Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0151/2019

Indgivne tekster :

A8-0151/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0391

Vedtagne tekster
PDF 428kWORD 172k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0286),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0194/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A8-0151/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 90.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858(4) fastlægges administrative bestemmelser og tekniske krav vedrørende typegodkendelsen af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre et velfungerende indre marked og garantere et højt offentligt sikkerhedsniveau og miljøbeskyttelsesniveau.

(2)  Denne forordning er en retsakt, som vedrører den EU-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt i forordning (EU) 2018/858, og bilag II til forordning (EU) 2018/858 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. De administrative bestemmelser i forordning (EU) 2018/858, herunder bestemmelserne om korrigerende foranstaltninger og sanktioner, finder fuldt ud anvendelse på denne forordning.

(3)  I de seneste årtier har udviklingen inden for køretøjssikkerhed ydet et væsentligt bidrag til det generelle fald i antallet af trafikdræbte og alvorlige kvæstelser. I 2017 var der dog 25 300 trafikdræbte på Unionens veje – et tal, som har været konstant i de seneste fire år. Derudover bliver 135 000 alvorligt kvæstet i kollisioner hvert år(5). Unionen bør gøre sit yderste for at reducere antallet af eller helt udrydde ulykker og personskader inden for vejtransport. Ud over de sikkerhedsforanstaltninger, som skal beskytte køretøjspassagerer, er der behov for at gennemføre specifikke foranstaltninger, der forebygger dødsfald og kvæstelser for bløde trafikanter såsom cyklister og fodgængere for at beskytte brugere uden for køretøjet. Uden nye initiativer vedrørende trafiksikkerhed generelt vil sikkerhedsvirkningerne af den nuværende tilgang ikke længere kunne opveje virkningerne af den stigende trafik. Køretøjers sikkerhedspræstationer skal derfor forbedres yderligere som et led i en integreret tilgang til trafiksikkerhed – også for at sikre bedre beskyttelse af bløde trafikanter.

(4)  Typegodkendelsesbestemmelser bør sikre, at motorkøretøjers ydeevne vurderes på en måde, som kan gentages og reproduceres. Derfor henviser de tekniske krav i denne forordning kun til fodgængere og cyklister, da kun disse på nuværende tidspunkt eksisterer som formelt harmoniserede testemner. Ud over fodgængere og cyklister omfatter bløde trafikanter generelt også andre ikke-motoriserede og motoriserede trafikanter, som kan benytte personlige mobilitetsløsninger uden beskyttende karosseri. Desuden giver den nuværende teknologi en rimelig forventning om, at avancerede systemer også vil reagere på andre bløde trafikanter under normale kørselsforhold, selv om de ikke er blevet testet specifikt. De tekniske krav bør tilpasses yderligere til den tekniske udvikling efter vurderings- og gennemgangsprocessen for at dække alle trafikanter uden beskyttende karrosseri, såsom scootere, selvbalancerende køretøjer og kørestolsbrugere.

(5)  Den tekniske udvikling inden for avancerede sikkerhedssystemer til køretøjer giver nye muligheder for at nedbringe antallet af trafikofre. For at minimere antallet af alvorlige kvæstelser og dødsfald skal der indføres en pakke af relevante nye teknologier.

(6)  Inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009(6) har Kommissionen vurderet muligheden for at udvide det eksisterende krav i denne forordning til at omfatte montering af visse systemer (f.eks. avancerede nødbremsesystemer og dæktryksovervågningssystemer) i visse køretøjsklasser, så de finder anvendelse på alle køretøjsklasser. Kommissionen har også vurderet den tekniske og økonomiske gennemførlighed og markedsmodenhed af indførelsen af et nyt krav om montering af andre avancerede sikkerhedsfunktioner. På grundlag af disse vurderinger offentliggjorde Kommissionen i december 2016 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU" ▌. I det dokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne rapport, blev der identificeret og fremsat 19 mulige lovgivningsmæssige foranstaltninger, som kunne medvirke til yderligere at nedbringe antallet af trafikulykker og antallet af trafikdræbte og kvæstelser.

(7)  For at sikre teknologineutralitet med hensyn til dæktryksovervågningssystemer bør præstationskravet give mulighed for både direkte og indirekte dæktryksovervågningssystemer.

(8)  De foreslåede reguleringsforanstaltninger kan være mere effektive med hensyn til at reducere antallet af trafikdræbte, nedbringe antallet af trafikulykker og mindske kvæstelser, hvis de udarbejdes således, at de er belejlige for brugerne. Køretøjsfabrikanterne bør derfor gøre deres yderste for at sikre, at de systemer og funktioner, der er fastsat i denne forordning, udvikles på en sådan måde, at de støtter føreren. Driften af de systemer og funktioner, der er omfattet af denne forordning, og deres begrænsninger bør forklares på en klar og brugervenlig måde i motorkøretøjets brugervejledning.

(9)  Enhver fører, herunder ældre og personer med handicap, skal let kunne forstå de sikkerhedsfunktioner og -advarsler, der anvendes i forbindelse med assisteret kørsel.

(10)  Avancerede nødbremsesystemer, intelligent farttilpasning, nødsystemer til vognbaneassistance, trætheds- og opmærksomhedsadvarsel, avanceret distraktionsadvarsel og bakdetektion er sikkerhedssystemer, der har et stort potentiale for at reducere antallet af trafikdræbte markant. Nogle af disse sikkerhedssystemer udgør desuden grundlaget for teknologier, som også vil blive anvendt til at indføre ▌automatiserede køretøjer. Sådanne sikkerhedssystemer bør fungere uden brug af nogen form for biometriske oplysninger om førere eller passagerer, herunder ansigtsgenkendelse. Der bør følgelig fastlægges harmoniserede regler og testprocedurer for typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til disse systemer og for typegodkendelsen af disse systemer som separate tekniske enheder på EU-plan. De teknologiske fremskridt med disse systemer bør tages i betragtning ved hver evaluering af den eksisterende lovgivning, således at de er fremtidssikrede, nøje overholder princippet om privatlivs- og databeskyttelse og reducerer antallet af eller helt udrydder ulykker og personskader inden for vejtransport. Det skal også sikres, at disse systemer kan anvendes sikkert i hele køretøjets livscyklus.

(11)  Det bør være muligt at frakoble den intelligente farttilpasning, f.eks. når føreren oplever falske advarsler eller forkert feedback som følge af dårligt vejr, midlertidige indbyrdes modstridende kørebaneafmærkninger i forbindelse med vejarbejde og vildledende, defekte eller manglende vejskilte. En sådan frakobling bør være under førerens kontrol og skal vare i så lang tid som nødvendig, og føreren skal let kunne tilkoble den igen. Når systemet slukkes, kan der angives oplysninger om hastighedsgrænsen. Systemet bør altid være aktivt, når tændingen aktiveres, og føreren bør altid oplyses, om systemet er til- eller frakoblet.

(12)  Det er almindeligt anerkendt, at sikkerhedsselen er en af de vigtigste og mest effektive sikkerhedsforanstaltninger i køretøjer. Selealarmer kan derfor potentielt forebygge trafikdræbte eller mindske kvæstelser yderligere ved at øge brugen af sikkerhedsseler i hele Unionen. Derfor gjorde forordning (EF) nr. 661/2009 allerede selealarmer obligatoriske for førersædet i alle nye personbiler fra 2014. Dette blev opnået ved gennemførelsen af FN-regulativ nr. 16, som indeholdt de relevante tekniske bestemmelser. Takket være tilpasningen af dette FN-regulativ til det tekniske fremskridt vil det nu også blive obligatorisk at udstyre alle for- og bagsæder i køretøjer i klasse M1 og N1 samt alle forsæder i køretøjer i klasse N2, N3, M2, og M3 med selealarmer fra 1. september 2019 for nye køretøjstyper og fra 1. september 2021 for alle nye motorkøretøjer.

(13)  Indførelsen af kollisionsdatarekordere, som lagrer en række vigtige anonyme køretøjsdata, sammen med krav til dataområde, nøjagtighed, opløsning og til indsamling, opbevaring og hentning af disse data over en kort periode før, under og umiddelbart efter en trafikulykke (f.eks. udløsning af airbag) er et værdifuldt skridt hen imod at indsamle mere nøjagtige og detaljerede ulykkesdata. Alle motorkøretøjer bør derfor være udstyret med sådanne rekordere. ▌Sådanne rekordere bør registrere og lagre data på en sådan måde, at dataene kun kan anvendes af medlemsstaterne til at udføre trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af specifikke sikkerhedsforanstaltninger, de har iværksat, uden mulighed for at identificere ejeren eller indehaveren af et bestemt køretøj på grundlag af de lagrede data.

(14)  Behandling af personoplysninger såsom oplysninger om føreren, som behandles i kollisionsdatarekordere, eller oplysninger om førerens træthed og opmærksomhed eller avanceret distraktionsadvarsel, bør ske i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679(7). Kollisionsdatarekordere bør fungere i et lukket kredsløb, hvor de lagrede data overskrives, og som ikke gør det muligt at identificere køretøjet eller føreren. Desuden bør systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel eller avanceret distraktionsadvarsel ikke til stadighed registrere eller opbevare andre data end, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet i det lukkede kredsløb. Derudover er behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system underlagt særlige garantier(8).

(15)  Avancerede nødbremsesystemer eller nødsystemer til vognbaneassistance kan i visse tilfælde ikke være i fuld drift, navnlig på grund af mangler i vejinfrastrukturen. I disse tilfælde bør systemerne deaktivere sig selv og give føreren oplysninger om deres deaktivering. Hvis de ikke deaktiveres automatisk, bør det være muligt at frakoble dem manuelt. Denne deaktivering bør være midlertidig og bør kun vare i den periode, hvor systemet ikke er i fuld drift. Føreren kan også blive nødt til at tilsidesætte et avanceret nødbremsesystem eller et nødsystem til vognbaneassistance, hvis systemets funktion kan medføre større risiko eller skade. Dette sikrer, at køretøjerne altid er under førerens kontrol. Ikke desto mindre kan systemerne også registrere tilfælde, hvor føreren er uden handleevne, og systemet derfor skal gribe ind for at forhindre en forværring af en ulykke.

(16)  I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 er varevogne, SUV-køretøjer og MPV-køretøjer fritaget for sikkerhedskrav på grund af egenskaber vedrørende deres sædehøjde og totalvægt. Som følge af disse køretøjers øgede markedsudbredelse (en stigning fra kun 3 % i 1996 til 14 % i 2016) og den teknologiske udvikling inden for kontrol af elsikkerhed efter kollision er disse undtagelser forældede og ubegrundede. Undtagelserne bør følgelig udgå, og hele serien af krav til avancerede køretøjssystemer bør finde anvendelse på disse køretøjer.

(17)  Ved forordning (EF) nr. 661/2009 blev EU-retten forenklet betydeligt, idet den erstattede 38 direktiver med tilsvarende regulativer under FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN-regulativer), som er bindende i henhold til Rådets afgørelse 97/836/EF(9). Med henblik på at opnå yderligere forenkling bør flere EU-regler erstattes med eksisterende FN-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk i Unionen. Kommissionen bør desuden fremme og støtte det igangværende arbejde på FN-plan med henblik på omgående og efter de højeste standarder for trafiksikkerhedsteknologi, der findes, at fastlægge tekniske krav til typegodkendelsen af de sikkerhedssystemer til køretøjer, der er omhandlet i denne forordning.

(18)  FN-regulativerne og ændringerne hertil, som Unionen har stemt for eller anvender i overensstemmelse med Rådets afgørelse 97/836/EF, bør derfor indarbejdes i EU-typegodkendelseslovgivningen. Beføjelsen til at ændre listen over FN-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, bør følgelig tillægges Kommissionen for at sikre, at den ajourføres.

(19)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009(10) fastsættes kravene om beskyttelse af fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter i form af overensstemmelsestest og grænseværdier for godkendelsen af køretøjer med hensyn til deres frontstruktur og for godkendelsen af systemer til frontal beskyttelse (f.eks. safarigitre). Siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 78/2009 er de tekniske krav og testprocedurer for køretøjer blevet videreudviklet på FN-plan for at tage hensyn til tekniske fremskridt. FN-regulativ nr. 127(11) finder i øjeblikket også anvendelse i Unionen for så vidt angår typegodkendelse af motorkøretøjer.

(20)  Siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009(12) er de tekniske krav og testprocedurer for godkendelse af brintdrevne køretøjer og brintsystemer og -komponenter blevet videreudviklet på FN-plan for at tage hensyn til tekniske fremskridt. FN-regulativ nr. 134(13) finder i øjeblikket også anvendelse i Unionen for så vidt angår typegodkendelse af brintsystemer i motorkøretøjer. Ud over disse krav bør de kriterier vedrørende kvaliteten af de materialer og brændstofbeholdere, der anvendes i køretøjssystemer til ▌brint, fastsættes på EU-plan.

(21)  Af hensyn til klarhed, rationalitet og forenkling bør forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 ophæves og erstattes af denne forordning.

(22)  EU-bestemmelser har tidligere begrænset den samlede længde af lastvognstog, hvilket førte til de typiske lastvogne med frembygget førerhus, fordi de maksimerer lastrummet. Førerens højtsiddende position skabte imidlertid en større blind vinkel og dårligere direkte udsyn omkring førerhuset. Dette er en væsentlig bidragende faktor til lastvognsulykker, der involverer bløde trafikanter. Antallet af ofre kunne reduceres markant ved at forbedre det direkte udsyn. Der bør derfor indføres krav om forbedring af det direkte udsyn for at forbedre den direkte synlighed af fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter fra førersædet ved at reducere de blinde vinkler foran og i førerens side mest muligt. Der bør tages hensyn til særlige karakteristika ved forskellige køretøjsklasser.

(23)  Automatiserede ▌køretøjer kan yde et meget stort bidrag til at reducere antallet af trafikdræbte, da mere end 90 % af alle trafikulykker anslås i et vist omfang at skyldes menneskelige fejl. Efterhånden som automatiserede køretøjer overtager førerens opgaver, bør der på EU-plan, idet princippet om teknologineutralitet overholdes, vedtages harmoniserede regler og tekniske krav til automatiserede køretøjssystemer, herunder med hensyn til verificerbar sikkerhed for automatiserede køretøjer, og de bør fremmes på internationalt plan inden for rammerne af UNECE's WP.29.

(24)  Trafikanter såsom fodgængere og cyklister samt førere af ikkeautomatiserede køretøjer, som ikke kan modtage elektroniske køretøj-til-køretøjoplysninger om et automatiseret køretøjs opførsel, bør holdes orienteret ved hjælp af almindelige metoder, jf. FN-regulativer eller andre retsakter så hurtigt som muligt efter deres ikrafttræden.

(25)  Konvojkørsel kan potentielt skabe sikrere, renere og mere effektiv transport i fremtiden. I forventning om indførelsen af konvojkørselsteknologi og relevante standarder skal der fastlægges en lovgivningsramme med harmoniserede regler og procedurer. ▌

(26)  Konnektiviteten og automatiseringen af køretøjer øger muligheden for uautoriseret fjernadgang til køretøjsdata og ulovlig trådløs modificering af software. For at tage hensyn til kommende risici som følge heraf bør FN-regulativer eller andre retsakter om cybersikkerhed finde obligatorisk anvendelse så hurtigt som muligt efter deres ikrafttræden.

(27)  Softwareændringer kan ændre køretøjets funktioner betydeligt. Der bør fastsættes harmoniserede regler for og tekniske krav til softwareændringer i overensstemmelse med typegodkendelsesprocesserne. Derfor bør FN-regulativer eller andre retsakter om softwareopdateringsprocesser finde obligatorisk anvendelse så hurtigt som muligt efter deres ikrafttræden. Disse sikkerhedsforanstaltninger bør dog ikke kompromittere køretøjsfabrikantens forpligtelser til at give adgang til omfattende diagnoseinformationer og køretøjsoplysninger, som er relevante for reparation og vedligeholdelse af et køretøj.

(28)  Unionen bør fortsat fremme udviklingen af tekniske krav vedrørende rullestøj, rullemodstand og vådgreb på FN-plan. Dette skyldes, at FN-regulativ nr. 117 nu indeholder disse detaljerede bestemmelser. Processen for tilpasning af kravene til dæk for at tage hensyn til tekniske fremskridt bør fortsættes hurtigt og ambitiøst på FN-plan, især for at sikre, at dækpræstationer også vurderes ved slutningen af dækkets levetid i slidt tilstand, og for at fremme idéen om, at dæk bør opfylde kravene i hele deres levetid og ikke udskiftes for tidligt. De nuværende krav i forordning (EF) nr. 661/2009 vedrørende dæks ydeevne bør erstattes af tilsvarende FN-regulativer.

(29)  For at sikre effektiviteten af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen for at supplere denne forordning for så vidt angår typegodkendelseskrav vedrørende avancerede køretøjssystemer med henblik på at ændre bilag II for at tage hensyn til den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(14). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(15).

(31)  Med henblik på tilpasning af lovgivning, der henviser til forskriftsproceduren med kontrol, til den retlige ramme, der blev indført ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og for yderligere at forenkle EU-lovgivningen på området for køretøjssikkerhed, bør følgende forordninger ophæves og erstattes af gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne forordning:

   Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009(16)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 406/2010(17)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 672/2010(18)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010(19)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 1005/2010(20)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010(21)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010(22)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011(23)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011(24)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011(25)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2012(26)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 130/2012(27)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 347/2012(28)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012(29)
   Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012(30)
   Kommissionens forordning (EU) 2015/166(31).

(32)  Eftersom godkendelser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009, forordning (EF) nr. 661/2009 og deres gennemførelsesforanstaltninger, bør anses for ækvivalente, medmindre relevante krav ændres ved denne forordning, eller indtil de ændres ved gennemførelseslovgivningen, bør overgangsbestemmelser sikre, at sådanne godkendelser ikke ugyldiggøres.

(33)  Med hensyn til datoerne for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse, afslag på køretøjsregistrering og forbud mod markedsføringen eller ibrugtagningen af komponenter og separate tekniske enheder, bør disse datoer fastlægges for hvert omhandlet emne.

(34)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre et velfungerende indre marked ved indførelse af harmoniserede tekniske krav vedrørende sikkerheds- og miljøpræstationer for motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(35)  Detaljerede tekniske krav og passende testprocedurer samt bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør fastlægges i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i tilstrækkelig god tid inden deres anvendelsesdato for at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil. Nogle køretøjer fremstilles i et lille antal. Det er derfor hensigtsmæssigt, at kravene i denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget i henhold hertil, tager hensyn til sådanne køretøjer eller klasser af køretøjer, hvis sådanne krav er uforenelige med anvendelsen eller konstruktionen af sådanne køretøjer, eller hvis den yderligere byrde, som de indebærer, er uforholdsmæssig stor. Anvendelsen af denne forordning bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter krav vedrørende:

a)   typegodkendelsen af køretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer, med hensyn til deres generelle egenskaber og sikkerhed og med hensyn til beskyttelsen af og sikkerheden for køretøjspassagerer og bløde trafikanter

b)   typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til dæktryksovervågningssystemer vedrørende deres sikkerhed, brændstoføkonomi og CO2-emissioner og

c)   typegodkendelsen af nyfremstillede dæk med hensyn til deres sikkerheds- og miljøpræstationer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M, N og O som defineret i artikel 4 i forordning (EU) 2018/858 og på systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer, i henhold til denne forordnings artikel 4-11.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 3 i forordning (EU) 2018/858.

Desuden forstås ved:

1)  "blød trafikant": en ikkemotoriseret trafikant, herunder især cyklister og fodgængere, samt førere af tohjulede motorkøretøjer

2)  "dæktryksovervågningssystem": et system monteret i et køretøj, der er i stand til at vurdere dæktryk eller variationer i dæktrykket over tid og sende oplysninger herom til føreren, mens køretøjet kører

3)  "intelligent farttilpasning": et system, der hjælper føreren med at holde den hensigtsmæssige fart i forhold til vejmiljøet ved at give dedikeret og hensigtsmæssig feedback ▌

4)  "mulighed for eftermontering af alkolås": en standardgrænseflade, der muliggør eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer

5)  "trætheds- og opmærksomhedsadvarsel": et system, der vurderer førerens opmærksomhed gennem analyse af køretøjssystemer og advarer føreren, når det er nødvendigt

6)  "avanceret distraktionsadvarsel": et system, der kan bistå føreren i at holde opmærksomhed på trafiksituationen, og advare føreren, når denne distraheres

7)  "nødbremsesignal": en lyssignalfunktion for at vise andre trafikanter bag køretøjet, at køretøjet er påført en kraftig nedbremsningskraft i forhold til vejforholdene

8)  "bakdetektion": et system, som gør føreren opmærksom på mennesker og genstande bag køretøjet med det primære formål at undgå kollisioner under bakning

9)  "system til advarsel om vognbaneskift": et system, der advarer føreren om, at køretøjet utilsigtet er ved at bevæge sig ud af dets vognbane

10)  "avanceret nødbremsesystem": et system, der automatisk opdager en potentiel kollision og aktiverer køretøjets bremsesystem for at nedbremse køretøjet og således undgå eller afbøde en kollision

11)  "nødsystem til vognbaneassistance": et system, der hjælper føreren med at holde køretøjet i en sikker position i forhold til afgrænsningen af vognbanen eller vejen, i det mindste ved vognbaneskift, hvor en kollision kan være forestående

12)  "køretøjets hovedkontakt": den anordning, hvormed køretøjets indbyggede elektroniske system bringes fra at være slukket, som når køretøjet er parkeret uden fører, til normal driftsfunktion

13)  "kollisionsdatarekorder": et system, der udelukkende er konstrueret til at registrere og lagre kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger kort før, under og umiddelbart efter en kollision

14)  "frontalbeskyttelsessystem": en eller flere separate strukturer, f.eks. et safarigitter eller en supplerende kofanger, som ud over den oprindelige standardkofanger skal beskytte køretøjets ydre overflade mod skader i tilfælde af kollision med et objekt, bortset fra særskilte strukturer med en højeste masse under 0,5 kg, der kun er beregnet til at beskytte køretøjets lygter

15)  "kofanger": den forreste, underste, yderste struktur på køretøjet, som er bestemt til at beskytte køretøjet, når det involveres i en frontalkollision ved lav fart med et andet køretøj; den omfatter ikke et eventuelt frontalbeskyttelsessystem

16)  "brintdrevet køretøj": ethvert motorkøretøj, der anvender brint som brændstof til fremdrift af køretøjet

17)  "brintsystem": en enhed af brintkomponenter og forbindelsesdele, der er monteret på et brintdrevet køretøj, dog ikke det brintdrevne fremdriftssystem eller hjælpeaggregatet

18)  "brintdrevet fremdriftssystem": den energiomformer, der bruges til fremdrift af køretøjet

19)  "brintkomponent": brintbeholderne og alle andre dele af det brintdrevne køretøj, som er i direkte kontakt med brint, eller som indgår i et brintsystem

20)  "brintbeholder": den komponent i brintsystemet, som lagrer den primære mængde brintbrændstof

21)  "automatiseret køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt i bestemte perioder uden konstant overvågning fra førerens side, men hvor det stadig forventes eller kræves, at føreren griber ind

22)  "fuldautomatisk køretøj": et køretøj, der er konstrueret og fremstillet til at bevæge sig selvstændigt uden nogen overvågning fra førerens side

23)  "driver availability-overvågningssystem": et system til at vurdere, om føreren sidder i sædet og kan overtage kørselsfunktionen fra et automatiseret køretøj i særlige situationer, hvis det er nødvendigt

24)  "konvojkørsel": sammenkobling af to eller flere køretøjer i en konvoj ved hjælp af opkoblingsteknologi og automatiserede kørselsstøttesystemer, således at køretøjerne kører tæt på hinanden med en bestemt afstand på visse dele af turen og tilpasser sig ændringer i det forreste køretøjs bevægelser med begrænset eller ingen indgriben fra førerne

25)  "tilladt totalvægt": den teknisk tilladte totalvægt som angivet af fabrikanten

26)  "A-stolpe": den forreste og yderste tagstøtte, som går fra chassiset til køretøjets tag.

KAPITEL II

FABRIKANTENS FORPLIGTELSER

Artikel 4

Generelle forpligtelser og tekniske krav

1.  Fabrikanten skal påvise, at alle nye køretøjer, som bringes i omsætning, registreres eller ibrugtages, og alle systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som bringes i omsætning eller ibrugtages, er typegodkendt i overensstemmelse med kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.

2.  Typegodkendelse i henhold til de i bilag I anførte FN-regulativer betragtes som EU-typegodkendelse i overensstemmelse med kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre bilag I for at tage hensyn til den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling ved at indføre og ajourføre referencer til FN-regulativer og relevante ændringsserier, hvis anvendelse er obligatorisk.

4.  Fabrikanten skal sikre, at køretøjer konstrueres, fremstilles og samles på en sådan måde, at risikoen for, at personer i køretøjet og bløde trafikanter kommer til skade, er mindst mulig.

5.  Fabrikanten skal også sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder overholder de gældende krav, der er anført i bilag II, med virkning fra de datoer, der er anført i dette bilag, og de detaljerede tekniske krav og testprocedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter og ensartede procedurer og tekniske specifikationer i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til denne forordning, herunder kravene vedrørende:

a)  fastholdelsesanordninger, kollisionstest, brændstofsystemets integritet og elsikkerhed ved højspænding

b)  bløde trafikanter, synsfelt og udsyn

c)  chassis, bremser, dæk og styretøj

d)  instrumenter i køretøjet, elektrisk system, køretøjets lyssystemer og beskyttelse mod uautoriseret brug, herunder cyberangreb

e)  fører- og systemadfærd

f)  køretøjets generelle konstruktion og funktioner.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at ændre bilag II for at tage hensyn til den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling, navnlig vedrørende forhold anført i stk. 5, litra a)-f) samt dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a)-g), artikel 7, stk. 2, 3, 4 og 5, artikel 9, stk. 2, 3 og 5, og artikel 11, stk. 1, og for at sikre et højt niveau af generel sikkerhed for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og et højt niveau af beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter ved at indføre og ajourføre henvisninger til FN-regulativer og delegerede retsakter samt gennemførelsesretsakter.

7.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder for så vidt angår kravene i bilag II.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 5

Særlige bestemmelser vedrørende dæktryksovervågningssystemer og dæk

1.  Køretøjer skal være udstyret med et præcist dæktryksovervågningssystem, der kan advare føreren under kørslen om tab af dæktryk i et af dækkene under forskellige vej- og miljøforhold.

2.  Dæktryksovervågningssystemer skal være konstrueret til at undgå nulstilling eller omkalibrering ved lavt dæktryk.

3.  Alle dæk, der bringes i omsætning, skal opfylde de krav til sikkerheds- og miljøpræstationer, der er fastsat i de retsakter, der er anført i bilag II.

4.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer:

a)  typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår deres dæktryksovervågningssystemer

b)  typegodkendelsen af dæk, herunder tekniske specifikationer vedrørende deres montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 6

Avancerede køretøjssystemer til alle klasser af motorkøretøjer

1.  Motorkøretøjer skal være udstyret følgende avancerede køretøjssystemer:

a)  intelligent farttilpasning

b)  mulighed for eftermontering af alkolås

c)  trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

d)  avanceret distraktionsadvarsel

e)  nødbremsesignal

f)  bakdetektion

g)  kollisionsdatarekorder.

2.  Systemer til intelligent farttilpasning skal være i overensstemmelse med følgende minimumsspecifikationer:

a)  føreren skal gennem speederen, eller dedikeret, hensigtsmæssig og effektiv feedback, kunne gøres opmærksom på, at den gældende hastighedsgrænse ▌overskrides

b)  det skal ▌være muligt at frakoble ▌systemet. Der kan stadig gives oplysninger om hastighedsgrænsen, og systemet til intelligent farttilpasning skal være i normal driftstilstand ved hver aktivering af køretøjets hovedkontakt

c)  den dedikerede og hensigtsmæssige feedback er baseret på oplysninger om hastighedsgrænser, som indhentes ved observation af vejskilte og -signaler baseret på infrastruktursignaler og/eller elektroniske kortdata, som findes i køretøjet

d)  systemet må ikke påvirke førerens mulighed for at overskride systemets anbefalede køretøjshastighed

e)  dets præstationsmål fastsættes med henblik på at undgå eller minimere fejlprocenten under faktiske kørselsforhold.

3.  Systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel og avanceret distraktionsadvarsel skal være konstrueret således, at de ikke til stadighed registrerer eller opbevarer andre data end, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller på anden måde behandles i det lukkede kredsløb. Desuden må disse data ikke på noget tidspunkt være tilgængelige for tredjemand eller stilles til rådighed for tredjemand, og de skal straks slettes efter behandlingen. Disse systemer skal også være konstrueret med henblik på at undgå overlapning, og de må ikke påkalde førerens opmærksomhed separat og samtidigt eller på en forvirrende måde, når en handling udløser begge systemer.

4.  Kollisionsdatarekorderen skal navnlig opfylde følgende krav:

a)  de data, som de optager og lagrer vedrørende perioden kort før, under og umiddelbart efter en kollision, skal omfatte køretøjets hastighed, opbremsning, position og hældning på vejen, alle dets sikkerhedssystemers tilstand og tilkobling, det køretøjsmonterede 112-baserede eCall-system, bremseaktivering samt andre relevante inputparametre for de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, idet det sikres, at dataene er tilstrækkeligt nøjagtige og robuste

b)  det må ikke være muligt at frakoble anordningerne

c)  anordningernes funktion til optagelse og lagring af data skal sikre, at:

i)  de opererer i et lukket kredsløb

ii)  de indsamlede data er anonymiserede og beskyttet mod manipulation og misbrug

iii)  den præcise køretøjstype, -version og -variant og navnlig de aktive sikkerheds- og antikollisionssystemer, som er monteret i køretøjet, kan identificeres

d)  dataene kan stilles til rådighed for de nationale myndigheder på grundlag af EU-retten eller national ret udelukkende med henblik på ulykkesforskning og -analyse, herunder med henblik på typegodkendelse af systemer og komponenter og manglende overholdelse af forordning (EU) 2016/679, gennem en standardiseret grænseflade.

5.  En kollisionsdatarekorder må ikke kunne optage og lagre de sidste fire cifre i køretøjsindikatorsektionen af køretøjsidentifikationsnummeret eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere det enkelte køretøj, dets ejer eller indehaver.

6.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, der supplerer denne forordning ved at fastlægge detaljerede regler vedrørende de specifikke testprocedurer og tekniske krav for:

a)  typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1

b)  typegodkendelsen af de avancerede køretøjssystemer, der er anført i stk. 1, litra a)-f), og g) som separate tekniske enheder.

De delegerede retsakter offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 7

Særlige krav vedrørende personbiler og lette erhvervskøretøjer

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og N1, skal køretøjer i disse klasser opfylde kravene i stk. 2-5, og i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til stk. 6.

2.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et avanceret nødbremsesystem, som konstrueres og monteres i to faser, og som muliggør:

a)  detektion af genstande og køretøjer i bevægelse ▌foran motorkøretøjet i første fase

b)  udvidelse af detektionsfunktionen til også at omfatte fodgængere og cyklister foran motorkøretøjet i anden fase.

3.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være udstyret med et nødsystem til vognbaneassistance.

4.  Avancerede nødbremsesystemer og nødsystemer til vognbaneassistance skal navnlig opfylde følgende krav:

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen ▌med en ▌sekvens af handlinger, der udføres af føreren.

b)  systemerne skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af hovedkontakten

c)  der skal være nem mulighed for at undertrykke lydsignaler, men andre systemfunktioner end lydsignaler må ikke undertrykkes samtidig.

d)  føreren skal kunne tilsidesætte systemerne.

5.  Køretøjer i klasse M1 og N1 skal være konstrueret og fremstillet med en større hovedanslagsbeskyttelseszone med henblik på at forbedre beskyttelsen af bløde trafikanter og afbøde deres potentielle kvæstelser i tilfælde af en kollision.

6.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår kravene i stk. 2-5

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 8

Systemer til frontal beskyttelse til personbiler og lette erhvervskøretøjer

1.  Systemer til frontal beskyttelse, der er monteret som originalt udstyr på køretøjer i klasse M1 og N1, eller som gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, skal opfylde kravene i stk. 2 og i de tekniske specifikationer i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter.

2.  Frontalbeskyttelsessystemer, som gøres tilgængelige på markedet som separate tekniske enheder, skal være ledsaget af en detaljeret liste over de køretøjstyper, -versioner og -varianter, hvortil frontalbeskyttelsessystemet er typegodkendt, samt en klart formuleret monteringsvejledning.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at vedtage bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af frontalbeskyttelsessystemer, jf. stk. 1, herunder tekniske specifikationer vedrørende deres fremstilling og montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 9

Særlige krav vedrørende busser og lastbiler

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3, skal køretøjer i disse klasser opfylde kravene i stk. 2-5, og i de tekniske specifikationer i gennemførelsesretsakterne, som vedtages i henhold til stk. 7. Køretøjer i klasse M2 og M3 skal desuden opfylde kravet i stk. 6.

2.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med et system til advarsel om vognbaneskift og et avanceret nødbremsesystem, som opfylder de tekniske specifikationer i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til stk. 7.

3.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være udstyret med avancerede systemer, der kan detektere fodgængere og cyklister i nærheden af køretøjets front og ved siden af køretøjet og give en advarsel eller forhindre kollision med sådanne bløde trafikanter.

4.  Med hensyn til systemerne omhandlet i stk. 2 og 3, skal de navnlig opfylde følgende krav:

a)  det skal være muligt at frakoble systemerne ét ad gangen ▌med en ▌sekvens af handlinger, der udføres af føreren.

b)  føreren skal kunne tilsidesætte systemerne

c)  systemerne skal være i normal driftstilstand efter hver aktivering af hovedkontakten

d)  der skal være nem mulighed for at undertrykke lydsignaler, men andre systemfunktioner end lydsignaler må ikke undertrykkes samtidig.

5.  Køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 skal være konstrueret og fremstillet med et større direkte udsyn over bløde trafikanter fra førersædet ved at reducere de blinde vinkler foran og i førerens side mest muligt, idet der tages hensyn til særlige karakteristika ved forskellige køretøjsklasser.

6.  Køretøjer i klasse M2 og M3, der kan medtage flere end 22 passagerer ud over føreren, og som er indrettet med ståpladser for at give mulighed for hyppig ind- og udstigning, skal være konstrueret og fremstillet, så de er tilgængelige for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere.

7.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for:

a)  typegodkendelsen af køretøjer for så vidt angår kravene i stk. 2-5

b)  typegodkendelsen af systemerne omhandlet i stk. 3 som separate tekniske enheder.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.

Hvor disse gennemførelsesretsakter vedrører de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 2, 3 og 4, offentliggøres de mindst 15 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Hvor disse gennemførelsesretsakter vedrører de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 5, offentliggøres de mindst 36 måneder inden de datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 10

Særlige krav vedrørende brintdrevne køretøjer

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som også finder anvendelse på køretøjer i klasse M og N, skal brintdrevne køretøjer i disse klasser, deres brintsystemer og komponenter af sådanne systemer overholde de tekniske specifikationer i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter.

2.  Fabrikanten skal sikre, at brintsystemer og brintkomponenter monteres i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til stk. 3. Fabrikanten skal, hvis det er nødvendigt, også give oplysninger med henblik på syn af brintsystemer og -komponenter, der skal foretages gennem det brintdrevne køretøjs driftslevetid.

3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelsen af brintdrevne køretøjer for så vidt angår deres brintsystemer, herunder deres materialekompatibilitet og brændstofbeholdere, og for typegodkendelsen af brintkomponenter, herunder tekniske specifikationer for deres montering.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2. De offentliggøres mindst 15 måneder inden de relevante datoer, der er anført i bilag II.

Artikel 11

Særlige krav vedrørende automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer

1.  Ud over de øvrige krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som finder anvendelse på køretøjer i de respektive klasser, skal automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer opfylde de tekniske specifikationer i de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakter vedrørende:

a)  systemer, der overtager førerens kontrol over køretøjet, herunder signal-, styre-, accelerations- og bremsesystemer

b)  systemer, der giver køretøjet realtidsoplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser

c)  driver availability-overvågningssystemer

d)  kollisionsdatarekordere til automatiserede køretøjer

e)  et harmoniseret format til udveksling af data til f.eks. konvojkørsel med køretøjer af forskellige mærker

f)  systemer, der skal give andre trafikanter sikkerhedsinformationer.

2.  Driver availability-overvågningssystemet, jf. stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på fuldautomatiske køretøjer.

3.  ▌Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser om ensartede procedurer og tekniske specifikationer for de systemer og andre forhold, der er anført i stk. 1, litra a)-f), og for typegodkendelsen af automatiserede og fuldautomatiske køretøjer for så vidt angår disse systemer med henblik på at sikre sikker drift af automatiserede og fuldautomatiske køretøjer på offentlige veje.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 6, og artikel 6, stk. 6, ▌tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [ ▌datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 6, og artikel 6, stk. 6, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 6, og artikel 6, stk. 6, ▌træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 14

Gennemgang og rapportering

1.  Senest ... [fem år efter datoen for denne forordnings anvendelse] og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af sikkerhedsforanstaltninger og -systemer, herunder deres udbredelse og brugervenlighed. Kommissionen undersøger, om disse foranstaltninger og systemer fungerer efter denne forordnings hensigt. Hvis det er relevant, ledsages rapporten af henstillinger, herunder et lovgivningsforslag om ændring af kravene til generel sikkerhed og beskyttelse af køretøjspassagerer og bløde trafikanter, med henblik på at reducere antallet af eller helt udrydde ulykker og kvæstelser inden for vejtransport.

Kommissionen vurderer navnlig pålideligheden og effektiviteten af nye systemer til intelligent farttilpasning og nøjagtigheden og fejlfrekvensen for sådanne systemer under faktiske kørselsforhold. Kommissionen forelægger om nødvendigt et lovgivningsforslag.

2.  Senest den 31. januar hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en statusrapport over aktiviteterne i UNECE's verdensforum for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer (WP.29) om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af køretøjssikkerhedsstandarder for så vidt angår de krav, der er omhandlet i artikel 5-11, og om Unionens holdning i forbindelse med disse anliggender.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

1.  Denne forordning ugyldiggør ikke en EU-typegodkendelse, der er meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som blev meddelt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009, forordning (EF) nr. 661/2009 og deres gennemførelsesforanstaltninger inden den [▌datoen umiddelbart før denne forordnings anvendelse], medmindre de relevante krav, der finder anvendelse på sådanne systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, er blevet ændret, eller nye krav er blevet føjet til denne forordning og de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, som yderligere præciseret i de gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til denne forordning.

2.  Godkendelsesmyndighederne skal fortsat meddele udvidelser af EU-typegodkendelser omhandlet i stk. 1.

3.  Som undtagelse fra denne forordning skal medlemsstaterne indtil de datoer, der er anført i bilag IV, fortsat tillade registreringen af køretøjer samt salg eller ibrugtagning af komponenter, som ikke opfylder kravene i de respektive FN-regulativer, der er anført i dette bilag.

Artikel 16

Gennemførelsesdatoer

Med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal de nationale myndigheder:

a)  med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, afvise af grunde vedrørende dette krav at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af nye typer køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som ikke opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil

b)  med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, af grunde vedrørende dette krav anse overensstemmelsescertifikater for nye køretøjer for ikke længere at være gyldige i henhold til artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og forbyde registrering af sådanne køretøjer, som ikke opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil

c)  med virkning fra de datoer, der er anført i bilag II vedrørende et bestemt krav, af grunde vedrørende dette krav forbyde markedsføringen eller ibrugtagningen af komponenter og separate tekniske enheder, som ikke opfylder kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil.

Artikel 17

Ændringer af forordning (EU) 2018/858

Bilag II til forordning (EU) 2018/858 ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

Artikel 18

Ophævelse

1.  Forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009, (EF) nr. 631/2009 og (EF) nr. 661/2009 samt forordning (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 ophæves med virkning fra anvendelsesdatoen for denne forordning.

2.  Henvisninger til forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 læses som henvisninger til denne forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den ... [30 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 6, artikel 4, stk. 7, artikel 5, stk. 4, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 7, artikel 10, stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 12 og artikel 13 finder dog anvendelse fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

 

Liste over de i artikel 4, stk. 2, omhandlede FN-regulativer

Regulativ nr.

Emne

Ændringsserie offentliggjort i EUT

EUT-henvisning

Anvendelsesområde omfattet af FN-regulativet

1

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper af kategori R2 og/eller HS1

Ændringsserie 02

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 1.

M, N (a)

3

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer

ݒndringsserie 02

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 1.

M, N, O

4

Belysning af bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 7.

M, N, O

6

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

ݒndringsserie 01

EUT L 213 af 18.7.2014, s. 1.

M, N, O

7

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

ݒndringsserie 02

EUT L 285 af 30.9.2014, s. 1.

M, N, O

8

Forlygter til motordrevne køretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

Ændringsserie 05, korrigendum 1 til revision 4

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 71.

M, N (a)

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

ݒndringsserie 05

EUT L 41 af 17.2 2017, s. 1.

M, N, O

11

Dørlåse og dørophæng

ݒndringsserie 03

EUT L 120 af 13.5 2010, s. 1.

11

12

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

ݒndringsserie 04

EUT L 89 af 27.3 2013, s. 1.

12

13

Bremsesystem (køretøjer og påhængskøretøjer)

▌Ændringsserie 11

EUT L 42 af 18.2.2016, s. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Bremsesystem (personbiler)

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 335 af 22.12.2015, s. 1.

M1, N1

14

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

▌Ændringsserie 07

EUT L 218 af 19.8 2015, s. 27.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

16

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

▌Ændringsserie 07

EUT L 109 af 27.4 2018, s. 1.

M, N

17

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Ændringsserie 08

EUT L 230 af 31.8 2010, s. 81.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

18

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

▌Ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5 2010, s. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Tågeforlygter til motorkøretøjer

▌Ændringsserie 04

EUT L 250 af 22.8 2014, s. 1.

M, N

20

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4)

Ændringsserie 03

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 170.

M, N (a)

21

Indvendig indretning

▌Ændringsserie 01

EUT L 188 af 16.7 2008, s. 32.

M1

23

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 237 af 8.8 2014, s. 1.

M, N, O

25

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Ændringsserie 04, korrigendum 2 til revision 1

EUT L 215 af 14.8 2010, s. 1.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1

26

Udragende dele

▌Ændringsserie 03

EUT L 215 af 14.8 2010, s. 27.

M1

28

Lydsignalapparater

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 33.

M, N

29

Beskyttelse af personer i et erhvervskøretøjs førerhus

Ændringsserie 03

EUT L 304 af 20.11 2010, s. 21.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

N

30

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

▌Ændringsserie 02

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 1.

M, N, O

31

Halogen sealed-beam-forlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

▌Ændringsserie 02

EUT L 185 af 17.7 2010, s. 15.

M, N

34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

▌Ændringsserie 03

EUT L 231 af 26.8 2016, s. 41.

M, N, O

37

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Ændringsserie 03

EUT L 213 af 18.07 2014, s. 36.

M, N, O

38

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 20.

M, N, O

39

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Ændringsserie 01

EUT L 120 af 13.5 2010, s. 40. [PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

43

Sikkerhedsrudemateriale

▌Ændringsserie 01

EUT L 42 af 12.2 2014, s. 1.

M, N, O

44

Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger)

▌Ændringsserie 04

EUT L 265 af 30.9 2016, s. 1.

M, N

45

Forlygtevaskere

▌Ændringsserie 01

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

46

Anordninger til indirekte udsyn og deres montering

▌Ændringsserie 04

EUT L 237 af 8.8 2014, s. 24.

M, N

48

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

▌Ændringsserie 06

EUT L 265 af 30.09 2016, s. 125. [PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N, O (c)

54

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 2.

M, N, O

55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

▌Ændringsserie 01

EUT L 153 af 15.6.2016, s. 179.

M, N, O (c)

58

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

▌Ændringsserie 03

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N, O

61

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6 2010, s. 1.

N

64

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

ݒndringsserie 02

EUT L 310 af 26.11 2010, s. 18.

M1, N1

66

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 02

EUT L 84 af 30.3 2011, s. 1.

M2, M3

67

Motorkøretøjer, der anvender LPG

▌Ændringsserie 01

EUT L 285 af 20.10 2016, s. 1.

M, N

73

Beskyttelse af godskøretøjer mod sidepåkørsel

Ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5 2012, s. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 21.

M, N

79

Styreapparat

ݒndringsserie 03, korrigendum

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N, O

80

Sæderne i store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 03 til regulativet

EUT L 226 af 24.8 2013, s. 20.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M2, M3

87

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 24.

M, N

89

Hastighedsbegrænsende anordninger

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 25.

M, N (d)

90

Udskiftningsbremsebelægningsenheder og udskiftningstromlebremsebelægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 02

EUT L 185 af 13.7 2012, s. 24.

M, N, O

91

Sidemarkeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 27.

M, N, O

93

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring; afskærmning fortil mod underkøring

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 185 af 17.7 2010, s. 56.

N2, N3

94

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Ændringsserie 03

EUT L 35 af 8.2 2018, s. 1.

M1

95

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

▌Ændringsserie 03

EUT L 183 af 10.7 2015, s. 91.

M1, N1

97

Tyverialarmer til køretøjer (VAS)

▌Ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5 2012, s. 19.

M1, N1 (e)

98

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

▌Ændringsserie 01

EFT 176 af 14.6.2014, s. 64.

M, N

99

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 285 af 30.09 2014, s. 35.

M, N

100

Elektrisk sikkerhed

▌Ændringsserie 02

EUT L 87 af 31.3 2015, s. 1.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

102

Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 351 af 30.12 2008, s. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Konturafmærkning (tunge og lange køretøjer)

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 75 af 14.3 2014, s. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Køretøjer til transport af farligt gods

Ændringsserie 05

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 30.

N, O

107

M2- og M3-køretøjer

▌Ændringsserie 07

EUT L 52 af 23.2.2018, s. 1.

M2, M3

108

Regummierede dæk til personbiler og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 181 af 4.7 2006, s. 1.

M1, O1, O2

109

Regummierede dæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 181 af 4.7 2006, s. 1.

M2, M3, N, O3, O4

110

Specifikke komponenter til CNG

▌Ændringsserie 01

EUT L 166 af 30.6 2015, s. 1.

M, N

112

Forlygter til motordrevne køretøjer, som afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele, og som er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

▌Ændringsserie 01

EUT L 250 af 22.8 2014, s. 67.

M, N

114

Erstatningsairbag

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 373 af 27.12 2006, s. 272.

M1, N1

115

LPG- og CNG-eftermonteringssystemer

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 323 af 7.11 2014, s. 91.

M, N

116

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 45 af 16.2 2012, s. 1.

M1, N1 (e)

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

▌Ændringsserie 02

EUT L 218 af 12.08 2016, s. 1.

M, N, O

118

Brandbestandighed af materialer anvendt i busser

▌Ændringsserie 02

EUT L 102 af 21.4.2015, s. 67.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M3

119

Kurvelyslygter

▌Ændringsserie 01

EUT L 89 af 25.3 2014, s. 101.

M, N

121

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Ændringsserie 01

EUT L 5 af 8.1 2016, s. 9.

M, N

122

Køretøjers varmeanlæg

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6 2010, s. 231.

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N, O

123

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Ændringsserie 01

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

124

Udskiftningshjul

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 375 af 27.12 2006, s. 568.

M1, N1, O1, O2

125

Synsfelt fremad

▌Ændringsserie 01

EUT L 20 af 25.1 2018, s. 16.

M1

126

Adskillelsesanordninger

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1

127

Sikkerhed for fodgængere

Ændringsserie 02

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1, N1

128

Diodelyskilder (LED-lyskilder)

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 162 af 29.5 2014, s. 43.

M, N, O

129

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger

▌Regulativets oprindelige udgave

EUT L 97 af 29.03 2014, s. 21.

M, N

130

Advarsel om vognbaneskift

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 178 af 18.06 2014, s. 29.

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Avanceret nødbremsesystem

▌Ændringsserie 01

EUT L 214 af 19.07 2014, s. 47.

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Brintsikkerhed

▌Oprindelig ændringsversion

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M, N

135

Sidekollision med pæl

▌Ændringsserie 01

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1, N1

137

Fuld-bredde frontal kollision

Ændringsserie 01

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1

139

Bremseassistent

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1, N1

140

Stabilitetskontrol

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1, N1

141

Dæktryksovervågning

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1, N1

142

Dækmontering

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1

145

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

Regulativets oprindelige udgave

[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]

M1

_______________________

Noter til tabellen

Den ændringsserie, der er anført i tabellen, er den version, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og er med forbehold af den ændringsserie, som skal overholdes i henhold til de overgangsbestemmelser, der er fastsat deri.

Overholdelse af en ændringsserie, der er vedtaget efter den bestemte serie, der er anført i tabellen, accepteres som et alternativ.

De datoer, der er angivet i de relevante ændringsserier til de FN-regulativer, der er opført i denne tabel, for så vidt angår forpligtelser, der påhviler de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958(32), knyttet til første registrering, ibrugtagning, markedsføring, salg, anerkendelse af typegodkendelser og lignende bestemmelser, finder anvendelse på et obligatorisk grundlag for anvendelsen af artikel 48 og 50 i forordning (EU) 2018/…, medmindre der er fastsat alternative datoer i denne forordnings artikel 14, som derefter anvendes i stedet.

I visse tilfælde fastsætter et FN-regulativ, der er anført i denne tabel, i sine overgangsbestemmelser, at de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 fra en bestemt dato ved anvendelsen af en bestemt ændringsserie til dette FN-regulativ ikke med henblik på national eller regional typegodkendelse er forpligtet til at godkende eller kan nægte at godkende en type køretøj, der er godkendt i henhold til en forudgående ændringsserie, eller der anvendes en ordlyd med lignende hensigt og betydning. Dette skal tolkes som en bindende bestemmelse for de nationale myndigheder til ikke længere at anse typeattester for at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/…, medmindre der er fastsat alternative datoer i denne forordnings bilag II, som derefter anvendes i stedet.

a)

FN-regulativ nr. 1, 8 og 20 finder ikke anvendelse på EU-typegodkendelse af nye køretøjer.

b)

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem kræves monteret i henhold til FN-regulativerne. Det kræves imidlertid også for køretøjer i klasse N1.

c)

Når det er angivet af køretøjsfabrikanten, at et køretøj er egnet til bugsering (punkt 2.11.5 i det i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) 2018/... angivne oplysningsskema), og en del af en mekanisk tilkoblingsanordning, uanset om den er monteret på den pågældende type motorkøretøj, (delvist) kan dække for belysningskomponenter og/eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen, finder følgende anvendelse:

—  i motorkøretøjets brugeranvisning (f.eks. instruktionsbogen) skal det klart angives, at montering af en mekanisk tilkoblingsanordning, som ikke nemt kan afmonteres eller flyttes, ikke er tilladt

—  det skal af brugeranvisningen også tydeligt fremgå, at en mekanisk tilkoblingsanordning, som er monteret, altid skal afmonteres eller flyttes, når den ikke er i brug og

—  for en typegodkendelse af et køretøjssystem efter FN-regulativ nr. 55 skal det sikres, at bestemmelserne om afmontering, flytning og/eller alternativ placering overholdes fuldt ud med hensyn til belysningskomponenter og/eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen.

d)

Omfatter kun hastighedsbegrænsende anordninger (SLD) montering af disse på køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3.

e)

Tyverisikringsanordninger skal monteres på køretøjer i klasse M1 og N1, og startspærre skal monteres på køretøjer i klasse M1.

f)

Se forklarende note 4 til tabellen i bilag II.

(g)  

For køretøjer i klasse M1 med en tilladt totalvægt ≤ 3 500 kg og N1, som ikke har tvillinghjul monteret på en aksel.

BILAG II

Liste over de i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, omhandlede krav, samt de i artikel 16 nævnte datoer

Emne

Regulativer

Yderligere specifikke tekniske bestemmelser

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Kom-

po-

nent

Krav vedrørende

A. FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1 Indvendig indretning

FN-regulativ nr. 21

 

A

A2 Sæder og nakkestøtter

FN-regulativ nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Bussæder

FN-regulativ nr. 80

 

A

A

A

A4 Forankringer til sikkerhedsseler

FN-regulativ nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Selealarmer

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Adskillelsesanordninger

FN-regulativ nr. 126

 

X

 

 

 

 

 

B

A8 Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 145

 

A

A9 Barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Forbedrede barnefastholdelsesanordninger

FN-regulativ nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Afskærmning fortil mod underkøring

FN-regulativ nr. 93

 

A

A

A

A

A12 Afskærmning bagtil mod underkøring

FN-regulativ nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Sideafskærmning

FN-regulativ nr. 73

 

A

A

A

A

A14 Beskyttelse af brændstofbeholder

FN-regulativ nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 LPG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 CNG- og LNG-sikkerhed

FN-regulativ nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Brintsikkerhed

FN-regulativ nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Elsikkerhed under kørsel

FN-regulativ nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Skæv frontal kollision

FN-regulativ nr. 94

Gælder for køretøjsklasse M1 med en tilladt totalvægt ≤ 3 500 kg og N1 med en tilladt totalvægt ≤ 2 500 kg. Datoerne i note B gælder for køretøjer med en totalvægt > 2 500 kg.

A

A

A21 Fuld-bredde frontal kollision

FN-regulativ nr. 137

Brug af "Hybrid III"-forsøgsdukken er tilladt, indtil THOR-testanordningen er tilgængelig i FN-regulativet

B

B

A22 Kollisionssikret styringsapparat

FN-regulativ nr. 12

 

A

A

A

A23 Erstatningsairbag

FN-regulativ nr. 114

 

X

X

B

A24 Førerhuskollision

FN-regulativ nr. 29

 

A

A

A

A25 Sidekollision

FN-regulativ nr. 95

Gælder for alle køretøjer i klassen M1 og N1, herunder køretøjer, hvor R-punktet for det laveste sæde befinder sig > 700 mm over jorden. For køretøjer, hvor R-punktet for det laveste sæde befinder sig > 700 mm over jorden, gælder datoerne i note B.

A

A

A26 Sidekollision med pæl

FN-regulativ nr. 135

 

B

B

A27 Påkørsel bagfra

FN-regulativ nr. 34

Gælder for køretøjsklasser M1 med en tilladt totalvægt ≤ 3 500 kg og N1. Kravene til elektrisk sikkerhed efter kollision skal kontrolleres

B

B

Krav vedrørende

B BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1 Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

FN-regulativ nr. 127

 

A

A

B2 Større hovedanslagsbeskyttelseszone ▌

FN-regulativ nr. 127

Prøvningsområdet for barneattraphoved og voksenattraphoved er begrænset af en "indhyllingsafstand for voksne" på 2 500 mm eller "den bageste forrudereferencelinje", afhængigt af hvilken der befinder sig længst forud. Attraphovedkontakt med A-stolper, forrudekant og hjelm er ikke omfattet, men skal overvåges.

C

C

B3 Frontalbeskyttelsessystem

 

X

X

A

B4 Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister

 

 

C

C

B5 Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

 

 

B

B

B

B

B

B6 System til information om blinde vinkler

 

 

B

B

B

B

B

B7 Bakdetektion

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Udsyn fremad

FN-regulativ nr. 125

Gælder for køretøjsklasse M1 og N1

A

C

B9 Udsyn fremad for tunge erhvervskøretøjer

 

 

D

D

D

D

B10 Sikkerhedsruder

FN-regulativ nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Afrimning/afdugning

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Forrudevisker/-vasker

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Anordninger til indirekte udsyn

FN-regulativ nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Krav vedrørende

C CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1 Styreapparat

FN-regulativ nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 System til advarsel om vognbaneskift

FN-regulativ nr. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 System til vognbaneassistance

 

 

B6

B6

C4 Bremsesystem

FN-regulativ nr. 13

FN-regulativ nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Udskiftning af bremsedele

FN-regulativ nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Bremseassistent

FN-regulativ nr. 139

 

A

A

C7 Stabilitetskontrol

FN-regulativ nr. 13

FN-regulativ nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Avanceret nødbremsesystem på tunge erhvervskøretøjer

FN-regulativ nr. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Avanceret nødbremsesystem på lette erhvervskøretøjer

 

 

B

B

C10 Dæksikkerhed og -miljøpræstation

FN-regulativ nr. 30

FN-regulativ nr. 54

FN-regulativ nr. 117

Der skal også sikres en prøvningsprocedure for slidte dæk; datoerne i note C finder anvendelse.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Reservehjul og run-flat-dæk

FN-regulativ nr. 64

 

A1

A1

C12 Regummierede dæk

FN-regulativ nr. 108

FN-regulativ nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Dæktryksovervågningssystem til lette erhvervskøretøjer

FN-regulativ nr. 141

Gælder for køretøjsklasse M1 med en tilladt totalvægt ≤ 3 500 kg og N1

A

B

C14 Dæktryksovervågningssystem til tunge erhvervskøretøjer

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Dækmontering

FN-regulativ nr. 142

Gælder for alle køretøjsklasser

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Udskiftningshjul

FN-regulativ nr. 124

 

X

X

X

X

B

Krav vedrørende

D INSTRUMENTER I KØRETØJET, ELEKTRISK SYSTEM OG KØRETØJETS LYSSYSTEMER OG BESKYTTELSE MOD UAUTORISERET BRUG, HERUNDER CYBERANGREB

D1 Lydsignalapparat

FN-regulativ nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

FN-regulativ nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Beskyttelse mod tyveri, ▌ startspærre og alarmsystemer

FN-regulativ nr. 18

FN-regulativ nr. 97

FN-regulativ nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Beskyttelse af køretøjer mod cyberangreb

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Hastighedsmåler (speedometer)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odometer (kilometer-/miltæller)

FN-regulativ nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Hastighedsbegrænsende anordninger

FN-regulativ nr. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Intelligent farttilpasning

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

FN-regulativ nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Varmeanlæg

FN-regulativ nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Blinklys

FN-regulativ nr. 4

FN-regulativ nr. 6

FN-regulativ nr. 7

FN-regulativ nr. 19

FN-regulativ nr. 23

FN-regulativ nr. 38

FN-regulativ nr. 77

FN-regulativ nr. 87

FN-regulativ nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Lygter

FN-regulativ nr. 31

FN-regulativ nr. 98

FN-regulativ nr. 112

FN-regulativ nr. 119

FN-regulativ nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Retroreflekterende anordninger

FN-regulativ nr. 3

FN-regulativ nr. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Lyskilder

FN-regulativ nr. 37

FN-regulativ nr. 99

FN-regulativ nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Montering af blinklys, lygter og retroreflektive anordninger

FN-regulativ nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Nødbremsesignal

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Forlygtevaskere

FN-regulativ nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Gearskiftindikator

 

 

A

Krav vedrørende

E FØRER- OG SYSTEMADFÆRD

E1 Mulighed for eftermontering af alkolås

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Avanceret distraktionsadvarsel

 

Distraktionsundgåelse med tekniske midler kan også overvejes▌

C

C

C

C

C

C

E4 Driver readiness-overvågningssystem

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Kollisionsdatarekorder

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Systemer, der overtager førerens kontrol

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Systemer, der giver køretøjet realtidsoplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Konvojkørsel

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Krav vedrørende

F KØRETØJETS GENERELLE KONSTRUKTION OG FUNKTIONER

F1 Plads til montering af nummerplade

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Bakkørsel

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Dørlåse og -hængsler

FN-regulativ nr. 11

 

A

A

F4 Indstigningstrin, håndgreb og trinbræt

 

 

A

A

A

A

F5 Udragende dele

FN-regulativ nr. 26

 

A

F6 Udragende dele på førerhuse

FN-regulativ nr. 61

 

A

A

A

F7 Lovpligtig fabrikationsplade og identifikationsnummer

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Slæbeanordninger

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Hjulafskærmning

 

 

A

F10 Afskærmningssystemer

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Masser og dimensioner

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mekaniske tilkoblingsanordninger

FN-regulativ nr. 55

FN-regulativ nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Køretøjer til transport af farligt gods

FN-regulativ nr. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Generel buskonstruktion

FN-regulativ nr. 107

 

A

A

F15 Overbygningens styrke

FN-regulativ nr. 66

 

A

A

F16 Antændelighed i busser

FN-regulativ nr. 118

 

A

A

_______________________

Noter til tabel

A:

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[▌the date of application of this Regulation]

B:

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[▌ the date of application of this Regulation]

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[▌ the date 24 months after the date of application of this Regulation]

C:

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[▌the date 24 months after the date of application of this Regulation]

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[▌the date 48 months after the date of application of this Regulation]

D:

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[42 months after the date of application of this Regulation]

Dato for forbuddet mod registrering af køretøjer samt markedsføring og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder:

[78 months after the date of application of this Regulation]

X:

Den pågældende komponent eller separate tekniske enhed vedrører de angivne køretøjsklasser.

1

Overensstemmelse kræves, hvis monteret.

2

Køretøjer i denne kategori skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

3

Køretøjer i denne kategori skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

4

Følgende køretøjer er undtaget:

—  trækkende køretøjer til sættevogn i klasse N2 med en tilladt totalmasse på over 3,5 ton, men ikke over 8 ton

—  køretøjer i klasse M2- og M3 i gruppe A, gruppe I og gruppe II, som defineret i afsnit 2.1 i FN-regulativ 107

—  ledbusser i klasse M3 i gruppe A, gruppe I og gruppe II, som defineret i afsnit 2.1 i FN-regulativ 107

—  terrængående (off road) køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3

—  køretøjer til særlig anvendelse i klasse M2, M3, N2 og N3 og

—  køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 med mere end tre aksler

5

Overensstemmelse kræves for automatiserede køretøjer.

6

For motorkøretøjer med hydraulikassisterede servostyringssystemer gælder datoerne i note C. Disse køretøjer skal imidlertid i stedet være forsynet med et system til advarsel om vognbaneskift.

BILAG III

Ændringer af bilag II til forordning (EU) 2018/…

I bilag II til forordning (EU) 2018/858 foretages følgende ændringer:

1)  I tabellen i del I, punkt 3A, erstattes henvisningen i tredje kolonne til "Forordning (EF) nr. 661/2009" af følgende:

"Forordning (EU) 2019/…*(33)

_______________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… […] om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) 661/2009 [EUT … af ..., s. …]"

og hver efterfølgende henvisning til "forordning (EF) nr. 661/2009" i bilag II erstattes af en henvisning til "forordning (EU) 2019/…", medmindre andet er anført i de efterfølgende bestemmelser i dette bilag.

2)  I del I foretages følgende ændringer:

(a)  I tabellen foretages følgende ændringer:

i)  Følgende række indsættes på det relevante sted efter punktets nummer:

"55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 135

X

X"

ii)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

X

X

X"

iii)  rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)"

iv)  rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:

"65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

X

X

X

X

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

X

X

X

X"

b)  i de forklarende noter foretages følgende ændringer:

i)  forklarende note 3 og 4 affattes således:

"(3) En køretøjsstabilitetsfunktion kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/…+.

(4)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) nr. 2019/…+.".

ii)  forklarende note 9A affattes således:

"(9A) Et system til dæktryksovervågning kræves monteret i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2019/…+.".

iii)  forklarende note 15 affattes således:

"15) Der kræves overensstemmelse med forordning (EU)2019/...+. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/...+.".

3)

I tillæg 1 i del I, foretages følgende ændringer i tabel 1:

a)  rækken for punkt 46A affattes således:

"46 A

Montering af dæk

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 142

 

B"

 

b)  rækken for punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

 

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[42 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen:

[144 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

 

c)  rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

 

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

 

Der kræves overensstemmelse med forordning (EU)2019/...+. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/...+.".

4)

i de forklarende bemærkninger til tabel 1 i tillæg 1 udgår sidste afsnit.

5)

I tillæg 1 i del I, foretages følgende ændringer i tabel 2:

a)  rækken for punkt 46A affattes således:

"46 A

Montering af dæk

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 142

 

B"

 

b)  rækken for punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

 

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse:

[42 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen:

[144 måneder efter anvendelsesdatoen for denne forordning]

 

c)  rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

 

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

 

Der kræves overensstemmelse med forordning (EU)2019/...+. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/...+.".

6)

I tillæg 2 i del I, foretages følgende ændringer i tabel 4:

a)  i tabellen med overskriften "Del I: Køretøjer i klasse M1 "ændres således:

i)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

FN-regulativ nr. 127

Forordning (EU) 2019/…+

(Fodgængerbeskyttelse)

Køretøjerne skal være udstyret med et elektronisk blokeringsfrit bremsesystem på alle hjul.

Kravene i FN-regulativ nr. 127 finder anvendelse.

Et frontalbeskyttelsessystem skal være en integreret del af køretøjet og dermed i overensstemmelse med kravene i FN-regulativ nr. 127 eller være typegodkendt som en separat teknisk enhed"

 

Følgende række indsættes på det relevante sted efter punktets nummer:

"62

FN-regulativ nr. 134

Forordning (EU) 2019/…+

(Brintsystem)

Kravene i FN-regulativ nr. 134 finder anvendelse.

Alternativt skal det påvises, at køretøjet er i overensstemmelse med:

—  Materielle krav i forordning (EF) nr. 79/2009 i den udgave, der var gældende den [▌the date 24 months after the date of application of this Regulation]

—  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kina)

—  International standard ISO 23273:2013 Part 1: Vehicle functional safety og Part 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen eller

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety"

 

b)  i tabellen med overskriften "Del II Køretøjer i klasse N1" ændres således:

i)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

FN-regulativ nr. 127

Forordning (EU) 2019/…+

(Fodgængerbeskyttelse)

Køretøjerne skal være udstyret med et elektronisk blokeringsfrit bremsesystem på alle hjul.

Kravene i FN-regulativ nr. 127 finder anvendelse.

Et frontalbeskyttelsessystem skal være en integreret del af køretøjet og dermed i overensstemmelse med kravene i FN-regulativ nr. 127 eller være typegodkendt som en separat teknisk enhed"

 

ii)  Følgende række indsættes på det relevante sted efter punktets nummer:

"62

FN-regulativ nr. 134

Forordning (EU) 2019/…+

(Brintsystem)

Kravene i FN-regulativ nr. 134 finder anvendelse.

Alternativt skal det påvises, at køretøjet er i overensstemmelse med:

—  Materielle krav i forordning (EF) nr. 79/2009 i den udgave, der var gældende den [▌the date 24 months after the date of application of this Regulation]

—  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kina)

—  International standard ISO 23273:2013 Part 1: Vehicle functional safety og Part 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen eller

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety"

7)

i del II, i tabellen, udgår angivelserne vedrørende punkt 58, 65 og 66.

8)

I del III foretages følgende ændringer:

a)  i tillæg 1 foretages følgende ændringer i tabellen:

i)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

 

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

X

X"

 

 

 

ii)  rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:

 

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

X15)

X15)

X(15)"

 

iii)  rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:

 

"65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

 

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

 

 

Ikke relevant

ikke relevant"

 

b)  ) i tillæg 2 foretages følgende ændringer i tabellen:

i)  følgende række indsættes på det relevante sted efter punktets nummer:

"55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 135

Ikke relevant

 

 

ikke relevant"

 

 

 

 

 

 

 

ii)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

Ikke relevant

 

 

ikke relevant"

 

 

 

 

 

 

 

iii)  rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 affattes således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X(15)"

 

iv)  rækkerne vedrørende punkt 65 og 66 affattes således:

"65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

ikke relevant"

 

 

 

 

 

c)  i tillæg 3 foretages følgende ændringer:

i)  i tabellen indsættes følgende række på det relevante sted efter punktets nummer:

"55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 135

ikke relevant"

 

ii)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

G"

 

iii)  i tabellen affattes rækkerne vedrørende punkt 62 og 63 således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X(15)"

 

iv)  Følgende litra tilføjes:

"5. Bestemmelserne i punkt 1.-4.2. finder også anvendelse på køretøjer i klasse M1, som ikke betegnes som køretøjer til særlig brug, men som er køretøjer med adgang for kørestole.".

 

d)  i tillæg 4 foretages følgende ændringer i tabellen:

i)  følgende række indsættes på det relevante sted efter punktets nummer:

"55A

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 135

 

 

A"

 

 

 

 

 

 

 

ii)  rækken vedrørende punkt 58 affattes således:

"58

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 127

 

 

A"

 

 

 

 

 

 

 

iii)  rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 affattes således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

X15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Ikke relevant

ikke relevant"

 

 

 

 

 

e)  i tabellen i tillæg 5 affattes rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

ikke relevant"

 

f)  i tabellen i tillæg 6 affattes rækkerne vedrørende punkt 62, 63, 65 og 66 således:

"62

Brintsystem

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 134

X

 

63

Generel sikkerhed

Forordning (EU) 2019/…+

X15)

X15)

65

Avancerede nødbremsesystemer

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 131

Ikke relevant

 

66

System til advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/…+

FN-regulativ nr. 130

ikke relevant"

 

 

g)  i de forklarende noter foretages følgende ændringer:

i)  den forklarende note for X affattes således:

"Kravene i den relevante retsakt finder anvendelse.".

ii)  forklarende note 3 og 4 affattes således:

"(3) En køretøjsstabilitetsfunktion kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2019/…+.

(4)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) nr. 2019/…+.".

iii)  forklarende note 9A affattes således:

"(9A) Finder kun anvendelse, hvis køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 64. Imidlertid kræves et system til dæktryksovervågning monteret i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2019/…+.".

iv)  forklarende note 15 affattes således:

 

"15) Der kræves overensstemmelse med forordning (EU)2019/...+. Imidlertid forventes typegodkendelse ikke behandlet under dette punkt, da det alene omfatter en samling af individuelle punkter opført andetsteds i tabellen med reference til forordning (EU) 2019/...+.".

 

v)  forklarende note 16 og 17 udgår.

BILAG IV

De i artikel 16, stk. 3, omhandlede overgangsbestemmelser

FN-regulativer

Særlige krav

Sidste dato for registrering af ikkeoverensstemmende køretøjer samt salg eller ibrugtagning af ikke-overensstemmende komponenter (1)

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand

30.  april 2019

Dæk i klasse C3 skal opfylde kravene til rullemodstand i anden etape

Noter til tabel

(1)

De datoer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår type køretøj, system og komponent, og som opfylder kravene i den udgave, der var gældende den [▌ the date immediately preceding the date of application of this Regulation] and Regulation (EC) No 78/2009 in respect of types of vehicle and system complying with the requirements in its version applicable on [▌ the date 24 months after the date of application of this Regulation].

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om slidte dæk

Kommissionen er med hensyn til trafiksikkerhed, forbrugerbeskyttelse, affaldsreduktion og den cirkulære økonomi af den opfattelse, at det er vigtigt, at dæk ikke kun prøves i ny, men også i slidt tilstand. Med henblik herpå vil Kommissionen støtte udviklingen af passende prøvningsprotokoller i forbindelse med De Forenedes Nationers verdensforum for harmonisering af køretøjsforskrifter. Såfremt denne proces ikke er afsluttet i juli 2023, agter Kommissionen at foreslå EU-lovgivning, der specifikt omfatter prøvning af dæk i slidt tilstand.

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C 440 af 6.12.2018, s. 90.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/ medemoecum_2018.pdf
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).
(9)Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter og om ændring af direktiv 2007/46/EF og ophævelse af direktiv 2003/102/EF og direktiv 2005/66/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 1).
(11)FN-regulativ nr. 127 om ensartede bestemmelser for godkendelse af motorkøretøjer med hensyn til deres sikkerhed for fodgængere.
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32).
(13)FN-regulativ nr. 134 om ensartede bestemmelser for godkendelse af motorkøretøjer og deres komponenter med hensyn til sikkerheden ved brintdrevne køretøjer.
(14)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(16)Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser for bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter og om ændring af direktiv 2007/46/EF og ophævelse af direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF (EUT L 195 af 25.7.2009, s. 1).
(17)Kommissionens forordning (EU) nr. 406/2010 af 26. april 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer (EUT L 122 af 18.5.2010, s. 1).
(18)Kommissionens forordning (EU) nr. 672/2010 af 27. juli 2010 om krav til typegodkendelse af forrudeafrimnings- og -afdugningsanordninger for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 196 af 10.11.2010, s. 5).
(19)Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 291 af 9.11.2010, s. 22).
(20)Kommissionens forordning (EU) nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 291 af 9.11.2010, s. 36).
(21)Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010 af 9. november 2010 om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 2).
(22)Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 21).
(23)Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1).
(24)Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår afskærmningssystemer (EUT L 34 af 9.2.2011, s. 2).
(25)Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering af dæk og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 124 af 13.5.2011, s. 11).
(26)Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskiftindikatorer (GSI) og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 28 af 31.1.2012, s. 24).
(27)Kommissionens forordning (EU) nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 43 af 16.2.2012, s. 6).
(28)Kommissionens forordning (EU) nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkendelse af visse klasser af motorkøretøjer for så vidt angår avancerede nødbremsesystemer (EUT L 109 af 21.4.2012, s. 1).
(29)Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer (EUT L 110 af 24.4.2012, s. 18).
(30)Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 353 af 21.12.2012, s. 31).
(31)Kommissionens forordning (EU) 2015/166 af 3. februar 2015 om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår medtagelse af specifikke procedurer, vurderingsmetoder og tekniske krav, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 109/2011 og (EU) nr. 458/2011 (EUT L 28 af 4.2.2015, s. 3).
(32)Rådets afgørelse af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN' s Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).
(33)+ OP: Please insert relevant details in the text and in the footnote.]

Seneste opdatering: 17. april 2019Juridisk meddelelse