Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0153(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0040/2019

Pateikti tekstai :

A8-0040/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0390

Priimti tekstai
PDF 248kWORD 68k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I
P8_TA-PROV(2019)0390A8-0040/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0303),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį ir 79 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0184/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 28 d. Teisės reikalų komiteto laišką Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0040/2019),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)
P8_TC1-COD(2018)0153

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį ir 79 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004(2) buvo iš esmės keičiamas. Kadangi reikia padaryti naujų pakeitimų, siekiant aiškumo tas reglamentas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)   dėl staigaus mišrių migracijos srautų padidėjimo 2015 ir 2016 m. migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo sistemos patyrė spaudimą. Dėl to Sąjungai ir valstybėms narėms iškilo sunkumų, rodančių poreikį sutvirtinti Sąjungos politiką migracijos srityje siekiant koordinuotų ir veiksmingų Europos masto veiksmų;

(3)   Sąjungos politikos migracijos srityje tikslas – pakeisti neteisėtus ir nekontroliuojamus migracijos srautus saugiais ir gerai valdomais atvykimo būdais taikant visapusišką požiūrį, kuriuo visais etapais būtų siekiama užtikrinti veiksmingą migracijos srautų valdymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) V antraštinės dalies 2 skyrių;

(4)  žmogaus teisių laikymasis yra pagrindinis Sąjungos principas. Sąjunga yra įsipareigojusi ginti visų migrantų, kad ir koks būtų jų migracijos statusas, žmogaus teises ir pagrindines laisves, visiškai laikydamasi tarptautinės teisės. Taigi imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams įgyvendinant šį reglamentą ir taikant priemones, ypač atvejais, susijusiais su pažeidžiamais asmenimis, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, nustatytos atitinkamoje tarptautinėje ir Sąjungos teisėje, įskaitant Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutarties) 2 ir 6 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;

(5)  siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungos imigracijos politikos aspektai būtų veiksmingai įgyvendinami, turėtų būti palaikomas nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas su pagrindinėmis migrantų ir tarptautinės apsaugos prašytojų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis. Taip bendradarbiaujant ir laikantis Europos migracijos darbotvarkėje nustatyto išsamaus požiūrio turėtų būtų sudarytos sąlygos geriau valdyti imigraciją, įskaitant išvykimą ir grąžinimą▌, remti pajėgumus rinkti informaciją, įskaitant informaciją apie prašytojų galimybes gauti tarptautinę apsaugą ir, esant galimybei bei kai taikoma, apie reintegraciją, ir šia informacija dalytis, ir užkirsti kelią neteisėtai imigracijai, neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis ir su jais kovoti▌;

(6)   apsaugos priemonės apima ES visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą (VPMJ) priemones. Teisėtos imigracijos strategijos ir būdai tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių taip pat turėtų apimti darbo jėgos migraciją, studentų vizas ir šeimos susijungimą, nedarant poveikio valstybių narių nacionalinei kompetencijai;

(7)  atsižvelgiant į vis didėjantį analizės ir informacijos poreikį siekiant remti įrodymais pagrįstą politikos formavimą ir operatyvinius veiksmus, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi užtikrinti, kad jų įžvalgos ir žinios kiek įmanoma padėtų susidaryti išsamų padėties trečiosiose šalyse vaizdą;

(8)   informacija apie migracijos srautų sandarą, kai įmanoma ir taikytina, turėtų apimti informaciją apie migrantų nurodytą amžių, lytį ir šeimą bei apie nelydimus nepilnamečius;

(9)  dabartinių Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į pagrindines trečiąsias kilmės ir tranzito šalis, kaip raginta 2015 m. balandžio 23 d. valstybių ir vyriausybių vadovų specialiojo posėdžio išvadose, buvo pirmasis žingsnis siekiant stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos klausimais ir gerinti bendradarbiavimą su valstybių narių išsiųstais imigracijos ryšių palaikymo pareigūnais. Remiantis šia patirtimi turėtų būti numatyta, kad Komisija imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus į trečiąsias šalis turėtų išsiųsti ilgesniam laikotarpiui siekiant paremti vystymąsi, įgyvendinimą ir užtikrinti kuo didesnį Sąjungos veiksmų migracijos srityje poveikį;

(10)  šio reglamento tikslas – užtikrinti geresnį valstybių narių kompetentingų institucijų, įskaitant, kai taikoma, teisėsaugos institucijas, taip pat Komisijos ir Sąjungos agentūras, į trečiąsias šalis išsiųstų ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veiklos koordinavimą ir optimizuoti jų panaudojimą siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos prioritetinius uždavinius – užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir susijusiems tarpvalstybiniams nusikaltimams, kaip antai neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis, ir su tuo kovoti, palengvinti oraus ir veiksmingo grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos veiklą, kuria prisidedama prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo, taip pat remti teisėtos imigracijos valdymą, be kita ko, tarptautinės apsaugos, perkėlimo ir prieš išvykimą taikomų integracijos priemonių, kurių imasi valstybės narės ir Sąjunga, srityje. Toks koordinavimas turėtų būti vykdomas visapusiškai laikantis imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir atitinkamų juos išsiunčiančių institucijų, taip pat tarp pačių imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų esamos vadovavimo grandinės ir atskaitomybės ryšių;

(11)  remiantis Reglamentu (EB) Nr. 377/2004, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai geriau prisidėtų prie Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veikimo, visų pirma sukuriant mechanizmą, kurį taikydamos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros galėtų sistemingiau koordinuoti savo į trečiąsias šalis išsiųstų ryšių palaikymo pareigūnų uždavinius ir funkcijas;

(12)  atsižvelgiant į tai, kad ryšių palaikymo pareigūnus, nagrinėjančius su migracija susijusius klausimus, išsiunčia skirtingos kompetentingos institucijos ir jų įgaliojimai ir uždaviniai gali sutapti, reikėtų dėti pastangas siekiant pagerinti toje pačioje trečiojoje šalyje arba regione dirbančių pareigūnų bendradarbiavimą. Kai Komisija ar Sąjungos agentūros siunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus ▌ į Sąjungos diplomatines atstovybes trečiojoje šalyje, jie toje trečiojoje šalyje turėtų palengvinti ir remti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo kūrimą▌. Kai taikoma, tokiuose tinkluose gali dalyvauti šalių, kurios nėra valstybės narės, išsiųsti ryšių palaikymo pareigūnai;

(13)  būtina sukurti patikimą ▌ mechanizmą, kad būtų užtikrintas geresnis visų imigracijos klausimus sprendžiančių ryšių palaikymo pareigūnų tarpusavio koordinavimas ir bendradarbiavimas jiems einant savo pareigas, siekiant sumažinti informacijos spragas ir darbo dubliavimą ir kuo labiau padidinti veiklos pajėgumus bei veiksmingumą. Atsižvelgdama į Sąjungos išorės santykius, Valdančioji taryba turėtų pateikti gaires, atitinkančias Sąjungos politikos prioritetus, ir jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma įgaliojimai priimti dvimetes imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos darbo programas, susitarti dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų specialių ad hoc veiksmų, kuriais įgyvendinami prioritetai ir tenkinami nauji į dvimetę darbo programą dar neįtraukti poreikiai, skirti išteklių veiklai, dėl kurios sutarta, ir atsiskaityti už jos vykdymą. Nei Valdančiosios tarybos, nei imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų tarpininkų užduotys neturėtų daryti poveikio išsiunčiančių institucijų kompetencijai, susijusiai su užduočių atitinkamiems savo imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams skyrimu. Valdančioji taryba, vykdydama savo užduotis, turėtų atsižvelgti į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų įvairovę, taip pat į labiausiai su atitinkamomis trečiosiomis šalimis susijusių valstybių narių nuomonę;

(14)  Valdančioji taryba turėtų sudaryti ir reguliariai atnaujinti į trečiąsias šalis išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų sąrašą. Į sąrašą turėtų būti įtraukta informacija, susijusi su įvairių tinklų vieta, sudėtimi ir veikla, įskaitant išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų kontaktinę informaciją ir pareigų santrauką;

(15)  turėtų būti skatinama bendrai siųsti ryšių palaikymo pareigūnus siekiant stiprinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija, taip pat tenkinti poreikius Sąjungos lygmeniu, kaip nustato Valdančioji taryba. Sąjungos lėšomis turėtų būti remiamas bent dviejų valstybių narių vykdomas bendras siuntimas, skatinant bendradarbiavimą ir teikiant papildomą naudą visoms valstybėms narėms;

(16)  turėtų būti įtvirtinta speciali nuostata dėl platesnio masto imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų veiksmų stiprinant Sąjungos pajėgumus. Toks pajėgumų stiprinimas turėtų apimti bendrų pagrindinių mokymo programų rengimą ir kursus prieš siuntimą, be kita ko, dėl pagrindinių teisių, bendradarbiaujant su susijusiomis Sąjungos agentūromis, ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos pajėgumų stiprinimą. Tokios mokymo programos turėtų būti neprivalomos ir papildyti išsiunčiančių institucijų nustatytas nacionalines mokymo programas;

(17)  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklai turėtų vengti dubliuoti Sąjungos agentūrų ir kitų Sąjungos priemonių ar struktūrų darbą, įskaitant bendradarbiavimo Šengeno erdvėje vietos grupių darbą, taip pat turėtų teikti papildomos naudos be to, ką jos jau yra pasiekę su imigracija susijusios informacijos rinkimo ir keitimosi ja srityje, visų pirma daugiausia dėmesio skiriant veiklos aspektams. Tie tinklai turėtų būti kaip tarpininkai ir informacijos iš trečiųjų šalių teikėjai, padedantys Sąjungos agentūroms vykdyti savo funkcijas ir uždavinius, visų pirma, kai Sąjungos agentūros dar nėra užmezgusios bendradarbiavimo ryšių su trečiosiomis šalimis. Todėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklai ir atitinkamos Sąjungos agentūros turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų visada žinoti, kad jų veiksmai gali turėti pasekmių imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vietos ir regioninių tinklų veiklai arba reputacijai. Vykdydami savo užduotis, jie turėtų elgtis atitinkamai;

(18)  valstybių narių valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad atitinkamais atvejais ir pagal Sąjungos teisę bei nacionalinę teisę, į kitas valstybes nares išsiųstų ryšių palaikymo pareigūnų gauta informacija, taip pat Sąjungos agentūrų strateginiai ir operatyviniai analitiniai produktai, susiję su neteisėta imigracija, oriu ir veiksmingu grąžinimu ir reintegracija, tarpvalstybiniu nusikalstamumu arba tarptautine apsauga ir perkėlimu į ES, veiksmingai pasiektų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus trečiosiose šalyse ir kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų surinkta informacija būtų dalijamasi su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) ir Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO), atsižvelgiant į jų atitinkamų teisinių pagrindų taikymo sritį;

(19)  siekiant užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų surinkta informacija būtų kuo veiksmingiau naudojamasi, tokia informacija, laikantis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, turėtų būti prieinama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje keitimosi informacija platformoje;

(20)  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų surinkta informacija turėtų padėti vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1624(3) nurodytą techninį ir operatyvinį Europos integruotą sienų valdymą ir padėti kurti bei prižiūrėti nacionalines sienų stebėjimo sistemas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1052/2013(4);

(21)  siekiant remti Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veiklą ir padėti valstybėms narėms bendrai siųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus, turėtų būti įmanoma naudoti turimus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/2014(5) numatytus išteklius;

(22)  valstybėms narėms tvarkant, taip pat perduodant, asmens duomenis pagal šį reglamentą, turi būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(6) ▌. Komisija ir Sąjungos agentūros, tvarkydamos asmens duomenis, turėtų taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1725(7);

(23)  asmens duomenys pagal šį reglamentą turėtų būti tvarkomi siekiant palengvinti trečiųjų šalių piliečių gražinimą, palengvinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į Sąjungą ir įgyvendinti Sąjungos ir nacionalines priemones, susijusias su leidimu atvykti teisėtos migracijos tikslais ir siekiu užkirsti kelią neteisėtai imigracijai, neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis ir su tuo kovoti. Todėl šiomis aplinkybėmis būtina nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo pripažįstamas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo;

(24)   imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi tvarkyti asmens duomenis, kad palengvintų tinkamą grąžinimo procedūrų įgyvendinimą, sėkmingą sprendimų grąžinti vykdymą ir, kai taikoma bei įmanoma, reintegraciją. Trečiosioms šalims, į kurias grąžinama, dažnai nėra taikomi tinkamumo sprendimai, kuriuos Komisija priima pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį, ir jos dažnai nėra sudariusios arba neketina sudaryti readmisijos susitarimo su Sąjunga ar kitaip numatyti atitinkamų apsaugos priemonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje ▌. Nors Sąjunga itin stengiasi bendradarbiauti su pagrindinėmis neteisėtai esančių šalyje trečiųjų šalių piliečių, kuriems nustatyta prievolė grįžti, kilmės šalimis, ne visada įmanoma užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinėje teisėje nustatytą pareigą priimti atgal savo piliečius. Todėl readmisijos susitarimai, kuriuos Sąjunga arba valstybės narės yra sudariusios arba dėl kurių derasi ir kuriuose numatytos tinkamos duomenų perdavimo į trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį ▌, apima nedaug trečiųjų šalių. Tais atvejais, kai tokių susitarimų nėra, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų perduoti asmens duomenis Sąjungos vykdomų grąžinimo operacijų reikmėms, laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnyje nustatytų sąlygų;

(25)  numatant reikalavimo dėl tinkamumo sprendimo arba atitinkamų apsaugos priemonių išimtį, turėtų būti leidžiama pagal šį reglamentą perduoti asmens duomenis trečiųjų šalių institucijoms, kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos grąžinimo politiką. Todėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata, numatyta Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punkte, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų šio reglamento tikslais, būtent dėl oraus ir veiksmingo trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, grąžinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB(8);

(26)  atitinkamų asmenų labui imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę tvarkyti asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir kurie perkeliami į ES, taip pat asmenų, norinčių teisėtai migruoti į Sąjungą, asmens duomenis, siekiant patvirtinti jų tapatybę ir pilietybę. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai veikia tokiomis aplinkybėmis, kai tikėtina, kad jie gauna svarbios informacijos apie nusikalstamų organizacijų, susijusių su neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis, veiklą. Todėl jie taip pat turėtų turėti galimybę su teisėsaugos institucijomis ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinkluose dalytis vykdant jų pareigas tvarkomais asmens duomenimis, su sąlyga, kad šie asmens duomenys yra būtini siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti arba neteisėto migrantų gabenimo ar prekybos žmonėmis prevencijai, tyrimui, nustatymui ir baudžiamajam persekiojimui už juos;

(27)  ▌ šio reglamento tikslai yra optimaliai panaudoti valstybių narių, Komisijos ir Sąjungos agentūrų į trečiąsias šalis išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą, siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos prioritetus, kartu paisant valstybių narių nacionalinių kompetencijų. Tarp tokių Sąjungos prioritetų yra užtikrinti geresnį migracijos valdymą, kad neteisėti srautai būtų pakeisti saugiais ir tinkamai valdomais būdais taikant nuoseklų visus imigracijos aspektus apimantį požiūrį, taip pat užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui, prekybai žmonėmis ir neteisėtai imigracijai ir su jais kovoti. Kiti Sąjungos prioritetai yra palengvinti orų ir veiksmingą grąžinimą, readmisiją ir reintegraciją, prisidėti prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo ir remti teisėtos imigracijos ar tarptautinės apsaugos sistemų valdymą. Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir dėl didelio jo masto ir jo poveikio visai Sąjungai to tikslo būtų geriau siekti koordinuojant veiksmus Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(28)  Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(9), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB(10) 1 straipsnio A ir E punktuose nurodytą sritį;

(29)  Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(11), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir E punktuose, siejamuose su Tarybos sprendimo 2008/149/TVR(12) 3 straipsniu, nurodytą sritį;

(30)  Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(13), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir E punktuose, siejamuose su Tarybos sprendimo 2011/350/ES(14) 3 straipsniu, nurodytą sritį;

(31)  pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(32)  pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 2 dalį 2018 m. spalio 1 d. Jungtinė Karalystė pranešė Tarybai apie savo pageidavimą nedalyvauti priimant šį reglamentą. Pagal minėtojo protokolo 5 straipsnio 3 dalį 2019 m. sausio 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinės Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą nebedalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, išdėstytas Reglamente (EB) Nr. 377/2004. Tuo remdamasi 2019 m. vasario 18 d. Taryba nusprendė(15), kad nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Tarybos sprendimo 2000/365/EB(16) ir Tarybos sprendimo 2004/926/EB(17) I priedo 6 punkto nuostatos nebetaikomos Jungtinei Karalystei dėl Reglamento (EB) Nr. 377/2004 ir bet kurių kitų jo pakeitimų.

(33)  Airija taiko šį reglamentą pagal Protokolo Nr. 19 5 straipsnio 1 dalį ir Tarybos sprendimo 2002/192/EB(18) 6 straipsnio 2 dalį;

(34)  ▌Airijos dalyvavimas taikant šį reglamentą pagal ▌ Sprendimo 2002/192/EB 6 straipsnio 2 dalį yra susijęs su Sąjungos įsipareigojimais imtis priemonių, kurias taikant būtų plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, skirtos kovai su neteisėtos imigracijos organizavimu, kurias ▌Airija taiko;

(35)  šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama sutvirtinti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, kuriuos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros yra išsiuntusios į trečiąsias šalis, bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, sukuriant Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą.

2.  Šis reglamentas neturi poveikio nei valstybių narių institucijų, Komisijos ir Sąjungos agentūrų atsakomybei už uždavinių apimties nustatymą ir skyrimą ir jų atitinkamų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ataskaitų teikimą, nei imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždaviniams atsižvelgiant į jų pareigas pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, politiką ar procedūras arba pagal specialius susitarimus, sudarytus su priimančiąja valstybe ar tarptautinėmis organizacijomis.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente ▌ vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas – ryšių palaikymo pareigūnas, kurį valstybės narės kompetentingos institucijos, Komisija ar Sąjungos agentūra paskyrė ir išsiuntė į užsienį, pagal atitinkamą teisinį pagrindą, spręsti su imigracija susijusių klausimų, taip pat, kai tai yra tik dalis jų pareigų;

2)  išsiųstas į užsienį – pagrįstam laikotarpiui, kurį nustato atsakinga institucija, išsiųstas į trečiąją šalį, į vieną iš šių vietų:

a)  valstybės narės diplomatinę atstovybę;

b)  trečiosios šalies kompetentingas institucijas;

c)  tarptautinę organizaciją;

d)  Sąjungos diplomatinę atstovybę;

3)  asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

4)  grąžinimas – grąžinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 3 punkte.

3 straipsnis

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždaviniai

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai atlieka savo uždavinius pagal savo pareigas, kurias nustato išsiunčiančios institucijos, ir pagal nuostatas, įskaitant nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, nustatytas Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir visose sutartyse arba susitarimuose, sudarytuose su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis.

2.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai savo užduotis atlieka vadovaudamiesi pagrindinėmis teisėmis, kaip bendraisiais Sąjungos teisės principais, ir tarptautine teise, įskaitant įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Jie ypač atkreipia dėmesį į pažeidžiamus asmenis ir į migracijos srautų lyčių aspektą.

3.  Kiekviena išsiunčianti institucija užtikrina, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai užmegztų ir palaikytų tiesioginius ryšius su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, įskaitant, kai tinkama, vietos valdžios institucijas, ir bet kuriomis tinkamomis trečiojoje šalyje veikiančiomis organizacijomis, įskaitant tarptautines organizacijas, ypač kad įgyvendintų šį reglamentą.

4.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai renka informaciją, naudotiną operatyviniu, strateginiu arba abiem lygiais. Pagal šią dalį renkama informacija renkama remiantis 1 straipsnio 2 dalimi ir, nedarant poveikio 10 straipsnio 2 daliai, joje neturi būti asmens duomenų. Tokia informacija visų pirma apima tokius aspektus:

a)  Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, siekiant veiksmingai valdyti migraciją;

b)  migracijos srautus, susidarančius trečiojoje šalyje arba judančius per ją tranzitu, įskaitant, kai įmanoma ir aktualu, migracijos srautų sudėtį ir vietą, į kurią migrantai ketina atvykti;

c)  maršrutus, kuriais migracijos srautai, susidarantys trečiojoje šalyje ar judantys per ją tranzitu, pasiekia valstybių narių teritorijas;

d)  nusikalstamų organizacijų, užsiimančių neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis migracijos maršrutuose, buvimą, jų veiklą ir modi operandi;

e)  incidentus ir įvykius, galinčius būti naujais su migracijos srautais susijusiais pokyčiais ar juos sukelti;

f)  metodus, taikomus klastojant ar falsifikuojant asmens ir kelionės dokumentus;

g)  būdus ir priemones, padedančius trečiųjų šalių valdžios institucijoms užkirsti kelią neteisėtos imigracijos srautams, susidarantiems jų teritorijose arba per jas judantiems tranzitu;

h)   priemones, kuriomis prieš išvykimą gali pasinaudoti imigrantai kilmės šalyje arba priimančiosiose trečiosiose šalyse ir kuriomis padedama tinkamai integruotis teisėtai atvykus į valstybes nares;

i)   būdus ir priemones, kuriais palengvinamas grąžinimas, readmisija ir reintegracija;

j)   veiksmingas galimybes gauti apsaugą, kurią trečioji šalis taiko, taip pat ir pažeidžiamų asmenų labui;

k)   dabartinės ir galimos būsimos teisėtos imigracijos strategijas ir kanalus tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, atsižvelgiant į valstybių narių įgūdžių ir darbo rinkos poreikius, taip pat perkėlimo į ES ir kitas apsaugos priemones;

l)  trečiųjų šalių ir suinteresuotųjų subjektų pajėgumus, gebėjimus, politines strategijas, teisės aktus ir teisinę praktiką, susijusius su a–k punktuose minėtais klausimais, kai įmanoma ir kai aktualu apimant priėmimo ir sulaikymo centrus ir sąlygas juose.

5.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai tarpusavyje ir su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais koordinuoja savo veiksmus dėl pajėgumus stiprinančios pagalbos teikimo trečiųjų šalių institucijų ir kitų suinteresuotų subjektų veiklai.

6.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, atsižvelgiant į jų patirtį ir išsilavinimą, gali teikti pagalbą:

a)  nustatant ▌trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir pilietybę ir sudarant lengvesnes sąlygas juos grąžinti pagal Direktyvą 2008/115/EB, taip pat, kai aktualu ir kai įmanoma, padedant jiems reintegruotis;

b)  patvirtinant asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos Sąjungoje, tapatybę siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas juos perkelti į ES, taip pat, kai įmanoma, suteikiant jiems tinkamas informacijos ir paramos paslaugas prieš išvykimą;

c)  patvirtinant teisėtų imigrantų tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas įgyvendinti su jų priėmimu susijusias Sąjungos ir nacionalines priemones;

d)   dalijantis informacija, kurią jie gauna atlikdami savo pareigas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinkluose ir bendradarbiaudami su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, įskaitant teisėsaugos institucijas, siekiant užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir nustatyti jos atvejus, taip pat kovoti su neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis.

4 straipsnis

Pranešimas apie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų išsiuntimą

1.  Valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros informuoja Valdančiąją tarybą, įsteigtą 7 straipsniu, apie savo planus išsiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus ir faktinį jų išsiuntimą, taip pat pateikia jų pareigų aprašymą ir nurodo jų išsiuntimo trukmę.

8 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytose veiklos ataskaitose pateikiama imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų išsiuntimo apžvalga.

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje 9 straipsnyje nurodytoje keitimosi informacija platformoje.

5 straipsnis

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vietos arba regioninių tinklų sukūrimas

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, išsiųsti į tas pačias ▌šalis ar regionus, įsteigia vietos ar regioninius bendradarbiavimo tinklus ir, jei ir kai tai tikslinga, bendradarbiauja su šalių, kurios nėra valstybės narės, siųstais ryšių palaikymo pareigūnais. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, priklausydami tokiems tinklams, pagal 1 straipsnio 2 dalį pirmiausia:

a)  rengia susitikimus reguliariai ir kai tai būtina;

b)  keičiasi informacija ir dalijasi praktine patirtimi, visų pirma susitikimuose ir saugioje žiniatinkliu pagrįstoje, 9 straipsnyje nurodytoje keitimosi informacija platformoje;

c)  prireikus, keičiasi informacija apie patirtį, susijusią su ▌galimybėmis gauti tarptautinę apsaugą;

d)  kai tinkama, koordinuoja pozicijas, kurios turi būti pasirinktos palaikant ryšius su komerciniais vežėjais;

e)  dalyvauja, kai tinkama, bendruose specializuotuose mokymo kursuose, apimančiuose pagrindinių teisių, prekybos žmonėmis, neteisėto migrantų gabenimo, dokumentų klastojimo ar galimybių gauti tarptautinę apsaugą trečiosiose šalyse klausimus;

f)  kai tinkama, organizuoja valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių trečiojoje šalyje darbuotojams informacines sesijas ir mokymo kursus;

g)  laikosi bendro požiūrio dėl strateginiu požiūriu svarbios informacijos, įskaitant rizikos analizę, rinkimo ir pateikimo būdų;

h)  užmezga nuolatinius ryšius su panašiais tinklais trečiojoje šalyje ir, atitinkamai, kaimyninėse trečiosiose šalyse.

2.  Komisijos siunčiami imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai sudaro lengvesnes sąlygas 1 dalyje numatytų tinklų veiklai ir ją remia. Tose vietovėse, į kurias Komisija nesiunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, 1 dalyje numatytų tinklų veiklai lengvesnes sąlygas sudaro ir ją remia Sąjungos agentūrų siunčiami imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai. Tose vietovėse, į kurias imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų nesiunčia nei Komisija, nei Sąjungos agentūros, tinklo veiklai lengvesnes sąlygas sudaro imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas pagal tinklo narių susitarimą.

3.  Nepagrįstai nedelsiant Valdančiajai tarybai pranešama apie paskirtojo tinklo tarpininko paskyrimą arba kai tarpininkas nepaskirtas.

6 straipsnis

Bendras imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas

1.  Valstybės narės gali dvišaliu ar daugiašaliu mastu susitarti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, valstybės narės išsiųsti į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, taip pat rūpintųsi vienos ar daugiau kitų valstybių narių interesais.

2.  Valstybės narės taip pat gali susitarti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai tarpusavyje dalintųsi tam tikrais uždaviniais, remdamiesi savo patirtimi arba specialiaisiais mokymais.

3.  Jei dvi ar daugiau valstybių narių kartu siunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūną, tos valstybės narės gali gauti Sąjungos finansinę paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014.

7 straipsnis

Valdančioji taryba

1.  Įsteigiama Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo valdančioji taryba.

2.  Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai, vienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atstovas, vienas Europolo atstovas ir vienas EASO atstovas. Tuo tikslu kiekviena valstybė narė į valdančiąją tarybą skiria po narį ir po pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui, kai šis negali dalyvauti. Valdančiosios tarybos nariai skiriami ypač remiantis jų atitinkama patirtimi ir žiniomis ryšių palaikymo pareigūnų tinklų valdymo srityje.

3.  Su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusios šalys dalyvauja Valdančiojoje taryboje ir paskiria po vieną atstovą kaip balsavimo teisių neturintį narį. Jiems leidžiama pareikšti nuomonę dėl visų diskutuojamų klausimų ir dėl Valdančiosios tarybos priimamų sprendimų.

Priimdama sprendimus klausimais dėl šalių, susijusių su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, siunčiamų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, Valdančioji taryba tinkamai atsižvelgia į tų šalių atstovų pareikštą nuomonę.

4.  Ekspertai, nacionalinių institucijų, tarptautinių organizacijų ir atitinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atstovai, kurie nėra Valdančiosios tarybos nariai, gali būti ▌Valdančiosios tarybos kviečiami dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

5.  Valdančioji taryba gali rengti bendrus posėdžius su kitais tinklais ar organizacijomis.

6.  Komisijos atstovas atlieka Valdančiosios tarybos pirmininko funkciją. Pirmininkas:

a)  užtikrina Valdančiosios tarybos veiklos tęstinumą ir organizuoja jos darbą, be kita ko, padeda rengti dvimetę darbo programą ir dvimetę veiklos ataskaitą;

b)  pataria Valdančiajai tarybai užtikrindamas, kad susitarta kolektyvinė veikla ▌būtų nuosekli ir suderinta su atitinkamomis Sąjungos priemonėmis ir struktūromis ir atitiktų Sąjungos prioritetus migracijos srityje;

c)  šaukia Valdančiosios tarybos posėdžius.

Siekiant Valdančiosios tarybos tikslų pirmininkui padeda sekretoriatas.

7.  Valdančioji taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus.

8.  Valdančioji taryba sprendimus priima absoliučia teisę balsuoti turinčių jos narių dauguma.

9.  Apie Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus atitinkamos siunčiančiosios institucijos praneša atitinkamiems imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams.

8 straipsnis

Valdančiosios tarybos uždaviniai

1.  Valdančioji taryba, remdamasi pirmininko pasiūlymu, per tris mėnesius nuo pirmo posėdžio nustato savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse išsamiau nustatoma balsavimo tvarka. Į darbo tvarkos taisykles visų pirma įtraukiamos sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu, taip pat, jei tinkama, kvorumo reikalavimai.

2.  Atsižvelgdama į Sąjungos prioritetus imigracijos srityje ir į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių apimtį, kaip apibrėžta šiame reglamente, taip pat pagal 1 straipsnio 2 dalį Valdančioji taryba, remdamasi atitinkamų Sąjungos agentūrų pateiktu išsamiu padėties apibūdinimu ir analize, vykdo šią veiklą:

a)  dvimetėje darbo programoje nustato prioritetus ir planuoja veiklą, nurodydama išteklius, kurių reikia tam darbui remti;

b)  reguliariai peržiūri, kaip įgyvendinama ▌jos veikla, siekdama prireikus pasiūlyti dvimetės darbo programos pakeitimus, taip pat dėl tinklo tarpininkų skyrimo ir pažangos, kurią pažangą padarė imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklai bendradarbiaudami su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis;

c)  priima Valdančiosios tarybos pirmininko rengiamą dvimetę veiklos ataskaitą, įskaitant 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą apžvalgą;

d)  prieš kiekvieną Valdančiosios tarybos posėdį atnaujina išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų sąrašą;

e)  nustato, kiek trūksta siųstinų pareigūnų, ir numato galimybes juos išsiųsti.

Valdančioji taryba perduoda šios dalies pirmos pastraipos a ir c punktuose nurodytus dokumentus Europos Parlamentui.

3.  Atsižvelgdama į Sąjungos veiklos poreikius imigracijos srityje ir į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių apimtį, kaip apibrėžta šiame reglamente ir pagal 1 straipsnio 2 dalį, Valdančioji taryba vykdo šią veiklą:

a)  susitaria dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų ad hoc veiksmų;

b)  stebi informacijos prieinamumą tarp imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir Sąjungos agentūrų ir prireikus teikia rekomendacijas dėl būtinų veiksmų;

c)  padeda plėtoti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų gebėjimus, be kita ko, rengiant papildomas ir neprivalomas bendrąsias pagrindines mokymo programas, mokymus prieš išsiuntimą, gaires, kaip vykdant savo veiklą užtikrinti pagrindinių teisių paisymą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, ir padeda rengti bendrus seminarus 3 straipsnio 4 dalyje nurodytomis temomis, atsižvelgiant į Sąjungos agentūrų ar kitų tarptautinių organizacijų parengtas mokymo priemones;

d)  užtikrina, kad informacija būtų keičiamasi per saugią žiniatinkliu pagrįstą, 9 straipsnyje nurodytą keitimosi informacija platformą.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytai veiklai vykdyti valstybės narės gali gauti Sąjungos finansinę paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014.

9 straipsnis

Keitimosi informacija platforma

1.  Atitinkamų jų užduočių vykdymo tikslais imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, Valdančiosios tarybos nariai ir tinklo tarpininkai, nurodyti 5 straipsnio 2 dalyje, užtikrina, kad visa svarbi informacija ir statistiniai duomenys būtų įkeliami ir jais keičiamasi naudojant saugią žiniatinkliu pagrįstą keitimosi informacija platformą. Tą platformą įdiegia Komisija, susitarusi su Valdančiąja taryba, ir prižiūri Komisija.

Naudojant saugią žiniatinkliu pagrįstą keitimosi informacija platformą nesikeičiama visiškai konfidencialaus pobūdžio operatyvine teisėsaugos informacija.

2.   ▌Informaciją, kuria keičiamasi per saugią žiniatinkliu pagrįstą keitimosi informacija platformą, sudaro bent šie elementai:

a)  svarbūs ▌dokumentai, ataskaitos ir analitiniai produktai, kaip susitarė Valdančioji taryba pagal 8 straipsnio 2 ir 3 dalis;

b)  dvimetės darbo programos, dvimetės veiklos ataskaitos ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos ir ad hoc uždavinių, nurodytų 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, rezultatai;

c)  naujausias Valdančiosios tarybos narių sąrašas;

d)  naujausias į trečiąsias šalis išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų kontaktinės informacijos sąrašas, įskaitant jų vardus ir pavardes, išsiuntimo vietas, atsakomybės regioną, telefono numerius ir e. pašto adresus;

e)  kiti svarbūs dokumentai, susiję su Valdančiosios tarybos veikla ir sprendimais.

3.  Informacija, kuria keičiamasi saugioje žiniatinkliu pagrįstoje keitimosi informacija platformoje, išskyrus 2 dalies c ir d punktuose nurodytus duomenis, neapima asmens duomenų arba nuorodų, iš kurių tokius asmens duomenis galima tiesiogiai ar netiesiogiai gauti. Šio reglamento įgyvendinimo tikslais prieiga prie 2 dalies c ir d punktuose nurodytų duomenų suteikiama tik imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams, Valdančiosios tarybos nariams ir tinkamai įgaliotiems darbuotojams.

4.  Europos Parlamentui suteikiama prieiga prie tam tikrų saugios žiniatinkliu pagrįstos keitimosi informacija platformos dalių, kurias Valdančioji taryba nustato savo darbo tvarkos taisyklėse pagal taikytinas Sąjungos ir nacionalines taisykles bei teisės aktus.

10 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai vykdo savo uždavinius laikydamiesi Sąjungos ir nacionalinių nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat tokių nuostatų, esančių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose.

2.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai gali tvarkyti asmens duomenis 3 straipsnio 6 dalyje nurodytų uždavinių vykdymo tikslais. ▌Tie asmens duomenys ištrinami, kai jie nebėra būtini tikslams, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

3.  Pagal šio straipsnio 2 dalį gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

a)  biometriniai ar biografiniai duomenys, kai būtina, skirti patvirtinti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir pilietybę grąžinimo tikslais, įskaitant visų rūšių dokumentus, kurie gali būti laikomi pilietybės įrodymais arba prima facie įrodymais;

b)  į trečiąsias šalis vykdomų grąžinimo skrydžių ir kitų transporto priemonių keleivių sąrašai;

c)  biometriniai ar biografiniai duomenys, kai būtina patvirtinti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir pilietybę, siekiant priimti teisėtus migrantus ▌;

d)  biometriniai ar biografiniai duomenys, kai būtina patvirtinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, tapatybę ir pilietybę, siekiant juos perkelti į ES;

e)  biometriniai, biografiniai duomenys, taip pat kiti asmens duomenys, būtini siekiant nustatyti asmens tapatybę ir užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis ir su jais kovoti, taip pat asmens duomenys, susiję su nusikaltėlių tinklų modi operandi, naudojamomis transporto priemonėmis, tarpininkų dalyvavimu ir finansavimo srautais.

Šios dalies pirmos pastraipos e punkte nurodyti duomenys gali būti tvarkomi tik vykdant 3 straipsnio 6 dalies d punkte nurodytus uždavinius.

4.  Bet koks keitimasis asmens duomenimis galimas griežtai tik šio reglamento tikslais.

5.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai pagal šį straipsnį perduoda asmens duomenis trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus ▌nuostatų ▌.

11 straipsnis

Konsulinis bendradarbiavimas

Šis reglamentas nepažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009(19) nuostatų, reglamentuojančių konsulinį bendradarbiavimą vietos lygiu.

12 straipsnis

Ataskaita

1.  Praėjus penkeriems metams po šio reglamento priėmimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

2.  Valstybės narės ir atitinkamos Sąjungos agentūros pateikia Komisijai informaciją, būtiną šio reglamento taikymo ataskaitai parengti.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 377/2004 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su jo daliniu pakeitimu

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004

(OL L 64, 2004 3 2 p. 1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 493/2011

OL L 141, 2011 5 27, p. 13)

_____________

II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 377/2004

Šis reglamentas

_

1 straipsnio 1 dalis

_

2 straipsnio įvadinis sakinys

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 punktas

_

 

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 punkto baigiamieji žodžiai

_

 

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 punktas

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies įvadiniai sakiniai

3 straipsnio 4 dalies įvadiniai sakiniai

2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

3 straipsnio 4 dalies b punktas

2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

3 straipsnio 4 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 ir 2 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnis

11 straipsnis

_

I priedas

II priedas

_____________

(1) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).
(3)2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(4)2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11).
(5)2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).
(6)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(7)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39)
(8)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(9)OL L 176, 1999 7 10, p. 36.
(10)1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).
(11)OL L 53, 2008 2 27, p. 52.
(12)2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).
(13)OL L 160, 2011 6 18, p. 21.
(14)2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).
(15) 2019 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/304 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą nebedalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, išdėstytas Tarybos reglamente (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 51, 2019 2 22, p.7).
(16) 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).
(17) 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/926/EB dėl Šengeno acquis dalių taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (OL L 395, 2004 12 31, p. 70).
(18)2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).
(19) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009 nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 29 d.Teisinis pranešimas