Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2019

Внесени текстове :

A8-0151/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Приети текстове :

P8_TA(2019)0391

Приети текстове
PDF 516kWORD 193k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0286),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0194/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 март 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0151/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 90.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета(4) ▌установява административните разпоредби и техническите изисквания за одобряване на типа на новите превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури високо ниво на безопасност и опазване на околната среда.

(2)  Настоящият регламент е регулаторен акт за целите на процедурата на ЕС за одобряване на типа, установена в Регламент (ЕС) 2018/858, и следователно приложение II към ▌Регламент (ЕС) 2018/858 следва да бъде съответно изменено. Административните разпоредби на Регламент (ЕС) № 2018/858, включително разпоредбите относно корективните мерки и санкциите, са напълно приложими към настоящия регламент.

(3)  През изминалите десетилетия напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. При все това през 2017 г. по пътищата на Съюза са загинали 25 300 души – цифра, която запазва равнището си през последните четири години. Също така, всяка година в катастрофи биват тежко ранени 135 000 души(5). Съюзът следва да направи всичко възможно, за да се намалят или избегнат напълно произшествията и нараняванията в автомобилния транспорт. В допълнение към мерките за безопасност с цел защита на пътниците в превозното средство, за да се защитят участниците в движението извън превозното средство е необходимо да бъдат въведени конкретни мерки за предотвратяване на смъртните случаи и нараняванията на уязвимите участници в движението по пътищата, като например велосипедистите и пешеходците. Без нови инициативи относно общата безопасност по пътищата, въздействието на настоящия подход върху безопасността вече няма да е в състояние да компенсира последиците от нарастването на обема на трафика. Ето защо е необходимо показателите за безопасност на моторните превозни средства да бъдат подобрени допълнително като част от интегрирания подход към пътната безопасност и с оглед на по-добрата защита на уязвимите участници в движението по пътищата.

(4)  Разпоредбите за одобрение на типа следва да гарантират, че нивата на експлоатационните характеристики на моторните превозни средства трябва да се оценяват по повторяем и възпроизводим начин. Поради това техническите изисквания в настоящия регламент се посочват само пешеходците и велосипедистите, тъй като към момента те са единствените официално хармонизирани категории субекти за изпитвания. Освен пешеходците и велосипедистите, уязвимите участници в движението по пътищата като цяло включват и други немоторизирани и моторизирани участници в движението по пътищата, които могат да използват персонални мобилни решения без защитна каросерия. Освен това сегашната технология създава разумно очакване, че усъвършенстваните системи ще реагират и на други уязвими участници в движението по пътищата при нормални условия на движение, въпреки че не са били подложени на специални изпитвания. Техническите изисквания следва да бъдат допълнително адаптирани към техническия напредък след процедура за оценка и преглед, за да се обхванат всички участници в движението по пътищата без защитна каросерия, като например ползватели на тротинетки, на самобалансиращи се превозни средства и на инвалидни колички.

(5)  Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на броя на пострадалите. За да се намали броят на тежко ранените и на смъртните случаи, трябва да бъде въведен пакет от подходящи нови технологии.

(6)  Във връзка с Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6), Комисията оцени възможността за разширяване на съществуващото в този регламент изискване за инсталирането на определени системи (например усъвършенствани системи за аварийно спиране и системи за следене на налягането в гумите) в някои категории моторни превозни средства, така че то да се прилага за всички категории превозни средства. Освен това Комисията оцени техническата и икономическата осъществимост и готовността на пазара за налагане на ново изискване за инсталиране на други усъвършенствани устройства за безопасност. Въз основа на тези оценки през декември 2016 г. Комисията публикува доклад за Европейския парламент и за Съвета озаглавен: „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“▌. Съпътстващият го работен документ на службите на Комисията установява и излага 19 възможни регулаторни мерки, които биха били ефективни за допълнително намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия и на смъртните случаи и нараняванията.

(7)  За да се гарантира технологична неутралност по отношение на системите за следене на налягането в гумите, изискването за ефективност следва да позволява както преки, така и непреки системи за следене на налягането в гумите.

(8)  Предложените регулаторни мерки могат да бъдат по-ефективни за намаляване на броя на смъртните случаи и на пътнотранспортните произшествия и за смекчаване на нанасяните телесни повреди и щети, ако бъдат проектирани по такъв начин, че да бъдат удобни за ползвателите. Поради това производителите на превозни средства следва да направят всичко възможно, за да гарантират, че системите и елементите, предвидени в настоящия регламент, са разработени по такъв начин, че да помагат на водачите. Функционирането на системите и елементите, предвидени в настоящия регламент, и техните ограничения следва да бъдат обяснени ясно и разбираемо за потребителя в инструкциите за ползвателя на моторното превозно средство.

(9)  Елементите за безопасност и предупрежденията, използвани при подпомагането на управлението на превозното средство, следва да са лесно забележими от всички водачи, включително от по-възрастните хора и лицата с увреждания.

(10)  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране, интелигентната система за регулиране на скоростта, аварийните системи за поддържане на пътната лента, системите за предупреждение при сънливост и относно вниманието на водача, усъвършенстваните предупредителни системи при отклоняване на вниманието на водача и системите за детектиране на заден ход са системи за безопасност, които имат висок потенциал за значително намаляване на броя на пострадалите. Освен това някои от тези системи за безопасност се намират в основата на технологии, които ще се използват и за въвеждането на ▌автоматизирани превозни средства. Всяка такава система за безопасност следва да функционира без използването на какъвто и да било вид биометрична информация за водачи на превозни средства или пътници, включително разпознаване на лица. Поради това на равнището на Съюза следва да бъдат установени хармонизирани правила и процедури за изпитване за одобряването на типа на превозните средства по отношение на тези системи и за одобряването на тези системи като отделни технически възли. Технологичният напредък на тези системи следва да бъде взет под внимание при всяка оценка на съществуващото законодателство, така че да бъде съобразен с бъдещите предизвикателства, да спазва стриктно принципа на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни и да се намалят или избегнат напълно произшествията и нараняванията в автомобилния транспорт. Нужно е също така да се гарантира, че тези системи могат да бъдат използвани безопасно, през целия жизнен цикъл на превозното средство.

(11)  Следва да е възможно изключване на интелигентната система за регулиране на скоростта, например когато водачът получава лъжливи предупреждения или неподходяща обратна информация в резултат на лоши атмосферни условия, временни противоречиви пътни маркировки в строителните зони и подвеждащи, дефектни или липсващи пътни знаци. Тази функция за изключване следва да бъде под контрола на водача, като системата остава изключена толкова дълго, колкото е необходимо, и има възможност тя лесно да бъде включена от водача. Когато системата е изключена, може да се предоставя информация за ограничението на скоростта. Системата следва винаги да е активна при запалване и водачът следва винаги да е наясно дали системата е включена или изключена.

(12)  Общоприет факт е, че обезопасителният колан е един от най-важните и ефективни елементи за безопасност на превозните средства. Ето защо системите за сигнализиране за непоставен обезопасителен колан могат да предотвратят още повече смъртните случаи или да намалят нараняванията, като увеличат процента на използване на обезопасителен колан в целия Съюз. Поради тази причина с Регламент (ЕО) № 661/2009 системата за сигнализиране на непоставен обезопасителен колан стана задължителна по отношение на седалката на водача за всички нови леки пътнически автомобили от 2014 г. насам. Това беше постигнато чрез прилагането на Правило № 16 на ООН, съдържащо съответните технически разпоредби. Благодарение на адаптирането на посоченото правило на ООН към техническия напредък, сега ще стане задължително и монтирането на системи за сигнализиране на непоставен обезопасителен колан за всички предни и задни седалки в превозни средства от категория M1 и N1, както и за всички предни седалки в превозни средства от категория N2, N3, M2 и M3 , считано от 1 септември 2019 г. за новите типове и от 1 септември 2021 г. за всички нови моторни превозни средства.

(13)  Въвеждането на устройства за записване на данни от инциденти▌, които да запазят редица важни анонимизирани данни от превозното средство, придружени от изисквания за обхвата на данните, точността, резолюцията и събирането, съхранението и възможността за извличането на тези данни, за кратък период от време преди, по време на и незабавно след пътнотранспортно произшествие (например при активиране от задействане на въздушна възглавница), е важна стъпка за получаването на по-точни, подробни данни за произшествието. Следователно всички моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с такива устройства за записване. Тези устройства за записване следва да могат да записват и съхраняват данните, така че последните да могат да бъдат използвани от държавите членки единствено за извършване на анализ на пътната безопасност и за оценяване на ефективността на предприетите специални мерки без възможност да бъде идентифициран собственикът или ползвателят на конкретното превозно средство въз основа на съхраняваните данни.

(14)  Всяко обработване на лични данни, като обработваната информация за водача в устройствата за записване на данни от инциденти▌или информацията за ▌сънливостта и вниманието на водача или информацията от усъвършенстваните предупредителни системи за отклонение на вниманието на водача, следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(7). Устройствата за записване на данни от инциденти следва да действат в система със затворен цикъл, където новите данни се записват върху по-старите и ги изтриват и която не позволява идентифицирането на превозното средство или на водача. Освен това предупрежденията за сънливостта и вниманието на водача и усъвършенстваните предупредителни системи за отклонение на вниманието на водача не следва непрекъснато да записват или запазват данни, различни от необходимите във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин в рамките на системата със затворен цикъл. Също така обработването на лични данни, събрани чрез бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, подлежи на специфични предпазни мерки(8).

(15)  В някои случаи усъвършенстваната система за аварийно спиране или аварийната предупредителна система за поддържане на пътната лента може да не са напълно функциониращи, по-специално поради недостатъци в пътната инфраструктура. В тези случаи системите следва да се дезактивират сами и да дават информация на водача за дезактивирането си. В случай, че не се дезактивират автоматично, те трябва да могат да се изключват ръчно. Това дезактивиране следва да е временно и да продължи само за такъв период, за какъвто системата не функционира в пълна степен. Възможно е също така водачите да трябва да надмогнат намесата на усъвършенстваната система за аварийно спиране или аварийната система за поддържане на пътната лента, когато функционирането на системата може да доведе до по-голям риск или вреда. Това гарантира, че превозните средства са постоянно под контрола на водача. Въпреки това системите биха могли също така да отчитат и случаи, в които водачът е в невъзможност да вземе решение и следователно е необходима намеса от страна на системата, за да се предотврати влошаването на произшествието.

(16)  Регламент (ЕО) № 661/2009 освобождаваше вановете, високопроходимите превозни средства и многоцелевите превозни средства от изискванията за безопасност поради характеристиките, свързани с височината в седнало положение и масата на превозното средство. Като се има предвид увеличеният процент на навлизане на пазара на такива превозни средства (от едва 3% през 1996 г. до 14% през 2016 г.) и технологичните промени при проверките за електробезопасността след произшествието, тези изключения са остарели и неоправдани. Ето защо изключенията следва да бъдат премахнати и за тези превозни средства следва да се прилага целият спектър от изисквания за усъвършенствани системи за превозните средства.

(17)  Регламент (ЕО) № 661/2009 постигна значително опростяване на законодателството на Съюза, като замени 38 директиви с равностойни правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (правила на ООН), които са задължителни съгласно Решение 97/836/ЕО на Съвета(9). С цел да се постигне допълнително опростяване, повече правила на Съюза следва да бъдат заменени със съществуващи правила на ООН, които се прилагат в Съюза на задължителна основа. Освен това, Комисията следва да насърчава и подкрепя текущата работа на равнището на ООН с цел да се определят, без никакво забавяне и в съответствие с най-високите налични стандарти за безопасност по пътищата, технически изисквания за одобрение на типа на системи за безопасност на превозните средства, предвидени в настоящия регламент.

(18)  Правилата на ООН и измененията към тях, в подкрепа на които Съюзът е гласувал или които Съюзът прилага, в съответствие с Решение 97/836/ЕО, следва да се включат в рамките на законодателството на Съюза за одобряване на типа. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да изменя списъка на правилата на ООН, които се прилагат на задължителна основа, за да се гарантира редовното му обновяване.

(19)  С Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета(10) се предвиждат изисквания за защита на пешеходците, велосипедистите и на останалите уязвими участници в движението по пътищата под формата на изпитвания за съответствие и гранични стойности на одобрението на превозните средства по отношение на тяхната предна структура и за одобрението на системите за предна защита (напр. буферни греди). След приемането на Регламент (ЕО) № 78/2009, техническите изисквания и процедурите за изпитване на превозни средства бяха доразвити на равнището на ООН, с цел да се отчете техническият напредък. Правило № 127 на ООН(11) понастоящем се прилага и в Съюза по отношение на одобряването на типа на моторни превозни средства.

(20)  След приемането на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета(12) техническите изисквания и процедурите за изпитване за целите на одобряването на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и на водородните системи и компоненти, бяха доразвити на равнището на ООН, с цел да се отчете техническият напредък. Правило № 134 на ООН(13) понастоящем се прилага и в Съюза по отношение на одобряването на типа на водородни системи в моторни превозни средства. В допълнение към тези изисквания на равнището на Съюза следва да бъдат установени критерии за качеството на материалите и гнездата за зареждане с гориво, използвани в работещите с водород системи на превозното средство▌.

(21)  По съображения за яснота, рационалност и опростяване регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 следва да бъдат отменени и заменени с настоящия регламент.

(22)  В исторически план, правилата на Съюза са ограничили общата дължина на комбинациите камион-ремарке, което доведе до проектирането на типичния модел на кабина над двигателя, тъй като той осигурява максимално товарно пространство. Въпреки това, високото място за сядане на водача доведе до увеличаване на невидимата зона и до по-лоша пряка видимост около кабината на камиона. Това е основен фактор за произшествия с товарни автомобили, свързани с уязвими участници в пътното движение. Броят на жертвите би могъл да бъде значително намален чрез подобряване на пряката видимост. Поради това следва да бъдат въведени изисквания за подобряване на пряката видимост, така че да се подобри пряката видимост от позицията на водача по отношение на пешеходците, колоездачите и другите уязвими участници в пътното движение, като се намалят във възможно най-голяма степен мъртвите зони пред водача и встрани на водача. Следва да се вземат предвид особеностите на различните категории превозни средства.

(23)  Автоматизираните ▌превозни средства биха могли да имат огромен принос в намаляването на смъртните случаи по пътищата, тъй като при над 90 процента от случаите на пътнотранспортни произшествия се счита, че причината е в някаква степен човешка грешка. Тъй като автоматизираните превозни средства постепенно ще изземат функциите на водача, на равнището на Съюза следва да бъдат приети хармонизирани правила и технически изисквания за системите на автоматизираните превозни средства, включително по отношение на проверимото осигуряване на безопасност за автоматизираното вземане на решения в превозните средства, като същевременно се зачита принципът за технологична неутралност, и следва да бъдат насърчавани на международно равнище в рамките на Работна група 29 на ИКЕ на ООН.

(24)  Участниците в движението по пътищата, като пешеходци и велосипедисти, както и водачи на неавтоматизирани превозни средства, които не могат да получават електронна информация пряко от други превозни средства за поведението на дадено автоматизирано превозно средство, следва да бъдат информирани с конвенционални средства, както е предвидено в правилата на ООН или други регулаторни актове, възможно най-бързо след влизането им в сила.

(25)  Групирането на превозни средства има потенциала да допринесе за по-безопасен, по-чист и по-ефективен транспорт в бъдеще. В очакване на въвеждането на технологията на групиране и съответните стандарти, ще е необходима регулаторна рамка с хармонизирани правила и процедури. ▌

(26)  Свързаността и автоматизацията на превозните средства увеличават възможността за неразрешен, отдалечен достъп до данните в превозното средство и незаконната промяна на софтуера по ефира. За да бъдат взети предвид произтичащите от това бъдещи рискове, правилата на ООН или други регулаторни актове в областта на киберсигурността следва да се прилагат задължително възможно най-бързо след влизането им в сила.

(27)  Модифицирането на софтуера може да промени в значителна степен функционалните параметри на превозното средство. Следва да бъдат установени хармонизирани правила и технически изисквания за модифицирането на софтуера, които да са съобразени с процесите по одобрение на типа. Затова правилата на ООН или други регулаторни актове, отнасящи се до процесите на актуализиране на софтуера, следва да се прилагат задължително възможно най-бързо след влизането им в сила. Тези мерки за сигурност обаче не следва да намаляват задълженията на производителите на превозни средства да предоставят достъп до изчерпателна диагностична информация и данни в превозното средство, свързани с ремонта и поддръжката на превозното средство.

(28)  Съюзът следва да продължи да насърчава разработването на технически изисквания за шума от гумите, съпротивлението при търкаляне и показателите за сцеплението с влажна повърхност на гумите на равнището на ООН. Това е с оглед на факта, че Правило № 117 на ООН вече съдържа тези подробни разпоредби. Процесът на адаптиране на изискванията относно гумите, така че да се отчете техническият напредък, следва да бъде продължен бързо и амбициозно на равнището на ООН, по-специално за да се гарантира, че показателите на гумите се оценяват и в края на жизнения цикъл на гумите при износено състояние, и да се популяризира идеята, че гумите следва да отговарят на изискванията през целия си жизнен цикъл, а не да бъдат преждевременно сменяни. Действащите в Регламент (ЕО) № 661/2009 изисквания във връзка с показателите на гумите следва да се заменят с еквивалентни правила на ООН.

(29)  С цел да се гарантира ефективността на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на настоящия регламент по отношение на изискванията за одобряване на типа, свързани с усъвършенствани системи за превозните средства, и да изменя приложение ІІ с цел отчитане на техническия прогрес и регулаторните промени. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(14). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(15).

(31)  С оглед на привеждането на законодателството на Съюза, позоваващо се на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с правната рамка, въведена с Договора за функционирането на Европейския съюз, и с цел по-нататъшно опростяване на законодателството на Съюза в областта на безопасността на превозните средства, следните регламенти следва да бъдат отменени и заменени с актове за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент:

   Регламент (ЕО) № 631/2009 на Комисията(16),
   Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията(17),
   Регламент (ЕС) № 672/2010 на Комисията(18),
   Регламент (ЕС) № 1003/2010 на Комисията(19),
   Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията(20),
   Регламент (ЕС) № 1008/2010 на Комисията(21),
   Регламент (ЕС) № 1009/2010 на Комисията(22),
   Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията(23),
   Регламент (ЕС) № 109/2011 на Комисията(24),
   Регламент (ЕС) № 458/2011 на Комисията(25),
   Регламент (ЕС) № 65/2012 на Комисията(26),
   Регламент (ЕС) № 130/2012 на Комисията(27),
   Регламент (ЕС) № 347/2012 на Комисията(28),
   Регламент (ЕС) № 351/2012 на Комисията(29),
   Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията(30),
   Регламент (ЕС) 2015/166 на Комисията(31).

(32)  С оглед на това, че одобрения, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009, Регламент (EО) № 79/2009, Регламент (EО) № 661/2009 и съдържащите се в тях мерки за прилагане, следва да се считат за равностойни, освен ако съответните изисквания са променени от настоящия регламент, или докато не бъдат изменени от законодателни актове за изпълнение, преходни разпоредби следва да гарантират, че такива одобрения не са обявени за недействителни.

(33)  Що се отнася до датите за отказ за издаване на одобрение на типа на ЕС, отказ за регистрация на превозни средства и забрана за пускане на пазара или въвеждане в експлоатация на компоненти и отделни технически възли, тези дати следва да бъдат определени за всеки регулиран елемент.

(34)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар чрез въвеждане на хармонизирани технически изисквания относно характеристиките на превозните средства и техните ремаркета, свързани с безопасността и околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради мащаба и последиците, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(35)  Подробни технически изисквания и подходящи процедури за изпитване, както и разпоредби относно единните процедури и техническите спецификации, за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, следва да бъдат определени в делегирани актове и актове за изпълнение достатъчно време преди датата им на прилагане, за да се даде достатъчно време на производителите ▌да се адаптират към изискванията на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно него. Някои превозни средства се произвеждат в малки количества. Поради това е целесъобразно в изискванията, определени в настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно него, да се вземат предвид тези превозни средства или класове превозни средства, при които изискванията са несъвместими с употребата или предназначението на превозните средства или при които наложената от тях допълнителна тежест е непропорционална. Поради това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява изисквания:

a)   за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и конструирани за превозни средства, във връзка с техните общи характеристики и безопасност, и за защитата и безопасността на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата;

б)   за одобрение на типа на превозни средства, по отношение на системи за следене на налягането в гумите, във връзка с тяхната безопасност, горивна ефективност и емисиите на CO2; и

в)   за одобрение на типа на новопроизведени гуми по отношение на техните характеристики, свързани с безопасността и околната среда.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за превозни средства от категории M, N и O, съгласно определеното в член 4 от Регламент (ЕС) 2018/858, както и за системи, компоненти и отделни технически възли, проектирани и конструирани за такива превозни средства, при условията на членове 4—11 от настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, формулирани в член 3 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Наред с това се прилагат следните определения:

(1)  „уязвим участник в движението по пътищата“ означава ▌немоторизираните участници в пътното движение, включително по-специално велосипедисти и пешеходци, както и ползватели на двуколесни моторни превозни средства;

(2)  „система за следене на налягането в гумите“ означава монтирана на превозно средство система, която е в състояние да извършва оценка на налягането в гумите или на промените в налягането в хода на времето и да предава съответната информация на ползвателя по време на движение на превозното средство;

(3)  „интелигентно регулиране на скоростта“ означава система за подпомагане на водача за поддържане на скоростта, подходяща за пътната обстановка, чрез предоставяне на целенасочена и подходяща обратна информация▌;

(4)  „облекчения за инсталирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол“ означава стандартизиран интерфейс, улесняващ инсталирането на следпродажбени блокиращи устройства при употреба на алкохол в моторни превозни средства;

(5)  „предупреждение за сънливостта и вниманието на водача“ означава система за оценка на бдителността на водача чрез анализ на системите на превозното средство, и предупреждаване на водача, ако е необходимо;

(6)  „усъвършенствано предупреждение за отклонено внимание на водача“ означава система, която е в състояние да подпомага водача да поддържа вниманието си върху пътната ситуация, и предупреждава водача, когато неговото внимание е отклонено;

(7)  „авариен стопсигнал“ означава светлинна сигнализационна функция, която показва на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия;

(8)  „детектиране при заден ход“ означава ▌система ▌, с която водачът бива осведомен за хората и предметите в задната част на превозното средство с основна цел избягване на сблъсъци при заден ход;

(9)  „система за предупреждение при напускане на лентата за движение“ означава система, която предупреждава водача, че превозното средство се отклонява от следваната от него лента на движение;

(10)  „усъвършенствана система за аварийно спиране“ е система, която може автоматично да установи опасността от евентуален сблъсък с превозното средство и да задейства спирачната система за намаляване на скоростта на превозното средство с цел предотвратяване на сблъсък или смекчаване на последиците от него;

(11)  „аварийна система за поддържане на пътната лента“ означава система, която помага на водача да поддържа безопасно положение на превозното средство по отношение на границата на пътната лента или пътя, поне когато възникне или е предстоящо възникването на напускане на пътната лента и сблъсъкът може да предстои непосредствено;

(12)  „главен ключ на превозното средство“ означава устройството, чрез което бордовата електронна система на превозното средство бива приведена от изключено състояние, какъвто е случаят на паркирано превозно средство без шофьор, в нормално работно състояние;

(13)  „записващо устройство за произшествия“ означава система, предназначена единствено за записване и съхраняване на критични параметри и информация, свързани със злополуки, кратко време преди, по време на и веднага след сблъсък;

(14)  „система за предна защита“ означава отделна конструкция или конструкции, като буферна греда или допълнителна броня, които в допълнение към оригиналната броня са предназначени да защитят външната повърхност на превозното средство в случай на удар с обект, с изключение на конструкциите с маса, по-малка от 0,5 kg, предназначени да защитават само фаровете на превозното средство;

(15)  „броня“ означава външната конструкция, разположена отпред в долната част на каросерията на превозното средство, включваща всички закрепени към нея елементи, предназначени да защитят превозното средство в случай на челен удар при ниска скорост с друго превозно средство; в нея обаче не се включва системата за предна защита;

(16)  „превозно средство, задвижвано с водород“ означава всяко моторно превозно средство, което използва водород като гориво за задвижване на превозното средство;

(17)  „водородна система“ означава съвкупност от компонентите на водородното оборудване и скрепителните части, монтирани на превозно средство, задвижвано с водород, с изключение на системата за задвижване с водород, или спомагателния енергиен агрегат;

(18)  „система за задвижване с водород“ означава енергиен конвертор, използван за задвижване на превозното средство;

(19)  „компоненти на водородното оборудване“ означава резервоарите за водород и всички други части на превозните средства, задвижвани с водород, които са в пряк контакт с водорода или които представляват част от водородна система;

(20)  „резервоар за водород“ означава компонент на водородната система, който съхранява първичния обем водородно гориво;

(21)  „автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно за определени периоди от време без постоянен надзор от водач, но в което все още се очаква или се изисква намеса на водач;

(22)  „изцяло автоматизирано превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е проектирано и конструирано да се движи самостоятелно без никакъв надзор от водач;

(23)  „система за следене на готовността на водача“ означава система, която прави оценка на това дали водачът е в състояние да поеме функцията по управление от автоматизирано превозно средство в конкретни ситуации, когато това е целесъобразно;

(24)  „групиране на превозни средства“ означава свързването на две или повече превозни средства в конвой, като се използва технология за свързаност и системи за подпомагане на автоматизираното управление, които позволяват на превозните средства автоматично да спазват фиксирано близко разстояние помежду си, когато са свързани за някои части от пътуването, и да се адаптират към промените в движението на първото превозно средство с малко или никакви действия от страна на водачите;

(25)  „максимална маса“ означава технически допустимата максимална маса с товар, заявена от производителя;

(26)  „колона А“ означава крайната предна външна опора на тавана, разположена между шасито и тавана на превозното средство.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Член 4

Общи задължения и технически изисквания

1.  Производителите демонстрират, че всички нови превозни средства, които пускат на пазара, регистрират или въвеждат в експлоатация, и всички нови системи, компоненти и отделни технически възли, които се пускат на пазара или въвеждат в експлоатация, са получили одобрение на типа в съответствие с изискванията на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него.

2.  Одобрение на типа в съответствие с правилата на ООН, посочени в приложение I, се счита за ЕС одобрение на типа в съответствие с изискванията на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него.

3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 12 за изменение на приложение I, с цел отчитане на техническия прогрес и регулаторните промени чрез въвеждане и актуализиране на препратки към съответните правила на ООН и съответните серии от изменения, които се прилагат задължително.

4.  Производителите гарантират, че превозните средства са проектирани, конструирани и монтирани така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на уязвимите участници в движението по пътищата.

5.  Производителите гарантират, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли отговарят на приложимите изисквания, посочени в приложение II, считано от датите, посочени в същото приложение, и на подробните технически изисквания и процедури за изпитване, определени в делегираните актове, и на единните процедури и техническите спецификации, определени в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, включително на изискванията, свързани със:

a)  системата за обезопасяване, изпитването на удар, целостта на горивната уредба и безопасността на високоволтовата електрическа уредба;

б)  уязвимите участници в движението по пътищата, зрителното поле и видимостта;

в)  шасито на превозното средство, кормилната и спирачната уредба и гумите;

г)  бордовите инструменти, електрическата система, осветлението на превозното средство и защитата срещу неразрешено използване, включително кибератаки;

д)  поведението на водача и системата;

е)  общата конструкция и характеристиките на превозното средство.

6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12 за изменение на приложение II, с цел отчитане на техническия прогрес и регулаторните промени, по-специално по отношение на въпросите, изброени в параграф 5, букви а)—е) от настоящия член, както и на посочените в член 6, параграф 1, букви а)—ж), член 7, параграфи 2, 3, 4 и 5, член 9, параграфи 2, 3 и 5 и член 11, параграф 1, и с оглед на осигуряване на високо общо ниво на безопасност на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли и високо равнище на защита на пътниците в превозните средства и на уязвимите участници в движението по пътищата, като представя и актуализира препратките към правилата на ООН, както и към делегираните актове и актовете за изпълнение.

7.  ▌Комисията приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури и техническите спецификации за одобрение на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на изискванията, изброени в приложение II.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 5

Специфични разпоредби относно гумите и системите за следене на налягането в гумите

1.  Превозните средства се оборудват с прецизна система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава вътре в превозното средство водача при загуба на налягане в гума ▌за широк набор от пътни и екологични условия.

2.  Системите за следене на налягането в гумите трябва да бъдат проектирани така, че да се избегне повторно поставяне или повторно калибриране при ниско налягане на гумите.

3.  Всички гуми, пуснати на пазара, отговарят на изискванията за безопасност и опазване на околната среда, посочени в съответните нормативни актове, изброени в приложение II.

4.  Комисията приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури ▌и техническите спецификации:

a)  одобрението на типа на превозни средства по отношение на системите за следене на налягането в гумите;

б)  одобрението на типа на гумите, включително техническите спецификации относно тяхното инсталиране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 6

Усъвършенствани системи за превозни средства за всички категории моторни превозни средства

1.  Моторните превозни средства се оборудват със следните усъвършенствани системи за превозни средства:

a)  интелигентно регулиране на скоростта;

б)  облекчения за инсталирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол;

в)  предупреждение за сънливостта и вниманието на водача;

г)  усъвършенствано предупреждение за отклонено внимание на водача;

д)  авариен стоп-сигнал;

е)  детектиране при заден ход;

ж)  устройство за записване на данни от инциденти.

2.  Системите за интелигентно регулиране на скоростта имат следните минимални спецификации:

a)  водачът трябва да може да бъде осведомяван чрез механизма за регулиране на скоростта или чрез специфична, подходяща и ефективна обратна информация, че приложимото ограничение на скоростта е ▌надвишено;

б)  ▌трябва да е възможно изключването ▌на системата. Информация относно ограничението на скоростта може да продължи да се предоставя, а системата за интелигентно регулиране на скоростта следва да бъде в нормално работно състояние след всяко задействане на главния ключ на превозното средство;

в)  специфичната и подходяща обратна информация се основава на данни за ограничението на скоростта, получена чрез наблюдение на пътните знаци и сигнали, въз основа на инфраструктурни сигнали или електронни картографски данни, или и двете, на разположение вътре в превозното средство;

г)  не трябва да се засяга способността на водача да превишава задействаната в системата скорост на превозното средство ▌;

д)  целите за ефективност се определят така, че да се избегне или сведе до минимум процентът на грешка при реални условия на управление.

3.  Предупреждението за сънливостта и вниманието на водача и усъвършенстваните предупредителни системи за отклонение на вниманието на водача се проектират по такъв начин, че не записват, нито запазват непрекъснато данни, различни от необходимите във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин в рамките на системата със затворен цикъл. Освен това в никой момент тези данни не са достъпни и не се предоставят на трето лице и се заличават незабавно след обработката. Тези системи се проектират също така по такъв начин, че да се избегне припокриване, и не сигнализират на водача поотделно и едновременно или по объркващ начин, в случай че едно действие задейства и двете системи.

4.  Устройствата за записване на данни от инциденти отговарят по-специално на следните изисквания:

a)  данните, които те са в състояние да записват и съхраняват по отношение на периода малко преди, по време на и непосредствено след сблъсък, включват скоростта, спирането, положението и наклона на превозното средство на пътя, състоянието и степента на активиране на всички негови системи за безопасност, бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, задействането на спирачките и относимите входящи параметри на активните бордови системи за безопасност и за предотвратяване на произшествия, с висока степен на точност и гарантирано запазване на данните;

б)  не е възможно дезактивирането на устройствата;

в)  те могат да записват и съхраняват данни по такъв начин, че:

i)  работят в система със затворен цикъл;

ii)  събраните данни са анонимизирани и защитени срещу манипулиране и злоупотреба;

iii)  точният тип, версия и вариант на превозното средство, и по-специално монтираните на превозното средство системи за активна безопасност и за предотвратяване на произшествия, могат да бъдат идентифицирани;

г)  данните могат да се предоставят на националните органи въз основа на законодателството на Съюза или на националното право само с цел проучване и анализ на произшествия, включително за целите на одобряването на типа на системи и компоненти и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, чрез стандартизиран интерфейс.

5.  Устройството за записване на данни от инциденти не трябва да може да записва и съхранява четирите последни цифри от отличителната част на идентификационния номер на превозното средство, нито друга информация, която би позволила идентифицирането на конкретното превозно средство, неговия собственик или ползвател.

6.  Комисията ▌приема делегирани актове в съответствие с член 12 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания по отношение на:

a)  одобрението на типа на превозни средства по отношение на усъвършенстваните системи на превозни средства, посочени в параграф 1;

б)  одобрението на типа за усъвършенствани системи за превозни средства, посочени в букви а), е) и ж) от ▌параграф 1 като отделни технически възли.

Тези делегирани актове се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 7

Специфични изисквания по отношение на пътническите автомобили и леките търговски превозни средства

1.  В допълнение към другите изисквания на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него, които също са приложими за превозни средства от категории M1 и N1, превозните средства от тези категории отговарят на изискванията, посочени в параграфи 2—5, в делегираните актове и в актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 6.

2.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с усъвършенствани системи за аварийно спиране, които са разработени и монтирани в две фази и осигуряват:

a)  детектиране на препятствия и на движещите се превозни средства ▌пред моторното превозно средство в първата фаза;

б)  разширяване на капацитета за детектиране, за да се включат и пешеходците и велосипедистите пред моторното превозно средство във втората фаза.

3.  Превозните средства от категории M1 и N1 се оборудват с аварийна система за поддържане на пътната лента.

4.  Усъвършенстваните системи за аварийно спиране и аварийните системи за поддържане на пътната лента отговарят по-конкретно на следните изисквания:

a)  възможно е да се изключва само по една система едновременно ▌чрез ▌поредица от действия, които се изпълняват от водача;

б)  системите са в нормално работно състояние след всяко задействане на главния ключ на превозното средство;

в)  възможно е лесно да се блокират звукови предупредителни сигнали, но същевременно това действие не блокира системни функции, различни от звукови предупреждения.

г)  водачът има възможност да надмогне намесата на системите.

5.  Превозните средства от категории M1 и N1 се проектират и конструират така, че да осигуряват разширена зона за защита на главата от удар с цел да се засили защитата на уязвимите участници в движението по пътищата и да се ограничат евентуалните наранявания в случай на сблъсък.

6.  Комисията ▌приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури и техническите спецификации за ▌одобрението на типа на превозните средства във връзка с изискванията, установени в параграфи 2—5 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 8

Системи за предна защита за пътнически автомобили и леки търговски превозни средства

1.  Системите за предна защита, независимо дали са монтирани първоначално на превозните средства от категории M1 и N1, или са предоставени на пазара като отделни технически възли за тези превозни средства, отговарят на изискванията, определени в параграф 2 ▌и на техническите спецификации, установени в актовете за изпълнение, посочени в параграф 3 ▌.

2.  Системите за предна защита, които се предоставят на пазара като отделни технически възли, са придружени от подробен списък на типовете, вариантите и версиите на превозните средства, за които системата за предна защита е типово одобрена, както и от ясни инструкции за монтиране.

3.  Комисията ▌приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури и техническите спецификации за одобрение на типа на системите за предна защита, посочени в параграф 1 от настоящия член, в т.ч. техническите спецификации относно тяхната конструкция и монтиране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 9

Специфични изисквания, свързани с автобуси и камиони

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него, които са приложими и за превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, превозните средства от тези категории отговарят на изискванията, определени в параграфи 2—5, и в техническите спецификации, посочени в актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 7. Превозните средства от категории M2 и M3 също отговарят на изискването, определено в параграф 6.

2.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за предупреждение при напускане на лентата за движение и усъвършенствана система за аварийно спиране, които отговарят на техническите спецификации, посочени в актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 7.

3.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствани системи, които могат да установяват пешеходци и велосипедисти, намиращи се в непосредствена близост до предната част или страната откъм тротоара на превозното средство, и да отправят предупреждение или да избягват сблъсък с такива уязвими участници в пътното движение.

4.  По отношение на системите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, те отговарят по-специално на следните изисквания:

a)  възможно е да се изключва само по една система едновременно ▌чрез ▌поредица от действия, които се изпълняват от водача;

б)  водачът има възможност да надмогне намесата на системите;

в)  системите са в нормално работно състояние след всяко задействане на главния ключ на превозното средство;

г)  възможно е лесно да се блокират звукови предупредителни сигнали, но същевременно това действие не блокира системни функции, различни от звукови предупреждения.

5.  Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се проектират и конструират по начин, който да подобрява пряката видимост на уязвими участници в пътното движение от седалката на водача, като намалява във възможно най-голяма степен мъртвите зони пред водача и встрани на водача, като се вземат предвид особеностите на различните категории превозни средства.

6.  Превозните средства от категории M2 и M3 с капацитет, надхвърлящ 22 пътници освен водача, конструирани с пространства за правостоящи пътници, с цел да се позволи често придвижване на пътниците, се проектират и конструират така, че да бъдат достъпни за лица с намалена подвижност, включително лица, ползващи инвалидни колички.

7.  Комисията ▌приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури ▌и техническите спецификации по отношение на:

a)  одобрението на типа на превозните средства във връзка с изискванията, установени в параграфи 2—5 от настоящия член;

б)  одобрението на типа на системите, посочени в параграф 3 от настоящия член като отделни технически възли.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Когато актовете за изпълнение засягат изискванията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Когато актовете за изпълнение засягат изискванията, предвидени в параграф 5 от настоящия член, те се публикуват най-малко 36 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 10

Специфични изискания, свързани с превозни средства, задвижвани с водород

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него, които са приложими и за превозни средства от категории M и N, задвижваните с водород превозни средства от тези категории, техните водородни системи и компонентите на тези системи отговарят на техническите спецификации, определени в актовете за изпълнение, посочени в параграф 3 ▌.

2.  Производителите гарантират, че водородните системи и компонентите на водородното оборудване се инсталират в съответствие с техническите спецификации, посочени в приетите съгласно параграф 3 ▌актове за изпълнение. Ако е необходимо, производителите също така предоставят информация за целите на проверката на водородните системи и на компонентите на водородното оборудване по време на срока на експлоатационна годност на задвижваните с водород превозни средства.

3.  Комисията ▌приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури ▌и техническите спецификации за одобрение на типа на задвижваните с водород превозни средства във връзка с техните водородни системи, включително съвместимостта на материалите и гнездата за зареждане с гориво, и за одобрение на типа на компонентите на водородното оборудване, в т.ч. техническите спецификации за тяхното монтиране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Те се публикуват най-малко 15 месеца преди съответните дати, посочени в приложение II.

Член 11

Специфични изискания, свързани с автоматизирани превозни средства и изцяло автоматизирани превозни средства

1.  В допълнение към останалите изисквания на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него, които са приложими за превозни средства от съответните категории, автоматизираните превозни средства и изцяло автоматизираните превозни средства отговарят на техническите спецификации, посочени в приетите съгласно параграф 3 актове за изпълнение, по отношение на:

a)  системи, заместващи управлението на превозното средство от водача, в т.ч. сигнална, кормилна, ускорителна и спирачна уредба;

б)  системи, предоставящи на превозното средство информация в реално време за състоянието на превозното средство и околното пространство;

в)  системи за следене на наличието на водач;

г)  устройства за запис на данни от инциденти ▌;

д)  хармонизиран формат за обмен на данни, например за групиране на различни марки превозни средства;

е)  системи за предоставяне на информация за безопасността за други участници в движението.

2.  Системата за следене на наличието на водач, посочена в параграф 1, буква в), не се прилага за изцяло автоматизираните превозни средства.

3.  Комисията ▌приема, посредством актове за изпълнение, разпоредби относно единните процедури и техническите спецификации за системите и други компоненти, посочени в параграф 1, букви а)—е) от настоящия член и ▌за одобрение на типа на автоматизираните и изцяло автоматизираните превозни средства по отношение на тези системи с цел да се гарантира безопасната експлоатация на автоматизираните и изцяло автоматизираните превозни средства по обществените пътища.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Глава III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3 и 6 и в член 6, параграф 6, се предоставя на Комисията за ▌срок от пет години, считано от ... [▌датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 3 и 6 и член 6, параграф 6▌, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграфи 3 и 6 и член 6, параграф 6▌, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 13

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 14

Преглед и докладване

1.  В срок до ... [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на постигнатите от мерките и системите за безопасност резултати, включително степента им на навлизане и удобство за ползвателите. Комисията проучва дали тези мерки и системи имат ефекта, предвиден в настоящия регламент. По целесъобразност докладът се придружава от препоръки, включително законодателно предложение за изменение на изискванията по отношение на общата безопасност и защитата и безопасността на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в движението по пътищата, за да се намалят или избегнат напълно произшествията и нараняванията в автомобилния транспорт.

Комисията оценява по-специално надеждността и ефикасността на новите интелигентни системи за регулиране на скоростта и точността и процента на грешка на тези системи при реални условия на управление. Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение.

2.  До 31 януари всяка година Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно напредъка за предходната година във връзка с дейностите на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (WP.29) на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) по отношение на прилагането на стандарти за безопасност на превозните средства във връзка с изискванията, посочени в членове 5 – 11, и относно позицията на Съюза по тези въпроси.

Член 15

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не обезсилва одобренията на типа на ЕС, дадени за превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009, Регламент (EО) № 79/2009, Регламент (EО) № 661/2009 и съдържащите се в тях мерки за прилагане, до ... [▌датата, непосредствено предшестваща датата на прилагане на настоящия регламент], освен ако съответните изисквания, прилагани за тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, са изменени или са добавени нови изисквания с настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно него, с допълнителните уточнения в актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент.

2.  Органите по одобряването продължават да удължават срока на одобренията на типа на ЕС, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.  Чрез дерогация от настоящия регламент до датите, посочени в приложение IV, държавите членки продължават да разрешават регистрацията на превозни средства, както и продажбата или въвеждането в експлоатация на компоненти, които не отговарят на изискванията на съответните правила на ООН, посочени във въпросното приложение.

Член 16

Дати на прилагане

Във връзка с превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли националните органи:

a)  считано от датите, посочени в приложение II, по отношение на конкретно изискване отказват на основания, свързани с това изискване, да издадат одобрение на типа на ЕС или национално одобрение на типа във връзка с нови типове превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него;

б)  считано от датите, посочени в приложение II, по отношение на конкретно изискване считат на основания, свързани с това изискване, че сертификатите за съответствие във връзка с нови превозни средства вече не са валидни за целите на член 48 от Регламент (ЕС) 2018/858 и забраняват регистрацията на такива превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него;

в)  считано от датите, посочени в приложение II, по отношение на конкретно изискване забраняват на основания, свързани с това изискване, пускането на пазара или въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, на делегираните актове и на актовете за изпълнение, приети съгласно него.

Член 17

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/858

Приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858 се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 18

Отмяна

1.  Регламенти (EО) № 78/2009, (EО) № 79/2009, (EО) № 631/2009 и (EО) № 661/2009 и регламенти (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) № 2015/166 се отменят, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

2.  Позоваването на регламенти (ЕО) № 78/2009, (EО) № 79/2009 и (EО) № 661/2009 се тълкува като позоваване на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Член 4, параграфи 3, 6 и 7, член 5, параграф 4, член 6, параграф 6, член 7, параграф 6, член 8, параграф 3, член 9, параграф 7, член 10, параграф 3, член 11, параграф 3, член 12 и член 13 обаче се прилагат от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в … на година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ І

 

Списък на правилата на ООН, посочени в член 4, параграф 2

Правило номер

Предмет

Серии от изменения, публикувани в ОВ

Брой на ОВ

Приложно поле, обхванато от правилото на ООН

1

Фарове, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина и са оборудвани с лампи с нажежаема спирала от категория R2 и/или HS1

Серия изменения 02

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 1.

M, N (a)

3

Светлоотражатели за моторни превозни средства

▌Серия изменения 02

ОВ L 323, 6.12.2011 г., стр. 1.

M, N, O

4

Устройства за осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 7.

M, N, O

6

Пътепоказатели на моторни превозни средства и техните ремаркета

▌Серия изменения 01

ОВ L 213, 18.7.2014 г., стр. 1.

M, N, O

7

Предни и задни (странични) габаритни светлини, стопсветлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства и техните ремаркета

▌Серия изменения 02

ОВ L 285, 30.9.2014 г., стр. 1.

M, N, O

8

Фарове на моторни превозни средства (от категории H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 и/или H11)

Серия изменения 05, поправка 1 към преработка 4

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 71.

M, N (a)

10

Електромагнитна съвместимост

▌Серия изменения 05

OВ L 41, 17.2.2017 г., стр. 7.

M, N, O

11

Заключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

▌Серия изменения 03

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 1.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

12

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

▌Серия изменения 04

OВ L 89, 27.3.2013 г., стр. 1.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

13

Спиране на превозни средства и ремаркета

▌Серия изменения 11

ОВ L 42, 18.2.2016 г., стр. 1.

M2, M3, N, O (б)

13-H

Спиране на леки автомобили

Първоначална версия на правилото

OВ L 335, 22.12.2015 г., стр. 1.

M1, N1

14

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX

▌Серия изменения 07

OВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 27.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

16

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX

▌Серия изменения 07

OВ L 109, 27.4.2018 г., стр. 1.

M, N

17

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Серия изменения 08

OВ L 230, 31.8.2010 г., стр. 81.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

18

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

▌Серия изменения 03

ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Предни фарове за мъгла за моторни превозни средства

▌Серия изменения 04

OВ L 250, 22.8.2014 г., стр. 1.

M, N

20

Фарове на моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете и са оборудвани с халогенни лампи с нажежаема спирала (лампи от категория Н4)

Серия изменения 03

ОВ L 177, 10.7.2010 г., стр. 170.

M, N (a)

21

Вътрешно оборудване

▌Серия изменения 01

OВ L 188, 16.7.2008 г., стр. 32.

M1

23

Фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 237, 8.8.2014 г., стр. 1.

M, N, O

25

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Серия изменения 04, поправка 2 към преработка 1

OВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 1.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1

26

Външни изпъкнали части

▌Серия изменения 03

OВ L 215, 14.8.2010 г., стр. 27.

M1

28

Звукови предупредителни устройства и сигнализация

Първоначална версия на правилото

ОВ L 323, 6.12.2011 г., стр. 33.

M, N

29

Защита на пътниците в кабината на товарните превозни средства

Серия изменения 03

OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 21.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

N

30

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

▌Серия изменения 02

OВ L 307, 23.11.2011 г., стp. 1.

M, N, O

31

Неразглобяеми фарове (SB) за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса и/или дълга светлина по европейските стандарти

▌Серия изменения 02

OВ L 185, 17.7.2010 г., стр. 15.

M, N

34

Предотвратяване на опасност от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

▌Серия изменения 03

ОВ L 231, 26.8.2016 г., стр. 41.

M, N, O

37

Нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

▌Серия изменения 03

OВ L 213, 18.7.2014 г., стр. 36.

M, N, O

38

Задни фарове за мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 20.

M, N, O

39

Оборудване за измерване на скоростта и неговия монтаж

Серия изменения 01

OВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 40

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

43

Материали за безопасно остъкляване

▌Серия изменения 01

OВ L 42, 12.2.2014 г., стр. 1.

M, N, O

44

Устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства („системи за обезопасяване на деца“)

▌Серия изменения 04

ОВ L 265, 30.9.2016 г., стр. 1.

M, N

45

Чистачки за фаровете

▌Серия изменения 01

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

46

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

▌Серия изменения 04

OВ L 237, 8.8.2014 г., стр. 24.

M, N

48

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на моторни превозни средства

▌Серия изменения 06

ОВ L 265, 30.9.2016 г., стр. 125.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N, O (в)

54

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)

Първоначална версия на правилото

OВ L 307, 23.11.2011 г., стp. 2.

M, N, O

55

Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

▌Серия изменения 01

ОВ L 153, 15.6.2016 г., стр. 179.

M, N, O (в)

58

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; Задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

Серия изменения 03

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N, O

61

Товарни превозни средства по отношение на техните външни издатини пред задния панел на кабината

Първоначална версия на правилото

OВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 1.

N

64

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние и/или система за движение с гуми в спукано състояние, и/или система за следене на налягането в гумите

▌Серия изменения 02

OВ L 310, 26.11.2010 г., стр. 18.

M1, N1

66

Якост на надстройката на пътнически превозни средства с голям капацитет

Серия изменения 02

ОВ L 84, 30.3.2011 г., стр. 1.

M2, M3

67

Превозни средства, използващи втечнени нефтени газове

▌Серия изменения 01

ОВ L 285, 20.10.2016 г., стр. 1.

M, N

73

Странична защита на тежкотоварни превозни средства

Серия изменения 01

OВ L 122, 8.5.2012 г., стр. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Светлинно устройство за паркиране за моторни превозни средства

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 21.

M, N

79

Кормилни уредби

▌Серия изменения 03 Поправка

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N, O

80

Седалки за големи пътнически превозни средства

Серия изменения 03 на правилото

OВ L 226, 24.8.2013 г, стр. 20.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M2, M3

87

Светлини за движение през деня за моторни превозни средства

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 24.

M, N

89

Устройства за ограничаване на скоростта

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 25.

M, N (г)

90

Резервни комплекти спирачни накладки и накладки за барабанни спирачки за моторни превозни средства и техните ремаркета

Серия изменения 02

OВ L 185, 13.7.2012 г., стр. 24.

M, N, O

91

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 27.

M, N, O

93

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ)

Първоначална версия на правилото

OВ L 185, 17.7.2010 г., стр. 56.

N2, N3

94

Защита на пътниците в случай на челен удар

Серия изменения 03

OВ L 35, 8.2.2018 г., стр. 1.

M1

95

Защита на пътниците в случай на страничен удар

▌Серия изменения 03

OВ L 183, 10.7.2015 г., стр. 91.

M1, N1

97

Алармени системи за превозни средства (АСПС)

▌Серия изменения 01

OВ L 122, 8.5.2012 г., стр. 19.

M1, N1 (д)

98

Фарове на моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни светлинни източници

▌Серия изменения 01

OВ 176, 14.6.2014 г., стр. 64

M, N

99

Газоразрядни светлинни източници, предназначени за използване в одобрени газоразрядни лампови устройства на моторни превозни средства

Първоначална версия на правилото

OВ L 285, 30.9.2014 г., стр. 35.

M, N

100

Електробезопасност

▌Серия изменения 02

OВ L 87, 31.3.2015 г., стр. 1.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

102

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Първоначална версия на правилото

OВ L 351, 30.12.2008 г., стр. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Светлоотразителни маркировки (тежкотоварни и дълги превозни средства)

Първоначална версия на правилото

OВ L 75, 14.3.2014 г., стр. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Серия изменения 05

OВ L 4, 7.1.2012 г., стр. 30.

N,O

107

Превозни средства от категория M2 и M3

▌Серия изменения 07

OВ L 52, 23.2.2018 г., стр. 1

M2, M3

108

Регенерирани гуми за пътнически превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 181, 4.7.2006 г., стр. 1.

M1, O1, O2

109

Регенерирани гуми за търговски превозни средства и техните ремаркета

Първоначална версия на правилото

OВ L 181, 4.7.2006 г., стр. 1.

M2, M3, N, O3, O4

110

Специални компоненти на моторните превозни средства, в чиято система за задвижване се използва сгъстен природен газ (СПГ)

▌Серия изменения 01

OВ L 166, 30.6.2015 г., стр. 1.

M, N

112

Фарове за моторни превозни средства, излъчващи асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с нажежаеми лампи и/или светодиодни модули

▌Серия изменения 01

OВ L 250, 22.8.2014 г., стр. 67.

M, N

114

Резервна въздушна възглавница

Първоначална версия на правилото

OВ L 373, 27.12.2006 г., стр. 272.

M1, N1

115

Специални уредби за дооборудване за ВНГ и СПГ

Първоначална версия на правилото

OВ L 323, 7.11.2014 г., стр. 91.

M, N

116

Защита на моторни превозни средства срещу неразрешено използване

Първоначална версия на правилото

OВ L 45, 16.2.2012 г., стр. 1.

M1, N1 (д)

117

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите (класове C1, C2 и C3)

▌Серия изменения 02

ОВ L 218, 12.8.2016 г., стр. 1.

M, N, O

118

Огнеустойчивост на материали, използвани в автобуси

▌Серия изменения 02

OВ L 102, 21.4.2015 г., стр. 67

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M3

119

Светлини за завой

▌Серия изменения 01

OВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 101.

M, N

121

Местоположение и обозначаване на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Серия изменения 01

ОВ L 5, 8.1.2016 г., стр. 9.

M, N

122

Отоплителни уредби на превозни средства

Първоначална версия на правилото

OВ L 164, 30.6.2010 г., стр. 231.

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N, O

123

Адаптиращи се системи за предно осветяване (АСПО) за моторни превозни средства

Серия изменения 01

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

124

Резервни колела

Първоначална версия на правилото

OВ L 375, 27.12.2006 г., стр. 568.

M1, N1, O1, O2

125

Поле на видимост напред

▌Серия изменения 01

OВ L 20, 25.1.2018 г., стр. 16.

M1

126

Разделителни системи

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1

127

Безопасност на пешеходците

Серия изменения 02

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

128

Светодиодни светлинни източници

Първоначална версия на правилото

OВ L 162, 29.5.2014 г., стр. 43.

M, N, O

129

Усъвършенствани системи за обезопасяване на деца

Първоначална версия на правилото

OВ L 97, 29.3.2014 г., стр. 21.

M, N

130

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Първоначална версия на правилото

OВ L 178, 18.6.2014 г., стр. 29.

M2, M3, N2, N3 (е)

131

Усъвършенствани системи за аварийно спиране

▌Серия изменения 01

OВ L 214, 19.7.2014 г., стр. 47.

M2, M3, N2, N3 (е)

134

Безопасност при използване на водород

Първоначална версия на измененията

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M, N

135

Страничен удар в стълб

▌Серия изменения 01

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

137

Челен удар с контактна площ 100%

Серия изменения 01

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1

139

Спирачен сервоусилвател

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

140

Управление на стабилността

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1

141

Следене на налягането в гумите

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1, N1 (ж)

142

Монтаж на гумите

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1

145

Устройства за закрепване на обезопасяване на деца

Първоначална версия на правилото

[СП: предвидено за превод през 2018 г., моля да се актуализира референтният номер, когато стане известен]

M1

_______________________

Бележки към таблицата

Серията от изменения, посочена в таблицата, отразява публикуваната в Официален вестник серия и не засяга серията от изменения, която трябва да се спазва въз основа на предвидените там преходни разпоредби.

Спазването на серия от изменения, приети след посочената в таблицата конкретна серия от изменения, се приема като алтернатива.

Датите, посочени в съответните серии от изменения на правилата на ООН, изброени в таблицата, по отношение на задълженията на договарящите страни по Ревизираното споразумение от 1958 г.(32), отнасящи се за първото регистриране, пускането в употреба, пускането на пазара, продажбата, признаването на одобрението на типа и всички подобни разпоредби, се прилагат задължително за целите по член 48 и член 50 от Регламент (ЕС) 2018/858, освен когато в член 16 от същия регламент не са посочени алтернативни дати, като тогава следва да се прилагат тези алтернативни дати.

В някои случаи в преходните разпоредби на посочено в таблицата правило на ООН е предписано, че от определена дата договарящите страни по Ревизираното споразумение от 1958 г., прилагащи дадена серия от изменения към съответното правило на ООН, не са длъжни за целите на национално или областно одобрение на типа да приемат или могат да отказват да приемат даден тип, одобрен в съответствие с предходна серия изменения, или формулировка с подобно намерение и смисъл. Това се тълкува като задължителна разпоредба за националните органи да считат, че сертификатите за съответствие вече не са валидни за целите по член 48 от Регламент (ЕС) 2018/858, освен когато в приложение II от същия регламент не са посочени алтернативни дати, които следва да се прилагат в тези случаи.

(a)

Правила № 1, 8 и 20 на ООН не са приложими за ЕС одобряване на типа на превозни средства.

(б)

Задължителното монтиране на функция за управление на стабилността се изисква в съответствие с правилата на ООН. Това е задължително и за превозни средства от категория N1.

(в)

Когато производителят на превозното средство е заявил, че дадено превозно средство е подходящо за теглене на товар (точка 2.11.5 от информационния документ, посочен в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858, и някоя част от съответното механично теглително-прикачно устройство, монтирано или не към типа превозно средство, би могла да закрива (частично) който и да е компонент, използван за осветяване, и/или мястото за монтиране и закрепване на задния регистрационен номер, се прилага следното:

—  в инструкциите за употреба на превозното средство (напр. наръчника за собственика, ръководството за експлоатация) ясно се посочва, че не се разрешава монтирането на механично теглително-прикачно устройство, което не може да бъде лесно свалено или изместено;

—  в инструкциите се ясно се посочва също, че когато е монтирано, механичното теглително-прикачно устройство трябва винаги да бъде свалено или изместено, когато не се използва; и

—  при одобрение на типа на система превозни средства съгласно правило № 55 на ООН се гарантира, че разпоредбите относно свалянето, изместването и/или алтернативните места за монтиране се спазват изцяло, що се отнася до осветителните уредби и мястото за монтиране и закрепване на задния регистрационен номер.

(г)

Отнася се само за устройства за ограничаване на скоростта и задължителното монтиране на устройства за ограничаване на скоростта в превозни средства от категориите M2, M3, N2 и N3.

(д)

Устройства за предотвратяване на неразрешено използване се монтират на превозни средства от категориите M1 и N1, а имобилайзери се монтират на превозни средства от категория M1.

(е)

Вж. обяснителна бележка 4 към таблицата в приложение II.

(ж)  

За превозни средства от категории М1 с максимална маса ≤ 3 500 kg и N1, които не са оборудвани със сдвоени колела на една ос.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на изискванията, посочени в член 4, параграф 5 и член 5, параграф 3, както и датите, посочени в член 16

Предмет

Регулаторни актове

Допълнителни специфични технически разпоредби

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Компонент

Изисквания относно

A СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ, КРАШ ТЕСТОВЕТЕ, РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ГОРИВНАТА УРЕДБА И ВИСОКОВОЛТОВАТА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

A1 Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ООН

 

A

A2 Седалки и облегалки за глава

Правило № 17 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A3 Автобусни седалки

Правило № 80 на ООН

 

A

A

A

A4 Устройства за закрепване на обезопасителните колани

Правило № 14 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A5 Обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Правило № 16 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Системи за сигнализиране за непоставен обезопасителен колан

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Разделителни системи

Правило № 126 на ООН

 

X

Б

A8 Устройства за закрепване на обезопасяване на деца

Правило № 145 на ООН

 

A

A9 Системи за обезопасяване на деца

Правило № 44 на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Усъвършенствани системи за обезопасяване на деца

Правило № 129 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

Б

Б

A11 Предна нискоразположена защита

Правило № 93 на ООН

 

A

A

A

A

A12 Задна нискоразположена защита

Правило № 58 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Странична защита

Правило № 73 на ООН

 

A

A

A

A

A14 Безопасност на резервоара за гориво

Правило № 34 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Безопасност при използване на втечнен нефтен газ

Правило № 67 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Безопасност при използване на сгъстен и втечнен природен газ

Правило № 110 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Безопасност при използване на водород

Правило № 134 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Свойства на материалите на водородни системи

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Електробезопасност при реални условия

Правило № 100 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A20 Челно-страничен удар

Правило № 94 на ООН

Прилага се за превозни средства от категория M1 с максимална маса ≤ 3 500 kg и категория N1 с максимална маса 2 500 kg. За превозни средства с максимална маса > 2 500 kg, се прилагат датите, посочени в бележка Б.

A

A

A21 Челен удар с контактна площ 100%

Правило № 137 на ООН

Използването на манекена на изпитвателното антропоморфно устройство „Хибрид III“ е разрешено до приемането на правилото на ООН за изпитвателното устройство за обезопасяване на седящ човек „THOR“.

Б

Б

A22 Защита от кормилния механизъм

Правило № 12 на ООН

 

A

A

A

A23 Резервна въздушна възглавница

Правило № 114 на ООН

 

X

X

Б

A24 Удар на кабината

Правило № 29 на ООН

 

A

A

A

A25 Страничен удар

Правило № 95 на ООН

Прилага се за всички превозни средства от категории M1 и N1, включително тези, при които базовата точка на седалката R на най-ниската седалка е > 700 mm над земната повърхност. За превозни средства, при които точката R на най-ниската седалка е > 700 mm над нивото на земята, се прилагат датите в бележка Б.

A

A

A26 Страничен удар в стълб

Правило № 135 на ООН

 

Б

Б

A27 Заден удар

Правило № 34 на ООН

Прилага се за превозни средства от категории M1 с максимална маса ≤ 3 500 kg и N1 ▌. Гарантират се изискванията за електробезопасност след произшествие.

Б

Б

Изисквания относно

Б УЯЗВИМИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО, ВИЖДАНЕТО И ВИДИМОСТТА

Б1 Защита на краката и главата на пешеходците

Правило № 127 на ООН

 

A

A

Б2 ▌Разширена зона за удар на главата на пешеходци и велосипедисти

Правило № 127 на ООН

Изпитваната повърхност на макет на глава на дете и възрастен е ограничена от разгърнатата дължина за възрастен от 2 500 mm или базовата линия на задния край на предното стъкло, което от двете е разположено по-напред. Контакт на макета на глава с колоната А, горната част от рамката на предното стъкло и обтекателя е изключен, но следва да се наблюдава.

В

В

Б3 Система за предна защита

 

X

X

A

Б4 Усъвършенствани системи за аварийно спиране за пешеходци и велосипедисти

 

 

В

В

Б5 Предупредителни сигнали за сблъсък за пешеходци и велосипедисти

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б6 Информационна система за мъртвата точка

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б7 Детектиране при заден ход;

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б8 Предна видимост

Правило № 125 на ООН

Прилага се за превозни средства от категории M1 и N1

A

В

Б9 Пряка видимост на тежкотоварните превозни средства

 

 

Г

Г

Г

Г

Б10 Безопасни стъкла

Правило № 43 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Б11 Системи срещу обледеняване и изпотяване на стъкла

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

Б12 Устройства за почистване и измиване

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

Б13 Устройства за непряко виждане

Правило № 46 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

Изисквания относно

ШАСИТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, СПИРАЧКИТЕ, ГУМИТЕ И КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

В1 Кормилни уредби

Правило № 79 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

В2 Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Правило № 130 на ООН

 

A4

A4

A4

A4

В3 Аварийна система за поддържане на лентата

 

 

Б6

Б6

В4 Спиране

Правило № 13 на ООН

Правило № 13-H на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

В5 Резервни части за спирачната система

Правило № 90 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

В6 Спирачен сервоусилвател

Правило № 139 на ООН

 

A

A

В7 Управление на стабилността

Правило № 13 на ООН

Правило № 140 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

В8 Усъвършенствани системи за аварийно спиране на тежкотоварни превозни средства

Правило № 131 на ООН

 

A4

A4

A4

A4

В9 Усъвършенствани системи за аварийно спиране на лекотоварни превозни средства

 

 

Б

Б

В10 Безопасност на гумите и екологични характеристики

Правило № 30 на ООН

Правило № 54 на ООН

Правило № 117 на ООН

Осигурява се и процедура за изпитване на износени гуми; прилагат се датите, посочени в бележка В.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

В11 Резервни колела и система за движение с гуми в спукано състояние

Правило № 64 на ООН

 

A1

A1

В12 Регенерирани гуми

Правило № 108 на ООН

Правило № 109 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

В13 Следене на налягането в гумите за лекотоварни превозни средства

Правило № 141 на ООН

Прилага се за превозни средства от категории M1 с максимална маса ≤ 3 500 kg и N1.

A

Б

В14 Следене на налягането в гумите за тежкотоварни превозни средства

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

В15 Монтаж на гумите

Правило № 142 на ООН

Прилага се за всички категории превозни средства

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

В16 Резервни колела

Правило № 124 на ООН

 

X

X

X

X

Б

Изисквания относно

Г БОРДОВИ УРЕДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА, СВЕТЛИНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КИБЕРАТАКИ

Г1 Звуково предупреждение

Правило № 28 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

Г2 Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

Правило № 10 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Г3 Защита срещу неразрешено използване, ▌ имобилайзер и алармени системи

Правило № 18 на ООН

Правило № 97 на ООН

Правило № 116 на ООН

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

Г4 Защита на превозното средство срещу кибератаки

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

Б

Б

Г5 Устройство за измерване на скоростта (скоростомер)

Правило № 39 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

Г6 Километропоказател

Правило № 39 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

Г7 Устройства за ограничаване на скоростта

Правило № 89 на ООН

 

A

A

A

A

A

Г8 Интелигентна система за регулиране на скоростта

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Г9 Обозначения на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

Г10 Отоплителни уредби

Правило № 122 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Г11 Устройства за светлинна сигнализация

Правило № 4 на ООН

Правило № 6 на ООН

Правило № 7 на ООН

Правило № 19 на ООН

Правило № 23 на ООН

Правило № 38 на ООН

Правило № 77 на ООН

Правило № 87 на ООН

Правило № 91 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

Г12 Устройства за осветяване на пътя

Правило № 31 на ООН

Правило № 98 на ООН

Правило № 112 на ООН

Правило № 119 на ООН

Правило № 123 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

A

Г13 Светлоотражатели

Правило № 3 на ООН

Правило № 104 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

Г14 Светлинни източници

Правило № 37 на ООН

Правило № 99 на ООН

Правило № 128 на ООН

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

Г15 Монтиране на устройства за светлинна сигнализация, осветяване на пътя и светлоотражатели

Правило № 48 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Г16 Авариен стопсигнал

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

Г17 Устройства за чистене на предни фарове

Правило № 45 на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

Г18 Индикатор за смяна на предавката

 

 

A

Изисквания относно

Д ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДАЧА И СИСТЕМАТА

Д1 Улесняване на монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол

 

EN 50436:2016

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Д2 Предупреждение за сънливостта и вниманието на водача

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Д3 Усъвършенствано предупреждение за отклоняване на вниманието на водача

 

Избягването на отклоняване на вниманието чрез технически средства може също да се взема предвид.

В

В

В

В

В

В

Д4 Система за следене на готовността на водача;

 

 

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

 

 

 

 

 

 

Д5 Записващо устройство за инциденти ▌

 

 

Б

Г

Г

Б

Г

Г

Б

Д6 Системи за заместване на водача

 

 

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

 

 

 

 

 

 

Д7 Системи, предоставящи на превозното средство информация за състоянието на превозното средство и околното пространство

 

 

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

Б5

 

 

 

 

 

 

Д8 Групиране на различни превозни средства

 

 

Б1

Б1

Б1

Б1

 

 

 

 

 

 

Изисквания относно

ОБЩИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Е1 Място за монтиране на табелата с регистрационния номер

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Е2 Движение на заден ход

 

 

A

A

A

A

A

A

Е3 Ключалки и панти на вратите

Правило № 11 на ООН

 

A

A

Е4 Стъпала на входната врата, дръжки и платформи

 

 

A

A

A

A

Е5 Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ООН

 

A

Е6 Външни издатини на кабината на товарните превозни средства

Правило № 61 на ООН

 

A

A

A

Е7 Задължителна табела и идентификационен номер на превозното средство

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Е8 Теглещи устройства

 

 

A

A

A

A

A

A

Е9 Калници

 

 

A

Е10 Системи срещу пръски

 

 

A

A

A

A

A

A

A

Е11 Маси и размери

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Е12 Механични теглително-прикачни устройства

Правило № 55 на ООН

Правило № 102 на ООН

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

Е13 Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ООН

 

A

A

A

A

A

A

A

Е14 Обща конструкция на автобуси

Правило № 107 на ООН

 

A

A

Е15 Якост на надстройката на автобуси

Правило № 66 на ООН

 

A

A

Е16 Запалимост в автобусите

Правило № 118 на ООН

 

A

A

_______________________

Бележки към таблицата

A:

Дата за забраната за регистрация на превозни средства, както и за пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[датата на прилагане на настоящия регламент].

Б:

Дата за отказ да се предоставя ЕС одобрение на типа:

[датата на прилагане на настоящия регламент].

Дата за забраната за регистрация на превозни средства, както и за пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[▌24 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

В:

Дата за отказ да се предоставя ЕС одобрение на типа:

[▌24 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата за забраната за регистрация на превозни средства, както и за пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[▌48 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Г:

Дата за отказ да се предоставя ЕС одобрение на типа:

[42 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата за забраната за регистрация на превозни средства, както и за пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на компоненти и отделни технически възли:

[78 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

X:

Въпросният компонент или отделен технически възел се прилага по отношение на категориите превозни средства, както е указано.

1

Съответствие се изисква, ако е монтиран такъв.

2

Превозните средства от тази категория следва да бъдат оборудвани с подходящи устройства против замръзване и изпотяване на стъклата.

3

Превозните средства от тази категория следва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за измиване и почистване на предното стъкло.

4

Следните превозни средства са освободени:

—  седлови влекачи от категория N2, чиято максимална маса превишава 3,5 тона, но не превишава 8 тона;

—  превозни средства от категории M2 и M3, клас A, клас I и клас II съгласно определението в точка 2.1 от Правило № 107 на ООН;

—  съчленени автобуси от категория M3, клас A, клас I и клас II съгласно определението в точка 2.1 от Правило № 107 на ООН;

—  превозни средства с повишена проходимост от категории M2, M3, N2 и N3;

—  превозни средства със специално предназначение от категории M2, M3, N2 и N3; и

—  превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3 с повече от три оси.

5

Съответствието се изисква в случай на автоматизирани превозни средства.

6

За моторни превозни средства с хидравлични системи на кормилно управление се прилагат датите в бележка В. Тези превозни средства обаче се оборудват със система за предупреждение при напускане на лентата.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858

Приложение II към Регламент (ЕС) 2018/858 се изменя, както следва:

(1)  в таблицата в част I, в текста на точка 3A — в третата колонка „Регламент (ЕО) № 661/2009“ се заменя със следното:

„Регламент (ЕС) 2019/…*(33)

_______________

* Регламент (ЕС) № 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от [...] година относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и ▌ системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на тяхната обща безопасност и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/858 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 [ОВ..., стр...].“

и всяко следващо позоваване на „Регламент (ЕО) № 661/2009“ в приложение II се заменя с позоваване на „Регламент (ЕС) 2019/...“, освен ако не е предвидено друго в следващите разпоредби на настоящото приложение;

(2)  Част I се изменя, както следва:

(a)  таблицата се изменя, както следва:

i)  добавя се следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„55A

Страничен удар в стълб

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 135 на ООН

X

X“;

ii)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

X

X

X“;

iii)  вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

X

X

X

X

X

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

iv)  вписванията за точки 65 и 66 се заменят със следното:

'65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

X

X

X

X

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

X

X

X

X“;

б)  обяснителните бележки се изменят, както следва:

i)  обяснителни бележки 3 и 4 се заменят със следното:

„(3) Монтирането на функция за регулиране на стабилността на превозното средство се изисква в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/…+

(4)  Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/…+

ii)  обяснителна бележка 9А се заменя със следното:

(9A)  Монтирането на системата за следене на налягането в гумите се изисква в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/…+“;

iii)  обяснителна бележка 15 се заменя със следното:

„(15) Изисква се съответствие с Регламент (ЕС) 2019/…+. Въпреки това само по тази точка не се предвижда одобрение на типа, тъй като тя е просто съвкупност от отделните точки, изброени другаде в таблицата, в които има позоваване на Регламент (ЕС) 2019/... +“;

(3)

В част I, допълнение 1, таблица 1 се изменя, както следва:

a)  вписването за точка 46A се заменя със следното:

„46A

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 142 на ООН

 

Б“;

 

б)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

 

В

Дата за отказ да се предоставя ЕС одобрение на типа:

[42 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата за забрана на типа на регистрацията на превозни средства:

[144 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

 

в)  вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

 

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

 

Изисква се съответствие с Регламент (ЕС) 2019/…+. Въпреки това само по тази точка не се предвижда одобрение на типа, тъй като тя е просто съвкупност от отделните точки, изброени другаде в таблицата, в които има позоваване на Регламент (ЕС) 2019/... +“;

(4)

в обяснителните бележки към таблица 1 от допълнение 1 последният абзац се заличава;

(5)

В част I, допълнение 1, таблица 2 се изменя, както следва:

a)  вписването за точка 46A се заменя със следното:

„46A

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 142 на ООН

 

Б“;

 

б)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

 

В

Дата за отказ да се предоставя ЕС одобрение на типа:

[42 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Дата за забрана на типа на регистрацията на превозни средства:

[144 месеца след датата, от която се прилага настоящият регламент]

 

в)  вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

 

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

 

Изисква се съответствие с Регламент (ЕС) 2019/…+. Въпреки това само по тази точка не се предвижда одобрение на типа, тъй като тя е просто съвкупност от отделните точки, изброени другаде в таблицата, в които има позоваване на Регламент (ЕС) 2019/... +“;

(6)

В част I, допълнение 2, точка 4 се изменя, както следва:

a)  Таблицата в част I, озаглавена „Превозни средства от категория M1“, се изменя, както следва:

i)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Правило № 127 на ООН

Регламент (ЕС) 2019/…+

(Защита на пешеходците)

Превозните средства се оборудват с електронна спирачна уредба против блокиране на колелата, действаща върху всички колела.

Прилагат се изискванията по Правило № 127 на ООН.

Всяка система за предна защита или е неразделна част от превозното средство и следователно отговаря на изискванията по Правило № 127 на ООН, или подлежи на одобрение на типа като отделен технически възел“;

 

ii)  добавя се следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„62

Правило № 134 на ООН

Регламент (ЕС) 2019/…+

(Водородна система)

Прилагат се изискванията по Правило № 134 на ООН.

Ако не, трябва да се докаже, че превозното средство отговаря на следните изисквания:

—  Материалноправните изисквания по Регламент (ЕО) № 79/2009 в редакцията му, приложима на [▌ датата, непосредствено предшестваща датата на прилагане на настоящия регламент];

—  Приложение 100 — Технически стандарт за горивните системи на моторни превозни средства, работещи със сгъстен водород в газообразно състояние (Япония);

—  GB/T 24549-2009 Електрически превозни средства, задвижвани от горивни клетки — изисквания за безопасност (Китай);

—  Международен стандарт ISO 23273:2013, част 1: Безопасност на превозното средство при експлоатация, и част 2: Защита срещу свързаните с водорода опасности при превозните средства, задвижвани със сгъстен водород; или

—  SAE J2578 — Общи правила за безопасност при превозните средства с горивни елементи“;

 

б)  Таблицата в част IІ, озаглавена „Превозни средства от категория N1“, се изменя, както следва:

i)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Правило № 127 на ООН

Регламент (ЕС) 2019/…+

(Защита на пешеходците)

Превозните средства се оборудват с електронна спирачна уредба против блокиране на колелата, действаща върху всички колела.

Прилагат се изискванията по Правило № 127 на ООН.

Всяка система за предна защита или е неразделна част от превозното средство и следователно отговаря на изискванията по Правило № 127 на ООН, или подлежи на одобрение на типа като отделен технически възел“;

 

ii)  добавя се следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„62

Правило № 134 на ООН

Регламент (ЕС) 2019/…+

(Водородна система)

Прилагат се изискванията по Правило № 134 на ООН.

Ако не, трябва да се докаже, че превозното средство отговаря на следните изисквания:

—  Материалноправните изисквания по Регламент (ЕО) № 79/2009 в редакцията му, приложима на [▌ датата, непосредствено предшестваща датата на прилагане на настоящия регламент];

—  Приложение 100 — Технически стандарт за горивните системи на моторни превозни средства, работещи със сгъстен водород в газообразно състояние (Япония);

—  GB/T 24549-2009 Електрически превозни средства, задвижвани от горивни клетки — изисквания за безопасност (Китай);

—  Международен стандарт ISO 23273:2013, част 1: Безопасност на превозното средство при експлоатация, и част 2: Защита срещу свързаните с водорода опасности при превозните средства, задвижвани със сгъстен водород; или

—  SAE J2578 — Общи правила за безопасност при превозните средства с горивни елементи“;

(7)

в част II — в таблицата, редовете за точки 58, 65 и 66 се заличават;

(8)

Част III се изменя, както следва:

a)  В допълнение 1 таблицата се изменя, както следва:

i)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

 

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

X

X“;

 

 

 

ii)  вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

 

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

X

X

X

 

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iii)  вписванията за точки 65 и 66 се заменят със следното:

 

„65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

 

 

N/A

N/A

 

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

 

 

N/A

N/A“;

 

б)  В допълнение 2 таблицата се изменя, както следва:

i)  добавя се следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„55A

Страничен удар в стълб

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 135 на ООН

N/A

 

 

N/A“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

N/A

 

 

N/A“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iv)  вписванията за точки 65 и 66 се заменят със следното:

„65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A“;

 

 

 

 

 

в)  Допълнение 3 се изменя както следва:

i)  в таблицата се добавя следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„55A

Страничен удар в стълб

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 135 на ООН

N/A“;

 

ii)  в таблицата вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

Ж“;

 

iii)  в таблицата вписванията за точки 62 и 63 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)“;

 

iv)  добавя се следната точка:

„5. Точки 1—4.2 се прилагат и за превозните средства от категория M1, които не са категоризирани като превозни средства със специално предназначение, но са достъпни за инвалидни колички.“;

 

г)  В допълнение 4 таблицата се изменя, както следва:

i)  добавя се следното вписване на мястото, съответстващо на номера точка:

„55A

Страничен удар в стълб

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 135 на ООН

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  вписването за точка 58 се заменя със следното:

„58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 127 на ООН

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  вписванията за точки 62, 63, 65 и 66 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

N/A

N/A

 

N/A

N/A“;

 

 

 

 

 

д)  В таблицата в допълнение 5 вписванията за точки 62, 63, 65 и 66 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

N/A

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

N/A“;

 

е)  В таблицата в допълнение 6 вписванията за точки 62, 63, 65 и 66 се заменят със следното:

„62

Водородна система

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 134 на ООН

X

 

63

Обща безопасност

Регламент (ЕС) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 131 на ООН

N/A

 

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) 2019/…+

Правило № 130 на ООН

N/A“;

 

 

ж)  Обяснителните бележки се изменят, както следва:

i)  обяснителната бележка за X се заменя със следното:

„Х Прилагат се изискванията, определени в съответния регулаторен акт.“;

ii)  обяснителни бележки 3 и 4 се заменят със следното:

„(3) Монтирането на функция за регулиране на стабилността на превозното средство се изисква в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/…+

(4)  Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/…+

iii)  обяснителна бележка 9А се заменя със следното:

„(9A) Прилага се само ако превозното средство е снабдено с оборудване, обхванато от Правило № 64 на ООН. Задължителна е обаче системата за следене на налягането в гумите, изисквана в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/…+“;

iv)  обяснителна бележка 15 се заменя със следното:

 

„(15) Изисква се съответствие с Регламент (ЕС) 2019/…+. Въпреки това само по тази точка не се предвижда одобрение на типа, тъй като тя е просто съвкупност от отделните точки, изброени другаде в съответната таблица.“;

 

v)  обяснителни бележки 16 и 17 се заличават.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Преходни разпоредби, посочени в член 16, параграф 3

Правило на ООН

Специфични изисквания

Крайна дата за регистрация на неотговарящите на изискванията превозни средства, както и на продажбата или въвеждането в експлоатация на неотговарящите на изискванията компоненти (1)

▌117

Шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне на гумите

30 април 2023 г.

Гумите от клас C3 са в съответствие с изискванията за шума, излъчван при търкаляне, на етап 2

______________________

Бележки към таблицата

(1)

Датите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 по отношение на типовете превозни средства, системи и компоненти, съответстващи на изискванията в редакцията, която е приложима на [▌ датата, непосредствено предшестваща датата на прилагане на настоящия регламент] и Регламент (ЕО) № 78/2009 по отношение на типовете превозни средства и системи, отговарящи на изискванията в редакцията, приложима на [▌датата, непосредствено предшестваща датата на прилагане на настоящия регламент].

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно износените гуми

Комисията е на мнение, че с оглед на пътната безопасност, защитата на потребителите, намаляването на отпадъците и кръговата икономика е важно гумите да се изпитват не само в ново, но и в износено състояние. За тази цел Комисията ще подкрепи разработването на подходящи протоколи за изпитване в контекста на Световния форум на ООН за хармонизация на нормативната уредба за превозните средства. Ако този процес обаче не бъде завършен до юли 2023 г., Комисията възнамерява да предложи законодателство на ЕС, което да обхваща по-специално изпитването на гуми в износено състояние.

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 90.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1)
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77).
(9)Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).
(10)Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобряването на типа на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1).
(11)Правило № 127 за определяне на единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на техните показатели за безопасност на пешеходците.
(12)Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32).
(13)Правило № 134 на ООН относно единни предписания за одобряването на моторни превозни средства и техните компоненти по отношение на свързаните с безопасността характеристики на превозните средства, използващи водород като гориво
(14)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(15) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(16)Регламент (ЕО) № 631/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (OВ L 195, 25.7.2009 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията от 26 април 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород (ОВ L 122, 18.5.2010 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС) № 672/2010 на Комисията от 27 юли 2010 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 5).
(19)Регламент (ЕС) № 1003/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 22).
(20)Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 г. относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 291, 9.11.2010 г., стр. 36).
(21)Регламент (ЕС) № 1008/2010 на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 292, 10.11.2010 г., стр. 2).
(22)Регламент (ЕС) № 1009/2010 на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно изискванията за одобрение на типа за калници за някои моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 292, 10.11.2010 г., стр. 21).
(23)Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1).
(24)Регламент (ЕС) № 109/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на системите срещу пръски (ОВ L 34, 9.2.2011 г., стр. 2).
(25)Регламент (ЕС) № 458/2011 на Комисията от 12 май 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на някои моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на техните гуми и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 124, 13.5.2011 г., стр. 11).
(26)Регламент (ЕС) № 65/2012 на Комисията от 24 януари 2012 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на индикаторите за смяна на предавката и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 28, 31.1.2012 г., стр. 24).
(27)Регламент (ЕС) № 130/2012 на Комисията от 15 февруари 2012 г. относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на достъпа до превозното средство и маневреността и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OВ L 43, 16.2.2012 г., стр. 6).
(28)Регламент (ЕС) № 347/2012 на Комисията от 16 април 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране (ОВ L 109, 21.4.2012 г., стр. 1).
(29)Регламент (ЕС) № 351/2012 на Комисията от 23 април 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа, отнасящи се до монтирането в моторните превозни средства на системи за предупреждение при напускане на лентата за движение (OВ L 110, 24.4.2012 г., стр. 18).
(30)Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 353, 21.12.2012 г., стр. 31).
(31)Регламент (ЕС) 2015/166 на Комисията от 3 февруари 2015 г. за допълнение и изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на специфични процедури, методи за оценка и технически изисквания, а също и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и на регламенти (ЕС) № 1003/2010, (ЕС) № 109/2011 и (ЕС) № 458/2011 (OВ L 28, 4.2.2015 г., стр. 3).
(32)Решение на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (Ревизирано споразумение от 1958 г.) (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).
(33)+ [СП: моля да се добавят съответните данни в текста и в бележката под линия.]

Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация