Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0151/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0151/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0391

Elfogadott szövegek
PDF 428kWORD 179k
2019. április 16., Kedd - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0286),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0194/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. március 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A8-0151/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 440., 2018.12.6., 90. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően ▌,

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  Az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) ▌a belső piac megfelelő működése, valamint a magas szintű biztonság és környezetvédelem biztosítása érdekében az új járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására vonatkozó adminisztratív rendelkezéseket és műszaki követelményeket határoz meg.

(2)  Ez a rendelet az (EU) 2018/858 rendeletben megállapított EU-típusjóváhagyási eljárással összefüggésben elfogadott rendeleti jellegű jogi aktus, és ebből következően az ▌(EU) 2018/858 rendelet II. mellékletét ennek megfelelően kell módosítani. Az (EU) 2018/858 rendelet közigazgatási rendelkezései, köztük a korrekciós intézkedésekre és a szankciókra vonatkozó rendelkezések, e rendeletre teljes mértékben alkalmazandók.

(3)  Az elmúlt évtizedek során a járműbiztonsági fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy összességében csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek és a súlyos sérülések száma. Ugyanakkor 2017-ben 25 300 ember vesztette életét az EU közútjain, és ez a szám az elmúlt négy év során nem változott. Ezenfelül évente 135 000 személy szenved súlyos sérülést ütközéses balesetek miatt(5). Az EU-nak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a közúti közlekedésben csökkentse vagy kiküszöbölje a baleseteket és a sérüléseket. Az utasok védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseken túlmenően a nem a járműben tartózkodó úthasználók védelme érdekében a veszélyeztetett úthasználók ‒ úgymint a kerékpárosok és gyalogosok ‒ halálos kimenetelű baleseteinek és sérüléseinek megakadályozására irányuló egyedi intézkedéseket kell végrehajtani. Az általános közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új kezdeményezések nélkül a jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a továbbiakban nem tudják már ellensúlyozni a forgalom volumenének növekedését. Ezért a járművek biztonsági teljesítményét egy integrált közúti közlekedésbiztonsági megközelítés részeként, a veszélyeztetett úthasználók nagyobb védelmének érdekében tovább kell javítani.

(4)  A típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy a gépjárművek teljesítményét megismételhető és reprodukálható módon lehessen értékelni. Ezért az e rendeletben foglalt technikai követelmények csak a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkoznak, mivel jelenleg hivatalosan csak ők számítanak harmonizált vizsgálati célalanyoknak. A veszélyeztetett úthasználók a gyalogosok és a kerékpárosok mellett – általában – a nem motoros és motoros egyéb úthasználókat is magukban foglalják, akik védelmet biztosító felépítmény nélkül egyéni mobilitási megoldásokat alkalmazhatnak. Ezen túlmenően a jelenlegi technológia következtében észszerűen elvárható, hogy a fejlett rendszerek rendes vezetési feltételek mellett más veszélyeztetett úthasználókra is reagálni fognak, annak ellenére, hogy erre nem végeznek külön vizsgálatot. A műszaki követelményeket az értékelési és felülvizsgálati eljárást követően a műszaki fejlődéshez kell igazítani annak érdekében, hogy kiterjedjenek a védelmet biztosító felépítmény nélküli összes úthasználóra, mint például a robogókra, az önegyensúlyozó járművekre és a kerekesszékesekre.

(5)  A fejlett járműbiztonsági rendszerek területén tapasztalható műszaki fejlődés új lehetőségeket kínál a balesetek számának csökkentésére. A balesetben súlyosan megsérültek és elhunytak számának minimalizálása érdekében az új, releváns technológiák csomagjának bevezetésére van szükség.

(6)  A Bizottság a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(6) összefüggésben megvizsgálta, hogy ki lehet-e terjeszteni az említett rendeletben foglalt, arra vonatkozó követelményt, hogy bizonyos járműkategóriákba be kell építeni bizonyos rendszereket (például fejlett vészfékező rendszereket és abroncsnyomás-ellenőrző rendszereket), hogy ez a követelmény valamennyi járműkategóriára vonatkozzon. A Bizottság ezenkívül megvizsgálta a műszaki és gazdasági kivitelezhetőséget, valamint a piaci érettséget az egyéb fejlett biztonsági funkciók beépítésére vonatkozó új követelmény előírásával kapcsolatban. Az említett vizsgálatok alapján a Bizottság 2016. decemberben közzétette az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, „A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban” című jelentést ▌. A jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum 19 olyan lehetséges szabályozási intézkedést határozott meg és terjesztett elő, amelyek hatékonyak lennének a közúti balesetek és a közúti halálesetek és sérülések számának további csökkentése tekintetében.

(7)  A technológiasemlegesség abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében való biztosítása érdekében a teljesítménykövetelménynek lehetővé kell tennie mind a közvetlen, mind a közvetett abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek használatát.

(8)  A javasolt szabályozási intézkedések csak akkor lehetnek még inkább eredményesek a halálos balesetek számának és a közúti balesetek számának csökkentésében, valamint a sérülések és károk enyhítésében, ha azokat úgy alakítják ki, hogy azok a felhasználók számára is megfelelőek legyenek. Ezért a járműgyártóknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az e rendeletben előírt rendszereket és funkciókat oly módon fejlesszék, hogy támogassák a járművezetőt. Az e rendeletben előírt rendszerek és funkciók működését és korlátait egyértelműen és fogyasztóbarát módon kell elmagyarázni a gépjármű használati utasításában.

(9)  A gépjárművezetés támogatásában használt biztonsági elemeknek és figyelmeztetéseknek minden járművezető – többek között az idősek és a fogyatékossággal élő személyek – számára könnyen érzékelhetőnek kell lenniük.

(10)  A fejlett vészfékező rendszerek, az intelligens sebességszabályozó, a vészhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek, a járművezető fáradékonyságára és figyelmetlenségére figyelmeztető rendszerek, a járművezető figyelmetlenségét érzékelő, fejlett rendszerek, és a tolatóradarok olyan biztonsági rendszerek, amelyek jelentősen csökkenthetik a halálos balesetek számát. Ráadásul ezen biztonsági rendszerek némelyike olyan technológiák alapját képezi, amelyeket az automatizált járművek bevezetéséhez is alkalmazni fognak. Az ilyen biztonsági rendszereknek a járművezetők és az utasok bármilyen jellegű biometrikus információinak felhasználása nélkül kell működniük, ideértve az arcfelismerést is. Ezért uniós szinten meg kell állapítani a járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint az említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és vizsgálati eljárásokat. E rendszerek technológiai fejlődését a meglévő jogszabályok minden értékelésekor figyelembe kell venni annak érdekében, hogy időtállóak legyenek, szigorúan szem előtt tartva a magánélet védelmének és az adatvédelem elvét, valamint hogy a közúti közlekedés során csökkentsék és kiküszöböljék a baleseteket és sérüléseket. Biztosítani kell továbbá, hogy e rendszerek a jármű teljes életciklusa során biztonságosan használhatók legyenek.

(11)  Lehetővé kell tenni az intelligens sebességszabályozó kikapcsolását, például akkor, ha a járművezető a zord időjárási viszonyok, az építési övezetekben egymásnak ellentmondó ideiglenes útburkolati jelek, valamint a félrevezető, hibás vagy hiányzó közúti jelzőtáblák miatt hamis figyelmeztetéseket vagy nem megfelelő visszajelzéseket kap. Ennek a kikapcsoló funkciónak a járművezető ellenőrzése alatt kell maradnia, amíg szükséges, és lehetőséget kell biztosítani a járművezető számára, hogy azt könnyedén bekapcsolja. Ha a rendszer kikapcsolt állapotban van, a sebességhatárra vonatkozóan lehet információkat nyújtani. A rendszernek mindig aktívnak kell lennie, amikor a gyújtás be van kapcsolva, és a járművezetőt minden esetben tájékoztatni kell arról, hogy a rendszer bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban van.

(12)  Széles körben elismert, hogy a biztonsági öv az egyik legfontosabb és leghatékonyabb járműbiztonsági funkció. Ezért a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszerek lehetőséget kínálnak a halálos kimenetelű balesetek számának további csökkentésére és a sérülések enyhítésére a biztonsági öv használati arányának Unió-szerte történő növelésével. Ezért a 661/2009/EK rendelet 2014 óta minden új személygépkocsiban kötelezővé tette a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszert a vezetőülés tekintetében. Ez a 16. számú ENSZ-előírás végrehajtásával valósult meg, amely tartalmazta a vonatkozó műszaki előírásokat. Az említett ENSZ-előírás műszaki fejlődéshez való hozzáigazításának köszönhetően mostantól kötelezővé válik az M1 és N1 kategóriájú járművek valamennyi első és hátsó ülésének, valamint az N2, az N3, az M2 és az M3 kategóriájú járművek valamennyi első ülésének az új típusok tekintetében 2019. szeptember 1-jétől, az új gépjárművek esetében pedig 2021. szeptember 1-jétől a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszerrel való felszerelése.

(13)  Az esemény- ▌adatrögzítő bevezetése, amely egy sor fontos anonimizált járműadatot tárol röviddel a közúti baleset előtt, alatt és közvetlenül az után (amelyet például a légzsák kinyílása aktivál), illetve ezzel párhuzamosan az adatok körére, pontosságára, felbontására, gyűjtésére, tárolására és visszakereshetőségére vonatkozó követelmények igen jelentős előrelépés abból a szempontból, hogy a balesetekkel kapcsolatban pontosabb, részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. Ezért elő kell írni minden gépjármű ilyen adatrögzítő készülékkel való felszerelését. A szóban forgó adatrögzítő készülékeknek képesnek kell lenniük úgy rögzíteni és tárolni az adatokat, hogy csak a tagállamok tudják felhasználni azokat a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez és konkrét intézkedések hatékonyságának értékeléséhez, anélkül, hogy lehetőségük lenne egy adott jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának a tárolt adatok alapján való azonosítására.

(14)  A személyes adatok, például az esemény- ▌adatrögzítőkben a járművezetőre vonatkozóan rögzített információk vagy a járművezető fáradékonyságáról és figyelméről vagy a járművezető figyelmetlenségéről rögzített információk kezelését az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, és különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(7) megfelelően kell végezni. Az esemény-adatrögzítőknek zártláncú rendszeren kell működniük, amelyben a tárolt adatokat felülírják, és amely nem teszi lehetővé a jármű vagy a járművezető azonosítását. Ezen túlmenően a járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő, fejlett figyelmeztető rendszereknek, valamint a járművezető figyelmetlenségére figyelmeztető fejlett rendszereknek sem szabad folyamatosan rögzíteniük vagy megőrizniük semmilyen más adatot, mint amire a zárt láncon belül gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljából szükség van. Továbbá a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére külön biztosítékok vonatkoznak(8).

(15)  A fejlett vészfékező vagy a veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek egyes esetekben – különösen a közúti infrastruktúra hiányosságai miatt – esetleg nem teljesen működőképesek. Ezekben az esetekben a rendszereknek ki kell kapcsolniuk magukat, és erről tájékoztatniuk kell a járművezetőt. Ha nem kapcsolnak ki automatikusan, lehetőséget kell biztosítani manuális kikapcsolásukra. Az ilyen kikapcsolásnak ideiglenesnek kell lennie, és csak addig kell tartania, amíg a rendszer teljesen működőképes nem lesz. A járművezetőknek szükségük lehet a fejlett vészfékező vagy veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszerek figyelmen kívül hagyására, amennyiben a rendszer működése nagyobb kockázathoz vagy károsodáshoz vezethet. Ez biztosítja, hogy a járművek mindig a járművezető ellenőrzése alatt maradjanak. Mindazonáltal a rendszerek felismerhetik azokat az eseteket is, amikor a járművezető cselekvőképtelen, ezért a rendszer beavatkozására van szükség egy baleseti helyzet súlyosbodásának megelőzése érdekében.

(16)  A 661/2009/EK rendelet az ülésmagasság és a jármű tömege miatt mentesítette a kisteherautókat, a szabadidő-terepjárókat és a többcélú járműveket a biztonsági előírások alól. Tekintettel az említett járművek piaci elterjedésének megnövekedésére (az 1996-os 3 %-ról 2016-ban 14 %-ra), valamint az ütközést követő elektromos biztonsági vizsgálatok terén bekövetkezett technológiai fejlődésre, az említett mentességek mára elavulttá és indokolatlanná váltak. Ezért meg kell szüntetni a mentességeket, és a fejlett járműrendszerekre vonatkozó követelmények teljes körét alkalmazni kell az említett járművekre.

(17)  A 661/2009/EK rendelet az uniós jogszabályok jelentős egyszerűsítését hajtotta végre azáltal, hogy 38 irányelv helyébe az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő, a 97/836/EK tanácsi határozat(9) szerint kötelező előírásait léptette. A további egyszerűsítés érdekében még több uniós szabályt kell felváltani meglévő ENSZ-előírásokkal, amelyek kötelezően alkalmazandók az Unióban. A Bizottságnak továbbá elő kell segítenie és támogatnia kell az Egyesült Nemzetek szintjén annak érdekében folytatott munkát, hogy haladéktalanul, az érvényes legszigorúbb közúti közlekedésbiztonsági szabványoknak megfelelően műszaki követelményeket dolgozzanak ki az e rendelet által előírt járműbiztonsági rendszerek típusjóváhagyására vonatkozóan.

(18)  Az ENSZ EGB azon előírásait és azok módosításait, amelyek elfogadását az Unió megszavazta vagy alkalmaz, a 97/836/EK tanácsi határozatnak megfelelően be kell építeni az EU-típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályokba. Következésképpen a Bizottságot fel kell hatalmazni a kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírások listájának módosítására a naprakész állapot biztosítása érdekében.

(19)  A 78/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(10) a járművek elülső szerkezetük tekintetében történő jóváhagyására és az elülső védelmi rendszerek (például gallytörő rácsok) jóváhagyására vonatkozó megfelelőségi vizsgálatok és határértékek formájában követelményeket állapít meg a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb veszélyeztetett úthasználók védelme érdekében. A 78/2009/EK rendelet elfogadása óta az Egyesült Nemzetek keretében a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében továbbfejlesztették a járművekre vonatkozó műszaki követelményeket és vizsgálati eljárásokat. A 127. számú ENSZ-előírás(11) jelenleg az Unióban is alkalmazandó a gépjárművek típusjóváhagyása tekintetében.

(20)  A 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(12) elfogadását követően a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében az Egyesült Nemzetek szintjén továbbfejlesztették a hidrogénüzemű járművek, valamint a hidrogénrendszerek és -alkatrészek jóváhagyására vonatkozó műszaki követelményeket és vizsgálati eljárásokat. A 134. számú ENSZ-előírás(13) jelenleg az Unióban is alkalmazandó a gépjárművek hidrogénrendszereinek típusjóváhagyása tekintetében. Az említett követelményeken kívül a ▌hidrogéngáz használatára tervezett járműrendszerekben használt anyagok és töltőcsonkok minőségére vonatkozó kritériumokat uniós szinten kell megállapítani.

(21)  A közérthetőség, ésszerűség és egyszerűsítés érdekében a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és ezzel a rendelettel kell felváltani.

(22)  Korábban az uniós szabályok korlátozták a „moduláris rendszerű” járművek teljes hosszát, aminek következtében olyan általános elrendezést alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb legyen a rakodótér. Ennek következtében azonban magasra került a vezetőülés és nagyobb lett a holttér, romlott a tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett úthasználókat érintő baleseteknek. A közvetlen látás javításával jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma. Ezért követelményeket kell bevezetni a közvetlen látás javítására vonatkozóan annak érdekében, hogy javuljon a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb veszélyeztetett úthasználók közvetlen láthatósága a vezetőülésből, a vezetőülés elülső és oldalsó részénél található holtterek lehető legnagyobb mértékű csökkentése révén. Figyelembe kell venni a járművek különböző kategóriáinak sajátosságait.

(23)  Az automatizált ▌járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentéséhez, mivel becslések szerint a közúti balesetek több mint 90%-át valamilyen szintű emberi hiba okozza. Mivel az automatizált járművek fokozatosan átveszik a járművezetők feladatait, az automatizált járműrendszerekre vonatkozóan harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket – köztük az automatizált járművek döntéshozatalára vonatkozó ellenőrizhető biztonsági garancia tekintetében hozott szabályokat és követelményeket – kell uniós szinten a technológiai semlegesség elvét tiszteletben tartva elfogadni, és azokat az ENSZ EGB 29. munkacsoportja keretében nemzetközi szinten elő kell mozdítani.

(24)  Azokat az úthasználókat, akik nem kaphatnak járművek közötti elektronikus információkat egy automatizált jármű magatartásáról – ilyen úthasználók például a gyalogosok, a kerékpárosok, valamint a nem automatizált járművek vezetői – az ENSZ-előírásokban vagy más szabályozási aktusokban előírt hagyományos eszközök útján kell tájékoztatni, mégpedig az említett előírások és aktusok hatálybalépését követően a lehető legrövidebb időn belül.

(25)  A járműkonvoj-kialakítás révén a jövőben biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb lehet a közlekedés. A járműkonvoj kialakítását biztosító technológia és a vonatkozó előírások várható bevezetése harmonizált szabályokat és eljárásokat tartalmazó szabályozási keret kialakítását teszi szükségessé. ▌

(26)  A járművek összekapcsoltsága és automatizációja megnöveli a fedélzeti adatokhoz történő jogosulatlan, távoli hozzáférés, és a szoftver illegális, vezeték nélküli módosításának lehetőségét; az ebből következő kockázatok figyelembevétele érdekében a kiberbiztonságra vonatkozó ENSZ-előírásokat vagy más szabályozási aktusokat hatálybalépésük után a lehető leghamarabb kötelező érvénnyel kell alkalmazni.

(27)  A szoftvermódosítás jelentős mértékben megváltoztathatja a jármű funkcióit. A típusjóváhagyási eljárásokkal összhangban lévő harmonizált szabályokat és műszaki követelményeket kell megállapítani a szoftvermódosítások tekintetében. Ezért a hatálybalépésüket követően a lehető leghamarabb kötelezően kell alkalmazni a szoftverek naprakésszé tételére vonatkozó ENSZ-előírásokat vagy más szabályozási aktusokat. Ezek a biztonsági intézkedések viszont nem sérthetik a jármű gyártójának azon kötelezettségét, hogy hozzáférést biztosítson a jármű javítására és karbantartására vonatkozó átfogó diagnosztikai információkhoz és fedélzeti adatokhoz.

(28)  Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a gumiabroncsok zajszintjére, gördülési ellenállására és nedves tapadására vonatkozó műszaki követelményeknek az Egyesült Nemzetek szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. számú ENSZ-előírás már tartalmazza ezeket a részletes rendelkezéseket. Az Egyesült Nemzetek szintjén gyorsan és nagyratörően folytatni kell a gumiabroncsokra vonatkozó követelmények műszaki fejlődéshez való igazítását, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gumiabroncsok teljesítményét életciklusuk végén, elhasznált állapotban is értékeljék, és azon elképzelés támogatása érdekében, hogy a gumiabroncsoknak a teljes életciklus során meg kell felelniük a követelményeknek, hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A 661/2009/EK rendelet gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó jelenlegi követelményeit a megfelelő ENSZ-előírásokkal kell felváltani.

(29)  E rendelet hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse ezt a rendeletet a fejlett járműrendszerekre vonatkozó típusjóváhagyási követelményekre vonatkozóan, és módosítsa a II. mellékletet a műszaki fejlődés és a szabályozási fejlemények figyelembevétele érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(14) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(30)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(15) megfelelően kell gyakorolni.

(31)  Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utaló jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés által bevezetett jogi kerethez történő hozzáigazítása, valamint a járműbiztonsággal kapcsolatos uniós jogszabályok további egyszerűsítése érdekében a következő rendeleteket az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal hatályon kívül kell helyezni és fel kell váltani:

   A Bizottság 631/2009/EK rendelete(16),
   A Bizottság 406/2010/EU rendelete(17),
   A Bizottság 672/2010/EU rendelete(18),
   A Bizottság 1003/2010/EU rendelete(19),
   A Bizottság 1005/2010/EU rendelete(20),
   A Bizottság 1008/2010/EU rendelete(21),
   A Bizottság 1009/2010/EU rendelete(22),
   A Bizottság 19/2011/EU rendelete(23),
   A Bizottság 109/2011/EU rendelete(24),
   A Bizottság 458/2011/EU rendelete(25),
   A Bizottság 65/2012/EU rendelete(26),
   A Bizottság 130/2012/EU rendelete(27),
   A Bizottság 347/2012/EU rendelete(28),
   A Bizottság 351/2012/EU rendelete(29),
   A Bizottság 1230/2012/EU rendelete(30),
   A Bizottság (EU) 2015/166 rendelete(31),

(32)  Mivel a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelettel, valamint a kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel összhangban kiadott jóváhagyásokat egyenértékűnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a rendelet módosítja a vonatkozó követelményeket, illetve addig, amíg a végrehajtási jogi aktus módosítja azokat, átmeneti rendelkezéseknek kell biztosítaniuk, hogy az ilyen jóváhagyásokat ne érvénytelenítsék.

(33)  Az EU-típusjóváhagyás megadásának megtagadására, a jármű nyilvántartásba vételének megtagadására, valamint az alkotóelemek és önálló műszaki egységek forgalmazásának vagy üzembe helyezésének tilalmára vonatkozó dátumokat minden egyes szabályozott tétel esetében meg kell állapítani.

(34)  Mivel e rendelet célját, azaz a belső piac megfelelő működésének a gépjárművek és pótkocsijaik biztonságosságára és környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó harmonizált műszaki követelmények bevezetése révén történő biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az a terjedelme és hatásai miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(35)  A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint a rendszereik, alkotóelemeik és önálló műszaki egységeik típusjóváhagyására vonatkozó részletes műszaki követelményeket és megfelelő vizsgálati eljárásokat, valamint az egységes eljárásokra és műszaki előírásokra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazásuk napja előtt elegendő idővelfelhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási jogi aktusokban kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon a gyártók számára az e rendelet és a rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási jogi aktusokban meghatározott követelményekhez való alkalmazkodásra. Egyes járműveket csak kis mennyiségben gyártanak. Ezért helyénvaló, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények és a rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok figyelembe vegyék az ilyen járműveket vagy járműosztályokat, amennyiben a követelmények összeegyeztethetetlenek az ilyen járművek használati módjával vagy kialakításával, vagy aránytalan többletteherrel járnak. Ennélfogva e rendelet alkalmazását el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet követelményeket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

a)   a járművek, a járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek általános jellemzőik és biztonságosságuk, valamint az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme és biztonsága tekintetében történő típusjóváhagyása;

b)   a járműveknek az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében a biztonságosság, a hatékony üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás vonatkozásában történő típusjóváhagyása; valamint

c)   az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága és környezeti teljesítménye tekintetében történő típusjóváhagyása.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az (EU) 2018/858 rendelet 4. cikkében meghatározott, M, N és O kategóriájú járművekre, valamint az ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre alkalmazandó, e rendelet 4‒11. cikkére is figyelemmel.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2018/858 rendelet 3. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

Emellett az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.  „veszélyeztetett úthasználó”: ▌nem motorizált úthasználók, ideértve különösen a kerékpárosokat és a gyalogosokat, továbbá a motorkerékpárosok;

2.  „abroncsnyomás-ellenőrző rendszer”: olyan, járműbe beépített rendszer, amely képes az abroncsnyomásnak és a nyomás idővel történő változásának az értékelésére, és a vonatkozó információknak a járművezetőhöz történő, menet közbeni továbbítására;

3.  „intelligens sebességszabályozó”: olyan rendszer, amely segíti a járművezetőt az útviszonyoknak megfelelő sebesség tartásában azáltal, hogy helyzethez igazított és releváns visszajelzést ad ▌;

4.  „indításgátló alkoholszonda (alcolock készülék) előkészítése”: szabványosított interfész, amely lehetővé teszi utángyártott alcolock készülékek beszerelését gépjárművekbe;

5.  „a járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő, figyelmeztető rendszer”: olyan rendszer, amely felméri a vezető éberségét a gépjármű berendezései által összegyűjtött adatok elemzése alapján, és figyelmezteti a vezetőt, amennyiben az szükséges;

6.  „a járművezető figyelmetlenségét érzékelő, fejlett figyelmeztető rendszer”: olyan rendszer, amely képes segíteni a vezetőt abban, hogy figyelemmel kísérje a forgalmi helyzetet, és figyelmezteti a vezetőt, ha valami elvonja a figyelmét;

7.  „vészfékjelzés”: olyan fényjelző funkció, amely a jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt fejtenek ki a járműre;

8.  „tolatóradar”: elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló ▌rendszer, amely tolatáskor jelzi a járművezető számára, ha emberek vagy tárgyak vannak a jármű mögött;

9.  „sávelhagyásra figyelmeztető rendszer”: olyan rendszer, amely figyelmezteti a járművezetőt a járműnek a menetsávból történő kisodródására;

10.  „fejlett vészfékező rendszer”: olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni az ütközés veszélyét és bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából lelassítsa a járművet;

11.  „veszélyhelyzetben működésbe lépő sávtartást segítő rendszer”: a járművezetőt a jármű sávjelzésekhez vagy az út széléhez viszonyított biztonságos helyzetének megtartásában segítő rendszer, amely ▌legalább sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a sávelhagyás előtt, amikor is ütközés közvetlen veszélye áll fenn, működésbe lép;

12.  „gépjármű főkapcsolója”: az a berendezés, amellyel a gépjármű fedélzeti elektronikai rendszerét kikapcsolt állapotból (amikor a gépjármű parkol, a vezető pedig nincs jelen) rendes üzemmódba kapcsolják;

13.  „esemény-▌adatrögzítő”: olyan rendszer, amelynek célja kizárólag az, hogy röviddel ütközés előtt, ütközéskor és közvetlenül azt követően az ütközések szempontjából kritikus adatokat és információkat rögzítse és tárolja;

14.  „elülső védelmi rendszer”: olyan önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. egy gallytörő rács vagy kiegészítő lökhárító, amely a gyárilag felszerelt lökhárító mellett a jármű külső felületének védelmét szolgálja egy másik tárggyal való ütközés esetén fellépő károk ellen, a 0,5 kg-nál kisebb tömegű szerkezetek kivételével, amelyek rendeltetése csupán a jármű lámpáinak védelme;

15.  „lökhárító”: az elülső védelmi rendszer kivételével minden, a jármű elejének alján lévő külső szerkezeti elem, ideértve annak tartozékait is, amelyek célja a jármű védelme más járművel kis sebességgel történő frontális ütközés esetén;

16.  „hidrogénüzemű jármű”: olyan gépjármű, amely meghajtásához hidrogént használ üzemanyagként;

17.  „hidrogénrendszer”: hidrogénüzemű járművekbe szerelt hidrogénrendszer-alkotórészek és kapcsolóelemek együttese, kivéve a hidrogénüzemű meghajtórendszert és a segédhajtóművet;

18.  „hidrogénüzemű meghajtórendszer”: a jármű meghajtásához használt energiaátalakító;

19.  „hidrogénrendszer alkotórésze”: a hidrogéntartályok, valamint a hidrogénüzemű jármű minden más olyan része, amely a hidrogénnel közvetlenül érintkezik, vagy a hidrogénrendszer részét képezi;

20.  „hidrogéntartály”: a hidrogénrendszer azon alkotórésze, amely a hidrogén-üzemanyag fő volumenét tárolja;

21.  „automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy bizonyos ideig folyamatos járművezetői felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen, de amelyben továbbra is elvárt vagy szükséges a járművezető beavatkozása;

22.  „teljesen automatizált jármű”: olyan gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és gyártottak, hogy járművezetői felügyelet nélkül, önállóan közlekedjen;

23.  „a járművezető készültségét figyelő rendszer”: olyan rendszer, amely felméri, hogy a járművezető bizonyos helyzetekben képes-e szükség esetén átvenni a vezetési feladatokat az automatizált járműtől;

24.  „járműkonvoj kialakítása”: két vagy több jármű konvojba történő rendezése kapcsolódási technológiák és automatizált vezetéstámogató rendszerek használatával, ami lehetővé teszi, hogy a járművek egymás között az előre beállított rövid követési távolságot tartva haladjanak az utazás bizonyos szakaszain, ha össze vannak kapcsolva, és képesek legyenek alkalmazkodni a konvojt vezető jármű mozgásában bekövetkező változásokhoz úgy, hogy az csekély vagy semmilyen beavatkozást nem igényel a járművezetők részéről;

25.  „megengedett legnagyobb össztömeg”: a gyártó által megadott műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg;

26.  „A-oszlop”: a legelső és legkülső tetőtartó oszlop, amely a jármű alvázától a tetőig nyúlik.

II. FEJEZET

A GYÁRTÓK KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Általános kötelezettségek és műszaki követelmények

(1)  A gyártóknak igazolniuk kell, hogy minden új jármű, amelyet forgalomba hoztak, nyilvántartásba vettek vagy üzembe állítottak, valamint minden új rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység, amelyet forgalomba hoztak vagy üzembe helyeztek, e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek megfelelő típusjóváhagyással rendelkezik.

(2)  Az I. mellékletben felsorolt vonatkozó ENSZ-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyás e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok követelményeivel összhangban EU-típusjóváhagyásnak minősül.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására vonatkozóan, hogy a műszaki fejlődés és a szabályozási fejlemények figyelembevétele érdekében bevezesse és aktualizálja a kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírásokra és a vonatkozó módosítássorozatra való hivatkozásokat.

(4)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék az utasokra és a veszélyeztetett úthasználókra nézve.

(5)  A gyártóknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfeleljenek a II. mellékletben felsorolt követelményeknek a mellékletben megadott naptól kezdve, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított részletes műszaki követelményeknek és vizsgálati eljárásoknak, továbbá végrehajtási jogi aktusokban megállapított egységes eljárásoknak és műszaki előírásoknak, beleértve az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket is:

a)  utasbiztonsági rendszerek, törésteszt, a tüzelőanyag-rendszer épsége és nagyfeszültségű elektromos biztonság;

b)  veszélyeztetett úthasználók, látás és kilátás;

c)  a jármű alváza, fékrendszere, gumiabroncsai és kormányberendezése;

d)  fedélzeti műszerek, elektromos rendszer, járművilágítás, valamint a jogosulatlan használat, többek között a kibertámadások elleni védelem;

e)  a járművezető magatartása és a rendszer működése;

f)  a járművek általános szerkezeti felépítése és tulajdonságai;

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a műszaki fejlődés és a szabályozási fejlemények figyelembevétele érdekében, különösen az e cikk (5) bekezdésének a)‒f) pontjában, valamint a 6. cikk (1) bekezdésének a)–g) pontjában, a 7. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, a 9. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében felsorolt témákat illetően, valamint a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek magas szintű általános biztonságának, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók magas szintű védelmének – az ENSZ-előírásokra, valamint a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokra való hivatkozások beillesztése és frissítése révén történő – biztosítása céljából.

(7)  ▌A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el a járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek és önálló műszaki egységeknek a II. mellékletben felsorolt követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárásokat és műszaki előírásokat illetően.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

5. cikk

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekkel és gumiabroncsokkal kapcsolatos egyedi rendelkezések

(1)  A járművekbe megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszert kell beépíteni, amely ▌a legkülönbözőbb útviszonyok és környezeti feltételek mellett képes a járművezetőt a jármű belsejében figyelmeztetni, ha az abroncsban nyomáscsökkenés lép fel.

(2)  Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert úgy kell megtervezni, hogy alacsony gumiabroncsnyomásnál ne lehessen visszaállítani vagy újrakalibrálni.

(3)  Minden forgalomba hozott gumiabroncsnak teljesítenie kell a biztonságra és a környezeti teljesítményre vonatkozó, a II. mellékletben felsorolt megfelelő, rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott követelményeket.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el az egységes eljárásokra és műszaki előírásokra vonatkozóan:

a)  járművek abroncsnyomás-ellenőrző rendszerük tekintetében történő típusjóváhagyása;

b)  gumiabroncsok típusjóváhagyása, beleértve a felszerelésükre vonatkozó műszaki előírásokat is.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

6. cikk

Fejlett járműrendszerek minden gépjármű-kategória számára

(1)  A gépjárműveket fel kell szerelni a következő fejlett járműrendszerekkel:

a)  intelligens sebességszabályozó rendszer;

b)  indításgátló alkoholszonda (alcolock készülék) előkészítése;

c)  a járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő, figyelmeztető rendszer;

d)  a járművezető figyelmetlenségét érzékelő, fejlett figyelmeztető rendszer;

e)  vészfékjelzés;

f)  tolatóradar;

g)  esemény-adatrögzítő.

(2)  Az intelligens sebességszabályozó rendszereknek a következő minimális jellemzőkkel kell rendelkezniük:

a)  a járművezető számára lehetséges, hogy a gázadagoló vagy helyzethez igazított, releváns és hatékony visszajelzés révén tudomást szerezzen az alkalmazandó sebességhatár ▌túllépéséről;

b)  a rendszert ki lehet kapcsolni. A sebességkorlátozásra vonatkozó információk továbbra is rendelkezésre bocsáthatók, és a gépjármű főkapcsolója által végrehajtott minden egyes bekapcsoláskor az intelligens sebességszabályozó rendszernek normál üzemmódban kell lennie;

c)  a helyzethez igazított és releváns visszajelzések a közúti táblák és jelzések megfigyeléséből szerzett sebességhatár-információkon, a járműben hozzáférhető infrastruktúrajelzéseken vagy elektronikus térképadatokon, vagy mindkettőn alapulnak;

d)  nem akadályozhatják a járművezetőket annak lehetőségében, hogy a járműnek a rendszer által beállított sebességét túllépjék ▌;

e)  teljesítménycéljait úgy kell meghatározni, hogy valós vezetési körülmények között ne lépjen fel hiba, vagy a lehető legkisebbre csökkenjen a hibaarány.

(3)  A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő, figyelmeztető rendszereket, valamint a járművezető figyelmetlenségét érzékelő, fejlett figyelmeztető rendszereket úgy kell megtervezni, hogy azok ne rögzítsenek folyamatosan vagy ne őrizzenek meg semmilyen más adatot, mint amire a zárt rendszeren belül gyűjtésük vagy más módon történő kezelésük céljából szükség van. Ezen túlmenően az említett adatokhoz harmadik felek nem férhetnek hozzá, és azokat nem lehet rendelkezésükre bocsátani, továbbá ezen adatokat az adatkezelést követően azonnal törölni kell. Az említett rendszereket emellett úgy kell megtervezni, hogy ne legyenek átfedések, és ne külön-külön, valamint egyidejűleg vagy zavaró módon figyelmeztessék a járművezetőt abban az esetben, ha egy adott művelet mindkét rendszert működésbe lépteti.

(4)  Az esemény-adatrögzítőknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a)  az általuk az ütközés előtti rövid, az ütközéskori, és az azt közvetlenül követő időszak tekintetében rögzített és tárolt adatoknak – nagyfokú pontossággal és az adatok fennmaradásának szavatolása mellett – tartalmazniuk kell a jármű sebességét, fékezését, helyzetét és dőlését az úton, a jármű valamennyi biztonsági rendszere, a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer aktiválásának és üzemmódjainak állapotát, a fékek aktiválását és az aktív fedélzeti biztonsági és balesetmegelőző rendszerek érdemi beviteli paramétereit;

b)  a berendezéseket nem lehet kikapcsolni;

c)  olyan módon kell képesnek lenniük az adatrögzítésre és -tárolásra, hogy:

i.  zártláncú rendszeren működnek;

ii.  az összegyűjtött adatokat anonimizálják és védik a manipulációval és a visszaéléssel szemben;

iii.  a pontos járműtípus, -kivitel és -változat, valamint különösen a felszerelt aktív biztonsági és balesetmegelőző rendszerek azonosíthatók legyenek;

d)  az adatok a nemzeti hatóságok számára az uniós vagy a nemzeti jog alapján kizárólag baleseti kutatás és elemzés céljára, többek között a rendszerek és alkotóelemek típusjóváhagyásához, és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban bocsáthatók rendelkezésre szabványosított interfészen keresztül.

(5)  Az esemény-adatrögzítő nem rögzítheti és tárolhatja a jármű-azonosító szám járművet azonosító szakaszának utolsó négy számjegyét, sem más olyan információt, amely lehetővé tenné a konkrét jármű, annak tulajdonosa vagy üzembentartója beazonosítását.

(6)  A Bizottság ▌a 12. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, hogy részletes szabályokat állapítson meg a különös vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozóan a következők tekintetében:

a)  a járműveknek az (1) bekezdésben felsorolt fejlett járműrendszerek tekintetében történő típusjóváhagyása;

b)  az (1) bekezdés a), f) és g) pontjában felsorolt fejlett járműrendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása.

Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

7. cikk

A személygépkocsikkal és könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatos egyedi követelmények

(1)  Az e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok egyéb, az M1 és N1 kategóriájú járművekre is alkalmazandó követelményei mellett az említett kategóriába tartozó járműveknek teljesíteniük kell a (2)‒(5) bekezdésben és a (6) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott követelményeket.

(2)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni, amelyet két szakaszban kell megtervezni és beépíteni, és amelynek a következőket kell biztosítania:

a)  az első szakaszban a gépjármű előtt lévő akadályok és mozgó járművek ▌felismerése;

b)  a második szakaszban a felismerési képesség kiterjesztése a gépjármű előtt lévő gyalogosokra és kerékpárosokra.

(3)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket veszélyhelyzetben működésbe lépő sávtartást segítő rendszerrel kell felszerelni.

(4)  A fejlett vészfékező rendszereknek és a veszélyhelyzetben működésbe lépő sávtartást segítő rendszereknek különösen a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a)  kizárólag egyenként, a járművezető által végzett ▌ cselekvési sorozat által lehessen csak kikapcsolni a rendszereket ▌;

b)  a gépjármű főkapcsolója által végrehajtott minden egyes bekapcsoláskor a rendszereknek normál üzemmódban kell lenniük;

c)  a figyelmeztető hangjelzéseket könnyen ki lehessen kapcsolni, de kikapcsolásuk egyidejűleg nem kapcsolhat ki más rendszerfunkciókat, csak a figyelmeztető hangjelzéseket;

d)  lehetővé kell tenniük, hogy a járművezető felülbírálja a rendszereket.

(5)  Az M1 és N1 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a veszélyeztetett úthasználók megnövelt védelme és ütközéskori potenciális sérüléseik mérséklése érdekében nagyobb frontális védelmi zónával rendelkezzenek.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el ▌a járműveknek az e cikk (2)‒(5) bekezdésében megállapított követelmények tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárásokat és műszaki előírásokat illetően.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

8. cikk

Elülső védelmi rendszerek személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek számára

(1)  Az elülső védelmi rendszereknek, függetlenül attól, hogy azokat eredeti készülékként szerelték-e be M1 és N1 kategóriájú járművekbe, vagy az ezekre a járművekre való felszerelés céljára önálló műszaki egységként forgalmazták, a (2) bekezdésben ▌megállapított követelményeknek, valamint a ▌(3) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban megállapított műszaki előírásoknak kell megfelelniük.

(2)  Az önálló műszaki egységként forgalmazott elülső védelmi rendszerekhez csatolni kell az azon járműtípusok, változatok és kivitelek részletes felsorolását, amely tekintetében típusjóváhagyással rendelkeznek, valamint egyértelmű összeszerelési utasításokat.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el az e cikk (1) bekezdésében említett elülső védelmi rendszerek típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében, beleértve a kialakításukkal és felszerelésükkel kapcsolatos műszaki előírásokat is.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

9. cikk

Az autóbuszokkal és tehergépkocsikkal kapcsolatos egyedi követelmények

(1)  Az e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok egyéb, az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekre is alkalmazandó követelményei mellett az említett kategóriába tartozó járműveknek teljesíteniük kell a (2)‒(5) bekezdésben megállapított követelményeket és a (7) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított műszaki előírásokat. Az M2 és M3 kategóriájú járműveknek a (6) bekezdésben megállapított követelményt is teljesíteniük kell.

(2)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket a (7) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és fejlett vészfékező rendszerrel kell felszerelni.

(3)  Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járműveket fel kell szerelni olyan fejlett rendszerrel, amely érzékeli a jármű elejénél vagy mellette, a járda felőli oldalon, a jármű közvetlen közelében lévő gyalogosokat és kerékpárosokat, és figyelmeztető jelzést ad, vagy elkerüli e veszélyeztetett úthasználókkal való ütközést.

(4)  Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett rendszereknek különösen a következő követelményeket kell teljesíteniük:

a)  kizárólag egyenként, a járművezető által végzett ▌ cselekvési sorozat által lehessen csak kikapcsolni a rendszereket ▌;

b)  lehetővé kell tenniük, hogy a járművezető felülbírálja a rendszereket;

c)  a gépjármű főkapcsolója által végrehajtott minden egyes bekapcsoláskor a rendszereknek normál üzemmódban kell lenniük;

d)  a figyelmeztető hangjelzéseket könnyen ki lehessen kapcsolni, de kikapcsolásuk egyidejűleg nem kapcsolhat ki más rendszerfunkciókat, csak a figyelmeztető hangjelzéseket.

(5)  Az M2, az M3, az N2 és az N3 kategóriájú járműveket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a járművezető előtt és mellett lévő holtterek lehető legnagyobb mértékű, a különböző kategóriájú járművek sajátosságainak figyelembevételével történő csökkentése révén a vezetőülésből jobb legyen a közvetlen rálátás a veszélyeztetett úthasználókra.

(6)  Az olyan, M2 és M3 kategóriájú járműveket, amelyek kapacitása a járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, és álló utasok számára kialakított területekkel rendelkeznek, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csökkent mozgásképességű személyek, többek között kerekesszékesek számára is hozzáférhetők legyenek.

(7)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el az egységes eljárásokra és műszaki előírásokra vonatkozóan a következők tekintetében:

a)  a járműveknek az e cikk (2)‒(5) bekezdésében megállapított követelmények tekintetében történő típusjóváhagyása;

b)  az e cikk (3) bekezdésében említett rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyása.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított követelményekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

Az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat legalább 36 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

10. cikk

A hidrogénüzemű járművekkel kapcsolatos egyedi követelmények

(1)  Az e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok egyéb, az M és az N kategóriájú járművekre is alkalmazandó követelményei mellett az említett kategóriába tartozó hidrogénüzemű járműveknek, hidrogénrendszereiknek és a rendszerek alkotórészeinek teljesíteniük kell ▌a (3) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban megállapított műszaki előírásokat.

(2)  A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a hidrogénrendszereket és hidrogénrendszer-alkotórészeket a (3) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően építsék be. A gyártók a hidrogénrendszerek és -alkotórészek ellenőrzése céljából a hidrogénüzemű járművek teljes üzemi élettartama során információkat bocsátanak rendelkezésre, ha szükséges.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el a hidrogénüzemű járművek hidrogénrendszereik, többek között az anyagok összeférhetősége és a töltőcsonkok tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint a hidrogénrendszer-alkotórészek típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárásokról és műszaki előírásokról, a beépítésükkel kapcsolatos műszaki előírásokat is ideértve.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezeket legalább 15 hónappal a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó időpontok előtt kell kihirdetni.

11. cikk

Az automatizált járművekkel és a teljesen automatizált járművekkel kapcsolatos egyedi követelmények

(1)  Az e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok egyéb, az adott kategóriájú járművekre alkalmazandó követelményei mellett az automatizált járműveknek és a teljesen automatizált járműveknek teljesíteniük kell a (3) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározott műszaki előírásokat a következők tekintetében:

a)  a járművezetőt a jármű vezetésében ‒ többek között a jelzésben, kormányzásban, gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő rendszerek;

b)  a jármű állapotát és a környezetet ismertető, valós idejű információkat biztosító rendszerek;

c)  a járművezető készültségét figyelő rendszerek;

d)  esemény-▌adatrögzítők az automatizált járművek számára;

e)  harmonizált adatcsere-formátum, például a több márkát is magába foglaló járműkonvoj kialakításához;

f)  a többi úthasználónak biztonsági információkat nyújtó rendszerek.

(2)  Az (1) bekezdés c) pontjában említett, a járművezető készültségét figyelő rendszer nem vonatkozik a teljesen automatizált járművekre.

(3)  ▌A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el az e cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt rendszerekre és egyéb eszközökre ▌, valamint az automatizált és teljesen automatizált járműveknek az említett rendszerek tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárásokról és műszaki előírásokról az automatizált és teljesen automatizált járművek biztonságos közúti üzemelése érdekében.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (6) bekezdésében és a 6. cikk (6) bekezdésében ▌említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [▌e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (6) bekezdésében és a 6. cikk (6) bekezdésében ▌említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (6) bekezdése és a 6. cikk (6) bekezdése ▌értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

13. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

14. cikk

Felülvizsgálat és jelentéstétel

(1)  A Bizottság [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után öt évvel] -ig/-jéig, majd azt követően ötévente értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a biztonsági intézkedések és rendszerek eredményeiről, azok elterjedtségének mértékét, valamint felhasználói szempontoknak való megfelelését is ideértve. A Bizottság megvizsgálja, hogy a szóban forgó intézkedések és rendszerek e rendelet céljainak megfelelően működnek-e. A jelentéshez adott esetben a közúti közlekedési balesetek és sérülések csökkentése és kiküszöbölése érdekében ajánlásokat kell csatolni, beleértve az általános biztonságra, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelmére és biztonságára vonatkozó követelmények módosítására irányuló jogalkotási javaslatot is.

A Bizottság különösen az új intelligens sebességszabályozó rendszerek megbízhatóságát és hatékonyságát, valamint azt értékeli, hogy e rendszerek milyen pontosan és hibaarány mellett működnek valós vezetési körülmények között. A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be.

(2)  A Bizottság minden év január 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előző évre vonatkozó, az ENSZ EGB járműelőírások harmonizálásával foglalkozó világfórumának a járműbiztonsági szabványoknak az 5–11. cikkben említett követelmények tekintetében történő végrehajtása terén elért eredményekkel összefüggő tevékenységeiről, továbbá az Unió e kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról szóló eredményjelentését.

15. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  Ez a rendelet nem érvénytelenít semmilyen, járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre a 78/2009/EK, a 79/2009/EK, a 661/2009/EK rendeletnek és a kapcsolódó végrehajtási intézkedéseknek megfelelően [▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző dátum] ...-ig megadott EU-típusjóváhagyást, kivéve, ha a járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó követelményeket az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok módosították vagy újakkal egészítették ki az e rendelet értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt részletes rendelkezések szerint.

(2)  A jóváhagyó hatóságok továbbra is kiterjesztik az e cikk (1) bekezdésében említett EU-típusjóváhagyásokat.

(3)  E rendelettől eltérve, a tagállamok a IV. mellékletben megadott dátumokig továbbra is engedélyezik azon járművek nyilvántartásba vételét, valamint azon alkotóelemek értékesítését vagy üzembe helyezését, amelyek nem felelnek meg az említett mellékletben felsorolt vonatkozó ENSZ-előírásoknak.

16. cikk

Végrehajtási határidők

A járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek vonatkozásában a nemzeti hatóságoknak:

a)  a II. mellékletben megadott dátumoktól kezdődően egy meghatározott követelmény tekintetében, az adott követelménnyel kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az olyan új járműtípusok, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyásának vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását, amelyek nem felelnek meg e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek;

b)  a II. mellékletben megadott dátumoktól kezdődően egy meghatározott követelmény tekintetében, az adott követelménnyel kapcsolatos okokból érvénytelennek kell tekinteniük az új járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokat az (EU) 2018/858 rendelet 48. cikke alkalmazásában és meg kell tiltaniuk az olyan járművek nyilvántartásba vételét, amelyek nem felelnek meg e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek;

c)  a II. mellékletben megadott dátumoktól kezdődően egy meghatározott követelmény tekintetében, az adott követelménnyel kapcsolatos okokból meg kell tiltaniuk az alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, amennyiben nem felelnek meg e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok követelményeinek.

17. cikk

Az (EU) 2018/858 rendelet módosításai

Az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  A 78/2009/EK, a 79/2009/EK, a 631/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet, valamint a 406/2010/EU, a 672/2010/EU, az 1003/2010/EU, az 1005/2010/EU, az 1008/2010/EU, az 1009/2010/EU, a 19/2011/EU, a 109/2011/EU, a 458/2011/EU, a 65/2012/EU, a 130/2012/EU, a 347/2012/EU, a 351/2012/EU, az 1230/2012/EU és az (EU) 2015/166 rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától hatályát veszti.

(2)  A 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet [30 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni.

A 4. cikk (3) bekezdését, a 4. cikk (6) bekezdését, a 4. cikk (7) bekezdését, az 5. cikk (4) bekezdését, a 6. cikk (6) bekezdését, a 7. cikk (6) bekezdését, a 8. cikk (3) bekezdését, a 9. cikk (7) bekezdését, a 10. cikk (3) bekezdését, a 11. cikk (3) bekezdését, a 12. cikket és a 13. cikket azonban ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

 

A 4. cikk (2) bekezdésében említett ENSZ-előírások listája

Az előírás száma

Tárgy

A HL-ben közzétett módosítássorozat

HL-hivatkozás

Az ENSZ-előírás által érintett terület

1.

Aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpával felszerelt fényszórók

02 módosítássorozat

HL L 177., 2010.7.10., 1. o.

M, N (a)

3.

Gépjárművekre felszerelt fényvisszaverő eszközök

▌02 módosítássorozat

HL L 323., 2011.6.12., 1. o.

M, N, O

4.

Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 7. o.

M, N, O

6.

Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái

▌01 módosítássorozat

HL L 213., 2014.7.18., 1. o.

M, N, O

7.

Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái

▌02 módosítássorozat

HL L 285., 2014.9.30., 1. o.

M, N, O

8.

Gépjárművek fényszórói (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)

módosítássorozat A 4. felülvizsgálat 1. helyesbítése

HL L 177., 2010.7.10., 71. o.

M, N (a)

10.

Elektromágneses összeférhetőség

▌05 módosítássorozat

HL L 41., 2017.2.17., 1. o.

M, N, O

11.

Ajtózárak és ajtórögzítő elemek

▌03 módosítássorozat

HL L 120., 2010.5.13., 1. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

12.

Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelme

▌04 módosítássorozat

HL L 89., 2013.3.27., 1. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

13.

Járművek és pótkocsik fékezése

▌11 módosítássorozat

HL L 42., 2016.2.18., 1. o.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Személygépkocsik fékezése

▌Az előírás eredeti változata

HL L 335., 2015.12.22., 1. o.

M1, N1

14.

A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok

▌07 módosítássorozat

HL L 218., 2015.8.19., 27. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

16.

Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermek-utasbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermek-utasbiztonsági rendszerek

▌07 módosítássorozat

HL L 109., 2018.4.27., 1. o.

M, N

17.

Ülések, azok rögzítései és fejtámlák

08 módosítássorozat

HL L 230., 2010.8.31., 81. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

18.

Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme

▌03 módosítássorozat

HL L 120., 2010.5.13., 29. o.

M2, M3, N2, N3

19.

Gépjárművek első ködfényszórói

▌04 módosítássorozat

HL L 250., 2014.8.22., 1. o.

M, N

20.

Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, halogénizzókkal (H4 lámpákkal) felszerelt fényszórói

03 módosítássorozat

HL L 177., 2010.7.10., 170. o.

M, N (a)

21.

Belső berendezések

▌01 módosítássorozat

HL L 188., 2008.7.16., 32. o.

M1

23.

Gépjárművek és pótkocsijaik tolatólámpái

▌Az előírás eredeti változata

HL L 237., 2014.8.8., 1. o.

M, N, O

25.

A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)

módosítássorozat Az 1. felülvizsgálat 2. helyesbítése

HL L 215., 2010.8.14., 1. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1

26.

Kiálló részek

▌03 módosítássorozat

HL L 215., 2010.8.14., 27. o.

M1

28.

Hangjelző készülékek és hangjelzések

▌Az előírás eredeti változata

HL L 323., 2011.12.6., 33. o.

M, N

29.

A haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme

03 módosítássorozat

HL L 304., 2010.11.20., 21. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

N

30.

Gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C1 osztály)

▌02 módosítássorozat

HL L 307., 2011.11.23., 1. o.

M, N, O

31.

Gépjárművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói

▌02 módosítássorozat

HL L 185., 2010.7.17., 15. o.

M, N

34.

Tűzveszély elleni védelem (folyékony tüzelőanyagok tartályai)

▌03 módosítássorozat

HL L 231., 2016.8.26., 41. o.

M, N, O

37.

Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe való izzólámpák

▌03 módosítássorozat

HL L 213., 2014.7.18., 36. o.

M, N, O

38.

Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 20. o.

M, N, O

39.

Sebességmérő berendezés és annak beépítése

01 módosítássorozat

HL L 120., 2010.5.13., 40. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

43.

Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok

▌01 módosítássorozat

HL L 42., 2014.2.12., 1. o.

M, N, O

44.

Gépjárművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei („gyermekbiztonsági rendszerek”)

▌04 módosítássorozat

HL L 265., 2016.9.30., 1. o.

M, N

45.

Fényszórótörlők

▌01 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

46.

Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük

▌04 módosítássorozat

HL L 237., 2014.8.8., 24. o.

M, N

48.

Világító és fényjelző berendezések gépjárművekbe történő beépítése

▌06 módosítássorozat

HL L 265., 2016.9.30., 125. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N, O (c)

54.

Haszongépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C2 és C3 osztály)

▌Az előírás eredeti változata

HL L 307., 2011.11.23., 2. o.

M, N, O

55.

Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkotóelemei

▌01 módosítássorozat

HL L 153., 2016.6.15., 179. o.

M, N, O (c)

58.

Hátsó aláfutásgátló berendezések és beépítésük; Hátsó aláfutás elleni védelem

03 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N, O

61.

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei

▌Az előírás eredeti változata

HL L 164., 2010.6.30., 1. o.

N

64.

Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer

▌02 módosítássorozat

HL L 310., 2010.11.26., 18. o.

M1, N1

66.

Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága

02 módosítássorozat

HL L 84., 2011.3.30., 1. o.

M2, M3

67.

PB-gázt használó gépjárművek

▌01 módosítássorozat

HL L 285., 2016.10.20., 1. o.

M, N

73.

Tehergépjárművek oldalirányú védelme

01 módosítássorozat

HL L 122., 2012.5.8., 1. o.

N2, N3, O3, O4

77.

Gépjárművek várakozást jelző lámpái

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 21. o.

M, N

79.

Kormányberendezés

03 módosítássorozat Helyesbítés

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N, O

80.

Nagy személyszállító gépjárművek ülései

Az előírás 03. módosítássorozata

HL L 226., 2013.8.24., 20. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M2, M3

87.

Gépjárművek nappali menetjelző lámpái

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 24. o.

M, N

89.

Sebességkorlátozó készülékek

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 25. o.

M, N (d)

90.

Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei

02 módosítássorozat

HL L 185., 2012.7.13., 24. o.

M, N, O

91.

A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák

▌Az előírás eredeti változata

HL L 4., 2012.1.7., 27. o.

M, N, O

93.

Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelem

Az előírás eredeti változata

HL L 185., 2010.7.17., 56. o.

N2, N3

94.

Utasok védelme frontális ütközés esetén

03 módosítássorozat

HL L 35., 2018.2.8., 1. o.

M1

95.

Utasok védelme oldalirányú ütközés esetén

▌03 módosítássorozat

HL L 183., 2015.7.10., 91. o.

M1, N1

97.

Jármű-riasztórendszerek

▌01 módosítássorozat

HL L 122., 2012.5.8., 19. o.

M1, N1 (e)

98.  

Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók

▌01 módosítássorozat

HL L 176., 2014.6.14., 64. o.

M, N

99.

Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások

▌Az előírás eredeti változata

HL L 285., 2014.9.30., 35. o.

M, N

100.

Elektromos biztonság

▌02 módosítássorozat

HL L 87., 2015.3.31., 1. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

102.

Rövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése

Az előírás eredeti változata

HL L 351., 2008.12.30., 44. o.

N2, N3, O3, O4

104.

Fényvisszaverő jelzések (nehéz és hosszú járművek)

▌Az előírás eredeti változata

HL L 75., 2014.3.14., 29. o.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105.

Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek

05 módosítássorozat

HL L 4., 2012.1.7., 30. o.

N,O

107.

M2 és M3 kategóriájú járművek

▌07 módosítássorozat

HL L 52., 2018.2.23., 1. o.

M2, M3

108.

Személygépkocsikra és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok

▌Az előírás eredeti változata

HL L 181., 2006.7.4., 1. o.

M1, O1, O2

109.

Haszongépjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok

▌Az előírás eredeti változata

HL L 181., 2006.7.4., 1. o.

M2, M3, N, O3, O4

110.

Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkotóelemei

▌01 módosítássorozat

HL L 166., 2015.6.30., 1. o.

M, N

112.

Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói

▌01 módosítássorozat

HL L 250., 2014.8.22., 67. o.

M, N

114.

Cserelégzsák

Az előírás eredeti változata

HL L 373., 2006.12.27., 272. o.

M1, N1

115.

Utólag beépíthető LPG- és CNG-rendszerek

▌Az előírás eredeti változata

HL L 323., 2014.11.7., 91. o.

M, N

116.

Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme

▌Az előírás eredeti változata

HL L 45., 2012.2.16., 1. o.

M1, N1 (e)

117.

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)

▌02 módosítássorozat

HL L 218., 2016.8.12., 1. o.

M, N, O

118.

Beltéri anyagok tűzállósága

▌02 módosítássorozat

HL L 102., 2015.4.21., 67. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M3

119.

Kanyarodási lámpák

▌01 módosítássorozat

HL L 89., 2014.3.25., 101. o.

M, N

121.

Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása

01 módosítássorozat

HL L 5., 2016.1.8., 9. o.

M, N

122.

Járművek fűtési rendszere

▌Az előírás eredeti változata

HL L 164., 2010.6.30., 231. o.

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N, O

123.

Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei

01 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

124.

Pótkerekek

Az előírás eredeti változata

HL L 375., 2006.12.27., 568. o.

M1, N1, O1, O2

125.

Előre irányuló látómező

▌01 módosítássorozat

HL L 20., 2018.1.25., 16. o.

M1

126.

Elválasztó rendszerek

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1

127.

Gyalogosbiztonság

02 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

128.

Világító diódás (LED) fényforrás

▌Az előírás eredeti változata

HL L 162., 2014.5.29., 43. o.

M, N, O

129.

Megerősített gyermekbiztonsági rendszerek

▌Az előírás eredeti változata

HL L 97., 2014.3.29., 21. o.

M, N

130.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

Az előírás eredeti változata

HL L 178., 2014.6.18., 29. o.

M2, M3, N2, N3 (f)

131.

Fejlett vészfékező rendszer

▌01 módosítássorozat

HL L 214., 2014.7.19., 47. o.

M2, M3, N2, N3 (f)

134.

Hidrogénbiztonság

▌A módosítások eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M, N

135.

Oszloppal való oldalirányú ütközés

▌01 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

137.

Teljes szélességű frontális ütközés

01 módosítássorozat

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1

139.

Fékasszisztens

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

140.

Stabilitásszabályozás

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1

141.

Abroncsnyomás-ellenőrzés

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1, N1 (g)

142.

Gumiabroncsok felszerelése

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1

145.

Gyermekek biztonsági övének rögzítése

Az előírás eredeti változata

[Kiadóhivatal: a tervek szerint a fordítás 2018-ban készül el, ha rendelkezésre áll, kérjük, frissítsék a hivatkozásokat]

M1

_______________________

Megjegyzések a táblázathoz

A táblázatban feltüntetett módosítássorozatok a Hivatalos Lapban közzétett változatot tükrözik és nem érintik azon módosítássorozatokat, amelyeknek a velük kapcsolatos átmeneti rendelkezések alapján meg kell felelni.

A táblázatban feltüntetett adott módosítássorozat után elfogadott módosítássorozatoknak való megfelelést alternatívaként el kell fogadni.

A táblázatban felsorolt ENSZ-előírások vonatkozó módosítássorozatában meghatározott időpontok, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodásban(32) részes feleknek az első nyilvántartásba vétellel, az üzembe helyezéssel, a forgalomba hozatallal, az értékesítéssel, a típusjóváhagyások elismerésével és más hasonló rendelkezésekkel kapcsolatos kötelezettségeire vonatkoznak, kötelezően alkalmazandók az (EU) 2018/858 rendelet 48. és 50. cikkének alkalmazásában, kivéve, ha az említett rendelet 16. cikke alternatív időpontokat határoz meg, mert ez esetben ezeket kell alkalmazni.

Egyes esetekben a táblázatban felsorolt ENSZ-előírások átmeneti rendelkezései olyan rendelkezést tartalmaznak, hogy egy adott időponttól kezdve a felülvizsgált 1958. évi megállapodásban részes és az adott ENSZ-előírás bizonyos módosítássorozatát alkalmazó felek számára a nemzeti vagy regionális típusjóváhagyás tekintetében nem kötelesek elfogadni, illetve elutasíthatják az előző módosítássorozatok szerint jóváhagyott típust, vagy hasonló szándékot és jelentést kifejező szöveget. Az ilyen rendelkezés kötelezi a nemzeti hatóságokat arra, hogy az (EU) 2018/858 rendelet 48. cikkének alkalmazásában ne tekintsék többé érvényesnek a megfelelőségi nyilatkozatokat, kivéve, ha e rendelet II. melléklete alternatív időpontokat határoz meg, mert ez esetben ezeket kell alkalmazni.

(a)

Az 1., a 8. és a 20. számú ENSZ-előírások a járművek EU-típusjóváhagyására nem vonatkoznak.

(b)

A jármű-stabilitási funkció beépítése az ENSZ-előírások alapján kötelező. Az N1 kategóriájú járművekben is kötelező.

(c)

Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (az (EU) 2018/858) rendelet 24. cikkének (1) bekezdésben említett adatközlő lap 2.11.5. pontja), és a megfelelő, az adott gépjárműtípusra felszerelt vagy nem felszerelt mechanikus vonószerkezet valamilyen része (részlegesen) eltakarhatja a világítóelemeket és/vagy a hátsó rendszámtábla felszerelésének helyét és rögzítőeszközét, a következők alkalmazandók:

–  a gépjármű használati útmutatója (pl. a gépjármű kézikönyve) világosan előírja, hogy nem engedélyezett olyan mechanikus vonószerkezet felszerelése, amelyet nem lehet könnyen eltávolítani vagy áthelyezni;

–  az útmutató azt is világosan előírja, hogy a felszerelt mechanikus vonószerkezetnek mindig eltávolíthatónak vagy áthelyezhetőnek kell lennie, ha nincs használatban; valamint

–  az 55. számú ENSZ-előírás szerinti járműrendszer-típusjóváhagyás esetén biztosítani kell, hogy az eltávolításra, áthelyezésre és/vagy alternatív helyszínre vonatkozó rendelkezéseket a világítóberendezés, valamint a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítőeszköze tekintetében is teljes mértékben teljesítsék.

(d)

Csak sebességkorlátozó készülékekre és ezeknek az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekbe való kötelező beszerelésére vonatkozik.

(e)

Az M1 és az N1 kategóriájú járművekbe jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközöket, az M1 kategóriájú járművekbe pedig indításgátló rendszert kell beszerelni.

(f)

Lásd a II. mellékletben található táblázathoz fűzött (4) magyarázó megjegyzést.

(g)  

Tengelyre szerelt ikerkerekekkel nem rendelkező, legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű M1 kategóriájú, illetve az N1 kategóriájú járművek.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (3) bekezdésében említett követelmények, valamint a 16. cikkben említett dátumok felsorolása

Tárgy

Rendeleti jellegű jogi aktusok

További különös műszaki rendelkezések

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Alkotóelem

A következőkre vonatkozó követelmények:

A UTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, A TÜZELŐANYAG-RENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A1 Belső berendezések

21.  számú ENSZ-előírás

 

A

A2 Ülések és fejtámlák

17.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A3 Autóbuszülések

80.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A4 Biztonsági öv rögzítési pontjai

14.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A5 Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek

16.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 A biztonsági öv becsatolására figyelmeztető berendezés

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Elválasztó rendszerek

126.  számú ENSZ-előírás

 

X

B

A8 Gyermekek biztonsági övének rögzítése

145.  számú ENSZ-előírás

 

A

A9 Gyermekbiztonsági rendszerek

44.  számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Megerősített gyermekbiztonsági rendszerek

129.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Elülső aláfutás elleni védelem

93.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A12 Hátsó aláfutás elleni védelem

58.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Oldalsó aláfutásgátló

73.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A14 Tüzelőanyagtartály-biztonság

34.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonsága

67.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Sűrített földgáz és cseppfolyósított földgáz biztonsága

110.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Hidrogénbiztonság

134.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Működés közbeni elektromos biztonság

100.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A20 Részleges frontális ütközés

94.  számú ENSZ-előírás

A legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű M1 és a legfeljebb 2 500 kg legnagyobb tömegű N1 kategóriájú járművekre vonatkozik. A legfeljebb 2 500 kg legnagyobb tömegű járművekre a B megjegyzésben szereplő dátumok vonatkoznak.

A

A

A21 Teljes szélességű frontális ütközés

137.  számú ENSZ-előírás

Megengedett a Hybrid III típusú, ember formájú tesztbábu használata mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre a „THOR” utasbiztonsági berendezésre vonatkozó ENSZ-előírás

B

B

A22 Védelmet nyújtó kormányberendezés

12.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A23 Cserelégzsák

114.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

B

A24 Vezetőfülke felőli ütközés

29.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A25 Oldalsó ütközés

95.  számú ENSZ-előírás

Valamennyi M1 és N1 kategóriájú járműre vonatkozik, beleértve azokat is, amelyeknél a legalacsonyabb ülés R pontja több mint 700 mm-rel haladja meg a talajszintet Azon járművekre, amelyeknél a legalacsonyabb ülés R pontja több mint 700 mm-rel haladja meg a talajszintet, a B megjegyzésben szereplő dátumok vonatkoznak.

A

A

A26 Oszloppal való oldalirányú ütközés

135.  számú ENSZ-előírás

 

B

B

A27 Hátulról történő ütközés

34.  számú ENSZ-előírás

A legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű M1 és az N1▌ kategóriájú járművekre vonatkozik Biztosítani kell a balesetek utáni helyzetre vonatkozó elektromos biztonsági követelményeket

B

B

A következőkre vonatkozó követelmények:

B VESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG

B1 A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme

127.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

B1 ▌A fej ütközési tartományának megnövelése

127.  számú ENSZ-előírás

A gyermek és felnőtt fejforma vizsgált területét a 2 500 mm-es ráhajlási méret vagy a szélvédő hátsó referenciavonala határolja, attól függően, melyik van előrébb. A fejforma nem érintkezhet az A-oszlopokkal, a szélvédő feletti területtel és a motorházzal, de ellenőrizni kell.

C

C

B3 Elülső védelmi rendszer

 

X

X

A

B4 A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer

 

 

C

C

B5 A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése

 

 

B

B

B

B

B

B6 Holttérfigyelő rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B7 Tolatóradar

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Látómező

125.  számú ENSZ-előírás

Az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik

A

C

B9 Közvetlen látás a nehézgépjárművek esetében

 

 

D

D

D

D

B10 Biztonsági üveg

43.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Jég-/páramentesítés

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Szélvédőmosó/-törlő

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Közvetett látást biztosító eszközök

46.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A következőkre vonatkozó követelmények:

A JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE

C1 Kormányberendezés

79.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

130.  számú ENSZ-előírás

 

A4

A4

A4

A4

C3 Veszélyhelyzetben működésbe lépő sávtartást segítőrendszer

 

 

B6

B6

C4 Fékezés

13.  számú ENSZ-előírás

13-H. számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Csere-fékegységek

90.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Fékasszisztens

139.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

C7 Stabilitásszabályozás

13.  számú ENSZ-előírás

140.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárművekben

131.  számú ENSZ-előírás

 

A4

A4

A4

A4

C9 Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárművekben

 

 

B

B

C10 Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye

30.  számú ENSZ-előírás

54.  számú ENSZ-előírás

117.  számú ENSZ-előírás

Biztosítani kell egy a használt gumiabroncsokra vonatkozó vizsgálati eljárást is; a C megjegyzésben szereplő időpontok alkalmazandók.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Pótkerekek és defekttűrő rendszerek

64.  számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

C12 Újrafutózott abroncsok

108.  számú ENSZ-előírás

109. számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél

141.  számú ENSZ-előírás

A legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű M1 és az N1 kategóriájú járművekre vonatkozik

A

B

C14 Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Gumiabroncsok felszerelése

142.  számú ENSZ-előírás

Valamennyi járműkategóriára vonatkozik

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Pótkerekek

124.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

B

A következőkre vonatkozó követelmények:

D FEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM

D1 Figyelmeztető hangjelzések

28.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)

10.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Jogosulatlan használat ▌ elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer

18.  számú ENSZ-előírás

97.  számú ENSZ-előírás

116.  számú ENSZ-előírás

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 A jármű kibertámadások elleni védelme

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Sebességmérő

39.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

D6 „Odometer” (kilométer-számláló)

39.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

D7 Sebességkorlátozó készülékek

89.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

D8 Intelligens sebességszabályozó rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása

121.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

D10 Fűtési rendszerek

122.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Fényjelző berendezések

4.  számú ENSZ-előírás

6.  számú ENSZ-előírás

7.  számú ENSZ-előírás

19.  számú ENSZ-előírás

23.  számú ENSZ-előírás

38.  számú ENSZ-előírás

77.  számú ENSZ-előírás

87.  számú ENSZ-előírás

91.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Útmegvilágítási eszközök

31.  számú ENSZ-előírás

98.  számú ENSZ-előírás

112.  számú ENSZ-előírás

119.  számú ENSZ-előírás

123.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Fényvisszaverő eszközök

3.  számú ENSZ-előírás

104.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Fényforrások

37.  számú ENSZ-előírás

99.  számú ENSZ-előírás

128.  számú ENSZ-előírás

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése

48.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Vészfékjelzés

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Fényszórótörlők

45.  számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Sebességváltás-jelző

 

 

A

A következőkre vonatkozó követelmények:

E A JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE

E1 Indításgátló alkoholszonda (alcolock) beszerelése

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő, figyelmeztető rendszer

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 A járművezető figyelmetlenségét érzékelő, fejlett figyelmeztető rendszer

 

A figyelmetlenség technikai eszközökkel való elkerülése ▌is figyelembe vehető.

C

C

C

C

C

C

E4 A járművezető készültségét figyelő rendszer

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Esemény-▌adatrögzítő

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 A járművezető általi vezetést helyettesítő rendszerek

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 A jármű állapotát és a környezetet ismertető információkat biztosító rendszerek

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Járműkonvoj kialakítása

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

A következőkre vonatkozó követelmények:

A JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

F1 Rendszámtábla helye

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Tolató mód

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Ajtózárak és csuklópántok

11.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

F4 Ajtófellépők, kapaszkodók és korlátok

 

 

A

A

A

A

F5 Kiálló részek

26.  számú ENSZ-előírás

 

A

F6 A haszonjárművek vezetőfülkéjének kiálló részei

61.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

F7 Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Vontatóberendezések

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Kerékdobok

 

 

A

F10 A felcsapódó víz elleni védelem

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Tömegek és méretek

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mechanikus kapcsolószerkezetek

55.  számú ENSZ-előírás

102.  számú ENSZ-előírás

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Veszélyes áruk szállítására használt járművek

105.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 A buszok általános szerkezeti felépítése

107.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

F15 A buszok felépítményének szilárdsága

66.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

F16 Gyúlékonyság a buszok esetében

118.  számú ENSZ-előírás

 

A

A

_______________________

Megjegyzések a táblázathoz

A:

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[▌ e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]

B:

Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[▌ e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 24 hónappal követő nap dátuma]

C:

Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 24 hónappal követő nap dátuma]

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 48 hónappal követő nap dátuma]

D:

Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 42 hónappal követő nap dátuma]

A járművek nyilvántartásba vétele, valamint az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek forgalmazása és üzembe helyezése betiltásának dátuma:

[▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 78 hónappal követő nap dátuma]

X:

A szóban forgó alkotóelem vagy önálló műszaki egység a feltüntetett járműkategóriákra alkalmazandó.

1.

Beszerelés esetén kötelező az előírásoknak való megfelelés.

2.

Az ezen kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.

3.

Az ezen kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.

4.

A következő járművek mentességben részesülnek:

—  3,5 tonnánál nagyobb, de 8 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű, N2 kategóriájú nyerges vontatók;

—  a 107. számú ENSZ-előírás 2.1. szakaszában meghatározott, az A., I., és II. osztályba tartozó, M2 és M3 kategóriájú járművek;

—  a 107. számú ENSZ-előírás 2.1. szakaszában meghatározott, az A., I., és II. osztályba tartozó, M3 kategóriájú csuklós autóbuszok;

—  az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú terepjáró járművek;

—  az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú különleges rendeltetésű járművek; valamint

—  a több mint három hajtótengellyel rendelkező, M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek.

5.

Automatizált járművek esetében kötelező az előírásoknak való megfelelés.

6.

A hidraulikarendszerrel vezérelt gépjárművekre a C megjegyzésben szereplő dátumok vonatkoznak. Ugyanakkor e járműveket viszont sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel kell felszerelni.

III. MELLÉKLET

Az (EU) 2018/858 rendelet II. mellékletének módosításai

Az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.  az I. részben található táblázatban, a 3A. tételre vonatkozó bejegyzésnél a harmadik oszlopban szereplő, a „661/2009/EK rendelet”-re való hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:

„(EU) 2019/…rendelet *(33)

_______________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/... rendelete […] a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [HL …, … o.]”

és a „661/2009/EK rendelet”-re való minden hivatkozást a II. melléklet egészében az „(EU) 2019/... rendelet”-re való hivatkozással kell felváltani, kivéve, ha e melléklet következő rendelkezései másképp rendelkeznek;

2.  az I. rész a következőképpen módosul:

(a)  a táblázat a következőképpen módosul:

i.  a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„55A.

Oszloppal való oldalirányú ütközés

(EU) 2019/... rendelet+

135.  számú ENSZ-előírás

X

X”;

ii.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/... rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

X

X

X”;

iii.  a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/... rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X

X

X

X

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)” ;

iv.  a 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/... rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/... rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X”;

b)  a magyarázó megjegyzések a következőképpen módosulnak:

i.  a (3) és (4) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (EU) 2019/... rendelet+ 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően járműstabilitási funkció beszerelése kötelező.

(4)  Az (EU) 2019/... rendelet+ 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező

ii.  a 9A magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

(9A)  Az (EU) 2019/... rendelet+ 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beszerelése kötelező”;

iii.  a (15) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(15) Az (EU) 2019/... rendeletnek+ való megfelelés kötelező. Az e tételszám alatt történő típusjóváhagyás azonban nem tervezett, mivel a tétel pusztán a táblázatban máshol felsorolt olyan különálló tételek gyűjteménye, amelyek az (EU) 2019/... rendeletre+ hivatkoznak.”;

3.

az 1. függelék I. részében az 1. táblázat a következőképpen módosul:

a)  a 46A. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„46A.

Gumiabroncsok felszerelése

(EU) 2019/… rendelet+

142.  számú ENSZ-előírás

 

B”;

 

b)  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

 

C

Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 42 hónappal követő nap dátuma]

A járművek nyilvántartásba vétele betiltásának dátuma:

[az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 144 hónappal követő nap dátuma]”;

 

c)  a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

 

X

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

 

Az (EU) 2019/... rendeletnek+ való megfelelés kötelező. Az e tételszám alatt történő típusjóváhagyás azonban nem tervezett, mivel a tétel pusztán a táblázatban máshol felsorolt olyan különálló tételek gyűjteménye, amelyek az (EU) 2019/... rendeletre+ hivatkoznak.”;

4.

az 1. függelék 1 táblázatához fűzött magyarázó megjegyzésekből az utolsó bekezdést el kell hagyni;

5.

az 1. függelék I. részében a 2. táblázat a következőképpen módosul:

a)  a 46A. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„46A.

Gumiabroncsok felszerelése

(EU) 2019/… rendelet+

142.  számú ENSZ-előírás

 

B”;

 

b)  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

 

C

Az EU-típusjóváhagyás megadása megtagadásának dátuma:

[az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 42 hónappal követő nap dátuma]

A járművek nyilvántartásba vétele betiltásának dátuma:

[az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját 144 hónappal követő nap dátuma]”;

 

c)  a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

 

X

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

 

Az (EU) 2019/... rendeletnek+ való megfelelés kötelező. Az e tételszám alatt történő típusjóváhagyás azonban nem tervezett, mivel a tétel pusztán a táblázatban máshol felsorolt olyan különálló tételek gyűjteménye, amelyek az (EU) 2019/... rendeletre+ hivatkoznak.”;

6.

a 2. függelék I. részében a 4. pont a következőképpen módosul:

a)  az „I. rész: Az M1 kategóriába tartozó járművek” című táblázat a következőképpen módosul:

i.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

127.  számú ENSZ-előírás

(EU) 2019/… rendelet+

(Gyalogosvédelem)

A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.

A 127. számú ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.

Az elülső védelmi rendszer vagy a jármű szerves részét képezi, és így megfelel a 127. számú ENSZ-előírás követelményeinek, vagy önálló műszaki egységként kell típusjóváhagyásra bocsátani”;

 

ii.  a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„62.

134.  számú ENSZ-előírás

(EU) 2019/… rendelet+

(Hidrogénrendszer)

A 134. számú ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.

Vagy bizonyítani kell, hogy a megfelel a következőknek:

—  a 79/2009/EK rendelet [▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző dátum]-án/-én alkalmazandó változatában meghatározott lényegi követelmények;

—  100. függelék – A sűrített hidrogéngázzal működő gépjárművek üzemanyag-ellátó rendszereire vonatkozó műszaki szabvány (Japán);

—  GB/T 24549-2009 Üzemanyagcellás elektromos járművek – biztonsági követelmények (Kína);

—  ISO 23273:2013 nemzetközi szabvány, 1. rész: „Funkcionális járműbiztonság” és 2. rész „A sűrített hidrogénnel működő járműveknek a hidrogén által kiváltott veszélyekkel szembeni védelme”; vagy

—  SAE J2578 – Az üzemanyagcellás járművek általános biztonsága”;

 

b)  a „II. rész: az N1 kategóriába tartozó járművek” című táblázat a következőképpen módosul:

i.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

127.  számú ENSZ-előírás

(EU) 2019/… rendelet+

(Gyalogosvédelem)

A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.

A 127. számú ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.

Az elülső védelmi rendszer vagy a jármű szerves részét képezi, és így megfelel a 127. számú ENSZ-előírás követelményeinek, vagy önálló műszaki egységként kell típusjóváhagyásra bocsátani”;

 

ii.  a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„62.

134.  számú ENSZ-előírás

(EU) 2019/… rendelet+

(Hidrogénrendszer)

A 134. számú ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.

Vagy bizonyítani kell, hogy a megfelel a következőknek:

—  a 79/2009/EK rendelet [▌az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző dátum]-án/-én alkalmazandó változatában meghatározott lényegi követelmények;

—  100. függelék – A sűrített hidrogéngázzal működő gépjárművek üzemanyag-ellátó rendszereire vonatkozó műszaki szabvány (Japán);

—  GB/T 24549-2009 Üzemanyagcellás elektromos járművek – biztonsági követelmények (Kína);

—  ISO 23273:2013 nemzetközi szabvány, 1. rész: „Funkcionális járműbiztonság” és 2. rész „A sűrített hidrogénnel működő járműveknek a hidrogén által kiváltott veszélyekkel szembeni védelme”; vagy

—  SAE J2578 – Az üzemanyagcellás járművek általános biztonsága”;

7.

a II. részben található táblázatból az 58., a 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni;

8.

A III. rész a következőképpen módosul:

a)  az 1. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

X

X”;

 

 

 

ii.  a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X

 

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iii.  a 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

 

 

N/A

N/A

 

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

 

 

N/A

N/A”;

 

b)  a 2. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i.  a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„55A

Oszloppal való oldalirányú ütközés

(EU) 2019/… rendelet+

135.  számú ENSZ-előírás

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

ii.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

iii.  a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iv.  a 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

c)  a 3. függelék a következőképpen módosul:

i.  a táblázatban a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„55A.

Oszloppal való oldalirányú ütközés

(EU) 2019/… rendelet+

135.  számú ENSZ-előírás

N/A”;

 

ii.  A táblázatban az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

G”;

 

iii.  a táblázatban a 62. és a 63. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)”;

 

iv.  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„5. Az 1‒4.2. pont azon M1 kategóriájú járművekre is vonatkozik, amelyek nem a különleges rendeltetésű járművek kategóriájába tartoznak, de kerekesszékkel megközelíthetők.”;

 

d)  a 4. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i.  a szöveg a tételszám mellett a megfelelő helyen a következő bejegyzéssel egészül ki:

„55A.

Oszloppal való oldalirányú ütközés

(EU) 2019/… rendelet+

135.  számú ENSZ-előírás

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

ii.  az 58. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„58.

Gyalogosvédelem

(EU) 2019/… rendelet+

127.  számú ENSZ-előírás

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

iii.  a 62., 63., 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/... rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

e)  az 5. függelék táblázatában a 62., 63., 65. és a 66. tételre vonatkozó sorok szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

N/A

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

N/A”;

 

f)  a 6. függelék táblázatában a 62., 63., 65. és a 66. tételre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„62.

Hidrogénrendszer

(EU) 2019/… rendelet+

134.  számú ENSZ-előírás

X

 

63.

Általános biztonság

(EU) 2019/… rendelet+

X(15)

X(15)

65.

Fejlett vészfékező rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

131.  számú ENSZ-előírás

N/A

 

66.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(EU) 2019/… rendelet+

130.  számú ENSZ-előírás

N/A”;

 

 

g)  a magyarázó megjegyzések a következőképpen módosulnak:

i.  az X-re vonatkozó magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„X A vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban foglalt követelményeket alkalmazni kell.”;

ii.  a (3) és (4) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (EU) 2019/... rendelet+ 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően járműstabilitási funkció beszerelése kötelező.

(4)  Az (EU) 2019/... rendelet+ 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező”;

iii.  a 9A magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(9A) Csak akkor alkalmazandó, ha e járműveket a 64. számú ENSZ-előírás hatálya alá tartozó berendezéssel szerelték fel. Az (EU) 2019/... rendelet+ 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően azonban abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beszerelése kötelező”;

iv.  a 15 magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(15) Az (EU) 2019/... rendeletnek+ való megfelelés kötelező. Az e tételszám alatt történő típusjóváhagyás azonban nem tervezett, mivel a tétel pusztán a releváns táblázatban máshol felsorolt különálló tételek gyűjteménye.”;

 

v.  a 16. és 17. magyarázó megjegyzést el kell hagyni.

IV. MELLÉKLET

A 16. cikk (3) bekezdésében említett átmeneti rendelkezések

ENSZ-előírás

Különleges előírások

A követelményeknek nem megfelelő járművek nyilvántartásba vételére, valamint a követelményeknek nem megfelelő alkotóelemek értékesítésére vagy üzembe helyezésére vonatkozó határidő (1)

▌117.

Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása

2023. április 30.

A C3 osztályú gumiabroncsoknak a gördülési ellenállás tekintetében az 2. fázis szerinti jóváhagyáshoz megállapított követelményeknek kell megfelelniük

_______________________

Megjegyzések a táblázathoz

(1)

A 661/2009/EK rendelet [▌ az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző dátum]-án/-én alkalmazandó változatában foglalt követelményeknek megfelelő járműtípus, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység tekintetében, valamint a 78/2009/EK rendelet [▌ az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőző dátum]-án/-én alkalmazandó változatában foglalt követelményeknek megfelelő járműtípus és rendszer tekintetében megállapított dátumok.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az elhasználódott gumiabroncsokról

A Bizottság úgy véli, hogy – tekintettel a közúti közlekedésbiztonságra, a fogyasztóvédelemre, a hulladékcsökkentésre és a körforgásos gazdaságra – fontos, hogy a gumiabroncsokat ne csak új, hanem használt állapotukban is vizsgálják. E célból a Bizottság támogatni fogja a megfelelő vizsgálati előírásoknak az ENSZ Járműelőírások Harmonizálása Világfóruma keretében történő kidolgozását. Amennyiben azonban ez a folyamat 2023 júliusáig nem zárul le, a Bizottság javaslatot szándékozik tenni egy kifejezetten az elhasználódott gumiabroncsok vizsgálatára vonatkozó uniós jogszabályra.

(1)* EZ A SZÖVEG MÉG NEM ESETT ÁT JOGI-NYELVI VÉGLEGESÍTÉSEN.
(2)HL C 440., 2018.12.6., 90. o.
(3) Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).
(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77. o.).
(9)A Tanács 1997. november 27-i 97/836/EK határozata (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 78/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 1. o.).
(11)A 127. számú előírás egységes rendelkezéseket állapít meg a gépjárművek gyalogosbiztonsági teljesítményének tekintetében történő jóváhagyására vonatkozóan.
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32. o.).
(13)134. számú ENSZ-előírás a gépjárműveknek és alkatrészeiknek a hidrogénüzemű járművek biztonságot érintő teljesítménye tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről.
(14)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(15) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(16)A Bizottság 631/2009/EK rendelete (2009. július 22.) a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról szóló 78/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 195., 2009.7.25., 1. o.).
(17)A Bizottság 406/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 122., 2010.5.18., 1. o.).
(18)A Bizottság 672/2010/EU rendelete (2010. július 27.) egyes gépjárművek szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 196., 2010.7.28., 5. o.).
(19)A Bizottság 1003/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 291., 2010.11.9., 22. o.).
(20)A Bizottság 1005/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 291., 2010.11.9., 36. o.).
(21)A Bizottság 1008/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 2. o.).
(22)A Bizottság 1009/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 21. o.).
(23)A Bizottság 19/2011/EU rendelete (2011. január 11.) a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1. o.).
(24)A Bizottság 109/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 34., 2011.2.9., 2. o.).
(25)A Bizottság 458/2011/EU rendelete (2011. május 12.) a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásáról (HL L 124., 2011.5.13., 11. o.).
(26)A Bizottság 65/2012/EU rendelete (2012. január 24.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzők tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 28., 2012.1.31., 24. o.).
(27)A Bizottság 130/2012/EU rendelete (2012. február 15.) az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 43., 2012.2.16., 6. o.).
(28)A Bizottság 347/2012/EU rendelete (2012. április 16.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 109., 2012.4.21., 1. o.).
(29)A Bizottság 351/2012/EU rendelete (2012. április 23.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 110., 2012.4.24., 18. o.).
(30)A Bizottság 1230/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 353., 2012.12.21., 31. o.).
(31)A Bizottság (EU) 2015/166 rendelete (2015. február 3.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.).
(32)A Tanács 97/836/EK határozata (1997. november 27.) az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).
(33)+[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a szövegbe és a lábjegyzetbe a releváns részleteket.]

Utolsó frissítés: 2019. április 17.Jogi nyilatkozat