Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0151/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0151/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0391

Hyväksytyt tekstit
PDF 402kWORD 146k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0286),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0194/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 29. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0151/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 90.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/858(4) ▌vahvistetaan hallinnolliset säännökset ja tekniset vaatimukset uusien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää varten, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja huolehtia turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien korkeasta tasosta.

(2)  Tämä asetus on asetuksessa (EU) 2018/858 vahvistettuun EU-tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvä säädös, ja näin ollen asetuksen (EU) 2018/858 liitettä II olisi muutettava. Asetuksen (EU) 2018/858 hallinnollisia säännöksiä, myös korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevia säännöksiä, sovelletaan kaikilta osin tähän asetukseen.

(3)  Ajoneuvojen turvallisuuden kehittyminen on viime vuosikymmeninä vaikuttanut merkittävästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. Unionin maanteillä kuoli kuitenkin 25 300 ihmistä vuonna 2017, ja uhrien määrä on pysynyt ennallaan viimeisten neljän vuoden ajan. Lisäksi vuosittain 135 000 ihmistä loukkaantuu vakavasti kolareissa(5). Unionin olisi tehtävä kaikkensa vähentääkseen tieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia ja loukkaantumisia tai estääkseen ne. Ajoneuvon matkustajien suojelemiseksi toteutettavien turvallisuustoimenpiteiden lisäksi on tarpeen toteuttaa ajoneuvon ulkopuolella olevien tienkäyttäjien suojelemiseksi toimenpiteitä, joilla estetään loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien, kuten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden, liikennekuolemat ja loukkaantumiset. Nykyisen toimintamallin turvallisuusvaikutukset ilman uusia yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä toimia eivät enää riitä kompensoimaan liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen vuoksi parannettava entisestään osana yhteistä liikenneturvallisuusstrategiaa, jotta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

(4)  Tyyppihyväksyntäsäännöksissä olisi varmistettava, että moottoriajoneuvojen suoritustasot arvioidaan toistettavalla ja uusittavalla tavalla. Sen vuoksi tämän asetuksen teknisissä vaatimuksissa viitataan ainoastaan jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, sillä vain heitä varten on tällä hetkellä virallisesti yhdenmukaistettuja testejä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä ovat yleensä myös muut ilman moottorin apua kulkevat tienkäyttäjät ja moottorilla varustetulla laitteella kulkevat tienkäyttäjät, jotka käyttävät mahdollisesti henkilökohtaisia liikkumisvälineitä, joissa ei ole suojaavaa koria. Lisäksi nykyteknologia huomioon ottaen voidaan kohtuudella olettaa, että kehittyneet järjestelmät reagoivat myös muihin loukkaantumiselle alttiisiin tienkäyttäjiin tavanomaisissa ajo-olosuhteissa, vaikka tätä ei ole erikseen testattu. Teknisiä vaatimuksia olisi edelleen mukautettava tekniseen kehitykseen arvioinnin ja uudelleentarkastelun jälkeen, jotta voidaan kattaa kaikki sellaiset tienkäyttäjät, joilla ei ole suojaavaa koria, kuten potkulaudan, itsestään tasapainottuvan ajoneuvon ja pyörätuolin käyttäjät.

(5)  Ajoneuvojen kehittyneisiin turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. Jotta vakavasti loukkaantuneiden ja kuolonuhrien määrää voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa käyttöön ▌asian kannalta merkityksellisten uusien teknologioiden paketti.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009(6) yhteydessä komissio arvioi, voitaisiinko kyseisessä asetuksessa vahvistettu vaatimus tiettyjen järjestelmien (esimerkiksi kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja rengaspaineiden seurantajärjestelmien) asentamisesta tiettyjen luokkien ajoneuvoihin ulottaa koskemaan kaikkia ajoneuvoluokkia. Komissio arvioi myös sitä, olisiko uusi vaatimus muiden kehittyneiden turvaominaisuuksien asentamisesta teknisesti ja taloudellisesti ja markkinoiden kypsyyden kannalta toteutettavissa. Näiden arviointien perusteella komissio esitti joulukuussa 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ”Autojen turvallisuuden parantaminen säästää ihmishenkiä EU:ssa” ▌. Kertomukseen liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa yksilöitiin ja esitettiin 19 mahdollista sääntelytoimenpidettä, joilla voitaisiin vähentää tehokkaasti liikenneonnettomuuksien, liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrää entisestään.

(7)  Rengaspaineiden seurantajärjestelmien teknologianeutraaliuden varmistamiseksi suorituskykyvaatimuksissa olisi sallittava sekä suorat että epäsuorat rengaspaineiden seurantajärjestelmät.

(8)  Ehdotetuilla sääntelytoimenpiteillä voidaan vähentää tehokkaammin kuolonuhrien ja liikenneonnettomuuksien määrää sekä lieventää vammoja ja vahinkoja, jos ne laaditaan niin, että ne ovat käytännöllisiä käyttäjien kannalta. Tämän vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että tässä asetuksessa säädettyjä järjestelmiä ja ominaisuuksia kehitetään siten, että tuetaan kuljettajaa. Tässä asetuksessa säädettyjen järjestelmien ja ominaisuuksien toiminta ja niiden rajoitukset olisi selitettävä selkeällä ja kuluttajaystävällisellä tavalla moottoriajoneuvon käyttöoppaassa.

(9)  Kaikkien kuljettajien, ikääntyneet ja vammaiset henkilöt mukaan luettuina, olisi voitava havaita helposti ajamista avustavat turvaominaisuudet ja varoitukset.

(10)  Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät, älykäs nopeusavustin, hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmät, kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin, kehittyneet kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät ja peruutustutkajärjestelmät ovat turvajärjestelmiä, jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet vähentää huomattavasti onnettomuuksien uhrien määrää. Lisäksi jotkut näistä turvajärjestelmistä muodostavat perustan teknologialle, jota jatkossa käytetään myös ▌automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönotossa. Kaikkien tällaisten turvajärjestelmien olisi toimittava ilman että käytetään kuljettajien tai matkustajien biometrisiä tietoja, kasvontunnistus mukaan luettuna. Sen vuoksi unionin tasolla olisi vahvistettava yhdenmukaiset säännöt ja testausmenettelyt, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tällaisiin järjestelmiin ja kun tällaisia järjestelmiä hyväksytään erillisinä teknisinä yksiköinä. Näiden järjestelmien teknologinen kehitys olisi otettava huomioon nykyisen lainsäädännön kaikissa arvioinneissa, jotta se vastaisi tulevaisuuden vaatimuksia, noudattaisi tiukasti yksityisyyden suojan ja tietosuojan periaatteita ja vähentäisi tieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia ja loukkaantumisia tai estäisi ne. On myös tarpeen varmistaa, että näitä järjestelmiä voidaan käyttää turvallisesti koko ajoneuvon elinkaaren ajan.

(11)  Älykäs nopeusavustin olisi voitava kytkeä pois toiminnasta esimerkiksi silloin, kun kuljettaja saa vääriä varoituksia tai aiheettomia viestejä vaikeiden sääolosuhteiden, työmaa-alueilla olevien tilapäisten ristiriitaisten tiemerkintöjen ja harhaanjohtavien, viallisten tai puuttuvien liikennemerkkien takia. Poiskytkemistoiminnon olisi oltava kuljettajan hallinnassa, poiskytkemisen olisi kestettävä niin kauan kuin se on tarpeen ja kuljettajan olisi voitava kytkeä järjestelmä päälle helposti. Kun järjestelmä on kytketty pois toiminnasta, nopeusrajoitustietoja voidaan antaa. Järjestelmän olisi oltava toiminnassa aina kun sytytys kytketään, ja kuljettajan olisi aina tiedettävä, onko järjestelmä kytketty päälle vai pois toiminnasta.

(12)  On laajalti tunnustettu, että turvavyö on yksi ajoneuvojen tärkeimmistä ja tehokkaimmista turvaominaisuuksista. Sen vuoksi turvavyömuistutusjärjestelmien avulla on mahdollista entistä paremmin estää liikennekuolemia ja lieventää vammoja, sillä ne lisäävät turvavyön käyttöastetta kaikkialla unionissa. Tästä syystä asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädettiin turvavyömuistutusjärjestelmä jo pakolliseksi kuljettajan istuimeen kaikissa uusissa henkilöautoissa vuodesta 2014 lähtien. Tämä toteutettiin panemalla täytäntöön E-sääntö nro 16, joka sisälsi asiaa koskevat tekniset säännökset. Kyseinen E-sääntö on mukautettu tekniikan kehitykseen, joten turvavyömuistutusjärjestelmien asentamisesta tulee nyt pakollista myös luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen kaikkiin etu- ja takaistuimiin sekä luokkien N2, N3, M2 ja M3 ajoneuvojen kaikkiin etuistuimiin 1 päivästä syyskuuta 2019 alkaen uusissa tyypeissä ja 1 päivästä syyskuuta 2021 alkaen kaikissa uusissa moottoriajoneuvoissa.

(13)  Sellaisen onnettomuustietotallentimen käyttöönotto, joka tallentaa ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää anonymisoitua tietoa lyhyen ajan kuluessa ennen liikenneonnettomuutta (jolloin tallennuksen käynnistää esimerkiksi turvatyynyn laukeaminen), sen aikana ja välittömästi sen jälkeen, mukaan lukien tiedon laajuutta, tarkkuutta ja resoluutiota sekä tiedon keräämistä, varastointia ja palautettavuutta koskevat vaatimukset, on merkittävä askel kohti tarkempien ja perusteellisten onnettomuustietojen saamista. Sen vuoksi olisi vaadittava, että kaikki moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla tallentimilla. Näiden tallentimien olisi pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää tietoja ainoastaan liikenneturvallisuusanalyysien tekemiseen ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseen ilman että yksittäisen ajoneuvon omistajaa tai haltijaa voidaan tunnistaa tallennettujen tietojen perusteella.

(14)  Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten kuljettajaa koskevia tietoja, joita käsitellään onnettomuustietotallentimissa tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistimella tai kehittyneellä kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmällä, olisi noudatettava unionin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(7). Onnettomuustietotallentimien olisi toimittava suljetussa järjestelmässä, jossa tallennetut tiedot päällekirjoitetaan ja joka ei mahdollista ajoneuvon tai kuljettajan tunnistamista. Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin ja kehittynyt kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä eivät myöskään saisi jatkuvasti tallentaa tai säilyttää muita tietoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin suljetussa järjestelmässä. Lisäksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan erityisiä suojatoimia(8).

(15)  Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät tai hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmät eivät ehkä ole täysin toimintakykyisiä joissakin tapauksissa erityisesti tieinfrastruktuurin puutteiden vuoksi. Näissä tapauksissa järjestelmien olisi kytkeydyttävä pois toiminnasta ja ilmoitettava poiskytkeytymisestä kuljettajalle. Jos ne eivät kytkeydy pois toiminnasta automaattisesti, ne olisi voitava kytkeä pois toiminnasta manuaalisesti. Poiskytkemisen olisi oltava tilapäinen ja kestettävä ainoastaan niin kauan kuin järjestelmä ei ole kaikilta osin toimintakykyinen. Kuljettajilla voi myös olla tarve ohittaa kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä tai hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä, jos järjestelmän toiminta voisi aiheuttaa suuremman riskin tai haitan. Näin varmistetaan, että ajoneuvo on jatkuvasti kuljettajan hallinnassa. Järjestelmät voisivat tästä huolimatta tunnistaa myös tilanteita, joissa kuljettaja on menettänyt toimintakykynsä ja järjestelmän väliintulo on tämän vuoksi tarpeen onnettomuuden pahenemisen estämiseksi.

(16)  Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vapautettiin turvallisuusvaatimuksista pakettiautot, kaupunkimaasturit ja monikäyttöajoneuvot niiden istuinkorkeuden ja massaominaisuuksien vuoksi. Nämä vapautukset ovat vanhentuneita ja perusteettomia, kun otetaan huomioon tällaisten ajoneuvojen markkinaosuuden kasvu (osuus oli vuonna 1996 vain 3 prosenttia ja vuonna 2016 jo 14 prosenttia) ja törmäyksenjälkeisiin sähköturvallisuustarkastuksiin liittyvän teknologian kehitys. Vapautukset olisi sen vuoksi kumottava, ja kyseisiin ajoneuvoihin olisi sovellettava kaikkia ajoneuvojen kehittyneisiin järjestelmiin liittyviä vaatimuksia.

(17)  Asetuksella (EY) N:o 661/2009 yksinkertaistettiin merkittävästi unionin lainsäädäntöä: sillä korvattiin 38 direktiiviä vastaavilla Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säännöillä, jäljempänä ’E-säännöt’, joiden soveltaminen on neuvoston päätöksen 97/836/EY(9) nojalla pakollista. Yksinkertaistamisen lisäämiseksi olisi muitakin unionin sääntöjä korvattava olemassa olevilla E‑säännöillä, joiden soveltaminen on unionissa pakollista. Komission olisi lisäksi edistettävä ja tuettava Yhdistyneiden kansakuntien tasolla tehtävää työtä, jotta voidaan viipymättä ja tiukimpien käytettävissä olevien liikenneturvallisuusnormien mukaisesti vahvistaa teknisiä vaatimuksia tässä asetuksessa säädettyjen ajoneuvon turvajärjestelmien tyyppihyväksynnälle.

(18)  E-säännöt ja niiden muutokset, joiden puolesta unioni on äänestänyt tai joita unioni soveltaa päätöksen 97/836/EY mukaisesti, olisi sisällytettävä unionin tyyppihyväksyntälainsäädäntöön. Komissiolle olisi tämän vuoksi siirrettävä valta muuttaa pakollisesti sovellettavien E-sääntöjen luetteloa sen pitämiseksi ajan tasalla.

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 78/2009(10) vahvistetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelua koskevat vaatimukset vaatimustenmukaisuustesteinä ja raja-arvoina, joita sovelletaan ajoneuvojen hyväksynnässä niiden eturakenteisiin ja etusuojajärjestelmien (esimerkiksi karjapuskurien) hyväksynnässä. Asetuksen (EY) N:o 78/2009 antamisen jälkeen ajoneuvoihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia ja testausmenettelyjä on kehitetty Yhdistyneiden kansakuntien tasolla pitemmälle tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovelletaan unionissa nykyään myös E-sääntöä nro 127(11).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/2009(12) antamisen jälkeen vetykäyttöisiin ajoneuvoihin ja vetyjärjestelmiin ja -komponentteihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia ja testausmenettelyjä on kehitetty Yhdistyneiden kansakuntien tasolla pitemmälle tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon. Moottoriajoneuvojen vetyjärjestelmien tyyppihyväksynnässä sovelletaan unionissa nykyään myös E‑sääntöä nro 134(13). Näiden vaatimusten lisäksi ▌vetyä käyttävissä ajoneuvojen järjestelmissä käytettäviä materiaaleja ja täyttölaitteita koskevat laatukriteerit olisi vahvistettava unionin tasolla.

(21)  Selkeyden, järkeistämisen ja yksinkertaistamisen nimissä asetukset (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(22)  Unionin säännöillä on perinteisesti rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien kokonaispituutta, mikä on johtanut etuohjaamoratkaisujen yleistymiseen, koska niillä voidaan maksimoida kuormatila. Koska kuljettajan istuin on näissä ajoneuvoissa korkealla, ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä on merkittävä tekijä kuorma-auto-onnettomuuksissa, joissa on osallisena loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin pienentää merkittävästi parantamalla suoraa näkemää. Sen vuoksi olisi vahvistettava vaatimuksia, joilla parannetaan suoraa näkemää siten, että pienennetään mahdollisuuksien mukaan kuljettajan edessä ja sivulla sijaitsevia sokeita pisteitä, jotta jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee. Eri ajoneuvoluokkien erityispiirteet olisi otettava huomioon.

(23)  Automatisoidut ▌ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen liikennekuolemien vähentämiseen, sillä arvioiden mukaan yli 90 prosenttia liikenneonnettomuuksista johtuu jonkinasteisesta inhimillisestä virheestä. Koska automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, unionin tasolla olisi vahvistettava automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin, myös todennettavissa olevaan automatisoitujen ajoneuvojen päätöksenteon turvallisuuteen, sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä ja teknisiä vaatimuksia noudattaen samalla teknologianeutraaliuden periaatetta ja edistettävä niitä kansainvälisellä tasolla UNECE:n WP.29:n puitteissa.

(24)  Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaltaisille tienkäyttäjille sekä muiden kuin automatisoitujen ajoneuvojen kuljettajille, jotka eivät voi saada sähköisiä ajoneuvojen välisiä tietoja automatisoidun ajoneuvon käyttäytymisestä, olisi annettava tietoja tavanomaisin keinoin E-sääntöjen tai muiden säädösten mukaisesti mahdollisimman pian näiden voimaantulon jälkeen.

(25)  Ajoneuvojen saattueajo tarjoaa mahdollisuuksia tehdä tulevaisuuden liikenteestä turvallisempaa, puhtaampaa ja tehokkaampaa. Saattueajoteknologian ja siihen liittyvien standardien käyttöönoton ennakoimiseksi tarvitaan sääntelykehys, joka sisältää yhdenmukaistetut säännöt ja menettelyt. ▌

(26)  Ajoneuvojen liitettävyys ja automatisaatio lisäävät ajoneuvossa olevien tietojen luvattoman etäkäytön ja ohjelmiston laittoman langattoman muuttamisen mahdollisuutta. Tästä seuraavien tulevien riskien huomioon ottamiseksi kyberturvallisuutta koskevia E-sääntöjä tai muita säädöksiä olisi sovellettava pakollisina mahdollisimman pian niiden voimaantulon jälkeen.

(27)  Ohjelmistojen muutokset voivat muuttaa ajoneuvojen toimintoja merkittävällä tavalla. Ohjelmistojen muutoksille olisi vahvistettava yhdenmukaistetut säännöt ja tekniset vaatimukset tyyppihyväksyntämenettelyjen mukaisesti. Sen vuoksi ohjelmistojen päivitysmenettelyjä koskevia E-sääntöjä tai muita säädöksiä olisi sovellettava pakollisina mahdollisimman pian niiden voimaantulon jälkeen. Näillä turvallisuustoimenpiteillä ei saisi kuitenkaan vaarantaa ajoneuvon valmistajan velvoitteita, jotka liittyvät ajoneuvon korjaamisen ja huoltamisen kannalta merkityksellisten kattavien vianmääritystietojen ja ajoneuvossa olevien tietojen antamiseen.

(28)  Unionin olisi edelleen edistettävä renkaiden melua, vierintävastusta ja märkäpitoa koskevien teknisten vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin sovellettavien vaatimusten mukauttamista tekniikan kehitykseen olisi jatkettava nopeasti ja kunnianhimoisesti Yhdistyneiden kansakuntien tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi uusiin liian aikaisin. Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevat renkaiden suorituskykyä koskevat vaatimukset olisi korvattava vastaavilla E‑säännöillä.

(29)  Tämän asetuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi kehittyneiden ajoneuvojärjestelmien tyyppihyväksyntävaatimusten osalta ja liitteen II muuttamiseksi tekniikan ja sääntelyn kehityksen ottamiseksi huomioon. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(14) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(15) mukaisesti.

(31)  Jotta unionin lainsäädäntö, jossa viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, voitaisiin saattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella käyttöön otetun uuden oikeudellisen kehyksen mukaiseksi ja jotta voitaisiin jatkaa ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvän unionin lainsäädännön yksinkertaistamista, olisi seuraavat asetukset kumottava ja korvattava tämän asetuksen nojalla annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä:

   komission asetus (EY) N:o 631/2009(16)
   komission asetus (EU) N:o 406/2010(17)
   komission asetus (EU) N:o 672/2010(18)
   komission asetus (EU) N:o 1003/2010(19)
   komission asetus (EU) N:o 1005/2010(20)
   komission asetus (EU) N:o 1008/2010(21)
   komission asetus (EU) N:o 1009/2010(22)
   komission asetus (EU) N:o 19/2011(23)
   komission asetus (EU) N:o 109/2011(24)
   komission asetus (EU) N:o 458/2011(25)
   komission asetus (EU) N:o 65/2012(26)
   komission asetus (EU) N:o 130/2012(27)
   komission asetus (EU) N:o 347/2012(28)
   komission asetus (EU) N:o 351/2012(29)
   komission asetus (EU) N:o 1230/2012(30)
   komission asetus (EU) 2015/166(31).

(32)  Koska asetuksen (EY) N:o 78/2009, asetuksen (EY) N:o 79/2009, asetuksen (EY) N:o 661/2009 ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti annettujen hyväksyntien olisi katsottava olevan keskenään vastaavia, ellei sovellettavia vaatimuksia muuteta tällä asetuksella tai mukauteta täytäntöönpanosäädöksillä, olisi vahvistettava siirtymäsäännöksiä, joilla varmistetaan, etteivät tällaiset hyväksynnät mitätöidy.

(33)  Kutakin säänneltyä seikkaa varten olisi vahvistettava päivämäärät, joista alkaen EU‑tyyppihyväksyntä on evättävä, ajoneuvon rekisteröinti on evättävä tai komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille tai käyttöönotto on kiellettävä.

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ottamalla käyttöön moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(35)  Yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja riittävät testausmenettelyt sekä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä, olisi vahvistettava delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä riittävän ajoissa ennen niiden soveltamispäivää, jotta annetaan valmistajille riittävästi aikaa mukautua tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimuksiin. Joitakin ajoneuvoja valmistetaan pieniä määriä. Näin ollen on asianmukaista, että tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetuissa vaatimuksissa otetaan huomioon tällaiset ajoneuvot tai ajoneuvoluokat, jos nämä vaatimukset eivät sovellu yhteen tällaisten ajoneuvojen käytön tai suunnittelun kanssa tai jos niistä aiheutuu suhteetonta lisärasitetta. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan vaatimukset

a)   ajoneuvojen sekä niitä varten suunniteltujen ja rakennettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnälle niiden yleisten ominaisuuksien ja yleisen turvallisuuden sekä ajoneuvojen matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun ja turvallisuuden osalta;

b)   ajoneuvon tyyppihyväksynnälle rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta siltä osin kuin kyse on niiden turvallisuudesta, polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöistä; ja

c)   vastavalmistettujen renkaiden tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 2018/858 4 artiklassa määriteltyihin luokkien M, N ja O ajoneuvoihin sekä niitä varten suunniteltuihin ja rakennettuihin järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, ellei tämän asetuksen 4–11 artiklasta muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 2018/858 3 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’loukkaantumiselle alttiilla tienkäyttäjällä’ ▌ilman moottorin apua kulkevia tienkäyttäjiä, erityisesti pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, sekä kaksipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa käyttäviä tienkäyttäjiä;

2)  ’rengaspaineen seurantajärjestelmällä’ ajoneuvoon asennettua järjestelmää, joka kykenee seuraamaan renkaiden painetta tai paineen muutosta ja lähettämään vastaavat tiedot käyttäjälle ajoneuvon ollessa liikkeessä;

3)  ’älykkäällä nopeusavustimella’ järjestelmää, joka auttaa kuljettajaa pitämään yllä tieympäristöön sopivaa nopeutta antamalla tälle erityisen ja tarkoituksenmukaisen viestin ▌;

4)  ’alkolukon asennuksen helpottamisella’ standardoitua liittymää, joka helpottaa jälkiasennettavien alkolukkojen asentamista moottoriajoneuvoihin;

5)  ’kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistimella’ järjestelmää, joka arvioi kuljettajan vireystilaa analysoimalla ajoneuvon järjestelmiä ja antaa kuljettajalle tarvittaessa varoituksen;

6)  ’kehittyneellä kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka pystyy avustamaan kuljettajaa seuraamaan liikennetilannetta ja antamaan tarkkaamattomalle kuljettajalle ▌varoituksen;

7)  ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ merkkivalotoimintoa, jolla ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon on kohdistettu suuri hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

8)  ’peruutustutkalla’ järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka päätarkoituksena on törmäysten välttäminen peruutettaessa;

9)  ’kaistavahtijärjestelmällä’ järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon ajautumisesta pois ajokaistaltaan;

10)  ’kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, joka pystyy automaattisesti havaitsemaan mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi;

11)  ’hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmällä’ järjestelmää, joka avustaa kuljettajaa säilyttämään ajoneuvon turvallisen sijainnin kaistan tai tien reunaan nähden ▌ainakin silloin, kun ajoneuvo poistuu tai on poistumassa kaistalta ja on välittömässä törmäysvaarassa;

12)  ’ajoneuvon pääkytkimellä’ laitetta, jolla ajoneuvon elektroniikkajärjestelmä kytketään normaaliin käyttötilaan sen oltua kytkettynä pois käytöstä, kuten silloin, kun ajoneuvo on pysäköitynä ilman kuljettajaa;

13)  ’onnettomuustietotallentimella’ järjestelmää, joka on suunniteltu yksinomaan tallentamaan ja varastoimaan kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja ja tietoja vähän ennen törmäystä, sen aikana ja välittömästi sen jälkeen;

14)  ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on ajoneuvossa alkuperäisvarusteena olevan puskurin lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta törmäystilanteessa, mutta ei kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata ainoastaan ajoneuvon valaisimia;

15)  ’puskurilla’ ajoneuvon etuosan alempaa ja ulompaa rakennetta siihen kiinnitettyine osineen, jonka tarkoituksena on suojata ajoneuvoa alhaisella nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä toisen ajoneuvon kanssa; se ei kuitenkaan käsitä mahdollista etusuojajärjestelmää;

16)  ’vetykäyttöisellä ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, jonka käyttövoimana käytetään vetyä;

17)  ’vetyjärjestelmällä’ vetykäyttöiseen ajoneuvoon asennettua vetykomponenttien ja liitososien muodostamaa kokonaisuutta lukuun ottamatta vetykäyttöistä käyttövoimajärjestelmää tai apuvoimalaitetta;

18)  ’vetykäyttöisellä käyttövoimajärjestelmällä’ ajoneuvolle käyttövoiman antavaa energianmuunninta;

19)  ’vetykomponentilla’ vetysäiliötä ja kaikkia muita vetykäyttöisen ajoneuvon osia, jotka ovat suorassa kosketuksessa vetyyn tai muodostavat osan vetyjärjestelmästä;

20)  ’vetysäiliöllä’ vetyjärjestelmän komponenttia, johon vetypolttoaineen pääosa varastoidaan;

21)  ’automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti tiettyjä aikoja ilman kuljettajan jatkuvaa valvontaa mutta jossa odotetaan tai edellytetään edelleen kuljettajan väliintuloa;

22)  ’täysin automatisoidulla ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu ja rakennettu liikkumaan itsenäisesti ilman kuljettajan valvontaa;

23)  ’kuljettajan saatavillaolon seurantajärjestelmällä’ järjestelmää, joka arvioi, pystyykö kuljettaja ottamaan automatisoidun ajoneuvon ajotoiminnon hallintaansa tietyissä tilanteissa tarpeen mukaan;

24)  ’ajoneuvojen saattueajolla’ kahden tai useamman ajoneuvon yhdistämistä saattueeksi käyttämällä yhteysteknologiaa ja automatisoitua ajamista tukevia järjestelmiä, joiden avulla ajoneuvot pystyvät yhteen liitettyinä automaattisesti säilyttämään ennalta määritellyn lyhyen etäisyyden toisistaan ajomatkan tietyillä osuuksilla ja mukautumaan johtoajoneuvon liikkeisiin siten, että kuljettajan toimia vaaditaan vain vähän jos lainkaan;

25)  ’suurimmalla massalla’ valmistajan ilmoittamaa suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna;

26)  ’A-pilarilla’ etummaista ja ulointa kattoa tukevaa rakennetta, joka ulottuu ajoneuvon alustasta kattoon.

II LUKU

VALMISTAJIEN VELVOITTEET

4 artikla

Yleiset velvoitteet ja tekniset vaatimukset

1.  Valmistajien on osoitettava, että kaikki markkinoille saatetut, rekisteröidyt tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot ja kaikki markkinoille saatetut tai käyttöön otetut uudet järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt on tyyppihyväksytty tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimusten mukaisesti.

2.  Liitteessä I lueteltujen E-sääntöjen mukaista tyyppihyväksyntää pidetään EU‑tyyppihyväksyntänä tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys ottamalla käyttöön ja ajantasaistamalla viitteitä pakollisesti sovellettaviin E‑sääntöihin ja niiden muutossarjoihin.

4.  Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja kootaan niin, että ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien riski loukkaantua on mahdollisimman pieni.

5.  Valmistajien on lisäksi varmistettava, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat liitteessä II lueteltuja sovellettavia vaatimuksia kyseisessä liitteessä vahvistetuista päivämääristä alkaen ja tämän asetuksen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia ja testausmenetelmiä sekä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, mukaan luettuina vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin:

a)  turvajärjestelmät, törmäystestit, polttoainejärjestelmän eheys ja korkeajännitteen sähköturvallisuus

b)  loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät, näkemä ja näkyvyys

c)  ajoneuvon alusta, jarrut, renkaat ja ohjaus

d)  ajoneuvon sisäiset instrumentit, sähköjärjestelmä, ajoneuvon valaisinjärjestelmät ja suojaus luvattomalta käytöltä, myös kyberhyökkäyksiltä

e)  kuljettajan ja järjestelmien käyttäytyminen

f)  ajoneuvon yleiset rakenne- ja muut ominaisuudet.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti liitteen II muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys etenkin tämän artiklan 5 kohdan a–f alakohdassa lueteltujen seikkojen sekä 6 artiklan 1 kohdan a–g alakohdassa, 7 artiklan 2–5 kohdassa, 9 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta ja sen varmistamiseksi, että ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden yleinen turvallisuus ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu on korkeatasoista, ottamalla käyttöön ja ajantasaistamalla viitteitä E-sääntöihin sekä delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin.

7.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä liitteessä II lueteltujen vaatimusten osalta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

5 artikla

Erityiset säännökset, jotka koskevat rengaspaineen seurantajärjestelmiä ja renkaita

1.  Ajoneuvot on varustettava tarkalla rengaspaineen seurantajärjestelmällä, joka pystyy antamaan renkaan paineen alenemisesta kuljettajalle varoituksen ajoneuvossa ▌monenlaisissa tie- ja ympäristöolosuhteissa.

2.  Rengaspaineen seurantajärjestelmät on suunniteltava sellaisiksi, ettei niitä tarvitse asettaa tai kalibroida uudelleen rengaspaineen alennuttua.

3.  Kaikkien markkinoille saatettujen renkaiden on täytettävä liitteessä II luetelluissa sovellettavissa säädöksissä vahvistetut turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan seuraaviin:

a)  ajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiden rengaspaineen seurantajärjestelmien osalta

b)  renkaiden tyyppihyväksyntä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat tekniset eritelmät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

6 artikla

Kaikkiin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavat kehittyneet ajoneuvojärjestelmät

1.  Moottoriajoneuvot on varustettava seuraavilla kehittyneillä ajoneuvojärjestelmillä:

a)  älykäs nopeusavustin

b)  alkolukon asennuksen helpottaminen

c)  kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin

d)  kehittynyt kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä

e)  hätäjarrutuksen merkkivalo

f)  peruutustutka

g)  onnettomuustietotallennin.

2.  Älykkäissä nopeusavustinjärjestelmissä on oltava vähintään seuraavat ominaisuudet:

a)  kuljettajan on voitava saada kaasunsäätimen tai erityisen, tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan viestin välityksellä tieto siitä, että voimassa oleva nopeusrajoitus ▌ylitetään

b)  järjestelmä on voitava kytkeä pois toiminnasta; nopeusrajoitustietoja voidaan edelleen antaa, ja älykkään nopeusavustinjärjestelmän on oltava tavanomaisessa toimintatilassa aina kun ajoneuvon pääkytkin kytketään

c)  erityisen ja tarkoituksenmukaisen viestin on perustuttava nopeusrajoitustietoihin, jotka saadaan havainnoimalla liikennemerkkejä ja ‑signaaleja ajoneuvossa käytettävissä olevien infrastruktuurin lähettämien signaalien tai sähköisten karttatietojen tai molempien perusteella

d)  järjestelmä ei saa vaikuttaa kuljettajan mahdollisuuteen ylittää järjestelmän suosittama ajoneuvon nopeus ▌

e)  järjestelmän suoritustavoitteet on vahvistettava, jotta vältetään virheet tai minimoidaan virhetaso todellisissa ajo-olosuhteissa.

3.  Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin ja kehittyneet kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmät on suunniteltava sellaisiksi, että järjestelmät eivät jatkuvasti tallenna eivätkä säilytä muita tietoja kuin niitä, jotka ovat tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin suljetussa järjestelmässä. Nämä tiedot eivät myöskään saa olla kolmansien osapuolten käytettävissä, eikä niitä saa asettaa kolmansien osapuolten saataville minään aikana, ja ne on välittömästi poistettava käsittelyn jälkeen. Nämä järjestelmät on suunniteltava myös sellaisiksi, että vältetään päällekkäisyydet, eivätkä ne saa antaa viestiä kuljettajalle erikseen ja samanaikaisesti tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla, jos yksi toiminto laukaisee molemmat järjestelmät.

4.  Onnettomuustietotallentimien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

a)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan juuri törmäystä edeltävältä, sen aikaiselta ja välittömästi sen jälkeiseltä ajalta tiedot ajoneuvon nopeudesta, jarrutuksesta, asennosta ja kallistuskulmasta tiellä, sen kaikkien turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta, hätänumeroon 112 perustuvasta ajoneuvoon asennetusta eCall-järjestelmästä, jarrujen aktivoitumisesta ja sitä koskevista ajoneuvon sisäisten aktiivisten turvajärjestelmien ja onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien syöttöparametreista siten, että tiedot ovat erittäin tarkat ja että niiden säilyvyys varmistetaan

b)  laitteita ei saa voida kytkeä pois toiminnasta

c)  niiden on pystyttävä tallentamaan ja varastoimaan tietoja niin, että

i)  ne toimivat suljetussa järjestelmässä

ii)  kerätyt tiedot on anonymisoitu ja suojattu muuntelulta ja väärinkäytöltä

iii)  ajoneuvon tyyppi, versio ja variantti ja erityisesti ajoneuvoon asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät voidaan tunnistaa täsmällisesti

d)  tiedot voidaan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti asettaa standardoidun käyttöliittymän kautta kansallisten viranomaisten saataville ainoastaan onnettomuuksien tutkimista ja analysointia varten, järjestelmien ja komponenttien tyyppihyväksyntä mukaan luettuna.

5.  Onnettomuustietotallennin ei saa pystyä tallentamaan ja varastoimaan ajoneuvon valmistenumerossa olevan ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa tai muita tietoja, joiden perusteella itse ajoneuvo, sen omistaja tai haltija voitaisiin tunnistaa.

6.  Komissio antaa 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt seuraavia koskeville testausmenettelyille ja teknisille vaatimuksille:

a)  ajoneuvojen tyyppihyväksyntä 1 kohdassa lueteltujen kehittyneiden ajoneuvojärjestelmien osalta

b)  edellä 1 kohdan a, f ja g alakohdassa lueteltujen kehittyneiden ajoneuvojärjestelmien tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä.

Nämä delegoidut säädökset julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

7 artikla

Henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevat erityiset vaatimukset

1.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen on näiden luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä tämän artiklan 2–5 kohdassa ja 6 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut vaatimukset.

2.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä hätäjarrutusjärjestelmillä, jotka suunnitellaan ja asennetaan kahdessa vaiheessa ja joiden avulla voidaan

a)  ensimmäisessä vaiheessa havaita moottoriajoneuvon edessä olevat esteet ja liikkuvat ajoneuvot ▌

b)  toisessa vaiheessa ulottaa havaitsemiskyky koskemaan myös moottoriajoneuvon edessä olevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

3.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on varustettava hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmällä.

4.  Kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ▌siten, että kuljettajan on suoritettava sitä varten ▌toimintosarja

b)  järjestelmien on oltava tavanomaisessa toimintatilassaan aina, kun ajoneuvon pääkytkin kytketään

c)  varoitusäänet on voitava kytkeä helposti pois käytöstä, mutta toimenpide ei saa samalla kytkeä pois käytöstä järjestelmän muita toimintoja kuin varoitusäänet

d)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmät.

5.  Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että niissä on laajennettu päähän kohdistuvilta iskuilta suojaava alue, jonka avulla suojellaan loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä ja lievennetään heille mahdollisesti aiheutuvia vammoja törmäyksessä.

6.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä tämän artiklan 2–5 kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

8 artikla

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen etusuojajärjestelmät

1.  Etusuojajärjestelmien, jotka on joko asennettu alkuperäisvarusteena luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tai asetettu saataville markkinoilla tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettuina erillisinä teknisinä yksiköinä, on täytettävä 2 ▌kohdassa vahvistetut vaatimukset ja 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut tekniset eritelmät.

2.  Etusuojajärjestelmien, jotka on asetettu saataville markkinoilla erillisinä teknisinä yksiköinä, mukana on toimitettava yksityiskohtainen luettelo niistä ajoneuvojen tyypeistä, varianteista ja versioista, joita varten etusuojajärjestelmä on tyyppihyväksytty, ja selkeät asennusohjeet.

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen etusuojajärjestelmien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden rakennetta ja asennusta koskevat tekniset eritelmät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

9 artikla

Linja- ja kuorma-autoja koskevat erityiset vaatimukset

1.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvojen on näiden luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä tämän artiklan 2–5 kohdassa vahvistetut vaatimukset ja 7 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut tekniset eritelmät. Luokkien M2 ja M3 ajoneuvojen on lisäksi täytettävä 6 kohdassa vahvistettu vaatimus.

2.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kaistavahtijärjestelmällä ja kehittyneellä hätäjarrutusjärjestelmällä, jotka täyttävät 7 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut tekniset eritelmät.

3.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on varustettava kehittyneillä järjestelmillä, jotka pystyvät havaitsemaan lähellä ajoneuvon etuosaa tai ajoneuvon tienreunaista sivua olevat jalankulkijat ja pyöräilijät ja varoittamaan heistä tai estämään törmäyksen tällaisten loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa.

4.  Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

a)  järjestelmät on voitava kytkeä pois toiminnasta vain yksi kerrallaan ▌siten, että kuljettajan on suoritettava sitä varten ▌toimintosarja

b)  kuljettajan on voitava ohittaa järjestelmät

c)  järjestelmien on oltava tavanomaisessa toimintatilassaan aina, kun ajoneuvon pääkytkin kytketään

d)  varoitusäänet on voitava kytkeä helposti pois käytöstä, mutta toimenpide ei saa samalla kytkeä pois käytöstä järjestelmän muita toimintoja kuin varoitusäänet.

5.  Luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava siten, että kuljettajan edessä ja sivulla sijaitsevia sokeita pisteitä pienennetään niin hyvin kuin mahdollista eri ajoneuvoluokkien erityispiirteet huomioon ottaen, jotta loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan istuimelta paranee.

6.  Luokkien M2 ja M3 kuuluvat ajoneuvot, joissa on tilaa kuljettajan lisäksi yli 22 matkustajalle ja joihin on rakennettu alueet seisoville matkustajille siten, että matkustajien usein toistuva sisään- ja uloskäynti on mahdollista, on suunniteltava ja rakennettava siten, että liikuntarajoitteisilla henkilöillä, pyörätuolin käyttäjät mukaan luettuina, on niihin esteetön pääsy.

7.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan seuraaviin:

a)  ajoneuvojen tyyppihyväksyntä tämän artiklan 2–5 kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta

b)  tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos nämä täytäntöönpanosäännökset koskevat tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

Jos nämä täytäntöönpanosäännökset koskevat tämän artiklan 5 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, ne julkaistaan vähintään 36 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

10 artikla

Vetykäyttöisiä ajoneuvoja koskevat erityiset vaatimukset

1.  Luokkien M ja N vetykäyttöisten ajoneuvojen, niiden vetyjärjestelmien ja näiden järjestelmien komponenttien on kyseisten luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut tekniset eritelmät.

2.  Valmistajien on varmistettava, että vetyjärjestelmät ja vetykomponentit asennetaan 3 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen teknisten eritelmien mukaisesti. Valmistajien on lisäksi asetettava tarvittaessa saataville tietoja vetykäyttöisten ajoneuvojen käyttöiän aikana tehtäviä vetyjärjestelmien ja ‑komponenttien tarkastuksia varten.

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä niiden vetyjärjestelmiin, mukaan luettuina materiaalin yhteensopivuus ja täyttölaitteet, ja vetykomponenttien tyyppihyväksynnässä, mukaan luettuina niiden asentamista koskevat tekniset eritelmät.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ne julkaistaan vähintään 15 kuukautta ennen liitteessä II vahvistettuja asiaa koskevia määräaikoja.

11 artikla

Automatisoituja ajoneuvoja ja täysin automatisoituja ajoneuvoja koskevat erityiset vaatimukset

1.  Automatisoitujen ajoneuvojen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen on niitä vastaavien luokkien ajoneuvoihin sovellettavien muiden tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäksi täytettävä 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut tekniset eritelmät, jotka liittyvät seuraaviin:

a)  järjestelmät, jotka suorittavat ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan puolesta, mukaan luettuna merkinanto, ohjaus, kiihdytys ja jarrutus

b)  järjestelmät, jotka antavat ajoneuvolle reaaliaikaista tietoa sen tilasta ja ympäristöstä

c)  kuljettajan saatavillaoloa seuraavat järjestelmät

d)  automatisoitujen ajoneuvojen onnettomuustietotallentimet

e)  yhdenmukaistettu tietojenvaihdon muoto käytettäväksi esimerkiksi useiden erimerkkisten ajoneuvojen saattueajossa

f)  järjestelmät, jotka antavat turvallisuustietoja muille tienkäyttäjille.

2.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kuljettajan saatavillaolon seurantajärjestelmää ei sovelleta täysin automatisoituihin ajoneuvoihin.

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat yhdenmukaisia menettelyjä ja teknisiä eritelmiä, joita sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa lueteltuihin järjestelmiin ja ▌automatisoitujen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä kyseisiin järjestelmiin, jotta varmistetaan automatisoitujen ja täysin automatisoitujen ajoneuvojen turvallinen käyttö yleisillä teillä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta ... [▌tämän asetuksen voimaantulopäivä] 4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 6 kohdassa ja 6 artiklan 6 kohdassa ▌tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 6 kohdassa ja 6 artiklan 6 kohdassa ▌tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 6 kohdan ja 6 artiklan 6 kohdan ▌nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

13 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa tekninen komitea – moottoriajoneuvot. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

14 artikla

Uudelleentarkastelu ja kertomukset

1.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viisi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen viiden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen turvallisuustoimenpiteiden ja turvajärjestelmien toteutuksesta, myös niiden levinneisyydestä ja käyttömukavuudesta. Komissio tutkii, toimivatko nämä toimenpiteet ja järjestelmät tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Kertomukseen liitetään tarvittaessa suosituksia, myös lainsäädäntöehdotus vaatimusten muuttamisesta yleisen turvallisuuden sekä ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun ja turvallisuuden osalta, jotta voidaan vähentää tieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia ja loukkaantumisia tai estää ne.

Komissio arvioi erityisesti uusien älykkäiden nopeusavustinjärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden sekä tällaisten järjestelmien tarkkuuden ja virhetason todellisissa ajo-olosuhteissa. Komissio esittää tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta edellistä vuotta koskevan edistymiskertomuksen UNECE:n ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin (WP.29) toiminnasta ja edistymisestä ajoneuvojen turvallisuutta koskevien standardien täytäntöönpanossa 5–11 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten osalta sekä näihin asioihin liittyvästä unionin kannasta.

15 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Tämä asetus ei mitätöi ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille tai erillisille teknisille yksiköille asetuksen (EY) N:o 78/2009, asetuksen (EY) N:o 79/2009, asetuksen (EY) N:o 661/2009 ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [▌ tämän asetuksen soveltamispäivää välittömästi edeltävä päivämäärä] myönnettyä EU-tyyppihyväksyntää, jollei tällä asetuksella ja sen nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä ole muutettu tai lisätty tällaisiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin tai erillisiin teknisiin yksiköihin sovellettavia asiaa koskevia vaatimuksia, joita on täsmennetty tämän asetuksen nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä.

2.  Hyväksyntäviranomaisten on edelleen myönnettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja EU-tyyppihyväksyntiä.

3.  Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, jäsenvaltioiden on liitteessä VI vahvistettuihin päivämääriin saakka sallittava sellaisten ajoneuvojen rekisteröinti ja sellaisten komponenttien myynti tai käyttöönotto, jotka eivät täytä kyseisessä liitteessä lueteltujen sovellettavien E-sääntöjen vaatimuksia.

16 artikla

Täytäntöönpanopäivämäärät

Kansallisten viranomaisten on ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta

a)  liitteessä II vahvistetuista päivämääristä lähtien tietyn vaatimuksen osalta kyseiseen vaatimukseen liittyvien syiden perusteella kieltäydyttävä myöntämästä EU‑tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tyypeille, jotka eivät täytä tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia

b)  liitteessä II vahvistetuista päivämääristä lähtien tietyn vaatimuksen osalta kyseiseen vaatimukseen liittyvien syiden perusteella katsottava, että uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole päteviä asetuksen (EU) 2018/858 48 artiklan soveltamiseksi, ja kiellettävä sellaisten ajoneuvojen rekisteröinti, jotka eivät täytä tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia

c)  liitteessä II vahvistetuista päivämääristä lähtien tietyn vaatimuksen osalta kyseiseen vaatimukseen liittyvien syiden perusteella kiellettävä sellaisten komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille tai käyttöönotto, jotka eivät täytä tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

17 artikla

Asetuksen (EU) 2018/858 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/858 liite II tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

18 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan asetukset (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009, (EY) N:o 631/2009, (EY) N:o 661/2009 ja asetukset (EU) N:o 406/2010, (EU) N:o 672/2010, (EU) N:o 1003/2010, (EU) N:o 1005/2010, (EU) N:o 1008/2010, (EU) N:o 1009/2010, (EU) N:o 19/2011, (EU) N:o 109/2011, (EU) N:o 458/2011, (EU) N:o 65/2012, (EU) N:o 130/2012, (EU) N:o 347/2012, (EU) N:o 351/2012, (EU) N:o 1230/2012 ja (EU) N:o 2015/166 tämän asetuksen soveltamispäivästä.

2.  Viittauksia asetuksiin (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 on pidettävä viittauksina tähän asetukseen.

19 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [30 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Asetuksen 4 artiklan 3 kohtaa, 4 artiklan 6 kohtaa, 4 artiklan 7 kohtaa, 5 artiklan 4 kohtaa, 6 artiklan 6 kohtaa, 7 artiklan 6 kohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa, 9 artiklan 7 kohtaa, 10 artiklan 3 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklaa sovelletaan kuitenkin ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

 

Luettelo 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista E-säännöistä

Säännön numero

Aihe

EUVL:ssä julkaistu muutossarja

EUVL-viite

E-säännön soveltamisala

1

Epäsymmetrisen lähivalon ja/tai kaukovalon aikaansaavat, R2- ja/tai HS1-luokan hehkulampuilla varustetut ajovalaisimet

Muutossarja 02

EUVL L 177, 10.7.2010, s. 1

M, N (a)

3

Moottoriajoneuvojen heijastinlaitteet

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 323, 6.12.2011, s. 1

M, N, O

4

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien valaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 7

M, N, O

6

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 213, 18.7.2014, s. 1.

M, N, O

7

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen etu- ja takavalaisimet, jarruvalaisimet ja äärivalaisimet

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 285, 30.9.2014, s. 1.

M, N, O

8

Moottoriajoneuvojen ajovalaisimet (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ja/tai H11)

Muutossarja 05, tarkistuksen 4 oikaisu 1

EUVL L 177, 10.7.2010, s. 71

M, N (a)

10

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Muutossarja 05 ▌

EUVL L 41, 17.2.2017, s. 1

M, N, O

11

Ovisalvat ja ovien pidätysmekanismien komponentit

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 120, 13.5.2010, s. 1

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

12

Kuljettajan suojaaminen törmäyksessä ohjausmekanismia vasten

Muutossarja 04 ▌

EUVL L 89, 27.3.2013, s. 1

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

13

Ajoneuvojen ja perävaunujen jarrulaitteet

Muutossarja 11 ▌

EUVL L 42, 18.2.2016, s. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Henkilöautojen jarrulaitteet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 335, 22.12.2015, s. 1.

M1, N1

14

Turvavöiden kiinnityspisteet, ISOFIX-kiinnitysjärjestelmät ja ISOFIX-ylähihnakiinnityspisteet

Muutossarja 07 ▌

EUVL L 218, 19.8.2015, s. 27

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

16

Turvavyöt, turvajärjestelmät, lasten turvajärjestelmät ja lasten ISOFIX-turvajärjestelmät

Muutossarja 07 ▌

EUVL L 109, 27.4.2018, s. 1

M, N

17

Istuimet, niiden kiinnityspisteet ja mahdolliset pääntuet

Muutossarja 08

EUVL L 230, 31.8.2010, s. 81

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

18

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 120, 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimet

Muutossarja 04 ▌

EUVL L 250, 22.8.2014, s. 1

M, N

20

Epäsymmetrisen lähivalon tai kaukovalon tai molemmat tuottavat, halogeenihehkulampuilla (H4-lampuilla) varustetut ajovalaisimet

Muutossarja 03

EUVL L 177, 10.7.2010, s. 170

M, N (a)

21

Sisustus

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 188, 16.7.2008, s. 32

M1

23

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 237, 8.8.2014, s. 1

M, N, O

25

Ajoneuvon istuimiin sisältyvät ja muut pääntuet (niskatuet)

Muutossarja 04, tarkistuksen 1 oikaisu 2

EUVL L 215, 14.8.2010, s. 1

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1

26

Ulkonevat osat

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 215, 14.8.2010, s. 27

M1

28

Äänimerkinantolaitteet ja äänimerkit

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 323, 6.12.2011, s. 33

M, N

29

Hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaaminen

Muutossarja 03

EUVL L 304, 20.11.2010, s. 21

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

N

30

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokka C1)

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 307, 23.11.2011, s. 1

M, N, O

31

Eurooppalaisen epäsymmetrisen lähivalon ja/tai kaukovalon aikaansaavat, halogeeniumpiovalaisimilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 185, 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Palovaaran torjuminen (nestemäisen polttoaineen säiliöt)

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 231, 26.8.2016, s. 41

M, N, O

37

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettävät hehkulamput

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 213, 18.7.2014, s. 36

M, N, O

38

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 20

M, N, O

39

Nopeusmittarilaitteisto ja sen asennus

Muutossarja 01

EUVL L 120, 13.5.2010, s. 40

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

43

Turvalasit

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 42, 12.2.2014, s. 1

M, N, O

44

Moottoriajoneuvojen lapsimatkustajien turvalaitteet (lasten turvajärjestelmät)

Muutossarja 04 ▌

EUVL L 265, 30.9.2016, s. 1

M, N

45

Ajovalaisimien puhdistuslaitteet

Muutossarja 01 ▌

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

46

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet ja niiden asennus

Muutossarja 04 ▌

EUVL L 237, 8.8.2014, s. 24

M, N

48

Moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

Muutossarja 06 ▌

EUVL L 265, 30.9.2016, s. 125

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N, O (c)

54

Hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokat C2 ja C3)

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 307, 23.11.2011, s. 2

M, N, O

55

Ajoneuvoyhdistelmien mekaaniset kytkentäosat

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 153, 15.6.2016, s. 179

M, N, O (c)

58

Taka-alleajosuojat ja niiden asennus; taka-alleajosuojaus

Muutossarja 03

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N, O

61

Hyötyajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevat ulkonevat osat

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 164, 30.6.2010, s. 1

N

64

Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä-rengasyhdistelmä, itsekantavat run-flat-renkaat ja -järjestelmät (ja rengaspaineen seurantajärjestelmä)

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 310, 26.11.2010, s. 18

M1, N1

66

Suurten henkilöajoneuvojen korirakenteen lujuus

Muutossarja 02

EUVL L 84, 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Nestekaasua moottorin polttoaineena käyttävät moottoriajoneuvot

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 285, 20.10.2016, s. 1

M, N

73

Tavarankuljetusajoneuvojen sivusuojaus

Muutossarja 01

EUVL L 122, 8.5.2012, s. 1

N2, N3, O3, O4

77

Moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 21

M, N

79

Ohjauslaitteet

Muutossarjan 03 oikaisu

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N, O

80

Suurten henkilöajoneuvojen istuimet

Säännön muutossarja 03

EUVL L 226, 24.8.2013, s. 20

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M2, M3

87

Moottoriajoneuvojen huomiovalaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 24

M, N

89

Nopeudenrajoittimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 25

M, N (d)

90

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen varaosana toimitettavat jarrupäällysteasennussarjat ja rumpujarrupäällysteet

Muutossarja 02

EUVL L 185, 13.7.2012, s. 24

M, N, O

91

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivuvalaisimet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 27

M, N, O

93

Etualleajosuojat ja niiden asennus; etualleajosuojaus

Säännön alkuperäisversio

EUVL 185, 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Matkustajien etutörmäyssuojaus

Muutossarja 03

EUVL L 35, 8.2.2018, s. 1

M1

95

Matkustajien sivutörmäyssuojaus

Muutossarja 03 ▌

EUVL L 183, 10.7.2015, s. 91

M1, N1

97

Ajoneuvojen hälytysjärjestelmät

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 122, 8.5.2012, s. 19

M1, N1 (e)

98

Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 176, 14.6.2014, s. 64

M, N

99

Moottoriajoneuvojen hyväksytyissä kaasupurkausvalaisinyksiköissä käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 285, 30.9.2014, s. 35

M, N

100

Sähköturvallisuus

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 87, 31.3.2015, s. 1

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

102

Lyhytkytkentälaite (CCD), hyväksytyn lyhytkytkentälaitetyypin asentaminen

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 351, 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

104

Heijastavat merkinnät (raskaat ja pitkät ajoneuvot)

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 75, 14.3.2014, s. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Muutossarja 05

EUVL L 4, 7.1.2012, s. 30

N,O

107

Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot

Muutossarja 07 ▌

EUVL L 52, 23.2.2018, s. 1.

M2, M3

108

Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pinnoitetut renkaat

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 181, 4.7.2006, s. 1

M1, O1, O2

109

Hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen pinnoitetut renkaat

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 181, 4.7.2006, s. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Paineistettua maakaasua (CNG) varten tarkoitetut erikoisosat

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 166, 30.6.2015, s. 1

M, N

112

Epäsymmetrisen lähivalon tai kaukovalon aikaansaavat, hehkulampuilla ja/tai LED-moduuleilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 250, 22.8.2014, s. 67

M, N

114

Varaosana toimitettava turvatyyny

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 373, 27.12.2006, s. 272

M1, N1

115

Jälkiasennettavat neste- ja maakaasujärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 323, 7.11.2014, s. 91

M, N

116

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 45, 16.2.2012, s. 1

M1, N1 (e)

117

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta (luokat C1, C2 ja C3)

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 218, 12.8.2016, s. 1

M, N, O

118

Linja-autojen sisämateriaalien tulenkestävyys

Muutossarja 02 ▌

EUVL L 102, 21.4.2015, s. 67

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M3

119

Kulmavalaisimet

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 89, 25.3.2014, s. 101

M, N

121

Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien sijainti ja tunnistaminen

Muutossarja 01

EUVL L 5, 8.1.2016, s. 9

M, N

122

Ajoneuvojen lämmitysjärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 164, 30.6.2010, s. 231

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N, O

123

Moottoriajoneuvojen mukautuvat etuvalaisujärjestelmät (AFS-järjestelmät)

Muutossarja 01

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

124

Varaosapyörät

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 375, 27.12.2006, s. 568

M1, N1, O1, O2

125

Etunäkyvyysalue

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 20, 25.1.2018, s. 16

M1

126

Tilanjakojärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1

127

Jalankulkijoiden turvallisuus

Muutossarja 02

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

128

Valodiodivalonlähteet (LED)

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 162, 29.5.2014, s. 43

M, N, O

129

Parannetut lasten turvajärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 97, 29.3.2014, s. 21

M, N

130

Kaistavahtijärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

EUVL L 178, 18.6.2014, s. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Muutossarja 01 ▌

EUVL L 214, 19.7.2014, s. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Vetyajoneuvojen turvallisuus

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M, N

135

Pylvässivutörmäys

Muutossarja 01 ▌

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

137

Kohtisuora etutörmäys

Muutossarja 01

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1

139

Jarrutehostinjärjestelmä

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

140

Ajonvakautusjärjestelmä

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1

141

Rengaspaineen seurantajärjestelmät

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1, N1 (g)

142

Renkaiden asennus

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1

145

Lasten turvajärjestelmien kiinnityspisteet

Säännön alkuperäisversio

[Julkaisutoimisto: tarkoitus kääntää v. 2018 – päivitetään viittaukset kun saatavilla]

M1

_______________________

Taulukkoon liittyvät huomautukset:

Taulukossa annettu muutossarja ilmaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun version, eikä se rajoita niiden muutossarjojen soveltamista, joita on noudatettava niiden sisältämien siirtymämääräysten perusteella.

Taulukossa annetun muutossarjan jälkeen hyväksytyn muutossarjan noudattaminen on hyväksyttävä vaihtoehtoisesti.

Taulukossa esitettyjen E-sääntöjen muutossarjoissa vahvistettujen päivämäärien, jotka koskevat vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen(32) sopimuspuolien velvollisuuksia, jotka liittyvät ensirekisteröintiin, käyttöönottoon, saattamiseen saataville markkinoilla, myyntiin, tyyppihyväksyntien tunnustamiseen ja muihin vastaaviin määräyksiin, soveltaminen on pakollista asetuksen (EU) 2018/858 48 ja 50 artiklan soveltamiseksi, ellei tämän asetuksen 16 artiklassa vahvisteta vaihtoehtoisia päivämääriä, jolloin on sovellettava niitä.

Taulukossa lueteltujen E-sääntöjen siirtymämääräyksissä määrätään tietyissä tapauksissa, että tiettyä kyseisen E-säännön muutossarjaa soveltavilla vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen sopimuspuolilla ei ole velvollisuutta hyväksyä kansallista tai alueellista tyyppihyväksyntää varten tyyppiä, joka on hyväksytty aiemman muutossarjan mukaisesti, tai että ne voivat kieltäytyä hyväksymästä sellaisen tyypin, tai niissä on ilmaisu, jonka tarkoitus ja merkitys on vastaava. Tällaisten määräysten tai ilmaisujen on katsottava olevan kansallisia viranomaisia sitovia määräyksiä, joiden mukaan ne eivät enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä asetuksen (EU) 2018/858 48 artiklaa sovellettaessa, ellei tämän asetuksen liitteessä II vahvisteta vaihtoehtoisia päivämääriä, jolloin on sovellettava niitä.

(a)

E-sääntöjä nro 1, 8 ja 20 ei sovelleta ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntään.

(b)

Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän asentaminen on E-sääntöjen mukaisesti pakollista. Se on pakollista myös luokan N1 ajoneuvojen osalta.

(c)

Jos ajoneuvon valmistaja ilmoittaa, että ajoneuvo soveltuu kuorman vetoon (asetuksen (EU) 2018/858 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituslomakkeen kohta 2.11.5), ja jos jokin soveltuvan mekaanisen kytkentälaitteen osa – riippumatta siitä, onko se asennettu kyseisentyyppiseen moottoriajoneuvoon – voisi (osittainkaan) peittää mitään valaisinkomponenttia ja/tai takarekisterikilven asentamiselle ja kiinnittämiselle varattua tilaa, sovelletaan seuraavaa:

–  moottoriajoneuvon käyttöoppaassa (esim. ajoneuvon käyttäjän käsikirjassa) on selvästi täsmennettävä, että sellaisen mekaanisen kytkentälaitteen asentaminen, jota ei voida helposti irrottaa tai siirtää, ei ole sallittua

–  lisäksi käyttöoppaassa on selvästi täsmennettävä, että jos mekaaninen kytkentälaite asennetaan, se on aina irrotettava tai siirrettävä, kun se ei ole käytössä, ja

–  kun kyseessä on E-säännön nro 55 mukainen ajoneuvojärjestelmän tyyppihyväksyntä, on varmistettava, että irrottamista, siirtämistä ja/tai vaihtoehtoista sijaintia koskevia määräyksiä noudatetaan täysimääräisesti myös valaisimien asennuksen ja takarekisterikilven asentamiselle ja kiinnittämiselle varatun tilan osalta.

(d)

Koskee ainoastaan nopeudenrajoittimia ja nopeudenrajoittimen pakollista asentamista luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvoihin.

(e)

Ajoneuvon luvattoman käytön estävät laitteet on asennettava luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin ja ajonestolaitteet luokan M1 ajoneuvoihin.

(f)

Ks.  liitteessä II olevaan taulukkoon liittyvä huomautus 4.

(g)  

Sovelletaan M1-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on ≤ 3 500 kg, ja N1-luokan ajoneuvoihin, joita ei ole varustettu akseliin asennetuilla paripyörillä.

LIITE II

Luettelo 4 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista sekä 16 artiklassa tarkoitetuista päivämääristä

Aihe

Säädökset

Tekniset lisäsäännökset

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Erillinen tekninen yksikkö

Komponentti

Seuraavia koskevat vaatimukset:

A TURVAJÄRJESTELMÄT, TÖRMÄYSTESTIT, POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN EHEYS JA KORKEAJÄNNITTEEN SÄHKÖTURVALLISUUS

A1 Sisustus

E-sääntö nro 21

 

A

A2 Istuimet ja pääntuet

E-sääntö nro 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Linja-autojen istuimet

E-sääntö nro 80

 

A

A

A

A4 Turvavöiden kiinnityspisteet

E-sääntö nro 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Turvavyöt ja turvajärjestelmät

E-sääntö nro 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Turvavyömuistutus

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Tilanjakojärjestelmät

E-sääntö nro 126

 

X

B

A8 Lasten turvajärjestelmien kiinnityspisteet

E-sääntö nro 145

 

A

A9 Lasten turvajärjestelmät

E-sääntö nro 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Parannetut lasten turvajärjestelmät

E-sääntö nro 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Etualleajosuojaus

E-sääntö nro 93

 

A

A

A

A

A12 Taka-alleajosuojaus

E-sääntö nro 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Sivusuojaus

E-sääntö nro 73

 

A

A

A

A

A14 Polttoainesäiliön turvallisuus

E-sääntö nro 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Nestekaasun turvallisuus

E-sääntö nro 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Puristetun ja nesteytetyn maakaasun turvallisuus

E-sääntö nro 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Vetyajoneuvojen turvallisuus

E-sääntö nro 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Vetyjärjestelmien materiaalivaatimukset

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Käytönaikainen sähköturvallisuus

E-sääntö nro 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Limittäinen etutörmäys

E-sääntö nro 94

Sovelletaan ▌luokan M1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on ≤ 3 500 kg, ja luokan N1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on ≤ 2 500 kg. Niihin ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on > 2 500 kg, sovelletaan huomautuksessa B esitettyjä päivämääriä.

A

A

A21 Kohtisuora etutörmäys

E-sääntö nro 137

Hybrid III -testinuken käyttö on sallittu, kunnes testinukke ”THOR” (Test device for Human Occupant Restraint) on E-säännön mukaisesti käytettävissä.

B

B

A22 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä

E-sääntö nro 12

 

A

A

A

A23 Varaosana toimitettava turvatyyny

E-sääntö nro 114

 

X

X

B

A24 Ohjaamoon kohdistuva törmäys

E-sääntö nro 29

 

A

A

A

A25 Sivutörmäys

E-sääntö nro 95

Sovelletaan kaikkiin luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin, mukaan lukien ajoneuvot, joiden matalimman istuimen R-piste on > 700 mm maanpinnan yläpuolella. Niihin ajoneuvoihin, joiden matalimman istuimen R-piste on > 700 mm maanpinnan yläpuolella, sovelletaan huomautuksessa B esitettyjä päivämääriä.

A

A

A26 Pylvässivutörmäys

E-sääntö nro 135

 

B

B

A27 Takatörmäys

E-sääntö nro 34

Sovelletaan luokan M1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on ≤ 3 500 kg, ja luokan N1 ajoneuvoihin. Kolarinjälkeinen sähköturvallisuus on varmistettava.

B

B

Seuraavia koskevat vaatimukset:

B LOUKKAANTUMISELLE ALTTIIT TIENKÄYTTÄJÄT, NÄKEMÄ JA NÄKYVYYS

B1 Jalankulkijoiden säärien ja pään suojaus

E-sääntö nro 127

 

A

A

B2 ▌ Laajennettu ▌päähän kohdistuvilta iskuilta suojaava alue

E-sääntö nro 127

Lapsen ja aikuisen päänmuotoista testialuetta rajoittaa aikuisen ulottumamitta (2 500 mm) tai tuulilasin takavertailulinja sen mukaan, kumpi on edempänä. Päänmuotoisen kappaleen kosketusta A-pylväisiin ja tuulilasin yläosaan ja suojukseen ei lueta mukaan, mutta sitä on seurattava.

C

C

B3 Etusuojajärjestelmä

 

X

X

A

B4 Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

C

C

B5 Törmäysvaroittimet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varalta

 

 

B

B

B

B

B

B6 Sokeita pisteitä valvova järjestelmä

 

 

B

B

B

B

B

B7 Peruutustutka

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Näkyvyys eteen

E-sääntö nro 125

Sovelletaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin.

A

C

B9 Suora näkyvyys raskaista hyötyajoneuvoista

 

 

D

D

D

D

B10 Turvalasit

E-sääntö nro 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Huurteen-/sumunpoistolaitteet

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Pesimet/pyyhkimet

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

E-sääntö nro 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Seuraavia koskevat vaatimukset:

AJONEUVON ALUSTA, JARRUT, RENKAAT JA OHJAUS

C1 Ohjauslaitteet

E-sääntö nro 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Kaistavahtijärjestelmä

E-sääntö nro 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä

 

 

B6

B6

C4 Jarrujärjestelmä

E-sääntö nro 13

E-sääntö nro 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Jarrujärjestelmän varaosat

E-sääntö nro 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Jarrutehostin

E-sääntö nro 139

 

A

A

C7 Ajonvakautusjärjestelmä

E-sääntö nro 13

E-sääntö nro 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Raskaiden hyötyajoneuvojen kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

E-sääntö nro 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Kevyiden hyötyajoneuvojen kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

 

 

B

B

C10 Renkaiden turvallisuus ja ympäristöominaisuudet

E-sääntö nro 30

E-sääntö nro 54

E-sääntö nro 117

On varmistettava myös käytettyjen renkaiden testausmenettely. Sovelletaan huomautuksessa C esitettyjä päivämääriä.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Varapyörät ja run flat -järjestelmät

E-sääntö nro 64

 

A1

A1

C12 Uudelleen pinnoitetut ulkorenkaat

E-sääntö nro 108

E-sääntö nro 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Kevyiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

E-sääntö nro 141

Sovelletaan luokan M1 ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on ≤ 3 500 kg, ja luokan N1 ajoneuvoihin.

A

B

C14 Raskaiden hyötyajoneuvojen rengaspaineen seuranta

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Renkaiden asennus

E-sääntö nro 142

Sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Varaosapyörät

E-sääntö nro 124

 

X

X

X

X

B

Seuraavia koskevat vaatimukset:

D AJONEUVON SISÄISET INSTRUMENTIT, SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, AJONEUVON VALAISINJÄRJESTELMÄT JA SUOJAUS LUVATTOMALTA KÄYTÖLTÄ, MYÖS KYBERHYÖKKÄYKSILTÄ

D1 Äänimerkki

E-sääntö nro 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radiohäiriöt (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

E-sääntö nro 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Suojaus luvattomalta käytöltä ▌, ajonestolaite ja hälytysjärjestelmät

E-sääntö nro 18

E-sääntö nro 97

E-sääntö nro 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Ajoneuvon suojaus kyberhyökkäyksiltä

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Nopeusmittari

E-sääntö nro 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Matkamittari

E-sääntö nro 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Nopeudenrajoittimet

E-sääntö nro 89

 

A

A

A

A

A

D8 Älykäs nopeusavustin

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen

E-sääntö nro 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Lämmitysjärjestelmät

E-sääntö nro 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Merkkivalolaitteet

E-sääntö nro 4

E-sääntö nro 6

E-sääntö nro 7

E-sääntö nro 19

E-sääntö nro 23

E-sääntö nro 38

E-sääntö nro 77

E-sääntö nro 87

E-sääntö nro 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Katuvalaistuslaitteet

E-sääntö nro 31

E-sääntö nro 98

E-sääntö nro 112

E-sääntö nro 119

E-sääntö nro 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Heijastinlaitteet

E-sääntö nro 3

E-sääntö nro 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Valonlähteet

E-sääntö nro 37

E-sääntö nro 99

E-sääntö nro 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Merkkivalo-, katuvalaistus- ja heijastinlaitteiden asentaminen

E-sääntö nro 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Hätäjarrutuksen merkkivalo

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Ajovalaisimien puhdistuslaitteet

E-sääntö nro 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Vaihtamisopastin

 

 

A

Seuraavia koskevat vaatimukset:

E KULJETTAJAN JA JÄRJESTELMIEN KÄYTTÄYTYMINEN

E1 Alkolukon asennuksen helpottaminen

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Kehittynyt kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä

 

▌Voidaan harkita myös tarkkaamattomuuden välttämistä teknisin keinoin.

C

C

C

C

C

C

E4 Kuljettajan valmiustilan seurantajärjestelmä

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Onnettomuustietotallennin

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Kuljettajan hallintatoimintoja korvaavat järjestelmät

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Ajoneuvolle tietoja sen tilasta ja ympäristöstä antavat järjestelmät

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Saattueajo

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Seuraavia koskevat vaatimukset:

AJONEUVON YLEISET RAKENNE- JA MUUT OMINAISUUDET

F1 Rekisterikilven tila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Peruutus

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Ovien lukot ja saranat

E-sääntö nro 11

 

A

A

F4 Ovien askelmat, astinlaudat ja kädensijat

 

 

A

A

A

A

F5 Ulkonevat osat

E-sääntö nro 26

 

A

F6 Hyötyajoneuvojen ohjaamon ulkonevat osat

E-sääntö nro 61

 

A

A

A

F7 Lakisääteiset kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Hinauslaitteet

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Pyörien roiskesuojat

 

 

A

F10 Roiskeenesto-järjestelmät

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Massat ja mitat

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mekaaniset kytkentälaitteet

E-sääntö nro 55

E-sääntö nro 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

E-sääntö nro 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Linja-auton yleinen rakenne

E-sääntö nro 107

 

A

A

F15 Linja-auton korirakenteen lujuus

E-sääntö nro 66

 

A

A

F16 Syttyvyys linja-autoissa

E-sääntö nro 118

 

A

A

_______________________

Taulukkoon liittyvät huomautukset:

A:

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[▌tämän asetuksen soveltamispäivä]

B:

Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[▌tämän asetuksen soveltamispäivä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[▌24 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

C:

Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[▌24 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[▌48 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

D:

Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[42 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti sekä komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattaminen markkinoille ja käyttöönotto:

[78 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

X:

Kyseisen komponentin tai erillisen teknisen yksikön on oltava osoitetuissa ajoneuvoluokissa.

1

Vaatimustenmukaisuutta edellytetään, jos asennettu.

2

Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisella tuulilasin huurteen- ja huurunpoistolaitteella.

3

Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisilla tuulilasin pesimillä ja pyyhkimillä.

4

Ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin:

−  luokan N2 puoliperävaunun vetoajoneuvot, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia mutta enintään 8 tonnia

−  alaluokkiin A, I ja II kuuluvat luokkien M2 ja M3 ajoneuvot siten kuin ne määritellään E-säännössä nro 107 olevassa 2.1 kohdassa

−  alaluokkiin A, I ja II kuuluvat luokan M3 nivellinja-autot siten kuin ne määritellään E-säännössä nro 107 olevassa 2.1 kohdassa

−  luokkien M2, M3, N2 ja N3 maastoajoneuvot

−  luokkien M2, M3, N2 ja N3 erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot ja

−  luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvot, joissa on enemmän kuin kolme akselia.

5

Vaatimustenmukaisuutta edellytetään, jos kyseessä ovat automatisoidut ajoneuvot.

6

Niihin moottoriajoneuvoihin, joissa on hydraulisesti avustettu ohjausjärjestelmä, sovelletaan huomautuksessa C esitettyjä päivämääriä. Tällaiset ajoneuvot on kuitenkin varustettava kaistavahtijärjestelmällä.

LIITE III

Asetuksen (EU) 2018/858 liitteen II muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/858 liite II seuraavasti:

1)  Korvataan I osassa olevan taulukon kohdan 3A kolmannessa sarakkeessa viittaus ”Asetus (EY) N:o 661/2009” seuraavasti:

”Asetus (EU) 2019/…*(33)

_______________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/…, annettu […], moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta [EUVL …, s. ..].”

ja korvataan tämän jälkeen jokainen liitteessä II oleva viittaus ”asetukseen (EY) N:o 661/2009” viittauksella ”asetukseen (EU) 2019/…”, ellei tämän liitteen seuraavissa säännöksissä toisin säädetä.

2)  Muutetaan I osa seuraavasti:

(a)  Muutetaan taulukko seuraavasti:

i)  lisätään seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”55A

Pylvässivutörmäys

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 135

X

X”

ii)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

X

X

X”

iii)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

iv)  korvataan 65 ja 66 kohta seuraavasti:

”65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

X

X

X

X

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

X

X

X

X”

b)  muutetaan selittävät huomautukset seuraavasti:

i)  korvataan selittävät huomautukset 3 ja 4 seuraavasti:

”(3) Ajoneuvot on asetuksen (EU) 2019/…+ 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti varustettava ajonvakautustoiminnolla.

(4)  Ajoneuvot on asetuksen (EU) 2019/…+ 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä.

ii)  korvataan selittävä huomautus 9A seuraavasti:

(9A)  Ajoneuvot on asetuksen (EU) 2019/…+ 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti varustettava rengaspaineen seurantajärjestelmällä.”

iii)  korvataan selittävä huomautus 15 seuraavasti:

”(15) Asetuksen (EU) 2019/…+ noudattaminen on pakollista. Tyyppihyväksynnän ei kuitenkaan ole tarkoitus perustua tähän kohtaan, koska kohta edustaa muualla tässä taulukossa lueteltujen yksittäisten kohtien yhdistelmää, ja näissä kohdissa viitataan asetukseen (EU) 2019/...+.”

3)

Muutetaan I osan lisäyksessä 1 oleva taulukko 1 seuraavasti:

a)  korvataan 46A kohta seuraavasti:

”46A

Renkaiden asennus

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 142

 

B”

 

b)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

 

C

Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[42 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti:

[144 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

 

c)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

 

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

 

Asetuksen (EU) 2019/…+ noudattaminen on pakollista. Tyyppihyväksynnän ei kuitenkaan ole tarkoitus perustua tähän kohtaan, koska kohta edustaa muualla tässä taulukossa lueteltujen yksittäisten kohtien yhdistelmää, ja näissä kohdissa viitataan asetukseen (EU) 2019/...+.”

4)

Poistetaan lisäyksessä 1 olevan taulukon 1 selittävien huomautusten viimeinen kappale.

5)

Muutetaan I osan lisäyksessä 1 oleva taulukko 2 seuraavasti:

a)  korvataan 46A kohta seuraavasti:

”46A

Renkaiden asennus

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 142

 

B”

 

b)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

 

C

Päivämäärä, josta alkaen EU-tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[42 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään ajoneuvojen rekisteröinti:

[144 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä]

 

c)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

 

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

 

Asetuksen (EU) 2019/…+ noudattaminen on pakollista. Tyyppihyväksynnän ei kuitenkaan ole tarkoitus perustua tähän kohtaan, koska kohta edustaa muualla tässä taulukossa lueteltujen yksittäisten kohtien yhdistelmää, ja näissä kohdissa viitataan asetukseen (EU) 2019/...+.”

6)

Muutetaan I osan lisäyksessä 2 oleva 4 kohta seuraavasti:

a)  muutetaan taulukko, jonka otsikko on ”I osa: M1-luokkaan kuuluvat ajoneuvot”, seuraavasti:

i)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

E-sääntö nro 127

Asetus (EU) 2019/…+

(Jalankulkijoiden suojelu)

Ajoneuvot on varustettava kaikkiin pyöriin vaikuttavalla elektronisella lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä.

E-säännön nro 127 vaatimuksia sovelletaan.

Etusuojajärjestelmän on oltava joko erottamaton osa ajoneuvoa, jolloin sen on oltava E-säännön nro 127 mukainen, tai tyyppihyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä.”

 

ii)  lisätään seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”62

E-sääntö nro 134

Asetus (EU) 2019/…+

(Vetyjärjestelmä)

Sovelletaan E-säännön nro 134 vaatimuksia.

Vaihtoehtoisesti on osoitettava, että ajoneuvo on seuraavien mukainen:

−  asetuksen (EY) N:o 79/2009 aineelliset vaatimukset, sellaisena kuin asetusta sovelletaan [▌tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää edeltävä päivä]

−  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japani) (Liite 100 – polttoaineenaan paineistettua vetykaasua käyttävien moottoriajoneuvojen polttoainejärjestelmiä koskeva tekninen standardi)

−  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kiina) (polttokennokäyttöiset sähköajoneuvot – turvallisuusvaatimukset)

−  kansainvälinen standardi ISO 23273:2013, osa 1: Vehicle functional safety (ajoneuvon toimintaturvallisuus) ja osa 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen (polttoaineenaan paineistettua vetykaasua käyttävien ajoneuvojen suojaaminen vetykaasun aiheuttamilta vaaroilta) tai

−  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety (polttokennokäyttöisten ajoneuvojen yleinen turvallisuus)”

 

b)  muutetaan taulukko, jonka otsikko on ”II osa: N1-luokkaan kuuluvat ajoneuvot”, seuraavasti:

i)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

E-sääntö nro 127

Asetus (EU) 2019/…+

(Jalankulkijoiden suojelu)

Ajoneuvot on varustettava kaikkiin pyöriin vaikuttavalla elektronisella lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä.

E-säännön nro 127 vaatimuksia sovelletaan.

Etusuojajärjestelmän on oltava joko erottamaton osa ajoneuvoa, jolloin sen on oltava E-säännön nro 127 mukainen, tai tyyppihyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä.”

 

ii)  lisätään seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”62

E-sääntö nro 134

Asetus (EU) 2019/…+

(Vetyjärjestelmä)

Sovelletaan E-säännön nro 134 vaatimuksia.

Vaihtoehtoisesti on osoitettava, että ajoneuvo on seuraavien mukainen:

−  asetuksen (EY) N:o 79/2009 aineelliset vaatimukset, sellaisena kuin asetusta sovelletaan [▌tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää edeltävä päivä]

−  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japani) (Liite 100 – polttoaineenaan paineistettua vetykaasua käyttävien moottoriajoneuvojen polttoainejärjestelmiä koskeva tekninen standardi)

−  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kiina) (polttokennokäyttöiset sähköajoneuvot – turvallisuusvaatimukset)

−  kansainvälinen standardi ISO 23273:2013, osa 1: Vehicle functional safety (ajoneuvon toimintaturvallisuus) ja osa 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen (polttoaineenaan paineistettua vetykaasua käyttävien ajoneuvojen suojaaminen vetykaasun aiheuttamilta vaaroilta) tai

−  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety (polttokennokäyttöisten ajoneuvojen yleinen turvallisuus)”

7)

Poistetaan II osassa olevasta taulukosta 58, 65 ja 66 kohta.

8)

Muutetaan III osa seuraavasti:

a)  muutetaan lisäyksessä 1 oleva taulukko seuraavasti:

i)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

 

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

X

X”

 

 

 

ii)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

 

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

X

X

X

 

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”

 

iii)  korvataan 65 ja 66 kohta seuraavasti:

 

”65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

 

 

N/A

N/A

 

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

 

 

N/A

N/A”

 

b)  muutetaan lisäyksessä 2 oleva taulukko seuraavasti:

i)  lisätään seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”55A

Pylvässivutörmäys

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 135

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

 

ii)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

 

iii)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”

 

iv)  korvataan 65 ja 66 kohta seuraavasti:

”65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”

 

 

 

 

 

c)  muutetaan lisäys 3 seuraavasti:

i)  lisätään taulukkoon seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”55A

Pylvässivutörmäys

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 135

N/A”

 

ii)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

G”

 

iii)  korvataan 62 ja 63 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)”

 

iv)  lisätään kohta seuraavasti:

”5. Edellä olevia 1–4.2 kohtaa sovelletaan myös niihin luokan M1 ajoneuvoihin, joita ei ole luokiteltu erikoiskäyttöön tarkoitetuiksi ajoneuvoiksi mutta jotka on suunniteltu pyörätuolin käyttäjille.”;

 

d)  muutetaan lisäyksessä 4 oleva taulukko seuraavasti:

i)  lisätään seuraava kohta asianmukaiseen kohdan numeron mukaiseen paikkaan:

”55A

Pylvässivutörmäys

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 135

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

 

ii)  korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 127

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

 

iii)  korvataan 62, 63, 65 ja 66 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

N/A

N/A

 

N/A

N/A”

 

 

 

 

 

e)  korvataan lisäyksessä 5 olevan taulukon 62, 63, 65 ja 66 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

N/A

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

N/A”

 

f)  korvataan lisäyksessä 6 olevan taulukon 62, 63, 65 ja 66 kohta seuraavasti:

”62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 134

X

 

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 131

N/A

 

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EU) 2019/…+

E-sääntö nro 130

N/A”

 

 

g)  muutetaan selittävät huomautukset seuraavasti:

i)  korvataan selittävä huomautus X seuraavasti:

”X Asiaa koskevan säädöksen vaatimuksia sovelletaan.”

ii)  korvataan selittävät huomautukset 3 ja 4 seuraavasti:

”(3) Ajoneuvot on asetuksen (EU) 2019/…+ 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti varustettava ajonvakautustoiminnolla.

(4)  Ajoneuvot on asetuksen (EU) 2019/…+ 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä.”

iii)  korvataan selittävä huomautus 9A seuraavasti:

”(9A) Sovelletaan vain ajoneuvoihin, joihin on asennettu E-säännön nro 64 soveltamisalaan kuuluvia varusteita. Rengaspaineen seurantajärjestelmän asentaminen on kuitenkin pakollista asetuksen (EU) 2019/…+ 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

iv)  korvataan selittävä huomautus 15 seuraavasti:

 

”(15) Asetuksen (EU) 2019/…+ noudattaminen on pakollista. Tyyppihyväksynnän ei kuitenkaan ole tarkoitus perustua tähän kohtaan, koska kohta edustaa muualla asianomaisessa taulukossa lueteltujen yksittäisten kohtien yhdistelmää.”

 

v)  poistetaan selittävät huomautukset 16 ja 17.

LIITE IV

16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut siirtymäsäännökset:

E-sääntö

Erityiset vaatimukset

Vaatimustenvastaisten ajoneuvojen viimeinen rekisteröintipäivä ja vaatimustenvastaisten komponenttien viimeinen myynti- tai käyttöönottopäivä (1)

▌117

Renkaat vierintämelun, märkäpidon ja vierintävastuksen osalta

30.  huhtikuuta 2023

C3-luokan renkaiden on oltava vaiheen 2 vierintämeluvaatimusten mukaiset

_______________________

Taulukkoon liittyvät huomautukset:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistetut päivämäärät, jotka koskevat ajoneuvo-, järjestelmä- ja komponenttityyppejä, jotka ovat kyseisen asetuksen vaatimusten mukaisia, sellaisena kuin asetusta sovelletaan [▌tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää edeltävä päivä], ja asetuksessa (EY) N:o 78/2009 vahvistetut päivämäärät, jotka koskevat ajoneuvo- ja järjestelmätyyppejä, jotka ovat kyseisen asetuksen vaatimusten mukaisia, sellaisena kuin asetusta sovelletaan [▌tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää edeltävä päivä].

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma käytetyistä renkaista

Komissio katsoo, että tieturvallisuuden, kuluttajansuojan, jätteiden vähentämisen ja kiertotalouden kannalta on tärkeää, että testataan paitsi uusia, myös kuluneita renkaita. Tämän takia komissio tukee asianmukaisten testausmenetelmien kehittämistä ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien maailmanfoorumin yhteydessä. Jos tätä prosessia ei kuitenkaan saada päätökseen heinäkuuhun 2023 mennessä, komissio aikoo ehdottaa EU:n lainsäädäntöä, joka kattaa erityisesti käytettyjen renkaiden testauksen.

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 90.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858 moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).
(9)Neuvoston päätös 97/836/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997 (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1).
(11)Sääntö nro 127 – Moottoriajoneuvojen hyväksyntää jalankulkijoiden turvallisuuden osalta koskevat yhdenmukaiset vaatimukset.
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32).
(13)E-sääntö nro 134 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden komponenttien hyväksymistä vetyä polttoaineena käyttävien ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvän suorituskyvyn osalta.
(14)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(16)Komission asetus (EY) N:o 631/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteen I täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 195, 25.7.2009, s. 1).
(17)Komission asetus (EU) N:o 406/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 122, 18.5.2010, s. 1).
(18)Komission asetus (EU) N:o 672/2010, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2010, tiettyjen moottoriajoneuvojen tuulilasin huurteen- ja huurunpoistojärjestelmien tyyppihyväksynnästä sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 196, 28.7.2010, s. 5).
(19)Komission asetus (EU) N:o 1003/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 291, 9.11.2010, s. 22).
(20)Komission asetus (EU) N:o 1005/2010, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010, moottoriajoneuvojen hinauslaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 291, 9.11.2010, s. 36).
(21)Komission asetus (EU) N:o 1008/2010, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien tyyppihyväksynnästä sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 292, 10.11.2010, s. 2).
(22)Komission asetus (EU) N:o 1009/2010, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, tiettyjen moottoriajoneuvojen pyörien roiskesuojien tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 292, 10.11.2010, s. 21).
(23)Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 8, 12.1.2011, s. 1).
(24)Komission asetus (EU) N:o 109/2011, annettu 27 päivänä tammikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmien tyyppihyväksyntävaatimusten osalta (EUVL L 34, 9.2.2011, s. 2).
(25)Komission asetus (EU) N:o 458/2011, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden asennusta koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 124, 13.5.2011, s 11).
(26)Komission asetus (EU) N:o 65/2012, annettu 24 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta vaihtamisopastinten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 28, 31.1.2012, s. 24).
(27)Komission asetus (EU) N:o 130/2012, annettu 15 päivänä helmikuuta 2012, ajoneuvoon pääsyyn ja ajoneuvon ohjattavuuteen liittyvistä moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 43, 16.2.2012, s. 6).
(28)Komission asetus (EU) N:o 347/2012, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on tiettyjä moottoriajoneuvoluokkia koskevista kehittyneisiin hätäjarrutusjärjestelmiin liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 109, 21.4.2012, s. 1).
(29)Komission asetus (EU) N:o 351/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on kaistavahtijärjestelmien asentamista moottoriajoneuvoihin koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 110, 24.4.2012, s. 18).
(30)Komission asetus (EU) N:o 1230/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 353, 21.12.2012, s. 31.)
(31)Komission asetus (EU) 2015/166, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen menettelyjen, arviointimenetelmien ja teknisten vaatimusten lisäämisestä samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY sekä komission asetusten (EU) N:o 1003/2010, (EU) N:o 109/2011 ja (EU) N:o 458/2011 muuttamisesta (EUVL L 28, 4.2.2015, s. 3).
(32)Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).
(33)+ [Julkaisutoimisto: lisätään asianmukaiset tiedot tekstiin ja alaviitteeseen]

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus