Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0264(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0387

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 129k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I
P8_TA-PROV(2019)0387A8-0247/2017
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0345/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0247/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο(1)
P8_TC1-COD(2016)0264

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Τα στατιστικά δεδομένα και οι δείκτες αποτελούν το θεμέλιο λίθο των υπεύθυνων πολιτικών που στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(3) και της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, οι κοινωνικοί δείκτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης ▌. Οι προτεραιότητες αυτές σχετίζονται ειδικότερα με τη συμμετοχική και βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή, ▌τη μείωση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και την ίση μεταχείριση, όπως επίσης και με τις δεξιότητες, την κινητικότητα και την ψηφιακή οικονομία. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί δείκτες θα πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη στατιστική βάση για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των πολιτικών που θεσπίζονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων. Οι κοινωνικές στατιστικές υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και των αντίστοιχων στόχων συνοχής καθώς και για τη διατήρηση των επιπέδων ευημερίας της. Τα έγκυρα δεδομένα έχουν επίσης υψίστη σημασία ως φραγμός εναντίον της παραπληροφόρησης.

(2)  Για την ενίσχυση των κοινωνικών στόχων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι κοινωνικές στατιστικές διαδραματίζουν καίριο ρόλο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των κοινωνικών δεικτών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρέχονται εγκαίρως για τη διαμόρφωση των σχετικών πλαισίων πολιτικής. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της Ένωσης και των στόχων συνοχής της, ενώ θα διασφαλίσει τη διατήρηση των επιπέδων ευημερίας.

(3)  Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Πέραν του ΑΕΠ»(4), είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος πέραν του ΑΕΠ ώστε να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πτυχές της προόδου με ισχυρούς δείκτες που δίνουν έμφαση στην κατάσταση των πολιτών, περιγράφουν τον καταμερισμό των υλικών συνθηκών διαβίωσης και τις ανισότητες και διερευνούν καλύτερα τις επιμέρους διαστάσεις της ποιότητας ζωής.

(4)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές θα πρέπει να παρέχονται με βάση την ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών χρηστών, όπως π.χ. φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιες διοικήσεις, ερευνητές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στις στατιστικές μέσω των βάσεων δεδομένων και των δημοσιεύσεων της Επιτροπής (Eurostat) που βρίσκονται στον ιστότοπό της. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η επικαιροποίηση και η ευχρηστία του δικτυακού τόπου της Eurostat.

(5)  Έχει επομένως καθοριστική σημασία οι κοινωνικοί δείκτες να χαίρουν της απαραίτητης υψίστης ποιότητας, ιδίως ως προς την ακρίβειά τους, την επικαιρότητά τους, τη χρησιμότητα και την προσβασιμότητά τους, τη συνάφειά τους, την προσαρμοστικότητά τους στα νέα αιτήματα των χρηστών καθώς και ως προς τη συγκρισιμότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητά τους. Εν προκειμένω, είναι απαραίτητο να σημειωθεί βελτίωση στην επικαιροποίηση των κοινωνικών δεικτών ώστε να διατίθενται εγκαίρως για τη διαμόρφωση των σχετικών πλαισίων πολιτικής, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, η διατήρηση πιο ακριβών και έγκαιρων δεικτών θα μπορούσε να ωφεληθεί σε σημαντικό βαθμό από την παρακολούθηση των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(6)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των νοικοκυριών και των προσώπων, είναι σημαντικό να μετρηθεί το εισόδημα και να εκτιμηθεί το ελάχιστο επίπεδο πόρων που απαιτούνται για την επαρκή συμμετοχή στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων και η μεθοδολογία των τυποποιημένων δεικτών για την κατάρτιση εκτιμήσεων προϋπολογισμού αναφοράς σε περιφερειακή βάση καθώς και να στοχεύει στην καλύτερη κάλυψη των συγκεκριμένων πληθυσμών. Τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να παρέχουν μια στέρεη βάση για τη δημιουργία δεικτών προσαρμοσμένων σε διάφορους πιθανούς χρήστες.

(7)  Το εισόδημα είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται ευρέως κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των νοικοκυριών. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να μετρηθούν η κατανάλωση, ο πλούτος και τα χρέη, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων χρεών σε ξένο νόμισμα, τόσο από τη σκοπιά των νοικοκυριών όσο και από μακροοικονομική σκοπιά. Επίσης, η φτώχεια, περιλαμβανομένης της φτώχειας των παιδιών, αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που δεν περιλαμβάνει μόνο υλικές συνθήκες διαβίωσης όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, ο πλούτος και τα χρέη, αλλά και την υγεία, την παιδεία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη χρήση τους. Επιπλέον, για την επαρκή αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και των νέων τάσεων στην απασχόληση, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, είναι σημαντικό να διατίθενται εκτενή, έγκυρα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία.

(8)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά συλλέγονται επί του παρόντος με βάση μια σειρά νομοθετικών πράξεων που καλύπτουν τις έρευνες σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά, δημογραφικές στατιστικές, απογραφές πληθυσμού και στέγασης και δεδομένα που συλλέγονται κυρίως από διοικητικές πηγές. Ορισμένα δεδομένα συγκεντρώνονται επίσης από έρευνες για επιχειρήσεις. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις κατά τα τελευταία έτη, είναι αναγκαία η περαιτέρω ενοποίηση και ο εξορθολογισμός της συλλογής των στατιστικών στοιχείων με πιο ολιστικό τρόπο, με βάση τις έρευνες που διενεργούνται σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να υπάρχουν έγκυρα δεδομένα για την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας, ακριβέστερες και πιο ολιστικές συλλογές δεδομένων, εφόσον τα έγκυρα δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την υπεύθυνη χάραξη πολιτικής.

(9)  Για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δεδομένων, θα πρέπει να υποστηριχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η χρήση διοικητικών αρχείων. Η δυνατότητα χρήσης διοικητικών πηγών για στατιστικούς σκοπούς έχει ήδη διευρυνθεί αισθητά, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση διοικητικών πηγών θα πρέπει να προωθηθεί με πιο ενεργό τρόπο στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ποιότητα και ιδίως η ακρίβεια, η επικαιρότητα και η συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να διατηρούνται και άλλες πηγές δεδομένων ειδικά προσαρμοσμένων στα πρόσωπα ή σε σχετικά θέματα, και στα οποία η πρόσβαση μέσω διοικητικών αρχείων είναι αδύνατη, με παράλληλη διασφάλιση του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(10)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ: Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία(5), υπογραμμίζεται η αυξανόμενη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων και καινοτόμων μεθόδων συλλογής δεδομένων καθώς και η όλο και μεγαλύτερη σημασία της εναρμόνισης των στατιστικών εννοιών και μεθόδων μεταξύ τομέων. Αυτό προϋποθέτει μια νέα γενιά στατιστικής νομοθεσίας, η οποία θα καλύπτει ευρύτερους τομείς.

(11)  Το 2011, το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) ενέκρινε το Μνημόνιο του Wiesbaden ▌για ένα νέο εννοιολογικό σχεδιασμό για τις οικιακές και κοινωνικές στατιστικές, σύμφωνα με το οποίο οι ευρωπαϊκές έρευνες που παρέχουν δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά θα πρέπει να εξορθολογιστούν, ενώ επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά συλλογές μικροδεδομένων για τη συμπλήρωση αυτών των βασικών κοινωνικών ερευνών. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση σε διοικητικά δεδομένα, ενώ επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων πηγών δεδομένων και η πρόσβαση σε νέες πηγές δεδομένων.

(12)  Το ΕΣΣ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με όλους τους χρήστες για την έγκαιρη εκπλήρωση των απαιτήσεών τους και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat), των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, της συμβουλευτικής επιτροπής στατιστικής πληροφόρησης και των οργανισμών της ΕΕ.

Έχει συνεπώς καίρια σημασία να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή όλων των ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων των φορέων χάραξης πολιτικής, των ερευνητών και των πανεπιστημιακών χρηστών, της κοινωνίας των πολιτών και ομάδων συμφερόντων κατά την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών ερευνών.

(13)  Οι εξελίξεις που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να εξορθολογιστούν σταδιακά, όπως επίσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί η στατιστική νομοθεσία στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ▌παράγονται κοινωνικοί δείκτες υψηλής ποιότητας, κατά τρόπο πιο ολοκληρωμένο, πιο προσαρμόσιμο, πιο ευέλικτο ▌, πιο αποτελεσματικό και πιο ταχύ, με στόχο την προσαρμογή στις κοινωνικές εξελίξεις. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στις ανάγκες των χρηστών, στην επιβάρυνση ▌των ερωτώμενων, στις ικανότητες και τους πόρους των κρατών μελών, στην αξιοπιστία και την ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, στην τεχνική εφικτότητα της παραγωγής των στατιστικών, στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να είναι διαθέσιμες καθώς και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

(14)  Ειδικότερα, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος, το οποίο οδηγεί σε δυσανάλογη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τους ερωτώμενους και τα κράτη μέλη.

(15)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) ορίζει το γενικό νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και, στο άρθρο 13, θεσπίζει το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα ειδικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο. Προσδιορίζει δε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται ▌από τα κράτη μέλη και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) και ▌τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να πληρούνται ▌. Ο κανονισμός προβλέπει την παροχή λεπτομερέστερων τεχνικών προδιαγραφών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα. Επιτρέπει στις διάφορες συλλογές δεδομένων να ενοποιούνται μεταξύ τους καθώς και με τη χρήση διοικητικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ενοποιεί και απλουστεύει την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα.

(16)  Η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα δεδομένα που βασίζονται σε στατιστικές σε ατομικό επίπεδο θεσπίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών χάραξης πολιτικής που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Ο κοινωνικός τομέας χαρακτηρίζεται, ωστόσο, από νέες και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η εμφάνιση νέων κοινωνικών συνθηκών και φαινομένων καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε ενωσιακό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να προβλέπει μια πλούσια στατιστική βάση η οποία θα καλύπτει επαρκώς και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών στοιχείων που συνεκτιμούν τις μελλοντικές ανάγκες των φορέων χάραξης πολιτικής, των χρηστών και του κοινού γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρισιμότητα των στατιστικών σε διεθνές επίπεδο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ιδίως, να παρέχει μεγάλη ευελιξία προσαρμογής σε περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της στατιστικής που αφορά πρόσωπα και νοικοκυριά. Είναι επίσης απαραίτητο η συλλογή δεδομένων να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές αλλαγές.

(17)  Για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου αναφοράς για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά βάσει δεδομένων που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό θα διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, περιλαμβανομένων των τομέων του εργατικού δυναμικού, της κατανάλωσης, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, της χρήσης του χρόνου, της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, θα καταρτίζονται κατά τρόπο πιο συνεπή, συνεκτικό και συντονισμένο.

(18)  Σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα των συνόλων δεδομένων και των κοινωνικών δεικτών. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, τον εκσυγχρονισμό της συλλογής δεδομένων και των νέων αναγκών των χρηστών, ιδίως για τη συνεκτίμηση των πληθυσμών που είναι δύσκολο να καλυφθούν, δεδομένα για ειδικές υποκατηγορίες πληθυσμών, ιδίως των πλέον ευάλωτων, καθιστώντας διαθέσιμες στατιστικές σε εδαφικό επίπεδο NUTS 2, και την παραγωγή δεδομένων σε τοπικό επίπεδο κατά οικονομικά αποδοτικό και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τρόπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας και τις πιλοτικές μελέτες, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίησή τους.

(19)  Σε ό,τι αφορά τους τομείς του εργατικού δυναμικού, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, προκειμένου τα δεδομένα να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις νέες προσδοκίες των χρηστών, μπορούν να συλλέγονται για συγκεκριμένα θέματα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να είναι δυνατό οι μεταβλητές που συλλέγονται σε μόνιμη βάση να συμπληρώνονται με πρόσθετες μεταβλητές και να αναδεικνύονται αδιερεύνητες πτυχές του εργατικού δυναμικού, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να καλύπτουν θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20)  Για κάθε τομέα θα πρέπει να συλλέγεται ένα βασικό σύνολο εναρμονισμένων μεταβλητών, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και διάδοση των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή (Eurostat), και ιδίως ως προϋπόθεση για την αντιστοίχιση των δεδομένων και τη διενέργεια οριζόντιων αναλύσεων. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρουν τα σύνολα δεδομένων μέσω της εφαρμογής τεχνικών μοντελοποίησης και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

(21)   Οι συλλογές δεδομένων στους τομείς της χρήσης του χρόνου και της κατανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης παρέχουν σημαντικά δεδομένα πολλαπλών χρήσεων για πολιτικές της Ένωσης που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών.

Τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του χρόνου κατέδειξαν την εξέχουσα σημασία τους στην αξιολόγηση μεταξύ άλλων της ισότητας των φύλων όσον αφορά την κατανομή των εργασιών και των ευθυνών φροντίδας ή κατά την εκτίμηση της μη αμειβόμενης εργασίας. Η κατανάλωση αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο των υλικών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Και οι δύο συλλογές δεδομένων διενεργούνται επί του παρόντος οικειοθελώς από πολλά κράτη μέλη, με βάση συμφωνίες και γενικές κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω.

Η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τον τομέα της κατανάλωσης και προαιρετική για τον τομέα της χρήσης του χρόνου. Όταν εφαρμοστεί, η συλλογή αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να γίνεται βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα. Μακροπρόθεσμα, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στη συλλογή δεδομένων για τον τομέα χρήσης του χρόνου.

Όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να παρέχεται ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση των εν λόγω συλλογών δεδομένων.

(22)  Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, οι δημογραφικές στατιστικές(7), οι απογραφές πληθυσμού και στέγασης(8), οι επιχειρηματικές έρευνες και οι στατιστικές που βασίζονται κυρίως σε διοικητικές πηγές δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να ρυθμίζονται χωριστά από ειδικά πλαίσια προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά τους.

(23)  Τα στατιστικά στοιχεία δεν θεωρούνται πλέον ως μία απλώς από τις πολλές πηγές πληροφοριών για σκοπούς χάραξης πολιτικής, αλλά, αντιθέτως, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια υψηλής ποιότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009▌(9), ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν.

(24)  Τα υψηλής ποιότητας κοινωνικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα μόνο για σκοπούς πολιτικής αλλά και για την έρευνα καθώς και ως συστατικό μέρος μιας έγκυρης υποδομής πληροφοριών. Οι ερευνητές που αποκτούν πρόσβαση στα μικροδεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, η οποία χορηγείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της Επιτροπής(10) σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη καλύτερα συνδεδεμένων στατιστικών συνόλων δεδομένων ▌.

(25)  Το εισόδημα, η κατανάλωση και ο πλούτος αποτελούν τρεις διαστάσεις που καθορίζουν την υλική ευημερία των νοικοκυριών. Είναι σημαντικό να επιδιώκεται, σε όλες τις υφιστάμενες πηγές δεδομένων, να περιγράφονται καλύτερα οι εν λόγω διαστάσεις, η κατανομή της καθεμίας και η συνδυασμένη κατανομή τους μεταξύ των νοικοκυριών, στο πλαίσιο δε αυτό να λαμβάνεται υπόψη ακριβέστερα η ύπαρξη διαφόρων πηγών δεδομένων και να επιδιώκεται η ενίσχυση της συνδυασμένης χρήσης τους. Ως εκ τούτου, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να ενισχυθεί ο τομέας της κατανάλωσης και να βελτιωθεί η σύνδεση αυτών των τριών διαστάσεων.

(26)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ▌επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι εκθέσεις ποιότητας είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΕΣΣ) έχει εγκρίνει μια τυποποίηση του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Ο κώδικας ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελεί το θεμέλιο λίθο του κοινού πλαισίου ποιότητας ΕΣΣ, καθορίζοντας τα πρότυπα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτό θα συμβάλει στην εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(27)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση και τη χρησιμοποίηση δεδομένων από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή (Eurostat), περιλαμβανομένης της διαβίβασης και προστασίας απόρρητων στοιχείων. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εμπιστευτικά δεδομένα διαβιβάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

(28)  Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) και η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13). Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των ενωσιακών και εθνικών δράσεων και στρατηγικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία θα πρέπει να θεωρούνται στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιώδους δημόσιου συμφέροντος.

(29)  Οι αξιόπιστες στατιστικές είναι απαραίτητες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο όπου απαιτείται καλύτερη συγκρισιμότητα, ενώ είναι σημαντικό να διατίθενται συγκεντρωτικά δεδομένα για συγκρίσιμες εδαφικές μονάδες, π.χ. σε επίπεδο NUTS2, και παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη το κόστος και να παρέχονται στα κράτη μέλη κατάλληλοι οικονομικοί πόροι. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ονοματολογία NUTS. Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών στατιστικών, τα δεδομένα των εδαφικών μονάδων θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την ονοματολογία NUTS. Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη πιο λεπτομερών τοπικών δεδομένων, με βάση την υποδομή που δημιουργήθηκε με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(30)  Για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, να θέτει σε εφαρμογή ή να προσαρμόζει τον οκταετή πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για τη συλλογή δεδομένων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV, και να καθορίζει τον αριθμό και τον τίτλο των μεταβλητών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας ▌(16). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(31)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την περιγραφή των μεταβλητών, τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων, τα τεχνικά στοιχεία όταν αυτά είναι κοινά σε διάφορα σύνολα δεδομένων, τους τεχνικούς μορφότυπους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της διαβίβασης πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή (Eurostat) ▌, τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως όταν καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας, και σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17).

(32)   Εάν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά στατιστικά συστήματα των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και για περιορισμένη χρονική περίοδο, να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι εν λόγω μείζονες προσαρμογές μπορούν να προκύπτουν ιδίως από την ανάγκη να βελτιωθεί η επικαιροποίηση των δεδομένων, να προσαρμοστεί ο σχεδιασμός των συλλογών δεδομένων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διοικητικές πηγές, ή να αναπτυχθούν νέα καινοτόμα εργαλεία για την παραγωγή δεδομένων. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να παρέχεται ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη, υπό μορφή επιδοτήσεων, ιδίως για σκοπούς δημιουργίας ικανοτήτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/...(18) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(33)  Θα πρέπει να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρχών στο πλαίσιο του ΕΣΣ προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 338 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Δεδομένα συλλέγονται επίσης από άλλους οργανισμούς της Ένωσης καθώς και από την πανεπιστημιακή κοινότητα, πέραν των φορέων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των παραγόντων και των φορέων που συμμετέχουν στο ΕΣΣ θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί προκειμένου να αξιοποιηθούν τυχόν συνέργειες.

(34)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί ωστόσο, για λόγους εναρμόνισης, ποιότητας δεδομένων και συγκρισιμότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί ▌να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στατιστικές υψηλής ποιότητας που συλλέγονται με εναρμονισμένο τρόπο παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(35)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα και η διαδικασία συλλογής δεδομένων θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες και συναφέστερες. ▌Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει δεδομένων που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, ρυθμίζονται επί του παρόντος σε μια σειρά χωριστών νομοθετικών πράξεων, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, είναι αναγκαία η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου(19) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003(20) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η τροποποίηση σχετικών μερών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004(21), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008(22) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008(23) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(36)  Ζητήθηκε γνωμοδότηση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(37)  Ζητήθηκε γνωμοδότηση από την επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει δεδομένων ατομικού επιπέδου που συλλέγονται από δείγματα των εν λόγω προσώπων και νοικοκυριών.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008(24).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ▌:

α)  «μικροδεδομένα»: οι μη συγκεντρωτικές παρατηρήσεις ή μετρήσεις χαρακτηριστικών ατομικών μονάδων, χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία·

β)  «προελεγμένα δεδομένα» ή «προελεγμένα μικροδεδομένα»: τα δεδομένα ή μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία που έχουν επαληθευτεί από τα κράτη μέλη, με βάση κοινούς κανόνες επικύρωσης, όπου διατίθενται·

γ)  «τομέας»: ένα ή περισσότερα σύνολα δεδομένων που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα·

δ)  «μονάδα παρατήρησης»: μια προσδιορίσιμη οντότητα για την οποία δύναται να ληφθούν δεδομένα·

ε)  «θέμα»: το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις μονάδες παρατήρησης, όπου κάθε θέμα καλύπτει μια σειρά λεπτομερών θεμάτων·

στ)  «λεπτομερές θέμα»: το λεπτομερές περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις μονάδες παρατήρησης που αφορούν συγκεκριμένο θέμα, όπου κάθε λεπτομερές θέμα καλύπτει μια σειρά μεταβλητών·

ζ)  «μεταβλητή»: το χαρακτηριστικό μιας μονάδας υπό παρατήρηση που μπορεί να λάβει περισσότερες από μία τιμή μιας σειράς τιμών·

η)  «διοικητικά αρχεία»: τα δεδομένα που παράγονται από μη στατιστική πηγή, συνήθως από δημόσιο οργανισμό, κύριος σκοπός του οποίου δεν είναι η παροχή στατιστικών ▌·

θ)  «θέμα ad hoc»: τα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά σύνολα δεδομένων·

ι)  «πρωταρχικός δείκτης»: οι ευρέως χρησιμοποιούμενες πληροφορίες που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση ενός κεντρικού στόχου πολιτικής της ΕΕ·

ια)  «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο περνά συνήθως τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος. Συνήθως διαμένοντες σε μια ειδική γεωγραφική περιοχή, θεωρούνται μόνον οι εξής:

(i)  τα πρόσωπα τα οποία έχουν ζήσει στον τόπο συνήθους διαμονής τους για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από το χρόνο αναφοράς· ή

(ii)  τα πρόσωπα τα οποία έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους δώδεκα μήνες πριν από το χρόνο αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο i) ή ii), «συνήθης διαμονή» θεωρείται ο τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας·

ιβ)  «μεταδεδομένα»: οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να είναι δυνατή η χρήση και η ερμηνεία στατιστικών και οι οποίες περιγράφουν δεδομένα με διαρθρωμένο τρόπο·

ιγ)  «έκθεση ποιότητας»: η έκθεση που περιλαμβάνει πληροφορίες για την ποιότητα των στατιστικών προϊόντων ή διαδικασιών·

ιδ)  «πλαίσια δειγματοληψίας»: ο κατάλογος, χάρτης ή άλλη προδιαγραφή των μονάδων που προσδιορίζουν έναν πληθυσμό ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε πλήρη απαρίθμηση ή δειγματοληψία·

ιε)  «ιδιωτικό νοικοκυριό»: ένα πρόσωπο που ζει μόνο του ή μια ομάδα προσώπων που ζουν μαζί και εξασφαλίζει ή εξασφαλίζουν τα προς το ζην.

Άρθρο 3

Τομείς και συλλογές δεδομένων

1.  Η συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 1 οργανώνεται στους ακόλουθους τομείς:

α)  εργατικό δυναμικό·

β)  εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης,

γ)  υγεία,

δ)  εκπαίδευση και κατάρτιση,

ε)  χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

στ)  χρήση του χρόνου,

ζ)  κατανάλωση.

2.  Η συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι προαιρετική για τον τομέα της χρήσης του χρόνου. Όπου εφαρμόζεται, η συλλογή αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα. Μακροπρόθεσμα, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στη συλλογή δεδομένων για τον τομέα της χρήσης του χρόνου.

3.  Για όλους τους τομείς, τα σύνολα δεδομένων καλύπτουν τα ακόλουθα κοινά θέματα, όπως αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα Ι:

α)  τεχνικά στοιχεία,

β)  χαρακτηριστικά προσώπου και νοικοκυριού,

γ)  συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

δ)  μορφωτικά προσόντα και υπόβαθρο,

ε)  κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Για ορισμένους τομείς, τα σύνολα δεδομένων εξετάζουν περαιτέρω αυτά τα θέματα, όπως αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα Ι:

4.   Πέραν των θεμάτων τα οποία είναι κοινά σε όλους τους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, τα σύνολα δεδομένων καλύπτουν τα ακόλουθα ▌θέματα, όπως αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα Ι:

α)  ▌ αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα,

β)   συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένου του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας,

γ)   συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,

δ)   εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών,

ε)   συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες,

στ)   ποιότητα ζωής, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, της κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας,

ζ)   συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών και

η)  κατανομή του χρόνου (προαιρετικά).

5.  Οι απαιτήσεις ακρίβειας και τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους τομείς προσδιορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

6.  Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν αναλύσεις ώστε να περιγράφουν υποκατηγορίες πληθυσμών ενδιαφέροντος και αποτυπώνουν, κατά περίπτωση, τις ανισότητες.

Εκτός από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις για λόγους ποιότητας, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat) παράγουν επίσης στοιχεία από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες που αφορούν το εδαφικό επίπεδο NUTS2, με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των χωρών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος.

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 με βάση μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές νομοθετικές, τεχνικές, κοινωνικές πολιτικές και τις οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσιοδότησης, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι:

α)  Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους·

β)  Εκτός εάν αυτό δικαιολογείται δεόντως από έκτακτες περιστάσεις, για τον τομέα του εργατικού δυναμικού και του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, όχι περισσότερο από πέντε τοις εκατό των ▌λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι για κάθε τομέα ▌. Τα εν λόγω μέγιστα ποσοστά ισχύουν για τέσσερα συναπτά έτη. Για τους άλλους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η σχετική αλλαγή αντιπροσωπεύει κατ’ ανώτατο όριο το δέκα τοις εκατό του καταλόγου των λεπτομερών θεμάτων για κάθε τομέα και ισχύει για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών συλλογών δεδομένων. Ο αριθμός των λεπτομερών θεμάτων που δύνανται να τροποποιηθούν στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

γ)  κάθε νέα λεπτομερή θέματα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού αξιολογούνται δεόντως ως προς τη σκοπιμότητά τους μέσω των πιλοτικών μελετών που διενεργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14.

δ)  Ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών που πρέπει να συγκεντρωθούν δεν υπερβαίνουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 4

Πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός

1.  Για το σκοπό της συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση ή την προσαρμογή ενός πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού ▌.

2.  Αυτός ο πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός:

α)  θεσπίζεται για περίοδο οκτώ ετών,

β)  εφαρμόζεται στη συλλογή δεδομένων που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό,

γ)  συνάδει με την περιοδικότητα που προσδιορίζεται στο παράρτημα IV,

δ)   προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία συλλέγονται τα δεδομένα σχετικά με:

—   τα λεπτομερή θέματα που συνδέονται με τους τομείς όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι

—   τα θέματα ad hoc που ζητούνται από τους χρήστες, για τους τομείς του εργατικού δυναμικού και του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV. Σε ▌αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα δεδομένα αυτά μπορούν να καλύπτουν λεπτομερή θέματα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I.

3.  Οι προσαρμογές του πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αρχίζουν να ισχύουν το αργότερο 24 μήνες σε ό,τι αφορά τις ετήσιες συλλογές δεδομένων ή για συλλογές δεδομένων μικρότερες του έτους, και 36 μήνες ως προς τις άλλες συλλογές δεδομένων, πριν από την έναρξη της ▌κάθε περιόδου συλλογής δεδομένων, όπως προσδιορίζεται στο σχεδιασμό. Οι εν λόγω προσαρμογές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνεκτικότητας του σχεδιασμού προς τις ανάγκες των χρηστών.

4.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας και να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος για τα κράτη μέλη ή τους ερωτώμενους.

Άρθρο 5

Στατιστικοί πληθυσμοί και μονάδες παρατήρησης

1.  Ο στατιστικός πληθυσμός αποτελείται από όλα τα πρόσωπα που διαμένουν συνήθως σε ιδιωτικά νοικοκυριά σε κάθε κράτος μέλος.

2.  Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σε κάθε κράτος μέλος για ένα δείγμα μονάδων παρατήρησης που δημιουργείται από ιδιωτικά νοικοκυριά ή από πρόσωπα που ανήκουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά και που διαμένουν συνήθως στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.  Τα κράτη μέλη έχουν σκοπό να επεκτείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, την κάλυψη των συλλογών δεδομένων στις μονάδες παρατήρησης που δεν ανήκουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, εφόσον τα δεδομένα που διαβιβάζονται επιτρέπουν τον εντοπισμό των μονάδων παρατήρησης και των ενδιαφερομένων οι οποίοι συνήθως διαμένουν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Τεχνικές προδιαγραφές συνόλων δεδομένων

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα ακόλουθα δεδομένα των διαφόρων συνόλων δεδομένων, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις αυτά είναι κοινά σε διάφορα σύνολα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που διαπιστώνονται στα αντίστοιχα αναλυτικά θέματα:

α)  τη σειρά μεταβλητών και

β)  τον τίτλο των μεταβλητών.

2.  Όταν εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες διευκρινίζεται ο αριθμός των μεταβλητών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο αριθμός των μεταβλητών δεν πρέπει να υπερβαίνει, περισσότερο από πέντε τοις εκατό, τον αριθμό των μεταβλητών για κάθε τομέα για τους οποίους απαιτείται ήδη, σε υποχρεωτική βάση, από την Επιτροπή (Eurostat) κατά τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού.

3.  Για τον τομέα «κατανάλωση», ο αριθμός των μεταβλητών δεν πρέπει να υπερβαίνει, περισσότερο από πέντε τοις εκατό, τον αριθμό των μεταβλητών που προβλέπεται στην πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται για τον τομέα αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4.  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και να προβλέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας, η Επιτροπή μπορεί, όπου απαιτούνται νέα δεδομένα, να τροποποιεί, με ανώτατο όριο το δέκα τοις εκατό, τις μεταβλητές που απαιτούνται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για κάθε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί, για τον τομέα «χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» να τροποποιήσει, πάνω από δέκα τοις εκατό, τις μεταβλητές που απαιτούνται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο βαθμό που οι εν λόγω αλλαγές είναι σύμφωνες με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004, πριν από ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Το μέγιστο ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε τέσσερα συναπτά έτη στον τομέα «εργατικό δυναμικό» και στον τομέα «εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης» και κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ δύο διαδοχικών συλλογών δεδομένων στους άλλους τομείς. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των μεταβλητών δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 7

Τεχνικές προδιαγραφές συνόλων δεδομένων

1.  Η Επιτροπή ▌εκδίδει εκτελεστικές πράξεις ▌που προσδιορίζουν τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία για τα επιμέρους σύνολα δεδομένων:

α)  την ▌περιγραφή των μεταβλητών·

β)  τις στατιστικές ονοματολογίες·

γ)  τα ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, τις μονάδες παρατήρησης και τους κανόνες για τους ερωτώμενους·

δ)  τις περιόδους αναφοράς και τις ημερομηνίες αναφοράς·

ε)  τις απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του δείγματος, περιλαμβανομένης της υποδειγματοληψίας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, τις κοινές περιόδους συλλογής, τα κοινά πρότυπα για την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης·

στ)  τη μεθοδολογία που παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων που συλλέγονται, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τη σειρά των ερωτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί, όπου είναι αναγκαίο, ο κοινός στόχος ενός υψηλού επιπέδου συγκρισιμότητας των δεδομένων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία στον τομέα του εργατικού δυναμικού.

2.  Όταν τα στοιχεία είναι κοινά για διάφορα σύνολα δεδομένων, η Επιτροπή ▌εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για το σκοπό του προσδιορισμού των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών για τα σύνολα δεδομένων:

α)  την ▌περιγραφή των μεταβλητών·

β)  τις στατιστικές ονοματολογίες·

γ)  τα ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών και των μονάδων παρατήρησης.

3.  Για τα σύνολα δεδομένων σχετικά με τα μηνιαία ποσοστά ανεργίας που αφορούν τον τομέα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή ▌εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για το σκοπό της περιγραφής των μεταβλητών και της διάρκειας, των απαιτήσεων ποιότητας και του επιπέδου λεπτομέρειας των χρονολογικών σειρών που πρέπει να διαβιβάζονται.

4.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από την περίοδο συλλογής δεδομένων, εκτός από τον τομέα «χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», για τον οποίο οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την περίοδο συλλογής δεδομένων.

Άρθρο 8

Μορφότυποι για τη διαβίβαση ▌πληροφοριών

1.  Θα τεθούν σε εφαρμογή τεχνικοί μορφότυποι για τη διευκόλυνση της διαβίβασης πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή (Eurostat) ▌, ιδίως με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης ποιότητας και την τεκμηρίωση των διαδικασιών σε σχέση με τις στατιστικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι τεχνικοί μορφότυποι θα καλύπτουν τις στατιστικές έννοιες, τις διαδικασίες και τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των δεδομένων και των μεταδεδομένων.

3.  Η Επιτροπή ▌εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών μορφότυπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου συλλογής δεδομένων, εκτός από τον τομέα «χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», για τον οποίο οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την περίοδο συλλογής δεδομένων.

Άρθρο 9

Πηγές δεδομένων και μέθοδοι

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 χρησιμοποιώντας μία ή συνδυασμό των ακόλουθων πηγών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 13:

α)  πληροφορίες που παρέχονται ευθέως από τους ερωτώμενους,

β)  διοικητικά αρχεία και ▌άλλες πηγές, μέθοδοι ή καινοτόμες προσεγγίσεις εφόσον αυτές επιτρέπουν την παραγωγή δεδομένων τα οποία είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,

γ)  οι μέθοδοι που αναφέρονται στο στοιχείο β) μπορούν να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις μικρών περιοχών με τις οποίες επιδιώκεται η κάλυψη της εδαφικής πολυμορφίας, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας που προβλέπονται στο παράρτημα II.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές και μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5.

Άρθρο 10

Περιοδικότητα του συνόλου δεδομένων

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σύμφωνα με την περιοδικότητα ▌που καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 11

Διαβίβαση δεδομένων και προθεσμίες

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις προθεσμίες ▌που καθορίζονται στο παράρτημα V.

2.  Για κάθε σύνολο δεδομένων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), μέσω ασφαλών διαύλων διαβίβασης, προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεση αναγνώριση.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, διαβιβάζονται προελεγμένα συγκεντρωτικά δεδομένα για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας.

4.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2021.

5.  Η Επιτροπή (Eurostat), σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δημοσιεύει τα συγκεντρωτικά δεδομένα στον ιστότοπο της Eurostat με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι μηνών από την προθεσμία διαβίβασης για την ετήσια και τη μικρότερη του έτους συλλογή δεδομένων, και εντός δώδεκα μηνών από την προθεσμία για τη συγκέντρωση άλλων δεδομένων, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Άρθρο 12

Πλαίσια δειγματοληψίας

1.  Τα δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που λαμβάνονται από πλαίσια δειγματοληψίας που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και επιτρέπουν την τυχαία επιλογή προσώπων ή νοικοκυριών, με γνωστή πιθανότητα επιλογής. Το πλαίσιο της δειγματοληψίας στοχεύει να εντοπίσει και να καλύψει εξαντλητικά ▌τον πληθυσμό-στόχο, με αποδοχή της συνήθους κάλυψης σφάλματος, και επικαιροποιούνται τακτικά. Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό του δείγματος, όπως πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς διαστρωμάτωσης και σκοπούς επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Το πλαίσιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση των προσώπων με άλλα διοικητικά αρχεία, στο βαθμό που η σύνδεση με τέτοια αρχεία είναι αναγκαία και αναλογική και επιτρέπεται ρητά βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων και του έννομου συμφέροντός τους.

2.  Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο δειγματοληψίας στο κράτος μέλος, χρησιμοποιούνται άλλα πλαίσια δειγματοληψίας, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Τέτοια πλαίσια δειγματοληψίας:

α)  προσδιορίζουν τις μονάδες του δείγματος, που μπορεί να είναι πρόσωπα, νοικοκυριά, κατοικίες ή διευθύνσεις·

β)  είναι σε θέση να παράσχουν πιθανότητα επιλογής·

γ)  επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, με βάση την ποιότητα, για τους τομείς της κατανάλωσης και της χρήσης του χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα συστήματα δειγματοληψίας, για παράδειγμα ποσόστωση δειγματοληψίας.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως θεσπίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις, με αποδοχή της συνήθους κάλυψης σφάλματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Ποιότητα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων δεδομένων και μεταδεδομένων.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των μεταδεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές, των διαβιβαζόμενων δεδομένων και των πλαισίων δειγματοληψίας, μεριμνώντας επίσης δεόντως για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Eurostat με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

4.  Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), σε σχέση με τα δεδομένα και τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11, τα ακόλουθα:

α)  μεταδεδομένα που περιγράφουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, περιλαμβανομένων των πηγών δεδομένων και των μεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 8, και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά σε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,

β)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πλαίσια δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και ως προς την ανάπτυξη και την ενημέρωση αυτών, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,

γ)  πληροφορίες σχετικά με τις υποκατηγορίες πληθυσμών που δεν καλύφθηκαν από τη συλλογή δεδομένων.

5.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη διαβίβαση των δεδομένων και των μικροδεδομένων. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή εκθέσεων ποιότητας που καταδεικνύουν, ιδίως, με ποιον τρόπο τα δεδομένα και τα μικροδεδομένα που διαβιβάζονται, όπως και τα μεταδεδομένα και οι πληροφορίες, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας, περιλαμβανομένων των ενδείξεων σχετικά με τη μέθοδο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ακρίβειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 και δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατό για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

8.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις αναγκαίες πρόσθετες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Άρθρο 14

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

1.  Σε συμμόρφωση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με σκοπό τη βελτίωση των συνόλων δεδομένων και των κοινωνικών δεικτών, η Επιτροπή (Eurostat) θεσπίζει, εφόσον απαιτείται, ▌μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες, στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετάσχουν.

Τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή (Eurostat), εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα αυτών των μελετών σε επίπεδο Ένωσης. Οι μελέτες αυτές αποσκοπούν στην αξιολόγηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθοδολογιών, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου ιδίως:

α)   να βελτιωθούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των συνόλων δεδομένων·

β)  να επεκταθεί η κάλυψη της συλλογής δεδομένων σε πρόσωπα που δεν ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε υποκατηγορίες πληθυσμών που είναι δύσκολο να καλυφθούν·

γ)  να αναπτυχθούν, να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν τεχνικές που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη της εδαφικής πολυμορφίας σε επίπεδο NUTS2 και σε τοπικό επίπεδο·

δ)  να δοθεί συνέχεια στη στατιστική κάλυψη των πολιτών που μεταναστεύουν και αλλάζουν χώρα διαμονής·

ε)  να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν νέα λεπτομερή θέματα για τη συλλογή δεδομένων·

στ)   να υπάρξει συμβολή στον εκσυγχρονισμό των τομέων της κατανάλωσης και της χρήσης του χρόνου, περιλαμβανομένων δεδομένων για τον όγκο κατανάλωσης·

ζ)   να διερευνηθούν και να υλοποιηθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της ανταπόκρισης στις ανάγκες των χρηστών ▌·

η)   να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση της συλλογής δεδομένων και της χρήσης άλλων πηγών δεδομένων ▌ και ▌

θ)   να καταστεί πιο αποτελεσματική η συλλογή δεδομένων στα κράτη μέλη και να βελτιωθούν τα μέσα συλλογής δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει την κατάλληλη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας και τις πιλοτικές μελέτες σύμφωνα με το άρθρο 16.

2.  Η Επιτροπή (Eurostat) καλεί, κατά περίπτωση, οργανισμούς της Ένωσης που διεξάγουν ευρωπαϊκές κοινωνικές έρευνες εκτός του ΕΣΣ να συμβάλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάπτυξη νέων δεικτών και στη συλλογή πιλοτικών στοιχείων για θέματα ad hoc, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV, ή θέματα μελλοντικού ενδιαφέροντος για το ΕΣΣ.

3.  Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αξιολογούνται από την Επιτροπή (Eurostat) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους βασικούς χρήστες των συνόλων δεδομένων.

Άρθρο 15

Πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς

Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να παρέχει πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις της, σε απόρρητα στοιχεία ή να καθιστά διαθέσιμα σύνολα μικροδεδομένων σε ανώνυμη μορφή από τα σύνολα δεδομένων-πηγών, για τους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 3 για επιστημονικούς σκοπούς και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2013.

Άρθρο 16

Χρηματοδότηση

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση χορηγεί επιδοτήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, για:

α)  την ανάπτυξη ή/και την εφαρμογή των συλλογών δεδομένων, ▌τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τη βελτίωση της επικαιροποίησης, τα πλαίσια δειγματοληψίας και επεξεργασίας δεδομένων για στατιστικές, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για τα πρώτα τέσσερα έτη της συλλογής των συνόλων δεδομένων, για κάθε τομέα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

β)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τις στατιστικές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένης της συμμετοχής των κρατών μελών σε αντιπροσωπευτικές μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 14·

γ)  τη συλλογή και παραγωγή στατιστικών για κάποιο θέμα ▌ad hoc που απαιτείται από τους χρήστες, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV, νέα ή αναθεωρημένων σύνολα μεταβλητών και χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται για πρώτη φορά ▌·

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός αναθέτει καθήκοντα στις ΕΣΥ και σε άλλες εθνικές αρχές που δεν τα είχαν προηγουμένως αναλάβει, οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν επαρκείς οικονομικούς πόρους από την Ένωση για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών. Οι χρηματοδοτικοί πόροι επαναξιολογούνται με βάση τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

▌Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δυνάμει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014 - 2020, παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌, το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου▌, το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ▌του Συμβουλίου▌, το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου▌, ▌το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 7, 4 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 7, 4 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 1 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας▌(25).

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 7, 4 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 19

Παρεκκλίσεις

1.  Εάν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ή των εκτελεστικών μέτρων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, στο εθνικό στατιστικό σύστημα ενός κράτους μέλους απαιτεί σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις, παρέκκλιση για διάστημα έως τριών ετών. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των δεδομένων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, ο έγκαιρος υπολογισμός των απαιτούμενων ▌αντιπροσωπευτικών και αξιόπιστων ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των πρωταρχικών δεικτών. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν χορηγούνται για τους ίδιους λόγους όπως οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή 4.

2.  Όταν η παρέκκλιση εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη βάσει επαρκούς τεκμηρίωσης κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει νέα δυνατότητα παρέκκλισης για μέγιστη περίοδο δύο ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

3.  Όταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα κράτος μέλος δύναται να παράσχει τα απαιτούμενα σύνολα δεδομένων είναι η χρήση μεθόδων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στα εκτελεστικά μέτρα και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, η Επιτροπή δύναται κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει τη χρήση των μεθόδων αυτών για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω άδειες δεν χορηγούνται για τους ίδιους λόγους όπως οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2.

4.  Όταν η έγκριση αυτή εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη βάσει επαρκούς τεκμηρίωσης κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει νέα έγκριση για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

5.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 4, το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης ή έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα παρέκκλισης ή έγκρισης. Κατά την αίτηση της έγκρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και αποδεικνύει ότι αυτές οδηγούν σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 τροποποιείται ως εξής:

(1)  στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι στατιστικές συγκεντρώνονται σε ενότητες, όπως ορίζονται στο παράρτημα.»·

"

(2)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 4

Παρεκκλίσεις

Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις επιχειρήσεις του τομέα και την κοινωνία των πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα.»·

"

(3)  στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα μέτρα εφαρμογής των τομέων του παρόντος κανονισμού αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία: την επιλογή και τον καθορισμό, την προσαρμογή και την τροποποίηση θεμάτων και των χαρακτηριστικών τους, την κάλυψη, τις περιόδους αναφοράς και τις κατανομές των χαρακτηριστικών, την περιοδικότητα και το χρονοδιάγραμμα για την παροχή των δεδομένων καθώς και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων.»·

"

(4)  Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)  η επικεφαλίδα «Παράρτημα I» αντικαθίσταται από την επικεφαλίδα «Παράρτημα» και ο τίτλος «Ενότητα 1: Επιχειρήσεις και κοινωνία των πληροφοριών» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τομέας: Επιχειρήσεις και κοινωνία των πληροφοριών»·

β)  τα σημεία (1) και (2) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Στόχοι

Η συλλογή δεδομένων του παρόντος τομέα έχει ως στόχο την έγκαιρη παροχή στατιστικών για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών. Μια τέτοια συλλογή δεδομένων προβλέπει ένα πλαίσιο για τις απαιτήσεις ως προς την κάλυψη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα, τα καλυπτόμενα θέματα, την αναλυτική κατανομή των παρεχόμενων δεδομένων, τον τύπο παροχής δεδομένων και τυχόν αναγκαίες πιλοτικές μελέτες ή μελέτες σκοπιμότητας.

2.  Κάλυψη

Ο παρών τομέας καλύπτει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τομείς C έως Ν και R και στην υποδιαίρεση 95 της στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE REV. 2).»·

"

(5)  Το παράρτημα II διαγράφεται.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Τομείς

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παραγωγή στατιστικών σε δύο τομείς:

   α) ο τομέας 1 καλύπτει τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·
   β) ο τομέας 2 καλύπτει άλλες στατιστικές για την εκπαίδευση [και τη δια βίου μάθηση], όπως οι στατιστικές για το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα κοινωνικά και τα οικονομικά οφέλη της εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από τον τομέα 1 ή από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... [Κανονισμός για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, COD 2016/0264].

Η παραγωγή στατιστικών σε αυτούς τους τομείς διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα.»·

"

(2)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«a) την τακτική υποβολή στατιστικών για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση από τα κράτη μέλη εντός καθορισμένων προθεσμιών για τον τομέα 1·

   β) τη χρήση άλλων συστημάτων και ερευνών στατιστικών πληροφοριών για την παροχή πρόσθετων στατιστικών μεταβλητών και δεικτών για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση που αντιστοιχούν στον τομέα 2·»·

"

(3)  Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

   α) για αμφότερους τους τομείς, τον πιθανό φόρτο που βαρύνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα άτομα·
   β) για αμφότερους τους τομείς, τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3·
   γ) για τον τομέα 1, τις τελευταίες συμφωνίες μεταξύ της UIS, του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής (Eurostat) σχετικά με έννοιες, ορισμούς, το μορφότυπο συλλογής δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων, την περιοδικότητα και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων·
   δ) για τον τομέα 2, τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και το νομικό πλαίσιο των υφιστάμενων κοινοτικών πηγών δεδομένων μετά από μια σε βάθος εξέταση όλων των υφιστάμενων πηγών δεδομένων.

"

(4)  Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)  το τμήμα με τίτλο: «Τομέας 2: Συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση» διαγράφεται.

β)  το τμήμα με τίτλο: «Τομέας 3: Άλλες στατιστικές για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση» τροποποιείται ως εξής:

i)  ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:"

«Τομέας 2: Άλλες στατιστικές για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση»·

"

ii)  το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Στόχος

Στόχος αυτής της συλλογής δεδομένων είναι να παράσχει συγκρίσιμα δεδομένα για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση που θα στηρίξουν ειδικές πολιτικές σε κοινοτικό επίπεδο που δεν περιλαμβάνονται στον τομέα 1.».

"

Άρθρο 22

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008, το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

(1)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"

«β) Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τομέας καλύπτει τις στατιστικές για την κατάσταση της υγείας και τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που βασίζονται στην αυτοαντίληψη της υγείας και συγκεντρώνονται από έρευνες πληθυσμού εκτός από εκείνες που καταρτίζονται από τις συλλογές δεδομένων για τα νοικοκυριά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... [Κανονισμός για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, COD 2016/0264], ή άλλες στατιστικές που συγκεντρώνονται από διοικητικές πηγές όπως οι στατιστικές για τη νοσηρότητα ή τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς. Συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που ζουν σε ιδρύματα καθώς και παιδιά ηλικίας 0-14 ετών, όταν κρίνεται σκόπιμο και ανά κατάλληλα ad hoc χρονικά διαστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διεξαχθεί προηγουμένως επιτυχημένες πιλοτικές μελέτες.»·

"

(2)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) Περίοδοι αναφοράς, χρονικά διαστήματα και προθεσμίες για την παροχή δεδομένων

Τα μέτρα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς, το χρονικό διάστημα και την προθεσμία παροχής των δεδομένων θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2.»·

"

(3)  στο στοιχείο δ), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η πραγματοποίηση ερευνών σχετικών με εξετάσεις υγείας είναι προαιρετική στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η μέση διάρκεια της συνέντευξης ανά νοικοκυριό δεν υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά για τις ενότητες ερευνών.».

"

Άρθρο 23

Μεταβατικές ρυθμίσεις για εκτελεστικά μέτρα

Τα εκτελεστικά μέτρα που εκδίδονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του τροποποιητικού κανονισμού] σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 που αναφέρονται στα άρθρα 17α, 17β και 17γ, εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου λήξουν ή αντικατασταθούν ή καταργηθούν.

Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων και μεταδεδομένων, περιλαμβανομένων των εκθέσεων ποιότητας, σχετικά με τις περιόδους αναφοράς που εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 24

Κατάργηση

1.  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 577/98 και (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 καταργούνται με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων και μεταδεδομένων, περιλαμβανομένων των εκθέσεων ποιότητας, σχετικά με τις περιόδους αναφοράς που εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

2.  Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

▌Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▌Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους τομείς που ορίζονται στα στοιχεία στ) και ζ) του άρθρου 3 παράγραφος 1, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Θέματα που καλύπτονται

Τομέας

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Για όλους τους τομείς ▌

Τεχνικά στοιχεία

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

Ταυτοποίηση

Στάθμιση

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

Θέση

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Δημογραφία

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

Σύνθεση νοικοκυριού

Υγεία: κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Αναπηρία και άλλα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μέτρου Ελάχιστης Υγείας

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο

Εργατικό δυναμικό

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού - πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Διαμονή στη χώρα

Λόγος μετανάστευσης

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ▌

Καθεστώς απασχόλησης

Διάρκεια της σύμβασης

Λεπτομέρειες της σύμβασης

Καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης - λόγος

Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση

Αρμοδιότητες εποπτείας

Μέγεθος μονάδας

Τόπος εργασίας

Εργασία κατ’ οίκον

Αναζήτηση απασχόλησης

Επιθυμία για εργασία

Διαθεσιμότητα

 

Δεύτερη ή πολλαπλή απασχόληση

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

Υποαπασχόληση

Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Νέοι στην αγορά εργασίας

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων κατιόντων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας

Συντάξεις και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Ανάγκες φροντίδας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Τρόπος εύρεσης της εργασίας

Συνέχεια σταδιοδρομίας και διαλείμματα

Βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας εργασίας

Συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων για το ωράριο εργασίας

Ωράριο εργασίας

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο - λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (4 εβδομάδες)

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Υγεία: κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μέτρου Ελάχιστης Υγείας

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

Εισόδημα από επιδόματα ανεργίας

Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού - πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε (τρέχουσες) δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο - λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Χαρακτηριστικά του τόπου εργασίας

Διάρκεια της σύμβασης

 

Καθεστώς απασχόλησης

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

Αρμοδιότητες εποπτείας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων για το ωράριο εργασίας

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Ωράριο εργασίας

Υγεία: κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας και αναπηρία

Υγεία των παιδιών

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (παιδιά)

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

 

Ποιότητα ζωής, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, της κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας

Ποιότητα ζωής

Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Ευημερία

Συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Υλικές στερήσεις

Στερήσεις σε σχέση με τα παιδιά

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Λεπτομέρειες συνθηκών στέγασης, περιλαμβανομένων των στερήσεων και τεκμαρτού μισθώματος

Δαπάνες στέγασης, περιλαμβανομένου του μειωμένου κόστους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Περιβάλλον διαβίωσης

Προβλήματα στέγασης (περιλαμβανομένων των δυσκολιών ενοικίασης) και λόγοι

Χρήση υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας και των υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης

Οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών

Ανάγκες που δεν καλύπτονται και λόγοι

Φροντίδα των παιδιών

 

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

Εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις

Εισόδημα από συντάξεις

Άλλα εισοδήματα, περιλαμβανομένων των εισοδημάτων από ακίνητα και κεφάλαια και στο πλαίσιο χρηματικών μεταβιβάσεων εντός του νοικοκυριού

Φόροι και εισφορές που πράγματι καταβλήθηκαν μετά τις μειώσεις

Συνολικό ετήσιο εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού και ερωτώμενου

Υπερχρέωση, περιλαμβανομένων των λόγων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας

Στοιχεία κατανάλωσης ▌

Διαγενεαλογική μεταβίβαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

Εκτίμηση ατομικών αναγκών

Υγεία

Υγεία: κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Νόσοι και χρόνιες παθήσεις

Ατυχήματα και τραυματισμοί

Πόνος

Ψυχική υγεία, περιλαμβανομένων των εθισμών

Λειτουργικοί περιορισμοί

Δυσκολίες όσον αφορά τις δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας

Δυσκολίες όσον αφορά τις οικιακές δραστηριότητες

Προσωρινός περιορισμός δραστηριοτήτων (λόγω προβλημάτων υγείας)

Εμπόδια στη συμμετοχή σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας

Χρήση φαρμάκων

Προληπτική ιατρική

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Ύψος και βάρος

 

Σωματική άσκηση

Διατροφικές συνήθειες

Κάπνισμα

Κατανάλωση οινοπνεύματος

Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Μέγεθος μονάδας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο - λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

Δεξιότητες βάσει ιδίας δήλωσης

 

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μάθησης και σε καθοδήγηση (12 μήνες)

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

Χρήση των ΤΠΕ στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Λόγοι συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Πληρωμή και ώρες της πλέον πρόσφατης τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από την πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

Συμμετοχή σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

Χρήση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Λόγοι συμμετοχής σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Πληρωμή και ώρες δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

Εμπόδια στη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Άτυπη μάθηση

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού

Χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών

Πρόσβαση στις ΤΠΕ

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

 

Αποτέλεσμα της χρήσης

 

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

 

Σύνδεση με το διαδίκτυο από οπουδήποτε

 

Ψηφιακές δεξιότητες

 

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

 

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

 

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού

Χρήση του χρόνου

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού - λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε (τρέχουσες) δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης

Υγεία: κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κατοχή διαρκών καταναλωτικών αγαθών

Φροντίδα των παιδιών

Φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων

 

Συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων για το ωράριο εργασίας

Ωράριο εργασίας

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση και πώληση, αποζημιώσεις

Εισόδημα από εργασία

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού

Κατανομή του χρόνου

Χρήση του χρόνου, είδη δραστηριοτήτων

Παράλληλες δραστηριότητες

Τόπος δραστηριότητας

Παρουσία άλλων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

Κατανάλωση

Χαρακτηριστικά προσώπων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού - πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

 

Συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε (τρέχουσες) δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Διάρκεια της σύμβασης

Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό ετήσιο εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού και ερωτώμενου

Κύρια στοιχεία εισοδήματος

Φόροι και εισφορές

Εισόδημα σε είδος από μη μισθωτές δραστηριότητες

Τεκμαρτό μίσθωμα

Κύρια πηγή εισοδήματος

Στοιχεία πλούτου, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας

Χρέη

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Κατανάλωση κατά COICOP

Διασυνοριακές καταναλωτικές δαπάνες κατά COICOP

Ιδιοκατανάλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις ακρίβειας

1.  Οι απαιτήσεις ακρίβειας για όλα τα σύνολα δεδομένων εκφράζονται σε τυπικά σφάλματα και ορίζονται ως συνεχείς συναρτήσεις των πραγματικών εκτιμήσεων και του μεγέθους του στατιστικού πληθυσμού σε χώρα ή σε περιφέρεια NUTS 2.

2.  Το εκτιμώμενο τυπικό σφάλμα μιας συγκεκριμένης εκτίμησης 20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_EL-p0000002.png δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ακόλουθο ποσό:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_EL-p0000003.png

3.  Η συνάρτηση f(N) έχει τη μορφή f(N)=a√N+b

4.  Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές για τις παραμέτρους N, a και b:

 

N

a

b

Τομέας εργατικού δυναμικού: απαιτήσεις ακρίβειας

Εκτιμώμενο (εθνικό) τριμηνιαίο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

7800

-4500

Εκτιμώμενο (εθνικό) τριμηνιαίο ποσοστό απασχόλησης έναντι του πληθυσμού 15-74

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

7800

-4500

Εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74 σε κάθε περιφέρεια NUTS 2

Πληθυσμός ηλικίας 15-74 ετών στην περιφέρεια NUTS 2 που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

Βλ. παράγραφο 6

Τομέας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

900

2600

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για διάστημα τεσσάρων ετών έναντι του πληθυσμού

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

350

1000

Εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια NUTS 2 (βλ. παράγραφο 7)

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στην περιφέρεια NUTS 2 σε εκατομμύρια και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

600

0

Τομέας υγείας

Ποσοστό του πληθυσμού με σημαντικούς περιορισμούς σε συνήθεις δραστηριότητες λόγω προβλημάτων υγείας (ηλικίας 15 ετών και άνω)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

1200

2800

Τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ποσοστό συμμετοχής σε τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 18-24 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

200

1500

Ποσοστό συμμετοχής σε μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 25-69 ετών)

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 25-69 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

400

2000

Τομέας χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Ποσοστό προσώπων που παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου για ιδιωτική χρήση κατά το τελευταίο έτος

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 16-74 ετών που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

400

1300

Τομέας χρήσης του χρόνου

Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω του οποίου οι κατά μέσο όρο ημερήσιες δαπάνες υπερβαίνουν το 10 % του χρόνου αμειβόμενης εργασίας

Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

900

3500

Τομέας κατανάλωσης

Ποσοστό νοικοκυριών των οποίων οι δαπάνες για κατηγορίες που σχετίζονται με τη στέγαση, περιλαμβανομένων της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και λοιπών καυσίμων, υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των δαπανών (βλ. παράγραφο 8)

Αριθμός ιδιωτικών νοικοκυριών στη χώρα, σε εκατομμύρια ανθρώπους και στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία

600

1600

5.  Εφόσον οι χώρες λαμβάνουν αρνητικές τιμές f(N) με τις παραμέτρους που αναφέρονται ανωτέρω, θα εξαιρούνται από την αντίστοιχη απαίτηση.

6.  Για το εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας έναντι του πληθυσμού 15-74 σε κάθε περιφέρεια NUTS 2, η συνάρτηση f(N) ορίζεται ως εξής:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_EL-p0000004.png

7.  Για το εκτιμώμενο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έναντι του πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια NUTS 2, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές για τις περιφέρειες NUTS 2 με λιγότερους από 0,500 εκατομμύρια κατοίκους, με την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη περιφέρεια NUTS 1 πληροί την εν λόγω απαίτηση. Οι περιφέρειες NUTS 1 με λιγότερους από 100.000 κατοίκους εξαιρούνται από την απαίτηση.

8.  Για τους τομείς της κατανάλωσης και της χρήσης του χρόνου, οι απαιτήσεις ακρίβειας μπορούν να επιτευχθούν με συνδυασμό μικροδεδομένων που αφορούν το πολύ τρία διαδοχικά έτη παρατηρήσεων. Για τους τομείς αυτούς, η ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί με τη χρήση κατάλληλων εναλλακτικών μεθόδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Χαρακτηριστικά δείγματος

1.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)  το εθνικό δείγμα για το τρίμηνο αναφοράς (συγκεντρωτικό μέγεθος διαδοχικών εβδομάδων αναφοράς) κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις εβδομάδες του τριμήνου. Το δείγμα για το τρίμηνο αναφοράς (σε κάθε περιφέρεια NUTS 2) κατανέμεται στους τρεις μήνες κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εβδομάδων του κάθε μήνα·

β)  το δείγμα έχει πρότυπο περιτροπής για περιόδους μικρότερες του έτους. Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη αλληλεπικάλυψη δείγματος της τάξης του 20 % μεταξύ των ίδιων τριμήνων σε διαδοχικά έτη και 50 % μεταξύ διαδοχικών τριμήνων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατανομή.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε), παρέχονται δεδομένα για το σύνολο του δείγματος.

2.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)  Το δείγμα έχει σύστημα περιτροπής τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Εφόσον θεωρηθεί δυνατό από το κράτος μέλος, το δείγμα έχει σύστημα περιτροπής τουλάχιστον έξι ετών.

β)  Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατανομή, το δείγμα ισοκατανέμεται σε όλο το χρονικό διάστημα του συστήματος περιτροπής, εκτός από την περίοδο κατά την οποία μεταβάλλεται το μέγεθος του δείγματος.

3.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος του τομέα χρήσης του χρόνου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τις μονάδες δειγματοληψίας:

α)  κατανέμονται σε περίοδο δώδεκα διαδοχικών μηνών,

β)  περιλαμβάνουν τις μη εργάσιμες ημέρες,

γ)  βασίζονται σε τυχαίο δείγμα.

4.  Τα χαρακτηριστικά του δείγματος για τον τομέα της κατανάλωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τις μονάδες δειγματοληψίας κατανέμονται σε περίοδο δώδεκα διαδοχικών μηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιοδικότητα

1.  Για τον τομέα του εργατικού δυναμικού, τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από πληροφορίες που συλλέγονται ανά τρίμηνο, ετησίως, ανά διετία και ανά οκταετία. Τα δεδομένα για τις μεταβλητές που σχετίζονται με ειδικά (ad-hoc) θέματα συλλέγονται κάθε τέσσερα έτη.

2.  Για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από ▌πληροφορίες που συλλέγονται ετησίως, ανά τριετία και ανά εξαετία. Τα δεδομένα για τις μεταβλητές που σχετίζονται με ειδικά (ad-hoc) θέματα συλλέγονται κάθε δύο έτη.

3.  Για τον τομέα της υγείας, τα δεδομένα συλλέγονται κάθε έξι έτη.

4.  Για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα δεδομένα συλλέγονται κάθε έξι έτη.

5.  Για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα δεδομένα συλλέγονται ετησίως.

6.  Για τον τομέα της χρήσης του χρόνου, τα δεδομένα συλλέγονται κάθε δέκα έτη.

7.  Για τον τομέα της κατανάλωσης, τα δεδομένα συλλέγονται κάθε πέντε έτη.

8.  Για να μην επιβαρυνθούν ορισμένες περίοδοι της συλλογής δεδομένων, ο πολυετές κυλιόμενος σχεδιασμός όπως ορίζεται στο άρθρο 4 πρέπει, κατά περίπτωση, να αποκλίνει το πολύ κατά ένα έτος από τη συλλογή δεδομένων για τους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 3, 4, 6 και 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες το αργότερο.

1.  Για τον τομέα του εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν:

(1)  Προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία δύο σταδίων:

α)  Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4:

–  Για τα τριμηνιαία δεδομένα: διαβίβαση εντός δέκα εβδομάδων από το πέρας της περιόδου αναφοράς.

–  Για τα υπόλοιπα δεδομένα: διαβίβαση έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

β)  Από το τέταρτο έτος εφαρμογής και μετέπειτα η διαβίβαση πραγματοποιείται ως εξής:

—   Για τα τριμηνιαία δεδομένα: διαβίβαση εντός οκτώ εβδομάδων από το πέρας της περιόδου αναφοράς.

—   Για τα υπόλοιπα δεδομένα που διαβιβάζονται τακτικά: διαβίβαση έως τις 15 Μαρτίου του επόμενου έτους.

—  Για τα υπόλοιπα δεδομένα σχετικά με ad-hoc θέματα: διαβίβαση έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Στα έτη κατά τα οποία οι εν λόγω προθεσμίες συμπίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή, η ισχύουσα προθεσμία είναι η Δευτέρα που ακολουθεί.

Το λεπτομερές θέμα «εισόδημα από εργασία» ▌μπορεί να διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δεκαπέντε μηνών από το πέρας της περιόδου αναφοράς.

(2)  Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας εντός είκοσι πέντε ημερών μετά το μήνα αναφοράς ή τον ημερολογιακό μήνα, κατά περίπτωση. Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΟΕ, η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί στις είκοσι επτά ημέρες.

2.  Για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ακόλουθες προθεσμίες:

α)  σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές για τη συλλογή δεδομένων του έτους N, έως το τέλος του έτους N. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ▌τα προσωρινά μικροδεδομένα σχετικά με το εισόδημα μπορούν να διαβιβάζονται έως το πέρας του ▌έτους Ν και τα αναθεωρημένα δεδομένα έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους N+1,

β)  σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές που αφορούν την παρατήρηση που καλύπτει τα έτη του συστήματος περιτροπής που τελειώνουν το έτος Ν, έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους N+1.

3.  Για τον τομέα της υγείας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία εντός εννέα μηνών από το πέρας της εθνικής περιόδου συλλογής των δεδομένων.

4.  Για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία εντός έξι μηνών από το πέρας της εθνικής περιόδου συλλογής των δεδομένων.

5.  Για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία έως τις 5 Οκτωβρίου του έτους έρευνας N.

6.  Για τον τομέα της χρήσης του χρόνου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία έως το αργότερο δεκαπέντε μήνες αφότου έχει περατωθεί η επιτόπια έρευνα.

7.  Για τον τομέα της κατανάλωσης, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία εντός δεκαπέντε μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 14 παράγραφος 2 όσον αφορά τη συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών, η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και τις σχετικές αιτιολογικές σκέψεις (12 και 33. Μεταξύ άλλων, θα ενταθεί η συνεργασία στους τομείς των στατιστικών τεχνικών, της μεθοδολογίας, της ποιότητας, των νέων εργαλείων και των πηγών δεδομένων.

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(3)Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM(2010)2020, της 3ης Μαρτίου 2010.
(4)http://ec.europa.eu/environment/beyond RR\1129777EN.docx 9/75 PE599.576v02-00 EN_gdp/background_en.html
(5)COM(2009)0404, 10.8.2009.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της31.3.2009, σ. 164).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 14).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της, 31.3.2009, σ. 164).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής.
(11)Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(13)Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
(14)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
(15)Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(16)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(17)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(18)Να προστεθεί αναφορά στο κείμενο που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 966/2012 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα το φθινόπωρο).
(19)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3).
(20)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).
(21)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49).
(22)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 227).
(23)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).
(24)XXX
(25)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου