Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0264(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0247/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0247/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.29

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0387

Hyväksytyt tekstit
PDF 297kWORD 112k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I
P8_TA-PROV(2019)0387A8-0247/2017
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0551),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0345/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 29. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0247/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille(1)
P8_TC1-COD(2016)0264

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Tilastotiedot ja indikaattorit ovat vastuullisen näyttöön perustuvan toimintapolitiikan tukiranka. Eurooppa 2020 -strategian(3) ja talouden ohjausjärjestelmän vahvistamisen kannalta sosiaaliset indikaattorit ovat keskeisellä sijalla, kun luodaan tietopohjaa unionin keskeisimpiä painopisteitä varten ▌. Näitä painopisteitä ovat erityisesti osallistava ja kestävä kasvu ja työpaikkojen luominen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ▌köyhyyden, eriarvoisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen, vammaisten henkilöiden osallisuus, yhdenvertainen kohtelu sekä taidot, liikkuvuus ja digitaalinen talous. Sosiaalisten indikaattoreiden olisi erityisesti tarjottava vankka tilastollinen perusta niiden toimintalinjojen kehittämistä ja seurantaa varten, joita unioni ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön näiden ensisijaisten painopisteiden hyväksi toimiessaan. Laadukkaita sosiaalitilastoja tarvitaan unionin kestokyvyn ja sen koheesiotavoitteiden parantamiseksi sekä hyvinvoinnin tason säilyttämiseksi. Laadukas tieto on myös erittäin tärkeä suoja disinformaatiota vastaan.

(2)  Sosiaalitilastoilla on ensiarvoisen tärkeä asema, kun vahvistetaan eurooppalaisen ohjausjakson sosiaalisia tavoitteita, ja on olennaisen tärkeää parantaa sosiaalisten indikaattorien saatavuutta, jotta varmistetaan, että ne ovat käytettävissä ajallaan niitä koskevia politiikan puitteita varten. Eurooppalaisen ohjausjakson sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen parantaisi unionin kestokykyä ja sen koheesiotavoitteita ja varmistaisi, että hyvinvoinnin taso säilytetään.

(3)  "Ei pelkästään BKT"(4) -aloitteen mukaisesti on tärkeää mennä BKT:tä pidemmälle ja ottaa edistyksen sosiaalisten näkökohtien tarkastelemiseksi käyttöön vahvoja indikaattoreita, joissa keskitytään kansalaisten tilanteeseen, kuvataan aineellisten elinolojen ja eriarvoisuuden jakautumista sekä tarkastellaan paremmin elämänlaadun moninaisia ulottuvuuksia.

(4)  Euroopan sosiaalitilastojen tuottamisen olisi perustuttava siihen, että kohdellaan tasavertaisesti kaikentyyppisiä käyttäjiä, kuten poliittisia päättäjiä, julkishallintoa, tutkijoita, ammattijärjestöjä, opiskelijoita, kansalaisyhteiskunnan edustajia, valtioista riippumattomat järjestöt mukaan luettuina, ja kansalaisia, joilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tilastoja vapaasti ja helposti komission (Eurostat) verkkosivustolla olevien tietokantojen sekä julkaisujen kautta. Tältä osin Eurostatin verkkosivuston ajantasaisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä olisi vielä parannettava.

(5)  Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaaliset indikaattorit ovat tarvittavan korkealaatuisia, erityisesti tarkkuuden, ajantasaisuuden, käytettävyyden ja saatavuuden, relevanssin, uusiin käyttäjien pyyntöihin sopeutumisen sekä vertailukelpoisuuden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden osalta. Erityisesti on parannettava sosiaalisten indikaattorien oikea-aikaisuutta, jotta ne ovat saatavilla ajallaan niitä koskevia politiikan puitteita ja myös eurooppalaista ohjausjaksoa varten. Lisäksi tarkemmat ja ajantasaisemmat indikaattorit voisivat hyödyttää merkittävästi Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden seuraamista.

(6)  Kotitalouksien ja henkilöiden tilanteen arvioimiseksi on tärkeää mitata tulot ja määrittää vähimmäistoimeentulotaso, jota asianmukainen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan edellyttää. Tämän vuoksi on olennaista parantaa tiedonkeruuta ja vakiomuotoisten indikaattorien menetelmiä viitebudjettia koskevien arvioiden tekemiseksi alueellisesti sekä pyrkiä siihen, että nämä väestönosat katetaan paremmin. Tilastotietojen olisi muodostettava vankka perusta useita mahdollisia käyttäjiä varten mukautettujen indikaattorien laatimiselle.

(7)  Kotitalouksien tilannetta arvioidaan usein tulojen perusteella. Sekä kotitalouksien että makrotalouden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää mitata myös kulutusta, varallisuutta ja velkaa, myös mahdollista valuuttamääräistä velkaa. Lisäksi köyhyys, myös lapsiköyhyys, on monitahoinen ilmiö, joka koskee sekä aineellisia elinoloja, kuten tuloja, kulutusta, varallisuutta ja velkaa, että terveyttä, koulutusta sekä palveluiden saatavuutta ja käyttöä. Jotta voidaan lisäksi puuttua asianmukaisesti työttömyyteen ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen sekä käsitellä uusia työnteon suuntauksia erityisesti digitaalitaloudessa, saatavilla on oltava kattavaa, laadukasta ja vertailukelpoista tilastotietoa.

(8)  Henkilöitä ja kotitalouksia koskevien Euroopan tilastojen keruu pohjautuu tällä hetkellä useisiin eri säädöksiin, jotka kattavat henkilöitä ja kotitalouksia koskevia kyselytutkimuksia, väestötilastoja, väestö- ja asuntolaskentoja sekä lähinnä hallinnollisista lähteistä kerättäviä tietoja. Osa tiedoista kerätään myös yritysten kyselytutkimuksista. Vaikka merkittävää edistymistä on viime vuosina tapahtunut, on edelleen tarpeen jatkaa henkilöitä ja kotitalouksia koskevien tutkimusten pohjalta tapahtuvan ja entistä kokonaisvaltaisemman tilastojen keruun yhdentämistä ja virtaviivaistamista koko unionissa. Jotta saatavilla olisi laadukasta tietoa tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi, on investoitava enemmän korkealaatuiseen, entistä täsmällisempään ja kokonaisvaltaisempaan tiedonkeruuseen, koska laadukas tieto on vastuullisen poliittisen päätöksenteon edellytys.

(9)  Tiedon laadun ja tehokkuuden parantamiseksi olisi mahdollisuuksien mukaan kannustettava hallinnollisten rekisterien käyttöön. Mahdollisuudet käyttää hallinnollisia tietolähteitä tilastotarkoituksiin ovat tekniikan kehityksen ansiosta jo laajentuneet merkittävästi. Hallinnollisten lähteiden käyttöä olisi aktiivisesti edistettävä sosiaalitilastojen alalla samalla jatkuvasti varmistaen tällaisten tilastojen laatu ja erityisesti niiden tarkkuus, ajantasaisuus ja vertailukelpoisuus. Olisi myös ylläpidettävä muita tietolähteitä, jotka on sopeutettu henkilöihin tai merkityksellisiin aiheisiin ja joita ei voi käyttää hallinnollisten rekisterien välityksellä, ja samalla olisi turvattava oikeus henkilötietojen suojaan.

(10)  Komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoittamassa tiedonannossa "EU:n tilastojen uusi tuotantotapa – visio tulevalle vuosikymmenelle"(5) korostettiin eri tietolähteiden ja innovatiivisten tiedonkeruumenetelmien käytön lisäämistä ja sitä, että tilastollisten käsitteiden ja menetelmien yhdenmukaistaminen eri tilastoaloilla on yhä tärkeämpää. Siinä kehotettiin antamaan uuden sukupolven tilastolainsäädäntöä, jolla käsitellään laajempia alueita.

(11)  Euroopan tilastojärjestelmässä (ESS) hyväksyttiin vuonna 2011 Wiesbadenin muistio ▌kotitalous- ja sosiaalitilastoja koskevasta uudesta rakennesuunnitelmasta, jonka mukaan olisi virtaviivaistettava henkilöistä ja kotitalouksista tietoja tuottavat Euroopan kyselytutkimukset ja lisäksi olisi käytettävä harvemmin toteutettavia mikrodatan keruita tällaisten keskeisten sosiaalisten kyselytutkimusten täydentämiseksi. Lisäksi hallinnollisten tietolähteiden olisi oltava paremmin saatavilla ja niin jäsenvaltioiden kuin unionin tasolla olisi kehitettävä nykyisten tietolähteiden uudelleen käyttöä ja hankittava pääsy uusiin tietolähteisiin.

(12)  ESS on sitoutunut kaikkien käyttäjien ennakoivaan osallistamiseen ja heidän pyyntöjensä täyttämiseen tarpeisiin vastaten sekä komission (Eurostat), kansallisten tilastolaitosten, kansallisten keskuspankkien, tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja EU:n virastojen välisen yhteistyön tehostamiseen.

Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että kaikkien sidosryhmien, kuten poliittisten päättäjien, tutkimusyhteisön, tiedontuottajien, kansalaisyhteiskunnan ja eturyhmien, panos otetaan asianmukaisesti huomioon, kun sosiaalisia kyselytutkimuksia mukautetaan ja uudistetaan.

(13)  Edellä kuvatut muutokset on vähitellen virtaviivaistettava ja sosiaalitilastojen alan lainsäädäntöä on nykyaikaistettava, jotta voidaan varmistaa ▌laadukkaiden sosiaalisten indikaattorien tuotanto nykyistä paremmin yhdennetyllä sekä mukautettavalla, joustavalla ▌, tehokkaalla ja oikea-aikaisella tavalla ja jotta pysytään yhteiskunnallisen kehityksen tasalla. Samanaikaisesti on otettava asianmukaisesti huomioon käyttäjien tarpeet, vastaajiin kohdistuva ▌ rasitus, jäsenvaltioiden kapasiteetti ja voimavarat, käytettävien menetelmien luotettavuus ja tarkkuus, tilastotuotannon tekninen toteutettavuus, aika, jonka kuluessa tilastot ovat saatavilla, ja tulosten luotettavuus.

(14)  Mitkään toimenpiteet, joita toteutetaan tämän asetuksen soveltamiseksi, eivät saisi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, joista aiheutuu kohtuutonta ja perusteetonta rasitetta vastaajille tai jäsenvaltioille.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009(6) muodostaa Euroopan tilastoja koskevan yleisen oikeudellisen kehyksen ja sen 13 artiklassa säädetään Euroopan tilasto-ohjelman perustamisesta. Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi erityiset puitteet otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille. Siinä täsmennetään tiedot, jotka jäsenvaltioiden on kerättävä ▌ ja toimitettava komissiolle (Eurostat), sekä ▌keskeiset laatuvaatimukset ▌. Siinä säädetään nykyistä tarkemmista teknisistä eritelmistä, jotka annetaan delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanotoimenpiteissä. Sen avulla eri tiedonkeruut voidaan yhdentää sekä keskenään että hallinnollisen tiedon käyttöön ja samalla vakauttaa ja yksinkertaistaa voimassa olevaa lainsäädäntöä Euroopan tilasto-ohjelman mukaisesti.

(16)  Yksilötason tietoihin perustuvia sosiaalitilastoja koskeva unionin lainsäädäntö on laadittu vastaamaan sen hyväksymisajankohtana esiintyneisiin poliittisiin tarpeisiin. Sosiaalialalle on kuitenkin ominaista uudet ja nopeasti muuttuvat realiteetit. Uusia sosiaalisia olosuhteita ja ilmiöitä on kehittymässä, mistä syystä unionin nykyistä säädöskehystä on päivitettävä. Sen vuoksi tällä asetuksella olisi luotava monipuolinen tilastoperusta, joka kattaa asianmukaisesti nykyiset tarpeet ja ilmentää niitä sekä mahdollistaa sellaisten tilastotietojen kehittämisen ja tuottamisen, jotka vastaavat poliittisten päättäjien, käyttäjien ja suuren yleisön tulevia tarpeita, ja jossa otetaan huomioon kansainvälinen tilastotietojen vertailtavuus. Tämän asetuksen olisi oltava erittäin joustava, jotta voidaan vastata henkilöitä ja kotitalouksia koskevaan tilastoalan tulevaan kehitykseen. On myös olennaisen tärkeää. että tiedonkeruu pidetään ajan tasalla teknologian muutosten kanssa.

(17)  Jotta otannalla kerättyjen Euroopan sosiaalitilastojen viitekehystä voidaan paremmin virtaviivaistaa ja järkiperäistää, yksilötason tietoihin pohjautuvat henkilöitä ja kotitalouksia koskevat Euroopan tilastot olisi koottava yksiin puitteisiin. Näin voitaisiin taata, että otannalla kerätyt Euroopan sosiaalitilastot esimerkiksi työvoiman, kulutuksen, tulojen ja elinolojen, ajankäytön, terveyden, koulutuksen sekä tieto- ja viestintäteknologian käytön alalla tuotetaan yhtenäisemmällä, johdonmukaisemmalla ja koordinoidummalla tavalla.

(18)  Tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti komission olisi käynnistettävä toteutettavuus- ja pilottitutkimuksia tietokokonaisuuksien ja sosiaalisten indikaattoreiden laadun parantamiseksi. Näissä tutkimuksissa olisi käsiteltävä tietojen vertailukelpoisuutta, uusien menetelmien kehittämistä, tiedonkeruun nykyaikaistamista ja käyttäjien uusien pyyntöjen täyttämistä erityisesti vaikeasti saavutettavien väestönosien osalta, tietoja tietyistä osapopulaatioista ja erityisesti niistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, tilastojen saatavuuden parantamista NUTS2-aluetasolla ja täsmällisen paikallistason tiedon tuottamista kustannustehokkaasti ja tarpeisiin vastaten. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä näissä toteutettavuus- ja pilottitutkimuksissa, ja komission olisi voitava myöntää rahoitustukea niiden toteuttamiseksi.

(19)  Työvoiman, tulojen ja elinolojen tilastoaloilla voidaan käyttäjien tarpeisiin ja uusiin odotuksiin sopeutumiseksi kerätä tietoa lisäkysymyksillä tiettynä ajankohtana, jotta jatkuvasti kerättyjä muuttujia voidaan täydentää lisämuuttujilla ja korostaa näin työvoimaan sekä tuloihin ja elinoloihin liittyviä tutkimattomia näkökulmia. Perustelluissa tapauksissa näitä tietoja voitaisiin kerätä myös muista kuin tässä asetuksessa vahvistetuista aiheista.

(20)  Kaikilla tilastoaloilla olisi kerättävä yhdenmukaistettujen muuttujien joukko, jotta parannetaan komission (Eurostat) saatavilla olevan tiedon käyttämistä ja jakamista, ja erityisesti edellytyksenä tietojen yhteensovittamiselle ja monialaisille analyyseille. Tämä toimintatapa auttaa lisäämään tietokokonaisuuksien analysointimahdollisuuksia mallintamistekniikan soveltamisen avulla ja saavuttamaan mittakaavaetuja.

(21)   Ajankäytön ja kulutuksen tilastoaloilta kerätyt unionin tason tiedot tuottavat tärkeää monikäyttöistä tietoa kansalaisten elämään vaikuttavia unionin politiikkoja varten.

Ajankäyttöä koskevat tiedot ovat osoittautuneet ensiarvoisen tärkeiksi arvioitaessa esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa työ- ja hoivavastuun jakautumisessa tai mitattaessa palkatonta työtä. Myös kulutus liittyy keskeisesti kansalaisten aineellisiin elinoloihin.

Monet jäsenvaltiot toteuttavat tällä hetkellä molempien tilastoalojen tiedonkeruun vapaaehtoisesti sopimusten ja yleisten suuntaviivojen pohjalta, ja tätä vapaaehtoista tiedonkeruuta olisi entisestään kehitettävä ja nykyaikaistettava.

Tiedonkeruun olisi oltava pakollista kulutuksen tilastoalalla ja vapaaehtoista ajankäytön tilastoalalla. Jos tietoja kerätään, tiedonkeruu olisi kuitenkin toteutettava tämän asetuksen säännösten mukaisesti vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi pitkällä aikavälillä pyrittävä osallistumaan ajankäytön tilastoalan tiedonkeruuseen.

Näiden tiedonkeruiden nykyaikaistamiseen ja toteuttamiseen olisi mahdollisuuksien mukaan myönnettävä unionin rahoitustukea.

(22)  Ominaispiirteidensä vuoksi väestötilastot(7), väestö- ja asuntolaskennat(8), yritysten kyselytutkimukset ja lähinnä hallinnollisiin lähteisiin pohjautuvat tilastot eivät kuulu tämän asetuksen piiriin, vaan niitä on hallinnoitava erikseen niiden ominaispiirteisiin sopeutetuilla erityispuitteilla.

(23)  Tilastoja ei enää pidetä vain yhtenä poliittisen päätöksenteon tietolähteenä, vaan niillä on keskeinen asema päätöksentekoprosessissa. Näyttöön perustuva päätöksenteko edellyttää, että tilastot täyttävät korkeat laatukriteerit, jotka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 223/2009 ▌(9), niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

(24)  Korkealaatuisia sosiaalialan tietoja tarvitaan politiikan lisäksi myös tutkimukseen ja toimivan tietoinfrastruktuurin osatekijäksi. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen, joissa ei ole tunnistetietoja, käyttöoikeutta koskevan komission asetuksen (EU) N:o 557/2013(10) mukaisesti tutkijat voivat tieteellisiin tarkoituksiin saada käyttöönsä mikrotietoja, ja heille olisi hyötyä paremmin linkitetyistä tilastotietokokonaisuuksista ▌ .

(25)  Tulot, kulutus ja varallisuus ovat ne kolme ulottuvuutta, jotka määrittävät kotitalouksien aineellisen hyvinvoinnin. On tärkeää pyrkiä kuvaamaan nykyisissä tietolähteissä paremmin näitä ulottuvuuksia sekä kunkin niistä ja niiden yhteistä jakautumista kotitalouksiin ja ottaa täsmällisemmin huomioon useiden tietolähteiden olemassaolo ja pyrkiä vahvistamaan niiden yhteiskäyttöä. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi katettava myös kulutusta koskeva tilastoala ja kyseisten kolmen ulottuvuuden väliset yhteydet sekä vahvistettava niitä.

(26)  Asetuksessa (EY) N:o 223/2009 ▌edellytetään, että jäsenvaltiot noudattavat tuossa asetuksessa vahvistettuja tilastoperiaatteita ja laatukriteerejä. Laaturaportit ovat olennaisen tärkeitä, kun arvioidaan ja parannetaan Euroopan tilastojen laatua ja tiedotetaan siitä. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on vahvistanut Euroopan tilastojärjestelmän laaturaporttien rakennestandardin asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt ovat Euroopan tilastojärjestelmän yhteisen laatukehyksen perusta, ja niissä asetetaan Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua koskevat vaatimukset. Näin edistetään laaturaportoinnin yhdenmukaistamista tämän asetuksen mukaisesti.

(27)  Asetukseen (EY) N:o 223/2009 sisältyy sääntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden komissiolle (Eurostat) toimittamien tietojen toimittamista ja käyttöä, myös luottamuksellisten tietojen toimittamista ja suojaamista. Tämän asetuksen mukaisesti toteutettavilla toimenpiteillä olisi varmistettava, että luottamuksellisia tietoja toimitetaan ja käytetään yksinomaan tilastointitarkoituksiin asetuksen (EY) N:o 223/2009 21 ja 22 artiklan mukaisesti.

(28)  Tämän asetuksen piiriin kuuluviin henkilötietoihin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2016/679(11), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001(12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY(13). Erityisesti niitä tilastotietoja, joita tarvitaan unionin ja kansallisten toimien ja strategioiden kehittämiseen ja seurantaan kansanterveyden sekä työterveyden ja -turvallisuuden alalla, olisi pidettävä tärkeän yleisen edun syystä käsiteltävinä tietoina.

(29)  Luotettavia tilastoja tarvitaan myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, jolla on parannettava vertailukelpoisuutta. Yhdistetyt tiedot on asetettava NUTS2-alueiden kaltaisten vertailukelpoisten alueellisten yksiköiden saataville, otettava huomioon kustannukset ja myönnettävä jäsenvaltioille tarvittava rahoitus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003(14) mukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka jaotellaan alueellisiin yksiköihin, olisi käytettävä NUTS-luokitusta. Sen vuoksi alueellisia yksiköitä koskevat tiedot olisi alueellisten tilastojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi vahvistettava NUTS-luokitusta noudattaen. Pidemmällä aikavälillä olisi pyrittävä tarkentamaan paikkatietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/2/EY(15) luodun infrastruktuurin perusteella.

(30)  Jotta voidaan ottaa huomioon talouden, yhteiskunnan ja tekniikan kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I eriteltyjä yksityiskohtaisia aiheita, ▌toteutetaan kahdeksan vuotta kestävä monivuotinen liukuva ohjelma tämän asetuksen piiriin kuuluvan tiedon keräämiseksi liitteessä IV täsmennetyn jaksotuksen mukaisesti tai mukautetaan tätä ohjelmaa ja määritellään muuttujien määrä ja otsikot.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa ▌(16). Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(31)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa muuttujien kuvauksen, tiettyjen tietokokonaisuuksien teknisten eritelmien, useille tietokokonaisuuksille yhteisten teknisten seikkojen, jäsenvaltioiden komissiolle (Eurostat) ▌toimittamien tietojen toimittamista helpottavien teknisten mallien, otantakehikoiden ja erityisesti niiden vähimmäisvaatimusten asettamisen, laaturaporttien yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön sekä kaikkien poikkeuksien osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(17) mukaisesti.

(32)  Jos tämän asetuksen soveltaminen edellyttäisi merkittäviä muutoksia jäsenvaltion ▌kansalliseen tilastojärjestelmään, komission olisi voitava myöntää ▌kyseisille jäsenvaltioille poikkeuksia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja rajoitetuksi ajaksi. Nämä merkittävät muutokset voivat johtua erityisesti tarpeesta parantaa oikea-aikaisuutta, mukauttaa tiedonkeruun suunnittelua, johon liittyy pääsy hallinnollisiin lähteisiin, tai kehittää uusia innovatiivisia tiedon tuottamisen välineitä. Tarvittaessa jäsenvaltioille olisi myönnettävä myös unionin rahoitusta avustusten muodossa erityisesti valmiuksien kehittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/...(18) mukaisesti.

(33)  Viranomaisten yhteistyötä ja koordinointia Euroopan tilastojärjestelmässä olisi vahvistettava, jotta varmistetaan SEUT 338 artiklan 2 kohdassa asetettujen periaatteiden mukaisesti tuotettujen Euroopan sosiaalitilastojen johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus. Tässä asetuksessa vahvistettujen toimijoiden lisäksi tietoja keräävät myös muut unionin elimet, erityisesti unionin virastot, ja tiedeyhteisö. Näiden toimijoiden ja Euroopan tilastojärjestelmään osallistuvien välistä yhteistyötä olisi näin ollen vahvistettava, jotta voidaan hyötyä synergiaeduista.

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli luoda yhteisiä puitteita otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille, vaan se voidaan yhdenmukaistamisen, tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi ▌toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Yhdenmukaisesti kerätyt laadukkaat tilastot tuottavat merkittävää lisäarvoa poliittiselle päätöksenteolle unionissa ja jäsenvaltioissa. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(35)  Otannoilla kerättyjen Euroopan sosiaalitilastojen ja tiedonkeruuprosessin olisi tultava entistä tehokkaammaksi ja relevantimmaksi. ▌Otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuvia, henkilöitä ja kotitalouksia koskevia Euroopan tilastoja säädellään tällä hetkellä useilla eri säädöksillä, jotka olisi korvattava tällä asetuksella. Tämän vuoksi on tarpeen kumota neuvoston asetus (EY) N:o 577/98(19) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003(20) ja muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004(21), (EY) N:o 452/2008(22) ja (EY) N:o 1338/2008(23) asiaankuuluvia osia.

(36)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu.

(37)  Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille, jotka perustuvat kyseisten henkilöiden ja kotitalouksien otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta asetuksessa (EY) N:o 763/2008(24) tarkoitettuihin väestö- ja asuntolaskentoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ▌

a)  'mikrotiedoilla' yhdistämättömiä havaintoja tai mittauksia yksittäisten yksiköiden ominaisuuksista ilman tunnistetietoja;

b)  'ennakkotarkastetuilla tiedoilla' tai 'ennakkotarkastetuilla mikrotiedoilla' jäsenvaltioiden mahdollisten ▌yhteisten validointisääntöjen pohjalta todentamia tietoja tai mikrotietoja ilman tunnistetietoja;

c)  'tilastoalalla' yhtä tai useampaa tietokokonaisuutta, joka kattaa tiettyjä aiheita;

d)  'havaintoyksiköllä' tunnistettavissa olevaa yksikköä, josta voidaan saada tietoja;

e)  'aiheella' havaintoyksiköstä kerättävän tiedon sisältöä siten, että kukin aihe kattaa useita yksityiskohtaisia aiheita;

f)  'yksityiskohtaisella aiheella' havaintoyksiköistä kerättävän tiedon yksityiskohtaista sisältöä siten, että kukin yksityiskohtainen aihe kattaa useita muuttujia;

g)  'muuttujalla' tarkasteltavan yksikön ominaispiirrettä, joka voi saada useamman kuin yhden arvon arvojoukosta;

h)  'hallinnollisilla rekistereillä' muista kuin tilastollisista lähteistä yleensä julkisen tahon tuottamia tietoja, joiden pääasiallisena tarkoituksena ei ole tuottaa tilastoja ▌;

i)  'lisäkysymyksillä' aiheita, jotka ovat erityisen kiinnostavia käyttäjien kannalta tiettynä ajankohtana mutta jotka eivät sisälly tavanomaisiin tietokokonaisuuksiin;

j)  'pääindikaattorilla' laajalti käytettyjä tietoja, joita hyödynnetään EU-politiikan jonkin keskeisen tavoitteen seurannassa;

k)  'vakinaisella asuinpaikalla' paikkaa, jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen lepoaikansa, riippumatta väliaikaisista poissaoloista vapaa-ajan, lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, työn, terveydenhoidon tai uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen vuoksi. Ainoastaan seuraavia henkilöitä on pidettävä tietyn maantieteellisen alueen vakinaisina asukkaina:

i)  henkilöt, jotka ovat asuneet vakinaisessa asuinpaikassaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukauden ajan ennen viiteajankohtaa; tai

ii)  henkilöt, jotka ovat saapuneet vakinaiseen asuinpaikkaansa viiteajankohtaa edeltävien 12 kuukauden aikana tarkoituksenaan pysyä siellä vähintään yhden vuoden ajan.

Jollei i tai ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida määrittää, 'vakinaisella asuinpaikalla' voidaan tarkoittaa laillista tai rekisteröityä asuinpaikkaa;

l)  'metatiedolla' tietoa, jota tarvitaan tilastojen käyttämiseen ja tulkitsemiseen ja jolla kuvaillaan tietoja jäsennellysti;

m)  'laaturaportilla' raporttia, jossa annetaan tietoa tilastotuotteen tai -prosessin laadusta;

n)  'otantakehikoilla' luetteloa, karttaa tai muuta eritelmää yksiköistä, joilla määritetään populaatio, joka on tarkoitus luetella tyhjentävästi tai josta on tarkoitus suorittaa otanta;

o)  'yksityisellä kotitaloudella' yksin asuvaa henkilöä tai useampaa yhdessä asuvaa henkilöä, joka hankkii tai jotka hankkivat omat välttämättömyystavaransa.

3 artikla

Tilastoalat ja tietokokonaisuudet

1.  Edellä 1 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltioiden toteuttama tiedonkeruu on jäsennettävä seuraaviin aloihin:

a)  työvoima,

b)  tulot ja elinolot,

c)  terveys,

d)  koulutus,

e)  tieto- ja viestintätekniikan käyttö,

f)  ajankäyttö,

g)  kulutus.

2.  Edellä 1 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltioiden toteuttama tiedonkeruu on ajankäytön tilastoalalla vapaaehtoista. Jos tietoja kerätään, tiedonkeruu on toteutettava tämän asetuksen säännösten mukaisesti vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden on pitkällä aikavälillä pyrittävä osallistumaan ajankäytön tilastoalan tiedonkeruuseen.

3.  Kaikilla tilastoaloilla tietokokonaisuuksien on katettava seuraavat yhteiset aiheet, jotka eritellään yksityiskohtaisemmin liitteessä I:

a)  tekniset tiedot,

b)  henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet,

c)  osallistuminen työmarkkinoille,

d)  koulutustaso ja -tausta,

e)  terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät.

Joillakin tilastoaloilla nämä aiheet on eriteltävä tietokokonaisuuksissa yksityiskohtaisemmin, kuten liitteessä I täsmennetään.

4.   Edellä 3 kohdassa lueteltujen kaikille tilastoaloille yhteisten aiheiden lisäksi tietokokonaisuuksien on katettava seuraavat ▌aiheet, jotka eritellään yksityiskohtaisemmin liitteessä I:

a)  ▌ työura, työhistoria ja aiempi työkokemus,

b)   työolot, mukaan lukien työaika ja työaikajärjestelyt,

c)  osallistuminen koulutukseen,

d)   tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat,

e)  elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, asuminen, elinympäristö ja palveluiden saatavuus,

f)  elämänlaatu, mukaan lukien sosiaalinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kulttuurinen osallistuminen, osallistaminen ja hyvinvointi,

g)   osallistuminen tietoyhteiskuntaan ja

h)  ajankäyttö (valinnainen).

5.  Eri tilastoaloihin käytettävien otosten tarkkuusvaatimusten ja ominaispiirteiden on oltava liitteissä II ja III täsmennetyn mukaisia.

6.  Tiedot on voitava jaotella kohdeosapopulaatioiden kuvaamiseksi, ja niiden on tarvittaessa kuvastettava eriarvoisuutta.

Lukuun ottamatta laatusyistä johtuvia asianmukaisesti perusteltuja tapauksia jäsenvaltioiden ja komission (Eurostat) on myös tuotettava tietoa, jonka avulla voidaan johtaa NUTS2-aluetasolla validia tietoa ja parantaa näin tietojen vertailukelpoisuutta maiden välillä ottaen huomioon kustannukset.

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toteutettavuustutkimuksen perusteella liitteessä I lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi, jotta ne kuvastaisivat merkittäviä lainsäädännöllisiä, teknisiä, yhteiskunnallisia, poliittisia tai taloudellisia muutoksia ja vastaisivat käyttäjien uusia tarpeita. Käyttäessään tätä valtaa komission on varmistettava, että

a)  tällaisista delegoiduista säädöksistä ei aiheudu merkittävää lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille;

b)  jollei asianmukaisesti perustelluista poikkeusoloista muuta johdu, työvoiman sekä tulojen ja elinolojen tilastoalalla voidaan kullakin vaihtaa enintään 5 prosenttia ▌liitteessä I luetelluista yksityiskohtaisista aiheista ▌. Tätä enimmäisprosenttiosuutta sovelletaan neljään peräkkäiseen vuoteen. Muilla 3 artiklan 1 kohdassa luetelluilla tilastoaloilla voidaan kullakin muuttaa enintään 10 prosenttia liitteessä luetelluista yksityiskohtaisista aiheista, ja tätä prosenttiosuutta sovelletaan kahden peräkkäisen tiedonkeruun väliseen aikaan. Niiden yksityiskohtaisten aiheiden määrä, jota voidaan muuttaa, pyöristetään lähimpään kokonaislukuun;

c)  muiden kuin tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen uusien yksityiskohtaisten aiheiden toteutettavuutta arvioidaan asianmukaisesti jäsenvaltioiden 14 artiklan mukaisesti toteuttamilla pilottitutkimuksilla;

d)  kerättävien muuttujien kokonaismäärä ei ylitä 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa täsmennettyjä eritelmiä.

4 artikla

Monivuotinen liukuva ohjelma

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 17 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta perustamalla monivuotinen liukuva ohjelma ▌tai mukauttamalla sitä.

2.  Tällainen monivuotinen liukuva ohjelma

a)  hyväksytään kahdeksan vuoden ajanjaksoksi,

b)  koskee tämän asetuksen piirissä olevaa tiedonkeruuta,

c)  on liitteessä IV täsmennetyn jaksotuksen mukainen,

d)   sisältää täsmälliset tiedot kaudesta, jonka kuluessa tiedot kerätään

–   liitteessä I luetelluista tilastoaloihin liitetyistä yksityiskohtaisista aiheista

–   käyttäjien pyytämistä lisäkysymyksistä työvoiman sekä tulojen ja elinolojen tilastoaloja varten liitteessä IV vahvistetun mukaisesti. ▌Perustelluissa tapauksissa nämä tiedot voivat kattaa muita kuin liitteessä I lueteltuja yksityiskohtaisia aiheita.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut monivuotisen liukuvan ohjelman muutokset tulevat voimaan vuosittain tai osavuosittain toteutettavan tiedonkeruun osalta viimeistään 24 kuukautta ennen ja muiden tiedonkeruiden osalta 36 kuukautta ennen ▌ohjelmassa täsmennettyä kunkin tiedonkeruukauden alkamista. Näillä muutoksilla on pyrittävä varmistamaan ohjelman tehokkuus ja johdonmukaisuus käyttäjien tarpeisiin nähden.

4.  Komissio varmistaa, että tämän asetuksen nojalla annetut delegoidut säädökset ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia eikä niistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille.

5 artikla

Tilastopopulaatiot ja havaintoyksiköt

1.  Tilastopopulaatio koostuu kaikista henkilöistä, joiden vakinainen asuinpaikka on yksityisessä kotitaloudessa jossakin jäsenvaltiossa.

2.  Tiedonkeruu toteutetaan kussakin jäsenvaltiossa havaintoyksiköiden otoksesta, joka koostuu yksityisistä kotitalouksista tai yksityisiin kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä, joiden vakinainen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

3.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä tämän asetuksen soveltamisalan mukaisesti ulottamaan tiedonkeruun kattavuus havaintoyksiköihin, jotka eivät kuulu yksityisiin kotitalouksiin, edellyttäen, että toimitettujen tietojen perusteella voidaan tunnistaa tällaiset havaintoyksiköt, sekä asiaankuuluviin henkilöihin, joiden vakinainen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

6 artikla

Tietokokonaisuuksien eritelmät

1.  Komissio antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 17 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään seuraavia seikkoja eri tietokokonaisuuksissa, myös silloin, kun nämä seikat ovat yhteisiä useille tietokokonaisuuksille, asiaankuuluvissa yksityiskohtaisissa aiheissa todettujen tarpeiden kattamiseksi:

a)  muuttujien määrä ja

b)  muuttujien otsikko.

2.  Annettaessa näitä delegoituja säädöksiä, joilla muuttujien määrää täsmennetään 1 kohdan mukaisesti, muuttujien määrä saa ylittää enintään 5 prosentilla niiden tilastoalojen muuttujien määrän, joilta komissio (Eurostat) edellyttää pakollista tiedonkeruuta tämän asetuksen hyväksymishetkellä.

3.  Kulutuksen tilastoalan osalta muuttujien määrä saa ylittää enintään 5 prosentilla 1 kohdan nojalla annetussa ensimmäisessä tätä tilastoalaa koskevassa delegoidussa säädöksessä vahvistetun muuttujien määrän.

4.  Vastatakseen käyttäjien tarpeisiin ja salliakseen tietyn joustavuuden komissio voi, jos tarvitaan uusia tietoja, muuttaa enintään 10 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti vaadituista muuttujista kullakin tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa luetelluista tilastoaloista.

Ensimmäisestä alakohdasta poiketen komissio voi tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoalalla muuttaa enintään 10 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti vaadituista muuttujista, kunhan nämä muutokset ovat asetuksen (EY) N:o 808/2004 8 artiklan 2 kohdan perusteella ennen ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] toteutettujen toimenpiteiden mukaisia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua enimmäisprosenttiosuutta sovelletaan neljänä peräkkäisenä vuotena työvoiman sekä tulojen ja elinolojen tilastoaloihin ja kahden peräkkäisen tiedonkeruun välisenä aikana muihin tilastoaloihin. Muuttujien määrä ei saa missään tapauksissa ylittää 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja.

7 artikla

Tietokokonaisuuksien tekniset eritelmät

1.  Komissio antaa ▌täytäntöönpanosäädöksiä ▌, joilla täsmennetään seuraavia teknisiä seikkoja yksittäisissä tietokokonaisuuksissa:

a)  muuttujien ▌kuvaukset,

b)  tilastoluokitukset,

c)  tilastopopulaatioiden ja havaintoyksiköiden tarkat ominaispiirteet ja vastaajia koskevat säännöt,

d)  viitekaudet ja viitepäivät,

e)  vaatimukset, jotka koskevat maantieteellistä kattavuutta, liitteen III mukaisia otoksen tarkkoja ominaispiirteitä, osaotanta mukaan luettuna, yhteisiä tiedonkeruukausia sekä yhteisiä vaatimuksia tietojen muokkaukselle, painotukselle, estimoinnille ja varianssin estimoinnille sekä puuttuvien tietojen korvaamiselle,

f)  ▌menetelmät, joilla varmistetaan kerättyjen tietojen vertailukelpoisuus ja joihin voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kuulua kysymysten järjestystä havainnollistavia vuokaavioita, jotta voidaan tarvittaessa saavuttaa yhteisenä tavoitteena oleva vertailukelpoisuuden korkea taso työllisyys- ja työttömyystietojen osalta työvoiman tilastoalalla.

2.  Kun tietoalkiot ovat yhteisiä useille tietokokonaisuuksille, komissio ▌antaa täytäntöönpanosäädöksiä seuraavien teknisten ominaispiirteiden täsmentämiseksi tietokokonaisuuksissa:

a)  muuttujien ▌kuvaukset,

b)  tilastoluokitukset,

c)  tilastopopulaatioiden ja havaintoyksiköiden tarkat ominaispiirteet.

3.  Työvoiman tilastoalaan liittyvien kuukausittaista työttömyyttä koskevien tietokokonaisuuksien osalta komissio ▌antaa täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavan aikasarjan muuttujien ja pituuden sekä laatuvaatimusten ja yksityiskohtaisuuden tason kuvaamiseksi.

4.  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 12 kuukautta ennen tiedonkeruukauden alkamista lukuun ottamatta tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoalaa, jota koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään kuusi kuukautta ennen tiedonkeruukauden alkamista.

8 artikla

Tietojen toimittamista ▌koskevat mallit

1.  Jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi toimittaa tietoja komissiolle (Eurostat) ▌, laaditaan teknisiä malleja, joilla tuetaan erityisesti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tilastoihin liittyvää laadunhallintaa ja dokumentaatioprosessia.

2.  Nämä tekniset ▌mallit kattavat tilastokäsitteet, prosessit ja tuotteet, myös tiedot ja metatiedot.

3.  Komissio ▌antaa täytäntöönpanosäädöksiä vahvistaakseen 1 kohdassa tarkoitetut tekniset mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Tätä asetusta sovellettaessa täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 12 kuukautta ennen tiedonkeruukauden alkamista lukuun ottamatta tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoalaa, jota koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään kuusi kuukautta ennen tiedonkeruukauden alkamista.

9 artikla

Tietolähteet ja menetelmät

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle (Eurostat) käyttämällä yhtä seuraavista lähteistä tai seuraavien lähteiden yhdistelmää sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 13 artiklassa asetetut laatuvaatimukset:

a)  suoraan vastaajilta saadut tiedot,

b)  hallinnolliset rekisterit ja ▌muut lähteet, menetelmät tai innovatiiviset toimintatavat, kunhan ne mahdollistavat vertailukelpoisten ja tässä asetuksessa vahvistettujen erityisvaatimusten mukaisten tietojen tuotannon,

c)  edellä b alakohdassa tarkoitetut menetelmät voivat sisältää pienalue-estimointimenetelmiä, joiden tarkoituksena on kattaa alueellinen monimuotoisuus, kunhan ne ovat liitteessä II määriteltyjen tarkkuusvaatimusten mukaisia.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä lähteistä ja menetelmistä 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Tietokokonaisuuksien jaksotus

Jäsenvaltioiden on kerättävä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot liitteessä IV täsmennetyn ▌jaksotuksen mukaisesti.

11 artikla

Tietojen toimittaminen ja määräajat

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle (Eurostat) liitteessä V täsmennettyjen määräaikojen mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) turvallisten siirtokanavien välityksellä jokaisesta tietokokonaisuudesta ennakkotarkastetut mikrotiedot ilman suoraa tunnistusmahdollisuutta.

3.  Edellä olevasta 2 kohdasta poiketen kuukausittaisten työttömyystilastojen kokoamista varten on toimitettava ennakkotarkastetut yhdistetyt tiedot.

4.  Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava tämän asetuksen mukaiset tiedot vuodesta 2021 alkaen.

5.  Komissio (Eurostat) julkistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhdistetyt tiedot käyttäjäystävällisessä muodossa Eurostatin verkkosivustolla mahdollisimman pian ja kuuden kuukauden kuluessa vuosittain ja osavuosittain kerättävien tietojen toimittamisen määräajasta ja 12 kuukauden kuluessa muiden tiedonkeruiden määräajasta, paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa.

12 artikla

Otantakehikot

1.  Tämän asetuksen nojalla kerättyjen tietojen on perustuttava edustaviin otoksiin, jotka on saatu kansallisella tasolla perustetuista otantakehikoista, joiden avulla henkilöt tai kotitaloudet voidaan valita satunnaisesti ja valinnan todennäköisyys on tiedossa. Otantakehikolla on pyrittävä tunnistamaan ja kattamaan tyhjentävästi ▌kohdepopulaatio tavanomaiset peittovirheet huomioon ottaen, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti. Siihen on sisällytettävä kaikki otannan suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot, joita tarvitaan osittamista varten ja yhteyden ottamiseksi henkilöihin tai kotitalouksiin. Otantakehikkoon on sisällytettävä myös tiedot, joita tarvitaan henkilöiden yhdistämiseksi muihin hallinnollisiin rekistereihin, siinä määrin kuin yhdistäminen näihin muihin rekistereihin on tarpeen ja oikeasuhteista sekä erityisesti sallittu sovellettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jota sovelletaan rekisterinpitäjään ja jossa myös vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien ja oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

2.  Jos tällaista otantakehikkoa ei ole saatavilla jäsenvaltiossa, käytetään muita otantakehikoita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit. Tällaisissa otantakehikoissa on

a)  tunnistettava otantayksiköt, jotka voivat olla henkilöitä, kotitalouksia, asuntoja tai osoitteita;

b)  voitava ilmaista valinnan todennäköisyys; ja

c)  niitä on päivitettävä säännöllisesti.

Asianmukaisesti perustelluissa laatusyistä johtuvissa poikkeustapauksissa voidaan kulutuksen ja ajankäytön tilastoalalla käyttää muita otantajärjestelyjä, esimerkiksi kiintiöpoimintaa.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään otantakehikoita koskevista yhdenmukaisista edellytyksistä ja erityisesti vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien tavanomaiset peittovirheet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

13 artikla

Laatu

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun varmistamiseksi.

2.  Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä laatukriteereitä.

3.  Komissio (Eurostat) arvioi metatietojen laadun näiden eritelmien suhteen sekä toimitettujen tietojen ja otantakehikoiden laadun ottaen asianmukaisesti huomioon niiden esittämisen Eurostatin verkkosivustolla käyttäjäystävällisellä tavalla.

4.  Tätä varten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 11 artiklassa tarkoitettujen tietojen ja mikrotietojen osalta

a)  metatiedot, jotka kuvaavat käytettyä menetelmää, mukaan lukien 8 artiklassa tarkoitetut tietolähteet ja menetelmät, ja sitä, miten teknisten eritelmien vaatimukset on saavutettu, viittaamalla tässä asetuksessa vahvistettuihin eritelmiin;

b)  tiedot käytettyjä otantakehikoita koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta, myös niitä kehitettäessä ja päivitettäessä, tässä asetuksessa vahvistetun mukaisesti;

c)   tiedot osapopulaatioista, joita ei ole saavutettu tiedonkeruussa.

5.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut metatiedot ja tiedot viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tietojen ja mikrotietojen toimittamiselle asetetusta määräajasta. Nämä lisätiedot on annettava laaturaportteina, joista käy erityisesti ilmi, miten toimitetut tiedot ja mikrotiedot sekä metatiedot ja tiedot täyttävät laatuvaatimukset. Komissio (Eurostat) julkistaa nämä tiedot unionin ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään laaturaportteja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja niiden sisältö sekä annetaan ohjeita tarkkuusvaatimusten noudattamisen seurannassa käytettävästä menetelmästä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää lisärasitetta tai lisäkustannuksia jäsenvaltioille.

7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) mahdollisimman pian kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitettavien tietojen laatuun.

8.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostatin) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava sille tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat lisäselvitykset.

14 artikla

Toteutettavuus- ja pilottitutkimukset

1.  Tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti ja tietokokonaisuuksien ja sosiaalisten indikaattoreiden laadun parantamiseksi komissio (Eurostat) käynnistää tarvittaessa ▌toteutettavuus- ja pilottitutkimuksia, joihin jäsenvaltiot voivat osallistua.

Jäsenvaltioiden on varmistettava yhdessä komission (Eurostat) kanssa, että nämä tutkimukset ovat edustavia unionin tasolla. Näissä tutkimuksissa pyritään arvioimaan ja kehittämään vaihtoehtoisia menetelmiä ottaen huomioon teknologian kehitys, jotta voidaan erityisesti

a)   parantaa tietokokonaisuuksien laatua ja vertailukelpoisuutta;

b)  ulottaa tiedonkeruun kattavuus henkilöihin, jotka eivät kuulu yksityisiin kotitalouksiin, tai vaikeasti saavutettaviin osapopulaatioihin;

c)  kehittää, arvioida ja toteuttaa menetelmiä, joilla parannetaan alueellisen monimuotoisuuden kattamista NUTS2- ja paikallistasolla;

d)  toteuttaa jatkotoimia, jotka liittyvät asuinmaata vaihtavien muuttavien kansalaisten sisällyttämiseen tilastoihin;

e)  kehittää ja testata tiedonkeruuta varten uusia yksityiskohtaisia aiheita;

f)   edistää kulutuksen ja ajankäytön tilastoalojen nykyaikaistamista, kulutuksen määrää koskevat tiedot mukaan lukien;

g)   tutkia ja panna täytäntöön uusia tapoja parantaa vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin nähden ▌;

h)   yhdentää nykyistä paremmin tiedonkeruu ja muiden tietolähteiden käyttö ▌; ja ▌

i)   tehostaa tiedonkeruuta jäsenvaltioissa ja parantaa tiedonkeruuvälineitä, jotta mahdollistetaan vammaisten henkilöiden täysipainoinen osallistuminen.

Komissio (Eurostat) myöntää 16 artiklan mukaisesti tarvittavan rahoituksen näitä toteutettavuus- ja pilottitutkimuksia toteuttaville jäsenvaltioille.

2.  Komissio (Eurostat) pyytää tarvittaessa unionin virastoja, jotka toteuttavat Euroopan tilastojärjestelmän ulkopuolisia eurooppalaisia sosiaalitutkimuksia, tarjoamaan asiantuntemustaan uusien indikaattorien kehittämiseen ja pilottitiedonkeruuseen liitteessä IV tarkoitetuista lisäkysymyksistä tai Euroopan tilastojärjestelmän kannalta merkittävistä tulevista aiheista.

3.  Komissio (Eurostat) arvioi näiden tutkimusten tuloksia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tietokokonaisuuksien pääasiallisten käyttäjien kanssa.

15 artikla

Salassapidettävien tietojen käyttö tieteellisiin tarkoituksiin

Komissio (Eurostat) voi myöntää pääsyn tiloihinsa ja salassapidettäviin tietoihin tai julkistaa anonymisoituja mikrotietoja tietokokonaisuuksien lähteistä 3 artiklassa luetelluilla tilastoaloilla tieteellisiin tarkoituksiin ja komission asetuksessa (EU) N:o 557/2013 säädetyin ehdoin.

16 artikla

Rahoitus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten unioni myöntää avustuksia kansallisille tilastolaitoksille tai muille asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille seuraaviin tarkoituksiin:

a)  tiedonkeruiden kehittäminen ja/tai toteuttaminen, ▌tiedonkeruumenetelmät, oikea-aikaisuuden parantaminen, otantakehikot ja tietojen käsittely tämän asetuksen nojalla tuotetuissa tilastoissa tietokokonaisuuksien keruun neljän ensimmäisen vuoden aikana kullakin tämän asetuksen mukaisella tilastoalalla;

b)  tämän asetuksen mukaisia tilastoja koskevien menetelmien kehittäminen, mukaan lukien jäsenvaltioiden osallistuminen 14 artiklassa tarkoitettuihin edustaviin toteutettavuus- ja pilottitutkimuksiin;

c)  tilastojen keruu ja tuottaminen käyttäjien pyytämistä ▌lisäkysymyksistä liitteessä IV vahvistetun mukaisesti, ensimmäisen kerran täytäntöön pantavat uudet tai tarkistetut muuttuja- ja ominaispiirrekokonaisuudet ▌.

Jos tässä asetuksessa annetaan jäsenvaltioiden kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille tehtäviä, joita ne eivät ole aikaisemmin hoitaneet, niille myönnetään riittävä unionin rahoitus näiden tehtävien hoitamiseksi. Rahoitusta arvioidaan uudelleen tämän asetuksen täytäntöönpanon edistymisen mukaisesti.

Monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020 perustuva 1 kohdassa tarkoitettu unionin rahoitusosuus myönnetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 7 artiklan ▌, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1296/2013 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ▌, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1291/2013 6 artiklan, Euroopan parlamentin ja ▌neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 58 artiklan ▌, ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 282/2014 5 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/825 6 artiklan mukaisesti.

2.  Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä ei saa ylittää 90:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

17 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [julkaisutoimiston lisäämästä tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 7 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 7 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ▌(25) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 3 artiklan 7 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

18 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

19 artikla

Poikkeukset

1.  Jos tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden ja delegoitujen säädösten soveltaminen jäsenvaltion tilastojärjestelmässä edellyttäisi merkittäviä muutoksia, komissio voi myöntää täytäntöönpanosäädöksillä enintään kolmen vuoden pituisen poikkeuksen. Jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuus ja edellytettyjen ▌edustavien ja luotettavien Euroopan aggregaattien, pääindikaattorit mukaan lukien, oikea-aikainen laskeminen on varmistettava. Näitä poikkeuksia ei myönnetä samoin perustein kuin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja lupia.

2.  Jos poikkeus on sille myönnetyn kauden päättyessä edelleen perusteltu riittävän näytön perusteella, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä myöntää uuden poikkeuksen enintään kahdeksi vuodeksi.

3.  Jos jäsenvaltio voi toimittaa vaadittavat tietokokonaisuudet ainoastaan käyttämällä muita kuin tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa täytäntöönpanotoimenpiteissä ja delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja menetelmiä, komissio voi poikkeuksellisesti täytäntöönpanosäädöksillä antaa luvan tällaisten menetelmien käyttöön enintään viideksi vuodeksi. Näitä lupia eivät koske samat perusteet kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia.

4.  Jos lupa on sille myönnetyn kauden päättyessä edelleen perusteltu riittävän näytön perusteella, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä myöntää uuden luvan enintään kolmeksi vuodeksi.

5.  Edellä olevien 1–4 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava asianmukaisesti perusteltu pyyntö komissiolle kolmen kuukauden kuluessa kyseisen säädöksen voimaantulopäivästä tai viimeistään kuusi kuukautta ennen myönnetyn poikkeuksen tai luvan voimassaolokauden päättymistä. Pyytäessään 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua lupaa jäsenvaltion on kuvattava käytetyt menetelmät yksityiskohtaisesti ja osoitettava, että ne johtavat vertailukelpoisiin tuloksiin.

6.  Komissio hyväksyy nämä täytäntöönpanosäädökset 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 808/2004 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Tilastot ryhmitellään siten kuin liitteessä on määritelty.".

"

2)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:"

"4 artikla

Tilastoala

Tämä asetus kattaa yritysten ja tietoyhteiskunnan tilastoalan, kuten liitteessä määritellään.".

"

3)  Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Liitteessä määritellyn tilastoalan täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimenpiteet koskevat aiheiden ja niiden ominaisuustietojen valintaa, määrittelyä, mukauttamista ja muuttamista, ominaisuustietojen kattavuutta, viiteajanjaksoja ja jaotteluja, tietojen toimittamisen jaksotusta ja ajankohtia sekä tulosten toimittamisen määräaikoja.".

"

4)  Muutetaan liite I seuraavasti:

a)  Korvataan otsake "Liite I" otsakkeella "Liite" ja otsikko "Moduuli 1: Yritykset ja tietoyhteiskunta" otsikolla "Tilastoala: yritykset ja tietoyhteiskunta".

b)  Korvataan 1 ja 2 kohdat seuraavasti:"

"1. Tavoitteet

Tämän tilastoalan tiedonkeruun tavoitteena on tuottaa oikea-aikaisesti tilastoja yrityksistä ja tietoyhteiskunnasta. Tässä tiedonkeruussa annetaan puitteet kattavuuden, keston ja jaksotuksen, katettujen aiheiden, tietojen toimittamisen jaottelun, toimitettavien tietojen tyypin sekä tarvittavien kokeilu- tai toteutettavuustutkimusten osalta.

2.  Kattavuus

Tämä tilastoala kattaa Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) pääluokkiin C–N ja R ja kaksinumerotasoon 95 kuuluvan liiketoiminnan.".

"

5)  Kumotaan liite II.

21 artikla

Asetuksen (EY) N:o 452/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 452/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

"3 artikla

Alueet

Tätä asetusta sovelletaan tilastojen tuottamiseen kahdella alueella:

   a) alue 1 sisältää koulutusjärjestelmiä koskevat tilastot;
   b) alue 2 sisältää muut koulutusta [ja elinikäistä oppimista] koskevat tilastot, kuten inhimillistä pääomaa ja koulutuksen tuomaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä koskevat tilastot, jotka eivät kuulu alueeseen 1 tai asetuksen (EU) N:o ... [yhteisten puitteiden vahvistamisesta Euroopan tilastoille annettu asetus, COD 2016/0264] soveltamisalaan.

Kyseisten alueiden tilastot on tuotettava liitteen mukaisesti.".

"

2)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:"

"a) jäsenvaltiot toimittavat säännöllisesti koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastoja alueeseen 1 sovellettavien määräaikojen kuluessa;

   b) käytetään muita tilastojärjestelmiä ja kysely- tai haastattelututkimuksia, jotta saadaan aluetta 2 vastaavia, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastollisia lisämuuttujia ja -indikaattoreita;".

"

3)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

   a) molempien alueiden osalta oppilaitoksille ja henkilöille mahdollisesti aiheutuva rasite;
   b) molempien alueiden osalta 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen pilottitutkimusten tulokset;
   c) alueen 1 osalta komission (Eurostat) viimeisimmät UIS:n ja OECD:n kanssa tehdyt sopimukset, jotka koskevat käsitteitä, määritelmiä, tiedonkeruun muotoja, tietojen käsittelyä ja ajanjaksoja sekä tulosten toimittamisen määräaikoja;
   d) alueen 2 osalta yhteisön olemassa olevien tietolähteiden käytettävyys, soveltuvuus ja oikeudelliset puitteet sen jälkeen, kun kaikki nykyiset tietolähteet on tutkittu perusteellisesti.".

"

4)  Muutetaan liite seuraavasti:

a)  Kumotaan osio "Alue 2: Aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen".

b)  Muutetaan osiota "Alue 3: Muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot" seuraavasti:

i)  Korvataan otsikko seuraavasti:"

"Alue 2: Muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot".

"

ii)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tarkoitus

Tämän tiedonkeruun tarkoituksena on hankkia vertailukelpoista tietoa koulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta tukemaan sellaisia yhteisön tason erityispolitiikkoja, jotka eivät sisälly alueeseen 1.".

"

22 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1338/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1338/2008 liite I seuraavasti:

1)  Korvataan b kohta seuraavasti:"

"b) Kattavuus

Tämä aihealue kattaa terveydentilaa ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä koskevat tilastot, jotka perustuvat itsearviointiin ja jotka on koottu muista kuin asetuksessa (EU) N:o ... [yhteisten puitteiden vahvistamisesta Euroopan tilastoille annettu asetus, COD 2016/0264] tarkoitettujen kotitalouksia ja henkilöitä koskevien tiedonkeruiden perusteella kootuista väestötutkimuksista, sekä muut tilastot, jotka on koottu hallinnollisista, esimerkiksi sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevista lähteistä. Tilastoihin voidaan tarvittaessa ja tilanteeseen soveltuvin aikavälein sisällyttää tietoja laitoksissa asuvista henkilöistä ja 0–14-vuotiaista lapsista, jos aiemmin on suoritettu menestyksekkäitä pilottitutkimuksia.".

"

2)  Korvataan c kohta seuraavasti:"

"c) Tietojen toimittaminen – viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat

Ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin liittyvät toimenpiteet hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.".

"

3)  Korvataan d kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

"Terveystarkastustutkimusten toteuttaminen on tämän asetuksen puitteissa valinnaista. Haastattelun keskimääräinen kesto ei saa ylittää 20:tä minuuttia taloutta kohti tutkimusmoduulien osalta.".

"

23 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat siirtymäjärjestelyt

Niitä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 2021 [muutosasetuksen soveltamispäivä] 17 a, 17 b ja 17 c artiklassa tarkoitettujen asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 säännösten nojalla, sovelletaan edelleen, kunnes niiden voimassaolo on päättynyt tai ne on korvattu tai kumottu.

Näissä asetuksissa vahvistettuja tietojen ja metatietojen toimittamista, laaturaportit mukaan luettuina, koskevia vaatimuksia sovelletaan edelleen niihin viiteajanjaksoihin, jotka osuvat kokonaan tai osittain 1 päivää tammikuuta 2021 [muutosasetuksen soveltamispäivä] edeltävälle kaudelle.

24 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan asetukset (EY) N:o 577/98 ja (EY) N:o 1177/2003 31 päivästä joulukuuta 2020, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näissä asetuksissa säädettyjen, tietojen ja metatietojen toimittamista, laaturaportit mukaan luettuina, koskevien velvoitteiden soveltamista viiteajanjaksoina, jotka osuvat kokonaan tai osittain tätä päivää edeltävälle kaudelle.

2.  Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

25 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

▌Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▌Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Edellä 3 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tilastoalojen osalta sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2025.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Käsiteltävät aiheet

Tilastoala

Aihe

Yksityiskohtaiset aiheet

Kaikilta tilastoaloilta ▌

Tekniset tiedot

Tiedonkeruun tiedot

Tunnistetiedot

Painotukset

Haastattelun ominaispiirteet

Sijainti

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Väestötiedot

Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta

Kotitalouden kokoonpano

Terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät

Toimintarajoite ja muut vähimmäistason eurooppalaisen terveysmoduulin osatekijät

Osallistuminen työmarkkinoille

Päätoiminnan laatu (itse määritelty)

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

Koulutustaso ja -tausta

Saavutettu koulutustaso

Työvoima

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Kotitalouden kokoonpano – yksityiskohtaiset lisätiedot

Maassa oleskelu

Muuton syy

Osallistuminen työmarkkinoille ▌

Ammattiasema

Sopimuksen kesto

Yksityiskohtaiset tiedot sopimuksesta

Koko- tai osa-aikainen asema – syy

Riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen

Esimiestehtävät

Yksikön koko

Työpaikka

Työskentely kotona

Työnhaku

Työntekohalukkuus

Saatavuus

 

Toinen työ tai useammat työt

Muun työn hakeminen

Vajaatyöllisyys

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Työmarkkinoilla olevat nuoret

Maahanmuuttajien ja heidän lastensa työmarkkinatilanne

Eläke ja osallistuminen työmarkkinoille

Hoitotarpeet

Työura, työhistoria ja aiempi työkokemus

Työn aloitus

Työn löytämistapa

Työuran jatkuvuus ja keskeytykset

Edellisen työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

Työolot, mukaan lukien työaika ja työaikajärjestelyt

Työaika

Työaikajärjestelyt

Työn organisointi ja työaikajärjestelyt

Koulutustaso ja -tausta

Koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien

Osallistuminen koulutukseen

Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen (4 viikkoa)

Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen (12 viikkoa)

Terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät

Työtapaturmat ja muut työhön liittyvät terveysongelmat

Vähimmäistason eurooppalaisen terveysmoduulin osatekijät

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Työtulot

Tulot työttömyyskorvauksista

Tulot ja elinolot

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Kotitalouden kokoonpano – yksityiskohtaiset lisätiedot

Maassa oleskelun kesto

Osallistuminen koulutukseen

Osallistuminen viralliseen koulutukseen (tämänhetkinen)

Koulutustaso ja -tausta

Koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien

Osallistuminen työmarkkinoille

Tiedot työpaikasta

Sopimuksen kesto

 

Ammattiasema

Yksityiskohtainen työmarkkinatilanne

Esimiestehtävät

Työura, työhistoria ja aiempi työkokemus

Aiempi työkokemus

Työolot, mukaan lukien työaika ja työaikajärjestelyt

Toiminnan aikataulu

Työaika

Terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät

Vähimmäistason eurooppalainen terveysmoduuli

Yksityiskohtaiset tiedot terveydentilasta ja toimintarajoitteesta

Lasten terveys

Terveydenhuollon saatavuus

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon saatavuus (lapset)

Terveyden taustatekijät

 

Elämänlaatu, mukaan lukien sosiaalinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kulttuurinen osallistuminen, osallistaminen ja hyvinvointi

Elämänlaatu

Sosiaalinen ja kulttuurinen osallistuminen

Hyvinvointi

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, asuminen, elinympäristö ja palveluiden saatavuus

Aineellinen puute

Lasten kokema puute

Asumisen keskeiset ominaispiirteet

Asuinolojen yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien puute ja laskennallinen vuokra

Asumiskustannukset, tuetut sähkö-, kaasu- ja vesikustannukset mukaan lukien

Elinympäristö

Asumiseen liittyvät ongelmat (myös vuokraamiseen liittyvät ongelmat) ja niiden syyt

Palveluiden käyttö, hoitopalvelut ja itsenäisen elämän tukipalvelut mukaan lukien

Palveluiden kohtuuhintaisuus

Täyttymättömät tarpeet ja syyt

Lastenhoito

 

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Työtulot

Sosiaalisiin tulonsiirtoihin perustuvat tulot

Eläketulot

Muut tulot, mukaan lukien omaisuus- ja pääomatulo ja kotitalouksien väliset tulonsiirrot

Vähennysten jälkeen maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut

Kotitalouksien ja vastaajien kokonaisvuositulot

Ylivelkaantuneisuus ja sen syyt

Maksurästit

Varallisuuden osatekijät, mukaan lukien asunnon omistaminen

Kulutuksen osatekijät

Sukupolvelta toiseen siirtyvät edut ja huono-osaisuus

Omien tarpeiden arviointi

Terveys

Terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät

Vähimmäistason eurooppalainen terveysmoduuli

Sairaudet ja krooniset sairaudentilat

Tapaturmat ja vammat

Kipu

Mielenterveys ja riippuvuudet

Toiminnalliset rajoitukset

Vaikeudet itsestään huolehtimisessa

Vaikeudet kotitalouden töissä

Toiminnan tilapäinen rajoitus (terveysongelmien vuoksi)

Tietyille elämänaloille osallistumista rajoittavat esteet

Terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon käyttö

Lääkkeiden käyttö

Ehkäisevä hoito

Terveydenhuollon saatavuus

Pituus ja paino

 

Liikunta

Ruokailutottumukset

Tupakointi

Alkoholin käyttö

Sosiaaliset ja ympäristötekijät

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa

Koulutus

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Maassa oleskelun kesto

Työura ja aiempi työkokemus

Työn aloitus

Osallistuminen työmarkkinoille

Yksikön koko

Koulutustaso ja -tausta

Koulutustaso – yksityiskohtaiset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi keskeytetyt opinnot mukaan lukien

Koulutustausta

Itse ilmoitetut taidot

 

Osallistuminen koulutukseen

Opiskelumahdollisuuksia koskevan tiedon ja ohjauksen saatavuus (12 kuukautta)

Osallistuminen viralliseen koulutukseen (12 kuukautta)

Viimeisin virallinen koulutus – yksityiskohtaiset tiedot (12 kuukautta)

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö viimeisimmässä virallisessa koulutuksessa (12 kuukautta)

Viimeisimpään viralliseen koulutukseen osallistumisen syyt (12 kuukautta)

Viimeisimmän virallisen koulutuksen maksu ja tunnit (12 kuukautta)

Viimeisimmän virallisen koulutuksen tulokset ja saatujen taitojen käyttö (12 kuukautta)

Osallistuminen epäviralliseen koulutukseen (12 kuukautta)

Epävirallinen koulutus – yksityiskohtaiset tiedot (12 kuukautta)

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö epävirallisessa koulutuksessa (12 kuukautta)

Epäviralliseen koulutukseen osallistumisen syy (12 kuukautta)

Epävirallisen koulutuksen maksu ja tunnit (12 kuukautta)

Epävirallisen koulutuksen tulokset ja saatujen taitojen käyttö (12 kuukautta)

Koulutukseen osallistumisen esteet (12 kuukautta)

Arkioppiminen

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Osallistuminen tietoyhteiskuntaan

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön tiheys

Käytön esteet ja ongelmat

 

Käytön vaikutus

 

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

 

Yhteys internetiin kaikkialta

 

Digitaaliset taidot

 

Internet-toiminnot

 

Sähköinen kaupankäynti

 

Kanssakäyminen viranomaisten kanssa

 

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa

Ajankäyttö

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Kotitalouden kokoonpano – yksityiskohtaiset tiedot

Osallistuminen koulutukseen

Osallistuminen viralliseen koulutukseen (tämänhetkinen)

Terveydentila ja toimintarajoite, terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät

Vähimmäistason eurooppalainen terveysmoduuli

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, asuminen, elinympäristö ja palveluiden saatavuus

Kestokulutustavaroiden omistus

Lastenhoito

Sairaanhoito ja vanhusten hoito

 

Työolot, mukaan lukien työaika ja työaikajärjestelyt

Työaika

Työaikajärjestelyt

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Tuotanto omaan kulutukseen ja myyntiin, korjaukset

Työtulot

Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa

Ajan jakautuminen

Ajankäyttö, toiminnan tyypit

Rinnakkainen toiminta

Toimipaikka

Muiden läsnäolo toiminnan aikana

Toiminnan arviointi

Kulutus

Henkilöiden ja kotitalouksien ominaispiirteet

Kotitalouden kokoonpano – yksityiskohtaiset lisätiedot

 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, asuminen, elinympäristö ja palveluiden saatavuus

Asumisen keskeiset ominaispiirteet

Osallistuminen koulutukseen

Osallistuminen viralliseen koulutukseen (tämänhetkinen)

Osallistuminen työmarkkinoille

Sopimuksen kesto

Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

Kotitalouksien ja vastaajien kokonaisvuositulot

Keskeiset tulojen osatekijät

Verot ja sosiaaliturvamaksut

Luontoismuotoiset tulot palkattomasta toiminnasta

Laskennallinen vuokra

Pääasiallinen tulonlähde

Varallisuuden osatekijät, mukaan lukien asunnon omistaminen

Velat

Maksurästit

COICOPin mukainen kulutus

COICOPin mukaiset rajatylittävät kulutusmenot

Oma kulutus

LIITE II

Tarkkuusvaatimukset

1.  Kaikkia tietokokonaisuuksia koskevat tarkkuusvaatimukset ilmaistaan keskivirheenä ja määritellään todellisten estimaattien ja maan tai NUTS 2 -tason alueen tilastopopulaation koon jatkuvina funktioina.

2.  Kunkin estimaatin estimoitu keskivirhe 20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_FI-p0000002.png saa olla enintään seuraavan suuruinen:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_FI-p0000003.png

3.  Funktio f(N) on muotoa f(N)=a√N+b

4.  Käytetään seuraavia arvoja muuttujille N, a ja b:

 

N

a

b

Työvoiman tilastoala: tarkkuusvaatimukset

Estimoitu (kansallinen) vuosineljänneksen työttömien suhde 15–74-vuotiaiden väestöön

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien 15–74-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

7800

-4500

Estimoitu (kansallinen) vuosineljänneksen työllisten suhde 15–74-vuotiaiden väestöön

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien 15–74-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

7800

-4500

Estimoitu vuosineljänneksen työttömien suhde 15–74-vuotiaiden väestöön kullakin NUTS 2 -tason alueella

Yksityisissä kotitalouksissa NUTS 2 -tason alueella asuvien 15–74-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

Ks.  kohta 6.

Tulojen ja elinolojen tilastoala

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskin suhde väestöön

Maan yksityisten kotitalouksien määrä, miljoonaa, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

900

2600

Pitkäaikaisen köyhyyden riski neljän vuoden ajalta suhteessa väestöön

Maan yksityisten kotitalouksien määrä, miljoonaa, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

350

1000

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskin suhde väestöön kullakin NUTS 2 -tason alueella (ks. kohta 7)

NUTS 2 -tason alueen yksityisten kotitalouksien määrä, miljoonaa, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

600

0

Terveyden tilastoala

Sellaisen väestön osuus, jonka tavanomainen toiminta on huomattavan rajoittunutta terveysongelmien vuoksi (vähintään 15-vuotiaat)

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien vähintään 15-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

1200

2800

Koulutuksen tilastoala

Viralliseen koulutukseen osallistumisaste (18–24-vuotiaat)

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien 18-24-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

200

1500

Epäviralliseen koulutukseen osallistumisaste (25–69-vuotiaat)

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien 25-69-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

400

2000

Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoala

Internetistä tavaroita tai palveluja yksityiseen käyttöön edellisenä vuonna tilanneiden yksityishenkilöiden prosenttiosuus

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien 16–74-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

400

1300

Ajankäytön tilastoala

Päivittäin keskimäärin enemmän kuin 10 % ajasta palkkatyössä olevien 15 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus väestöstä

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien vähintään 15-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

900

3500

Kulutuksen tilastoala

Niiden kotitalouksien prosenttiosuus, joiden asumiseen liittyvät menot, mukaan lukien vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet, ovat enemmän kuin 50 % kokonaismenoista (ks. kohta 8)

Maan yksityisten kotitalouksien määrä, miljoonaa, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

600

1600

5.  Jos maat saavat negatiivisia arvoja f(N) edellä ilmaistuilla muuttujilla, ne vapautetaan vastaavasta vaatimuksesta.

6.  Kun kyseessä on estimoitu työttömien suhde 15–74-vuotiaiden väestöön kullakin NUTS 2 -tason alueella, funktio f(N) määritellään seuraavasti:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0387_FI-p0000004.png

7.  Kun kyseessä on estimoitu köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskin suhde väestöön kullakin NUTS 2 -tason alueella, nämä vaatimukset eivät ole pakollisia niillä NUTS 2 -tason alueilla, joilla on vähemmän kuin 0,500 miljoonaa asukasta sillä edellytyksellä, että vastaava NUTS 1 -tason alue täyttää tämän vaatimuksen. NUTS 1 -tason alueet, joilla on vähemmän kuin 100 000 asukasta, on vapautettu tästä vaatimuksesta.

8.  Kulutuksen ja ajankäytön tilastoalan osalta nämä tarkkuusvaatimukset voidaan saavuttaa yhdistämällä mikrotietoja, jotka koskevat enintään kolmea peräkkäistä tarkasteluvuotta. Näillä tilastoaloilla tarkkuutta voidaan estimoida ja arvioida asiaankuuluvilla vaihtoehtoisilla menetelmillä.

LIITE III

Otoksen ominaispiirteet

1.  Työvoiman tilastoalan otoksen ominaispiirteisiin kuuluvat seuraavat:

a)  Viitevuosineljänneksen kansallisen otoksen (peräkkäisten viiteviikkojen aggregoinnin) on jakauduttava tasaisesti kaikille vuosineljänneksen viikoille. Viitevuosineljänneksen otoksen (kullakin NUTS 2 -tason alueella) on jakauduttava kyseisille kolmelle kuukaudelle suhteessa kunkin kuukauden viikkojen lukumäärään.

b)  Otoksella on oltava vuotta lyhyempi kiertävä jakso. Otoksessa on oltava vähintään 20 %:n päällekkäisyys peräkkäisten vuosien samoilla vuosineljänneksillä ja 50 %:n päällekkäisyys peräkkäisinä vuosineljänneksinä ottamatta huomioon poistumaa.

Rajoittamatta artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamista tiedot on annettava koko otoksesta.

2.  Tulojen ja elinolojen tilastoalan otoksen ominaispiirteisiin kuuluvat seuraavat:

a)  Otoksella on oltava vähintään neljän vuoden kiertävä ohjelma. Mikäli se on jäsenvaltion mielestä mahdollista, otoksella on oltava kuuden tai useamman vuoden kiertävä ohjelma.

b)  Ottamatta huomioon poistumaa otoksen on jakauduttava tasaisesti kiertävän ohjelman vuosille, lukuun ottamatta otoksen koon muutoksien kautta.

3.  Ajankäytön tilastoalan otoksen ominaispiirteisiin kuuluvat seuraavat: otoksen yksiköille osoitettujen raportointijaksojen on

a)  jakauduttava peräkkäisten kahdentoista kuukauden jaksolle,

b)  sisällettävä muita kuin työpäiviä,

c)  perustuttava satunnaisotokseen.

4.  Kulutuksen tilastoalan otoksen ominaispiirteisiin kuuluvat seuraavat: otokseen valituille yksiköille osoitettujen raportointijaksojen on jakauduttava peräkkäisten kahdentoista kuukauden jaksolle.

LIITE IV

Jaksotus

1.  Työvoiman tilastoalan osalta tietokokonaisuuksien on koostuttava neljännesvuosittain, vuosittain, kahden vuoden välein ja joka kahdeksas vuosi kerättävistä tiedoista. Tiedot muuttujista, jotka liittyvät lisäkysymysten aiheisiin, on kerättävä joka neljäs vuosi.

2.  Tulojen ja elinolojen tilastoalan osalta tietokokonaisuuksien on koostuttava vuosittain, kolmen vuoden välein ja kuuden vuoden välein kerättävistä ▌tiedoista. Tiedot kerättävistä muuttujista, jotka liittyvät lisäkysymysten aiheisiin, on kerättävä joka toinen vuosi.

3.  Terveyden tilastoalalla tiedot on kerättävä joka kuudes vuosi.

4.  Koulutuksen tilastoalalla tiedot on kerättävä joka kuudes vuosi.

5.  Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoalalla tiedot on kerättävä vuosittain.

6.  Ajankäytön tilastoalalla tiedot on kerättävä joka kymmenes vuosi.

7.  Kulutuksen tilastoalalla tiedot on kerättävä joka viides vuosi.

8.  Jotta vältetään tiettyjen tiedonkeruukausien ylikuormittuminen, 4 artiklan mukaisessa monivuotisessa liukuvassa ohjelmassa voidaan tarvittaessa poiketa enintään yhdellä vuodella kohdissa 3, 4, 6 ja 7 mainittujen tilastoalojen tiedonkeruukausista.

LIITE V

Tietojen toimittamisen määräajat

Jäsenvaltioiden on toimitettava vaaditut tiedot komissiolle (Eurostat) viimeistään seuraavien määräaikojen mukaisesti.

1.  Työvoiman tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava:

1)  ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja seuraavan kaksivaiheisen menettelyn mukaisesti:

a)  tämän asetuksen kolmen ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana 10 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti:

–  neljännesvuosittaiset tiedot: toimitus kymmenen viikon kuluessa viitejakson päättymisestä,

–  muut tiedot: toimitus viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna;

b)  neljäntenä täytäntöönpanovuonna ja siitä lähtien toimitus seuraavasti:

–   neljännesvuosittaiset tiedot: toimitus kahdeksan viikon kuluessa viitejakson päättymisestä,

–   muut säännöllisesti toimitettavat tiedot: toimitus viimeistään 15. maaliskuuta seuraavana vuonna,

–  muut lisäkysymysten aiheisiin liittyvät tiedot: toimitus viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna.

Vuosina, joina määräajat osuvat lauantaihin tai sunnuntaihin, todellinen määräpäivä on seuraava maanantai.

Yksityiskohtainen aihe ▌"työtulot" voidaan toimittaa komissiolle (Eurostat) viidentoista kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä.

2)  Aggregoidut tulokset kuukausittaisten työttömyystilastojen kokoamista varten 25 päivän kuluessa viitekuukauden tai kalenterikuukauden päättymisestä tilanteesta riippuen. Jos tiedot toimitetaan ILO:n määritelmän mukaisesti, tätä määräaikaa voidaan pidentää 27 päivän pituiseksi.

2.  Tulojen ja elinolojen tilastoalan osalta jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja seuraavien määräaikojen mukaisesti:

a)  vuoden N tiedonkeruun muuttujista vuoden N loppuun mennessä. Poikkeuksellisissa tapauksissa ▌alustavat mikrotiedot tuloista voidaan toimittaa ▌vuoden N loppuun mennessä ja tarkistetut tiedot viimeistään 28. helmikuuta vuonna N+1;

b)  muuttujista, jotka liittyvät vuonna N päättyvän kiertävän ohjelman vuosia koskevaan tarkasteluun, viimeistään 31. lokakuuta vuonna N+1.

3.  Terveyden tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja yhdeksän kuukauden kuluessa tietojen kansallisen keruukauden päättymisestä.

4.  Koulutuksen tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja kuuden kuukauden kuluessa tietojen kansallisen keruukauden päättymisestä.

5.  Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja viimeistään 5. lokakuuta tutkimusvuonna N.

6.  Ajankäytön tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja viimeistään viidentoista kuukauden kuluttua kenttätyön päättymisestä.

7.  Kulutuksen tilastoalalla jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot ilman tunnistetietoja viimeistään viidentoista kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma, joka koskee yhteistyötä unionin virastojen kanssa koskevaa 14 artiklan 2 kohtaa

Euroopan sosiaalitilastojen johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi komissio vahvistaa yhteistyötä unionin virastojen kanssa 14 artiklan 2 kohdan ja siihen liittyvien johdanto-osan kappaleiden (12 ja 33) mukaisesti. Tähän kuuluu vahvistettu yhteistyö, joka koskee tilastollisia tekniikoita, menetelmiä, laatua, uusia välineitä ja tietolähteitä.

(1)*TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(3)Komission tiedonanto Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia, KOM(2010) 2020, 3. maaliskuuta 2010.
(4)http://ec.europa.eu/environment/beyond RR\1129777EN.docx 9/75 PE599.576v02-00 EN_gdp/background_en.html
(5)KOM (2009) 404, 10.8.2009.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1260/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan demografisista tilastoista (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 39).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 763/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, väestö- ja asuntolaskennoista (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 14).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(10)Komission asetus (EU) N:o 557/2013, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 831/2002 kumoamisesta.
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
(16)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(18)Lingvistijuristit lisäävät viitteen tekstiin, jolla korvataan asetus 966/2012 (julkaistaan EUVL:ssä syksyllä).
(19)Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1).
(21)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49).
(22)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227).
(23)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70).
(24)XXX
(25)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus