Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0145(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0151/2019

Pateikti tekstai :

A8-0151/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0391

Priimti tekstai
PDF 426kWORD 143k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0286),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0194/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0151/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 90.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/858(4) ▌ nustatomos naujų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio saugą bei aplinkosauginį veiksmingumą;

(2)  šis reglamentas yra reglamentas, parengtas ES tipo patvirtinimo procedūros, numatytos Reglamente (ES) 2018/858, tikslais, todėl reikėtų atitinkamai pataisyti ▌ Reglamento (ES) 2018/858 II priedą. Šiam reglamentui visapusiškai taikomos Reglamento (ES) 2018/858 administracinės nuostatos, įskaitant nuostatas dėl taisomųjų priemonių ir sankcijų;

(3)  per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau 2017 m. Sąjungos keliuose žuvo 25 300 žmonių – tai skaičius, kuris pastaruosius ketverius metus nesikeitė. Be to, kiekvienais metais per susidūrimus sunkiai sužalojama apie 135 000 asmenų(5). Sąjunga turėtų imtis visų priemonių, siekiant sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių kelių transporte arba juos panaikinti; Kartu su saugos priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti transporto priemonių keleivius, siekiant apsaugoti ne transporto priemonėse esančius eismo dalyvius, taip pat būtina įgyvendinti konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią pažeidžiamų eismo dalyvių, pavyzdžiui, dviratininkų ir pėsčiųjų, žūtims ir sužeidimams. Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius;

(4)  tipo patvirtinimo nuostatomis turėtų būti užtikrinama, kad transporto priemonės eksploatacinių charakteristikų lygiai turėtų būti įvertinami pakartojamais ir atkartojamais būdais. Todėl šiame reglamente techniniai reikalavimai yra susiję tik su pėsčiaisiais ir dviratininkais, nes tik jie šiuo metu yra oficialiai suderinti bandymų subjektai. Be pėsčiųjų ir dviratininkų, pažeidžiami eismo dalyviai apskritai yra ir kiti kelių eismo dalyviai, naudojantys nevariklines ir variklines transporto priemones, kurie gali naudoti asmeninio judumo sprendimus be apsauginio kėbulo. Be to, dėl dabartinės technologijos atsiranda pagrįstų lūkesčių, kad pažangiosios sistemos įprastomis važiavimo sąlygomis taip pat reaguos į kitus pažeidžiamus eismo dalyvius, nepaisant to, kad jos nėra išbandytos konkrečiais atvejais. Techniniai reikalavimai turėtų būti toliau pritaikomi prie technikos pažangos, atlikus vertinimo ir peržiūros procesą, siekiant aprėpti visus kelių eismo dalyvius be apsauginio kėbulo, pvz., paspirtukus, savibalansių transporto priemones ir neįgaliųjų vežimėlius naudojančius eismo dalyvius;

(5)  pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti sunkių sužalojimų ir žūčių skaičių, reikia įdiegti tam tikrų svarbių naujų technologijų paketą.

(6)  atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009(6), Komisija įvertino galimybes išplėsti esamą minėto reglamento reikalavimą įdiegti tam tikras sistemas (pvz., pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas ir padangų oro slėgio stebėjimo sistemas) tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, kad jis būtų taikomas visoms transporto priemonių kategorijoms. Nustatydama naują reikalavimą įdiegti kitus pažangius saugos elementus, Komisija taip pat įvertino techninį ir ekonominį pagrįstumą ir rinkos pasirengimą. Remdamasi šiais vertinimais 2016 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai „Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes“▌. Prie šios ataskaitos pridedamas rengėjų darbinis dokumentas, kuriame įvardijama ir pabrėžiama 19 galimų reguliavimo priemonių, kurios būtų veiksmingos kelių eismo įvykių ir aukų skaičiui mažinti;

(7)  siekiant užtikrinti technologinį neutralumą padangų oro slėgio stebėjimo sistemose, turėtų būti leidžiamos tiek tiesioginio, tiek ir netiesioginio padangų oro slėgio stebėjimo sistemos;

(8)  siūlomos reguliavimo priemonės mažinant žūčių, nelaimingų atsitikimų keliuose ir sužalojimų ir pažeidimų skaičių gali būti veiksmingesnės, jei jos bus suprojektuotos taip, kad būtų patogios eismo dalyviams. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų dėti visas pastangas, siekdami užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos sistemos ir funkcijos būtų tobulinamos taip, kad būtų padedama vairuotojui. Variklinių transporto priemonių naudojimo instrukcijose turėtų būti aiškiai ir vartotojams patogiu būdu paaiškinta apie šiame reglamente nustatytų sistemų ir funkcijų veikimą ir jų apribojimus;

(9)  visi vairuotojai, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, turėtų lengvai suvokti pagalbinėse vairavimo sistemose naudojamas saugos savybes ir įspėjimus;

(10)  pažangiosios avarinio stabdymo sistemos, išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema, avarinė kelio juostos sekimo sistema, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio atitraukimo įspėjimo, pažangi vairuotojo dėmesio atitraukimo įspėjimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos yra saugos sistemos, kurios turi didelį potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Be to, kai kurios šių saugos sistemų sudaro pagrindą technologijoms, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant ▌automatizuotas transporto priemones. Visos tokios saugos sistemos turėtų veikti nesinaudodamos jokia vairuotojų ar keleivių biometrine informacija, įskaitant veido atpažinimą. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros; Atliekant kiekvieną galiojančių teisės aktų vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į tų sistemų technologinę pažangą siekiant, kad jos būtų perspektyvios, griežtai atitinkančios privatumo ir duomenų apsaugos principus bei siekiant sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių kelių transporte arba juos panaikinti. Taip pat būtina užtikrinti, kad šias sistemas būtų galima naudoti saugiai viso transporto priemonės gyvavimo ciklo metu;

(11)  turėtų būti įmanoma išjungti pažangiąją greičio palaikymo sistemą, pavyzdžiui, kai vairuotojas gauna klaidingų įspėjimų ar klaidingos informacijos dėl nepalankių oro sąlygų, laikinai prieštaringų kelio ženklų statybos zonose ir klaidinančių, defektų turinčių ar trūkstamų kelio ženklų. Tokia išjungimo funkcija turėtų būti valdoma vairuotojo, trukti tiek kiek reikia, o ją vairuotojas turėtų galėti lengvai įjungti. Kai sistema išjungiama, gali būti pateikiama informacija apie greičio apribojimą. Sistema visada turėtų veikti tada, kai yra įjungiamas degimas, o vairuotojas visada turėtų žinoti, ar sistema yra įjungta, ar išjungta;

(12)  plačiai pripažinta, kad saugos diržas yra vienas iš svarbiausių ir veiksmingiausių transporto priemonės saugos elementų. Todėl priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai turi potencialą toliau mažinti žūčių skaičių arba mažinti sužalojimus, nes dėl jų visoje Sąjungoje didėja užsisegusių saugos diržą asmenų procentas. Dėl šios priežasties Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyta priminimo prisisegti saugos diržus sistema, kuri nuo 2014 m. yra privaloma vairuotojo vietoje visuose naujuose automobiliuose. To buvo pasiekta įgyvendinant JT taisyklę Nr. 2014, kurioje buvo numatytos atitinkamos techninės nuostatos. Atsižvelgiant į JT taisyklės pritaikymą prie technikos pažangos, dabar ji taip pat taps privaloma visose M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių priekinėse ir galinėse sėdynėse, taip pat visose priekinėse N2, N3, M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių su priminimo prisisegti saugos diržus sistemomis sėdynėse nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. visoms naujoms variklinėms transporto priemonėms.

(13)  eismo įvykio ▌duomenų savirašio, kuriame išsaugomi svarbiausi anoniminti transporto priemonės duomenys, kartu nustatant reikalavimus dėl duomenų intervalo, tikslumo, skyros ir jų surinkimo, saugojimo ir galimybės juos paimti, apimantys trumpą laiko tarpą prieš eismo įvykį, jo metu ir iškart po jo (pavyzdžiui, įjungiamo aktyvavus oro pagalvę), įvedimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti tikslesnius ir išsamesnius eismo įvykių duomenis. Todėl visose variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengti tokie savirašiai. ▌Tokie savirašiai turėtų galėti įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad tik valstybės narės galėtų naudoti duomenis kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti be galimybės nustatyti konkrečios transporto priemonės savininką arba turėtoją remiantis užfiksuotais duomenimis;

(14)  bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos įvykių ▌duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį arba pažangų vairuotojo dėmesio atitraukimą, turėtų būti atliekamas pagal Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679(7). Eismo įvykio duomenų savirašiai turėtų veikti uždaro ciklo sistemoje, kurioje saugomi duomenys yra perrašomi ir todėl transporto priemonės ar vairuotojo negalima identifikuoti. Be to, vairuotojo mieguistumo ir dėmesio įspėjimo bei pažangi vairuotojo dėmesio atitraukimo įspėjimo sistemos neturėtų nuolat registruoti arba saugoti jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais remiantis jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti uždarojo kontūro sistemoje. Be to, asmens duomenų, surinktų per transporto priemonėje įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „eCall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos(8);

(15)  trumpalaikės avarinio stabdymo arba avarinės kelio juostos sekimo sistemos kai kuriais atvejais gali būti nevisiškai veiksmingos, ypač dėl kelių infrastruktūros trūkumų. Tokiais atvejais sistemos turėtų pačios išsijungti ir apie tai informuoti vairuotoją. Jeigu jos automatiškai neišsijungia, jas turėtų būti galima išjungti rankiniu būdu. Toks išjungimas turėtų būti laikinas ir trukti tik tol, kol sistema nėra visiškai veikianti; Vairuotojams taip pat gali reikėti perimti pažangiąją avarinio stabdymo sistemą arba kelio juostos sekimo sistemą, kai dėl tokios sistemos veikimo galėtų kilti didesnė rizika ar žala. Taip užtikrinama, kad transporto priemonės visą laiką būtų valdomos vairuotojo. Vis dėlto sistemos taip pat galėtų atpažinti atvejus, kai vairuotojas yra neveiksnus, todėl siekiant išvengti situacijos pasunkėjimo yra būtinas sistemos įsikišimas;

(16)  Reglamente (EB) Nr. 661/2009 buvo taikoma saugos reikalavimų išimtis furgonams, sportiniams visureigiams (angl. santrumpa – SUV) ir universaliosioms transporto priemonėms (angl. santrumpa – MPV) dėl sėdynių aukščio ir transporto priemonės masės charakteristikų. Atsižvelgiant į padidėjusį tokių transporto priemonių skverbties į rinką rodiklį (nuo tik 3 % 1996 m. iki 14 % 2016 m.) ir technologinę plėtrą atliekant elektros saugos patikrinimus po eismo įvykių, šios išimtys yra pasenusios ir nepagrįstos. Todėl išimtys turi būti panaikintos ir šių transporto priemonių atžvilgiu turi būti taikomi visi pažangių transporto priemonių sistemų reikalavimai;

(17)  Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 buvo pasiektas reikšmingas Sąjungos teisės aktų supaprastinimas, pakeičiant 38 direktyvas lygiavertėmis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėmis (JT taisyklėmis), kurios privalomos pagal Tarybos sprendimą 97/836/EB(9). Siekiant tolesnio supaprastinimo, Sąjungos taisyklės turėtų būti pakeistos esamomis JT taisyklėmis, kurių taikymas Sąjungoje yra privalomas. Be to, Komisija turėtų skatinti ir remti vykdomą darbą Jungtinių Tautų lygmeniu, kad nedelsiant ir laikantis aukščiausių kelių eismo saugos standartų būtų nustatyti šiame reglamente numatyti transporto priemonių saugos sistemų tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai;

(18)  JT taisyklės ir jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko, pagal sprendimą 97/836/EB turėtų būti įtraukti į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktus. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti privalomų JT taisyklių sąrašą, kad jis būtų nuolat atnaujinamas;

(19)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 78/2009(10) nustatyti pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos reikalavimai, apibrėžiant atitikties bandymus ir ribines vertes, susijusias su transporto priemonių patvirtinimu, atsižvelgiant į jų priekinę konstrukciją ir priekinės apsaugos sistema (pavyzdžiui, metalinius lankus). Po to, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 78/2009, transporto priemonių techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami Jungtinių Tautų lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 127(11) šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūrą;

(20)  po to, kai buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009(12), vandenilinių transporto priemonių ir vandenilio sistemų bei sudėtinių dalių patvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami Jungtinių Tautų lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 134(13) šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių vandenilio sistemų tipo patvirtinimo procedūrą. Be šių reikalavimų, ▌medžiagų ir degalų pildymo įrangos, naudojamų vandenilinių transporto priemonių sistemose, kokybės kriterijai turėtų būti nustatomi Sąjungos lygmeniu;

(21)  siekiant aiškumo, racionalumo ir supaprastinimo, Reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(22)  istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai, taip siekiant padidinti pėsčiųjų, dviratininkų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių tiesioginį matomumą iš vairuotojo sėdimosios padėties, kaip įmanoma labiau mažinant neapžvelgiamas zonas prieš vairuotoją ir į šonus nuo jo. Reikėtų atsižvelgti į įvairių transporto priemonių kategorijų ypatumus;

(23)  automatizuotos ▌transporto priemonės gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad daugiau nei 90 % eismo įvykių keliuose kyla dėl tam tikrų žmogaus klaidų. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimamos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai automatizuotoms transporto priemonių sistemoms, įskaitant taisykles ir techninius reikalavimus dėl automatizuotų transporto priemonių sprendimų priėmimo patikrinamo saugumo užtikrinimo, laikantis technologijų neutralumo principo, ir jos turėtų būti skatinamos tarptautiniu JT EEK WP 29 (Pasaulinio forumo transporto priemonių reglamentavimui suderinti) lygmeniu;

(24)  tačiau eismo dalyviai, pavyzdžiui, pėstieji ir dviratininkai, taip pat vairuotojai, vairuojantys neautomatizuotas transporto priemones, kurios negali gauti elektroninės iš transporto priemonės į transporto priemonę perduodamos informacijos apie automatinės transporto priemonės elgseną, turėtų būti nuolat informuojami įprastinėmis priemonėmis, kaip numatyta JT taisyklėse ar kituose norminiuose aktuose, kai tik jie įsigalios;

(25)  transporto priemonių važiavimas vilkstine gali ateityje užtikrinti saugesnį, švaresnį ir efektyvesnį transportą. Laukiant, kol bus įdiegtos transporto priemonių važiavimo vilkstine technologijos ir atitinkami standartai, prireiks suderintų taisyklių ir procedūrų reglamentavimo sistemos. ▌

(26)  Dėl transporto priemonių junglumo ir automatizavimo padidėja neteisėtos nuotolinės prieigos prie transporto priemonės duomenų ir neteisėto programinės įrangos modifikavimo belaidžiu būdu galimybės. siekiant atsižvelgti į dėl to ateityje galinčią kilti riziką, su kibernetiniu saugumu susijusios JT taisyklės arba kiti norminiai aktai turėtų būti taikomi privaloma tvarka, kai tik jie įsigalios;

(27)  programinės įrangos pakeitimai gali labai pakeisti transporto priemonės funkcines savybes. Turėtų būti nustatytos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai dėl programinės įrangos pakeitimų, laikantis tipo patvirtinimo procedūrų. Todėl JT taisyklės arba kiti norminiai aktai dėl programinės įrangos atnaujinimo procedūrų turėtų būti taikomi privaloma tvarka, kai tik jie įsigalios; Tačiau šios apsaugos priemonės neturėtų kelti pavojaus transporto priemonių gamintojo įsipareigojimams suteikti prieigą prie išsamios diagnostikos informacijos ir transporto priemonės duomenų, svarbių remontuojant ir techniškai prižiūrint transporto priemonę;

(28)  Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus Jungtinių Tautų lygmeniu. JT taisyklėje Nr. 117 dabar numatytos šios išsamios nuostatos. Jungtinių Tautų lygmeniu turėtų būti skubiai ir su plačiu užmoju tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikotarpiui (dėvėtos būsenos vertinimas) ir skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti pakeisti lygiavertėmis JT taisyklėmis;

(29)  siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su pažangiosiomis transporto priemonių sistemomis, papildomas šis reglamentas ir iš dalies keičiamas II priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais(14). Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(30)  Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(15).

(31)  atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, derinimą su Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatyta teisine sistema ir siekiant toliau paprastinti Sąjungos teisės aktus transporto priemonių saugos srityje, šie reglamentai turėtų būti panaikinti ir pakeisti įgyvendinimo aktais, priimtais pagal šį reglamentą:

   Komisijos reglamentas (EB) Nr. 631/2009(16),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010(17),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010(18),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010(19),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1005/2010(20),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010(21),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010(22),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011(23),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011(24),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011(25),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012(26),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012(27),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 347/2012(28),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012(29),
   Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012(30),
   Komisijos reglamentas (ES) 2015/166(31);

(32)  atsižvelgiant į tai, kad patvirtinimai, išduodami pagal Reglamentą (EB) Nr. 78/2009, Reglamentą (EB) Nr. 79/2009, Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 ir jų įgyvendinimo priemonės turėtų būti laikomi lygiaverčiais, nebent atitinkami reikalavimai būtų pakeisti šiuo reglamentu arba kol jie nebus keičiami įgyvendinimo aktais, pereinamojo laikotarpio nuostatos turėtų užtikrinti, kad tokie patvirtinimai nebūtų pripažinti negaliojančiais;

(33)  nustatant atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą, registruoti transporto priemones ir drausti pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus datas, šios datos turėtų būti nustatytos kiekvienam reglamentuojamam objektui atskirai;

(34)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą nustačius suderintus techninius reikalavimus, taikomus transporto priemonių ir jų priekabų saugai ir aplinkosaugos charakteristikoms, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Europos Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(35)  pakankamai anksti, kad gamintojai galėtų prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų reikalavimų, prieš šių deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų taikymo pradžios datą juose turėtų būti nustatyti išsamūs techniniai reikalavimai, tinkamos bandymo procedūros ir nuostatos dėl vienodų procedūrų ir techninių specifikacijų, taikomos variklinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui. Kai kurios transporto priemonės gaminamos nedideliais kiekiais. Todėl tikslinga, kad šiame reglamente ir pagal jį priimtuose deleguotuose bei įgyvendinimo aktuose nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į tokias transporto priemones arba transporto priemonių klases, kai tokie reikalavimai nesuderinami su tokių transporto priemonių naudojimu arba projektavimu arba kai jais nustatoma papildoma našta yra neproporcinga. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi:

a)   variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą ir saugumą, reikalavimai;

b)   variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, degalų vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio, ir

c)   naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Atsižvelgiant į šio reglamento 4–11 straipsnius, šis reglamentas taikomas Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnyje nustatytų M, N ir O kategorijų transporto priemonėms, taip pat joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnyje apibrėžtos sąvokos.

Kitų vartojamų sąvokų apibrėžtys:

(1)  pažeidžiamas eismo dalyvis – motorine transporto priemone nevažiuojantis eismo dalyvis, įskaitant, visų pirma, dviratininkus ir pėsčiuosius, arba motorinės dviratės transporto priemonės naudotojas;

(2)  padangų oro slėgio stebėjimo sistema – transporto priemonėje įrengta sistema, galinti vertinti padangų oro slėgį arba slėgio pokytį per tam tikrą laiką ir perduoti atitinkamą informaciją naudotojui transporto priemonei važiuojant;

(3)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti tinkamą greitį pagal eismo padėtį, siųsdama specialų ir tinkamą signalą ▌;

(4)  antialkoholinio variklio užrakto sąsaja – standartizuota sąsaja, palengvinanti papildomų antialkoholinio variklio užrakto įtaisų įrengimą variklinėse transporto priemonėse;

(5)  įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio ▌– sistema, įvertinanti vairuotojo budrumą naudojant transporto priemonių sistemų analizės duomenis ir, prireikus, įspėjanti vairuotoją;

(6)  pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo ▌– sistema, galinti padėti vairuotojui sutelkti dėmesį į eismo situaciją ir ▌įspėjanti vairuotoją, kai vairuotojas yra išsiblaškęs;

(7)  avarinio stabdymo signalas – šviesos signalo funkcija, skirta kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams parodyti, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;

(8)  atbulinės eigos aptikimas – ▌sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbuline eiga;

(9)  įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema – sistema, įspėjanti vairuotoją apie transporto priemonės nukrypimą nuo važiuojamosios kelio juostos;

(10)  pažangioji avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą iš ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;

(11)  avarinė kelio juostos sekimo sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti saugią transporto priemonės padėtį ▌kelio juostos arba kelio ribos atžvilgiu, bent tada, kai transporto priemonė nukrypo arba nukrypsta nuo kelio juostos, ir gali būti neišvengiamas susidūrimas;

(12)  pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis – įtaisas, kuriuo transporto priemonėje įmontuota elektroninė sistema perjungiama iš neveikimo būsenos, kai, pvz., transporto priemonė stovi be vairuotojo, į įprastinį veikimo režimą;

(13)  eismo įvykio ▌duomenų savirašis – sistema, skirta tik registruoti ir saugoti kritinius su eismo įvykiu susijusius parametrus ir informaciją prieš pat susidūrimą, jo metu ir netrukus po jo;

(14)  priekinės apsaugos sistema – atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., apsauginis rėmas ar papildomas buferis, skirtos apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių, papildantis gamintojo įmontuotą buferį, transporto priemonei susidūrus su objektu, išskyrus konstrukcijas, kurių masė yra mažesnė nei 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik transporto priemonės žibintus;

(15)  buferis – bet kuri priekinė, apatinė, išorinė transporto priemonės konstrukcija, įskaitant jų įtaisus, kurie skirti apsaugoti transporto priemonę, kai važiuodama nedideliu greičiu ji susiduria priekine dalimi su kita transporto priemone; tačiau ši sąvoka neapima jokios priekinės apsaugos sistemos;

(16)  vandenilinė transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, kaip variklio varymo degalus naudojanti vandenilį;

(17)  vandenilio sistema – įrenginys, kurį sudaro vandenilio sistemos sudėtinės dalys ir jungiamosios dalys, pritvirtintos prie vandenilinės transporto priemonės, išskyrus vandeniliu varomas sistemas ar pagalbinius galios įrenginius;

(18)  vandeniliu varoma sistema – energijos keitiklis transporto priemonei varyti;

(19)  vandenilio sistemos sudėtinė dalis – vandenilio bakai ir visos kitos vandenilinės transporto priemonių dalys, tiesiogiai susiliečiančios su vandeniliu, arba dalys, kurios yra vandenilio sistemos dalis;

(20)  vandenilio bakas – vandenilio sistemos sudėtinė dalis, kurioje laikomas pagrindinis vandenilio degalų kiekis;

(21)  automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta tam tikrą laiką važiuoti autonomiškai, be nuolatinės vairuotojo priežiūros, tačiau vis dar tikimasi arba reikia vairuotojo įsikišimo;

(22)  visiškai automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta važiuoti autonomiškai, be jokios vairuotojo priežiūros;

(23)  vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistema – sistema, skirta įvertinti, ar vairuotojas tam tikrais atvejais gali perimti automatizuotos transporto priemonės vairavimo funkciją;

(24)  transporto priemonių važiavimas vilkstine – dviejų ar daugiau automobilių susiejimas į vilkstinę, naudojant jungiamumo technologiją ir automatizuoto vairavimo palaikymo sistemas, dėl kurių galima automatiškai palaikyti nustatytą, nedidelį atstumą tarp susietų transporto priemonių tam tikrą kelionės dalį, ir prisitaikyti prie vedančiosios transporto priemonės judėjimo pokyčių, vairuotojui praktiškai ar visai neįsikišant;

(25)  didžiausioji masė – transporto gamintojo deklaruota didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

(26)  priekinis statramstis – labiausiai į priekį ir į šoną nutolusi stogo atrama, einanti nuo transporto priemonės važiuoklės iki stogo;

II SKYRIUS

GAMINTOJŲ PRIEVOLĖS

4 straipsnis

Bendrosios prievolės ir techniniai reikalavimai

1.  Gamintojai turi įrodyti, kad visos naujos transporto priemonės, pateiktos rinkai, registruotos arba pradėtos eksploatuoti, ir visos naujos sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurie pateikiami rinkai arba pradedami eksploatuoti, yra patvirtinti pagal šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimus.

2.  Tipo patvirtinimas pagal I priede išvardytas JT taisykles laikomas ES tipo patvirtinimu pagal šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimus.

3.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius, pateikiant ir atnaujinant nuorodas į JT taisykles, ir priimti atitinkamus pakeitimus, kurie taikomi privaloma tvarka.

4.  Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

5.  Gamintojai taip pat užtikrina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai atitiktų II priede išvardytus reikalavimus nuo tame priede nurodytų datų ir išsamius techninius reikalavimus bei bandymų procedūras, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, ir vienodas procedūras ir technines specifikacijas, nustatytas įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal šį reglamentą, įskaitant reikalavimus dėl:

a)  keleivių apsaugos sistemų, susidūrimo bandymo, degalų sistemos vientisumo ir aukštos įtampos elektros saugos;

b)  pažeidžiamų eismo dalyvių, vaizdo ir matomumo;

c)  transporto priemonės važiuoklės, stabdymo, padangų ir vairo;

d)  transporto priemonės valdymo, elektros sistemos, transporto priemonių apšvietimo ir apsaugos nuo neteisėto naudojimo, įskaitant kibernetines atakas;

e)  vairuotojo ir sistemos elgsenos;

f)  bendros transporto priemonės konstrukcijos ir savybių.

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 12 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas II priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius, visų pirma susijusius su šio straipsnio 5 dalies a–f punktuose, 6 straipsnio 1 dalies a–g punktuose, 7 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyje, 9 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyje bei 11 straipsnio 1 dalyje išvardytais elementais, ir užtikrinti aukštą transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų bendrosios saugos lygį ir aukštą transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos lygį, pateikiant ir atnaujinant nuorodas į JT taisykles ir deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus.

7.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, atsižvelgiant į II priede išvardytus reikalavimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

5 straipsnis

Specialiosios nuostatos, susijusios su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis ir padangomis

1.  Transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti transporto priemonės salone įspėti vairuotoją apie bet kurios padangos slėgio sumažėjimą, neatsižvelgiant į kelių pobūdį ir aplinkos sąlygas.

2.  Padangų slėgio stebėjimo sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta pakartotinio nustatymo ar pakartotinio kalibravimo esant mažam padangų slėgiui.

3.  Visos pateiktos į rinką padangos turi atitikti saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus atitinkamuose norminiuose aktuose, išvardytuose II priede.

4.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų:

a)  transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimus, susijusius su padangų slėgio stebėjimo sistemomis;

b)  padangų tipo patvirtinimo technines specifikacijas, susijusias su jų montavimu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

6 straipsnis

Pažangiosios visų variklinių transporto priemonių sistemos

1.  Variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengtos šios pažangiosios transporto priemonių sistemos:

a)  išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema;

b)  antialkoholinio variklio užrakto sąsaja;

c)  įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio ▌;

d)  pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo ▌;

e)  avarinio stabdymo signalas;

f)  atbulinės eigos aptikimas;

g)  eismo įvykio duomenų savirašis.

2.  Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema turi atitikti šias mažiausias specifikacijas:

a)  įmanoma, pasiunčiant akceleratoriaus valdiklio signalą arba pateikiant specialų, tinkamą ir efektyvų signalą, informuoti vairuotoją, kad ▌viršytas taikytinas greičio apribojimas;

b)  sistemą įmanoma išjungti ▌. Informacija apie greičio apribojimą vis dar gali būti teikiama, o kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema turi veikti įprastu režimu;

c)  tas specialus ir tinkamas signalas turi būti grindžiamas informacija apie greičio ribojimą, gaunama stebint kelio ženklus ir signalus, remiantis infrastruktūros signalais arba elektroninio žemėlapio duomenimis, arba abiem šaltiniais, prieinamais transporto priemonėje;

d)  neturi būti daromas poveikis vairuotojų galimybei viršyti sistemos siūlomą transporto priemonės greitį ▌;

e)  jos veiksmingumo tikslai turi būti nustatyti siekiant išvengti arba sumažinti klaidų lygį realiomis važiavimo sąlygomis.

3.  Įspėjimo dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio bei pažangaus įspėjimo dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo sistemos turi būti sukurtos taip, kad nuolat neregistruotų ir nesaugotų jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip apdoroti uždarojo ciklo sistemoje. Be to, šie duomenys negali būti prieinami ar pateikiami trečiajai šaliai bet kuriuo metu ir turi būti nedelsiant pašalinti po apdorojimo. Tos sistemos taip pat turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta dubliavimosi, ir neturi raginti vairuotojo atskirai ir vienu metu arba kelti sąmyšį, jei dėl vieno veiksmo suveiktų abi sistemos.

4.  Eismo įvykio duomenų savirašiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti prieš susidūrimą, susidūrimo metu ir po jo, turi apimti bent jau transporto priemonės važiavimo greitį, stabdymą, padėtį ir transporto priemonės pasvirimą kelyje, visų jos saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį, transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamą „eCall“ iškvietos sistemą, stabdžių įjungimą ir svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir avarijų prevencijos sistemų parametrus, ir turi būti labai tikslūs, taip pat turi būti užtikrintas duomenų išliekamumas;

b)  prietaisų neįmanoma išjungti;

c)  duomenys turi būti įrašomi ir saugojami taip, kad:

i)  jie veiktų uždaro ciklo sistemoje;

ii)  surinkti duomenys būtų anoniminti ir apsaugoti nuo manipuliavimo ir netinkamo naudojimo;

iii)  būtų nurodomas tikslus transporto priemonės tipas, versija ir variantas, visų pirma transporto priemonėje įrengtos aktyvios saugos ir avarijų prevencijos sistemos;

d)  remiantis Sąjungos arba nacionaline teise, duomenimis nacionalinės valdžios institucijos gali naudotis naudojant standartinę sąsają tik avarijų tyrimo ir analizės tikslais, įskaitant sistemų ir komponentų tipo patvirtinimo tikslus ir atvejus, kai nesilaikoma Reglamento (ES) 2016/679.

5.  Eismo įvykio duomenų savirašis neturi galėti įrašyti ir saugoti transporto priemonės identifikavimo numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę, jos savininką ar turėtoją.

6.  Komisija pagal 12 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų dėl:

a)  transporto priemonių su 1 dalyje išvardytomis įrengtomis pažangiosiomis transporto priemonių sistemomis tipo patvirtinimo;

b)  1 dalies a, f ir g punktuose išvardytų pažangiųjų transporto priemonių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

Tie deleguotieji aktai paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

7 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su keleiviniais automobiliais ir lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų, kurie taip pat taikomi M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, šios transporto priemonės turi atitikti 2–6 dalių reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus pagal 6 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose.

2.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios avarinio stabdymo sistemos, suprojektuotos ir sumontuotos dviem etapais, užtikrinant:

a)  kliūčių ir judančių transporto priemonių ▌, esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą pirmuoju etapu;

b)  aptikimo pajėgumo išplėtimą antruoju etapu, taip pat įtraukiant pėsčiuosius ir dviratininkus, esančius prieš transporto priemonę.

3.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta avarinė kelio juostos sekimo sistema.

4.  Pažangiosios avarinio stabdymo sistemos ir avarinės kelio juostos sekimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  sistemas galima išjungti tik po vieną atskirai ▌, vairuotojui atlikus tam tikrų veiksmų seką.

b)  kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, sistemos turi veikti įprastu režimu;

c)  garsiniai įspėjimai gali būti lengvai išjungiami, tačiau tuo pat metu negali būti išjungiamos kitos nei garsiniai įspėjimai funkcijos.

d)  vairuotojas sistemų gali nepaisyti.

5.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos numatant didesnes galvos apsaugos dalis, esančias smūgio zonoje, siekiant padidinti pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą ir sumažinti jų galimus sužalojimus susidūrimo atveju.

6.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, atsižvelgiant į šio straipsnio 2–6 dalyse numatytus reikalavimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

8 straipsnis

Keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių priekinės apsaugos sistemos

1.  Priekinės apsaugos sistemos, kurios sumontuotos kaip M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių originali įranga ar pateiktos rinkai kaip tokių transporto priemonių atskiri techniniai mazgai, turi atitikti 2 dalyje ▌nurodytus reikalavimus ir įgyvendinimo aktuose, kurie nurodyti 3 dalyje, nurodytas technines specifikacijas.

2.  Priekinės apsaugos sistemos, pateiktos rinkai kaip atskiri techniniai mazgai, turi būti tiekiamos kartu su išsamiu transporto priemonių tipų, variantų ir versijų, kurių atžvilgiu priekinės apsaugos sistemos tipas yra patvirtintas, sąrašu ir aiškiais montavimo nurodymais.

3.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priekinių apsaugos sistemų tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, įskaitant jų konstrukcijos ir montavimo technines specifikacijas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

9 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su autobusais ir sunkvežimiais

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų, kurie taip pat taikomi M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, šių kategorijų transporto priemonės turi atitikti 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus ir technines specifikacijas, nustatytas pagal 7 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose. M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės taip pat turi atitikti 6 dalyje numatytus reikalavimus.

2.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema ir pažangioji avarinio stabdymo sistema, atitinkančios technines specifikacijas, nustatytas pagal 7 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose.

3.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios sistemos, galinčios aptikti pėsčiuosius ir dviratininkus, esančius netoli transporto priemonės priekio ir pusės į kelkraštį, ir įjungti įspėjimo signalą arba išvengti susidūrimo su tokiais pažeidžiamais eismo dalyviais.

4.  Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sistemas, jos visų pirma turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  sistemas galima išjungti tik po vieną atskirai ▌, vairuotojui atlikus tam tikrų veiksmų seką.

b)  vairuotojas sistemų gali nepaisyti;

c)  kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, sistemos turi veikti įprastu režimu;

d)  garsiniai įspėjimai gali būti lengvai išjungiami, tačiau tuo pat metu negali būti išjungiamos kitos nei garsiniai įspėjimai funkcijos.

5.  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad vairuotojas greičiau pastebėtų pažeidžiamus eismo dalyvius, kaip įmanoma labiau mažinant neapžvelgiamas zonas prieš vairuotoją ir į šonus nuo jo, .atsižvelgiant į įvairių transporto priemonių kategorijų ypatumus.

6.  M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės, kuriose telpa daugiau nei 22 keleiviai be vairuotojo ir įrengtos stovinčių keleivių vietos, leidžiančios keleiviams dažnai judėti, turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad jomis galėtų naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliuosius, judančius specialiais vežimėliais.

7.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų:

a)  transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į šio straipsnio 2–6 dalyse numatytus reikalavimus;

b)  šio straipsnio 3 dalyje nurodytų sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kai tie įgyvendinimo aktai yra susiję su šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytais reikalavimais, jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

Kai tie įgyvendinimo aktai yra susiję su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais, jie paskelbiami likus bent 36 mėnesiams iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

10 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su vandenilinėmis transporto priemonėmis

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų, kurie taip pat taikomi M ir N kategorijų transporto priemonėms, vandenilinės transporto priemonės, vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys turi atitikti įgyvendinimo aktuose, kurie nurodyti 3 dalyje, nustatytas technines specifikacijas.

2.  Gamintojai užtikrina, kad vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys būtų sumontuotos pagal technines specifikacijas, nustatytas pagal šio straipsnio 3 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose. Gamintojai taip pat pateikia informaciją, reikalingą vandenilio sistemoms ir jų sudėtinėms dalims tikrinti visu vandenilinių transporto priemonių eksploatavimo laikotarpiu.

3.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, susijusių su jų vandenilio sistemomis, įskaitant medžiagų suderinamumo ir degalų pildymo įrangos reikalavimus, ir dėl vandenilio sudėtinių dalių tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, įskaitant jų montavimo reikalavimus;

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų atitinkamų datų.

11 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su automatizuotomis transporto priemonėmis ir visiškai automatizuotomis transporto priemonėmis

1.  Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų, kurie taikomi atitinkamų kategorijų transporto priemonėms, automatizuotos transporto priemonės ir visiškai automatizuotos transporto priemonės turi atitikti technines specifikacijas, nustatytas 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, dėl:

a)  sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant signalizavimo, vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;

b)  sistemų, pateikiančių informaciją apie transporto priemonės būklę ir aplinką realiuoju laiku;

c)  vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistemų;

d)  automatizuotų transporto priemonių eismo įvykio ▌duomenų savirašių;

e)  suderinto duomenų mainų formato, pavyzdžiui, kelių skirtingų modelių transporto priemonių važiavimo vilkstine atveju;

f)  sistemų, teikiančių saugos informaciją kitiems eismo dalyviams.

2.  1 dalies c punkte nurodyta vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistema netaikoma visiškai automatizuotoms transporto priemonėms.

3.  Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl sistemų ir kitų dalių, išvardytų šio straipsnio 1 dalies a – e punktuose, vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų ir dėl automatizuotų transporto priemonių ir visiškai automatizuotų transporto priemonių tipo patvirtinimo vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, susijusių su tomis sistemomis, siekiant užtikrinti saugų automatizuotų transporto priemonių ir visiškai automatizuotų transporto priemonių naudojimą viešo naudojimo keliuose.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 6 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje ▌nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 6 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje ▌ nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 6 dalį ir 6 straipsnio 6 dalį ▌ priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

14 straipsnis

Peržiūra ir ataskaitos pateikimas

1.  Ne vėliau kaip ... [ketveri metai nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] ir po to kas trejus metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiekimų, susijusių su saugos priemonėmis ir sistemomis, įskaitant jų skverbties rodiklius ir patogumą eismo dalyviams, vertinimo ataskaitą. Komisija nagrinėja, ar tos priemonės ir sistemos veikia taip, kaip numatyta šiame reglamente. Kai taikoma, ta prie ataskaitos pridedamos rekomendacijos, įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiami reikalavimai, susiję su bendra sauga ir transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga ir saugumu, siekiant sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių kelių transporte arba juos panaikinti.

Visų pirma, Komisija įvertina naujų išmaniųjų greičio palaikymo pagalbinių sistemų patikimumą ir efektyvumą bei tokių sistemų tikslumą ir klaidų lygį realiomis vairavimo sąlygomis. Prireikus Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  Kasmet ne vėliau kaip sausio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl JT EEK Pasaulinio forumo transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) veiklos, susijusios su pažanga transporto priemonių saugos standartų įgyvendinimo srityje, atsižvelgdama į 5–11 straipsniuose nurodytus reikalavimus ir Sąjungos poziciją šiais klausimais.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Šiuo reglamentu nepanaikinamas joks transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimas, suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 78/2009, Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 bei jų įgyvendinimo priemones iki [data, einanti iškart prieš šio reglamento taikymo datą], išskyrus tuos atvejus, kai atitinkami reikalavimai, taikomi tokioms transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, buvo pakeisti arba nauji reikalavimai buvo įtraukti į šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus, bei išsamiau apibrėžti pagal šį reglamentą priimtuose įgyvendinimo aktuose.

2.  Patvirtinimo institucijos ir toliau suteikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytus ES tipo patvirtinimus.

3.  Nukrypdamos nuo šio reglamento valstybės narės iki IV priede nurodytų datų toliau leidžia registruoti transporto priemones, taip pat parduoti ar eksploatuoti sudėtines dalis, neatitinkančias atitinkamų priede nurodytų JT taisyklių reikalavimų.

16 straipsnis

Įgyvendinimo datos

Transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atžvilgiu nacionalinės valdžios institucijos privalo:

a)  dėl su tam tikru reikalavimu susijusių priežasčių nuo II priede nurodytų datų atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą naujo tipo transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, kurie neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų minėto reikalavimo atžvilgiu;

b)  dėl su tam tikru reikalavimu susijusių priežasčių nuo II priede nurodytų datų laikyti naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Reglamento (ES) 2018/858 48 straipsnį ir uždrausti registruoti tokias transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų minėto reikalavimo atžvilgiu;

c)  dėl su tam tikru reikalavimu susijusių priežasčių nuo II priede nurodytų datų uždrausti pateikti rinkai ar eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kurie neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų minėto reikalavimo atžvilgiu.

17 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/858 pakeitimai

Reglamento (ES) 2018/858 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

18 straipsnis

Panaikinimas

1.  Reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009, (EB) Nr. 631/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Reglamentai (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) Nr. 2015/166 panaikinami nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.

2.  Nuorodos į Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 78/2009(EB) ir Nr. 661/2009 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Tačiau 4 straipsnio 3 dalis, 4 straipsnio 6 dalis, 4 straipsnio 7 dalis, 5 straipsnio 4 dalis, 6 straipsnio 6 dalis, 7 straipsnio 6 dalis, 8 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnis ir 13 straipsnis taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

 

4 straipsnio 2 dalyje nurodytų JT taisyklių sąrašas

Taisyklės numeris

Dalykas

OL paskelbtų pakeitimų serija

OL nuoroda

JT taisyklės taikymo sritis

1

Priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetrišką artimąją ir (arba) tolimąją šviesą, su R2 ir (arba) HS1 kategorijos kaitinamosiomis lempomis

02 serijos pakeitimai

OL L 177, 2010 7 10, p. 1

M, N (a)

3

Variklinių transporto priemonių šviesogrąžiai atšvaitai

02 serijos pakeitimai

OL L 323, 2011 12 6, p. 1

M, N, O

4

Įtaisai, skirti variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 7

M, N, O

6

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai

01 serijos pakeitimai

OL L 213, 2014 7 18, p. 1

M, N, O

7

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai

02 serijos pakeitimai

OL L 285, 2014 9 30, p. 1

M, N, O

8

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ir (arba) H11)

05 serijos pakeitimai, 4 redakcijos 1 klaidų ištaisymas

OL L 177, 2010 7 10, p. 71

M, N (a)

10

Elektromagnetinis suderinamumas

05 serijos pakeitimai ▌

OL L 41, 2017 2 17, p. 1

M, N, O

11

Durų skląsčiai ir durų pakabinimo įtaisai

03 serijos pakeitimai

OL L 120, 2010 5 13, p. 1

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

12

Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

04 serijos pakeitimai

OL L 89, 2013 3 27, p. 1

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

13

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

11 serijos pakeitimai

OL L 42, 2016 2 18, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Keleivinių automobilių stabdžiai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 335, 2015 12 22, p. 1

M1, N1

14

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

07 serijos pakeitimai

OL L 218, 2015 8 29, p. 27

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

16

Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos

07 serijos pakeitimai

OL L 109, 2018 4 27, p. 1

M, N

17

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos apsaugos priemonės

08 serijos pakeitimai

OL L 230, 2010 8 31, p. 81

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

18

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

03 serijos pakeitimai

OL L 120, 2010 5 13, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

04 serijos pakeitimai

OL L 250, 2014 8 22, p. 1

M, N

20

Priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetrišką artimąją ir (arba) tolimąją šviesą, su H4 kategorijos halogeninėmis kaitinamosiomis lempomis

03 serijos pakeitimai

OL L 177, 2010 7 10, p. 170

M, N (a)

21

Vidaus įranga

01 serijos pakeitimai

OL L 188, 2008 7 16, p. 32

M1

23

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 237, 2014 8 8, p. 1

M, N, O

25

Galvos apsaugos priemonės (galvos atramos), integruojamos arba neintegruojamos į transporto priemonės sėdynes

04 serijos pakeitimai, 1 redakcijos 2 klaidų ištaisymas

OL L 215, 2010 8 14, p. 1

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1

26

Išorinės iškyšos

03 serijos pakeitimai

OL L 215, 2010 8 14, p. 27

M1

28

Garsinės signalizacijos įtaisai ir signalai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 323, 2011 12 6, p. 33

M, N

29

Komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsauga

03 serijos pakeitimai

OL L 304, 2010 11 20, p. 21

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

N

30

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

02 serijos pakeitimai

OL L 307, 2011 11 23, p. 1

M, N, O

31

Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, spinduliuojantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

02 serijos pakeitimai

OL L 185, 2010 7 17, p. 15

M, N

34

Gaisro pavojaus prevencija (skystojo kuro bakai)

03 serijos pakeitimai

OL L 231, 2016 8 26, p. 41

M, N, O

37

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

03 serijos pakeitimai

OL L 213, 2014 7 18, p. 36

M, N, O

38

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 20

M, N, O

39

Spidometro mechanizmas ir jo montavimas

01 serijos pakeitimai

OL L 120, 2010 5 13, p. 40

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

43

Saugiosios įstiklinimo medžiagos

01 serijos pakeitimai

OL L 42, 2014 2 12, p. 1

M, N, O

44

Variklinių transporto priemonių apsaugos priemonės, skirtos keleiviams vaikams (vaikų apsaugos sistema)

04 serijos pakeitimai

OL L 265, 2016 9 30, p. 1

M, N

45

Priekinių žibintų valytuvai

01 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

46

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

04 serijos pakeitimai

OL L 237, 2014 8 8, p. 24

M, N

48

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas motorinėse transporto priemonėse

06 serijos pakeitimai

OL L 265, 2016 9 30, p. 125

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N, O (c)

54

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 307, 2011 11 23, p. 2

M, N, O

55

Transporto priemonių junginiams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys

01 serijos pakeitimai

OL L 153, 2016 6 15, p. 179

M, N, O (c)

58

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

03 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N, O

61

Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 164, 2010 6 30, p. 1

N

64

Laikinojo naudojimo atsarginis rinkinys, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema (ir oro slėgio padangose stebėsenos sistema)

02 serijos pakeitimai

OL L 310, 2010 11 26, p. 18

M1, N1

66

Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas

02 serijos pakeitimai

OL L 84, 2011 3 30, p. 1

M2, M3

67

Variklinės transporto priemonės, varomos suskystintomis naftos dujomis

01 serijos pakeitimai

OL L 285, 2016 10 20, p. 1

M, N

73

Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga

01 serijos pakeitimai

OL L 122, 2012 5 8, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 21

M, N

79

Vairo mechanizmas

03 serijos pakeitimai, klaidų ištaisymas

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N, O

80

Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės

Taisyklės 03 serijos pakeitimai

OL L 226, 2013 8 24, p. 20

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M2, M3

87

Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 24

M, N

89

Greičio ribotuvai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 25

M, N (d)

90

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atsarginių stabdžių kaladėlių sąrankos ir būgninių stabdžių kaladėlės

02 serijos pakeitimai

OL L 185, 2012 7 13, p. 24

M, N, O

91

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai – gabaritiniai žibintai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 4, 2012 1 7, p. 27

M, N, O

93

Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 185, 2010 7 17, p. 56

N2, N3

94

Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju

03 serijos pakeitimai

OL L 35, 2018 2 8, p. 1

M1

95

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

03 serijos pakeitimai

OL L 183, 2015 7 10, p. 91.

M1, N1

97

Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)

01 serijos pakeitimai

OL L 122, 2012 5 8, p. 19

M1, N1 (e)

98

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

01 serijos pakeitimai

OL L 176, 2014 6 14, p. 64

M, N

99

Variklio varomų transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 285, 2014 9 30, p. 35

M, N

100

Elektros sauga

02 serijos pakeitimai

OL L 87, 2015 3 31, p. 1

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

102

Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto tipo TSĮ įrengimas

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 351, 2008 12 30, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Šviesogrąžiai ženklai (sunkiųjų transporto priemonių ir autotraukinių)

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 75, 2014 3 14, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Transporto priemonės, skirtos pavojingiesiems kroviniams vežti

05 serijos pakeitimai

OL L 4, 2012 1 7, p. 30

N,O

107

M2 ir M3 transporto priemonės

07 serijos pakeitimai

OL L 52, 2018 2 23, p. 1

M2, M3

108

Keleivinių automobilių ir jų priekabų restauruotos padangos

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 181, 2006 7 4, p. 1

M1, O1, O2

109

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų restauruotos padangos

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 181, 2006 7 4, p. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti

01 serijos pakeitimai

OL L 166, 2015 6 30, p. 1

M, N

112

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų (LED) moduliais

01 serijos pakeitimai

OL L 250, 2014 8 22, p. 67

M, N

114

Keičiamosios oro pagalvės

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 373, 2006 12 27, p. 272

M1, N1

115

SND ir SGD pritaikymo įranga

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 323, 2014 11 7, p. 91

M, N

116

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 45, 2012 2 16, p. 1

M1, N1 (e)

117

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą (C1, C2 ir C3 klasės)

02 serijos pakeitimai

OL L 218, 2016 8 12, p. 1

M, N, O

118

Autobusų salonų medžiagų atsparumas ugniai

02 serijos pakeitimai

OL L 102, 2015 4 21, p. 67

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M3

119

Posūkio apšvietimo žibintai

01 serijos pakeitimai

OL L 89, 2014 3 25, p. 101

M, N

121

Rankinio valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

01 serijos pakeitimai

OL L 5, 2016 1 8, p. 9

M, N

122

Transporto priemonės šildymo sistema

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 164, 2010 6 30, p. 231.

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N, O

123

Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

01 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

124

Atsarginiai ratai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 375, 2006 12 27, p. 568

M1, N1, O1, O2

125

Priekinis regos laukas

01 serijos pakeitimai

OL L 20, 2018 1 25, p. 16

M1

126

Atribojimo sistemos

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1

127

Pėsčiųjų sauga

02 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

128

Šviesos diodų (LED) maitinimo šaltiniai

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 162, 2014 5 29, p. 43

M, N, O

129

Pažangios vaiko apsaugos priemonės

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 97, 2014 3 29, p. 21

M, N

130

Įspėjimas apie nukrypimą nuo kelio juostos

Taisyklės pradinė redakcija

OL L 178, 2014 6 18, p. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Pažangi avarinio stabdymo sistema

01 serijos pakeitimai

OL L 214, 2014 7 19, p. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Vandenilio sauga

Pakeitimų pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M, N

135

Atramos šoninis smūgis

01 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

137

Viso pločio priekinis smūgis

01 serijos pakeitimai

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1

139

Pagalbinė stabdymo sistema

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

140

Stabilumo kontrolė

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1

141

Padangų slėgio stebėjimas

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1, N1 (g)

142

Padangų montavimas

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1

145

Vaiko apsaugos tvirtinimo įtaisai

Taisyklės pradinė redakcija

[LB: vertimas suplanuotas 2018 m., atnaujinkite nuorodas, kai jos bus parengtos]

M1

_______________________

Pastabos dėl lentelės

Lentelėje nurodyti serijos pakeitimai atitinka Oficialiajame leidinyje paskelbtą variantą ir nepažeidžia serijos pakeitimų, kurių būtina laikytis remiantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis.

Atitiktis serijos pakeitimams, priimtiems po lentelėje nurodytos konkrečios serijos įsigaliojimo, turi būti priimtina kaip alternatyva.

Šioje lentelėje išvardytų JT taisyklių serijų pakeitimuose nurodytos datos, susijusios su Pataisyto 1958 m. susitarimo susitariančiųjų šalių prievolėmis(32) atsižvelgiant į pirmą registraciją, eksploatacijos pradžią, pateikimą rinkai, pardavimą, tipo patvirtinimo pripažinimą ir kitas panašias nuostatas, yra privalomos taikant Reglamento (ES) 2018/858 48 ir 50 straipsnius, išskyrus atvejus, kai šio reglamento 16 straipsnyje numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomos pastarosios datos).

Tam tikrais atvejais šioje lentelėje nurodytos JT taisyklės pereinamojo laikotarpio nuostatose nustatyta, kad nuo tam tikros datos Pataisyto 1958 m. susitarimo, susitariančiosios šalys, taikančios tos JT taisyklės tam tikrą pakeitimų seriją, nacionalinio arba regioninio tipo patvirtinimo tikslais neprivalo pripažinti tipo, kuris buvo patvirtintas pagal ankstesnės serijos pakeitimus arba kurio teksto paskirtis ir prasmė yra panašios, taip pat jos gali atsisakyti jį pripažinti. Ši nuostata laikoma privaloma nacionalinėms institucijoms, kurios, taikydamos Reglamento (ES) 2018/858 48 straipsnį, turi nutarti laikyti atitikties sertifikatus negaliojančiais, išskyrus, kai šio reglamento II priede numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomos pastarosios).

(a)

JT taisyklės Nr. 1, 8 ir 20 netaikomos suteikiant transporto priemonių ES tipo patvirtinimą.

(b)

Pagal JT reglamentą privaloma sumontuoti stabilumo kontrolės sistemą. Tačiau ji taip pat privaloma N1 kategorijos transporto priemonėms.

(c)

Transporto priemonių gamintojui nurodžius, kad transporto priemonė yra pritaikyta kroviniams vilkti (Reglamento (ES) 2018/858 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinio dokumento 2.11.5 punktas) ir bet kokia variklinėje transporto priemonėje sumontuoto ar prie jos nepritvirtinto mechaninio sukabinimo įtaiso dalis galėtų (iš dalies) užstoti kurios nors apšvietimo sistemos sudėtinės dalies ir (arba) galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir pritvirtinimo vietos, taikomi šie reikalavimai:

–  variklinės transporto priemonės naudotojo instrukcijoje (pvz., savininko vadove, transporto priemonės žinyne) turi būti aiškiai nurodyta, kad mechaninis sukabinimo įtaisas, kurio neįmanoma lengvai pašalinti arba perkelti į kitą vietą, yra draudžiamas;

–  instrukcijoje taip pat turi būti aiškiai nurodyta, kad pritvirtinus mechaninį sukabinimo įtaisą, jį visada būtina pašalinti arba perkelti į kitą vietą, kai jis nenaudojamas, ir

–  transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo pagal JT taisyklę Nr. 55 atveju turi būti užtikrinta visiška atitiktis nuostatai dėl pašalinimo, perkėlimo ir (arba) vietos pakeitimo, atsižvelgiant į apšvietimo įrenginį ir galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir pritvirtinimo vietą.

(d)

Skirta tik greičio ribotuvams ir privalomam jų montavimui M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse.

(e)

Apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai turi būti montuojami M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse, o imobilizatoriaus sistemos – M1 kategorijos transporto priemonėse.

(f)

Žr. II priedo lentelės aiškinamąją pastabą4.

(g)  

M1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N1 kategorijos transporto priemonėms, kuriose ant vienos ašies nesumontuoti sudvejinti ratai.

II PRIEDAS

4 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų ir 16 straipsnyje nurodytų datų sąrašas

Dalykas

Norminiai aktai

Papildomos specialiosios techninės nuostatos

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Sudė

tinė

dalis

Reikalavimai dėl

A KELEIVIŲ APSAUGOS SISTEMŲ, SUSIDŪRIMO BANDYMO, DEGALŲ SISTEMOS VIENTISUMO IR AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS SAUGOS

A1 Vidaus įranga

JT taisyklė Nr. 21

 

A

A2 Sėdynės ir galvos atramos

JT taisyklė Nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Autobuso sėdynės

JT taisyklė Nr. 80

 

A

A

A

A4 Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Saugos diržai ir apsaugos sistemos

JT taisyklė Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Atribojimo sistemos

JT taisyklė Nr. 126

 

X

B

A8 Vaiko apsaugos tvirtinimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 145

 

A

A9 Vaiko apsaugos sistemos

JT taisyklė Nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Pažangios vaiko apsaugos priemonės

JT taisyklė Nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Priekinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 93

 

A

A

A

A

A12 Galinė apsauga nuo palindimo

JT taisyklė Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Šoninės apsaugos priemonės

JT taisyklė Nr. 73

 

A

A

A

A

A14 Kuro bako sauga

JT taisyklė Nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Suskystintų naftos dujų sauga

JT taisyklė Nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Suslėgtų gamtines dujų ir suskystintų gamtinių dujų sauga

JT taisyklė Nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Vandenilio sauga

JT taisyklė Nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Vandenilio sistemos medžiagų apibūdinimas

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Naudojama elektros sauga

JT taisyklė Nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Priekinės iškyšos smūgis

JT taisyklė Nr. 94

Taikoma M1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė > 2 500 kg. Transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė > 2 500 kg, taikomos B pastaboje nurodytos datos.

A

A

A21 Viso pločio priekinis smūgis

JT taisyklė Nr. 137

Antropomorfinio bandymo įtaiso „Hybrid III“ susidūrimo manekeno naudojimas leidžiamas, kol JT taisyklėje numatytas žmogaus apsaugos sistemos bandymo įtaisas „THOR“

B

B

A22 Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

JT taisyklė Nr. 12

 

A

A

A

A23 Keičiamosios oro pagalvės

JT taisyklė Nr. 114

 

X

X

B

A24 Kabinos smūgis

JT taisyklė Nr. 29

 

A

A

A

A25 Šoninis smūgis

JT taisyklė Nr. 95

Taikoma visoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, įskaitant tas, kurių žemiausios sėdynės R taškas yra > 700 mm nuo žemės paviršiaus lygio. Transporto priemonėms, kurių žemiausios sėdynės R taškas yra > 700 mm nuo žemės paviršiaus lygio, taikomos B pastaboje nurodytos datos.

A

A

A26 Atramos šoninis smūgis

JT taisyklė Nr. 135

 

B

B

A27 Galinis susidūrimas

JT taisyklė Nr. 34

Taikoma M1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N1 kategorijos transporto priemonėms. Būtina užtikrinti elektros saugos reikalavimus po susidūrimo

B

B

Reikalavimai dėl

B PAŽEIDŽIAMŲ EISMO DALYVIŲ, VAIZDO IR MATOMUMO

B1 Pėsčiųjų kojų ir galvos apsauga

JT taisyklė Nr. 127

 

A

A

B1 ▌didesnė galvos apsaugos dalis, esanti smūgio zonoje

JT taisyklė Nr. 127

Vaikų ir suaugusiųjų galvos modelio bandymų zoną riboja 2 500 mm „suaugusiųjų apgaubiamasis atstumas“ arba „galinė priekinio stiklo atskaitos linija“, priklausomai nuo to, kas yra toliau. Galvos modelio kontaktas su priekiniais statramsčiais, priekinio stiklo viršutine riba ir gaubtu išbraukiamas, tačiau jį būtina stebėti.

C

C

B3 Priekinės apsaugos sistema

 

X

X

A

B4 Pažangi avarinio stabdymo sistema pėstiesiems ir dviratininkams

 

 

C

C

B5 Įspėjimas apie susidūrimą su pėsčiuoju ar dviratininku

 

 

B

B

B

B

B

B6 Aklosios zonos informacijos sistema

 

 

B

B

B

B

B

B7 atbulinės eigos aptikimas

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Priekinis matomumas

JT taisyklė Nr. 125

Taikoma M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms

A

C

B9 Sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų tiesioginis matomumas

 

 

D

D

D

D

B10 Saugusis stiklas

JT taisyklė Nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Atšildymas / aprasojimo pašalinimas

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Apliejiklis / valytuvas

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Netiesioginio matymo įtaisai

JT taisyklė Nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Reikalavimai dėl

TRANSPORTO PRIEMONĖS VAŽIUOKLĖS, STABDYMO, PADANGŲ IR VAIRO

C1 Vairavimo mechanizmas

JT taisyklė Nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

JT taisyklė Nr. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 avarinė kelio juostos sekimo sistema

 

 

B6

B6

C4 Stabdžiai

JT taisyklė Nr. 13

JT taisyklė Nr. 13–H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Atsarginės stabdžių dalys

JT taisyklė Nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Pagalbinė stabdymo sistema

JT taisyklė Nr. 139

 

A

A

C7 Stabilumo kontrolė

JT taisyklė Nr. 13

JT taisyklė Nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Pažangioji sunkiasvorių automobilių avarinio stabdymo sistema

JT taisyklė Nr. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Pažangioji lengvųjų transporto priemonių avarinio stabdymo sistema

 

 

B

B

C10 Padangų sauga ir aplinkosauginis veiksmingumas

JT taisyklė Nr. 30

JT taisyklė Nr. 54

JT taisyklė Nr. 117

Taip pat turi būti užtikrinama naudotų padangų bandymo procedūra; taikomos C pastabos datos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Atsarginiai ratai ir važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema

JT taisyklė Nr. 64

 

A1

A1

C12 Restauruotos padangos

JT taisyklė Nr. 108

JT taisyklė Nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Lengvųjų transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

JT taisyklė Nr. 141

Taikoma M1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N1 kategorijos transporto priemonėms.

A

B

C14 Sunkiasvorių transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Padangų montavimas

JT taisyklė Nr. 142

Taikoma visų kategorijų transporto priemonėms

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Atsarginiai ratai

JT taisyklė Nr. 124

 

X

X

X

X

B

Reikalavimai dėl

D TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYMO, ELEKTROS SISTEMOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO IR APSAUGOS NUO NETEISĖTO NAUDOJIMO, ĮSKAITANT KIBERNETINES ATAKAS

D1 Garso signalas

JT taisyklė Nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

JT taisyklė Nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Apsauga nuo neteisėto naudojimo, ▌ imobilizatorius ir signalizacija

JT taisyklė Nr. 18

JT taisyklė Nr. 97

JT taisyklė Nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Transporto priemonės apsauga nuo kibernetinių atakų

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Spidometras

JT taisyklė Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odometras

JT taisyklė Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Greičio ribotuvai

JT taisyklė Nr. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių identifikavimas

JT taisyklė Nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Šildymo sistemos

JT taisyklė Nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Šviesos signaliniai įtaisai

JT taisyklė Nr. 4

JT taisyklė Nr. 6

JT taisyklė Nr. 7

JT taisyklė Nr. 19

JT taisyklė Nr. 23

JT taisyklė Nr. 38

JT taisyklė Nr. 77

JT taisyklė Nr. 87

JT taisyklė Nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Kelio apšvietimo įtaisai

JT taisyklė Nr. 31

JT taisyklė Nr. 98

JT taisyklė Nr. 112

JT taisyklė Nr. 119

JT taisyklė Nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Šviesogrąžiai prietaisai

JT taisyklė Nr. 3

JT taisyklė Nr. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Šviesos šaltiniai

JT taisyklė Nr. 37

JT taisyklė Nr. 99

JT taisyklė Nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Šviesos signalinių, kelio apšvietimo ir šviesogrąžių prietaisų montavimas

JT taisyklė Nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Avarinio stabdymo signalas

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Priekinių žibintų valytuvai

JT taisyklė Nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Pavarų perjungimo svirties rodytuvas

 

 

A

Reikalavimai dėl

E VAIRUOTOJO IR SISTEMOS ELGSENOS

E1 Antialkoholinio variklio užrakto sąsaja

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

Įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio ▌

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo ▌

 

Taip pat gali būti naudojama dėmesio atitraukimo prevencija, naudojant technines priemones ▌.

C

C

C

C

C

C

E4 Vairuotojo parengties stebėsenos sistema

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Eismo įvykio ▌ duomenų savirašis

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Sistemos, perimsiančios vairuotojo valdymą

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Sistemos, pateikiančios informaciją apie transporto priemonės būklę ir aplinką

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Važiavimas vilkstine

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Reikalavimai dėl

BENDROS TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS IR SAVYBIŲ

F1 Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Atbulinė eiga

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Durų skląsčiai ir vyriai

JT taisyklė Nr. 11

 

A

A

F4 Durų įlipimo laipteliai, laikymosi rankenos, paminos

 

 

A

A

A

A

F5 Išorinės iškyšos

JT taisyklė Nr. 26

 

A

F6 Komercinių transporto priemonių kabinų išorinės iškyšos

JT taisyklė Nr. 61

 

A

A

A

F7 Identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Vilktys

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Ratų apsauga

 

 

A

F10 Purslasaugių sistemos

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Masė ir matmenys

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mechaniniai sukabintuvai

JT taisyklė Nr. 55

JT taisyklė Nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

JT taisyklė Nr. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Bendroji autobusų konstrukcija

JT taisyklė Nr. 107

 

A

A

F15 Autobuso viršutinės kėbulo dalies tvirtumas

JT taisyklė Nr. 66

 

A

A

F16 Autobusų gaisringumas

JT taisyklė Nr. 118

 

A

A

_______________________

Pastabos dėl lentelės

A:

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[▌šio reglamento taikymo pradžios data]

B:

EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[▌šio reglamento taikymo pradžios data]

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[▌24 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

C:

EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[▌24 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[▌48 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

D:

EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus:

[78 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

X:

Konkreti sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas taikomas nurodytai transporto priemonės kategorijai.

1

Pritvirtinus, atitiktis privaloma.

2

Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo įtaisas.

3

Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įtaisai.

4

Išimtys taikomos šioms transporto priemonėms:

—  N2 kategorijos puspriekabių vilkikams, kurių didžiausioji masė didesnė nei 3,5 tonos, bet mažesnė nei 8 tonos;

—  A, I ir II klasės M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms, kaip nurodyta JT taisyklės Nr. 107 2.1 punkte;

—  A, I ir II klasės M3 kategorijų sujungtiems autobusams, kaip nurodyta JT taisyklės Nr. 107 2.1 punkte;

—  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų visureigėms transporto priemonėms;

—  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų specialiosios paskirties transporto priemonėms; ir

—  M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms su daugiau kaip trimis ašimis.

5

Automatizuotoms transporto priemonėms atitiktis yra privaloma.

6

Transporto priemonėms su hidraulinėmis vairavimo sistemomis taikomos C pastaboje nurodytos datos. Tačiau tose transporto priemonėse vis dėlto turi būti įrengta įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema.

III PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/858 II priedo pakeitimai

Reglamento (ES) 2018/858 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)  1 dalies lentelėje, 3A punkto įraše trečioje skiltyje nuoroda „Reglamentas (EB) Nr. 661/2009“ keičiama taip:

„Reglamentas (ES) 2019/…*(33)

_______________

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/… dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 [OL ..., p. ...]“

o vėlesnės II priedo nuorodos į „Reglamentą (EB) Nr. 661/2009“ keičiamos į nuorodą „Reglamentas (ES) 2019/…“, jei priešingai nenurodyta tolesnėse Priedo nuostatose;

2)  I dalis iš dalies keičiama taip:

a)  lentelė iš dalies keičiama taip:

i)  šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„55A

Atramos šoninis smūgis

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 135

X

X“;

ii)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

X

X

X“;

iii)  62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

iv)  65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

X

X

X

X

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

X

X

X

X„;

b)  Aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

i)  3 ir 4 aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„(3) Pagal Reglamento (ES) 2019/…+ 4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota transporto priemonės stabilumo funkcija.

(4)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/ ...+4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema.";

ii)  9A aiškinamoji pastaba pakeičiam taip:

(9A)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/ ...+5 straipsnio 1 dalį turi būti sumontuota padangų slėgio stebėjimo sistema“;

iii)  15 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„(15) Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...+ yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/...+, rinkinys“;

3)

I dalies 1 priedėlio 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)  punkto 46A įrašas pakeičiamas taip:

„46A

Padangų montavimas

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 142

 

B“;

 

b)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

 

C

EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones:

[144 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos]“;

 

c)  62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

 

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

 

Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...+ yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/...+, rinkinys“;

4)

1 priedėlio 1 lentelės aiškinamųjų pastabų paskutinė pastraipa išbraukiama;

5)

I dalies 1 priedėlio 2 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)  punkto 46A įrašas pakeičiamas taip:

„46A

Padangų montavimas

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 142

 

B“;

 

b)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

 

C

EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemones:

[144 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos]“;

 

c)  62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

 

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

 

Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...+ yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/...+, rinkinys“;

6)

I dalies 2 priedėlio 4 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)  lentelė, kurios antraštė yra „I dalis: lentelė, kurios antraštė yra „I dalis: transporto priemonės, priklausančios M1 kategorijai“, iš dalies keičiama taip:

i)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

JT taisyklė Nr. 127

Reglamentas (ES) 2019/…+

(Pėsčiųjų apsauga)

Transporto priemonėse turi būti įrengta elektroninė stabdžių antiblokavimo sistema, veikianti visus ratus.

Taikomi JT taisyklėje Nr. 127 nustatyti reikalavimai.

Visos priekinės apsaugos sistemos turi būti arba neatsiejama transporto priemonės dalis ir atitinkamai atitikti JT taisyklės Nr. 127 reikalavimus, arba jų tipas turi būti patvirtintas kaip atskiro techninio mazgo;

 

ii)  šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„62

JT taisyklė Nr. 134

Reglamentas (ES) 2019/…+

(Vandenilio sistema)

Taikomi JT taisyklėje Nr. 134 nustatyti reikalavimai.

Arba turi būti įrodyta, kad transporto priemonė atitinka:

‒  reikšmingus Reglamento (EB) Nr. 79/2009 reikalavimus, taikomus [▌data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą];

‒  100 priedėlis – Variklinių transporto priemonių, varomų suslėgto vandenilio dujomis, degalų techninis standartas (Japonija);

‒  GB/T 24549-2009 Kuro elementų elektrinės transporto priemonės. Saugos reikalavimai (Kinija);

‒  Tarptautinis standartas ISO 23273: 2013. 1 dalis. Transporto priemonių funkcinė sauga ir 2 dalis. Suslėgtu vandeniliu varomų transporto priemonių apsauga nuo vandenilio keliamų pavojų; arba

‒  SAE J2578. Bendroji kuro elementų transporto priemonių sauga“;

 

b)  lentelė, kurios antraštė yra „II dalis: transporto priemonės, priklausančios N1 kategorijai“, iš dalies keičiama taip:

i)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

JT taisyklė Nr. 127

Reglamentas (ES) 2019/…+

(Pėsčiųjų apsauga)

Transporto priemonėse turi būti įrengta elektroninė stabdžių antiblokavimo sistema, veikianti visus ratus.

Taikomi JT taisyklėje Nr. 127 nustatyti reikalavimai.

Visos priekinės apsaugos sistemos turi būti arba neatsiejama transporto priemonės dalis ir atitinkamai atitikti JT taisyklės Nr. 127 reikalavimus, arba jų tipas turi būti patvirtintas kaip atskiro techninio mazgo;

 

ii)  šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„62

JT taisyklė Nr. 134

Reglamentas (ES) 2019/…+

(Vandenilio sistema)

Taikomi JT taisyklėje Nr. 134 nustatyti reikalavimai.

Arba turi būti įrodyta, kad transporto priemonė atitinka:

‒  reikšmingus Reglamento (EB) Nr. 79/2009 reikalavimus, taikomus [▌data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą];

‒  100 priedėlis – Variklinių transporto priemonių, varomi suslėgto vandenilio dujomis, degalų techninis standartas (Japonija);

‒  GB/T 24549-2009 Kuro elementų elektrinės transporto priemonės. Saugos reikalavimai (Kinija);

‒  Tarptautinis standartas ISO 23273: 2013. 1 dalis. Transporto priemonių funkcinė sauga ir 2 dalis. Suslėgtu vandeniliu varomų transporto priemonių apsauga nuo vandenilio keliamų pavojų; arba

‒  SAE J2578. Bendroji kuro elementų transporto priemonių sauga“;

7)

II dalies lentelėje išbraukiami 58, 65 ir 66 punktai;

8)

III dalis iš dalies keičiama taip:

a)  1 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

 

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

X

X“;

 

 

 

ii)  62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

 

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

X

X

X

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iii)  65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

 

„65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

 

 

nėra duomenų

nėra duomenų

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

 

 

nėra duomenų

netaikoma“;

 

b)  2 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i)  šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„55A

Atramos šoninis smūgis

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 135

nėra duomenų

 

 

netaikoma“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

nėra duomenų

 

 

netaikoma“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iv)  65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

 

nėra duomenų

nėra duomenų

 

nėra duomenų

nėra duomenų

 

 

 

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

 

nėra duomenų

nėra duomenų

 

nėra duomenų

netaikoma“;

 

 

 

 

 

c)  3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)  lentelėje šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„55A

Atramos šoninis smūgis

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 135

netaikoma“;

 

ii)  lentelėje 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

G“;

 

iii)  lentelėje 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)“;

 

iv)  papildoma šiuo punktu:

„5. Punktai nuo 1. iki 4.2. taip pat taikomi M1 kategorijos transporto priemonėms, kurios nėra klasifikuojamos kaip specialiosios paskirties transporto priemonės, tačiau jose numatyta galimybė neįgaliųjų vežimėliams.“;

 

d)  4 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i)  šis įrašas įtraukiamas atitinkamoje vietoje, nurodant punkto numerį:

„55A

Atramos šoninis smūgis

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 135

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 127

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

nėra duomenų

nėra duomenų

 

nėra duomenų

nėra duomenų

 

 

 

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

nėra duomenų

nėra duomenų

 

nėra duomenų

netaikoma“;

 

 

 

 

 

e)  5 priedėlio lentelėje 62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

nėra duomenų

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

netaikoma“;

 

f)  6 priedėlio lentelėje 62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 134

X

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 131

nėra duomenų

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (ES) 2019/…+

JT taisyklė Nr. 130

netaikoma“;

 

 

g)  aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

i)  X aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„X Taikomi atitinkamo norminio akto reikalavimai.“;

ii)  3 ir 4 aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„(3) Pagal Reglamento (ES) 2019/…+ 4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota transporto priemonės stabilumo funkcija.

(4)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/ ...+4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema.“;

iii)  9A aiškinamoji pastaba pakeičiam taip:

„(9A) Taikoma, tik jei transporto priemonėse sumontuota įranga pagal JT taisyklę Nr. 64. Tačiau padangų slėgio stebėjimo sistema yra privaloma pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/…+5 straipsnio 1 dalį.“;

iv)  15 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

 

„(15) Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...+ yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose atitinkamose lentelėse, rinkinys“;

 

v)  16 ir 17 aiškinamosios pastabos išbraukiamos.

IV PRIEDAS

16 straipsnio 3 dalyje nurodytos pereinamojo laikotarpio nuostatos

JT taisyklė

Specialieji reikalavimai

Galutinė reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių registracijos data, taip pat reikalavimų neatitinkančių sudėtinių dalių pardavimo ar eksploatavimo pradžios data (1)

▌117

Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.

2023 m. balandžio 30 d.

C3 klasės padangos turo atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.

_______________________

Pastabos dėl lentelės

(1)

Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nurodytos datos, atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos ir sudėtinės dalies atitiktį versijos reikalavimams, taikomos nuo [▌data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą], o Reglamente (EB) Nr. 78/2009 nurodytos datos, atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos ir sudėtinės dalies atitiktį versijos reikalavimams, taikomos nuo [▌data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą].

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl dėvėtų padangų

Komisija laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į kelių eismo saugumą, vartotojų apsaugą, atliekų kiekio mažinimą ir žiedinę ekonomiką, svarbu, kad būtų išbandomos ne tik naujos, bet ir dėvėtos būklės padangos. Šiuo tikslu Komisija rems atitinkamų bandymų protokolų rengimą JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti. Tačiau, jei šis procesas nebus baigtas iki 2023 m. liepos mėn., Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo būtų konkrečiai reglamentuojami dėvėtų padangų bandymai.

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C 440, 2018 12 6, p. 90.
(3) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 ir panaikinantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).
(7) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).
(8) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, OL L 123, 2015 5 19 p. 77.
(9)1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).
(10)2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 78/2009 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinantis direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 1).
(11)Taisyklė Nr. 127, nustatanti vienodas nuostatas dėl variklinių transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į jų pėsčiųjų saugą.
(12)2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32).
(13)JT taisyklė Nr. 134 dėl vienodų variklinių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių patvirtinimo atsižvelgiant į vandeniliu varomų transporto priemonių (angl. santrumpa – HFCV) saugą.
(14)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(15) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(16)2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 631/2009, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 78/2009 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą, iš dalies keičiančio Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinančio direktyvas 2003/102/EB ir 2005/66/EB I priedo įgyvendinimo taisyklės (OL L 195, 2009 7 25, p. 1).
(17)2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo (OL L 195, 2010 5 18, p. 1).
(18)2010 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinio stiklo nutirpdymo ir rasos šalinimo sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 196, 2010 7 28, p. 5).
(19)2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vietą, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 291, 2010 11 9, p. 22).
(20)2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1005/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių vilkimo įtaisų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 291, 2010 11 9, p. 36).
(21)2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 2).
(22)2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 21).
(23)2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2010 1 12, p. 1).
(24)2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų dėl purslų taškymo ribojimo sistemų nuostatos (OL L 34, 2010 2 9, p. 2).
(25)2011 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 124, 2011 5 13, p. 11).
(26)2012 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 nuostatos dėl pavarų perjungimo indikatorių ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 28, 2012 1 31, p. 24).
(27)2012 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su įlipimu į transporto priemones ir jų manevringumu, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 43, 2012 2 16, p. 6).
(28)2012 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 347/2012, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas, įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (OL L 109, 2012 4 21, p. 1).
(29)2012 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012, kuriuo dėl įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemų diegimo variklinėse transporto priemonėse tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (OL L 110, 2012 4 24, p. 18).
(30)2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 353, 2012 12 21, p. 31).
(31)2015 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/166, kuriuo dėl specialių procedūrų, vertinimo metodų ir techninių reikalavimų įtraukimo papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 ir (ES) Nr. 458/2011 (OL L 353, 2015 2 4, p. 3).
(32)1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).
(33)+ [LB: įrašykite informaciją tekste ir išnašose.]

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas