Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0179/2019

Pateikti tekstai :

A8-0179/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0383

Priimti tekstai
PDF 342kWORD 84k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I
P8_TA-PROV(2019)0383A8-0179/2019

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0338),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 325 straipsnį bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0214/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0179/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino savo galimybes baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra turės įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;
(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino suderintos teisinės sistemos nuostatas dėl savo galimybių baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra yra pagrindinis prioritetas baudžiamosios justicijos ir kovos su sukčiavimu politikos srityse, kuriose ji turi įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;
_________________
_________________
3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus;
(2)  siekdama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas. siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti jame įtvirtintomis nuostatomis;
(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas ir atitinkamai pritaikytas. Siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, t. y. įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo, informacijos mainų, papildomumo ir dubliavimosi vengimo principus, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti papildytos jame įtvirtintomis taisyklėmis;
_________________
_________________
5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;
(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus įtariamus nusikalstamus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;
(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus su Europos prokuratūra, papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra pritaria prašymui, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;
(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui, bendradarbiavimui ir skaidrumui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą papildomumui užtikrinti ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Šiuo tikslu Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo išvadas reikia atsižvelgti padarant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pakeitimų. Tai yra esminiai pakeitimai, reikalingi trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti Tarnybos tyrimų sistemą, kad būtų galima išlaikyti stiprią ir visapusiškai veikiančią Tarnybą, kuri, atlikdama administracinius tyrimus, papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, tačiau šiais pakeitimais nekeičiami įgaliojimai. Pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose šiuo metu nepakankamas reglamento aiškumas trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus vietoje, gauti informaciją apie bankų sąskaitas ar Tarnybos parengtas bylų ataskaitas naudoti kaip priimtinus įrodymus;
(14)  į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo išvadas reikia atsižvelgti padarant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pakeitimų. Tai yra esminiai pakeitimai, reikalingi trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti Tarnybos tyrimų sistemą, kad būtų galima išlaikyti stiprią ir visapusiškai veikiančią Tarnybą, kuri, atlikdama administracinius tyrimus, papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, tačiau šiais pakeitimais nekeičiami įgaliojimai. Pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose šiuo metu nepakankamas reglamento aiškumas trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus vietoje, gauti informaciją apie bankų sąskaitas ar Tarnybos parengtas bylų ataskaitas naudoti kaip priimtinus įrodymus. Komisija turėtų pateikti naują ir išsamų pasiūlymą ne vėliau kaip po dvejų metų nuo Europos prokuratūros ir Tarnybos, taip pat jų bendradarbiavimo vertinimo;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  atlikdama vidaus tyrimus, o prireikus – ir atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę gauti visą institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimą susijusią informaciją. Kaip siūloma Komisijos vertinimo išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą, reikia aiškiau išdėstyti, kad ši galimybė gauti informaciją turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje saugoma informacija;
(24)  atlikdama vidaus tyrimus, o prireikus – ir atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę gauti visą institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimą susijusią informaciją. Kaip siūloma Komisijos vertinimo išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą, reikia aiškiau išdėstyti, kad ši galimybė gauti informaciją turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje saugoma informacija;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)   siekiant atkreipti dėmesį į procesinių teisių ir garantijų apsaugą ir laikymąsi, Tarnyba turėtų sukurti vidaus funkciją procesinių garantijų kontrolieriaus forma, ir suteikti jam pakankamus išteklius. Procesinių garantijų kontrolierius turėtų turėti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia jo pareigoms atlikti;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(26b)   šiuo reglamentu, bendradarbiaujant su procesinių garantijų kontrolieriumi, turėtų būti nustatytas Tarnybai skirtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Tarnybai vykdant visą veiklą būtų paisoma procesinių teisių ir garantijų. Tai turėtų būti administracinis mechanizmas, kurį taikant kontrolierius turėtų būti atsakingas už Tarnybos gautų skundų nagrinėjimą atsižvelgiant į teisę į gerą administravimą. Mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir užtikrinti, kad skundai būtų tinkamai nagrinėjami. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Tarnyba savo metinėje ataskaitoje turėtų teikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Visų pirma, informacija turėtų apimti gautų skundų skaičių, susijusių procesinių teisių ir garantijų pažeidimų rūšis, atitinkamus veiksmus ir, kai įmanoma, tolesnes priemones, kurių ėmėsi Tarnyba;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109 sukurtą tinklą Eurofisc, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;
(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per tinklą Eurofisc, sukurtą Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/17259a nuostatas, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;
_________________
_________________
9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).
9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).
9a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a)   valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų teikti reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų vykdyti savo užduotis. Kai, Tarnybai pateikus teismines rekomendacijas nacionalinėms valstybės narės prokuratūroms, nesiimama jokių veiksmų, valstybė narė savo sprendimą turėtų pagrįsti Tarnybai. Kartą per metus Tarnyba turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta valstybių narių suteikta pagalba ir tolesni veiksmai, kurių imtasi pagal teismines rekomendacijas;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(32b)   siekiant papildyti šiame reglamente nustatytas tyrimų atlikimo procesines taisykles, Tarnyba turėtų parengti tyrimų procedūrų kodeksą, kurio turėtų laikytis Tarnybos darbuotojai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tokio procedūrų kodekso parengimo, nepažeidžiant Tarnybos nepriklausomumo naudotis savo kompetencija. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nurodoma: tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą, išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus, susijusių asmenų teisėtos teisės, procesinės garantijos, nuostatos dėl duomenų apsaugos ir dėl komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų, nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis, ir santykiai su Europos prokuratūra. Ypač svarbu, kad Tarnyba parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(32c)   ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą ir ypač Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo efektyvumą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
-1)  1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
1.  Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:
1. Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 2 dalis
-1a)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.
2. Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 3 dalies d punktas
-1b)   1 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:
d)  Reglamentui (EB) Nr. 45/2001.
d) Reglamentui (ES) 2018/1725;“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
-1c)  1 straipsnio 3 dalis papildoma da punktu:
„da) Reglamentui (ES) 2016/679.“
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 4 dalis
-1d)  1 straipsnio 4 dalis keičiama taip:
4.  Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).
4. Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) ir nedarant poveikio 12d straipsniui Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 4a dalis
4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą.
4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, papildomumu, dubliavimosi vengimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą.
_________________
_________________
13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
1 straipsnio 5 dalis
1a)  1 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5.  Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu ir tyrimų eiga.
5. Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu, tyrimų eiga ir tolesniais veiksmais.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
1b)   2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:
2)  pažeidimas – tai pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje;
2) pažeidimas – tai pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje, įskaitant pažeidimus, turinčius įtakos pajamoms iš pridėtinės vertės mokesčio;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
1c)  2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:
3)  Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla – kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos aktuose;
3) Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla arba pažeidimas – kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos aktuose;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
2a)  2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:
5)  susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;
5) susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
2b)  2 straipsnyje įterpiamas šis 7a punktas:
„7a. institucijos narys – atitinkamais atvejais Europos Parlamento narys, Europos Vadovų Tarybos narys, valstybės narės ministro lygio atstovas Taryboje, Europos Komisijos narys, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narys, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys arba Audito Rūmų narys.“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)
2c)  2 straipsnyje įterpiamas šis 7b punktas:
„7b. tie patys faktai – tai identiški materialūs faktai, o materialūs faktai suprantami kaip visuma konkrečių aplinkybių, kurios yra neatsiejamai susijusios ir atsižvelgiant į kurias kaip į visumą gali būti nustatyti delikto tyrimo, kuris priklauso Tarnybos ir Europos prokuratūros kompetencijai, elementai.“
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio pavadinimas
Išorės tyrimai
Patikrinimai ir inspektavimai vietoje valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 1 dalis
1.  1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 ir 3 punktuose apibrėžtoje srityje Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.
1.  1 straipsnyje apibrėžtoje srityje Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 3 dalis
3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštišką informaciją.
3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę ir raštišką informaciją.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.
Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.
Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija, dokumentais ir duomenimis, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 7a dalis (nauja)
7a.   Jei įrodoma, kad valstybė narė nevykdo savo pareigos bendradarbiauti pagal 6 ir 7 dalis, Sąjunga turi teisę susigrąžinti sumą, susijusią su atitinkamu patikrinimu arba inspektavimu vietoje.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 9 dalis
9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.
Išbraukta.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
3 straipsnio 10 dalis
10.  Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, jei reikia, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.
Išbraukta.
Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio pavadinimas
-a)  4 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Vidaus tyrimai
„Kitos nuostatos dėl tyrimų“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 1 dalis
-aa)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  1 straipsnyje nurodytose srityse Tarnyba atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – vidaus tyrimai).
1. Administraciniai tyrimai institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose 1 straipsnyje nurodytose srityse atliekami laikantis šiame reglamente ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytų sąlygų.
Tie vidaus tyrimai atliekami laikantis šiame reglamente ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytų sąlygų.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Atlikdama vidaus tyrimus:
2.  Atlikdama tyrimus:
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;
a)  jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejams nustatyti, Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir su tiriamu atveju susijusiais duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos.
b)  Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų, pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos, kruopščiai dokumentuotos pagal įprastus konfidencialumo ir Sąjungos duomenų apsaugos standartus. Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 3 dalis
b)  3 dalis pakeičiama taip:
b)  3 dalis išbraukiama;
3.   Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas vidaus tyrimas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 4 dalis
ba)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnyba jų patalpose atlieka vidaus tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu ar prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai vidaus tyrimų metu gautą informaciją.
4. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnyba jų patalpose atlieka tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu arba duomenimis ar prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai tyrimų metu gautą informaciją.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 5 dalis
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros įdiegia tinkamas procedūras ir imasi būtinų priemonių tyrimų konfidencialumui užtikrinti kiekvienu etapu.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
bc)  4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Jeigu atliekant vidaus tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.
Jeigu atliekant tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
bd)  4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti vidaus tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.
Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b e papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 7 dalis
be)  4 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
7.  Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant vidaus tyrimo konfidencialumą.
7. Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant tyrimo konfidencialumą.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti vidaus tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, apie tai ji gali pranešti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.
Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, apie tai ji atitinkamais atvejais gali pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms.
Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
ca)  8 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Prireikus Tarnyba apie tai taip pat informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas. Tokiu atveju taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.
„Atsižvelgiant į institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamus tyrimus, kai Tarnyba informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
4 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)
cb)  8 dalis papildoma šia pastraipa:
„Atsižvelgiant į patikrinimus ir inspektavimus vietoje pagal 3 straipsnį, nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys
a)  1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:
Išbraukta.
„Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 1 dalis
aa)   1 dalis pakeičiama taip:
1.  Generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla. Generalinis direktorius sprendimą pradėti tyrimą ar jo nepradėti priima atsižvelgdamas į tyrimų politikos prioritetus ir į metinį valdymo planą, Tarnybos nustatytą pagal 17 straipsnio 5 dalį. Priimant tą sprendimą taip pat atsižvelgiama į poreikį veiksmingai naudoti Tarnybos išteklius bei taikyti proporcingas priemones. Vidaus tyrimų atveju konkrečiai sprendžiama, kokia institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali geriausiai juos atlikti, visų pirma atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, faktinį arba galimą finansinį atvejo poveikį ir galimus tolesnius teisminius veiksmus.
1. Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas. Vertinimo laikotarpis prieš priimant sprendimą neviršija dviejų mėnesių. Jei informatorius, pateikęs pagrindinę informaciją, yra žinomas, jis atitinkamai informuojamas.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
ab)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Sprendimą pradėti išorės tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba atitinkamos valstybės narės ar bet kurios Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymu.
Sprendimą pradėti tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros arba valstybės narės prašymu.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
ac)  2 dalies antra pastraipa išbraukiama;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 3 dalis
ad)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Tol, kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti vidaus tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, ir (arba) tol, kol Tarnyba atlieka vidaus tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba susitariama kitaip.
3. Tol, kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, ir (arba) tol, kol Tarnyba atlieka tokį tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba susitariama kitaip. Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys
b)  3 dalis papildoma tokiu sakiniu:
Išbraukta.
„Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 5 dalis
ba)   5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5.  Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti vidaus tyrimo, jis gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei reikia, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.
5. Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis nedelsdamas perduoda visą susijusią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei reikia, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 6 dalis
6.  Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti išorės tyrimo, jis gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę teisę būtų imamasi veiksmų. Jei reikia, Tarnyba taip pat informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą.
6.  Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal 3 straipsnį, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis nedelsdamas perduoda visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę teisę būtų imamasi veiksmų. Jei reikia, Tarnyba taip pat informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)
ca)  įterpiama 6a dalis:
„6a. Generalinis direktorius pagal 17 straipsnio 5 dalį periodiškai informuoja Priežiūros komitetą apie atvejus, kuriais jis nusprendė nepradėti tyrimo, ir nurodo tokio sprendimo priežastis.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 1 dalis
-a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus generaliniam direktoriui vadovaujant atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai.
1. Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus generaliniam direktoriui vadovaujant atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai. Generalinis direktorius pats tyrimų neatlieka.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
ca)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis atlikti veiksmingai.
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai savo užduotis vadovaudamiesi šiuo reglamentu galėtų atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 4 dalis
cb)  4 dalis išbraukiama;
4.  Jeigu tyrimas apima išorės ir vidaus elementus, atitinkamai taikomi 3 ir 4 straipsniai.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
cc)  6 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
6.  Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą. Pranešama tokia informacija:
6. Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą ir pasiūlo priemones, kurių reikia imtis. Pranešama tokia informacija:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas
cd)  6 dalies pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:
b)  bet kokia informacija, galinti padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti, ar tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;
b) bet kokia informacija, galinti padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti, kokių administracinių atsargumo priemonių tikslinga imtis Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c e papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos c punktas
ce)  6 dalies pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:
c)  visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai, arba išorės tyrimo atveju – nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.
c) visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos arba kitos nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto d papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą.
Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra nedelsdama informuoja Tarnybą apie bet kokį nukrypimą nuo pasiūlytų atsargumo priemonių ir apie šio nukrypimo priežastis.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto e papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 8 dalis
8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir prireikus taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.
8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose išsamiai nurodomos vėlavimo priežastys ir taisomosios priemonės, kurių imtasi tyrimui paspartinti.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto e a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
7 straipsnio 8 a dalis (nauja)
ea)   įterpiama 8a dalis:
„8a. Ataskaitoje turi būti pateiktas bent trumpas faktų aprašymas, jų teisinis kvalifikavimas, padarytos ar galimos žalos įvertinimas, įstatymu nustatyto senaties termino pabaigos data, priežastys, kodėl nebuvo laikytasi dvylikos mėnesių laikotarpio, ir taisomosios priemonės, kurių prireikus numatoma imtis tyrimui paspartinti.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
-a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdamos perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejais.
1. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdamos perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejais. Ši pareiga taikoma Europos prokuratūrai, kai atitinkamos bylos nepriklauso jos kompetencijai pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa
Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.
Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie gali laikytis pirmoje pastraipoje nustatytos prievolės Tarnybai perduodami Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.
Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 3 dalis
3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.
3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva nedelsdamos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusius su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kai ši tiria nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 ir 25 straipsnius.
Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kai ši tiria nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
-a)   2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:
Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams.
Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams. Tačiau prieš priimant pareiškimą susijęs asmuo informuojamas apie jo teises, visų pirma apie teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
-a)   4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui nusiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius reikalaujama informacija ir nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad tokios pastabos buvo pateiktos.
Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui nusiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius reikalaujama informacija ir nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad tokios pastabos buvo pateiktos.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)
aa)   įterpiama 5a dalis:
„5a. Tais atvejais, kai Tarnyba rekomenduoja imtis tolesnių teisminių institucijų veiksmų ir nedarant poveikio pranešėjų bei informatorių konfidencialumo teisėms, susijusiam asmeniui suteikiama galimybė susipažinti su Tarnybos pagal 11 straipsnį po jos atlikto tyrimo parengta ataskaita ir bet kokiais atitinkamais dokumentais, kiek jie susiję su tuo asmeniu ir jei, kai taikytina, nei Europos prokuratūra, nei nacionalinės teisminės institucijos tam nepateikia prieštaravimo per šešis mėnesius. Kompetentinga teisminė institucija taip pat gali suteikti leidimą nepasibaigus šiam terminui.“
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 a straipsnis (naujas)
8a)   įterpiamas 9a straipsnis:
„9a straipsnis
Procesinių garantijų kontrolierius
1.   Komisija, laikydamasi 2 dalyje nustatytos procedūros, skiria procesinių garantijų kontrolierių (toliau – kontrolierius) nepratęsiamai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus jo kadencijai jis toliau eina pareigas tol, kol bus pakeistas.
2.   Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą teikti paraiškas Komisija sudaro kandidatų, turinčių tinkamą kvalifikaciją kontrolieriaus pareigoms eiti, sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria kontrolierių.
3.   Kontrolierius turi reikiamą kvalifikaciją ir patirties procesinių teisių ir garantijų srityje.
4.   Kontrolierius savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai ir eidamas pareigas nesiekia gauti ir nesilaiko kieno nors nurodymų.
5.   Kontrolierius stebi, kaip Tarnyba laikosi procesinių teisių ir garantijų. Jis yra atsakingas už Tarnybos gauto skundo nagrinėjimą.
6.   Kontrolierius kasmet teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Priežiūros komitetui ir Tarnybai ataskaitas dėl savo funkcijų vykdymo. Jis nenurodo atskirų tiriamų bylų ir užtikrina net ir užbaigtų tyrimų konfidencialumą.“
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
9 b straipsnis (naujas)
8b)   įterpiamas 9b straipsnis:
„9b straipsnis
Skundų nagrinėjimo mechanizmas
1.   Tarnyba, bendradarbiaudama su kontrolieriumi, imasi būtinų priemonių, kad būtų sukurtas skundų nagrinėjimo mechanizmas siekiant stebėti, ar vykdant bet kokią Tarnybos veiklą laikomasi procesinių garantijų, ir užtikrinti jų laikymąsi.
2.   Bet kuris asmuo, kurio veiksmus tiria Tarnyba, turi teisę pateikti kontrolieriui skundą dėl to, kad Tarnyba nesilaiko 9 straipsnyje nustatytų procesinių garantijų. Skundo pateikimas neturi stabdomojo poveikio atliekamo tyrimo eigai.
3.   Skundai gali būti pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai skundo teikėjui tampa žinomi svarbūs jam taikomų procesinių garantijų įtariamo pažeidimo faktai. Praėjus vienam mėnesiui po tyrimo pabaigos skundų teikti nebegalima. Su 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu pranešimo terminu susiję skundai pateikiami iki tose nuostatose nustatyto pranešimo termino pabaigos.
4.   Gavęs skundą kontrolierius nedelsdamas informuoja Tarnybos generalinį direktorių ir suteikia Tarnybai galimybę per 15 darbo dienų išspręsti skundo teikėjo iškeltą klausimą.
5.   Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsniui, Tarnyba perduoda kontrolieriui visą informaciją, kuri gali būti reikalinga kontrolieriui rengiant rekomendaciją.
6.   Kontrolierius nedelsdamas parengia su skundu susijusią rekomendaciją, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią Tarnyba informuoja kontrolierių apie veiksmus, kurių ji ėmėsi klausimui spręsti, arba nuo 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Rekomendacija pateikiama Tarnybai ir perduodama skundo teikėjui. Išskirtiniais atvejais kontrolierius gali nuspręsti pratęsti rekomendacijos parengimo terminą dar 15 dienų. Kontrolierius laišku informuoja generalinį direktorių apie pratęsimo priežastis. Jei kontrolierius nepateikia rekomendacijos per šioje dalyje nustatytus terminus, laikoma, kad kontrolierius atmetė skundą be rekomendacijos.
7.   Nesikišdamas į atliekamo tyrimo eigą, kontrolierius nagrinėja skundą taikydamas rungimosi principu grindžiamą procedūrą. Kontrolierius gali paprašyti liudytojų, jiems sutikus, raštu ar žodžiu pateikti paaiškinimų, kurie jam atrodo svarbūs siekiant nustatyti faktus.
8.   Generalinis direktorius laikosi kontrolieriaus rekomendacijos šiuo klausimu, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kai jis gali nuo jos nukrypti. Jei generalinis direktorius nukrypsta nuo kontrolieriaus rekomendacijos, jis informuoja skundo teikėją ir kontrolierių apie pagrindines to sprendimo priežastis, jei tai nedaro poveikio atliekamam tyrimui. Jis nurodo kontrolieriaus rekomendacijos nesilaikymo priežastis rašte, pridedamame prie galutinės tyrimo ataskaitos.
9.   Generalinis direktorius gali prašyti kontrolieriaus pateikti nuomonę bet kokiu klausimu, susijusiu su kontrolieriaus įgaliojimų sričiai priklausančių procesinių garantijų paisymu, įskaitant nuomonę dėl sprendimo atidėti 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos teikimą susijusiam asmeniui. Visuose tokiuose prašymuose generalinis direktorius nurodo terminą, iki kurio kontrolieriaus turi pateikti atsakymą.
10.   Jei Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas pateikia kontrolieriui skundą tuo pačiu klausimu, kuriuo Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas yra pateikęs skundą generaliniam direktoriui pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį, generalinis direktorius, nepažeisdamas Tarnybos nuostatų 90a straipsnyje numatytų terminų, prieš atsakydamas skundo teikėjui palaukia kontrolieriaus rekomendacijos.“
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 1 dalis
-a)   1 dalis pakeičiama taip:
1.  Išorės tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nuostatų.
1. Ne institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamų tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatų.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 2 dalis
-aa)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Vidaus tyrimų metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.
2. Tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
-ab)   įterpiama 3a dalis:
„3a. Tarnyba atskleidžia savo ataskaitas ir rekomendacijas po to, kai atsakingos institucijos atlieka visas susijusias nacionalines ir Sąjungos procedūras ir jų atskleidimas nebeturi poveikio tyrimams. Atskleidimas atitinka šiame straipsnyje ir 1 straipsnyje nustatytas duomenų apsaugos taisykles ir principus.“
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnyje.
Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1725 43 straipsnyje.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
aa)   įterpiama 5a dalis:
„5a. Asmenys, Tarnybai pranešantys apie nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su Sąjungos finansiniais interesais, yra visapusiškai apsaugoti, pirmiausia Sąjungos teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių, kad užtikrintų nuoseklią galutinių ataskaitų ir rekomendacijų kokybę, ir svarsto, ar būtina Instrukcijų darbuotojams dėl tyrimo procedūrų peržiūra, siekiant išspręsti bet kokių galimų neatitikimų klausimą.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Tam, kad tuo pagrindu parengtos ataskaitos būtų laikomos priimtinais įrodymais nebaudžiamojo pobūdžio nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose, pakanka patikrinti jų autentiškumą.
Tam, kad tuo pagrindu parengtos ataskaitos, įskaitant visus pagrindžiančius ir prie šių ataskaitų pridėtus įrodymus, būtų laikomos priimtinais įrodymais nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose, pakanka patikrinti jų autentiškumą. Šis reglamentas neturi poveikio nacionalinių teismų įgaliojimams laisvai vertinti įrodymus.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais valstybės narės baudžiamajame procese, kai nustatoma, kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę.
Išbraukta.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
Valstybės narės Tarnybai praneša apie bet kokias nacionalinės teisės taisykles, aktualias taikant trečią pastraipą.
Valstybės narės Tarnybai praneša apie bet kokias nacionalinės teisės taisykles, aktualias taikant pirmą pastraipą.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)
Nacionaliniai teismai praneša Tarnybai apie kiekvieną įrodymų atmetimo atvejį laikantis šios dalies nuostatų. Pranešime pateikiamas atmetimo teisinis pagrindas ir išsamus pagrindimas. Generalinis direktorius savo metinėse ataskaitose pagal 17 straipsnio 4 dalį įvertina įrodymų priimtinumą valstybėse narėse.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 3 dalis
3.  Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis išorės tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir prireikus perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į išorės tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai.
3.  Po tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai atitinkamais atvejais perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai. Valstybės narės kompetentingos institucijos per devynis mėnesius Tarnybai pateikia ataskaitą dėl veiksmų, kurių imtasi reaguojant į bylos ataskaitą.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 4 dalis
ca)  4 dalis išbraukiama;
4.  Po vidaus tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į vidaus tyrimo rezultatus, ir praneša Tarnybai apie tai per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 5 dalis
cb)  11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5.  Jeigu atlikus vidaus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodoma aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms.
5. Jeigu atlikus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodoma aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija nedelsiant perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms, nedarant poveikio 12c ir 12d straipsniams.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)
cc)    įterpiama 6a dalis:
„6a. Valstybių narių kompetentingos institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad būtų atsižvelgta į generalinio direktoriaus pagal 1 ir 3 dalis pateiktas drausmines, administracines, finansines ir teismines rekomendacijas, ir kasmet iki kovo 31 d. nusiunčia Tarnybai išsamią ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi, įskaitant, kai taikytina, Tarnybos pateiktų rekomendacijų neįgyvendinimo priežastis.“
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 straipsnio 8 dalis
cd)  11 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:
8.  Jei informatorius, Tarnybai pateikęs informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas arba kuri susijusi su tyrimu, pageidauja, Tarnyba gali jį informuoti apie tai, kad tas tyrimas baigtas. Tačiau Tarnyba gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad jį įvykdžius būtų pažeisti susijusio asmens teisėti interesai, būtų pakenkta tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui ar pažeisti konfidencialumo reikalavimai.
8. Jei informatorius Tarnybai pateikė informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, Tarnyba šį informatorių informuoja apie tai, kad tas tyrimas baigtas. Tačiau Tarnyba gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad jį įvykdžius būtų pažeisti susijusio asmens teisėti interesai, būtų pakenkta tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui ar pažeisti konfidencialumo reikalavimai.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
11 a straipsnis (naujas)
10a)  po 11 straipsnio įterpiamas naujas straipsnis:
„11a straipsnis
Ieškinys Bendrajame Teisme
Bet kuris susijęs asmuo gali pareikšti ieškinį prieš Komisiją dėl tyrimo ataskaitos, perduotos nacionalinėms valdžios institucijoms arba institucijoms pagal 11 straipsnio 3 dalį, panaikinimo dėl kompetencijos trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, Sutarčių pažeidimo, įskaitant Chartijos pažeidimą, arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.“
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 straipsnio 1 dalis
-a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba gali tinkamu laiku perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms išorės tyrimų metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę.
1. Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba gali tinkamu laiku perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pagal 3 straipsnį atliekamų patikrinimų ar inspektavimų vietoje metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę. Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys
a)  1 dalis papildoma tokiu sakiniu:
Išbraukta.
„Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
aa)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms vidaus tyrimų metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.
Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos savo iniciatyva arba Tarnybos prašymu tinkamu laiku informuoja Tarnybą apie veiksmus, kurių ėmėsi, remdamosi pagal šį straipsnį joms perduota informacija.
3.  Jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos per vieną mėnesį informuoja Tarnybą apie veiksmus, kurių ėmėsi, remdamosi pagal šį straipsnį joms perduota informacija.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12b straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Įpareigojimai teikti tarpusavio administracinę pagalbą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/971a ir Reglamentą (ES) Nr. 608/20131b taip pat taikomi koordinavimo veiklai, susijusiai su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais pagal šį straipsnį.
_________________
1a 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 082, 1997 3 22, p. 1).
1b 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 1 dalis
1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.
1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių. Pranešimas siunčiamas kuo anksčiau iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 2 dalis
2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.
2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių ir Tarnybai žinomos informacijos aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, kai Tarnyba turi tokios informacijos, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis. Kartu su pranešimu Tarnyba perduoda Europos prokuratūrai visą kitą savo turimą svarbią informaciją apie bylą.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas skubiai, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis.
Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas nedelsiant, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Tarnyba susilaiko nuo bet kokių priemonių, dėl kurių galėtų nukentėti galimi būsimi Europos prokuratūros tyrimai, taikymo.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12c straipsnio 5 dalis
5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais taikoma 3 dalis.
5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais mutatis mutandis taikomos 1–4 dalys. Tarnyba praneša atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai apie preliminaraus vertinimo rezultatus, išskyrus atvejus, kai tokia informacija gali pakenkti Tarnybos arba Europos prokuratūros atliekamam tyrimui.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2013/833
12d straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą, generalinis direktorius nepradeda tyrimo pagal 5 straipsnį, nebent jis tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius.
1.   Jeigu Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą, generalinis direktorius nepradeda tyrimo pagal 5 straipsnį ir nutraukia atliekamą tyrimą, nebent jis tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius. Generalinis direktorius praneša Europos prokuratūrai apie kiekvieną sprendimą nepradėti tyrimo arba jį nutraukti dėl tokių priežasčių.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12d straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų.
Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas išimtiniais atvejais, laikantis 12g straipsnio 1 dalyje nurodytuose darbo susitarimuose nustatytų sąlygų.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12d straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Jei Tarnyba baigia tyrimą pagal pirmą pastraipą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12d straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Europos prokuratūros prašymu Tarnyba susilaiko nuo tam tikrų veiksmų ar priemonių, kurie galėtų kelti pavojų Europos prokuratūros atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, taikymo. Kai išnyksta tokio prašymo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 833/2013
12d straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Jei Europos prokuratūra baigia arba nutraukia tyrimą, dėl kurio generalinis direktorius pateikė informaciją pagal 1 dalį ir kuris yra aktualus vykdant Tarnybos įgaliojimus, ji nedelsdama informuoja Tarnybą ir gali pateikti rekomendacijas dėl tolesnių administracinių tyrimų.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12e straipsnio 2 dalis
2.  Pagal 1 dalį prašymas perduodamas raštu, jame nurodomas vienas ar keli veiksmai, kurių Europos prokuratūra prašo Tarnybos imtis, ir, atitinkamais atvejais, planuojamas jų atlikimo grafikas. Prašyme nurodoma informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti. Jeigu reikia, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.
2.  Prašymas pagal 1 dalį perduodamas raštu ir jame nurodoma bent:
a)  informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti;
b)  vienas ar keli veiksmai, kurių Europos prokuratūra prašo Tarnybos imtis;
c)  atitinkamais atvejais, planuojamas jų atlikimo grafikas;
d)  bet kokie nurodymai pagal 2a dalį.
Jeigu reikia, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12e straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Siekdama apsaugoti įrodymų priimtinumą, pagrindines teises ir procesines garantijas, kai Tarnyba Europos prokuratūros prašymu pagal šį straipsnį taiko pagalbines arba papildomas priemones, Europos prokuratūra gali nurodyti Tarnybai taikyti aukštesnius su pagrindinėmis teisėmis, procesinėmis garantijomis ir duomenų apsauga susijusius standartus, nei numatyta šiame reglamente. Tai darydama ji išsamiai nurodo taikytinus oficialius reikalavimus ir procedūras.
Jei Europos prokuratūra nepateikia jokių konkrečių nurodymų, priemonėms, kurias Tarnyba taiko pagal šį straipsnį, mutatis mutandis taikomi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyrius (procesinės garantijos) ir VIII skyrius (duomenų apsauga).
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12f straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą.
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas arba tęsiamas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą ir siekdama gauti rašytinį Europos prokuratūros pritarimą papildomam tyrimui pradėti.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12f straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Per 30 dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra gali pateikti prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo arba tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.
Per 20 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra pateikia pritarimą arba prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo ar tęsimo arba bet kokio tam tikro su tyrimu susijusio veiksmo atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Tinkamai pagrįstais atvejais Europos prokuratūra gali pratęsti terminą dar 10 darbo dienų. Apie tai ji praneša Tarnybai.
Jei Europos prokuratūra prieštarauja, Tarnyba nepradeda papildomo tyrimo. Tokiu atveju ir kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12f straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Jeigu Europos prokuratūra per ankstesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikia prieštaravimo, Tarnyba gali pradėti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra.
Jeigu Europos prokuratūra pritaria, Tarnyba gali pradėti ar tęsti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12f straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Jei Europos prokuratūra nepateikia atsakymo per antroje pastraipoje nustatytą terminą, Tarnyba gali pradėti konsultacijas su Europos prokuratūra, kad sprendimas būtų priimtas per 10 dienų.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12g straipsnio 1 dalis
1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka.
1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją, ir sukuriamos informacinių technologijų platformos, įskaitant bendrą požiūrį į programinės įrangos tobulinimą ir suderinamumą. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka siekiant nustatyti kompetenciją, susijusią su abiejų tarnybų atliekamais tyrimais. Juose taip pat nustatoma įrodymų perdavimo tarp Tarnybos ir Europos prokuratūros tvarka, taip pat išlaidų pasidalijimo tvarka.
Prieš priimdamas darbo su Europos prokuratūra tvarką generalinis direktorius siunčia projektą susipažinti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Priežiūros komitetui ir Europos Parlamentui. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Priežiūros komitetas nedelsdami pateikia savo nuomones.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12g straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Netiesiogine prieiga prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje esančios informacijos Tarnyba kiekvienu atveju naudojasi tik savo funkcijoms, apibrėžtoms šiame reglamente, atlikti ir tik tiek, kiek tai šiuo tikslu būtina, bei tik deramai pagrindus ir patvirtinus pagal Tarnybos nustatytą vidaus tvarką. Tarnyba saugo visų prieigos prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos atvejų įrašus.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
12g straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Tarnybos generalinis direktorius ir Europos generalinis prokuroras susitinka bent kartą per metus bendros svarbos klausimams aptarti.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
12a)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje, atsižvelgdamas į generalinio direktoriaus pateiktą informaciją pagal 7 straipsnio 8 dalį.
Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
15 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
b)  1 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:
Tinkamai pagrįstais atvejais Priežiūros komitetas gali prašyti Tarnybos pateikti papildomos informacijos apie tyrimus, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl baigtų tyrimų, tačiau į atliekamų tyrimų eigą nesikiša.
„Priežiūros komitetui suteikiama prieiga prie visos informacijos ir dokumentų, kurie, jo nuomone, būtini jo užduotims atlikti, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl baigtų tyrimų ir atmestus atvejus, tačiau jis į atliekamų tyrimų eigą nesikiša ir tinkamai atsižvelgia į konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimus.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
15 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
c)  8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko arba generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Jo sekretoriato paslaugas, nepriklausomai nuo Tarnybos ir glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarant poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.
Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko arba generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Jo sekretoriato paslaugas, glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarant poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 1 dalis
-a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.
„1. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos generalinis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 1 dalies trečias sakinys
a)  1 dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:
Išbraukta.
„Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.“;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
aa)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
2.  Galima keistis nuomonėmis dėl:
2. Galima keistis nuomonėmis bet kokiu klausimu, dėl kurio sutaria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Konkrečiau, galima keistis nuomonėmis dėl:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, ypač Europos prokuratūros, santykių pagrindo;
d)  Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, ypač Europos prokuratūros, santykių pagrindo ir veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 2 dalies e punktas
ba)  2 dalies e punktas keičiamas taip:
e)   Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo;
„e) Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo ir veiksmų, kurių ėmėsi valstybių narių kompetentingos institucijos atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)
bb)  po 4 straipsnio įrašomas naujas 4a straipsnis:
„4a. Keitimuisi nuomonėmis paeiliui pirmininkauja Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija.“
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 1 dalis
-a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai.
1. Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai. Generalinis direktorius įdarbinamas pagal Tarnybos nuostatus kaip laikinasis darbuotojas.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 2 dalis
-aa)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Norėdama paskirti generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikytos atrankos procedūros, Komisija sudaro kvalifikacijas atitinkančių kandidatų sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria generalinį direktorių.
2. Norėdama paskirti generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikytos atrankos procedūros, Komisija sudaro kvalifikacijas atitinkančių kandidatų sąrašą. Generalinį direktorių bendru sutarimu siūlo skirti Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ir vėliau jį skiria Komisija.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 3 dalis
3.  Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba kitos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar pateikti ieškinį Komisijai Teisingumo Teisme.
3.  Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba kitos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar pateikti ieškinį Komisijai Teisingumo Teisme.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 4 dalis
aa)  4 dalis pakeičiama taip:
4.  Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, ir iškilusius sunkumus, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.
4. Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai ir bent vieną kartą per metus praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, iškilusius sunkumus ir Tarnybos tolesnius veiksmus, susijusius su Priežiūros komiteto pagal 15 straipsnį pateiktomis rekomendacijomis, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.
Į metinę ataskaitą taip pat įtraukiamas bendradarbiavimo su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis masto vertinimas, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 ir 6a dalių įgyvendinimą.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)
ab)  įterpiama 4a dalis:
„4a. Europos Parlamento prašymu, atsižvelgiant į jo biudžeto kontrolės teises, generalinis direktorius, paisydamas tyrimų ir tolesnių veiksmų konfidencialumo, gali pateikti informaciją apie Tarnybos veiklą. Europos Parlamentas užtikrina pagal šią dalį suteiktos informacijos konfidencialumą.“
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
ac)  5 dalies pirma pastraipa išbraukiama;
Atsižvelgdamas į metinį valdymo planą generalinis direktorius kiekvienais metais nustato Tarnybos tyrimų politikos prioritetus ir, prieš juos paskelbiant, perduoda Priežiūros komitetui.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos b punktas
b)  atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms ir Europos prokuratūrai;
b)  atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms arba Europos prokuratūrai;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  5 dalies 3 pastraipoje po b punkto įterpiamas naujas punktas:
„ba) atmestus atvejus;“
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 7 dalis
bb)  7 dalis pakeičiama taip:
7.  Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su būtinybe laikytis su susijusiais asmenimis susijusių procesinių garantijų ir gerbti šių asmenų pagrindines teises, taip pat laikytis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį.
7. Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su būtinybe laikytis su susijusiais asmenimis susijusių procesinių garantijų ir gerbti šių asmenų ir liudytojų pagrindines teises, taip pat laikytis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį. Tyrimų teisėtumo patikrinimą vykdo Tarnybos teisės ir tyrimo procedūrų ekspertai, kurių kvalifikacija tinkama eiti teisėjo pareigas valstybėje narėje. Jų nuomonė pridedama prie tyrimo galutinės ataskaitos.“
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 8 dalis
bc)  8 dalis pakeičiama taip:
8.  Generalinis direktorius patvirtina Tarnybos darbuotojams skirtas tyrimo procedūrų gaires. Tos gairės atitinka šį reglamentą ir apima, inter alia:
„8. Komisija įgaliojama pagal 19a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tyrimų procedūrų kodekso, kurio turės laikytis Tarnybos darbuotojai, nustatymo. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nustatoma:
a)  tyrimų eigą;
a)  tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą;
b)  procesines garantijas;
b)  išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus;
c)  vidaus patariamosios ir kontrolės procedūrų elementus, įskaitant teisėtumo patikrinimą;
c)  susijusių asmenų teisėtos teisės;
d)  duomenų apsaugą.
d)  procesinės garantijos;
da)  nuostatos dėl duomenų apsaugos ir komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų;
db)  nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis;
dc)  santykiai su Europos prokuratūra.
Tos gairės ir visi jų pakeitimai patvirtinami po to, kai Priežiūros komitetui buvo suteikta galimybė pateikti dėl jų pastabas, tada jos perduodamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir informacijos tikslais paskelbiamos Tarnybos interneto svetainėje oficialiomis Sąjungos institucijų kalbomis.
Atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.
Visi pagal šią dalį priimti deleguotieji aktai informacijos tikslais paskelbiami Tarnybos interneto svetainėje visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.“
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 8 dalies 1 pastraipos e punktas
c)  8 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo e punktu:
Išbraukta.
„e) santykius su Europos prokuratūra.“
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
17 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa
ca)  9 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.
Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą arba panaikindama jo imunitetą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
19 straipsnis
14a)  19 straipsnis pakeičiamas taip:
19 straipsnis
19 straipsnis
Įvertinimo ataskaita
Įvertinimo ataskaita ir peržiūra
Ne vėliau kaip 2017 m. spalio 2 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo vertinimo ataskaitą. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ir ataskaitoje nurodoma, ar šį reglamentą reikia iš dalies pakeisti.
Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir poveikio vertinimo ataskaitą, ypač atsižvelgiant į Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumą ir efektyvumą. Kartu su ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė.
Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo vertinimo ataskaitos pateikimo pagal pirmą dalį Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama modernizuoti Tarnybos sistemą, įskaitant papildomas ar išsamesnes taisykles dėl Tarnybos sukūrimo, jos funkcijų ar jos veiklai, ypač atsižvelgiant į jos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra, tarpvalstybinius tyrimus ir tyrimus Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse, taikomų procedūrų.“
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013
19 a straipsnis (naujas)
14b)  įterpiamas naujas 19a straipsnis:
„19a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo ... (šio reglamento įsigaliojimo data). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Pagal 17 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

(1) Audito Rūmų nuomonė Nr. 8/2018.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas