorje

Področje 4. Statistika o mednarodnih dejavnostih

Vsebina

Periodičnost

Referenčno obdobje

Statistična enota

Populacija podjetij

letna

koledarsko leto

podjetje

Vložki dela

letna

koledarsko leto

podjetje

Naložbe

letna

koledarsko leto

podjetje

Rezultati in uspešnost

letna

koledarsko leto

podjetje

Mednarodna blagovna menjava

mesečna

z naslednjimi izjemami

–  vsaki dve leti za kombinirano razčlenitev po izdelku in valuti računa za dodaten uvoz in izvoz blaga EU

opredeli se v izvedbenih aktih v skladu s členom 7(1)(l)

ni relevantno

Mednarodna trgovina s storitvami

letna

z naslednjimi izjemami

–  ▌prva raven razčlenitev po storitvah: četrtletna

koledarsko leto

z naslednjimi izjemami

–  prva raven razčlenitev po storitvah: četrtletje

ni relevantno

Globalne vrednostne verige

vsaka tri leta

tri koledarska leta; referenčno leto t in referenčno obdobje t–2 do t

podjetje

Priloga III

Elementi evropskega okvira statističnih poslovnih registrov

Del A: Podvsebine in edinstveni identifikator registrov

1.  Enote, navedene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih in registru EuroGroups, kot so opredeljene v členu 3 te uredbe, se označijo z identifikacijsko številko in po podvsebinah registra, opredeljenih v delu C.

2.  Enote, navedene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih in registru EuroGroups, se označijo z edinstvenim identifikatorjem, in sicer z identifikacijsko številko, da se olajša infrastrukturna vloga evropskega okvira statističnih poslovnih registrov. Te identifikacijske številke bodo zagotovili nacionalni statistični organi. Identifikacijske številke za pravne enote in mednarodne skupine podjetij, pomembne za register EuroGroups, bo zagotovila Komisija (Eurostat). Nacionalni statistični organi lahko za nacionalne namene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih dodelijo dodatno identifikacijsko številko.

Del B: Referenčno obdobje in periodičnost

3.  Vnosi v nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups ter izbrisi iz njih se posodabljajo vsaj enkrat letno.

4.  Pogostost posodobitev je odvisna od vrste enote, obravnavane spremenljivke, velikosti enote in vira, ki se na splošno uporablja za posodobitve.

5.  Države članice vsako leto izdelajo kopijo, ki izraža stanje nacionalnih statističnih poslovnih registrov ob koncu leta, in to kopijo vsaj 30 let hranijo za namene analize. Komisija (Eurostat) vsako leto izdela kopijo, ki izraža stanje registra EuroGroups ob koncu leta, in to kopijo vsaj 30 let hrani za namene analize.

Del C: Podvsebine poslovnih registrov

Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroups za ustrezne enote, opredeljene v členu 3 te uredbe, vsebujejo naslednje podvsebine po enoti.

ENOTA

Podvsebina

1.  PRAVNE ENOTE

identifikacija▌

demografski dogodki

▌stratifikacijski parametri

povezave s podjetjem

povezave z drugimi registri

povezava s skupino podjetij

nadzor enot

lastništvo enot

2.  SKUPINA PODJETIJ

identifikacija▌

demografski dogodki

▌stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

3.  PODJETJE

identifikacija▌

povezava z drugimi enotami

demografski dogodki

▌stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

4.  LOKALNA ENOTA

identifikacija▌

demografski dogodki

▌stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

povezave z drugimi enotami in registri

5.  ENOTA ENOVRSTNE DEJAVNOSTI

če je zajeta kot statistična enota v skladu s členom 3(2)(a)(iii)

identifikacija▌

demografski dogodki

▌stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

povezave z drugimi enotami in registri

Priloga IV

Podvsebine in spremenljivke za izmenjavo zaupnih podatkov za namen evropskega okvira statističnih poslovnih registrov

Točke z oznako „pogojno“ so obvezne, če so na voljo v državah članicah, točke z oznako „neobvezno“ pa so priporočljive.

1.  Podatki, ki jih pristojni nacionalni statistični organi pošljejo Komisiji (Eurostatu) in za katere je dovoljena izmenjava med nacionalnimi statističnimi organi [člen 10(1) in člen 10(2)]

Enota

Podvsebina

Spremenljivka

Pravna enota

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

datum ukinitve pravne enote

 

stratifikacijski parametri

pravna oblika

pravni status dejavnosti

oznaka za podružnice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (pogojno)

oznaka za enote za posebne namene, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (neobvezno)

 

nadzor enot

identifikacija spremenljivk pravne enote, ki je bodisi pod nadzorom ali nadzira

 

lastništvo enot

identifikacija spremenljivk enote, ki je bodisi v lasti ali je lastnica

delež (%) rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote (pogojno)

delež (%) rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto (pogojno)

delež (%) nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote (pogojno)

delež (%) nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto (pogojno)

datum začetka in konca udeležbe (pogojno)

Skupina podjetij

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni ravni NACE

stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni ravni NACE (neobvezno)

število zaposlenih in samozaposlenih oseb (pogojno)

čisti prihodek (pogojno)

skupna sredstva skupine podjetij (pogojno)

države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali lokalne enote (neobvezno)

Podjetje

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

povezava z drugimi enotami

identifikacijska(-e) številka(-e) pravnih(-e) enot(-e), iz katerih(-e) je podjetje sestavljeno

identifikacijska številka skupine podjetij, ki ji podjetje pripada

 

demografski dogodki

datum začetka dejavnosti

datum dokončne ukinitve dejavnosti

 

stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

šifra glavne dejavnosti podjetja na 4-mestni ravni NACE

število zaposlenih in samozaposlenih oseb

število zaposlenih

čisti prihodek

institucionalni sektor in podsektor v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2013

2.  Podatki, ki jih Komisija (Eurostat) pošlje pristojnim nacionalnim statističnim organom in za katere je dovoljena izmenjava med Komisijo (Eurostatom) in pristojnimi centralnimi bankami v primeru odobritve [člen 10(2) in člen 10(4)]

Enota

Podvsebina

Spremenljivka

Pravna enota

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

datum ukinitve pravne enote

 

stratifikacijski parametri

pravna oblika

pravni status dejavnosti

oznaka za podružnice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (pogojno)

oznaka za enote za posebne namene, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (neobvezno)

 

povezave s podjetjem

identifikacijske spremenljivke podjetja(-ij), ki mu(jim) enota pripada

datum pridružitve podjetju(-jem) (pogojno)

datum ločitve od podjetja(-ij) (pogojno)

 

povezave z drugimi registri

povezave z drugimi registri

 

povezava s skupino podjetij

identifikacijske spremenljivke skupine podjetij, ki ji enota pripada

datum pridružitve skupini podjetij

datum ločitve od skupine podjetij

 

nadzor enot

identifikacija spremenljivk pravne enote, ki je bodisi pod nadzorom ali nadzira

 

lastništvo enot

identifikacija spremenljivk enote, ki je bodisi v lasti ali je lastnica

delež (%) rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote (pogojno)

delež (%) rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto (pogojno)

delež (%) nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote (pogojno)

delež (%) nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto (pogojno)

datum začetka in konca udeležbe (pogojno)

Skupina podjetij

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum začetka delovanja skupine podjetij

datum ukinitve skupine podjetij

 

stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni ravni NACE

stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni ravni NACE (neobvezno)

število zaposlenih in samozaposlenih oseb (pogojno)

čisti prihodek (pogojno)

skupna sredstva skupine podjetij (pogojno)

države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali lokalne enote (neobvezno)

Podjetje

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

povezava z drugimi enotami

identifikacijska(-e) številka(-e) pravnih(-e) enot(-e), iz katerih(-e) je podjetje sestavljeno

identifikacijska številka mednarodne ali nacionalne skupine podjetij, ki ji podjetje pripada

 

demografski dogodki

datum začetka dejavnosti

datum dokončne ukinitve dejavnosti

 

stratifikacijski parametri in ekonomske spremenljivke

šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 4-mestni ravni NACE

stranske dejavnosti skupine podjetij na 4-mestni ravni NACE (pogojno)

število zaposlenih in samozaposlenih oseb

število zaposlenih

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa (neobvezno)

čisti prihodek

institucionalni sektorji in podsektorji v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2013

3.  Izmenjave podatkov o registriranih pravnih enotah za namene identifikacije [člen 10(3)]

3.1.  Podatki, ki jih pristojni nacionalni statistični organi pošljejo Komisiji (Eurostatu), o rezidenčnih registriranih pravnih enotah

Enota

Podvsebina

Spremenljivka

Pravna enota

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

datum ukinitve pravne enote

 

stratifikacijski parametri

pravna oblika

pravni status dejavnosti

oznaka za podružnice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (pogojno)

3.2.  Podatki, ki jih pristojni nacionalni statistični organi pošljejo Komisiji (Eurostatu), o tujih registriranih pravnih enotah

Enota

Podvsebina

Spremenljivka

Pravna enota

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

datum ukinitve pravne enote

 

stratifikacijski parametri

pravna oblika (neobvezno)

pravni status dejavnosti

oznaka za podružnice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (pogojno)

3.3.  Podatki, ki jih Komisija (Eurostat) pošlje pristojnim nacionalnim statističnim organom, o registriranih pravnih enotah

Enota

Podvsebina

Spremenljivka

Pravna enota

identifikacija

identifikacijske spremenljivke

 

demografski dogodki

datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

datum ukinitve pravne enote

 

stratifikacijski parametri

pravna oblika

pravni status dejavnosti

oznaka za podružnice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 549/2013 (pogojno)

Priloga V

Informacije, ki jih nacionalnim statističnim organom zagotovijo davčni organi, pristojni v posamezni državi članici, kot je navedeno v členu 5(2)

(a)  informacije iz obračunov DDV o davčnih zavezancih ali pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, ki so za zadevno obdobje prijavili dobave blaga znotraj Unije v skladu s členom 251(a) Direktive Sveta 2006/112/ES ali pridobitev blaga znotraj Unije v skladu s členom 251(c) Direktive Sveta 2006/112/ES,

(b)  informacije iz rekapitulacijskih poročil o dobavah znotraj Unije, zbrane iz rekapitulacijskih poročil o DDV v skladu s členoma 264 in 265 Direktive 2006/112/ES,

(c)  informacije o pridobitvah znotraj Unije, ki jih sporočijo vse druge države članice v skladu s členom 21(2) Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010.

Priloga VI

Informacije, ki jih nacionalnim statističnim organom zagotovijo carinski organi, pristojni v posamezni državi članici, kot je navedeno v členu 5(3)

(a)  informacije za identifikacijo osebe, ki znotraj Unije izvaža in uvaža blago v carinskem postopku aktivnega oplemenitenja,

(b)  registracijski in identifikacijski podatki o gospodarskih subjektih, predloženi v skladu s carinskimi določbami Evropske unije, ki so na voljo v elektronskem sistemu v zvezi s številko EORI iz člena 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447,

(c)  evidence o uvozu in izvozu iz carinskih deklaracij, ki so jih sprejeli ali so v zvezi z njimi sprejeli odločitve nacionalni carinski organi in:

ki so bile vložene pri njih ali

za katere jim je dopolnilna deklaracija v skladu s členom 225 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 na voljo prek neposrednega elektronskega dostopa v sistemu imetnika dovoljenja.

(1)* BESEDILO ŠE NI BILO PRAVNO-JEZIKOVNO FINALIZIRANO.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(3)Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 (UL L 61, 5.3.2008, str. 6).
(4)Priporočilo Komisije o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (2003/361/ES) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).
(5)Sklep št. 1297/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o uvedbi Programa za posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine (MEETS) (UL L 340, 19.12.2008, str. 76).
(6)Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, p. 164).
(7)Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).
(8)P8_TA-PROV(2016)0486.
(9)Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
(10)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(11)Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (UL L 374, 31.12.1991, str. 1).
(12)Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (UL L 162, 5.6.1998, str. 1).
(13)Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji (UL L 230, 16.9.2003, str. 1).
(14)Uredba (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003–2009 (UL L 7, 13.1.2004, str. 1).
(15)Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (UL L 102, 7.4.2004, str. 1).
(16)Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (UL L 143, 30.4.2004, str. 49).
(17)Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij (UL L 171, 29.6.2007, str. 17).
(18)Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 (UL L 61, 5.3.2008, str. 6).
(19)Uredba (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o strukturni statistiki podjetij (prenovitev) (UL L 97, 9.4.2008, str. 13).
(20)Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (UL L 152, 16.6.2009, str. 23).
(21)Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (UL L 76, 30.3.1993, str. 1).
(22)Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
(23)Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
(24)Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo