Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0170(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0179/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0179/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.25

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0383

Hyväksytyt tekstit
PDF 289kWORD 87k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I
P8_TA-PROV(2019)0383A8-0179/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0338),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 325 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0214/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 8/2018(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0179/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) saa valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.
(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen myötä unioni on vahvistanut merkittävästi sen taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä keinoja koskevaa yhdenmukaistettua lainsäädäntökehystä. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on yksi keskeisistä painopisteistä rikosoikeuden ja petostentorjuntapolitiikan alalla, ja sillä on valtuudet toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 määritellyn mukaisesti.
_________________
_________________
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä.
(2)  Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’virasto’, suorittaa hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä hallinnollisia tutkimuksia unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Se voi tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille syyttäjäviranomaisille oikeudellisia suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa syytteeseenpanotoimia. Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa rikosepäilyistä EPPOlle siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa yhteydessä.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita.
(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi näin ollen muutettava ja mukautettava vastaavasti asetuksen (EU) 2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava huomioon ja niitä olisi täydennettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöissä, jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojan mahdollisimman korkea taso hyödyntämällä näiden virastojen välisiä synergioita. Tämä merkitsee tiivistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa, täydentävyyttä ja päällekkäisyyksien välttämistä koskevien periaatteiden noudattamista.
_________________
_________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.
(5)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 edellytetään, että virasto sekä unionin toimielimet, elimet, laitokset ja virastot sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle epäillystä rikollisesta toiminnasta, jonka osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa muusta unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja välineet toimia EPPOn luonnollisena kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.
(10)  Asetuksessa (EU) 2017/1939 säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa suorittamaan tällaisia täydentäviä tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, viraston olisi tietyin edellytyksin ja EPPOa kuultuaan myös voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista tai jatkamista taikka sen tutkimukseen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. Vastustuksen syyn olisi perustuttava tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan tuloksellisuus ja oltava tähän tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO hyväksyy pyynnön, viraston tutkimus olisi suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta koordinointi viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi ja välttää päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.
(12)  Jotta koordinointi, yhteistyö ja avoimuus viraston ja EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien asianmukainen koordinointi, taata täydentävyys ja välttää päällekkäisyydet. Tätä varten viraston ja EPPOn olisi hyödynnettävä asianhallintajärjestelmiensä osuma / ei osumaa -toimintoja. Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä työjärjestelyissään tietojenvaihdon toteutustavat ja edellytykset.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  On tarpeen käsitellä komission arvioinnin yksiselitteiset tulokset muuttamalla asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. Nämä ovat olennaisia lyhyen aikavälin muutoksia, joilla vahvistetaan viraston tutkimusten kehystä siten, että voidaan säilyttää vahva ja täysin toimiva virasto, joka täydentää EPPOn rikosoikeudellista lähestymistapaa hallinnollisilla tutkimuksilla. Muutoksilla ei muuteta toimeksiantoa tai valtuuksia. Ne koskevat pääasiassa alueita, joilla nykyisen asetuksen epäselvyys haittaa viraston tutkimusten tehokasta suorittamista, kuten paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamista, mahdollisuutta saada tilitietoja tai viraston laatimien tapausraporttien hyväksyttävyyttä todisteiksi.
(14)  On tarpeen käsitellä komission arvioinnin yksiselitteiset tulokset muuttamalla asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013. Nämä ovat olennaisia lyhyen aikavälin muutoksia, joilla vahvistetaan viraston tutkimusten kehystä siten, että voidaan säilyttää vahva ja täysin toimiva virasto, joka täydentää EPPOn rikosoikeudellista lähestymistapaa hallinnollisilla tutkimuksilla. Muutoksilla ei muuteta toimeksiantoa tai valtuuksia. Ne koskevat pääasiassa alueita, joilla nykyisen asetuksen epäselvyys haittaa viraston tutkimusten tehokasta suorittamista, kuten paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamista, mahdollisuutta saada tilitietoja tai viraston laatimien tapausraporttien hyväksyttävyyttä todisteiksi. Komission olisi toimitettava uusi, kattava ehdotus viimeistään kahden vuoden kuluessa sekä EPPOn että viraston ja niiden yhteistyön arvioimisesta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Virastolla on sisäisten, ja tarvittaessa ulkoisten, tutkimusten yhteydessä pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin. Kuten komission arvioinnissa ehdotettiin, on tarpeen selventää sitä, että tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tiedot olisi saatava käytettäviksi riippumatta siitä, millaiselle välineelle ne on tallennettu.
(24)  Virastolla on sisäisten, ja tarvittaessa ulkoisten, tutkimusten yhteydessä pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin. Kuten komission arvioinnissa ehdotettiin, on tarpeen selventää sitä, että tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tiedot olisi saatava käytettäviksi riippumatta siitä, minkä tyyppiselle välineelle ne on tallennettu.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)   Jotta huomioidaan prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden suojelu ja kunnioittaminen, viraston olisi perustettava sisäinen toiminto prosessuaalisten takeiden valvojan muodossa ja osoitettava riittävät resurssit hänen käyttöönsä. Prosessuaalisten takeiden valvojalla olisi oltava pääsy kaikkiin tietoihin, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)
(26 b)   Tällä asetuksella olisi perustettava virastolle valitusmekanismi yhteistyössä prosessuaalisten takeiden valvojan kanssa, jotta voidaan taata, että prosessuaalisia oikeuksia ja takeita kunnioitetaan kaikessa viraston toiminnassa. Mekanismin olisi oltava hallinnollinen mekanismi, jossa prosessuaalisten takeiden valvoja olisi vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä tavalla, joka kunnioittaa oikeutta hyvään hallintoon. Mekanismin olisi oltava tehokas ja sillä olisi varmistettava, että valitusten johdosta toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia. Viraston olisi avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi raportoitava valitusmekanismista vuosikertomuksessaan. Sen olisi käsiteltävä erityisesti vastaanottamiensa valitusten määrää, prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden loukkausten tyyppejä, kyseessä olleita toimintoja sekä mahdollisuuksien mukaan viraston toteuttamia jatkotoimia.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.
(29)  Viraston toimeksiantoon sisältyy arvonlisäveroon perustuvista omista varoista peräisin olevien unionin talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston olisi voitava tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia viranomaisia monimutkaisissa rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa tietoja neuvoston asetuksella (EU) N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-verkoston kautta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/17259 a säännökset, edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten torjunnassa.
_________________
_________________
9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18).
9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18).
9 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a)   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava viraston henkilöstöön kuuluville tehtävien suorittamista varten tarvittava apu. Kun virasto antaa oikeudellisia suosituksia jäsenvaltion kansallisille syyttäjäviranomaisille eikä jatkotoimia toteuteta, jäsenvaltion olisi perusteltava päätöksensä virastolle. Viraston olisi laadittava kerran vuodessa kertomus, jossa tehdään selkoa jäsenvaltioiden antamasta avusta ja oikeudellisten suositusten perusteella toteutetuista jatkotoimista.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)
(32 b)   Täydentääkseen tässä asetuksessa säädettyjä tutkimusten menettelysääntöjä viraston olisi laadittava tutkimuksia koskevat menettelysäännöt, joita viraston henkilöstön on noudatettava. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tällaisten menettelysääntöjen vahvistamista, rajoittamatta kuitenkaan viraston riippumattomuutta sen käyttäessä toimivaltaansa. Delegoiduilla säädöksillä olisi säädettävä erityisesti käytännöistä, joita noudatetaan viraston toimeksiannon ja sääntöjen täytäntöönpanossa; yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tutkimusmenettelyjä sekä sallittuja tutkimustoimia; asianomaisten henkilöiden laillisista oikeuksista; prosessuaalisista takeista; säännöksistä, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietojen luovuttamiseen sekä asiakirjoihin tutustumiseen; oikeudellista tarkastusta koskevista säännöksistä ja kaikkien asianomaisten henkilöiden käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista; sekä suhteista EPPOon. On erityisen tärkeää, että virasto asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)
(32 c)   Komission olisi arvioitava viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellystä päivämäärästä tämän asetuksen soveltamista ja erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1.  Jotta voidaan tehostaa petosten, lahjonnan ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä asiayhteyden mukaan yhteisesti ’unioni’, taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaa, olisi päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, käytettävä komissiolle kuuluvia tutkintavaltuuksia, jotka sille on annettu seuraavilla:
1. Jotta voidaan tehostaa petosten, lahjonnan ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä asiayhteyden mukaan yhteisesti ’unioni’, taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjuntaa, olisi päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, käytettävä komissiolle kuuluvia tutkintavaltuuksia, jotka sille on annettu seuraavilla:”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 2 kohta
-1 a) korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Virasto avustaa jäsenvaltioita komission tuella tiiviin ja säännöllisen yhteistyön järjestämisessä niiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan sovittaa yhteen niiden toimia, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksilta. Virasto osallistuu petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Virasto edistää ja sovittaa yhteen unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän operationaalisen kokemuksen ja parhaiden menettelytapojen jakamista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken sekä tukee jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toteuttamia yhteisiä petostentorjuntatoimia.
2. Virasto avustaa jäsenvaltioita komission tuella tiiviin ja säännöllisen yhteistyön järjestämisessä niiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan sovittaa yhteen niiden toimia, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksilta. Virasto osallistuu petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden ehkäisy- ja torjuntakeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Virasto edistää ja sovittaa yhteen unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän operationaalisen kokemuksen ja parhaiden menettelytapojen jakamista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken sekä tukee jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toteuttamia yhteisiä petostentorjuntatoimia.”
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 3 kohta – d alakohta
-1 b) korvataan 1 artiklan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) asetus (EY) N:o 45/2001.
”d) asetus (EU) 2018/1725;”
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
-1 c) lisätään 1 artiklan 3 kohtaan d a alakohta seuraavasti:
”d a) asetus (EU) N:o 2016/679.”
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 4 kohta
-1 d) korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Virasto tekee hallinnollisia tutkimuksia perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, jäljempänä ’toimielimet, elimet ja laitokset’, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. Siinä tarkoituksessa se tutkii virkatehtävien hoitamiseen liittyviä vakavia tapauksia, joissa unionin virkamiehet tai sen muuhun henkilöstöön kuuluvat ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tavalla, joka voi johtaa kurinpidolliseen tai tapauksen mukaan rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja vastaavia velvollisuuksien laiminlyöntejä, joihin ovat syyllistyneet sellainen toimielimen tai elimen jäsen, laitoksen päällikkö taikka toimielimen, elimen tai laitoksen sellainen työntekijä, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, jäljempänä yhteisesti ’virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, toimielimen tai elimen jäsenet, toimiston tai viraston päälliköt taikka sen työntekijät’.
4. Virasto tekee hallinnollisia tutkimuksia perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, jäljempänä ’toimielimet, elimet ja laitokset’, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjumiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista. Siinä tarkoituksessa se tutkii virkatehtävien hoitamiseen liittyviä vakavia tapauksia, joissa unionin virkamiehet tai sen muuhun henkilöstöön kuuluvat ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tavalla, joka voi johtaa kurinpidolliseen tai tapauksen mukaan rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja vastaavia velvollisuuksien laiminlyöntejä, joihin ovat syyllistyneet sellainen toimielimen tai elimen jäsen, laitoksen päällikkö taikka toimielimen, elimen tai laitoksen sellainen työntekijä, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, jäljempänä yhteisesti ’virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, toimielimen tai elimen jäsenet, toimiston tai viraston päälliköt taikka sen työntekijät’.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 4 a kohta
4 a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.
4 a.  Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 perustetun Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön, täydentävyyteen, päällekkäisyyksien välttämiseen ja tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.
_________________
_________________
13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 5 kohta
1 a)  korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5.  Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä unionin toimielimet, elimet tai laitokset voivat sopia viraston kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Hallinnolliset järjestelyt voivat koskea erityisesti tietojen toimittamista ja tutkimusten toteuttamista.
5. Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä unionin toimielimet, elimet tai laitokset voivat sopia viraston kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Hallinnolliset järjestelyt voivat koskea erityisesti tietojen toimittamista, tutkimusten toteuttamista ja niiden jatkotoimia.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
1 b)   korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2)  ’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä väärinkäytöstä;
2) ’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä väärinkäytöstä, mukaan lukien arvonlisäverosta peräisin oleviin tuloihin vaikuttavat rikkomukset;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
1 c)  korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3)  ’petoksella, lahjonnalla tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavalla muulla laittomalla toiminnalla’ tarkoitetaan asiaankuuluvissa unionin säädöksissä sellaiseksi määriteltyä toimintaa;
3) ’petoksella, lahjonnalla tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavalla muulla laittomalla toiminnalla tai sääntöjenvastaisuudella’ tarkoitetaan asiaankuuluvissa unionin säädöksissä sellaiseksi määriteltyä toimintaa;”
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
2 a)  korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5)  ’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä tai talouden toimijaa, jonka epäillään syyllistyneen petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan ja joka siksi on viraston tutkimuksen kohteena;
”5) ’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä tai talouden toimijaa, jonka epäillään syyllistyneen petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen ja joka siksi on viraston tutkimuksen kohteena;”
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
2 b)  lisätään 2 artiklaan 7 a alakohta seuraavasti:
”7 a. ’toimielimen jäsenellä’ tarkoitetaan tapauksen mukaan Euroopan parlamentin jäsentä, Eurooppa-neuvoston jäsentä, jäsenvaltion ministeritason edustajaa neuvostossa, Euroopan komission jäsentä, Euroopan unionin tuomioistuimen jäsentä, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsentä tai tilintarkastustuomioistuimen jäsentä.”
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)
2 c)  lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:
”7 b. ’samoilla tosiseikoilla’ tarkoitetaan sitä, että olennaiset tosiseikat ovat samat, ja olennaiset tosiseikat viittaavat siihen, että on olemassa joukko konkreettisia olosuhteita, jotka liittyvät erottamattomasti yhteen ja jotka voivat kokonaisuutena käsittää viraston tai EPPOn toimivaltaan kuuluvan rikkomuksen tutkinnan osatekijät.”
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – otsikko
Ulkoiset tutkimukset
Jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 1 kohta
1.  Asetuksen 1 artiklassa ja 2 artiklan 1 ja 3 alakohdassa määritellyssä laajuudessa virasto suorittaa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.
1.  Asetuksen 1 artiklassa määritellyssä laajuudessa virasto suorittaa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 3 kohta
3.  Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia tietoja, myös kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja.
3.  Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden toimijoilta suullisia ja kirjallisia tietoja 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.
Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä annettava ilman aiheetonta viivytystä sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa.
Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin, asiakirjoihin ja dataan, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä tarkastus tai todentaminen voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa. Jos yksityisomistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, viraston on tutkittava nämä laitteet, jos virastolla on perusteltua aihetta epäillä, että niiden sisältö voi olla tutkimuksen kannalta merkityksellistä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.   Jos on osoitetaan, että jäsenvaltio ei noudata 6 ja 7 kohdan mukaista yhteistyövelvoitettaan, unionilla on oikeus periä kyseiseen paikan päällä tehtävään tarkastukseen tai todentamiseen liittyvä määrä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 9 kohta
9.  Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.
Poistetaan.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 10 kohta
10.  Jos virasto käsittelee ennen ulkoisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille ja virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.
Poistetaan.
Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että asiassa toteutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti aiheellisia toimia, joihin virasto voi osallistua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten säännöstöjen soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – otsikko
-a)  korvataan 4 artiklan otsikko seuraavasti:
Sisäiset tutkimukset
”Tutkimuksia koskevia muita säännöksiä”
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 1 kohta
-a a) korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Virasto suorittaa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia, jäljempänä ’sisäiset tutkimukset’.
1. Hallinnolliset tutkimukset toimielimissä, elimissä tai laitoksissa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla suoritetaan tässä asetuksessa sekä kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.”
Nämä sisäiset tutkimukset suoritetaan tässä asetuksessa sekä kunkin toimielimen, elimen tai laitoksen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Sisäisissä tutkimuksissa
2.  Tutkimuksissa
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;
a)  virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy, jos se on tarpeen sen selvittämiseksi, onko tapahtunut petoksia, lahjontaa tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa tai sääntöjenvastaisuuksia, toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan, riippumatta siitä, minkä tyyppiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Jos yksityisomistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, viraston on tutkittava nämä laitteet, jos virastolla on perusteltua aihetta epäillä, että niiden sisältö voi olla tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  virasto voi pyytää virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja.”
b)  virasto voi pyytää talouden toimijoilta, virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen tai viraston päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja, jotka on dokumentoitava perusteellisesti tavanomaisia luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia ja unionin tietosuojavaatimuksia noudattaen. Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa.”
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 3 kohta
b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:
b)  poistetaan 3 kohta.
”3. Virasto voi tehdä 3 artiklan mukaisesti tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä talouden toimijoiden tiloissa tutustuakseen sisäisen tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiin tietoihin.”
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 4 kohta
b a)  korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Toimielimille, elimille ja laitoksille on aina ilmoitettava siitä, että viraston henkilöstöön kuuluvat suorittavat sisäistä tutkimusta niiden tiloissa tai tutustuvat niiden hallussa olevaan asiakirjaan tai pyytävät niiden hallussa olevia tietoja. Virasto voi milloin tahansa toimittaa sisäisissä tutkimuksissa saadut tiedot asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.
4. Toimielimille, elimille ja laitoksille on aina ilmoitettava siitä, että viraston henkilöstöön kuuluvat suorittavat tutkimusta niiden tiloissa tai tutustuvat niiden hallussa olevaan asiakirjaan tai dataan tai pyytävät niiden hallussa olevia tietoja. Virasto voi milloin tahansa toimittaa sisäisissä tutkimuksissa saadut tiedot asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.”
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 5 kohta
b b)  korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5.  Toimielimet, elimet ja laitokset luovat asianmukaiset menettelyt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sisäisten tutkimusten luottamuksellisuuden varmistamiseksi niiden kaikissa vaiheissa.
5. Toimielimet, elimet ja laitokset luovat asianmukaiset menettelyt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tutkimusten luottamuksellisuuden varmistamiseksi niiden kaikissa vaiheissa.”
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
b c)  korvataan 4 artiklan 6 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
Jos sisäisessä tutkimuksessa käy ilmi, että asianomainen henkilö saattaa olla virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä, tästä on ilmoitettava toimielimelle, elimelle tai laitokselle, johon henkilö kuuluu.
”Jos tutkimuksessa käy ilmi, että asianomainen henkilö saattaa olla virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä, tästä on ilmoitettava toimielimelle, elimelle tai laitokselle, johon henkilö kuuluu.”
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b d alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
b d)  korvataan 4 artiklan 6 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
Jos sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuutta ei voida taata tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, virasto käyttää asianmukaisia vaihtoehtoisia tiedonvälityskanavia.
”Jos tutkimuksen luottamuksellisuutta ei voida taata tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, virasto käyttää asianmukaisia vaihtoehtoisia tiedonvälityskanavia.”
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b e alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 7 kohta
b e)  korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:
7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa sille tietoja, samalla kun varmistetaan sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuus.
”7. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa sille tietoja, samalla kun varmistetaan tutkimuksen luottamuksellisuus.”
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
Jos virasto käsittelee, ennen kuin sisäisen tutkimuksen aloittamisesta on päätetty, tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista. Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.
Jos virasto käsittelee, ennen kuin tutkimuksen aloittamisesta on päätetty, tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen, se voi ilmoittaa asiasta tarvittaessa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja asianomaisille toimielimille, elimille, laitoksille tai virastoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.
Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 8 kohta – 2 alakohta
c a)  korvataan 8 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
Viraston on tarvittaessa ilmoitettava asiasta myös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tässä tapauksessa sovelletaan 9 artiklan 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät niille toimitettujen tietojen perusteella toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden on pyynnöstä ilmoitettava siitä virastolle.
”Toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa suoritettavien tutkimusten osalta viraston ilmoittaessa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sovelletaan 9 artiklan 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät niille toimitettujen tietojen perusteella toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden on pyynnöstä ilmoitettava siitä virastolle.”
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)
c b)  lisätään 8 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Paikan päällä 3 artiklan mukaisesti tehtävien tarkastusten tai todentamisten osalta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava asianmukaisten toimien, joihin virasto voi osallistua, toteuttaminen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten sääntöjen soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.”
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 1 kohta – ensimmäinen virke
a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:
Poistetaan.
”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista.”
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 1 kohta
a a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tutkimuksen aloittamista koskevassa pääjohtajan päätöksessä on otettava huomioon 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistetut tutkimuksissa noudatettavan politiikan painopisteet ja viraston vuotuinen hallintosuunnitelma. Päätöksessä on myös otettava huomioon tarve käyttää viraston resursseja tehokkaasti ja käytettävien keinojen oikeasuhteisuus. Sisäisissä tutkimuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mikä toimielin, elin tai laitos soveltuu parhaiten suorittamaan tutkimuksen erityisesti tosiseikkojen luonteen sekä sen perusteella, millaisia todellisia tai mahdollisia taloudellisia vaikutuksia tapauksella on ja mikä on oikeudellisten jatkotoimien todennäköisyys.
1. Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua myös kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista. Päätöstä edeltävä arviointijakso saa olla enintään kaksi kuukautta. Jos perustana olevat tiedot toimittaneen ilmiantajan henkilöllisyys on tiedossa, hänelle on tarvittaessa ilmoitettava asiasta.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
a b)  korvataan 2 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
Pääjohtaja päättää ulkoisen tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai asianomaisen jäsenvaltion tai jonkin unionin toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä.
Pääjohtaja päättää tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai unionin toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä tai jäsenvaltion pyynnöstä.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
a c)  kumotaan 2 kohdan 2 alakohta;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a d alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 3 kohta
a d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:
3.  Sinä aikana kun pääjohtaja harkitsee, aloitetaanko sisäinen tutkimus 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön perusteella ja/tai kun virasto suorittaa sisäistä tutkimusta, toimielimet, elimet ja laitokset eivät saa aloittaa samoja tosiseikkoja koskevaa rinnakkaista tutkimusta, ellei viraston kanssa toisin sovita.
3. Sinä aikana kun pääjohtaja harkitsee, aloitetaanko tutkimus 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön perusteella ja/tai kun virasto suorittaa tutkimusta, toimielimet, elimet ja laitokset eivät saa aloittaa samoja tosiseikkoja koskevaa rinnakkaista tutkimusta, ellei viraston kanssa toisin sovita. Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisiin EPPOn tutkintoihin.”
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 3 kohta – viimeinen virke
b)  lisätään 3 kohtaan virke seuraavasti:
Poistetaan.
”Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisiin EPPOn tutkintoihin.”
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 5 kohta
b a)   korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5.  Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta sisäistä tutkimusta, hän voi lähettää merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jotta tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimia kyseiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Virasto sopii tarvittaessa kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa asianmukaisista toimenpiteistä tietolähteen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja pyytää tarvittaessa, että sille ilmoitetaan toimista, jotka on toteutettu.
5. Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta tutkimusta toimielimessä, elimessä tai laitoksessa, vaikka on riittävä epäily petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä, hänen on lähetettävä merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jotta tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimia kyseiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Virasto sopii tarvittaessa kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa asianmukaisista toimenpiteistä tietolähteen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja pyytää tarvittaessa, että sille ilmoitetaan toimista, jotka on toteutettu.”
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 6 kohta
6.  Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta ulkoista tutkimusta, hän voi lähettää merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarvittaessa toteuttaa toimia unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Virasto ilmoittaa asiasta tarvittaessa myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.
6.  Jos pääjohtaja päättää olla suorittamatta 3 artiklan mukaista paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, vaikka on riittävä epäily petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä, hänen on lähetettävä merkitykselliset tiedot viipymättä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat tarvittaessa toteuttaa toimia unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Virasto ilmoittaa asiasta tarvittaessa myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
c a)  lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6 a. pääjohtaja ilmoittaa 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti valvontakomitealle määräajoin tapauksista, joissa hän on päättänyt olla aloittamatta tutkimusta, ja päätöksen perustelut.”
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 1 kohta
-a)  korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Pääjohtaja johtaa tutkimuksia tarvittaessa kirjallisten ohjeiden pohjalta. Pääjohtajan nimeämät viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tutkimukset hänen johdollaan.
1. Pääjohtaja johtaa tutkimuksia tarvittaessa kirjallisten ohjeiden pohjalta. Pääjohtajan nimeämät viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tutkimukset hänen johdollaan. Pääjohtaja ei saa suorittaa tutkimuksia henkilökohtaisesti.”
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
c a)   korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.
Toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 4 kohta
c b)  Poistetaan 4 kohta.
4.  Jos tutkimukseen sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä osatekijöitä, sovelletaan 3 ja 4 artiklaa sen mukaisesti.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 6 kohta – johdantokappale
c c)  korvataan 6 kohdan johdantokappale seuraavasti:
6.  Jos tutkimuksissa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, virasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle meneillään olevasta tutkimuksesta. Tällöin on ilmoitettava seuraavat seikat:
6. Jos tutkimuksissa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, virasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle meneillään olevasta tutkimuksesta ja ehdottaa toteutettavia toimenpiteitä. Tällöin on ilmoitettava seuraavat seikat:
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c d alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta
c d)  korvataan 6 kohdan 1 alakohdan b alakohta seuraavasti:
b)  kaikki tiedot, jotka voivat auttaa asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta päättämään, onko aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;
b) kaikki tiedot, jotka voivat auttaa asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta päättämään toteutettavista aiheellisista hallinnollisista turvaamistoimenpiteistä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;”
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c e alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c e)  korvataan 6 kohdan 1 alakohdan c alakohta seuraavasti:
c)  mahdolliset toimenpidesuositukset luottamuksellisuuden takaamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa käytetään kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tai, kun on kyse ulkoisista tutkimuksista, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tutkimuksiin sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.
”c) mahdolliset toimenpidesuositukset luottamuksellisuuden takaamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa käytetään kansallisen oikeusviranomaisen tai muun toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tutkimuksiin sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.”
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos tai virasto voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta päätöksestä.
Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lisäksi asianomaisen toimielimen, elimen, laitoksen tai viraston on ilmoitettava virastolle viipymättä kaikista poikkeamisista ehdotetuista turvaamistoimenpiteistä sekä syyt tällaiseen poikkeamiseen.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 8 kohta
8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tarvittaessa tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.
8.  Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja antaa yksityiskohtaisen selvityksen viivästymisen syistä sekä tutkimuksen nopeuttamiseksi toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 8 a kohta (uusi)
e a)   lisätään 8 a kohta seuraavasti:
”8 a. Kertomuksessa on esitettävä vähintään lyhyt kuvaus tosiseikoista, niiden oikeudellinen luokittelu, arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, lakisääteisen vanhentumisajan umpeutumispäivä, syyt siihen, miksi 12 kuukauden määräaikaa ei voitu noudattaa, sekä mahdolliset tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.”
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Toimielimet, elimet ja laitokset toimittavat virastolle viipymättä kaikki tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin petoksiin, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan.
1. Toimielimet, elimet ja laitokset toimittavat virastolle viipymättä kaikki tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin petoksiin, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan tai sääntöjenvastaisuuteen. Tämä velvoite koskee EPPOa sellaisissa asioissa, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti.”
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta
Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat edellä mainitun sijaan toimittaa virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.
Kun toimielimet, elimet, laitokset ja virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat täyttää ensimmäisessä alakohdassa säädetyn velvoitteen toimittamalla virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.
Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava virastolle viipymättä kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 3 kohta
3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava virastolle kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.
3.  Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virastolle viipymättä kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden torjuntaan.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Tätä artiklaa ei sovelleta EPPOon sellaisissa rikosasioissa, joiden osalta se voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 ja 25 artiklan mukaisesti.
Tätä artiklaa ei sovelleta EPPOon sellaisissa rikosasioissa, joiden osalta se voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
9 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
-a)   korvataan 2 kohdan 4 alakohta seuraavasti:
Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta lausuntojen hankkimiseen paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä.
”Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta lausuntojen hankkimiseen paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä. Asianomaiselle henkilölle on kuitenkin ennen lausunnon hankkimista ilmoitettava hänen oikeutensa, etenkin oikeus hänen itse valitsemaansa avustajaan.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
-a a) korvataan 4 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
Tätä varten viraston on lähetettävä asianomaiselle henkilölle kehotus esittää huomautuksia joko kirjallisesti tai viraston osoittaman henkilöstöön kuuluvan järjestämässä kuulemisessa. Kehotuksessa on esitettävä yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklassa säädetyt tiedot sekä huomautusten esittämisen määräaika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää kuulemista koskevan kehotuksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Tutkimusta koskevassa loppukertomuksessa on viitattava näihin huomautuksiin.
”Tätä varten viraston on lähetettävä asianomaiselle henkilölle kehotus esittää huomautuksia joko kirjallisesti tai viraston osoittaman henkilöstöön kuuluvan järjestämässä kuulemisessa. Kehotuksessa on esitettävä yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista ja asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklassa säädetyt tiedot sekä huomautusten esittämisen määräaika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää kuulemista koskevan kehotuksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Tutkimusta koskevassa loppukertomuksessa on viitattava näihin huomautuksiin.”
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
9 artikla – 5 a kohta (uusi)
a a)   lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Tapauksissa, joissa virasto suosittelee oikeudellisia jatkotoimia, ja väärinkäytösten paljastajien ja ilmiantajien luottamuksellisuutta koskevien oikeuksien soveltamista rajoittamatta, asianomaisella henkilöllä on oltava mahdollisuus tutustua viraston 11 artiklan mukaisesti tutkimuksensa jälkeen laatimaan kertomukseen ja kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin siltä osin kuin ne liittyvät kyseiseen henkilöön ja elleivät, tapauksen mukaan, EPPO tai kansalliset oikeusviranomaiset vastusta tätä kuuden kuukauden määräajan sisällä. Kansallinen oikeusviranomainen voi myöntää luvan asiakirjoihin tutustumiseen myös ennen tämän määräajan umpeutumista.”
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
9 aartikla (uusi)
8 a)   lisätään 9 a artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Prosessuaalisten takeiden valvoja
1.   Komissio nimittää prosessuaalisten takeiden valvojan, jäljempänä ’valvoja’, 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viiden vuoden toimikaudeksi, jota ei voida uusia. Valvojan toimikauden päättyessä hän jatkaa tehtävässä kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi henkilö.
2.   Komissio laatii Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun hakuilmoituksen perusteella luettelon valvojan tehtäviin soveltuvista pätevistä ehdokkaista. Komissio nimittää valvojan kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.
3.   Valvojalla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus prosessuaalisten oikeuksien ja takeiden alalta.
4.   Valvoja hoitaa tehtäviään täysin itsenäisesti pyytämättä ja ottamatta tehtäviensä hoidossa ohjeita keneltäkään.
5.   Valvojan tehtävänä on seurata, että virasto noudattaa prosessuaalisia oikeuksia ja takeita. hän on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä.
6.   Valvoja antaa vuosittain kertomuksen tehtäviensä hoitamisesta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, valvontakomitealle ja virastolle. Kertomuksessa ei viitata tutkittavana oleviin yksittäisiin tapauksiin ja siinä otetaan huomioon tutkimusten luottamuksellisuus myös niiden päättymisen jälkeen.”
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
9 bartikla (uusi)
8 b)   lisätään 9 b artikla seuraavasti:
”9 b artikla
Valitusmekanismi
1.   Virasto toteuttaa yhteistyössä valvojan kanssa tarvittavat toimenpiteet valitusmekanismin perustamiseksi, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että prosessuaalisia takeita kunnioitetaan viraston kaikissa toimissa.
2.   Viraston tutkimuksen kohteena olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valvojalle kantelu, joka koskee viraston 9 artiklassa säädettyjen prosessuaalisten takeiden noudattamista. Kantelun tekemisellä ei ole lykkäävää vaikutusta käynnissä olevaan tutkimukseen.
3.   Kantelu on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun kantelun tekijä on huomannut seikat, joiden hän väittää loukkaavan hänen prosessuaalisia takeitaan. Kantelua ei voi tehdä sen jälkeen, kun tutkimuksen päättämisestä on kulunut kuukausi. Edellä 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja koskevat kantelut on tehtävä ennen kyseisissä säännöksissä vahvistettujen määräaikojen päättymistä.
4.   Kantelun saatuaan valvoja ilmoittaa asiasta välittömästi viraston pääjohtajalle ja antaa virastolle mahdollisuuden ratkaista kantelun tekijän esittämä asia 15 työpäivän kuluessa.
5.   Virasto toimittaa valvojalle kaikki tiedot, jotka saattavat olla tarpeen, jotta valvoja voi antaa suosituksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan soveltamista.
6.   Valvoja antaa kantelua koskevan suosituksen viipymättä, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on ilmoittanut valvojalle asian ratkaisemiseksi toteuttamistaan toimista, tai 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä. Suositus annetaan virastolle ja tiedoksi kantelun tekijälle. Valvoja voi poikkeustapauksissa päättää jatkaa suosituksen antamisen määräaikaa vielä 15 päivällä. Valvojan on ilmoitettava pääjohtajalle kirjeellä määräajan pidentämisen syyt. Jos valvoja ei anna suositusta tässä kohdassa säädetyssä määräajassa, valvojan katsotaan hylänneen kantelun ilman suositusta.
7.   Puuttumatta meneillään olevan tutkimuksen suorittamiseen valvoja tarkastelee kantelua kuulemismenettelyssä. Valvoja voi pyytää todistajia näiden suostumuksella antamaan kirjallisia tai suullisia selvityksiä, jotka hän katsoo asianmukaisiksi tosiseikkojen varmistamiseksi.
8.   Pääjohtajan on noudatettava valvojan suositusta asiassa, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, joissa hän voi poiketa siitä. Jos pääjohtaja poikkeaa valvojan suosituksesta, hänen on ilmoitettava kantelun tekijälle ja valvojalle päätöksen keskeiset perustelut, sikäli kuin tämä ei vaikuta meneillään olevaan tutkimukseen. Hänen on ilmoitettava syyt valvojan suosituksen noudattamatta jättämiseen huomautuksessa, joka liitetään tutkimusta koskevaan loppukertomukseen.
9.   Pääjohtaja voi pyytää valvojalta lausuntoa mistä tahansa valvojan toimivaltaan kuuluvasta, prosessuaalisiin takeisiin liittyvästä asiasta, mukaan lukien päätöksestä lykätä 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta asianomaiselle henkilölle. Pääjohtajan on ilmoitettava kaikissa tällaisissa pyynnöissä määräaika, johon mennessä valvojan on vastattava.
10.   Jos unionin virkamies tai muu sen palveluksessa oleva henkilö tekee pääjohtajalle henkilöstösääntöjen 90 a artiklan mukaisen kantelun ja kyseinen virkamies tai muu palveluksessa oleva henkilö on tehnyt samasta aiheesta kantelun valvojalle, pääjohtaja odottaa valvojan suositusta ennen kanteluun vastaamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen 90 a artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.”
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 1 kohta
-a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Ulkoisissa tutkimuksissa toimitetuilla tai saaduilla tiedoilla on niiden muodosta riippumatta asianomaisten säännösten mukainen suoja.
1. Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen ulkopuolisissa tutkimuksissa toimitetuilla tai saaduilla tiedoilla on niiden muodosta riippumatta kansallisen ja unionin lainsäädännön asianomaisten säännösten mukainen suoja.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 2 kohta
-a a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Sisäisissä tutkimuksissa toimitetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden alaisia, ja niillä on unionin toimielimiin sovellettavien sääntöjen mukainen suoja.
”2. Toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa tehtävissä tutkimuksissa toimitetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden alaisia, ja niillä on unionin toimielimiin sovellettavien sääntöjen mukainen suoja.”
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 3 a kohta (uusi)
-a b) lisätään 3 a kohta seuraavasti:
”3 a. Virasto julkistaa kertomuksensa ja suosituksensa sen jälkeen, kun menettelyistä vastaavat elimet ovat päättäneet kaikki asiaan liittyvät kansalliset ja unionin menettelyt eikä niiden julkistaminen enää vaikuta tutkimuksiin. Julkistamisessa on noudatettava tässä artiklassa ja 1 artiklassa säädettyjä tietosuojasääntöjä ja periaatteita.”
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”Virasto nimeää tietosuojavastaavan asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan mukaisesti.”
”Virasto nimeää tietosuojavastaavan asetuksen (EU) 2018/1725 43 artiklan mukaisesti.”
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
a a)   lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Henkilöitä, jotka ilmoittavat virastolle unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, on suojeltava kattavasti etenkin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevalla unionin lainsäädännöllä.”
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten ja laitosten sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”
”Kertomukseen on liitettävä pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.”
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Viraston on toteutettava asianmukaisia sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan loppukertomusten ja suositusten yhtenäinen laatu, ja harkittava, onko tarpeen tarkistaa tutkimusmenettelyjä koskevia ohjeita mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Tämän pohjalta laaditut kertomukset ovat niiden oikeaperäisyyden toteamisen jälkeen sallittua todistusaineistoa jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä muissa kuin rikosoikeudellisissa oikeudenkäynneissä sekä jäsenvaltioiden hallinnollisissa menettelyissä.
Tämän pohjalta laaditut kertomukset, mukaan lukien kertomuksia tukevat ja niihin liitetyt todisteet, ovat niiden oikeaperäisyyden toteamisen jälkeen sallittua todistusaineistoa jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä sekä jäsenvaltioiden hallinnollisissa menettelyissä. Tämä asetus ei vaikuta kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan arvioida vapaasti todisteita.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Viraston laatimat kertomukset ovat sallittua todistusaineistoa sen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu välttämättömäksi, samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset. Viraston kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia, ja niillä on sama todistusarvo kuin näillä muilla kertomuksilla.
Poistetaan.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista kansallisen oikeuden säännöistä, jotka ovat olennaisia kolmannen alakohdan soveltamiseksi.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista kansallisen oikeuden säännöistä, jotka ovat olennaisia ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Kansallisten tuomioistuinten on ilmoitettava virastolle todisteiden hylkäämisestä tämän kohdan mukaisesti. Ilmoitukseen on sisällytettävä hylkäämisen oikeusperusta ja yksityiskohtaiset perustelut. Pääjohtajan on arvioitava 17 artiklan 4 kohdan mukaisissa vuosikertomuksissaan todisteiden hyväksyttävyyttä jäsenvaltioissa.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 3 kohta
3.  Ulkoisesta tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan ulkoisia tutkimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle. Tuo toimielin, elin, laitos tai virasto toteuttaa ulkoisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä.
3.  Tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan tarvittaessa tutkimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle. Tuo toimielin, elin, laitos tai virasto toteuttaa tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet, erityisesti kurinpidolliset ja oikeudelliset toimet, ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on yhdeksän kuukauden kuluessa raportoitava virastolle toimista, joita ne ovat toteuttaneet tapausselostuksen perusteella.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 4 kohta
c a)  Poistetaan 4 kohta.
4.  Sisäisestä tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Tuo toimielin, elin tai laitos toteuttaa sisäisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet, erityisesti kurinpidolliset ja oikeudelliset toimet, ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 5 kohta
c b)  korvataan 11 artiklan 5 kohta seuraavasti:
5.  Jos sisäisestä tutkimuksesta laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin seikkoja, jotka voivat johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, nämä tiedot on toimitettava asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille.
5. Jos tutkimuksesta laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin seikkoja, jotka voivat johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, nämä tiedot on toimitettava viipymättä asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c ja 12 d artiklan soveltamista.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 6 a kohta (uusi)
c c)    lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen on varmistettava, että pääjohtajan 1 ja 3 kohdan nojalla antamia kurinpidollisia, hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia suosituksia noudatetaan, ja toimitettava virastolle kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä toteutetuista toimista yksityiskohtainen kertomus, joka sisältää tarvittaessa syyt, joiden takia viraston suosituksia ei ole pantu täytäntöön.”
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c d alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 8 kohta
c d)  muutetaan 11 artiklan 8 kohta seuraavasti:
8.  Jos ilmiantaja, joka on toimittanut virastolle tutkimukseen johtaneita tai liittyviä tietoja, niin pyytää, virasto voi ilmoittaa hänelle tutkimuksen päättämisestä. Virasto voi kuitenkin kieltäytyä pyynnöstä, jos se katsoo, että tämän tiedon toimittaminen vahingoittaa asianomaisen henkilön oikeutettuja etuja, haittaa tutkimuksen ja sen johdosta toteutettujen toimien tehokkuutta tai vaarantaa luottamuksellisuuden.
8. Jos ilmiantaja on toimittanut virastolle tutkimukseen johtaneita tietoja, virasto ilmoittaa hänelle tutkimuksen päättämisestä. Virasto voi kuitenkin kieltäytyä pyynnöstä, jos se katsoo, että tämän tiedon toimittaminen vahingoittaa asianomaisen henkilön oikeutettuja etuja, haittaa tutkimuksen ja sen johdosta toteutettujen toimien tehokkuutta tai vaarantaa luottamuksellisuuden.”
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 aartikla (uusi)
10 a)  lisätään 11 artiklan jälkeen uusi artikla seuraavasti:
”11 a artikla
Yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne
Jokainen, jota asia koskee, voi nostaa kansallisille viranomaisille tai 11 artiklan 3 kohdan nojalla toimielimille toimitetun tutkimusta koskevan kertomuksen kumoamiseksi komissiota vastaan kanteen, joka koskee toimivallan puuttumista, olennaisen menettelymääräyksen rikkomista, perussopimusten rikkomista, mukaan lukien perusoikeuskirjan rikkominen, tai harkintavallan väärinkäyttöä.”
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 artikla – 1 kohta
-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Virasto voi toimittaa ulkoisten tutkimusten kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille riittävän ajoissa, jotta nämä voivat toteuttaa aiheellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan sekä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 säännösten soveltamista.
1. Virasto voi toimittaa 3 artiklassa tarkoitettujen paikan päällä tehtävien tarkastusten tai todentamisten kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille riittävän ajoissa, jotta nämä voivat toteuttaa aiheellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan sekä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 säännösten soveltamista. Se voi toimittaa tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 artikla – 1 kohta – viimeinen virke
a)  lisätään 1 kohtaan virke seuraavasti:
Poistetaan.
”Se voi toimittaa tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle.”
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
a a)  korvataan 2 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
Pääjohtaja toimittaa asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille viraston sisäisissä tutkimuksissa saamat tiedot tosiseikoista, jotka kuuluvat kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.
”Pääjohtaja toimittaa asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille toimielimessä, elimessä, laitoksessa tai virastossa tehdyissä tutkimuksissa saadut tiedot tosiseikoista, jotka kuuluvat kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.”
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 artikla – 3 kohta
3.  Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, riittävän ajoissa ilmoitettava virastolle omasta aloitteestaan tai viraston sitä pyytäessä toimista, jotka ne ovat toteuttaneet niille tämän artiklan nojalla toimitettujen tietojen perusteella.
3.  Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, yhden kuukauden kuluessa ilmoitettava virastolle toimista, jotka ne ovat toteuttaneet niille tämän artiklan nojalla toimitettujen tietojen perusteella.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 bartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/971 a ja asetuksen (EU) N:o 608/20131 b mukaisia keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevia vaatimuksia sovelletaan myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin liittyvien koordinointitoimien yhteydessä tämän artiklan mukaisesti.
_________________
1 a   Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).
1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 cartikla – 1 kohta
1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä missä tahansa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.
1.  Viraston on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 cartikla – 2 kohta
2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista.
2.  Ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus ja viraston tiedossa olevat tiedot, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, jos virastolla on tällaiset tiedot, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä ja mahdollisista muista asianosaisista. Viraston on toimitettava EPPOlle kaikki muut mahdollisesti hallussaan pitämänsä merkitykselliset tiedot yhdessä ilmoituksen kanssa.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 cartikla – 3 kohta – 2 alakohta
Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä ripeästi ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa.
Tapauksissa, joissa viraston saamat tiedot eivät sisällä 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä viipymättä ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen saannista. Arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa. Virasto pidättyy toteuttamasta toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa EPPOn mahdolliset tulevat tutkinnat.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 cartikla – 5 kohta
5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 3 kohtaa.
5.  Toimielimet, elimet, laitokset ja virastot voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 1–4 kohtaa soveltuvin osin. Virasto antaa alustavan arvioinnin tulokset tiedoksi asianomaiselle toimielimelle, elimelle, laitokselle tai virastolle, jollei tietojen toimittaminen vaaranna viraston tai EPPOn suorittamaa tutkintaa.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 dartikla – 1 kohta – 1 alakohta
Pääjohtaja ei saa aloittaa 5 artiklan mukaista tutkimusta, jos EPPO toteuttaa tutkintaa samoista tosiseikoista, muuten kuin 12 e tai 12 f artiklan mukaisesti.
1.   Pääjohtaja ei aloita 5 artiklan mukaista tutkimusta ja hän keskeyttää meneillään olevan tutkimuksen, jos EPPO toteuttaa tutkintaa samoista tosiseikoista, muuten kuin 12 e tai 12 f artiklan mukaisesti. Pääjohtaja ilmoittaa EPPOlle kustakin tällä perusteella tehdystä päätöksestä olla aloittamatta tutkimusta tai keskeyttää tutkimus.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 dartikla – 1 kohta – 2 alakohta
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan pidentää poikkeustapauksissa 12 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen työjärjestelyjen yhteydessä vahvistettavien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 dartikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Jos virasto lopettaa tutkimuksensa ensimmäisen alakohdan mukaisesti, 9 artiklan 4 kohtaa ja 11 artiklaa ei sovelleta.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 dartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   EPPOn pyynnöstä virasto pidättyy toteuttamasta tiettyjä toimia tai toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa EPPOn tutkinnan tai toteuttamat syytetoimet. EPPO ilmoittaa virastolle ilman aiheetonta viivytystä, kun kyseisen pyynnön perusteita ei enää sovelleta.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 833/2013
12 dartikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Jos EPPO päättää tai keskeyttää tutkimuksen, jota koskevia tietoja pääjohtaja on toimittanut sille 1 kohdan mukaisesti ja joka on merkityksellinen viraston toimeksiannon toteuttamisen kannalta, sen on ilmoitettava tästä virastolle viipymättä ja se voi antaa hallinnollisia jatkotutkimuksia koskevia suosituksia.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 eartikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on toimitettava kirjallisena ja siinä on ilmoitettava toimenpide tai toimenpiteet, joita EPPO pyytää virastoa suorittamaan, ja tarvittaessa toimille suunniteltu aikataulu. Siinä on oltava tiedot EPPOn tutkinnasta siltä osin kuin se on pyynnön kannalta tarkoituksenmukaista. Virasto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukainen pyyntö on toimitettava kirjallisena ja siinä on ilmoitettava vähintään seuraavat:
a)  tiedot EPPOn tutkinnasta siltä osin kuin se on pyynnön kannalta tarkoituksenmukaista;
b)  toimenpide tai toimenpiteet, joita EPPO pyytää virastoa suorittamaan;
c)  tarvittaessa toimille suunniteltu aikataulu;
d)  ja 2 a kohdassa tarkoitetut ohjeet.
Virasto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 eartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Todisteiden hyväksyttävyyden sekä perusoikeuksien ja prosessuaalisten takeiden suojaamiseksi EPPO voi antaa virastolle tehtäväksi soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia tiukempia, perusoikeuksia, prosessuaalisia takeita ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia silloin, kun virasto toteuttaa EPPOn pyynnöstä tuki- tai täydentäviä toimenpiteitä tämän artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä EPPOn on eriteltävä yksityiskohtaisesti sovellettavat muodolliset vaatimukset ja menettelyt.
Jos EPPO ei ole antanut tällaisia erityisohjeita, viraston tämän artiklan mukaisesti toteuttamiin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) 2017/1939 VI lukua (menettelytakeet) ja VIII lukua (tietosuoja).
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 fartikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että viraston toimeksiannon mukaisesti olisi aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus.
Jos EPPOn toteuttaessa tutkintaa pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että viraston toimeksiannon mukaisesti olisi aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, taikka jatkettava tällaista tutkimusta, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus sekä pyydettävä EPPOn kirjallinen suostumus täydentävän tutkimuksen aloittamiselle.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 fartikla – 1 kohta – 2 alakohta
EPPO voi 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta vastustaa tutkimuksen aloittamista tai siihen liittyvien tiettyjen toimien suorittamista, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivästystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.
EPPOn on 20 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta joko hyväksyttävä tutkimuksen aloittaminen tai jatkaminen tai minkä tahansa siihen liittyvän toimen suorittaminen tai vastustettava niitä, jotta sen omat tutkinta- tai syytetoimet eivät vaarannu; vastustaminen voi kestää niin kauan kuin perusteet siihen ovat olemassa. EPPO voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pidentää määräaikaa vielä 10 työpäivällä. EPPOn on ilmoitettava tästä virastolle.
Jos EPPO vastustaa, virasto ei aloita täydentävää tutkimusta. Siinä tapauksessa EPPOn on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivytystä, kun näitä perusteita ei enää sovelleta.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 fartikla – 1 kohta – 3 alakohta
Jos EPPO ei vastusta tutkimusta edellä vahvistetussa määräajassa, virasto voi aloittaa tutkimuksen, ja sen on suoritettava se tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.
Jos EPPO antaa hyväksyntänsä, virasto voi aloittaa tutkimuksen tai jatkaa tutkimusta, ja sen on suoritettava se tiiviissä yhteistyössä EPPOn kanssa.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 fartikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Jos EPPO ei vastaa toisessa alakohdassa vahvistetussa määräajassa, virasto voi aloittaa neuvottelut EPPOn kanssa, jotta asiasta tehdään päätös 10 päivän kuluessa.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 gartikla – 1 kohta
1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä.
1.  Virasto sopii tarvittaessa EPPOn kanssa hallinnollisista järjestelyistä yhteistyön helpottamiseksi 1 artiklan 4 a kohdassa vahvistetun mukaisesti. Tällaisilla työjärjestelyillä voidaan vahvistaa tietojen, kuten henkilötietojen, operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen sekä salaisiksi luokiteltujen tietojen, vaihtoa koskevat käytännön yksityiskohdat sekä tietotekniikka-alustojen perustamista koskevat yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen lähestymistapa ohjelmistojen päivittämiseen ja yhteensopivuuteen. Niiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä ja joiden tarkoituksena on määrittää molempien organisaatioiden suorittamien tutkimusten edellyttämä toimivalta. Niihin kuuluvat myös järjestelyt, jotka koskevat todisteiden siirtämistä viraston ja EPPOn välillä, sekä kulujen jakamista koskevat järjestelyt.
Ennen työjärjestelyjen hyväksymistä EPPOn kanssa pääjohtaja toimittaa luonnoksen tiedoksi Euroopan tietosuojavaltuutetulle, valvontakomitealle ja Euroopan parlamentille. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontakomitean on annettava lausuntonsa viipymättä.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 gartikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kukin epäsuora pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmässä olevaan tietoon suoritetaan ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen tässä asetuksessa määriteltyjen viraston tehtävien suorittamiseksi, ja se on perusteltava asianmukaisesti ja vahvistettava viraston perustaman sisäisen menettelyn avulla. Viraston on pidettävä kirjaa kaikista tapauksista, joissa sille on myönnetty pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmään.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 gartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Viraston pääjohtaja ja Euroopan pääsyyttäjä tapaavat vähintään kerran vuodessa keskustellakseen yhteistä etua koskevista kysymyksistä.
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
12 a)  muutetaan 15 artikla seuraavasti:
a)  korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti:
Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa pääjohtajan sille 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.
Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa.”
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
15 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
b)  korvataan 1 kohdan 5 alakohta seuraavasti:
Valvontakomitea voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää virastolta lisätietoja tutkimuksista, päätettyjä tutkimuksia koskevat kertomukset ja suositukset mukaan lukien, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin.
”Valvontakomitealle on annettava pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, joita se pitää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisina, mukaan lukien päätettyjä tutkimuksia koskevat kertomukset ja suositukset sekä tapaukset, joiden käsittely on lopetettu, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin, ja ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.”
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=FI)
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) – c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
c)  korvataan 8 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio virastosta riippumatta ja tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.
”Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 1 kohta
-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tapaavat kerran vuodessa pääjohtajan vaihtaakseen näkemyksiä poliittisella tasolla viraston politiikasta, joka liittyy petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinoihin. Valvontakomitea osallistuu näkemysten vaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.
1. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tapaavat kerran vuodessa pääjohtajan vaihtaakseen näkemyksiä poliittisella tasolla viraston politiikasta, joka liittyy petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan tai sääntöjenvastaisuuden ehkäisy- ja torjuntakeinoihin. Valvontakomitea osallistuu näkemysten vaihtoon. Euroopan pääsyyttäjää pyydetään osallistumaan näkemystenvaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.”
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 1 kohta – kolmas virke
a)  korvataan 1 kohdan kolmas virke seuraavasti:
Poistetaan.
”Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, EPPOn, Eurojustin ja/tai Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.”
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale
a a)  korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:
2.  Näkemyksiä voidaan vaihtaa
2. Näkemyksiä voidaan vaihtaa kaikista asioista, joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsevät sopimukseen. Näkemyksiä voidaan vaihtaa erityisesti”
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  viraston sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen, etenkin EPPOn, välisistä suhteista;”
d)  viraston sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen, etenkin EPPOn, välisistä suhteista ja viraston lopullisten tutkimuskertomusten sekä viraston toimittamien muiden tietojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä;
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 2 kohta – e alakohta
b a)  korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:
e)  viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisistä suhteista;
”e) viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisistä suhteista ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viraston lopullisten tutkimuskertomusten sekä viraston toimittamien muiden tietojen perusteella toteuttamista toimista;”
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
16 artikla – 4 a kohta (uusi)
b b)  lisätään 4 artiklan jälkeen uusi 4 a artikla seuraavasti:
”4 a. Näkemystenvaihdon puheenjohtajuus kiertää Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä.”
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 1 kohta
-a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Virastoa johtaa pääjohtaja. Komissio nimittää pääjohtajan 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Pääjohtajan toimikausi kestää seitsemän vuotta, eikä se ole uusittavissa.
1. Virastoa johtaa pääjohtaja. Komissio nimittää pääjohtajan 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Pääjohtajan toimikausi kestää seitsemän vuotta, eikä se ole uusittavissa. Pääjohtaja otetaan palvelukseen väliaikaisena toimihenkilönä henkilöstösääntöjen mukaisesti.”
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 2 kohta
-a a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Komissio julkaisee uuden pääjohtajan nimittämistä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön. Pyyntö julkaistaan vähintään kuusi kuukautta ennen virassa olevan pääjohtajan toimikauden päättymistä. Saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon komission soveltamasta valintamenettelystä komissio laatii luettelon ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Komissio nimittää pääjohtajan kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.
2. Komissio julkaisee uuden pääjohtajan nimittämistä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön. Pyyntö julkaistaan vähintään kuusi kuukautta ennen virassa olevan pääjohtajan toimikauden päättymistä. Saatuaan valvontakomitean myönteisen lausunnon komission soveltamasta valintamenettelystä komissio laatii luettelon ehdokkaista, jotka täyttävät vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Pääjohtaja nimetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisellä sopimuksella, ja tämän jälkeen komissio nimittää hänet.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 3 kohta
3.  Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä, laitokselta eikä virastolta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät ulkoisten ja sisäisten tutkimusten tai koordinointitoimien aloittamiseen ja suorittamiseen tai tällaisia tutkimuksia tai koordinointitoimia koskevien kertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.
3.  Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä, laitokselta eikä virastolta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät tutkimusten tai koordinointitoimien aloittamiseen ja suorittamiseen tai tällaisia tutkimuksia tai koordinointitoimia koskevien kertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 4 kohta
a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Pääjohtaja raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista ja esiin tulleista ongelmista tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.
4. Pääjohtaja raportoi säännöllisesti ja ainakin vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista, esiin tulleista ongelmista ja siitä, mitä jatkotoimia virasto on toteuttanut 15 artiklan mukaisten valvontakomitean suositusten johdosta, tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen.
Vuosikertomuksessa arvioidaan myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kanssa tehtävän yhteistyön astetta kiinnittäen erityistä huomiota 11 artiklan 2 kohdan ja 6 a kohdan täytäntöönpanoon.”
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 4 a kohta (uusi)
a b)  lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Pääjohtaja voi Euroopan parlamentin talousarvion valvontaoikeuksiensa yhteydessä esittämästä pyynnöstä antaa tietoja viraston toiminnasta noudattaen tutkimusten luottamuksellisuutta ja jatkotoimia koskevia menettelyjä. Euroopan parlamentti varmistaa tämän kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden.”
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
a c)  kumotaan 5 kohdan 1 alakohta.
Pääjohtaja vahvistaa vuosittain viraston tutkimuksissaan noudattaman politiikan painopisteet vuotuisessa hallintosuunnitelmassa ja toimittaa ne ennen niiden julkaisua valvontakomitealle.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – b alakohta
b)  tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille ja EPPOlle on toimitettu tietoja;”
b)  tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille tai EPPOlle on toimitettu tietoja;”
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  lisätään 5 kohdan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”b a) tapauksista, joiden käsittely on lopetettu;”
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 7 kohta
b b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:
7.  Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien sekä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden kunnioittamiseen, sekä erityisen viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan.
7. Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden ja todistajien prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien sekä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden kunnioittamiseen, sekä erityisen viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan. Oikeudellisen tarkastuksen suorittavat viraston oikeusalan ja tutkintamenettelyjen asiantuntijat, joilla on pätevyys tuomarinvirkaan jossakin jäsenvaltiossa. Heidän lausuntonsa liitetään loppukertomukseen.”
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b c alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 8 kohta
b c)  korvataan 8 kohta seuraavasti:
8.  Pääjohtaja hyväksyy viraston henkilöstöä varten tutkimusmenettelyjä koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden on oltava tämän asetuksen mukaisia ja niiden on katettava muun muassa seuraavat:
8. Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisten tutkimuksia koskevien menettelysääntöjen vahvistamisesta, joita viraston henkilöstön on noudatettava. Delegoiduilla säädöksillä säädetään erityisesti
a)  tutkimusten toteuttaminen;
a)  käytännöistä, joita noudatetaan viraston toimeksiannon ja sääntöjen täytäntöönpanossa;
b)  prosessuaaliset takeet;
b)  yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tutkimusmenettelyjä sekä sallittuja tutkimustoimia;
c)  tarkat tiedot sisäisistä neuvoa-antavista ja valvontamenettelyistä oikeudellinen tarkastus mukaan lukien;
c)  asianomaisten henkilöiden laillisista oikeuksista;
d)  tietosuoja.
d)  prosessuaalisista takeista;
d a)  säännöksistä, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietojen luovuttamiseen sekä asiakirjoihin tutustumiseen;
d b)  oikeudellista tarkastusta koskevista säännöksistä ja kaikkien asianomaisten henkilöiden käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista; sekä
d c)  suhteista EPPOon.
Nämä ohjeet ja niihin tehtävät muutokset hyväksytään sen jälkeen kun valvontakomitealle on annettu mahdollisuus esittää niistä näkemyksensä, minkä jälkeen ne toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja julkaistaan viraston internetsivustolla unionin virallisilla kielillä.
Valmistelutyönsä aikana komissio kuulee valvontakomiteaa ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.
Tämän kohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset julkaistaan tiedoksi viraston internetsivustolla kaikilla unionin virallisilla kielillä.”
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – e alakohta
c)  lisätään 8 kohdan ensimmäiseen alakohtaan e alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
”e) suhteet EPPOon.”
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
17 artikla – 9 kohta – 1 alakohta
c a)  korvataan 9 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia.
”Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia tai pidättää hänen koskemattomuutensa.”
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
19 artikla
14 a)  korvataan 19 artikla seuraavasti:
19 artikla
19 artikla
Arviointikertomus
Arviointikertomus ja asetuksen tarkistus
Komissio antaa viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto ja siinä todetaan, onko tätä asetusta tarpeen muuttaa.
Komissio toimittaa viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellystä päivämäärästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista, erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointikertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto.
Komissio tekee viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen alakohdan mukaisen arviointikertomuksen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen viraston toimintakehyksen uudistamiseksi, mukaan lukien täydentävät tai yksityiskohtaisemmat säännöt viraston perustamisesta, tehtävistä tai sen toimiin sovellettavista menettelyistä, erityisesti sen yhteistyöstä EPPOn kanssa, rajatylittävistä tutkimuksista ja tutkimuksista niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu EPPOon.”
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
19 aartikla (uusi)
14 b)  lisätään uusi 19 a artikla seuraavasti:
”19 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … (tämän asetuksen voimaantulopäivä) neljän vuoden ajaksi 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Edellä olevan 17 artiklan 8 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

(1) ETT:n lausunto nro 8/2018.

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus