Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0145(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0151/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0151/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0391

Téacsanna atá glactha
PDF 410kWORD 149k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Ceanglais chineálcheadaithe do mhótarfheithiclí a mhéid a bhaineann leis an tsábháilteacht ghinearálta ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 oar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais cineálcheadaithe do mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh le haghaidh feithiclí dá leithéid, maidir lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint na ndaoine atá i bhfeithiclí agus úsáideoirí soghonta bóthair, lena leasaítear Rialachán (CE) 2018/… agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0286),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0194/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 29 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus do na tuairimí gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste gCoiste um Iompar agus Turasóireacht (A8-0151/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh in éineacht leis an ngníomh reachtach críochnathach;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 440, 6.12.2018, lch. 90.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais cineálcheadaithe do mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh le haghaidh feithiclí dá leithéid, maidir lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint na ndaoine atá i bhfeithiclí agus úsáideoirí soghonta bóthair, lena leasaítear Rialachán (CE) 2018/858 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) ▌leagtar síos forálacha riaracháin agus ceanglais theicniúla maidir le cineálcheadú feithiclí nua, córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh d’fhonn dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus chun ardleibhéal feidhmíochta sábháilteachta agus comhshaoil a chur ar fáil.

(2)  Is gníomh rialála é an Rialachán seo chun críocha an nós imeachta cineálcheadaithe AE a leagtar síos le Rialachán (AE) 2018/858, agus dá thoradh sin ba cheart Iarscríbhinn II a ghabhann le ▌Rialachán (AE) 2018/858 a leasú dá réir. Tá forálacha riaracháin Rialachán (AE) 2018/858, lena n-áirítear na forálacha maidir le bearta ceartaitheacha agus pionóis, infheidhme go hiomlán maidir leis an Rialachán seo.

(3)  Leis na deichbhlianta anuas, chuir forbairtí i sábháilteacht feithicle go mór le laghdú foriomlán i líon na mbásanna ar na bóithre agus líon na ngortuithe tromchúiseacha. Fuair 25 300 duine bás ar bhóithre an Aontais in 2017, áfach, ar figiúr é sin atá mórán gan athrú le ceithre bliana anuas. Thairis sin, gortaítear 135 000 duine go dona gach bliain in imbhuailtí ar bhóithre AE(5). Ba cheart don Aontas gach is féidir leis a dhéanamh chun timpistí agus gortuithe in iompar de bhóthar a laghdú nó a dhíothú. Sa bhreis ar bhearta sábháilteachta chun daoine i bhfeithiclí a chosaint, tá gá le bearta sonrach a chur chun feidhme ar mhaithe le básanna agus gortuithe a bhaineann d’úsáideoirí soghonta bóthair, amhail rothaithe agus coisithe, chun úsáideoirí lasmuigh den fheithicil a chosaint. Gan tionscnaimh nua maidir le sábháilteacht ar bhóithre i gcoitinne, ní bheidh na tionchair atá ag an gcur chuige atá ann faoi láthair ó thaobh sábháilteachta de in ann ag an méadú atá ag teacht ar an trácht. Dá bhrí sin, ní mór feidhmíocht sábháilteachta feithiclí a fheabhsú tuilleadh mar chuid de chur chuige comhtháite maidir le sábháilteacht ar bhóithre agus chun úsáideoirí soghonta bóthair a chosaint ar bhealach níos fearr.

(4)  Leis na forálacha cineálcheadaithe, ba cheart a áirithiú go gcaithfear leibhéal feidhmíochta mótarfheithicle a mheasúnú ar shlí a fhágann gur féidir na measúnuithe a athdhéanamh agus gur féidir iad a atáirgeadh. Dá bhrí sin, is do choisithe agus rothaithe amháin a thagraíonn na ceanglais theicniúla sa Rialachán seo mar gurb iadsan amháin, i láthair na huaire, atá ann mar spriocábhair do thástáil atá comhchuibhithe go foirmiúil. Taobh amuigh de choisithe agus rothaithe, ba cheart a áireamh ar úsáideoirí soghonta bóthair, go ginearálta, úsáideoirí bóthair eile, bídís ag úsáid feithiclí gan mhótar nó le mótar, a d’fhéadfadh a bheith ag úsáid réitigh shoghluaisteachta nach bhfuil aon chabhalra cosanta orthu. Thairis sin, cruthaíonn an teicneolaíocht reatha ionchas réasúnach go mbeidh córais ardfhorbartha in ann oibriú i bhfreagairt d’úsáideoirí soghonta bóthair eile faoi ghnáthdhálaí tiomána, cé nach bhfuil tástáil shainiúil déanta ar an teicneolaíocht sin. Ba cheart na ceanglais theicniúla a oiriúnú tuilleadh don dul chun cinn teicniúil i ndiaidh próiseas measúnaithe agus athbhreithnithe chun gach úsáideoir bóthair gan cabhalra cosanta a chlúdach, amhail scútair, feithiclí féinchothromaithe agus úsáideoirí cathaoireacha rothaí.

(5)  Mar gheall ar dhul chun cinn teicniúil i réimse na n-ardchóras sábháilteachta feithicle cuirtear féidearthachtaí nua ar fáil chun líon na dtaismeach a laghdú. Chun líon ngortuithe tromchúiseacha agus na mbásanna a íoslaghdú, ní mór pacáiste de na teicneolaíochtaí ábhartha nua a thabhairt isteach.

(6)  I gcomhthéacs Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), rinne an Coimisiún measúnú an féidir an ceanglas atá sa Rialachán sin faoi láthair go ndéanfaí córais áirithe (mar shampla ardchórais coscánaithe éigeandála agus córais faireacháin bhrú na mbonn) a fheistiú i gcatagóirí éagsúla feithicle a leathadh amach ionas go mbeidh feidhm aige maidir le gach catagóir feithicle. Rinne an Coimisiún measúnú freisin ar an indéantacht theicniúil agus eacnamaíoch i dtaobh ceanglas nua a fhorchur chun ardghnéithe sábháilteachta eile a fheistiú, agus ar aibíocht an mhargaidh ina leith sin. Bunaithe ar na measúnuithe sin, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i mí na Nollag 2016 dar teideal “Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU” [Beatha a shábháil: Sábháilteacht i gcarranna a chur chun cinn san Aontas Eorpach]▌. Sa doiciméad oibre inmheánach a ghabhann leis an tuarascáil sin sainmhíníodh agus cuireadh ar aghaidh 19 mbeart rialála féideartha a bheadh éifeachtach chun líon na dtionóiscí bóthair agus líon na mbásanna agus na ngortuithe a laghdú a thuilleadh.

(7)  Chun neodracht theicniúil a áirithiú a mhéid a bhaineann le córais faireacháin bhrú na mbonn, ba cheart go mbeadh an ceanglas feidhmíochta amhlaidh ionas go gceadódh sé córais faireacháin dhíreacha agus indíreacha bhrú na mbonn a bheith ann.

(8)  Is féidir leis na bearta rialála atá beartaithe a bheith níos éifeachtaí ó thaobh básanna agus an líon timpistí bóthair a laghdú agus ó thaobh gortuithe agus damáiste a mhaolú má bhíonn siad deartha sa chaoi go mbeidh siad áisiúil do na húsáideoirí. Dá bhrí sin, ba cheart do mhonaróirí feithiclí a lándícheall a dhéanamh chun a áirithiú go ndéantar na córais agus gnéithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a fhorbairt ar shlí a thacóidh leis an tiománaí. Ba cheart feidhmiú na gcóras agus na ngnéithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo, mar aon leis na teorannuithe a ghabhann leo, a mhíniú i dtreoracha úsáideora na mótarfheithicle ar shlí atá soiléir agus sothuigthe don thomhaltóir.

(9)  Ba cheart go mbeadh gnéithe sábháilteachta agus foláirimh a úsáidtear chun cabhrú leis an tiomáint le feiceáil go héasca ag gach tiománaí, lena n-áirítear daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas.

(10)  Ardchórais coscánaithe éigeandála, cúnamh cliste luais, córais éigeandála le fanacht i lána, foláireamh codlatachta tiománaí, ardchóras foláirimh do sheachmall tiománaí agus córais braite cúlaithe, is córais sábháilteachta iad a d’fhéafadh líon na dtaismeach a laghdú go mór. Sa bhreis air sin, tá cuid de na córais sábháilteachta sin ina mbunús do theicneolaíochtaí a úsáidfear chun feithiclí ▌uathoibríocha a imscaradh freisin. Aon chóras sábháilteachta den sórt sin, ba cheart dó feidhmiú gan úsáid a bhaint as aon chineál faisnéise bithmhéadraí faoi na tiománaithe nó na paisinéirí, lena n-áirítear aitheantas aghaidhe. Dá bhrí sin, ní mór rialacha agus nósanna imeachta tástála comhchuibhithe i ndáil le cineálcheadú feithiclí maidir leis na córais sin agus i ndáil le cineálcheadú na gcóras sin mar aonaid theicniúla ar leithligh a bhunú ar leibhéal an Aontais. Ba cheart dul chun cinn theicniúil na gcóras sin a chur san áireamh i ngach meastóireacht a dhéantar ar an reachtaíocht atá cheana ann, chun go mbeidh sé in ann a bheith stóinseach don todhchaí, ag cloí go docht le prionsabal na príobháideachta agus na cosanta sonraí, agus chun timpistí agus gortuithe in iompar de bhóthar a laghdú nó a dhíothú. Is gá a áirithiú freisin gur féidir na córais sin a úsáid go sábháilte i rith shaolré na feithicle.

(11)  Ba cheart é a bheith indéanta an cúnamh cliste luais a chasadh as, mar shampla, nuair a bhíonn rabhaidh bhréige nó aiseolas míchuí á bhfáil ag an tiománaí mar thoradh ar dhroch-aimsir, marcálacha bóthair sealadacha i limistéir oibreacha bóthair a thugann atá ina gcúis le foláirimh chontrártha agus comharthaí bóthair a bheith míthreorach, fabhtach nó in easnamh. Ba cheart go mbeadh smacht ag an tiománaí ar chasadh as na gné sin, go mbeadh sé casta as chomh fada agus is gá agus go mbeadh an rogha ann don tiománaí í a chasadh air arís go héasca. Nuair a bhíonn an córas casta as, d’fhéadfadh sé go dtabharfaí faisnéis fós faoin teorainn luais. Ba cheart go mbeadh an córas gníomhach i gcónaí nuair a dhúisítear an t-ineall agus ba cheart go mbeadh an tiománaí ar an eolas i gcónaí faoin gcóras a bheith casta air nó as.

(12)  Aithnítear go forleathan go bhfuil an crios sábhála ar cheann de na gnéithe sábháilteachta is tábhachtaí agus is éifeachtaí san fheithicil. Dá bhrí sin, is féidir le córais mheabhrúcháin criosa sábhála básanna a chosc nó gortuithe a mhaolú trí na rátaí do chaitheamh criosa sábhála ar fud an Aontais a mhéadú. Ar an gcúis sin, foráladh i Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 go mbeadh córas meabhrúcháin criosa sábhála éigeantach do shuíochán an tiománaí i ngach carr paisinéirí nua ó 2014. Baineadh amach an méid sin trí Rialachán 16 ó na Náisiúin Aontaithe a chur chun feidhme, ar rialachán é ina raibh na forálacha teicniúla ábhartha. A bhuíochas don oiriúnú don dul chun cinn teicniúil atá sa Rialachán sin ó na Náisiúin Aontaithe, beidh sé éigeantach anois freisin córais mheabhrúcháin criosa sábhála a fheistiú ar gach suíochán tosaigh agus deiridh d’fheithiclí M1 agus N1, chomh maith leis na suíocháin tosaigh go léir i bhfeithiclí N2, N3, M2 agus M3, amhail ón 1 Meán Fómhair 2019 do gach cineál nua agus amhail ón 1 Meán Fómhair 2021 do gach mótarfheithicil nua.

(13)  Is céim thábhachtach é tabhairt isteach taifeadáin sonraí eachtra ▌lena stórálfar sraith sonraí feithicle ríthábhachtacha atá i ndíth ainm, in éineacht le ceanglais le haghaidh raon, cruinneas agus taifeach sonraí agus le haghaidh a mbailithe, a stórála agus a n-aisghabháltachta thar thréimhse ghearr ama roimh, le linn agus díreach i ndiaidh timpiste bóthair (mar shampla, trí ghníomhú mála aeir a mhúscailt) chun mionsonraí tionóiscí níos cruinne a fháil. Ní mór ceangal a bheith ar gach mótarfheithicil a bheith feistithe le taifeadáin den sórt sin, mar sin. Ba cheart go mbeadh taifeadáin den sórt sin in ann sonraí a thaifeadadh agus a stóráil ar bhealach nach bhféadfar iad a úsáid ach amháin chun go ndéanfadh na Ballstáit iad a úsáid chun anailís a dhéanamh ar shábháilteacht bóithre agus chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht bearta sonracha a glacadh gan aon fhéidearthacht ann úinéir nó sealbhóir feithicle ar leith a shainaithint ar bhonn na sonraí atá stóráilte.

(14)  Aon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta, amhail faisnéis faoin tiománaí arna próiseáil i dtaifeadáin sonraí eachtra ▌nó faisnéis faoi leibhéal codlatachta agus aird an tiománaí nó ardchóras aitheanta seachmaill an tiománaí, ba cheart í a dhéanamh i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7). Ba cheart go mbeadh taifeadáin sonraí eachtra ag oibriú ar chóras lúbiata, ina dtaifeadtar arís anuas ar na sonraí atá stóráilte, agus nach bhfágann gur féidir an fheithicil nó an tiománaí a shainaithint. Sa bhreis air sin, níor cheart go mbeadh rabhadh codlatachta agus aird an tiománaí nó rabhadh ardaitheantas seachmaill an tiománaí ag taifeadadh go leanúnach ná go gcoinneofaí ann aon sonraí seachas na sonraí sin atá riachtanach i ndáil leis na cuspóirí chuig ar bailíodh iad nó go mbeadh na sonraí sin á bpróiseáil ar shlí eile laistigh den chóras lúbiata. Thairis sin, tá próiseáil sonraí pearsanta arna mbailiú tríd an gcóras eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 faoi réir coimircí sonracha(8).

(15)  D’fhéadfadh sé nach mbeadh ardchórais coscánaithe éigeandála nó córais éigeandála le fanacht i lána ag feidhmiú go hiomlán i roinnt cásanna, go háirithe mar gheall ar easnaimh sa bhonneagar bóithre. Sna cásanna sin, ba cheart do na córais iad féin a dhíghníomhachtú agus faisnéis faoin díghníomhachtú sin a thabhairt don tiománaí. Mura ndíghníomhaíonn siad go huathoibríoch, ba cheart go mbeadh sé indéanta iad a chasadh as de lámh. Ba cheart an díghníomhachtú sin a bheith sealadach agus go mairfeadh sé don tréimhse ar lena linn nach bhfuil an córas ag feidhmiú go hiomlán agus don tréimhse sin amháin. D’fhéadfadh sé go mbeadh ar thiománaithe freisin ardchórais coscánaithe éigeandála nó córais éigeandála le fanacht i lána a fhorstiúradh i gcás ina bhféadfadh riosca níos mó nó díobháil leanúint as feidhmiú an chórais. Áirithíonn sé seo go bhfuil na feithiclí faoi smacht an tiománaí i gcónaí. Mar sin féin, d’fhéadfadh na córais cásanna a aithint ina bhfuil an tiománaí éagumasaithe agus dá bhrí sin tá gá le hidirghabháil ón gcóras chun timpiste níos measa a chosc.

(16)  Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, bhí díolúine ag veaineanna, feithiclí spórt-áirgiúlachta (SUVanna) agus feithiclí ilfheidhmeacha (MPVanna) ó cheanglais sábháilteachta mar gheall ar shaintréithe a bhaineann le hairde suíocháin agus mais feithiclí. I bhfianaise an ráta méadaithe lena bhfuil feithiclí den sórt sin ag dul i bhfód ar an margadh (suas ó 3 % i 1996 go 14 % in 2016) agus na forbairtí teicneolaíocha i seiceálacha ar shábháilteacht leictreach i ndiaidh tuairteanna, tá na díolúintí sin as dáta agus gan údar. Ba cheart, dá bhrí sin, na díolúintí a bhaint agus an tsraith iomlán de cheanglais i ndáil le hardchórais feithicle a chur i bhfeidhm maidir leis na feithiclí sin.

(17)  Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 baineadh amach simpliú suntasach ar reachtaíocht an Aontais trí 38 dTreoir a bhaint agus Rialacháin chomhionanna de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe), atá éigeantach faoi Chinneadh 97/836/CE(9), a chur ina n-ionad. Chun simpliú breise a bhaint amach, ba cheart níos mó rialacha de chuid na Náisiún Aontaithe a bhfuil feidhm acu san Aontas ar bhonn éigeantach a chur in ionad rialacha de chuid an Aontais. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún an obair atá ar siúl ar leibhéal na Náisiún Aontaithe a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt di, chun na ceanglais theicniúla maidir le cineálcheadú córais shábháilteachta feithicle dá bhforáiltear leis an Rialachán seo a bhunú, gan mhoill agus i gcomhréir leis na caighdeáin is airde sábháilteachta bóthair atá ann.

(18)  Ba cheart rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe, agus na leasuithe orthu, ar vótáil an tAontas ina bhfabhar nó a chuireann an tAontas i bhfeidhm, i gcomhréir le Cinneadh 97/836/CE, a ionchorprú i reachtaíocht an Aontais maidir le cineálcheadú. Dá réir sin, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún leasú a dhéanamh ar an liosta de na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe a bhfuil feidhm acu ar bhonn éigeantach chun a áirithiú go gcoimeádtar cothrom le dáta é.

(19)  Le Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) leagtar amach ceanglais maidir le coisithe, rothaithe agus úsáideoirí soghonta bóthair eile a chosaint le tástálacha comhlíontachta agus teorainnluachanna maidir le ceadú feithiclí a mhéid a bhaineann lena struchtúr tosaigh agus maidir le córais cosanta tosaigh (mar shampla túsbharraí cosanta) a cheadú. Ó glacadh Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, rinneadh ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta tástála d’fheithiclí a fhorbairt tuilleadh ar leibhéal na Náisiún Aontaithe chun dul chun cinn teicniúil a chur san áireamh. Tá feidhm ag Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe(11) san Aontas faoi láthair maidir le mótarfheithiclí a chineálcheadú.

(20)  Tar éis Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12) a ghlacadh, rinneadh tuilleadh forbartha ar leibhéal na Náisiún Aontaithe ar na ceanglais theicniúla agus na nósanna imeachta tástála maidir le feithiclí faoi thiomáint hidrigine agus córais agus comhpháirteanna hidrigine a cheadú, chun an dul chun cinn teicniúil a chur san áireamh. Tá feidhm ag Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe(13) san Aontas faoi láthair maidir le córais hidrigine i mótarfheithiclí a chineálcheadú. De bhreis ar na ceanglais sin, ba cheart critéir maidir le cáilíocht na n-ábhar agus na ngabhdán breosla a úsáidtear i gcóras feithiclí le hidrigin comhbhrúite ▌ a bhunú ar leibhéal an Aontais.

(21)  Ar mhaithe le soiléireacht, le réasúntacht agus le simpliú, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 a aisghairm, agus ba cheart an Rialachán seo a chur ina n-ionad.

(22)  Go stairiúil, chuir rialacha an Aontais teorainn le fad foriomlán cónaisc trucailí, as ar eascair an dearadh tipiciúil ina bhfuil cábán os cionn an innill, chun an spás lasta is mó a fháil. D’fhág suíomh ard an tiománaí, áfach, go raibh caochspota níos mó ann agus laghdú ar an infheictheacht dhíreach timpeall chábán na trucaile. Is toisc mhór é sin do thionóiscí trucaile a bhaineann le húsáideoirí soghonta bóthair. D’fhéadfaí líon na dtaismeach a laghdú go suntasach tríd an amharc díreach a fheabhsú. Ba cheart, mar sin, ceanglais a thabhairt isteach chun an t-amharc díreach a fheabhsú ionas go gcuirfí feabhas ar an infheictheacht dhíreach ar choisithe, ar rothaithe agus ar úsáideoirí soghonta bóthair eile ó shuíomh an tiománaí trí bhíthin na caochspotaí os comhair an tiománaí ar go cliathánach ón tiománaí a laghdú a mhéid is féidir. Ba cheart na sonraíochtaí do na catagóirí éagsúla feithiclí a chur san áireamh.

(23)  D’fhéadfadh sé go mbeadh feithiclí uathoibríocha ▌in ann rannchuidiú go mór le líon na mbásanna ar na bóithre a laghdú, ós rud é go bhfuil leibhéal áirithe d’earráid an duine ina chúis le níos mó ná 90 faoin gcéad de thimpistí bóthair. Ós rud é go mbeidh feithiclí uathoibríocha ag glacadh cúraimí an tiománaí chucu féin de réir a chéile, ba cheart rialacha agus ceanglais theicniúla chomhchuibhithe do chórais uathoibríocha feithiclí, lena n-áirítear i ndáil le dearbhú sábháilteachta infhíoraithe don chinnteoireacht maidir le feithiclí uathoibríocha, a ghlacadh ar leibhéal an Aontais, agus fós urraim a léiriú do phrionsabal na neodrachta teicneolaíochta, agus ba cheart é sin a chur chun cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta faoi chuimsiú CENAE WP.29.

(24)  Ba cheart úsáideoirí bóithre, amhail coisithe agus rothaithe mar aon le tiománaithe feithiclí neamh-uathoibríocha nach féidir leo faisnéis leictreonach feithicil le feithicil a fháil faoi iompar feithicle uathoibrithe, a choimeád ar an eolas trí mhodhanna traidisiúnta mar a fhoráiltear dó i Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe nó i ngníomhartha rialála eile a luaithe is féidir tar éis dóibh teacht i bhfeidhm.

(25)  Trí dhlúthghrúpáil feithiclí, tá an fhéidearthacht ann iompar atá níos sábháilte, níos glaine agus níos éifeachtaí a spreagadh amach anseo. Mar réamhaíocht don teicneolaíocht agus do na caighdeáin ábhartha i ndáil leis an dlúthghrúpáil a thabhairt isteach, beidh creat rialála le rialacha agus próisis chomhchuibhithe ag teastáil. ▌

(26)  Mar gheall ar nascacht agus uathoibriú feithiclí tá méadú ag teacht ar an bhféidearthacht go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe cianda ar bhogearraí infheithicle agus go ndéanfaí modhnú aer-rochtana ar bhogearraí; chun na rioscaí atá ag bagairt mar thoradh air sin a chur san áireamh, ba cheart Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe agus gníomhartha rialála eile maidir leis an gcibearshlándáil a chur i bhfeidhm go héigeantach a luaithe is féidir tar éis teacht i bhfeidhm dóibh.

(27)  Is féidir le modhnuithe bogearraí feidhmiúlachtaí feithiclí a athrú ar bhealach suntasach. Ba cheart rialacha comhchuibhithe agus ceanglais theicniúla le haghaidh modhnuithe bogearraí atá ar aon dul leis na próisis chineálcheadaithe a bhunú. Dá bhrí sin, ba cheart Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe nó gníomhartha rialála eile maidir le próisis uasdátaithe bogearraí a chur i bhfeidhm go héigeantach a luaithe is féidir tar éis teacht i bhfeidhm dóibh. Níor cheart, áfach, go mbainfeadh na bearta slándála sin an bonn de na hoibleagáidí atá ar mhonaróirí feithiclí rochtain a thabhairt ar fhaisnéis chuimsitheach dhiagnóiseach agus ar shonraí infheithicle atá ábhartha chun feithicil a dheisiú agus a chothabháil.

(28)  Ba cheart don Aontas leanúint den fhorbairt ar riachtanais teicniúla a chur chun cinn maidir le torann, le friotaíocht rollach agus le feidhmiú fliuchghreama na mbonn ar leibhéal na Náisiún Aontaithe. Moltar an méid seo mar cuimsíonn Rialachán Uimh. 117 ó na Náisiúin Aontaithe na forálacha mionsonraithe seo anois. Ba cheart go leanfaí, go mear agus go huaillmhianach, ar leibhéal na Náisiún Aontaithe den phróiseas chun na ceanglais i ndáil le boinn a oiriúnú, chun gach dul chun cinn teicniúil a áireamh, go háirithe chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú bonn ag deireadh a saolré agus riocht chaite orthu chun an tuiscint a chur chun cinn gur cheart na ceanglais sin a bhaint amach ó thús go deireadh a saolré ionas nach mbeidh gá lena n-athrú roimh am. Ba cheart anois Rialacháin choibhéiseacha ó na Náisiún Aontaithe a chur in ionad na gceanglas atá ann cheana i Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 a bhaineann le feidhmiú bonn.

(29)  Chun éifeachtacht an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh i ndáil le ceanglais chineálcheadaithe i dtaca le hardchórais feithiclí agus chun Iarscríbhinn II a leasú chun an dul chun cinn sa teicneolaíocht agus forbairtí rialála a chur san áireamh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(14). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(30)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15).

(31)  I bhfianaise ailíniú reachtaíocht an Aontais, ina dtagraítear do nós imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú, leis an gcreat dlí a tugadh isteach leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus d'fhonn reachtaíocht an Aontais a shimpliú tuilleadh sa réimse a bhaineann le sábháilteacht feithiclí, ba cheart na Rialacháin seo a leanas a aisghairm agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoin Rialachán seo a chur ina n-ionad:

   Rialachán (CE) Uimh. 631/2009 ón gCoimisiún(16),
   Rialachán (AE) Uimh. 406/2010 ón gCoimisiún(17),
   Rialachán (AE) Uimh. 672/2010 ón gCoimisiún(18),
   Rialachán (AE) Uimh. 1003/2010 ón gCoimisiún(19),
   Rialachán (AE) Uimh. 1005/2010 ón gCoimisiún(20),
   Rialachán (AE) Uimh. 1008/2010 ón gCoimisiún(21),
   Rialachán (AE) Uimh. 1009/2010 ón gCoimisiún(22),
   Rialachán (AE) Uimh. 19/2011 ón gCoimisiún(23),
   Rialachán (AE) Uimh. 109/2011 ón gCoimisiún(24),
   Rialachán (AE) Uimh. 458/2011 ón gCoimisiún(25),
   Rialachán (AE) Uimh. 65/2012 ón gCoimisiún(26),
   Rialachán (AE) Uimh. 130/2012 ón gCoimisiún(27),
   Rialachán (AE) Uimh. 347/2012 ón gCoimisiún(28),
   Rialachán (AE) Uimh. 351/2012 ón gCoimisiún(29),
   Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún(30),
   Rialachán (AE) Uimh. 2015/166 ón gCoimisiún(31).

(32)  Toisc gur cheart ceaduithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, chomh maith leis na bearta cur chun feidhme a ghabhann leo, a mheas mar cheaduithe coibhéiseacha ach amháin má athraítear na ceanglais ábhartha faoin Rialachán seo nó go dtí go modhnaítear iad tríd an reachtaíocht cur chun feidhme, ba cheart go ndeimhneofaí le forálacha idirthréimhseacha nach ndéanfaí ceaduithe den chineál sin a neamhbhailíochtú.

(33)  Maidir leis na dátaí chun cineálcheadú AE a dhiúltú, chun clárú feithiclí a dhiúltú, chun cur ar an margadh nó teacht i seirbhís na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leithligh a thoirmeasc, ba cheart iad a leagann síos le haghaidh gach comhpháirt rialálaithe.

(34)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon dea-fheidhmiú an mhargadh inmheánaigh a áirithiú trí cheanglais theicniúla chomhchuibhithe a thabhairt isteach i dtaca le sábháilteacht agus feidhmíocht chomhshaoil mótarfheithiclí agus a leantóirí, a ghnóthú go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a n-éifeachtaí, is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. De réir phrionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(35)  Ba cheart ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta tástála leormhaithe, chomh maith le forálacha i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla, le haghaidh cineálcheadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh a leagan síos i ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme luath go leor roimh an dáta a thiocfaidh siad i bhfeidhm chun dóthain ama a thabhairt do mhonaróirí ▌oiriúnú do cheanglais an Rialacháin seo agus na ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a ghlactar dá bhun. Déantar feithiclí áirithe a tháirgeadh i méideanna beaga. Dá bhrí sin, is iomchuí i dtaca leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a ghlacfar dá bhun, go gcuirfear san áireamh iontu na feithiclí nó na haicmí feithiclí sin, i gcás ina bhfuil na ceanglais sin ar neamhréir le húsáid nó le dearadh na bhfeithiclí sin, nó i gcás ina mbeadh an t-ualach breise a d’fhorchuirfí leis na ceanglais sin díréireach. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo, bunaítear ceanglais i dtaca leis an méid seo a leanas:

(a)   cineálcheadú feithiclí, córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh a dheartar nó a mhonaraítear le haghaidh feithiclí, maidir lena sonraíochtaí ginearálta sábháilteachta agus le cosaint agus sábháilteacht daoine atá i bhfeithiclí agus úsáideoirí soghonta bóthair;

(b)   cineálcheadú feithiclí maidir le córais faireacháin bhrú na mbonn agus i ndáil lena sábháilteacht, lena n-éifeachtúlacht bhreosla agus lena n-astaíochtaí CO2; agus

(c)   cineálcheadú bonn nua-mhonaraithe i ndáil lena sábháilteacht agus a bhfeidhmíocht chomhshaoil.

Airteagal 2

Raon Feidhme

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le catagóirí M, N, agus O, mar a shainaithnítear iad in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2018/858, agus le córais, comhpháirteanna agus le haonaid theicniúla ar leithligh a dheartar nó a mhonaraítear d’fheithiclí den sórt sin, faoi réir Airteagail 4 go 11 den Rialachán seo.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos in Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2018/858.

Sa bhreis air sin, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘úsáideoir soghonta bóthair’ úsáideoirí bóthair i bhfeithicil gan inneall, lena n-áirítear, go háirithe, rothaithe agus coisithe, mar aon le húsáideoirí dé-rothaigh chumhachtaithe;

(2)  ciallaíonn ‘córas faireacháin bhrú na mbonn’ córas atá feistithe ar fheithicil agus atá in ann brú na mbonn nó athrú ar bhrú le himeacht ama a mheas agus atá in ann faisnéis chomhfhreagrach a tharchur chuig an úsáideoir nuair atá an fheithicil ag rith;

(3)  ciallaíonn ‘cúnamh cliste luais’ córas chun cabhrú leis an tiománaí an luas iomchuí don timpeallacht bóthair a choinneáil trí aiseolas tiomanta agus iomchuí a sholáthar ▌;

(4)  ciallaíonn ‘suiteáil chomhghlasála a thomhasann alcól a éascú’ comhéadan caighdeánach lena n-éascaítear suiteáil iarmhargaidh a dhéanamh ar ghairis chomhghlasála a thomhasann alcól i mótarfheithiclí;

(5)  ciallaíonn ‘rabhadh codlatachta agus aire an tiománaí’ córas trína ndéantar measúnú ar mhúscailteacht an tiománaí trí bhíthin chóras anailíse san fheithicil chun rabhadh a thabhairt don tiománaí, más gá;

(6)  ciallaíonn ‘ardchóras rabhaidh do sheachmall tiománaí’ córas atá in ann cuidiú leis an tiománaí aird a choinneáilar na coinníollacha tráchta agus rabhadh a thabhairt don tiománaí nuair a théann sé nó sí chun seachmaill;

(7)  ciallaíonn ‘comhartha stop éigeandála’ feidhm solas-chomharthaíochta lena dtugtar le fios d’úsáideoirí bóthair eile atá laistiar d’fheithicil go bhfuil ardfhórsa moillithe á chur i bhfeidhm ar an bhfeithicil sin i ngeall ar na coinníollacha reatha bóthair;

(8)  ciallaíonn ‘brath cúlaithe’ córas ▌lena gcuirtear in iúl don tiománaí go bhfuil daoine nó rudaí laistiar den fheithicil agus é mar phríomhaidhm leis imbhuailtí a sheachaint agus é ag cúlú;

(9)  ciallaíonn ‘córas rabhaidh imeachta ó lána’ córas lena dtugtar rabhadh don tiománaí go bhfuil an fheithicil ag gluaiseacht óna lána taistil;

(10)  ciallaíonn ‘ardchóras coscánaithe éigeandála’ córas lenar féidir imbhualadh féideartha a bhrath go huathoibríoch agus lenar féidir córas coscánaithe na feithicle a ghníomhachtú chun luas na feithicle a laghdú d’fhonn imbhualadh a sheachaint nó a mhaolú;

(11)  ciallaíonn ‘córas éigeandála le fanacht i lána’ córas chun cuidiú leis an tiománaí an fheithicil a choinneáil in ionad sábháilte i dtaca leis an lána nó le colbha an bhóthair, ar a laghad nuair a fhágtar lána nó go bhfuiltear ar tí lána a fhágáil agus go bhféadfadh imbhualadh tarlú dá dheasca sin;

(12)  ciallaíonn ‘máistirlasc rialaithe na feithicle’ an gaireas trínar féidir an córas leictreonach atá ar bord na feithicle a athrú óna bheith múchta, mar a bheadh i gcás ina bhfuil an fheithicil páirceáilte gan an tiománaí istigh inti, chuig a ghnáthmhodh oibríochta;

(13)  ciallaíonn ‘taifeadán sonraí eachtra ▌’ córas arb é an t-aon chuspóir atá leis ná taifeadadh agus stóráil a dhéanamh ar na paraiméadair agus an fhaisnéis chriticiúil a bhaineann le himbhualadh go gairid roimh, le linn agus i ndiaidh imbhuailte;

(14)  ciallaíonn ‘córas cosanta tosaigh’ struchtúr leithleach nó struchtúir leithleacha, amhail túsbharra cosanta, nó tuairteoir forlíontach, atá beartaithe, de bhreis ar an mbuntrealamh tuairteora, chun dromchla seachtrach na feithicle a chosaint ó dhamáiste i gcás imbhuailte le réad, seachas struchtúir a bhfuil mais is lú na 0,5 kg acu, nach bhfuil beartaithe ach chun soilse na feithicle a chosaint;

(15)  ciallaíonn ‘tuairteoir’ aon struchtúir tosaigh, íochtair, sheachtracha d’fheithicil, lena n-áirítear feistithe a ghabhann leo, ar struchtúir iad atá beartaithe chun feithicil a chosaint nuair a bhaintear imbhualadh tosaigh íseal-luais le feithicil eile di; ní áirítear leis sin, áfach, aon chóras cosanta tosaigh;

(16)  ciallaíonn ‘feithicil faoi thiomáint hidrigine’ mótarfheithicil ar bith a bhaineann úsáid as hidrigin mar bhreosla chun an fheithicil a thiomáint;

(17)  ciallaíonn ‘córas hidrigine’ cóimeáil de chomhpháirteanna hidrigine agus de pháirteanna cónascacha a fheistítear ar fheithicil faoi thiomáint hidrigine, seachas an córas tiomána faoi thiomáint hidrigine nó an t-aonad cumhachta cúnta;

(18)  ciallaíonn ‘córas tiomána faoi thiomáint hidrigine’ an tiontaire fuinnimh a úsáidtear chun an fheithicil a thiomáint;

(19)  ciallaíonn ‘comhpháirt hidrigine’ coimeádáin hidrigine agus na páirteanna eile go léir d’fheithiclí faoi thiomáint hidrigine a bhíonn i dteagmháil dhíreach le hidrigin nó ar cuid de chóras hidrigine iad;

(20)  ciallaíonn ‘coimeádán hidrigine’ an chomhpháirt laistigh den chóras hidrigine ina stóráiltear toirt phríomha an bhreosla hidrigine;

(21)  ciallaíonn ‘feithicil uathoibríoch’ mótarfheithicil atá deartha agus monaraithe chun gluaiseacht go neamhspleách ar feadh tréimhsí áirithe ama gan maoirseacht leanúnach an tiománaí, ach a bhfuiltear ag súil i gcónaí le hidirghabháil ón tiománaí nó go bhfuil gá leis an idirghabháil sin;

(22)  ciallaíonn 'feithicil lán-uathoibríoch' mótarfheithicil atá deartha agus monaraithe chun gluaiseacht go neamhspleách gan aon mhaoirseacht ó thiománaí;

(23)  ciallaíonn ‘córas faireacháin ar infhaighteacht an tiománaí’ córas chun measúnú a dhéanamh an bhfuil an tiománaí in ann smacht a aisghabháil ar fheidhm tiomána feithicle nuair is feithicil uathoibríoch í i gcásanna sonracha, i gcás inarb iomchuí;

(24)  ciallaíonn ‘dlúthghrúpáil feithiclí’ dhá fheithicil, nó níos mó, a nascadh agus iad á dtiomáint faoi chonbhua trí bhíthin teicneolaíocht nascachta agus córais tacaíochta don tiomáint uathoibríoch a fhágann gur féidir leis na feithiclí achar gar sonrach a choimeád eatarthu ar bhonn uathoibríoch agus iad nasctha le chéile i rith codanna áirithe de thuras agus gur féidir leo freisin oiriúnú d’athruithe i ngluaiseacht na feithicle tosaigh gan aon ghníomh nó gan mórán gnímh ar pháirt na dtiománaithe;

(25)  ciallaíonn ‘uasmhais’ an uasmhais ualaithe incheadaithe go teicniúil arna sonrú ag an monaróir;

(26)  ciallaíonn ‘A-cholún’ an taca dín is mó chun tosaigh agus is forimeallaí ag síneadh ón bhfonnadh go díon na feithicle.

CAIBIDIL II

OIBLEAGÁIDÍ NA MONARÓIRÍ

Airteagal 4

Oibleagáidí ginearálta agus ceanglais theicniúla

1.  Taispeánfaidh monaróirí go bhfuil gach feithicil nua a chuirtear ar an margadh, bídís cláraithe nó iontrálaithe i seirbhís, agus gach córas, comhpháirt agus aonad teicniúil ar leithligh nua a chuirtear ar an margadh, bídís cláraithe nó iontrálaithe i seirbhís, cineálcheadaithe i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a ghlactar dá bhun.

2.  Measfar gur cineálcheadú AE i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a ghlactar dá bhun é cineálcheadú i gcomhréir leis na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe atá liostaithe in Iarscríbhinn I.

3.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun Iarscríbhinn I a leasú d’fhonn dul chun cinn teicniúil agus forbairtí rialála a chur san áireamh trí bhíthin tagairtí a dhéanamh do na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe, agus do gach sraith leasuithe ábhartha, a mbeidh feidhm acu ar bhonn éigeantach, agus tagairtí den sórt sin a nuashonrú.

4.  Áiritheoidh monaróirí go ndéanfar feithiclí a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ar shlí a íoslaghdóidh an baol díobhála do dhaoine atá i bhfeithiclí agus d’úsáideoirí soghonta bóthair.

5.  Áiritheoidh monaróirí freisin go gcomhlíonfaidh feithiclí, córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh na ceanglais is infheidhme arna liostú in Iarscríbhinn II le héifeacht ó na dátaí a shonraítear san Iarscríbhinn sin agus go gcomhlíonfaidh siad na ceanglais theicniúla mhionsonraithe agus na nósanna imeachta tástála arna leagan síos sna gníomhartha tarmligthe agus freisin na nósanna imeachta aonfhoirmithe agus na sonraíochtaí teicniúla a leagtar síos sna gníomhartha cur chun feidhme a ghlactar de bhun an Rialacháin seo, lena n-áirítear ceanglais a bhaineann le:

(a)  córais srianta, tástáil tuairteanna, sláine an chórais breosla agus sábháilteacht leictreach ardvoltais;

(b)  úsáideoirí soghonta bóthair, radharc agus infheictheacht;

(c)  fonnadh feithicle, coscánú, boinn agus stiúradh;

(d)  ionstraimí ar bord, córas leictreach, soilsiú feithicle agus cosaint ar úsáid neamhúdaraithe lena n-áirítear cibear-ionsaithe;

(e)  iompar an tiománaí agus an chórais;

(f)  monaraíocht agus gnéithe ginearálta feithiclí;

6.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun Iarscríbhinn II a leasú d’fhonn dul chun cinn teicniúil agus forbairtí rialála a chur san áireamh, go háirithe maidir leis na nithe a liostaítear i bpointí (a) go (f) de mhír 5 den Airteagal seo agus freisin maidir leis na nithe dá dtagraítear i bpointí (a) go (g) d’Airteagal 6(1), Airteagal 7(2), (3), (4) agus (5), Airteagal 9(2), (3) agus (5) agus Airteagal 11(1) agus d’fhonn ardleibhéal sábháilteachta ginearálta sna feithiclí, sna córais, sna comhpháirteanna agus sna haonaid theicniúla ar leithligh a áirithiú mar aon le hardleibhéal cosanta do na daoine atá sna feithiclí agus d’úsáideoirí soghonta bóthair, trí thagairtí do Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe agus freisin do ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a thabhairt isteach agus a nuashonrú.

7.  ▌Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh cineálcheadú feithiclí, a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh a mhéid a bhaineann leis na ceanglais a liostaítear in Iarscríbhinn II.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 5

Forálacha sonracha a bhaineann le córais faireacháin bhrú na mbonn agus leis na boinn féin

1.  Déanfar feithiclí a threalmhú le córas cruinn faireacháin bhrú na mbonn a bheidh in ann rabhadh infheithicle a thabhairt don tiománaí nuair a tharlaíonn cailleadh brú i gceann de na boinn ▌ thar raidhse leathan coinníollacha bóthair agus comhshaoil,

2.  Beidh córais faireacháin bhrú na mbonn deartha ar bhealach chun athshocrú nó athchalabrú a sheachaint agus iad faoi bhrú íseal.

3.  Déanfaidh gach bonn a chuirtear ar an margadh na ceanglais um shábháilteacht agus um fheidhmiú comhshaoil arna leagan amach sna gníomhartha rialála faoi seach a liostaítear in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh.

4.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla i ndáil leis an méid seo a leanas:

(a)  cineálcheadú na bhfeithiclí a mhéid a bhaineann le córais faireacháin bhrú a mbonn;

(b)  cineálcheadú na mbonn, lena n-áirítear sonraíochtaí teicniúla a bhaineann lena suiteáil.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 6

Ardchórais feithicle le haghaidh gach catagóir mótarfheithicle

1.  Beidh mótarfheithiclí feistithe leis na hardchórais feithicle seo a leanas:

(a)  cúnamh cliste luais;

(b)  suiteáil chomhghlasála a thomhasann alcóil a éascú;

(c)  rabhaidh codlatachta agus aire tiománaí;

(d)  ardchóras rabhaidh do sheachmall tiománaí;

(e)  comhartha stop éigeandála;

(f)  brath cúlaithe;

(g)  taifeadán sonraí eachtra.

2.  Beidh na híos-sonraíochtaí seo a leanas ag córais do chúnamh cliste luais:

(a)  beifear in ann an tiománaí a chur ar an eolas tríd an rialú luasghéaraithe, nó trí aiseolas tiomanta, iomchuí agus éifeachtach, go bhfuiltear ▌imithe thar an luasteorainn is infheidhme;

(b)  ▌beidh sé indéanta an córas a mhúchadh. Féadfar faisnéis faoin teorainn luais a sholáthar fós, agus beidh an córas cliste um chúnamh luais i ngnáthmhodh oibríochta gach uair a dhéantar máistirlasc rialaithe na feithicle a ghníomhachtú;

(c)  beidh an t-aiseolas tiomanta agus iomchuí bunaithe ar fhaisnéis faoin luasteorainn a bhailítear ó chomharthaíocht bóithre, agus ó chomharthaí bonneagair nó ó shonraí mapála leictreonacha, nó ón dá fhoinse, agus a chuirtear ar fáil laistigh den fheithicil;

(d)  ní dhéanfaidh sé difear don fhéidearthacht atá ag an tiománaí dul thar luas na feithicle mar a mholann an córas;

(e)  déanfar a chuid spriocanna feidhmíochta a shocrú ionas go seachnófar nó na n-íoslaghdófar an ráta earráide i bhfíordhálaí tiomána.

3.  Déanfar córais le haghaidh rabhadh codlatachta agus aire an tiománaí agus rabhadh seachmaill an tiománaí a dhearadh ar shlí nach mbeidh na córais sin ag taifeadadh go leanúnach ná nach gcoinneofar iontu aon sonraí seachas na sonraí sin atá riachtanach i ndáil leis na cuspóirí chuig ar bailíodh iad nó go mbeadh na sonraí sin á bpróiseáil ar shlí eile laistigh den chóras lúbiata. Thairis sin, ní bheidh na sonraí sin inrochtana ná curtha ar fáil do thríú páirtí ag aon am agus déanfar iad a scrios láithreach tar éis a bpróiseála. Beidh na córais deartha freisin chun forluí a sheachaint agus ní thabharfaidh siad nod don tiománaí ar leithligh agus i gcomhthráth le chéile nó ar shlí a bheadh ina cúis mearbhaill i gcás go ndéanfadh gníomhaíocht amháin an dá chóras a ghníomhachtú.

4.  Comhlíonfaidh taifeadáin sonraí eachtra na ceanglais seo a leanas go háirithe:

(a)  i dtaca leis na sonraí atá siad in ann a thaifeadadh agus a stóráil maidir leis an tréimhse go gairid roimh, le linn agus díreach i ndiaidh imbhuailte, go n-áireofar leo luas, coscánú agus suíomh na feithicle mar aon le claonadh na feithicle ar an mbóthar, staid agus ráta gníomhachtúcháin a córas slándála uile, córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112, gníomhachtú coscáin agus aon pharaiméadair ionchuir ábhartha eile maidir le córais sábháilteachta ghníomhacha agus córais seachanta tionóisce ar bord na feithicle, le hardleibhéal cruinnis agus marthanas áirithithe sonraí;

(b)  ní bheidh sé indéanta na gairis a dhíghníomhachtú;

(c)  an bealach ina bhfuil siad in ann sonraí a thaifeadadh agus a stóráil, beidh siad sa riocht:

(i)  go n-oibreoidh siad ar chóras lúbiata;

(ii)  go mbeidh na sonraí a bhailítear i ndíth ainm agus cosanta in aghaidh cúblála agus mí-úsáide;

(iii)  gur féidir cineál, leagan agus malartach beacht na feithicle, agus go háirithe na córais ghníomhacha sábháilteachta agus seachanta tionóisce atá feistithe san fheithicil, a shainaithint;

(d)  is féidir na sonraí a chur ar fáil trí chomhéadan caighdeánaithe do na húdaráis náisiúnta, ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta, ach é sin chun na críche amháin go n-úsáidfear iad ar mhaithe le taighde agus anailís ar thimpistí, lena n-áirítear chun críocha chineálcheadú na gcóras agus na gcomhpháirteanna agus i gcomhlíonadh le Rialachán (AE) 2016/679.

5.  Ní bheidh taifeadán sonraí eachtra in ann na ceithre dhigit dheireanacha den tuairisceoir feithicle in uimhir aitheantais na feithicle a thaifeadadh agus a stóráil, ná aon fhaisnéis eile lena bhféadfaí an fheithicil aonair féin, nó úinéir nó sealbhóir na feithicle, a shainaithint.

6.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 ag forlíonadh an Rialacháin seo trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir le próisis shonracha tástála agus ceanglais shonracha theicniúla i ndáil le:

(a)  cineálcheadú feithiclí i ndáil leis na hardchórais feithicle a liostaítear i mír 1;

(b)  cineálcheadú maidir le hardchórais feithicle a liostaítear i bpointí (a), (f) agus (g) de mhír 1 mar aonaid theicniúla ar leithligh.

Déanfar na gníomhartha tarmligthe sin a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 7

Ceanglais shonracha maidir le gluaisteáin phaisinéirí agus feithiclí éadroma tráchtála

1.  De bhreis ar na ceanglais eile sa Rialachán seo agus ar na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun agus atá infheidhme maidir le feithiclí i gcatagóir M1 agus N1, comhlíonfaidh feithiclí sna catagóirí sin na ceanglais a leagtar amach i mír 2 go mír 5 de na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi mhír 6.

2.  Déanfar feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1 a fheistiú le hardchórais coscánaithe éigeandála arna ndearadh agus arna bhfeistiú in dhá chéim agus a fhorálann don mhéid seo a leanas:

(a)  sa chéad chéim, bacainní agus feithiclí gluaisteacha ▌atá roimh an mótarfheithicil a bhrath;

(b)  sa dara céim, an cumas braite a leathnú chun go n-áireofar ann freisin coisithe agus rothaithe atá roimh an mótarfheithicil a bhrath.

3.  Beidh feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1 feistithe le córas éigeandála le fanacht i lána.

4.  Comhlíonfaidh ardchóras coscánaithe éigeandála agus córais éigeandála le fanacht i lána na ceanglais seo a leanas go háirithe:

(a)  ní fhéadfar ach córas amháin a mhúchadh ag an am ▌trí shraith ▌gníomhartha atá le déanamh ag an tiománaí;

(b)  beidh na córais i ngnáthmhodh oibríochta gach uair a dhéanfar máistirlasc rialaithe na feithicle a ghníomhachtú;

(c)  féadfar closrabhaidh a mhúchadh go héasca, ach ní dhéanfaidh gníomhaíocht den sórt sin feidhmeanna eile den chóras seachas closrabhaidh a mhúchadh ag an am céanna;

(d)  beidh sé indéanta ag an tiománaí na córais a fhorstiúradh.

5.  Déanfar feithiclí sna catagóirí M1 agus N1 a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a fhágfaidh go mbeidh iontu zón cosanta tuairte cloiginn méadaithe agus é mar aidhm leis sin úsáideoirí soghonta bóthair a chosaint níos fearr agus a gcuid gortuithe féideartha i gcás inbhuailte a laghdú.

6.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh cineálcheadú feithiclí ▌a mhéid a bhaineann leis na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2 go 5 den Airteagal seo.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 8

Córais cosanta tosaigh do ghluaisteáin phaisinéirí agus feithiclí éadroma tráchtála

1.  Córais cosanta tosaigh, bídís feistithe mar buntrealamh ar fheithiclí sna catagóirí M1 agus N1 nó curtha ar fáil ar an margadh mar aonaid theicniúla ar leithligh d’fheithiclí sna catagóirí sin, comhlíonfaidh siad na ceanglais a leagtar síos i mír 2 ▌ agus na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mhír 3▌.

2.  Beidh liosta mionsonraithe de chineálacha, malartacha agus leaganacha feithiclí a bhfuil an córas cosanta tosaigh cineálcheadaithe ina leith, mar aon le treoracha soiléire cóimeála, ag gabháil le córais cosanta tosaigh a chuirtear ar fáil ar an margadh.

3.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh chineálcheadú na gcóras cosanta tosaigh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, lena n-áirítear na sonraíochtaí theicniúla maidir lena dtógáil agus a suiteáil.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 9

Ceanglais shonracha maidir le busanna agus trucailí

1.  De bhreis ar na ceanglais eile sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun agus atá infheidhme maidir le feithiclí i gcatagóirí M2, M3, N2 agus N3, comhlíonfaidh feithiclí sna catagóirí sin na ceanglais a leagtar síos i mír 2 go mír 5 agus na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi mhír 7. Comhlíonfaidh feithiclí sna catagóirí M2 agus M3 freisin an ceanglas a leagtar síos i mír 6.

2.  Déanfar feithiclí sna catagóirí M2, M3, N2 agus N3 a fheistiú le córas rabhaidh imeachta ó lána agus le hardchóras coscánaithe éigeandála, agus comhlíonfaidh na córais sin na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi mhír 7.

3.  Déanfar feithiclí sna catagóirí M2, M3, N2 agus N3 a fheistiú le hardchórais atá in ann coisithe agus rothaithe atá an-ghar do thosach agus do neastaobh na feithicle a bhrath agus rabhadh a thabhairt nó tionóisc le húsáideoirí soghonta bóthair den sórt sin a sheachaint.

4.  Maidir le córais dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3 den Airteagal seo, comhlíonfaidh siad na ceanglais seo a leanas go háirithe:

(a)  ní fhéadfar ach córas amháin a mhúchadh ag an am ▌trí shraith ▌gníomhartha atá le déanamh ag an tiománaí;

(b)  beidh sé indéanta ag an tiománaí na córais a fhorstiúradh;

(c)  beidh na córais i ngnáthmhodh oibríochta gach uair a dhéanfar máistirlasc rialaithe na feithicle a ghníomhachtú;

(d)  féadfar closrabhaidh a mhúchadh go héasca, ach ní dhéanfaidh gníomhaíocht den sórt sin feidhmeanna eile den chóras seachas closrabhaidh a mhúchadh ag an am céanna.

5.  Déanfar feithiclí sna catagóirí M2, M3, N2 agus N3 a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a fhágfaidh go gcuirfear feabhas ar infheictheacht dhíreach úsáideoirí soghonta bóthair ó shuíochán an tiománaí, tríd na caochspotaí chun tosaigh agus ar chliathán an tiománaí a laghdú a mhéid is féidir, agus aird á tabhairt ar shonraíochtaí na gcatagóirí éagsúla feithiclí.

6.  Feithiclí i gcatagóirí M2 agus M3 ag a bhfuil toilleadh do níos mó ná 22 phaisinéir de bhreis ar an tiománaí agus ina bhfuil áiteanna seasaimh do phaisinéirí chun gur féidir le gluaiseacht mhinic paisinéirí a bheith ann, déanfar iad a dhearadh agus a thógáil ar shlí a fhágfaidh go mbeidh siad inrochtana do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, lena n-áirítear úsáideoirí cathaoireacha rothaí.

7.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla i ndáil leis an méid seo a leanas:

(a)  cineálcheadú feithiclí a mhéid a bhaineann leis na ceanglais a leagtar síos i mír 2 go mír 5 den Airteagal seo;

(b)  cineálcheadú na gcóras dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo mar aonaid theicniúla ar leithligh.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

Más rud é go mbaineann na gníomhartha cur chun feidhme sin leis na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2, 3 agus 4 den Airteagal seo, déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Más rud é go mbaineann na gníomhartha cur chun feidhme sin leis na ceanglais a leagtar síos i mír 5 den Airteagal seo, déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 36 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 10

Ceanglais shonracha maidir le feithiclí faoi thiomáint hidrigine

1.  De bhreis ar na ceanglais eile sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun agus atá infheidhme maidir le feithiclí i gcatagóir M agus N, déanfaidh feithiclí faoi thiomáint hidrigine sna catagóirí sin, a gcórais hidrigine agus comhpháirteanna na gcóras sin, na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach ▌sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 3 ▌a chomhlíonadh.

2.  Áiritheoidh na monaróirí go ndéanfar na córas hidrigine agus na comhpháirteanna hidrigine a shuiteáil i gcomhréir leis na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi mhír 3. Déanfaidh na monaróirí freisin, agus más gá, faisnéis a chur ar fáil chun críocha iniúchadh a dhéanamh ar na córais agus na comhpháirteanna hidrigine i gcaitheamh shaolré seirbhíse feithiclí faoi thiomáint hidrigine.

3.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme forálacha a ghlacadh i dtaca le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh cineálcheadú feithiclí faoi thiomáint hidrigine i ndáil lena gcórais hidrigine, lena n-áirítear comhoiriúnacht ábhair agus gabhdáin bhreosla, agus le haghaidh cineálcheadú comhpháirteanna hidrigine, lena n-áirítear sonraíochtaí teicniúla maidir lena suiteáil.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2). Déanfar iad a fhoilsiú ar a laghad 15 mhí roimh na dátaí ábhartha a shonraítear in Iarscríbhinn II.

Airteagal 11

Ceanglais shonracha maidir le feithiclí uathoibríocha agus feithiclí lán-uathoibríocha

1.  De bhreis ar na ceanglais eile sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun agus atá infheidhme maidir le feithiclí sna catagóirí faoi seach, comhlíonfaidh feithiclí uathoibríocha agus feithiclí lán-uathoibríocha na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 3 a mhéid a bhaineann leis an méid a leanas:

(a)  córais atá ag teacht in ionad smacht an tiománaí ar an bhfeithicil, lena n-áirítear comharthaíocht, stiúradh, luasghéarú agus coscánú;

(b)  córais chun faisnéis fíor-ama a chur ar fáil don fheithicil maidir le staid na feithicle agus an ceantar máguaird;

(c)  córais chun faireachán a dhéanamh ar infhaighteacht an tiománaí;

(d)  taifeadáin sonraí eachtra ▌d’fheithiclí uathoibríocha;

(e)  formáid chomhchuibhithe don mhalartú sonraí mar shampla maidir le dlúthghrúpáil feithiclí ilbhranda;

(f)  córais chun faisnéis faoi shábháilteacht a chur ar fáil d’úsáideoirí bóthair eile.

2.  Maidir leis an gcóras chun faireachán a dhéanamh ar infhaighteacht an tiománaí, dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1, ní bheidh feidhm aige sin maidir le feithiclí lán-uathoibríocha.

3.  ▌Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme , forálacha a ghlacadh maidir le nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus sonraíochtaí aonfhoirmeacha do na córais agus do na hítimí eile a liostaítear i bpointí (a) go (f) de mhír 1 den Airteagal seo, agus ▌le haghaidh cineálcheadú feithiclí uathoibríocha agus feithiclí lán-uathoibríocha a mhéid a bhaineann leis na córais sin chun a áirithiú go ndéanfar feithiclí uathoibríocha agus feithiclí lán-uathoibríocha a oibriú go sábháilte ar bhóithre poiblí.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13(2).

CAIBIDIL III

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 12

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 4(3), 4(6) agus 6(6)▌ a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [▌dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagail 4(3), 4(6) agus 6(6) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 4(3), 4(6) agus 6(6)▌ i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 13

Nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh An Coiste Teicniúil — Mótarfheithiclí (TCMV) cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 14

Athbhreithniú agus tuairisciú

1.  Faoin ... [cúig bliana tar éis dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil meastóireachta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na gnóthachain i mbearta agus córais sábháilteachta, lena n-áirítear a gcuid rátaí treá agus a n-áisiúlacht don úsáideoir. Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú lena fhíorú an bhfuil na bearta agus na córais sin ag feidhmiú de réir mar a bheartaítear leis an Rialachán seo. I gcás inarb iomchuí, beidh moltaí ag gabháil leis an tuarascáil sin, lena n-áirítear togra reachtach chun leasú a dhéanamh ar na ceanglais a mhéid a bhaineann le sábháilteacht ghinearálta agus cosaint agus sábháilteacht do na daoine atá sna feithiclí agus d’úsáideoirí soghonta bóthair, chun timpistí agus gortuithe san iompar de bhóthar a laghdú nó a dhíothú.

Go háirithe, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar a iontaofa agus a éifeachtaí atá córais cliste nua um chúnamh luais agus ar bheachtas agus ráta earráide na gcóras sin i bhfíordhálaí tiomána. I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Coimisiún togra reachtach a thíolacadh.

2.  Faoin 31 Eanáir gach bliain, don bhliain roimhe sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil dul chun cinn ar ghníomhaíochtaí Fóram Domhanda CENAE um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí (WP.29) i dtaobh an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme na gcaighdeán sábháilteachta feithiclí a mhéid a bhaineann leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 5 go 11 agus maidir le seasamh an Aontais ar na nithe sin a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

Airteagal 15

Forálacha idirthréimhseacha

1.  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo neamhbhailíochtú ar aon chineálcheadú AE, ar cineálcheadú é a deonaíodh i leith feithiclí, córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009, Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 agus a mbearta cur chun feidhme faoin ... [▌an dáta díreach roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], mura rud é go ndearnadh na ceanglais ábhartha maidir le feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh den sórt sin a mhodhnú nó go ndearnadh leis an Rialachán agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhun ceanglais nua a leagan síos, de réir a shonraítear tuilleadh sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

2.  Leanfaidh na húdaráis formheasa d’fhaduithe ar chineálcheaduithe AE dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a dheonú.

3.  De mhaolú ar an Rialachán seo, leanfaidh na Ballstáit orthu go dtí na dátaí a shonraítear in Iarscríbhinn VI de bheith ag ceadú clárú feithiclí, mar aon le díol nó cur i seirbhís comhpháirteanna, nach gcomhlíonann ceanglais na Rialacháin ar leithligh ó na Náisiúin Aontaithe arna liostú san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 16

Dátaí cur chun feidhme

Maidir le feithiclí, córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh, déanfaidh na húdaráis náisiúnta an méid seo a leanas:

(a)  le héifeacht ón dáta a shonraítear in Iarscríbhinn II, agus i gcás ceanglas sonrach, diúltóidh na húdaráis cineálcheadú AE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú, ar fhorais a bhaineann leis an gceanglas sin, maidir le cineálacha nua feithiclí, córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo agus na ngníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun;

(b)  le héifeacht ón dáta a shonraítear in Iarscríbhinn II, agus i gcás ceanglas sonrach, measfaidh na húdaráis, ar fhorais a bhaineann leis an gceanglas sin, nach mbeidh na deimhnithe chomhréireachta maidir le feithiclí nua bailí a thuilleadh chun críocha Airteagal 48 de Rialachán (AE) 2018/858, agus cuirfidh siad toirmeasc ar chlárú na bhfeithiclí sin nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo agus na ngníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun;

(c)  le héifeacht ón dáta a shonraítear in Iarscríbhinn II, agus i gcás ceanglas sonrach, cuirfidh na húdaráis toirmeasc, ar fhorais a bhaineann leis an gceanglas sin, cur ar an margadh nó teacht i seirbhís na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leithligh, i gcás nach gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo agus na ngníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun.

Airteagal 17

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 2018/858

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858 i gcomhréir le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 18

Aisghairm

1.  Déantar Rialacháin (CE) Uimh. 78/2009, (CE) Uimh. 79/2009, (CE) Uimh. 631/2009 agus (CE) Uimh. 661/2009 agus Rialacháin (AE) Uimh. 406/2010, (AE) Uimh. 672/2010, (AE) Uimh. 1003/2010, (AE) Uimh. 1005/2010, (AE) Uimh. 1008/2010, (AE) Uimh. 1009/2010, (AE) Uimh. 19/2011, (AE) Uimh. 109/2011, (AE) Uimh. 458/2011, (AE) Uimh. 65/2012, (AE) Uimh. 130/2012, (AE) Uimh. 347/2012, (AE) Uimh. 351/2012, (AE) Uimh. 1230/2012 agus (AE) Uimh. 2015/166 a aisghairm le héifeacht ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.  Déanfar tagairtí do Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 19

Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón ...[30 mí tar éis dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh feidhm, áfach, ag Airteagal 4(3), Airteagal 4(6), Airteagail 4(7), Airteagal 5(4), Airteagal 6(6), Airteagal 7(6), Airteagal 8(3), Airteagal 9(7), Airteagal 10(3), Airteagal 12(3), Airteagal 12 agus Airteagal 13 amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

 

Liosta de na Rialacháin ó na Náisiún Aontaithe dá dtagraítear in Airteagal 4(2)

Uimhir an Rialacháin

Ábhar

Sraith leasuithe a foilsíodh in IO

Tagairt IO

Raon feidhme an Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe

1

Ceannlampaí a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach agus/nó léas tiomána a bhfuil lampaí filiméid R2 agus/nó HS1 ina dtrealamh acu

Sraith leasuithe 02

IO L 177, 10.7.2010, lch. 1

M, N (a)

3

Gairis ais-fhrithchaiteacha le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte

▌Sraith leasuithe 02

IO L 323, 6.12.2011, lch. 1

M, N, O

4

Soilsiú plátaí clárúcháin cúil ar fheithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 7

M, N, O

6

Treotháscairí le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌Sraith leasuithe 01

IO L 213, 18.7.2014, lch. 1.

M, N, O

7

Lampaí tosaigh agus cúil (taobh), lampaí coscáin agus lampaí cúil imlíne le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌Sraith leasuithe 02

IO L 285, 30.9.2014, lch. 1.

M, N, O

8

Ceannlampaí mótarfheithiclí (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 agus/nó H11)

Sraith leasuithe 05

Ceartúchán 1 ar Athbhreithniú 4

IO L 177, 10.7.2010, lch. 71

M, N (a)

10

Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach

▌Sraith leasuithe 05

IO L 41, 17.2.2017, lch. 1

M, N, O

11

Laistí dorais agus comhpháirteanna coinneála dorais

▌Sraith leasuithe 03

IO L 120, 13.5.2010, lch. 1

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú le do thoil ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

12

Cosaint an tiománaí in aghaidh na meicníochta stiúrtha i gcás tuairte

▌Sraith leasuithe 04

IO L 89, 27.3.2013, lch. 1

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú le do thoil ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

13

Coscánú feithiclí agus leantóirí

▌Sraith leasuithe 11

IO L 42, 18.2.2016, lch. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Coscánú gluaisteán paisinéirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 335, 22.12.2015, lch. 1.

M1, N1

14

Ancaireachtaí criosanna sábhála, córais ancaireachta ISOFIX agus ancaireachtaí uachtaracha ISOFIX

▌Sraith leasuithe 07

IO L 218, 19.8.2015, lch. 27

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

16

Criosanna sábhála, córais srianta, córais srianta linbh agus córais srianta linbh ISOFIX

▌Sraith leasuithe 07

IO L 109, 27.4.2018, lch. 1

M, N

17

Suíocháin, a n-ancaireachtaí agus aon cheannbhaic

Sraith leasuithe 08

IO L 230, 31.8.2010, lch. 81

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

18

Cosaint mótarfheithiclí in aghaidh úsáid neamhúdaraithe

▌Sraith leasuithe 03

IO L 120, 13.5.2010, lch. 29

M2, M3, N2, N3

19

Lampaí ceo tosaigh ar fheithiclí cumhacht-thiomáinte

▌Sraith leasuithe 04

IO L 250, 22.8.2014, lch. 1

M, N

20

Ceannlampaí a astaíonn léas scoite neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus atá feistithe le lampaí filiméid halaigine (H4)

Sraith leasuithe 03

IO L 177, 10.7.2010, lch. 170

M, N (a)

21

Feistí inmheánacha

▌Sraith leasuithe 01

IO L 188, 16.7.2008, lch. 32

M1

23

Soilsí cúlaithe le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 237, 8.8.2014, lch. 1

M, N, O

25

Ceannbhaic (tacaí cinn), bídís ionchorpraithe i suíocháin na feithicle nó ná bíodh

Sraith leasuithe 04

Ceartúchán 2 ar Athbhreithniú 1

IO L 215, 14.8.2010, lch. 1

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1

26

Starráin sheachtracha

▌Sraith leasuithe 03

IO L 215, 14.8.2010, lch. 27

M1

28

Gairis agus comharthaí rabhaidh inchloiste

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 323, 6.12.2011, lch. 33

M, N

29

Cosaint do dhaoine atá i gcábán feithicle tráchtála

Sraith leasuithe 03

IO L 304, 20.11.2010, lch. 21

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

N

30

Aerbhoinn le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí (Aicme C1)

▌Sraith leasuithe 02

IO L 307, 23.11.2011, lch. 1

M, N, O

31

Ceannlampaí léis-séalaithe ar fheithicil chumhacht-thiomáinte a astaíonn léas scoite neamhshiméadrach Eorpach nó léas tiomána nó an dá rud

▌Sraith leasuithe 02

IO L 185, 17.7.2010, lch. 15

M, N

34

Rioscaí dóiteáin a chosc (umair breosla leachtaigh)

▌Sraith leasuithe 03

IO L 231, 26.8.2016, lch. 41

M, N, O

37

Lampaí filiméid atá ceaptha lena n-úsáid i lampa-aonaid atá ceadaithe i bhfeithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌Sraith leasuithe 03

IO L 213, 18.07.2014, lch. 36

M, N, O

38

Lampaí ceo cúil le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 20

M, N, O

39

Trealamh luasmhéadair lena n-áirítear a shuiteáil

Sraith leasuithe 01

IO L 120, 13.5.2010, lch. 40

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

43

Ábhair gloinithe sábháilteachta

▌Sraith leasuithe 01

IO L 42, 12.2.2014, lch. 1

M, N, O

44

Gairis srianta do leanaí atá i bhfeithiclí cumhacht-thiomáinte (“córais srianta linbh”)

▌Sraith leasuithe 04

IO L 265, 30.9.2016, lch. 1

M, N

45

Glantóirí ceannlampa

▌Sraith leasuithe 01

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

46

Gairis amhairc neamhdhírigh agus a suiteáil

▌Sraith leasuithe 04

IO L 237, 8.8.2014, lch. 24

M, N

48

Suiteáil gaireas soilsiúcháin agus gaireas solaschomharthaíochta ar fheithiclí

▌Sraith leasuithe 06

IO L 265, 30.9.2016, lch. 125

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N, O (c)

54

Aerbhoinn le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí (Aicme C2 agus Aicme C3)

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 307, 23.11.2011, lch. 2

M, N, O

55

Comhpháirteanna cúplála meicniúla i gcás cónaisc feithiclí

▌Sraith leasuithe 01

IO L 153, 15.6.2016, lch. 179

M, N, O (c)

58

Gairis cosanta fochrochta cúil (RUPDanna) agus a suiteáil; Fobharra cosanta ar chúl (RUP)

Sraith leasuithe 03

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N, O

61

Feithiclí tráchtála i dtaca lena starráin sheachtracha atá chun tosaigh ar phainéal cúil an chábáin

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 164, 30.6.2010, lch. 1

N

64

Aonad spártha le haghaidh úsáid shealadach, córais/boinn reatha éigeandála (agus córas faireacháin bhrú na mbonn)

▌Sraith leasuithe 02

IO L 310, 26.11.2010, lch. 18

M1, N1

66

Neart an fhorstruchtúir i mórfheithiclí paisinéirí

Sraith leasuithe 02

IO L 84, 30.3.2011, lch. 1

M2, M3

67

Mótarfheithiclí a úsáideann GPL

▌Sraith leasuithe 01

IO L 285, 20.10.2016, lch. 1

M, N

73

Cosaint chliathánach feithiclí earraí

Sraith leasuithe 01

IO L 122, 8.5.2012, lch. 1

N2, N3, O3, O4

77

Lampaí páirceála le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 21

M, N

79

Trealamh stiúrtha

Sraith leasuithe 03

Ceartúchán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N, O

80

Suíocháin mórfheithiclí paisinéirí

Sraith leasuithe 03 ar an Rialachán

IO L 226, 24.8.2013, lch. 20

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M2, M3

87

Lampaí reatha lae le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 24

M, N

89

Teorantóirí luais

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 25

M, N (d)

90

Cóimeálacha athsholáthair líneála coscáin agus líneálacha coscáin druma le haghaidh feithiclí cumhacht-thiomáinte agus a leantóirí

Sraith leasuithe 02

IO L 185, 13.7.2012, lch. 24

M, N, O

91

Taobhlampaí le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 4, 7.1.2012, lch. 27

M, N, O

93

Feistí fobharra cosanta tosaigh (FUDPanna) agus a suiteáil; fobharra cosanta tosaigh (FUP)

An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 185, 17.7.2010, lch. 56

N2, N3

94

Cosaint do dhaoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh tosaigh

Sraith leasuithe 03

IO L 35, 8.2.2018, lch. 1

M1

95

Cosaint do dhaoine i bhfeithicil i gcás imbhualadh cliathánach

▌Sraith leasuithe 03

IO L 183, 10.7.2015, lch. 91

M1, N1

97

Córais Aláraim Feithicle (VAS)

▌Sraith leasuithe 01

IO L 122, 8.5.2012, lch. 19

M1, N1 (e)

98

Ceannlampaí mótarfheithicle a bhfuil foinsí solais gás-díluchtaithe ina dtrealamh acu

▌Sraith leasuithe 01

IO L 176, 14.6.2014, lch. 64

M, N

99

Foinsí solais gás-díluchtaithe atá ceaptha lena n-úsáid i lampa-aonaid gás-díluchtaithe ceadaithe i bhfeithiclí cumhacht-thiomáinte

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 285, 30.9.2014, lch. 35

M, N

100

Sábháilteacht leictreach

▌Sraith leasuithe 02

IO L 87, 31.3.2015, lch. 1

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

102

Gaireas gearr-chúplála (CCD); CCD de chineál atá ceadaithe a fheistiú

An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 351, 30.12.2008, lch. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marcanna ais-fhrithchaiteacha (feithiclí troma agus fada)

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 75, 14.3.2014, lch. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Feithiclí a úsáidtear chun earraí contúirteacha a iompar

Sraith leasuithe 05

IO L 4, 7.1.2012, lch. 30

N,O

107

Feithiclí M2 agus M3

▌Sraith leasuithe 07

IO L 52, 23.2.2018, lch. 1

M2, M3

108

Boinn atráchtaithe le haghaidh gluaisteáin paisinéirí agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 181, 4.7.2006, lch. 1

M1, O1, O2

109

Boinn atráchtaithe le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 181, 4.7.2006, lch. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Comhpháirteanna sonracha do CNG

▌Sraith leasuithe 01

IO L 166, 30.6.2015, lch. 1

M, N

112

Ceannlampaí mótarfheithicle a astaíonn léas scoite neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus atá feistithe le lampaí filiméid agus/nó modúil LED

▌Sraith leasuithe 01

IO L 250, 22.8.2014, lch. 67

M, N

114

Mála aeir athsholáthair

An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 373, 27.12.2006, lch. 272

M1, N1

115

Córais iarfheistithe GPL agus CNG

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 323, 7.11.2014, lch. 91

M, N

116

Cosaint mótarfheithiclí in aghaidh úsáid neamhúdaraithe

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 45, 16.2.2012, lch. 1

M1, N1 (e)

117

Boinn a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí fuaime ó rolladh bonn, greamaitheacht ar dhromchlaí fliucha agus friotaíocht rollach (Aicme C1, Aicme C2 agus Aicme C3)

▌Sraith leasuithe 02

IO L 218, 12.8.2016, lch. 1

M, N, O

118

Dó-obacht ábhar inmheánach i mbusanna

▌Sraith leasuithe 02

IO L 102, 21.4.2015, lch. 67

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M3

119

Lampaí coirnéil

▌Sraith leasuithe 01

IO L 89, 25.3.2014, lch. 101

M, N

121

Suíomh agus sainaithint rialaitheoirí láimhe, nodchomharthaí agus táscairí

Sraith leasuithe 01

IO L 5, 8.1.2016, lch. 9

M, N

122

Córais téimh feithiclí

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 164, 30.6.2010, lch. 231

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N, O

123

Córais soilse tosaigh oiriúnaitheacha (AFS) le haghaidh mótarfheithiclí

Sraith leasuithe 01

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

124

Boinn athsholáthair

An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 375, 27.12.2006, lch. 568

M1, N1, O1, O2

125

Raon radhairc chun tosaigh

▌Sraith leasuithe 01

IO L 20, 25.1.2018, lch. 16

M1

126

Córais deighilte

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1

127

Sábháilteacht coisithe

Sraith leasuithe 02

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

128

Foinsí solais dé-óide astaithe solais (LED)

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 162, 29.5.2014, lch. 43

M, N, O

129

Córais feabhsaithe srianta linbh

▌An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 97, 29.3.2014, lch. 21

M, N

130

Rabhadh imeachta ó lána

An leagan bunaidh den Rialachán

IO L 178, 18.6.2014, lch. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Ardchóras coscánaithe éigeandála

▌Sraith leasuithe 01

IO L 214, 19.7.2014, lch. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Sábháilteacht hidrigine

▌An leagan bunaidh de na leasuithe

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M, N

135

Tuairt thaobhach an chuaille

▌Sraith leasuithe 01

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

137

Tuairt lánleithid tosaigh

Sraith leasuithe 01

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1

139

Cúnamh coscáin

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

140

Rialú cobhsaíochta

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1

141

Faireachán bhrú na mbonn

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1, N1 (g)

142

Suiteáil boinn

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1

145

Ancaireachtaí srianta linbh

An leagan bunaidh den Rialachán

[OF: le haistriú in 2018, déan nuashonrú, le do thoil, ar na tagairtí nuair a bheidh siad ar fáil]

M1

_______________________

Nótaí a ghabhann leis an tábla

Léiríonn an tsraith leasuithe a shonraítear sa tábla an leagan a foilsíodh san Iris Oifigiúil agus ní dochar í don tsraith leasuithe a chomhlíonfar ar bhonn na bhforálacha idirthréimhseacha a thugtar ann.

Beidh comhlíonadh sraithe leasuithe a glacadh i ndiaidh na sraithe áirithe a shonraítear sa tábla inghlactha de rogha air sin.

Tá feidhm éigeantach leis na dátaí a shonraítear sa tsraith ábhartha de leasuithe ar na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe a liostaítear sa tábla, i dtaca leis na hoibleagáidí ar Pháirtithe Conarthacha i ndáil le ‘Comhaontú Leasaithe 1958’(32), a bhaineann le clárú den chéad uair, cur i seirbhís, cur ar fáil ar an margadh, díol, aitheantas do chineálcheaduithe, agus aon fhoráil chomhchosúil chun críocha Airteagal 48 agus Airteagal 50 de Rialachán (AE) 2018/858 ach i gcás ina sonraítear dátaí eile in Airteagal 16 den Rialachán seo agus sa chás sin ní mór na dátaí sin a leanúint.

I gcásanna áirithe, i bhforálacha idirthréimhseacha de Rialachán ó na Náisiún Aontaithe a liostaítear sa tábla, foráiltear nach mbeidh, ó dháta sonraithe, ar na Páirtithe Conarthacha i ‘gComhaontú Leasaithe 1958’, a bhfuil sraith áirithe leasuithe ar an Rialachán sin ó na Náisiún Aontaithe á cur i bhfeidhm acu, cineál arna fhormheas i gcomhréir le sraith leasuithe roimhe sin, nó foclaíocht inarb ionann an rún agus an bhrí, a ghlacadh nó féadfaidh siad diúltú dóibh sin, chun críche cineálcheadú náisiúnta nó cineálcheadú réigiúnach. Déanfar é sin a fhorléiriú mar fhoráil cheangailteach d’údaráis náisiúnta chun glacadh leis nach bhfuil deimhnithe comhréireachta bailí a thuilleadh chun críocha Airteagal 48 de Rialachán (AE) 2018/858, ach amháin i gcás ina sonraítear dátaí eile in Iarscríbhinn II den Rialachán seo agus sa chás sin ní mór na dátaí sin a leanúint.

(a)

Níl feidhm ag Rialachán Uimh. 1, Rialachán Uimh. 8 agus Rialachán Uimh. 20 ó na Náisiúin Aontaithe maidir le cineálcheadú AE i leith feithiclí.

(b)

Ceanglaítear feistiú éigeantach feidhme rialaithe cobhsaíochta i gcomhréir leis na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe. Tá sé éigeantach freisin, áfach, i gcás feithiclí de chatagóir N1.

(c)

I gcás ina ndearbhaíonn an monaróir feithiclí go bhfuil feithicil oiriúnach le hualaí a tharraingt (pointe 2.11.5. den doiciméad faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 24(1) de Rialachán (AE) 2018/858) agus i gcás ina bhféadfaidh aon pháirt de ghaireas cúplála meicniúla oiriúnach, bíodh sé feistithe ar chineál na mótarfheithiclí nó ná bíodh, aon chomhpháirt solais a cheilt (nó cuid di) agus/nó an spás le haghaidh gléasadh agus feistiú an phláta clárúcháin cúil a cheilt (nó cuid dó), beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

—  sonrófar go soiléir sna treoracha d’úsáideoir na mótarfheithicle (e.g. lámhleabhar úsáideora úinéir na feithicle) nach gceadaítear gaireas cúplála meicniúla a shuiteáil nach furasta a bhaint nó a athshuíomh;

—  sonrófar freisin go soiléir sna treoracha, i gcás ina mbeidh gaireas cúplála meicniúla feistithe, nach mór é a bhaint nó a athshuíomh nuair nach mbíonn sé á úsáid; agus

—  i gcás cineálcheadú córais feithicle de réir Rialachán 55 ó na Náisiúin Aontaithe, áiritheofar i gcás forálacha maidir le baint, athshuíomh agus/nó suíomh eile go gcomhlíonfar go hiomlán iad ó thaobh feistí soilsiúcháin agus ó thaobh spás le haghaidh ghléasadh agus fheistiú an phláta clárúcháin cúil.

(d)

Ní bhaineann sé ach le teorantóirí luais (SLD) agus le suiteáil éigeantach teorantóirí luais ar fheithiclí de chatagóir M2, M3, N2 agus N3.

(e)

Déanfar gairis chun úsáid neamhúdaraithe a chosc a fheistiú ar na feithiclí de chatagóir M1 agus N1 agus déanfar córais baic dhúisithe a fheistiú ar fheithiclí de chatagóir M1.

(f)

Féach nóta míniúcháin 4 a ghabhann leis an tábla in Iarscríbhinn II.

(g)  

Le haghaidh feithiclí de chatagóirí M1 a bhfuil uasmhais ≤ 3 500 kg acu agus feithiclí de chatagóir N1 nach bhfuil feistithe le rothaí cúplacha ar an acastóir.

IARSCRÍBHINN II

Liosta de na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 4(5) agus in Airteagal 5(3) mar aon leis na dátaí dá dtagraítear in Airteagal 16

Ábhar

Gníomhartha rialála

Forálacha teicniúla sonracha breise

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Comh

pháirt

Ceanglais maidir le

A CÓRAIS SRIANTA, TÁSTÁIL TUAIRTE, SLÁINE AN CHÓRAIS BHREOSLA AGUS SÁBHÁILTEACHT LEICTREACH ARDVOLTAIS

A1 Feistí inmheánacha

Rialachán Uimh. 21 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A2 Suíocháin agus ceannbhaic

Rialachán Uimh. 17 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A3 Suíocháin bhus

Rialachán Uimh. 80 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A4 Ancaireachtaí criosanna sábhála

Rialachán Uimh. 14 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A5 Criosanna sábhála agus córais shriantacha

Rialachán Uimh. 16 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Meabhrúcháin creasa slándála

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Córais deighilte

Rialachán Uimh. 126 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

B

A8 Ancaireachtaí srianta linbh

Rialachán Uimh. 145 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A9 Córais srianta linbh

Rialachán Uimh. 44 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Córais fheabhsaithe srianta linbh

Rialachán Uimh. 129 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Fochosaint tosaigh

Rialachán Uimh. 93 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A12 Fobharra cosanta ar chúl

Rialachán Uimh. 58 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Cosaint chliathánach

Rialachán Uimh. 73 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A14 Sábháilteacht umair breosla

Rialachán Uimh. 34 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Sábháilteacht gáis peitriliam leachtaithe

Rialachán Uimh. 67 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Sábháilteacht gáis nádúrtha chomhbhrúite agus gáis nádúrtha leachtaithe

Rialachán Uimh. 110 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Sábháilteacht hidrigine

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Cáilíocht ábhair córais hidrigine

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Sábháilteacht leictreach le linn úsáide

Rialachán Uimh. 100 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A20 Tuairt sheach-chur tosaigh

Rialachán Uimh. 94 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás catagóirí feithicle M1 ag a bhfuil uasmhais ≤ 3 500 kg agus catagóirí feithicle N1 ag a bhfuil uasmhais ≤ 2 500 kg. I gcás feithiclí le huasmhais > 2 500 kg, is iad na dátaí i nóta B a bhfuil feidhm acu.

A

A

A21 Tuairt lánleithid tosaigh

Rialachán Uimh. 137 ó na Náisiúin Aontaithe

Ceadaítear úsáid a bhaint as an ngaireas tástála antrapamorfaí riochtáin tástála “Hybrid III” go dtí go mbeidh gaireas tástála srianta an taistealaí “THOR” ar fáil i Rialachán na Náisiún Aontaithe.

B

B

A22 Stiúradh cosantach

Rialachán Uimh. 12 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A23 Mála aeir athsholáthair

Rialachán Uimh. 114 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

B

A24 Tuairt chábáin

Rialachán Uimh. 29 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A25 Taobhthuairt

Rialachán Uimh. 95 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás gach feithicle de chatagóir M1 agus N1 lena n-áirítear iad siúd a bhfuil an R-phointe den suíochán is ísle atá iontu > 700 mm os cionn leibhéal na talún Le haghaidh feithiclí a bhfuil an R-phointe den suíochán is ísle atá iontu > 700 mm os cionn leibhéal na talún, is iad na dátaí i Nóta B a bhfuil feidhm acu.

A

A

A26 Tuairt thaobhach an chuaille

Rialachán Uimh. 135 ó na Náisiúin Aontaithe

 

B

B

A27 Tuairt chúil

Rialachán Uimh. 34 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás catagóirí feithicle M1 ag a bhfuil uasmhais ≤ 3 500 kg agus catagóirí feithicle N1 ▌. Déanfar ceanglais sábháilteachta leictreacha iar-thuairte a áirithiú.

B

B

Ceanglais maidir le

B ÚSÁIDEOIRÍ SOGHONTA BÓTHAIR, RADHARC AGUS INFHEICTHEACHT

B1 Cosaint cloiginn agus coise coisithe

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

B2 ▌ Zón cosanta tuairte cloiginn méadaithe

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

An réimse tástála maidir le cruth cloiginn linbh agus duine fásta, tá sé laistigh den “achar timfhillteach don duine fásta” de 2 500 mm nó “líne thagartha gaothscátha chúil” cibé acu is mó atá chun tosaigh. Ní áirítear teagmháil an chrutha cloiginn le A-philéir, barr an ghaothscátha agus cochall, ach déanfar faireachán orthu sin.

C

C

B3 Córas cosanta tosaigh

 

X

X

A

B4 Ardchóras coscánaithe éigeandála le haghaidh coisithe agus rothaithe

 

 

C

C

B5 Rabhadh tuairte le haghaidh coisithe agus rothaithe

 

 

B

B

B

B

B

B6 Córas faisnéise caochspota

 

 

B

B

B

B

B

B7 Brath cúlaithe

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Amharc chun tosaigh

Rialachán Uimh. 125 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás catagóirí feithicle M1 agus N1

A

C

B9 Amharc díreach i bhfeithiclí tromshaothair

 

 

D

D

D

D

B10 Gloiniú sábháilteachta

Rialachán Uimh. 43 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Díreo/dínéalú

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Níochán/cuimilt

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Gairis amhairc neamhdhírigh

Rialachán Uimh. 46 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

Ceanglais maidir le

FONNADH FEITHICLE, COSCÁNÚ, BOINN AGUS STIÚRADH

C1 Trealamh stiúrtha

Rialachán Uimh. 79 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A4

A4

A4

A4

C3 Córas éigeandála coinneála i lána

 

 

B6

B6

C4 Coscánú

Rialachán Uimh. 13 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 13-H ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Páirteanna athsholáthair coscánaithe

Rialachán Uimh. 90 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Cúnamh coscáin

Rialachán Uimh. 139 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

C7 Rialú cobhsaíochta

Rialachán Uimh. 13 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 140 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Ardchóras coscánaithe éigeandála ar fheithiclí tromshaothair

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A4

A4

A4

A4

C9 Ardchóras coscánaithe éigeandála ar fheithiclí saothair éadroim

 

 

B

B

C10 Sábháilteacht na mbonn agus feidhmíocht chomhshaoil

Rialachán Uimh. 30 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 54 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 117 ó na Náisiúin Aontaithe

Déanfar freisin nós imeachta tástála do bhoinn atá caite a áirithiú; is iad na dátaí i nóta C a bhfuil feidhm acu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Rothaí breise agus córais chun tiomáint ar roth gan aer

Rialachán Uimh. 64 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A1

A1

C12 Boinn atráchtaithe

Rialachán Uimh. 108 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 109 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Faireachán bhrú na mbonn i gcás feithiclí saothair éadroime

Rialachán Uimh. 141 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás catagóirí feithicle M1 ag a bhfuil uasmhais ≤ 3 500 kg agus catagóirí feithicle N1.

A

B

C14 Faireachán bhrú na mbonn i gcás feithiclí tromshaothair

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Suiteáil boinn

Rialachán Uimh. 142 ó na Náisiúin Aontaithe

Infheidhme i gcás gach catagóire feithicle

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Boinn athsholáthair

Rialachán Uimh. 124 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

B

Ceanglais maidir le

D IONSTRAIMÍ AR BORD, CÓRAS LEICTREACH, SOILSIÚ FEITHICLE AGUS COSAINT AR ÚSÁID NEAMHÚDARAITHE LENA N-ÁIRÍTEAR CIBEAR-IONSAITHE

D1 Rabhadh inchloiste

Rialachán Uimh. 28 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Trasnaíocht raidió (comhoiriúnacht leictreamaighnéadach)

Rialachán Uimh. 10 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Cosaint i gcoinne úsáid neamhúdaraithe, ▌córais baic dhúisithe agus córais aláraim

Rialachán Uimh. 18 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 97 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 116 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Cosaint don fheithicil in aghaidh cibear-ionsaithe

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Luasmhéadar

Rialachán Uimh. 39 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odaiméadar

Rialachán Uimh. 39 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

D7 Teorantóirí luais

Rialachán Uimh. 89 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

D8 Cúnamh cliste luais

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Sainaithint rialaitheoirí, nodchomharthaí agus táscairí

Rialachán Uimh. 121 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

D10 Córais téimh

Rialachán Uimh. 122 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Gairis solaschomharthaíochta

Rialachán Uimh. 4 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 6 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 7 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 19 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 23 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 38 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 77 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 87 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 91 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Gairis soilsithe bóthair

Rialachán Uimh. 31 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 98 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 112 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 119 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 123 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Gairis ais-fhrithchaiteacha

Rialachán Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 104 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Foinsí solais

Rialachán Uimh. 37 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 99 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 128 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Suiteáil gaireas solaschomharthaíochta, gaireas soilsithe bóthair agus gaireas ais-fhrithchaiteacha

Rialachán Uimh. 48 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Comhartha Stop Éigeandála

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Glantóirí ceannlampa

Rialachán Uimh. 45 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Giartháscaire

 

 

A

Ceanglais maidir le

E IOMPRAÍOCHT AN CHÓRAIS AGUS AN TIOMÁNAÍ

E1 Suiteáil chomhghlasála a thomhasann alcól a éascú

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Rabhadh codlatachta agus aire tiománaí

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Ardchóras rabhaidh do sheachmall tiománaí

 

Féadfar seachaint seachmaill ar bhealach teicniúil a chur sa áireamh freisin▌

C

C

C

C

C

C

E4 Córais chun faireachán a dhéanamh ar ullmhacht an tiománaí

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Taifeadán sonraí eachtra ▌

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Córais le cur in ionad smacht an tiománaí

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Córais le faisnéis a chur ar fáil don fheithicil maidir le staid na feithicle agus an ceantar máguaird

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Dlúthghrúpáil

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Ceanglais maidir le

TÓGÁIL GHINEARÁLTA FEITHICLE AGUS GNÉITHE

F1 Spás do phláta clárúcháin

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Gluaiseacht chúlaithe

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Laistí dorais agus insí dorais

Rialachán Uimh. 11 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

F4 Céimeanna isteach an dorais, greamáin agus cos-chláir

 

 

A

A

A

A

F5 Starráin sheachtracha

Rialachán Uimh. 26 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

F6 Starráin sheachtracha ar chábáin feithiclí tráchtála

Rialachán Uimh. 61 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

F7 Pláta reachtúil agus uimhir aitheantais feithicle

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Gairis tarraingthe

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Rothghardaí

 

 

A

F10 Córais sochta sprae

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Maiseanna agus toisí

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Cúpláin mheicniúla

Rialachán Uimh. 55 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán Uimh. 102 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Feithiclí atá ceaptha le hearraí contúirteacha a iompar

Rialachán Uimh. 105 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Tógáil ghinearálta i gcás busanna

Rialachán Uimh. 107 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

F15 Neart fhorstruchtúir an bhus

Rialachán Uimh. 66 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

F16 Inadhainteacht i mbusanna

Rialachán Uimh. 118 ó na Náisiúin Aontaithe

 

A

A

_______________________

Nótaí a ghabhann leis an tábla

A:

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí, agus ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís:

[▌dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

B:

Dáta maidir le diúltú chineálcheadú AE a údarú:

[▌dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí, agus ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís:

[▌24 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

C:

Dáta maidir le diúltú chineálcheadú AE a údarú:

[▌24 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí, agus ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís:

[▌48 mí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

D:

Dáta maidir le diúltú chineálcheadú AE a údarú:

[42 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí, agus ar chomhpháirteanna agus ar aonaid theicniúla ar leithligh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís:

[78 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

X:

Tá feidhm ag an gcomhpháirt nó ag an aonad teicniúil ar leithligh atá faoi thrácht maidir leis na catagóirí feithiclí a shonraítear ann.

1

Tá comhlíonadh riachtanach i gcás ina bhfeistítear í.

2

Beidh gaireas leormhaith díreoite agus dínéalaithe gaothscátha feistithe ar fheithiclí den chatagóir seo.

3

Beidh gairis leormhaithe nite agus cuimilte gaothscátha feistithe ar fheithiclí den chatagóir seo.

4

Tá na feithiclí seo a leanas díolmhaithe:

—  feithiclí tarraingthe leathleantóirí de chatagóir N2 ag bhfuil uasmhais is mó ná 3,5 tona ach nach mó ná 8 dtona;

—  feithiclí de chatagóir M2 agus M3 Aicme A, Aicme I agus Aicme II mar a shainmhínítear i mír 2.1 de Rialachán Uimh. 107 ó na Náisiúin Aontaithe;

—  busanna altacha de chatagóir M3 Aicme A, Aicme I agus Aicme II mar a shainmhínítear i mír 2.1 de Rialachán Uimh. 107 ó na Náisiúin Aontaithe;

—  feithiclí eisbhóthair de chatagóirí M2, M3, N2 agus N3;

—  feithiclí sainchuspóra de chatagóirí M2, M3, N2 agus N3; agus

—  feithiclí de chatagóirí M2, M3, N2 agus N3 ar a bhfuil níos mó ná trí acastóir.

5

Tá comhlíonadh riachtanach i gcás feithiclí uathoibríocha.

6

Le haghaidh mótarfheithiclí a bhfuil córais stiúrtha de chumhacht hiodrálach acu, is iad na dátaí i nóta C a bhfuil feidhm acu. Déanfar na feithiclí sin, áfach, a fheistiú le córas rabhaidh imeachta ó lána ina ionad.

IARSCRÍBHINN III

Leasuithe ar Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858 mar a leanas:

(1)  sa tábla i gCuid I, san iontráil d’ítim 3A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na tagartha sa tríú colún do ‘Rialachán (CE) Uimh. 661/2009’:

‘Rialachán (AE) 2019/…*(33)

_______________

* Rialachán (AE) 2019/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an […] maidir le ceanglais cineálcheadaithe i leith mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, a mhéid a bhaineann lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint daoine atá i bhfeithicil agus úsáideoirí soghonta bóithre, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/858 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 [IO…, lch…]’

agus cuirfear tagairt do ‘Rialachán (AE) 2019/…’ in ionad gach tagairt ina dhiaidh sin do ‘Rialachán (CE) Uimh 661/2009’ síos trí Iarscríbhinn II, mura rud é go bhforáiltear dá mhalairt sna forálacha a thagann ina dhiaidh seo Iarscríbhinn seo;

(2)  Leasaítear Cuid I mar a leanas:

(a)  leasaítear an tábla mar a leanas:

(i)  cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'55A

Tuairt thaobhach an chuaille

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 135 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X';

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X';

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X

X

X

X

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

(iv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 65 agus 66:

'65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X';

(b)  leasaítear na nótaí míniúcháin mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas isteach in ionad nóta míniúcháin 3 agus nóta míniúcháin 4:

'(3) Ceanglaítear feistiú feidhme cobhsaíochta feithicle a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 4(5) de Rialachán (AE) 2019/…+

(4)  Ceanglaítear feistiú córais leictreonaigh rialaithe cobhsaíochta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 4(5) de Rialachán (AE) 2019/…+

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad nóta míniúcháin 9A:

(9A)  Ceanglaítear feistiú córais faireacháin bhrú na mbonn a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2019/…+’;

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad nóta míniúcháin 15:

'(15) Tá sé éigeantach Rialachán (AE) 2019/...+ a chomhlíonadh. Ní foráiltear, áfach, do chineálcheadú faoin ítim shonrach seo ós rud é nach bhfuil ann ach bailiúcháin ítimí aonair a liostaítear in áiteanna eile sa tábla ina ndéantar tagairt do Rialachán (AE) 2019/...+.’;

(3)

in Iarscríbhinn 1 de Chuid I, leasaítear Tábla 1 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 46A:

'46A

Boinn a shuiteáil

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 142 ó na Náisiúin Aontaithe

 

B';

 

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

 

C

Dáta maidir le diúltú chineálcheadú AE a údarú:

[42 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí:

[144 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]’;.

 

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

 

Tá sé éigeantach Rialachán (AE) 2019/...+ a chomhlíonadh. Ní foráiltear, áfach, do chineálcheadú faoin ítim shonrach seo ós rud é nach bhfuil ann ach bailiúcháin ítimí aonair a liostaítear in áiteanna eile sa tábla ina ndéantar tagairt do Rialachán (AE) 2019/...+.’;

(4)

sna nótaí míniúchán a ghabhann le Tábla 1 d’Iarscríbhinn 1, scriostar an mhír dheiridh;

(5)

in Iarscríbhinn 1 de Chuid I, leasaítear Tábla 2 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 46A:

'46A

Boinn a shuiteáil

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 142 ó na Náisiúin Aontaithe

 

B';

 

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

 

C

Dáta maidir le diúltú chineálcheadú AE a údarú:

[42 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]

Dáta maidir le toirmeasc ar chlárú feithiclí:

[144 mhí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]’;.

 

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

 

X

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

 

Tá sé éigeantach Rialachán (AE) 2019/...+ a chomhlíonadh. Ní foráiltear, áfach, do chineálcheadú faoin ítim shonrach seo ós rud é nach bhfuil ann ach bailiúcháin ítimí aonair a liostaítear in áiteanna eile sa tábla ina ndéantar tagairt do Rialachán (AE) 2019/...+.’;

(6)

in Iarscríbhinn 2 de Chuid I, leasaítear pointe 4 mar a leanas:

(a)  déantar an tábla dar teideal ‘Cuid I: Feithiclí de chatagóir M1’ a leasú mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán (AE) 2019/…+

(Cosaint coisithe)

Beidh córas leictreonach coscánaithe frithghlasála feistithe ar fheithiclí, agus feidhmeoidh an córas sin ar na rothaí uile.

Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe.

Beidh aon chóras cosanta tosaigh ina dhlúthchuid den fheithicil, agus ar an gcaoi sin cloífear le ceanglais Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe nó déanfar é a chineálcheadú mar aonad teicniúil ar leithligh’;

 

(ii)  cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'62

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán (AE) 2019/…+

(Córas hidrigine)

Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe.

De rogha air sin, léireofar go gcomhlíonann an fheithicil an méid seo a leanas:

—  Ceanglais shubstainteacha Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 sa leagan is infheidhme de an [▌an dáta díreach roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo];

—  Ceangaltán 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)[An caighdeán teicniúil i gcomhair córais bhreosla mhótarfheithiclí a bhreoslaítear le gás hidrigine comhbhrúite (an tSeapáin)];

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (China) [Feithiclí leictreacha breosla-chille – ceanglais sábháilteachta (an tSín)];

—  Caighdeán idirnáisiúnta ISO 23273:2013 Cuid 1: Vehicle functional safety [Sábháilteacht fheidhmiúil feithicle] agus Cuid 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen [Cosaint ar ghuais hidrigine d’fheithiclí a bhreoslaítear le hidrigin chomhbhrúite]; nó

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety [Sábháilteacht ghinearálta feithiclí breosla-chille]’;

 

(b)  leasaítear an tábla dar teideal ‘Cuid II Feithiclí de chatagóir N1’ mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán (AE) 2019/…+

(Cosaint coisithe)

Beidh córas leictreonach coscánaithe frithghlasála feistithe ar fheithiclí, agus feidhmeoidh an córas sin ar na rothaí uile.

Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe.

Beidh aon chóras cosanta tosaigh ina dhlúthchuid den fheithicil, agus ar an gcaoi sin cloífear le ceanglais Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe nó déanfar é a chineálcheadú mar aonad teicniúil ar leithligh’;

 

(ii)  cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'62

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

Rialachán (AE) 2019/…+

(Córas hidrigine)

Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe.

De rogha air sin, léireofar go gcomhlíonann an fheithicil an méid seo a leanas:

—  Ceanglais shubstainteacha Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 sa leagan is infheidhme de an [▌an dáta díreach roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo];

—  Ceangaltán 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)[An caighdeán teicniúil i gcomhair córais bhreosla mhótarfheithiclí a bhreoslaítear le gás hidrigine comhbhrúite (an tSeapáin)];

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (China) [Feithiclí leictreacha breosla-chille – ceanglais sábháilteachta (an tSín)];

—  Caighdeán idirnáisiúnta ISO 23273:2013 Cuid 1: Vehicle functional safety [Sábháilteacht fheidhmiúil feithicle] agus Cuid 2: Protection against hydrogen hazards for vehicles fuelled with compressed hydrogen [Cosaint ar ghuais hidrigine d’fheithiclí a bhreoslaítear le hidrigin chomhbhrúite]; nó

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety [Sábháilteacht ghinearálta feithiclí breosla-chille]’;

(7)

i gCuid II, sa tábla, scriostar na hiontrálacha d’ítimí 58, 65 agus 66;

(8)

Leasaítear Cuid III mar a leanas:

(a)  in Iarscríbhinn 1, leasaítear an tábla mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

 

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X';

 

 

 

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

 

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X

 

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

 

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 65 agus 66:

 

'65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

 

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

 

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach’;

 

(b)  in Iarscríbhinn 2, leasaítear an tábla mar a leanas:

(i)  cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'55A

Tuairt thaobhach an chuaille

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 135 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamh

bhainteach

 

 

Neamhbhainteach’;

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach

 

 

Neamhbhainteach’;

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

 

(iv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 65 agus 66:

'65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

 

 

 

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach’;

 

 

 

 

 

(c)  Leasaítear Iarscríbhinn 3 mar a leanas:

(i)  sa tábla, cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'55A

Tuairt thaobhach an chuaille

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 135 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach’;

 

(ii)  sa tábla, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

G';

 

(iii)  sa tábla, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62 agus 63:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)';

 

(iv)  cuirtear an pointe seo a leanas leis:

'5. Tá feidhm ag pointí 1. go 4.2. freisin maidir le feithiclí de chatagóir M1 nach bhfuil i gcatagóir mar fheithiclí sainchuspóireacha ach atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí.’;

 

(d)  in Iarscríbhinn 4, leasaítear an tábla mar a leanas:

(i)  cuirtear an iontráil seo a leanas isteach san áit iomchuí de réir uimhir ítime:

'55A

Tuairt thaobhach an chuaille

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 135 ó na Náisiúin Aontaithe

 

 

A';

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála d’ítim 58:

'58

Cosaint coisithe

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 127 ó na Náisiúin Aontaithe

 

 

A';

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62, 63, 65 agus 66:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

 

 

 

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach

 

Neamhbhainteach

Neamhbhainteach’;

 

 

 

 

 

(e)  in Iarscríbhinn 5, sa tábla, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62, 63, 65 agus 66:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach’;

 

(f)  in Iarscríbhinn 6, sa tábla, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na n-iontrálacha d’ítimí 62, 63, 65 agus 66:

'62

Córas hidrigine

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe

X

 

63

Sábháilteacht ghinearálta

Rialachán (AE) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Ardchóras coscánaithe éigeandála

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 131 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach

 

66

Córas rabhaidh imeachta ó lána

Rialachán (AE) 2019/…+

Rialachán Uimh. 130 ó na Náisiúin Aontaithe

Neamhbhainteach’;

 

 

(g)  leasaítear na nótaí míniúcháin mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an nóta míniúcháin do X:

‘X Tá feidhm ag na ceanglais a leagtar amach sa ghníomh rialála ábhartha.’;

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas isteach in ionad nóta míniúcháin 3 agus nóta míniúcháin 4:

'(3) Ceanglaítear feistiú feidhme cobhsaíochta feithicle a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 4(5) de Rialachán (AE) 2019/…+

(4)  Ceanglaítear feistiú córais leictreonaigh rialaithe cobhsaíochta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 4(5) de Rialachán (AE) 2019/…+’;

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad nóta míniúcháin 9A:

'(9A) Tá feidhm aige i gcás ina bhfuil trealamh atá cumhdaithe ag Rialachán Uimh. 64 ó na Náisiúin Aontaithe feistithe ar na feithiclí sin, agus sa chás sin amháin. Tá córas faireacháin bhrú na mbonn éigeantach, áfach, i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2019/…+’;

(iv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad nóta míniúcháin 15:

 

'(15) Tá sé éigeantach Rialachán (AE) 2019/...+ a chomhlíonadh. Ní fhoráiltear, áfach, do chineálcheadú faoin ítim shonrach seo ós rud é nach bhfuil ann ach bailiúcháin ítimí aonair a liostaítear in áiteanna eile sa tábla ábhartha.’;

 

(v)  scriostar nóta míniúcháin 16 agus nóta míniúcháin 17.

IARSCRÍBHINN IV

Forálacha idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 16(3)

Rialachán ó na Náisiúin Aontaithe

Ceanglais shonracha

An dáta deiridh chun feithiclí neamhchomhlíontacha a chlárú mar aon le comhpháirteanna neamhchomhlíontacha a dhíol nó a chur i seirbhís (1)

▌117

Boinn a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí fuaime ó rolladh bonn, greamaitheacht ar dhromchlaí fliucha agus friotaíocht rollach

30 Aibreán 2023

Comhlíonfaidh boinn d’aicme C3 Céim 2 de na ceanglais a bhaineann le friotaíocht rollach

_______________________

Nótaí a ghabhann leis an tábla

(1)

Na dátaí a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 i ndáil le cineálacha feithicle, córais agus comhpháirte a chomhlíonann na ceanglais sa leagan is infheidhme an [▌ an dáta díreach roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 i ndáil le cineálacha feithicle agus córais a chomhlíonann na ceanglais sa leagan is infheidhme an [▌an dáta díreach roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún maidir le boinn chaite

Agus aird á tabhairt aige ar shábháilteacht ar bhóithre, cosaint an tomhaltóra, laghdú dramhaíola agus ar an ngeilleagar ciorclach, tá an Coimisiún den tuairim gur tábhachtach an rud é an tástáil a dhéantar ar bhoinn a dhéanamh ní amháin nuair a bhíonn siad nua ach nuair a bhíonn siad caite freisin. Chuige sin, tacóidh an Coimisiún le prótacail tástála iomchuí a fhorbairt mar chuid d’fhóram domhanda na Náisiún Aontaithe maidir le rialacháin feithicle a chomhchuibhiú. Mar sin féin, mura bhfuil an próiseas tugtha i gcrích faoi mhí Iúil 2023, tá sé mar rún ag an gCoimisiún reachtaíocht shonrach de chuid an Aontais a mholadh a chumhdóidh tástáil a dhéanamh ar bhoinn atá caite.

(1)* Níl bailchríoch dhlítheangeolaíoch déanta ar an téacs go fóill.
(2)IO L 440, 6.12.2018, lch. 90.
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1)
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 200, 31.7.2009, lch 1).
(7) Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(8) Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE (IO L 123, 19.5.2009, lch. 77).
(9)Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78.
(10)Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE (IO L 35, 4.2.2009, lch. 1).
(11)Rialachán Uimh. 127 lena leagtar síos forálacha aonfhoirmeacha maidir le mótarfheithiclí a cheadú i ndáil le feidhmíocht shábháilteacht na gcoisithe
(12)Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE (IO L 35, 4.2.2009, lch. 32).
(13)Rialachán Uimh. 134 ó na Náisiúin Aontaithe maidir le forálacha aonfhoirmeacha a ghabhann le mótarfheithiclí agus a gcomhpháirteanna a cheadú i ndáil le feidhmíocht sábháilteachta feithiclí le hinnill hidrigine (HFCV)
(14)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(15) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí chur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(16)Rialachán (CE) Uimh. 631/2009 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2009 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE (IO L 195, 25.7.2009, lch. 1).
(17)Rialachán (AE) Uimh. 406/2010 ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2010 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine (IO L 122, 18.5.2010, lch. 1).
(18)Rialachán (AE) Uimh. 672/2010 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2010 maidir le ceanglais cineálcheadaithe le haghaidh córais díreoite agus dínéalaithe gaothscátha do mhótarfheithiclí áirithe agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 196, 28.7.2010, lch. 5).
(19)Rialachán (AE) Uimh. 1003/2010 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2010 maidir le ceanglais cineálcheadaithe don spás le haghaidh gléasadh agus feistiú plátaí clárúcháin cúil ar mhótarfheithiclí agus a leantóirí agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhar cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 291, 9.11.2010, lch. 22).
(20)Rialachán (AE) Uimh. 1005/2010 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2010 maidir le ceanglais cineálcheadaithe d’fheistí tarraingthe mótarfheithiclí agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ghinearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 291, 9.11.2010, lch. 36).
(21)Rialachán (AE) Uimh. 1008/2010 ón gCoimisiún an 9 Samhain 2010 maidir le ceanglais cineálcheadaithe do chórais cuimilteoirí agus niteoirí gaothscátha do mhótarfheithiclí áirithe agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 292, 10.11.2010, lch. 2).
(22)Rialachán (AE) Uimh. 1009/2010 ón gCoimisiún an 9 Samhain 2010 maidir le ceanglais cineál-cheadaithe do rothghardaí mótarfheithiclí áirithe agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais cineál-cheadaithe i dtaca le sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha dóibh (IO L 292, 10.11.2010, lch 21).
(23)Rialachán (AE) Uimh. 19/2011 ón gCoimisiún an 11 Eanáir 2011 maidir le ceanglais cineálcheadaithe do phláta reachtach an mhonaróra agus d’uimhir aitheantais feithicle do mhótarfheithiclí agus a leantóirí agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 8, 12.1.2011, lch. 1).
(24)Rialachán (AE) Uimh. 109/2011 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais cineál-cheadaithe do chatagóirí áirithe mótarfheithiclí agus a leantóirí maidir le córais coiscthe sprae (IO L 34, 9.2.2011, lch. 2).
(25)Rialachán (AE) Uimh. 458/2011 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2011 maidir le ceanglais cineálcheadaithe do mhótarfheithiclí agus a leantóirí i dtaca le suiteáil a gcuid bonn agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 124, 13.5.2011, lch. 11).
(26)Rialachán (AE) Uimh. 65/2012 ón gCoimisiún an 24 Eanáir 2012 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táscairí giarathraithe agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 28, 31.1.2012, lch. 24).
(27)Rialachán (AE) Uimh. 130/2012 ón gCoimisiún an 15 Feabhra 2012 maidir le ceanglais cineálcheadaithe do mhótarfheithiclí i dtaca le rochtain ar fheithiclí agus so-ionramháilteacht feithiclí agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 43, 16.2.2012, lch. 6).
(28)Rialachán (AE) Uimh. 347/2012 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2012 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe do chatagóirí áirithe mótarfheithiclí i dtaca le hardchórais coscánaithe éigeandála (IO L 109, 21.4.2012, lch. 1).
(29)Rialachán (AE) Uimh. 351/2012 ón gCoimisiún an 23 Aibreán 2012 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais cineálcheadaithe le haghaidh córais rabhaidh imeachta ó lána a shuiteáil i mótarfheithiclí (IO L 110, 24.4.2012, lch. 18).
(30)Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2012 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le ceanglais cineálcheadaithe do mhaiseanna agus toisí mótarfheithiclí agus a leantóirí agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 353, 21.12.2012, lch. 31).
(31)Rialachán (AE) Uimh. 2015/166 ón gCoimisiún an 3 Feabhra 2015 lena ndéantar forlíonadh agus leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le cuimsiú na nósanna imeachta sonracha, na modhanna measúnúcháin agus na riachtanas teicniúil freisin, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh 1003/2010 ón gCoimisiún, Rialachán (AE) Uimh. 109/2011 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 458/2011 ón gCoimisiún (IO L 28, 4.2.2015, lch. 3).
(32)Treoir ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (‘Comhaontú Leasaithe 1958’) (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).
(33)+ [OF: Cuir isteach le do thoil na mionsonraí ábhartha sa téacs agus san fhonóta.]

An nuashonrú is déanaí: 17 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil